2012A 2013A 2014A 2015E 2016E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012A 2013A 2014A 2015E 2016E"

Transkript

1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2QE 3QE 4QE IAR SYSTEMS Q1 Rekordmarginal i första kvartalet Analytiker: Nils Sjögren Datum: IAR visade en tillväxt om 24% i Q1 jämfört med vår prognos om 22%. Valutajusterat ökade försäljningen med 7% vilket var strax över vår prognos och en sekventiell förbättring jämfört med Q4. Rörelseresultatet överträffade vår prognos med knappt 30% och uppgick till 20 MSEK (11). Rörelsemarginalen var hela 26% (18) vilket markerade den enskilt högsta marginalen hittills för IAR borträknat kvartal med engångsposter. EBIT-avvikelsen mot vår prognos uppstod till viss del som följd av den högre försäljningen. Resterande avvikelse var hänförlig en högre bruttomarginal som uppgick till 96% (94,5) och att rörelsekostnaderna ökade mindre än vi bedömt IAR B OMXSPI (ombaserad) Källa: Infront Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter att överstiga nettoresultatet och kassan stärktes med 15 MSEK i Q IAR Systems - Sales MSEK (q) Bolaget lanserade sin andra analysprodukt i kvartalet (C- STAT) och redan en månad efter lansering tangerar försäljningen C-RUNs försäljning vilket bådar gott inför fortsättningen. Vi höjer vår resultatprognos med ca 10% för helåret efter det starka första kvartalet Källa: Remium Nordic, Bolaget (SEK miljoner) 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E Aktiekurs (SEK) 108,25 Omsättning mån högst/lägst 119/60,25 EBIT Antal aktier (m) 12,51 Resultat före skatt Antal aktier e. utsp. (m) 12,63 EPS, efter utsp. (SEK) 1,1 2,4 3,3 4,9 5,6 Börsvärde (MSEK) 1354 Utdelning (SEK) 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 Nettosk.(+)/Kassa(-) (MSEK) -83,9 Enterprise value (MSEK) 1270 Omsättningstillväxt 15% 0% 11% 21% 13% EPS-tillväxt neg. 125% 41% 47% 14% Ordförande: Markus Gerdien EBIT-marginal 15% 18% 21% 26% 26% CEO: Stefan Skarin Avkastning eget kapital 5% 11% 14% 21% 23% CFO: Stefan Ström Reuters: IARb.ST EV/Försäljning 1,7 1,8 3,4 4,2 3,7 Bloomberg: IARB:SS EV/EBIT 11,0 10,1 16,3 16,5 14,3 Listning: Nasdaq OMX Stockholm Small Cap P/E 36,3 18,2 22,4 22,3 19,6 Hemsida: Source: Remium Nordic, IAR Systems Detta dokument är framställt på uppdrag av det bolag som analysen avser. Viktig information och ansvarsfriskrivning återfinns på sista sidan av detta dokument.

2 Q1-resultat klart starkare än väntat Försäljningen i Q1 kom in 2% över vår prognos och bolaget växte valutajusterat med 7%. Bolaget uppvisar en jämn geografisk spridning i tillväxten och Amerika växte med 8%, Europa 7% och Asien 9% exklusive valutaeffekter. En viss konjunkturell förändring i Europa och lägre efterfrågan från större kunder i Asien har påverkat omsättningen negativt men större affärer inom fordonsindustri och personlig hälsa verkar åt andra hållet i början av året. Efterfrågan är fortsatt starkast inom ARM. Rörelsekostnaderna hölls nere och ökade endast med 12% y/y och medeltalet anställda minskade sekventiellt samt y/y. Samtidigt stärktes bruttomarginalen till 96% (94,5) vilket är över det historiska snittet och klart över vår prognos. Sammantaget bidrog denna till att rörelseresultatet stärktes med knappt 90% y/y och var knappt 30% över vår prognos. Rörelseresultatet om 20 MSEK (11) påverkades positivt med ca 6 MSEK av valutaeffekter. Detta innebär att rörelseresultatet ökade med knappt 30% valutajusterat jämfört med tillväxten om 7% borträknat valuta vilket bekräftar skalbarheten i affären. Tabell Utfall mot Remiums prognos MSEK 1Q 14A 1Q 15E UTFALL Diff O msättning 62,0 75,3 76,9 2% Tillväxt y/y 7,4% 21,5% 24,0% Valutajusterat 7% EBIT 11,4 15,8 20,3 28% EBIT Marginal 18% 21% 26% 26% Nettoresultat 8,5 12,4 15,5 25% EPS f. utsp. (SEK) 0,6 1,0 1,2 26% just. EPS f. utsp. (SEK) 0,5 1,0 1,2 26% Källa: Remium Nordic I Q1 lanserades bolagets andra analysprodukt C- STAT som gör statisk kodanalys, till skillnad från C-RUN som analyserar kod när den exekverar. Försäljningen har börjat bra, och produkten har redan gett synergier genom att försäljningen av C-RUN har ökat. Tilläggsprodukterna säljs tillsammans med Workbench-licenser och även grundförsäljningen gynnas av de nya produkterna. Kunderna har tagit till sig C-STAT så snabbt att försäljningen, redan efter en månad har nått samma nivå som försäljningen av C-RUN. Stöd för ytterligare processorer kommer därtill att lanseras under året men redan nu finns C-STAT tillgänglig för fler produktvarianter av IAR Embedded Workbench än C- RUN vilket ökar merförsäljningsmöjligheterna. Trots en god start för produkterna kommer merparten av tillväxten från grundaffären vilket indikerar vilka begränsade volymer tilläggsprodukterna ännu omsätter. Ca 24% av den löpande försäljningen är för närvarande servicekontrakt. 2 IAR Systems

3 Av processortillverkarna har IAR lagt stora resurser på samarbetet med en av världens största processortillverkare, japanska Renesas (marknadsandel ca 27%) de senaste åren. En svag inhemsk marknad har dock hållit tillbaka bolaget som dessutom mottog finansieringsstöd från japanska staten Nu verkar bolagets svåra period vara över och IAR kan bära frukterna av den uppbyggda relationen och Renesas stärkta position. Tabell Estimatförändringar ESTIMATFÖ RÄNDRINGAR 2015E 2016E MSEK Förr Nu Förändring Förr Nu Förändring Omsättning % % EBIT % % Just. EPS (SEK) 4,4 4,9 11% 5,1 5,6 11% Källa: Remium Nordic Som följd av en högre bruttomarginal än förväntat och en lägre än förväntad kostnadsexpansion höjer vi våra resultatprognoser med ca 10% för både 2015 och Som följd av en USD som sjunkit med ca 5% från toppen kring 8,7 SEK behåller vi dock våra omsättningsprognoser intakta. Detta innebär dock en organisk uppjustering av estimaten då vi tidigare räknade med en högre dollarkurs för kommande kvartal. Av bolagets kostnadsökning i Q1 är en stor del hänförlig lägre aktiveringar av fast personal än i fjol (3,9 MSEK mot 5,7 MSEK). Effekten med något ökade personalkostnader efter lanseringen av C-STAT lär bestå kommande kvartal och därtill ökar även avskrivningstakten något. Vi räknar med en långsiktig bruttomarginal om ca 95% även om den var högre i Q1. Tabell Rörelsemarginal och kvartalsvis tillväxt IAR Systems

4 Tabell Geografisk försäljning och tillväxtprognos Tilläggsprodukter ger stöd under 2015 och framåt IARs försäljning har historiskt dominerats av kärnprodukten IAR Embedded Workbench. Under 2014 lanserades bolagets första egenutvecklade tilläggsprodukt, analysverktyget C-RUN som följd av efterfrågan från kunderna. Produkten ger utvecklare möjligheten att hitta fel som uppstått i produktutvecklingsprocessen, vilket sparar både tid och pengar för kunden. I Q1 lanserades sedan C-STAT och bolaget fortsätter att investera i fler tilläggsprodukter. Bolaget har idag ca kunder vars behov av förbättrade processer kommer öka kontinuerligt med högre komplexitet och kortare ledtider i utvecklingen av produkter. Försäljning av tilläggsprodukter kommer vara en större del av IARs tillväxtstrategi kommande år även om försäljningen fortfarande bara är några få procent. Med bakgrund av kundbasens storlek räcker det med att en låg andel av bolagets befintliga kundbas adderar licenser för en relativt stark påverkan på koncerntillväxten. Den lyckade försäljningen av C-STAT under början av året bekräftar strategin. Tabeller Valutautveckling och 2014 års känslighetsanalys Källa: Remium Nordic Genomsnittlig/Aktuell kurs Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q USD 6,4 6,6 6,6 6,5 6,5 6,6 7,0 7,4 8,3 8,2 8,2 8,2 JPY (100) 7,0 6,6 6,6 6,5 6,3 6,5 6,7 6,5 7,0 6,9 6,9 6,9 EUR 8,5 8,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,3 9,3 9,3 Förändring valuta y/y USD -5% -5% -3% -2% 0% 1% 6% 14% 29% 25% 18% 11% JPY -18% -23% -23% -21% -10% -3% 1% 0% 12% 7% 3% 6% EUR -4% -4% 3% 3% 4% 6% 6% 5% 6% 3% 1% 1% Källa: Infront Känslighetsanalys 31-dec-14 Förändring Resultateffekt Varukostnader +/-5% -/+ 0,6 MSEK Lönekostnader +/-5% -/+ 7,1 MSEK Valuta - EUR +/-5% +/- 3,1 MSEK Valuta - USD +/-5% +/- 2,6 MSEK Valuta YEN +/-5% +/- 1,2 MSEK Rörlig ränta +/- 1 %-enhet +/- 0,0 MSEK Källa: Bolaget 4 IAR Systems

5 En gynnsam valutamix gynnar IARs rapporterade försäljning kraftigt under Den amerikanska dollarn har under första kvartalet 2015 rusat mot kronan och genomsnittet i Q1 innebär en ökning om knappt 30% från Q Euron stärktes något och den japanska Yenen stärktes ca 10% mot kronan i samma jämförelseperiod. Tillväxten från valutaeffekter uppgick till ca 17% i Q1 och i Q2 borde valutaeffekterna vara i samma härad trots att dollar sjunkit tillbaka något under kvartalet stod USD för ca 35% av intäkterna, Euro för 25%, YEN för drygt 15% och resterande var försäljning i koreanska Won, SEK och brittiska Pund. Multiplar sjunker efter höjda estimat Tabell Peertabell och utveckling Peergroup IT/Software Utveckling EV/EBIT EV/EBITDA EV/SALES EBIT Margin Swedish listed peers Kurs EV Mkt cap 1M 3M 12M 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E IAR Systems (Remium) % 18% 79% 16,3 16,6 14,4 13,7 14,1 12,4 4,3 3,7 3,3 26% 26% 26% ,7% 3,6% 3,6% IFS (Konsensus) % 20% 55% 20,4 17,9 15,3 12,2 11,6 10,2 1,8 2,0 1,9 9% 11% 12% ,6% 1,7% 1,9% HMS Networks (Konsensus) % 48% 56% 19,3 21,3 17,2 15,1 17,1 14,3 3,2 3,8 3,3 17% 18% 19% ,1% 1,2% 1,4% Addnode (Konsensus) % 13% 16% 10,6 12,2 10,1 7,3 8,9 7,7 0,9 0,9 0,9 8% 7% 8% ,3% 3,8% 4,0% Enea (Konsensus) % 30% 51% 10,6 13,1 11,4 9,0 11,1 9,9 2,3 2,8 2,5 22% 21% 22% ,9% 4,2% 4,6% Vitec (Konsensus) % 64% 119% 12,4 14,3 13,4 7,0 8,6 8,2 1,7 2,4 2,3 13% 16% 17% ,4% 1,6% 1,6% Micro Systemation (Remium) % 160% 332% 12,8 10,9 9,0 12,4 10,7 8,9 3,5 2,9 2,4 20% 27% 27% ,9% 4,4% 5,2% FormPipe (Konsensus) % 37% 50% 12,8 11,0 8,9 5,5 5,3 4,7 1,3 1,3 1,1 10% 12% 13% ,0% 1,2% 2,9% Average 4% 49% 95% 14,4 14,7 12,5 10,3 10,9 9,5 2,4 2,5 2,2 16% 18% 19% 25,4 19,9 17,1 3% 3% 3% IAR/Peers 6% -63% -17% 13% 13% 16% 33% 29% 30% 81% 51% 47% 58% 42% 39% -12% 13% 15% 134% 33% 15% Efter våra estimatupprevideringar har IARs multiplar sjunkit och bolaget handlas på P/E 22x, strax över snittet i jämförelsegruppen. Detta förklaras enligt oss av att bolagets fria kassaflöde fortsatt är starkare eller i linje med nettovinsten tack vare bolagets minimala skattebelastning. Detta ger stora möjligheter att skifta ut pengar till aktieägarna och IAR ger högre direktavkastning än jämförelsegruppen (knappt 4%) i våra prognoser. P/E Div. Källa: Remium Nordic, Factset Diagram Kursutveckling jämförbara bolag IAR Systems

6 Källa: Infront Ur kursutvecklingssynpunkt är MSAB det enda bolaget i jämförelsegruppen ovan som utvecklats bättre än IAR det senaste året. Vi har även sett flera uppköp bland teknikbolag. ReadSoft, DIBS, Axis och Transmode har alla fått bud på sig. 6 IAR Systems

7 Internet of Things The Internet of Things En ny marknad på väg att öppnas. IAR Systems har kommunicerat ett tillväxtmål om 10-15% per år. Marknaden består av företag över hela världen och inom de flesta branscher som har det gemensamt att deras produkter innehåller någon typ av elektronik. IAR Systems utvecklingsplattform ger kundernas produktutvecklare programmerare av sk inbyggda system ett effektivt verktyg för att programmera produkternas funktionalitet. En kraftig utbyggnad av mobila kommunikationsnät världen över i kombination med snabbt sjunkande priser på elektronik och en snabbt ökande användning av mobila internettjänster har medfört att globala företag i flera branscher ser nya affärsmöjligheter. Potentialen att till obetydlig kostnad förse allt från industriella maskiner till konsumentprodukter med sensorer som fångar upp användarmönster, felmeddelanden, väder eller till och med hälsotillstånd skapar förutsättningar för helt nya affärsmodeller och produkter. Samhället är på väg att bli anslutet till internet ned till minsta beståndsdel the Internet of Things (IoT). Marknaden ligger fortfarande i sin linda men tillväxten spås bli explosionsartad. IoT ger IAR Systems helt nya möjligheter eftersom varje liten sensor måste programmeras för önskad funktion. I dag finns det uppskattningsvis utvecklare världen över som programmerar inbyggda system främst i traditionella produkter såsom bilar, hushållsprodukter, styrsystem, medicinteknisk utrustning mm. Man utvecklar sina produkter i traditionella programspråk som C och C++. De bolag som idag ligger i startgroparna för att erövra the Internet of Things har dock ett annat ursprung och utvecklarna, om man får tro Oracle, programmerar applikationer för internet i programspråket Java. Det ligger nära till hands att anta att utvecklingen av IoT kommer att leda till att de två världarna utveckling av inbyggda system och utveckling av internetapplikationer kommer att närma sig varandra. Potentialen för IAR Systems blir uppenbar om den befintliga marknaden på knappt en halv miljon utvecklare av inbyggda system kompletteras med nio miljoner javaprogrammerare. Räkneexemplet att 5% av javaprogrammerarna börjar använda sig av utvecklingsplattformar för inbyggda system skulle innebära att marknaden för IAR Systems fördubblas. Då bolagets produkter dessutom är oberoende av den underliggande tillverkaren av elektronik (till de viktigaste konkurrenterna till IAR Systems hör nämligen processortillverkarna) synes bolaget ha en tydlig konkurrensfördel. Den spekulativt lagde kan också fråga sig om inte marknadsutvecklingen kan göra IAR Systems till en viktig strategisk pusselbit för globala spelare. IAR Systems

8 Finansiell utveckling INCOME STATEMENT, SEK million 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E Sales Gross Profit EBIT DA Depreciation & amortisation EBIT Net financials Pre-tax profit T axes Net profit (continuing operations) BALANCE SHEET, SEK million Other fixed assets Net property plant and equipment Inventory Receivables Cash & cash equivalents = T otal assets Equity Interest bearing debt Non-interest bearing liabilities =Equity+Liabilities CASH FLOW, SEK million Pre-tax profit Cash Flow before change in net WC Increase in Net Working Capital Cash Flow from Operations Capex Investments Free Cash Flow CF from financing activities =- Where of Paid Dividend Change in cash IAR Systems

9 Nyckeltal och värdering g KEY FIGURES 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E M-cap Net debt Enterprise value Valuation Multiples EV/Sales 1,2 1,7 1,8 3,4 4,3 3,7 EV/EBIT DA 8,3 9,3 8,2 13,7 14,1 12,4 EV/EBIT 10,1 11,0 10,1 16,3 16,6 14,4 EV/Free Cash Flow 27,0 19,1 19,3 22,5 19,6 16,4 P/E 10,9 36,3 18,2 22,4 22,5 19,7 P/B 1,2 1,9 1,8 3,3 4,8 4,5 P/Sales 1,9 2,2 3,7 4,5 4,0 3,6 P/FCF - 32,8 23,4 25,1 24,4 21,3 18,2 Per Share Measures Share price, year-end or current 24,5 38,1 43,0 74,8 108,3 108,3 No. of shares outstanding, year-end (m) 11,1 11,4 11,5 12,5 12,6 12,6 No. of shares, diluted (m) 12,1 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6 EPS 2,44 1,14 2,59 3,37 4,92 5,61 EPS adjusted 2,24 1,05 2,37 3,34 4,92 5,61 Capital employed per share 22,00 22,54 25,79 23,20 23,25 24,96 Book value per share 19,98 20,50 23,36 22,85 23,09 24,80 Dividend per share 1,00 2,00 5,00 5,00 4,00 4,00 Dividend payout ratio, % 40,9 174,8 192,8 148,6 81,4 71,4 Dividend yield, % 4,1 5,2 11,6 6,7 3,6 3,6 Performance indicators, % Sales growth (%) 13% 15% 0% 11% 21% 13% Gross margin (%) 90,5 89,9 96,3 95,0 95,2 95,0 EBITDA margin (%) 14,7 18,0 22,0 24,9 30,3 30,2 EBIT margin (%) 12,0 15,3 17,9 20,8 25,8 25,9 EPS growth (%) ROE ROCE 9,9 13,7 13,9 18,3 27,3 29,6 Financial ratios Capex/sales, % 16,8 7,9 8,3 12,4 6,1 6,3 Net debt/ebitda (0,9) (1,1) (1,6) (1,1) (0,8) (0,9) Equity ratio (%) 78,1 78,3 79,8 76,9 75,6 74,6 IAR Systems

10 Kvartalsvis utveckling IAR - Quarterly Profit and Loss A 2015 (SEK million) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1A Q2E Q3E Q4E Net sales 57,7 56,1 54,9 61,5 62,0 62,7 64,9 66,1 76,9 77,4 77,0 77,8 Other Total revenue 57,7 56,1 54,9 61,5 62,0 62,7 64,9 66,1 76,9 77,4 77,0 77,8 Goods for resale Gross profit Operating expenses EBITDA 19,4 9,7 17,9 12,6 13,7 15,2 18,4 16,3 23,7 24,1 24,3 21,7 Margin 34% 17% 33% 20% 22% 24% 28% 25% 31% 31% 32% 28% Depreciation & Amortization of intangibles EBIT Margin 30% 14% 28% 16% 18% 20% 24% 20% 26% 26% 27% 23% Net Financials Pre-tax profit Taxes Net profit Discontinued operations, net Profit for the period EPS (continuing operations) 1,3 0,5 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 EPS (continuing operations, diluted) 1,2 0,5 0,9 0,5 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 EPS, basic 1,3 0,5 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 EPS, diluted 1,2 0,5 0,9 0,5 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 Number of shares at end of period, million 11,4 11,4 11,4 11,9 12,3 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Diluted number of shares, million 12,4 12,4 12,4 12,9 12,7 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Average number of shares, million 11,4 11,4 11,4 11,9 12,3 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Diluted average number of shares, million 12,4 12,4 12,4 12,9 12,7 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Source: Company data, Remium Nordic 10 IAR Systems

11 Ägare Ägare 31/ IAR A IAR B Värde (Mkr) Kapital Röster Land Verifierat 1 Catella Fonder ,43 8,82% 8,23% Sverige Andra AP-Fonden ,66 7,71% 7,20% Sverige Handelsbanken Fonder ,08 7,39% 6,90% Sverige Ribbskottet AB ,63 5,94% 5,54% Sverige Swedbank Robur Fonder ,10 4,20% 3,92% Sverige Avanza Pension ,40 3,79% 3,54% Sverige Lannebo Fonder ,45 3,53% 3,30% Sverige UBS AG Clients Account ,85 3,26% 3,04% Schweiz Fidelity Fonder ,56 2,81% 2,62% USA Pictet Asset Management ,91 2,69% 2,51% USA Danske Invest Fonder & Försäkring ,58 2,46% 8,94% Sverige Carl Rosvall ,19 2,43% 2,27% Sverige Peter Larsson ,21 1,65% 1,54% Sverige Stefan Engqvist ,69 1,61% 1,50% Sverige Kristoffer Jeansson ,30 1,58% 1,48% Sverige Nordnet Pensionsförsäkring ,26 1,30% 1,21% Sverige Humle Fonder ,84 1,27% 1,18% Sverige Jonas Wikström ,06 1,21% 1,13% Sverige Thomas Wernhoff ,73 1,19% 1,11% Sverige Theodor Jeansson ,50 1,17% 1,09% Sverige Monterro Holdings AB ,32 1,02% 0,95% Sverige Cecilia Mörner Jeansson ,27 0,87% 0,81% Sverige Friends Provident International ,00 0,85% 0,80% Isle of Man Jonas Mårtensson ,15 0,79% 0,74% Sverige Jan Kihlberg ,07 0,71% 0,67% Sverige Mats Guldbrand ,00 0,57% 0,53% Sverige Strand Fonder ,76 0,55% 0,51% Sverige Susanne Rapp Nilsson ,65 0,40% 0,37% Sverige Fredrik Rapp ,65 0,40% 0,37% Sverige Charlotte Rapp Hamrén ,65 0,40% 0,37% Sverige Skandinaviska Enskilda Banken S.A ,27 0,37% 0,35% Luxemburg Katarina Jeansson ,02 0,36% 0,33% Sverige Friends Provident International ,46 0,32% 0,30% Isle of Man Eva-Catherine Sjöström ,46 0,32% 0,30% Sverige Källa: Holdings IAR Systems

12 Disclaimer Disclaimer- Viktig Information Detta dokument är framställt av Remium Nordic AB ( Remium ) för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Remium kan dock inte garantera sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna review. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Remium har utarbetat interna regler (policies och instruktioner) för etiska riktlinjer samt för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationerna mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBITDA ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag. Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och certified advisor, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukten review. Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen. Ansvarig analytiker äger för närvarande inga aktier i bolaget eller relaterat instrument. Remium har tillstånd att driva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. 12 Remium Nordic AB Kungsgatan STOCKHOLM Tel Fax:

2011 2012 2013 2014E 2015E

2011 2012 2013 2014E 2015E IAR Systems Group AB Q1 Starkt resultat som väntat Analytiker: Johan Broström +46 70 428 31 74 Datum: 2014-05-06 Ökad försäljning och förbättrade marginaler medförde att IAR Systems lyckades stärka rörelseresultatet

Läs mer

NAXS. Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder. All information KURS (SEK): 47,00 REMIUM REVIEW

NAXS. Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder. All information KURS (SEK): 47,00 REMIUM REVIEW NAXS NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 2014-10-27 47,00 Financials Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder Mycket bra värdeutveckling. Det av NAXS redovisade

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013 Hexagon (Sälj) Vi rekommenderar Sälj(Behåll) till målkursen SEK 150(150) för Hexagon av främst fyra anledningar. 1) Bolaget ska leverera på höga marginalexpansionsförväntningar

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna backade något på fredagen, efter data som visade att konsumentförtroendet i USA var lägre än väntat i mars, och därmed bröts

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 10 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 10 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 10 OKTOBER 2012 Electrolux(köp, TP SEK 165) Aktien har varit en av de allra bästa storbolagsaktierna så här långt under 2012. Aktien har värderats upp kraftigt som en följd av återhämtningen

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess EPaccess Hälsovård Sverige 17 februari 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se CellaVision Valuta leder till ytterligare uppjusteringar Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 6 MARS 2013

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 6 MARS 2013 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 6 MARS 2013 Autoliv (Köp) - Efter ett bolagsbesök under gårdagen konstaterar vi att marknaden utvecklats ungefär som väntat i början av 2013. Den amerikanska fordonsförsäljningen

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 FEBRUARI 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 FEBRUARI 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 FEBRUARI 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna noterade små kursrörelser under fredagens handel, där de ledande indexen vid stängning noterades kring nollstrecket. På

Läs mer

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013. Makro USA-statistik kom in som väntat. Stabil inflation i EMU-länderna. Se sidan 2.

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013. Makro USA-statistik kom in som väntat. Stabil inflation i EMU-länderna. Se sidan 2. AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 17 JANUARI 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade på onsdagen i negativt territorium, men stärktes under dagen och stängde på nära oförändrade nivåer. Rapporterande

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Global Private Equity 1 AB

Global Private Equity 1 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 1 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige mars 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Stökigt fjolår, men grunden nu lagd Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3.11 Högsta/Lägsta

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

Global Private Equity 2 AB

Global Private Equity 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity 2 AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Global Private Equity II AB

Global Private Equity II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Allmänt om bolaget

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess EPaccess Teleoperatörer Sverige 18 november 1 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se AllTele Förbättringar underliggande intjäning Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef

Årsstämma 2015. Håkan Jeppsson VD och koncernchef Årsstämma 2015 Håkan Jeppsson VD och koncernchef 2 Europas största fönsterkoncern på en fragmenterad marknad Största europeiska fönsterkoncernen Tydlig marknadsledare i Norden Ung koncern med en lång historia

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Global Private Equity I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Global Private Equity I AB

Global Private Equity I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AB Kvartalsrapport mars 2015 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd

2014: Omsättning 119,6 MKR Tillväxt 50,5% P/E 8,75 2016: Omsättning 196,5 MKR Tillväxt 26,2% P/E 3,4. Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Köp InXL - Ett snabbväxande fynd Bolaget har en god historik vilket har lett till att bolaget är en vinstmaskin och detta ledde till aktieutdelning senast i maj i år(2014). InXL är i nuläget ett mycket

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 11 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 11 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 11 SEPTEMBER 2012 Concentric(köp) Fortsatt god efterfrågan i Nordamerika och tillväxtpotential i Europa 13-14E drivet av nya miljöregleringar och ett behov av effektivare bränsleförbrukning

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 13 Mars 2015 2015-03-12 Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 Take-aways från EPB:s bolagsdag, 12 mars 2015 Välbesökt bolagsdag med representanter från 15 börsbolag Inga tydliga

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical EPaccess Hälsovård Sverige 26 november 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se NeuroVive Pharmaceutical Utlicensieringsaffär i hamn! Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index

AK TIEINFORMATION KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN 2003 2005 AKTIEHANDEL 2005 (MILJONER AKTIER) London NASDAQ Stockholm. B-aktien, SEK OMX SPI-index AKTIEINFORMATION BÖRSHANDEL Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form av American Depositary Shares (ADS)

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 2 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 2 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 2 OKTOBER 2012 Autoliv(köp) En av de främsta konkurrenterna till Autoliv, amerikanska TRW, annonserade igår ett massivt aktieåterköpsprogram som omfattar 1 miljard dollar. Aktien

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 47-2013 Veckan som gick Flera av de stora marknaderna nådde nya toppnoteringar under föregående vecka. Dow Jones passerade för första gången 16.000 poäng. Utvecklingen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Göteborg 25 maj 2011. Årsstämma 2011. En global aktör inom produkter och tjänster för bilprovning. www.opus.se

Göteborg 25 maj 2011. Årsstämma 2011. En global aktör inom produkter och tjänster för bilprovning. www.opus.se Göteborg 25 maj 2011 Årsstämma 2011 www.opus.se Verksamhetsåret 2010 25 maj 2011 Opus Prodox AB (publ) - Årsstämma 2011 2 Verksamhetsåret 2010 i korthet Finansiell utveckling Omsättning: 227 MSEK (214)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation

Addnode. Verksamhetskritiska system och IT-lösningar. Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation Addnode Störst i Norden på IT-lösningar för design, konstruktion och produktinformation till industrin Ledande på verksamhetssystem och ärendehantering med kartan som stöd till offentlig sektor Verksamhetskritiska

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer