COMMITTED TO ROAD SAFETY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COMMITTED TO ROAD SAFETY"

Transkript

1 COMMITTED TO ROAD SAFETY BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

2 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Bolagsstyrningsrapport 2014 Styrningsstrktr Revisor Mål Strategier Årsstämma Styrelse VD och Koncernledning Rapporter Kontroll Valberedning Revisionstskott Ersättningstskott Externa regelverk Aktiebolagslagen Redovisningslagstiftning Regelverk för emittenter Svensk Kod för Bolagsstyrning Interna regelverk Bolagsordning Styrelsens arbetsordning VD-instrktion Koncernregler/ Policydokment Ekonomihandbok Entreprenad Materialförsäljning Prodkttveckling Prodktion/ Inköp Finans /IT AB Geveko är ett svenskt pblikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolagsstyrningen inom Geveko tgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, men också regelverk för emittenter på NASDAQ OMX Stockholm, som även omfattar Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten redogör för hr bolagsstyrningen har bedrivits i Geveko nder verksamhetsåret Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och dess tskott samt verkställande direktören enligt Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, regelverk för emittenter och andra lagar och förordningar. Denna bolagsstyrningsrapport ska möjliggöra för aktieägare och andra intressenter att bedöma hr bolaget ppfyller krav på god ledning och styrning genom att redovisa hr arbetet med att säkerställa kontrollstrktrer, rapporteringsförfarande och informationsgivning genomförs. Bolagsorgan Gevekos bolagsorgan är årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorn. Vid årsstämman tser aktieägarna styrelseordförande och styrelse, vilken enligt bolagsordningen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Under 2014 har styrelsen bestått av fem ordinarie ledamöter. Det åligger revisorn att, på ppdrag av årsstämman, granska räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning nder räkenskapsåret. Revisorn rapporterar till årsstämman i en särskild revisionsberättelse. Bolagsordning Enligt Gevekos bolagsordning är bolagets verksamhet att direkt eller indirekt äga och förvalta aktier i dotterbolag inom trafiksäkerhet samt därmed förenlig verksamhet. N gällande bolagsordning antogs vid årsstämma den 25 april Bolagsordning finns på Gevekos hemsida, Aktieägare Enligt Eroclear Sweden AB:s ägarförteckning ppgick antalet aktieägare den 30 december 2014 till (2 517). Större aktieägare är Gnnar och Märtha Bergendahls Stiftelse med 37,8% av rösterna och 9,6% av kapitalet samt Stiftelsen Bergendala med 15,2% av rösterna och 8,6% av kapitalet. Ägare registrerade i tlandet ökade från 6,3% till 7,5% av kapitalet och från 2,5% till 2,9% av rösterna. Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal. Aktien och tdelningspolicy Gevekos aktie av serie B är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan. Vid tgången av 2014 ppgick antalet aktier till , varav av Serie A och av Serie B. Gevekos tdelningspolicy innebär att tdelningen långsiktigt ska ppgå till 50% av årets nettoresltat. Utdelningen anpassas till resltatnivå och finansiell ställning. Årsstämma Årsstämman är Gevekos högsta besltande organ vid vilken varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller genom fllmäktigat ombd. Aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att få ett ärende behandlat vid årsstämman. Styrelsen ska i sådant fall informeras härom i god tid. Vid årsstämman, som brkar hållas i april månad, dock inom sex månader efter räkenskapsårets tgång, fastställs årsredovisningen, avstämningsdag för tdelning samt besltas om tdelning. Årsstämman väljer bolagets styrelse och styrelseordförande för en period av ett år samt revisor. Stämman besltar också om arvode till styrelsens ledamöter samt om riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

3 3 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Kallelse till årsstämma sker senast 4 veckor före stämman och pbliceras i Post & Inrikes Tidningar och på Gevekos hemsida. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Protokoll från årsstämma finns tillgängligt hos Geveko samt på bolagets hemsida Årsstämma 2014 Årsstämma för aktieägarna i AB Geveko hölls den 28 april 2014 i Göteborg. Närvarande vid stämman var 37 aktieägare som representerade 26% av det totala antalet aktier och 67% av röstetalet. Vid val av styrelse omvaldes ordinarie ledamöterna David Bergendahl, Klas Dnberger, Finn Johnsson, Eva Kaijser och Stefan Tilk. Till styrelseordförande valdes Finn Johnsson. Aktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhoseCoopers AB valdes som revisor med Fredrik Göransson som hvdansvarig revisor till årsstämman Stämman besltade att ingen tdelning sklle tgå för verksamhetsåret Årsstämma 2015 Årsstämma kommer att hållas den 28 april 2015 i Göteborg på Elite Park Avene Hotel. Kallelse till årsstämman pbliceras i vecka 13 (23 mars 27 mars). Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Valberedning Valberedningen är bolagsstämmans organ med ppgift att bereda stämmans beslt i val- och arvodesfrågor. Valberedningen ska ha minst tre ledamöter varav en tses till ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningens förslag presenteras i kallelse till bolagsstämma samt på bolagets hemsida. Enskilda aktieägare kan lämna förslag på styrelse ledamöter till valberedningen. I ansltning till att kallelsen pbliceras ska valberedningen lämna en redogörelse på bolagets hemsida beträffande förslag till styrelse. Valberedningens arbete nder 2014 fram till årsstämman 2015 Vid årsstämman 2014 omvaldes fem ordinarie styrelseledamöter. Efter tvärdering av rådande arvoderingsnivåer i med Geveko storleksmässigt jämförbara bolag fann valberedningen att de samlade ersättningsnivåerna var att betrakta som marknadsmässiga. Valberedningen föreslog därför att arvoden och övriga ersättningar till styrelsen sklle tgå med oförändrade belopp för verksamhetsåret Valberedningen har haft fem schemalagda och ordinarie sammanträden inför årsstämman Härtöver har valberedningen haft ett antal såväl interna som externa avstämningar per telefon och e-post. Valberedningen har vidare haft ett flertal samtal och avstämningar med ledamöterna i bolagets revisionstskott. Valberedningen har nder tiden fram till årsstämman 2015 även haft löpande kontakter och samråd med styrelsens ordförande, som desstom är ledamot i valberedningen, samt med diverse representanter för större aktieägare. Valberedningen har genom styrelsens ordförande knnat ta del av en sammanfattande rapport av styrelsens egen tvärdering av sitt arbete nder Därtöver har valberedningen på samma sätt som nder föregående år genomfört individella intervjer med samtliga ledamöter. Intervjerna har smmerats i en övergripande intervjrapport som lyfter fram de väsentligaste observationerna från valberedningens perspektiv. Valberedningen konstaterar att styrelsen i sin egen tvärdering av styrelsearbetet nder det gångna året inte haft frågan om könsfördelning ppe till diskssion. Valberedningen har i sina årligen återkommande tvärderingsintervjer med samtliga ledamöter vidare knnat notera att denna fråga inte tagits pp som ett problem av ledamöterna. Samtidigt har emellertid valberedningen enats om att ha som ambition att efter stämman 2016 ha ppnått en helt jämn könsfördelning, det vill säga 50 procent kvinnor och 50 procent män. Som ett led i denna strävan har valberedningen föreslagit, samt fått gehör från hvdägarna för, att föreslå årsstämman att en kvinnlig och synnerligen välmeriterad ledamot tar plats i valberedningen från och med Arvodering Valberedningen Till Valberedningens ordförande tgick arvode för år 2014 om kr och till var och en av övriga ledamöter kr. Valberedning för årsstämma 2015 Enligt förslag från aktieägare som företräder mer än 50% av röstetalet besltade årsstämman den 28 april 2014 att valbered ningen inför Gevekos årsstämma den 28 april 2015 ska ha följande sammansättning: Magns Ergel, ordförande, tidigare styrelseledamot AB Geveko. Tomas Landeström, tidigare styrelseledamot AB Geveko. Finn Johnsson, styrelseledamot och styrelsens ordförande AB Geveko. Valberedningen ska förelägga 2015 års årsstämma förslag till beslt i följande frågor: val av ordförande vid stämman, fastställande av styrelsearvoden, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, fastställande av revisorsarvoden samt val av revisor om så är aktellt. Styrelsen Gevekos styrelse har nder 2014 bestått av fem ledamöter valda av årsstämman. Bland ledamöterna finns dels personer med anknytning till Gevekos större ägare, Bergendahlska stiftelserna och dels från dessa ägare oberoende personer. Advokat Michael Sterner har nder 2014 varit styrelsens sekreterare. Utförlig information om respektive ledamot i styrelsen finns i avsnittet Styrelse, tskott och revisor. Ledamöters beroendeställning till bolaget Oberoende definieras som oberoende av företaget, dess ledning och större ägare enligt regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning, vilket innebär att majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen samt att minst två ska vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Geveko ppfyller kraven beträffande ledamöters beroendeställning till bolaget. Tre ledamöter är oberoende och två leda möter, David Bergendahl och Klas Dnberger, har anknytning till Gevekos större ägare, Bergendahls stiftelser.

4 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Styrelsens ansvar Styrelsen har inför årsstämman det ansvar för bolagets organisation och förvaltning som denna samt aktella lagar och förordningar lägger på styrelsen. Den ansvarar samtidigt för att bolagets av lagstiftning, bolagsordning och årsstämma formlerade målsättningar infrias. Det innebär att styrelsen tfärdar riktlinjer för övergripande policys och strategier inklsive godkännande av affärsplaner samt regelbndet håller sig informerad om koncernens finansiella ställning och aktella affärsläge. Styrelsens ansvar omfattar också att beslta om förvärv och avyttringar av verksamheter samt att avge finansiella rapporter. Det är också styrelsens ppgift att tillsätta och avsätta VD. Styrelsens arbetsordning Vid konstiterande möte den 28 april 2014 fastställde styrelsen den arbetsordning som reglerar arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD samt instrktion för VD. Styrelsens arbetsordning och instrktion för VD är årligen föremål för styrelsens översyn. Arbetsordningen innefattar bland annat sammanträdesplan med möteskalender, dagordning, besltsregler som bland annat definierar verkställande direktörens ansvar i förhållande till styrelsen samt principer för rapportering till styrelsen och protokollering av sammanträden. Styrelsen ska i första hand ansvara för övergripande och långsiktiga frågor samt frågor av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse i övrigt. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera att VD ppfyller ansvaret för den löpande förvaltningen. Ordförandens roll Vid årsstämman den 28 april 2014 valdes Finn Johnsson till styrelsens ordförande. Styrelseordföranden ska leda styrelsearbetet och bevaka att styrelsen fllgör de ppgifter som enligt lag och arbetsordning ankommer på styrelsen. Ordföranden ska tillsammans med VD förvissa sig om att ledamöterna i god tid före varje styrelsemöte får ett tillräckligt belysande nderlag för alla ärenden som föreläggs styrelsen och som ska ligga till grnd för beslt. Styrelsens sammanträden Under verksamhetsåret 2014 har styrelsen haft åtta ordinarie styrelsemöten, varav ett konstiterande, samt 14 extra protokollförda möten per telefon. Styrelsen har behandlat finansiell ställning och likviditet, konkrrensrättslig tredning i Danmark, ppföljning av lönsamhetsprogram samt strategi och affärsplan. I enlighet med arbetsordning har styrelsen även behandlat frågor som årsbokslt, delårsrapporter och bdget. Styrelsens arbete Regelmässiga ärenden vid styrelsesammanträde Vid det konstiterande sammanträdet, som hålls i ansltning till årsstämman fastställs styrelsens arbetsordning och VDinstrktion samt besltas om firmateckning. Styrelsen tser också ledamöter till revisions- och ersättningstskott. Vid ordinarie sammanträde i febrari månad, i samband med revision av föregående års räkenskaper, deltar koncernens revisor vid behandlingen av boksltskommniké och årsredovisning. Vid ordinarie sammanträden senare nder året fastställs och pbliceras delårsrapporter. Vid varje ordinarie sammanträde föredras rapport över det aktella affärsläget i koncernen. Där redogör VD särskilt för koncernens tveckling, likviditet och finansiering. Ärenden nder verksamhetsåret Utöver de ordinarie pnkterna på dagordningen har styrelsen nder 2014 bland annat behandlat finansiell ställning och likviditet, konkrrensrättslig tredning i Danmark, riskbedömning, åtgärdsplan för anpassning till rådande verksamhetssitation samt strategisk inriktning. Styrelsen har därtöver behandlat strktr och arbetssätt med foks på effektivitetshöjande åtgärder. Ärenden vid styrelsens ordinarie sammanträden nder 2014 Datm Ärende 24 febrari Styrelsemöte enligt koden. Bokslt april Q1-rapport. Finansiering. Koncernstyrningsregler. 28 april Konstiterande möte efter årsstämma. Arbetsordning för styrelsen samt instrktion för VD. 11 jni Prognos Strategiplan jli Q2-rapport. 24 september Strktr och organisation. 27 oktober Q3-rapport. 11 december Bdget Extra styrelsemöten per telefon har hållits den 11/1, 14/1, 9/3, 16/3, 23/3, 1/4, 11/4, 15/4, 11/5, 26/5, 27/6, 29/8, 14/9, 20/10. Ärende som främst behandlats är finansiering. Styrelsens närvaro vid sammanträden Ledamöternas närvaro nder 2014 i styrelsens sammanträden samt i tskotten framgår av nedanstående tabell. Andra tjänstemän i koncernen deltar i styrelsens sammanträden som föredragande av enskilda ärenden. Närvaro vid styrelse- och tskottsmöten 2014 Namn Styrelsemöten Ersättningstskott Revisionstskott Finn Johnsson, ordförande 21/22 3/3 David Bergendahl 8/22 3/3 Klas Dnberger 21/22 3/3 Eva Kaijser 22/22 5/5 Stefan Tilk 22/22 4/5 Christer Simrén * 10/22 1/5 * Christer Simrén avgick som styrelseledamot i samband med Årsstämma Antal styrelsemöten är inklsive extramöten per telefon. Utvärdering av styrelsens arbete Styrelsen tvärderar sitt arbete en gång per år. Liksom föregående räkenskapsår frångick styrelsen 2014 sedvanliga t värderingsformlär och genomförde istället en diskssion kring ett antal temata som styrelsens ledamöter på förhand informerats om av styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande har därefter redovisat en sammanfattning av diskssionen till valberedningen. Diskssionen omfattade samtliga ansvarsområden som åligger en styrelse såsom bolagets mål och strategier, policies (för genomförande av strategierna), organisation, information, intern kontroll, ppföljning och övergripande beslt. Desstom om-

5 5 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 fattade tvärderingen styrelsens arbetsformer, sammansättning och kompetens. Diskssionen samt en skriftlig redogörelse av ordförande till valberedningen för styrelsens eget arbete tgör nderlag till valberedningens förslag för val av styrelse inför årsstämman. Verkställande Direktörens ansvar och ppgifter VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD ska vidta de åtgärder som erfordras för att bolagets bokföring ska fllgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. VD ska löpande informera styrelsen om verksamhetens tveckling genom bland annat ekonomiska rapporter, prognoser samt revisionsrapporter jämte annan information som erfordras för att styrelsen fortlöpande ska knna bedöma bolagets och koncernens tveckling och finansiella sitation. Enligt arbetsinstrktion för Verkställande Direktören får VD desstom, tan styrelsens bemyndigande, i samråd med styrelsens ordförande vidta åtgärder som, med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet, är av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslt inte kan avvaktas tan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall ska styrelsen omedelbart nderrättas om åtgärden. Inom ramen för de befogenheter och det ansvar som tillkommer VD enligt instrktionen har VD möjlighet att delegera ansvar och befogenheter till bolagets ledande befattningshavare. Delegering kan endast ske till person som är anställd i bolaget. Koncernledning I koncernledningen ingår VD, ekonomichef, samt andra befattningshavare. Verkställande Direktören tser medlemmar i ledningsgrppen hade koncernledningen fyra ledamöter. Personerna i ledningsgrppen ansvarar förtom för sitt linjeansvar inom koncernens enheter, för olika koncerngemensamma projekt inom områdena Entreprenad, Materialförsäljning, Finans och IT, Prodktion och inköp samt Prodkttveckling. Koncernledningens ppgift är att driva koncerngemensamma frågor samt vara stöd till VD och koncernchef. Under 2014 har koncernledningens arbete främst fokserats på åtgärder för att anpassa kostnader till rådande verksamhetssitation samt tveckling av prodkt- och tjänstetbd. Därtöver har koncernledningen behandlat strategi- och affärsplan för Insiders Förtom insiderbestämmelser på lagstiftningsnivå följer Geveko insiderregler för börsnoterade företag samt Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar. I den offentliga förteckningen över Insiders ingår styrelseledamöter, styrelsens sekreterare, VD och Koncernchef, revisor, medlemmar i Koncernledningen samt andra befattningshavare och externa ppdragstagare som regelbndet har tillgång till insiderinformation på grnd av sin befattning eller sitt ppdrag. Insynspersoner ska anmäla sitt och sina närståendes innehav av aktier och andra aktierelaterade finansiella instrment i bolaget. Även ändringar i innehaven ska anmälas. Revision Revisionen i aktiebolag regleras i aktiebolagslagen. Lagen föreskriver att revisorn ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och där sådan tsetts Verkställande Direktörens förvaltning. Om bolaget är moderbolag i en koncern ska revisorn även granska koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorn rapporterar till årsstämman i en särskild revisionsberättelse. Revisionen omfattar även granskning av bolagsstyrningsrapport samt en översiktlig granskning av delårsrapport för perioden janari-september. Revisorns ppgift är också att granska om bolaget fllgjort sina förpliktelser enligt vissa centrala skatte- och avgiftsförfattningar. Under 2014 deltog revisorn vid Gevekos styrelsemöte i december samt i samband med redogörelse av 2013 års bokslt. Därtöver deltog revisorn vid möten med Gevekos revisionstskott nder året. Styrelsens tskott Vid det konstiterande mötet tillsätter styrelsen årligen ett ersättningstskott och ett revisionstskott. Styrelsen tser tskottens medlemmar och ordförande. Ersättningstskott Gevekos Ersättningstskott består av styrelseledamöterna Finn Johnsson (ordförande), David Bergendahl och Klas Dnberger. Utskottets ppgift är att träffa avtal, granska löneförmåner och attestera tgifter för verkställande direktören samt föreslå incitamentsprogram till VD och övriga ledande befattningshavare. Rapportering av beslt som fattas lämnas vid efterföljande styrelsemöte. Utskottet har nder 2014 haft tre protokollförda möten. Ersättningstskottet har nder året genomfört kontroll av beslt från årsstämman 2014 beträffande löneprinciper och ersättningsvillkor för företagsledningen. Ersättningstskottet har därtöver behandlat lönereglering för VD och koncernledning samt granskat tformning av rörlig lönedel. Revisionstskott Gevekos Revisionstskott består av styrelseledamöterna Eva Kaijser (ordförande) och Stefan Tilk. Revisionstskottet ska tan att det påverkar styrelsens ansvar och ppgifter i övrigt bland annat övervaka finansiell rapportering och effektivitet i bolagets riskhantering, intern kontroll och internrevision avseende finansiell rapportering. Revisionstskottet ska hålla löpande kontakt med bolagets revisor samt ge nderlag för revisionens inriktning och prioriteringar. Under 2014 har arbetet i tskottet bland annat avsett styrning och ppföljning av årets revision, diskssioner kring kapitalstrktr samt granskning av bolagets risker. Utskottet har nder 2014 haft fem protokollförda möten. Ersättning till styrelsen 2014 Arvode till styrelsens ledamöter valda av årsstämman besltas av årsstämman på förslag av valberedningen. Totalt arvode till styrelsens ledamöter ppgick för 2014 till kr ( ). Till styrelsens ordförande tgår arvode om kr ( ) samt till var och en av övriga ledamöter kr ( ). Finn Johnsson som är ledamot i valberedningen erhåller därtöver ett arvode om kr (40 000). Ersättning för tskottsarbete tgår med kr (3 000) per möte.

6 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Ersättning till Koncernledning Ersättning det vill säga fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner till koncernledning ppgick 2014 till 6,7 (12,8) mkr. Ersättning för ppdrag i dotter- eller intressebolag tgår ej. Riktlinjer och policydokment Styrelsen har fastställt policydokment som årligen är föremål för översyn. Exempel på sådana dokment är styrelsens arbetsordning och arbetsinstrktion för verkställande direktören, finanspolicy, försäkringspolicy, pensionspolicy, informationspolicy och etikpolicy. Avvikelser från koden Kodbestämmelse pnkt 4.1 Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, tvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrnd. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Styrelsens sammansättning beträffande könsfördelning nderstiger anvisning i koden beträffande jämn könsfördelning. Som noterad på Small Cap-listan och ett av de mindre bolagen på NASDAQ OMX Stockholm har det varit styrelsens ppfattning att Geveko mött krav om könsfördelning samt erforderlig kompetens och erfarenhet för att hantera strategi, mål och möjligheter till förbättrad lönsamhet. Kodbestämmelse pnkt 7.3 Revisionstskottet består av två ledamöter, vilket nderstiger anvisning i koden att revisionstskottet ska bestå av minst tre ledamöter. Med hänsyn till att Geveko tillhör de mindre bolagen på NASDAQ OMX Stockholm är det styrelsens ppfattning att två ledamöter i Revisionstskottet är tillfyllest. Kodbestämmelse pnkt 7.4 I beskrivningen av den interna kontrollen i Bolagsstyrningsrapporten framgår att Geveko hittills inte fnnit anledning att inrätta en internrevisionsfnktion eftersom löpande ppföljning av intern kontroll görs av styrelse, revisionstskott och koncernledning.

7 7 STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL Styrelsens rapport om intern kontroll Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Kontrollmiljö Geveko är organiserat i en linjeorganisation och präglas av korta besltsvägar mellan koncernledning och operativa enheter. Anställda inom respektive fnktionsenhet rapporterar direkt till fnktionschefen oberoende av legal tillhörighet. Under 2014 har även verksamheter nder avveckling förekommit. Intern kontroll, riskhantering och ppföljning av verksamheten tgör grnden för en tillförlitlig finansiell rapportering. Basen för den interna kontrollen består av kontrollmiljön, organisation, besltsvägar samt befogenheter och ansvar vilka dokmenteras och kommniceras i styrande dokment såsom interna policyer, riktlinjer och manaler. Styrelsen tarbetar och godkänner riktlinjer och policyer för den interna kontrollen, vilka bland annat omfattar finanspolicy och besltsordning för investeringar samt affärsprinciper. Styrelsen fastställer också årligen en arbetsordning för styrelsens arbete och instrktion för verkställande direktören, där arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören regleras. Styrelsens arbetsordning anger också vilka ärenden som kräver styrelsens godkännande. Verkställande Direktören ska tillse att styrelsen får ett sakligt, tförligt och relevant nderlag för att knna fatta väl nderbyggda beslt samt att styrelsen hålls löpande informerad om tvecklingen av koncernens verksamhet och finansiella ställning. Riskbedömning och riskhantering Riskbedömningen tgör grnd för arbetet med att säkerställa den interna kontrollen beträffande finansiella rapporteringsprocesser. För att säkerställa att koncernens risker hanteras inom av styrelsen fastställda ramar sker regelbnden ppföljning och värdering av operativa och finansiella risker. I Geveko-koncernen sker detta bland annat på följande sätt: Månadsrapportering, som förtom den finansiella delen även omfattar en skriftlig redogörelse från befattningshavare i ledningsgrppen till koncernchefen. Rapporten är problemorienterad, dvs ska foksera på eventella risker nvarande och framtida och ska i konkreta åtgärder ange hr ppkomna risker hanteras. Ungefär en gång per månad nder året hålls möten med deltagande av Gevekos Koncernchef och Ekonomichef samt övriga befattningshavare som ingår i Koncernledningen. Vid dessa möten sker ppföljning av resltat, ställning och verksamhetstveckling mot affärsplan och bdget samt ppföljning och riskbedömning av större projekt och investeringar. Förtom rapportering som tvisar likviditetsläget och testående kndfordringar sker vid varje styrelsesammanträde en genomgång av koncernens aktella affärsläge och finansiella ställning. Gevekos revisor redovisar resltatet av sin granskning och förslag till åtgärder till styrelsen två gånger per år, i december och febrari. Därtöver deltar Gevekos revisor vid möten i revisionstskottet. Finansiella åtaganden överstigande 5 mkr och alla företagsförvärv/avyttringar ska godkännas av Gevekos styrelse. Riktlinjer finansiell rapportering Interna policyer, riktlinjer och manaler som gäller för den finansiella rapporteringen pprättas av moderbolagets ekonomifnktion och distriberas till koncernens dotterbolag. Dokmenten tgörs bland annat av: Koncernstyrningsregler som anger behörighet för finansiella åtaganden, ansvarsområden som definieras i ppförandekoden och informationshantering och som omfattar flertalet policyer, t ex finanspolicy, informationspolicy och etikpolicy. Ekonomihandbok Redovisnings- och rapporteringsinstrktioner Tidplaner för rapporteringstillfällen och revision Besltsordning Attestinstrktioner Finansiell rapportering sker dels i ett koncerngemensamt rapporteringssystem dels med skriftliga kommentarer enligt särskild fastställd mall. Vid regelbndna möten med ledning och ekonomipersonal sker intern ppföljning för att säkerställa korrekt tillämpning av redovisningsinstrktioner. Uppföljning Uppföljning för att säkerställa effektiviteten i den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen sker av styrelsen, revisionstskottet, av VD och moderbolagets ekonomifnktion. Uppföljning sker både informellt och formellt och omfattar såväl ppföljning av månatliga finansiella rapporter mot bdget och mål som kvartalsvisa rapporter. Uppföljningen omfattar också de iakttagelser som rapporteras av bolagets revisor. Den informationstekniska miljön ska hålla en hög standard avseende säkerhet, användbarhet och tillgänglighet. Det koncerngemensamma IT-systemet består av flertalet gemensamma strktrer och processer, vilket betyder ökad säkerhet och kontroll såväl på koncernnivå som i koncernbolag. IT-plattformen omfattar bland annat mobilitetslösning, lagerhanteringssystem och analysverktyg såväl som integrationer mellan systemen. Det koncerngemen-samma IT-systemet säkerställer att ppföljning och rapportering samt identifiering av risker beträffande projekt och aktiviteter kan ske på ett tillförlitligt sätt. Internrevision Geveko har hittills inte fnnit anledning att inrätta en internrevisionsfnktion. Löpande ppföljning av intern kontroll görs av styrelse, revisionstskott och koncernledning.

8 STYRELSE, UTSKOTT OCH REVISOR 8 Styrelse, tskott och revisor Finn Johnsson, f 1946 Styrelseordförande Invald i styrelsen Övriga styrelseppdrag: Styrelseordförande i EFG Eropean Frnitre Grop AB, Birger Jarl Fondkommision, Byggdelsbolaget i Kngshamn AB, MVI Partners, SMP Parts AB, Thomas Concrete Grop AB, Västsvenska Handelskammaren, Ovako AB och Poseidon Diving Systems AB. Ledamot i Lemminkäinen Oy och Powerboat Marine AB. Tidigare: Ledande befattningar i Swedish Match, Tarkett AB, Stora AB, Mölnlycke Health Care AB och Eroc AB. Utskottsppdrag i Geveko: Ordförande i ersättningstskott. Ledamot i valberedningen. Utbildning: Civilekonom Aktieinnehav Geveko: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. David Bergendahl, f 1962 VD, Hammarplast AB Invald i styrelsen som sppleant 1993 Ordinarie ledamot 2000 Övriga styrelseppdrag: Styrelseledamot i Hammarplast AB, Hammarplast Medical AB, Hammarplast Medical AS, Transctan AB, Scandinavian Medical Systems AB m fl. Utskottsppdrag i Geveko: Ledamot i ersättningstskott. Tidigare: VD i Pergamon International AB. Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg. Aktieinnehav Geveko: varav A-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Klas Dnberger, f 1957 Service Manager Fjits Sweden AB Invald i styrelsen som sppleant 1989 Ordinarie ledamot 2000 Tidigare: Service Manager Fjits Technology Soltions AB, Service Direktör Fjits Siemens Compters AB och Fjits Compters AB, Prodktmarknadschef Fjits Compters AB, ICL Data AB och Nokia Data AB samt Prodktchef Nokia Data AB och Ericsson Information Systems Sverige AB. Utskottsppdrag i Geveko: Ledamot i ersättningstskott. Utbildning: Ingenjör Aktieinnehav Geveko: varav A-aktier. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Eva Kaijser, F 1972 Konslt Invald i styrelsen 2010 Tidigare: Ekonomi- och Finansdirektör Northland Resorces S.A. IR och kommnikationsdirektör Boliden AB samt Direktör Strategi och Affärstveckling Boliden AB, Treasry och Finanschef, Boliden AB, Koncernkontroller Boliden AB samt Ekonomichef Boliden Contech AB. Utskottsppdrag i Geveko: Ledamot i revisionstskottet. Utbildning: Civilekonom Aktieinnehav Geveko: 0 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

9 9 STYRELSE, UTSKOTT OCH REVISOR Stefan Tilk, f 1964 Koncernchef Elof Hansson Grop Invald i styrelsen 2012 Andra Uppdrag: Elof Hansson Holding och Dotterbolag Utskottsppdrag i Geveko: Ledamot i revisionstskottet. Tidigare: Koncernchef Geveko, Senior Vice President Volvo Bssar, President Volvo Trcks Africa Middle East, Manager UNESCO World Bank, Ångpanneföreningen IPK och Concelor Science & Technology, Ambassaden Paris. Utbildning: Civilingenjör, Teknisk Fysik, Internationella Relationer Göteborgs Universitet samt ekonomistdier vid ESADE, Handelshögskolan Barcelona. Antal aktier i Geveko: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. REVISOR Fredrik Göransson, f 1973 Aktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhoseCoopers AB Hvdansvarig revisor Övriga ppdrag: Blten AB (pbl), VBG Grop AB (pbl) och HMS Networks AB (pbl). HEDERSORDFÖRANDE Jarl Ergel, f 1924 Ledamot i styrelsen Ordförande i styrelsen Hedersordförande 2000 Tidigare: VD och Koncernchef, AB Geveko. Utbildning: Kemiingenjör, KTH Stockholm. Aktieinnehav Geveko: varav A-aktier. UTSKOTT Valberedning Magns Ergel, ordförande, Tomas Landeström och Finn Johnsson. Ersättningstskott För att handha avtals- och lönefrågor för Verkställande Direktören samt program för rörlig lön för övriga befattningshavare: Finn Johnsson, ordförande, David Bergendahl och Klas Dnberger. Revisionstskott För övervakning av finansiell rapportering och samverkan med Gevekos revisor: Eva Kaijser, ordförande och Stefan Tilk.

10 KONCERNLEDNING 10 Koncernledning Under 2014 hade koncernledningen fyra ledamöter. Koncernchefen ser över ledningsgrppens sammansättning för verksamhetsåret Göran Eklnd, f 1965 VD och Koncernchef Ekonomichef Anställd 2010 Tidigare: VD och Ekonomichef Lear Corporation Sweden AB, Finanschef Lear Corporation Erope GM Division, Grop Controller Atoliv Textile Division, tf VD och Ekonomichef Collins & Aikman Sweden AB. Utbildning: Civilekonom Aktieinnehav Geveko: Toni Ogemark, f 1972 Chef Prodkttveckling Anställd 2008 Utbildning: Kemiingenjör Aktieinnehav: Geveko: 0 Christer Berntsson, f 1974 Chef Inköp & Prodktion, t o m Anställd 2010 Utbildning: Civilingenjör Aktieinnehav Geveko: Anders Nordström, f 1960 Chef Entreprenad Norden, t o m Anställd 2009 Utbildning: Diplomingenjör Aktieinnehav:

11 11 GEVEKO Göteborg den 31 mars 2015 Finn Johnsson David Bergendahl Klas Dnberger Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Eva Kaijser Styrelseledamot Stefan Tilk Styrelseledamot Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten Till Årsstämman i AB GEVEKO Org. nr: Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2014 och för att den är pprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och baserat på denna läsning och vår knskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grnd för våra ttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Aditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har pprättats, och att dess lagstadgade information är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Göteborg den 31 mars 2015 Öhrlings PricewaterhoseCoopers AB Fredrik Göransson Aktoriserad revisor

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Styrningsstrktr Valberedning Revisorer Aktieägare genom bolagsstämma Styrelse VD/Koncernchef Koncernledning Administration/Finans Prodktion Revisionstskott

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.

Läs mer

Bolagsstyrning Avega Group (publ)

Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget styrs och drivs ur ett aktieägarperspektiv. Styrning, ledning och kontroll av Avega Group fördelas mellan

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO Aktieägarna i AB GEVEKO (publ) (Org.nr. 556024-6844) kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 25 april, 2013 kl. 16.30 Hotel Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Rapport om koncernens styrning Arise AB (publ) ( Arise ) är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm. Arise tillämpar därför Svensk Kod för Bolagsstyrning

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport ALLENEX TILLÄMPNING AV SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Allenex är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Allenex noterades på Stockholmsbörsen i december 2006 och är

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Styrningen av Avanza AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning Avanzas

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2007

Bolagsstyrningsrapport 2007 Bolagsstyrningsrapport 2007 Styrningen av Avanza AB (publ.) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Bolagsstyrning 2008. Organ & regelverk

Bolagsstyrning 2008. Organ & regelverk Tilgin är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Kista. Tilgins aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Inledning Rabbalshede Kraft AB (publ) avser att, vid en tidpunkt som styrelsen finner lämplig, ansöka om notering vid NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har därför under 2009 fortsatt

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 ALLTELE ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) Bolagsstyrningsrapport för AllTele Allmänna Telefonaktiebolaget (publ) ( AllTele ) avseende 2009 års räkenskapsår. BOLAGSSTYRNING

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport i Bergs Timber AB (publ) 2011-2012 (org nr 556052-2798)

Bolagsstyrningsrapport i Bergs Timber AB (publ) 2011-2012 (org nr 556052-2798) Bolagsstyrningsrapport i Bergs Timber AB (publ) 2011-2012 (org nr 556052-2798) Bergs Timber AB ( Bergs Timber eller Bolaget ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm.

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport övergripande styrningsstruktur för aerocrine valberedning revisorer Huvudsakliga externa regelverk som påverkar styrningen av Aerocrine: Aktiebolagslagen Redovisningslagstiftning

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering:

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering: Bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) Tillämpningen av svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) har från och med den 1 juli 2008 breddats till att gälla samtliga bolag vars aktier är upptagna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsstyrning BOLAGSSTÄMMA VALBEREDNING. Årsstämma 2008. Lagercrantz Group AB (publ) Årsredovisning 2008/09

Bolagsstyrning BOLAGSSTÄMMA VALBEREDNING. Årsstämma 2008. Lagercrantz Group AB (publ) Årsredovisning 2008/09 Bolagsstyrning Lagercrantz Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bedriver handel med teknik och är sedan 2001 börsnoterat i Stockholm. Styrning och kontroll över bolaget

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer 556771-5700. Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl. 1300-1400 Plats: Fouriertransform

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en från årsredovisningen skild handling. Upplysningar enligt 6 kap. 6 årsredovisningslagen återfinns i förvaltningsberättelsen på

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Hoist Kredit AB Hoist Kredit AB (publ) Bolagsstyrningsrapport 014 Bolagsstyrningsrapport God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägarna med en tydlig och

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB

G4 2004-03-17. VD-instruktion för ITS-Sweden AB G4 2004-03-17 VD-instruktion för ITS-Sweden AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 VD Instruktion... 3 Inledning... 3 Styrelsens arbete... 4 Styrelsens Ordförande... 5 Mål och affärsstrategier...

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport KappAhl AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Bolagsstyrningen av KappAhl utgår ifrån lag, noteringsavtal, riktlinjer och god

Läs mer

h e l p i n g p e o p l e t r a d e

h e l p i n g p e o p l e t r a d e helping people trade Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningen i Paynova AB baseras på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) samt NGMs avtal för noterade bolag.

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande. Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr 556160-4108, den 27 augusti 2015 i Skinnskatteberg Närvarande:Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2.50 kronor per aktie.

Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2.50 kronor per aktie. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Rejlerkoncernen är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktie av serie B är noterad på OMX Nasdaqs Nordiska lista inom Small Cap segmentet. Bolaget tillämpar sedan 1 juli 2008 Svensk

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2009 Denna rapport har inte reviderats av Indutrades externa revisorer och är inte en del av den formella årsredovisningen. Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT

BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Denna bolagsstyrningsrapport, som är en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen, beskriver Elanders bolagsstyrning, innefattande ledning och förvaltning av bolagets verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl. 15.30 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB (publ) 2013 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Gexco 2009

Bolagsstyrningsrapport Gexco 2009 Bolagsstyrningsrapport Gexco 2009 Gexco tillämpar och uppfyller, med undantag för avvikelser nedan, Svensk kod för bolagsstyrning. Styrningen sker via bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011

Sidan 1 av 6. Bolagsstyrningsrapport 2011 Sidan 1 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2011 Sidan 2 av 6 Bolagsstyrningsrapport 2011 Ägare Swedesurvey AB ägs till 100 % av svenska staten. Bolaget tillhör företagsgruppen med marknadsmässiga krav på verksamheten.

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 10 Bolagsstyrningsrapport Sedan 2010 är upprättande av bolagsstyrningsrapport ett krav enligt Årsredovisningslagen. Denna bolagsstyrningsrapport följer Svensk kod för bolagsstyrnings

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Episurf Medical AB (Episurf Medical eller bolaget) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Aktien är sedan 11 juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm. I ett aktiebolag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO Aktieägarna i AB GEVEKO kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 24 april, 2008 kl. 16.30 Hotel Radisson SAS Scandinavia, Södra Hamngatan 59, Göteborg. ANMÄLAN Aktieägare

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet.

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet. 26 CDON Årsredovisning Group AB201 CDON Group AB Årsredovisning Bolagsstyrning 201 Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1(8) Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1. Inledning 1.1 Denna arbetsordning utgår från aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. Den gäller för styrelsearbetet inom GWS Production

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015. Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO 2015 Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013. Rätt att delta och närvara samt anmälan Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Fouriertransform AB, organisationsnummer

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Ledning och kontroll av MQ fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och verkställande direktören. Styrningen sker i enlighet med relevanta regelverk; såsom aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Nordics

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer