årsredovisning 20 09

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 20 09"

Transkript

1 årsredovisning 2009

2 Catech årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet Året i korthet 2 Catech i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, finansiella mål och strategier 5 Verksamhet 6 Produkter 8 Case: Gyllsjö Träindustri AB 10 Marknad 12 Aktien 14 Risk- och känslighetsanalys 16 Flerårsöversikt Catech-koncernen 18 Förvaltningsberättelse 20 Rapport över totalresultat koncernen 25 Rapport över finansiell ställning koncernen 26 Kassaflödesanalys koncernen 28 Rapport över eget kapital koncernen 29 Resultaträkning moderbolaget 30 Balansräkning moderbolaget 31 Kassaflödesanalys moderbolaget 33 Eget kapitalräkning moderbolaget 34 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 35 Noter 39 Revisionsberättelse 47 Bolagsstyrning 48 Styrelsen 49 Ledande befattningshavare 50 Kallelse till årsstämma 51 Definitioner 52 Definitioner Finansiella nyckeltal 53 Omsättningen minskade till 21,4 (53,7) miljoner kronor Rörelseresultat försämrades till 9,0 (3,4) miljoner kronor Resultat efter finansiella poster blev 9,6 (3,5) miljoner kronor Resultat efter skatt blev 7,1 (3,5) miljoner kronor Resultat per aktie blev 2,6 (1,3) kronor Nettoresultatet inklusive resultat från verksamhet under avyttring blev 11,4 (3,5) miljoner kronor. Resultatet per aktie minskade till 4,2 (1,3) kronor Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,5 ( 8,4) miljone r kronor Avkastningen på eget kapital blev 260 (58) procent Orderingången under 2009 minskade till 16,9 (25,9) miljoner kronor Orderstocken var vid årsskiftet 3,0 (4,8) miljoner kronor Rörelseresultat Omsättning (Mkr) Viktiga händelser 2009 Catech och Framtec driftsatte råsortering och kantautomat i Gyllsjö Den första gemensamma driftsättningen efter förvärvet av Framtec I maj deltog Catech på den stora branschmässan Ligna i Hannover Catech genomförde en sammanläggning av aktien så att 20 gamla aktier blev en ny Catech genomförde under hösten en nyemission med företrädesrät t för aktieägarna PSD Insight AB På grund av att styrelsen beslutat knoppa av PSD och att finansieringen av PSD Insight AB inte var säkrad vid tiden för årsredovisningens av givande har styrelsen i Catech beslutat att skriva ner samtliga tillgångar i PSD till noll och att inte konsolidera bolaget i koncernen. PSD har påverkat resultatet i koncernen med 4,2 miljoner kronor och i moderbolaget med 2,8 miljoner kronor. 2

3 Catech i korthet Catech är en väl känd leverantör av system och utrustning för träindustrin Catech kan leverera kompletta sågverk Catechs system rationaliserar driften och ökar output i produktionen Catech har initierat en verksamhet inom området Greentech Utmärkande för Catech i träindustrin Obemannad drift Driftsäkra produkter Mjukvaror som ökar utbytet av den dyra träråvaran Snabba igångkörningar vid leveranser Marknad Nya representanter har utsetts i Finland och för de baltiska staterna Marknadsbearbetningen i Polen ser lovande ut Ryssland är en stor marknad och förberedande arbeten för etablerin g pågår. En begagnad kantautomat från Catech tas i drift under 2010 Nordamerika rymmer potential för Catechs överlägsna optimeringsprogram och helautomatiska maskiner. Efter produktanpassnin g förbereds etablering Varumärken 3

4 Catech årsredovisning 2009 VD har ordet Den goda efterfrågan och förmånliga prisbilden för sågade trävaror, som rådde under huvuddelen av 2007 förbyttes till motsatsen under 2008 och inledningen av Marknadsläget för Catechs kunder har återigen förbättrats under 2009 men efterfrågan på Catechs produkter har varit fortsatt låg fram till slutet av Det medförde en rekordlåg omsättning och orderingång under På grund av den lägre produktionsnivån i sågverken minskade också försäljningen till eftermarknaden. Trots kostnadsneddragningar blev förlusten i rekordnivå och bolaget tvingades att genomföra en nyemission, som inbringade drygt 4 miljoner kronor. Förbättrad efterfrågan inför 2010 Slutet av 2009 har präglats av en förbättrad efterfrågan och en ökande aktivitet på marknaden. Vår bedömning är att det är början av en uthållig förbättring som borde stärkas allt eftersom konjunkturen stärks och att finansieringsmöjligheterna förbättras. Inledningsvis kommer inte förbättringen att omfatta alla marknader. Eftermarknadsförsäljningen bör också förbättras med den högre produktionsnivån i sågverken. Catechs förvärv av Framtec i december 2008 ingår i Catechs strategi att växa genom att bredda produktprogrammet och att bli starkare på viktiga marknader. Catech kommer att fortsätta arbetet att bredda produktutbudet och därmed kunna erbjuda sågverkskunder kompletta lösningar för deras investeringsbehov. Nya marknader Arbetet att introducera Catech på den ryska marknaden har försenats genom lågkonjunkturen. Vi har medverkat i driftsättningen av en begagnad Catech kantautomat i en såg i södra Sibirien. Det har ekonomiskt varit ett obetydligt uppdrag men när sågen kör igång under 2010 har vi en första referens i Ryssland. Prognos för 2010 Konjunkturen för sågverksbranschen har förbättrats under 2009 och tydliga signaler på en förbättrad efterfrågan har präglat slutet av Sågverksrörelsen i Catech bedöms generera en vinst under På lite längre sikt är utsikterna fortsatt gynnsamma. En hel del sågverk har lagts ner under 2009 och den trenden fortsätter nog. Det förbättrar möjligheterna för de enheter som finns kvar. Behovet av att investera i produktivitetshöjande system och utrustningar är betydande för många av de kvarvarande sågverken. Nyköping mars 2010 Rolf Tedestedt Verkställande direktör 4

5 Affärsidé, finansiella mål och strategier Affärsidé Catech utvecklar och marknadsför system och utrustningar för sågverk, som bidrar till att förbättr a kundernas produktivitet och lönsamhet. Verksamheten koncentreras i första hand till områden där Catech kan bli världsledande. Kundsegmentet utgörs av medelstora och stora sågverk. Finansiella mål Strategi Diagram Måluppfyllelse 2009 Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt ska överstiga 5,0 procent* För att uppnå målet krävs bredare produktprogra m och introduktion på nya marknader. Förvärv ingår i strategin % Rörelsemarginal ska normalt ligga över 5,0 procent* Det kontinuerliga arbetet att sänka produktionskostnadern a och effektivisera affärsprocesser ska fortgå % Avkastning på eget kapital ska uppgå till 20,0 procent* Den höga avkastningen speglar att Catech arbetat med ett lågt eget kapital % Avkastning på sysselsatt kapital ska uppgå till 15,0 procent* Fortsatt arbete att trimma såväl marginale r som sysselsatt kapital. Förvärv kan innebära hack i utvecklingen % 25 Soliditeten ska höjas till 40,0 procent* Bör kunna uppnås genom fortsatta vinst er. När soliditetsmålet uppnåtts kan utdelning tänkas % *De finansiella målen avser ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Utdelningspolitik Styrelsen avser att överväga att föreslå utdelning när soliditeten uppnått nivån 40 procent. 5

6 Catech årsredovisning 2009 Verksamhet Catech har ett brett produktutbud som riktar sig till träindustrin och främst sågverk. Kännetecknade är produkternas höga prestanda och tillförlitlighet som gör att de kräver låg eller ingen bemanning. Catechs produkt koncept integrerar egna programvaror för styrnin g och optimering. Stora designansträngningar har gjorts för att integrera arbetsmiljö mässiga skydd, som skall sänka bullernivåer och olycksrisker, utan att inkräkta på hög produktivitet. Catechs produkter och system ökar sågverkens produktivitet och lönsamhet genom att driften rationaliseras, samtidigt som råvaruutbytet och kapaciteten höjs. Maskindelarna utgör moduler som gör det möjligt att designa väl beprövade lösningar, som tillgodoser kundernas specifika behov. Catech levererar bland annat kantautomater, råsorteringar, justerverk, ströläggare och paketmaskiner. Kunderna erbjuds högt automatiserade och tillförlitliga produkter som på ett effektivt sätt ökar produktiviteten. Genom integreringen av Framtecs produkter med Catechs produkter så breddas produktutbudet, vilket leder till konkurrensfördelar vid större upphandlingar. Försäljningsprocess Varje projekt är unikt beroende på kundens specifika inriktning, råvaran eller layout på sågen. Det är därför avgörande att tillsammans med kund definiera den bästa teknisk a lösningen. Catech har erfaren försäljningspersonal och de moduluppbyggda anläggningarna tillsammans med Catechs egna mjukvaror gör att möjligheterna är goda att Catech kan skräddarsy en anläggning utifrån sina standardprodukter. Eftermarknad Under året har Catech genomfört någon form av service i cirka 25 anläggningar. Eftersom cirka 150 Catech-anläggningar är i drift finns en potential för ökning. Numera skrivs normalt ett serviceavtal i samband med att en ny anläggning levereras. Reservdelsförsäljningen var inledningsvis låg under året men har ökat allteftersom produktionsnivån ökat bland kunderna. En uppgradering av en befintli g anläggning kan innebära betydande förbättringar av prestanda och förläng d livslängd hos anläggningen och att helt nya maskindelar ersätter gamla. Fördelning omsättning Service (18 %) Anläggningar (51 %) Reservdelar (31 %) Produktutveckling Catech investerade under 2009 cirka 1,6 (0,8) Mkr i utveckling, vilket motsvarar cirka 7,4 (1,5) procent av omsättningen. Catech bedriver teknisk utveckling i teknikgrupper som träffas regelbundet och beslutar om förbättringar. Ny teknik som blir kommersiellt intressant utvärderas och när den kan bidra till förbättrad funktion och/eller lägre kostnad inkluderas den på ett planerat sätt i produkterna. Catech har under 2009 utvecklat ett nytt produktområde för styrning av trimningsutrustning. Tillsammans med Framtec s en sty ckematare och råsortering blir det ett ännu slagkraftigare koncept. Produktion & Leverans En stor del av produktionen läggs ut på underleverantörer. Bedömningen är att kostnadsnivån kan sänkas genom att öka antalet underleverantörer och att söka nya geografiska områden för produktionen. Ritningsunderlagen i 3-D garanterar att tillverkningen görs utan misstag hos underleverantörer och i egna anläggningen. Ingen leverantör driftsätter motsvarande anläggningar och åstadkommer utlovad prestanda i produktionen snabbare än Catech. Kvalitet Catechs produkter designas med kvalitetstänkande från konstruktion till driftsättning. Catech arbetar nära väl utbildade och av Catech certifierade underleverantörer. Kapacitet s- och utbytesprov sker i samband med att anläggningen tas i produktion. Catech är kända för att snabbt uppnå utlovad prestanda. Varumärke Catechs varumärke symboliserar stabilite t, kvalitet och effektivitet. Catech driftsätter på utsatt tid och produkterna är driftsäkra. Varumärket har god igenkänning både nationellt och internationellt. Under 2009 registrerades Catechs varumärke och 6

7 logotyp bland annat i USA och Kanada. Varumärket finns därmed registrerat i EU och ett tiotal andra länder. Patent Catech har ett antal patent som är aktiva och merparten är internationella. Patenten gäller bland annat följande: Inläggaranordning Anordning vid elevator för separering av brädämnen Detektering och avmatning av fellagda brädämnen Hållbarhet Catech tillämpar ej GRI:s G3-kriterier för hållbarhetsredovisnin g. Medarbetare Catechs team av erfarna och motiverade personer i organisationen bidrar till att skapa en atmosfär av kreativitet och deltagand e, som syns utåt mot kunderna. Serviceanda n medför att alla arbetar för att tillfredsställa kundernas krav på snabba och professionella åtgärder. Bolagets konstruktöre r arbetar för att vidareutveckla och anpassa produkter till kundernas behov. Personalfilosofin går ut på att alla arbeta r fritt under ansvar. Medarbetarna får ta ansvar för att arbetsuppgifterna genom förs. På så sätt skapas ett stort utrymme för kreativitet. Vid årsskiftet hade Catech-koncernen 23 anställda. Nitton av de anställda hade tekniska arbetsuppgifter, och resterande arbetar inom administration, marknad och försäljning. Arton är män och fem är kvinnor. Styrelsen består av fyra män och en kvinna och VD är en man. Genomsnittlig t antal anställda under året var 23 (18). Genomsnittlig ålder i företaget är 47 år. Den yngsta är 30 år och den äldste 64 år. Vid års skiftet var den genomsnittliga anställningstiden 8 år och 9 månader. Catech har avtal med företagshälsovård för samtliga medarbetare. Alla anställda erbjuds friskvård. 7

8 Catech årsredovisning 2009 Produkter Produkternas strategiska position Catechs produkter är tekniskt ledande inom sina segment. Catechs utvecklingsarbete kompromissar inte i något avseende kvalitet och prestanda. Den starka position Catech har på marknaden underlättar vid introduktionen av nya produkter. Catech kan genomföra leveranser med huvudsakligen egna produkter från såglinje till paketering. För att ytterligare stärka den strategiska positionen avser Catech att komplettera sina egna produkter genom samarbete med andra företag. Mätsystem, optimeringssystem och kvalitetssystem Kantautomater Råsorteringar Catechs avancerade system för mätning, optimering och kvalitetskontroll finns i flera utföranden. Optimeringssystemen innehåller avancerade simulerings- och analysverktyg, goda statistik- och rapportmöjligheter, 3-D visning och webbaserad övervakning. Det finns möjlighet till online simulering under pågående produktion. Catech har avancerade mätsystem som medger att mätresultat från flera ställen i produktionen jämförs och analyseras. Därmed kan man enkelt och snabbt se avvikelser och vidta åtgärder som höjer sågutbytet. Catechs kvalitetssystem bedömer kvaliteten med avseende på kvistars antal, form, storlek och placering. Efter analys skickas resultatet till optimeringssystemet, som tar hänsyn till kvalitetsresultatet vid uttag av optimalt värdeutbyte av brädämnet. Catech kan som enda företaget erbjuda kantautomater som arbetar utan bemanning. Denna automatisering förbättrar arbetsmiljön, samtidigt som sågverkens kostnader minskas och produktionsutbytet förbättras. Catech har ett brett program av kantautomater för olika segment och kan erbjuda obemannade alternativ. Den obemannad e kantautomaten har en special designad elevator som detekterar dubbellagda brädämnen och den har ett patenterat separationssystem. Vrakenheten i elevatorfickan gör att dåliga brädämnen kan vrakas och därmed kan kapaciteten ökas. De brädämnen som inte kan kantas optimalt vrakas automatiskt i transportören efter mätzonen. Därmed undviks problem med vrakning i kantverket. Kantverken kan utrustas med två, tre eller fyra klingor. Catech erbjuder kompletta råsorteringar inklusive styrning och kapning, som utförs innan sjunkfacken. Sjunkfacken karakteriseras av minimal fallhöjd och levereras med hydrauliska eller mekaniska klaffar för varsam tömning som minimerar virkesskador. Catechs Wane Scanner rationaliserar driften innan råsorteringen genom att mäta upp det osorterade virket och styr kapningen automatiskt. 8

9 Ströhanteringsutrustning Enstyckematare Strömottagaren är helautomatisk med automatisk inmatning av tomma ströhäckar och automatisk utmatning av fyllda ströhäckar. Ströläggaren består av ett antal moduler som kan levereras som en komplett maskin eller var för sig. Ströautomaten består av strökassetter och en rörlig ram för nedläggning av strön på virkespaket. Enstyckemataren Tong Loader har med sin höga tillförlitlighet och säkra matning med upp till 220 bitar per minut med varierande dimensioner blivit ett begrepp världen över. Tong Loader kan placeras på alla ställen i produktionslinjen, exempelvis efter såglinje eller före ströläggare och paketmaskin eller i råsorteringen tillsammans med Wane Scanner. Brädhanteringssystem Justerverk Catech har ett stort urval av högteknologiska brädhanteringssystem såsom elevatore r, avlägg, kassettdäck, bandtransportörer, rullbanor, kedjetransportörer och bromsband. Catech erbjuder kompletta frekvensstyrda justerverksintag med ställbar s-elevator för effektiv separering av brädor och skonsam hantering av grövre dimensioner. 9

10 Catech årsredovisning 2009 Case: Gyllsjö Träindustri AB Gyllsjö Träindustri AB är inriktade på palltillverkning och producerar drygt 1,5 miljoner pallar per år i sin moderna maskinpark. Produktione n planeras utifrån kund behov och ökad efterfrågan kan mötas med kort varsel. De är specialiserade på EUR-pallen, som de var med och utformade i början av talet. Gyllsjö har kapacitet att tillverka mer än EUR-pallar varje vecka. Hög standard och detaljsinne på pallarna gör att kundernas förväntningar på kvalitet uppfylls. Gyllsjö är ISO-certifierade enligt ISO 9001, kvalitetsstandard och ISO 14001, miljöstandard. Sågverket har idag två såglinjer och fem tillverkningslinjer för pallar med hög leveranskapacitet. Pallspiken tillverkas av ett dotterbolag, därför har Gyllsjö en säker produktionskedja som klarar ökad efterfrågan. Pallarna tillverkas av svensk gran och fur. Brädorna genomgår sortering i flera led för att minimera risken för skador och sprickor. Pallarna håller de mått som är angivna. Rätt dimension på brädorna även i torrt skick gör att pallen kan bära så mycket last den är gjord för. Under 2008 levererade Catech en kort och snabb kantautomat anpassad för palltillverkning. Samtidigt levererade Framtec råsorteringen. Produktionskapaciteten har ökat med procent tackvare leveransen. Gyllsjö Träindustri AB Produktion: 1,5 miljoner pall Omsättning: 100 miljoner Rörelseresultat: 1,5 miljoner Antal anställda: 55 Leveransomfattning Styrning och optimering Catechs mät och optimeringssystem utgör hjärnan i leveransen. Gemensamt är att systeme n styr, mäter eller optimerar baserat på Catechs unika system med hjälp av laserteknik, kamerateknik eller annan mättekni k. Mätning och behandling av mätdata görs ytterst snabbt och med stor precision. Systemet är utvecklat av Catech och under åren har det vidareutvecklats och förfinats och utgör en av förutsättningarna för obemannad drift av bland annat kantautomater och råsorteringar. Systemen innehåller också avancerade simulerings- och analysverktyg. Flexibiliteten medger bland annat omfattande statistik och möjlighet att designa egna rapporter. Mätningar från ett flertal ställen i såghuset kan analyseras på ett snabbt och enkelt sätt. Ett urval funktioner Simulering under pågående produktion 3-D visning av brädämnen Skiftrapporter som utformas efter sågverket s önskemål Kontinuerlig uppdatering av produktionsdata och produktionsavvikelser Larmindikation som föreslår lösningar Webbaserad övervakning Elevator En tvärtransportör transporterar brädämnena från såglinjen till elevatorn. Elevatorfickan är djup vilket underlättar plockning av brädämnen, elevatorfickan har även en vraklucka. På elevatortoppen finns ett separationssystem som matar brädämnena en och en till en tvärtransportör. En lasergivare detekterar dubbellagda brädämnen och puffar tillbaka dessa i elevatorfickan. På tvärtransportören förs brädan under mätramen, där optimeringssystemet gör en dubbelsidig lasermätning. Vidare finns en automatisk vraklucka som vid behov vrakar enligt optimeringsresultatet. Kantverksinmatare De brädor som inte vrakas förs till en brädlyft som underlättar iläggning av brädor i kantverksinmataren. Kantverksinmatarens uppgift är att positionera brädämnet med fyra centreringsarmar för vidare transport in i kantverket. Inmatarkedjan till kantverket går i hastigheter av 400 m/s. Kantverk SE-520 Kantverket är själva hjärtat i kantautomaten. Dess uppgift är att såga av kanterna och 10

11 skapa en skarp bräda med jämna kanter. Kantverket SE-520 har två luft/vatten kylda klingor och en hydrauliskt lyftbar huv. Catech kan även leverera kantverk med tre eller fyra klingor som skapar flera skarpa brädämnen. Ribbavskiljare och avlägg en elevator för separering av brädorna till en ändjämningssektion där brädorna dras lika i rotänden. Därefter förs brädorna vidare till lagringstransportörer för att vid en uppsamlingstransportör bilda ett lag före enstycksmatningen. Cirka 35 medelbrädor kan lagras. Brädorna får ej ligga omlott då detta skapar problem vid efterföljande moment. Enstyckemataren Tong Loader Brädorna förs via en medbringartransportör till ett mellanlagersystem sjunkfacken. Beroende på vilken sort som bildats öppnas en klaff och brädan faller ned i för den rätt fack. När korrekt antal brädor för att bilda ett paket finns i facket töms detta ut i botten i form av ett rus på en underliggande transportör. Dubbelelevator Efter kantverket transporteras brädämnet in i ribbavskiljaren som har fem tryckrullar som håller fast brädämnet när ribborna separeras och faller ner i källaren. Kvar blir den sågade brädan. Efter ribbavskiljaren har Gyllsjös befintliga bandtransportör integrerats i Catechs system. Efter bandtransportören transporteras brädämnet till brädavlägget ULE-50 som har en brädbroms och en medbringarkedja för avdrag. Efter brädavlägget transporteras brädämnet vidare till Framtecs leverans. Transportörer Tong Loadern plockar brädämnena en och en i mycket hög hastighet. Matningshastigheten kan vara upp till 220 bitar/min. Den kan hantera brädämnen av blandade bredder och tjocklekar. Styrning råsortering Via en ställbar ackumuleringstransportör förs virkesruset fram till en dubbelevator där brädorna separeras med släta linjalmedbringare som är skonsamma mot virke t. Brädorna separeras för att de skall bilda ett virkeslag som är en förutsättning för den efterföljande paketläggningen. Dubbelelevato rn utgör främre gräns för Framtec s leverans. Från Catechs brädavlägg ska brädämnena transporteras vidare till råsorteringen. Först faller brädämnet ner på en tvärtransportör som transporterar brädämnet vidare till en 90 kurvtransportör som för brädämnet via Enstyckemataren Tong- Loader matar brädorn a en och en in i en medbringartransportör där brädornas bredd och tjocklek mäts upp med hjälp av en laserfotocell för bredden och två stycken analogfotoceller för tjockleken. Mätdatan behandlas i en Siemens PLC där en sort bildas baserat på dimension. I den integrerade operatörspanelen kan sortgränserna definieras samt att aktuella mätvärden presenteras i realtid. 11

12 Catech årsredovisning 2009 Marknad Marknadstrender Lågkonjunkturen som följde efter finanskrisen reducerade kraftigt efterfrågan på ny utrustning för sågverksindustrin men en förbättring började skönjas under senare delen av fjärde kvartalet Inledningen på 2010 bör innebära att efterfrågan blir relativt god på flertalet av Catechs marknader. På lite längre sikt är utsikterna fortsatt gynnsamma. Behovet av att investera i produktivitetshöjande system och utrustningar finns kvar. Råvarukostnaderna ökar och sågverken fokuserar allt mer på värdeutbyte. Råvaran (timret) svarar för cirka procent av totala kostnaderna för sågverken. Förutom kapacitet är därför utbytet och kvaliteten på de sågade brädorna avgörande för lönsamheten. Lönekostnaderna påverkar investeringskalkylerna i hög grad och där är Catechs modeller för obemannad drift konkurrens kraftiga. Produktionsanläggningar i Östeuropa och Ryssland är ofta omoderna och ineffektiva och därför bör investeringarna i moderna anläggningar öka. Catech har därmed en betydande potential och arbetet har fortsatt i Ryssland för att skapa en position för Catech. Potentialen för Catechs produkter i Nordamerik a är betydande och Catech planera r att påbörja en mer systematisk bearbetning av den marknaden under Marknadsandelar Catech har en hög marknadsandel nationellt och i Skandinavien. Catech har en dominerande position inom segment en kantautomater och topp-presterande enstyckematare. Catech har installationer i nitton länder: Sverige, Norge, Finland, Australien, Nya Zeeland, Chile, Sydafrika, Kanada, Frankrik e, Tyskland, Italien, Spanien, Österrik e, Englan d, Skottland, Lettland, Polen, Slovakie n och Ryssland. Catech har säljrepresentanter i Norge, Finlan d, Tyskland, Frankrike, Polen, Estlan d, Lettland, Litauen, Schweiz, Österrike, Sydafrik a, England, Irland, Nya Zeeland och Australien. De arbetar för att skapa nya affärer och bibehålla de befintliga kundrelationerna. Kunder Catech marknadsför sina produkter till sågver k inom soft-woodområdet (fura och gran). Flera av Catechs kunder är stora koncerne r, som investerat i produkter från Catech i flera av sina sågverk. Under 2009 slutfördes leveranserna till bland annat Gyllsjö Träindustri AB, Setra Hasselfors och Swedwood Slovakia, Slovakien. En obemannad kantautomat med lamelloptimering har levererats till Swedwood Slovakia. Till Gyllsjö Träindustri AB har en obemannad kantautomat levererats för att användas inom tillverkning av pallmaterial. Dessutom har Framtec levererat en råsortering till Gyllsjö Träindustri AB. Konkurrenter Catechs huvudkonkurrent på marknaden i Sverige är Söderhamn Eriksson AB. Internationellt utgör även Linck en konkurrent. 12

13 Installationer n Representanternas områden 13

14 Catech årsredovisning 2009 Aktien Catechs aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. Efter den nyemission som avslutades mars 2010 är aktiekapitalet i Catech krono r fördelat på A-aktier och B-aktier. Kvotvärdet per aktie är 1,60 kronor. A-aktien ger rätt till 10 röster per aktie och B-aktien en röst per aktie. Samtlig a aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Catechs certified adviser är Remium AB. Catech genomförde under 2009 en sam manläggning av aktier så att en ny aktie motsvaras av 20 gamla aktier. Under hösten genomförde Catech en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna till kursen 3,30 kronor. En gammal aktie gav rätt att teckna en ny aktie. Emissionen blev övertecknad och således gavs A-aktier och B-aktier ut som tillförde bolaget miljoner kronor efter emissionskostnader. Kursutveckling Under 2009 har kursen sjunkit med 50 procent från 7,52 kronor till 3,75 kronor. Småbolagsindex har under samma period sjunki t med 49 procent. Under året har Catechs aktie som högst betalts med 11,61 kronor och som lägst med 3,32 krono r. Vid utgången av 2009 uppgick Catechs börsvärde till kronor Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Börskurs Omsatta aktier Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Förändring antal aktier Förändring aktiekapital Totalt aktiekapital Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Totalt antal aktier Kvot/ nominellt Värde* Em. kurs* 1984 Bolagsbildning Nyemission Split 1: , Nyemission ,08 0, Nyemission , Nyemission ,08 0, Nyemission ,08 0, Sammanläggning , Nyemission ,60 3, Nyemission ,60 3,30 14

15 Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick till 1024 (1046) vid årsskiftet. Ägarstruktur enligt Aktiebok per 31 december 2009 Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier Antal röster Kapital procent Röster Ulf Löwenhav med bolag ,0 23,9 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,9 6,9 Sorb Industri AB ,7 4,1 Banque Carnegie Luxembourg ,6 4,0 Reinhold Dånmark med bolag ,1 2,7 Stefan Hällberg ,0 2,6 Lennart Holm ,6 2,3 SEB (Life) Ass Co Ltd ,6 2,3 Ingemar Drakensjö med bolag ,6 2,3 Gustaf Von Blixen-Finecke ,6 2,3 Försäkringsbolaget Avanza pension ,5 2,2 Sven-Enar Engberg ,3 2,0 Rolf Tedestedt med bolag ,2 2,0 Övriga Aktieägare ,2 40,4 Summa Fördelning av aktieinnehav Antal aktier Andel av totalt antal aktier % Antal aktieägare Andel av totalt antal aktieägare % , , ,7 28 2, ,9 16 1, ,4 15 1, ,8 2 0,2 Summa Ägarkategorier Aktiernas fördelning på ägarkategorier Finansiella företag (10,99 %) Svenska fysiska personer (54 %) Utlandsboende ägare (8,4%) Belöningsprogram Intresseorganisationer (0,75 %) Övriga svenska juridiska personer (12,91 %) Ej kategoriserade juridiska personer (12,95 %) Catech tillämpar ej belöningsprogram med utspädningseffekt. Utspädning Som köpeskilling vid förvärvet av PSD har Catech emitterat konvertibler som under vissa förutsättningar ger rätt att konvertera till B-aktier i Catech. Antalet aktier som konvertera s blir lägst B-aktier och kan högst uppgå till B-aktier. Antale t aktier bestäms av omsättningen under räkenskapsåret 2011 och konvertering kan påkallas efter årsstämman Vid full konvertering uppkommer en utspädning om 29 procent. 15

16 Catech årsredovisning 2009 Risk- och känslighetsanalys Resultatprognos Styrelsens farhågor om väsentligt sämre resultat för 2009 visade sig vara befogat och året blev ännu sämre än farhågorna. För 2010 bör efterfrågan förbättras och koncernen bedöms lämna vinst för Lågkonjunktur Finanskrisen och den efterföljande djupa och breda lågkonjunkturen visar att det är närmast omöjligt att skydda sig mot riktigt dramatiska förändringar i omvärlden. Catech har reducerat personal och andra kostnader och genomfört nyemissioner. Catech har dock kvar kärnkompetensen och står därför väl rustad inför en konjunkturvändning. Marknadsacceptans Marknadsacceptansen är hög och Catech är nästan alltid en tillfrågad leverantör vid upphandlingar. Catech är känt för snabba och väl genomförda leveranser. Catech bör bibehålla eller öka sina marknadsandelar. Produktutveckling Catech har en kontinuerlig produktutvecklingsprocess. Ny teknik utvärderas och när den kan bidra till förbättrad funktion och/eller lägre kostnad inkluderas den på ett planer at sätt i leveranserna. Catech tar också hänsyn till den rådande komponentstandard som finns hos sågverk och försöker inkludera sådana komponenter för att på det sättet bidra till att kunden får lägre driftkostnader och lägre kapitalbindning av reservdelar. Det kan inte uteslutas att konkurrenter utvecklar produkter och metoder, som kan förändra Catechs konkurrenskraft negativt. Konkurrens Catech har ökat konkurrenskraften genom förvärvet av Framtec. Catech kan numera offerera väsentligt större projekt och blir därför tillfrågad i fler projekt. Trenden är att med högre råvarupriser blir utbytet en allt viktigare faktor vid kalkyleringen av sågverkens lönsamhet varför Catechs konkurrenskraft ökar genom erbjudandet av de egenutvecklade optimeringssystemen. Försäljning & marknadsföring Det är oftast långa försäljningsprocesser och relativt stora investeringar för kunden. Det kan därför bli ojämn beläg gning i verksamheten. Catech motverkar de negativa effektern a genom att arbeta med låga fasta kostnader och använda under leverantörer för en stor del av tillverkningen. Företagets produkter Catechs produktprogram har breddats genom förvärvet av Framtec. De världsledande kantautomaterna är moderna och mycket konkurrenskraftiga. Koncernens råsorteringar, ströläggare och optimeringssystem gör att Catech nu har ett brett produkterbjudande. Medarbetare Catech är ett litet företag där så gott som alla medarbetare kan anses vara nyckelpersoner. Även om arbetet inom många områden görs i team är effekten av en eventuell förlust av nyckelmedarbetare betydande. Allt efter som Catechs ekonomi har stärkts har förbättringar i form av t ex friskvård och hälsovård kunnat erbjudas alla medarbetare. Leverantörer Catech arbetar med ett antal leverantörer för tillverkning av olika maskinmoduler. Leverantörerna gör ett erkänt gott arbete med hög kvalitet men är också relativt små företag. Catech har under senare år gjort väsentliga förbättringar i den egna produktdokumentation och specifikationen. Det kvalitetshöjande arbetet innebär att fler leverantörer kan komma ifråga för tillverkning varfö r ett bortfall av en enstaka leverantör bara skulle ge upphov till begränsade problem. Det finns också ett antal nyckelkomponenter i Catechs produkter. De kommer oftast från världsledande stora leverantörer och ett bortfall av dessa är inte sannolikt. Produktansvar Catech har tecknat en produktansvarsförsäkring som begränsar riskerna vid eventuella sak- eller personskador. Catech har hittill s inte haft någon situation där produktansvarsförsäkring behövt användas. Den normala garantitiden är ett till två år. Catech gör löpande av sättningar för att vid projektens slut täcka eventuella garantikostnader. Teknologi, produkter och patent Catechs teknik skyddas av patent och optimeringssystemet av svårlösta algoritmer. Trots det finns det risker för att delar av den synliga tekniken kopieras av andra. Finansiella risker och ränterisker Catech har en försvagad finansiell ställning. En långvarig lågkonjunktur sätter press på bolagets likviditet. Finansiering Catechs ska normalt finansieras med kassaflöde från verksamheten. Ytterligare nyemission är inte uteslutet. Valutarisker Valuta exponeringen avser primärt Euro som 2009 svarade för 25 procent av 16

17 försäljning en. En bedömning av valutariskerna av VD ligge r till grund för beslut om valutasäkring. Kreditrisker Försäljningen sker i huvudsak till kunder med god betalningsförmåga. Avtalens betalningsupplägg är så att kunderna betala r cirka 30 procent redan vid slutandet av avtale t och upp till 90 procent innan utrustningen driftsätts. Vissa representanter köper reservdelar i egen räkning och eftersom de ofta är mindre företag kan här föreligga viss kreditrisk. Catech har inte under de senaste fem åren gjort några betydande kreditförluster. Kredit risken ökar under rådande låg konjunktur. Likviditetsrisker Likvida medel placeras i bank. Eftersom Catech arbetar på en volatil marknad och varje affär svarar för en relativt stor del av omsättningen krävs en noggrann likviditetsplanering och ett nära samarbete med kreditinstitut. 17

18 Catech årsredovisning 2009 Flerårsöversikt Catech-koncernen Resultaträkningar Omsättning Tkr Rörelseresultat/EBIT Tkr Resultat efter finansnetto Tkr Periodens resultat/ebt Tkr Periodens resultat/ebt e avveckling Tkr Bokslutsdispositioner Tkr Skatter Tkr Produktutveckling Produktutvecklingskostnader (cirka belopp) Tkr Aktiverad produktutveckling Tkr Summa produktutveckling Tkr Balansräkningar Anläggningstillgångar Tkr Omsättningstillgångar (exkl likvida medel) Tkr Tillgångar som innehas för försäljning Tkr Likvida medel Tkr Summa tillgångar Tkr Eget kapital Tkr Räntebärande skulder Tkr Skulder hänf till tillg som innehas för förs Tkr Icke räntebärande skulder och avsättningar Tkr Summa eget kapital och skulder Tkr Nettoskuld (likvida medel-räntebärande skulder) Tkr Kassaflöden Kassaflöde från löpande verksamheten Tkr Investeringar/avyttringar Tkr Förändring av räntebärande skulder Tkr Nyemission Tkr Övrigt Tkr Förändring av likvida medel Tkr Fritt kassaflöde (kassflöde just för ränta o skatt) Tkr Nyckeltal Rörelsemarginal/EBIT marginal % 42,0 6,4 6,1 1,6 1,0 12,9 7,9 13,5 5,1 7,9 Vinstmarginal/Nettomarginal % 44,9 6,5 5,4 0,5 1,6 13,6 7,2 15,3 6,4 7,5 Avkastning sysselsatt kapital/roce % Avkastning på eget kapital/roe % Kassalikviditet % Soliditet % Skuldsättningsgrad Ggr 17,21 1,95 0,00 0,92 1,47 1,91 0,48 1,69 0,59 0,00 Andel riskbärande kapital % Räntetäckningsgrad Ggr 9,9 9,9 6,4 1,5 1,6 19,2 11,5 7,6 3,2 17,8 Antal anställda Antal Nyckeltal aktier Genomsnittligt antal aktier Tusental Aktiekapital Tusental Bokfört värde per aktie/bvps Kr 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Börsvärde Tkr Enterpise value/ev Tkr P/E Ggr 0,89 3,41 10,00 64,00 17,14 1,21 5,45 1,30 9,19 6,80 Aktiekurs Kr 3,75 9,00 16,20 9,60 8,40 8,20 14,60 7,00 11,40 14,00 Eget kapital per aktie Kr 0,32 5,87 3,23 1,61 1,46 2,93 6,53 3,85 9,24 10,12 Substansvärde per aktie Kr 3,70 5,80 3,20 1,60 1,40 3,00 6,60 3,80 9,20 10,20 Resultat per aktie/eps Kr 4,23 2,64 1,62 0,15 0,49 6,79 2,68 5,39 1,24 2,06 Kassaflöde per aktie/ceps Kr 3,75 4,00 5,20 2,00 0,00 4,80 4,80 6,20 2,60 1,20 Utdelning per aktie Kr ( Definitioner av de finansiella nyckeltalen finns på sidan 53) 18

19 19

20 Catech årsredovisning 2009 Förvaltningsberättelse Styrelsen och den verkställande direktören för Catech AB, får härmed avge årsredovisning för Koncernen Moderbolagets firma är Catech Aktiebolag. Aktiebeteckningen på Nasdaq OMX First North är CATH B. Catechs rörelse för träindustrin har den 1 juni 2009 överlåtits till ett helägt dotterbolag Catech Saw Equipment AB. Vid överlåtelsen uppko m en reavinst på 6 miljoner kronor i moderbolaget. Framtec i Nora AB kvarstår som ett helägt dotterbolag till Catech AB. PSD Insight AB förvärvades i augusti Efter verksamhetsårets slut har Catechs styrelse beslutat att knoppa av PSD i samband med att en nyemission genomförs i PSD. Till följd av osäkerheten kring PSD:s finansiering har styrelsen i Catech beslutat att skriva ner tillgångarna i PSD till 0 kronor. Verksamheten Bolaget skall, självt eller genom dotter- och intressebolag, bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av maskiner och system för träbearbetande och andra industrier, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet. Moderbolaget har sitt säte i Nyköping kommun, Södermanlands län liksom det helägda bolaget Catech Saw Equipment AB, som också bedriver verksamhet i Ljusdal. Det helägda dotterbolaget Framtec i Nora AB, som förvärvades december 2008, tillhör också den del som har sin verksamhet inriktad mot träindustrin. Catech erbjuder sågindustrin ett brett produktprogram men den osedvanligt djupa lågkonjunkturen har minskat sågverkens investeringar, vilket minskat försäljningen kraftigt. Trots kostnadsneddragningar har verksamheten givit en betydande förlust som försämrat bolagets finansiella ställning. Under året genomfördes en emission med företrädesrätt för aktieägarna, som tillförde bolaget cirka 4 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader. Under året har bolaget utvecklat nya produkter och tekniska lösningar, som integrerat produktprogrammen mot träindustrin. Synergieffekterna mellan Catech och Framtec är betydande och när konjunkturen vänder och sågverkens investeringar ökar är bedömningen att Catech och Framtec kommer att kunna lämna konkurrenskraftiga erbjudanden till kunderna. Ett kännemärke är att såväl Catechs som Framtecs system och maskiner är driftsäkra och kan skötas utan fast bemanning. Det medför att sågverken kan uppnå högre kapacitet och bättre värdeutbyte samtidigt som de fasta driftkostnaderna minskas. Omsättning och resultat Omsättningen blev 21,4 (53,7) miljoner kronor, varav 10,3 (40,0) miljoner kronor utgjorde försäljning av anläggningar och 9,9 (13,4) miljoner kronor försäljning av service och reservdelar. Av omsättningen bestod 9,2 (20,6) miljoner kronor av exportintäkter. Rörelseresultatet efter avskrivningar minskade till 9,0 (3,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto försämrades till 9,6 (3,5) miljoner kronor. Nettoresultatet blev 7,1 (3,5) miljoner kronor. Resultatet per aktie blev 2,6 (1,3) kronor. Årets nettoresultat inklusive resultat från verksamhet under avyttring blev 11,4 (3,5) miljoner kronor och resultat per aktie blev 4,2 (1,3) kronor. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades till 9,8 ( 8,4) miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten blev 1,6 (2,9) miljoner kronor. Förra årets förvärv av Framtec gav ett positiv t kassflöde eftersom likvida medel om 8,3 miljoner kronor ingick i förvärvet. Finansieringsverksamheten gav 3,9 (7,6) miljoner kronor varav 4,0 miljoner kronor avser nyemission. Checkkrediten om 3,0 (3,0) miljoner utnyttjades med 2,6 (2,6) rsskiftet. Likvida medel var 2,8 (9,0) miljoner kronor vid årsskiftet. Kassalikviditete n, inklusive outnyttjad checkkredit, blev 66 (119) procen t. Soliditeten sjönk till 3 (22) procent. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 0,9 (7,9) miljoner kronor. Eget kapital per aktie blev 0,3 (5,9) kronor per aktie. Produktutveckling Under 2009 har Catech utvecklat en ny produkt som effektiviserar arbetet vid råsorteringen. Det nya kompakta systemet sorterar, trimma r, mäter kvaliteten och styr facken i en mycket snabb och obemanna d process. Produkten lanseras under våren Vidare har Catech fortsatt moderniseringen av system och maskiner. Kännetecknande för alla produkter är att de är anpassade för obemannad drift och är driftsäkra. Utgifterna för produktutveckling uppgick till 1,4 (0,8) miljoner kronor och har aktiverats och skrivs av med 20 procent per år. I Catechs system ingår unika tekniska lösningar vilka skyddas genom patent. Catechs egna mätsystem är unika och ger en mycket snabb och tillförlitlig drift. 20

21 Produktion Tillverkningen sker huvudsakligen hos underleverantörer. Catech ansvarar för kvalitetssäkring. Konstruktionsarbetet utförs av Catech och sker i 3D-CAD. Marknad och försäljning Catech har under året främst deltagit i den stora Ligna mässan i Hannover. Lågkonjunkturen har reducerat efterfrågan av ny utrustning för sågindustri n. För Catech har försäljningen främst kommit från eftermarknaden och befintliga kunder. Under det fjärde kvartalet har efterfrågan och intresset för Catechs produkter förbättrats och bedömningen är att konjunkturen successivt kommer att förbättras och att efterfrågan därmed förbättras. Orderingången blev 16,9 (25,9) miljoner kronor, varav 9,9 (13,4) miljone r kronor avser service och reservdelar. Orderstocken var 3,0 (4,8) miljoner kronor vid årets slut. På de internationella marknaderna samarbetar Catech med lokala representanter. Investeringar Investeringarna i immateriella tillgångar uppgick till 1,3 (6,8) miljoner kronor. Av investeringarna avser 1,3 (0,8) mkr aktivering av utvecklings utgifter. Tillståndspliktig verksamhet Catech bedriver i begränsad omfattning tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Miljöpåverkan är ringa. Årsstämma och styrelsens arbete Styrelsen arbetar efter en arbetsordning för styrelsen samt en VDinstruktio n. Arbetsordningen anger bland annat styrelsens ansvar, arbetsformer, arbetsfördelning samt vilka ärenden som ska föreläggas styrelsen. Årsstämman 2009 valde Ulf Löwenhav, Reinhold Dånmark, Björn Nedin, Anna Josefsson och Peter Näslund till styrelseledamöter. Ulf Löwenhav valdes till ordförande vid styrelsens konstituerande sammanträde. Anna Josefsson var nyval och övriga omval. Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om krono r att fördelas inom styrelsen. Styrelsen har under räkenskapsåret genomfört sexton protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen genomfört ett antal arbetsmöten och andra löpande kontakter. Peter Näslund och 21

22 Catech årsredovisning 2009 Reinhol d Dånmark har närvarat vid alla sammanträden. Ulf Löwenhav har närvarat vid fjorton sammanträden, Björn Nedin vid tolv sammanträden och Anna Josefsson vid tio sammanträden. En utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret görs vid det sammanträde där årsredovisningen behandlas. Inga fasta kommittéer har funnits under året. Skälet till det är att styrelsen anser att bolaget är så litet att det inte varit nödvändigt. Årsstämman i april 2009 utsåg Reinhold Dånmark till ordförande i valberedningen. Ordföranden ska under december kontakta de största aktieägarna och efterhöra förslag om förändringar i de frågor som valberedningen ska lämna förslag till årsstämman Vidare har Catech på hemsidan upplagt hur aktieägare ska kontakta valberedningen och styrelsens ordförande. Styrelsens ledamöter valda vid Årsstämman april 2009 Ulf Löwenhav, ordförande Peter Näslund Reinhold Dånmark Anna Josefsson Björn Nedin Organisation Antalet anställda var vid rapportperiodens utgång 23 (23). Genomsnittligt antal anställda under året var 22 (18). Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer Små bolag är generellt känsliga för såväl interna som externa störningar. Catech har under en lång period befunnit sig i en marknad som visat mycket svag efterfrågan. Till följd av det har bolaget redovisa t stora förluster och negativt kassaflöde. Bolaget är finansiellt försvagat och styrelsen utesluter inte att ytterligare ägarkapital kan behöva tillföras under För vidare information om de finansiella riskerna se not 20. Väsentliga avtal Avtalet med säljarna av PSD Insight AB innebär att ersättningen ska erläggas i form av konvertibler i moderbolaget i proportion pro rata till samtliga säljares respektive innehav i PSD. Två konvertibele missioner är utgivna. Den första ger säljarna rätt att teckna minst sammanlagt och högst aktier av serie B i Catech. Det maximala antalet aktier förutsätter att omsättninge n i PSD uppgår till minst 25 miljoner kronor räkenskapsåret Den andra konvertibelemissionen ger säljarna rätt att teckna lägst sammanlagt och högst aktier av serie B i Catech. Konvertering ska ske under perioden 1 juli-30 september Det maximala antalet aktier förutsätter att omsättningen i PSD uppgår till minst 30 miljoner kronor räkenskapsåret Se även företagsförvärvsanalys i not 22. Bolaget har ett avtal från december 2008 med säljarna av Framtec i Nora AB, som innefattar möjligheten till tilläggsköpeskilling. För perioden september 2008-augusti 2009 beräknas tilläggsköpeskillingen till 2,6 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner ska erläggas kontant och resen i form av ett skuldebrev med fyra års löptid. Den kontanta ersättningen ska erläggas våren Den andra tilläggsköpeskillingen beräknas perioden september 2009 till augusti Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses VD och övriga medlemmar i ledningsgruppen, som för närvarande är tre personer utöver VD. Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolage t kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde. VDs ersättning skall fastställas av styrelsen eller den styrelsen utser. Ersättningar till övriga befattningshavare skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens ordförande. Ersättning skall kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pensio n och annan förmån. Den fasta lönen omprövas normalt varje år och utgör basen för beräkning av den rörliga lönen. Den rörliga lönen är beroende av individens uppfyllelse av fastställda mål. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda med pensionsålder 65 år. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i allmänhet en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. För VD gäller en ömse sidig uppsägningstid om tolv månader. Riktlinjer skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Tvister Sorb Industri AB har påkallat skiljeförfarande mot Catech med ett anspråk på cirka 1,1 miljon kronor, grundat på ett avtal mellan parterna från Anspråket avser tilläggsköpeskilling för en verksamhet avseende kantverk och kantautomater som Catech förvärvat från Sorb. Catech bestrider Sorbs yrkande och har genkäromål med 22

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. 1 Året i korthet. Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2012 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 23 maj 2013, kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma har den aktieägare

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene.

Årsstämma. Innehåll. Ekonomisk information. Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Årsredovisning 2013 Årsstämma Innehåll Årsstämman äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 17.00 i Centrumhuset, Götene. Vem har rätt att delta i stämman? Rätt att delta i Götenehus årsstämma har den aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 36 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2014

ÅRSREDOVISNING 2014 36 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 36 RECIPHARM ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Recipharm AB (publ), org nr 556498-8425 med säte i Stockholm,

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2014 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Aktien och ägarförhållanden 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2009 2

Årsredovisning 2009 2 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2009 2 Innehållsförteckning Viktiga datum 2009 Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Delårsrapport Q1 28

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr

vinst intäkter ÅRSREDOVISNING finansiell rapport resultat noter aktie kapital nyckeltal kronor investering tillgångar bolag omsättning tillväxt Mkr intäkter aktie omsättning nyckeltal aktieägare utdelning resultat kursuppgång soliditet vinst börsvärde kronor bolag utveckling balansräkning revisor finansiell rapport noter kapital kassaflöde investering

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

introduktion introduktion

introduktion introduktion årsredovisning 2006 2 XX innehåll Innehåll Introduktion 4 2006 i sammandrag 5 Historik 6 Viktiga händelser 7 VD har ordet 8 Strategier 10 Organisation 11 Affärsområde Marknad 14 Affärsområde Produktion

Läs mer

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler.

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler. DUROC Duroc årsredovisning 2011 Året 2011 har handlat om att investera och konsolidera för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Under de kommande åren kommer Duroc att lägga kraft och fokus

Läs mer

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND

04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND ÅRSREDOVISNING 2012 Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 Innehåll 04 OM Eurocon 05 Eurocon i korthet 2012 10 ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I VÄSTERNORRLAND 12 Förvaltningsberättelse Omsättning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2013

ÅRS REDO VISNING 2013 RS EDO ISNING 013 FörvaltningsberäTTELSE Styrelsen och verkställande direktören i C-RAD AB (publ), organisationsnummer 556663-9174, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013 Året som gått 0 Året som gått 1 Året som gått Oasmia fortsatte att utvecklas som bolag under året och förstärkte sin position på ett antal områden. Finansieringen säkrades genom en nyemission som genomfördes

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i. Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Prospekt avseende upptagande till handel av A-aktier i Creades AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2013 Viktig information Detta Prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget

PROSPEKT. Inbjudan till teckning av aktier i. Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget PROSPEKT Inbjudan till teckning av aktier i Bestin Prepackaged Service Software AB (publ) Upprättat i samband med listning på AktieTorget Detta prospekt har upprättats av BESTIN Prepackaged Service Software

Läs mer

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010

Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Årsredovisning För räkenskapsåret 2010 Innehåll 2010 i korthet 1 VD har ordet 3 Hemtexaktien 4 Förvaltningsberättelse 8 Totalresultaträkningar, koncernen 18 Balansräkningar, koncernen 19 Förändring av

Läs mer

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Årsredovisning 2014 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer