Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap. Fortsättningskurs. Studiehandledning för studiecirklar och självstudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap. Fortsättningskurs. Studiehandledning för studiecirklar och självstudier"

Transkript

1 Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B Fortsättningskurs Studiehandledning för studiecirklar och självstudier

2 Aktiespararna Kunskap 2015 Aktiespararna Service AB Stockholm ISBN Aktiespararnas Aktieanalys Aktiespararna Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, har av National Association of Investors Corporation (NAIC) erhållit ensamrätten att i Sverige använda och marknadsföra metoden.

3 Välkommen till Aktiespararna Aktiespararna är ledande i Sverige inom aktierelaterad utbildning och utgivning av facklitteratur. Vi verkar för att höja kunskapsnivån bland småsparare och enskilda aktieägare och bedriver en omfattande och betydelsefull kursverksamhet i Aktiekunskap. Kurserna kan du antingen läsa i en studiecirkel eller i form av självstudier. Till våra kurser hör ett utbildningspaket som består av en handbok och en studiehandledning. Handböckerna är utgivna av Aktiespararna Kunskap och är både teoretiskt och praktiskt inriktade. Studiehandledningen ger dig stöd och vägledning i dina studier. I studiehandledningens första del finner du allmän information om Aktiespararna och vår utbildningsmodell, Aktiekunskap ABC. I den andra delen behandlas den aktuella kursen, i det här fallet Aktiekunskap B Fortsättningskurs. Här finns studieplan, kursens kunskapsmål, frågor och uppgifter, läsanvisningar samt stöd till kursens olika moment. Välkommen och lycka till med kursen! 3

4

5 Studiehandledningens innehåll Del 1 Allmän information om Aktiekunskap ABC Aktiekunskap ABC en utbildningsmodell 6 Aktiespararnas Gyllene regler 6 Aktiekunskap ABC Övergripande mål 8 Aktiekunskap A Grundkurs 8 Aktiekunskap B Fortsättningskurs 9 Studier i studiecirkel 9 Självstudier 9 Studiehandledningens upplägg 10 Del 2 - Vägledning till Aktiekunskap B fortsättningskurs Studieplan vid fyra sammankomster 11 Sammankomst 1 12 Sammankomst 2 15 Sammankomst 3 18 Sammankomst

6 Del 1 Allmän information om Aktiekunskap ABC Aktiekunskap ABC en utbildningsmodell Aktiespararnas utbildningsmodell Aktiekunskap ABC är en utbildningsväg i tre steg. Det första steget, Aktiekunskap A Grundkurs, ger dig grundläggande faktakunskap inom aktie- och fondområdet, förståelse för riskspridning och insikt i portföljtänkande samt de praktiska kunskaper som varje aktieägare och fondsparare har nytta av. I Aktiekunskap B Fortsättningskurs utvecklar du din analys- och värderingsförmåga som aktiesparare. Du får också möjlighet att etablera ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till aktierelaterad information. Under Fortsättningskursen fördjupas även dina kunskaper i portföljförvaltning och du får lära dig hur man anpassar en aktieportfölj över tiden. Aktiekunskap A tillsammans med Aktiekunskap B motsvarar den kunskapsnivå som vi anser krävs för att du som aktieägare på ett självständigt sätt ska kunna hantera ditt aktiesparande på ett tryggt och lönsamt sätt. Grundkursen och Fortsättningskursen hör på ett naturligt sätt ihop. Innehållet i Fortsättningskursen är en logisk fortsättning på Grundkursen. Den som redan besitter kunskaper motsvarande Aktiekunskap A Grundkurs kan naturligtvis läsa Aktiekunskap B Fortsättningskurs direkt. I det tredje steget i modellen, Aktiekunskap C finns inga kurser utan kunskapsinhämtningen får du via ett antal olika handböcker som Aktiespararna gett ut. Aktiespararnas Gyllene regler Aktiespararnas Gyllene regler är centrala i Aktiespararnas utbildningsverksamhet. De ligger bland annat till grund för de övergripande målen till Aktiekunskap ABC. Den som lär sig att tillämpa reglerna besitter en värdefull kunskap. Aktiespararnas Gyllene regler är ett resultat av en placeringsfilosofi som har visat sig framgångsrik i över 50 år, inte minst bland medlemmar av den amerikanska aktiesparorganisationen. Reglerna är också ett resultat av forskning och ekonomisk teoribildning. Betydelsefull är bland annat den så kallade portföljteorin, med vilken Harry Markowitz belönades med Nobelpriset De Gyllene reglerna är sju till antalet. Ha alltid de Gyllene reglerna i åtanke när du gör dina aktieaffärer! 6

7 1. Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder var långsiktig Det är du som sätter målet för ditt aktiesparande. Ha realistiska förväntningar. Aktier är en långsiktig sparform som historiskt sett har gett en genomsnittlig total avkastning om procent per år. På kort sikt kan aktiers värde fluktuera kraftigt. Aktier lämpar sig därför bättre för långsiktigt sparande. 2. Investera regelbundet Investera inte hela kapitalet som du avsatt för aktiesparande vid ett enda tillfälle. Då riskerar du att köpa dyrt. Återinvestera utdelningar och avstå från att hoppa ut och in i marknaden det kan ofta medföra stora omkostnader. 3. Kontrollera riskerna Satsa inte allt på en eller ett fåtal aktier. Köp 10 till 15 aktier i 5 till 6 olika branscher. Då är du mindre exponerad för svängningarna i både bolag och branscher. En ordentlig riskspridning ger ett visst skydd om några enstaka aktier i portföljen faller i värde. 4. Var försiktig med belåning Att köpa aktier för lånade pengar kan leda till stora vinster snabbt, men kan också innebära privatekonomisk katastrof. Aktiespararna avråder inte helt från belåning men vill starkt betona att det krävs stor erfarenhet av aktiemarknaden för att köpa aktier för lånade pengar. 5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt Det krävs kunskap för att lyckas med aktieplaceringar. Sträva därför efter att hålla dig informerad om marknaden. Det gäller framför allt de bolag som du äger aktier i. Läs årsredovisningar och delårsrapporter. Följ med vad som rapporteras om bolagen. Lyssna gärna på råd som andra ger men följ inte råden okritiskt. Bilda dig alltid en egen uppfattning. Det är bara du själv som får stå för konsekvenserna av att ha följt dåliga råd. 6. Gör din egen analys Köp inte aktier i bolag du inte känner väl till och inte har undersökt närmare. Gör din egen analys av såväl bolaget som aktiefonden du avser att köpa aktier/ andelar i. Köp aktier i bolag som uppvisar en uthållig försäljnings- och vinsttillväxt det är den säkraste vägen till framgångsrikt aktiesparande. Prioritera placeringar i bolag som har en öppen och ärlig informationspolitik och som tillämpar moderna ägarstyrningsprinciper. Använd Aktiespararnas analysvertyg. 7

8 7. Sätt upp regler för när du ska omplacera Sätt upp regler för när du ska omplacera. Omplacera t ex när någon av dina aktier har kommit att utgöra en för stor andel av din portfölj, när bolaget inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten eller när bolaget vid upprepade tillfällen inte förmår uppfylla lämnade prognoser. Vid försäljning, planera så att du inte betalar skatt i onödan. Kunskap är nyckeln till lönsamma aktieplaceringar! Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett långsiktigt, regelbundet och lönsamt aktie- och fondsparande. kritiskt granska och värdera aktierelaterad information. självständigt analysera enskilda aktier/företag och aktiemarknaden. Aktiekunskap A Grundkurs Kursbeskrivning Målet med kursen är att ge kursdeltagaren den grundläggande kunskap som krävs för att bedriva ett långsiktigt, regelbundet och lönsamt sparande i aktier och fonder. Kursen behandlar aktie sparandets möjligheter och risker, portföljtänkande, aktievärdering och ger praktiska tips om hur det går till att köpa, förvalta och sälja aktier och fonder. Kunskapsmål Efter kursen ska kursdeltagaren känna till vad en aktie och aktiefonder är. känna till aktiesparandets möjligheter och risker. förstå portföljtänkande. kunna köpa, äga (förvalta) och sälja aktier. kunna deklarera sina aktieaffärer. kunna göra grundläggande värderingar av aktier. ha kännedom om olika informationskällor. ha en viss kännedom om andra placeringsformer. Lämpliga förkunskaper Inga särskilda förkunskaper krävs. Kursen vänder sig till den som ska börja spara i aktier eller som redan sparar i aktier eller fonder. 8

9 Aktiekunskap B Fortsättningskurs Kursbeskrivning Målet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig att analysera och värdera enskilda aktier, aktiemarknaden som helhet samt förhålla sig kritisk till aktierelaterad information. Kursdeltagaren ska lära sig tillämpa en aktiv portföljhantering. Kursen ger också en ordentlig inblick i Aktiespararnas analysverktyg Hitta kursvinnare med vars hjälp kursdeltagarens aktieplaceringar ska bli så framgångrika som möjligt. Målet är att investeringarna långsiktigt ska utvecklas bätte än genomsnittsaktien på börsen. Kursen behandlar hur det går till att hitta lämpliga företag att analysera, vad som gör företagets aktie köpvärd och hur en aktieportfölj sätts samman. Kunskapsmål Efter kursen ska kursdeltagaren kunna analysera och värdera aktier och aktiemarknaden utifrån flera analysoch värderingsmodeller. kunna analysera och värdera aktierelaterad information. kunna tillämpa en aktiv portföljhantering och olika placeringsstrategier. Lämpliga förkunskaper Kursen vänder sig till den som har kunskap motsvarande Aktiekunskap A Grundkurs. Studier i studiecirkel Som huvudalternativ består en studiecirkel i Aktiekunskap A och B av 8 sammankomster. Specialkurserna har varierande upplägg. Anpassa läsningen av studiehandledningen efter respektive upplägg. Det är bra om du arbetar självständigt med kursmaterialet mellan samman komsterna. Före sammankomsten bör du ha läst igenom de kapitel som ska behandlas. Förbered frågor på sådant som du upplever som svårt eller oklart. Självstudier Ett alternativ till studiecirkel är att genomföra kursen i form av självstudier. Hur lång tid det tar att arbeta sig igenom boken och studiehandledningen är högst individuellt. Att studera på egen hand kräver god självdisciplin. Gör därför upp en realistisk tidplan för dina studier. Anpassa gärna tidplanen efter den sammankomstindelning som presenteras i denna handledning. Förslagsvis motsvarar en sammankomst i studiehandledningen en veckas självstudier. 9

10 Studiehandledningens upplägg Till varje sammankomst presenteras ett tema som fungerar som en allmän inriktning för sammankomsten. Här finns även förslag till mål, kommentarer till boken, diskussionsfrågor och/eller uppgifter, läs anvisningar samt åhörarkopior på OH-bilder. Mål I en utbildningssituation är det viktigt att man har ett mål med verksamheten. Att formulera och gemensamt bestämma sig för ett antal kunskapsmål innebär att alla i studiecirkeln vet vad man strävar mot. Inför varje sammankomst finns förslag på kunskapsmål. Vi vill understryka att målen är förslag som givetvis går att omformulera. Det är studiecirkeln, cirkelledaren tillsammans med kursdeltagarna, som slutligen bestämmer kursens mål och inriktning. Kommentarer till boken Hitta kursvinnare Vissa avsnitt behöver ibland uppdateras eller utvecklas med extra förklaringar. Det finns därför kompletterande kommentarer till boken. Frågor och/eller uppgifter Under denna rubrik presenteras förslag på frågeställningar och/eller uppgifter som är relevanta för sammankomsten. Inför nästa sammankomst Här lämnas läsanvisningar till nästa sammankomst. Lästips I den mån du har intresse av att fördjupa dig och läsa mer, lämnas här lästips och litteratur hänvisningar i anslutning till vissa delar av kursen. Åhörarkopior Som komplement finns även åhörarkopior att ladda ned, av de OH-bilder som hör till kursen. 10

11 Del 2 Studiehandledning till Aktiekunskap B fortsättningskurs Studieplaner Aktiekunskap B fortsättningskurs kan genomföras med varierande längd beroende på vilken målsättning man har med kursen. Vårt huvudalternativ till studieplan bygger på en studiecirkel om fyra sammankomster, med tre studietimmar à 45 minuter. Vi tror att fyra sammankomster är en rimlig tidsåtgång om man vill uppnå de kunskapsmål som vi föreslår. Det finns naturligtvis möjlighet att genomföra kursen på både längre och kortare tid, men då bör kunskapsmålen justeras. Förslag till studieplan studiecirkel med fyra sammankomster Sammankomst Tema Kapitel i boken 1 En modell för vinnande placeringar 1 Aktiespararnas Gyllene regler 2 Nyckeltal och företagsanalys Aktiespararnas Aktieanalys, översikt 6 Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken 7 De ingående delarna i analysen 8 11 Kursintervall, risk och avkastning 12 3 Fördjupning i kapitel 8 12 Utvärdering av Aktieanalysen 13 4 Tankar inför köpbeslutet 14 Att förvalta aktieportföljen 15 Välj mål efter dina förutsättningar 16 Konsten att sälja 17 Aktieägarens informationskällor 18 Planen bygger på uppfattningen att analys med programmet betraktas som det centrala i kursen. De första tre sammankomsterna ägnas därför åt detta till stor del så att teori och praktiska exempel varvas. 11

12 Sammankomst 1 Kapitel 1 5 TEMA Aktiespararnas Gyllene regler samt Aktieanalysens grunder Mål Efter denna sammankomst ska du känna till och förstå Aktiespararnas Gyllene regler känna till några av de vanligaste nyckeltalen vid aktieanalys kunna använda nyckeltalssorteringen för att ta fram bolag som uppfyller vissa kriterier ha en övergripande förståelse för hur man gör analyser med Aktiespararnas Aktieanalys. Kommentarer Aktieanalys kan upplevas vara svårt att sätta sig in i. Gå därför långsamt fram. Tanken är att denna första träff gå igenom nyckeltal och fundamenta grundligt, men programmet och analysmodellen mycket översiktligt. Om du har tillgång till programmet så använd hjälptexterna för att reda på hur programmet arbetar. Sidan 17 De regler som nämns i kapitel 2, och som brukar kallas Aktiespararnas Gyllene regler, passar inte för alla människor. Vilka aktier man ska köpa beror bland annat på syftet med köpet. Vissa aktier kan förväntas ge hög kapitaltillväxt på lång sikt, medan andra ger en hög årlig direktavkastning. Det finns en stor mängd hållbara motiv för att man ska se långsiktigt på sina aktieplaceringar. Här är några: På lång sikt går aktiekurserna upp. Det är svårt att förutse de kortsiktiga kurssvängningarna. Man undviker att sälja då man inte tänkt sälja och inte bort sälja. Man får en skattekredit på vinsterna. Fordrar mindre tid och kostnader än kortsiktiga placeringar. 12

13 Att investera regelbundet, och helst samma belopp varje gång, får effekten att man köper mer när det är billigt än när det är dyrt. Aktiesparande är ett risktagande. Ett sätt att minska riskerna är att köpa aktier i flera företag i olika branscher. Man kan också köpa aktier i bolag i olika länder genom att gå in i utländska aktiefonder. Att inte köpa aktier för lånade pengar är ett sätt att minska förlustrisken. Det är den näst sista punkten som stora delar av denna kurs handlar, att försöka hitta tillväxtaktier som man kan köpa till ett rimligt pris, samt att själv kunna göra analysen. När man köper en bil gör de flesta inte det helt på måfå. Det bör man inte heller göra vid aktieköp. Man bör informera sig om vad det är man köper. Sidan 25 Analysmetoden, liksom programmet, lämpar sig för att analysera bolag med medeltillväxt eller hög tillväxt. Med det brukar man mena sådana där vinsten stiger med 15 procent eller mer per år. Metoden är mindre lämpligt för andra typer, t ex turnaround-bolag eller tillgångsvärderade bolag. Aktiespararnas Aktieanalys syftar till att hitta tillväxtaktier och köpa dessa till ett rimligt pris. Beräkningarna i modellen och i dataprogrammet utgår från en placeringshorisont fem år framåt i tiden. Det betyder självklart inte att man måste behålla aktierna i fem år. Frågor och/eller uppgifter, kapitel 2 Vilket är målet med den modell för aktieplaceringar som presenteras i boken? Vilken typ av företag bör ingå i en aktieportfölj enligt den placeringsfilosofi som presenteras i boken? Hur har aktier varit som sparform historiskt sett? Vad motiverar att aktier ger en högre avkastning än till exempel räntebärande placeringar? Vad krävs för att man ska göra rätt aktieplaceringar? Vilka är Aktiespararnas Gyllene regler för aktieplaceringar? Varför bör man se långsiktigt på sina aktieplaceringar? 13

14 Varför bör man investera i aktier regelbundet? I hur många aktier och branscher bör man placera för att få erforderlig riskspridning? Bör man låna pengar för köp av aktier? Du har genom analys hittat ett tillväxtföretag. Vad bör du ytterligare studera innan du beslutar att köpa aktier i företaget? Vilka nyckeltal används i Aktieanalysen för att identifiera tillväxtorienterade företagsledningar? Vilken sammansättning bör en aktieportfölj ha vad gäller storleken hos de företag som ingår? Frågor och/eller uppgifter, kapitel 3-4 Hur kan man öka sina chanser till framgång i aktieplaceringar? Vilken är den enskilt viktigaste faktorn för ett företags tillväxt? Ge exempel på nyckeltal som kan användas för att utvärdera ett företags ledning. Hur beräknas vinstmarginalen? Vilka är riskerna med en mycket hög vinstmarginal? Hur beräknas avkastning på eget kapital? Ge exempel på hur man kan göra en enkel bedömning av om en akties pris är rimligt. Ge exempel på hur vinst per aktie kan användas för att finna köpvärda aktier. Hur brukar tillväxtföretag fördela vinsten mellan utdelningar och återinvesteringar? Förklara varför man ofta kan nöja sig med en låg utdelning på aktierna i ett tillväxtföretag. På vilket sätt kan man använda sig av historisk information om en akties prisintervall? Beskriv hur man kan finna köpvärda aktier med teknisk analys och fundamental analys. Ge några tips på hur man kan hitta tillväxtföretag. Hur tar man reda på vilken genomsnittlig årlig försäljningsökning som en försäljningsökning under en femårsperiod motsvarar? Exempel: Antag att ett bolag i snitt dubblat sin omsättning under fem år, hur mycket är det i snitt per år (det är inte 20 procent). 14

15 Sammankomst 2 Kapitel 6 12 TEMA Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken Mål Efter denna sammankomst ska du kunna beskriva ett företags historiska och prognosticerade framtida utveckling med användning av Aktiespararnas Aktieanalys kunna genomföra en avancerad analys av ett företags aktier med användning av dataprogrammet Kommentarer till handbokens kapitel 6-12 och programmet (om du har det) Generell kommentar till steg 1 steg 7: Programmet räknar med så aktuella värden som det har tillgång till. En analys som görs i efterhand på H&M kommer inte att se ut exakt som exempelvis den i boken, eftersom den är gjord i februari OH-bilderna har skapats för att i så hög utsträckning som möjligt se ut som de i boken, men några smärre skillnader kan finnas. Sidan 51, steg 1 Steg 1 - historisk försäljning. Det är inte så vanligt att man mäter ett bolags försäljning per aktie. Skälet är att i de efterföljande stegen redovisar programmet företagets olika mått per aktie. Som amatöranalytiker är det ofta svårt att få grepp om antalet aktier i ett bolag, eftersom nyemissioner, teckningsoptioner och annat kan påverka siffran. Därför är det en stor fördel att programmet räknar fram alla nyckeltal per aktie på ett enhetligt och korrekt sätt. Sidan 52, steg 4 Frågan är: Hur stor del av vinsten kommer bolaget att dela ut till sina aktieägare de kommande åren? Det är alltså andelen av vinsten räknat i procent - inte beloppet i kronor. (Utdelningen påverkar summan för avkastning i steg 7). Det är sällsynt att ett välskött tillväxtföretag delar ut mer än en tredjedel av vinsterna. Tanken är enkel ett bra företag kan ge en bättre total avkastning om 15

16 det får behålla sina pengar i verksamheten istället för att dela ut vinsterna till ägarna. Direktavkastningen, dvs utdelningen per aktie dividerat med senaste betalkursen, har därför under 90-talet ofta legat på någon procent eller mindre utan att aktieägarna klagat. Kursökningen har ofta varit så hög att direktavkastningen inte haft någon stor betydelse. Efter börskraschen har många bolag börjat ge betydligt större utdelning. Anledningen är delvis psykologisk ledningen vill peka på att bolaget är friskt. Utdelningen fungerar också som en krockkudde för aktiekursen, så att kursen inte faller hur mycket som helst. Rent matematiskt dubbleras ju direktavkastningen om kursen halveras. Och en aktie som ger hög direktavkastning är intressant för de flesta placerare, speciellt om räntebärande papper ger några få procent. Sid 52, steg 5 De historiska p/e-tal som programmet beräknar (jämför exempelvis för H&M) är ofta mycket höga och avspeglar en tid när aktiemarknaden var högre värderad än vad den kanske kommer att vara de första åren på 2000-talet. Hur gör man då för att sätta p/e-tal? Vilket p/e som är rimligt beror på vilken tillväxt bolaget har. Ett stöd för bedömningen är peg-talet. Det är aktuellt p/e-tal dividerat med vinsttillväxten. Ett peg-tal över 2,0 är mycket högt medan ett peg-tal under 1,0 är attraktivt. Ett annat sätt att säga samma sak är att p/e-talet bör inte vara större än vinsttillväxten för att vara attraktivt. Och det får aldrig överstiga dubbla tillväxttakten. Tabellen ger några exempel: P/e-tal Vinsttillväxt Peg-tal Bedömning 5 10 % 0,5 Bra, attraktivt! % 1,0 Bra % 1,5 Medel % 1,3 Medel % 2,0 Högt! % 2,5 Högt! Peg-talet beräknas genom att dividera p/e-talet med tillväxten. 16

17 Sidan 53, steg 7 Analysen kan på flera sätt visa att en aktie kan vara intressant att köpa, nämligen om kurstillväxten varit långsammare än försäljnings- och vinsttillväxten, om p/e-talet historiskt sett är lågt, om aktien enligt zonindelningen ligger i köpzonen, om vinst-/förlustkvoten visar ett högt värde, eller om den förväntade avkastningen är hög. Frågor och/eller uppgifter, kapitel 6-12 Vilka företag bör man i första hand välja att studera med Aktieanalysen? Varför? Vad kan en stark historisk tillväxt för ett företag bero på? Ange olika alternativ. På vilket sätt får man fram de högsta och lägsta p/e-tal som ska föras in i analysen? Vad avses med genomsnittligt p/e-tal i Aktieanalysen? Ange två olika sätt på vilka man får fram prognosticerad högsta vinst per aktie inom fem år. Beskriv hur man utifrån en prognos för försäljningsutvecklingen kan göra en vinstprognos. Hur beräknar man lägsta utdelningsrelaterade kurs om fem år? I Aktieanalysen görs en zonindelning. Vad avser denna? Hur räknar man fram zonindelningen? Vad avses med vinst-/förlustkvot och hur beräknar man denna? Hur beräknar man den genomsnittliga kurstillväxten de kommande fem åren? Hur beräknar man genomsnittlig direktavkastning de kommande fem åren? Hur beräknar man den avkastning man kan förvänta sig av en viss aktie per år under de kommande fem åren? 17

18 Sammankomst 3 Kapitel TEMA Fördjupning samt utvärdering av aktieanalysen Mål Efter denna sammankomst ska du kunna göra en egen utvärdering av de företag som analyseras förstå på djupet de olika bilderna i programmet Kommentarer till handboken Sidan 90 Utvärderingen handlar om att tolka och dra slutsatser av de analyser man gjort. Egentligen är utvärderingen det viktigaste momentet i hela analysarbetet. För att en sådan utvärdering ska bli bra är det viktigt att man håller sig informerad. Man bör komplettera analyserna, bland annat med att läsa årsredovisningar och delårsrapporter och studera analyser i dagstidningar och facktidskrifter. Frågor och/eller uppgifter, kapitel Ange några sätt på vilka man kan beskriva ett företags finansiella situation. Hur stora bör företagets räntebärande skulder högst vara enligt en tumregel som anges i handboken? Vad avses med räntetäckningsgrad? På vilka två sätt kan man ta reda på ett företags historiska tillväxt? Vad sägs i handboken beträffande bedömningen av ett företags vinsttillväxt? Vad avses med vinstmarginal? Vilket är det centrala nyckeltalet när man i Aktieanalysen bedömer om en akties kurs är hög eller låg? Beskriv hur man beräknar den framtida vinsten per aktie utifrån en bedömning av försäljningsutvecklingen. På vilka fyra sätt bedömer man i Aktieanalysen hur lågt en aktie i sämsta fall kan komma att falla? Hur stor bör vinst-/förlustkvoten vara enligt handboken? Bör man sälja en aktie så snart den hamnar i säljzonen? Hur beräknas den genomsnittliga kommande direktavkastningen? 18

19 Sammankomst 4 Kapitel TEMA Val av aktier och förvaltning Mål Efter denna sammankomst ska kursdeltagaren veta hur man förvaltar sin aktieportfölj på ett lämpligt sätt känna till hur man väljer ut aktier att köpa känna till om och när man ska sälja sina aktier. få en sammanfattning av kursen. Kommentarer till handboken Sid 107 Vilka aktier man ska köpa beror bland annat på de mål man har för sin aktieportfölj. Vissa aktier kan förväntas ge hög kapitaltillväxt på lång sikt, medan andra ger en hög årlig direktavkastning. En lämplig målsättning är att fördubbla aktieportföljens värde på fem år. Det innebär att man ska leta efter aktier som i genomsnitt kommer att öka i värde med minst 15 % per år (eftersom 1 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 = 2,01). Aktiesparande är ett risktagande. I allmänhet hänger risk och chans ihop. Ju större risk man är benägen att ta, ju större chans har man till stora vinster. Den riskbenägenhet man har avgör till viss del vilka aktier man bör välja att placera i. Riskbenägenheten påverkar även riskspridningen. Ju mindre riskbenägen man är, ju fler olika aktier och olika branscher bör man placera i. Det är inte säkert att de aktier man köpt och bedömt som bäst är bra i alla situationer. Förutsättningarna kan förändras. Detta bör man vara uppmärksam på och agera därefter. Vissa aktier stiger i värde och andra sjunker i värde. Detta kan leda till att aktieportföljen får slagsida, det vill säga att vissa aktier dominerar alltför mycket i portföljen. Även om man ska se långsiktigt på sina aktieplaceringar hör till portföljförvaltning även att fundera på om och när man ska sälja aktier. Det är i flera avseenden bra om man följer upp sina aktieaffärer genom noggranna anteckningar. Man har ett färdigt underlag för deklarationen. Dessutom kan man ju även i detta sammanhang försöka lära sig av sina misstag. 19

20 Sidan 107 Erfarenheter från analyser av 50 års aktiesparande visar att av fem utvalda aktier kommer en att gå dåligt, tre mediokert och en riktigt bra. Problemet är att man inte på förhand kan säga vilken som är raketen. Den här analysmodellen ger dig ett verktyg för att välja ut ett antal bra kandidater. Men för att få en bra utveckling av din portfölj kan du inte köpa den bästa aktien av de du analyserat och sedan vänta på att vinsterna kommer. Risken är stor att bolaget du valt hamnar i svårigheter. Med en bredare portfölj (helst aktier i 5-6 branscher) kommer dina raketer att mer än väl kompensera för bottennappen. Sid Det är ofta svårare att fatta beslut om att sälja än om att köpa. Enligt denna bör man överväga att sälja aktier vid följande tillfällen: ny ledning försämrade vinstmarginaler försämrad finansiell ställning ökad konkurrens minskad vinst beroende av en produkt starkt beroende av externa faktorer starkt cyklisk aktie få bättre balans i portföljen Frågor och/eller uppgifter Ge exempel på psykologiska fallgropar när det gäller att ta ställning till om aktier ska säljas. En försäljning av aktier kräver två riktiga beslut. Vilka? Ange några olika skäl till att sälja aktier. I handboken anges en säker indikator på att ett företag går mot sämre tider. Vilken? Vilken typ av aktier bör säljas när konjunkturen står på topp? I handboken beskrivs sex situationer då man oftast inte bör sälja sina aktier. Vilka är dessa situationer? Ge exempel på strategi som man kan tillämpa om man är osäker på om man ska sälja en aktie eller inte. Vilken sammansättning bör en aktieportfölj ha vad gäller storleken hos de företag som ingår? 20

21 Aktiekunskap ABC Aktiespararna är ledande i Sverige inom aktierelaterad utbildning och utgivning av facklitteratur. Vi verkar för att höja kunskapsnivån bland småsparare och enskilda aktieägare och bedriver en omfattande och betydelsefull utbildnings- och kursverksamhet i Aktiekunskap. Kurserna kan du antingen läsa i en studiecirkel eller i form av självstudier. Till våra kurser hör ett utbildningspaket som består av en handbok och en studiehandledning. Handböckerna är utgivna av Aktiespararna Kunskap och är både teoretiskt och praktiskt inriktade. Studiehandledningen ger dig stöd och vägledning i dina studier. I studiehandledningens första del finner du allmän information om Aktiespararna och vår utbildningsmodell Aktiekunskap ABC. I den andra delen behandlas den aktuella kursen, i det här fallet Aktiekunskap B Fortsättningskurs. Här finns studieplan, kursens kunskapsmål, frågor och uppgifter, läsanvisningar samt stöd till kursens olika moment. ISBN

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av Hennes & Mauritz Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera

Läs mer

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave

Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken, analys av New Wave Analystidpunkt: november 2003 Anmärkning: Det här är ett exempel på hur du kan använda programmet Hitta kursvinnare för att analysera om en aktie

Läs mer

Välkommen till Hitta kursvinnareseminarium i Sundsvall 18 mars 2009

Välkommen till Hitta kursvinnareseminarium i Sundsvall 18 mars 2009 Välkommen till Hitta kursvinnareseminarium i Sundsvall 18 mars 2009 Christophe Génetay, Aktiespararna 1 Aktiespararnas Gyllene regler Sätt ett mål för ditt aktiesparande - var långsiktig Investera regelbundet

Läs mer

Aktiekunskap. Grundkurs

Aktiekunskap. Grundkurs Aktiekunskap ABC Aktiekunskap A Grundkurs Studiehandledning för studiecirklar och självstudier Aktiespararna Kunskap 2015 Aktiespararna Service AB 113 89 Stockholm www.aktiespararna.se ISBN 9789189212374

Läs mer

Aktiekunskap. Grundkurs

Aktiekunskap. Grundkurs Aktiekunskap ABC Aktiekunskap A Grundkurs Lärarhandledning för studiecirklar Aktiespararna Kunskap 2015 Aktiespararna Service AB 113 89 Stockholm www.aktiespararna.se ISBN 9789189212398 Välkommen till

Läs mer

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR?

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vem är vem? Vad är Aktieinvest? Vad är Aktiespararna Vem är Therese? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vad är Aktieinvest?

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg

Välkommen till Aktiespararna. 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg Välkommen till Aktiespararna 2013-10-23 Martin Bengtsson www.aktiespararna.se/helsingborg/ www.facebook.com/aktiespararnahelsingborg 1 BLI MEDLEM Medlemskap: 0-28 år: 275 kr Över 28 år: 465 kr per år Familjemedlem:

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström

Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Dags att köpa aktier? Om aktiesparande på turbulenta finansmarknader Urban Bäckström Aktiespararnas Summer Campus 2009 22-24 juni i Tällberg, Dalarna 1 Utkommer den 19 augusti 2009 Ekerlids Förlag 2 Turbulenta

Läs mer

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North

Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare. I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Portföljhantering m.h.a. HK Finns ungefär 500 bolag i Hitta Kursvinnare I detta ingår även bolag på de mindre listorna såsom exempelvis AktieTorget och First North Vi väljer/koncentrerar oss på bolag från

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Manual för Hitta kursvinnare

Manual för Hitta kursvinnare Manual för Hitta kursvinnare Bas / Pro Bättre möjligheter till riktigt bra placeringar! www.hittakursvinnare.se Copyright Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2006 Tryck: Kristianstads Boktryckeri juni 2006

Läs mer

Inspirationsföreläsning

Inspirationsföreläsning Inspirationsföreläsning 1 Thomas Johansson Greger Karlsson 2 1. Varför är aktier det bästa sättet att spara på och vad behöver man för att börja? 2. Varför bör man tänka på sin pension redan innan man

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Manual för Hitta kursvinnare Aug

Manual för Hitta kursvinnare Aug Manual för Hitta kursvinnare Aug 2007 Bas / Pro Bättre möjligheter till riktigt bra placeringar! www.hittakursvinnare.se Copyright Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2007 Tryck: Kristianstads Boktryckeri

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap!

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap! Så sätter du ihop en lönsam aktieportfölj Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade fortsättningskurs i aktiekunskap! Materialet som hör till kursen är den elektroniska versionen av kursboken Hitta

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Aktieanalys med Hitta kursvinnare

Aktieanalys med Hitta kursvinnare Aktieanalys med Hitta kursvinnare Sundsvall 7 oktober Ola Jansson, Aktiespararna 1 Vilka aktier ska jag köpa? Vilka aktier ska jag köpa? Cirka 600 bolag på den svenska börsen Mål: 10-15 olika aktier i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2011-01-01 till 2011-06-30 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Våra värdepapperstjänster

Våra värdepapperstjänster Våra värdepapperstjänster För mer information om värdepapperstjänsterna kontakta närmaste Swedbank- eller sparbanks, ring telefonbanken, besök swedbank.se/aktier eller din sparbanks hemsida. Välkommen!

Läs mer

Manual för Hitta kursvinnare 2.1 2005-03-01

Manual för Hitta kursvinnare 2.1 2005-03-01 Manual för Hitta kursvinnare 2.1 2005-03-01 Copyright Sveriges Aktiesparares Riksförbund Sida 1 av 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION TILL HITTA KURSVINNARE... 4 2 ATT KOMMA IGÅNG... 5 2.1 SYSTEMKRAV...5

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Matematik för kapitalister?

Matematik för kapitalister? Matematik för kapitalister? JAN FRANSEN Fondemission, split, hausse, utdelning är det begrepp som är klara för ungdomar som lämnar grundskolan? Några matematiklärare på Junkaremålskolan i Tranås funderade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips

Fördel Fonder. bistrare tider. hur gör jag med mitt. tävling! sex gyllene regler för fondsparande. Rådgivarens bästa tips Fördel Fonder för dig som fondsparar i Handelsbanken #1 2009 sex gyllene regler för fondsparande Rådgivarens bästa tips Dags att flytta hem dina fonder? tävling! Vinn en högaktuell bok om fonder! bistrare

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2012-01-01 till 2012-06-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade grundkurs i aktiekunskap!

Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade grundkurs i aktiekunskap! Välkommen till Aktiespararnas Internetbaserade grundkurs i aktiekunskap! Materialet som hör till kursen är den elektroniska versionen av kursboken Aktie- och fondhandboken och det dokument du nu läser.

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

För ett aktierikare Sverige

För ett aktierikare Sverige För ett aktierikare Sverige Aktiespararnas idépolitiska program 2006 AKTIESPARARNAS idépolitiska program Aktiespararnas idépolitiska program utgår från vår vision och verksamhetsidé (se appendix på sidan

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 till 2013-03-31 Försäljning och resultat - Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna...

Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Vi förvaltar dina pengar som vi förvaltar våra egna... Våra kunder ska alltid få våra bästa idéer vid varje tillfälle. Vi förvaltar våra kunders pengar som vi förvaltar våra egna. Peter Ahl, Mobilis Kapitalförvaltning

Läs mer

Företag som satsar på design är mer lönsamma

Företag som satsar på design är mer lönsamma 1 Ny analys från Teknikföretagen visar Företag som satsar på design är mer lönsamma Ett konsekvent investerande i design är rejält lönsamt, även på lång sikt. Skillnaden i lönsamhet mellan företag som

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin

Aktiecafé 19 januari 2015. Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktiecafé 19 januari 2015 Aktiespararna Stockholm Kungsholmen Erik Levlin Aktieportfölj kontra aktiefond Aktiefond medför att man enkelt kan investera i en mängd olika bolag utan att själv behöva analysera

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin

Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5. Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Anders Andersson, Driva Eget Frukostklubben i Danderyd 7/5 Småföretagarnas möjligheter Skattestrategier för småföretag Bästa placeringsstrategin Så utnyttjar du att du är liten Du kan vara personlig Du

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer