2012A 2013A 2014A 2015E 2016E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012A 2013A 2014A 2015E 2016E"

Transkript

1 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2QE 3QE 4QE IAR SYSTEMS Q1 Rekordmarginal i första kvartalet Analytiker: Nils Sjögren Datum: IAR visade en tillväxt om 24% i Q1 jämfört med vår prognos om 22%. Valutajusterat ökade försäljningen med 7% vilket var strax över vår prognos och en sekventiell förbättring jämfört med Q4. Rörelseresultatet överträffade vår prognos med knappt 30% och uppgick till 20 MSEK (11). Rörelsemarginalen var hela 26% (18) vilket markerade den enskilt högsta marginalen hittills för IAR borträknat kvartal med engångsposter. EBIT-avvikelsen mot vår prognos uppstod till viss del som följd av den högre försäljningen. Resterande avvikelse var hänförlig en högre bruttomarginal som uppgick till 96% (94,5) och att rörelsekostnaderna ökade mindre än vi bedömt IAR B OMXSPI (ombaserad) Källa: Infront Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter att överstiga nettoresultatet och kassan stärktes med 15 MSEK i Q IAR Systems - Sales MSEK (q) Bolaget lanserade sin andra analysprodukt i kvartalet (C- STAT) och redan en månad efter lansering tangerar försäljningen C-RUNs försäljning vilket bådar gott inför fortsättningen. Vi höjer vår resultatprognos med ca 10% för helåret efter det starka första kvartalet Källa: Remium Nordic, Bolaget (SEK miljoner) 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E Aktiekurs (SEK) 108,25 Omsättning mån högst/lägst 119/60,25 EBIT Antal aktier (m) 12,51 Resultat före skatt Antal aktier e. utsp. (m) 12,63 EPS, efter utsp. (SEK) 1,1 2,4 3,3 4,9 5,6 Börsvärde (MSEK) 1354 Utdelning (SEK) 2,0 5,0 5,0 4,0 4,0 Nettosk.(+)/Kassa(-) (MSEK) -83,9 Enterprise value (MSEK) 1270 Omsättningstillväxt 15% 0% 11% 21% 13% EPS-tillväxt neg. 125% 41% 47% 14% Ordförande: Markus Gerdien EBIT-marginal 15% 18% 21% 26% 26% CEO: Stefan Skarin Avkastning eget kapital 5% 11% 14% 21% 23% CFO: Stefan Ström Reuters: IARb.ST EV/Försäljning 1,7 1,8 3,4 4,2 3,7 Bloomberg: IARB:SS EV/EBIT 11,0 10,1 16,3 16,5 14,3 Listning: Nasdaq OMX Stockholm Small Cap P/E 36,3 18,2 22,4 22,3 19,6 Hemsida: Source: Remium Nordic, IAR Systems Detta dokument är framställt på uppdrag av det bolag som analysen avser. Viktig information och ansvarsfriskrivning återfinns på sista sidan av detta dokument.

2 Q1-resultat klart starkare än väntat Försäljningen i Q1 kom in 2% över vår prognos och bolaget växte valutajusterat med 7%. Bolaget uppvisar en jämn geografisk spridning i tillväxten och Amerika växte med 8%, Europa 7% och Asien 9% exklusive valutaeffekter. En viss konjunkturell förändring i Europa och lägre efterfrågan från större kunder i Asien har påverkat omsättningen negativt men större affärer inom fordonsindustri och personlig hälsa verkar åt andra hållet i början av året. Efterfrågan är fortsatt starkast inom ARM. Rörelsekostnaderna hölls nere och ökade endast med 12% y/y och medeltalet anställda minskade sekventiellt samt y/y. Samtidigt stärktes bruttomarginalen till 96% (94,5) vilket är över det historiska snittet och klart över vår prognos. Sammantaget bidrog denna till att rörelseresultatet stärktes med knappt 90% y/y och var knappt 30% över vår prognos. Rörelseresultatet om 20 MSEK (11) påverkades positivt med ca 6 MSEK av valutaeffekter. Detta innebär att rörelseresultatet ökade med knappt 30% valutajusterat jämfört med tillväxten om 7% borträknat valuta vilket bekräftar skalbarheten i affären. Tabell Utfall mot Remiums prognos MSEK 1Q 14A 1Q 15E UTFALL Diff O msättning 62,0 75,3 76,9 2% Tillväxt y/y 7,4% 21,5% 24,0% Valutajusterat 7% EBIT 11,4 15,8 20,3 28% EBIT Marginal 18% 21% 26% 26% Nettoresultat 8,5 12,4 15,5 25% EPS f. utsp. (SEK) 0,6 1,0 1,2 26% just. EPS f. utsp. (SEK) 0,5 1,0 1,2 26% Källa: Remium Nordic I Q1 lanserades bolagets andra analysprodukt C- STAT som gör statisk kodanalys, till skillnad från C-RUN som analyserar kod när den exekverar. Försäljningen har börjat bra, och produkten har redan gett synergier genom att försäljningen av C-RUN har ökat. Tilläggsprodukterna säljs tillsammans med Workbench-licenser och även grundförsäljningen gynnas av de nya produkterna. Kunderna har tagit till sig C-STAT så snabbt att försäljningen, redan efter en månad har nått samma nivå som försäljningen av C-RUN. Stöd för ytterligare processorer kommer därtill att lanseras under året men redan nu finns C-STAT tillgänglig för fler produktvarianter av IAR Embedded Workbench än C- RUN vilket ökar merförsäljningsmöjligheterna. Trots en god start för produkterna kommer merparten av tillväxten från grundaffären vilket indikerar vilka begränsade volymer tilläggsprodukterna ännu omsätter. Ca 24% av den löpande försäljningen är för närvarande servicekontrakt. 2 IAR Systems

3 Av processortillverkarna har IAR lagt stora resurser på samarbetet med en av världens största processortillverkare, japanska Renesas (marknadsandel ca 27%) de senaste åren. En svag inhemsk marknad har dock hållit tillbaka bolaget som dessutom mottog finansieringsstöd från japanska staten Nu verkar bolagets svåra period vara över och IAR kan bära frukterna av den uppbyggda relationen och Renesas stärkta position. Tabell Estimatförändringar ESTIMATFÖ RÄNDRINGAR 2015E 2016E MSEK Förr Nu Förändring Förr Nu Förändring Omsättning % % EBIT % % Just. EPS (SEK) 4,4 4,9 11% 5,1 5,6 11% Källa: Remium Nordic Som följd av en högre bruttomarginal än förväntat och en lägre än förväntad kostnadsexpansion höjer vi våra resultatprognoser med ca 10% för både 2015 och Som följd av en USD som sjunkit med ca 5% från toppen kring 8,7 SEK behåller vi dock våra omsättningsprognoser intakta. Detta innebär dock en organisk uppjustering av estimaten då vi tidigare räknade med en högre dollarkurs för kommande kvartal. Av bolagets kostnadsökning i Q1 är en stor del hänförlig lägre aktiveringar av fast personal än i fjol (3,9 MSEK mot 5,7 MSEK). Effekten med något ökade personalkostnader efter lanseringen av C-STAT lär bestå kommande kvartal och därtill ökar även avskrivningstakten något. Vi räknar med en långsiktig bruttomarginal om ca 95% även om den var högre i Q1. Tabell Rörelsemarginal och kvartalsvis tillväxt IAR Systems

4 Tabell Geografisk försäljning och tillväxtprognos Tilläggsprodukter ger stöd under 2015 och framåt IARs försäljning har historiskt dominerats av kärnprodukten IAR Embedded Workbench. Under 2014 lanserades bolagets första egenutvecklade tilläggsprodukt, analysverktyget C-RUN som följd av efterfrågan från kunderna. Produkten ger utvecklare möjligheten att hitta fel som uppstått i produktutvecklingsprocessen, vilket sparar både tid och pengar för kunden. I Q1 lanserades sedan C-STAT och bolaget fortsätter att investera i fler tilläggsprodukter. Bolaget har idag ca kunder vars behov av förbättrade processer kommer öka kontinuerligt med högre komplexitet och kortare ledtider i utvecklingen av produkter. Försäljning av tilläggsprodukter kommer vara en större del av IARs tillväxtstrategi kommande år även om försäljningen fortfarande bara är några få procent. Med bakgrund av kundbasens storlek räcker det med att en låg andel av bolagets befintliga kundbas adderar licenser för en relativt stark påverkan på koncerntillväxten. Den lyckade försäljningen av C-STAT under början av året bekräftar strategin. Tabeller Valutautveckling och 2014 års känslighetsanalys Källa: Remium Nordic Genomsnittlig/Aktuell kurs Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q USD 6,4 6,6 6,6 6,5 6,5 6,6 7,0 7,4 8,3 8,2 8,2 8,2 JPY (100) 7,0 6,6 6,6 6,5 6,3 6,5 6,7 6,5 7,0 6,9 6,9 6,9 EUR 8,5 8,6 8,7 8,9 8,9 9,0 9,2 9,3 9,4 9,3 9,3 9,3 Förändring valuta y/y USD -5% -5% -3% -2% 0% 1% 6% 14% 29% 25% 18% 11% JPY -18% -23% -23% -21% -10% -3% 1% 0% 12% 7% 3% 6% EUR -4% -4% 3% 3% 4% 6% 6% 5% 6% 3% 1% 1% Källa: Infront Känslighetsanalys 31-dec-14 Förändring Resultateffekt Varukostnader +/-5% -/+ 0,6 MSEK Lönekostnader +/-5% -/+ 7,1 MSEK Valuta - EUR +/-5% +/- 3,1 MSEK Valuta - USD +/-5% +/- 2,6 MSEK Valuta YEN +/-5% +/- 1,2 MSEK Rörlig ränta +/- 1 %-enhet +/- 0,0 MSEK Källa: Bolaget 4 IAR Systems

5 En gynnsam valutamix gynnar IARs rapporterade försäljning kraftigt under Den amerikanska dollarn har under första kvartalet 2015 rusat mot kronan och genomsnittet i Q1 innebär en ökning om knappt 30% från Q Euron stärktes något och den japanska Yenen stärktes ca 10% mot kronan i samma jämförelseperiod. Tillväxten från valutaeffekter uppgick till ca 17% i Q1 och i Q2 borde valutaeffekterna vara i samma härad trots att dollar sjunkit tillbaka något under kvartalet stod USD för ca 35% av intäkterna, Euro för 25%, YEN för drygt 15% och resterande var försäljning i koreanska Won, SEK och brittiska Pund. Multiplar sjunker efter höjda estimat Tabell Peertabell och utveckling Peergroup IT/Software Utveckling EV/EBIT EV/EBITDA EV/SALES EBIT Margin Swedish listed peers Kurs EV Mkt cap 1M 3M 12M 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E 14A 15E 16E IAR Systems (Remium) % 18% 79% 16,3 16,6 14,4 13,7 14,1 12,4 4,3 3,7 3,3 26% 26% 26% ,7% 3,6% 3,6% IFS (Konsensus) % 20% 55% 20,4 17,9 15,3 12,2 11,6 10,2 1,8 2,0 1,9 9% 11% 12% ,6% 1,7% 1,9% HMS Networks (Konsensus) % 48% 56% 19,3 21,3 17,2 15,1 17,1 14,3 3,2 3,8 3,3 17% 18% 19% ,1% 1,2% 1,4% Addnode (Konsensus) % 13% 16% 10,6 12,2 10,1 7,3 8,9 7,7 0,9 0,9 0,9 8% 7% 8% ,3% 3,8% 4,0% Enea (Konsensus) % 30% 51% 10,6 13,1 11,4 9,0 11,1 9,9 2,3 2,8 2,5 22% 21% 22% ,9% 4,2% 4,6% Vitec (Konsensus) % 64% 119% 12,4 14,3 13,4 7,0 8,6 8,2 1,7 2,4 2,3 13% 16% 17% ,4% 1,6% 1,6% Micro Systemation (Remium) % 160% 332% 12,8 10,9 9,0 12,4 10,7 8,9 3,5 2,9 2,4 20% 27% 27% ,9% 4,4% 5,2% FormPipe (Konsensus) % 37% 50% 12,8 11,0 8,9 5,5 5,3 4,7 1,3 1,3 1,1 10% 12% 13% ,0% 1,2% 2,9% Average 4% 49% 95% 14,4 14,7 12,5 10,3 10,9 9,5 2,4 2,5 2,2 16% 18% 19% 25,4 19,9 17,1 3% 3% 3% IAR/Peers 6% -63% -17% 13% 13% 16% 33% 29% 30% 81% 51% 47% 58% 42% 39% -12% 13% 15% 134% 33% 15% Efter våra estimatupprevideringar har IARs multiplar sjunkit och bolaget handlas på P/E 22x, strax över snittet i jämförelsegruppen. Detta förklaras enligt oss av att bolagets fria kassaflöde fortsatt är starkare eller i linje med nettovinsten tack vare bolagets minimala skattebelastning. Detta ger stora möjligheter att skifta ut pengar till aktieägarna och IAR ger högre direktavkastning än jämförelsegruppen (knappt 4%) i våra prognoser. P/E Div. Källa: Remium Nordic, Factset Diagram Kursutveckling jämförbara bolag IAR Systems

6 Källa: Infront Ur kursutvecklingssynpunkt är MSAB det enda bolaget i jämförelsegruppen ovan som utvecklats bättre än IAR det senaste året. Vi har även sett flera uppköp bland teknikbolag. ReadSoft, DIBS, Axis och Transmode har alla fått bud på sig. 6 IAR Systems

7 Internet of Things The Internet of Things En ny marknad på väg att öppnas. IAR Systems har kommunicerat ett tillväxtmål om 10-15% per år. Marknaden består av företag över hela världen och inom de flesta branscher som har det gemensamt att deras produkter innehåller någon typ av elektronik. IAR Systems utvecklingsplattform ger kundernas produktutvecklare programmerare av sk inbyggda system ett effektivt verktyg för att programmera produkternas funktionalitet. En kraftig utbyggnad av mobila kommunikationsnät världen över i kombination med snabbt sjunkande priser på elektronik och en snabbt ökande användning av mobila internettjänster har medfört att globala företag i flera branscher ser nya affärsmöjligheter. Potentialen att till obetydlig kostnad förse allt från industriella maskiner till konsumentprodukter med sensorer som fångar upp användarmönster, felmeddelanden, väder eller till och med hälsotillstånd skapar förutsättningar för helt nya affärsmodeller och produkter. Samhället är på väg att bli anslutet till internet ned till minsta beståndsdel the Internet of Things (IoT). Marknaden ligger fortfarande i sin linda men tillväxten spås bli explosionsartad. IoT ger IAR Systems helt nya möjligheter eftersom varje liten sensor måste programmeras för önskad funktion. I dag finns det uppskattningsvis utvecklare världen över som programmerar inbyggda system främst i traditionella produkter såsom bilar, hushållsprodukter, styrsystem, medicinteknisk utrustning mm. Man utvecklar sina produkter i traditionella programspråk som C och C++. De bolag som idag ligger i startgroparna för att erövra the Internet of Things har dock ett annat ursprung och utvecklarna, om man får tro Oracle, programmerar applikationer för internet i programspråket Java. Det ligger nära till hands att anta att utvecklingen av IoT kommer att leda till att de två världarna utveckling av inbyggda system och utveckling av internetapplikationer kommer att närma sig varandra. Potentialen för IAR Systems blir uppenbar om den befintliga marknaden på knappt en halv miljon utvecklare av inbyggda system kompletteras med nio miljoner javaprogrammerare. Räkneexemplet att 5% av javaprogrammerarna börjar använda sig av utvecklingsplattformar för inbyggda system skulle innebära att marknaden för IAR Systems fördubblas. Då bolagets produkter dessutom är oberoende av den underliggande tillverkaren av elektronik (till de viktigaste konkurrenterna till IAR Systems hör nämligen processortillverkarna) synes bolaget ha en tydlig konkurrensfördel. Den spekulativt lagde kan också fråga sig om inte marknadsutvecklingen kan göra IAR Systems till en viktig strategisk pusselbit för globala spelare. IAR Systems

8 Finansiell utveckling INCOME STATEMENT, SEK million 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E Sales Gross Profit EBIT DA Depreciation & amortisation EBIT Net financials Pre-tax profit T axes Net profit (continuing operations) BALANCE SHEET, SEK million Other fixed assets Net property plant and equipment Inventory Receivables Cash & cash equivalents = T otal assets Equity Interest bearing debt Non-interest bearing liabilities =Equity+Liabilities CASH FLOW, SEK million Pre-tax profit Cash Flow before change in net WC Increase in Net Working Capital Cash Flow from Operations Capex Investments Free Cash Flow CF from financing activities =- Where of Paid Dividend Change in cash IAR Systems

9 Nyckeltal och värdering g KEY FIGURES 2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E M-cap Net debt Enterprise value Valuation Multiples EV/Sales 1,2 1,7 1,8 3,4 4,3 3,7 EV/EBIT DA 8,3 9,3 8,2 13,7 14,1 12,4 EV/EBIT 10,1 11,0 10,1 16,3 16,6 14,4 EV/Free Cash Flow 27,0 19,1 19,3 22,5 19,6 16,4 P/E 10,9 36,3 18,2 22,4 22,5 19,7 P/B 1,2 1,9 1,8 3,3 4,8 4,5 P/Sales 1,9 2,2 3,7 4,5 4,0 3,6 P/FCF - 32,8 23,4 25,1 24,4 21,3 18,2 Per Share Measures Share price, year-end or current 24,5 38,1 43,0 74,8 108,3 108,3 No. of shares outstanding, year-end (m) 11,1 11,4 11,5 12,5 12,6 12,6 No. of shares, diluted (m) 12,1 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6 EPS 2,44 1,14 2,59 3,37 4,92 5,61 EPS adjusted 2,24 1,05 2,37 3,34 4,92 5,61 Capital employed per share 22,00 22,54 25,79 23,20 23,25 24,96 Book value per share 19,98 20,50 23,36 22,85 23,09 24,80 Dividend per share 1,00 2,00 5,00 5,00 4,00 4,00 Dividend payout ratio, % 40,9 174,8 192,8 148,6 81,4 71,4 Dividend yield, % 4,1 5,2 11,6 6,7 3,6 3,6 Performance indicators, % Sales growth (%) 13% 15% 0% 11% 21% 13% Gross margin (%) 90,5 89,9 96,3 95,0 95,2 95,0 EBITDA margin (%) 14,7 18,0 22,0 24,9 30,3 30,2 EBIT margin (%) 12,0 15,3 17,9 20,8 25,8 25,9 EPS growth (%) ROE ROCE 9,9 13,7 13,9 18,3 27,3 29,6 Financial ratios Capex/sales, % 16,8 7,9 8,3 12,4 6,1 6,3 Net debt/ebitda (0,9) (1,1) (1,6) (1,1) (0,8) (0,9) Equity ratio (%) 78,1 78,3 79,8 76,9 75,6 74,6 IAR Systems

10 Kvartalsvis utveckling IAR - Quarterly Profit and Loss A 2015 (SEK million) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1A Q2E Q3E Q4E Net sales 57,7 56,1 54,9 61,5 62,0 62,7 64,9 66,1 76,9 77,4 77,0 77,8 Other Total revenue 57,7 56,1 54,9 61,5 62,0 62,7 64,9 66,1 76,9 77,4 77,0 77,8 Goods for resale Gross profit Operating expenses EBITDA 19,4 9,7 17,9 12,6 13,7 15,2 18,4 16,3 23,7 24,1 24,3 21,7 Margin 34% 17% 33% 20% 22% 24% 28% 25% 31% 31% 32% 28% Depreciation & Amortization of intangibles EBIT Margin 30% 14% 28% 16% 18% 20% 24% 20% 26% 26% 27% 23% Net Financials Pre-tax profit Taxes Net profit Discontinued operations, net Profit for the period EPS (continuing operations) 1,3 0,5 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 EPS (continuing operations, diluted) 1,2 0,5 0,9 0,5 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 EPS, basic 1,3 0,5 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 EPS, diluted 1,2 0,5 0,9 0,5 0,7 0,8 1,1 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 Number of shares at end of period, million 11,4 11,4 11,4 11,9 12,3 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Diluted number of shares, million 12,4 12,4 12,4 12,9 12,7 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Average number of shares, million 11,4 11,4 11,4 11,9 12,3 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Diluted average number of shares, million 12,4 12,4 12,4 12,9 12,7 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 Source: Company data, Remium Nordic 10 IAR Systems

11 Ägare Ägare 31/ IAR A IAR B Värde (Mkr) Kapital Röster Land Verifierat 1 Catella Fonder ,43 8,82% 8,23% Sverige Andra AP-Fonden ,66 7,71% 7,20% Sverige Handelsbanken Fonder ,08 7,39% 6,90% Sverige Ribbskottet AB ,63 5,94% 5,54% Sverige Swedbank Robur Fonder ,10 4,20% 3,92% Sverige Avanza Pension ,40 3,79% 3,54% Sverige Lannebo Fonder ,45 3,53% 3,30% Sverige UBS AG Clients Account ,85 3,26% 3,04% Schweiz Fidelity Fonder ,56 2,81% 2,62% USA Pictet Asset Management ,91 2,69% 2,51% USA Danske Invest Fonder & Försäkring ,58 2,46% 8,94% Sverige Carl Rosvall ,19 2,43% 2,27% Sverige Peter Larsson ,21 1,65% 1,54% Sverige Stefan Engqvist ,69 1,61% 1,50% Sverige Kristoffer Jeansson ,30 1,58% 1,48% Sverige Nordnet Pensionsförsäkring ,26 1,30% 1,21% Sverige Humle Fonder ,84 1,27% 1,18% Sverige Jonas Wikström ,06 1,21% 1,13% Sverige Thomas Wernhoff ,73 1,19% 1,11% Sverige Theodor Jeansson ,50 1,17% 1,09% Sverige Monterro Holdings AB ,32 1,02% 0,95% Sverige Cecilia Mörner Jeansson ,27 0,87% 0,81% Sverige Friends Provident International ,00 0,85% 0,80% Isle of Man Jonas Mårtensson ,15 0,79% 0,74% Sverige Jan Kihlberg ,07 0,71% 0,67% Sverige Mats Guldbrand ,00 0,57% 0,53% Sverige Strand Fonder ,76 0,55% 0,51% Sverige Susanne Rapp Nilsson ,65 0,40% 0,37% Sverige Fredrik Rapp ,65 0,40% 0,37% Sverige Charlotte Rapp Hamrén ,65 0,40% 0,37% Sverige Skandinaviska Enskilda Banken S.A ,27 0,37% 0,35% Luxemburg Katarina Jeansson ,02 0,36% 0,33% Sverige Friends Provident International ,46 0,32% 0,30% Isle of Man Eva-Catherine Sjöström ,46 0,32% 0,30% Sverige Källa: Holdings IAR Systems

12 Disclaimer Disclaimer- Viktig Information Detta dokument är framställt av Remium Nordic AB ( Remium ) för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Remium kan dock inte garantera sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna review. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Remium har utarbetat interna regler (policies och instruktioner) för etiska riktlinjer samt för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationerna mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBITDA ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag. Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och certified advisor, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukten review. Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen. Ansvarig analytiker äger för närvarande inga aktier i bolaget eller relaterat instrument. Remium har tillstånd att driva värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. 12 Remium Nordic AB Kungsgatan STOCKHOLM Tel Fax:

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess EPaccess Teleoperatörer Sverige 18 november 1 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se AllTele Förbättringar underliggande intjäning Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 13 Mars 2015 2015-03-12 Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 Take-aways från EPB:s bolagsdag, 12 mars 2015 Välbesökt bolagsdag med representanter från 15 börsbolag Inga tydliga

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 9 juni 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Sälja när det äntligen vänt? Circassia erbjuder Aerocrines aktieägare att sälja sina aktier för 2,55 kronor per

Läs mer

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren EPaccess Energi Sverige 9 juli 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Eolus Vind Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013

Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013 Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013 Acando Biotage Cellavision East Capital Explorer Eolus Vind NeuroVive Pharmceutical Nordic Service Partners Opus Group Orexo Pilum Rörvik Timber Sensys

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 maj 2015 Sammanfattning (ATELA.st) Som väntat svagt ändå övertygande Den nya momsens påverkan på intäkterna om 206 MSEK blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för

Läs mer

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess EPaccess Energi Sverige 31 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Eolus Vind Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under

Läs mer

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin EPaccess Energi Sverige 13 oktober 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg

Läs mer