Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap. Fortsättningskurs. Studiehandledning för studiecirklar och självstudier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap. Fortsättningskurs. Studiehandledning för studiecirklar och självstudier"

Transkript

1 Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B Fortsättningskurs Studiehandledning för studiecirklar och självstudier

2 Aktiespararna Kunskap 2015 Aktiespararna Service AB Stockholm ISBN Aktiespararnas Aktieanalys Aktiespararna Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, har av National Association of Investors Corporation (NAIC) erhållit ensamrätten att i Sverige använda och marknadsföra metoden.

3 Välkommen till Aktiespararna Aktiespararna är ledande i Sverige inom aktierelaterad utbildning och utgivning av facklitteratur. Vi verkar för att höja kunskapsnivån bland småsparare och enskilda aktieägare och bedriver en omfattande och betydelsefull kursverksamhet i Aktiekunskap. Kurserna kan du antingen läsa i en studiecirkel eller i form av självstudier. Till våra kurser hör ett utbildningspaket som består av en handbok och en studiehandledning. Handböckerna är utgivna av Aktiespararna Kunskap och är både teoretiskt och praktiskt inriktade. Studiehandledningen ger dig stöd och vägledning i dina studier. I studiehandledningens första del finner du allmän information om Aktiespararna och vår utbildningsmodell, Aktiekunskap ABC. I den andra delen behandlas den aktuella kursen, i det här fallet Aktiekunskap B Fortsättningskurs. Här finns studieplan, kursens kunskapsmål, frågor och uppgifter, läsanvisningar samt stöd till kursens olika moment. Välkommen och lycka till med kursen! 3

4

5 Studiehandledningens innehåll Del 1 Allmän information om Aktiekunskap ABC Aktiekunskap ABC en utbildningsmodell 6 Aktiespararnas Gyllene regler 6 Aktiekunskap ABC Övergripande mål 8 Aktiekunskap A Grundkurs 8 Aktiekunskap B Fortsättningskurs 9 Studier i studiecirkel 9 Självstudier 9 Studiehandledningens upplägg 10 Del 2 - Vägledning till Aktiekunskap B fortsättningskurs Studieplan vid fyra sammankomster 11 Sammankomst 1 12 Sammankomst 2 15 Sammankomst 3 18 Sammankomst

6 Del 1 Allmän information om Aktiekunskap ABC Aktiekunskap ABC en utbildningsmodell Aktiespararnas utbildningsmodell Aktiekunskap ABC är en utbildningsväg i tre steg. Det första steget, Aktiekunskap A Grundkurs, ger dig grundläggande faktakunskap inom aktie- och fondområdet, förståelse för riskspridning och insikt i portföljtänkande samt de praktiska kunskaper som varje aktieägare och fondsparare har nytta av. I Aktiekunskap B Fortsättningskurs utvecklar du din analys- och värderingsförmåga som aktiesparare. Du får också möjlighet att etablera ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till aktierelaterad information. Under Fortsättningskursen fördjupas även dina kunskaper i portföljförvaltning och du får lära dig hur man anpassar en aktieportfölj över tiden. Aktiekunskap A tillsammans med Aktiekunskap B motsvarar den kunskapsnivå som vi anser krävs för att du som aktieägare på ett självständigt sätt ska kunna hantera ditt aktiesparande på ett tryggt och lönsamt sätt. Grundkursen och Fortsättningskursen hör på ett naturligt sätt ihop. Innehållet i Fortsättningskursen är en logisk fortsättning på Grundkursen. Den som redan besitter kunskaper motsvarande Aktiekunskap A Grundkurs kan naturligtvis läsa Aktiekunskap B Fortsättningskurs direkt. I det tredje steget i modellen, Aktiekunskap C finns inga kurser utan kunskapsinhämtningen får du via ett antal olika handböcker som Aktiespararna gett ut. Aktiespararnas Gyllene regler Aktiespararnas Gyllene regler är centrala i Aktiespararnas utbildningsverksamhet. De ligger bland annat till grund för de övergripande målen till Aktiekunskap ABC. Den som lär sig att tillämpa reglerna besitter en värdefull kunskap. Aktiespararnas Gyllene regler är ett resultat av en placeringsfilosofi som har visat sig framgångsrik i över 50 år, inte minst bland medlemmar av den amerikanska aktiesparorganisationen. Reglerna är också ett resultat av forskning och ekonomisk teoribildning. Betydelsefull är bland annat den så kallade portföljteorin, med vilken Harry Markowitz belönades med Nobelpriset De Gyllene reglerna är sju till antalet. Ha alltid de Gyllene reglerna i åtanke när du gör dina aktieaffärer! 6

7 1. Sätt mål för ditt sparande i aktier och aktiefonder var långsiktig Det är du som sätter målet för ditt aktiesparande. Ha realistiska förväntningar. Aktier är en långsiktig sparform som historiskt sett har gett en genomsnittlig total avkastning om procent per år. På kort sikt kan aktiers värde fluktuera kraftigt. Aktier lämpar sig därför bättre för långsiktigt sparande. 2. Investera regelbundet Investera inte hela kapitalet som du avsatt för aktiesparande vid ett enda tillfälle. Då riskerar du att köpa dyrt. Återinvestera utdelningar och avstå från att hoppa ut och in i marknaden det kan ofta medföra stora omkostnader. 3. Kontrollera riskerna Satsa inte allt på en eller ett fåtal aktier. Köp 10 till 15 aktier i 5 till 6 olika branscher. Då är du mindre exponerad för svängningarna i både bolag och branscher. En ordentlig riskspridning ger ett visst skydd om några enstaka aktier i portföljen faller i värde. 4. Var försiktig med belåning Att köpa aktier för lånade pengar kan leda till stora vinster snabbt, men kan också innebära privatekonomisk katastrof. Aktiespararna avråder inte helt från belåning men vill starkt betona att det krävs stor erfarenhet av aktiemarknaden för att köpa aktier för lånade pengar. 5. Håll dig välinformerad och följ inte råd okritiskt Det krävs kunskap för att lyckas med aktieplaceringar. Sträva därför efter att hålla dig informerad om marknaden. Det gäller framför allt de bolag som du äger aktier i. Läs årsredovisningar och delårsrapporter. Följ med vad som rapporteras om bolagen. Lyssna gärna på råd som andra ger men följ inte råden okritiskt. Bilda dig alltid en egen uppfattning. Det är bara du själv som får stå för konsekvenserna av att ha följt dåliga råd. 6. Gör din egen analys Köp inte aktier i bolag du inte känner väl till och inte har undersökt närmare. Gör din egen analys av såväl bolaget som aktiefonden du avser att köpa aktier/ andelar i. Köp aktier i bolag som uppvisar en uthållig försäljnings- och vinsttillväxt det är den säkraste vägen till framgångsrikt aktiesparande. Prioritera placeringar i bolag som har en öppen och ärlig informationspolitik och som tillämpar moderna ägarstyrningsprinciper. Använd Aktiespararnas analysvertyg. 7

8 7. Sätt upp regler för när du ska omplacera Sätt upp regler för när du ska omplacera. Omplacera t ex när någon av dina aktier har kommit att utgöra en för stor andel av din portfölj, när bolaget inte längre lever upp till de förutsättningar som gällde vid förvärvstidpunkten eller när bolaget vid upprepade tillfällen inte förmår uppfylla lämnade prognoser. Vid försäljning, planera så att du inte betalar skatt i onödan. Kunskap är nyckeln till lönsamma aktieplaceringar! Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett långsiktigt, regelbundet och lönsamt aktie- och fondsparande. kritiskt granska och värdera aktierelaterad information. självständigt analysera enskilda aktier/företag och aktiemarknaden. Aktiekunskap A Grundkurs Kursbeskrivning Målet med kursen är att ge kursdeltagaren den grundläggande kunskap som krävs för att bedriva ett långsiktigt, regelbundet och lönsamt sparande i aktier och fonder. Kursen behandlar aktie sparandets möjligheter och risker, portföljtänkande, aktievärdering och ger praktiska tips om hur det går till att köpa, förvalta och sälja aktier och fonder. Kunskapsmål Efter kursen ska kursdeltagaren känna till vad en aktie och aktiefonder är. känna till aktiesparandets möjligheter och risker. förstå portföljtänkande. kunna köpa, äga (förvalta) och sälja aktier. kunna deklarera sina aktieaffärer. kunna göra grundläggande värderingar av aktier. ha kännedom om olika informationskällor. ha en viss kännedom om andra placeringsformer. Lämpliga förkunskaper Inga särskilda förkunskaper krävs. Kursen vänder sig till den som ska börja spara i aktier eller som redan sparar i aktier eller fonder. 8

9 Aktiekunskap B Fortsättningskurs Kursbeskrivning Målet med kursen är att kursdeltagaren ska lära sig att analysera och värdera enskilda aktier, aktiemarknaden som helhet samt förhålla sig kritisk till aktierelaterad information. Kursdeltagaren ska lära sig tillämpa en aktiv portföljhantering. Kursen ger också en ordentlig inblick i Aktiespararnas analysverktyg Hitta kursvinnare med vars hjälp kursdeltagarens aktieplaceringar ska bli så framgångrika som möjligt. Målet är att investeringarna långsiktigt ska utvecklas bätte än genomsnittsaktien på börsen. Kursen behandlar hur det går till att hitta lämpliga företag att analysera, vad som gör företagets aktie köpvärd och hur en aktieportfölj sätts samman. Kunskapsmål Efter kursen ska kursdeltagaren kunna analysera och värdera aktier och aktiemarknaden utifrån flera analysoch värderingsmodeller. kunna analysera och värdera aktierelaterad information. kunna tillämpa en aktiv portföljhantering och olika placeringsstrategier. Lämpliga förkunskaper Kursen vänder sig till den som har kunskap motsvarande Aktiekunskap A Grundkurs. Studier i studiecirkel Som huvudalternativ består en studiecirkel i Aktiekunskap A och B av 8 sammankomster. Specialkurserna har varierande upplägg. Anpassa läsningen av studiehandledningen efter respektive upplägg. Det är bra om du arbetar självständigt med kursmaterialet mellan samman komsterna. Före sammankomsten bör du ha läst igenom de kapitel som ska behandlas. Förbered frågor på sådant som du upplever som svårt eller oklart. Självstudier Ett alternativ till studiecirkel är att genomföra kursen i form av självstudier. Hur lång tid det tar att arbeta sig igenom boken och studiehandledningen är högst individuellt. Att studera på egen hand kräver god självdisciplin. Gör därför upp en realistisk tidplan för dina studier. Anpassa gärna tidplanen efter den sammankomstindelning som presenteras i denna handledning. Förslagsvis motsvarar en sammankomst i studiehandledningen en veckas självstudier. 9

10 Studiehandledningens upplägg Till varje sammankomst presenteras ett tema som fungerar som en allmän inriktning för sammankomsten. Här finns även förslag till mål, kommentarer till boken, diskussionsfrågor och/eller uppgifter, läs anvisningar samt åhörarkopior på OH-bilder. Mål I en utbildningssituation är det viktigt att man har ett mål med verksamheten. Att formulera och gemensamt bestämma sig för ett antal kunskapsmål innebär att alla i studiecirkeln vet vad man strävar mot. Inför varje sammankomst finns förslag på kunskapsmål. Vi vill understryka att målen är förslag som givetvis går att omformulera. Det är studiecirkeln, cirkelledaren tillsammans med kursdeltagarna, som slutligen bestämmer kursens mål och inriktning. Kommentarer till boken Hitta kursvinnare Vissa avsnitt behöver ibland uppdateras eller utvecklas med extra förklaringar. Det finns därför kompletterande kommentarer till boken. Frågor och/eller uppgifter Under denna rubrik presenteras förslag på frågeställningar och/eller uppgifter som är relevanta för sammankomsten. Inför nästa sammankomst Här lämnas läsanvisningar till nästa sammankomst. Lästips I den mån du har intresse av att fördjupa dig och läsa mer, lämnas här lästips och litteratur hänvisningar i anslutning till vissa delar av kursen. Åhörarkopior Som komplement finns även åhörarkopior att ladda ned, av de OH-bilder som hör till kursen. 10

11 Del 2 Studiehandledning till Aktiekunskap B fortsättningskurs Studieplaner Aktiekunskap B fortsättningskurs kan genomföras med varierande längd beroende på vilken målsättning man har med kursen. Vårt huvudalternativ till studieplan bygger på en studiecirkel om fyra sammankomster, med tre studietimmar à 45 minuter. Vi tror att fyra sammankomster är en rimlig tidsåtgång om man vill uppnå de kunskapsmål som vi föreslår. Det finns naturligtvis möjlighet att genomföra kursen på både längre och kortare tid, men då bör kunskapsmålen justeras. Förslag till studieplan studiecirkel med fyra sammankomster Sammankomst Tema Kapitel i boken 1 En modell för vinnande placeringar 1 Aktiespararnas Gyllene regler 2 Nyckeltal och företagsanalys Aktiespararnas Aktieanalys, översikt 6 Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken 7 De ingående delarna i analysen 8 11 Kursintervall, risk och avkastning 12 3 Fördjupning i kapitel 8 12 Utvärdering av Aktieanalysen 13 4 Tankar inför köpbeslutet 14 Att förvalta aktieportföljen 15 Välj mål efter dina förutsättningar 16 Konsten att sälja 17 Aktieägarens informationskällor 18 Planen bygger på uppfattningen att analys med programmet betraktas som det centrala i kursen. De första tre sammankomsterna ägnas därför åt detta till stor del så att teori och praktiska exempel varvas. 11

12 Sammankomst 1 Kapitel 1 5 TEMA Aktiespararnas Gyllene regler samt Aktieanalysens grunder Mål Efter denna sammankomst ska du känna till och förstå Aktiespararnas Gyllene regler känna till några av de vanligaste nyckeltalen vid aktieanalys kunna använda nyckeltalssorteringen för att ta fram bolag som uppfyller vissa kriterier ha en övergripande förståelse för hur man gör analyser med Aktiespararnas Aktieanalys. Kommentarer Aktieanalys kan upplevas vara svårt att sätta sig in i. Gå därför långsamt fram. Tanken är att denna första träff gå igenom nyckeltal och fundamenta grundligt, men programmet och analysmodellen mycket översiktligt. Om du har tillgång till programmet så använd hjälptexterna för att reda på hur programmet arbetar. Sidan 17 De regler som nämns i kapitel 2, och som brukar kallas Aktiespararnas Gyllene regler, passar inte för alla människor. Vilka aktier man ska köpa beror bland annat på syftet med köpet. Vissa aktier kan förväntas ge hög kapitaltillväxt på lång sikt, medan andra ger en hög årlig direktavkastning. Det finns en stor mängd hållbara motiv för att man ska se långsiktigt på sina aktieplaceringar. Här är några: På lång sikt går aktiekurserna upp. Det är svårt att förutse de kortsiktiga kurssvängningarna. Man undviker att sälja då man inte tänkt sälja och inte bort sälja. Man får en skattekredit på vinsterna. Fordrar mindre tid och kostnader än kortsiktiga placeringar. 12

13 Att investera regelbundet, och helst samma belopp varje gång, får effekten att man köper mer när det är billigt än när det är dyrt. Aktiesparande är ett risktagande. Ett sätt att minska riskerna är att köpa aktier i flera företag i olika branscher. Man kan också köpa aktier i bolag i olika länder genom att gå in i utländska aktiefonder. Att inte köpa aktier för lånade pengar är ett sätt att minska förlustrisken. Det är den näst sista punkten som stora delar av denna kurs handlar, att försöka hitta tillväxtaktier som man kan köpa till ett rimligt pris, samt att själv kunna göra analysen. När man köper en bil gör de flesta inte det helt på måfå. Det bör man inte heller göra vid aktieköp. Man bör informera sig om vad det är man köper. Sidan 25 Analysmetoden, liksom programmet, lämpar sig för att analysera bolag med medeltillväxt eller hög tillväxt. Med det brukar man mena sådana där vinsten stiger med 15 procent eller mer per år. Metoden är mindre lämpligt för andra typer, t ex turnaround-bolag eller tillgångsvärderade bolag. Aktiespararnas Aktieanalys syftar till att hitta tillväxtaktier och köpa dessa till ett rimligt pris. Beräkningarna i modellen och i dataprogrammet utgår från en placeringshorisont fem år framåt i tiden. Det betyder självklart inte att man måste behålla aktierna i fem år. Frågor och/eller uppgifter, kapitel 2 Vilket är målet med den modell för aktieplaceringar som presenteras i boken? Vilken typ av företag bör ingå i en aktieportfölj enligt den placeringsfilosofi som presenteras i boken? Hur har aktier varit som sparform historiskt sett? Vad motiverar att aktier ger en högre avkastning än till exempel räntebärande placeringar? Vad krävs för att man ska göra rätt aktieplaceringar? Vilka är Aktiespararnas Gyllene regler för aktieplaceringar? Varför bör man se långsiktigt på sina aktieplaceringar? 13

14 Varför bör man investera i aktier regelbundet? I hur många aktier och branscher bör man placera för att få erforderlig riskspridning? Bör man låna pengar för köp av aktier? Du har genom analys hittat ett tillväxtföretag. Vad bör du ytterligare studera innan du beslutar att köpa aktier i företaget? Vilka nyckeltal används i Aktieanalysen för att identifiera tillväxtorienterade företagsledningar? Vilken sammansättning bör en aktieportfölj ha vad gäller storleken hos de företag som ingår? Frågor och/eller uppgifter, kapitel 3-4 Hur kan man öka sina chanser till framgång i aktieplaceringar? Vilken är den enskilt viktigaste faktorn för ett företags tillväxt? Ge exempel på nyckeltal som kan användas för att utvärdera ett företags ledning. Hur beräknas vinstmarginalen? Vilka är riskerna med en mycket hög vinstmarginal? Hur beräknas avkastning på eget kapital? Ge exempel på hur man kan göra en enkel bedömning av om en akties pris är rimligt. Ge exempel på hur vinst per aktie kan användas för att finna köpvärda aktier. Hur brukar tillväxtföretag fördela vinsten mellan utdelningar och återinvesteringar? Förklara varför man ofta kan nöja sig med en låg utdelning på aktierna i ett tillväxtföretag. På vilket sätt kan man använda sig av historisk information om en akties prisintervall? Beskriv hur man kan finna köpvärda aktier med teknisk analys och fundamental analys. Ge några tips på hur man kan hitta tillväxtföretag. Hur tar man reda på vilken genomsnittlig årlig försäljningsökning som en försäljningsökning under en femårsperiod motsvarar? Exempel: Antag att ett bolag i snitt dubblat sin omsättning under fem år, hur mycket är det i snitt per år (det är inte 20 procent). 14

15 Sammankomst 2 Kapitel 6 12 TEMA Aktiespararnas Aktieanalys i praktiken Mål Efter denna sammankomst ska du kunna beskriva ett företags historiska och prognosticerade framtida utveckling med användning av Aktiespararnas Aktieanalys kunna genomföra en avancerad analys av ett företags aktier med användning av dataprogrammet Kommentarer till handbokens kapitel 6-12 och programmet (om du har det) Generell kommentar till steg 1 steg 7: Programmet räknar med så aktuella värden som det har tillgång till. En analys som görs i efterhand på H&M kommer inte att se ut exakt som exempelvis den i boken, eftersom den är gjord i februari OH-bilderna har skapats för att i så hög utsträckning som möjligt se ut som de i boken, men några smärre skillnader kan finnas. Sidan 51, steg 1 Steg 1 - historisk försäljning. Det är inte så vanligt att man mäter ett bolags försäljning per aktie. Skälet är att i de efterföljande stegen redovisar programmet företagets olika mått per aktie. Som amatöranalytiker är det ofta svårt att få grepp om antalet aktier i ett bolag, eftersom nyemissioner, teckningsoptioner och annat kan påverka siffran. Därför är det en stor fördel att programmet räknar fram alla nyckeltal per aktie på ett enhetligt och korrekt sätt. Sidan 52, steg 4 Frågan är: Hur stor del av vinsten kommer bolaget att dela ut till sina aktieägare de kommande åren? Det är alltså andelen av vinsten räknat i procent - inte beloppet i kronor. (Utdelningen påverkar summan för avkastning i steg 7). Det är sällsynt att ett välskött tillväxtföretag delar ut mer än en tredjedel av vinsterna. Tanken är enkel ett bra företag kan ge en bättre total avkastning om 15

16 det får behålla sina pengar i verksamheten istället för att dela ut vinsterna till ägarna. Direktavkastningen, dvs utdelningen per aktie dividerat med senaste betalkursen, har därför under 90-talet ofta legat på någon procent eller mindre utan att aktieägarna klagat. Kursökningen har ofta varit så hög att direktavkastningen inte haft någon stor betydelse. Efter börskraschen har många bolag börjat ge betydligt större utdelning. Anledningen är delvis psykologisk ledningen vill peka på att bolaget är friskt. Utdelningen fungerar också som en krockkudde för aktiekursen, så att kursen inte faller hur mycket som helst. Rent matematiskt dubbleras ju direktavkastningen om kursen halveras. Och en aktie som ger hög direktavkastning är intressant för de flesta placerare, speciellt om räntebärande papper ger några få procent. Sid 52, steg 5 De historiska p/e-tal som programmet beräknar (jämför exempelvis för H&M) är ofta mycket höga och avspeglar en tid när aktiemarknaden var högre värderad än vad den kanske kommer att vara de första åren på 2000-talet. Hur gör man då för att sätta p/e-tal? Vilket p/e som är rimligt beror på vilken tillväxt bolaget har. Ett stöd för bedömningen är peg-talet. Det är aktuellt p/e-tal dividerat med vinsttillväxten. Ett peg-tal över 2,0 är mycket högt medan ett peg-tal under 1,0 är attraktivt. Ett annat sätt att säga samma sak är att p/e-talet bör inte vara större än vinsttillväxten för att vara attraktivt. Och det får aldrig överstiga dubbla tillväxttakten. Tabellen ger några exempel: P/e-tal Vinsttillväxt Peg-tal Bedömning 5 10 % 0,5 Bra, attraktivt! % 1,0 Bra % 1,5 Medel % 1,3 Medel % 2,0 Högt! % 2,5 Högt! Peg-talet beräknas genom att dividera p/e-talet med tillväxten. 16

17 Sidan 53, steg 7 Analysen kan på flera sätt visa att en aktie kan vara intressant att köpa, nämligen om kurstillväxten varit långsammare än försäljnings- och vinsttillväxten, om p/e-talet historiskt sett är lågt, om aktien enligt zonindelningen ligger i köpzonen, om vinst-/förlustkvoten visar ett högt värde, eller om den förväntade avkastningen är hög. Frågor och/eller uppgifter, kapitel 6-12 Vilka företag bör man i första hand välja att studera med Aktieanalysen? Varför? Vad kan en stark historisk tillväxt för ett företag bero på? Ange olika alternativ. På vilket sätt får man fram de högsta och lägsta p/e-tal som ska föras in i analysen? Vad avses med genomsnittligt p/e-tal i Aktieanalysen? Ange två olika sätt på vilka man får fram prognosticerad högsta vinst per aktie inom fem år. Beskriv hur man utifrån en prognos för försäljningsutvecklingen kan göra en vinstprognos. Hur beräknar man lägsta utdelningsrelaterade kurs om fem år? I Aktieanalysen görs en zonindelning. Vad avser denna? Hur räknar man fram zonindelningen? Vad avses med vinst-/förlustkvot och hur beräknar man denna? Hur beräknar man den genomsnittliga kurstillväxten de kommande fem åren? Hur beräknar man genomsnittlig direktavkastning de kommande fem åren? Hur beräknar man den avkastning man kan förvänta sig av en viss aktie per år under de kommande fem åren? 17

18 Sammankomst 3 Kapitel TEMA Fördjupning samt utvärdering av aktieanalysen Mål Efter denna sammankomst ska du kunna göra en egen utvärdering av de företag som analyseras förstå på djupet de olika bilderna i programmet Kommentarer till handboken Sidan 90 Utvärderingen handlar om att tolka och dra slutsatser av de analyser man gjort. Egentligen är utvärderingen det viktigaste momentet i hela analysarbetet. För att en sådan utvärdering ska bli bra är det viktigt att man håller sig informerad. Man bör komplettera analyserna, bland annat med att läsa årsredovisningar och delårsrapporter och studera analyser i dagstidningar och facktidskrifter. Frågor och/eller uppgifter, kapitel Ange några sätt på vilka man kan beskriva ett företags finansiella situation. Hur stora bör företagets räntebärande skulder högst vara enligt en tumregel som anges i handboken? Vad avses med räntetäckningsgrad? På vilka två sätt kan man ta reda på ett företags historiska tillväxt? Vad sägs i handboken beträffande bedömningen av ett företags vinsttillväxt? Vad avses med vinstmarginal? Vilket är det centrala nyckeltalet när man i Aktieanalysen bedömer om en akties kurs är hög eller låg? Beskriv hur man beräknar den framtida vinsten per aktie utifrån en bedömning av försäljningsutvecklingen. På vilka fyra sätt bedömer man i Aktieanalysen hur lågt en aktie i sämsta fall kan komma att falla? Hur stor bör vinst-/förlustkvoten vara enligt handboken? Bör man sälja en aktie så snart den hamnar i säljzonen? Hur beräknas den genomsnittliga kommande direktavkastningen? 18

19 Sammankomst 4 Kapitel TEMA Val av aktier och förvaltning Mål Efter denna sammankomst ska kursdeltagaren veta hur man förvaltar sin aktieportfölj på ett lämpligt sätt känna till hur man väljer ut aktier att köpa känna till om och när man ska sälja sina aktier. få en sammanfattning av kursen. Kommentarer till handboken Sid 107 Vilka aktier man ska köpa beror bland annat på de mål man har för sin aktieportfölj. Vissa aktier kan förväntas ge hög kapitaltillväxt på lång sikt, medan andra ger en hög årlig direktavkastning. En lämplig målsättning är att fördubbla aktieportföljens värde på fem år. Det innebär att man ska leta efter aktier som i genomsnitt kommer att öka i värde med minst 15 % per år (eftersom 1 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 x 1,15 = 2,01). Aktiesparande är ett risktagande. I allmänhet hänger risk och chans ihop. Ju större risk man är benägen att ta, ju större chans har man till stora vinster. Den riskbenägenhet man har avgör till viss del vilka aktier man bör välja att placera i. Riskbenägenheten påverkar även riskspridningen. Ju mindre riskbenägen man är, ju fler olika aktier och olika branscher bör man placera i. Det är inte säkert att de aktier man köpt och bedömt som bäst är bra i alla situationer. Förutsättningarna kan förändras. Detta bör man vara uppmärksam på och agera därefter. Vissa aktier stiger i värde och andra sjunker i värde. Detta kan leda till att aktieportföljen får slagsida, det vill säga att vissa aktier dominerar alltför mycket i portföljen. Även om man ska se långsiktigt på sina aktieplaceringar hör till portföljförvaltning även att fundera på om och när man ska sälja aktier. Det är i flera avseenden bra om man följer upp sina aktieaffärer genom noggranna anteckningar. Man har ett färdigt underlag för deklarationen. Dessutom kan man ju även i detta sammanhang försöka lära sig av sina misstag. 19

20 Sidan 107 Erfarenheter från analyser av 50 års aktiesparande visar att av fem utvalda aktier kommer en att gå dåligt, tre mediokert och en riktigt bra. Problemet är att man inte på förhand kan säga vilken som är raketen. Den här analysmodellen ger dig ett verktyg för att välja ut ett antal bra kandidater. Men för att få en bra utveckling av din portfölj kan du inte köpa den bästa aktien av de du analyserat och sedan vänta på att vinsterna kommer. Risken är stor att bolaget du valt hamnar i svårigheter. Med en bredare portfölj (helst aktier i 5-6 branscher) kommer dina raketer att mer än väl kompensera för bottennappen. Sid Det är ofta svårare att fatta beslut om att sälja än om att köpa. Enligt denna bör man överväga att sälja aktier vid följande tillfällen: ny ledning försämrade vinstmarginaler försämrad finansiell ställning ökad konkurrens minskad vinst beroende av en produkt starkt beroende av externa faktorer starkt cyklisk aktie få bättre balans i portföljen Frågor och/eller uppgifter Ge exempel på psykologiska fallgropar när det gäller att ta ställning till om aktier ska säljas. En försäljning av aktier kräver två riktiga beslut. Vilka? Ange några olika skäl till att sälja aktier. I handboken anges en säker indikator på att ett företag går mot sämre tider. Vilken? Vilken typ av aktier bör säljas när konjunkturen står på topp? I handboken beskrivs sex situationer då man oftast inte bör sälja sina aktier. Vilka är dessa situationer? Ge exempel på strategi som man kan tillämpa om man är osäker på om man ska sälja en aktie eller inte. Vilken sammansättning bör en aktieportfölj ha vad gäller storleken hos de företag som ingår? 20

21 Aktiekunskap ABC Aktiespararna är ledande i Sverige inom aktierelaterad utbildning och utgivning av facklitteratur. Vi verkar för att höja kunskapsnivån bland småsparare och enskilda aktieägare och bedriver en omfattande och betydelsefull utbildnings- och kursverksamhet i Aktiekunskap. Kurserna kan du antingen läsa i en studiecirkel eller i form av självstudier. Till våra kurser hör ett utbildningspaket som består av en handbok och en studiehandledning. Handböckerna är utgivna av Aktiespararna Kunskap och är både teoretiskt och praktiskt inriktade. Studiehandledningen ger dig stöd och vägledning i dina studier. I studiehandledningens första del finner du allmän information om Aktiespararna och vår utbildningsmodell Aktiekunskap ABC. I den andra delen behandlas den aktuella kursen, i det här fallet Aktiekunskap B Fortsättningskurs. Här finns studieplan, kursens kunskapsmål, frågor och uppgifter, läsanvisningar samt stöd till kursens olika moment. ISBN

Manual för Hitta kursvinnare

Manual för Hitta kursvinnare Manual för Hitta kursvinnare Bas / Pro Bättre möjligheter till riktigt bra placeringar! www.hittakursvinnare.se Copyright Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2006 Tryck: Kristianstads Boktryckeri juni 2006

Läs mer

Manual för Hitta kursvinnare 2.1 2005-03-01

Manual för Hitta kursvinnare 2.1 2005-03-01 Manual för Hitta kursvinnare 2.1 2005-03-01 Copyright Sveriges Aktiesparares Riksförbund Sida 1 av 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION TILL HITTA KURSVINNARE... 4 2 ATT KOMMA IGÅNG... 5 2.1 SYSTEMKRAV...5

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Aktiekunskapskurs. Lektion 1-17. Undervisningsmaterial och lektionsplanering Aktiekunskapskurs Lektion 1-17 Undervisningsmaterial och lektionsplanering 1 Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för lektioner inom ämnet Aktiekunskap. Planeringen finns

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Fondsparande och premiepension Orange ångest eller rik pensionär? Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Fondsparande och premiepension Orange ångest eller rik pensionär? Undervisningsmaterial och lektionsplanering Fondsparande och premiepension Orange ångest eller rik pensionär? Undervisningsmaterial och lektionsplanering Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för en lektion om fondsparande

Läs mer

Foto: Axel Bergendorff

Foto: Axel Bergendorff Övningshäfte Detta övningshäfte finns till för dig som vill testa dina kunskaper kring privatekonomi och sparande. All fakta för att kunna svara på frågorna hittar du i boken Ung Privatekonomi Få råd med

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE

UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE UTVÄRDERING - THE BUSINESS CHALLENGE Institutionen för Industriell Ekonomi & Organisation, KTH UPPDRAGSGIVARE: Bitr. Professor Mats Hanson HANDLEDARE: Univ. Lektor Håkan Kullvén UTVÄRDERINGSGRUPP: Johan

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

FONDSPECIAL AKTIV FÖRVALTNING & INDEXFÖRVALTNING. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL AKTIV FÖRVALTNING & INDEXFÖRVALTNING. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening AKTIV FÖRVALTNING & INDEXFÖRVALTNING Innehåll Val av fonder Aktiv förvaltning och indexförvaltning 2 Så fungerar en aktivt förvaltad fond 3

Läs mer

IT-bubblan. varför blev fokuseringen på tillväxt så stor? Företagsekonomiska institutionen

IT-bubblan. varför blev fokuseringen på tillväxt så stor? Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomiska institutionen IT-bubblan varför blev fokuseringen på tillväxt så stor? Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning och företagsanalys Höstterminen 2003 Handledare: Stefan Schiller

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Ungas attityd till privat pensionssparande

Ungas attityd till privat pensionssparande Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT (Företagsekonomi) Christopher Andersen Eliasson Kristin Birath Anders Elgenäs Ungas attityd till privat pensionssparande Attitudes to private pension savings

Läs mer

Aktievärderingsmodeller

Aktievärderingsmodeller Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 Hp Finansiering Vårterminen 2011 (Frivilligt: Programmet för xxx) Aktievärderingsmodeller Vilka modeller används i praktiken?

Läs mer

3Ett klokt sparande är sällan att handlöst kasta sig in på börsen.

3Ett klokt sparande är sällan att handlöst kasta sig in på börsen. PLACERINGAR AV HANS BOLANDER vinnar- 3Ett klokt sparande är sällan att handlöst kasta sig in på börsen. Det är lika tokigt som att alltid stå bredvid och titta på. Bestäm dig för hur mycket risk du kan

Läs mer

Demografiska skillnader vid aktieplaceringar

Demografiska skillnader vid aktieplaceringar Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mikael Bååth Demografiska skillnader vid aktieplaceringar En studie om eventuella demografiska skillnader vid aktieplaceringar Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kortsiktiga värdepappersaffärer en studie av studenters metoder. Tomas Johansson, Eilif Wisten. Ekonomprogrammet C-nivå

EXAMENSARBETE. Kortsiktiga värdepappersaffärer en studie av studenters metoder. Tomas Johansson, Eilif Wisten. Ekonomprogrammet C-nivå 2001:029 EXAMENSARBETE Kortsiktiga värdepappersaffärer en studie av studenters metoder Tomas Johansson, Eilif Wisten Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4 1.1 BAKGRUND 4 1.2 PROBLEMDISKUSSION 5 1.3 SYFTE 7 1.4 MÅLGRUPP 7 1.5 AVGRÄNSNINGAR 7 1.6 DEFINITIONER/ANTAGANDEN 7 1.6.1 RISKFRI RÄNTA 7 1.6.2 KURSER 8 1.6.3 EMISSION

Läs mer

ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD

ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD Linus Björkgren ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD 2010 Företagsekonomi och turism 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel Linus Björkgren

Läs mer

Företagsekonomiska Institutionen Externredovisning Kandidatuppsats HT 2013

Företagsekonomiska Institutionen Externredovisning Kandidatuppsats HT 2013 Företagsvärdering utifrån två perspektiv En analys av olika värderingsmodellers på två börsnoterade fastighetsbolag Företagsekonomiska Institutionen Externredovisning Kandidatuppsats HT 2013 Handledare:

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer