SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-25 1(18)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Innehållsförteckning Årsredovisning 2010 Avfallshantering Östra Skaraborg... 3 Årsredovisning 2010 Räddningstjänsten Östra Skaraborg... 4 Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet Skövde... 5 Årsredovisning för Skaraborgsvatten Strategiskt ramverk Varumärke Skövde... 7 Folkhälsostrategi för Vision Skövde Finanspolicy Skövde kommun... 9 Kvartalsrapport januari-mars 2011, Skövde kommun Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Hävning av avtal gällande Skogsbrynet Försvarsmaktsråd Skaraborg - insatser för samverkan Revidering delegationsordning kommunstyrelsen Kartläggning och analys av leasingkontrakt Information Anmälningsärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Plats och tid KS-salen, 08:30-11:00 Deltagande Beslutande Ersättare Katarina Jonsson (M), ordf Leif Walterum (C) Anders Grönvall (S) Helena Dahlström (S) Mikael Wendt (FP) Övriga deltagande Håkan Ahlström, kommundirektör Agneta Tilly, kanslichef Ulla Johansson, sekreterare Håkan Johansson, ekonomienhetschef 179 Marie Larsson, stadsträdgårdsmästare 179 Annelie Bjerkne, samhällsstrateg 179 Kristina Eklöf, näringslivschef 179 Utses att justera Helena Dahlström Underskrifter Sekreterare Ordförande... Ulla Johansson Paragrafer Katarina Jonsson Justerande... Helena Dahlström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Justeringsdatum Anslagsdatum Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadskansliet, Skövde Stadshus... Ulla Johansson Överklagningstid t o m

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0030 Årsredovisning 2010 Avfallshantering Östra Skaraborg Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborgs årsredovisning för 2010 och beviljar direktionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Ledamöterna i direktionen deltar inte i beslutet på grund av jäv. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning för år Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse 3

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0029 Årsredovisning 2010 Räddningstjänsten Östra Skaraborg Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborgs årsredovisning för år 2010 och beviljar direktionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Ledamöterna i direktionen deltar inte i beslutet på grund av jäv. Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med årsredovisning för år Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse 4

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0031 Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet Skövde Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samordningsförbundet Skövdes årsredovisning för 2010 samt beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Kommunfullmäktige beslutar att det utgående egna kapitalet i Samordningsförbundet Skövde överförs enligt förslaget i förvaltningsberättelsen till det nya gemensamma förbundet SkövdeHjoTiBorg. Ledamöterna i Samordningsförbundet Skövde deltar inte i beslutet på grund av jäv. Samordningsförbundet Skövde har inkommet med årsredovisning för år Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Samordningsförbunden Skövde och HjoTiBorg har sedan den 1 januari 2011 bildat ett gemensamt nytt förbund. Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse 5

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0027 Årsredovisning för Skaraborgsvatten 2010 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunalförbundet Skaraborgsvattens årsredovisning för år 2010 och beviljar direktionen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. Ledamöterna i direktionen deltar inte i beslutet på grund av jäv. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten har inkommit med årsredovisning för år Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet. Årsredovisning 2010 Revisionsberättelse Delges Kommunalförbundet Skaraborgsvatten, ES 6

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0219 Strategiskt ramverk Varumärke Skövde Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dokumenten Strategiskt ramverk Skövde och Varumärkesplattform Skövde. Varumärket Skövde är ett av sex prioriterade utvecklingsområden i Vision Skövde Det strategiska ramverket för varumärket Skövde innehåller två delar; en varumärkesplattform och en varumärkesstrategi. Ramverket omfattar kommunala bolag och förvaltningar men det är även önskvärt att övriga aktörer i samhället hämtar inspiration ur ramverket och sluter upp kring aktiviteter i strategin. Syftet med det strategiska ramverket är att stärka den bild av Skövde som beskrivs i varumärkesplattformen och löpande implementera kunskap om den bild av Skövde vi vill förmedla. När vi utgår från varumärkesplattformen säkerställer vi att vi kommunicerar konsekvent och trovärdigt - att vi tillsammans bygger och stärker varumärket Skövde. Målet är att skapa lokal stolthet och nationell kännedom. Vi som lever och verkar i Skövde skall vara stolta ambassadörer för Skövde. Människor som inte bor i Skövde eller i vår region skall ha en positiv bild av Skövde och känna till våra främsta tillgångar. Den önskade effekten av ett förstärkt varumärke är ökad tillväxt genom att Skövdes attraktivitet ökar. En ökad livskvalité är en annan effekt som följer av att Skövdeborna känner sig stolta. Allt enligt intentionerna i Vision Skövde Strategiskt ramverk Skövde Varumärkesplattform Skövde 7

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0221 Folkhälsostrategi för Vision Skövde 2025 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta projektdirektiv för Folkhälsostrategi för Vision Skövde I en kommun finns det stora möjligheter att påverka livsvillkor och livsmiljöer och därmed skapa förutsättningar för en god folkhälsa i befolkningen. Skövde kommun är nu inne i en intensiv utvecklingsperiod, framförallt på den strategiska nivån där flera viktiga beslut tagits. Bland de viktigaste är Vision Skövde 2025 som genomsyras av ett folkhälsoperspektiv. Kommunfullmäktige har också beslutat att ett förslag på utformning av och arbete med Välfärdsbokslut för Skövde kommun skall utformas. Inför mandatperioden skrev alliansen i sin programförklaring att Mångfald, Folkhälsa och Jämställdhet skall vara perspektiv som går igen i nämndernas och kommunens verksamhetsplanering under hela mandatperioden. Nämnderna ska på ett tydligt sätt visa hur man arbetar med de tre områdena. Verktyg kommer att arbetas fram som gör det möjligt att mäta förändringar inom de tre områdena. Aktuellt projektdirektiv har som syfte att vägleda förvaltningar i ovan nämnda arbete. Det långsiktiga målet är att nå Vision Skövde 2025, genom att skapa förutsättningar för det goda livet som i sig påverkar tillväxt och välfärd. Projektdirektiv: Folkhälsostrategi för Vision Skövde

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0199 Finanspolicy Skövde kommun Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revideringen ( ) av Finanspolicyn för Skövde kommun. Ekonomienheten föreslår att Finanspolicyn för Skövde kommun revideras mot bakgrund av att förändringar sker över tid inom det finansiella området vilket ställer krav på en uppdaterad policy. Förslaget är att Skövde kommuns finanspolicy ändras så att en ökad andel aktier är tillåten vid placeringar. I dagens finanspolicy är aktier normalt 30 procent och max 40 procent. Enligt detta förslag blir det istället normalt 40 procent och max 50 procent. Då blir normalfördelningen vid placeringar som följer. Räntepapper 50 procent, aktier 40 procent och alternativa placeringar 10 procent. en är att det har visat sig att andelen aktier varit högre än den enligt finanspolicyn tillåtna. Detta har då redovisats som en avvikelse vid rapporttillfällena till KSAU. När finanspolicy antogs låg aktieandelen på 75 procent vilket då ansågs vara för högt. Andelen har sedan successivt minskat. Men för att få en bättre flexibilitet bör dock normalfördelningen för aktier ökas med 10 procentenheter. Förslaget är också att finanspolicyn utökas med riktlinjer för valutasäkring av elhandel. Enligt dagens finanspolicy ska risker i utländsk valuta elimineras. Avseende elhandel bör andelen elkontrakt som ska valutasäkras tydliggöras enligt följande förslag. Kommunens bedömda faktiska elförbrukning skall till minst 50 procent valutasäkras för kommande månad 1-12 och till minst 25 procent för kommande månad Vid all valutasäkring via derivat såsom valutatermin och valutaoption ska ett takpris vara känt. Anledningen till förslaget är att handel av el sker med hjälp av mäklare som för kommunens räkning köper in och säkerställer elleverans och elpris för både daglig leverans och framtida behov. Handeln sker i EURO. Det innebär att kommunen tar en valutarisk som då enligt ovanstående förslag tydliggörs och hanteras. Finanspolicy, revidering

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0007 Kvartalsrapport januari-mars 2011, Skövde kommun Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kvartalsrapporten för första kvartalet 2011 för Skövde kommun. Kommunstyrelsen beslutar att låta skolnämnden, fritidsnämnden och utbildningsnämnden använda del av sitt ackumulerade överskott. Det ackumulerade överskottet får användas med högst 0,5 % av nämndens budgeterade bruttokostnader för Detta enligt framställan. Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att inleda arbetet med extra underhållsåtgärder på fastigheter upp till 5 miljoner kronor, vilket kommer regleras i bokslutet. Kvartalsrapporten för första kvartalet år 2011 är upprättad enligt anvisningar. Det prognostiserade resultatet för 2011 är ett överskott med 44,9 mnkr, vilket är 39,1 mnkr högre än den reviderade budgeten. Skövde kommuns prognostiserade överskott beror främst på ökade skatteintäkter och överskott på den skattefinansierade verksamheten om 11,5 mnkr. Kvartalsrapport januari-mars 2011, Skövde kommun 10

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0217 Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anslå kronor per år för perioden för att ingå avtal med SKL Kommentus Inköpscentral för genomförande av uppföljandekontroll av etiska och sociala krav. Finansiering för 2011 sker i samband med bokslutet och för åren inom ramen för budgetarbetet. I kommunens upphandlingspolicy anges: Vid upphandling ska entreprenörer/leverantörer följa de deklarationer och konventioner som undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn. I våra förfrågningsunderlag får våra leverantörer garantera att de och deras underleverantörer respekterar ILO:s åtta kärkonventioner och FN:s barnkonvention samt hur de arbetar med dessa frågor i sin organisation. I lagen om offentlig upphandling (LOU) förutsätts att alla krav som ställs av en upphandlande myndighet (kommunen) skall följas upp. Eftersom de största problemen med mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöhänsyn framförallt finns i andra världsdelar så blir kostnaderna för varje inspektion mycket stora. Det är också viktigt att kommunen genomför kontroller och framstår som en seriös köpare som följer upp ställda krav. SKL Kommentus inköpscentral bjuder nu in kommunerna till att göra en gemensam upphandling av uppföljandekontroll. Eftersom kommunerna i Sverige har många gemensamma leverantörer, kan vi gå samman och upphandla en leverantör som gör uppföljandekontroll på flera av våra leverantörer till en låg kostnad. Varje kommun som deltar i upphandlingen får lägga en avgift på kr per kommun plus 25 öre per invånare exkl. moms. För Skövdes del innebär detta en kostnad på kronor inkl. moms per år för åren

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0218 Hävning av avtal gällande Skogsbrynet 4 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att häva upprättat köpekontrakt med Rebvar Kardir (Sara Bilverkstad) gällande fastigheten Skogsbrynet 4 belägen i Västra Ryd Skövde. Skövde kommun har ett upprättat köpekontrakt med Rebvar Kardir. Kommunstyrelsen har godkänt köpekontrakten Rebvar Kardir begär att få avstå från fullföljande av köpet. Kommunen har nu en ny intressent som omgående vill teckna ett köpekontrakt gällande berörd yta. 12

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0268 Försvarsmaktsråd Skaraborg - insatser för samverkan 2011 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anslå kronor för insatser kopplade till Försvarsmaktsråd Skaraborg. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för utvecklingsinsatser Försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem, med ett anställt försvar istället för värnplikt, kommer att resultera i rationaliseringsbehov för Försvarsmakten. Detta är uttalat av ÖB och det blir sannolikt nödvändigt att besluta om förändringar i Försvarets grundorganisation i samband med nästa försvarsbeslut våren Det är därför viktigt att Skövde, som en av Sveriges största försvarsorter, agerar i framkant och synliggör de goda utvecklingsmöjligheterna i vår region. Under 2010 intensifierade därför Skövde kommun detta arbete och tog, ihop med Försvarsmakten i Skövde, initiativ till bildandet av en ny plattform för samverkan; Försvarsmaktsråd Skaraborg, som konstituerades vid rådets första möte den 4 mars Försvarsmaktsråd Skaraborg med tillhörande arbetsgrupper bygger samverkan mellan Försvarsmaktens regementen i Skaraborg, kommunerna i Skaraborg och näringslivet i Skaraborg. Syftet är att stärka förutsättningarna för Försvarsmaktens fortsatta tillväxt i Skövde och Skaraborg. Initiativet har blivit mycket uppmärksammat i försvarssverige och Skövde omnämns nu som ett föregångsexempel av ÖB och Försvarsministern. Skövde kommun har ett viktigt ansvar att fortsätta driva insatser mot ovan syfte och beskrivning. Planerade insatser för 2011 kan delas in i två huvudsakliga områden: 1) Utvecklings- och informationsinsatser på den regionala och lokala arenan inom ramen för Försvarsmaktsråd Skaraborg. Bl.a. välkomstaktivitet i Arena Skövde, informationsmässa, material kr 2) Synliggöra och samla engagemang kring Skövdes fördelar som försvarsmaktscentrum på den nationella beslutsarenan (gentemot Regering, Riksdag, Departement, Försvarsmakt, m.fl.). Bl.a. Seminarium i Almedalen, trycksaker, kommunikationshantering kr 13

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Inom ovan aktiviteter tillkommer samfinansiering i olika utsträckning från de andra parterna i Försvarsmaktsrådet. Närings- och Samhällsbyggnadsenheten är ansvarig enhet för samordning och projektledning av Skövde kommuns engagemang i ovan insatser. Avsiktsförklaring Försvarsmaktsråd Skaraborg samt organisationsskiss finns som handlingar i diariet 10/

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0224 Revidering delegationsordning kommunstyrelsen Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen för kommunstyrelsen genom att punkt 20 Förflyttning av arbetstagare mellan olika nämnder enligt AB 6 mom 1 och LAS 7 vidaredelegeras till chefen för personalavdelningen KOS och att PS-C också kvarstår som delegat. Chefen för personalavdelningen KOA är den på kommuncentral nivå som oftast handlägger frågor om omplaceringsprövningar. Idag har personalchefen den delegationen och för att effektivisera arbetet bör den delegationen även ges till chefen för personalavdelningen KOS. Delegationen avser stadigvarande förflyttning Personalchef Bo Räftegård skrivelse 15

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0212 Kartläggning och analys av leasingkontrakt Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kostnaden, om cirka 100 tkr per år för att ingå avtal med Leaseright, kostnadsförs på Finansförvaltningen. Leasing är många gånger ett utmärkt finansieringsinstrument. Erfarenheten visar dock att det behövs en grundlig kunskap och rätt analysverktyg för att kartlägga och följa upp tecknade leasingavtal. Under de senaste två åren har vi anlitat konsultföretaget Leaseright för att analysera vår leasingstock bestående av diverse objekt som t.ex kaffemaskiner, kopiatorer, akvarier, containrar med mera. Vid analysen har det framkommit att ett stort antal av dessa leasingobjekt är tecknade ute i organisationen på ett felaktigt sätt. Dessvärre många gånger till dåligt upphandlade villkor. Leaseright följer även upp att de leasingavtal vi ingått på rätt sätt fortsättningsvis faktureras med avtalade villkor från leverantören. Kostnaden för att anlita Leaseright är ca 100 tkr per år. Inga leasingavtal får enligt vår investeringspolicy ingås utan föregående kontakt med vår upphandlingsenhet. Detta för att säkra att vi upphandlar leasing med goda villkor. Dessutom ska kommunens firmatecknare normalt sett underteckna leasingkontrakten. Vid sidan av bevakningen och analysen av våra ingångna leasingavtal, ingår ytterligare tjänster i kommunens avtal med Leaseright. Det gäller i första hand konsultstöd i samband med större leasingaffärer. Vid kommunens två senaste större leasingupphandlingar har Leaseright gett ovärderlig hjälp vid genomgång av inkomna anbud och vid diskussion med anbudsgivare. Genom företagets stora kunskap och kännedom om finansbranschen har vi tillsammans med dem kunnat få till bra och tydliga avtal. 16

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU 179 Information Håkan E Johansson, om finanspolicy. Marie Larsson, om Boulognerskogens utveckling. Annelie Bjerkne och Kristina Eklöf, om Försvarsmaktsråd. Leif Walterum - West Swedens stämma i Sunne. - Förhandlingsutskott Trästadsprojekt. - Infrastrukturfrågor. Helena Dahlström - Bolagsstämma Värmeverket. - Bolagsstämma Gothia Innovation. 17

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) AU /0033 Anmälningsärenden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga nedanstående ärenden till handlingarna Remiss psykiatriöverenskommelse Rapport från Luft i Västs årsmöte 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-02-23 1(12) Innehållsförteckning Motion om hjärtstartare... 3 Projektorganisation för att skapa fler EU-finansierade projekt... 5 Redovisning av uppdrag Projektorganisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 1(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-09 1(37) Kommunstyrelsen 2009-03-09 1(37) Innehållsförteckning Motion om att Skövde ansöker om att bli utnämnd Fairtrade City... 4 Motion om att Skövde kommun tryggar arbetsvillkoren i framtiden... 5 Kommunalt

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-06-13 1(10) Innehållsförteckning Motion angående öppettider och bemanning i Skövde kommuns förskolor... 3 Motion om gång- och cykelvägar i Ryd och vidare mot Stallsiken/Trädgårdsstaden

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna

Årsredovisning. Vasaloppscenter officiellt invigt. sid. 3. sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor. sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2013 sid. 3 Vasaloppscenter officiellt invigt sid. 4 Vi växer rekordmånga nya Skövdebor sid. 8 Nyeport slår upp portarna Årsredovisning 2 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 36 Plats och tid Hos kommunalrådet Kent Larsson, Grästorp, kl 11.00 16.00 Beslutande Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Kent Hansson (M) Tobias Leverin (C) Per Götell (FP) Maria Toll (C) Jens

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2014-2016

Strategisk plan. med budget 2014-2016 Strategisk plan med budget 2014-2016 2 Strategisk plan med budget 2014-2016 Vision Skövde 2025 Innehållsförteckning Läsanvisning: Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget som övergripande

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Presentation av nya enhetschefer... 1 Delårsrapport 2010-06-30 med prognos 2010-08-31... 2 Yttrande över På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar....

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-28 1(23) Innehållsförteckning Medborgarförslag om att cykla dressin på Billingen... 3 Medborgarförslag om Skateboardpark... 4 Medborgarförslag om iordningställande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer