MedicWave, onoterad pärla?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MedicWave, onoterad pärla?"

Transkript

1 MedicWave, onoterad pärla? Uppdragsananalys Bolaget sjösätter produkten Lovande samarbeten med flertalet universitet och forskningsgrupper Marknaden efterfrågar enklare sätt att diagnostisera cancer i tidigt stadium Styrelsen beräknar positivt kassaflöde under 2013 Sammanfattning Föreställ Dig att Du eller någon Du känner går till läkaren för en rutinundersökning. Efter ett vanligt blodprov tas och en snabb analys av proteinerna avslöjar att Du har cancer. Istället för att behöva vara orolig så lugnas Du av läkarens besked om att Du inte behöver oroa Dig eftersom han upptäckt detta så tidigt tack vare Spectrolyze. En droppe blod innehåller 60 Gigabite data så sannolikheten att programmet upptäcker något är stor MedicWave har under de senaste åren arbetat med att utveckla Spectrolyze, en programvara som främst används forskningsprogram för dess unika förmåga att hantera otroliga mängder data, vilket underlättar analyser, forskning och utvecklingen av nya läkemedel. Massspektrometrimarknaden som är den största enskilda användaren av Spectrolyze vinner emellertid ständigt nya marker, och MedicWaves produkter används därför på så vitt skilda ställen som Harvards Childrens Hospital, ett vattenreningsverk i Singapore och ett kärnkraftverk i Frankrike. Olika områden och verksamheter, men alla med extremt höga krav på att snabbt kunna hantera stora mängder information och data utan fel. Samma algoritmer kan användas på alla områden. MedicWaves unika programvara Spectrolyze möjliggör för en patient att vid en rutinundersökning enkelt, genom ett blodprov få reda på om denne har proteinförändringar som indikerar på cancer. Tack vare masspektrometriinstrument och avancerad mjukvara kommer läkaren tidigt upptäcka förändringar i kroppen hos sina patienter och på så sätt blir cancern lätt att bota. Rosetta Biosoftware Technologies under 2009 köptes av Microsoft. Köpeskillingen är hemlig, men bolaget förvärvades av sin tidigare ägare Merck för 630 MUSD under Det kan således vara betydligt billigare för en större aktör att förvärva ett bolag som MedicWave än att utveckla en liknande produkt i egen regi. Antal aktier Notering Olistad VD Karl Hillgård Största ägare (%) Tobias Persson (30,74%) Webb Market Cap (pre-money) 22 Mkr Risk Hög Potential Mycket hög 1

2 Beskrivning av verksamheten MedicWave utvecklar en mjukvara som ska bidra till en snabbare, bättre och framförallt säkrare forskningsresultat. På sikt är målet att sjukvården i ett tidigt stadium ska kunna ställa diagnoser och påbörja effektiva behandlingar. Bolaget ska förse företag sjukhus och organisationer med mjukvara för analys av data inom bioinformatik. MedicWaves huvudprodukt är mjukvaran Spectrolyze som hanterar data från så kallade masspektrometriinstrument. En masspektrometer sorterar laddade partiklar med hjälp av elektromagnetiska fält genom att partikelstrålarna böjs på olika sätt beroende på massan. Tekniken utvecklas snabbt och kommer att möjliggöra att du vid ett vanligt läkarbesök kan få besked om du har cancer, detta genom att lämna ett enkelt blodprov. Programmet används av forskare för att detektera olika betydelsefulla proteiner för exempelvis cancer och andra sjukdomar. Spectrolyze analyserar förändringar i kroppens proteiner, på så sätt kan patienten få ett tidigt besked om denne har cancer. Då kostnaden för masspektrometriinstrument ligger mellan 2 till 15 Mkr är det extra viktigt för användaren att dessa kan användas effektivt något som låter sig göras med hjälp av Spectrolyze. En masspektrometer mäter hur de olika partikelstrålarna böjs beroende på massan. Detektorn registrerar information i form av grafer. MedicWaves system tolkar informationen som Masspektrometern genererar. 2

3 Forskare använder programvaran främst vid studier av proteinskillnader hos cancersjuka människor. Proteiner är direkt eller indirekt i alla processer i kroppen och genom att studera dessa kan läkare och forskare få information om vad som händer i kroppen. Kroppen innehåller så pass många proteiner vilket gör det omöjligt att analysera utan ett effektivt verktyg. MedicWave har utvecklat en specialiserad mjukvara som hjälper att analysera data från proteinerna på ett effektivt sätt. Spectrolyze har till skillnad från många andra andra programvaror ett användarvänligt gränssnitt och är kompatibel med data från de flesta masspektrometriinstrument som finns på marknaden. Bolaget verkar inom branscherna medicinteknik, proteomik och bioinformatik. Svårigheten idag inom dessa områden är bristen på bra analysmjukvaror för att hantera de stora mängder data som masspektrometriinstrument genererar och enligt forskare innehåller kroppen mer än en halv miljon olika typer av proteiner. En av finesserna är den unika betalningsmodellen där kunden betalar per analys eller för de analyser denna väljer att göra. På så sätt krävs inga investeringar, utan kostnaden för mjukvaran är rörlig. Läran om proteiner i kroppen, även kallad proteomiken, är ett nytt område som växt explosionsartat de senaste åren och i takt med att DNA-forskningen går fram så uppkommer frågor om hur olika sjukdomar uppkommer. Enligt en rapport från Global Industri Analysts Inc. kommer den globala proteomikmarknaden att uppgå till 6,1 miljarder dollar år Tekniken bakom masspektrometri upptäcktes av John B. Fenn, Koichi Tanaka samt Kurt Wüthrich och belönades med Nobelpriset i kemi Tekniken har nydanat läran om proteomiken vilket har skapat enorma möjligheter för att använda inom läran om proteiner för att ta itu med dagens folksjukdomar. Masspektrometriteknologin har möjliggjort analys av kroppens proteiner och 3

4 aminosyror, detta innebär att det blir möjligt att inom snar tid, med hjälp av ny teknik, att hitta och diagnostisera sjukdomar såsom cancer och sjukdomar i det centrala nervsystemeti ett tidigt stadium. Tack vare att tekniken blivit så pass effektiv har nu masspektrometrar i kombination med avancerad mjukvara blivit populär i laboratorier runt om i världen. Programmet innehåller källkod motsvarande drygt A4-sidor och totalt har det lagts ned ca timmar eller hela 90 manår på utvecklingen av programmet. MedicWaves kärnkompetens ligger inom utveckling av avancerade matematiska och maskinlärande algoritmer inom bioinformatik, intelligenta system, statistik neuronnätverk, data mining samt utveckling av medicinteknisk mjukvara för analys av proteiner och global marknadsföring och försäljning av medicinska produkter och medicintekniska mjukvaror. Marknad Marknaden för bolagets produkter kan delas in i fyra befintliga och potentiella delmarknader: Masspektrometri: Enligt en rapport från Frost & Sullivan U.S. Life Science Mass Spectrometry Markets var masspektrometrimarknaden värderad till 0,7 miljarder dollar 2006 och värderas 1,6 miljarder dollar. Bioinformatik: Marknaden för bioinformatik omsatte 1,4 miljarder dollar Marknaden värderas till 3,3 miljarder dollar. Proteomik: enligt Front Line Strategic Management Consulting uppgår denna marknad till 2,7 miljarder dollar 2008 och 6,7 miljarder dollar. Diagnostik: Enligt BioPerspectives uppgår marknaden för sjukdomsdiagnostik till 5,5 miljarder dollar 2005 och beräknade att den steg till 8,3 miljarder dollar. MedicWave har i första hand valt att rikta sig mot laboratorier och institutioner. Bland dessa finns Karolinska Institutet, Sahlgrenska, Freie Universität Berlin med lflera mycket tunga forskningscentra. De marknader som anses ha störst potential de kommande fem åren är USA, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Danmark. Bolaget har valt att inleda ett samarbete med Exportrådet för att kartlägga marknaden i Tyskland och har kommit fram till att det finns

5 potentiella kunder, bland dessa finns 100 universitet och 16 sjukhus, flera av dessa kunder innehar fler än ett instrument. Tyskland har idag elva erkända centra för cancerforskning vilka finns bland annat i München, Frankfurt, Berlin, Tübingen, Freiburg, Hamburg och Köln/Bonn. Danmark nämns också som en viktig marknad då det finns fler antal instrument jämfört med Sverige som kan användas tillsammans med mjukvaran. Bolagets analysverktyg är kompatibel med de flesta på marknaden förekommande systemen och utvecklas kontinuerligt för att kunna fungera med nya system. Bland konkurrenter finns flertalet mjukvaruföretag som utvecklar mjukvara för analys av gensekvenser, DNA och proteiner, men dessa mjukvaror klarar idag endast att göra enklare analyser. Ett stort framtida hot kan vara de större läkemedelsbolagen såsom Pfizer och AstraZeneca då dessa företag äger olika typer av masspektrometriinstrument. Dessa företag har resurser att utveckla konkurrerande mjukvaror, men visat intresse för MedicWaves mjukvara. Läkemedelsbolagen anses som en viktig marknad för bolaget. Konkurrenterna kan delas upp i fyra olika grupper. Generella konkurrenter har mjukvara som kan appliceras inom flera olika områden. Dedikerade konkurrenter erbjuder mjukvara enbart för analys av masspektrometriinstrument. Kommersiella konkurrenter har mjukvara vars licenskostnad är anpassad till mjukvarans funktionalitet. Fri mjukvara, mjukvara med öppen källkod kan laddas ned utan kostnad med saknar i regel ett funktionellt gränssnitt och kräver professionell kunskap i datorprogrammering och dataanalys. Tidigare konkurrenten Rosetta Biosoftware Technologies köptes under 2009 av Microsoft, köpeskillingen är hemlig, men bolaget förvärvades av sin tidigare ägare Merck för 630 MUSD under Detta visar att de större företagen väljer att köpa upp denna typ av projekt, istället för att själva utveckla tekniken då det ger dem ett tekniskt försprång samtidigt som kostnaderna för detta blir lägre än att själva skapa en helt egen produkt. 5

6 Bilden visar hur MedicWaves program ligger jämfört med konkurrenter vad gäller användarvänlighet, andra funktionaliteter och prestanda. Y-axeln visar den sammanlagda graderingen och x-axeln visar prisnivån. Spectroclyze ligger i toppen på alla områden vilket programvaran är ensam om. Ekonomiska data och prognoser MedicWaves styrelse avser att under den närmaste tiden gå in i en kommersiell fas. Emissionen ska användas för marknadsföring, försäljning och profilering av bolagets programvara. Styrelsen prognostiserar en omsättning på 18,5 MSEK och ett positivt kassaflöde under Vår erfarenhet är att prognoser för utvecklingsbolag är svåra att förutspå då det är svårt att avgöra hur produkten kommer tas emot av marknaden. Historiska siffror har ingen relevans för ett tillväxtbolag i den fasen som MedicWave befinner sig i då detta är ett utvecklingsbolag. Trots att vi inte anser att historiken är viktig i denna typ av bolag så kan vi konstatera att bolaget klarat sig med knappa resurser de senaste åren. Detta tyder på att ledningen har visat sig vara duktig på att var sparsam, vilket är viktigt för ett bolag vars produkt inte kommit ut på marknaden. Ett stort antal potentiella kunder har visat intresse för bolagets produkt och flertalet är enligt 6

7 styrelsen i slutfasen för att fatta beslut om att teckna avtal. Bolaget räknar med att sälja ytterligare 12 licensrättigheter under Q till ett värde av 800 TSEK och därefter 4-5 licenser per månad under 2012 vilket beräknas ge en ökad omsättning om 7,7MSEK. Prognoser SEK Total försäljning FoU (forskning och utveckling) Personalkostnader Resultat efter skatt Resultaträkning SEK Rörelsens nettoomsättning Avskrivningar Summa externa kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Redovisat resultat Balansräkning SEK Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Pågående emission Balanserat resultat Överkursfond Aktieägartillskott Årets resultat Summa fritt eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Styrelse och ledning Styrelsens ordförande tillika grundare Tobias har studerat vid Högskolan i Halmstad och innehar en teknologie magister-examen i datorsystemteknik med inriktning mot intelligenta system. Tobias är även utbildad högskoleingenjör i datorsystemteknik, teknologie kandidat i informations- och kommunikationsteknologi samt teknologie kandidat i elektroteknik. Han har även utbildning inom medicinteknik, matematik och mekatronik. Tobias Persson har 10 års erfarenhet av utveckling av hård- och mjukvaror. Tobias är även MedicWaves tekniska chef. Karl Hillgård har över 20 års erfarenhet av entreprenörskap och är grundare av det medicintekniska bolaget MedicPen. Karl Hillgård är styrelseledamot och VD. Michal Lysek är Medic Waves tidigare VD och grundade MedicWave tillsammans med Tobias Persson. Michal har studerat vid Högskolan i Halmstad och är utbildad till teknologie magister i datorsystemteknik med inriktning mot intelligenta system, högskoleingenjör i datorsystemteknik och teknologie kandidat i elektroteknik. Michal är styrelseledamot, vice VD och produktchef. Christian Hallin har en lång erfarenhet som entreprenör. Han har tidigare varit VD i National Plast AB, VD i VPAB och varit med och grundat med tech-bolaget MedicPen AB. Han har en teknisk utbildning och har även läst ekonomi och marknadsföring. Christian är styrelseledamot i Hälsoteknikalliansen. Bland övriga befattingshavare finner vi Artur Suchwalko. Arthur innehar en doktorstitel sedan år 2004 från Wroclaw University of Technology i Polen med specialisering inom optimal stokastisk kontroll. Han har även specialiserat sig inom finansiell matematik och aktuariell teori och har publicerat ett tjugotal olika artiklar med fokus på programmering, matematisk statistik och data 8

9 mining. Arthur har arbetat som chef för analysavdelningen med fokus på riskhantering och kvantifiering av underliggande risker vid Lukas Bank i Wroclaw. Idag är Artur MedicWaves forskningschef. MedicWaves ekonomichef, Peter Larsson har varit VD för dryckesproducenten mygoodness S.A. och varit ekonomchef på det tidigare börsnoterade företaget Freetel AB, som senare blev Mobyson som idag finns noterat på NasdaqOMX. Peter har de senaste fyra åren drivit en konsultbyrå i Portugal. Axier noterar att bolaget har bytt VD i slutet av 2010 vilket vi anser är positivt då det är bättre att bolagets grundare koncentrerar sig på vad denne har en gedigen utbildning inom. Vi ser det som positivt att Lysek visar på ett ansvar mot såväl bolaget som övriga aktieägare genom denna rockad. Att Michal är specialiserad på datorsystematik och elektronik, två områden som är väldigt viktiga för bolaget gör att vi ser att hans kompetenser kan användas betydligt effektivare i den nuvarande positionen. Vi ser väldigt positivt på MedicWaves nye VD:n Karl Hillgård, då denne är har lång erfarenhet av entreprenörskap samt varit engagerad i det framgångsrika medicinteknikbolaget MedicPen. Vi tror att Karl Hillgård tillsammans med Cristian Hallin, som också varit med på resan i MedicPen är en värdefull tillgång för bolaget då dessa har erfarenhet av vilka problem och svårigheter som kan komma upp vid utvecklandet av ett listat bolag inom medicinteknik. Vi har fortfarande anmärkningar på att VD sitter i styrelsen. Vi upprepar vårt eviga mantra, en VD skall inte sitta i styrelsen han tillsätts av denna. Utöver detta saknar vi fortfarande en oberoende ledamot i styrelsen, även om vi inte har anmärkningar på styrelsens kompetens och erfarenhet. en oberoende ledamot kommer emellertid att vara ett krav i samband med att bolaget skall listas, och vi skulle gärna se att MedicWave meddelar att processen för detta arbete påbörjats. Aktien Aktieägare* Antal aktier Procent Michal Lysek ,29 % Tobias Persson ,74 % Nordica Life ,25 % Cristian Hallin ,80 % Övriga aktieägare ,92 % Totalt ,00 % *innan emissionen 2011 I skrivande stund gör bolaget en emission av aktier för 1,5 SEK per aktie vilket motsvarar 5.4 miljoner SEK. Emissionen är en företrädesemission vilket innebär att bolaget i första hand till sina befintliga aktieägare, men i det fall emissionen inte fulltecknas av de befintliga aktieägarna 9

10 finns möjligheten för utomstående att teckna aktier i bolaget. Vid överteckning har styrelse möjlighet att tilldela ytterligare aktier. Emissionspengarna kommer att användas för att sjösätta bolagets produkt på marknaden genom profilering och marknadsföring. Pengarna kommer även att användas till att bygga upp en försäljningsorganisation. Bolagets mål är att bygga upp samarbeten med globala försäljningspartners, vilket innebär att bolaget trots begränsade resurser kan få ut sin produkt i världen. Emissionsvillkor Teckningskurs 1,50 SEK per aktie Emissionsvolym SEK Sista teckningsdag 6 april Risker och möjligheter Att investera i mindre bolag är förknippat med större risker då de sällan uppmärksammas i den omfattningen de förtjänar. Bolag på de mindre listorna beläggs därför med en riskpremie på grund av avsaknaden av information. Då MedicWave är onoterat ökar risken och likaså riskpremien ytterligare. Företaget avser att listas på en lämplig lista inom månader. Axier förespråkar att de företag som listas på de mindre listorna ägnar tid åt sina aktieägare och den finansiella kommunikationen gentemot dessa. Görs detta på ett korrekt sätt så kommer antalet aktieägare att öka, men framförallt kommer handeln att bli mer genomlyst. Bolag med alltför få aktiva ägare drabbas ofta av såväl en låg likviditet som en stor spread. En av riskerna med att investera i ett bolag som noteras på en av de mindre listorna är således att det kan vara svårt att sälja alltför stora poster vid ett tillfälle som en ägare önskar. Den placerare som väljer att investera i MedicWave i detta skede måsta vara medveten om att detta problem är ännu större för ett onoterat företag. En av de största riskerna som vi ser är allt för förhoppningsfulla prognoser från bolaget. Vår erfarenhet säger att det i många fall inte går som planerat då en ny produkt ska lanseras. Hur stora problem bolaget kommer under sin resa till att bli ett marknads- och säljorienterat bolag är svårt att förutspå. Bolaget har tidigare lämnat allt för förhoppningsfulla prognoser vilket kan dra ner förtroendet för de prognoser som finns. Vi ser gärna att bolaget förbättrar sin kommunikation gentemot aktieägarna för att förbereda sig inför en kommande listning och börjar släppa kvartalsrapporter och pressmeddelanden för att attrahera intresse och bygga upp en rutin på ledningsnivå. Vi anser emellertid att VD-byten bådar gott för en förbättring. MedicWaves begränsade resurser kan innebära att bolaget kan få det svårt finansiellt i framtiden. Därför finns inga garantier för att bolaget kommer att behöva ta in mer kapital och såldes göra ytterligare emissioner. Bolagets produkt baseras på kompetensen hos grundarna och skaparna av programmet, vilket medför ett stort beroende av nyckelpersoner. Skulle flera av nyckelpersonerna sluta kan detta hota bolagets fortlevnad. 10

11 Bedömning Vi brukar rent generellt inte analysera onoterade bolag, men denna gång har vi gjort ett undantag. MedicWave är ett intressant bolag som vi tror har potential på sikt. Bolaget har mått bra av att inte vara listat då fokus kunnat läggas på att utveckla verksamheten. Risken för listade bolag är att en del jobb krävs från ledningen då bolaget är listat vilket medför till att ledningen kan tappa fokus från utvecklingen av själva bolaget. Dessutom brukar marknaden ha svårt att förstå och värdera denna typ av bolag vilket innebär att värderingen kan skifta utan någon underliggande information. Då aktiemarknaden styrs av förväntningar skulle risken vara överhängande att bolaget skulle ha en över/undervärderad aktiekurs vilket hade försvårat vid ett eventuellt kapitaltillskott och därmed bolagets fortlevnad. Utvecklings- och forskningsbolag är inte det som vi helst analyserar då det är svårt för en lekman att sätta sig in i samtliga detaljer och de möjligheterna som finns i denna typ av bolag. Bolagets produkt och marknad är svår att sätta sig in i och det är ingen tillfällighet att alla detaljer och ord beskrivs noggrant i memorandumet. Vi gör bedömningen att bolaget nischat sig på ett intressant sätt och tror enligt den information vi har att det finns en stor marknad för denna typ av programvara. Vi tror också att bolaget nu har positionerat sig rätt och är mogna att ta sig an marknaden, vilket betyder att bolaget inom kort bör kunna vända snabbt till positivt kassaflöde. Vi konstaterar att ledningen under de senaste åren har varit väldigt sparsam och använd de starkt begränsade resurserna på ett bra sätt. Som vi nämnde i den tidigare analysen så var risken för nyemission överhängande, vi tror emellertid att bolaget efter denna emission helt och hållet kan fokusera på att kommersialisera sin produkt. Vi ser positivt till den emission som görs då bolaget har en plan för hur pengarna ska användas för att få ut produkten på marknaden. Vi har svårt att bedöma prognoserna och det kan inte uteslutas att det tar längre tid att etablera sig än estimerat av styrelsen. MedicWaves tidigare prognoser har visat sig för positiva tidigare vilket illustrerar hur svårt det är att bedöma den framtida utvecklingen för den här typen av bolag. Bolaget har under de senaste åren skaffat sig tunga samarbetspartners som Karolinska Institutet Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Freire Universität i Berlin, Eberhard-Karls-Universität i Tübingen. Utöver detta har MedicWave samarbete med ett antal forskargrupper från England, Holland, Frankrike, Danmark, Tyskland, Ryssland, USA och Polen. 11

12 Cancer är en av de stora folksjukdomarna idag. Något som är positivt för bolaget är det ökade antal av cancerfall. Antalet cancerfall har ökat stadigt de senaste fyrtio åren. Diagrammet är taget från Cancer är en av de stora folksjukdomarna idag. Något som är positivt för bolaget är det ökade antal av cancerfall. Antalet cancerfall har ökat stadigt de senaste fyrtio åren. Diagrammet är taget från Socialstyrelsens och Cancerfondens rapport Cancer i siffror 2009 Bolagets styrelse har en gedigen erfarenhet och utbildning och äger stora delar av bolaget vilket vi anser är förtroendeingivande. Christian Hallin och Karl Hillgård har en lång erfarenhet av utveckling av bolag och har varit med och grundat och drivit det framgångsrika medicinteknikbolaget MedicPen som har varit ett av de bolagen på Aktietorget som utvecklats bäst under 2010 med sin minst sagt fantastiska kursuppgång 470 %. Vi vill upprepa vikten av att ha en oberoende ledamot i styrelsen. Bolaget har tidigare haft ambitionen att ta in en oberoende styrelseledamot som inte har kopplingar till ledningen, men har fortfarande inte hittat en lämplig person. Styrelsen prognos för 2013 är att bolaget kommer att göra vinst på 2.2 MSEK och omsätta 18.5 MSEK. MedicPens värdering idag ligger på 172 gånger försäljningen. Tillämpar vi samma värdering på MedicWave där vi utgår ifrån styrelsens omsättningsprognos för 2013 hamnar värderingen på 3,18 miljarder SEK. Detta är orealistiskt men ger en fingervisning på hur värderingen skulle kunna se ut baserat på en relativ värdering då produkten visar sig vara kommersiellt gångbar. Bolaget befinner sig i en fas där det gäller att bevisa att produkten efterfrågas av marknaden. Vi får bilden av att efterfrågan finns, men den största risken är att det uppkommer konkurrenter. Då bolaget har begränsade resurser kommer det vara svårt att konkurrera med större aktörer såsom AstraZeneca eller Pfizer. Något som talar för bolaget är intressen bland de större bolagen att samarbeta med MedicWave. Detta kan innebära att bolaget kan bli en uppköpskandidat vilket ger möjligheten för aktieägarna att göra en lönsam exit. Vi vill återigen framhålla Rosetta. MedicWave har lagt ned 135,000 arbetstimmar på Spectrolyze i sina laboratorium, kostnaden för detta lär knappast understiga 5,000 SEK per timme, vilket gör att en konkurrent skulle finna att de skulle behöva lägga ned närmare 700 Mkr för att eventuellt få fram en produkt som motsvarar den som MedicWave nu kommer att kunna ta till marknaden. 12

13 *Axier Equities har av styrelsen i MedicWave anlitats för att underlätta kommunikationen med svenska kapitalplacerare och nyhetsmedier. En av de uppgifter som Axier Equities har är att vara styrelsen behjälplig att kommunicera nyheter och rapporter till placerarkollektivet, bland annat i form av denna analys. Vare sig Axier Equity eller någon av Axiers anställda eller frilansande analytiker äger aktier i MedicWave. Samtliga eventuella förändringar av innehav i MedicWave kommer att rapporteras löpande. 13

14 Ansvarsbegränsning Att investera i aktier är alltid förknippat med risk. Axier.se tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringsbeslut som grundar sig på bolagets analyser. Axier.se garanterar inte heller att informationen i analysmaterialet är fullständig eller korrekt. Disclaimer Axier.se är en oberoende aktör som ägs av Axier Equities AB. Fokus ligger på teknisk och statistisk analys samt fundamentala analyser av small- och microcapbolag. Intressekonflikter Axier Equities strävar efter att undvika intressekonflikter. Det finns interna regler för hur eventuella intressekonflikter skall hanteras. Syftet med rutinerna är att säkerställa Axier Equities:s ställning som oberoende. Axier.se erbjuder olika typer av tjänster till sina kunder, bland annat erbjuder Axier Equities: Annonsering via banners och utskick Sponsorbevakning, en tjänst varvid kunden betalar för en oberoende aktieanalys som sprids via Axier.se Prenumerationer av teknisk, statistisk och fundamental analys RåvaruJournalen Axier Equities:s analytiker eller frilansande analytiker kan inneha värdepapper i bolag som analyseras på Axier.se. I förekommande fall anges det i samband med publicering av initial analys. Axier Equities lämnar inte investeringsråd Analyser och annat material på Axier.se tillhandahålls endast som allmän information och skall under inga förhållanden användas eller betraktas som någon uppmaning, rekommendation eller något råd, att köpa eller sälja enskilda aktier. Axier Equities tar inte hänsyn till kundens särskilda ekonomiska situation, syfte med investeringar eller andra kundspecifika behov. Placerare bör söka finansiell rådgivning i det enskilda fallet avseende lämpligheten av tilltänkta aktieinvesteringar som Axier Equities analyserar. Kunden bör därför endast beakta Axier Equities och Axier.se som en av flera källor för sitt investeringsbeslut. Källor Analyserna är baserade på källor som betraktas som tillförlitliga. Trots att Axier Equities försöker säkerställa att innehållet i analyserna skall vara korrekt och inte missvisande garanterar inte Axier att uppgifterna är tillförlitliga eller fullständiga. Vidare måste läsare vara införstådd med att de framtidsutsikter som Axier Equities prognostiserar i analyser inte alltid kommer att infrias. Axier Equities friskriver sig från och svarar inte i något fall, oavsett vårdslöshet, gentemot läsare av analyserna eller tredje man, för förlust, vare sig direkt eller indirekt, som uppkommer på grund av innehållet i analys publicerad på Axier.se. Material publicerat på/av Axier.se är skyddat av upphovsrätt och får inte utan tillstånd kopieras, återanvändas, distribueras eller publiceras. Important notice The information in this presentation is not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Hong Kong or Japan. The information in this presentation shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would require preparation of further prospectuses or other offer documentation, or be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. The information in this presentation does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the Securities Act ). The securities mentioned herein may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. The information in this presentation may not be forwarded or distributed to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply with this directive may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions. 14

My Exchange Traderns trumfkort

My Exchange Traderns trumfkort My Exchange Traderns trumfkort 2011-05-16 Skalbar affärsmodell Stort intresse för courtageökande tjänster bland nätmäklare Driftsäker molnbaserad programvara Systemet kan appliceras på alla typer av tillgångsslag

Läs mer

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder

BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder 2011-05-19 BCS molntja nster tar dig till ho gre ho jder Växer snabbt genom nya förvärv Snabbt växande marknad Har ett samarbete med Aggregate Fund V Synergieffekter att vänta från förvärven Prognostiserad

Läs mer

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden

MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden Uppdragsanalys 2010-06-04 MediaProvider- bra positionerat inför uppgången på mediemarknaden EBITDA ökar med 36,1 % trots minskad omsättning Annonsmarknad under återhämtning Ökat fokus på starka annonsmarknader

Läs mer

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet

203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet 203 Web Group Kraftsatsning på matkonceptet Sammanfattning Uppdragsanalys 2012-03-19 I den fjärde kvartalsrapporten kunde 203 Web Group uppvisa vinst för andra kvartalet i rad, och även en 20 % ökad omsättning

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Genesis IT solen lyser över molntjänster

Genesis IT solen lyser över molntjänster Uppdragsanalys 2010-11-04 Genesis IT solen lyser över molntjänster Marknaden för IP-bevakning beräknas växa med 27 procent per år enligt Gartner Genesis värderas till P/E 10, långt under konkurrenterna

Läs mer

BCS Ett helt nytt och stadigare bolag

BCS Ett helt nytt och stadigare bolag Uppdragsanalys 2012-03-15 BCS Ett helt nytt och stadigare bolag BCS är idag närapå en helhetsleverantör inom området affärssystem. Under 2011 förvärvades bland annat verksamheter inom redovisningskonsultation

Läs mer

Värmlands Finans Levererar återigen

Värmlands Finans Levererar återigen Uppdragsanalys 2011-09-08 Värmlands Finans Levererar återigen Värmlands Finans visar i sin rapport för det andra kvartalet 2011 (fjärde i det brutna räkenskapsåret) att den senaste tidens goda nyheter

Läs mer

Enzymatica ska få förkylningen att torska

Enzymatica ska få förkylningen att torska 2011-05-03 Enzymatica ska få förkylningen att torska Enorm marknad för bland annat förkylningsmedicin. Produkter redan lanserade, fortsätter studier parallellt. Första medicintekniska produkten registreras

Läs mer

Swede Resources Där satt den!

Swede Resources Där satt den! Swede Resources Där satt den! Uppdragsanalys 2012-02-27 Swede Resources hittade i december olja i sin första borrning på bolagets leaseområde i Texas. Brunnen producerade inledningsvis 80 fat olja per

Läs mer

203 Web Group En mediekoncern på offensiven

203 Web Group En mediekoncern på offensiven Uppdragsanalys 2011-12-15 203 Web Group En mediekoncern på offensiven Ägare av ett antal välkända svenska sajter. Starkt kassaflöde, vinst i kvartal tre. Stor goodwillpost döljer styrkan i verksamheten.

Läs mer

MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling

MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling Uppdragsanalys 2011-03-28 MedicPen - skördetid efter ett decennium av utveckling Full fokus på försäljning av Medimi. Stort samhällsproblem - Medimi kan göra stor skillnad. Avsiktsförklaring med Emtele

Läs mer

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien

G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Uppdragsanalys 2011-12-22 G5 Entertainment Vi uppdaterat vår syn på aktien Under året släppte analyshuset Gartner Group en rapport som visade på att omsättningen för app-butiker kommer att ha ökat med

Läs mer

Enzymatica från torsk till vinnare

Enzymatica från torsk till vinnare Enzymatica från torsk till vinnare Uppdragsanalys 2012-03-07 Enzymatica utvecklar ett antal produkter baserat på ett trypsin (enzym) som utvinns ur nordhavstorsk. Trypsinet, patenterat under varumärket

Läs mer

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken?

TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Uppdragsanalys 2012-01-25 TrustBuddy varför ha sparpengarna på banken? Det är förvånansvärt många som har den felaktiga uppfattningenatt pengarna vi har insatta på våra sparkonton används av banken som

Läs mer

Pallas Group Stor potential vid vändning på shippingmarknaden

Pallas Group Stor potential vid vändning på shippingmarknaden Uppdragsanalys 2010-11-15 Pallas Group Stor potential vid vändning på shippingmarknaden Pallas Group genomför i nuläget en ägarspridning till kursen 5,8 SEK vilket innebär en rabatt på ca 6,5% mot senaste

Läs mer

Panaxia hur säkert som helst

Panaxia hur säkert som helst Uppdragsanalys 2011-06-08 Panaxia hur säkert som helst Avyttrar dotterbolag - fokuserar på kärnverksamheten. Högre omsättning per anställd än konkurrenten Loomis. Överkapacitet bäddar för goda marginaler

Läs mer

Swede Resources - vinsterna kan öka snabbt

Swede Resources - vinsterna kan öka snabbt Swede Resources - vinsterna kan öka snabbt Uppdragsanalys 2010-07-15 Två producerande brunnar i Penészlek Wiener #3H i USA visade sig kommersiellt utvinningsbar Värderas under tillgångarna trots aggressiv

Läs mer

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services www.axier.se 08-12-05 Uppdragsanalys Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services Mobispine tecknar avtal

Läs mer

Lappland Goldminers det är guld som glimmar.

Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Lappland Goldminers det är guld som glimmar. Ersmarksbergets guldgruva i Blaiken startas upp. Gruvproduktion från Pahtavaara guldgruva i finska Lappland har inletts. Lappland Goldminers tillstånd för Fäboliden

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Bahnhof 23 mars 2009. Bahnhof Som på räls. Sponsorbevakning Köp Risk: Medel. Analys. Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser

Bahnhof 23 mars 2009. Bahnhof Som på räls. Sponsorbevakning Köp Risk: Medel. Analys. Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser Analys Bahnhof 23 mars 2009 Bahnhof Som på räls Sponsorbevakning Köp Risk: Medel Internetpionjär som levererar och överträffar prognoser Stark organisk tillväxt till låg kurs Drar fördel av lågkonjunkturen

Läs mer

DISCLAIMER. Gästanalys

DISCLAIMER. Gästanalys DISCLAIMER Gästanalys Denna analys är en så kallad gästanalys och är inte skapad av Analyst Group. Detta innebär att Analyst Group inte kan garantera dess innehåll eller dess opartiskhet. Vi uppmanar därför

Läs mer

Mineral Invest, är det en riktig guldgruva?

Mineral Invest, är det en riktig guldgruva? Uppdragsanalys 2010-09-09 Mineral Invest, är det en riktig guldgruva? Tilldelas licens i ett av världens guldrikaste områden Fyndigheten i Moyale indikerar höga halter guld Påbörjar brytning i Etiopien

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Business Control Systems Sverige AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstid: 15 november 3 december 2010. Distributionsområde Aktierna

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Cumula AB (publ.) Org.nummer : 556867-8873 Informationsmemorandum www.cumula.se

Cumula AB (publ.) Org.nummer : 556867-8873 Informationsmemorandum www.cumula.se AB (publ.) TM Org.nummer : 556867-8873 www.cumula.se VÄLKOMMEN TILL NÄSTA GENERATIONS AKTIEHANDEL Cumula 4 www.cumula.se Innehåll.... Innehåll. 5 Viktig information 6 Erbjudandet i sammandrag. 7 Investerings

Läs mer

Inbjudan att teckna units i Accelerator Nordic AB (publ)

Inbjudan att teckna units i Accelerator Nordic AB (publ) Inbjudan att teckna units i Accelerator Nordic AB (publ) Prospekt för Accelerator DEFINITIONER Accelerator, Bolaget eller Koncernen...Accelerator Nordic AB(publ) org.nr. 556464-2220 Bolagen...Accelerator

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer