årsredovisning 20 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning 20 09"

Transkript

1 årsredovisning 2009

2 Catech årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet Året i korthet 2 Catech i korthet 3 VD har ordet 4 Affärsidé, finansiella mål och strategier 5 Verksamhet 6 Produkter 8 Case: Gyllsjö Träindustri AB 10 Marknad 12 Aktien 14 Risk- och känslighetsanalys 16 Flerårsöversikt Catech-koncernen 18 Förvaltningsberättelse 20 Rapport över totalresultat koncernen 25 Rapport över finansiell ställning koncernen 26 Kassaflödesanalys koncernen 28 Rapport över eget kapital koncernen 29 Resultaträkning moderbolaget 30 Balansräkning moderbolaget 31 Kassaflödesanalys moderbolaget 33 Eget kapitalräkning moderbolaget 34 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 35 Noter 39 Revisionsberättelse 47 Bolagsstyrning 48 Styrelsen 49 Ledande befattningshavare 50 Kallelse till årsstämma 51 Definitioner 52 Definitioner Finansiella nyckeltal 53 Omsättningen minskade till 21,4 (53,7) miljoner kronor Rörelseresultat försämrades till 9,0 (3,4) miljoner kronor Resultat efter finansiella poster blev 9,6 (3,5) miljoner kronor Resultat efter skatt blev 7,1 (3,5) miljoner kronor Resultat per aktie blev 2,6 (1,3) kronor Nettoresultatet inklusive resultat från verksamhet under avyttring blev 11,4 (3,5) miljoner kronor. Resultatet per aktie minskade till 4,2 (1,3) kronor Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,5 ( 8,4) miljone r kronor Avkastningen på eget kapital blev 260 (58) procent Orderingången under 2009 minskade till 16,9 (25,9) miljoner kronor Orderstocken var vid årsskiftet 3,0 (4,8) miljoner kronor Rörelseresultat Omsättning (Mkr) Viktiga händelser 2009 Catech och Framtec driftsatte råsortering och kantautomat i Gyllsjö Den första gemensamma driftsättningen efter förvärvet av Framtec I maj deltog Catech på den stora branschmässan Ligna i Hannover Catech genomförde en sammanläggning av aktien så att 20 gamla aktier blev en ny Catech genomförde under hösten en nyemission med företrädesrät t för aktieägarna PSD Insight AB På grund av att styrelsen beslutat knoppa av PSD och att finansieringen av PSD Insight AB inte var säkrad vid tiden för årsredovisningens av givande har styrelsen i Catech beslutat att skriva ner samtliga tillgångar i PSD till noll och att inte konsolidera bolaget i koncernen. PSD har påverkat resultatet i koncernen med 4,2 miljoner kronor och i moderbolaget med 2,8 miljoner kronor. 2

3 Catech i korthet Catech är en väl känd leverantör av system och utrustning för träindustrin Catech kan leverera kompletta sågverk Catechs system rationaliserar driften och ökar output i produktionen Catech har initierat en verksamhet inom området Greentech Utmärkande för Catech i träindustrin Obemannad drift Driftsäkra produkter Mjukvaror som ökar utbytet av den dyra träråvaran Snabba igångkörningar vid leveranser Marknad Nya representanter har utsetts i Finland och för de baltiska staterna Marknadsbearbetningen i Polen ser lovande ut Ryssland är en stor marknad och förberedande arbeten för etablerin g pågår. En begagnad kantautomat från Catech tas i drift under 2010 Nordamerika rymmer potential för Catechs överlägsna optimeringsprogram och helautomatiska maskiner. Efter produktanpassnin g förbereds etablering Varumärken 3

4 Catech årsredovisning 2009 VD har ordet Den goda efterfrågan och förmånliga prisbilden för sågade trävaror, som rådde under huvuddelen av 2007 förbyttes till motsatsen under 2008 och inledningen av Marknadsläget för Catechs kunder har återigen förbättrats under 2009 men efterfrågan på Catechs produkter har varit fortsatt låg fram till slutet av Det medförde en rekordlåg omsättning och orderingång under På grund av den lägre produktionsnivån i sågverken minskade också försäljningen till eftermarknaden. Trots kostnadsneddragningar blev förlusten i rekordnivå och bolaget tvingades att genomföra en nyemission, som inbringade drygt 4 miljoner kronor. Förbättrad efterfrågan inför 2010 Slutet av 2009 har präglats av en förbättrad efterfrågan och en ökande aktivitet på marknaden. Vår bedömning är att det är början av en uthållig förbättring som borde stärkas allt eftersom konjunkturen stärks och att finansieringsmöjligheterna förbättras. Inledningsvis kommer inte förbättringen att omfatta alla marknader. Eftermarknadsförsäljningen bör också förbättras med den högre produktionsnivån i sågverken. Catechs förvärv av Framtec i december 2008 ingår i Catechs strategi att växa genom att bredda produktprogrammet och att bli starkare på viktiga marknader. Catech kommer att fortsätta arbetet att bredda produktutbudet och därmed kunna erbjuda sågverkskunder kompletta lösningar för deras investeringsbehov. Nya marknader Arbetet att introducera Catech på den ryska marknaden har försenats genom lågkonjunkturen. Vi har medverkat i driftsättningen av en begagnad Catech kantautomat i en såg i södra Sibirien. Det har ekonomiskt varit ett obetydligt uppdrag men när sågen kör igång under 2010 har vi en första referens i Ryssland. Prognos för 2010 Konjunkturen för sågverksbranschen har förbättrats under 2009 och tydliga signaler på en förbättrad efterfrågan har präglat slutet av Sågverksrörelsen i Catech bedöms generera en vinst under På lite längre sikt är utsikterna fortsatt gynnsamma. En hel del sågverk har lagts ner under 2009 och den trenden fortsätter nog. Det förbättrar möjligheterna för de enheter som finns kvar. Behovet av att investera i produktivitetshöjande system och utrustningar är betydande för många av de kvarvarande sågverken. Nyköping mars 2010 Rolf Tedestedt Verkställande direktör 4

5 Affärsidé, finansiella mål och strategier Affärsidé Catech utvecklar och marknadsför system och utrustningar för sågverk, som bidrar till att förbättr a kundernas produktivitet och lönsamhet. Verksamheten koncentreras i första hand till områden där Catech kan bli världsledande. Kundsegmentet utgörs av medelstora och stora sågverk. Finansiella mål Strategi Diagram Måluppfyllelse 2009 Genomsnittlig årlig försäljningstillväxt ska överstiga 5,0 procent* För att uppnå målet krävs bredare produktprogra m och introduktion på nya marknader. Förvärv ingår i strategin % Rörelsemarginal ska normalt ligga över 5,0 procent* Det kontinuerliga arbetet att sänka produktionskostnadern a och effektivisera affärsprocesser ska fortgå % Avkastning på eget kapital ska uppgå till 20,0 procent* Den höga avkastningen speglar att Catech arbetat med ett lågt eget kapital % Avkastning på sysselsatt kapital ska uppgå till 15,0 procent* Fortsatt arbete att trimma såväl marginale r som sysselsatt kapital. Förvärv kan innebära hack i utvecklingen % 25 Soliditeten ska höjas till 40,0 procent* Bör kunna uppnås genom fortsatta vinst er. När soliditetsmålet uppnåtts kan utdelning tänkas % *De finansiella målen avser ett genomsnitt över en konjunkturcykel. Utdelningspolitik Styrelsen avser att överväga att föreslå utdelning när soliditeten uppnått nivån 40 procent. 5

6 Catech årsredovisning 2009 Verksamhet Catech har ett brett produktutbud som riktar sig till träindustrin och främst sågverk. Kännetecknade är produkternas höga prestanda och tillförlitlighet som gör att de kräver låg eller ingen bemanning. Catechs produkt koncept integrerar egna programvaror för styrnin g och optimering. Stora designansträngningar har gjorts för att integrera arbetsmiljö mässiga skydd, som skall sänka bullernivåer och olycksrisker, utan att inkräkta på hög produktivitet. Catechs produkter och system ökar sågverkens produktivitet och lönsamhet genom att driften rationaliseras, samtidigt som råvaruutbytet och kapaciteten höjs. Maskindelarna utgör moduler som gör det möjligt att designa väl beprövade lösningar, som tillgodoser kundernas specifika behov. Catech levererar bland annat kantautomater, råsorteringar, justerverk, ströläggare och paketmaskiner. Kunderna erbjuds högt automatiserade och tillförlitliga produkter som på ett effektivt sätt ökar produktiviteten. Genom integreringen av Framtecs produkter med Catechs produkter så breddas produktutbudet, vilket leder till konkurrensfördelar vid större upphandlingar. Försäljningsprocess Varje projekt är unikt beroende på kundens specifika inriktning, råvaran eller layout på sågen. Det är därför avgörande att tillsammans med kund definiera den bästa teknisk a lösningen. Catech har erfaren försäljningspersonal och de moduluppbyggda anläggningarna tillsammans med Catechs egna mjukvaror gör att möjligheterna är goda att Catech kan skräddarsy en anläggning utifrån sina standardprodukter. Eftermarknad Under året har Catech genomfört någon form av service i cirka 25 anläggningar. Eftersom cirka 150 Catech-anläggningar är i drift finns en potential för ökning. Numera skrivs normalt ett serviceavtal i samband med att en ny anläggning levereras. Reservdelsförsäljningen var inledningsvis låg under året men har ökat allteftersom produktionsnivån ökat bland kunderna. En uppgradering av en befintli g anläggning kan innebära betydande förbättringar av prestanda och förläng d livslängd hos anläggningen och att helt nya maskindelar ersätter gamla. Fördelning omsättning Service (18 %) Anläggningar (51 %) Reservdelar (31 %) Produktutveckling Catech investerade under 2009 cirka 1,6 (0,8) Mkr i utveckling, vilket motsvarar cirka 7,4 (1,5) procent av omsättningen. Catech bedriver teknisk utveckling i teknikgrupper som träffas regelbundet och beslutar om förbättringar. Ny teknik som blir kommersiellt intressant utvärderas och när den kan bidra till förbättrad funktion och/eller lägre kostnad inkluderas den på ett planerat sätt i produkterna. Catech har under 2009 utvecklat ett nytt produktområde för styrning av trimningsutrustning. Tillsammans med Framtec s en sty ckematare och råsortering blir det ett ännu slagkraftigare koncept. Produktion & Leverans En stor del av produktionen läggs ut på underleverantörer. Bedömningen är att kostnadsnivån kan sänkas genom att öka antalet underleverantörer och att söka nya geografiska områden för produktionen. Ritningsunderlagen i 3-D garanterar att tillverkningen görs utan misstag hos underleverantörer och i egna anläggningen. Ingen leverantör driftsätter motsvarande anläggningar och åstadkommer utlovad prestanda i produktionen snabbare än Catech. Kvalitet Catechs produkter designas med kvalitetstänkande från konstruktion till driftsättning. Catech arbetar nära väl utbildade och av Catech certifierade underleverantörer. Kapacitet s- och utbytesprov sker i samband med att anläggningen tas i produktion. Catech är kända för att snabbt uppnå utlovad prestanda. Varumärke Catechs varumärke symboliserar stabilite t, kvalitet och effektivitet. Catech driftsätter på utsatt tid och produkterna är driftsäkra. Varumärket har god igenkänning både nationellt och internationellt. Under 2009 registrerades Catechs varumärke och 6

7 logotyp bland annat i USA och Kanada. Varumärket finns därmed registrerat i EU och ett tiotal andra länder. Patent Catech har ett antal patent som är aktiva och merparten är internationella. Patenten gäller bland annat följande: Inläggaranordning Anordning vid elevator för separering av brädämnen Detektering och avmatning av fellagda brädämnen Hållbarhet Catech tillämpar ej GRI:s G3-kriterier för hållbarhetsredovisnin g. Medarbetare Catechs team av erfarna och motiverade personer i organisationen bidrar till att skapa en atmosfär av kreativitet och deltagand e, som syns utåt mot kunderna. Serviceanda n medför att alla arbetar för att tillfredsställa kundernas krav på snabba och professionella åtgärder. Bolagets konstruktöre r arbetar för att vidareutveckla och anpassa produkter till kundernas behov. Personalfilosofin går ut på att alla arbeta r fritt under ansvar. Medarbetarna får ta ansvar för att arbetsuppgifterna genom förs. På så sätt skapas ett stort utrymme för kreativitet. Vid årsskiftet hade Catech-koncernen 23 anställda. Nitton av de anställda hade tekniska arbetsuppgifter, och resterande arbetar inom administration, marknad och försäljning. Arton är män och fem är kvinnor. Styrelsen består av fyra män och en kvinna och VD är en man. Genomsnittlig t antal anställda under året var 23 (18). Genomsnittlig ålder i företaget är 47 år. Den yngsta är 30 år och den äldste 64 år. Vid års skiftet var den genomsnittliga anställningstiden 8 år och 9 månader. Catech har avtal med företagshälsovård för samtliga medarbetare. Alla anställda erbjuds friskvård. 7

8 Catech årsredovisning 2009 Produkter Produkternas strategiska position Catechs produkter är tekniskt ledande inom sina segment. Catechs utvecklingsarbete kompromissar inte i något avseende kvalitet och prestanda. Den starka position Catech har på marknaden underlättar vid introduktionen av nya produkter. Catech kan genomföra leveranser med huvudsakligen egna produkter från såglinje till paketering. För att ytterligare stärka den strategiska positionen avser Catech att komplettera sina egna produkter genom samarbete med andra företag. Mätsystem, optimeringssystem och kvalitetssystem Kantautomater Råsorteringar Catechs avancerade system för mätning, optimering och kvalitetskontroll finns i flera utföranden. Optimeringssystemen innehåller avancerade simulerings- och analysverktyg, goda statistik- och rapportmöjligheter, 3-D visning och webbaserad övervakning. Det finns möjlighet till online simulering under pågående produktion. Catech har avancerade mätsystem som medger att mätresultat från flera ställen i produktionen jämförs och analyseras. Därmed kan man enkelt och snabbt se avvikelser och vidta åtgärder som höjer sågutbytet. Catechs kvalitetssystem bedömer kvaliteten med avseende på kvistars antal, form, storlek och placering. Efter analys skickas resultatet till optimeringssystemet, som tar hänsyn till kvalitetsresultatet vid uttag av optimalt värdeutbyte av brädämnet. Catech kan som enda företaget erbjuda kantautomater som arbetar utan bemanning. Denna automatisering förbättrar arbetsmiljön, samtidigt som sågverkens kostnader minskas och produktionsutbytet förbättras. Catech har ett brett program av kantautomater för olika segment och kan erbjuda obemannade alternativ. Den obemannad e kantautomaten har en special designad elevator som detekterar dubbellagda brädämnen och den har ett patenterat separationssystem. Vrakenheten i elevatorfickan gör att dåliga brädämnen kan vrakas och därmed kan kapaciteten ökas. De brädämnen som inte kan kantas optimalt vrakas automatiskt i transportören efter mätzonen. Därmed undviks problem med vrakning i kantverket. Kantverken kan utrustas med två, tre eller fyra klingor. Catech erbjuder kompletta råsorteringar inklusive styrning och kapning, som utförs innan sjunkfacken. Sjunkfacken karakteriseras av minimal fallhöjd och levereras med hydrauliska eller mekaniska klaffar för varsam tömning som minimerar virkesskador. Catechs Wane Scanner rationaliserar driften innan råsorteringen genom att mäta upp det osorterade virket och styr kapningen automatiskt. 8

9 Ströhanteringsutrustning Enstyckematare Strömottagaren är helautomatisk med automatisk inmatning av tomma ströhäckar och automatisk utmatning av fyllda ströhäckar. Ströläggaren består av ett antal moduler som kan levereras som en komplett maskin eller var för sig. Ströautomaten består av strökassetter och en rörlig ram för nedläggning av strön på virkespaket. Enstyckemataren Tong Loader har med sin höga tillförlitlighet och säkra matning med upp till 220 bitar per minut med varierande dimensioner blivit ett begrepp världen över. Tong Loader kan placeras på alla ställen i produktionslinjen, exempelvis efter såglinje eller före ströläggare och paketmaskin eller i råsorteringen tillsammans med Wane Scanner. Brädhanteringssystem Justerverk Catech har ett stort urval av högteknologiska brädhanteringssystem såsom elevatore r, avlägg, kassettdäck, bandtransportörer, rullbanor, kedjetransportörer och bromsband. Catech erbjuder kompletta frekvensstyrda justerverksintag med ställbar s-elevator för effektiv separering av brädor och skonsam hantering av grövre dimensioner. 9

10 Catech årsredovisning 2009 Case: Gyllsjö Träindustri AB Gyllsjö Träindustri AB är inriktade på palltillverkning och producerar drygt 1,5 miljoner pallar per år i sin moderna maskinpark. Produktione n planeras utifrån kund behov och ökad efterfrågan kan mötas med kort varsel. De är specialiserade på EUR-pallen, som de var med och utformade i början av talet. Gyllsjö har kapacitet att tillverka mer än EUR-pallar varje vecka. Hög standard och detaljsinne på pallarna gör att kundernas förväntningar på kvalitet uppfylls. Gyllsjö är ISO-certifierade enligt ISO 9001, kvalitetsstandard och ISO 14001, miljöstandard. Sågverket har idag två såglinjer och fem tillverkningslinjer för pallar med hög leveranskapacitet. Pallspiken tillverkas av ett dotterbolag, därför har Gyllsjö en säker produktionskedja som klarar ökad efterfrågan. Pallarna tillverkas av svensk gran och fur. Brädorna genomgår sortering i flera led för att minimera risken för skador och sprickor. Pallarna håller de mått som är angivna. Rätt dimension på brädorna även i torrt skick gör att pallen kan bära så mycket last den är gjord för. Under 2008 levererade Catech en kort och snabb kantautomat anpassad för palltillverkning. Samtidigt levererade Framtec råsorteringen. Produktionskapaciteten har ökat med procent tackvare leveransen. Gyllsjö Träindustri AB Produktion: 1,5 miljoner pall Omsättning: 100 miljoner Rörelseresultat: 1,5 miljoner Antal anställda: 55 Leveransomfattning Styrning och optimering Catechs mät och optimeringssystem utgör hjärnan i leveransen. Gemensamt är att systeme n styr, mäter eller optimerar baserat på Catechs unika system med hjälp av laserteknik, kamerateknik eller annan mättekni k. Mätning och behandling av mätdata görs ytterst snabbt och med stor precision. Systemet är utvecklat av Catech och under åren har det vidareutvecklats och förfinats och utgör en av förutsättningarna för obemannad drift av bland annat kantautomater och råsorteringar. Systemen innehåller också avancerade simulerings- och analysverktyg. Flexibiliteten medger bland annat omfattande statistik och möjlighet att designa egna rapporter. Mätningar från ett flertal ställen i såghuset kan analyseras på ett snabbt och enkelt sätt. Ett urval funktioner Simulering under pågående produktion 3-D visning av brädämnen Skiftrapporter som utformas efter sågverket s önskemål Kontinuerlig uppdatering av produktionsdata och produktionsavvikelser Larmindikation som föreslår lösningar Webbaserad övervakning Elevator En tvärtransportör transporterar brädämnena från såglinjen till elevatorn. Elevatorfickan är djup vilket underlättar plockning av brädämnen, elevatorfickan har även en vraklucka. På elevatortoppen finns ett separationssystem som matar brädämnena en och en till en tvärtransportör. En lasergivare detekterar dubbellagda brädämnen och puffar tillbaka dessa i elevatorfickan. På tvärtransportören förs brädan under mätramen, där optimeringssystemet gör en dubbelsidig lasermätning. Vidare finns en automatisk vraklucka som vid behov vrakar enligt optimeringsresultatet. Kantverksinmatare De brädor som inte vrakas förs till en brädlyft som underlättar iläggning av brädor i kantverksinmataren. Kantverksinmatarens uppgift är att positionera brädämnet med fyra centreringsarmar för vidare transport in i kantverket. Inmatarkedjan till kantverket går i hastigheter av 400 m/s. Kantverk SE-520 Kantverket är själva hjärtat i kantautomaten. Dess uppgift är att såga av kanterna och 10

11 skapa en skarp bräda med jämna kanter. Kantverket SE-520 har två luft/vatten kylda klingor och en hydrauliskt lyftbar huv. Catech kan även leverera kantverk med tre eller fyra klingor som skapar flera skarpa brädämnen. Ribbavskiljare och avlägg en elevator för separering av brädorna till en ändjämningssektion där brädorna dras lika i rotänden. Därefter förs brädorna vidare till lagringstransportörer för att vid en uppsamlingstransportör bilda ett lag före enstycksmatningen. Cirka 35 medelbrädor kan lagras. Brädorna får ej ligga omlott då detta skapar problem vid efterföljande moment. Enstyckemataren Tong Loader Brädorna förs via en medbringartransportör till ett mellanlagersystem sjunkfacken. Beroende på vilken sort som bildats öppnas en klaff och brädan faller ned i för den rätt fack. När korrekt antal brädor för att bilda ett paket finns i facket töms detta ut i botten i form av ett rus på en underliggande transportör. Dubbelelevator Efter kantverket transporteras brädämnet in i ribbavskiljaren som har fem tryckrullar som håller fast brädämnet när ribborna separeras och faller ner i källaren. Kvar blir den sågade brädan. Efter ribbavskiljaren har Gyllsjös befintliga bandtransportör integrerats i Catechs system. Efter bandtransportören transporteras brädämnet till brädavlägget ULE-50 som har en brädbroms och en medbringarkedja för avdrag. Efter brädavlägget transporteras brädämnet vidare till Framtecs leverans. Transportörer Tong Loadern plockar brädämnena en och en i mycket hög hastighet. Matningshastigheten kan vara upp till 220 bitar/min. Den kan hantera brädämnen av blandade bredder och tjocklekar. Styrning råsortering Via en ställbar ackumuleringstransportör förs virkesruset fram till en dubbelevator där brädorna separeras med släta linjalmedbringare som är skonsamma mot virke t. Brädorna separeras för att de skall bilda ett virkeslag som är en förutsättning för den efterföljande paketläggningen. Dubbelelevato rn utgör främre gräns för Framtec s leverans. Från Catechs brädavlägg ska brädämnena transporteras vidare till råsorteringen. Först faller brädämnet ner på en tvärtransportör som transporterar brädämnet vidare till en 90 kurvtransportör som för brädämnet via Enstyckemataren Tong- Loader matar brädorn a en och en in i en medbringartransportör där brädornas bredd och tjocklek mäts upp med hjälp av en laserfotocell för bredden och två stycken analogfotoceller för tjockleken. Mätdatan behandlas i en Siemens PLC där en sort bildas baserat på dimension. I den integrerade operatörspanelen kan sortgränserna definieras samt att aktuella mätvärden presenteras i realtid. 11

12 Catech årsredovisning 2009 Marknad Marknadstrender Lågkonjunkturen som följde efter finanskrisen reducerade kraftigt efterfrågan på ny utrustning för sågverksindustrin men en förbättring började skönjas under senare delen av fjärde kvartalet Inledningen på 2010 bör innebära att efterfrågan blir relativt god på flertalet av Catechs marknader. På lite längre sikt är utsikterna fortsatt gynnsamma. Behovet av att investera i produktivitetshöjande system och utrustningar finns kvar. Råvarukostnaderna ökar och sågverken fokuserar allt mer på värdeutbyte. Råvaran (timret) svarar för cirka procent av totala kostnaderna för sågverken. Förutom kapacitet är därför utbytet och kvaliteten på de sågade brädorna avgörande för lönsamheten. Lönekostnaderna påverkar investeringskalkylerna i hög grad och där är Catechs modeller för obemannad drift konkurrens kraftiga. Produktionsanläggningar i Östeuropa och Ryssland är ofta omoderna och ineffektiva och därför bör investeringarna i moderna anläggningar öka. Catech har därmed en betydande potential och arbetet har fortsatt i Ryssland för att skapa en position för Catech. Potentialen för Catechs produkter i Nordamerik a är betydande och Catech planera r att påbörja en mer systematisk bearbetning av den marknaden under Marknadsandelar Catech har en hög marknadsandel nationellt och i Skandinavien. Catech har en dominerande position inom segment en kantautomater och topp-presterande enstyckematare. Catech har installationer i nitton länder: Sverige, Norge, Finland, Australien, Nya Zeeland, Chile, Sydafrika, Kanada, Frankrik e, Tyskland, Italien, Spanien, Österrik e, Englan d, Skottland, Lettland, Polen, Slovakie n och Ryssland. Catech har säljrepresentanter i Norge, Finlan d, Tyskland, Frankrike, Polen, Estlan d, Lettland, Litauen, Schweiz, Österrike, Sydafrik a, England, Irland, Nya Zeeland och Australien. De arbetar för att skapa nya affärer och bibehålla de befintliga kundrelationerna. Kunder Catech marknadsför sina produkter till sågver k inom soft-woodområdet (fura och gran). Flera av Catechs kunder är stora koncerne r, som investerat i produkter från Catech i flera av sina sågverk. Under 2009 slutfördes leveranserna till bland annat Gyllsjö Träindustri AB, Setra Hasselfors och Swedwood Slovakia, Slovakien. En obemannad kantautomat med lamelloptimering har levererats till Swedwood Slovakia. Till Gyllsjö Träindustri AB har en obemannad kantautomat levererats för att användas inom tillverkning av pallmaterial. Dessutom har Framtec levererat en råsortering till Gyllsjö Träindustri AB. Konkurrenter Catechs huvudkonkurrent på marknaden i Sverige är Söderhamn Eriksson AB. Internationellt utgör även Linck en konkurrent. 12

13 Installationer n Representanternas områden 13

14 Catech årsredovisning 2009 Aktien Catechs aktie är noterad på Nasdaq OMX First North. Efter den nyemission som avslutades mars 2010 är aktiekapitalet i Catech krono r fördelat på A-aktier och B-aktier. Kvotvärdet per aktie är 1,60 kronor. A-aktien ger rätt till 10 röster per aktie och B-aktien en röst per aktie. Samtlig a aktier ger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Catechs certified adviser är Remium AB. Catech genomförde under 2009 en sam manläggning av aktier så att en ny aktie motsvaras av 20 gamla aktier. Under hösten genomförde Catech en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna till kursen 3,30 kronor. En gammal aktie gav rätt att teckna en ny aktie. Emissionen blev övertecknad och således gavs A-aktier och B-aktier ut som tillförde bolaget miljoner kronor efter emissionskostnader. Kursutveckling Under 2009 har kursen sjunkit med 50 procent från 7,52 kronor till 3,75 kronor. Småbolagsindex har under samma period sjunki t med 49 procent. Under året har Catechs aktie som högst betalts med 11,61 kronor och som lägst med 3,32 krono r. Vid utgången av 2009 uppgick Catechs börsvärde till kronor Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Börskurs Omsatta aktier Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Förändring antal aktier Förändring aktiekapital Totalt aktiekapital Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Totalt antal aktier Kvot/ nominellt Värde* Em. kurs* 1984 Bolagsbildning Nyemission Split 1: , Nyemission ,08 0, Nyemission , Nyemission ,08 0, Nyemission ,08 0, Sammanläggning , Nyemission ,60 3, Nyemission ,60 3,30 14

15 Ägarstruktur Antalet aktieägare uppgick till 1024 (1046) vid årsskiftet. Ägarstruktur enligt Aktiebok per 31 december 2009 Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier Antal röster Kapital procent Röster Ulf Löwenhav med bolag ,0 23,9 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,9 6,9 Sorb Industri AB ,7 4,1 Banque Carnegie Luxembourg ,6 4,0 Reinhold Dånmark med bolag ,1 2,7 Stefan Hällberg ,0 2,6 Lennart Holm ,6 2,3 SEB (Life) Ass Co Ltd ,6 2,3 Ingemar Drakensjö med bolag ,6 2,3 Gustaf Von Blixen-Finecke ,6 2,3 Försäkringsbolaget Avanza pension ,5 2,2 Sven-Enar Engberg ,3 2,0 Rolf Tedestedt med bolag ,2 2,0 Övriga Aktieägare ,2 40,4 Summa Fördelning av aktieinnehav Antal aktier Andel av totalt antal aktier % Antal aktieägare Andel av totalt antal aktieägare % , , ,7 28 2, ,9 16 1, ,4 15 1, ,8 2 0,2 Summa Ägarkategorier Aktiernas fördelning på ägarkategorier Finansiella företag (10,99 %) Svenska fysiska personer (54 %) Utlandsboende ägare (8,4%) Belöningsprogram Intresseorganisationer (0,75 %) Övriga svenska juridiska personer (12,91 %) Ej kategoriserade juridiska personer (12,95 %) Catech tillämpar ej belöningsprogram med utspädningseffekt. Utspädning Som köpeskilling vid förvärvet av PSD har Catech emitterat konvertibler som under vissa förutsättningar ger rätt att konvertera till B-aktier i Catech. Antalet aktier som konvertera s blir lägst B-aktier och kan högst uppgå till B-aktier. Antale t aktier bestäms av omsättningen under räkenskapsåret 2011 och konvertering kan påkallas efter årsstämman Vid full konvertering uppkommer en utspädning om 29 procent. 15

16 Catech årsredovisning 2009 Risk- och känslighetsanalys Resultatprognos Styrelsens farhågor om väsentligt sämre resultat för 2009 visade sig vara befogat och året blev ännu sämre än farhågorna. För 2010 bör efterfrågan förbättras och koncernen bedöms lämna vinst för Lågkonjunktur Finanskrisen och den efterföljande djupa och breda lågkonjunkturen visar att det är närmast omöjligt att skydda sig mot riktigt dramatiska förändringar i omvärlden. Catech har reducerat personal och andra kostnader och genomfört nyemissioner. Catech har dock kvar kärnkompetensen och står därför väl rustad inför en konjunkturvändning. Marknadsacceptans Marknadsacceptansen är hög och Catech är nästan alltid en tillfrågad leverantör vid upphandlingar. Catech är känt för snabba och väl genomförda leveranser. Catech bör bibehålla eller öka sina marknadsandelar. Produktutveckling Catech har en kontinuerlig produktutvecklingsprocess. Ny teknik utvärderas och när den kan bidra till förbättrad funktion och/eller lägre kostnad inkluderas den på ett planer at sätt i leveranserna. Catech tar också hänsyn till den rådande komponentstandard som finns hos sågverk och försöker inkludera sådana komponenter för att på det sättet bidra till att kunden får lägre driftkostnader och lägre kapitalbindning av reservdelar. Det kan inte uteslutas att konkurrenter utvecklar produkter och metoder, som kan förändra Catechs konkurrenskraft negativt. Konkurrens Catech har ökat konkurrenskraften genom förvärvet av Framtec. Catech kan numera offerera väsentligt större projekt och blir därför tillfrågad i fler projekt. Trenden är att med högre råvarupriser blir utbytet en allt viktigare faktor vid kalkyleringen av sågverkens lönsamhet varför Catechs konkurrenskraft ökar genom erbjudandet av de egenutvecklade optimeringssystemen. Försäljning & marknadsföring Det är oftast långa försäljningsprocesser och relativt stora investeringar för kunden. Det kan därför bli ojämn beläg gning i verksamheten. Catech motverkar de negativa effektern a genom att arbeta med låga fasta kostnader och använda under leverantörer för en stor del av tillverkningen. Företagets produkter Catechs produktprogram har breddats genom förvärvet av Framtec. De världsledande kantautomaterna är moderna och mycket konkurrenskraftiga. Koncernens råsorteringar, ströläggare och optimeringssystem gör att Catech nu har ett brett produkterbjudande. Medarbetare Catech är ett litet företag där så gott som alla medarbetare kan anses vara nyckelpersoner. Även om arbetet inom många områden görs i team är effekten av en eventuell förlust av nyckelmedarbetare betydande. Allt efter som Catechs ekonomi har stärkts har förbättringar i form av t ex friskvård och hälsovård kunnat erbjudas alla medarbetare. Leverantörer Catech arbetar med ett antal leverantörer för tillverkning av olika maskinmoduler. Leverantörerna gör ett erkänt gott arbete med hög kvalitet men är också relativt små företag. Catech har under senare år gjort väsentliga förbättringar i den egna produktdokumentation och specifikationen. Det kvalitetshöjande arbetet innebär att fler leverantörer kan komma ifråga för tillverkning varfö r ett bortfall av en enstaka leverantör bara skulle ge upphov till begränsade problem. Det finns också ett antal nyckelkomponenter i Catechs produkter. De kommer oftast från världsledande stora leverantörer och ett bortfall av dessa är inte sannolikt. Produktansvar Catech har tecknat en produktansvarsförsäkring som begränsar riskerna vid eventuella sak- eller personskador. Catech har hittill s inte haft någon situation där produktansvarsförsäkring behövt användas. Den normala garantitiden är ett till två år. Catech gör löpande av sättningar för att vid projektens slut täcka eventuella garantikostnader. Teknologi, produkter och patent Catechs teknik skyddas av patent och optimeringssystemet av svårlösta algoritmer. Trots det finns det risker för att delar av den synliga tekniken kopieras av andra. Finansiella risker och ränterisker Catech har en försvagad finansiell ställning. En långvarig lågkonjunktur sätter press på bolagets likviditet. Finansiering Catechs ska normalt finansieras med kassaflöde från verksamheten. Ytterligare nyemission är inte uteslutet. Valutarisker Valuta exponeringen avser primärt Euro som 2009 svarade för 25 procent av 16

17 försäljning en. En bedömning av valutariskerna av VD ligge r till grund för beslut om valutasäkring. Kreditrisker Försäljningen sker i huvudsak till kunder med god betalningsförmåga. Avtalens betalningsupplägg är så att kunderna betala r cirka 30 procent redan vid slutandet av avtale t och upp till 90 procent innan utrustningen driftsätts. Vissa representanter köper reservdelar i egen räkning och eftersom de ofta är mindre företag kan här föreligga viss kreditrisk. Catech har inte under de senaste fem åren gjort några betydande kreditförluster. Kredit risken ökar under rådande låg konjunktur. Likviditetsrisker Likvida medel placeras i bank. Eftersom Catech arbetar på en volatil marknad och varje affär svarar för en relativt stor del av omsättningen krävs en noggrann likviditetsplanering och ett nära samarbete med kreditinstitut. 17

18 Catech årsredovisning 2009 Flerårsöversikt Catech-koncernen Resultaträkningar Omsättning Tkr Rörelseresultat/EBIT Tkr Resultat efter finansnetto Tkr Periodens resultat/ebt Tkr Periodens resultat/ebt e avveckling Tkr Bokslutsdispositioner Tkr Skatter Tkr Produktutveckling Produktutvecklingskostnader (cirka belopp) Tkr Aktiverad produktutveckling Tkr Summa produktutveckling Tkr Balansräkningar Anläggningstillgångar Tkr Omsättningstillgångar (exkl likvida medel) Tkr Tillgångar som innehas för försäljning Tkr Likvida medel Tkr Summa tillgångar Tkr Eget kapital Tkr Räntebärande skulder Tkr Skulder hänf till tillg som innehas för förs Tkr Icke räntebärande skulder och avsättningar Tkr Summa eget kapital och skulder Tkr Nettoskuld (likvida medel-räntebärande skulder) Tkr Kassaflöden Kassaflöde från löpande verksamheten Tkr Investeringar/avyttringar Tkr Förändring av räntebärande skulder Tkr Nyemission Tkr Övrigt Tkr Förändring av likvida medel Tkr Fritt kassaflöde (kassflöde just för ränta o skatt) Tkr Nyckeltal Rörelsemarginal/EBIT marginal % 42,0 6,4 6,1 1,6 1,0 12,9 7,9 13,5 5,1 7,9 Vinstmarginal/Nettomarginal % 44,9 6,5 5,4 0,5 1,6 13,6 7,2 15,3 6,4 7,5 Avkastning sysselsatt kapital/roce % Avkastning på eget kapital/roe % Kassalikviditet % Soliditet % Skuldsättningsgrad Ggr 17,21 1,95 0,00 0,92 1,47 1,91 0,48 1,69 0,59 0,00 Andel riskbärande kapital % Räntetäckningsgrad Ggr 9,9 9,9 6,4 1,5 1,6 19,2 11,5 7,6 3,2 17,8 Antal anställda Antal Nyckeltal aktier Genomsnittligt antal aktier Tusental Aktiekapital Tusental Bokfört värde per aktie/bvps Kr 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 Börsvärde Tkr Enterpise value/ev Tkr P/E Ggr 0,89 3,41 10,00 64,00 17,14 1,21 5,45 1,30 9,19 6,80 Aktiekurs Kr 3,75 9,00 16,20 9,60 8,40 8,20 14,60 7,00 11,40 14,00 Eget kapital per aktie Kr 0,32 5,87 3,23 1,61 1,46 2,93 6,53 3,85 9,24 10,12 Substansvärde per aktie Kr 3,70 5,80 3,20 1,60 1,40 3,00 6,60 3,80 9,20 10,20 Resultat per aktie/eps Kr 4,23 2,64 1,62 0,15 0,49 6,79 2,68 5,39 1,24 2,06 Kassaflöde per aktie/ceps Kr 3,75 4,00 5,20 2,00 0,00 4,80 4,80 6,20 2,60 1,20 Utdelning per aktie Kr ( Definitioner av de finansiella nyckeltalen finns på sidan 53) 18

19 19

20 Catech årsredovisning 2009 Förvaltningsberättelse Styrelsen och den verkställande direktören för Catech AB, får härmed avge årsredovisning för Koncernen Moderbolagets firma är Catech Aktiebolag. Aktiebeteckningen på Nasdaq OMX First North är CATH B. Catechs rörelse för träindustrin har den 1 juni 2009 överlåtits till ett helägt dotterbolag Catech Saw Equipment AB. Vid överlåtelsen uppko m en reavinst på 6 miljoner kronor i moderbolaget. Framtec i Nora AB kvarstår som ett helägt dotterbolag till Catech AB. PSD Insight AB förvärvades i augusti Efter verksamhetsårets slut har Catechs styrelse beslutat att knoppa av PSD i samband med att en nyemission genomförs i PSD. Till följd av osäkerheten kring PSD:s finansiering har styrelsen i Catech beslutat att skriva ner tillgångarna i PSD till 0 kronor. Verksamheten Bolaget skall, självt eller genom dotter- och intressebolag, bedriva utveckling, tillverkning och marknadsföring av maskiner och system för träbearbetande och andra industrier, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed sammanhängande verksamhet. Moderbolaget har sitt säte i Nyköping kommun, Södermanlands län liksom det helägda bolaget Catech Saw Equipment AB, som också bedriver verksamhet i Ljusdal. Det helägda dotterbolaget Framtec i Nora AB, som förvärvades december 2008, tillhör också den del som har sin verksamhet inriktad mot träindustrin. Catech erbjuder sågindustrin ett brett produktprogram men den osedvanligt djupa lågkonjunkturen har minskat sågverkens investeringar, vilket minskat försäljningen kraftigt. Trots kostnadsneddragningar har verksamheten givit en betydande förlust som försämrat bolagets finansiella ställning. Under året genomfördes en emission med företrädesrätt för aktieägarna, som tillförde bolaget cirka 4 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader. Under året har bolaget utvecklat nya produkter och tekniska lösningar, som integrerat produktprogrammen mot träindustrin. Synergieffekterna mellan Catech och Framtec är betydande och när konjunkturen vänder och sågverkens investeringar ökar är bedömningen att Catech och Framtec kommer att kunna lämna konkurrenskraftiga erbjudanden till kunderna. Ett kännemärke är att såväl Catechs som Framtecs system och maskiner är driftsäkra och kan skötas utan fast bemanning. Det medför att sågverken kan uppnå högre kapacitet och bättre värdeutbyte samtidigt som de fasta driftkostnaderna minskas. Omsättning och resultat Omsättningen blev 21,4 (53,7) miljoner kronor, varav 10,3 (40,0) miljoner kronor utgjorde försäljning av anläggningar och 9,9 (13,4) miljoner kronor försäljning av service och reservdelar. Av omsättningen bestod 9,2 (20,6) miljoner kronor av exportintäkter. Rörelseresultatet efter avskrivningar minskade till 9,0 (3,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto försämrades till 9,6 (3,5) miljoner kronor. Nettoresultatet blev 7,1 (3,5) miljoner kronor. Resultatet per aktie blev 2,6 (1,3) kronor. Årets nettoresultat inklusive resultat från verksamhet under avyttring blev 11,4 (3,5) miljoner kronor och resultat per aktie blev 4,2 (1,3) kronor. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten försämrades till 9,8 ( 8,4) miljoner kronor. Kassaflödet från investeringsverksamheten blev 1,6 (2,9) miljoner kronor. Förra årets förvärv av Framtec gav ett positiv t kassflöde eftersom likvida medel om 8,3 miljoner kronor ingick i förvärvet. Finansieringsverksamheten gav 3,9 (7,6) miljoner kronor varav 4,0 miljoner kronor avser nyemission. Checkkrediten om 3,0 (3,0) miljoner utnyttjades med 2,6 (2,6) rsskiftet. Likvida medel var 2,8 (9,0) miljoner kronor vid årsskiftet. Kassalikviditete n, inklusive outnyttjad checkkredit, blev 66 (119) procen t. Soliditeten sjönk till 3 (22) procent. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 0,9 (7,9) miljoner kronor. Eget kapital per aktie blev 0,3 (5,9) kronor per aktie. Produktutveckling Under 2009 har Catech utvecklat en ny produkt som effektiviserar arbetet vid råsorteringen. Det nya kompakta systemet sorterar, trimma r, mäter kvaliteten och styr facken i en mycket snabb och obemanna d process. Produkten lanseras under våren Vidare har Catech fortsatt moderniseringen av system och maskiner. Kännetecknande för alla produkter är att de är anpassade för obemannad drift och är driftsäkra. Utgifterna för produktutveckling uppgick till 1,4 (0,8) miljoner kronor och har aktiverats och skrivs av med 20 procent per år. I Catechs system ingår unika tekniska lösningar vilka skyddas genom patent. Catechs egna mätsystem är unika och ger en mycket snabb och tillförlitlig drift. 20

21 Produktion Tillverkningen sker huvudsakligen hos underleverantörer. Catech ansvarar för kvalitetssäkring. Konstruktionsarbetet utförs av Catech och sker i 3D-CAD. Marknad och försäljning Catech har under året främst deltagit i den stora Ligna mässan i Hannover. Lågkonjunkturen har reducerat efterfrågan av ny utrustning för sågindustri n. För Catech har försäljningen främst kommit från eftermarknaden och befintliga kunder. Under det fjärde kvartalet har efterfrågan och intresset för Catechs produkter förbättrats och bedömningen är att konjunkturen successivt kommer att förbättras och att efterfrågan därmed förbättras. Orderingången blev 16,9 (25,9) miljoner kronor, varav 9,9 (13,4) miljone r kronor avser service och reservdelar. Orderstocken var 3,0 (4,8) miljoner kronor vid årets slut. På de internationella marknaderna samarbetar Catech med lokala representanter. Investeringar Investeringarna i immateriella tillgångar uppgick till 1,3 (6,8) miljoner kronor. Av investeringarna avser 1,3 (0,8) mkr aktivering av utvecklings utgifter. Tillståndspliktig verksamhet Catech bedriver i begränsad omfattning tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Miljöpåverkan är ringa. Årsstämma och styrelsens arbete Styrelsen arbetar efter en arbetsordning för styrelsen samt en VDinstruktio n. Arbetsordningen anger bland annat styrelsens ansvar, arbetsformer, arbetsfördelning samt vilka ärenden som ska föreläggas styrelsen. Årsstämman 2009 valde Ulf Löwenhav, Reinhold Dånmark, Björn Nedin, Anna Josefsson och Peter Näslund till styrelseledamöter. Ulf Löwenhav valdes till ordförande vid styrelsens konstituerande sammanträde. Anna Josefsson var nyval och övriga omval. Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om krono r att fördelas inom styrelsen. Styrelsen har under räkenskapsåret genomfört sexton protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen genomfört ett antal arbetsmöten och andra löpande kontakter. Peter Näslund och 21

22 Catech årsredovisning 2009 Reinhol d Dånmark har närvarat vid alla sammanträden. Ulf Löwenhav har närvarat vid fjorton sammanträden, Björn Nedin vid tolv sammanträden och Anna Josefsson vid tio sammanträden. En utvärdering av styrelsens arbete under verksamhetsåret görs vid det sammanträde där årsredovisningen behandlas. Inga fasta kommittéer har funnits under året. Skälet till det är att styrelsen anser att bolaget är så litet att det inte varit nödvändigt. Årsstämman i april 2009 utsåg Reinhold Dånmark till ordförande i valberedningen. Ordföranden ska under december kontakta de största aktieägarna och efterhöra förslag om förändringar i de frågor som valberedningen ska lämna förslag till årsstämman Vidare har Catech på hemsidan upplagt hur aktieägare ska kontakta valberedningen och styrelsens ordförande. Styrelsens ledamöter valda vid Årsstämman april 2009 Ulf Löwenhav, ordförande Peter Näslund Reinhold Dånmark Anna Josefsson Björn Nedin Organisation Antalet anställda var vid rapportperiodens utgång 23 (23). Genomsnittligt antal anställda under året var 22 (18). Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer Små bolag är generellt känsliga för såväl interna som externa störningar. Catech har under en lång period befunnit sig i en marknad som visat mycket svag efterfrågan. Till följd av det har bolaget redovisa t stora förluster och negativt kassaflöde. Bolaget är finansiellt försvagat och styrelsen utesluter inte att ytterligare ägarkapital kan behöva tillföras under För vidare information om de finansiella riskerna se not 20. Väsentliga avtal Avtalet med säljarna av PSD Insight AB innebär att ersättningen ska erläggas i form av konvertibler i moderbolaget i proportion pro rata till samtliga säljares respektive innehav i PSD. Två konvertibele missioner är utgivna. Den första ger säljarna rätt att teckna minst sammanlagt och högst aktier av serie B i Catech. Det maximala antalet aktier förutsätter att omsättninge n i PSD uppgår till minst 25 miljoner kronor räkenskapsåret Den andra konvertibelemissionen ger säljarna rätt att teckna lägst sammanlagt och högst aktier av serie B i Catech. Konvertering ska ske under perioden 1 juli-30 september Det maximala antalet aktier förutsätter att omsättningen i PSD uppgår till minst 30 miljoner kronor räkenskapsåret Se även företagsförvärvsanalys i not 22. Bolaget har ett avtal från december 2008 med säljarna av Framtec i Nora AB, som innefattar möjligheten till tilläggsköpeskilling. För perioden september 2008-augusti 2009 beräknas tilläggsköpeskillingen till 2,6 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner ska erläggas kontant och resen i form av ett skuldebrev med fyra års löptid. Den kontanta ersättningen ska erläggas våren Den andra tilläggsköpeskillingen beräknas perioden september 2009 till augusti Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses VD och övriga medlemmar i ledningsgruppen, som för närvarande är tre personer utöver VD. Utgångspunkten skall vara att löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga så att bolage t kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning. Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara såväl för bolaget som för den anställde. VDs ersättning skall fastställas av styrelsen eller den styrelsen utser. Ersättningar till övriga befattningshavare skall beslutas av VD efter samråd med styrelsens ordförande. Ersättning skall kunna utgå som fast lön, rörlig lön, pensio n och annan förmån. Den fasta lönen omprövas normalt varje år och utgör basen för beräkning av den rörliga lönen. Den rörliga lönen är beroende av individens uppfyllelse av fastställda mål. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda med pensionsålder 65 år. För andra ledande befattningshavare än VD gäller i allmänhet en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. För VD gäller en ömse sidig uppsägningstid om tolv månader. Riktlinjer skall gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Tvister Sorb Industri AB har påkallat skiljeförfarande mot Catech med ett anspråk på cirka 1,1 miljon kronor, grundat på ett avtal mellan parterna från Anspråket avser tilläggsköpeskilling för en verksamhet avseende kantverk och kantautomater som Catech förvärvat från Sorb. Catech bestrider Sorbs yrkande och har genkäromål med 22

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011

Okt - dec 2012 Okt - dec 2011 Jan - dec 2012 Jan - dec 2011 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Koncernrapport 15 februari 2013 OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 10,5 (10,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari-mars 2009 First North:FIRE Orderingången minskade med 15 % till 16,7 mkr (19,7 mkr) Orderstocken minskade med 13 % till 62,6 mkr (72,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januariseptember 1 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 94,6 MSEK (60,5) Omsättning 92,2 MSEK (59,8) Bruttomarginal 41,9 procent (46,2) Rörelseresultat 8,6 MSEK (2,0) Resultat efter skatt 6,9 MSEK (1,7) Kommentarer från VD Efter ett urstarkt första

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Online Brands Nordic AB (publ) Boråsvägen 40 516 81 Dalsjöfors Org. nr. 556211-8637 info@onlinebrands.se Telefon: 033-27 25 00 Delårsrapport 2016-07-01 2016-09-30 +32% försäljningstillväxt och fortsatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 38 % till 177,4 mkr (128,8 mkr) Orderstocken minskade med 7 % till 34,5 mkr (36,9 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer