2012A 2013A 2014A 2015E 2016E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012A 2013A 2014A 2015E 2016E"

Transkript

1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2QE 3QE 4QE IAR SYSTEMS Q1 Rekordmarginal i första kvartalet Analytiker: Nils Sjögren Datum: IAR visade en tillväxt om 24% i Q1 jämfört med vår prognos om 22%. Valutajusterat ökade försäljningen med 7% vilket var strax över vår prognos och en sekventiell förbättring jämfört med Q4. Rörelseresultatet överträffade vår prognos med knappt 30% och uppgick till 20 MSEK (11). Rörelsemarginalen var hela 26% (18) vilket markerade den enskilt högsta marginalen hittills för IAR borträknat kvartal med engångsposter. EBIT-avvikelsen mot vår prognos uppstod till viss del som följd av den högre försäljningen. Resterande avvikelse var hänförlig en högre bruttomarginal som uppgick till 96% (94,5) och att rörelsekostnaderna ökade mindre än vi bedömt IAR B OMXSPI (ombaserad) Källa: Infront Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter att överstiga nettoresultatet och kassan stärktes med 15 MSEK i Q IAR Systems - Sales MSEK (q) Bolaget lanserade sin andra analysprodukt i kvartalet (C- STAT) och redan en månad efter lansering tangerar försäljningen C-RUNs försäljning vilket bådar gott inför fortsättningen. Vi höjer vår resultatprognos med ca 10% för helåret efter det starka första kvartalet Källa: Remium Nordic, Bolaget (SEK miljoner) 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E Aktiekurs (SEK) 108,25 Omsättning mån högst/lägst 119/60,25 EBIT Antal aktier (m) 12,51 Resultat före skatt Antal aktier e. utsp. (m) 12,63 EPS, efter utsp. (SEK) 1,1 2,4 3,3 4,9 5,6 Börsvärde (MSEK) 1354 Utdelning (SEK) 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 Nettosk.(+)/Kassa(-) (MSEK) -83,9 Enterprise value (MSEK) 1270 Omsättningstillväxt 15% 0% 11% 21% 13% EPS-tillväxt neg. 125% 41% 47% 14% Ordförande: Markus Gerdien EBIT-marginal 15% 18% 21% 26% 26% CEO: Stefan Skarin Avkastning eget kapital 5% 11% 14% 21% 23% CFO: Stefan Ström Reuters: IARb.ST EV/Försäljning 1,7 1,8 3,4 4,2 3,7 Bloomberg: IARB:SS EV/EBIT 11,0 10,1 16,3 16,5 14,3 Listning: Nasdaq OMX Stockholm Small Cap P/E 36,3 18,2 22,4 22,3 19,6 Hemsida: Source: Remium Nordic, IAR Systems Detta dokument är framställt på uppdrag av det bolag som analysen avser. Viktig information och ansvarsfriskrivning återfinns på sista sidan av detta dokument.

2 Q1-resultat klart starkare än väntat Försäljningen i Q1 kom in 2% över vår prognos och bolaget växte valutajusterat med 7%. Bolaget uppvisar en jämn geografisk spridning i tillväxten och Amerika växte med 8%, Europa 7% och Asien 9% exklusive valutaeffekter. En viss konjunkturell förändring i Europa och lägre efterfrågan från större kunder i Asien har påverkat omsättningen negativt men större affärer inom fordonsindustri och personlig hälsa verkar åt andra hållet i början av året. Efterfrågan är fortsatt starkast inom ARM. Rörelsekostnaderna hölls nere och ökade endast med 12% y/y och medeltalet anställda minskade sekventiellt samt y/y. Samtidigt stärktes bruttomarginalen till 96% (94,5) vilket är över det historiska snittet och klart över vår prognos. Sammantaget bidrog denna till att rörelseresultatet stärktes med knappt 90% y/y och var knappt 30% över vår prognos. Rörelseresultatet om 20 MSEK (11) påverkades positivt med ca 6 MSEK av valutaeffekter. Detta innebär att rörelseresultatet ökade med knappt 30% valutajusterat jämfört med tillväxten om 7% borträknat valuta vilket bekräftar skalbarheten i affären. Tabell Utfall mot Remiums prognos MSEK 1Q 14A 1Q 15E UTFALL Diff O msättning 62,0 75,3 76,9 2% Tillväxt y/y 7,4% 21,5% 24,0% Valutajusterat 7% EBIT 11,4 15,8 20,3 28% EBIT Marginal 18% 21% 26% 26% Nettoresultat 8,5 12,4 15,5 25% EPS f. utsp. (SEK) 0,6 1,0 1,2 26% just. EPS f. utsp. (SEK) 0,5 1,0 1,2 26% Källa: Remium Nordic I Q1 lanserades bolagets andra analysprodukt C- STAT som gör statisk kodanalys, till skillnad från C-RUN som analyserar kod när den exekverar. Försäljningen har börjat bra, och produkten har redan gett synergier genom att försäljningen av C-RUN har ökat. Tilläggsprodukterna säljs tillsammans med Workbench-licenser och även grundförsäljningen gynnas av de nya produkterna. Kunderna har tagit till sig C-STAT så snabbt att försäljningen, redan efter en månad har nått samma nivå som försäljningen av C-RUN. Stöd för ytterligare processorer kommer därtill att lanseras under året men redan nu finns C-STAT tillgänglig för fler produktvarianter av IAR Embedded Workbench än C- RUN vilket ökar merförsäljningsmöjligheterna. Trots en god start för produkterna kommer merparten av tillväxten från grundaffären vilket indikerar vilka begränsade volymer tilläggsprodukterna ännu omsätter. Ca 24% av den löpande försäljningen är för närvarande servicekontrakt. 2 IAR Systems

3 Av processortillverkarna har IAR lagt stora resurser på samarbetet med en av världens största processortillverkare, japanska Renesas (marknadsandel ca 27%) de senaste åren. En svag inhemsk marknad har dock hållit tillbaka bolaget som dessutom mottog finansieringsstöd från japanska staten Nu verkar bolagets svåra period vara över och IAR kan bära frukterna av den uppbyggda relationen och Renesas stärkta position. Tabell Estimatförändringar ESTIMATFÖ RÄNDRINGAR 2015E 2016E MSEK Förr Nu Förändring Förr Nu Förändring Omsättning % % EBIT % % Just. EPS (SEK) 4,4 4,9 11% 5,1 5,6 11% Källa: Remium Nordic Som följd av en högre bruttomarginal än förväntat och en lägre än förväntad kostnadsexpansion höjer vi våra resultatprognoser med ca 10% för både 2015 och Som följd av en USD som sjunkit med ca 5% från toppen kring 8,7 SEK behåller vi dock våra omsättningsprognoser intakta. Detta innebär dock en organisk uppjustering av estimaten då vi tidigare räknade med en högre dollarkurs för kommande kvartal. Av bolagets kostnadsökning i Q1 är en stor del hänförlig lägre aktiveringar av fast personal än i fjol (3,9 MSEK mot 5,7 MSEK). Effekten med något ökade personalkostnader efter lanseringen av C-STAT lär bestå kommande kvartal och därtill ökar även avskrivningstakten något. Vi räknar med en långsiktig bruttomarginal om ca 95% även om den var högre i Q1. Tabell Rörelsemarginal och kvartalsvis tillväxt IAR Systems

4 Tabell Geografisk försäljning och tillväxtprognos Tilläggsprodukter ger stöd under 2015 och framåt IARs försäljning har historiskt dominerats av kärnprodukten IAR Embedded Workbench. Under 2014 lanserades bolagets första egenutvecklade tilläggsprodukt, analysverktyget C-RUN som följd av efterfrågan från kunderna. Produkten ger utvecklare möjligheten att hitta fel som uppstått i produktutvecklingsprocessen, vilket sparar både tid och pengar för kunden. I Q1 lanserades sedan C-STAT och bolaget fortsätter att investera i fler tilläggsprodukter. Bolaget har idag ca kunder vars behov av förbättrade processer kommer öka kontinuerligt med högre komplexitet och kortare ledtider i utvecklingen av produkter. Försäljning av tilläggsprodukter kommer vara en större del av IARs tillväxtstrategi kommande år även om försäljningen fortfarande bara är några få procent. Med bakgrund av kundbasens storlek räcker det med att en låg andel av bolagets befintliga kundbas adderar licenser för en relativt stark påverkan på koncerntillväxten. Den lyckade försäljningen av C-STAT under början av året bekräftar strategin. Tabeller Valutautveckling och 2014 års känslighetsanalys Källa: Remium Nordic Genomsnittlig/Aktuell kurs Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q USD 6,4 6,6 6,6 6,5 6,5 6,6 7,0 7,4 8,3 8,2 8,2 8,2 JPY (100) 7,0 6,6 6,6 6,5 6,3 6,5 6,7 6,5 7,0 6,9 6,9 6,9 EUR 8,5 8,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,3 9,3 9,3 Förändring valuta y/y USD -5% -5% -3% -2% 0% 1% 6% 14% 29% 25% 18% 11% JPY -18% -23% -23% -21% -10% -3% 1% 0% 12% 7% 3% 6% EUR -4% -4% 3% 3% 4% 6% 6% 5% 6% 3% 1% 1% Källa: Infront Känslighetsanalys 31-dec-14 Förändring Resultateffekt Varukostnader +/-5% -/+ 0,6 MSEK Lönekostnader +/-5% -/+ 7,1 MSEK Valuta - EUR +/-5% +/- 3,1 MSEK Valuta - USD +/-5% +/- 2,6 MSEK Valuta YEN +/-5% +/- 1,2 MSEK Rörlig ränta +/- 1 %-enhet +/- 0,0 MSEK Källa: Bolaget 4 IAR Systems

5 En gynnsam valutamix gynnar IARs rapporterade försäljning kraftigt under Den amerikanska dollarn har under första kvartalet 2015 rusat mot kronan och genomsnittet i Q1 innebär en ökning om knappt 30% från Q Euron stärktes något och den japanska Yenen stärktes ca 10% mot kronan i samma jämförelseperiod. Tillväxten från valutaeffekter uppgick till ca 17% i Q1 och i Q2 borde valutaeffekterna vara i samma härad trots att dollar sjunkit tillbaka något under kvartalet stod USD för ca 35% av intäkterna, Euro för 25%, YEN för drygt 15% och resterande var försäljning i koreanska Won, SEK och brittiska Pund. Multiplar sjunker efter höjda estimat Tabell Peertabell och utveckling Peergroup IT/Software Utveckling EV/EBIT EV/EBITDA EV/SALES EBIT Margin Swedish listed peers Kurs EV Mkt cap 1M 3M 12M 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E IAR Systems (Remium) % 18% 79% 16,3 16,6 14,4 13,7 14,1 12,4 4,3 3,7 3,3 26% 26% 26% ,7% 3,6% 3,6% IFS (Konsensus) % 20% 55% 20,4 17,9 15,3 12,2 11,6 10,2 1,8 2,0 1,9 9% 11% 12% ,6% 1,7% 1,9% HMS Networks (Konsensus) % 48% 56% 19,3 21,3 17,2 15,1 17,1 14,3 3,2 3,8 3,3 17% 18% 19% ,1% 1,2% 1,4% Addnode (Konsensus) % 13% 16% 10,6 12,2 10,1 7,3 8,9 7,7 0,9 0,9 0,9 8% 7% 8% ,3% 3,8% 4,0% Enea (Konsensus) % 30% 51% 10,6 13,1 11,4 9,0 11,1 9,9 2,3 2,8 2,5 22% 21% 22% ,9% 4,2% 4,6% Vitec (Konsensus) % 64% 119% 12,4 14,3 13,4 7,0 8,6 8,2 1,7 2,4 2,3 13% 16% 17% ,4% 1,6% 1,6% Micro Systemation (Remium) % 160% 332% 12,8 10,9 9,0 12,4 10,7 8,9 3,5 2,9 2,4 20% 27% 27% ,9% 4,4% 5,2% FormPipe (Konsensus) % 37% 50% 12,8 11,0 8,9 5,5 5,3 4,7 1,3 1,3 1,1 10% 12% 13% ,0% 1,2% 2,9% Average 4% 49% 95% 14,4 14,7 12,5 10,3 10,9 9,5 2,4 2,5 2,2 16% 18% 19% 25,4 19,9 17,1 3% 3% 3% IAR/Peers 6% -63% -17% 13% 13% 16% 33% 29% 30% 81% 51% 47% 58% 42% 39% -12% 13% 15% 134% 33% 15% Efter våra estimatupprevideringar har IARs multiplar sjunkit och bolaget handlas på P/E 22x, strax över snittet i jämförelsegruppen. Detta förklaras enligt oss av att bolagets fria kassaflöde fortsatt är starkare eller i linje med nettovinsten tack vare bolagets minimala skattebelastning. Detta ger stora möjligheter att skifta ut pengar till aktieägarna och IAR ger högre direktavkastning än jämförelsegruppen (knappt 4%) i våra prognoser. P/E Div. Källa: Remium Nordic, Factset Diagram Kursutveckling jämförbara bolag IAR Systems

6 Källa: Infront Ur kursutvecklingssynpunkt är MSAB det enda bolaget i jämförelsegruppen ovan som utvecklats bättre än IAR det senaste året. Vi har även sett flera uppköp bland teknikbolag. ReadSoft, DIBS, Axis och Transmode har alla fått bud på sig. 6 IAR Systems

7 Internet of Things The Internet of Things En ny marknad på väg att öppnas. IAR Systems har kommunicerat ett tillväxtmål om 10-15% per år. Marknaden består av företag över hela världen och inom de flesta branscher som har det gemensamt att deras produkter innehåller någon typ av elektronik. IAR Systems utvecklingsplattform ger kundernas produktutvecklare programmerare av sk inbyggda system ett effektivt verktyg för att programmera produkternas funktionalitet. En kraftig utbyggnad av mobila kommunikationsnät världen över i kombination med snabbt sjunkande priser på elektronik och en snabbt ökande användning av mobila internettjänster har medfört att globala företag i flera branscher ser nya affärsmöjligheter. Potentialen att till obetydlig kostnad förse allt från industriella maskiner till konsumentprodukter med sensorer som fångar upp användarmönster, felmeddelanden, väder eller till och med hälsotillstånd skapar förutsättningar för helt nya affärsmodeller och produkter. Samhället är på väg att bli anslutet till internet ned till minsta beståndsdel the Internet of Things (IoT). Marknaden ligger fortfarande i sin linda men tillväxten spås bli explosionsartad. IoT ger IAR Systems helt nya möjligheter eftersom varje liten sensor måste programmeras för önskad funktion. I dag finns det uppskattningsvis utvecklare världen över som programmerar inbyggda system främst i traditionella produkter såsom bilar, hushållsprodukter, styrsystem, medicinteknisk utrustning mm. Man utvecklar sina produkter i traditionella programspråk som C och C++. De bolag som idag ligger i startgroparna för att erövra the Internet of Things har dock ett annat ursprung och utvecklarna, om man får tro Oracle, programmerar applikationer för internet i programspråket Java. Det ligger nära till hands att anta att utvecklingen av IoT kommer att leda till att de två världarna utveckling av inbyggda system och utveckling av internetapplikationer kommer att närma sig varandra. Potentialen för IAR Systems blir uppenbar om den befintliga marknaden på knappt en halv miljon utvecklare av inbyggda system kompletteras med nio miljoner javaprogrammerare. Räkneexemplet att 5% av javaprogrammerarna börjar använda sig av utvecklingsplattformar för inbyggda system skulle innebära att marknaden för IAR Systems fördubblas. Då bolagets produkter dessutom är oberoende av den underliggande tillverkaren av elektronik (till de viktigaste konkurrenterna till IAR Systems hör nämligen processortillverkarna) synes bolaget ha en tydlig konkurrensfördel. Den spekulativt lagde kan också fråga sig om inte marknadsutvecklingen kan göra IAR Systems till en viktig strategisk pusselbit för globala spelare. IAR Systems

8 Finansiell utveckling INCOME STATEMENT, SEK million 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E Sales Gross Profit EBIT DA Depreciation & amortisation EBIT Net financials Pre-tax profit T axes Net profit (continuing operations) BALANCE SHEET, SEK million Other fixed assets Net property plant and equipment Inventory Receivables Cash & cash equivalents = T otal assets Equity Interest bearing debt Non-interest bearing liabilities =Equity+Liabilities CASH FLOW, SEK million Pre-tax profit Cash Flow before change in net WC Increase in Net Working Capital Cash Flow from Operations Capex Investments Free Cash Flow CF from financing activities =- Where of Paid Dividend Change in cash IAR Systems

9 Nyckeltal och värdering g KEY FIGURES 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E M-cap Net debt Enterprise value Valuation Multiples EV/Sales 1,2 1,7 1,8 3,4 4,3 3,7 EV/EBIT DA 8,3 9,3 8,2 13,7 14,1 12,4 EV/EBIT 10,1 11,0 10,1 16,3 16,6 14,4 EV/Free Cash Flow 27,0 19,1 19,3 22,5 19,6 16,4 P/E 10,9 36,3 18,2 22,4 22,5 19,7 P/B 1,2 1,9 1,8 3,3 4,8 4,5 P/Sales 1,9 2,2 3,7 4,5 4,0 3,6 P/FCF - 32,8 23,4 25,1 24,4 21,3 18,2 Per Share Measures Share price, year-end or current 24,5 38,1 43,0 74,8 108,3 108,3 No. of shares outstanding, year-end (m) 11,1 11,4 11,5 12,5 12,6 12,6 No. of shares, diluted (m) 12,1 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6 EPS 2,44 1,14 2,59 3,37 4,92 5,61 EPS adjusted 2,24 1,05 2,37 3,34 4,92 5,61 Capital employed per share 22,00 22,54 25,79 23,20 23,25 24,96 Book value per share 19,98 20,50 23,36 22,85 23,09 24,80 Dividend per share 1,00 2,00 5,00 5,00 4,00 4,00 Dividend payout ratio, % 40,9 174,8 192,8 148,6 81,4 71,4 Dividend yield, % 4,1 5,2 11,6 6,7 3,6 3,6 Performance indicators, % Sales growth (%) 13% 15% 0% 11% 21% 13% Gross margin (%) 90,5 89,9 96,3 95,0 95,2 95,0 EBITDA margin (%) 14,7 18,0 22,0 24,9 30,3 30,2 EBIT margin (%) 12,0 15,3 17,9 20,8 25,8 25,9 EPS growth (%) ROE ROCE 9,9 13,7 13,9 18,3 27,3 29,6 Financial ratios Capex/sales, % 16,8 7,9 8,3 12,4 6,1 6,3 Net debt/ebitda (0,9) (1,1) (1,6) (1,1) (0,8) (0,9) Equity ratio (%) 78,1 78,3 79,8 76,9 75,6 74,6 IAR Systems

10 Kvartalsvis utveckling IAR - Quarterly Profit and Loss A 2015 (SEK million) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1A Q2E Q3E Q4E Net sales 57,7 56,1 54,9 61,5 62,0 62,7 64,9 66,1 76,9 77,4 77,0 77,8 Other Total revenue 57,7 56,1 54,9 61,5 62,0 62,7 64,9 66,1 76,9 77,4 77,0 77,8 Goods for resale Gross profit Operating expenses EBITDA 19,4 9,7 17,9 12,6 13,7 15,2 18,4 16,3 23,7 24,1 24,3 21,7 Margin 34% 17% 33% 20% 22% 24% 28% 25% 31% 31% 32% 28% Depreciation & Amortization of intangibles EBIT Margin 30% 14% 28% 16% 18% 20% 24% 20% 26% 26% 27% 23% Net Financials Pre-tax profit Taxes Net profit Discontinued operations, net Profit for the period EPS (continuing operations) 1,3 0,5 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 EPS (continuing operations, diluted) 1,2 0,5 0,9 0,5 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 EPS, basic 1,3 0,5 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 EPS, diluted 1,2 0,5 0,9 0,5 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 Number of shares at end of period, million 11,4 11,4 11,4 11,9 12,3 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Diluted number of shares, million 12,4 12,4 12,4 12,9 12,7 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Average number of shares, million 11,4 11,4 11,4 11,9 12,3 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Diluted average number of shares, million 12,4 12,4 12,4 12,9 12,7 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Source: Company data, Remium Nordic 10 IAR Systems

11 Ägare Ägare 31/ IAR A IAR B Värde (Mkr) Kapital Röster Land Verifierat 1 Catella Fonder ,43 8,82% 8,23% Sverige Andra AP-Fonden ,66 7,71% 7,20% Sverige Handelsbanken Fonder ,08 7,39% 6,90% Sverige Ribbskottet AB ,63 5,94% 5,54% Sverige Swedbank Robur Fonder ,10 4,20% 3,92% Sverige Avanza Pension ,40 3,79% 3,54% Sverige Lannebo Fonder ,45 3,53% 3,30% Sverige UBS AG Clients Account ,85 3,26% 3,04% Schweiz Fidelity Fonder ,56 2,81% 2,62% USA Pictet Asset Management ,91 2,69% 2,51% USA Danske Invest Fonder & Försäkring ,58 2,46% 8,94% Sverige Carl Rosvall ,19 2,43% 2,27% Sverige Peter Larsson ,21 1,65% 1,54% Sverige Stefan Engqvist ,69 1,61% 1,50% Sverige Kristoffer Jeansson ,30 1,58% 1,48% Sverige Nordnet Pensionsförsäkring ,26 1,30% 1,21% Sverige Humle Fonder ,84 1,27% 1,18% Sverige Jonas Wikström ,06 1,21% 1,13% Sverige Thomas Wernhoff ,73 1,19% 1,11% Sverige Theodor Jeansson ,50 1,17% 1,09% Sverige Monterro Holdings AB ,32 1,02% 0,95% Sverige Cecilia Mörner Jeansson ,27 0,87% 0,81% Sverige Friends Provident International ,00 0,85% 0,80% Isle of Man Jonas Mårtensson ,15 0,79% 0,74% Sverige Jan Kihlberg ,07 0,71% 0,67% Sverige Mats Guldbrand ,00 0,57% 0,53% Sverige Strand Fonder ,76 0,55% 0,51% Sverige Susanne Rapp Nilsson ,65 0,40% 0,37% Sverige Fredrik Rapp ,65 0,40% 0,37% Sverige Charlotte Rapp Hamrén ,65 0,40% 0,37% Sverige Skandinaviska Enskilda Banken S.A ,27 0,37% 0,35% Luxemburg Katarina Jeansson ,02 0,36% 0,33% Sverige Friends Provident International ,46 0,32% 0,30% Isle of Man Eva-Catherine Sjöström ,46 0,32% 0,30% Sverige Källa: Holdings IAR Systems

12 Disclaimer Disclaimer- Viktig Information Detta dokument är framställt av Remium Nordic AB ( Remium ) för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Remium kan dock inte garantera sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna review. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Remium har utarbetat interna regler (policies och instruktioner) för etiska riktlinjer samt för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationerna mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBITDA ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag. Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och certified advisor, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukten review. Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen. Ansvarig analytiker äger för närvarande inga aktier i bolaget eller relaterat instrument. Remium har tillstånd att driva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. 12 Remium Nordic AB Kungsgatan STOCKHOLM Tel Fax:

IAR Systems Group AB Class B

IAR Systems Group AB Class B IAR Systems Group AB Stark avslutning på Q2 Analytiker: Johan Broström +46 8 545 07 221 Datum: 2013-08-26 Högre bruttomarginal än väntat gjorde att IAR Systems levererade ett rörelseresultat som var 20

Läs mer

2010 2011 2012 2013E 2014E

2010 2011 2012 2013E 2014E IAR Systems Group AB Q1 i linje med förväntningarna Analytiker: Johan Broström +46 8 545 07 221 Datum: 2013-04-29 Med en omsättning på SEK 57,7 miljoner och ett rörelseresultat på SEK 8,1 miljoner var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E IAR Systems Group AB Q3 Ännu en stark rapport Analytiker: Johan Broström +46 70 428 31 74 Datum: 2014-10-24 En fortsatt stark efterfrågan och valutaeffekter som nu påverkar positivt på omsättning och resultat

Läs mer

2011 2012 2013 2014E 2015E

2011 2012 2013 2014E 2015E IAR Systems Group AB Q1 Starkt resultat som väntat Analytiker: Johan Broström +46 70 428 31 74 Datum: 2014-05-06 Ökad försäljning och förbättrade marginaler medförde att IAR Systems lyckades stärka rörelseresultatet

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

2011 2012 2013 2014E 2015E

2011 2012 2013 2014E 2015E Fingerprint Cards AB Q2 Bågen spänns ytterligare Analytiker: Johan Broström +46 70 428 31 74 Datum: 2014-08-27 Med en försäljning på SEK 44 miljoner nådde FPC den övre halvan av det intervall som bolaget

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 BRIOX Nordic Growth Market Stora besparingar att vänta Finland i fokus Hög tillväxt från låga nivåer Stora besparingar att vänta. Sedan tidigare har bolagets nya ledning aviserat att de avser att genomföra

Läs mer

NAXS. Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder. All information KURS (SEK): 47,00 REMIUM REVIEW

NAXS. Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder. All information KURS (SEK): 47,00 REMIUM REVIEW NAXS NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 2014-10-27 47,00 Financials Mycket bra värdeutveckling Redo att göra investeringar Fortsatt positivt klimat för PE-fonder Mycket bra värdeutveckling. Det av NAXS redovisade

Läs mer

MAGNOLIA BOSTAD. Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar KURS (SEK): 83,0 INTRODUCE.

MAGNOLIA BOSTAD. Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar KURS (SEK): 83,0 INTRODUCE. MAGNOLIA BOSTAD First North Starkaste kvartalet någonsin Kraftig tillväxt i projektportföljen Mindre estimatförändringar Starkaste kvartalet någonsin. Justerat för jämförelsestörande poster rapporterade

Läs mer

NAXS. Svag avslutning på starkt år Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter KURS (SEK): 50,00 REMIUM REVIEW

NAXS. Svag avslutning på starkt år Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter KURS (SEK): 50,00 REMIUM REVIEW NAXS NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 2016-02-08 0,00 Financials Svag avslutning på starkt år Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter Svag avslutning på starkt år. Det redovisade substansvärdet

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-7 55,25 Hälsovård Försäljning under vår prognos Stark bruttomarginal Oväntat svag orderingång Försäljning under vår prognos. Nettoomsättningen om 473 MSEK (445)

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet 216-5-17 KURS (SEK): VITEC 65, NASDAQ OMX Small Cap Rörelseresultat under förväntan Högtryck i Nedjusterade resultatestimat Rörelseresultat under förväntan. Vitec har för vana att leverera resultat i linje

Läs mer

KURSUTVECKLING 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0

KURSUTVECKLING 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 ODD MOLLY NASDAQ OMX Small Cap Över förväntningarna i Q1 Investeringsfas ger framtida utväxling Mindre estimatjusteringar Över förväntningarna i Q1. Försäljningen i kvartalet steg till 118 MSEK (11), motsvarande

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PRICER NASDAQ OMX Small Cap Stark dollar drev omsättningstillväxt Marknaden börjar mogna Estimatjusteringar Stark dollar drev omsättningstillväxt. Pricer har haft ett tufft år med svåra jämförelsetal där

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Något under estimat Electra avvecklar Linderholms Mindre estimatjusteringar Något under estimat. en uppgick till 368 MSEK (371) motsvarande en minskning om 1% jämfört

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MALMBERGS ELEKTRISKA NASDAQ OMX Small Cap 216-4-29 KURS (SEK): 153, Industrivaror Kalendereffekter belastade Q1 Fortsatt god utveckling i Sverige Mindre estimatrevideringar Kalendereffekter belastade Q1.

Läs mer

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE UNIFLEX NASDAQ OMX Small Cap Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat Bättre underliggande utveckling. Uniflex redovisade för det fjärde kvartalet ett bättre

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ework NASDAQ OMX Small Cap Imponerande stark orderingång Övertygande vinsttillväxt Marginella prognoshöjningar Imponerande stark orderingång. Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 1 934 MSEK (1 575),

Läs mer

FORTNOX. Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser INTRODUCE.SE

FORTNOX. Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser INTRODUCE.SE FORTNOX Nordic Growth Market Rekordhög tillväxt igen Bud från Visma Höjda prognoser Rekordhög tillväxt igen. Under ytterligare ett kvartal lyckades Fortnox öka tillväxttakten. Tillväxten relativt motsvarande

Läs mer

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PROACT NASDAQ OMX Small Cap Något svagare än väntat Stark nykontraktering Mindre nedjusteringar Något svagare än väntat. Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 723 MSEK (739). Detta motsvarade

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CAPACENT NASDAQ First North Nordiskt managementkonsult Förvärv ligger i korten Generös utdelningspolicy Nordiskt managementkonsult. Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag med fokus på att genomdriva

Läs mer

MAGNOLIA BOSTAD. Ännu ett starkt kvartal Projektportföljen växer Estimatförändringar INTRODUCE.SE

MAGNOLIA BOSTAD. Ännu ett starkt kvartal Projektportföljen växer Estimatförändringar INTRODUCE.SE MAGNOLIA BOSTAD First North Ännu ett starkt kvartal Projektportföljen växer Estimatförändringar Ännu ett starkt kvartal. Omsättningen i Q2 ökade till 433,5 MSEK (88,8) och rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-8-15 52,5 Hälsovård Kräftgång för Doro Care 216 blir ett investeringsår Prognosjusteringar Kräftgång för Doro Care. Nettoomsättningen om 474 MSEK (424) motsvarade

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-4-29 KURS (SEK): SINTERCAST 86, NASDAQ OMX Small Cap Industrials Lägre mätkoppsleveranser Flera nya installationer på gång Inga större förändringar Lägre mätkoppsleveranser. Trots att den underliggande

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

NYCKELDATA KURSUTVECKLING G5 ENTERTAINMENT Small Cap Ingen tillväxt men högre lönsamhet Fortsatt lönsamhetsfokus framöver Sänkta estimat Ingen tillväxt men högre lönsamhet. G5 redovisar preliminära intäktssiffror varför omsättningen

Läs mer

SPORTAMORE. Lägre tillväxt än väntat Ökad kundlojalitet bådar gott Förändringar i estimaten KURS (SEK): 54,00 INTRODUCE.SE

SPORTAMORE. Lägre tillväxt än väntat Ökad kundlojalitet bådar gott Förändringar i estimaten KURS (SEK): 54,00 INTRODUCE.SE SPORTAMORE NASDAQ OMX Small Cap Lägre tillväxt än väntat Ökad kundlojalitet bådar gott Förändringar i estimaten Lägre tillväxt än väntat. Sportamore redovisade en tillväxt om 17% (51) i Q2, vilket klart

Läs mer

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE GREATER THAN AktieTorget Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat Kostnadsbild i linje med förväntan. Som väntat kom det inte någon lansering av den smarta bilförsäkringen

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DistIT NASDAQ OMX First North Stark Q1-rapport Alcadon noteras under 216 Justerade estimat Stark Q1-rapport. Omsättningen uppgick till 384,7 MSEK (353,5) motsvarande en tillväxt om 8% jämfört med ifjol.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Organisationsförändring i Electra Bibehållna marknadsandelar Estimatjusteringar Organisationsförändring i Electra. För Q2 redovisade Electra en nettoomsättning om 41,2

Läs mer

SJR. Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 2017 Inga betydande justeringar KURS (SEK): 37,00 INTRODUCE.SE

SJR. Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 2017 Inga betydande justeringar KURS (SEK): 37,00 INTRODUCE.SE 216-8-31 KURS (SEK): SJR 37, NASDAQ OMX First North Fortsatt stabilt Expansion för tillväxt under 217 Inga betydande justeringar Fortsatt stabilt. Omsättningen uppgick till 87,3 MSEK (82,2) innebärande

Läs mer

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE

ELANDERS. Första kvartalet med LGI Ett nytt Elanders Sänkta prognoser INTRODUCE.SE ELANDERS NASDAQ OMX Small Cap Första kvartalet med LGI Ett "nytt" Elanders Sänkta prognoser Första kvartalet med LGI. Q3-rapporten domineras av att förvärvade LGI Logistics Group konsoliderades i Elanders

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

GREATER THAN. Ingen lansering varför svagt Q2 Finansieringspartner Sänker estimat INTRODUCE.SE

GREATER THAN. Ingen lansering varför svagt Q2 Finansieringspartner Sänker estimat INTRODUCE.SE GREATER THAN AktieTorget Ingen lansering varför svagt Q Finansieringspartner Sänker estimat Ingen lansering varför svagt Q. Liksom förväntat har Greater Than ännu inte lanserat sin smarta bilförsäkringsprodukt.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MALMBERGS ELEKTRISKA NASDAQ OMX Small Cap 216-8-29 KURS (SEK): 154, Industrivaror Stark resultattillväxt i Q2 Överlag stabilt över segmenten Mindre estimatjusteringar Stark resultattillväxt i Q2. en i

Läs mer

VITEC. Starkare marginal och resultat än väntat Förvärv av Tietomitta OY Bibehållna underliggande prognoser KURS (SEK): 65,00 INTRODUCE.

VITEC. Starkare marginal och resultat än väntat Förvärv av Tietomitta OY Bibehållna underliggande prognoser KURS (SEK): 65,00 INTRODUCE. 216-7-18 KURS (SEK): VITEC 65, NASDAQ OMX Small Cap Starkare marginal och resultat än väntat Förvärv av Tietomitta OY Bibehållna underliggande prognoser Starkare marginal och resultat än väntat. Vitec

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 1,05 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 BREDBAND2 NASDAQ OMX First North Ökad ARPU drev tillväxten Bruttomarginalyft bakom starkt resultat Uppjusterade prognoser Ökad ARPU drev tillväxten. Omsättningen uppgick till 115 MSEK (92) motsvarande

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 GHP NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-4-26 8,6 Hälsovård Bra resultat trots negativ påskeffekt Nysatsningarna pekar åt rätt håll Små prognosjusteringar Bra resultat trots negativ påskeffekt. Den positiva

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MSAB NASDAQ OMX Small Cap Tillväxten kom tillbaka Tillväxt ger resultat Mindre estimathöjningar Tillväxten kom tillbaka. Efter tre kvartal med låg eller negativ tillväxt levererade MSAB ett tredje kvartal

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CTT SYSTEMS NASDAQ OMX Small Cap Ännu ett starkt kvartal Över 1 luftfuktare i luften Stora investeringar Ännu ett starkt kvartal. Efter ett rekordresultat under Q1 fortsätter CTT att leverera. en steg

Läs mer

0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45

0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 BREDBAND2 NASDAQ OMX First North Stark tillväxt, resultat som förväntat Lägre bruttomarginal än väntat God skalbarhet ger estimathöjning Stark tillväxt, resultat som förväntat. Omsättningen uppgick under

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-8-24 KURS (SEK): 68,5 Informationsteknik Q2 bekräftar skalbarheten i Invisio Stark orderingång och orderbok Höjer estimat Q2 bekräftar skalbarheten i Invisio.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 JAYS Nasdaq OMX First North Q1 under estimat Potential med nya trådlösa hörlurar Estimatjusteringar Q1 under estimat. Jays totala intäkter minskade med 22% y/y till 8,9 MSEK (11,4). Vi hade räknat med

Läs mer

VITEC. Q3 något i underkant Förvärv av Futuresoft OY Allt bättre diversifiering KURS (SEK): 72,25 INTRODUCE.SE

VITEC. Q3 något i underkant Förvärv av Futuresoft OY Allt bättre diversifiering KURS (SEK): 72,25 INTRODUCE.SE 216-1-24 KURS (SEK): VITEC 72,25 NASDAQ OMX Small Cap något i underkant Förvärv av Futuresoft OY Allt bättre diversifiering något i underkant. Omsättningen uppgick till 164 MSEK (152) vilket var marginellt

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet MAGNOLIA BOSTAD First North Flera större avyttringar under Q3 Nyhetsflödet fortsätter vara högt Räknar med högre utvecklingstakt framgent Flera större avyttringar under Q3. Omsättningen minskade till 242

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-11-8 KURS (SEK): SWEDOL 23,1 NASDAQ OMX MidCap Konsumentvaror och -tjänster Stark försäljningsutveckling Kapitalbindning och omorganisering Estimatförändringar Stark försäljningsutveckling. Under tredje

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING NAXS NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 2016-04-2 0, Financials Låg aktivitet Reviderad investeringspolicy Rekordkassan skapar möjligheter Låg aktivitet. Det redovisade substansvärdet ökade återigen i Q1

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 15,5

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 15,5 216-9-2 KURS (SEK): POLYGIENE 14,45 NASDAQ OMX First North Industrivaror Q2 strax under estimat Knyter ytterligare nya partners till sig Estimatjusteringar Q2 strax under estimat. Polygiene fortsatte i

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NUEVOLUTION NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 2016-11-25 9,85 Hälsovård Resultat som förväntat Betydande avtal med Amgen Utlicensiering inom sex månader Resultat som förväntat. Nettoomsättningen under

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 5 augusti 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs

Läs mer

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 2 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Har mer att ge under 215 Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ARISE NASDAQ OMX Small Cap Bohult avyttrad Kapitalmarknadsdag under Q2 Justerade estimat Bohult avyttrad. Nettoomsättningen uppgick till 9 MSEK (6) under Q2 vilket överträffade vår prognos om 83 MSEK.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NUEVOLUTION NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 2016-05-23 10,60 Hälsovård Nytänkande bioteknik Fokus på egna projekt Avtal inom räckhåll Nytänkande bioteknik. Nuevolution är ett bioteknikföretag vars mål

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

DIÖS. Överträffar estimat Fortsatt renodling Reviderade estimat KURS (SEK): 61,50 INTRODUCE.SE

DIÖS. Överträffar estimat Fortsatt renodling Reviderade estimat KURS (SEK): 61,50 INTRODUCE.SE DIÖS NASDAQ OMX Mid Cap Överträffar estimat Fortsatt renodling Reviderade estimat Överträffar estimat. Diös presenterade hyresintäkter om 331 MSEK (325), ett driftnetto om 187 MSEK (174) och ett förvaltningsresultat

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CONSILIUM NASDAQ OMX Small Cap Nya produkter tynger resultatet Utmanande marknad Bra orderingång Nya produkter tynger resultatet. Trots att en stor del av Consiliums kunder har uppenbara problem för närvarande

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015 Kvartalsrapport Q4 2015 och bokslutskommuniké 2015 1 oktober till 31 december 2015 Official Q4 report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience

Läs mer

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0

NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 OPUS GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Dubblad marginal i Sverige Breddar teknikerbjudande Mindre estimathöjningar Dubblad marginal i Sverige. Opus tillväxt var 8,7% y/y i Q3 varav 8,6% organiskt. Intäkterna kom

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

2010 2011 2012 2013E 2014E

2010 2011 2012 2013E 2014E SEK million Fingerprint Cards Q3 2013 Stark rapport Analytiker: Johan Broström +46 8 545 07 221 Datum: 2013-10-21 Månaderna sedan halvårsrapporten har varit dramatiska för Fingerprint Cards (FPC) med både

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet 21-1-27 KURS (SEK): ARCAM 3, NASDAQ OMX Mid Cap Q3 sämre än väntat DiSanto går trögt, desto bättre för AP&C Sänker estimat Q3 sämre än väntat. Efter resultatbesvikelsen i Q2 med lägre än väntad orderingång

Läs mer

NASDAQ OMX Small Cap. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NASDAQ OMX Small Cap. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING EOLUS VIND NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-9 23,3 Energi Lägre förlust än befarat Högre aktivitet att vänta Marginella estimatjusteringar Lägre förlust än befarat. I Q4 uppgick omsättningen till

Läs mer

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag.

Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Genomgång av sportmärken Detta är ingen analys utan endast en förstudie/screening för att bekanta sig med ett antal bolag. Varför ett Amerikanskt klädmärke? - Det finns en underliggande tillväxt i sekton.

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 GHP NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-3 1,4 Hälsovård UAE driver tillväxten Bästa resultatet i Q3 Upprampning binder kapital UAE driver tillväxten. Försäljningsintäkterna under Q3 uppgick till 189

Läs mer

2010 2011 2012 2013E 2014E

2010 2011 2012 2013E 2014E SEK million Fingerprint Cards Q2 2013 Gungor och karuseller Analytiker: Johan Broström +46 8 545 07 221 Datum: 2013-08-12 Fingerprint Cards (FPC) resultat för det andra kvartalet hamnade lite i skymundan

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 KURSUTVECKLING NAXS NASDAQ OMX Small Cap Volatil aktiemarknad Hög exitaktivitet Kassan fortsätter öka Volatil aktiemarknad. Det redovisade substansvärdet sjönk något i Q2 till 3,3 SEK per aktie. Med hänsyn till lämnad

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 33-2013 Är det värsta över? Den ekonomiska tillväxten i västvärlden är tillbaka om vi ska tro färsk statistik från det andra kvartalet. Avkastning respektive börs,

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NUEVOLUTION NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 2017-02-17 20,30 Hälsovård Händelserikt kvartal Potentiella miljardintäkter Attraktiv forskningsplattform Händelserikt kvartal. För det andra kvartalet 2016/17

Läs mer

DIÖS. I linje med förväntningarna Förhöjd förvärvsaktivitet Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 60,50 INTRODUCE.SE

DIÖS. I linje med förväntningarna Förhöjd förvärvsaktivitet Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 60,50 INTRODUCE.SE DIÖS NASDAQ OMX Mid Cap I linje med förväntningarna Förhöjd förvärvsaktivitet Mindre estimatjusteringar I linje med förväntningarna. Diös redovisade hyresintäkter om 330 MSEK (323) och ett driftnetto om

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

DIÖS. Uppdaterade estimat efter förvärv INTRODUCE.SE

DIÖS. Uppdaterade estimat efter förvärv INTRODUCE.SE DIÖS NASDAQ OMX Mid Cap Uppdaterade estimat efter förvärv NYCKELDATA 2016-12-12 KURS (SEK): 59,00 Fastigheter KURSUTVECKLING Uppdaterade estimat efter förvärv. Diös ingick i slutet av november avtal om

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013 Hexagon (Sälj) Vi rekommenderar Sälj(Behåll) till målkursen SEK 150(150) för Hexagon av främst fyra anledningar. 1) Bolaget ska leverera på höga marginalexpansionsförväntningar

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport Januari - Juni 2008

Delårsrapport Januari - Juni 2008 Delårsrapport Januari - Juni 2008 Ökad omsättning och fortsatt stark tillväxt i abonnentportföljen Antal nya abonnenter ökar med 121% jämfört med 1 januari - 30 juni 2007 Omsättningen ökar med 45% Återbetalningstiden

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna backade något på fredagen, efter data som visade att konsumentförtroendet i USA var lägre än väntat i mars, och därmed bröts

Läs mer