Halvårsrapport till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30"

Transkript

1 Halvårsrapport till BIMobject AB Halvårsrapport

2 BIMobject AB Innehållsförteckning Sammanfattning VD har ordet Om BIMobject Koncernens utveckling i siffror 2 Halvårsrapport

3 Innehållsförteckning Sammanfattning VD har ordet Om BIMobject Koncernens utveckling i siffror Koncernens resultaträkning i sammandrag Koncernens balansräkning i sammandrag Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Moderbolagets resultaträkning i sammandra Moderbolagets balansräkning i sammandrag Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag Sammanfattning BIMobject vinner flera stora internationella nyckelaffärer Andra kvartalet 2014/04/ /06/30 Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK och övriga rörelseintäkter uppgick till 50 TSEK Koncernens resultat före skatt uppgick till TSEK Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,27 SEK före utspädning och -0,20 SEK efter utspädning Koncernens soliditet** uppgick till 81 % Första halvåret 2014/01/ /06/30 Koncernens nettoomsättning uppgick till TSEK och övriga rörelseintäkter uppgick till 66 TSEK Koncernens resultat före skatt uppgick till TSEK Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,49 SEK före utspädning och -0,36 SEK efter utspädning 3 Halvårsrapport

4 * Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Observera att bolaget utfärdat teckningsoptioner som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier i april, ** Eget kapital dividerat med totalt kapital. Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014/04/ /06/30 IDC AG blir BIMobjects affärspartner på den schweiziska marknaden. Samarbetsavtal tecknas med Qatar Construction Review för den qatariska marknaden. Roca Group tecknar ram- och samarbetsavtal som omfattar utveckling av BIM-objekt, webbtjänster såsom Private Clouds och pre-sales-verktyget BIManalytics TM Pro för koncernens samtliga varumärken. Den 4 juni 2014 hålls årsstämma i BIMobject. Kommuniké finns tillgänglig via bolagets hemsida, info.bimobject.com. Vid årsstämman valdes Michael Thydell in i BIMobjects styrelse. ASSA Abloy Entrance Systems tecknar ramavtal avseende utveckling av BIMobjekt, publicering, analysverktyget BIManalytics TM Pro samt Private Clouds. Schüco lanserar sina profilsystem för fönster och dörrar som BIM-objekt. CAD-Quality Finland Oy ska som ny BIMobject Business Partner erbjuda utveckling av BIM-objekt samt sälja och distribuera BIMobjects webbtjänster på den finska marknaden. Varumärket Equitone lanseras som BIM-objekt. Väsentliga händelser efter periodens utgång Pressalit Care lanserar produkter inom hälso- och sjukvård som BIM-objekt. BIMobject når milstolpe med registrerade användare på BIMobject Portal. BIMobject Italy etableras med Massimo Guerini i ledningen. 4 Halvårsrapport

5 VD har ordet Under andra kvartalet 2014 har vi vunnit flera nyckelavtal som t.ex. det globala ramavtalet med världens ledande tillverkare av badrumsprodukter, spanska ROCA Group. ROCA Group har 32 varumärken och mer än produkter. BIMobject AB är nu officiell leverantör i deras digitalisering av produkter och avtalet innefattar även Publicering, BIManalytics Pro och Private Clouds. Andra viktiga strategiska affärer har varit ASSA ABLOY Entrance System där vi också blivit utvalda som global leverantör för de varumärken som ingår i denna division, t.ex. Besam och Crawford. Det är glädjande att se att våra tjänster uppskattas och det är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Mer än nya BIM-objekt har utvecklats under perioden och publicerats på vår portal från flera ledande tillverkare som t.ex Geberit, Pladur, Cibes, Smedbo, Hilti, Knauf, Pressalit, RC Beton, Equitone och Barco. Vår centrala molntjänst bimobject.com (produktportalen) fortsätter sin snabba tillväxt och i juli månad nådde vi en milstolpe med registrerade användare. Detta är en mycket stark tillgång, att vi kan marknadsföra tillverkarnas produkter digitalt mot detta föreskrivande led på ett effektivt sätt. Vi närmar oss nedladdade digitala produkter från BIMobject Portal, från över 250 tillverkare. Detta är ett kvitto på att vi levererar en produkt som är väldigt bra och som efterfrågas. Vi får cirka nya användare per vecka och den summan ökar ständigt. Under andra kvartalet 2014 har vi fortsatt rekryteringen i England med säljare och skapat nya affärer vid kontoren i Tyskland och Frankrike. På det tyska kontoret har vi inlett ett partneravtal med schweiziska IDC. I Finland har vi rekryterat CAD-Q Finland som ny affärspartner och för den italienska marknaden har vi anställt Massimo Guerini. Våra mycket populära appar för CAD- och BIM-systemen har vidareutvecklats för att ännu bättre integrera BIM-objekten i användarnas system vilket skapar en användarvänlig och enkel väg för att söka och hitta rätt produkt direkt från arkitektens eller ingenjörens ritprogram. BIMobject App 2.0 släpps nu för Autodesk Revit och även för Trimble Sketchup. De nya apparna är publicerade hos respektive programleverantör och är kostnadsfria för användarna. Vi har förstärkt styrelsen med Michael Thydell, BIM-expert på SWECO. Michael är arkitekt och en välkänd BIM-strateg. Han är även en framstående expert i Sverige inom Revit och BIM med bakgrund från arkitektskolan på KTH i Stockholm och datateknikutbildning på KTH. Han har utvecklat avancerade CAD/BIM-lösningar och metoder för industrin sedan 1993 och är således ett mycket starkt tillskott till styrelsen. Vår omsättning i moderbolaget under andra kvartalet blev (692) TSEK, vilket innebär en ökning med 204 % jämfört med samma period föregående år. Malmö, Stefan Larsson Verkställande direktör 5 Halvårsrapport

6 Om BIMobject BIMobject ökar sina kunders konkurrenskraft genom ett nytt effektivt sätt att marknadsföra deras produkter med högkvalitativa lättillgängliga BIM-objekt. BIMobject arbetar med en global strategi och kan som en neutral leverantör skapa BIM-objekt för BIM-programmens olika standarder och även hantera olika språk och lokala preferenser. Koncernstruktur BIMobject AB är moderbolag i en koncern som även omfattar de helägda dotterbolagen BIMobject UK i England, BIMobject Deutschland GmbH i Tyskland och BIMobject Hungary Kft i Ungern. Etablering av helägda dotterbolag pågår även i Indien och Italien. BIMobject har såväl koncernledningsfunktion som operativ verksamhet. Dotterbolagen under uppstart har hittills inte haft någon väsentlig verksamhet. Styrelsen arbetar med att intensifiera verksamheten i dotterbolagen, vilken består i försäljning och projektledning på den lokala marknaden samt produktion av BIM-objekt för koncernen. Vision BIMobjects vision är att vara den globalt ledande aktören för BIM-objekt och att varje bygg- och inredningsprodukt ska ha en digital version i form av ett BIM-objekt på BIMobject Portal. Målsättning att bli den globalt ledande aktören BIMobject bildades i juni 2011 och lanserade den molnbaserade BIMobject Portalen under februari Den 5:e augusti 2014 hade portalen över registrerade användare och över produktfamiljer från över 250 tillverkare. BIMobject är idag, genom dotterbolag och affärspartners, representerat i omkring 20 länder. BIMobject har en offensiv expansionsplan med primär målsättning att bli den globalt ledande aktören för BIM-objekt, vilket av styrelsen bedöms motsvara en miljardmarknad. Målsättningen är att vara väletablerade i Europa under 2015 och under 2017 ha etablerat representation i minst 100 länder. Strategin är att uppnå en aggressiv omsättningstillväxt med kontrollerad kostnadsmassa genom tillväxt av: användare vilket bygger värde för kunderna (tillverkare) tillverkare produktfamiljer private clouds appar affärspartners BIMobject prioriterar därmed i nuläget global expansion framför kortsiktig lönsamhet. På längre sikt skiftas fokus till långsiktig lönsamhet. Affärsmodell BIMobjects intäkter genereras dels från tillverkare av byggnads- och inredningsprodukter och dels från affärspartners. Inkomstkällorna kommer att inkludera, men inte begränsas till: 1. Projektarbete - Skapande, underhåll och publicering av BIM-objekt från olika källor, för tillverkare och partners. Publiceringsavgifter baseras på det antal objekt som tillverkarna vill presentera på portalen. 6 Halvårsrapport

7 2. Prenumeration - En årlig prenumerationsavgift för tillverkare för att dels publicera, dels använda Private Cloud inklusive uppladdningsmöjligheter samt dels kundkontaktsskapande genom BIMail och BIManalytics. Initialt bedöms intäkter hänförliga till skapande, underhåll och publicering av BIM-objekt stå för en stor del av bolagets intäkter. På längre sikt beräknas dock prenumerationsavgifter vara BIMobjects huvudsakliga intäkt. 7 Halvårsrapport

8 Koncernens utveckling i siffror under andra kvartalet 2014 Om rapporten Denna halvårsrapport avser andra kvartalet 2014 (april till juni) för koncernen BIMobject AB är det första räkenskapsåret då koncernkonsolidering tillämpas. Jämförelsesiffror avseende koncernen finns enbart från och framåt. BIMobject bytte föregående räkenskapsår från brutet räkenskapsår (april) till kalenderår. Detta innebär att jämförelsesiffrorna för moderbolaget sträcker sig över ett bokslut: 31/ Redovisningsprinciper Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna halvårsrapport är de som beskrivs i BIMobjects årsredovisning för Årsredovisningen för 2014 kommer att upprättas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd K3 (BFNAR 2012:1). Företagsledningen bedömer dock inte att konverteringen kommer att medföra några väsentliga skillnader jämfört med i Årsredovisningen för 2013 tillämpade principer. Omsättning Nettoomsättningen för koncernen under andra kvartalet 2014 uppgick till TSEK. Som jämförelse kan nämnas att moderbolagets nettoomsättning för andra kvartalet 2014 uppgick till (692) TSEK, vilket innebär en ökning med 204 % jämfört med samma period föregående år. Resultat Koncernens förlust för andra kvartalet 2014 blev TSEK, vilket ligger i linje med förväntningarna eftersom BIMobject befinner sig i en uppbyggnadsfas som innebär ökade kostnader för bland annat personal samt etableringskostnader i Indien, Tyskland, Ungern, Italien och England. Koncernens resultat per aktie för andra kvartalet uppgick till -0,27 SEK före utspädning och -0,20 SEK efter utspädning från teckningsoptioner (se rubrik Teckningsoptioner nedan). Motsvarande siffror för redovisningsårets första sex månader är -0,49 SEK före utspädning samt -0,37 SEK efter utspädning. Soliditet Koncernens soliditet, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen, uppgick till 81 % per den 30 juni Investeringar Inga väsentliga investeringar har gjorts under perioden. Revisorns granskning Halvårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 8 Halvårsrapport

9 Aktien BIMobjects aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Det totala antalet aktier per uppgick till och det totala aktiekapitalet uppgick till ,32 SEK. Eftersom inga förändringar skett under räkenskapsårets sex första månader blir även det genomsnittliga antalet aktier Teckningsoptioner Det finns teckningsoptioner av serie TO 1. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i BIMobject till en kurs om 7,70 10,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår inom intervallet till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt NASDAQ OMX First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. BIMobject kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 25 mars 15 april Sista dag för handel med teckningsoptioner är beräknad till den 10 april Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden. Största aktieägare Nedanstående tabell visar de största aktieägarnas innehav av aktier i BIMobject AB (över 10 % per 30 juni 2014). Ägarförteckning över 10 % per 30 juni 2014 Namn Antal aktier Andel av röster och kapital Procedural Labs AB ,7 Abvent Suisse SA ,6 HCN Group AB ,1 Övriga (ca 560 aktieägare) ,6 Totalt Styrelseledamot och VD Stefan Larsson äger 100 % i Procedural Labs AB. Styrelseledamot Phillippe Butty äger 16 % i Abvent Suisse SA och Staffan Bergqvist äger 50 % i HCN Group AB. Certified Advisor Sedermera Fondkommission. Kommande rapporter BIMobject AB upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande: Q3-rapport Q4-rapport Risker och osäkerhetsfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på BIMobjects verksamhet och bransch. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. BIMobjects kontakter med kunder och affärspartners är relativt nyetablerade och dess framtidsutsikter kan vara svåra att utvärdera. Marknadsetableringar kan försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. BIMobjects tjänster är relativt nya för aktörer på marknaden vilket innebär att det kan ta tid att få 9 Halvårsrapport

10 kundernas acceptans och få ett genomslag på marknaden. BIMobject kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital framöver. Det finns risk att bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital, uppnå partnerskap eller annan medfinansiering. En förlust av en eller flera nyckelpersoner, medarbetare och konsulter kan medföra negativa konsekvenser för BIMobjects verksamhet och resultat. En omfattande satsning från en konkurrent kan komma att medföra risker i form av försämrade försäljningsmöjligheter. En lågkonjunktur för bolagets kunder i byggbranschen kan negativt påverka BIMobjects framtida intäkter och resurser för att investera samt bolagets konkurrenskraft och förmåga att behålla anställda. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan att en samlad utvärdering av bolagets verksamhet tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har gjorts. Koncernens resultaträkning i sammandrag (TSEK) Apr-Jun, 2014 Jan-Jun, 2014 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter S:a Rörelseintäkter mm Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Bruttovinst Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader 34 0 Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Skatt -3-4 Beräknat resultat Halvårsrapport

11 Koncernens balansräkning i sammandrag (TSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag - - S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 0 0 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet Aktiekapital Annat Bundet 6-2 Fritt Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat S:a Eget kapital Avsättningar 27 - Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader S:a Kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Halvårsrapport

12 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (TSEK) Apr-Jun, 2014 Jan-Jun, 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt 0-4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Långfristiga skulder 0 1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta 7 7 Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Halvårsrapport

13 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (TSEK) Apr-Jun, Apr-Jun, Jan-Jun, Jan-Jun, Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Arbete för egen räkning S:a Rörelseintäkter mm Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Bruttovinst Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Beräknat resultat Förändring av bolagets eget kapital Moder Koncern TSEK Jan-Jun, 2014 Jan-Jun, 2014 Belopp vid periodens ingång Bundna reserver 0 8 Fria reserver 0-33 Periodens resultat Belopp vid periodens utgång Halvårsrapport

14 Moderbolagets balansräkning i sammandrag (TSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet Aktiekapital Fritt 0 0 Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat S:a Eget kapital Kortfristiga skulder 0 0 Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader S:a Kortfristiga skulder S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Halvårsrapport

15 Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag (TSEK) Apr- Jun, Apr- Jun, Jan- Jun, Jan- Jun, Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Halvårsrapport

16

17 BIMobject AB Media Evolution City Stora Varvsgatan 6 A Malmö, Sverige Frågor avseende denna rapport hänvisas till VD Stefan Larsson, telefon:

Årsredovisning. 2014-01-01 till 2014-12-31. BIMobject AB 556856-7696

Årsredovisning. 2014-01-01 till 2014-12-31. BIMobject AB 556856-7696 Årsredovisning 2014-01-01 till 2014-12-31 BIMobject AB 556856-7696 Inledning 3 Innehållsförteckning 3 Om företaget 4 VD har ordet 03 Inledning Innehållsförteckning Inledning Om företaget 03 VD har ordet

Läs mer

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696 Årsredovisning 2013-05-01 till 2013-12-31 BIMobject AB 556856-7696 BIMobject AB 2014 Inledande 3 3 4 Innehållsförteckning BIMobject VD har ordet Innehållsförteckning Inledande BIMobject VD har ordet BIMobject

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. - Keeping you safe.

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. - Keeping you safe. Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 GWS Production AB (publ.) 556776-4674 - Keeping you safe. Innehållsförteckning Sammanfattning av delårsrapport Väsentliga händelser under första kvartalet VD Andreas

Läs mer

Emission i BIMobject AB inför planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden

Emission i BIMobject AB inför planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden Emission i BIMobject AB inför planerad listning på NASDAQ OMX First North Sweden BIMobject AB 556856-7696 First North disclaimer First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

INNEHÅLL. Kommande rapporter. Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet. Certified Advisor

INNEHÅLL. Kommande rapporter. Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet. Certified Advisor GWS PRODUCTION AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Året i siffror 3 Händelser i korthet under 2014 3 Vd Andreas Rodman har ordet 4 Om GWS Production AB 5 Marknadsöversikt 6 Våra produkter & tjänster 8 Styrelsen

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Stark tillväxt. Delårsrapport 3/2014 [1] Tredje kvartalet. Perioden januari - september

Stark tillväxt. Delårsrapport 3/2014 [1] Tredje kvartalet. Perioden januari - september Stark tillväxt FINANSIELLT RESULTAT Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med +23% till 27 618 (22 433) TSEK EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 1 436 (-420) TSEK Resultat efter skatt

Läs mer

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010

3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 3L System AB (publ.) DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2010 Första kvartalet 2010: Fortsatt tillväxt med fokus på leverans Första kvartalet 2010 Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6,1 Mkr

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Mavshack AB (publ) Org.nr. 556721-5388

Bokslutskommuniké 2013 Mavshack AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Bokslutskommuniké 2013 Mavshack AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2013-01-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen och den verkställande direktören för Mavshack

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SolTech Energy Sweden AB (publ) Stark omsättningsökning Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (11,3 1 ) MSEK. En ökning med 82 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013/2014

Bokslutskommuniké 2013/2014 Bokslutskommuniké 2013/2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014-12-31, 16 MÅNADER Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 57.385 (35.150). Periodens resultat uppgick till KSEK 7.686 (8.224). Periodresultat per

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Stark försäljningsökning och förbättrat resultat under 2014

Stark försäljningsökning och förbättrat resultat under 2014 Stark försäljningsökning och förbättrat resultat under 2014 FINANSIELLT RESULTAT Fjärde kvartalet Nettoomsättning för kvartalet 28 631 (32 444) ksek EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer