SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen"

Transkript

1 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid och plats: Onsdagen den 12 mars 2014 kl. 09:00 i Kommunhuset i Sjöbo, Sessionssalen OBS! Samling med kaffe från Stefan Lundgren Ordförande Helén Odéen Sekreterare Justering Ärenden Två ledamöter ska utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet Enligt bifogad ärendeförteckning Ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till förvaltningssekreterare Hanna Malm, tfn , som kallar ersättare.

2 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Föredragningslista Kommunstyrelsen Ärende- Ärendemening Dnr nummer Ärenden 1 Kommunstyrelsens möten med nämnder 2013/355 2 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2012/11 3 Årsredovisning /11 4 Bolagens årsredovisningar och stämmodirektiv 2014/69 5 Uppföljning per den 28 februari /303 6 Kommunstyrelsens budgetskrivelse 2013/327 7 Ombudgetering av investeringsbudget för beslutsstödssystem 2014/65 Hypergene 8 Ombudgetering av investeringsbudget 2014/70 9 Prövning av översiktsplanens aktualitet 2013/ Utkontraktering av drift av IT-verksamhet 2012/ Nämndernas uppföljning av intern kontroll /68 12 Val av representanter i Kävlingeåns vattenråds styrelse 2014/62 13 Redovisning av delegeringsbeslut 2013/360

3 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2013/355 Kommunstyrelsens möten med nämnder Sammanfattning Kommunstyrelsen har beslutat kalla nämnderna till möten med kommunstyrelsen den 12 mars 2014 enligt följande: Familjenämnden Vård- och omsorgsnämnden Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd Tekniska nämnden Miljö- och byggnadsnämnden Dagordning: 1 Nämndens/bolagets/förbundets bedömning av dels sin aktuella ekonomiska situation och dels utvecklingen för resten av året. 1. Redovisning av nämndens budgetprocess. 2. Information av väsentlig karaktär om nämndens/bolagets/förbundets olika verksamheter, som av nämnden/bolaget/förbundet bedöms vara viktig för kommunstyrelsen att ta del av. 3. Svar på av kommunstyrelsen förberedda frågeställningar. 4. För bolag avstämning mot bolagsordning och ägardirektiv. 6. Möjlighet till frågor utöver de förberedda från kommunstyrelsen Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 december 2013 Arbetsutskottets beslutsförslag den 8 januari Kommunstyrelsens beslut den 15 januari

4 SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2012/11 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2013 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse för 2013 godkänns. Sammanfattning Förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens verksamhet 2013 har upprättats. Beslutsunderlag Förslag till verksamhetsberättelse Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Årsredovisning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen totalt 1

6 Totalt för nämnden Ekonomi Miljoner kronor Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Intäkter 12,6 13,3 10,23 13,6 Kostnader 104,5 110,9 111,8 114,2 Nettokostnader 91,9 97,6 101,6 100,6 Kommunbidrag 91,9 97,6 101,6 101,6 Resultat 0,0 0,0 0,0 1,0 Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med 1 mnkr. Resultatet är hänförbart till den kommunövergripande verksamheten som redovisar +1,4 mnkr medan övriga verksamheter redovisar underskott. Kommunstyrelsens resultat överensstämer väl med det prognostiserade resultatet i delårsrapporten från augusti. Personalresursen 2013 Antal anställda och sysselsättningsgrad. Antalet anställda har minskat från 51 till 48, i förhållande till Andelen deltidstjänster har minskat från 13 till åtta, medan heltidstjänsterna har ökat med två. På förvaltningen är det en deltidsanställd som ansökt om utökad sysselsättningsgrad. Av de åtta som arbetar deltid är endast en man. Personalomsättning Under året har fyra tillsvidaretjänster utannonserats varav är en nyinrättad tjänst som folkhälso- och föreningsstrateg. IT-chefen har avgått med pension och en ny befattningshavare har tillträtt. Tjänsten som förvaltningschef på familjeförvaltningen har varit vakant och rekrytering har påbörjats. Likaledes har förvaltningschefen på Miljö- bygg- och teknikförvaltningen slutat och den vakanta tjänsten har tillsatts med vikarie i avvaktan på översyn av organisationen. Då personalchefen avgår med pension under 2014 har nyrekrytering gjorts. Sammanlagt har 21 visstidsanställningar annonserats ut varav 18 är sommarpersonal till baden. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har ökat något från 1,43 % av tillgänglig arbetstid till 1,51 %. Den stora ökningen står långtidssjukskrivningen för, vilken är hänförbar till någon enstaka person. Arbetsmiljö Förvaltningen har inga anmälda arbetsskador men ett anmält tillbud under Under oktober genomfördes en ergonomisk genomgång av förvaltningens arbetsplaster och en åtgärdslista upprättades. Kommunstyrelsen totalt 2

7 Kommunövergripande verksamhet Sjöbo fortsatte att växa! Ökad tillväxt i befolkning och planering av ny badanläggning. Årets viktigaste händelser Som en del att nå målsättningen med en ökad tillväxt har Kommunfullmäktige beslutat att beställa en simanläggning av AB Sjöbohem. Slutligt beslut kommer att fattas efter att projektering är genomförd och innan byggnation påbörjas. Driftskostnaden för den nya simhallen beräknas uppgår till 13,5 mnkr årligen. Under sommaren verkställdes merparten av den omflyttning av verksamheterna som beslutades i lokalförsörjningsplanen. Trots tidigare protester fungerade flytten väl utan några synpunkter från allmänheten. I samarbete med Simrishamn, Tomelilla och Ystad kommuner har under året ett Europa Direkt-kontor startats i Sjöbo, med delfinansiering från EU. Verksamheten ska tydliggöra de möjligheter som ges genom EU-samarbetet samt höja kunskapen om EU för såväl företagarna som medborgarna i kommunerna. Arbetet med att förbereda en eventuell outsourcing av IT-verksamheten i enlighet med kommunfullmäktiges beslut påbörjades. För att stödja tillväxten inom de gröna näringarna genomfördes seminariet Det goda livet på landet med syfte att bidra till en ökad tro på att företagande på landsbygd är möjligt. För att få tillstånd en byggnation på kvarteret Viljan har upphandling skett vid två tillfällen, dock utan något resultat. Efter avslutad upphandling har intressenter anmält sig och diskussioner med eventuella entreprenörer pågår. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Region-index ska förbättras Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras Folkhälsan för befolkningen i Sjöbo kommun ska förbättras. - - Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras Tillgängligheten på hemsidan ska öka Nyttjande av kommunens lokaler ska öka - - Antalet e-tjänster på hemsidan ska öka Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras. - - Attraktivt och mångsidigt boende Hyreslägenheter i flerfamiljshus ska byggas i service- och kollektivtrafiknära lägen Positivt klimat för Rankingen i Nyföretagarcentrums företagarbarometer ska Kommunövergripande verksamhet 3

8 entreprenörskap Fortsatt satsning på de gröna näringarna förbättras. Inom ett sammanhängande område i anslutning till väg 11 och 13 ska det finnas kvm exploaterad mark tillgänglig för företagsetablering kvm kvm Antalet livskraftiga landsbygdsföretag ska öka Ett livskraftigt näringsliv Antalet nyregistrerade företag per invånare ska öka. 5,7 4,4 Samverkan med forskning och utbildning Utbyggnad av vägnät och ökad trafiksäkerhet Kortare pendlingstider, fler bussturer och spårbunden trafik Modern ICT Hållbar utveckling Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska öka Svåra olyckor i den kommunala trafikmiljön ska minska och det ska inte inträffa några dödsolyckor /0 7/5 Antalet resor med kollektivtrafik ska öka. - - Antalet hushåll som bedöms ha möjlighet att erhålla fibernät ska öka Andelen sjöar och vattendrag med god vattenstatus i kommunen ska öka Nöjd- Region-Index uppvisar en mindre förbättring i förhållande till 2012 medan Nöjd-Medborgar-Index redovisar en marginell försämring. För att förstärka medborgarnas upplevelse av ett gott liv ska resultatet framförallt förbättras inom bostäder, kommersiellt utbud, fritidsmöjligheter och trygghet. Men även inom områdena gator och vägar, grundskolan, miljöarbete, idrotts- och motionsanläggningar, stöd för utsatta personer samt gymnasieskolan. Analysen av region Skånes 2012 genomförda folkhälsoenkäten för den vuxna befolkningen har påbörjats. Svarsfrekvensen har varit lägre i kommunen än i storstadkommunerna. Projektet Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande med försöksverksamhet med hälsocoacher har bedrivits i samarbete med Region Skånes primärvård (vårdcentralen i Sjöbo), Folkhälsoinstitutet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Projektet slutredovisades i november Resultaten är goda och pekar på att hälsovinsterna håller i sig efter 18 månader. Inom ramen för projektet har ett utegym anlagts vid Björkbacken. I enlighet med SKL:s mätning har tillgängligheten ökat på kommunens hemsida och bland annat har antalet e-tjänster utökats. Samtidigt har Nöjd-Inflytande-Index försämrats något i förhållande till Framförallt bör index för påverkan samt förtroende stärkas. Efter att ett målmedvetet arbete bedrivets för att förbättra servicen för företagarna erhölls kvittens då rankingen i företagarbarometern förbättrats. Samtidigt har antalet nyregistrerade företag per invånare minskat i förhållande till 2013 från att ha legat kring cirka 100 nya företag per år, redovisas för 2013, endast 81 samtidigt som befolkningen ökat. Trots denna utveckling har antalet företag inom de gröna näringarna ökat marginellt. En fortsatt satsning på skapandet av ett gott företagsklimat fortsätter bl.a. genom en smidigare hantering för företagen i kommunen. Andra tjänster som erbjuds är företagslotsen inom ramen för Språngbräda Sjöbo. I sammanlagt 6 projekt har kommunen samverkat med externa forskningsaktörer föregående år var det fyra. De områden som projekt har bedrivits är folkhälsa, miljö och turism. Ansvaret för trafikmiljön inom kommunen delas med trafikverket, målet för 2013 har inte uppnåtts då antalet dödsolyckor har ökat. De olyckor som har förekommit, beror inte på trafikmiljön, utan på beteendet hos trafikanterna. Kollektivtrafiken i kommunen har under året utökats genom att flera linjer fått tätare turer, vilket underlättar för både ut och inpendling till kommunen. Kommunövergripande verksamhet 4

9 Möjligheten för kommunens hushåll att erhålla fibernät är inte mätbar då det är privata aktörer som erbjuder möjlighet att ansluta sig. Någon rapportering sker inte till kommunen om antal anslutna, men det pågår projekt med byanät i exempelvis Branstad. Kommunens dotterbolag Sjöbo Elnät AB förbereder för fiber i Vollsjöområdet. Flera projekt rörande vattenvård pågår inom kommunen tillsammans med bland annat grannkommunerna. Det är dock osäkert om målet har klarats under året eftersom slutgiltiga resultat från länsstyrelsens provtagningar och klassificeringar av vattenstatus ännu inte finns tillgängliga i vattenkartan VISS 1. Inom miljö- och naturvård har projekten LIFE-scape och Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Sjöbo kommun fortlöpt. Ett förslag på översynen av det utökade strandskyddet har lämnats in till länsstyrelsen3 och dialog har därefter förts. Ekonomi och verksamhet Verksamheten redovisar ett resultat om 1,4 mnkr i överskott. Budgeten för IT redovisar ett överskott om 1,4 mnkr varav hälften härleds till förändrade periodiseringsrutiner. Kostnader inom kansli och kommunledning redovisar ett överskott på 1,8 mnkr medan kostnader relaterade till fastigheter svarar för ett underskott på 1,7 mnkr. Av detta är 1,4 mnkr relaterat till den före detta Trelleborgsfabriken i Sjöbo tätort. Byggnaderna har under året rivits, kostnaderna blev dock större än beräknat då de dimensioner som funnits i befintliga ritningar inte överensstämde med verkligheten dessutom tillkom oförutsedda miljöavgifter. Utrymmet för investeringar har inte utnyttjats fullt ut av 9,5 mnkr har endast 6,7 mnkr förbrukats. Inom IT finns en avvikelse om totalt 2,8 mnkr, av dessa är 1, 7 mnkr mjuk och hårdvara. 0,9 mnkr utgörs av satsningar på analysverktyget Hypergene och 0,2 IT satsning kommunstyrelsen. Budgeten för markinköp har överskridits med 1,5 mnkr vilket balanseras av projektet Sjöbo Väst som redovisar motsvarande i överskott. Satsningar på fritidsanläggningar och kulturbyggnader överskrider budget med 0,2 mnkr. Framtid Under 2013 beviljades extra medel om 0,4 mnkr för inköp och rivning av en brandskadad fastighet i Äsperöd. Då rivningen genomfördes kring årsskiftet kommer kostnader även att belasta Vid rivningsarbetet konstaterades att en eventuell miljösanering kan bli aktuell, provtagning pågår. Ett annat ekonomiskt frågetecken är kommunens ansvarstagande för miljösaneringar på gamla soptippar som det finns på flera platser av i kommunen. Under 2013 aktualiserades frågan i Hemmestorp där mätningar visade förhöjda gränsvärden av miljöfarliga ämnen. Frågan om utökad provtagning kommer att tas upp i Miljö- och Byggnadsnämnden. 1 Vatteninformationsystem Sverige Kommunövergripande verksamhet 5

10 Miljoner kronor Intäkter 6,3 6,9 7,1 Kostnader 59,8 65,2 66,1 Nettokostnader 55,3 58,3 59,5 Kommunbidrag 54,5 59,6 60,9 Resultat 1,0 1,3 1,4 Nettoinvesteringar 18,6 5,2 6,7 Budget 20,1 6,0 9,5 Investeringsavvikelse 1,5 0,8 2,8 Kommunövergripande verksamhet 6

11 Politisk verksamhet Digitalisering av sammanträdesprocessen Arbetet med digitalisering av sammanträdesprocessen har fortsatt och vid 2013 års utgång var merparten av kommunens förtroendevalda försedda med datorplatta med mobilt bredband och tillgång till applikation för sammanträdeshandlingar. I samband med kommunstyrelsens sammanträde i september gjordes studiebesök vid bl.a. Vattenriket i Kristianstad och Karlshamns kommun för att inhämta kunskap om arbete med biosfärområden. Under 2013 har en parlamentarisk arbetsgrupp, bestående av en representant per parti som är representerat i kommunfullmäktige, tillsatts med uppdrag att se över den politiska organisationen, ersättningar m.m. inför kommande mandatperiod. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-inflytande-Index ska förbättras Försämringen är huvudsakligen hänförbar till medborgarnas möjlighet att komma i kontakt med kommunens politiker. Ekonomi och verksamhet Kommunfullmäktige har under året haft tio sammanträden mot planerade elva. Augustisammanträdet ställdes in på grund av för få brådskande ärenden. Kommunstyrelsen har under året haft elva ordinarie sammanträden och två extra. De extra sammanträdena hölls i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträden i januari och maj på grund av behov av extra beredning. Framtiden 2014 är valår och en nyvald kommunfullmäktigeförsamling tillträder den 15 oktober, vilket är en nyhet från och med Reglerna i kommunallagen för utbetalning av partistöd ändras och kommunfullmäktiges presidium kan ges vissa uppgifter från Den översyn av den politiska organisationen m.m. som påbörjades 2014 kommer att färdigställas under våren Politisk verksamhet 7

12 Miljoner kronor Intäkter 0,1 0,1 0,0 Kostnader 4,0 3,8 4,1 Nettokostnader 3,9 3,7 4,1 Kommunbidrag 4,0 3,7 4,2 Resultat 0,1 0,0 0,1 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 Budget 0,0 0,0 0,0 Investeringsavvikelse 0,0 0,0 0,0 Politisk verksamhet 8

13 Gymnasieverksamhet Förberedelser för övertagandet av Malenagymnasiet Kommunfullmäktige godkände i juni avtal om överföring av Malenagymnasiet från Sydskånska gymnasieförbundet till kommunen från januari 2014 Miljoner kronor Intäkter 0,0 0,0 0,0 Kostnader 0,0 0,0 0,1 Nettokostnader 0,0 0,0 0,1 Kommunbidrag 0,0 0,0 0,2 Resultat 0,0 0,0 0,1 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 Budget 0,0 0,0 0,0 Investeringsavvikelse 0,0 0,0 0,0 Ekonomi och verksamhet Kommunfullmäktige beslutade att omdisponera 0,2 mnkr från oförutsett till gymnasiets initiala kostnader, endast hälften är utnyttjat. Framtiden Malenagymnasiet kommer framöver att bedrivas under familjeförvaltningens ansvar. Gymnasieverksamhet 9

14 Turism- och fritidsverksamhet Upplev Sjöbo! Året har präglats av insatser för att främja arrangemang, aktiviteter, verksamhet och utveckling. Störst fokus har varit på att ge föreningarna goda möjligheter att utveckla sin verksamhet. Årets viktigaste händelser Verksamheten har arbetat med att utveckla och tillgängliggöra insatserna för att kommuninvånare, föreningar och andra brukare ska ges de bästa förutsättningarna ta del av och sprida de verksamheter, arrangemang och händelser som skett inom Sjöbo kommun. Majoriteten av arrangörer vittnar om ökat antal besökare vid genomförda arrangemang. Samtidigt efterfrågas mer stöd för att genomföra och utveckla verksamhet, arrangemang och aktiviter. Satsningen med att ge kommunens samtliga föreningar goda verksamhets och utvecklingsmöjligheter intensifierades under året genom rekrytering och tillsättning av folkhälso- och föreningsstrateg samt införandet av ny plattform för kommunens samtliga föreningar. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Region-Index ska förbättras Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras Antalet aktiva i fritidslivet för vilka föreningarna erhåller lokalt aktivitetsstöd ska öka Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras Nyttjande av kommunens lokaler ska öka - - Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras. - - Samverkan med forskning och utbildning Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska öka 2 2 Hållbar utveckling Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka - - Värdena för Nöjd-Region-Index uppvisaar lägre värden än föregående år, försämringen finns främst inom den manliga statikgruppen. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) avseende idrotts- och motionsanläggningar har sänks till motsvarande 2011-års. Absolut lägst NMI har ålderskategorin år med 21. Antal aktiva ungdomar som föreningar ansöker och erhåller lokalt aktivitetsstöd för fortsätter att minska. Målsättningen i arbetet med Framtida föreningsstöd som genomsyras av aktivitet, hållbarhet, jämlikt och åldersrelaterat 3-25 år och +65 år är att kunna stimulera föreningslivet och aktiva till nya och fler aktiva och aktiviteter. Arbetet med att öka nyttjandegraden av de kommunala anläggningarna för fritidsverksamhet har fortlöpt med exempelvis nytt digitalt bokningssystem. Turism- och fritidsverksamhet 10

15 Ekonomi och verksamhet Det ekonomiska resultatet för verksamheten avviker gentemot budget med -0,5 mnkr, intäkterna uppvisar ett positivt resultat om 0,3 mnkr, av dessa är 0,1 mnkr Sjöbo marknad och resterande till campingverksamheten. På kostnadssidan är det däremot marknaden som svarar för ett underskott om 0,3 mnkr och föreningsstödet 0,1 mnkr samt 0,5 mnkr drift och underhåll av fritidsanläggningar. Under året har avtalet för drift av campingverksamheten sagts upp och ett nytt avtal med nya arrendatorer som träder i kraft under Antalet reella besökare på turistbyrån under sommarsäsong fortsätter att minska medan förfrågningar ökar på e-post samt besökare på och Facebook sidan Upplev Sjöbo. Arbetet med att tillgängliggöra information om arrangemang, aktiviter och besöksmål är än mer interaktivt och utanför turistbyråns ordinarie öppentider. Detta medverkar till att antalet besökare under turistbyråns ordinarie öppettider minskar. Framtiden Kommunens anläggningar och lokaler har behov av att utifrån efterfrågan, digitalisering och verksamhet utvecklas och upprustas professionellt för att brukas mer effektivt och maximalt. Nya verksamheter kräver förändrat arbetssätt av tjänstemännen för att effektivt möta kommuninvånare, föreningar och andra på ett utvecklande sätt Efterfrågan om möjligheten att informera om arrangemang och verksamheter tenderar att öka och ställer utökade krav på verktyg, riktlinjer och tillgänglighet. Såväl brukare, förening och näringsliv som andra aktörer signalerar om behov av samverkans möjlighet, konkret rådgivning och faktiska arbetsinsatser. Miljoner kronor Intäkter 4,3 4,0 4,3 Kostnader 23,4 23,7 24,9 Nettokostnader 19,1 19,7 20,6 Kommunbidrag 18,4 18,9 20,2 Resultat -0,7-0,8-0,5 Nettoinvesteringar 2,9 0,3 0,7 Budget 3,1 0,3 0,6 Investeringsavvikelse 0,2 0,0-0,1 Prestationstal Utfall Utfall Budget Utfall Antal deltagaretillfällen/år i föreningsaktiviteter för barn/ungdom Antal: - sålda entrékort på simhallen sålda entrékort på friluftsbaden barn i simskola besökande på turistbyrån 15/6-15/ Turism- och fritidsverksamhet 11

16 Kulturverksamhet Arrangemang, aktiviter och upplevelser! Sjöbobor och besökare har under året haft möjlighet att besöka och delta i flera arrangemang såväl i Sjöbo tätort som kommunen i övrigt. Arrangemang arrangeras av både föreningar, privata aktörer och kommun, var för sig eller på olika sätt i samverkan. Årets viktigaste händelser I samband med Sjöbo Handelsklubbs årliga Sjöbodagar invigdes Sjöbo kommuns senaste konstnärliga utsmyckning; hästarna på Oxtorget. Den förra utsmyckningen har under årets reparerats och kommer under 2014 deponeras på Tomtemuseet för att där på nytt visas för allmänheten. Biografteater Floras sommarsatsning med utomhusbio på Gamla Torg innebar att vid arrangemang och event så ökar antalet besökare. Samtidigt signalerar föreningar och andra aktörer om ökade behov kring eventarbetet. Arrangörer efterfrågar inte enbart samverkan, ekonomiska resurser, råd och stöd utan reell arbetskraft. Under året har renovering skett av kulturbyggnaden Sjöbo mölla en karaktäristisk silhuett mitt i centralorten Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv fritid Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Region-index ska förbättras Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras Nöjd-inflytande-index ska förbättras Andelen brukare som uppger att det finns en dialog/upplever delaktighet ska öka Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras. - - Samverkan med forskning och utbildning Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska öka 1 2 Hållbar utveckling Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka - - Under året har verksamheten arbetat intensivt med att informera om olika arrangemang och verksamheter runt om i kommunen. Fler aktörer upplevs anmäla arrangemang till evengemangskalendariet, Facebook, och de fyra elektroniska skyltarna vid infartsvägarna. Vi ser att dessa kanaler uppmärksammas av allmänheten och därmed efterfrågar information via. Verksamheten märker tydligt att föreningar och andra aktörer söker samverkansmöjligheter. För att klara verksamheterna och de tänkta utvecklingsinsatserna har personella resurser lagts på utredning, tillgänglighet och anpassning av lokaler och anläggningar gällande avtal, underhåll, upprustning och utveckling. Kulturverksamhet 12

17 Ekonomi och verksamhet Den ökade satsningen på filmverksamheten, föreningsbidrag och stöd, behovet av genomgång och underhåll av kulturmiljöer och lokaler bidrar till avvikelsen mot budget. Under året restaurerades en av Konsthallens väggar, resultatet blev, en utställning färre, en bättre möjlighet för variation och säkerhet att visa de olika utställningsobjekten. Den nya väggen upplevs ge ett bättre okulärt intryck. Påsk-utställningen med lokal förankring gav nya idéer och uppslag för ytterligare lokalt förankrade projekt och samverkan. Antalet besökare är lägre än både budget och tidigare år, vilket främst beror på ombyggnationen. Elfstrands krukmakeri har, förutom sin sommarverksamhet efterfrågats och öppnats upp för större visning vid två tillfällen under hösten. Leaderprojektet Flora har avslutats under hösten, genom detta har verksamheten getts möjlighet att prova olika gener, filmdagar, marknadsföringskanaler och verksamheter för att lära känna Biografteater Floras publik och efterfrågningar. Antalet besökare per föreställning har minskat något iförhållande till föregående år och det förväntade besökstalet i budget har inte kunnat uppnås. Framtiden En plan behöver upprättas för underhåll av de kulturhistoriska miljöerna, där det särskilt beaktas tillgänglighets anpassning. För att skapa levande miljöer behöver man utveckla koncept för marknadsföring av dessa. En av dessa kulturmiljöer är Elfstrands krukmakeri som kan vara ett av kommunens mest utvecklingsbara besöksmål. Miljoner kronor Intäkter 0,5 0,7 1,3 Kostnader 2,9 3,6 3,6 Nettokostnader 2,4 2,9 2,3 Kommunbidrag 2,5 2,5 2,9 Resultat 0,1-0,4 0,6 Nettoinvesteringar 0,1 0,0 0,3 Budget 0,1 0,0 0,2 Investeringsavvikelse 0,0 0,0-0,1 Prestationstal Utfall Utfall Budget Utfall Antal kulturarrangemang utanför Sjöbo tätort* Antalet besök på Florabiografen i genomsnitt per visning Antal besökare i konsthall Kulturverksamhet 13

18 Plan- och byggverksamhet Sjöbo fortsätter in i framtiden! Med fokus på kommunövergripande insatser inom översiktlig planering med särskild inriktning mot uppbyggnad av ett hållbart samhälle Årets viktigaste händelser Fördjupningen av översiktsplanen för Sjöbo tätort antogs. Arbetet med översiktsplanen med inriktning på landsbygdens utveckling fortsatte som planerat vilket bl.a. innebar bildandet av en politisk styrgrupp med representanter från samtliga partier med mandat i kommunfullmäktige. EU-projektet LIFEscape avslutades under hösten och ett inriktningsbeslut fattades om att utveckla projektområdet till en del av ett biosfärsområde. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Tillgänglighet och delaktighet Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras Mångfald och valfrihet Arbetet med hbtq-frågor ska förbättras. - - Samverkan med forskning och utbildning Antalet kommunala projekt med universitet / högskola ska öka 5 3 Hållbar utveckling Andelen klimatsmarta upphandlingar ska öka - - Planenheten har arbetat aktivt och kontinuerligt med att utveckla dialogen och samarbetet med olika samhällsgrupper och organisationer med syfte att bland annat öka delaktigheten inom fysisk planering. Ingen måluppfyllelse redovisas eftersom inget lämpligt sätt att mäta detta mål har gått att få fram. EU-projektet LIFE-scape bedrevs i samarbete med bland annat Linnéuniversitetet och Klaipeda universitet i Litauen. Planenheten deltog i Kommunförbundet Skånes forskningscirklar med inriktning mot fysisk planering som genomfördes i samarbete med forskare från universitet och högskolor. Två praktikanter från utbildningarna vid LU respektive BTH har haft praktik inom planenheten under sommaren Under året har ingen upphandling gjorts, för kommande upphandlingar kommer klimatkrav att ställas. Ekonomi och verksamhet Intäkterna för markarrenden redovisar ett underskott på 0,3 mnkr hälften av detta beror på förändrade periodiseringsprinciper och bokförs på nästkommande år Framtiden Från januari 2014 omfattar planenheten även resurser inom området ekologi då kommunens hållbarhetsstrateg har överförts. Planprogrammet för spårområdet i Sjöbo tätort avslutas under våren Ändringen av översiktsplanen som behandlar landsbygdens utveckling påbörjades 2012 och beräknas klart för programsamråd under hösten 2014 Ett område av avgörande betydelse för genomförandet av framtida insatser inom fysisk planering är den strategiska utvecklingen av kommunens geografiska informationssystem (GIS). Informationsmängderna som ska behandlas i samband med planprövningar har ökat i omfång och komplexitet under senare år, och Plan och byggverksamhet 14

19 ser inte ut att avta. Behovet av precisa planeringsunderlag som ger en samlad bild av vilka förutsättningar som gäller utifrån statliga, regionala och lokala intressen är nödvändigt inte bara för den fysiska planeringen, utan även för andra kommunala verksamhetsområden. De GIS-relaterade insatserna behöver därför ses över och koordineras bättre. Miljoner kronor Intäkter 1,5 1,4 1,0 Kostnader 2,2 2,0 2,1 Nettokostnader 0,7 0,6 1,1 Kommunbidrag 0,7 0,5 0,5 Resultat 0,0-0,1-0,5 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 Budget 0,0 0,0 0,0 Investeringsavvikelse 0,0 0,0 0,0 Plan och byggverksamhet 15

20 Räddningstjänst Tryggt att bo i Sjöbo Ett turbulent år för förbundet En av de frågor som präglade året var Sydöstra Skånes Räddningstjänst förbunds (SÖRF) upphandling och därmed byte av entreprenör och sotningsteknik. En livlig debatt fortgick i dagspressen och i slutet av året beslutade SÖRF att köpa verksamheten av entreprenören och utföra sotning i egen regi. Måluppfyllelse RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras Ovanstående beskrivning av året kan vara en av anledningarna till det försämrade resultatet. Ekonomi och verksamhet För granskning av förbundets hantering av konsekvenserna av sotningsentreprenaden har beviljat 18 tkr extra anslag från kommunstyrelsen. Den del av kostnaden som överstiger budget härleds till en felaktig periodisering från föregående år avseende bidrag till räddningsvärnen samt att medlemsavgiften till förbundet är högre än budgeterat. Framtiden Ett utredningsuppdrag har initierats under året beträffande frågan om de i SÖRF samverkande kommunerna skall ansöka om medlemskap i Räddningstjänst Syd. Miljoner kronor Intäkter 0,0 0,1 0,0 Kostnader 12,2 12,5 12,8 Nettokostnader 12,2 12,4 12,8 Kommunbidrag 12,0 12,4 12,7 Resultat -0,2 0,0-0,1 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 Budget 0,0 0,0 0,0 Investeringsavvikelse 0,0 0,0 0,0 Räddningstjänst 16

21 17

22 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2012/11 Årsredovisning 2013 Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Årsredovisning för 2013 har upprättats. Beslutsunderlag Handlingar översänds senare.

23 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/69 Bolagens årsredovisningar och stämmodirektiv Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 1. Efter att ha tagit del av informationen läggs bolagens årsredovisningar för 2013 till handlingarna. 2. AB Sjöbohems verksamhet har under 2013 bedrivits enligt de ändamål som framgår av bolagsordningen bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget 3. Sjöbo Elnät ABs verksamhet har under 2013 bedrivits enligt de ändamål som framgår av bolagsordningen och bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget. 4. Bilagda stämmodirektiv för respektive bolag godkänns. Sammanfattning AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB har upprättat årsredovisningar för sina verksamheter Efter en ändring i kommunallagen 2013 ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Inför AB Sjöbohems och Sjöbo Elnät AB:s årsstämmor ska instruktion ges till ägarombudet avseende fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2014

24 Datum (2) Ekonomiavdelningen Göran Hjelm Bolagens årsredovisningar 2013, kommunstyrelsens uppsikt enligt 6 kap 1 a kommunallagen och stämmodirektiv Sjöbo kommun innehar 2 helägda aktiebolag och styrelserna i bolagen ska årligen avge och offentliggöra en årsredovisning. Berörda bolag är AB Sjöbohem Sjöbo Elnät AB Årsredovisningarna rapporteras i bilaga för respektive bolag. Enligt 6 kap 1 a kommunallagen, som trädde i kraft 1 januari 2013, ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar aktier pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Ändamålet med AB Sjöbohems verksamhet anges i bolagsordningen enligt följande: Bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund och med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna tillhandahålla i första hand kommuninvånarna i Sjöbo kommun goda bostäder, ändamålsenliga lokaler för kommunal verksamhet, utföra fastighetsrelaterade tjänster för kommunal verksamhet samt tillgodose små företags behov av lokaler i kommunen. Ändamålet med Sjöbo Elnät ABs verksamhet anges i bolagsordningen enligt följande: Bolagets verksamhet är att på affärsmässig grund med iakttagande av vad som regleras av kommunallagen främja främst distribution av el inom bolagets koncessionsområde. För bolagens verksamhet gäller lokaliserings- likställighet- och självkostnadsprincipen enligt kommunallagen. AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät AB har som underlag till kommunstyrelsens beslut lämnat respektive årsredovisning som underlag till vilken verksamhet som bedrivits under Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

25 2(2) De av kommunfullmäktige valda lekmannarevisorerna i AB Sjöbohem och Sjöbo Elnät har avgett granskningsrapport avseende respektive bolag enligt bilaga. Utifrån de rapporter som lämnats får bolagen anses bedrivit sina verksamheter ändamålsenligt och inom ramen för de kommunalrättsliga principerna. Inför AB Sjöbohems och Sjöbo Elnät ABs årsstämmor ska instruktion ges till ägarombudet avseende fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av resultatet samt prövning av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Enligt företagspolicyn samt reglementet för kommunstyrelsen beslutar kommunstyrelsen om instruktion till ägarombudet om det står i överensstämmelse med revisorernas förslag i revisionsberättelsen avseende ansvarsfrågan. Förslag till beslut att att att att efter tagit del av informationen lägga bolagens årsredovisningar 2013 till handlingarna, och AB Sjöbohems verksamhet under 2013 har bedrivits enligt de ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget, och Sjöbo Elnät ABs verksamhet under 2013 har bedrivits enligt de ändamål som framgår av bolagsordningen samt att bolaget har följt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget, och godkänna bilagda stämmodirektiv för respektive bolag. Sjöbo som ovan Ann-Christin Walméus Ekonomichef Göran Hjelm Redovisningschef Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

26 Datum (1) Ekonomiavdelningen Stämmodirektiv till årsstämma vid AB Sjöbohem Ger härmed utsett ombud att agera i Sjöbo kommuns namn vid årsstämman i AB Sjöbohem 2014 avseende bokslutet Följande stämmodirektiv ges: Föreslå årsstämman: Resultat- och balansräkning fastställs Bolagets balanserade resultat behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen Styrelsens ledamöter, suppleanter och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret (under förutsättning att revisionsberättelsen tillstyrker ansvarsfrihet) Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer Notera att sittande styrelse är vald för ytterligare ett år Notera att vald extern revisor är Anders Thulin för ytterligare ett år Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal. Anta ny bolagsordning. Anta ny företagspolicy. Anta nya ägardirektiv. Anta ny finanspolicy. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

27 Datum (1) Ekonomiavdelningen Stämmodirektiv till årsstämma vid Sjöbo Elnät AB Ger härmed utsett ombud att agera i Sjöbo kommuns namn vid årsstämman i Sjöbo Elnät AB 2014 avseende bokslutet Följande stämmodirektiv ges: Föreslå årsstämman: Resultat- och balansräkning fastställs Bolagets balanserade resultat behandlas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen Styrelsens ledamöter, suppleanter och VD beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret (under förutsättning att revisionsberättelsen tillstyrker ansvarsfrihet) Arvodet till styrelseledamöterna, suppleanterna och lekmannarevisorerna utgår enligt kommunens uppgjorda ersättningsnivåer Notera att sittande styrelse är vald för ytterligare 1 år Notera att vald extern revisor är Anders Thulin för ytterligare 1 år Externa revisorer ersätts med godkänd faktura enligt avtal. Anta ny bolagsordning. Anta ny företagspolicy. Anta nya ägardirektiv. Anta ny finanspolicy. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

28 1 AB Sjöbohem Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 11 - balansräkning 12 - kassaflödesanalys 14 - noter 15 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

29 AB Sjöbohem FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Sjöbohem avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ALLMÄN INFORMATION AB Sjöbohem, nedan betecknat bolaget, är ett kommunalägt fastighetsbolag grundat 2003 och som har Sjöbo kommun som verksamhetsområde. Sjöbo kommun är ensam ägare till samtliga aktier i bolaget och förvaltningen omfattar lägenheter, samhällsfastigheter och industrifastigheter. Bolaget skall inom Sjöbo kommun förvärva, bebygga, avyttra och förvalta fastigheter för att tillhandahålla bostäder och lokaler utifrån kundens behov samt försäljning av fastighetsrelaterade tjänster. Organisationsanslutningar Bolaget är anslutet till SABO (Sverige Allmännyttiga Bostadsföretag). Bolaget är anslutet till arbetsgivarorganisationen Kommunala Företags Samorganisation, en organisation för kommunnära företag. Bolaget är medlem i HBV (Husbyggnadsvaror). ÄGARFÖRHÅLLANDE Samtliga aktier i bolaget ägs av Sjöbo kommun. STYRELSE Styrelsen har bestått av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter, vilka samtliga är utsedda av kommunfullmäktige i Sjöbo kommun. Den siste december 2013 hade styrelsen följande ledamöter och suppleanter. Ordinarie ledamöter Suppleanter Hans W Hansson Ordförande Berit Lundström Ingemar Persson Vice ordförande Hans-Erik Stoije Hans Carlsson Katarina Ståhlberg Bo Jersling Henrik Sonesson

30 AB Sjöbohem VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Morgan Johnsson REVISORER Ordinarie Anders Thulin Auktoriserad revisor Suppleant Ann Rickard Nilsson Auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Jan Hansson Erik Johansson Sjöbohem lägger om riktningen Året hos Sjöbohem har präglats mycket av arbete med olika projekt. Under året har bolaget gått från att bygga bostäder till att uteslutande bygga och utveckla samhällsfastigheter efter beslut från ägaren. Sjöbohem har också fortsatt arbetet med energiinvesteringer i fastigheterna för att minska energianvändningen samt framtidssäkra bolagets lägenheter genom utbyggnad av fiber till alla lägenheter i Sjöbo. Årets viktigaste händelser Förvärv Under året har bolaget köpt Björkbacken 1 av Region Skåne för 14,75 mnkr samt 9 moduler av Cramo för 1,38 mnkr. Björkbacken 1 har vårdcentralen och folktandvården som hyresgäster, modulerna står på Byggaren 7 och hyrs av gymnasieskolan. Om- och nybyggnation Bolaget har genomför många projekt under året. Några av de större var ombyggnad av Sandbäckskolan, Färsinga lärocenter och Björkbacken enligt Sjöbo kommuns lokalplanering, om- och nybyggnad av boende till ensamma flykting ungdomar samt ombyggnad av köket på Färsinga lärocenter. Projekt som påbörjades under 2013 var ombyggnaden av Kv Eiser till Eiser fritid, nybyggnad av 6 lägenheter i gruppboende LSS vid Björkbacken, första fasen i partneringprojektet nybyggnad av simanläggning i Sjöbo samt upphandlingen av ombyggnad av Lövestad skola inkl ny idrottshall. Energieffektivisering Bolaget har under året genomfört flera energiprojekt där ibland konverterat direktuppvärmningen med el till fjärrvärme på Linnégården.

31 AB Sjöbohem Måluppfyllelse enligt bolagsordning och ägardirektiv Bolagets verksamhet under året har bedrivits i enlighet med bolagsordningen, ägardirektivet och de kommunala principerna förutom på en väsentlig punkt. Under året har inga nya bostäder skapats utan enbart 10 speciallägenheter och således har inte bolaget främjat bostadsförsörjningen i Sjöbo kommun. Detta har dock skett i samförstånd med ägarna. MÅL Bolaget skall skapa trygga och hållbara boendemiljöer OK OK Bostäder skall finnas på varje serviceort i Sjöbo kommun OK OK Att inom ramen för en ansvarsfull ekonomi aktivt verka för nyproduktion av bostäder OK XX Bolaget skall årligen öka sin soliditet med 0,5% för att uppnå det långsiktiga målet 15% OK OK Driftnettot, dvs intäkterna minskade med drift- och underhållskostnaderna, personalkostnaderna och fastighetsskatten, beräknat som andel av nettoomsättningen skall inte understiga 30% OK OK Bolagets fastighetsbestånd Förändring Under året har bolaget köpt Kv Björkbacken 1, m² av Region Skåne och 9 st undervisnings-moduler, 515 m² av Cramo. Tio mindre bostäder till ensamma flyktingungdomar, 270 m² har också förvärvats. Fastighetsbestånd Bolagets fastighetsbestånd delas in i tre kategorier. Bostäder inkl LSS-bostäder, trygghetsbostäder och särkilt boende. Samhällsfastigheter (som bl.a. omfattar förskolor, skolor och kontor) samt industrifastigheter som bland annat omfattar räddningsstationer, utbildningslokaler och industrifastigheter. Bostäder m² Samhällsfastigheter m² Industrilokaler m² Summa m² Hyresökningar hyrorna i bolagets lägenheter höjdes från och med med 2,5 % efter central medling i hyresmarknadskommittén. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige de senaste åren har förhindrat bolaget från att höja

32 AB Sjöbohem hyrorna 2012 och 2013 på lokalkontrakten då dessa bygger på KPI. Vakanser Bolagets bostäder och samhällsfastigheter har i princip inga vakanser. I bolagets industrilokaler ökade vakansgraden under 2013 till m² som utgör 8,3 % av lokalfastighetsbeståndet. Marknadsvärdering Bolagets fastigheter värderas varje år enligt direktavkastningsmetoden enligt fastslagna direktavkastningskrav i bolagets värderingsmodell. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter värderas till mnkr. Investeringar Under året har bolaget investerat 43,2 mnkr i förvärv av fastighet och olika projekt. Nedan finns några av de större projekten redovisade. Genomförda projekt Ombyggnad av kök och lägenheter på Rosenlund. Om- och nybyggnad av boende till ensamma flyktingungdomar. Ombyggnad av kök på Färsinga lärocenter. Ombyggnad på Sandbäckskolan, Björkbacken och Färsinga lärocenter till Sjöbo kommuns lokalomflyttning. Konvertering av eluppvärmning till fjärrvärme på Linnégården. Byte av ventilationsaggregat på Emanuelskolan. Påbörjade projekt Påbörjat nybyggnad av gruppboende med 6 lägenheter på Björkbacken. Påbörjat ombyggnad av utbildningslokaler till föreningslokaler på Kv Eiser. Påbörjat fas 1 i partneringprojektet Sjöbo simanläggning. Framtagande av FFU till om- och tillbyggnad av Lövestad skola med idrottshall. Underhåll och fastighetsförvaltning Vår förvaltning sker på ett styrt, rationellt och kostnadseffektivt sätt där vi genom systematiskt underhåll säkerställer funktionalitet och driftsäkerhet i våra fastigheter. Genom välplanerade åtgärder minimerar vi riskerna för skador på människor och miljö, undviker kapitalförstörelse och bibehåller fastigheternas funktionalitet. Under året har bolaget har lagt ner 21,6 mnkr i planerat och akut underhåll fördelat på 5,8 mnkr i bostadsfastigheter, 2,6 mnkr i industrifastigheter och 13,2 mnkr i samhällsfastigheter. Ökad kundnöjdhet Våra kunder skall stå i fokus och behandlas med respekt och tillit. Vårt arbetssätt skall

33 AB Sjöbohem genomsyras av enkelhet, fokus och ansvarstagande där vi genom en effektiv organisation levererar en hög kundnytta och skapar attraktiva miljöer för boende, samhällsservice och verksamheter i Sjöbo kommun. Vart annat år genomför bolaget en undersökning av kundnöjdhet hos våra bostadshyresgäster och vart annat år en undersökning av kundnöjdhet hos våra lokalhyresgäster genomfördes undersökningen hos bostadshyresgästerna och kundnöjdheten uppgår till 76 %. Detta är en ökning från 2011 med 5 %. Personal Antalet anställda i bolaget per var 56 personer vilket motsvarar 50,4 heltidstjänster. Fördelningen är 17 män och 39 kvinnor. Frisknärvaron var 96,6 %. Detta är högre än 2012 då frisknärvaron var 95,9 %. Under hösten har bolaget rekryterat en ny ekonomichef för att ersätta nuvarande ekonomichef som går i pension under våren Under året har bolaget vid två tillfällen erbjudit alla anställda att få ett individuellt träningsprogram genom en träff med en personlig tränare. Detta för att öka användningen av friskvårdstimmen, en förmån till alla anställda i bolaget att använda 1 timme per vecka till friskvård. Företaget har en definierad lönepolitik. Årligen genomförs individuella medarbetarsamtal och lönesamtal. Marknad Sjöbo kommun är en boende kommun som ligger i Öresundsregionen med ca invånare och infrastrukturen för arbetspendling till Malmö/Lund. Sjöbo kommun kommer de närmaste åren att satsa på att bli en mer attraktiv boendekommun med god service till medborgarna med stora satsningar på folkhälsan som bland annat en ny simanläggning och ett idrottscentrum. Fastighetsägarna i kommunen har endast ett fåtal lediga lägenheter samtidigt som det finns ett visst tryck från fler som vill flytta in till Sjöbo tätort. I nuläget finns det många tomma industrilokaler i Sjöbo kommun och det är svårt att hitta nya hyresgäster till bolagets outhyrda industrilokaler. FRAMTIDEN Konjunkturen är på väg att förbättras och viss optimism kan märkas i Sverige. Företagarnas och hushållens förtroende har stärkts, samtidigt som arbetslösheten troligen kommer att minska. Svensk ekonomi hålls dock tillbaka av problemen i omvärlden som mycket långsamt håller

34 AB Sjöbohem på att lösas. Därför fortsätter lågkonjunkturen de närmaste åren, men i en mildare form än tidigare. Med denna utveckling i vår omvärld så kommer troligen räntorna att ligga kvar på låga nivåer de närmaste åren. Samtidigt kan lågkonjunkturen drabba våra hyresgäster genom arbetslöshet och sämre betalningsförmåga. Sveriges ekonomiska utvecklingen har lett till att bolaget inte kunnat höja lokalkontrakten de senaste två åren och troligen inte heller Detta gör att bolaget under 2014 kommer att effektivisera den tekniska och ekonomiska förvaltningen. Målet är att förvaltningen skall ske med samma personalstyrka fram till och med 2016 trots att fastighetsbeståndet kommer att öka under perioden. Under 2014 kommer bolaget att ansöka om LOV (Lagen om valfrihetsystem) inom hemtjänsten för att kunna erbjuda hyresgästerna i bolagets fastigheter tjänster inom ramen för hemtjänst. Under 2014 kommer bolaget fortsatt att framtidssäkra fastighetsbeståndet genom att arbeta med energieffektivisering för att minska energianvändningen och möta kostnadsökningen på energi. Utbyggnaden av möjlighet till 100 Mbit uppkoppling i bostäderna fortsätter samtidigt som vi inleder arbetet med att bygga upp ett övergripande fastighetsnät för övervakning och styrning av fastigheterna. En av de viktigaste uppgifterna för bolaget är att hitta verksamheter till de tomma industrilokalerna för att få ner vakansgraden bland industrifastigheterna. Detta kommer att ske genom att bl a hitta nya användningsområden till industrilokalerna. Bolagets ekonomiska målsättning är fortsatt god utveckling av eget kapital och intjäningsförmåga. Budgeterat resultat för 2014 uppgår till 7,1 mnkr. EKONOMI Allmänt Hyrorna höjdes från och med med 2,5 %. Detta gäller dock ej för de fastigheter, för vilka tecknats blockhyresavtal och lokalhyresavtal med Sjöbo kommun. För dessa höjs 60 % av bashyran med konsumentprisindex. Eftersom konsumentprisindex i princip legat stilla blev det ingen hyreshöjning för dessa avtal Under året har internbanken avvecklats som en följd av de nya ränteavdragsbegränsningarna Riksdagen beslutat om. Bolaget har dels övertagit kommunens lån hos Kommuninvest på 360 mnkr och dels upptagit nya lån på 300 mnkr hos Kommuninvest och SE-Banken ( mnkr). I samband med övertagande av lånen från kommunen gjordes en amortering på 1,1 mnkr. Den långfristiga låneskulden uppgick vid årsskiftet till 660 mnkr och fördelas på Kommuninvest (480 mnkr), SE-Banken (120 mnkr) samt Handelsbanken (60 mnkr). Den genomsnittliga räntan blev 3,30 % inkl borgensavgift på 0,59 %.

35 AB Sjöbohem Resultaträkning Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev tkr. Resultatet är tkr bättre än budget som var tkr. Detta beror framför allt på högre intäkter samt lägre personaloch räntekostnader än budget. Intäkterna uppgår till tkr, vilket är tkr över budget. Detta beror framför allt på högre intäkter än budget vad gäller hyresintäkter och debiterade energiavgifter. Vid halvårsskiftet inköptes Vårdcentralen från Region Skåne, denna har gett intäkter på tkr som inte fanns med i budget. Kostnader för fastighetsförvaltning uppgår till tkr, vilket är tkr över budget. Detta beror framför allt på att det utförts mycket mer planerat underhåll än budgeterat. Kostnaderna för uppvärmning, vatten och renhållning blev betydligt lägre än budget på grund av gynnsam väderlek under året. Personalkostnaderna uppgår till , vilket är 682 tkr under budget, framför allt beroende på lägre lönekostnader och lägre kostnader för pensionsavsättningar än budgeterat. Avskrivningar uppgår till tkr, vilket är 283 tkr över budget. Avskrivningskostnader för Vårdcentralen som inköptes vid halvårsskiftet svarar för 188 tkr av differensen. Räntenettot uppgår till tkr, vilket är tkr bättre än budget. Samtliga investeringsprojekt har under året finansierats med egna medel. Balansräkning Balansomslutningen uppgår till tkr per , vilket är en ökning från årsskiftet med tkr. Soliditeten uppgick vid årsskiftet till 7,0 % och har under året ökat till 7,7 %. Avskrivningarna på fastigheter under året uppgår till tkr, dessutom har en överavskrivning från 2005 på tkr omförts från obeskattade reserver till ackumulerad avskrivning. Pågående byggnationer uppgår till tkr varav större delen avser ny- och ombyggnad av boende till ensamma flyktingungdomar, ombyggnad av köket på Färsingaskolan, nybyggnad av LSS-bostäder samt ombyggnad av Kv Eiser till Eiser fritid. Det egna kapitalet har under året ökat med tkr och består av årets resultat på tkr minus utdelning till aktieägaren på tkr. Det egna kapitalet uppgår nu till tkr. De långfristiga skulderna har under året minskat med en amortering på tkr och uppgår till tkr.

36 AB Sjöbohem Flerårsjämförelse Tabellen nedan redovisar utfall av nyckeltalen. OBS! Alla nyckeltal i tabellen för åren avser AB Sjöbohem före fusionen med Färs Industrilokaler AB. Nyckeltal Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Kassaflöde, tkr Driftsnetto, % Avkastning på insatt kapital, % 22,7 31,0 45,9 45,0 42,1 Soliditet, % 8,7 5,5 6,2 7,0 7,7 Likviditet, % Vakansgrad, % 2,2 2,2 1,3 0,4 0,8 Definitioner: Driftsnetto: rörelseresultat exkl avskrivningar i procent av omsättningen. Avkastning på insatt kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till insatt kapital (Definition enligt ägardirektiven). Soliditet: Eget kapital inkl 78 % av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. Likviditet: Omsättningstillgångar exkl varulager i förhållande till kortfristiga skulder. Vakansgrad: Antal vakanta lägenheter i procent den 31 december.

37 AB Sjöbohem Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel kronor Årets resultat kronor Summa kronor Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att vinstmedlen disponeras så att Till aktieägaren utdelas kronor i ny räkning överförs kronor Summa kronor Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Bolagets verksamhet bedrivs fortsatt med lönsamhet. Bolaget har idag en låg soliditet. Den föreslagna utdelningen förväntas dock inte påverka den planerade soliditetsutvecklingen i någon större omfattning. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. Företagets resultat och ställning redovisas i efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

38 AB Sjöbohem Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntebidrag - 1 Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

39 AB Sjöbohem Balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar 12 Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Jämkningsmoms Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

40 AB Sjöbohem Eget kapital och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver 15, Långfristiga skulder 17 Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 19 Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

41 AB Sjöbohem Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Ubetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Erlagd/erhållen inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övr finansiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

42 AB Sjöbohem Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Redovisningsprinciper: Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringarna har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Pågående nybyggnationer har upptagits till kostnad för externa fakturor. Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärdet. Avskrivningarna sker linjärt utifrån upprättad plan, beräknat på tillgångens bedömda nyttjande-period. Anläggningstillgångarna avskrivs på anskaffningsvärdet. Ingen avskrivning på markvärdet. Följande avskrivningstider har tillämpats: Byggnader Byggnader, värmepumpar mm Äldre byggnader 1) Maskiner och inventarier år 20 år 10 år 5-10 år 1) Bolaget har övertagit ett antal hyresfastigheter från Sjöbo kommun som redan avskrivits under ett antal år i kommunens ägo. Fastigheterna (15 st) har byggnader som ursprungligen uppförts Av fastigheterna är det 11 st som uppnår 50 år sedan de byggdes med 10 års avskrivningstid i bolagets ägo. Övriga fyra fastigheter är byggda 1968, 1973 (2 st) samt Inga moderniseringar har utförts i någon av fastigheterna och i många fall är underhållet eftersatt, vilket motiverar en förkortad avskrivningstid på dessa byggnader. Redovisade inkomsskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömning görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningen.

43 AB Sjöbohem Med koncernföretag avses Sjöbo kommun och dess helägda dotterbolag, eftersom ett koncern-liknande förhållande råder inom kommunen. Not 2 Nettoomsättning I nettoomsättningen ingår intäkter från: Hyresintäkter, lokaler Hyresintäkter, bostäder Städtjänster Förmedlad försäljning material och tjänster Övriga intäkter Summa I övriga intäkter ingår intäkter från: Debiterad värme och el inkl närvärmeverk Ersättningar från hyresgäster Försäljning av tjänster Övrigt (P-Platser, rabatter mm) Summa Not 3 Fastighetsförvaltning Förbrukningsmaterial Fastighetsskötsel Reparationer/akut underhåll Planerat underhåll Taxebundna avgifter Fastighetsskatt Övriga kostnader för fastighetsförvaltning Summa Not 4 Ersättning till revisorerna PWC Revisionsarvode Andra uppdrag än revisionsuppdraget 9 9 Summa

44 AB Sjöbohem Not 5 Antal anställda, löner, ersättningar och sociala avgifter Antal anställda vid årsskiftet med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har utgått med till styrelsen och VD till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Styrelseledamöter 5 5 Varav män 5 5 VD och andra ledande befattningshavare 1 1 Varav män 1 1 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro, % 3,45 4,07 -varav långtidssjukfrånvaro, % 5,04 18,52 -sjukfrånvaro för kvinnor, % 3,63 5,04 -sjukfrånvaro för män, % 3,00 1,59

45 AB Sjöbohem Not 6 Räntekostnader Räntekostnader avseende koncernföretag Räntekostnader avseende kreditinstitut Övriga räntekostnader 2 1 Summa Not 7 Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring från periodiseringsfond Summa Not 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Överfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Överfört från överavskrivningar Försäljningar och utrangeringar - 60 Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden för mark Flera fastigheter utgörs av så kallade specialfastigheter och saknar därmed taxeringsvärde.

46 AB Sjöbohem Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 11 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Överfört till byggnader Under året nedlagda kostnader Utgående nedlagda kostnader

47 AB Sjöbohem Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Inbetalt insatskapital till HBV Återbäring HBV Jämkningsmoms Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringspremier Övriga interimsfordringar Not 14 Förändring av eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital Disposition av föregående års resultat Utdelning Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier á kvotvärde kr vid årets utgång. Not 15 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Periodiseringsfond vid 2008 års taxering Periodiseringsfond vid 2009 års taxering Periodiseringsfond vid 2010 års taxering Periodiseringsfond vid 2011 års taxering Periodiseringsfond vid 2012 års taxering

48 AB Sjöbohem Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Periodiseringsfond vid 2014 års taxering Summa Not 16 Uppskjuten skatt Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av uppskjuten skatt på obeskattade reserver Not 17 Långfristiga skulder Långfristiga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa Förfallotider Belopp som förfaller till betalning inom ett år Belopp som förfaller till betalning inom två till fem år Belopp som förfaller till betalning efter 5 år Summa Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa

49 AB Sjöbohem Not 19 Ställda säkerheter Avseende Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar varav i Ägararkivet hos Lantmäteriverket varav i eget förvar

50 AB Sjöbohem Not 20 Kassaflödesanalys AB Sjöbohems andel av Sjöbo kommuns koncernkonto betraktas i kassaflödesanalysen som likvida medel. Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Sjöbo Hans W Hansson Ordförande Ingemar Persson Hans Carlsson Bo Jersling Henrik Sonesson Morgan Johnsson VD Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avlämnats den 13 mars 2014 Anders Thulin Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport beträffande räkenskapsåret 2013 har avlämnats den 13 mars 2014 Erik Johansson Jan Hansson

51 1(20) Sjöbo Elnät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - kassaflödesanalys 10 - noter 11 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

52 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden och uppdrag Sjöbo Elnät AB (SENAB) är ett, av Sjöbo kommun, helägt bolag (totalt aktier). Elnätet, lokaler och maskiner ägs av SENAB. Bolaget hade vid räkenskapsårets utgång 17 medarbetare anställda för kundtjänst, nyanläggning samt drift och underhåll av verksamheten. Administrativa tjänster i form av personal- och lönehantering samt vissa IT-tjänster köps in av Sjöbo kommun. Fakturahantering och kundtjänst köptes in av Sjöbo kommun under viss del av året. Bolaget sålde även administrativa tjänster till Sjöbo Energi AB under en viss del av året. IT-system och tjänster för hantering av mätvärden och elektroniska meddelanden mellan elmarknadens olika aktörer köps in av extern leverantör. SENAB har som uppgift att ansluta och överföra och mäta el till kunder inom koncessions-området. Under år 2013 överfördes cirka 124,5 GWh (124,5) till cirka kunder. Förutom att underhålla elnätet är en stor uppgift för SENAB att även reinvestera i elnätet och på så sätt långsiktigt upprätthålla en god leveranskvalitet för alla anslutna kunder. Information om verksamheten SENAB har under året med god ekonomi levererat en hög service till kunderna inom koncessionsområdet. Leveranssäkerheten till kunderna har under året varit 99,98 % (99,99). Den oaviserade medelavbrottstiden utslagen på varje kund stannade på 130 minuter (37) medan den aviserade medelavbrottstiden var 17 minuter (19). Cirka 11 km kanalisation för kommunikationsnät för fiberkabel har samförlagts vid förläggning av elkabel. Cirka 50 nya kunder har anslutits till elnätet och cirka 20 kunder har avslutat sitt abonnemang. Elnätet bestod vid årets slut av 75% jordkabel och 25 % luftledning. Under 2013 har många stormar passerat koncessionsområdet, vilket drivit upp statistiken för elavbrott. Under sommaren var det ett antal åskväder som skadade luftledningsnätet och orsakade både bestående elavbrott och många kortare störningar senare under sommaren och hösten. Investeringsverksamheten har legat något under budget. Bland annat har en exploatering av ett industriområde skjutits upp och några projekt har omprioriterats.

53 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Måluppfyllelse Målen i affärsplanen för den oaviserade medelavbrottstiden var satt till 60 minuter, vilket inte infriades år 2013 på grund av att ovanligt många häftiga oväder drog fram över området. Målet på 10 minuter för den aviserade avbrottstiden kunde inte heller nås på beroende på fortsatt behov av att utföra ledningsröjning på spänningslösa ledningar på grund av överväxta ledningar. Målet att åtgärda alla besiktningsanmärkningar inom ett år från upptäckt har inte riktigt uppnåtts beroende på något för låg tillgång till resurser. Sedan bolaget bytt kundhanteringssystem har andelen kunder som valt elektronisk faktura ökat med över 70%, vilket ligger i linje med bolagets ekonomiska mål och miljömål. För att uppfylla ägarens ställda mål att leva upp till visionen "Sjöbo - en plats för tillväxt" har styrelsen under året styrt mot att bolaget ska förbättra infrastrukturen för så många kunder som möjligt i kommunen. Detta mål har nåtts genom att samförlägga kanaler för fiberkabel med elkabel. Under 2013 har bolaget grävt ner ca 11 km sådana kanaler till ett värde av 1,2 Mnkr. De ekonomiska målen om en soliditet på 40% och avkastning på eget kapital på 6% har båda två överträffats. Med stöd av en kundundersökning kan konstateras att över 80 % av kunderna är nöjda med SENAB. Styrelsen och VD anser att bolaget har uppfyllt dess ändamål och ställda ekonomiska krav. Nätomsättningen har under året varit i det närmaste oförändrad. Volymen 2013 var 131,1 GWh (131,0). Av nätomsättningen har 122,5 GWh (122,1) levererats från regionnätet och 8,6 GWh (8,8) från lokalt producerad energi inom nätområdet. Lokal produktion utgjorde 6,6 % (6,8) av nätomsättningen. Abonnerad effekt från regionnätet var under året 36,0 MW. Det maximala effektuttaget under året uppmättes till 35,6 MW (35,3). Inköpta Nätförluster uppgick till 6,6 GWh (6,5) vilket motsvarar 5,1 % (5,0) av nätomsättningen. Kostnaden för nätförlusterna uppgick till 3,0 Mnkr (2,9). Regionnätavgiften för året uppgick till 9,3 Mnkr (9,0).

54 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Väsentliga händelser under räkenskapsåret All personal har samlats på Ommavägen 26 i Sjöbo. Det har möjliggjorts genom att bolagets kontorsfastighet har byggts till med kontor och plats för kundtjänst där tre medarbetare som tidigare lokaliserats hos kommunen nu är stationerade. I övriga kontor och pausrum har ytskikten renoverats. Under 2013 har ett nytt kundhanteringssystem införts. Implementeringen har gått mycket bra och bolaget debiterar nu kunderna i egen regi samt köper in tjänster och del i system för hantering av mätvärden, PRODAT-meddelanden, påminnelse och inkasso av externa leverantörer. Två större mikroproducentanläggningar har anslutits till elnätet. En 10 kw solcells-anläggning på ett villatak och en 43,5 kw vindkraftanläggning har valt en tariff där bolaget köper in överskottselen och använder den till att täcka nätförluster. De största investeringarna har skett längs Näsbylinjen, Omma byaväg och i fastigheten på Ommavägen 26. Cirka 23 km luftledning till har tagits ur drift och cirka 18 km jordkabel har tillkommit sedan föregående år. Den största driftstörningen inträffade under stormen Sven den 5-6 december. Cirka 480 kunder har under året haft elavbrott längre än 12 timmar och därför haft rätt till avbrottsersättning. Inga elavbrott över 24 timmar har förekommit under året. Den 11 december 2013 föll Förvaltningsrättens dom i målet om storleken på intäktsramen för åren Domstolen dömde till bolagets fördel, men domen har överklagats av motparten Energimarknadsinspektionen. Processen fortsätter i Kammarrätten. Förhoppningen är fortfarande att bolaget ska tillåtas få rätt att ta ut tillräckliga nätavgifter för att fullfölja vädersäkringen i en hög takt. Fortfarande finns ett litet behov av att åtgärda de fel och brister i elanläggningarna som hittades under tidigare besiktningar. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Inga väsentliga händelser att rapportera efter räkenskapsårets slut. Omsättning och resultat Omsättningen 2013 uppgick till 50,5 Mnkr, vilket kan jämföras med föregående års siffra 50,1 Mnkr. Årets resultat efter finansiella poster har minskat till 6,1 Mnkr jämfört med 8,1 Mnkr Resultatminskningen förklaras dels av underhålls- och renoveringskostnader på egen fastighet på 1 Mnkr och dels med kostnader i samband med inköp av eget kundhanteringssystem. Rörelsemarginalen uppgår till 16,2% (20,7%) en minskning från föregående år som följer av resultatförändringen enligt ovan. Soliditeten är fortsatt stabil och uppgår till 46%. I ägardirektivet anges ett soliditetsmål på 40%. Balansomslutningen uppgår vid årets slut till 143,9 Mnkr (140,5 Mnkr) vilket innebär en ökning från f g år. Avkastningen på eget kapital uppgår till 9,4% (13,1%) vilket är lägre än föregående år på grund av

55 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) lägre vinst. Ägarkravet ligger på 6% vilket gör att bolaget med god marginal uppfyller detta krav. Avkastningen på totalt kapital uppgår till 5,4% (7,2%) vilket är lägre än föregående år. Medelantal anställda uppgick under året till 17 personer (17). Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Antal anställda Soliditet % Rörelsemarginal % 16,2 20,7 26,7 9,5 16,8 Avkastning på eget kapital % 9,4 13,1 20,2 4,5 8,8 Avkastning på totalt kapital % 5,4 7,2 9,6 3,5 6,1 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kap och obesk reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld 26,3% , 22% ) i förhållande till balansomslutningen. Rörelsemarginal Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultatet efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld 26,3% , 22% ). Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen. Investeringar Investeringarna under 2013 uppgick till 16,5 Mnkr (13,5 Mnkr) och därtill pågående nyanläggningar på 0,3 Mnkr (0,8 Mnkr). Bland de större investeringarna under året kan nämnas ombyggnad av Näsbylinjen etapp 3 och Omma byaväg samt om- och tillbyggnad av bolagets fastighet på Ommavägen 26.

56 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägaren utdelas 10 kr per aktie i ny räkning överförs kronor Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Bolagets verksamhet bedrivs fortsatt med lönsamhet. Den föreslagna utdelningen bibehåller soliditeten på betryggande nivå. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

57 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Resultaträkning Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Energi, råvaror och material Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

58 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 18 8 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

59 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder 16 Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder 0 49 Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

60 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatt Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

61 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Företagets årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kund. Försäljningen redovisas netto efter moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/- fordingar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år Programvaror & övriga immateriella tillgångar 5 Byggnader 25 Fördelningsstationer 25 Kopplingsstationer 35 Friledning och jordkabel 35 Nätstationer plåt 25 Nätstationer betong 35 Nättransformatorer 25 Kabelskåp 30 Serviser 40 Mätare 3 fas 25 Mätare övriga, icke-fjärravlästa 15 Fjärravläsningssystem 10 Fjärravlästa mätare 10 Styrutrustning 5-10 Arbetsfordon och servicebilar 5-8 Inventarier 5-10 Tomrör kommunikationsnät 25 Programvaror Programvaror av standard karaktär kostnadsförs. Utgifter för programvaror som utvecklats eller på ett

62 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) omfattande sätt anpassats för bolagets räkning, balanseras som immateriell tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade programvaror skrivs av över nyttjandetiden. Övriga immateriella tillgångar Utgifter för övriga immateriella tillgångar balanseras och skrivs av linjärt över nyttjandetiden. Posten avser digitalisering av ritningar. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Aktiverat arbete sker månadsvis efter timrapporter och debiteras med timpris enligt upprättad prislista. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Investeringar har aktiverats under året om deras totala värde överstiger ett halvt prisbasbelopp. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Sjöbo kommun har fram till 30 april fakturerat slutkunden för Sjöbo Elnäts räkning. Dessa belopp är därmed bolagets fordan på kommunen och redovisas som fordran på koncernföretag. Koncernförhållande Med koncernföretag avses Sjöbo Kommun och helägda dotterbolag, eftersom ett koncernliknande förhållande råder inom kommunen. Övriga fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt direkt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

63 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Not 2 Ersättning till revisorerna Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor 3 3 Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 195 tkr (143 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

64 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 5 80 % 5 80 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % Not 4 Övriga rörelsekostnader Avser realisationskostnader i samband med utrangering av anläggningstillgångar. Under år 2013 avser det framförallt kostnader i samband med utrangering av gamla linjer som ersatts av nedgrävd kabel. För år 2013 uppgick utrangeringskostnaden till kr. Not 5 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa

65 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Not 6 Programvaror Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 0 5 Not 7 Övriga immateriella tillgångar Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan 0 1

66 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Not 8 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utrangering 3 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

67 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 11 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Omklassificering Utgående nedlagda kostnader Not 12 Fordringar hos koncernföretag Fordan på Sjöbo kommun med anledning av koncernkonto Övriga fordringar på Sjöbo kommun Summa

68 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Upplupna intäkter avs nätavgifter Övriga poster Not 14 Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Ingående balans Utdelning Disposition enligt årsstämma Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av stycken aktier. Not 15 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Som en följd av bokförda avskrivningar utöver plan, föreligger en icke bokförd uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver om 22% (22%). Beloppet uppgår till tkr ( tkr).

69 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Not 16 Långfristiga skulder till koncernföretag Långfristiga skulder som förfaller till betalning mellan ett och fem år efter balansdagen: Reverslån mot Sjöbo kommun Summa Not 17 Skulder till koncernföretag Övrig skuld till Sjöbo kommun Skuld till AB Sjöbohem 7 7 Summa Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löneskuld Semesterlöneskuld Sociala avgifter Periodisering av anslutningsavgift för vindkraft Slutreglering av regionnätavgifter Slutreglering av nätförluster Befarade kundförluster avseende redan reglerade inbetalningar Skulder avseende ombyggnad kontor Skulder avseende elnätsinvesteringar Övriga interimskulder Summa

70 Sjöbo Elnät AB Årsredovisning för (20) Not 19 Likvida medel Sjöbo Elnät AB:s andel av Sjöbo kommuns koncernkonto betraktas i kassaflödesanalysen som likvida medel. Beloppet tkr ( tkr) ingår i fordringar hos koncernföretag i balansräkningen, se not 12. Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Sjöbo Thomas Quist Ordförande Mattias Johansson Verkställande direktör Rolf Nilsson Sonya Jonasson Sven-Erik Andersson Bo Olsson Min revisionsberättelse har lämnats Anders Thulin Auktoriserad revisor

71 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Uppföljning per den 28 februari 2014 Dnr 2012/303 Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Uppföljning av kommunens verksamhet ska göras per den 28 februari Beslutsunderlag Underlag presenteras vid sammanträdet.

72 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens budgetskrivelse Dnr 2013/327 Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens budgetskrivelse godkänns. Sammanfattning Kommunstyrelsen ska upprätta en budgetskrivelse för budget 2015 och ekonomisk plan Beslutsunderlag Förslag till budgetskrivelse med bilagor

73 Datum Vår referens 1(3) Kommunstyrelsen Budgetskrivelse för kommunstyrelsen 2015 Kommunstyrelsens sammanfattning Sjöbo kommun har under en serie av år haft en stabil befolkningstillväxt. Under 2013 har denna utveckling fortsatt, ett strategiskt arbete med att få denna utveckling att kvarstå bedrivs inom kommunstyrelsens hela verksamhetsområde. Kommunen är en del av Öresundsregionen och påverkas därför av intilliggande kommuners beslut och tillväxt. Ett kontinuerligt arbete med uppföljning av uppsatta mål och dess uppfyllelse är en viktig del av förvaltningens utvecklingsarbete. Insatser med inriktning mot medborgarnas delaktighet i samhället och de kommunala processerna behöver utvecklas för att bättre uppnå visionen Sjöbo en plats för tillväxt. Viktiga förändringar Under 2015 kommer Sjöbo att delta i projektet Kommunens Kvalitet i Korthet lett av Sveriges Kommuner och Landsting. I detta analyseras frågor rörande tillgänglighet, kvalitet, trygghet och effektivitet i 40 uppsatta mått och jämförs kommuner emellan. Detta är ett led i kvalitetssäkringen av måluppföljningsarbetet. I februari 2014 påbörjades en ny arrendeperiod med nya arrendatorer och en helt ny avtalsform för Orebackens camping. Ett av kriterierna i upphandlingen var att en utveckling av verksamheten skulle ske och då utan ökade arbetsinsatser eller kostnader från förvaltningens sida. En eventuell förändring av kommunens nettokostnader för verksamheten har ännu inte kunnat beräknas. Inom räddningstjänstområdet har en utredning initierats beträffande om medlemskommunerna i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund eventuellt skall söka medlemskap i Räddningstjänst Syd. Eventuella kostnadsförändringar är inte kända i dagsläget. Sotning utförs från hösten 2013 i SÖRF:s regi varför ansvaret för denna del av verksamheten kan komma att återgå till kommunen vid ett förändrat förbundsmedlemskap. Beslut angående outsourcing av kommunens IT-verksamhet kan komma att tas under Eventuella förändringar av kostnadsläget är inte kända. Framöver finns behov för kommunen att förstärka insatser inom besöks- och upplevelsenäringarna, liksom för fritidsaktiviteter och föreningsliv. Gentemot näringslivsonrådet behöver insatser också ske både mot redan etablerade företagare och Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

74 2(3) presumtiva, allt för att öka värdet av platsvarumärket Sjöbo för en hållbar och lönsam turistnäring samt en ökad inflyttning. Arbetet med den fysiska planeringen behöver utvecklas, bland annat kopplat till GIS (geografiskt informationssystem). En viktig fråga för Sjöbos utveckling och attraktivitet är att utveckla arbetet med hållbarhet och optimera utnyttjandet av kommunens resurser inom mark och vatten för framtiden. För att uppnå tillväxt behövs en utveckling av bland annat spårområdet och fler hyreslägenheter. En förnyad upphandling av byggnation av kvarteret Viljan kommer att göras under året. Beträffande trafiksäkerhetsmålen har polismyndigheten inlett ett byte av rapportsystem varför denna statistik inte med säkerhet kommer att kunna följas. Ekonomisk utveckling De senaste åren har kommunstyrelsen i stort haft resurser i paritet med uppdraget. Resultatet för 2013 blev ett överskott på 1,0 mnkr för nämnden totalt. Överskottet var dock av tillfällig karaktär, då merparten var hänförbart till ändrade periodiseringsrutiner. Kostnaden redovisas För 2015 ser situationen annorlunda ut. Medel avsatta för medlemsavgift till LEADER och kommande hyreskostnader har omdisponerats till andra ändamål under 2014 då projekten blivit försenade ersätts LEADER av Lokalt Ledd Utveckling, LLU, beräknad kostnad. 0,3 mnkr. För utökade hyreskostnader avseende Kommunhuset och Flora behöver medel återställas med 0,6 mnkr. Inom exploateringsverksamheten behöver intäktsbudgeten för arrenden reduceras med 0,1 mnkr då arrendeintäkterna minskat. I övrigt beräknas kostnaderna för underhåll av exploateringsmark avsedd för industri och bostadstäder rymmas inom nuvarande budget. Kommunbidraget för kommunstyrelsens politiska verksamhet behöver utökas med 0,8 mnkr då den politiska organisationen förändras och en ny mandatperiod påbörjas under hösten 2014, med nya politiker. Ett behov av att introducera och utbilda dessa förtroendevalda föreligger. I detta ingår nya höjda årsarvoden, gruppledararvode samt en höjning av partistöden kommer kommunbidraget att behöva utökas för tillkommande hyres- och driftskostnader i samband med att ny simhall i Sjöbo (13,5 mnkr), samt idrottshallen i Lövestad tas i bruk. För den idrottshallen finns inte någon kostnadsspecifikation efter förändrad projektering. En ny marknadsföringsplattform behöver genomföras. För 2016 är marknadsföringen av den nya simhallen i Sjöbo angelägen att genomföra, för att nå ut till en bredare målgrupp och därmed få ett ökat antal besökare. För marknadsföringsåtgärder behövs 0,2 mnkr i utökat kommunbidrag. Sammanlagt är behovet för ,0 mnkr och för de därefter kommande åren 15,150 mnkr årligen, (exkluderat Lövestads idrottshall). Hänsyn till eventuella kostnader för sanering av gamla avfallsdeponier i kommunen har inte beaktats då ansvarsfrågan är oklar i dagsläget, liksom kostnadsbilden. Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

75 3(3) Övriga satsningar och förändringar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde behöver förmodligen finansieras genom omprioriteringar och omdisponeringar. Lönefrågor/rekryteringsläge Kommunstyrelsen har en stor andel chefer/specialister som kräver särskilda satsningar på lönesättning vid nyanställning och därtill kommande löneutveckling; allt för att kunna konkurrera med omvärlden. Förvaltningschefstjänsten på familjeförvaltningen är under tillsättning 2014, förvaltningschefstjänsten på miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen är tillfälligt bemannad i avvaktan på översyn av organisationen. På HR-avdelningen kommer nyrekrytering med påföljande kompetensöverföring till de nya medarbetarna att behövas under 2015, då flera pensionsavgångar aviserats. För rekrytering till kommunen som helhet behöver förvaltningen se över och pröva nya media för framförallt annonsering med målet att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. Investeringar Den nivå som finns för IT-investeringar 2014; 5,0 mnkr, bedöms tillräcklig. Anslaget bedöms även inrymma medel med 0,5 mnkr för utveckling av kommunens webbplats och utbyggnad av Wi-Fi-nät i den publika delen av Kommunhuset. 0,1 mnkr av kommunbidraget behöver omdisponeras från gemensam verksamhet till kulturverksamhet för finansiering av larmbågar till konsthallen. Sjöbo som ovan Roger Larsson Kommundirektör Bilagor: Äskande drift Äskande investeringar Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

76 Verksamhetsförändringar budget 2015 och plan Bilaga 1 Äskande av ökade resurser anges i tusental kronor Föreslagna besparingar anges med minustecken. Verksamhet och område Prestationer Kommentar till förändring Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Fritid och kultur 1 LLU (fd. LEADER) Ny verksamhetsperiod Marknadsföringsplattform Marknadsföring bland annat simhall Lokalhyror Ökade kostnader Politisk verksamhet 3 Utbildning av politiker Nya politiker inkl föreläsare+mtrl Gruppledare partistöd årsarvoden Kommunövergripande Gruppledare 200 partistöd 50 arvodeshöjning Lokalhyror och arrendeintäkter Ökade kostnader Summa

77 Äskande investeringar budget 2015 och plan Verksamhet och område Kommunövergripande Investeringsram kommunövergripande 1 verksamhet IT- invetsering mjuk och 2 hårdvara IT- invetsering mjuk och 3 hårdvara Turism och fritid Upprustning befintliga 4 anläggningar Kultur 6 Mindre investering Summa Vad ska uppnås med investeringen/kommentar Mindre investeringar, utbyte inventarier och utrustning i lokaler Kommunhuset Årlig anskaffning Hypergene Utbyte av inventarier och utrustning i anläggningar Utbyte av inventarier och utrustning samt invetsering i anläggningar

78 BILAGA 2 Budget 2015 Plan 2016 Plan

79 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/65 Ombudgetering av investeringsbudget för beslutsstödssystem Hypergene Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen ansöker om att återstående investeringsmedel för projekt beslutsstödssystem Hypergene, 0,885 mnkr, överförs till investeringsbudget Sammanfattning I 2013 års investeringsbudget har 1,0 mnkr anslagits för projekt beslutsstödssystem Hypergene. Endast 0,115 mnkr har använts, eftersom projektet har försenats. Medlen behöver därför överföras till 2014 års investeringsbudget. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2014

80

81 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2014/70 Ombudgetering av investeringsbudget Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Förslag redovisas vid sammanträdet. Sammanfattning Ansökningar om överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014 har inkommit. Beslutsunderlag Handlingar översändes senare

82 SJÖBO KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Dnr 2013/266 Prövning av översiktsplanens aktualitet Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut Översiktsplanen för Sjöbo kommun förklaras vara aktuell. Sammanfattning Kommunfullmäktige ska minst en gång per mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell. Länsstyrelsen ska minst en gång under samma mandatperiod redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Arbetsutskottet har i oktober 2013 ställt en förfrågan till Länsstyrelsen i Skåne län om att avge en sammanfattande redogörelse över vilka statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet enligt PBL 3 kap 28. Redogörelse har inkommit från länsstyrelsen. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2013 Arbetsutskottets beslut den 9 oktober Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 februari 2014 Länsstyrelsens redogörelse den 23 januari 2014

83 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (3) Kommunstyrelsen Planenheten Joel Tufvesson Sjöbo kommuns beslut om översiktsplanens aktualitet Förslag till beslut Översiktsplanen för Sjöbo kommun förklaras vara aktuell. Sammanfattning Enligt plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. Planenheten har tagit fram underlag till en aktualitetsförklaring. Sammanvägd aktualitet Sjöbo kommuns översiktsplan är i stora drag aktuell. Genomförande och pågående planering sker, med endast något mindre undantag, enligt intentionerna i översiktsplanen. Planeringsförutsättningarna är i stort aktuella men behöver kompletteras med nytt befintligt material. Ny lagstiftning och den pågående utvecklingen innebär att det finns behov att revidera delar av översiktsplanen. Revideringsbehov Störst revideringsbehov finns för att stödja utvecklingen i Sjöbo kommuns norra, östra och sydöstra delar. Vi behöver ta ställning till hur landsbygden ska utvecklas. En ändring av översiktsplanen som behandlar landsbygdsutvecklingsfrågor tas f.n. fram och avser ersätta kap. 11 i ÖP 2009 ( Områdesvisa beskrivningar med rekommendationer för bebyggelseutvecklingen ). Det finns behov av att behandla översvämningar, vattendirektivet och långsiktigt hållbar dagvattenhantering för hela kommunens yta. Översiktsplanen bör finnas tillgänglig i ett GIS. Aktualitetsförklaring Till gällande översiktsplan hör: Översiktsplan för Sjöbo kommun, ÖP2009, antogs den 29 april Enligt denna gäller parallellt med ÖP2009 även Fördjupning för Blentarp, antagen samt Fördjupning för Grimstofta Söder, antagen Efter att ÖP2009 antogs har följande fördjupningar och tematiska tillägg antagits: Tematiskt tillägg Vindkraft, antagen Fördjupning för Sjöbo tätort, antagen Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Således krävs det att kommunfullmäktige tar ställning till översiktsplanens aktualitet minst en gång under varje Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

84 2(3) mandatperiod. Översiktsplanen ska tydligt visa kommunens viljeinriktning och intentioner när det gäller mark- och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen för hela kommunen. I aktualitetsförklaringen beslutas i vilken utsträckning översiktsplanens viljeinriktning och intentioner fortfarande är aktuella med hänsyn till nya anspråk och förutsättningar. Planens innehåll ändras inte genom beslutet. Länsstyrelsen överlämnar i enlighet med lagen en redogörelse med synpunkter ifråga om de statliga intressena och hur de förhåller sig till översiktsplanens aktualitet. Översiktsplanens planeringsinriktning Kommunens vision, mål och strategier som beskrivs i översiktsplanen samt tillhörande markanvändningskartor anses vara översiktsplanens intentioner och kommunens viljeriktning. Intentionerna i den nu gällande fördjupningen av översiktsplanen för Sjöbo tätort, med tillhörande markanvändningskarta, anses vara att orten ska kunna utvecklas i och med Simrishamnsbanans genomförande. Nya planeringsunderlag samt ny eller reviderad lagstiftning Nya anspråk och förutsättningar har tillkommit, exempelvis ny lagstiftning och nya utredningar. Dessa ska vägas mot intentionerna och viljeriktningen i aktualitetsförklaringen och arbetas in i all kommande översiktlig planering: Ny lagstiftning t ex nya PBL den 2 maj 2011 med nya krav på översiktsplanens innehåll, ny banlag och väglag. Förslag till ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, Nya kunskapsunderlag avseende t ex klimatanpassning, energieffektivisering och vattenförvaltning. Utveckling av de nationella och regionala målen (se Region Skånes strategidokument Det öppna Skåne 2030 och Strategier för det flerkärniga Skåne samt regionala handlingsplaner och/eller åtgärdsprogram beträffande miljömål och klimatanpassning). Det senare har bl. a. betydelse för hur kommunens beslut kommer att påverka mål som rör vattenfrågor, byggande på jordbruksmark och hållbara transporter. Vision 2020 för Sjöbo kommun behöver vävas in i ÖP2009 samt De nya regionala planerings- och utvecklingsstrategierna innebär behov av mellankommunalt samarbete kring bl.a. turism, kultur- och naturlandskap, utveckling av företagande och kollektivtrafik. Länsstyrelsens redogörelse Enligt plan- och bygglagen ska Länsstyrelsen göra en sammanfattande redogörelse med synpunkter om statliga intressen som är av betydelse för en kommun och bedöma hur synpunkterna förhåller sig till gällande översiktsplan. Sjöbo kommun har via planenheten begärt att Länsstyrelsen ska redovisa synpunkter som kan vara av betydelse för kommunens beslut angående översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen anser att Sjöbo kommun berörs av framförallt regionala planer och program som tillkommit efter att ÖP2009 antogs och som har tydlig bäring på den översiktliga planeringen. Dessa har inte vägts in i den nu gällande översiktsplanen. I en sammanfattande bedömning anser Länsstyrelsen att översiktsplanen kan anses vara aktuell förutom i de avseenden där den ska fungera som underlag för prövningar i områden som inte omfattas av detaljplan. ÖP2009 anger för flera orter och delområden förslag om att kommande Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

85 3(3) fördjupningar eller områdesbestämmelser ska tas fram. Detta har inte skett i kommuntäckande omfattning vilket innebär att ÖP2009 inte ger tillräcklig vägledning vid exempelvis bygglovsprövningar. Därför är Länsstyrelsens uppfattning att omfattningen av de förändringar som man redovisar innebär att kommunen bör överväga att inleda arbetet med att upprätta en ny kommunomfattande översiktsplan. Länsstyrelsens redogörelse finns bifogad som bilaga. Planeringsinriktning under kommande period Ändring av översiktsplanen En kommunomfattande ändring av översiktsplanen som behandlar utvecklingsfrågor för landsbygden pågår sedan Detta arbete utgår från Vision 2020 och avses redovisa: Tydliga ställningstaganden för varje geografiskt område, med en samlad bild av värden och restriktioner för hela kommunens yta. Bedömningar och åtgärder avseende utvecklingen av turism, kultur- och naturlandskap, näringsliv, kollektivtrafik, infrastruktur, bostadsförsörjning och riskområden för översvämningar och erosion. Redovisning och ställningstaganden avseende vatten, avlopp, dagvatten, miljökvalitetsnormer för vatten, hållbara transporter och byggande på jordbruksmark. Utredningar och övriga planeringsunderlag Hydrologisk kartläggning med avrinningskarta där särskilt avvattningen norrut mot Kävlingeån studeras. Grönstruktur- och naturvårdsprogram för Sjöbo kommun. Kommuntäckande VA-plan som omfattar bl.a. behovsanalys inför utbyggnad av VA-nätet. Kulturmiljöprogram för Sjöbo tätort kompletteras. Behov av motsvarande dokument för övriga orter inom kommunen undersöks. Uppdatering, inventering och sammanställning av information om riskfyllda eller omgivningspåverkande verksamheter. Planeringsförutsättningar ändras ständigt och det vore önskvärt om de redovisades i ett enkelt och lättillgängligt GIS-verktyg, där de kontinuerligt uppdateras och kompletteras. Beslutsunderlag Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 5 och 27 Länsstyrelsens redogörelse inför Sjöbo kommuns beslut om översiktsplanens aktualitet, (bilaga) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Joel Tufvesson Stadsarkitekt/enhetschef Postadress Sjöbo kommun SJÖBO Besöksadress Gamla Torget 10 Sjöbo Telefon (växel) Fax Bankgiro Internet

86 YTTRANDE 1(3) Dnr A-0011 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanne Haas Kommunstyrelsen Sjöbo kommun Sjöbo Sammanfattande redogörelse inför Sjöbo kommuns beslut om översiktsplanens aktualitet Bakgrund Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen (ÖP) är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap 5 plan- och bygglagen (PBL). Länsstyrelsen ska enligt 3 kap 28 minst en gång under den mandatperioden redovisa sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en sammanfattande redogörelse till kommunen. Av redogörelsen ska det framgå hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen. Sjöbo kommun har den 22 oktober 2013 hos Länsstyrelsen begärt en sammanfattande redogörelse. Översiktsplan för Sjöbo kommun, ÖP2009, antogs den 29 april Enligt denna gäller parallellt med ÖP2009 även Fördjupning för Blentarp, antagen Fördjupning för Grimstofta Söder, antagen Efter att ÖP2009 antogs har följande fördjupningar och tematiska tillägg antagits: Tematiskt tillägg Vindkraft, antagen Fördjupning för Sjöbo tätort, antagen Länsstyrelsen konstaterar att sedan ÖP2009 antogs har det tillkommit följande: Ny lagstiftning t ex nya PBL den 2 maj 2011 med nya krav på översiktsplanens innehåll, ny banlag och väglag, Förslag till ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, Nya kunskapsunderlag avseende t ex klimatanpassning, energieffektivisering och vattenförvaltning, samt Utveckling av de nationella och regionala målen. Det senare har bl a betydelse för hur kommunens beslut kommer att påverka mål som rör vattenfrågor, byggande på jordbruksmark och hållbara transporter. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www Malmö Kungsgatan vx Kristianstad Ö Boulevarden 62 A vx

87 YTTRANDE 2(3) Dnr A-0011 Länsstyrelsens ställningstagande Sjöbo kommun har under 2013 haft tidigt samråd med Länsstyrelsen om fördjupning av översiktsplanen för Sjöbo för landsbygdens utveckling. Enligt ÖP2009 presenteras Sjöbo kommun som en utpräglad jordbruksbygd. Odlingsmarken, de skogsbeklädda åsarna, sjöarna och vattendragen med sina natur- och kulturmiljöer gör landskapet varierat och rikt på upplevelser. Landsbygden sysselsätter en stor del av befolkningen där turism och hästanknutna verksamheter utgör växande näringar. ÖP2009 anger för flera orter och delområden förslag att kommande fördjupningar eller områdesbestämmelser ska tas fram. Länsstyrelsen konstaterar att detta inte har skett vilket innebär att ÖP2009 inte ger tillräcklig vägledning vid kommande prövningar. Vid möten med kommunrepresentanter har framgått att kommunen har en ny vision för Sjöbo kommun som behöver vävas in i ÖP2009. Vidare konstaterar att allt fler frågor kommit att innebära behov av mellankommunalt sammarbete. Länsstyrelsen bedömer att det t ex gäller frågor som rör turism, kultur- och naturlandskap, utveckling av företagande i hela kommunen, kollektivtrafik, bostadsförsörjning, vattenkvalitet, vattenförsörjning och byggande på jordbruksmark. Länsstyrelsen anser att Sjöbo kommun berörs av framförallt regionala planer och program som tillkommit efter att ÖP2009 antogs och som har tydlig bäring på den översiktliga planeringen. Dessa har inte vägts in i den nu gällande översiktsplanen. Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunen istället för att ta fram en fördjuning av ÖPn för landsbygden bör påbörja framtagande av en ny kommunövergripande översiktsplan utifrån kraven enligt 3 kap 4-5 PBL. För Sjöbo kommun anser Länsstyrelsen att det är särskilt viktigt att se stad och land i ett sammanhang. De dokument som gällande ÖP utgör tillsammans med fördjupningar och tematiska tillägg är en bra en grund att bygga vidare på. I sammanhanget bör påpekas att även Länsstyrelsens granskningsyttrande till respektive ÖP-dokument är en del av ÖPn. Särskilt anser Länsstyrelsen att det är följande frågor som behöver utvecklas: Tydligt ställningstagande för varje geografiskt område, med en samlad bild av värden och restriktioner för hela kommunens yta. Kommunens ställningstaganden avseende riksintressena och riktlinjer för hur dessa avses säkerställas vid kommande prövningar Bedömningar och åtgärder avseende riskområden för översvämningar och erosion Redovisning och ställningstaganden avseende vatten, avlopp och dagvatten Redovisning och ställningstagande avseende miljökvalitetsnormerna för vatten

88 YTTRANDE 3(3) Dnr A-0011 Lokalisering av utbyggnader i relation till relevanta nationella och regionala mål, planer och program rörande t ex byggande på jorbruksmark och hållbara transporter Läsanvisningar och planeringsunderlag På Länsstyrelsens hemsida redovisas ytterligare beskrivningar och planeringunderlag som är kopplade till den sammanfattande redogörelsen: Det är ett underlag som tagits fram för de skånska kommunerna med anledning av de aktualitetsyttranden som tas fram under 2013 och Dessa är inte kommunspecifika men redovisar viktiga frågor och aspekter som generellt kommunen har att förhålla sig till inför beslut om översiktsplanens aktualitet. Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Carl Älfvåg. I handläggningen av ärendet har även deltagit länsarkitekt Elisabet Weber, vattenstrateg Pär Persson samt planhandläggare Hanne Haas, föredragande. Carl Älfvåg Hanne Haas Kopia per epost till: Deltagande på länsstyrelsen i Skåne län, Boverket, Jordbruksverket, Region Skåne, Trafikverket, Försvarsmakten

Innehåll Sjöbohem lägger om riktningen 4 Ekonomi 8 Noter 15

Innehåll Sjöbohem lägger om riktningen 4 Ekonomi 8 Noter 15 AB Sjöbohem Årsredovisning 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Sjöbohem lägger om riktningen 4 Årets viktigaste händelser 4 Måluppfyllelse av mål enligt bolagsordning och ägardirektiv 4 Ökad kundnöjdhet

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Sammanställning över nämndernas verksamhetsberättelser 2013

Sammanställning över nämndernas verksamhetsberättelser 2013 Sammanställning över nämndernas verksamhetsberättelser 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Kommunstyrelsen 37 Familjenämnden 38 Äldreomsorg 39 Vård- och omsorgsnämnden 41 Tekniska nämndenen

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS

Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-07 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 55 Årsredovisning för AB Össebyhus 2013 (KS 2014.089) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 72 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning VaraNet AB 2011-10-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB

p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB p.2014.1210 2014-04-10 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Näringsfastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB

Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-263 Regionstyrelsen Revidering av bolagsdokument för Energikontoret Östra Götaland AB Inledning Energikontoret Östra Götaland AB förvärvades

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

Ägardirektiv för Årjängs nät AB Ägardirektiv för Årjängs nät AB Antaget av Årjängs kommunfullmäktige 2015-09-28 112. Fastställt på bolagsstämma 2016-01-13. 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen Bolaget ägs av Årjängs

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare

Läs mer

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB

Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Kommunstyrelsen 2016-02-16 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:13 Ann-Sofi Salomon 016-710 50 26 1 (3) Kommunstyrelsen Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Kommunfastigheter AB Förslag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-20 26 Årsredovisning för Vallentuna Förvaltnings AB 2013 (KS 2014.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer