Nr 26 December Skärgårdsresandet med Waxholmsbolagets båtar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 26 December 2003. Skärgårdsresandet 1970-2001 med Waxholmsbolagets båtar"

Transkript

1 Nr 26 December 2003 Skärgårdsresandet med Waxholmsbolagets båtar

2 Skärgårdsresandet med Waxholmsbolagets båtar Tidsseriemodell 1

3 ISSN x RTN Lantmäteriverket Gävle. Medgivande M2003/6478 Tryck: Strömberg Distribution I Huddinge AB,

4 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 FÖRORD...5 SAMMANFATTNING INTRODUKTION BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR SYFTE AVGRÄNSNINGAR, GEOGRAFISKT OCH AVSEENDE INDATA Broar och bilfärjor METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT URVAL AV INDATA BEARBETNING AV INDATA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT KORT OM TIDSSERIEANALYS KORT BESKRIVNING AV ANALYSVERKTYGET TRIO INDATA TILL MODELLEN SKÄRGÅRDSRESANDET MED WÅAB Årsvis Månadsvis Säsongsvariation DATABAS AKTIVITETERNAS UTVECKLING Befolkning och sysselsättning i länet Befolkning och sysselsättning på skärgårdsöarna" Turister TRAFIKUTBUD OCH PRISER Linjenät Turer och terminaler Samverkande rederier Händelser Gångtimmar Priser och rabatter BENSINPRISET DETALJHANDEL OCH KONSUMENTPRISINDEX VÄDERLEKSDATA TIDSSERIEMODELL FÖR WÅAB MODELL OCH VERKLIGHET PROGNOSMODELL Vald modellvariant ELASTICITETER TOLKNING AV RESULTATEN

5 4.4.1 Potentialer Utbud Priser Händelser Väderleksdata Kalenderdata BÄSTA FUNKTIONSFORM PÅ MODELLEN KOMPONENTANALYS TIDSSERIEMODELLERS ANVÄNDBARHET OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER MODELLTEORI OCH PRAKTIK FÖR TIDSSERIER MED STATISTIK- PAKETET TRIO ALLMÄNT OM TIDSSERIEDATA FUNKTIONSFORMEN BOX-COX MODELLESTIMERING I PRAKTIKEN REFERENSFÖRTECKNING BILAGA1 WAXHOLMSBOLAGETS PARTNERS BILAGA 2 OMRÅDESINDELNING FÖR AKTUELLT UTSNITT AV SKÄRGÅRDSÖAR BILAGA 3 KARTOR ÖVER SKÄRGÅRDSOMRÅDET BILAGA 4 NÅGRA INDATA PÅ ÅRSNIVÅ

6 Förord Denna studie utgör en del i översynen av kommunikationerna i skärgården och har fokus på resandeutvecklingen. Genom de resvaneundersökningar som relativt nyligen genomförts är kunskaperna om olika gruppers resmönster i skärgården väl tillgodosedda. Likaså finns i RUFS 2001 (Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen) och i förarbetena till densamma förslag till struktur och standardnivåer avseende skärgårdens interna kommunikationer. Resandet med Waxholmsbolaget har mer än tredubblats under de senaste trettio åren. Vad föreliggande studie syftar till är att, med hjälp av en tidsserieanalys, försöka förklara den hittillsvarande utvecklingen. Genom att studera olika faktorers påverkansgrad på resandet skapar man en plattform för att bättre kunna bedöma omfattningen av det framtida resandet. Arbetet har utförts av Transek AB, genom Jonas Waidringer, Janne Henningsson, Isak Jarlebring och Göran Tegnér, i samarbete med beställarna Regionplane- och trafikkontoret (RTK) och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB). Projektledare har varit Ulf Tunberg, RTK. I projektet har även Susanne Skärlund (RTK) samt Nils- Henrik Krokstedt och Gunnar Friberg (WÅAB) deltagit. Stockholm i december 2003 Sven-Inge Nylund Regionplanedirektör 5

7 Sammanfattning Denna utredning initierades av Regionplane- och Trafikkontoret (Rtk) och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) i maj 2002 och har utförts av Transek AB. Utredningen bygger på en tidsserieanalys för åren baserat på indata i form av omvärldsfaktorer och mer specifika skärgårdsdata samt data kopplade till WÅAB:s verksamhet. Bakgrunden till utredningen har varit att det, näst efter flyget, är skärgårdsresandet med Waxholmsbolaget som växt snabbast bland olika färdsätt i Stockholmsregionen. Mellan åren 1970 och 2001 har resandet med båt i skärgården vuxit med närmare 4 procent per år. Detta innebär att resandet med båt har mer än tredubblats sedan år 1970, vilket gör det intressant att utreda vad detta beror på. I denna utredning försöker vi lägga fast vilka dessa påverkansfaktorer är, liksom då i vilken riktning och omfattning respektive faktor har bidragit till den konstaterade utvecklingen. En omfattande databas över tänkbara förklaringsfaktorer (ett åttiotal) har byggts upp för tidsperioden januari 1970 september 2002, eller så långt data finns framtagna. En så kallad tidsseriemodell över antalet resor per månad med Waxholmsbolaget har tillämpats. Denna typ av modell kan användas för att beräkna effekterna på resor och intäkter av olika faktorer, främst: Befolkning och sysselsättning Taxor och trafikutbud Inköpsaktiviteter Antalet turister i länet. Det finns inte perfekta data för alla faktorer och prognosmodeller innebär alltid en viss förenkling av verkligheten. Med denna reservation i minnet, kan följande sammanfattande slutsatser dras utifrån modellresultaten; Ett 16-tal faktorer bidrar till att förklara resandeutvecklingen. Tillsammans förklarar dessa sexton faktorer över 98 % av den månadsvisa variationen. På årsbasis är den genomsnittliga avvikelsen mellan modell och verklighet 3,4 %, medan den på månadsbasis uppgår till 8,7 %. Bägge värdena ligger därmed inom de gränser som vanligen används i dessa sammanhang. Waxholmsbolagets utbud i form av gångtimmar är en dominerande faktor som bidragit i mycket hög grad till att förklara resandeökningen, som under perioden uppgått till 1,25 miljoner resor. Man kan också formulera det så att Waxholmsbolaget har anpassat sitt utbud väl efter den växande efterfrågan. Utbudsökningen ensam bedöms förklara c:a 1 miljon av hela resandeökningen. Ökningen av den icke sysselsatta befolkningen i Stockholms län är en annan drivande faktor som beräknas ha bidragit med en resandeökning på drygt resor. Realt sänkta reskostnader under hela perioden är en tredje viktig faktor som har bidragit till att attrahera närmare fler resenärer till 6

8 Waxholmsbåtarna, varav ökningen till närmare 80 procent kan förklaras av införandet av månadskortet år Väderleksfaktorer spelar - av lätt införstådda skäl - en relativt stor roll för valet att resa med skärgårdsbåt. Fem sådana faktorer ingår i modellen, men dessa är givetvis svåra att använda i prognossammanhang. Priskänsligheten är låg, vilket innebär att betalningsviljan för att utnyttja skärgårdsbåtarna mer än vad som sker idag är relativt hög. Det betyder att WÅAB/Landstinget skulle kunna förbättra intäkterna relativt kraftigt utan att resandet minskar nämnvärt. Huvudkomponenternas bidrag sammanfattas i figuren nedan: Antal trafikanter som tillkommit resp. försvunnit mellan åren 1970 och 2001 beroende på olika grupper av faktorer Linjär modell 50 Utbud WÅABs taxor Händelser Befolkning, Inköp, Turister Kalender Väderlek Figur 1 De olika komponenternas bidrag till resandeökningen mellan Utbudsförändringarna svarar mot den klart största delen av resandeökningen, följt av taxeförhållandet, d v s det reala priset för resandet, samt befolkningsökning inklusive ökade turistströmmar. Utredningen visar på att Waxholmsbolaget har haft en god förmåga att anpassa och utöka sitt utbud i förhållande till de förändringar i befolkningsstruktur och efterfrågemönster som skett under de senaste trettio åren. Utredningen pekar också på att priskänsligheten för resandet till och från skärgården är relativt lågt. 7

9 1 Introduktion Detta kapitel ger en kort bakgrund till den analys av resandet med Waxholmsbolaget som gjorts med hjälp av tidsserieanalys för åren Dessutom redovisas syftet och de avgränsningar som gjorts. 1.1 Bakgrund och förutsättningar Landstingets senaste kartläggning av skärgårdsresandet är från 1981, Resandet med Waxholmsbolaget 1. Resandet i skärgården har därefter och särskilt under de senaste åren vuxit mycket kraftigt, och överskrider nu tidigare genomförda prognoser. Stockholms skärgård har blivit alltmer populär såväl sommartid som under övriga årstider. Vissa mer betydande strukturella förändringar som, utan rangordning, kan tänkas förklara en del av denna utveckling är; Nyetablering av distansföretag. Geografiskt och tidsmässigt alltmer utbredda fritidsaktiviteter, även till skärgården. Ökat utbud av transportmöjligheter. Ökat välstånd (stigande reala hushållsinkomster) och ökad, mer flexibel fritid. Ökad konferensverksamhet i skärgården. Ökad bosättning i skärgården och då även ökad pendling i flera riktningar. Realt sett billigare transporter. En beskrivning av dagens förhållanden återfinns i tre nyligen genomförda större resvaneundersökningar, omfattande fastboende, fritidshusägare samt företagare i skärgården. Tillgången till data och kunskaper om skärgårdens resmönster är således relativt väl tillgodosedd, vilket gjort förutsättningarna för en djupare analys, baserad på tidsseriedata, goda. 1.2 Syfte Ur bakgrundsdata har kunnat konstateras är att även om antalet sysselsatta på öarna ökat så har en ökande andel sin arbetsplats på fastlandet. En prioritering av snabba arbetsresor innebär att direkta båttransporter till centrala Stockholm inte är högprioriterade. Detta som följd av att sjötransporterna normalt är den del i transportkedjan som är långsammast och det viktigaste för skärgårdsbefolkningen, ur transportsynpunkt, därför i stället bedömts vara att snabbt nå fastlandet för vidare buss- eller biltransport till kommuncentrum eller vidare. I praktiken betyder detta att transportförsörjningen i skärgården föreslagits koncentreras till sådana stråk och noder där förutsättningarna finns för att upprätthålla en jämförelsevis hög tillgänglighet i form av hög turtäthet och korta restider. Vissa öar, så kallade kärnöar, förutsätts härvid fungera som bytespunkter för resande till/från ett antal kringliggande öar. De olika kärnöarna antas ha ett 1 Trafikkontoret rapporterar 1981:1 8

10 lokalt serviceutbud med livsmedelsbutik och skola, samt inrymma minst 50 permanentboende. De stora resandeförändringarna i kombination med tankarna på en ny trafikeringspolicy och behovet av ett stöd för fortsatta framtidsbedömningar gör att det finns ett behov av att genomföra en djupare analys av orsakerna bakom resandeutvecklingen. Det övergripande syftet med utredningen har varit att; analysera vilka faktorer som inverkar på resandet med Waxholmsbolaget. förklara i vilken grad omvärldsfaktorer, taxor, trafikutbud och enstaka händelser inverkar på resandeutvecklingen. få en god överblick över arbetspendlingen och resandets struktur i den del av skärgården som trafikeras av Waxholmsbolaget Ett bakomliggande syfte har också varit att ta fram underlagsdata och en modell som i framtiden skall kunna; användas av Waxholmsbolaget vid successiv uppföljning av resandeutvecklingen och för att kunna registrera eventuella avvikelser. tillämpas av Waxholmsbolaget för prognoser av framtida resande och intäkter. 1.3 Avgränsningar, geografiskt och avseende indata Den områdesavgränsning av skärgården som använts i Regional Utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen (RUFS) redovisas på kartan på följande sida. Antalet invånare inom detta större område uppgår till cirka Då ambitionen i detta sammanhang har varit att tydligt kunna särskilja effekter som har med Waxholmsbolagets trafik att göra, har i ett första steg emellertid en mer snäv avgränsning gjorts av skärgårdsområdet till att avse det geografiska trafikeringsområde där Waxholmsbolaget bedriver verksamhet. Antalet invånare i detta upptagningsområde uppgår till knappt hälften av de i skärgårdsområdet totalt, eller cirka personer (för år 2001). Därutöver har en än mer snäv geografisk avgränsning diskuterats. Denna skulle ha som mål att omfatta endast de öar som saknar fastlandsförbindelse. Med fastlandsförbindelse avses öar med bro, tunnel eller statlig färjeförbindelse. Vilka dessa öar är framgår ur sammanställningen i figur 2 nedan. Antalet boende på vad som på detta sätt definierats som båtöar med WÅAB-förbindelse är i sin tur knappt hälften så många som i WÅAB:s totala upptagningsområde, eller ungefär Syftet med den snäva indelningen skulle vara att få ett så, i detta sammanhang, funktionsmässigt homogent område som möjligt och därigenom bättre kunna analysera modellresultat utifrån en situation där påverkan av vissa externa faktorer lättare kunde kontrolleras. 9

11 10

12 Den slutliga avvägningen kan sägas utgöra en kompromiss mellan å ena sidan önskemålet om en strikt funktionsuppdelning och å andra sidan kravet på en viss minsta urvalsstorlek. Detta, i kombination med svårigheterna att utifrån WÅAB:s linjestruktur (och därmed sammanhängande resandestatistik) kunna särskilja ett antal större öar med stalig färja från övriga trafikerade öar på de aktuella rutterna, har givit till resultat att till de ovan definierade båtöarna har adderats i princip samtliga färjeöar. Urvalet har i och med detta kommit att omfatta c:a permanentboende skärgårdsbor. En närmare beskrivning av linjenätet och denna geografiska avgränsning ges i kapitel 3 medan en mer utförlig redovisning av indata återfinns i bilaga Broar och bilfärjor I tabellen nedan redovisas de öar/ögrupper som har bro-, tunnel- eller statlig bilfärjeförbindelse respektive öar med privat färjeförbindelse. Vilka av öarna som trafikeras av WÅAB framgår likaså. kommun replipunkt basområde modifierat norr mellan söder med med WÅABskärgårdsomr bro/färja färja trafik benämning kod benämning kod statlig privat Norrtälje Singö Singö 8802 x x Fogdö 8805 x x Grisslehamn Väddö Väddö 8807 x x Simpnäs Björkö Björkö 8811 x x x Vätö Vätö 8813 x x Furusund Furusund 8831 x x x Yxlan Yxlan 8834 x x x Blidö Blidö 8834 x x x Svartnö Västerö-Humlö 8825 x x Storö-Fårholmen 8826 x x Svartnö 8828 x x Solö 8829 x x x Eknö-Klobben 8832 x x Länna öarna Högmarsö 8836 x x x Österåker Åsättra Ljusterö Ljusterö 1704 x x x Östra Lagnö 1702 x x Västra Lagnö 1707 x x Vaxholm Vaxholm Rindö centrum Rindö 8701 x x x Skarpö Skarpö 8702 x x x Tynningö Tynningö 8703 x x x Haninge Dalarö/Årsta Ornö förs. Ornö 3603 x x x Muskö förs. Muskö 3609 x x Nynäshamn Ösmo östra glesbygd Himmelsö m m 9201 x x Torö förs. Torö 9206 x x Svärdsö 9210 x x Oxnö 9211 x x Södertälje Mörkö förs Dåderö m fl 8101 x x Mörkö ö 8102 x x Oaxen 8103 x x Figur 2 De öar inom upptagningsområdet, Stockholms Skärgård, som har fast förbindelse, bro, tunnel eller förbindelse med Vägverkets bilfärja (Källa: Rtk) 11

13 2 Metod och tillvägagångssätt I detta kapitel redovisas kortfattat de modeller och verktyg som har använts samt hur undersökningen har genomförts. 2.1 Urval av indata De indata som har tagits med rör huvudsakligen delar av skärgården som berörs av Waxholmsbolagets trafikering. Tidsperioden omfattar åren 1970 till 2001 och målet har varit att få så pass kompletta tidsserier som möjligt. För Waxholmsbolaget har resandestatistik, uppgifter om taxor och utbudstimmar tagits fram. På länsnivå, och med varierande nedbrytning på delområden, har vissa grundläggande uppgifter tagits med som rör befolkning, sysselsättning och ekonomisk utveckling. Av övriga indata som har bedömts vara av vikt för projektet och som har insamlats märks exempelvis olika typer av väderleksdata samt uppgifter om besökande turister. 2.2 Bearbetning av indata Att få tag på indata under en förhållandevis så pass lång tidsperiod som trettio år stöter i vissa fall på problem. Olika typer av statistik har insamlats under olika lång tid och i värsta fall har även definitioner förändrats. Indata kan ha saknats för vissa år under den aktuella perioden och då har vi fått använda befintliga data som har interpolerats eller bearbetats på annat sätt för att skatta saknade värden. Avsikten har varit att få en så komplett tidsserie för så många variabler som möjligt. Annars faller användbarheten av statistiken som ska tjäna som underlag till tidsseriemodellen. Så långt som möjligt har de flesta av indata som samlats in tagits fram på månadsnivå. Detta för att, förutom långsiktiga trender, också kunna redovisa säsongsvariationer och hur de eventuellt förändrats. 2.3 Tillvägagångssätt Studien baseras som nämnts på en tidsserieanalys av resandet vilket gett ramförutsättningarna för själva utförandet. Steg ett innebar att samla in och sammanställa data som underlag för själva undersökningen. Data sorterades på tre huvudområden med Rtk, WÅAB och Transeks som ansvariga för var sitt område: Skärgårdsdata, såsom befolkning, sysselsatta m.m. WÅAB-data, såsom gångtimmar, taxor m.m. Omvärldsdata, såsom socioekonomiska, klimatdata m.m. Transek sammanställde sedan dessa data till en databas för de aktuella åren. Som nämnts ovan har i vissa fall interpoleringar skett för att skapa fullständiga tidserier över de aktuella åren. Exakt hur detta gått till redovisas i kapitlet om indata. Därefter importerades databasen till ett verktyg för tidsserieanalys, TRIO, där de faktorer som påverkar resandet testades för relevans och storlek av påverkan. Detta har skett på så sätt att först togs en linjär modell för resandet fram som optimerades gentemot reala data för att erhålla en beskrivning med så god 12

14 överensstämmelse som möjligt med faktiska redovisade data. I ett andra steg togs en så kallad Box-Cox-modell fram. Denna är en icke-linjär modell där man inte bara fastställer värdet på parametrarna för respektive faktor, utan även modellens matematiska funktionsform. Vid valet av bästa modell gjordes sedan en subjektiv avvägning mellan följande aspekter: Hög förklaringsgrad (hög R-kvadrat och högt log-likelihood-värde) Bra estimat (höga t-värden) Korrekt tecken och rimlig nivå på parametervärdet (elasticiteten) Stort antal faktorer som är användbara vid prognostillämpning För att förklara och redovisa de olika parametrarnas förklaringspotential gjordes avslutningsvis en komponentanalys vilket kan sägas vara en metod med vars hjälp man kan besvara frågan: Hur mycket beror på vad?. 2.4 Kort om tidsserieanalys Tidsserieanalys är en statistisk metod (benämnd: multipel regressionsanalys) med vars hjälp man analyserar tidsseriedata. Tidsseriedata är alltid data för ett visst område med regelbundet återkommande data, t.ex. per timma, dag, vecka, månad eller år. Några vanliga och för allmänheten kända exempel på tidsseriedata är: väderleksdata, aktie- och valutakurser samt konsumentprisindex. Med hjälp av tidsserieanalys inom trafikområdet kan man analysera vilka faktorer som inverkar på t.ex. resandet, och hur mycket varje faktor bidrar med. 2.5 Kort beskrivning av analysverktyget TRIO Det programpaket som har använts i projektet går under namnet TRIO (Version 2.0) och är utvecklat av Marc Gaudry vid Agora Jules Dupuit, Montreals Universitet. Det är ett kraftfullt paket för många olika typer av regressions- och tidsserieanalyser. Programmet kan skatta linjära tidsseriemodeller likväl som modeller som är olinjära i beroende eller oberoende variabler (så kallade Box Cox transformationer). Olinjäriteten gör att man mer exakt kan beskriva fenomen som har ett varierande stort inflytande (exempelvis så kan minskat pris för en resa öka resandet mycket på marginalen medan en större minskning inte ger samma procentuellt stora resefterfrågeökning). Även autoregression kan skattas vilket gör det möjligt att modellera fördröjda effekter av händelser som exempelvis sker under en månad men har återverkningar i månaden efter. 13

15 3 Indata till modellen I detta kapitel redovisas mer utförligt de grunddata och den statistik som har använts som ingångsvärden i den tidsseriemodell som tagits fram för Waxholmsbolaget. Data för åren har använts. I vissa fall har inte data funnits tillgängliga för hela tidsperioden. När så är fallet redovisas detta och hur det har hanterats i dessa sammanhang. I texten används förkortningen WÅAB för Waxholms Ångfartygs AB och Rtk för Regionplane- och trafikkontoret. 3.1 Skärgårdsresandet med WÅAB Utvecklingen av antalet resor med WÅAB redovisas nedan på olika nivåer där framförallt olika trender kan utläsas. En del av resandeökningen beror på att trafikeringen har samplanerats med andra operatörer och sedan under årens lopp inordnats i WÅAB och på så sätt även kommit att redovisats i WÅAB:s statistik. I skärgårdsområdet finns fortfarande dock operatörer vars trafikering sker skild från WÅAB:s trafik. Redovisat material avser sålunda endast trafik som har med WÅAB att göra Årsvis Från år 1970 och fram till år 2001 har skärgårdsresandet vuxit från en nivå kring resor per år till resor. Detta motsvarar en ökning på 1,25 miljoner årsresor eller 225 %. Skärgårdsresandet har med andra ord mer än tredubblats på trettio år. Resor i Skärgården per år Resandet med Waxholmsbolaget årsvis Figur 3 Resandet med Waxholmsbolaget årsvis mellan (Källa: WÅAB) Resandet med Waxholmsbolaget ökar trendmässigt med 3,9 % per år, vilket är mer än hur biltrafiken växer i Stockholmsregionen. 14

16 Det senaste årets ( ) kraftiga ökning beror delvis på att Cinderellabåtarnas statistik från denna tidpunkt har tagits med i Waxholmsbolagets statistik. Cinderellabåtarna har trafikerat skärgården sedan 1990 men de första tio åren helt i egen regi (Strömmabolaget AB) Månadsvis Resandet med Vaxholmsbolaget månadsvis Resor per månad jan-70 jan-71 jan-72 jan-73 jan-74 jan-75 jan-76 jan-77 jan-78 jan-79 jan-80 jan-81 jan-82 jan-83 jan-84 jan-85 jan-86 jan-87 jan-88 jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 Figur 4 Resandet med Waxholmsbolaget månadsvis åren (Källa: WÅAB) Resandet är starkt säsongsberoende vilket tydligt kan ses i figur 4 och 5. Under vinterhalvåret har resandet ökat stadigt men långsamt. För januari månad (lågsäsong) varje år har dock resandet ökat med c:a resor (+251 %) från år 1970 eller 4,1 % per år till år Resandet under januari har, relativt sett, sålunda ökat något mer än årsgenomsnittet. Annars gäller att variationen för topparna under högsäsong blir kraftigare med åren. Motsvarande värden för högsäsongsmånaden juli innebär sålunda en ökning med c:a resor (+319 %) eller c:a 4,7 % per år. 15

17 3.1.3 Säsongsvariation WÅAB - passagerare antal månadsvis Jan Feb Mars Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Figur 5 WÅAB antal passagerare månadsvis åren (Källa: WÅAB) Antalet passagerare har ökat över åren och den största ökningen har skett under högsäsongen maj till september. Linjerna visar tioårsintervall från 1971 till år 2001 kompletterat med år 1997 respektive år Resandet har i tidigare figurer setts variera över tiden och detta ses även här, exempelvis för år 1997 ligger maxvärdet över det för år År 2001 visar en generellt högre nivå vilket beror på tidigare nämnt tillskott från Cinderellabåtarna. En viss förlängning av högtrafiksäsongen kan skönjas även om andelarna av resandet är tämligen konstant. I tabellen nedan redovisas passagerarutvecklingen för år 1970 respektive år Förändringarna varierar mellan 2,8 % (mars) och 5.4 % (april). Den största volymförändringen står juli månad för med passagerare. Tabell 1 Passagerarutveckling för år 1970 och år 2001 månadsvis januari februari mars april maj juni skillnad ränta på ränta 4,1% 4,7% 2,8% 5,4% 3,0% 3,3% juli augusti september oktober november december skillnad ränta på ränta 4,7% 3,6% 4,0% 3,4% 3,7% 4,6% 16

18 3.2 Databas I den databas som samlats in för detta projekt vill vi lyfta fram vissa bakgrundsdata som dels är av allmänt intresse och dels för att påvisa en trendutveckling inom olika områden. Avsikten är även att ge en bild av förhållandet på länsnivå och på en mera lokal skärgårdsnivå. Material till databasen har bl.a. insamlats från följande källor: Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) Regionplane- och Trafikkontoret, SLL (Rtk) Länsstyrelsen Statistiska Centralbyrån (SCB) SMHI Stockholm Visitors Board (f.d. Stockholm Information Service) Stockholm stads Utrednings- och statistikkontor (USK) Statens Institut för Kommunikations Analys (SIKA) AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) Handelns Utrednings Institut (HUI) 3.3 Aktiviteternas utveckling Befolkning och sysselsättning i länet I figuren nedan visas den totala befolknings- och sysselsättningsutvecklingen i länet åren Totalbefolkningen i länet har ökat stadigt med c:a 1 procent per år. Sysselsättningen har ökat ungefär lika mycket men uppvisar en mer ojämn utvecklingstakt. De högsta sysselsättningsvärdena under trettioårsperioden uppträdde kring 1990 innan den kraftiga konjunkturnedgången. Det är först under de senaste åren som sysselsättningen närmat sig tidigare högstanivåer absolut sett. Sysselsättningsgraden ligger dock fortfarande lägre och understiger den som gällde i mitten av 1980-talet med cirka fem procentenheter. 17

19 Befolkning och sysselsatta AB-län Befolkning Sysselsatta Figur 6 Befolkningsmängd och antal sysselsatta i AB-län under åren (Källa: SCB och USK) Befolkningsökningen under perioden uppgår till c:a personer eller 24 %, medan antalet sysselsatta, eller mer precist antalet arbetsplatser d v s den förvärvsarbetande dagbefolkningen, har ökat med c:a eller 26 %. Sysselsättningsaktivitet jan-70 jan-71 jan-72 jan-73 jan-74 jan-75 jan-76 jan-77 jan-78 jan-79 jan-80 jan-81 jan-82 jan-83 jan-84 jan-85 jan-86 jan-87 jan-88 jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 Figur 7 Sysselsättningsaktivitet (antalet sysselsatta med hänsyn tagen till ledighet och semester) under åren (Källa: SCB, USK samt egna bearbetningar) Den kraftiga sysselsättningsminskningen under 1990-talets första år framträder tydligt i figur 7 ovan. 18

20 Variationen över åren när det gäller sysselsättningsaktivitet (antalet sysselsatta med hänsyn tagen till ledighet och semester) visar på en ökad spridning av ledighetsuttaget. Från att ledigheten vid 1970-talets början varit förhållandevis begränsad till en enstaka sommarmånad visar statistiken för den senare delen av perioden, då också antalet semesterdagar ökat, på ett mera variationsrikt uttag av semester och ledighet Befolkning och sysselsättning på skärgårdsöarna" Den områdesavgränsning som ligger till grund för denna utredning har tagits fram gemensamt från beställarna. Tanken med den gjorda indelningen var, som redogjorts för tidigare, att den ska omfatta de öar som WÅAB trafikerar och som inte har förbindelse med fastlandet via bro, tunnel eller statlig färja. På grund av svårigheterna att komma åt resandet på enskilda öar har urvalet kommit att även omfatta större öar med statlig färja som exempelvis Blidö, Yxlan och Ljusterö. Se även omfattningen av ingående öar i bilaga 2. Underlagsmaterialet för rubricerade uppgifter vad det gäller skärgårdsområdet uppvisar likväl brister såväl vad det gäller fullständighet som exakthet. Information har således gått att få på önskad ö-nivå i endast begränsad omfattning. Så t ex finns sysselsättningsdata endast att tillgå på en betydligt mer aggregerad nivå. Trots bristerna kan en viss trend skönjas Skärgårdsbefolkning "skärgårds"-öar Södra skärgården Mellersta skärgården Norra skärgården Figur 8 Skärgårdsbefolkningen på öar utan bro eller tunnel. (Källa: Rtk, Länsstyrelsen) Det underlag som har gått att få fram tyder på en stabil ökning av invånarantalet på skärgårdsöarna med den kraftigaste ökningen i mellanskärgården. Norra respektive södra delarna ökar betydligt långsammare. För mellanskärgården har 19

21 områden inom Vaxholms ö-område lagts till i statistiken. I tidigare utredningar och material från företrädesvis Länsstyrelsen har dessa områden inte inkluderats. Skärgårdsbefolkningen har, med ovan redovisad avgränsning, ökat med 2,6 procent per år sedan 1971 från c:a till invånare år Totalt antal boende i hela skärgårdsområdet uppgår till c:a personer. Befolkningsökningen för detta område har under perioden 1971 till 2000 varit 114 % eller 2,7 % per år. Motsvarande tal för sysselsättningen är 70 % ökning och 2,4 % per år. Utvecklingen inom skärgårdsområdet i stort har därmed i bägge fall varit ungefär dubbelt så snabb som för länet som helhet. Underlag för förvärvsarbetande dagbefolkning, d v s antalet arbetsplatser, har som nämnts inte gått att få fram för den definierade skärgårdsindelningen annat än för enstaka år, vilket i detta sammanhang inte ger tillräcklig information. Utifrån folkoch bostadsräkningar (FoB) och Rtk:s områdesdatabas (för åren 1980, 1985, 1990, 1997 samt 1999), där redovisningen för skärgårdsområdet är gjord på en relativt grov nivå, kan några tendenser utläsas: Befolkningsutvecklingen i skärgården går snabbare än på fastlandet. Förhållandet för arbetsplatsutvecklingen är det motsatta. Detta innebär en ökad pendling Turister Antalet turistnätter, d v s antalet belagda sängar avseende hotell, vandrarhem och stugbyar, har stadigt ökat under perioden. Från att röra sig om c:a 2 miljoner nätter 1970 ligger denna nivå under de senaste åren på c:a 6,5 miljoner. Ökningen sedan 1970-talet till i dag är c:a 220 % eller c:a 3,8 % per år. De senaste årens ökade beläggning kan till viss del förklaras av en lägre svensk kronkurs, vilket innebär dyrare utlandssemestrar för svenskar och omvänt för turister från andra länder. En annan förklaring är att Stockholmsområdets attraktivitet som turiststad/-område har ökat. Ett flertal större arrangemang som Vattenfestivalen under åren , Kulturhuvudstadsåret 1998 och Sveriges EU-ordförandeskap 2001 kan likaså ha bidragit till den ökande turistströmmen. Den stora ökningen i antal turistnätter framgår av figurerna 9 och 10 nedan. 20

22 Antal turistnätter i AB-län (hotell, vandrarhem och stugbyar) Figur 9 Utvecklingen av antal turistnätter i AB-län åren , årsvis (Källa: Stockholm Visitors Board) Utnyttjandet av gästrum är till stor del koncentrerat kring sommarmånaderna vilket tydligt kan ses i diagrammet nedan. Skillnaden mellan sommar och vinter vad avser beläggningen är c:a 50 % Antal gästnätter AB-län (juli) jan-70 jan-71 jan-72 jan-73 jan-74 jan-75 jan-76 jan-77 jan-78 jan-79 jan-80 jan-81 jan-82 jan-83 jan-84 jan-85 jan-86 jan-87 jan-88 jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 Figur 10 Utvecklingen av antalet gästnätter i AB-län åren , månadsvis (Källa: Stockholm Visitors Board) 21

23 Ett trendbrott i den positiva utvecklingen inträffade åren 1991 och 1992 med minskad turism. Under återstoden av 1990-talet expanderade åter turismen i Stockholmsregionen kraftigt. 3.4 Trafikutbud och priser I detta avsnitt redovisas bakgrundsdata rörande Waxholmsbolagets verksamhet. Uppgifterna avser; Linjer och trader Broar och bilfärjor med bussar Turer och terminaler Samverkande rederier Gångtimmar Priser och rabatter Linjenät Waxholmsbolagets linjeutbud redovisas på nedanstående kartor. Här framgår att utbudet av linjer är störst i mellanskärgården med dess många öar. För en mera detaljerad specifikation av de olika linjerna hänvisas till Waxholmsbolagets turlistor. Figur 11 Linjekarta Norra Skärgården 22

24 PM 26:2003 Skärgårdsresandet Figur 12 Linjekarta Mellersta Skärgården Figur 13 Linjekarta Södra Skärgården 23

25 3.4.2 Turer och terminaler De terminalpunkter som anges nedan utgör de idag viktigare anslutningspunkterna i så motto att de passeras av stora trafikantmängder samtidigt som de erbjuder bytesmöjlighet mellan olika trafikslag. I flera av punkterna förekommer dessutom godshantering. De viktigaste terminalpunkterna är: Strömkajen, Stockholm. Start-/målpunkt med koppling till såväl buss som tunnelbana. Här finns trafikexpedition och väntsal. Totalt passerar ungefär resenärer per år via Strömkajen. Vaxholm. Stor repli-/målpunkt för resande till/från Stockholm och större delen av skärgården. Annonserad anslutning till SL-buss 670 mot Danderyds sjukhus/tekniska Högskolan. Även här finns trafikexpedition och väntsal då många passagerare byter till lokallinjerna mot öar med stort och ökat permanentboende. C:a resande per år. Simpnäs och Räfsnäs är replipunkter inom den norra delen för trafiken till Arholma respektive till Lidö, Tjockö och Fejan. Resandet är jämförelsevis måttligt med runt respektive resande per år. SL busslinje 636 respektive 631 ansluter mot Norrtälje och Stockholm. Åsättra på Norra Ljusterö fungerar sedan drygt tio år tillbaka som replipunkt för den kompletterande taxibåtlinjen mot Nässlingen, Norra Ingmarsö och Husarö. Trafiken har hittills upprätthållits endast vardagar under skolterminstid och omfattat drygt resande per år, men kommer att utökas. Annonserad anslutning finns till SL buss 626 mot Ljusterös olika delar, centralorten Åkersberga och Stockholm. Stavsnäs. Viktig replipunkt för linjer mot Runmarö, Sandhamn-Harö samt Nämdö. Trafikexpedition och väntsal finns för de runt resande per år. Anslutning till busslinje 433/434 mot Djurö, centralorten Gustavsberg, Nacka och Stockholm (Slussen). Dessutom är Stavsnäs, med lagringsmöjligheter och bokningscentral, utgångspunkt för den växande godstrafiken till södra och mellersta skärgården. Sollenkroka. Replipunkt för trafiken mot Gällnö, Stavsuddaområdet samt Möja och med annonserad anslutning till linje 434 mot centralorten Gustavsberg och Stockholm. C:a resande per år. Boda fungerar sedan drygt tio år tillbaka som replipunkt för den kompletterande taxibåtlinjen mot Gällnö, Svartsö och Södra Ingmarsö. Vintertid även ordinarie Waxholmsbåtar samt godshantering. Sedan hösten 2002 går dessutom vissa turer i ordinarie linjetrafik via Boda till Svartsö- Ingmarsö-Husarö. Under 1990-talet har även Möjatrafiken successivt knutits till Boda för att möjliggöra lokala resor och öka trafikstandarden för bl a Gällnöbryggorna. C:a per år reser via Boda och där anslutning finns till buss 438 mot Gustavsberg, Nacka och Stockholm. Lillsved. Mindre anslutningspunkt med omkring resande per år för viss trafik mot Grinda-Svartsö-Södra Ingmarsö samt Örsö-Edö och Lindalssund. Annonserad anslutning med SL buss 437 mot centralorten Gustavsberg, Nacka och Stockholm. 24

26 Saltsjöbaden. Båtarna mot Ornö-Fjärdlång-Utö, Nämdö och öarna i Ingaröfjärden ansluter här till Saltsjöbanan. Totalt passerar c:a resande per år. Dalarö. Replipunkt för trafiken till Ornö och öarna öster och väster därom. Vissa turer går även till Utö, bland annat sommartid då Dalarö också fungerar som målpunkt för dagsresenärer från Stockholm. Annonserad anslutning med SL-buss 839 till Haninge och pendeltåg. C:a resande per år. Årsta havsbad. Replipunkt för trafiken mot Utö. Buss 846 mot Haninge och pendeltåg ansluter. Totalt passerar ungefär resenärer via Årsta havsbad. Nynäshamn och Ankarudden är de sydligaste terminalerna, med respektive resande per år, och utgör knutpunkter för trafiken mot Nåttarö-Rånö-Ålö respektive Landsort. I sistnämnda fall med anslutning till pendeltåget i Nynäshamn via buss 852. I RUFS 2001 har de viktigaste fastlandsbaserade bytespunkterna för de åretruntboendes bastrafik benämnts replipunkter. Totalt föreslås ett system omfattande nio replipunkter och tretton kärnöar, vilka sorterade på upptagningsområden och lokalisering inom norra, mellersta respektive södra skärgården skulle få följande utseende: Replipunkt Räfsnäs Simpnäs Åsättra Vaxholm Boda Sollenkroka Stavsnäs Dalarö Årsta Kärnöar inom replipunktens upptagningsområde Arholma, Tjockö Arholma, Tjockö Ingmarsö Tynningö, Ramsö Svartsö, Gällnö, Stora Möja Svartsö, Gällnö, Stora Möja Runmarö, Sandön, Nämndö Ornö Utö Samverkande rederier Det finns ett 25-tal entreprenörer som är kopplade till WÅAB:s verksamhet på olika sätt (se bilaga 1 för en komplett lista). Vissa rederier kör i samtrafik med Waxholmsbolaget, andra verkar som entreprenörer av trafik enligt tidtabell eller som förstärkning. En stor del av trafiken utförs inom ramen för managementavtalet med Stockholms Sjötrafik AB. Kompletteringstrafik av servicekaraktär förekommer också. De större entreprenörerna är: 25

27 Blidösundsbolaget AB. Rederiet övertog våren 2000 en etablerad trafik i norra skärgården med utgångspunkt i Stockholm och trafikperiod apriloktober. Trafiken är fördelad på två linjer via Blidösundet; en mot Gräskö- Tjockö-Arholma och en mot Söderöra-Rödlöga. Trafiken bedrivs med två snabbgående fartyg samt under sommaren även med ångfartyget Blidösund. Antalet resande med Blidösundsbolaget säsongen 2002 uppgick till omkring Bolaget har även viss godshantering. Ornö Sjötrafik AB. Rederiet bedriver statsunderstödd, avgiftsbelagd bilfärjetrafik året runt mellan Dalarö och Ornö. Vissa avgångar annonseras i WÅAB:s tidtabell som passagerartur och då normalt med anslutning till SL:s busstrafik vid såväl Dalarö som på Ornö. Stockholms Sjötrafik AB. Rederiet, som övertogs från WÅAB våren 2001, bemannar och utför trafiken med sexton av WÅAB:s skärgårdsbåtar samt sex Djurgårdsfärjor. Strömma Turism och Sjöfart AB. Företaget bedriver under perioden apriloktober taxe- och tidtabellssamarbete med de så kallade Cinderellabåtarna på linjerna från Stockholm (Strandvägen) till Vaxholm-Grinda-Ingmarsö- Husarö-Möja respektive Sandhamn. Under säsongen 2002 reste mer än passagerare med dessa linjer via Strandvägen. Utö Rederi AB. Rederiet har bedrivit trafik mellan Årsta och Utö i omgångar sedan 1970-talet. Senaste samarbete påbörjades år 2000 och har fram till hösten 2002 omfattat huvuddelen av trafiken på linjen under april-december, samt sommartid även veckoslutstrafik Dalarö- östra Ornö- Fjärdlång. WÅAB har taxesamarbete med rederiet och ersätter det för det intäktsbortfall som följer av att periodkortsresenärer kan resa på alla turer. Från och med 2003 kommer samarbetet att utökas såväl vad det gäller tider som trader. Totalt beräknas c:a resande använda rederiet Händelser Under perioden har olika händelser inträffat som till viss del kan påverka trafikering och trafikantströmmar i så väl positiv som negativ riktning. Exempel på händelser som prövats i modellen är: : Ny trafik Saltsjöbaden-Nämdö, hård vinter : Oljekris, maskinbefälsstrejk under fyra sommarveckor : Blidöbåtarnas statistik finns med från detta år : Ny trafik Landsort, Skogsö, Stockholm-Utö : Storkonflikt på arbetsmarknaden (april-maj) : Kapacitetsstarka vinterfartyg sätts i trafik : Arbetsmarknadskonflikt (okt) SL-bussar ställs in : Ny generation kapacitetsstarka snabbåtar börjar levereras : Kuwait-kriget oljekris, kompletterande tvärtrafik inrättas från Boda och Åsättra : Samarbete med Cinderellabåtarna och Utö Rederi AB : Cinderellabåtarna med i statistiken, Gåshaga brygga invigs (juni) 26

28 3.4.5 Gångtimmar Antalet gångtimmar har ökat under perioden. Utbudsökningen har bland annat skett genom fler insatta båtar. Tyvärr har det inte gått att kvantifiera hur pass stor denna förändring är i termer av faktiskt antal turer och linjer respektive som förändring av antal båtar. Uppdelad statistik för antalet gångtimmar för respektive trafikeringsområde finns inte heller att tillgå då båtarna inte är låsta till ett specifikt område utan används mer flexibelt. I underlaget har det därför inte gått att särskilja hur stor del av ökningen som kan hänföras till en produktivitetsökning respektive till ökade resurser. Resursökningen kan i sin tur bestå av en större egen fartygsflotta men även av ett ökat samarbete med olika entreprenörer på olika nivåer Gångtimmar per år Figur 14 Utvecklingen av antalet gångtimmar per år, (Källa: WÅAB) Antalet gångtimmar har under perioden ökat med 91 %, eller c:a 2 % per år. Ökningen har skett från c:a gångtimmar år 1970 till c:a gångtimmar år 2001 (se figur 14 ovan). 27

29 Månadsandelar gångtid (tim) över året, snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Figur 15 Gångtimmarnas variation över året, (Källa: WÅAB) Säsongsvariationerna antas i princip vara densamma under hela perioden Diagrammet ovan visar perioden Motsvarande data har inte redovisats för hela tidsperioden men stickprovskontroll mot senare år indikerar en likartad fördelning som för redovisad tioårsperiod. Gångtid resp passagerarutbud Gångtid och Passagerare per årsmedeldag Passagerare per medeldag Gångtid per medeldag = utbudstim dag Pass per utbudstim-dag Passagerare per medeldag Figur 16 Antalet gångtimmar och passagerare per årsmedeldag åren (Källa: WÅAB, egna bearbetningar) 28

30 Figur 16 visar gångtimmar och passagerare per årsmedeldag. Antalet passagerare per utbudstimme (nedre kurvan) visar på, frånsett ökningen under 1970-talet, en förhållandevis oförändrad belastningsgrad Priser och rabatter Det finns ett antal olika typer av kort och taxor för färd med WÅAB: Månadskort, infördes april Tilläggskort (WÅAB) till ordinarie SL-kort, infördes april Ö-kort (specialkort som berättigar personer mantalsskrivna på öar utan bro, tunnel eller statlig färja fria resor), infördes En årlig extra expeditionsavgift infördes från och med år Båtluffarkort, infördes under år Kontanttaxa. Figur 17 Utvecklingen, i nominella värden, av olika taxor och kort för åren (Källa: WÅAB) De nominella och reella prisnivåerna framgår ur figurerna 17 och 18 nedan. kronor 600 Taxa WÅAB Månadskort Tilläggskort Båtluffar-kort Fastboende ö-kort inkl exp avg Kontant Sthlm-Husarö jan-72 jan-73 jan-74 jan-75 jan-76 jan-77 jan-78 jan-79 jan-80 jan-81 jan-82 jan-83 jan-84 jan-85 jan-86 jan-87 jan-88 jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 29

31 kr, realt, prisnivå dec Biljettaxa för olika biljettyper, realt Månadskort Tilläggskort Båtluffar-kort Fastboende ö-kort ekl exp avg Kontant Sthlm-Husarö jan-72 jan-73 jan-74 jan-75 jan-76 jan-77 jan-78 jan-79 jan-80 jan-81 jan-82 jan-83 jan-84 jan-85 jan-86 jan-87 jan-88 jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 Figur 18 Utvecklingen, i reala värden, av olika taxor och kort för åren (Källa: WÅAB) De reala taxepriserna visar (omräknat till prisnivå dec 2001, KPI) en ökning av taxan för månadskort med 76 % över perioden eller c:a 2 % per år. Tilläggskort har ökat med 126 % eller c:a 2,6 % per år. Ö-kortet har ökat med 104 % eller c:a 10 % per år samt båtluffarkortet med 57 % eller c:a 3,6 % per år. 2 Medelintäkterna per passagerare redovisas i figur 19 nedan. Medelintäkten är härvid beräknad som de nominella intäkterna, omräknade utifrån KPI till prisnivå december 2001, dividerade med antalet passagerare. Under år 1972 infördes kortsystemet. Att notera är att den reala medelintäkten per passagerare år 2001 var på samma nivå som för år Värdena från medelintäkterna per passagerare, figur 19 nedan, ingår som underlag till modellen. Redovisningen av biljettaxorna ovan tjänar mest som bakgrund och kommentar till diskussionen om medelintäkterna per passagerare sänktes momsen vilket påverkade priset på båtluffarkortet samt för kontanttaxan. 30

32 kr 45 Medelintäkt per passagerare, real prisnivå dec Figur 19 Medelintäkterna per passagerare i nominella värden, prisnivå dec 2001 (Källa: WÅAB, SCB) 3.5 Bensinpriset Bensinpriset uttryckt i reala termer visar en ökning från 5,30 kr/lit år 1970 till 9,40 kr/lit år Det innebär en ökning med 2,5 % per år (se figur 20 på följande sida). Det betyder att sett över hela perioden har bensinpriset ökat nästan exakt lika mycket som månadskorttaxan. Utvecklingstakten har dock inte varit jämn. Olika omvärldsfaktorer som energikris (år 1974), Kuwaitkriget (år 1991) m.m. har påverkat priset till kunden. Bensinpriset ingår som en variabel i modellen. 31

33 Kr/liter Realt bensinpris ,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 jan-70 jan-71 jan-72 jan-73 jan-74 jan-75 jan-76 jan-77 jan-78 jan-79 jan-80 jan-81 jan-82 jan-83 jan-84 jan-85 jan-86 jan-87 jan-88 jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 Figur 20 Utvecklingen av bensinpriset, realt, för åren (Källa: SCB) 3.6 Detaljhandel och konsumentprisindex Den reala detaljhandelsförsäljningen för riket har använts som ett mått på konsumtionen och härigenom - på inköpsaktiviteter i modellen. Variationerna över året ses tydligt med toppar under december månad (julhandel) som följs av en låg nivå under januari-februari månad. Mkr per månad i Sverige Real detaljhandelsförsäljning jan-70 jan-71 jan-72 jan-73 jan-74 jan-75 jan-76 jan-77 jan-78 jan-79 jan-80 jan-81 jan-82 jan-83 jan-84 jan-85 jan-86 jan-87 jan-88 jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 Figur 21 Detaljhandelns försäljning åren i reala termer (Källa: Handelns Utrednings Institut (HUI)) 32

34 KPI, basår 1980= jan-70 jan-71 jan-72 jan-73 jan-74 jan-75 jan-76 jan-77 jan-78 jan-79 jan-80 jan-81 jan-82 jan-83 jan-84 jan-85 jan-86 jan-87 jan-88 jan-89 jan-90 jan-91 jan-92 jan-93 jan-94 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 Figur 22 Redovisning av KPI (Konsumentprisindex) för åren , basår 1980 (Källa: SCB) Konsumentprisindex har använts för att ta fram de reala värdena för olika faktorer. Konsumentpriserna har ökat 6,5 gånger sedan år 1970, d v s med i genomsnitt 6,2 % per år under hela perioden. 3.7 Väderleksdata De indata som redovisas här avser inte specifikt skärgården utan gäller för en given mätpunkt, Bromma flygplats, där olika slag av väderleksrelaterade uppgifter har insamlats under lång tid. Figur 23 på följande sida visar på isläget på sträckan Stockholm-Klövholmen och åskådliggör väderläget för perioden Under åren från slutet av talet till början av 1990-talet fanns is under varje år och med särskilt besvärliga förhållanden under vintrarna 1985, 1986 och Några år under mitten av 1990-talet förekom ingen isläggning att tala om. Under den senare delen av undersökningsperioden låg åter isen med ett riktigt isår i början av

35 Isläget per månad , Stockholm-Klövholmen 0,5= ½ månad, 1=hel månad 0, januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december 0-0,5 0,5-1 Figur 23 Isläget per månad för sträckan Stockholm Klövholmen åren (Källa: WÅAB/SMHI, egna bearbetningar) Figuren ovan visar antalet dagar per månad som varit isbelagda. Värdet 0 till 0,5 anger att upp till halva månaden varit isbelagd. Intervallet 0,5 till 1 anger ett isläge mellan en halv månad upp till hela månaden. Tabellen nedan visar antalet isdagar per år under aktuell period Tabell 2 Antal isdagar per år för sträckan Stockholm - Klövholmen År Sum antal "isdagar" År Sum antal "isdagar" År Sum antal "isdagar" En hypotes är att isläget påverkar resandet. Ett skäl till detta kan vara att ett läge med mycket is leder till färre resor med egen båt, men det kan även finnas andra skäl som t ex en ökad attraktivitet att ge sig ut i skärgården för att åka skridskor, etc. 34

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15

Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014. Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Priser i regional kollektivtrafik i Sverige och EU 2014 Rapport 2014:15 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket

Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket Regionalekonomisk utvärdering av Stockholmsförsöket Christer Anderstig, Hélène Bratt, Lennart Fridén Frida Saarinen och Lina Sjölin Inregia AB, Maj, 2006 på uppdrag av Miljöavgiftskansliet Inregia AB,

Läs mer

Nr 8 Juni 2004. Skärgård i förändring Skärgårdspolitiken och skärgårdens utveckling

Nr 8 Juni 2004. Skärgård i förändring Skärgårdspolitiken och skärgårdens utveckling Nr 8 Juni 2004 Skärgård i förändring Skärgårdspolitiken och skärgårdens utveckling Skärgård i förändring Skärgårdspolitiken och skärgårdens utveckling 1 ISSN 1402-134x RTN 200209-0282 Tryckeri: Strömbergs

Läs mer

Ostkustbanan Modell och verklighet

Ostkustbanan Modell och verklighet Ostkustbanan Modell och verklighet Slutrapport Kia Hultin Per Ingströmer Michael Nilsson Göran Tegnér VINNOVA Rapport VR 2001:31 TITEL/TITLE: Ostkustbanan Modell och verklighet. Slutrapport FÖRFATTARE/AUTHOR:

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse blem Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse Kortversion 2010-04-13 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter,

Läs mer

"Användning av tidsseriemodeller för planering och uppföljning av kollektivtrafiken - några svenska erfarenheter"

Användning av tidsseriemodeller för planering och uppföljning av kollektivtrafiken - några svenska erfarenheter "Användning av tidsseriemodeller för planering och uppföljning av kollektivtrafiken - några svenska erfarenheter" av Göran Tegnér. fil.pol.mag. Transek AB 1 Behovet av planeringsverktyg för kollektivtrafiken

Läs mer

Smakar det så kostar det

Smakar det så kostar det Smakar det så kostar det En utredning med fokus på flygbonusprogram Konkurrensverkets rapportserie 2003:1 Konkurrensverket mars 2003 ISSN-nr 1401-8438 AB Danagårds Grafiska, Ödeshög 2003 Foto: Barrie Rokeach/Getty

Läs mer

Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik

Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik VTI notat 47 2003 VTI notat 47-2003 Samhällsekonomi i modern spårvägstrafik Författare FoU-enhet Projektnummer 50314 Projektnamn Uppdragsgivare Mattias Haraldsson Transportekonomi Utvärdering av Tvärbanan

Läs mer

Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän.

Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän. Effekter av en förbättrad europaväg 6 i Norra Bohuslän. En ekonomisk analys av potentiella och förväntade effekter av en förbättrad E6 med avseende på tillgänglighet till befolkning, arbetsplatser, arbetskraft

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland

Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland Tre trafikscenarier och deras betydelse för fastighetspriser och tillgänglighet Regionförbundet Sörmland levererar 2013:1 En rapport framtagen av WSP Analys & Strategi

Läs mer

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2

PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 PM 2009:12 VERSION 1.0 Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken i Sävsjö kommun Dokumentinformation Titel: Samordnad kollektivtrafik på landsbygd Del 2 enkätstudie av Närtrafiken

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

Regionala skillnader i sjukskrivningar

Regionala skillnader i sjukskrivningar ANALYSERAR 2003:4 Regionala skillnader i sjukskrivningar kommun och bransch I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

2010:2. Riktade flyttningar och arbetspendling

2010:2. Riktade flyttningar och arbetspendling 2010:2 Riktade flyttningar och arbetspendling Befolkningsprognos 2010 2019 2010:2 Riktade flyttningar och arbetspendling Befolkningsprognos 2010-2019 Riktade flyttningar och arbetspendling mellan Stockholms

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN Göteborg-Oslo Samarbetet Kommunikationsgruppen KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN 1 (46) Göteborg-Oslo samarbetet ska öka Göteborg-Oslo regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Samarbetet ska

Läs mer

Resvanor i Stockholms län 2004

Resvanor i Stockholms län 2004 Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Rapport 2005:25 Version 1.0 Dokumentinformation Titel Resvanor i Stockholms län 2004 inför utvärderingen av Stockholmsförsöket Serie

Läs mer

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi

Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar. WSP Analys & Strategi rapport 2007:12. Analys & Strategi Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar WSP Analys & Strategi rapport 2007:12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom

Läs mer

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket

Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket Foto: Carl Swensson 2006:27 Utvärdering av effekter på taxi, budtransporter och färdtjänst av Stockholmsförsöket 2006-06-16 KORT SAMMANFATTNING Syftet med denna studie är att följa upp vilka effekter som

Läs mer

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse blem Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse 2010-04-13 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

R-08-89. Kärntekniska anläggningars påverkan på fastighetspriserna i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Clas Engström, Sweco Eurofutures.

R-08-89. Kärntekniska anläggningars påverkan på fastighetspriserna i Oskarshamns och Östhammars kommuner. Clas Engström, Sweco Eurofutures. R-08-89 Kärntekniska anläggningars påverkan på fastighetspriserna i Oskarshamns och Östhammars kommuner Clas Engström, Sweco Eurofutures Juni 2008 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 26 för perioden 26-215 Modellutveckling: multiregionala prognosmodeller Riktade flyttningar och pendling Antal 7 6 5 4 3 3 27 Totalt antal som

Läs mer

Rapport 2008:23. Läget i länet

Rapport 2008:23. Läget i länet Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Rapport 2008:23 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2008 Ansvarig redaktion Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp

Läs mer

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda

- utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda VAD KOSTAR DET ATT VÄNTA? - utbyggnad av Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda MDKR 13,5 Stockholms läns landsting - Tillväxt, miljö och regionplanering, Regionförbundet Uppsala, Västerås, Enköping,

Läs mer

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen

Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala. Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen RAPPORT Pendeltåg Stockholm Arlanda Uppsala Samhällsekonomisk, företagsekonomisk och politisk analys i ljuset av den nya kollektivtrafiklagstiftningen 2013-09-12 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer