Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson"

Transkript

1 VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING

2 ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer Text: Lars Bull, Hanne Carlén, Per Magnus Bengtsson, Sven-Ove Svensson Redigering: Sven-Ove Svensson Foto: Sofia Aronsson Fler exemplar kan beställas från: Värmlandstrafik AB, Tallbacksvägen 2, Munkfors Tel , fax Tryckt på miljögodkänt papper hos Hammarö Tryckeri, Karlstad, 2008 Under 2007 lade varje värmlänning i genomsnitt 710 kronor till Värmlandstrafiks verksamhet. Skattebetalarna betalar omkring 50 procent av resan, resten betalar du själv som resenär. 2

3 INNEHÅLL VD HAR ORDET: BRA, MEN INTE TILLRÄCKLIGT BRA 4 ÅRSREDOVISNING 6 Förvaltningsberättelse 6 Styrelsen 6 Verksamhet och organisation 7 Länstaxan, enkel biljett Periodkort Ägande 12 Ägarbidrag 13 Förslag till behandling av förlust 15 RESULTATRÄKNING 17 BALANSRÄKNING 18 KASSAFLÖDESANALYS 20 NOTER 21 REVISIONSBERÄTTELSE 31 GRANSKNINGSRAPPORT 32 FÄRDTJÄNST OCH PATIENTRESOR 33 ANROPSSTYRD TRAFIK SPARAR PENGAR 34 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK, FAKTA 35 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. 3

4 VD HAR ORDET Ett fortsatt ökat resande och fler nöjda kunder än någon gång tidigare är bra, men det är inte tillräckligt bra. 4 För att bli tillräckligt bra måste utvecklingen fortsätta i den riktningen, kombinerat med en förstärkt ekonomi och ännu längre planeringsperspektiv. Nollresultatstrategin räcker inte till när resandeutvecklingen skjuter fart, vilket vi har sett under 2006 och Styrelsen och ägarna har tagit konsekvenserna av detta och i samförstånd förberett en nyemission som i kombination med höjda ägarbidrag och förbättrad långsiktighet ska ge bolaget rimliga förutsättningar att driva utvecklingen vidare. På bolagsstämman 2009 hoppas vi kunna fastställa en trafikförsörjningsplan med utvecklingsperspektiv och ekonomiska konsekvensbeskrivningar fram till blir därmed ett mellanår för planering och diskussion med våra ägare, samtidigt som nyemissionen ska genomföras har vi tagit betydelsefulla steg i den strategi vi arbetar med: Tågtrafiken mot Oslo startade efter flera års förhandlingar. I slutet av året inledde vi förhandlingarna om tiden efter 2010, när det nuvarande avtalet löper ut. Samtidigt har vi i samråd med Västtrafik inlett diskussioner om tågtrafiken mellan Karlstad och Göteborg Busstationen i Karlstad har fått en välbehövlig ansiktslyftning, samtidigt som förarna har fått nya lokaler Bussgodshanteringen har överförts på Smartpak AB, vilket ger bättre utrymme för fokusering på persontrafik och service till våra resenärer, utan att godskunderna blir lidande Smartpaks inträde innebar också att en ny godsterminal byggdes på Våxnäs och att den gamla uttjänta godsterminalen vid busstationen kunde rivas. Därigenom skapades en säkrare körsituation och bättre översikt vid busstationen i Karlstad. Busstrafikens utveckling mot tätare frekvens och styva tidtabeller fortsatte med E18 / E45 väster och söderut, samtidigt som trafiken kopplades mot Fagerås med byte i Vålberg. Kopplingen skapar förbindelser mellan länets norra och västra delar med de sydvästra, utan att resan behöver gå över Karlstad. I busstrafiken österut på E18 har en samordning skett med Länstrafiken Örebro, både i fråga om tidtabeller och i fråga om färdbevis. Ekonomiskt blev även 2007 ett förlustår. Styrelsens beslut om åtgärder har dock vänt utvecklingen och för 2008 räknar vi med ett positivt resultat som motsvarar cirka 1 procent av omsättningen eller knappt sex miljoner kr. Under 2008 blir det också viktigt att vända blickarna inåt i organisationen för att förankra det utvecklingsarbete i fråga om kvalitet och miljö som vi har inlett och som på sikt ska bli betydelsefulla framgångsfaktorer i vår fortsatta utveckling. Lars Bull VD

5 BRA, MEN INTE TILLRÄCKLIGT BRA 5

6 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Värmlandstrafik AB, VTAB, får härmed avge följande årsredovisning för bolagets verksamhet under STYRELSEN ORDINARIE LEDAMÖTER Tommy Ternemar (s), ordförande. Halvar Pettersson (c), vice ordförande. Lena Melesjö Windahl (s). Angelica Rage (s). Mikael Dahlqvist, (s). Leif Sandberg (m). Peter Joensuu (m). SUPPLEANTER Per Gruvberger (s). Claes Pettersson (s). Birgitta Gauffin (s). Håkan Laack (s). Ola Persson (c). Marianne Åhman (fp). Jonny Mattsson (kd). VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Lars Bull Styrelsen har under 2007 genomfört nio sammanträden. Ordinarie årsstämma ägde rum den 30 mars 2007 i Munkfors. REVISORER ORDINARIE Stig Löfgren (c), lekmannarevisor Per-Åke Sjöswärd-Persson (v), lekmannarevisor Peter Söderman, auktoriserad revisor SUPPLEANTER Lennart Berglund (fp), lekmannarevisor Roland Krantz (s), lekmannarevisor Kerto Birgersson, auktoriserad revisor 6

7 VERKSAMHET OCH ORGANISATION VERKSAMHET OCH ORGANISATION Värmlandstrafik AB är regional trafikhuvudman enligt lag och enligt avtal mellan kommunerna och Landstinget, inom Värmlands län. Bolaget har därigenom ansvar för att bedriva kollektivtrafik på väg och järnväg, inom länet och till och från länet. Vidare svarar bolaget för planering, upphandling och styrning av separat skoltrafik, enligt uppdrag från kommunerna, samt för en omfattande hantering av bussgods, inom ramen för ordinarie busstrafik. Genom avdelningen Resetjänsten organiseras beställningscentral och anropsstyrd kollektivtrafik, främst i form av sjukresor och färdtjänst, men även i form av anropsstyrd linjetrafik samt viss kompletteringstrafik. Värmlandstrafik AB svarar enligt avtal med kommunerna även för färdtjänstbedömning. Värmlandstrafik AB:s verksamhet upprätthålls, ifråga om trafik, genom entreprenadavtal. Den administrativa organisation som finns vid bolagets kontor i Munkfors och Karlstad omfattade den 31 december (57) årsarbetare, varav 22 (28) män och 31 (29) kvinnor. Motsvarande 3 (4) årsarbetare är att betrakta som verksamhet av tidsbegränsad natur, med separat finansiering. VIKTIGA HÄNDELSER 2007 Arbetet med en fortsatt rationalisering av trafiken i kombination med fortsatt utbyggnad i de tyngre trafikstråken har fortsatt under Busstrafiken väster ut på E18 och E45 har förstärkts och omstrukturerats till timmestrafik, samtidigt som systemet byggts ihop mot bytespunkten i Fagerås, så att norrifrån och västerifrån kommande resenärer kan åka söderut utan att passera Karlstad. Busstationen i Karlstad har återinvigts efter en större ombyggnad, där verksamheten övertagits i egen regi, med utökat öppethållande och förstärkt service till kunderna. Projektet omfattar även rivning av befintlig godsterminal, anläggningsarbeten samt nya förarutrymmen. Karlstads kommun är fastighetsägare med Värmlandstrafik som hyresgäst. Samtliga arbeten beräknas färdigställda i början av Bussgodsadministrationen har i sin helhet överförts till Smartpak AB och en ny bussgodsterminal har öppnats på Våxnäs. Tågtrafiken Oslo - Örebro - (Stockholm) startade i januari i samverkan med norska och svenska staten, Länstrafiken Örebro, Hedmarks fylkeskommune, NSB och SJ, i ett treårigt avtal. Tågtrafiken på Genvägen (mot Ludvika) utökades något och fick ett femårigt avtal med Länstrafiken Örebro och Rikstrafiken. Busstrafiken österut har samordnats med Länstrafiken Örebro, genom samordnade möten i Karlskoga och förkortad restid Karlskoga - Örebro. Gemensamt färdbevis för sträckan Karlstad - Örebro har införts. RESANDEUTVECKLINGEN Vår resandestatistik uppvisar stora brister till följd av det ålderdomliga systemet. Vi bedömer att resandet med buss har ökat med cirka 4 procent (8 procent) under Resandet med tåg bedömer vi har ökat med cirka 3 procent (14 procent). I bägge fallen är beräkningarna rensade för pris- och trafikförändringar. BUSSGODS Under första halvåret 2007 förhandlades en lösning om övertagande av bussgodshanteringen fram, med Smartpak AB. Från halvårsskiftet inleddes samarbetet, samtidigt 7

8 som en ny bussgodsterminal öppnades på Våxnäs. Därefter revs den gamla terminalen i kvarteret Älgen. På sikt ger samarbetet förutsättningar för en effektivare hantering av bussgodset och behovet av specialfordon försvinner, till förmån för en ytterligare fokusering på utvecklad persontrafik. Samtidigt bibehålls servicen till företag i glesbygd i en godtagbar omfattning. RESECENTRUM KARLSTAD Sedan hösten 2007 har vi i en gemensam förhandlingsorganisation försökt finna konstruktiva lösningar för ett återupptagande av projektering och planarbete. Ännu i början av 2008 har detta arbete inte lett fram till något påtagligt resultat. GRÄNSTRAFIKEN Från och med den 7 januari 2007 går fyra dubbelturer må - fr mellan Oslo och Örebro, varav två är genomgående mellan Oslo och Stockholm. Trafiken bedrivs i SJ AB:s regi och med Värmlandstrafiks Reginatåg inblandade i de två dubbelturer som går mellan Karlstad och Oslo, med koppling mot Örebro och Stockholm. Avtalet som har sju samarbetspartners löper i tre år och är betraktat som en introduktionsnivå för trafiken. Under 2007 har arbetet med att förhandla fram nya lösningar för perioden från 2010 inletts. Företagets ambition är att nå resultat i dessa förhandlingar under Även för Genvägen har en överenskommelse, i detta fall på fem år, slutits. Rikstrafiken är precis som ifråga om Norgetrafiken, delaktig som finansiär. Länstrafiken Örebro är också delaktiga som finansiär i bägge projekten. Förhandlingar med SJ AB och Västtrafik AB har inletts om en modernisering av tågtrafiken Karlstad - Göteborg, samtidigt som löpande diskussioner också förs om strukturen på tågtrafiken mellan Karlstad och Stockholm NYTT BILJETTMASKINSYSTEM Tillsammans med fem andra trafikhuvudmän, Karlstads kommun och Tåg i Bergslagen har vi upphandlat ett nytt betalsystem från tyska Atron Gmbh. Fördelen i en gemensam organisation för upphandling ligger i en högre beställarkompetens genom samarbete, samt en lägre driftkostnad för serviceorganisation och centralsystem, när projektet väl är slutlevererat. För Värmlands del beräknas leveransen ske under sista kvartalet PRISER Priserna höjdes från och med den 1 januari 2007 med cirka 3 procent och från och med den 1 juli 2007 med cirka 5 procent. VÄRMLANDSTRAFIKS FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT, R3 FORSKNINGSPROJEKTET Doktoranderna Stephan Bösch, kulturgeograf, Åsa Rönnbäck, systemvetare och Andreas Anderberg, företagsekonom, har fortsatt sina studier enligt uppgjorda planer. 8

9 Åsa Rönnbäck har medverkat i QMOD-konferensen i Helsingborg i juni genom redovisning av sin första artikel. Hela forskningsprojektet har presenterats vid SLTF:s årskonferens i Västerås september. Per Magnus Bengtsson har varit medförfattare till SAMOT Partnerskapsrapport 2007:01 - Värdeskapande hållbar kollektivtrafik - en vision med många hinder. Rapporten har varit ett bidrag till KollFramåt:s arbete med slutrapporten till regeringsuppdraget. Åsa Rönnbäck och Per Magnus Bengtsson har medverkat vid Vinnovas utvärdering av SAMOT den 10 oktober Slutuppgörelse har träffats med Göteborgs Universitet, Handelshögskolan, rörande doktoranden Magnus Söderberg och Handelshögskolans ersättningsanspråk. Åsa Rönnbäck och Per Magnus Bengtsson har medverkat vid SAMOTs Partnerkollegium i Göteborg den 21 november UTVECKLINGSPROJEKTET Stephan Böschs studie av stationsstrukturen i Värmland har resulterat i att stationsuppehållen har reducerats på Fryksdalsbanan i tidtabellerna från och med juni Genom det minskade antalet stationsstopp har restiden mellan Torsby och Karlstad minskat med cirka minuter, vilket innebär ungefär lika många procent. Under hösten har nästa steg i utvecklingen av kollektivtrafiken i Fryksdalen inletts genom en bättre samordning av all kollektivtrafik inom de tre Fryksdalskommunerna. Målet med det analysverktyg för tillgänglighetsbeskrivning med kollektivtrafik som Vägverket låtit Professor Mats Rheneland utveckla tillsammans med SweGis AB har inte uppnåtts. På samma grundprinciper genomför nu tillgänglighetsberäkningar mellan tätorter eller tätortsdelar inom det nämnda projektet för Fryksdalen. Arbetet med att utveckla system för ledning och styrning går vidare under ledning av Åsa Rönnbäck. Arbetet löper helt integrerat med hennes forskning. Andreas Anderberg medverkar i arbetet med att utveckla den särskilda kollektivtrafiken till en samordnad länsfärdtjänst. I arbetet ingår att integrera färdtjänst med patientresor. Samtidigt syftar projektet till att samordna vissa resor över längre sträckor med den del av den allmänna kollektivtrafiken som är användbar, i första hand tågtrafiken. Verksamheten bedrivs nu på försök i två kommuner - Torsby och Kristinehamn. Andreas Anderberg har också under hösten påbörjat arbetet med att utveckla en struktur av mål och mått för en hållbar kollektivtrafik. TRAFIK Den totala produktionen av buss- och tågkilometer uppgick 2007 till cirka 13,0 (12,8) miljoner tidtabellskilometer (mkm). I siffran för 2007 ingår 0,61 (0,56) mkm tätortstrafik. Värmlandstrafik genererar utöver ovanstående produktion cirka ( ) resor inom tätortstrafiken i Karlstad, som i övrigt inte är inräknad i ovanstående siffror. 9

10 LÄNSTAXAN ENKEL BILJETT, från 1 januari 2007 Zon Vuxna Skolungdom 7-18 Ungdom eller fler LÄNSTAXAN ENKEL BILJETT, från 1 juli 2007 Zon Vuxna Skolungdom 7-18 Ungdom eller fler Alla priser i kr. En zon är cirka 10 km. EKONOMI Intäktsfinansieringsgraden har under 2007 varit cirka 53 procent (53 procent) för busstrafik. För tågtrafiken var motsvarande siffra cirka 47 procent (39 procent). Ägarbidraget för 2007 var fastställt till 194 (172) miljoner kronor. Utslaget på länsinvånare medför detta ett genomsnittligt bidrag till länstrafikens verksamhet med 710 (629) kronor per invånare. Med anledning av förlusten 2006 och befarad förlust för 2007, upprättade styrelsen en kontrollbalansräkning, per Kontrollbalansräkningen visade att det egna kapitalet inte var eller kommer att bli förbrukat. Vidare visade kontrollbalansräkningen att bolaget hade ett dolt övervärde om cirka 40 miljoner kr före skatt, vilket uppkommit genom investering i egna tågsätt och investeringsbidrag från Banverket. I allt väsentligt kvarstår denna bedömning även vid utgången av

11 PERIODKORT 2007, från 1 juli 2007 Typ av kort Giltighetstid Pris Gäller Länskort Buss 30 dagar 830 Hela länet Länskort Buss 14 dagar 515 Hela länet Länskort Buss & Tåg Kalendermånad 830 Hela länet 2-kommunkort 30 dagar 620 Karlstad och Hammarö 2-kommunkort 14 dagar 310 Karlstad och Hammarö Jössekort 30 dagar 725 Arvika och Eda Alla priser i kr. Från och med hösten 2007 gäller ett nytt konsortialavtal mellan ägarna. Det nya avtalet utgör samtidigt ägardirektiv. Den ekonomiskt mest betydelsefulla förändringen jämfört med tidigare avtal är att styrelsen och ägarna uttryckt önskemål om en väsentligt mer långsiktig planering och ett resultatkrav i verksamheten. Ägarna har därför dels enats om en höjning av nivån för ägarbidragen med 6 miljoner kr, från och med 2007, samtidigt som styrelsen lagt ett förslag om nyemission, med 30 miljoner kr till årsstämman Nyemissionen är avsedd att ge bolaget en soliditet om cirka 10 procent. Resultatet för 2007, -2,4 miljoner kr, är 3,2 miljonr kr sämre än budget, men 1,4 miljoner kr bättre än den prognos som lämnades i samband med delårsrapporten per den 31 augusti Styrelsens besparingsåtgärder har gett avsedd effekt och styrelsens budget för 2008 utvisar ett positivt resultat om knappt 6 miljoner kr eller cirka 1 procent av omsättningen. Ytterligare förslag till besparingar läggs fram för bolagsstämman 2008, samtidigt som en diskussion om långsiktig trafikutveckling har inletts med ägarna. Ambitionen är att årsstämman 2009 ska fatta beslut om en utvecklingsplan fram till I 2007 års pensionsberäkning har KPA Pension medräknat pension avseende tidigare VD, vilket tidigare år ej ingått i bolagets åtaganden. Anledningen är den överenskommelse som Värmlandstrafik och Landstinget i Värmland undertecknade när den tidigare VD:n övergick från en tjänst i landstinget till Värmlandstrafik. Enligt uppgörelsen så skall landstinget stå för 75 procent av detta pensionsåtagande, vilket inte framgår av KPA Pensions årsbesked. Under 2008 kommer detta att utredas och klarläggas. Bolaget anser att detta inte väsentligen kommer att påverka redovisad avsättning för pensioner. 11

12 ÄGANDE Det är länets 16 kommuner och landstinget som äger Värmlandstrafik AB. Hälften av aktierna ägs av landstinget medan andra halvan är fördelad på kommunerna efter den folkmängd de hade den 31 december Kommun Aktiekapital, kr Andel, procent Arvika ,8 Eda ,7 Filipstad ,6 Forshaga ,1 Grums ,9 Hagfors ,2 Hammarö ,0 Karlstad ,9 Kil ,9 Kristinehamn ,8 Munkfors ,9 Storfors ,9 Sunne ,4 Säffle ,4 Torsby ,8 Årjäng ,7 Landstinget ,0 Summa ,0 12

13 ÄGARBIDRAG Enligt trafikavtalet, 11, mellan Värmlandstrafik AB och aktieägarna, skall underskottet täckas av landstinget till 50 procent och resterande del av kommunerna fördelat mellan kommunerna i förhållande till antal tidtabellskilometer (50 procent), tidtabellstimmar (25 procent) och befolkning (25 procent). Ägarbidrag fördelas på kommuner och landsting enligt följande: Kommun Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Landstinget Summa

14 MILJÖ Under 2007 har, som en del av den långsiktiga diskussionen med ägarna, även inletts en diskussion om slutsatser av klimatdebatten. I första hand tar diskussionen sikte på att fastställa mål för kollektivtrafikens användning av fossila bränslen samt kollektivtrafikens marknadsandel, på medellång sikt. Dessa mål får betydelse för den fortsatta planerade utvecklingen av trafiken, val av fordonsteknik samt villkor i kommande upphandlingar. Från och med 2008 års årsredovisning bör bolaget också fastställa former för miljöredovisning. FINANSIERING OCH LIKVIDITET Landstingets borgensåtagande för bolagets räkning för lån i bank uppgår till 130 miljoner kr. Den 31 december 2007 utnyttjade bolaget kr ( kr) av borgensutrymmet. Landstinget har därutöver lämnat borgen till AB Transitio för anskaffning av tågsätt för Värmlandstrafiks räkning. Landstingets borgensåtagande mot Transitio uppgick den 31 december 2007 till cirka 272 miljoner kr. Likviditeten uppgick den 31 december 2007 till kr ( kr). Statsbidrag om cirka kr kvarstår att rekvirera från Banverket, när slutreglering av bolagets investering i tre tågsätt av typ Itino slutregleras, vilket beräknas ske under hösten FINANSIELLA RISKER Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för anläggnings- och fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningarna och fastighetsbeståndet. Bolaget använder terminskontrakt för att säkra sin exponering för valutarisker, avseende framtida budgeterade betalningar för tåginvesteringar. 14

15 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV FÖRLUST Årsstämman har följande ansamlade förlust att behandla, kr: Balanserade vinstmedel Årets förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten behandlas så att reservfonden tas i anspråk för täckande av ansamlad förlust att i ny räkning överförs RESULTAT OCH STÄLLNING Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. 15

16 16

17 RESULTATRÄKNING Not RÖRELSENS INTÄKTER MM Nettoomsättning Summa intäkter m m RÖRELSENS KOSTNADER Trafikkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 6, 7, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner - - ÅRETS FÖRLUST

18 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balanserade utgifter för dataprogram MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Inventarier och fordon Pågående projekt FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Övriga aktier och andelar Summa anläggningstillgångar KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KASSA OCH BANK Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

19 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 15 Not Aktiekapital (6 000 aktier med kvotvärde kr) Reservfond FRITT EGET KAPITAL Balanserad vinst eller förlust Årets förlust SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Avsättning för pensioner Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER 16 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 19

20 KASSAFLÖDESANALYS RÖRELSEN TILLFÖRDA MEDEL Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Finansnetto Ökning (-) respektive minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) respektive minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGAR Förvärv och försäljningar av anläggningstillgångar Försäljning av andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Ökning (+) respektive minskning (-) av kortfristiga finansiella skulder Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsgsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början SUMMA DISPONIBLA LIKVIDA MEDEL

21 NOTER NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. LÅNEKOSTNADER Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. UTLÄNDSKA VALUTOR Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effekten av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning. FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGTAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer Fordon Tåg Tågkomponenter 33 år 3-5 år 5-10 år år 3-5 år 21

22 LEASINGAVTAL Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. NOT 2 NETTOOMSÄTTNING Biljettintäkter mm Gods Intäkter grundskolekort och gymnasiekort Skolskjuts, övriga Tätortstrafik Färdtjänst/patientresor (Resetjänsten) Övriga intäkter Ägarbidrag från landsting och kommuner Beslutad förlustteckning avseende Övriga bidrag Aktiverat arbete Summa NOT 3 TRAFIKKOSTNADER Ersättningar till trafikföretag och ombud Fordonshyror Färdtjänst/patientresor Periodkorts giltighet på fjärrtåg och tätortstrafik NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Revisionsuppdrag Andra uppdrag

23 NOT 5 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för verkställande direktören 349 tkr (219 tkr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Verkställande direktören har 12 månaders uppsägningstid samt 1 årslön i avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida. STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Antal på Varav balansdagen män, procent Styrelseledamöter 7 71 Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Antal på Varav balansdagen män, procent Styrelseledamöter 7 86 Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare

24 SJUKFRÅNVARO Total sjukfrånvaro 5,7 % 5,0 % - långtidssjukfrånvaro 4,0 % 3,7 % - sjukfrånvaro för män 2,2 % 1,4 % - sjukfrånvaro för kvinnor 8,0 % 8,2 % - anställda - 29 år 0,7 % 0,8 % - anställda - 29 år kvinnor * 1,3 % - anställda - 29 år män * * - anställda år 8,1 % 6,0 % - anställda år kvinnor 10,5 % 8,5 % - anställda år män 2,9 % 1,8 % - anställda 50 år - 1,6 % 3,8 % - anställda 50 år - kvinnor * * - anställda 50 år - män 1,9 % 1,3 % * Redovisas ej på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte skall lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både kön och ålderskategori. Långtidsjukfrånvaro definieras som sammanhängande sjukfrånvaro som pågått i 60 kalenderdagar eller mer. NOT 6 BALANSERADE UPPGIFTER FÖR DATAPROGRAM Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

25 NOT 7 BYGGNADER OCH MARK BYGGNAD Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan, byggnad MARK Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Utgående restvärde enligt plan, totalt Fastigheten är taxerad som kommunikationsbyggnad och saknar taxeringsvärde. NOT 8 INVENTARIER OCH FORDON INVENTARIER Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Försäljningar, utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan FORDON Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp, aktiveringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

26 Ingående avskrivningar Årets förändringar -Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Summa utgående restvärde enligt plan NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter Valutakursvinst Summa NOT 10 PÅGÅENDE PROJEKT Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Aktiverade kostnader under året Utgående nedlagda kostnader Under perioden har räntekostnader aktiverats i pågående projekt med ett belopp om kr ( ). 26

27 NOT 11 ÖVRIGA AKTIER OCH ANDELAR Kapital- Antal Redovisat andel, procent andelar värde i bolaget SAMTRAFIKEN I SVERIGE AB 2, Organisationsnummer: Säte: Stockholm AB TRANSITIO 0, Organisationsnummer: Säte: Stockholm VÄSTTÅG AB 0, Organisationsnummer: Säte: Skövde BIMS KB 142 Organisationsnummer: Säte: Västerås BIMS AB 15, Organisationsnummer: Säte: Göteborg Summa Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Försäljningar av andelar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NOT 12 ÖVRIGA FORDRINGAR Ägarbidrag kommuner och landsting Övriga Summa

28 NOT 13 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna trafikersättningar Förutbetald tåghyra Övriga interimsfordringar Summa NOT 14 LIKVIDA MEDEL Kassa och bank Likvida medel NOT 15 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktie- Reserv- Fritt Summa kapital fond eget eget kapital kapital Eget kapital IB Årets resultat Eget kapital UB NOT 16 UPPLÅNING RÄNTEBÄRANDE SKULDER LÅNGFRISTIGA Skulder till kreditinstitut Summa Summa räntebärande skulder

29 FÖRFALLOTIDER LÅNGFRISTIGA SKULDER MED LÖPTIDER ÖVER 5 ÅR Skulder till kreditinstitut Summa KREDITRAM Utställd Landstingsborgen Nyttjad borgen för skulder till kreditinstitut Outnyttjad kreditram NOT 17 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till kr ( kr). NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Semesterlöneskuld Förutbetalda bidrag från kommuner och landsting Ersättningar trafikföretag Upplupen investeringsersättning Övrigt Summa

30 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 4 april 2008 för fastställelse. Munkfors den 22 februari 2008 Tommy Ternemar Ordförande Halvar Pettersson Vice ordförande Angelica Rage Leif Sandberg Mikael Dahlqvist Lena Melesjö Windahl Peter Joensuu Lars Bull Verkställande direktör 30

31 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse Till årsstämman i Värmlandstrafik Aktiebolag Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Värmlandstrafik Aktiebolag för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Karlstad den 4 mars 2008 Peter Söderman Auktoriserad revisor 31

32 GRANSKNINGSRAPPORT Till bolagsstämman i Värmlandstrafik Aktiebolag Org nr Vi har granskat bolagets verksamhet för år Granskningen har utförts i enlighet med god sed samt utgått från bedömning om väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och gemensam granskningsredogörelse har upprättats. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från de beslut kommun- och landstingsfullmäktige och bolagsstämman fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Karlstad den 4 mars 2008 Stig Löfgren Lekmannarevisor Per-Åke Persson Lekmannarevisor 32

33 FÄRDTJÄNST OCH PATIENTRESOR Bokade Utförda Brutto- Netto- Samordnings- Kostnad Samordtransporter transp. kostnad kostnad vinst /bokn ningsvinst, % FÄRDTJÄNST , , ,51 118,74 21, , , ,44 120,13 23, , , ,83 139,15 23,63 Bokningsersättning (22 kr per bokning): ,00 kr. Nettovinst ,83 kr. RIKSFÄRDTJÄNST , , ,29 578,10 14, , , ,31 597,58 17, , , ,83 710,07 16,26 Bokningsersättning (100 kr per bokning): ,00 kr. Nettovinst: ,83 kr. ÖVRIGA KOMMUNALA TRANSPORTER , , ,61 71,20 40, , , ,17 163,98 41, , , ,25 176,35 38,88 Bokningsersättning (22 kr per bokning): ,00 kr. Nettovinst : ,25 kr. PATIENTRESOR TAXI , ,05 25, , , ,00 326,08 28, , , ,52 322,76 27,13 Bokningsersättning: ,00 kr. Nettovinst : ,52 kr. PATIENTRESELINJEN , , ,00 216,24 17, , , ,00 182,34 17, , , ,00 209,12 17,83 Bokningsersättning: ,00 kr. Nettovinst : ,00 kr. TOTALT Bokningsersättning Bruttokostnad Nettokostnad Samordningsvinst Nettovinst ,00 kr ,17 kr ,74 kr ,43 kr ,43 kr Bokningskostnad är den summa som landstinget och kommunerna betalar till Värmlandstrafik, Resetjänsten, för drift av beställningscentralen. Bruttokostnad är kostnaden för resorna om alla bokade personer skulle åka själva i var sitt fordon. Nettokostnad är den faktiska kostnaden för utförda resor, efter det att beställningscentralen samordnat resorna. Samordningsvinst är skillnaden mellan brutto- och nettokostnad. Nettovinst är den vinst (minskade kostnaden) som beställningscentralen genererat till ägarna, efter det att kostnaden för beställningscentralen dragits bort. En miljöreflektion i sammanhanget är att samordningsarbetet har medverkat till en minskad transportproduktion med km per år. 33

34 ANROPSSTYRD TRAFIK SPARAR PENGAR Linje Bokningar Utförda Nettokostnad Alternativ transporter busskostnad 100 Fagerås-Högboda-Älfvik , Arvika-Stömne , Gunnarskog-Arvika , Strandsågen-Grums , Torsby-Sunne-Bjälverud , Torsby-Sunne , Röjdfors-Torsby , Sysslebäck-Överbyn , Torsby-Sätergården-Torsby , Långflon-Sysslebäck , Sunne-Grinnemo-Sunne , Grinnemo-Sunne-Grinnemo , Mallbacken-Sunne , Visterud-Sunne-Visterud , Långrösta-Hagfors-Långrösta , Grundsjön-Filipstad-Grundsjön , Ekshärad-Hagfors , Hagfors-Sörby-Hagfors , Ekshärad-Skoga-Ekshärad , Hagfors-Uvanå-Hagfors , Hagfors-Filipstad-Hagfors , Munkfors-Ransäter-Munkfors 0 0 0, Nykroppa-Filipstad-Lesjöfors , Storfors-Kristinehamn-Storfors 0 0 0, Kristinehamn-Storfors , Busstationen-Ingesund , Busstationen-Prästängen , Busstationen-Sjukhuset , Karlstad-Trossnäsvägen , Töcksfors-Årjäng , Väng-Töcksfors 0 0 0, Töcksfors-Hån 0 0 0, Östervallskog-Töcksfors , Årjäng-Harnäs-Årjäng 0 0 0, Ökne-Knöstad-Ökne , Ekenäs-Säffle-Ekenäs , Borgviksbruk-Grums-Borgviksbruk , Totalt Tabellen visar antalet resor i anropsstyrd trafik under Tabellen längst till höger visar vad de skulle ha kostat om vi hade kört buss där. Vi sparade tillsammans kr på att köra de berörda turerna som anropsstyrd trafik, i stället för med vanlig linjebuss. Anropsstyrd trafik innebär att det finns en tidtabell, men att fordonet (ofta en taxibil) inte åker förrän någon ringt i förväg och anmält att hon eller han vill resa. En trygghet för resenären, en miljövänlig lösning och samtidigt en ekonomisk besparing på busslinjer där det tidigare varit mycket få resande. 34

35 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK Värmlandstrafik Värmlandstrafik Tallbacksvägen 2 Karlstadskontoret Service Munkfors Lagergrens gata 4 Bromsgatan växel Karlstad Karlstad fax växel fax E-POST. E-postadresser till vår personal: RESETJÄNSTEN. Vår sammanslagna trafikupplysning och beställningscentral i Munkfors heter Resetjänsten (tidigare Kollplatsen och Samåk). Här kan du fråga om vår kollektivtrafik i länet och beställa särskild kollektivtrafik (färdtjänst och patientresor) och anropsstyrd trafik. Resetjänsten har tel TALSVAR. Automatiskt talsvar dygnet runt på samma nummer, KUNDCENTER: Vårt kundcenter på busstationen vid Drottninggatan i Karlstad har tel MOBILTABELLER. Tankar gärna hem våra tidtabeller till din mobil. Det har personer redan gjort. Läs hur du gör på FAKTA OM VÄRMLANDSTRAFIK Värmlandstrafik ägs av de 16 kommunerna och landstinget i Värmland. Huvudkontoret ligger i Munkfors. I fjol hade vi 53 anställda, varav 30 kvinnor. Vi är en av de största kvinnoarbetsplatserna på orten. Merparten av personalen bor i Munkfors eller Hagfors kommuner ökade antalet bussresor med omkring fyra procent och tågresorna med tre procent. Summan av buss- och tågtrafik uppgick till 13 miljoner tidtabellskilometer. Till det ska läggas all trafik som beställdes genom vår avdelning Resetjänsten (färdtjänst, patientresor, anropsstyrd trafik mm). Sedan 2006 har vi en tågflotta med 15 tågsätt som vi hyr eller äger. Härom året startade vi ett femårigt forskningsprojekt tillsammans med Vägverket, Länsstyrelsen och Karlstads universitet. Projektet ska ge Sverige djupare kunskap om kollektivtrafiken. Ett annat stort projekt är det nya betalsystem som vi håller på och köper tillsammans med fem andra trafikhuvudmän samt Karlstadsbuss och Tåg i Bergslagen. Intervjuundersökningen Kollektivtrafikbarometern visar att värmlänningarna tycker att våra förare är trevliga och trafiken säker. I fjol gav varje värmlänning i genomsnitt 710 kr till länstrafiken. 35

36 36 Trafikupplysning och beställningscentral: RESETJÄNSTEN

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(9) Brf Olofsbo stugor Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057

Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Årsredovisning. Räkenskapsåret 100428-101231. Organisationsnummer: 556806-9057 Hyresfastighetsfonden 2010 nummer 1 AB (publ) Organisationsnummer: 556806-9057 Årsredovisning Räkenskapsåret 100428-101231 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...5 Balansräkning...5

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer