Årsredovisning 2013 AB Alingsåshem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 AB Alingsåshem"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 AB Alingsåshem

2

3 Årsredovisning 2013 AB Alingsåshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 7 Ekonomi 27 Förslag till årsstämman 29 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Kassaflödesanalys 34 Kartor över Alingsåshems fastighetsbestånd 35 Noter 36 Revisionsberättelse 50 Granskningsrapport 51 Alingsåshem i siffror och nyckeltal 52

4 VD HAR ORDET Hur många bitar är det i ett pussel? Exakt så många som behövs för att skapa en helhet. Alla bitarna måste samverka för att vi skall se den stora bilden. Så är det för ett kommunalt bostadsbolag också: varje insats vi gör är en del av ett större arbete, och som bolag är vi en del i det stora pussel som utgör helheten Alingsås. Foto: Joakim Carlander 4 Det är svårt att kommunicera vad långsiktighet och hållbarhet innebär. Det är lätt att anta att alla utgår från samma verklighetsbild. Så är det givetvis inte: detta är komplexa begrepp. Långsiktighet handlar om att minska resursanvändningen och att skapa effektivitet i de insatser som görs. Det är lätt att bara fokusera på ekonomiska aspekter som investeringsnivåer och avkastningstid men avkastning kan se ut på olika sätt: tänker man långsiktigt vid en förnyelseplanering så kan man förutom ekonomisk avkastning även få ut såväl social som ekologisk avkastning. Samverkan Vi samverkar i allt som gör att vi kan nå våra uppdragsmål bättre. Vi får aldrig ihop hållbarhetspusslet om inte bitarna samverkar. Samverkan innebär inte att man låter någon annan ta på sig arbetet och ansvaret. Helhetssynen är istället summan av alla de kunskaper och erfarenheter som de inblandade har. Därför har partnering varit en nyckelfråga för ett framgångsrikt projekt på Brogården. Det hela staden -perspektiv som tillämpas vid förnyelsen på Noltorp kräver också samverkan. Alingsås kommun leder projektet som inbegriper en stor mängd intressenter. Alla delar är viktiga för att vi skall få en hållbar helhet i stadsdelen och för att alla tillsammans skall få ut maximalt värde av insatsen. Långsiktigheten är när vi gör en insats som skall hålla i väldigt många år Husen som byggdes på 1950-talet är fortfarande i gott skick och har inte krävt några större insatser vad gäller t.ex. fasader. Vi har moderniserat och underhållit badrum och fönster men byggnadernas struktur är fortfarande mycket god. När miljonprogrammet byggdes var långsiktighet inte prioriterat: fokus låg istället på kvantitet till en låg kostnad. Dessa byggnader är nu i stort behov av underhåll och modernisering. När vi renoverar miljonprogrammet kan vi välja att göra det som en kortsiktig investering, där minsta möjliga insats görs för att uppnå en tillfredsställande boendemiljö. Då kan vi kalkylera med att renoveringen är god nog för 30 år. Det andra alternativet är att göra miljonprogrammet långsiktigt hållbart. Det innebär en större investering men insatsen ger en sådan kvalitet att husen uppfyller dagens nybyggnadskrav och erbjuder en god boendemiljö för ett avsevärt antal år framöver. Detta senare alternativ har vi valt vid renoveringen av Brogården. En utomstående värdering av Brogården har bekräftat att byggnadernas marknadsvärde motsvarar anskaffningskostnaden. Brogården har alltså visat sig vara en ekonomiskt hållbar investering.

5 VD HAR ORDET Boende är inte bara hus Att arbeta långsiktigt och hållbart är komplext och kräver ett helhetsperspektiv. Angreppssättet att bara arbeta med huset skapar inte långsiktighet, man måste ta hänsyn till hela boendemiljön och behoven hos de människor som skall bo där. Inomhusmiljön är en mycket viktig pusselbit i de flesta människors vardag. Det handlar om att man har en god luftkvalitet, en behaglig temperatur och att man inte störs av ljudgenomsläpp från grannar eller omgivande miljö. Vi kan inte garantera att alla dessa aspekter uppfylls i äldre bostadsbestånd som inte är förnyat, men de är alltid med i planeringen vid förnyelse eller nybyggnation. Mötesplatser finns överallt Alingsås skall vara den moderna mötesplatsen med småstadens fördelar och storstadens möjligheter. Vi hjälper till att skapa mötesplatser i våra bostadsområden. Vår utmaning ligger i att koordinera det som samhället har att erbjuda och ta tillvara på potentialen hos samhällets aktörer. Det gäller föreningslivet, kommunala förvaltningar, landsting och privata aktörer. Människor har olika behov av samvaro. När vi planerar för mötesplatser så måste vi hitta forum för alla människor, utifrån vad de har för drivkrafter och intressen. Det är genom variation som vi tillgodoser skilda intressen och skapar en social hållbarhet. Detta kan ske på många sätt: det kan vara att tillhandahålla en lokal där grannar kan träffas för att dricka kaffe; en grillplats där man kan träffa vänner och familj; eller datorer i en hyresgästlokal så att människor för möjligheten att koppla upp sig mot en global gemenskap. Vi kan också tillhandahålla mötesplatser för studiecirklar och föreningsliv. Mötesplatserna utgör en fundamental bit i det småskaliga samhället där alla individer skall känna sig som en del av ett sammanhang. Vi pratar ofta om kvarboende för äldre och värdet av att få vara kvar i sitt sociala sammanhang. Då handlar det inte bara om att skapa ökad tillgänglighet utan också om att ge verktyg för att motverka ensamheten. Vad vet vi om framtiden? Enligt EU-beslut skall vi år 2050 ha halverat vår energianvändning. I arbetet för att uppnå detta måste vi både kunna erbjuda goda klimatskal som hjälper oss att dra ned på energianvändningen för uppvärmning, samtidigt som vi stimulerar ett energisparbeteende hos hyresgästerna och ger dem en ökad möjlighet att själva kunna bestämma över sin energianvändning. Våra kalkyler och uppföljningen för Brogården visar tydligt att trots en högre investeringskostad så kommer insatsen långsiktigt att ge minskade kostnader för både underhåll och drift. Efter renoveringen drar husen drastiskt mindre energi. Den individuella varmvattendebiteringen påverkar också vattenkonsumtionen: när kostnaden blir tydlig blir hyresgästen medveten om sitt beteende. Väggkonstruktionen bidrar till långsiktigheten genom ett minskat underhållsbehov. Det finns ett ökat behov av att människor skall kunna bo kvar i sina hem även när de blivit gamla. Det pågår en ständig utbyggnad av antalet lägenheter anpassade för trygghetsboende. Grundläggande i vår modell för trygghetsboenden är att dessa lägenheter kan passa alla oavsett ålder och livssituation. I kommunens omvärldsanalys framgår det att behovet av trygghetsboenden kommer att öka med ett 70-tal lägenheter fram till Genom att ta med tillgänglighetsaspekter redan på planeringsstadiet åstadkommer vi områden med konsekvent hög tillgänglighet utan att använda speciallösningar eller att ge avkall på estetiken. Kommunens kostnader minskar också när man slipper att göra kostsamma bostadsanpassningar. Lösningar som är bra för alla integreras så att de inte ens märks vid första anblicken men gör vardagen avsevärt mycket enklare för många människor. En lägenhet utan trösklar är praktisk för den som sitter i rullstol men den är också lättare att städa även för den som inte använder hjälpmedel. Vi behöver innovativa bostadslösningar för unga. Vi står inför samma problem som i många andra kommuner: det saknas tillräckligt med lämpliga boendeformer för den yngre befolkningen. I samband med förnyelsen av Noltorp kommer vi att se över hur vi kan erbjuda ungdomar olika typer av boenden som passar deras behov och ekonomi. Vi är en pusselbit i någon annans helhet. Det är ett ansvar som vi omsorgsfullt måste förvalta. Ing-Marie Odegren VD, AB Alingsåshem 5

6 6 AB Alingsåshems styrelse och VD Runar Kristensson, Ing-Marie Odegren, Magnus Gedda, Maja-Stina Jakobsson, Lennart Zackrisson, Ingemar Klevenås, Rolf Nilsson. Infälld: Gun Pettersson Bohlin Foto: Joakim Carlander

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSE OCH ORGANISATION Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr ) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Styrelse och revisorer Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma Ordinarie ledamöter Maja-Stina Jakobsson ordförande Gun Pettersson Bohlin vice ordförande Rolf Nilsson Magnus Gedda Runar Kristensson Ingemar Klevenås Lennart Zackrisson Ersättare Birgit Josefsson Peter Gustavsson Kjell Eliasson Kristian Nilsson Ingvar Torstensson Alf Olofsson Sven-Erik Dahlgren (M) (S) (S) (M) (FP) (MP) (C) (M) (S) (S) (M) (FP) (MP) (KD) Personalrepresentanter Ingrid Åsheim ordinarie Vision Sofia Bernhold Jensen ersättare Vision Claes Svensson Stefan Lindström ordinarie Fastighetsanställdas Förbund ersättare Fastighetsanställdas Förbund Revisorer Bernt-Erik Nyberg ordinarie utsedd av Alingsås kommun Anita Andersson ersättare utsedd av Alingsås kommun Hans Gavin ordinarie auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Peter Öfverström ersättare auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Verkställande direktör Ing-Marie Odegren Ägarförhållande Den 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun samtliga aktier i AB Alingsåshem till AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås Rådhus samtliga kommunens aktier i Fabs AB och Alingsås Energi Nät AB. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening Fastighetsbestånd Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till (3 291) bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på m 2 ( m 2 ). Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 386 (386) lägenheter om m 2 ( m 2 ) och omsorgsbostäder 74 (74) lägenheter om m 2 (4 503 m 2 ). Antalet lokaler för uthyrning är 277 (280) med en yta på m 2 ( m 2 ). 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄNDAMÅLET MED VERKSAMHETEN Enligt Alingsås kommuns ägardirektiv för AB Alingsåshem ägs bolaget i syfte att utgöra ett aktivt bostadspolitiskt instrument. Bolaget skall genom att kunna bygga, förvärva, äga, avyttra och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt, erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Bolaget skall tillgodose olika kunders behov av boende och bidra till integration och tillgänglighet för alla. Detta görs genom att erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement. Alingsåshem skall också bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Dessutom anges att AB Alingsåshem skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten. Bolaget skall vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall aktivt engagera sig i energieffektivt byggande. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. Alingsåshems verksamhetspolicy Alingsåshems styrelse har fattat beslut om nedanstående verksamhetspolicy: Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta sker genom att: vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra vi följer gällande lagstiftning Vår verksamhet Samtidigt som nya bostäder planeras och byggs måste det befintliga bostadsbeståndet ses över och förnyas i syfte att vara en god och långsiktigt hållbar livsmiljö såväl för dagens människor som för kommande generationer. För att kunna ta ställning till förnyelseåtgärder krävs ett beslutsunderlag med mål och riktlinjer som gör att både stora och små åtgärder kan genomföras kontinuerligt på ett genomtänkt och planerat sätt. Varje område är unikt och präglat av de värderingar som gällde vid områdets tillkomst. Innan man genomför åtgärder i ett område bör man ställa sig frågorna: Vilka är områdets kvaliteter? Vilka är områdets brister? Hur kan man bevara kvaliteterna och åtgärda bristerna? Förnyelseplanering I förnyelseplaneringen har bostadsområdet dokumenterats i ord och bild med utgångspunkt från boendemiljön. Syftet med kartläggningen är att visa konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i respektive område för att t.ex. öka tillgänglighet, trygghet och integration och för att ge äldre möjlighet att bo kvar i sitt bostadsområde. Vi har en helhetsbild av varje områdes arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt dess kvaliteter och brister. Förnyelseplaneringen omfattar hela Alingsåshems bostadsbestånd inklusive behov av kompletteringsbebyggelse i anslutning till 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE befintlig bebyggelse och på nya platser. Dokumentationen är ett värdefullt underlag då underhållsåtgärder planeras. Strategiarbete för långsiktig hållbarhet Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv och den av styrelsen beslutade verksamhetspolicyn anger riktningen för verksamheten. Att åstadkomma ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende är vår ledstjärna och vart och ett av de övergripande målen inom hållbarhetsaspekterna skall sträva mot denna. Styrande i det strategiska arbetet är den ettåriga budgeten, den treåriga verksamhetsplanen och den ekonomiska långtidsprognosen. Det finns anledning att inför denna upprustning och förnyelse ta ett samlat grepp om stadsdelen Noltorp utifrån ett hela-stadenperspektiv. Den variation som finns vad gäller funktioner, boendeformer och gestaltning skall stärkas och utvecklas. Vi skall bidra till ett bra liv på Noltorp ett liv där de boende har närhet till de funktioner som de behöver och de funktioner som skapar en social och trygg tillvaro. Deltagande i projektgruppen är förutom Alingsåshem olika kommunala förvaltningar, Fabs AB och Alingsås Energi. Grundläggande för projektets framgång kommer att vara förmågan till samverkan och helhetssyn mellan de olika aktörerna. Stor vikt har lagts, och kommer att läggas, vid att involvera de boende i närområdet i en dialog om Noltorps nutid och framtid. Vår logotyp är en symbol för våra målsättningar Stadsförnyelse Noltorp Stadsförnyelse Noltorp är ett projekt vars övergripande syfte är att ta fram ett utvecklingsprogram för Noltorp. Projektet, som leds av kommunen, skall ta sitt avstamp i en helhetssyn där stadsdelsförnyelse ses som en del av den övergripande stadsutvecklingen och där fysiska och sociala åtgärder kan kombineras. Projektet skall utgå från hållbar utveckling och dess tre ömsesidigt beroende dimensioner ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Projektfaser Projektet kommer att genomföras i fyra faser. Den första fasen, Igångsättande, är genomförd. I mitten av maj samlades ett 90-tal alingsåsare i en workshop och gav sin bild av Noltorp och av hur stadsdelen kan utvecklas. Deltog gjorde boende i området, näringsidkare, ungdomar, politiker och tjänstemän - alla engagerade och intresserade av stadsdelen Noltorp. Vi har även påbörjat fas två, Nulägesanalys under Nulägesanalysen kommer att fortgå under Syftet är att få en god uppfattning om kvaliteter och brister i området. Vi vill behålla kvaliteterna och avhjälpa bristerna samtidigt som Noltorps själ skall bevaras. Fas tre, Lösningar kommer att inledas under slutet av Liksom fas fyra, Utförande, så kommer fas tre att färdigställas i etapper. Förnyelseprojektet har en målbild att vara helt genomförd år Mötesplats Noltorp Den 26 oktober invigdes Mötesplats Noltorp i den gamla vårdcentralens lokaler på Noltorp. Mötesplatsen (som är en del av fas två) kommer under ett års tid att vara en viktig träffpunkt för boende, verksamma och andra 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE som är intresserade av utvecklingen av stadsdelen. Syftet med mötesplatsen är att fånga upp tips, idéer och synpunkter på hur Noltorp skall utvecklas. Mötesplatsen är öppen för alla varje måndag eftermiddag. Allmänheten har blivit uppmanad att hälsa på, tycka till och ta en fika. Lokalen bemannas av Alingsåshem och Alingsås kommun. Ofta närvarar även Hyresgästföreningen. Preliminära resultat av nulägesanalysen De nulägesanalyser som Alingsåshem gjort under 2013 visar bland annat att bolaget har för liten variation i sitt utbud på Noltorp; att energi- och vattenförbrukningen generellt sett är ovanligt hög i området; samt att befintliga lägenheter i stort har en god planlösning. Vi vet också att tillgängligheten i de 707 lägenheterna för närvarande är mycket dålig. Det finns idag inte en enda lägenhet som kan nås utan att passera minst två trappsteg. Sollebrunn 2012 fattades beslut om att förbereda arbetet med att utveckla och förnya vårt lägenhetsbestånd i centrala Sollebrunn. Samtliga hus kommer under de närmaste åren bland annat att utrustas med stadsnätsanslutningar. Energieffektiviserande åtgärder kommer att utföras på flera av fastigheterna. Arbetet med energieffektivisering och underhåll påbörjades under De första 6 av totalt 32 lägenheter på Skolgatan färdigställdes efter en rad åtgärder, bl a fönsterbyten, fasadunderhåll, tilläggsisolering och radiatorbyten. Detta projekt beräknas kunna färdigställas under Ytterligare en etapp som innefattar mark och tvättstuga/ förråd planeras under nästkommande år. Beslutet om förnyelse innebär också att uthyrningen kommer att avvecklas i de tre huskropparna med adress Trollhättevägen Husen rymmer totalt 20 lägenheter. Avvecklingen sker på grund av att dessa hus är av en så enkel konstruktion att en omfattande renovering inte kan motiveras. Lägenheterna är små, dåligt isolerade och uppfyller inte dagens krav på en god boende- och energistandard. Vi bedömer att det inte går att renovera upp dem till en godtagbar standard och behålla en rimlig hyresnivå. Samtliga hyresgäster på Trollhättevägen har erbjudits nya kontrakt utifrån deras respektive behov och önskemål. Avflyttningen var färdigställd vid utgången av Rivningsarbetet beräknas kunna slutföras under senvåren Beslut om framtida markanvändning är inte fattat och tomtområdet kommer att besås med gräs tills vidare. Bjärkegården Projekteringen av 11 nya lägenheter i D-huset på Bjärkegården har slutförts. Förändringsarbetet kommer att ske i samband med en omfattande ombyggnad för Vård- och Äldreomsorgsförvaltningens räkning i G-huset på Bjärkegården. Båda dessa projekt ligger nu ute för upphandling. Fiberutbyggnad Utbyggnaden av fibernätet i våra fastigheter i Sollebrunn beräknas vara genomfört under hösten Stambyten och renovering av badrum på Stockslycke En omfattande renovering pågår av sammanlagt 294 badrum på Stockslycke. Sammanlagt 248 lägenheter har färdigställts på Sjömansvägen, Arkitektvägen och Stockslyckevägen. Arbetena omfattar både underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder, som bl a ökar tillgängligheten och underlättar kvarboende. Förutom stambyten sker också totalrenovering av badrum, ny elinstallation, indragning av fiberkabel samt installation av individuell varmvattenmätning. För övrigt i husen byts belysningsarmaturer ut för att minska energianvändningen och öka tryggheten. Ytskikten i trapphus och tvättstugor åtgärdas också. 10

11 NOLTORP Alingsåshems nästa stora förnyelseprojekt kommer att ske i området Noltorp. Historia Området Noltorp exploaterades under 1960-, och 1980-talen. Dessförinnan bestod hela området av öppna fält med mycket sparsam bebyggelse utspridd över den stora ytan. Av de fastigheter som uppfördes före den stora exploateringen finns idag endast ett fåtal bevarade. Dessa ligger samlade i områdets östra del, strax bredvid Säveån, i kvarteren Glaciären, Karamellen och Konfektasken. Citronen Bebyggelse Noltorp är en mosaik av tydligt avgränsade grannskap (villor, radhus och flerfamiljshus) och områden med kommersiell verksamhet, skolor och sportanläggningar. Samhällsservice När området planlades fanns ambitionen att anlägga ett livaktigt Noltorps Centrum komplett med olika typer av samhällservice. På stadsplanen från 1976 finns det i Noltorps Centrum inritat plats för bibliotek, frisör, butikslokaler, post, konditori och klubblokaler. Idag består Noltorps Centrum av en kyrka, en pizzeria och en ICA-butik med tillhörande parkering. Tills nyligen fanns vårdcentral, apotek och tandläkarmottagning i området, men de är nu samtliga avvecklade. Det finns flera skolor inom området från förskola till gymnasium. Det finns också flera sportanläggningar och gott om ytor för motion och rekreation. Alingsåshem på Noltorp Alingsåshem äger 745 hyreslägenheter i området, samt dessutom trygghetsboenden, äldreboenden och specialboenden för dementa. Detta gör Alingsåshem till den största fastighetsägaren i området. Noltorpsgatan, Bananen 5 Bollvägen, Bananen 6 Hyreslägenheterna är fördelade på tre områden: Citronen, cirka 300 lägenheter Bananen, cirka 400 lägenheter Gulbetan/Rödbetan, cirka 30 lägenheter Foto: Mats Rasmusson, Patrik Skoglöw, Alingsåshem Gulbetan/Rödbetan 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stockslyckevägen 13 På Stockslyckevägen 13 har samtliga hyresgäster evakuerats i samband med stamrenoveringen. Vi bedömde att det inte var möjligt att erbjuda hyresgästerna ett gott boende medan arbetena pågår. Hyresgästerna har erbjudits evakueringsboenden i Alingsåshems bestånd. Förutom stambytet med tillhörande åtgärder, så kommer även rums- och lägenhetsdispositionerna att ses över. Detta innebär att 1 av de minsta lägenheterna försvinner. Dessa små lägenheter anses inte längre motsvara de krav som ställs på ett modernt boende. Huset kommer att vara färdigställt för återflytt i juli Arbetet har påbörjats för att bygga om en före detta lokal i markplan till en bostadslägenhet. Den nya lägenheten kommer att utgöra ett komplement i utbudet i området. Den färdiga lägenheten kommer att vara en stor 4:a med uteplats och biutrymmen. Brogården Ombyggnads- och utvecklingsprojektet på Brogården har fortsatt enligt plan och har nu nått sin sista etapp. Under 2013 har ytterligare tre hus färdigställts: Knektegårdsgatan 13 (hus M, 19 lgh samt gemensamhetslokal och övernattningslägenhet), Knektegårdsgatan 3 (hus O, 18 lgh), Knektegårdsgatan 5 (hus N, 15 lgh), med inflyttning 1 mars, 16 oktober, respektive 20 december 2013; sammanlagt har detta gett ytterligare 52 färdigrenoverade lägenheter. 14 av 16 hus på Brogården är nu helt renoverade. Endast två hus (hus P och Q) återstår att färdigställa. Dessa är under renovering och kommer att vara färdiga för inflyttning under Målet med den omfattande ombyggnationen är att den skall vara långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Detta uppnår vi genom låga drifts- och underhållskostnader (tack vare låg energianvändning och beständigt materialval); ökad variation vad gäller standard, lägenhetsstorlekar och hyresnivå samt ökad tillgänglighet både i lägenheterna och i området. 60 % av lägenheterna kommer att ha full tillgänglighet. Detta gör det bland annat möjligt för äldre människor att bo kvar längre i sitt bostadsområde med den trygghet som det innebär i och med möjligheten att behålla sina naturliga sociala skyddsnät. Vi skapar också förutsättningarna för sociala mötesplatser för alla boende. Samtliga av dessa insatser bidrar också till en ökad integration. Punkthuset Brogården Det pågår för närvarande en utredning angående byggnationen av ett nytt punkthus på Brogården. En bullerutredning, där hänsyn tagits till att hastigheten på Vänersborgsvägen kommer att höjas, har visat på behovet av att placera huset så att byggnation av betydande bullerplank inte kommer att bli nödvändig. Utredningen har vid utgången av 2013 inte visat var det tilltänkta huset bäst skall placeras på tillgänglig yta. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar tillsammans med Alingsåshem med underlaget för samrådsprocessen. Projekteringen för det nya huset förväntas påbörjas under det andra kvartalet Kvarteret Göken Alingsås stadskärna är av riksintresse för kulturmiljövården med Riksantikvarieämbetets motivering (1998): Småstadsmiljö med välbevarad trästadsbebyggelse anpassad till stadens huvudsakligen under och 1700-talet framvuxna stadsplan. Alingsåshem har avyttrat en del av marken, med åtföljande byggrätt, på fastigheten Göken 2 till ägaren av den angränsande fastigheten Göken 1. Försäljningen möjliggör, för den nye ägaren, en nybyggnation av en flerfamiljsbostad som tillför stadskärnan tio nya lägenheter. Nybyggnationen på tomten förstärker kvarterets bevarandevärde. 12

13 VAD ÄR ETT PASSIVHUS? Friskluft Använd luft från kök och badrum Sommarsol avskärmas Värmeväxlare Taket är välisolerat Vintersol Fönster med hög isoleringsgrad används Frånluft De boende bidrar själva till uppvärmningen Förvärmd friskluft Spillvärme tas tillvara Väggarna är tjocka som en följd av extra isolering Grunden är välisolerad Illustrationen visar principen för hur ett passivhus fungerar. I flera av Alingsåshems passivhus finns en centralt placerad värmeväxlare. Illustration: Passivhuscentrum Passivhusteknik är en byggteknik som särskilt fokuserar på god isolering, värmeåtervinning, lufttäthet samt minimering av köldbryggor. Med välisolerade byggnader kan man till stor del värma upp huset med den energi som redan finns i huset. Exempelvis människor, lampor och hushållsmaskiner alstrar mycket värmeenergi, liksom solvärmen som kommer in genom fönstren. De minimala värmeförlusterna innebär också att det inte blir kallras vid fönster eller kalla ytterväggar. Huset är också lufttätt, vilket förebygger drag och mögel. För att få ett gott inomhusklimat i passivhuset används effektiva ventilationssystem med värmeväxlare, där den varma inomhusluften värmer upp den inkommande kalla luften. Riktigt kalla dagar hjälper ett värmeelement i ventilationsaggregatet till med att förvärma inkommande luft. I övrigt finns vanligtvis inga radiatorer i ett passivhus. Långsiktighet Alingsåshem använder för närvarande alltid passivhusteknik vid nyproduktion. Passivhusteknik gör det möjligt att sänka energianvändningen och driftskostnaderna väsentligt. Det är viktigt för den ekologiska och ekonomiska hållbarheten på lång sikt. Passivhus finns nu i följande områden: Brogården (264 lgh), Eksluttningen (32 lgh), Ljuset (25 lgh), Snölyktan (6 lgh). 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Pumpan Kvarteret Pumpan ligger på Södra Noltorp, strax bredvid Nolhagaberg. Alingsåshem ingår i samfälligheten Pumpan med en andel på 10%. Övriga ägare i samfälligheten är privata fastighetsägare och HSB. För närvarande upptas fastigheten av ett underutnyttjat parkeringsdäck med visst underhållsbehov. Alingsåshem har framlagt en idé om en byggnation på det befintliga parkeringsdäcket. Förslaget mottogs positivt när det presenterades för samfällighetens styrelse. Förslaget innehöll ett prospekt på 24 nya små lägenheter. Behovet av små lägenheter är stort i Alingsås. Byggnationen skulle således bidra till kommunens utveckling. Plansamrådet avseende Pumpan har varit utställt på Samhällsbyggnadskontoret under hösten Ingen har erinrat mot byggnationen. I nästa steg diskuteras vem som skall genomföra byggnationen och förvalta den nya byggnaden. Projekteringen förväntas vara klar under första halvåret Boendestrategier för äldrelivet Förnyelseprojektet på Noltorp kommer att arbeta med analysverktyget Boendesynen i äldrelivet för att öka förståelsen för varför äldre personer har olika syn på hur de vill bo. Utifrån denna kunskap kommer projektet att utarbeta boendestrategier för en åldrande befolkning. Verktyget togs fram under 2012 i samverkan mellan Alingsåshem och Alingsås Kommun, med ekonomiskt bidrag från Handikappsinstitutet. Verktyget har tidigare tydligt visat att det är viktigt att hitta rätt gemenskaper för olika äldregrupper, eftersom önskemålen skiftar mellan olika individer. Personerna vill i hög grad själva kunna välja sina boenden så länge man själv är kapabel att göra detta. den äldre befolkningen. Att skapa en gemensam verklighetsbild, från äldre personer och från inblandade aktörer, om hur människor vill bo och leva sina liv på äldre dagar. Målet är att ta fram nya kostnadseffektiva planer för boende för att förhindra en kraftig höjning av kommunalskatten. Exempel på två övergripande önskemål som tydligt har framkommit i undersökningen är: Gemensamma mötesplatser för alla Gemensamma mötesplatser för likasinnade Trygghetsboende Med trygghetsboende avses bostadslägenheter med gemensamma utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation. Boendet har personal som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Målgruppen för trygghetsboenden är personer som fyllt 70 år. Alingsåshem kan erbjuda 70 lägenheter i trygghetsboenden. Dessa är fördelade på Hagabo, Tuvebo, Brunnsbo och Bjärkebo som är ombyggda för ändamålet. Lägenheterna på Bjärkebo var inflyttningsklara 1 oktober 2012 och innebar ett tillskott av 11 nya lägenheter till beståndet. Samtliga lägenheter på Bjärkebo har varit uthyrda sedan starten och mottagandet har varit övervägande positivt. Det pågår en ständig utbyggnad av antalet lägenheter anpassade för trygghetsboende. Grundläggande i Alingsåshems modell för trygghetsboenden är att de aktuella lägenheterna kan passa alla oavsett ålder och livssituation. Trygghetsboendet har en separat kö som Alingsåshem administrerar. Vi visar även lägenheterna och skriver kontrakt. Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen har anvisningsrätt till lägenheterna. 14 Syftet är att ta fram attraktiva och kostnadseffektiva boendeformer och boendelösningar för

15 SAMVERKAN SAMARBETEN Vi är alla bitar av Alingsås, och för att staden skall växa och utvecklas behöver vi alla sträva åt samma håll. Kommunala förvaltningar Vi samverkar med Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen för att skapa trygga och trivsamma äldreboenden, trygghetsboenden och specialboenden. För kommunen medför trygghetsboendena möjligheter till betydande ekonomiska effekter. Enligt äldreboendedelegationen (SOU 2007:103) kostar det cirka kronor per år om en person kan bo kvar hemma med stöd jämfört med cirka kronor för en plats på ett särskilt boende. Vi har ett etablerat samarbete med Integrationsavdelningen och Socialförvaltningen. Tillsammans kan vi hjälpa till att ge ett hem till dem som är allra svagast och mest utsatta i samhället. Våra systerbolag Vi har nära samarbete med våra systerbolag Alingsås Energi och Fabs. Tillsammans berör dessa tre bolag nästan alla alingsåsares liv varje dag, hela året. Vår samverkan har både en praktisk betydelse för det dagliga arbetet och ett positivt mervärde när vi tillsammans sponsrar eller medverkar vid event. Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen är både en motpart i förhandlingar, och en samarbetspartner när det gäller att skapa social hållbarhet i våra områden. Tillsammans skapar vi en större kontaktyta och en öppnare dialog med dem som faktiskt skall använda våra bostadsområden: hyresgästerna. Hyresgästföreningen har under året varit en ovärderlig resurs vid öppna hus och sociala evenemang. Idrottsklubbar och intresseföreningar Vi stödjer klubbar och föreningar genom bl.a sponsring för att uppmuntra deras arbete med att skapa mötesplatser och sociala sammanhang för kommuninnevånare i alla åldrar och intressesfärer. SPONSRING Under 2013 har Alingsåshem infört ett mer strukturerat arbete kring sponsring. Den nya sponsringspolicyn gäller från Budgeten för sponsring har fastslagits till en krona per uthyrbar kvadratmeter och år, dvs. totalt kr för Sedan årsskiftet 2013 finns sponsringspolicy, blankett för ansökan av sponsring samt de projekt som beviljats sponsring publicerade på hemsidan. Detta gör vi för att öka tillgängligheten för intresserade, samt för att öka transparensen i rutinerna. Så här ser vi på sponsring Sponsring är ett samarbete mellan Alingsåshem och ett företag/organisation/förening med ömsesidig nytta för båda parter. Sponsringsinsatser skall ses som en del i verksamhetens uppdrag och bidra till att uppfylla våra mål för Alingsåshem och för Alingsås kommun. Alingsåshem sponsrar aktiviteter och föreningar som stödjer en positiv utveckling i de bostadsområden där Alingsåshem har en stor andel fastigheter når många människor tillför kommunen positiva värden Under 2013 sponsrade vi följande: Lights in Alingsås Alingsås Handbollsklubb, AHK Faktum i Göteborg Holmalunds IF Långared BoIS Alingsås Idrottsförening, AIF Alingsås Kvinnliga Idrottsförening, KIK Gerdskens Bollklubb, GBK OK Skogshjortarna Gymnastikens Hus Årets Ljushuvud Sollebrunns AIK - annons i programblad Svenska Handikappsidrottsförbundet - Svenska ungdomsspelen i friidrott på Mjörnvallen i Alingsås Alingsås Pingispojkar - Potatisfestivalen 2013 Lions Club - Lights in Alingsås

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Mötesplats Brogården Bolagets vision för området, Det Goda Livet på Brogården, bygger på Västra Götalandsregionens vision Det goda livet, vilket förutsätter en hållbarhet inom ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Mötesplats Brogården initierades av Vårdoch Äldreomsorgsförvaltningen. Projektet kommer att utmynna i ett arbetssätt, en prototyp, som sedan kan användas på alla Alingsåshems trygghetsboenden. Verksamheten, som lanserades 2012, har fortsatt under hela 2013 och förväntas pågå även under Under 2013 har Hyresgästföreningen i samarbete med Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen och Medborgarskolan regelbundet erbjudit två aktiviteter i lokalen på Knektegårdsgatan 31: dels en promenadgrupp som avslutas med gemensamt fika i lokalen, och dels ett handarbetscafé. Till båda aktiviteterna är alla intresserade välkomna, oavsett om de bor på Brogården eller om de är Alingsåshems hyresgäster. Till den gemensamma lokalen har två bredbandsuppkopplade datorer införskaffats. Inköpet har finansierats genom de fritidsmedel som skall stödja de boendes aktiviteter. Attendo bedriver verksamhet i en av lägenheterna i anslutning till Mötesplats Brogården. Tillsammans planeras dessa funktioner att bidra till de förutsättningar som krävs för att Brogårdens lägenheter skall kunna erbjudas som trygghetsboenden. De utgör en del av den service och den sociala trygghet som bidrar till en god boendemiljö för de äldre hyresgäster som väljer att bo kvar i sina hem på Brogården. Stadsodling Brogården Ett första steg till en stadsodling på Brogårdens togs under 2013, då en bit mark på områdets södra sluttning plöjdes upp i väntan på vårbruket. Hur stadsodlingen skall utformas mer specifikt kommer att beslutas av en arbetsgrupp under tidig vår Trygghet och APTUS I samband med fiberutbyggnaden (se nedan) kommer Alingsåshem att installera APTUSpassersystem för att öka tryggheten för hyresgästerna. Vi installerar elektroniska lås så att entrédörrarna är låsta dygnet runt. För att öka tillgängligheten installeras också porttelefoner på alla berörda hus. Gemensamma utrymmen, tex källare, sektioneras så att endast behöriga når utrymmen som förråd, lägenhetsförråd och tvättstugor. Tvättstugor förses med elektroniska bokningssystem som möjliggör för hyresgästen att boka tvättid både via bokningspanel, via hemsidan och i vissa fall även via sin smartphone. Det nya systemet säkerställer att ingen obehörig kommer in i tvättstugan under bokad tid. Alla berörda hyresgäster förses med tre elektroniska passerbrickor. Om hyresgästen förlorar brickan är den lätt att spärra. På så sätt minskar vi risken att brickor hamnar i fel händer. Detta underlättar vår hantering av nycklar och minskar behovet av låsbyten på grund av förkommen nyckel. Både passersystemet och installationen av fibernät räknas som standardhöjande åtgärder. När installationen är färdig i ett hus kommer därför månadshyran att höjas med 89 kr (2013 års nivå) enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen. I dagsläget är ca lägenheter anslutna till passersystem som innebär att portarna till trapphusen är låsta dygnet runt. Utbyggnad av infrastruktur Vi har nu nått etapp 2 i arbetet med att förse samtliga Alingsåshems lägenheter med fiberkabel och anslutning till öppet stadsnät. Under 2013 avslutades etapp 1, som omfattar området Stockslycke (279 lägenheter). Etapp 2, som innefattar Östlyckan och Hedvigsberg (totalt 410 lägenheter), har påbörjats och beräknas vara färdigt våren

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Arbetet kommer att fortgå under de närmaste åren. Etapp 3, med beräknad arbetsstart hösten 2014, kommer att innefatta Sollebrunn/Bjärke (totalt 145 lägenheter). Anslutningen till fibernätet möjliggör för hyresgästen att koppla upp sig mot ett bredbandsnät med mycket hög kapacitet. Vi ger också hyresgästerna möjlighet att utnyttja s.k. triple play tjänster dvs. Internet, IP-telefoni och IP-TV via samma tjänsteleverantör. Under 2013 har Alingsåshem bytt kommunikatörsoperatör i fibernätet, från Gothnet till Zitius Qmarket. Detta ger kunderna större utbud av tjänsteleverantörer och tjänster, samt tillgång till högre hastigheter i nätet. I samband med bytet av kommunikatörsoperatör var vi tvungna att byta samtliga CPE-moduler (mediekonvertrar) i berörda lägenheter. Installationen av nya CPE-moduler innebar ingen kostnad för Alingsåshem eller bolagets kunder då bytet bekostades av Zitius. Mätning av varmvatten Den individuella varmvattenmätningen slår väl ut och vi debiterar nu energin för varmvattnet separat i 617 lägenheter. Vi kan se att hyresgästerna i många fall har halverat sin varmvattenförbrukning. Detta är mycket betydelsefullt för att vi skall nå våra långsiktiga miljömål. Individuell varmvattenmätning skall vara införd i hela beståndet inom de närmaste åren. Varmvattenmätningen görs i samverkan med Alingsås Energi. Lägenhetsfonden Lägenhetsfonden är en modell för inre underhåll som skall öka valfriheten för våra hyresgäster och ge dem ett större ansvar för sin resursanvändning. Det är ett för bolaget nytt koncept som Alingsåshem har tagit fram tillsammans med Hyresgästföreningen. Lägenhetsfonden lanserades under senhösten Det här konceptet för underhåll innebär att varje lägenhet har en fond vars innehåll beräknas utifrån storlek och utförande; samt när underhåll av tapeter, mattor och köksluckor senast gjordes i lägenheten (detta utgår från standardiserade underhållsintervaller). Fondkontot är kopplat till lägenheten, inte till hyresgästen. Den månatliga avsättningen till fonden baseras på lägenhetens storlek. Alla hyresgäster kan lätt se aktuellt fondbelopp både på sin hyresavi och på Mina Sidor på hemsidan. Hyresgästen kan själv välja när något skall åtgärdas i lägenheten, förutsatt att det finns pengar i fonden. Om hyresgästen i stället väljer att avstå från underhållet under en längre period kommer fonden efter en tid att nå sitt maxbelopp. När maxbeloppet är uppnått kommer hyresgästen att få avdrag på hyran. Vid utgången av 2013 erhöll 304 hyresgäster avdrag på hyran till följd av uppfyllt maxbelopp i lägenhetsfonden. Under 2013 skapades arbetsordrar där belopp drogs från lägenhetsfonder. Hemsidan Vi använder hemsidan som ett aktivt instrument i kommunikationen både med hyresgäster, entreprenörer och med intresserad allmänhet. En ny version av hemsidan lanserades hösten Syftet med den nya versionen av hemsidan har varit att göra det ännu lättare och naturligare för besökaren att hitta den information som eftersöks. Sidan skall vara lättillgänglig för alla och fler skall känna att den är en snabb källa till information. Följden av en väl fungerande hemsida blir kortare telefonköer, och eventuellt även färre besök i kundmottagningen. Detta resulterar i sin tur i att Marknadsavdelningen får mer kvalitativ tid att ägna åt varje kundkontakt. Vi arbetar kontinuerligt med nyhetsflödet på hemsidan för att snabbt komma ut med 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE relevant information både till hyresgäster och till intresserad allmänhet. Vi publicerar också årsredovisningar, kundtidningar och pressmeddelanden på webben för att öka kontaktytan. Totalt sett har hemsidan drygt besökare per månad. Av dessa är runt unika besökare. Statistiken visar att hemsidan har klart högst frekvens besökare på tisdagar runt lunchtid: då har hemsidan runt unika besökare. Detta är ett dygn efter att veckans vakanta lägenheter har lagts upp för intresseanmälan. Vårt mål är att jämna ut denna frekvens över hela veckan, samt att öka det totala antalet besök. Mina sidor Mina Sidor är kundens personliga informationssidor på Genom att logga in på sidan med användarnamn och personligt lösenord, så får hyresgästen tillgång till en mängd användbar information och funktioner som är riktad specifikt till henne eller honom - till exempel områdesspecifika nyheter. Sedan hösten 2012 har hyresgästen tillgång till ett antal nya funktioner via Mina Sidor. Bland nyheterna finns möjligheten att skriva ut sina avier, fylla i och skriva ut blanketter, se saldot på lägenhetsfonden, boka tvättstuga och att se riktad publicering. Ett år efter lanseringen av dessa funktioner så har reaktionen bland hyresgästerna varit övervägande positiv. Mobil arbetsplats Under 2013 har vi infört funktionerna mobil arbetsorder och mobil besiktning. Med hjälp av funktionen mobil arbetsorder kan driftspersonalen få nya arbetsordrar direkt i mobilen. Man kan utföra arbetsordern, registrera nya arbetsordrar på plats, uppdatera lägenhetsinformationen i vårt fastighetsregister samt hitta kontaktinformation. Syftet med införandet av mobila arbetsordrar är att spara arbetstid, inte minst genom färre resor mellan kontor och områden. Med mobil besiktning kan vi besikta lägenheter direkt via mobilen. Därefter skickas data omgående till vårt fastighetsregister. En besiktningsanmärkning kan automatiskt skapa både en arbetsorder till entreprenör, och en eventuell faktura till kund. Den mobila besiktningen skall vara ett underlättande redskap för driftspersonalen i deras dagliga arbete. Under 2014 kommer vi införa en funktion som låter kunderna se besiktningsprotokollen via Mina Sidor. Entreprenörsportalen Entreprenörer har sedan ett antal år tillgång till den så kallade Entreprenörsportalen via hemsidan. Här hämtar entreprenörerna sina arbetsordrar. När entreprenören bokat tid med kunden läggs detta upp på portalen. Via händelseloggen i portalen kan man även följa när en arbetsorder har blivit skickad, accepterad, utförd och fakturerad. Detta gör det lättare för både kund, Alingsåshem och entreprenören att följa ärendet. Kunden ser arbetsorderns gång via Mina Sidor. 18

19 LÅNGSIKTIGHET Det blir allt tydligare att framgångsfaktorerna i ett projekt ofta heter hållbarhet, helhetsperspektiv och samverkan. Följer vi dessa bygger vi något som håller långsiktigt. Hållbar utveckling definieras ofta som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är den definition som vi också använder. Enligt denna definition har hållbarheten tre dimensioner: den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Ingen av dimensionerna blir komplett utan att ta hänsyn till de andra två. Skall vi skapa hållbarhet krävs det alltså att vi har ett helhetstänkande i all vår planering. Samtidigt skall vi ta tillvara kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det betyder att vi måste anlägga ett långt perspektiv, åtminstone år. Det långa perspektivet har vi t ex när vi bygger robusta passivhus. Där har vi socialt säkrat att våra hyresgäster kommer att ha en god inomhusmiljö under lång tid; en minskad energianvändning leder till en bättre ekologi samtidigt som den minskar våra utgifter för uppvärmning och underhåll vilket ger en tryggare ekonomi. Den optimala situationen är när vi kan skapa erbjudanden som inte bara är en hållbar affär för Alingsåshem och våra hyresgäster, utan även för närområdet, staden - och på sikt även en globalt ekologisk nivå. välplanerade, men fokus vid byggnationen låg snarare på kvantitet än kvalitet. Perspektiven var korta och utgick från samtidens behov och prisnivåer. Idag är dessa områden i stort behov av upprustning och i akut behov av energieffektivisering. När Alingsåshem har renoverat Brogården med passivhusteknik, så har man gjort det efter en ekonomisk kalkyl som sträcker sig från färdigställandeåret och 25 år framåt. Antaganden är gjorda om framtida intäkts- och kostnadsutvecklingar. Vi gör oss mindre sårbara genom att bygga bort risker, såsom energiprishöjningar, och genom att bygga robust vilket garanterar en god boendemiljö för hyresgästerna för den överskådliga framtiden. Även i ett projekt som Noltorp måste vi tänka långt. Där vi kommer att förnya och förändra en hel stadsdel under de närmaste 15 åren. Skall man förändra så stora strukturer krävs dels samarbete mellan olika intressenter, dels ett perspektiv som försöker förutse framtidens behov och utmaningar i området. Vi vet till exempel att befolkningen kommer att bli allt äldre, vilket föranleder oss att redan nu planera för ökad tillgänglighet, ett ökat vårdbehov och ett ökat kvarboende. Tänker vi efter före, så slipper vi att uppfinna kortsiktiga hastlösningar den dagen som behovet inte längre går att frånse. Vi bygger för framtiden Långsiktigheten blir påtaglig i våra förnyelseprojekt. På Stockslycke har vi genomfört stambyten i hus från 1950-talet. Det är robusta byggnader som klarat tidens tand väl därför behöver de endast denna typ av renovering för att kunna erbjuda goda hem i minst en generation till. Dessa hus är uppförda under en tid när det var en självklarhet att bygga så hållbart som möjligt. I miljonprogramsområden som Brogården är situationen en annan. Områdena är visserligen 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 20 BEEM-UP Alingsåshem deltar tillsammans med partners från sex olika länder i EU-projektet BEEM- UP. BEEM-UP startades 2010 och kommer att fortlöpa till och med utgången av Syftet med samarbetsprojektet är att visa på genomförbarheten i att energieffektivisera och renovera befintligt bostadsbestånd på ett sätt som är både ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Slutsatserna som dras av projektet skall ligga till grund för en massiv introduktion av metoderna på den europeiska marknaden. Inom BEEM-UP finns många olika kompetenser som tillsammans bidrar till att demonstrera och genomföra innovativa renoveringslösningar som hjälper fastighetsägare att nå uppsatta mål vad gäller att drastiskt förbättra energieffektiviteten i befintligt bostadsbestånd, samt att öka hyresgästernas inomhuskomfort. En viktig faktor i erfarenhetsutbytet är de tre pilotprojekt som ingår i BEEM-UP. Samtliga tre pilotprojekten tillämpar innovativa lösningar på, för deras respektive länder, typiska hustyper. Pilotprojekten finns i Delft i Nederländerna, i Paris i Frankrike och på Brogården i Alingsås i Sverige. De inbördes skillnaderna mellan områdena gör att studien får en stor bredd. Alingsåshems främsta bidrag till BEEM-UP består i kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte med grund i passivhusrenoveringen av Brogården. Projektet helfinansieras genom Sjunde Ramprogrammet. EKOLOGISK HÅLLBARHET Alla åtgärder i vårt fastighetsbestånd genomförs med fokus på den ekologiska hållbarheten, detta gäller såväl underhållsåtgärder som nyproduktion/ombyggnation. Vi eftersträvar alltid minsta möjliga miljöpåverkan samtidigt som vi bibehåller eller förbättrar boendekvaliteten. Vi tar även hänsyn till indirekta miljövinster, t.ex. transporter och framtida driftsåtgärders miljö- och ekonomibelastning. De flesta av våra fordon drivs med biogas och vi ställer stora krav på återvinning och källsortering i vår egen verksamhet. Samtidigt ställer vi krav på våra entreprenörers miljöarbete. Avfallshantering Restavfallet från hyresgästerna fortsätter att öka i samma takt som källsorteringsåtgärder sätts in, förmodligen på grund av den ökade konsumtionen i samhället. Vi står inför en stor utmaning av både teknisk och pedagogisk karaktär för att få ner nivån av restavfall (hushållssopor). Avfallsmängden från lägenheterna minskar bara ytterst marginellt och ligger i stort sett kvar på ca 65 liter per lägenhet och vecka. Den fastighetsnära källsorteringen (där vi samlar in sju fraktioner: glas-, plåt-, plast- och pappersförpackningar, tidningar, kompost och restavfall + batterier och ljuskällor) fortsätter. Arbetet med att införa sjufraktionerssystem på Hedvigsberg, Stadsskogen samt Sörhaga har försenats eftersom vi inväntar passersystemutbyggnaden. Vi räknar med att driftsätta källsorteringen på dessa områden under våren De färdiga miljöhusen i dessa områden kommer att vara tillgängliga för totalt 230 lägenheter. Fjärrvärme Fjärrvärmen är vår största enskilda förbrukning och vår största miljöpåverkare. Under 2008 sattes ett mål som innebär att vi skall minska den totala energiåtgången för värme och varmvatten med 12% fram till 2014, med bibehållet eller förbättrat inomhusklimat. Vi använder oss av klimatkorrigerade värden för att få jämförbara siffror. Utgångsvärdet 2008 var 149,5 kwh/m 2 /år. Målet för 2013 var 134,38 kwh/m 2 /år och resultatet 133,8 kwh/m 2 /år. Vårt arbete med energieffektivisering har alltså gett gott resultat i vår viktigaste miljö- och ekonomipåverkande förbrukning.

21 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vi har fortsatt att rätta indata (främst ytor och en exaktare klimatkorrigeringsmetod) i vår programvara för energi- och förbrukningsstatistik. Detta förklarar de små skillnaderna i presenterade förbrukningsvärden historiskt (föregående årsredovisningar). Mätardata och ytor har rättats på en del punkter. De ytor som används i beräkningarna är bostads- och lokalyta sammanslaget (BOA+LOA). Vatten Vattenförbrukningen för 2013 är 1454,9 l/m 2 / år (1 462,9 l/m 2 /år för 2012). Detta är en högre förbrukning än målet som är satt till 1423,3 l/ m 2 /år. Åtgärder för att minska förbrukningen fortgår genom badrumsprojektet (övergång från badkar till duschplats) samt fortsatt utbyggnad av individuell varmvattenmätning. En förklaring till den uteblivna minskningen tros vara ändrade demografiska förhållanden (fler personer i lägenheterna). 617 lägenheter hade individuell varmvattendebitering vid utgången av Fastighetsel 2013 års förbrukning av fastighetsel noteras till 15,4 kwh/m 2 /år (15,5 kwh/m 2 /år för 2012). Här uppnår vi inte årets mål på 14,03 kwh/m 2 /år. Den blygsamma minskningen förklaras av mer avancerade ventilationsaggregat samt större andel hissar i beståndet. Fjärrvärme och värmepumpsel kwh/m 2 Avser uppvärmd area. Normalårskorrigerad Fastighetsel kwh/m 2 Avser uppvärmd area ,0 141,2 146,8 138,2 133, ,0 15,7 15,2 15,5 15, Kallvatten l/m 2 Avser uppvärmd area 1 424,8 1471, , , ,

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 22 Ekonomi 24 Förslag till årsstämman 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Kartor

Läs mer

Årsredovisning 2014 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2014 AB Alingsåshem Årsredovisning 2014 AB Alingsåshem VARFÖR EN SOLROS PÅ OMSLAGET? Därför att solrosen här blir en symbol för vårt hållbarhetstänkande. Vad kan egentligen ett kommunalt bostadsbolag göra för en mer hållbar

Läs mer

AB Alingsåshem. Vilka är vi? AB Alingsåshem är kommunens bostadsbolag.

AB Alingsåshem. Vilka är vi? AB Alingsåshem är kommunens bostadsbolag. Alingsåshem 2013 AB Alingsåshem Vilka är vi? AB Alingsåshem är kommunens bostadsbolag. AB Alingsåshem äger och förvaltar ca 3 300 lägenheter i Alingsås, Gräfsnäs, Sollebrunn och St Mellby Vi omsätter 210

Läs mer

Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04

Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04 Energieffektiv renovering - hur kan Brogården användas som modell för det fortsatta arbetet? 2012-10- 04 Inledning Ägardirektiv Ändamålet med verksamheten erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt

Läs mer

Årsredovisning 2011 AB Alingsåshem 1

Årsredovisning 2011 AB Alingsåshem 1 Årsredovisning 2011 AB Alingsåshem 1 2 Innehållsförteckning 4 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 18 Ekonomi 20 Förslag till årsstämman 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 26 Kassaflödesanalys 28 Noter

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen

Alingsås kommun. Framtida miljökrav tillgodoses - Alingsås kommun uppfyller sin del av de nationella miljömålen Alingsås kommun Alingsåshem, FABS och Alingsås Energi är dotterbolag i koncernen AB Alingsås Rådhus Ägaren styr bolagen genom ägardirektiv Energibolag som energiproducent och Alingsåshem och FABS som konsumenter

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor

VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor Viktig information Östlyckan, Hedvigsberg VIKTIGT! Du kommer snart att få nytt passersystem och fiberinstallation i huset där du bor De närmaste månaderna kommer Alingsåshem att installera ett fibernät

Läs mer

Brogården miljonhusen blir passiva

Brogården miljonhusen blir passiva Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några av Sveriges främsta fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Välkommen till Portvakten Söder

Välkommen till Portvakten Söder Bo i Europas klimatsmartaste hus! Välkommen till Portvakten Söder Framtidens boende i ett hållbart samhälle Portvakten Söder Vi erbjuder 64 lägenheter i två punkthus med vardera åtta våningar. Inflyttning

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

HEJ ALLA NOLTORPSBOR!

HEJ ALLA NOLTORPSBOR! Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och till hyresgästerna på Noltorp i Alingsås #4 juni 2015 LEK FÖR ALLA BARN I sommar är barn från hela staden inbjudna att leka på gårdarna i Citronen och Bananen.

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Årsredovisning 2010 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2010 AB Alingsåshem Årsredovisning 2010 AB Alingsåshem 2 Innehållsförteckning 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 18 Ekonomi 20 Förslag till årsstämman 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 26 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar. 2013-03-05 Karin Byman ÅF Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar 2013-03-05 Karin Byman ÅF Bakgrund Tydliggöra lönsamhetskriterier vid energieffektivisering. Brogården, Alingsåshem, Alingsås Backa Röd, Poseidon, Göteborg

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon

BOSTADS AB POSEIDON. Kort om Bostads AB Poseidon 2014 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Kort om Bostads AB Poseidon 2 Kort om Bostads AB Poseidon Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2012. Företaget

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON

KORT OM BOSTADS AB POSEIDON 2013 KORT OM BOSTADS AB POSEIDON Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden som i sin tur ägs av Göteborgs Stad. Huvudkontoret ligger i Angered. Poseidon är Göteborgs

Läs mer

www.nollhus.se Eje Sandberg

www.nollhus.se Eje Sandberg Eje Sandberg www.nollhus.se Utveckla FEBYs kriterier för passivhus. Skapa nätverk Bevaka och påverka myndigheter för att främja utvecklingen Sprida information och kunskap Rapporter Kungsbacka Eksta fastighetsbolag

Läs mer

Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum!

Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum! Från Anna-Karin Hatts twitterkonto efter invigningen av Stadsskogenskolan Alingsås energiomställningens epicentrum! www.passivhuscentrum.se 0322-61 68 00 Besöksadress/Utställning: Stora Torget, Alingsås

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1

Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering. 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Hållbar Renovering Gör renoveringen till en lönsam investering 2012-03-21 NCC Construction Sverige AB 1 Utgångspunkt i de boendes behov Helhetssyn på samhällsutveckling Attraktiv och modern boendemiljö

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd Skillingaryds Bostads AB (556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 2011. Företaget

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4.

Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Mäklar information 2010 www.sveaartilleri4.se Information till mäklare som förmedlar bostadsrätter inom Bostadsrättsföreningen Svea artilleri4. Denna information riktar sig enbart till mäklare som förmedlar

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge

AB Ronnebyhus Vår affärsidé är: Vår vision: Fastighetsförsäljning Ronneby och Kallinge Ernst 1 och Ernst 7 Mitt i centrum av Ronneby finns kvarteret Ernst. Ernst består av en blandning av gamla pittoreska träbyggnader med mysig charm och 1980- tals byggnader i tegel med modernt stuk. En

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem

Fördel miljön. En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Fördel miljön En liten broschyr om samverkande fastighetssystem Med tanke på miljön Metrima Home Solutions AB är idag störst i Sverige inom området enhetsmätning av el, värme och vatten. Tillsammans med

Läs mer

KVARTERET DRIVBÄNKEN

KVARTERET DRIVBÄNKEN DRIVBÄNKEN KVARTERET DRIVBÄNKEN På gamla Möllevägsskolan bygger FaBo ett nytt kvarter med moderna passivhus, kontorslokaler och parkeringshus. Kvarteret Drivbänken är FaBos nya och attraktiva område.

Läs mer

En dag på jobbet. Trivsamt och tryggt Noltorp. Alingsåshem har fått ny symbol. Nytt system för lägenhetssök. - Attraktivt, tryggt och trivsamt boende

En dag på jobbet. Trivsamt och tryggt Noltorp. Alingsåshem har fått ny symbol. Nytt system för lägenhetssök. - Attraktivt, tryggt och trivsamt boende November 2008 En dag på jobbet Trivsamt och tryggt Noltorp Alingsåshem har fått ny symbol Nytt system för lägenhetssök - Attraktivt, tryggt och trivsamt boende Inledning Det viktigt att man känner sig

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Upprustning av. kvarteret Drakenberg

Upprustning av. kvarteret Drakenberg Upprustning av kvarteret Drakenberg Fakta om ditt hus och ditt kvarter HISTORIK På 1870-talet startades snickerifabriken Ligna i området. Området runtom Ligna utvecklades till ett industri- och hantverksområde,

Läs mer

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1

Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Informationsmöte Rättvis hyra 2013-04-19 1 Vad är Rättvis hyra Hyrorna ska vara lika i bostadslägenheter med samma boendevärde eller bruksvärde och skillnader i hyra bör motsvaras av skillnader i boendevärde

Läs mer

HSB Brf Stranden i Ekerö

HSB Brf Stranden i Ekerö HSB Brf S T R A N D E N Ekerö HSB Brf Stranden i Ekerö Organisationsnummer: 716418-6905 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Org,nr: 716418-6905 Sid 2/5 Styrelsen för bostadsrättsföreningen Stranden

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 38 Maj 2013 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 5 Nu presenterar vi de nya lägenheterna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 15 november 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Ombyggnationen av Vasagatan 9 står för dörren. 1 april nästa år påbörjar vi arbetet med att bygga om huset så att det kan erbjuda ett modernt boende även

Läs mer

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum

Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Samtal om... miljonprogrammets renovering och förnyelse med hyresgästerna i centrum Miljonprogrammets bostadsområden ska renoveras för att bli långsiktigt hållbara hur ska detta genomföras? BQR och inbjöd

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Brogården passivhusrenovering

Brogården passivhusrenovering Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och några Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot bostäder. Gruppen driver olika utvecklingsprojekt med inriktning

Läs mer

Förbättrat resultat och omsättning

Förbättrat resultat och omsättning Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Kvartalsrapport januari mars 2013 Förbättrat resultat och omsättning Sammandrag av bolagets Q1 Helår resultatutveckling Summa

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 ÅRSREDOVISNING FÖR BRF SMEDJAN 11 RÄKENSKAPSÅRET 2005 ORGANISATIONSNUMMER 769604-3012 769604-3012 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för. Brf Grev Ture 1 716414-2510. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Årsredovisning för Brf Grev Ture 1 716414-2510 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 Org. Nr 716414-2510 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev

Läs mer

Vindsutbyggnad Brf Betel

Vindsutbyggnad Brf Betel Vindsutbyggnad Brf Betel Ett förslag utarbetat av Vindsgruppen 2009 Inledning och historik... 2 Förutsättningar för vindsutbyggnad... 3 Brandsäkerhet och utrymningsvägar... 3 Vindsutbyggnad... 3 Torkvindar

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer