Bedömning om 33 % övervärde i den onoterade portföljen innehaven väntas vara avyttrade inom 2-3 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning om 33 % övervärde i den onoterade portföljen innehaven väntas vara avyttrade inom 2-3 år"

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 2:a mars 2004 Novestra (NOVE.ST) Köpvärd tack vare den onoterade portföljen Starka siffror i bokslutskommunikén alla onoterade portföljbolag lönsamma och en stark kursutveckling på nya börsplaceringar Bedömning om 33 % övervärde i den onoterade portföljen innehaven väntas vara avyttrade inom 2-3 år Strategi med större andel börsnoterade placeringar - innebär en ökad insyn i bolaget men även risk för en högre substansrabatt Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Aktiekurs, SEK m O-listan 350 MSEK Investmentbolag Peter Ekelund Theodor Dalenson Novestras kursutveckling a m j j a SAX s o n d Novestra j m 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Miljoner aktier Redeye Rating Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Novestras investeringsportfölj Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Onoterade innehav Bokfört värde Bokfört värde % av tillgångarna innehav, MSEK per aktie, SEK DCM 8,5 0,3 3% Explorica (US) 12,6 0,4 4% MyPublisher (US) 45,9 1,5 14% Netsurvey 12,8 0,4 4% Qbranch 53,8 1,7 17% Strax (US) 18,7 0,6 6% Dallas Sthlm 0,4 0,0 0% Continuum 35,1 1,1 11% Övrigt 0,2 0,0 0% Summa onoterat 187,8 6,0 58% Noterade innehav Marknadsvärde Marknadsvärde % av tillgångarna innehav, MSEK per aktie, SEK IBS 22,6 0,7 7% inwarehouse 22,4 0,7 7% JC 20,8 0,7 6% Lagercrantz 6,8 0,2 2% Pergo 21,6 0,7 7% Övriga innehav 7,9 0,3 2% Summa noterat 102,1 3,3 32% PORTFÖLJVÄRDE 289,9 9,3 90% Övrig förvaltning Värde per aktie, % av tillgångarna Värde, MSEK SEK Likviditetsförvaltning 35 1,1 11% Kassa 21,9 0,7 7% Nettoskuld -25-0,8-8% Summa förvaltning 31,9 1,0 10% SUBSTANSVÄRDE 321,8 10,3 100% Aktiesummering Börskurs, SEK 11,3 Antal aktier 31,2 Marknadsvärde, MSEK 352 Substansvärde per aktie, SEK 10,3 Substansvärde, MSEK 322 Substanspremie 9,5% Rättvist substansvärde per aktie (Redeyes bedömning), SEK 12,3 Rättvist substansvärde, MSEK 384 Verklig substansrabatt, Redeyes bedömning -8,3% * Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Analytiker: Stefan Nelson Pontus Herin Redeye, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Telefon Fax E-post:

2 Definitioner Verksamheten Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Analysgaranti är ett analyskoncept som är framtaget av Redeye AB. Tjänsten genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende på innehållet i analysen. Analysgarantin ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personliga användning. 2

3 Inledande sammanfattning Novestras bokslutskommuniké för år 2003 visade upp en stark utveckling i den onoterade investeringsportföljen. Samtliga onoterade kärninnehav presenterade resultatförbättringar samt positiva kassaflöden vid utgången av året. Trots att Novestra reverserade flera tidigare nedskrivningar på onoterade innehav vid rapporttillfället bedömer Redeye att det finns betydande övervärden i den onoterade portföljen. De onoterade innehaven är idag bokförda till 188 MSEK, motsvarande 6,0 SEK per aktie. Redovisningsregler hindrar Novestra från att bokföra onoterade innehav högre än till anskaffningsvärdet, men Redeyes bedömning är att det finns övervärden i den onoterade portföljen på 33%. Redeyes bedömning är att Novestras onoterade portföljinnehav kommer att kunna avyttras under en period av 2-3 år. Portföljinnehaven visar nu positiva resultatsiffror samtidigt som en stark tillväxt väntas framöver för merparten av bolagen. En högre mognad i portföljbolagen i kombination med förbättrade avyttringsmöjligheter på marknaden ger goda förutsättningar för strukturaffärer och börsnoteringar för portföljbolagen framöver. Novestras nya placeringar under det senaste året har samtliga skett i börsnoterade svenska bolag. Detta är en tydlig förändring av den tidigare investeringsstrategin. Bolaget har påbörjat en transformering från ett teknologiinriktat riskkapitalbolag med onoterade bolag i en tidig utvecklingsfas till ett mer traditionellt investmentbolag med en bredare portfölj och en allt större andel börsnoterade bolag. Redeyes bedömning är att Novestra kommer att fortsätta fokusera på investeringar i börsnoterade bolag under nuvarande marknadsförutsättningar. Med en placeringshorisont på börsnoterade innehav på 1-2 år, samt med en stark finansiell ställning (ca 130 MSEK i likvida nettotillgångar), räknar Redeye med att få se ett väsentligt mer aktivt Novestra framöver. Bolagets nya fokus på börsnoterade investeringar innebär att aktiemarknaden erbjuds en förbättrad insyn i portföljen. Aktien bör i viss mån gynnas av att den ger större institutioner en bra möjlighet att exponera sig mot småbolag på Stockholmsbörsen. En nackdel är dock att Novestra riskerar att handlas med en substansrabatt på sikt. Redeyes bedömning är att Novestras onoterade portfölj även långsiktigt bör motsvara minst 50% av investeringarna för att undvika misstro från aktiemarknaden och undvika att handlas med en substansrabatt. Novestra-aktien handlas idag med en substanspremie på ca 9% (per 1/3) baserat på bokförda värden av den noterade portföljen och marknadsvärden på de nuvarande noterade innehaven. Redeyes bedömning är dock att det korrekta värdet av den onoterade portföljen är högre vilket istället innebär en substansrabatt på 8%. Redeye anser därmed att aktien är undervärderad. Bedömningen är att rabatten kommer att minska i takt med de avyttringar som väntas genomföras av de onoterade portföljinnehaven. En placering i Novestra-aktien kan betraktas som en investering dels i en undervärderad onoterad placeringsportfölj och dels i ledningens förmåga att hitta nya intressanta placeringsalternativ, i första hand börsnoterade. Den största utmaningen för Novestra framöver blir att bevisa förmågan i att göra framgångsrika placeringar med en kortare placeringshorisont än tidigare. Bolaget bör också bevisa för marknaden att den aktiva ägarstrategin går att implementera även på börsnoterade innehav, annars blir det svårt för bolaget att motivera den bredare investeringsstrategin. 3

4 Novestra En av internetboomens mest uppmärksammade bolag Investmentbolaget Novestra är för många placerare känt som riskkapitalbolaget som tidigt upptäckte de många spännande placeringsmöjligheterna i den nya ekonomin. Bolaget var bland de första som investerade i internetkonsulten Framfab och sedermera i Bredbandsbolaget. Den tidigare investeringsprofilen, med innehav i flera heta teknologisegment, medförde även att Novestra-aktien steg lika kraftigt som högvolatila IT-aktier i den allmänna börsyran som rådde under åren Börs- och konjunkturnedgången åren 2000 och framåt, inte minst inom teknologisektorn, fick dock kraftiga konsekvenser. Bland annat tvingades tre planerade börsnoteringar av portföljbolag ställas in. Istället tvingades Novestra till kraftiga nedskrivningar i bolagets portföljbolag. Många av portföljbolagen såldes eller avyttrades under denna period i Novestras ambition att dra ned på antalet innehav. Under denna period gjordes heller inga nyinvesteringar, utan Novestra valde att satsa på att stödja de befintliga innehav som ansågs ha de bästa framtidsförutsättningarna. Denna strategi, samt val av portföljbolag, har visat sig riktig då de kvarvarande onoterade direktägda portföljinnehaven samtliga vänt till positivt kassaflöde under En förvandlingsprocess har inletts Ett investmentbolag med bred placeringsinriktning De senaste tre åren har Novestra hållit en låg profil och koncentrerat sig på att stödja sina befintliga portföljinnehav. Perioden har även inneburit en förvandlingsprocess till ett delvis nytt bolag jämfört med det företag som gjorde sig ett namn under IT-börseran åren Novestra, som drivs genom en liten förvaltningsorganisation med VD Peter Ekelund och den aktive Styrelseordföranden Theodor Dalenson i spetsen, har under 2003 successivt kunnat återvända till en mer offensiv investeringsstrategi. När det gäller bolagets nuvarande strategiska inriktning liksom framtidsutsikterna för de befintliga innehaven handlar det på flera sätt om ett nytt Novestra. Nyemissionen som genomfördes under hösten, och inbringade knappt 50 MSEK, kan betraktas som ett avstamp för den delvis nya bolagsstrategin. Novestra kan idag betraktas som en kombination av ett traditionellt investmentbolag och ett riskkapitalbolag. Anledningen är i första hand en bredare investeringsportfölj än tidigare bestående av såväl noterade som onoterade företag. Bolaget letar inte heller längre enbart efter tillväxtbolag att placera i utan eftersträvar en blandning av tillväxtbolag och (av olika skäl) undervärderade bolag där det bedöms finnas en betydande omvärderingspotential. Novestra-ledningen vill själva inte sätta några begränsningar på sina portföljinvesteringar. Det kan röra sig om såväl små som stora bolag inom Norden, övriga Europa eller Nordamerika. 4

5 En avgörande faktor vid investeringar är dock att Novestra avser att utöva ett aktivt ägarinflytande över sina portföljbolag. Novestra har som ambition att vid större investeringar få en styrelseplats i bolaget och därmed kunna påverka bolagets operativa verksamhet och utöva påtryckningar för de omstruktureringar som bör genomföras för att åstadkomma en tillfredställande värdeökning i bolaget och investeringen. Därmed begränsas i viss mån de möjliga investeringarna, dels av Novestras finansiella styrka och dels av det tillgängliga utbudet av aktier i det tänkta portföljinnehavet. Bolaget har som ambition att nå mellan 5-30% av aktier och röster vid större investeringar. De senaste investeringarna som Novestra har genomfört har rört sig om mellan 5-20 MSEK, men bolaget kan komma att investera upp till 50 MSEK (ca 15% av Novestras befintliga substansvärde) i ett och samma bolag vid nya kärninnehavsinvesteringar. Nyinvesteringar fortfarande mestadels inom teknologisektorn Novestras aktiva ägarstrategi kräver samtidigt att bolaget kan tillföra sina portföljbolag relevant kompetens. Eftersom Novestra-ledningens främst har sin bakgrund i teknologisektorn är det fortfarande i denna sektor som huvudfokus för investeringar ligger. Utöver teknologisegmentet är detaljhandels- och konsumentföretag en numera prioriterad sektor för framtida investeringar, vilket har bekräftats genom flera nya portföljinnehav under förra året. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Novestras investeringsportfölj Sverige och övriga Skandinavien samt Nordamerika är de prioriterade geografiska marknaderna för nya investeringar. Bolaget har som strategi att främst investera där bolaget besitter en god kännedom om marknaden. Novestra har sedan tidigare stor erfarenhet av placeringar i amerikanska bolag, bland annat de nuvarande portföljinnehaven Strax och MyPublisher. Bolaget har dessutom ett nätverk av personer med kunskap om den amerikanska marknaden bestående bland annat av Novestras storägare W. Thorpe McKenzie. Så sent som för ett år sedan bestod Novestras portfölj endast av onoterade bolag. Under året, framför allt sedan i höstas, har dock en rad placeringar skett i ett par svenska börsnoterade bolag. Orsaken är att Novestraledningen ansett det för närvarande finns bättre placerings- och avyttringsmöjligheter bland börsnoterade bolag mot bakgrund av de nuvarande marknadsförutsättningarna. Idag står andelen noterade innehav för 35% av totala investeringar. Redeyes bedömning är att den siffran kommer att öka till att vara långsiktigt uppemot 50% av portföljen. När det gäller den onoterade investeringsportföljen har Novestra, till följd av bland annat förändrade marknadsförutsättningar, valt att fokusera på ett mindre antal portföljbolag med bäst förutsättningar att visa tillväxt och 5

6 lönsamhet. Övriga onoterade innehav har sedan tidigare avyttrats. Novestra har idag sju onoterade kärninnehav. Onoterade portföljinnehav redo för avyttring Ökat fokus på börsnoterade bolag Närapå samtliga nuvarande onoterade kärninnehav har funnits i Novestraportföljen sedan mer än tre år, vilket kan ses mot bakgrund av den uttalade investeringshorisonten på 3-5 år för onoterade portföljinnehav. Den svaga kapitalmarknaden i kombination med en svag lönsamhet i portföljinnehaven har gjort att det under de senaste åren har saknats exitmöjligheter till tillfredställande värderingar. Idag ser möjligheterna för en avyttring däremot ljusare ut samtliga sex portföljbolag uppvisade resultatförbättringar under 2003 samt ett positivt kassaflöde mot slutet av året. Samtidigt kan merparten av innehaven fortfarande klassas som tillväxtföretag. Tillståndet på aktie- och kapitalmarknaden börjar dessutom ljusna, vilket väsentligt förbättrar förutsättningarna för strukturaffärer eller andra ägarförändringar. Mot bakgrund av de förbättrade förutsättningarna är Redeyes bedömning att de befintliga portföljinnehaven kommer att avyttras på ett eller annat sätt under den kommande treårsperioden. Enligt Novestra är det för närvarande svårt att hitta nya intressanta onoterade innehav i en intressant verksamhetsfas och med en gynnsam värdering. Det är även besvärligt att hitta fördelaktiga exit-möjligheter för de onoterade placeringarna trots en förbättrad kapitalmarknad. Börsnoterade kärninnehav IBS inwarehouse JC Lagercrantz Pergo Onoterade kärninnehav DCM Explorica MyPublisher Netsurvey Qbranch Strax Continuum En större andel börsnoterade innehav tillåter en ökad aktivitet och högre omsättning i investeringsportföljen än vad som tidigare har varit möjligt. Dessutom finns det i dagsläget många börsnoterade bolag med en svag ägarstruktur och styrning där Novestra genom sin kompetens och nätverk väntar sig kunna påverka verksamheten i positiv riktning. Värderingarna av noterade bolag har visserligen stigit efter höstens och vinterns börsuppgång. Fortfarande är dock förväntningarna på många bolag relativt lågt ställda samtidigt som det alltjämt finns behov av resultathöjande åtgärder. Nya investeringar Investeringar Investerat Bolag belopp, MSEK Continuum 4,7 MyPublisher 8,7 Strax 3,8 IBS 13,5 Inwarehouse 7,8 JC 19,0 Lagercrantz 8,1 Modul1 9,1 Pergo 16,9 Övrigt 8,1 Summa 99,7 Novestra ser därför goda möjligheter att, genom att hjälpa styra portföljbolagens verksamheter i positiv riktning, generera en god avkastning. Bolagets nuvarande bolagets nya investeringar, enligt Redeyes bedömning, kortsiktigt nästan enbart kommer att bestå av börsnoterat medan Novestra framöver mycket väl kan återvända till huvudsakligen onoterade investeringar. 6

7 Bokslutskommunikén bekräftar intresset för noterade bolag Den nyligen släppta bokslutskommunikén för år 2003 bekräftade intrycket att Novestra för närvarande föredrar noterade bolag. Sedan våren 2003 har Novestra investerat totalt ca 80 MSEK i 6 st nya börsnoterade kärninnehav, medan investeringar i onoterade bolag enbart har skett i befintliga portföljinnehav. Den nuvarande investeringsprofilen har hittills inneburit att Novestras portfölj i allt högre grad består av svenska företag. Hittills har samtliga investeringar i börsbolag varit i svenska aktier. Visserligen kan Novestra välja att investera på börser utanför Sverige, men av flera skäl (bättre kontroll och insyn, större möjligheter att utöva inflytande över bolagen, avsaknad av valutakursrisken etc.) räknar Redeye med att börsnoterade investeringar endast i undantagsfall sker utanför Sverige. Starka finansiella muskler Likvida tillgångar, MSEK Värde börsnoterad portfölj 102 Likviditetsförvaltning 35 Kassa 21,9 Nettoskuld -25 Kreditutrymme 65 Totalt 199 Novestra har idag en relativt stark finansiell ställning. Nyemissionen under det fjärde kvartalet tillförde bolaget 48,5 MSEK. Större delen av den summan har sedan dess investerats i noterade bolag. Dessa investeringar är dock lätta att avyttra ifall bolaget behöver kapital till nya investeringar. Placeringarna som genomförts har dessutom övervägande haft en god kursutveckling sedan deras anskaffningsdatum. De orealiserade resultaten i den noterade portföljen uppgår idag till uppskattningsvis 30 MSEK (innebär en avkastning på ca 40%). Detta innebär sammantaget att Novestra idag, inkluderat noterade innehav samt bolagets likviditetsförvaltning på 35 MSEK, har likvida tillgångar på omkring 160 MSEK. Därtill tillkommer ett outnyttjat kreditutrymme på 40 MSEK som kan användas för nya investeringar ifall möjligheter dyker upp. Novestra har idag en likviditetsförvaltningsportfölj, värd 35 MSEK, bestående av aktieindexobligationer samt hedgefonderna Zenit och Ram One. I takt med att nya investeringsmöjligheter dyker upp är ledningens avsikt att likviditetsförvaltningen ska minska. I bolagets redovisade investeringsportfölj finns en Övrigt -posten (uppgick till ca 8 MSEK vid årsskiftet). Den innehåller diverse olika aktieinnehav, dels potentiella kärnportföljinnehav och dels vissa aktietillgångar som tillkommit bolaget genom exempelvis extern rådgivningsverksamhet. Novestras ledning har tagit på sig vissa rådgivningsuppdrag där ersättningen ibland skett i form av aktier i de bolag som de bistår. De sistnämnda innehaven i Övrigt -posten ska på sikt avyttras och ambitionen är att de, tillsammans med nya rådgivningsuppdrag, helt eller delvis ska finansiera Novestras förvaltningskostnader (uppgår till ca 12 MSEK årligen). Inga synliga investeringsbehov i onoterade portföljen När det gäller de befintliga onoterade innehaven har Novestra idag inga investeringsåtaganden och samtliga genererar ett positivt kassaflöde. Det är inte omöjligt att någon form av kapitalanskaffning ändå sker i år eller Novestra väljer att stärka sitt ägande i ett eller flera bolag. Redeyes 7

8 bedömning är dock at det inte rör sig om mer än ca 5-10 MSEK i år som kan komma att investeras i de befintliga onoterade portföljinnehaven. Ny utdelningspolicy i linje med nya bolagsstrategin Novestra har från och med räkenskapsåret 2004 en ny utdelningspolicy med avsikten att dela ut 50% av nettoresultatet till aktieägarna. Novestras resultat är beroende av realiserade vinster från försäljning av aktier och andelar samt vissa intäkter från övrig verksamhet såsom rådgivning samt likviditetsförvaltningen. Utdelningspolicyn är ett led i Novestras nuvarande bolagsprofil och vänder sig till aktieägare som kräver en viss årlig avkastning från sina aktieinnehav. Utdelningspolicyn är även en signal om att Novestra räknar med att avyttra flera innehav med reavinst under den kommande tvåårsperioden. På förra årets nettoresultat hade utdelningen blivit 0,4 SEK/aktie (ca 3,6% direktavkastning). Baserat på Redeyes bedömning om kommande avyttringar av den onoterade portföljen samt en hittills gynnsam kursutveckling på den noterade portföljen är sannolikheten god att nettoresultatet såväl i år som 2005 överstiger förra årets resultat. Ett mer aktivt Novestra framöver Sammantaget talar Novestras agerande och uttalade strategi för en högre omsättning i bolagets investeringsportfölj framöver. I ett kortare perspektiv och med nuvarande marknadsförutsättningar väntas nya investeringar främst ske i noterade bolag. Samtliga befintliga onoterade portföljinnehav väntas samtidigt avyttras under den närmaste treårsperioden. Novestras investeringsportfölj väntas därför successivt ändra karaktär och på sikt bestå av runt 50% noterade innehav. Den delvis förändrade investeringsstrategin har till följd att Novestra i allt högre grad kommer att likna en kombination av ett traditionellt investmentbolag och ett riskkapitalbolag. Bolagets investeringsfokus väntas dock även framöver vara en kombination av tillväxtföretag och bolag som bedöms vara tillfälligt undervärderade. 8

9 Den onoterade Portföljen DCM Det svenska bolaget DCM arbetar med att bearbeta digital information åt sina kunder, främst bestående av rättighetsägare av musik, spel, förlag och industri. Bolaget gör allt från att digitalisera, komprimera och mångfaldiga informationen samt distribuera den färdiga produkten i form av DVD, CD-rom disketter etc. Tjänsterna görs på beställning på ett för kunderna kostnadseffektivt sätt. Bolaget har verksamhet i Skandinavien och i Storbritannien. Mogen bransch med vissa tillväxtsegment Branschen där DCM verkar i är av relativt mogen karaktär med pris och effektivitet som främsta konkurrensparametrar. DCM har därför också visat en svag negativ tillväxt under de senaste tre åren, men med lönsamhet under samtliga år. Framöver väntas det ske en viss branschtillväxt genom främst DVD och internetbaserade produkter. Dock kan internet även vara ett hot mot tryckta produkter samtidigt som sektorn väntas utsättas av fortsatt prispress. Utmaningen för DCM blir att nå nya lokala marknader och genom stordriftsfördelar åstadkomma tillfredställande marginaler. Novestra skrev under 2002 ned värdet på sitt innehav i DCM, men skrev i samband med bokslutskommunikén upp värdet igen till 8,5 MSEK, vilket skulle innebära ett totalt marknadsvärde på bolaget på ca 150 MSEK. Baserat på DCM:s marknadsledande ställning och våra framtidsförväntningar på bolaget bedöms även det nya uppskrivna värdet vara något i underkant. Redeyes bedömning är ett övervärde i det bokförda innehavet på 18%. Innehavet moget för avyttring Då DCM:s verksamhet är av relativt mogen karaktär finns begränsade möjligheter för Novestra att utnyttja sin kompetens för att skruva upp tillväxt och marginaler. Bolaget kan därmed betraktas som mogen för en avyttring. Då såväl Novestra samt i än högre grad den största ägaren, riskkapitalbolaget Accent, vill avyttra sitt innehav räknar Redeye med att det sker en strukturaffär för DCM redan i år eller Mest troligt är en försäljning till en större internationell aktör som genom att kunna nå ytterligare stordriftsfördelar ser ett högre värde i bolaget än med befintlig ägarstruktur vilket därmed motiverar ett högre bolagsvärde än idag. DCM p** 2005p** 2006p** Försäljning, MSEK 301, Tillväxt -1% -2% -2% 6% 5% 5% Nettovinst, MSEK 0,9 9, Nettomarginal 0,3% 3,1% 3,8% 4,3% 4,7% 5,4% P/E P/S 0,5 0,5 0,5 0,4 Novestra Ägarandel 5,7% REDEYES BEDÖMNING Bokfört värde, MSEK 8,5 Rättvist värde, Novestras innehav 10,0 Anskaffningsvärde 13,5 Bedömt övervärde, Novestras innehav 1,5 Bolagsvärde, totalt* 149 Bedömt övervärde 18% *baserat på Novestras bokförda värde **Redeyes bedömning 9

10 Explorica Boston-baserade Explorica är en internationell arrangör av utbildningsresor, så kallade språkresor. Bolaget grundades av några avhoppare från svenska resejätten EF Education som är marknadsledare inom språkresesegmentet. Bolagets styrka ligger bland annat i att, genom en egenutvecklad teknologiplattform, kunna rationalisera arbetsprocessen och därmed göra resandet mer kostnadseffektivt. Bolaget anser sig kunna erbjuda bättre kvalitet till ett lägre pris än konkurrenterna. Verksamheten utgår i dagsläget i första hand från USA samt från Sverige och Kanada, men ambitionen är att etablera sig på nya marknader. Goda förutsättningar för tillväxt men för optimistiska prognoser Bolaget har växt kraftigt de senaste åren (+110% år 2003) trots ett svagt konjunkturläge, inte minst för resebranschen. Tillväxten har dock skett på bekostnad av lönsamheten och 2003 redovisade bolaget ett negativt resultat före skatt på runt 3 MUSD (Redeyes bedömning). Den primära målsättningen år 2004 är att nå lönsamhet för helåret. Bolaget förväntar sig en tillväxt om 40% i år och 30% år 2005, siffror som Redeye dock anser är något optimistiska i kombination med vinstmålet. Redeye förväntar sig även ett negativt resultat i år till följd av en fortsatt prispress i branschen, men tror på att fortsatt ökade marknadsandelar leder till ett positivt resultat år Novestras ägarandel i Explorica är idag bokfört till 12,6 MSEK, vilket innebär ett bolagsvärde på drygt 90 MSEK. Novestra ser enligt egen uppgift stor potential i bolaget som verkar på en stor marknad med kontinuerligt förbättrade marknadsandelar. Redeyes inställning är något försiktigare då det bedöms finnas många risker och hot för bolaget framöver. Explorica är idag bokfört till anskaffningsvärdet i Novestras portfölj och Redeyes bedömning är att innehavet är undervärderat med runt 35%. Bedömningen påverkas negativt av det faktum att Explorica kan komma att behöva ett tillskott av kapital under de kommande två åren. Ingen exit trolig de närmaste 3 åren Explorica är visserligen verksamt i en relativt mogen industri, men den egna verksamheten är fortfarande i ett tidigt skede. Redeyes bedömning är att Novestra vill behålla sitt innehav, åtminstone tills Explorica nått positiva resultatsiffror. Dessutom finns inga rimliga avyttringsmöjligheter för närvarande som skulle generera en tillfredställande värdering på bolaget. Novestra ser på sikt möjlighet att notera bolaget, något som Explorica inte är moget för än på ett par år. Redeyes bedömning är därmed att Explorica finns kvar i portföljen i ytterligare ca 2-3 år. Explorica p** 2005p** 2006p** Försäljning, MSEK*** 47,5 71,0 153,3 214,6 279,0 334,8 Tillväxt >1000% 50% 116% 40% 30% 20% Nettovinst, MSEK -60,8-46,4-21,9-6,4 5,6 16,7 Nettomarginal -128,2% -65,4% -14,3% -3,0% 2,0% 5,0% P/E neg neg 17 6 P/S 0,6 0,4 0,3 0,3 Novestra Ägarandel 13,6% REDEYES BEDÖMNING Bokfört värde, MSEK 12,6 Rättvist värde, Novestras innehav 17,0 Anskaffningsvärde 12,6 Bedömt övervärde, Novestras innehav 4,4 Bolagsvärde, totalt* 93 Bedömt övervärde 35% *baserat på Novestras bokförda värde **Redeyes bedömning ***USD/SEK 7,30 10

11 MyPublisher Bolaget utvecklar och säljer programvara för att bearbeta digitala fotoprodukter. MyPublisher har utvecklat en lösning som gör det möjligt för konsumenten att online skapa och redigera individuella fotoböcker och presentationer. Fotoböckerna tillverkas och fraktas sedan direkt till kund, dels under det egna varumärket och dels genom diverse olika hård- och mjukvarupartners. Distribution genom Apple, Adobe och Dell Den stora potentialen för MyPublisher ligger i dess samarbetsavtal som innebär distribution genom flera marknadsledande programvaru- och hårdvarujättar. Sedan 2002 har amerikanska Macintosh-användare tillgång till MyPublishers programvara, medan mjukvaruföretaget Adobe sedan förra året inkluderar tjänsten i sin mjukvara Photoshop Album. Från och med april i år ligger dessutom MyPublisher med på PC-jätten Dells desktoppar på den nordamerikanska marknaden, vilket innebär att MyPublisher inkluderas i uppskattningsvis ca 10 miljoner datorer per helår. Det innebär en oerhörd tillväxtpotential i ett branschsegment som fortfarande är i sin linda. MyPublisher kan idag betraktas som marknadsledare i sin nisch. Redeyes bedömning är dock att konkurrensen kommer att öka från stora globala spelare som exempelvis foto- och kameratillverkaren Kodak. MyPublisher har växt kraftigt under de senaste åren men har hittills gått med förlust. De nya avtalen, inte minst med Dell, innebär att vi räknar med en tillväxt för bolaget på hela 120% i år. Detta i sin tur ger goda lönsamhetsförutsättningar då bruttomarginalen för ett producerat fotoalbum ligger på omkring 60%. De närmaste åren väntas dock bolagets vinster mestadels plöjas ned i fortsatt tillväxt för att inte tappa marknadsandelar. Avyttring väntas dröja 2-3 år Novestra äger aktier i MyPublisher motsvarande 28,6% av aktier och röster. Ägarandelen är bokfört till ett värde motsvarande 160 MSEK för hela företaget. Redeyes bedömning är att det finns ett övervärde i Novestras innehav på ca 20%. Verksamheten är fortfarande relativt omogen och bolaget befinner sig i en expansionsfas med låg lönsamhet. De största ägarna, vilka förutom Novestra är grundarna av MyPublisher, behöver bygga vidare på bolaget för att få en tillfredställande utväxling av innehavet. Redeye förväntar sig därför att MyPublisher blir kvar i Novestra-portföljen minst 2-3 år till baserat på nuvarande värdering och exit-förutsättningar. Ett troligt framtida scenario att bolaget köps upp av en konkurrent. MyPublisher p** 2005p** 2006p** Försäljning, MSEK*** 6,8 17,6 25,6 56,2 78,7 102,3 Tillväxt -25% 160% 45% 120% 40% 30% Nettovinst, MSEK -34,9-19,2-5,1 3,4 10,2 19,4 Nettomarginal -513,9% -108,8% -20,0% 6,0% 13,0% 19,0% P/E neg P/S 6,3 2,9 2,0 1,6 Novestra Ägarandel 28,6% REDEYES BEDÖMNING Bokfört värde, MSEK 45,9 Rättvist värde, Novestras innehav 55,0 Anskaffningsvärde 45,9 Bedömt övervärde, Novestras innehav 9,1 Bolagsvärde, totalt* 160 Bedömt övervärde 20% *baserat på Novestras bokförda värde **Redeyes bedömning ***USD/SEK 7,30 11

12 Netsurvey Ett svenskt undersöknings- och programvaruföretag som erbjuder online-baserade undersökningar och enkäter åt sina kunder. Bolaget har utvecklat en teknologiplattform som erbjuder kostnadseffektiv informationsinsamling samt ett undersöknings- och analysverktyg. Affärsmodellens fördel är att lösningen kan användas i många länder samtidigt av bolagets kunder, innebärande en god hävstång vid större avtal. Netsurvey har idag omkring 25 anställda och har verksamhet i Sverige och Storbritannien. Bolagets kundstock består främst av stora och ofta internationella företag, som Ericsson och IKEA, som använder Netsurveys produktlösning till interna enkäter bland personalen, bland annat attitydoch stressfrågor. Sedan förra året redovisar Netsurvey ett positivt kassaflöde. Begränsade tillväxtförutsättningar för Netsurvey Framöver väntas marknaden drivas av ett ökat intresse för personalvård bland storföretagen samt en ökad acceptans för interaktiva undersökningar. Dock har tekniken i viss mån kommit i kapp Netsurvey, varför bolagets teknologilösning inte har samma konkurrenskraft som tidigare. Bolagets begränsade finansiella muskler gör samtidigt att bolaget får svårt att nå en hög och varaktig tillväxt. Redeyes bedömning är istället att bolaget fortsätter att vara en mindre spelare i en begränsad marknadsnisch. Nedskrivningen i samband med Q4- rapporten är motiverad Netsurvey är det portföljinnehav där Novestras har störst procentuell ägarandel (45,3%). Bolaget är ett tidigare problembarn, men är idag på rätt väg lönsamhetsmässigt. Det är dock tveksamt ifall Netsurvey med nuvarande positionering och ägarstruktur kan tillgodogöra sig möjligheterna i sektorn på bästa sätt. Det anser uppenbarligen också Novestra, som i samband med bokslutskommunikén i februari valde att skriva ned sitt bokförda värde från 22,8 till 12,8 MSEK, innebärande ett totalt bolagsvärde på 28 MSEK. Redeye anser nedskrivningen vara något kraftig, men potentialen är ändå inte särskilt hög med nuvarande bolagsförutsättningar och struktur. En strukturaffär mellan Netsurvey och en större aktör vore troligtvis den bästa lösningen för Novestra. Redeyes bedömning är dock att Netsurvey köps ut av företagsledningen inom den närmaste treårsperioden. Denna lösning lär inte ge en optimal värdering för Novestra och Redeye bedömer därför inte att det finns något övervärde av betydelse i Novestras innehav för närvarande. Netsurvey p** 2005p** 2006p** Försäljning, MSEK 19,6 20,9 21, Tillväxt 32% 7% 1% 9% 9% 12% Nettovinst, MSEK -25,9-3,8 0,1 1 1,4 1,8 Nettomarginal -132,1% -18,2% 0,5% 4,3% 5,6% 6,4% P/E n.m P/S 1,3 1,2 1,1 1,0 Novestra Ägarandel 45,3% REDEYES BEDÖMNING Bokfört värde, MSEK 12,8 Rättvist värde, Novestras innehav 12,8 Anskaffningsvärde 22,8 Bedömt övervärde, Novestras innehav 0,0 Bolagsvärde, totalt* 28 Bedömt övervärde 0% *baserat på Novestras bokförda värde **Redeyes bedömning 12

13 Qbranch En svensk IT-konsult med kontor i Stockholm och Malmö. Bolagets specialitet är så kallad System Management d.v.s. drift, bevakning och kontroll av kundernas IT-system där hög tillgänglighet är den främsta kritiska parametern. 50% av omsättningen kommer från konsultintäkter. En allt högre andel (ca 25%) kommer från outsourcingavtal, vilket innebär att Qbransch tar över hela driften av kundens ITinfrastruktur. Bolagets kunder består i första hand av medelstora företag inom branscher som telekom, bank&finans samt offentlig sektor. Lönsamt även under lågkonjunkturen Qbranch har lyckats parera relativt väl mot den svaga generella efterfrågan inom IT-sektorn de senaste åren och redovisade vinst under samtliga år Bolagets framgångsrika positionering inom ett alltmer intressant segment av IT-branschen har lett till ökade marknadsandelar under perioden. Redeyes bedömning är att bolaget står välpositionerat med en marknad som väntas vända upp successivt under Redeye räknar med att bolaget klarar av att växa mellan 15-20% årligen under den kommande treårsperioden med vinstmarginaler på omkring 10%. Ett av investeringsportföljens guldägg Qbranch är Novestras största innehav sett till bokfört värde och Redeye anser bolaget vara ett av portföljens guldägg. Bolagets lönsamhets- och tillväxtsiffror ligger i topp i den svenska konsultbranschen. Qbranch värderas, baserat på Novestras bokförda värde, till 215 MSEK vilket är lägre än många sämre presterande börsnoterade konkurrenter. Värderingen är för låg, men Novestra får inte värdera upp innehavet över anskaffningsvärdet. Redeyes bedömning är dock att övervärdet i innehavet är ca 40%, ställt i jämförelse med relevanta jämförelseobjekt på Stockolmsbörsen. Övervärdet väntas kunnas realiseras vid en framtida strukturförändring. och redo för avyttring redan nu Novestras möjligheter att tillföra verksamheten värde är relativt begränsat och en snar avyttring för Novestra vore därför att önska. En försäljning till en annan finansiell ägare är inte särskilt trolig. I första hand är en strukturaffär i IT-konsultbranschen intressant, vilket dock försvåras av att det saknas fusionskandidater med samma företags- och lönsamhetskultur som Qbranch. Mest troligt anser Redeye vara att Qbranch förvärvas av en stor utländsk aktör som letar tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden. Tidpunkt för avyttring av Novestras innehav bedöms ske under de närmaste två åren. Qbranch p** 2005p** 2006p** Försäljning, MSEK , Tillväxt 78% -7% -2% 21% 15% 11% Nettovinst, MSEK 14,5 9, Nettomarginal 8,1% 5,5% 6,2% 8,7% 9,8% 10,4% P/E P/S 1,3 1,1 1,0 0,9 Novestra Ägarandel 25,0% REDEYES BEDÖMNING Bokfört värde, MSEK 53,8 Rättvist värde, Novestras innehav 75,0 Anskaffningsvärde 53,8 Bedömt övervärde, Novestras innehav 21,2 Bolagsvärde, totalt* 215 Bedömt övervärde 39% *baserat på Novestras bokförda värde **Redeyes bedömning 13

14 Har några av världens största operatörer som kunder Strax Det amerikanska tillverkningsföretaget Strax utvecklar och säljer ett stort utbud av mobiltillbehör till operatörer samt distribuerar produkterna till konsumenthandeln. Huvudmarknader för bolaget är den stora nordamerikanska marknaden och tillväxtmarknaderna i Sydamerika, men försäljning sker även i Europa. Förutom att egenutveckla tillbehör distribuerar Strax tredjepartstillverkade mobiltelefoner till sina kunder samt erbjuder lager- och logistiktjänster. Strax styrka är att ta fram billiga produkter som operatörerna eller varuhuskedjorna i princip kan skänka bort till sina kunder. Utöver mobiloperatörer som Cingular, Bellsouth och AT&T består Strax största kunder av företag som telekomunderleverantören Andrew samt stora varuhuskedjor som K-mart. Strax är ett tidigare problembarn som periodvis växte för kraftigt och utan tillräcklig kostnadskontroll, vilket i sin tur medförde stora förluster. Strukturåtgärder har lyft bolaget som under 2003 tjänade knappt 1 MUSD före skatt. Framöver väntas bolaget kunna fortsätta växa i takt med att mobilpenetrationen ökar i Sydamerika samt genom en expansion till nya marknader. Utmaningen blir att nå marginalförbättringar trots en stark prispress på bolagets produkter. Redeyes bedömning är en tillväxt i år på runt 20% medan nettomarginalen väntas dubblas till knappt 3% till följd av en bättre anpassad kostnadsstruktur. Bedöms fortfarande vara undervärderat En avyttring av innehavet väntas inom 1-2 år Strax är en tydlig avyttringskandidat i Novestras investeringsportfölj. En avyttring har dock tagit längre tid än man hoppats på, beroende på att bolaget tidigare åsattes en låg värdering. Novestra skrev också ned sitt innehav kraftigt år 2002 till 6,8 MSEK innan värdet rättvist skrevs upp i samband med den nyligen släppta Q4-rapporten till anskaffningsvärdet 18,7 MSEK. Det bokförda värdet får alltså inte skrivas upp ytterligare. Den stora omstruktureringsprocessen i bolaget är nu genomförd och innehavet är idag moget för en avyttring. Starkare siffror i kombination med en förbättrad marknad för strukturaffärer gör att Redeye ser goda möjligheter till en försäljning av bolaget till en industriell aktör under de närmaste två åren. Bolag som konkurrenten och tillika kunden Andrew är en potentiell köpare liksom andra likartade telekomunderleverantörer på ständig jakt efter ökade stordriftsfördelar. Redeye anser att ett betydligt övervärde kvarstår i Novestras innehav vilket kan realiseras I samband med en strukturaffär. Strax p** 2005p** 2006p** Försäljning, MSEK*** 258,8 369,4 462,8 555,4 638,7 715,3 Tillväxt 76% 43% 25% 20% 15% 12% Nettovinst, MSEK -17,4-4,6 6,6 16,1 25,5 33,6 Nettomarginal -6,7% -1,2% 1,4% 2,9% 4,0% 4,7% P/E P/S 0,2 0,2 0,2 0,1 Novestra Ägarandel 19,3% REDEYES BEDÖMNING Bokfört värde, MSEK 18,7 Rättvist värde, Novestras innehav 35,0 Anskaffningsvärde 18,7 Bedömt övervärde, Novestras innehav 16,3 Bolagsvärde, totalt* 97 Bedömt övervärde 87% *baserat på Novestras bokförda värde **Redeyes bedömning ***USD/SEK 7,30 14

15 Continuum Bolaget är ett saminvesteringsföretag med ambitionen att investera i tillväxtföretag inom främst telekom, bredband och övrig teknologi. Investeringarna har skett i både Europa och USA. Idag består större delen av portföljen av investeringar i Speedera, Bibit samt i B2 Bredband (före detta Bredbandsbolaget där Novestra tidigare hade ett stort direkt ägande). Riskkapitalbolagets nuvarande strategi är att fokusera på sina nuvarande investeringar och generera värdeökningar i dessa. Bolaget väntas inte göra några nya investeringar framöver policyn är istället att färdigutveckla och avyttra de befintliga innehaven och därefter likvidera bolaget. Målsättningen är att det ska ske inom 24 månader. B2 Bredband en potentiell guldklimp Speedera och Bibit är idag världsföretag Av störst intresse bland Continuums innehav är B2 Bredband, som vid den planerade börsnoteringen år 2000 värderades till hela 12 miljarder kronor. Bolaget var sedan, bara något år senare, nära konkursmässigt. B2 Bredband har dock under det senaste året kraftigt förbättrat sina siffror, och omsatte förra året omkring 400 MSEK med ett positivt rörelseresultat (EBITA). Continuums bokförda värde i B2 Bredband uppgår idag till ca 160 MSEK, vilket avser en ägarandel på 9,3% efter utspädning. Värdet kan mycket väl vara för lågt ifall utvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll eller ifall bolaget säljs vidare till en större aktör. Även Continuums andra innehav, Speedera och Bibit, börjar visa en allt högre potential. Speedera är ett amerikanskt bolag som erbjuder övervaknings- och supporttjänster genom att tillhandahålla lokala servrar med hög tillgänglighet och tidseffektivitet. Bland kunderna finns Intel och Microsoft. Speedera rankades bland annat i år som det näst snabbast växande onoterade bolaget i Silicon Valley i en amerikansk tidning. Continuums bokförda värde på aktieinnehavet i Speedera är 56 MSEK och ägarandelen är 20%. Bibit är ett av världens ledande företag för internetbetaltjänster. Bolaget har växt med nästan 4000% under den senaste treårsperioden och har idag en geografisk täckning på runt 90%. Continuums bokförda värde på ägandet i Bibit är till 66 MSEK och ägarandelen uppgår till 25%. Likvidering om två år väntas realisera övervärden Novestra skrev i samband med bokslutskommunikén upp värdet på Continuum till 35,1 MSEK, motsvarande ett totalt värde på bolaget på ca 275 MSEK vilket är i linje med dess nettotillgångar per den 30:e juni Baserat på i första hand innehavet i det alltmer välmående B2 Bredband finns goda möjligheter till en fortsatt uppvärdering av Continuuminnehavet. Redeyes bedömning är ett övervärde på det bokförda värdet om 28%. En marknadsutveckling åt rätt håll och ett förbättrat exit-klimat på kapitalmarknaden talar dessutom för att Continuum når sitt mål om att inom två år likvidera bolaget och dela ut kapitalet till aktieägarna. Redeyes bedömning är att Novestra därmed kommer att åtnjuta ett uppvärderat 15

16 innehav likväl som ett förbättrat finansiellt handlingsutrymme till följd av utdelningen som väntas. Continuum Försäljning, MSEK** Portföljinnehav Novestra Bibit Ägarandel 12,3% Speedera Bokfört värde, MSEK 35,1 B2 Bredband Bolagsvärde Continuum* 285 Anskaffningsvärde 77,6 REDEYES BEDÖMNING Rättvist värde, Novestras innehav 45 Bedömt övervärde, Novestras innehav 9,9 Bedömt övervärde 28% *baserat på Novestras bokförda värde **USD/SEK

17 Förväntade avyttringar av onoterade innehav Mot bakgrund av Novestras befintliga investeringsprofil och de onoterade portföljbolagens mognadsgrad är Redeyes bedömning att det kommer att ske stora portföljförändringar under den närmaste treårsperioden. Dessa förändringar kommer att leda till en minskad andel onoterade innehav i relation till de totala investeringarna (58% idag). Andel onoterade innehav Summa onoterade innehav Noterade 58% innehav & likvida medel 42% Tabellen nedan visar en uppskattad tidtabell för avyttringar av den onoterade bolagsportföljen baserat på respektive bolags förutsättningar. Onoterade Bokfört värde Rättvist värde portföljbolag Ägarandel MSEK MSEK* Övervärde, %* DCM 5,7% 8, % Explorica (US) 13,6% 12, % MyPublisher (US) 28,6% 45, % Netsurvey 45,3% 12,8 12,8 0% Qbranch 25,0% 53, % Strax (US) 19,3% 18, % Continuum (UK) 12,3% 35, % Övriga innehav Dallas 7,0% 0,4 0,4 0% Övrigt n.a 0,2 0,2 0% TOTALT ,4 33% *Redeyes bedömning Onoterade portföljbolag DCM Explorica (US) MyPublisher (US) Netsurvey Qbranch Strax (US) Continuum (UK) *Redeyes bedömning Trolig exit för Novestra Troligt exit-scenario* 2004/05 Uppköp/strukturaffär 2006/07 Börsnotering, strukturaffär 2005/06 Uppköpt av amerikansk programvaruföretag/fotoföretag 2005/06 Ledning köper ut bolaget/uppköpt av konkurrent 2004/05 Uppköpt/strukturaffär i nordiska konsultsektorn 2004/05 Uppköpt av konkurrerande tillverkare/börsnotering 2005 Portföljen avyttrad genom strukturaffärer/försäljningar 17

18 Börsnoterade innehav Sedan ett år tillbaka har Novestra genomfört sex stycken större nyinvesteringar varav samtliga har varit i börsnoterade svenska företag. Investeringsprofilen är fortfarande i första hand teknologirelaterade bolag, men Novestra har även bekräftat den nya strategin att även investera i andra sektorer. Den nuvarande börsnoterade portföljen värderas idag till drygt 100 MSEK och uppgår till 32% av Novestras totala substansvärde. Andel noterade innehav Summa noterade innehav 32% Onoterade innehav & likvida medel 68% De nuvarande noterade kärninnehaven i Novestras portfölj är affärssystemsutvecklaren IBS, klädbutikkedjan JC, golvtillverkaren Pergo, elektronikföretaget Lagercrantz samt den onlinebaserade elektronikåterförsäljaren inwarehouse. Novestras placeringshorisont på noterade innehav är 1-2 år. Målsättningen är att under den investeringshorisonten aktivt medverka till att öka innehavets värde genom tillväxt- och lönsamhetsstimulerande åtgärder. Fokus på turnaround case hittills De investeringar som hittills har genomförts i börsnoterade bolag har främst gjorts i företag med en period av undermålig lönsamhet bakom sig. Genom att vara delaktiga i omstruktureringsprocessen hoppas Novestraledningen kunna generera en tillfredställande och enligt ledningen motiverad värdeökning i aktiekursen. Exempel på denna kategori av bolag är: Pergo som under 2003 genomförde omstruktureringar och redovisade ett resultat efter finansnetto på 141 MSEK. JC har haft lönsamhetsproblem i den tyska verksamheten samt i dotterbolagen Brothers och Sisters. Resultatet efter finansnetto 2003 landade på 111 MSEK. Modul 1 (Novestras första börsnoterade innehav som avyttrades i början av 2004) redovisade ett positivt resultat under det fjärde kvartalet 2003 efter 10 raka förlustkvartal dessförinnan. Börsnoterade innehav Försäljn 2003 MSEK Res f skatt 2003 MSEK Aktiekurs SEK 18 Novestras portföljvärde MSEK Novestras ägarandel Börslista IBS ,7 22,6 1,7% Attract 40 inwarehouse n.a n.a 2,6 22,4 12,7% Nya markn JC 1718, ,4 20,8 6,7% O-listan Lagercrantz* ,5 6,8 1,2% O-listan Pergo ,3 21,6 2,2% O-listan Övrigt** n.a n.a n.a 7,9 n.a n.a Totalt 102,1 *siffror för 9 månader (perioden apr-dec 2003) **Börsnoterade placeringar som inte klassas som kärninnehav

19 Även om de flesta börsplaceringar hittills varit så kallade turnaround case, har Novestra även ett fortsatt tillväxtfokus på framtida investeringar. Placeringen i inwarehouse är i hög grad en investering i e- handelsektorns fortsatta tillväxt. Novestraledningen beskriver sig även som opportunister. Med det menas att bolaget är öppet för andra typer av investeringar, ibland mer kortsiktiga än 2 år, ifall aktien anses undervärderad. Ett exempel på denna kategori av en mer finansiell investering är placeringen i IBS, där Novestra enligt Redeyes bedömning endast kommer att lyckas få ett begränsat inflytande över verksamheten. Bra timing på placeringarna Timingsmässigt har Novestras börsplaceringar hittills varit utomordentligt framgångsrika ledningen har skickligt bedömt höstens och vinterns börsuppgång och på kort tid genomfört större aktieköp i några av kursvinnarna under den senaste tiden (se tabell över avkastning). Den börsnoterade portföljens marknadsvärde har totalt ökat med ca 40% totalt jämfört med anskaffningsvärdena, vilket motsvarar en kursuppgång på 1,0 SEK/aktie i Novestra (9% av dagens aktiekurs). Börsnoterade Innehav antal Anskaffnings- Anskaffnings- Marknads- Marknads- Förändkärninnehav aktier (tusen) kurs (SEK) värde (TSEK) kurs, (SEK)* värde, (TSEK) ring, % IBS , , % inwarehouse , , % JC , , % Lagercrantz* , , % Pergo , , % Modul1** , ,75*** % Övrigt n/a n/a 7845 n/a 7845*** 0% SUMMA % *27/ **innehavet avyttrades under 2004 ***Redeyes bedömning Ökat aktivt ägarfokus krävs framöver Bolagets aktiva ägarstrategi har däremot, enligt Redeyes uppfattning, inte kunnat utnyttjas i någon större omfattning än så länge. I Modul 1, där Novestra steg in som ägare under våren 2003, har man visserligen varit engagerad under 2003 års omfattande strukturåtgärder i den svenska ITkonsulten. Men innehavet såldes mindre än ett år senare innan Modul 1 hunnit visa mer än ett lönsamt kvartal (Q4 2003). Avkastningen på placeringen var visserligen mycket god, uppskattningsvis ca 45%, men det beror enligt Redeyes uppfattning i första hand på en generellt stark börsutveckling snarare än bolagets förbättrade lönsamhet. När det gäller den befintliga börsnoterade portföljen är Redeyes förväntningar att Novestra under 2004 agerar för att få styrelseplatser i sina innehav och därmed bekräftar att bolagets aktiva ägarstrategi även avser gälla de börsnoterade innehaven. Det gäller främst något av de tidigare problemtyngda bolagen Pergo och JC. Det är viktigt att några av Novestras befintliga börsinnehav under året visar att verksamheten är på rätt väg för 19

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Netrevelation (Netr.ST)

Netrevelation (Netr.ST) ANALYSGARANTI* 13:e december 2006 Netrevelation (Netr.ST) Grönt ljus för tillväxt Försäljningen av Netrevelations system för bokning och trafikplanering av taxiresor, som utvecklats över nästan 15 år,

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 6:e mars 2006 A-Com (Acom.ST) Lönsamhet runt hörnet A-Com är ett bolag i förändring. Efter en storstädning de senaste fyra åren har A-Com transformerats från en reklamdominerad byrå till

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa

Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa Analysgaranti* 21 December 2007 Ticket (TICK.ST) Prisvärd biljett, dramatisk resa Ticket går mot ett starkt 2007 där en mer tydlig strategi börjar ge betalt. Men en bit kvarstår till att nå målet om en

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario

Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario ANALYSGARANTI* 23 augusti, 2005 Zodiak Television (Zodib.ST) Svagare Q2 förändrar inte långsiktigt scenario Zodiak mötte inte våra högt ställda förväntningar i måndagens rapport. Våra prognoser var för

Läs mer

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Uppdragsanalys* 15:e januari 2007 Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Efter försäljningen av SIX är Addnode kraftigt överkapitaliserat. Vi beräknar att kassan och placeringar uppgår

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör

AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör ANALYSGARANTI* 16 april 2007 AllTele Snabbväxande IP-telefonioperatör AllTele säljer IP-baserad fast telefoni till stadsnätsanslutna hushåll och företag. Bolaget börsnoterades i mars månad på First North-listan.

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Precise Biometrics (PREC.ST)

Precise Biometrics (PREC.ST) ANALYSGARANTI* 21 september 2006 Precise Biometrics (PREC.ST) Hösten bör ge bra avtryck! Det ser ut att kunna bli en händelserik höst för biometriföretaget Precise Biometrics. Efter ett antal goda referensorder

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer

Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer BOLAGSANALYS 17 september 2009 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Värdeskapande luftaffärer Systemair har sannolikt den värsta resultatsvackan bakom sig. De har parerat nedgången väl med näst intill intakta

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset

Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset BOLAGSANALYS 3 december 2010 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Upp ur svackan och ut i ljuset Den nya finansgruppen Catella har tagit form och ger aktieägarna en balanserad exponering mot marknaderna för

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Investor i korthet 2009

Investor i korthet 2009 Årsredovisning 2009 Investor i korthet 2009 Investeringar Investeringsstrategi Mål Kärninvesteringar Väletablerade globala bolag. Ägande via betydande minoritet för strategiskt inflytande. Noterade bolag.

Läs mer

2007/08p 2008/09p 2009/10p

2007/08p 2008/09p 2009/10p ANALYSGARANTI* 4 juni, 2007 Oasmia (OAS-MTF?) (OASM.MTFA) Jackpot i sikte för Oasmia Oasmia har utvecklar ett nytt sätt att förbättra väl beprövade cellgifter. För närvarande har Oasmia två projekt i klinisk

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 709 809 889 Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011 2012e 2013e Omsättning, MSEK 469 612 709 809 889 Tillväxt 32% 30% 16% 14% 10% BOLAGSANALYS 6 mars 2012 Sammanfattning Caperio Holding Stark avslutning och höjd utdelning Caperio överträffade våra förväntningar i sin rapport för det fjärde kvartalet. Omsättningen uppgick till 233

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer