ATT LEVA MED SIN SEXUALITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT LEVA MED SIN SEXUALITET"

Transkript

1 ATT LEVA MED SIN SEXUALITET Gunnar Elstad Sexualiteten är Guds fina gåva och uppdrag. Ändå är det lätt att konstatera att många människor far illa på sexuallivets område. Har Guds ord något att tillföra här? Ja, Gud har gett sina bud för att värna om något som är gott och för att göra livet rikt, skriver Gunnar Elstad, Norge. vår kropp, utseendet och sexualiteten är ofta viktigare för oss än vi tror. Att vi är trygga i vår roll som man eller kvinna betyder också mycket. Gud skapade oss med sexualdrift. Denna drift präglar tankar, känslor och handlingar. Tillsammans med aggressionen är den förmodligen en av de starkaste drivkrafter vi har. Ganska många själavårdssamtal kommer in på något som har med sexualitet att göra. Bara ett fåtal upplever att de är helt utan problem på detta område. Vissa söker själavård eftersom de vet att de har brutit mot Guds bud, eller eftersom de tycker att det är svårt att hålla dem. Andra kommer eftersom de är osäkra på vad Guds ord säger. De vet inte riktigt vad de ska räkna som synd och vad de inte ska räkna som synd. Andra åter kommer eftersom de är oroliga. De kan vara rädda för att de har onormalt starka känslor och onormala tankar. Eller också kan de vara rädda för att det som de tänker och känner är ett tecken på att de inte kan vara kristna. Sexuella problem upplevs ofta som själva huvudproblemet. Men det kan hända att det bara är ett symptom på andra bakomliggande problem, som t.ex. konflikter, stress, ensamhet, låg självkänsla eller problem i äktenskapet. Då måste man också få hjälp med att hantera de bakomliggande problemen. Särskilt om det är onani som är problemet, bör själavårdaren ta itu med det som ligger bakom, innan han eller hon koncentrerar sig på de sexuella problemen. Det är svårt att tala om sexuella frågor, åtminstone om vi ska tala personligt. Det finns många anledningar till det: Det som har med kropp och sexualitet att göra är det mest personliga vi kan tala om. Vi blir väldigt sårbara. Ämnet är tabubelagt. Man pratar helt enkelt inte om sådant. Ofta vet vi inte ens vilka ord vi ska använda, när vi ska berätta om det vi upplever som svårt. Vi är rädda för hur själavårdaren ska reagera. Vi är särskilt rädda för att stämplas som omogna eller onormala eller som större syndare än folk i allmänhet. Vi är också rädda för att det vi säger ska göra själavårdaren generad, osäker eller reserverad. Först när själavårdaren har bearbetat sina egna sexuella känslor och nederlag, kan han eller hon tala naturligt om sexuella problem. Då går det att prata utan att bli hurtfrisk, formell, bagatelliserande, kamratlig eller undvikande. Själavården ska först och främst hjälpa och uppmuntra till ett liv efter Guds bud. När någon har brutit mot Guds bud, ska själavården ge hjälp till att tro på syndernas förlåtelse. Många behöver också hjälp att få ett naturligt och avslappnat förhållande till kropp och sexualitet och att se att sexualdriften är en Guds gåva och något fint och värdefullt. Det är alltid svårt att vara själavårdare, när den som söker hjälp har en helt annan uppfattning än man själv om vad Bibeln säger och hur man ska tillämpa bibelorden. Själavårdaren ska respektera andras åsikter. Men det betyder inte att han eller hon ska kompromissa med Bibeln. När det råder stora meningsskiljaktigheter, måste man tydligt tala om vad som är själva grunden för den själavård som ges. Sedan får 22 begrunda

2 den som söker hjälp avgöra om han eller hon vill fortsätta samtalet. Ibland väljer de att inte göra det. Vad säger Bibeln? Det är intressant att se vad statistiken säger om våra sexualvanor. Men statistik kan inte tala om för oss vad som är rätt och fel. Bara Bibeln kan det. Här ska vi se något av vad Bibeln säger om sexualitet och samliv: Gud skapade oss till man och kvinna. Det betyder att sexualdriften är en del av skapelseverket. Den måste betraktas som god och i enlighet med Guds vilja. Bibeln ser på det sexuella som en naturlig del av samlivet (Se Höga Visan och 1 Kor 7:3 6). Kyrkan kom med tiden att ta upp främmande tankegods och började betrakta det sexuella som mindervärdigt, smutsigt och syndigt. Denna obibliska hållning finns tyvärr fortfarande kvar i många kristna sammanhang. Guds ord sätter gränser. Samlaget hör äktenskapet till. Den som inte är gift ska leva avhållsamt (1 Kor 7:9). Det sexuella ska inte vara det viktigaste när man ska söka sig en livskamrat (1 Tess 4:3 5). Guds bud gäller inte bara våra handlingar, utan också tankar och ord. Vi ska kämpa medvetet och aktivt för att inte gå för långt med ögonen eller händerna (Matt 5:27 30, Ef 5:3 6). Äkta makar ska vara varandra trogna (Hebr 13:4). Att två människor tycker om varandra och flyttar ihop, innebär inte att de har ingått äktenskap. Bibeln förutsätter att ett äktenskap också har en juridisk sida och en offentlig. Först när mannen och kvinnan har gett varandra sina oåterkalleliga trohetslöften, med alla de rättsliga följder som samhället föreskriver, är de två förenade i ett äktenskap. På Gamla och Nya testamentets tid var också en förlovning juridiskt bindande. Om den skulle brytas, måste man skriva skilsmässobrev. Ändå var det inte rätt för förlovade att leva tillsammans sexuellt förrän efter bröllopet. Sexuella synder, girighet och avgudadyrkan är de synder som nämns oftast i Gamla testamentet. Synd på det sexuella området var en av orsakerna till att folket kom under Guds dom. Bibeln ger många exempel på att Guds folk har brutit mot sjätte budet. Det är alltså inte något nytt, detta att kristna faller i synd och får kämpa för att leva rätt. Jesus gav frälsning och förlåtelse också åt dem som hade syndat på detta sätt. Men han sa också: Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11.) Olika syn på sex Platonismen: Sex är negativt. Platon: Det materiella och kroppsliga är något mindervärdigt. Tyvärr trängde denna syn tidigt in i kyrkan. En teolog lät t.o.m. kastrera sig för att bättre kunna tjäna Gud. Biskop Ambrosius lär ha sagt: Gifta människor borde skämmas vid tanken på hur de lever. Naturalismen: Sex är biologi. Biologin existerade före moralen. Man kan inte säga att något är rätt eller fel i biologin. Sexualiteten är en drift som måste tillfredsställas. Andra människor blir lätt ett medel. Romantiken: Kärlek och sex är allt. Längtan efter att träffa den rätta. Längtan efter den stora sexuella upplevelsen. Drömmen om den stora kärleken. Kristendomen: Gud har skapat både kroppen och det materiella. Sexualiteten är Guds och inte djävulens påfund. (För en ortodox jude är sabbaten en mycket lämplig dag för sexuellt samliv.) Eftersom Gud är evig, fanns moralen före människan. Kärlek innebär att offra sig och ge något till andra. Man kan överleva utan sex. Sex är inte en drift som t.ex. hunger. Sexualitetens ram är äktenskapet, som är monogamt och heterosexuellt, innebär ändring av social status och präglas av trohet och är livslångt (tills döden skiljer oss åt). Äktenskapet ingås före samlaget. Samlaget konstituerar inte äktenskapet. Ett äktenskap är en social angelägenhet. Det ingås offentligt och är reglerat i lag. BASERAT PÅ EN FRAMSTÄLLNING AV STEFAN GUSTAVSSON, SVERIGE. begrunda

3 Sexualitet på gott och ont skapade till man och kvinna. Gud skapade människan till man och kvinna. Det betyder att han också skapade sexualdriften. Vi kan alltså acceptera vår egen sexualitet som en viktig del av oss själva och se på den som något vi kan vara glada över och tacka Gud för. Vi behöver varken skämmas för den eller räkna den som speciellt syndig. Detta är inte utan vidare självklart i alla kristna sammanhang. Vissa har uppfattat eller missuppfattat förkunnelsen, så att de tror att alla sexuella tankar och känslor i stort sett ska betraktas som problem, att de är smutsiga och syndiga i sig, och att det är fel att hänge sig åt sexuell njutning. Sådana tankar och uppfattningar kan ibland leda till att sexuallivet förstörs av skuldkänslor. Men sexuella tankar och känslor är inte syndiga utan vidare. Det är inte fel att känna dragning till en annan människa. Det är inte fel att en som inte är gift drömmer om någon att leva tillsammans med sexuellt. Utan sådana känslor och drömmar skulle inga dras till varandra. Positiva känslor och drömmar kan t.o.m. vara ett bra skydd mot negativa och syndiga tankar. Det ligger inte heller något tvivelaktigt i att äkta makar hänger sig åt sexuell njutning. Ordet begär, så som vi bl.a. möter i det Matt 5:28, får inte tolkas så att naturliga drifter blir syndiga i sig. Synd blir det först fråga om, när drifterna tillfredsställs på ett sätt som är i strid med Guds vilja och bud. Detta att man känner dragning till en annan är alltså inte utan vidare detsamma som begär. Också när skuldkänslan är stor och nederlagen många hos personen som anförtror sig, måste själavårdaren hjälpa honom eller henne att hålla fast vid sexualdriften som något positivt i sig. Naturligtvis måste själavården från gång till annan rensa bort en del gammalt ogräs. De som söker själavård är i regel beredda på det. Men man måste rensa varsamt, så att inte de fina och känsliga växterna också skadas. präglad av syndafallet. Att vi har en positiv syn på sexualiteten betyder inte att vi är blinda för att syndafallet har satt sin prägel på denna del av livet liksom på allt annat. För det första frestas vi att överskrida de gränser som Guds ord sätter för sexuella handlingar. Många upplever att det är mycket svårt att leva rätt på detta område. Några har upplevt så många nederlag, att de har förlorat tron på att de någonsin ska orka leva efter Guds bud. Andra är t.o.m. nära att ge upp sin kristna tro. Då måste själavårdarens förmaning vara mer än en tillrättavisning. Den bör också ges som uppmuntran och följas av tröst. De flesta som söker själavård har skuldkänslor. Eller också känner de att de borde ha haft det. De behöver hjälp med att göra upp med sin synd och tro evangeliet om syndernas förlåtelse. De behöver hjälp med att tro att Gud kan förlåta inte bara sju gånger utan 70 gånger sju. Det vore underligt om man inte hade skuldkänslor när man har handlat fel. Ändå är det inte heller bra om skuldkänslan är för stor. En sådan skuldkänsla ger nämligen ingen hjälp till att leva rätt. Den kan i stället få oss att vända tillbaka till det som är fel ibland eftersom vi omedvetet vill straffa oss själva. Därför måste själavården ge hjälp med att lägga av all onödig skuldkänsla. Många behöver också hjälp med att se att Gud inte har gett sina bud för att göra livet svårt för dem eller ta ifrån dem något värdefullt. Han har gett dem för att värna om något som är gott och för att göra livet rikt. För det andra har syndafallet präglat vår sexualitet, så att det som Gud skapade som något fint och gott i stället förvrängs och förfulas i dag. Egoistiska motiv kan komma att dominera så att andra människor bara blir medel för 24 begrunda

4 den egna tillfredsställelsen. Dessutom kan sexualiteten spåra ur på olika sätt. Den kan kombineras med våld, och den kan riktas mot minderåriga, syskon och andra familjemedlemmar (Rom 1:22 32). Porrindustrin och tidningsrubrikerna visar att möjligheterna är obegränsade. Det finns faktiskt något perverst innerst inne i oss alla trots att vi helst vill förneka det. Vissa märker det nästan inte. Andra upptäcker det i sina drömmar. Andra åter känner då och då dragning till det. Så finns det också de som har levt ut det, i regel när de var mycket unga. Den som inte vet så mycket om den mänskliga naturen, kan lätt gripas av panik när han eller hon upptäcker sådana mörka sidor hos sig själv eller andra. Men den som tidigt känns vid dessa sidor av sexualiteten hos sig själv, lever i ljuset med dem och tar emot Guds förlåtelse, behöver inte oroa sig. Att något ligger latent, eller har omsatts i handling ett par gånger, betyder som väl är inte att det måste uppstå svårigheter i det sexuella samlivet senare. Ju yngre man är och ju mindre sådana tendenser har blivit en fast vana, desto mindre anledning till oro. Om det däremot rör sig om ett fast etablerat handlingsmönster, måste själavårdaren vara öppen för att det behövs mer omfattande hjälp än vad själavården vanligtvis kan ge. För säkerhets skull bör man då hänvisa till professionell hjälp. sex som berusningsmedel. Vissa människor använder sex för att döva känslor av ensamhet, otrygghet eller annat som gör ont. De sexuella känslorna är så starka, att de till en början kan dämpa smärtan. Men smärtan finns Ganska många självavårdssamtal kommer in på något som har med sexualitet att göra. Bara ett fåtal upplever att de är helt utan problem på detta område. kvar. Kortvariga eller mer stabila förhållanden kan sällan lösa problemen. Sex kan också bli en ersättning för värme och närhet. Många har upplevt alltför lite värme från föräldrar, familj och vänner. De känner sig ensamma och kontaktlösa. De som har det så tror ofta att sex ger närhet och fyller deras inre tomrum. För många är den sexuella kontakten den enda sorts kontakt som de upplever som positiv. De kan uppleva Bibelns vägledning som omänsklig och hård och bli både arga och förtvivlade, när de får höra att det som de upplever som något gott är synd. Allteftersom de upptäcker att detta slags närhet egentligen inte fyller deras djupaste behov, och att den inte gör dem lyckligare eller tryggare i sig själva, blir de mer mottagliga för biblisk vägledning. Kärlek och sex kan vara två helt olika saker. Att man klamrar sig fast vid en annan människa, eftersom man inte klarar av att stå ensam eller för att man vill fylla sina egna behov, är inte detsamma som kärlek. Kärleken riktar sig till hela personen, precis som han eller hon är. Kärleken har något med respekt att göra. Kärleken är villig att offra sig och avstå från något för den andres skull. Detta är något helt annat och något mer än att uppnå sexuell tillfredsställelse. vad är normalt? Många unga människor är rädda för att de inte är normala. De flesta lugnas när de får veta följande: Det är stora individuella skillnader mellan hur tidigt eller sent vi utvecklas sexuellt. Det är också stora skillnader när det gäller hur lite eller mycket som ska till för att tända de sexuella känslorna. För vissa behövs det begrunda

5 otroligt lite för att de ska tändas, och de kan tändas nästan hur ofta som helst. Det är också stora skillnader på hur svårt vi tycker det är att styra våra känslor. Sexualdriften är en av de allra starkaste krafterna i våra liv. Även om några tycker att det är oerhört svårt att styra sina tankar och känslor och ibland handlingar är de knappast onormala. En man behöver inte ha ett stort könsorgan för att fungera bra sexuellt. (Ganska många pojkar är oroliga för att de inte ska räcka till fysiskt.) Att vi avviker lite från det statistiska genomsnittet är alltså inte något onormalt. Det är inte heller onormalt att några, på ett tidigt stadium i sin utveckling, kan känna dragning till sitt eget kön. Det betyder inte att de kommer att utvecklas i homosexuell riktning. Kristna kan ibland känna sig onormala, eftersom de lever i en miljö där de kristna normerna hela tiden förlöjligas, och eftersom kamrater och vänner har sexuellt samliv långt innan de är gifta. En och annan får också en antydning om att den som inte lever ut sexualdriften kan ta skada både psykiskt och fysiskt. Det sistnämnda är rent ut sagt struntprat, men det är ändå inte lätt för unga människor att bortse från det helt och hållet. Så vitt vi vet har ingen hittills kunnat påvisa att uppskjuten samlagsdebut är skadlig, säger Berthold Grünfeld (A-magasinet 11 februari 1989). Vidare: Vi vet också att flickor och pojkar som debuterar tidigt sexuellt byter samlagspartners oftare än de som startar senare. För vissa kan det leda till ett hektiskt jagande efter lyckan och den rätta. Vi ska styra våra drifter och känslor. Det är inte alltid lätt. Ibland kan det vara mycket svårt. Men det är inte osunt och det bör inte förväxlas med förträngning. Känslor som vi förtränger, vet vi inte om att vi har. Vi har förlorat kontakten med dem. De känslor som vi styr vet vi om, och vi har kontakt med dem. Att förtränga känslor är alltid osunt. Att styra känslor är i stort sett sunt. Onani Troligen onanerar de flesta män, åtminstone periodvis. Onani har inte alls varit lika vanlig bland kvinnor, men det finns tecken som tyder på att allt fler kvinnor stimulerar sig själva. Många tar sin tillflykt till onani inte bara för att reducera sina sexuella spänningar, utan också andra typer av spänningar, t.ex. stress eller ångest. Unga människor, som har varit med om starka upplevelser eller har råkat i konflikter som de inte kan hantera, kan t.ex. onanera för att reducera spänningen. Några onanerar för att kunna sova. För många unga är onani problemet med stort P. Kanske det till och med är det enda problem de är medvetna om, eller den enda synd som verkligen tynger dem. Många av dem bestämmer sig gång på gång för att sluta och upplever gång på gång att de inte klarar det. För några av dem är onanin huvudorsaken till att frimodigheten är liten och att de inte har frälsningsvisshet. När så är fallet måste själavårdaren, samtidigt som han förkunnar evangeliet, avdramatisera situationen. Bibeln säger inte något om onani. Då bör inte vi heller göra detta till en svår synd. Om vi gör det, finns risken att vi till och med förvärrar problemet. Onani är nämligen ett problem som man ofta måste angripa indirekt. Visserligen klarar några att sluta när de bestämmer sig för att sluta med denna vana och ber Gud om hjälp. Men de flesta upplever inte att problemet blir löst på detta sätt. Om man enbart förmanar dem gång på gång och ber dem att skärpa sig, kan det leda till att själavården till och med får motsatt verkan. Ofta får den bara skuldkänslan att växa sig starkare. Och skuldkänslan kan, som sagt, vara en dålig drivkraft, när det gäller 26 begrunda

6 att befria oss från olyckliga handlingsmönster. Lika ofta för den oss tillbaka till det som vi ville komma bort ifrån. Den som kämpar med onani behöver snarare uppmuntras att leva i ljuset med det som måste vara syndigt, och få hjälp att våga tro att Jesus också förlåter de synder som det inte är så lätt att komma ifrån. Personen i fråga behöver också uppmuntras till att fylla sitt liv med något positivt, odla sunda intressen och erbjuda sig att hjälpa till i kristen verksamhet. Problemen försvinner kanske ändå inte, men han eller hon har ändå tagit ett steg i rätt riktning. Livet handlar inte längre om att stå och rycka i en låst dörr, utan används till att gå vidare och hitta dörrar som är öppna. Onani har liknats vid tumsugning. Den som är missnöjd med sig själv, plågas av självömkan, känner sig ensam eller har andra känslomässiga problem onanerar ofta för att ersätta de olustiga känslorna med lustfyllda. Detta sker, trots att vederbörande vet att tomhet och självförakt blir följden. De som har det så behöver hjälp med att hantera olustkänslorna bättre innan de kan få hjälp med att sluta onanera. Bibeln säger inte direkt något om onani. Men den säger något om orena tankar, och det är svårt att undgå sådana tankar när man onanerar. Orena tankar bör betraktas som ett större problem än det att man skaffar sig utlösning. Därför är det viktigt att fly från det som i onödan stimulerar sådana tankar. Några av dem som upplever onani som det stora problemet bär på en skuldkänsla, som de inte själva vet om, och som kan ha helt andra orsaker än onanin. Uppfostran kan ha lagt sådan skuldkänsla på dem eller också kan de ha fått den när de började frigöra sig från föräldrarna. Skuldkänsla kan också uppstå av många andra anledningar. En sådan känsla kan vara stark, samtidigt som den är svår att ringa in. De drabbade lider, men klarar inte av att peka på något bestämt som de vet är fel. Onanin blir då lätt till en lämplig knagg att hänga hela detta skuldkomplex på. Onani är inte bara ett problem för unga och ogifta. Den kan vara ett problem i nästan vilken ålder som helst. Den kan också vara ett problem för gifta som har ett fint och nära förhållande till sin äkta hälft. Problemet kan bli ännu större, om han eller hon reagerar med avsky och inte kan visa förståelse för att den andre bara inte kan sluta med sitt beteende. Pornografi Förhållandevis många har sett pornografiska filmer eller tidningar en eller flera gånger. En del har också använt pornografi som stimulans vid onani. En del har sett scener som de helst vill glömma, eftersom deras tankeliv i alltför hög grad präglas av dem. Sådana scener kan ibland störa det äktenskapliga samlivet. Allteftersom tillgången till pornografi ökar, verkar det som om allt fler fastnar också inne i kristna sammanhang. Tidningskioskerna har hyllmeter efter hyllmeter med pornografisk litteratur. 35% av Telenors inkomster från privata internetanvändare kommer från besök på sexsidor på Internet, kan NTB meddela. Sex är det ord som sökmotorerna oftast matas med. Och under de senaste månaderna har vi ständigt hört om företagare, som har ertappat anställda med att använda arbetstid till nätpornografi. Medan man tidigare trodde att det i stort sett bara var män som hade behov av att se bilder på det motsatta könet, har vi under de senaste åren också sett allt fler bilder på nakna och halvnakna män. De som ger ut sådana tidningar har både kvinnor och homosexuella som målgrupp. Det har också blivit allt större marknad för manliga strippor. Det betänkliga med pornografi är inte att den visar nakna kroppar. Vår kropp är skapad av Gud och det är inte något fel med den. Det betänkliga med pornografi är något helt begrunda

7 annat. Den är ofta kvinnodiskriminerande och på väg också mot mansdiskriminering. Den kan beskriva handlingar som varken är eftersträvansvärda eller sunda (t.ex. sex i samband med våld och massaker). Den får oss att använda människor som medel för vår egen tillfredsställelse. Det är knappast sunt att låta sig betittas. Hur som helst produceras pornografi för att stimulera de sexuella känslorna. Men de är redan innan så starka, att ytterligare stimulans bara gör det ännu svårare att leva efter Guds bud. De som söker hjälp för sådana problem, önskar i regel bikta sig på något sätt och få hjälp till ny frimodighet. Ofta önskar man också konkreta råd om hur man ska kunna undvika att falla igen. Och man kommer inte långt med lättvindiga råd. Alltför många klarar inte av att hålla sig borta från pornografin. Gång på gång har de bestämt sig för att bryta det mönster som de har kommit in i. Kanske har de klarat det under några dagar eller veckor. Så faller de för frestelsen igen och blir modlösa på nytt. Om man bara uppmanar dem att rycka upp sig, ger man dem knappast tillräcklig hjälp. De flesta har försökt gång på gång. Ofta har sådana svårigheter något att göra med skuldkänsla, självförakt, ensamhet, tomhetskänsla eller liknande. Då kan det behövas flera samtal, där man tar upp dessa bakomliggande problem. Ofta behövs samma slags vägledning som den som beskrivs i avsnittet om onani. Många män har goda erfarenheter av att ha en eller flera kristna vänner, som de kan tala öppet med om sexualitet och frestelsen att använda pornografi. Det är gott att kunna uppmuntra och stötta varandra. Det är mycket lättare att förlora den ensamma kampen. Om man under längre tid har kunnat hålla sig borta från pornografi, men får ett återfall, är det viktigt att man inte ser detta som ett alltför stort nederlag. Ett sådant återfall betyder inte att själavårdaren måste börja om ända från början. Efter hand kommer det att gå allt längre tid mellan nederlagen. Då går det åt rätt håll. Problemen kan vara betydligt större än det vi hittills har varit inne på. Pornografi kan för en del vara starkt vanebildande, och man har påvisat att det för vissa kan ha stark skadeverkan. Var går gränsen? Att vänta med det sexuella samlivet tills man är gift har alltid varit svårt. Därför har föräldrar och målsmän under gångna tider sett till att de förälskade inte har fått så många tillfällen att vara på tu man hand. Detta kan vi naturligtvis le åt i dag. Men det har knappast blivit lättare att leva efter Guds bud efter det att alla restriktioner på detta område har upphävts. En del har upplevt det som mycket svårt. Den stora frågan för många är: Hur långt kan vi gå innan vi är gifta? Under de senaste åren har många förkunnare och själavårdare varit försiktiga med att svara på sådana frågor. De har sagt att man inte kan ge något klart svar, att var och en får avgöra saken och att det beror på hur länge man haft sällskap med varandra. Men vi måste säga något mer. Ända in i kristna sammanhang finns det människor, som hävdar att det inte gör något att man ligger med varandra innan man är gift, om man bara vet att man ska gifta sig så småningom. Det är också en utbredd uppfattning, att man inte har gått för långt om man bara nöjer sig med att ge varandra utlösning utan att gå in i varandra. Vi måste bara erkänna, att det är svårt att fullständigt beskriva var gränsen går. Men utifrån de bibelhänvisningar som vi redan har tagit del av förstår vi i alla fall klart att Bibeln tydligt tar avstånd både från samlag och ömsesidig utlösning före äktenskapet. Bibeln ger inga praktiska anvisningar om hur man kan undvika att gå för långt. Om vi ska säga något 28 begrunda

8 om detta, så får det bli mänskliga resonemang. Men det kan också vara till hjälp. Det är både klokt och rätt att vara försiktig med intima ömhetsbetygelser i början av ett förhållande. Det är lätt att gå för långt och mycket svårt att gå tillbaka. Den sexuella pressen blir nämligen inte mindre när vi ger efter för den. Snarare blir den större. Om vi har för bråttom, blir det svårt att sluta när vi ser att vi håller på att gå för långt. Det är inte ovanligt med rådet att man bör hålla sig över bältet och behålla kläderna på när man smeker varandra. De som lossar på kläderna och rör sig under bältet, får i regel stora svårigheter med att inte gå för långt. Det är svårt nog att låta bli att gå för långt, även om man har bestämt sig för att hålla sig över bältet. Den sexuella pressen förstärks ofta om de som är tillsammans känner sig trötta, modlösa, deprimerade o.d. och behöver varandras stöd och tröst. Om de t.ex. är slutkörda efter en lång arbetsvecka och ska träffas under helgen, går de lätt längre än de har tänkt. Det kan vara en fördel om de har lite ork kvar när de möts. Det kan också vara värt att prata lite med varandra om hur man kan ge varandra stöd och tröst, utan att appellera för mycket till det sexuella. Den sexuella pressen blir också stor, om de förälskade övernattar hos varandra under helgen, åker på tältsemester tillsammans eller bor ihop. Naturligtvis finns det exempel på att man kan göra något av detta utan att gå för långt. Men det finns långt fler exempel på det motsatta. De som t.ex. bestämmer sig för att tälta tillsammans tror i regel att allt ska gå så bra. Så upplever de ändå nederlag. Om vi vet lite om hur stark sexualdriften kan vara, bör vi inte förvånas över att det ofta blir så. Undersökningar har visat att de flesta inte har Kärleken har något med respekt att göra. Kärleken är villig att offra sig och avstå från något för den andres skull. Detta är något helt annat och något mer än att uppnå sexuell tillfredsställelse. planlagt sin sexuella debut. Det bara blev så. Frestelser kan uppstå i stort sett när som helst och var som helst. Ändå kan det hända att frestelserna blir särskilt starka i speciella situationer. Då bör man uppmuntra varandra att hålla sig borta från sådana situationer. Det är inte lätt att låta bli att gå för långt när man är förälskad. Det kan tvärtom vara mycket svårt. Men när man vet om att det är svårt, kan man också bestämma sig för nödvändiga förhållningsregler. De flesta kommer nämligen inte ifrån att de måste vara benhårda både mot sig själva och sin partner, om de ska ha någon möjlighet att leva rätt. Ingen bör räkna med att klara det utan kamp. En del pojkar tycks förvänta sig att flickorna är mer försiktiga och sätter gränser och så blir de överraskade när så inte är fallet. Det hävdas nämligen ofta att pojkarna är de som är mest pådrivande när det gäller sex. I så fall finns det många undantag från denna regel väldigt många. Flickor tar lika ofta initiativet. De som tänker gifta sig behöver lära känna varandra som människor. Detta tar tid, och det kan vara både krävande och ansträngande. De behöver lära känna varandras känslor, intressen, värderingar och framtidsplaner. Att lära känna varandra som människor och att lära känna varandra sexuellt kan vara två helt olika saker. Det sistnämnda kan, tvärtemot vad många tror, vara ett hinder för det första. Det är så lätt att bli så upptagen av de sexuella känslorna, att man inte riktigt ser den person som man är tillsammans med. Detta sker åtminstone när sex används som ett medel för att dölja konflikter. En del använder faktiskt sex på detta sätt. När de har grälat eller är oroliga för att förlora varandra använder de sex för att hitta tillbaka till en känsla av begrunda

9 samhörighet. Men konflikter blir inte lösta på detta sätt, och enbart sexuella känslor kan inte i längden lappa ihop ett förhållande. Det är en myt att det först och främst är problem i det sexuella samlivet som är orsaken till att så många äktenskap upplöses. I en opinionsundersökning från 1988 blev 611 personer tillfrågade om vad de ansåg vara mest ödeläggande för ett parförhållande. Dåligt sexualliv kom långt ner på listan. De viktigaste orsakerna som angavs var ekonomiska problem och kommunikationsproblem. Det är alltså viktigare, att de som ska gifta sig har lärt sig att kommunicera bra på andra sätt och kan reda ut grundläggande konflikter. Ett lyckat föräktenskapligt samliv är ingen garanti för ett lyckat äktenskap. På detta stadium är det nämligen ofta lättare att få det sexuella att fungera än att utveckla alla de andra sidorna av samlivet. Par som bor ihop innan de gifter sig skiljer sig oftare än de som flyttar ihop först när bröllopsklockorna ringer, kunde Vårt Land meddela den 22 juni Uttalandet grundar sig på en undersökning som amerikaner deltog i. Detta borde också vara något att tänka på. Sex i äktenskapet viktiga skillnader. Vi börjar med att citera A. Roness: Ekteskap og familie, sid. 19: Kvinnor och män verkar genomgående vara något olika i sitt sexuella mönster. Mannen tänder vanligtvis lättare än kvinnan, och den sexuella spänningen stiger snabbare för honom, för att sedan nå sin kulmen under sädesuttömningen. Kvinnan däremot kan behöva längre tid för att komma igång, och behöver mer tid på sig och har behov av ömhet och trygghet. Det verkar också som om mannens sexuella kurva är annorlunda än kvinnans. Mannen har sina starkaste sexuella behov innan han fyller 30 år, och redan från 35-årsåldern minskar de. Kvinnan däremot har ofta inte samma behov som mannen i 20- årsåldern, medan hon i 30-årsåldern vanligtvis upplever sina största sexuella behov. Många problem kan uppstå på grund av dessa skillnader mellan kvinnor och män, särskilt om de inte är medvetna om de normala variationerna hos könen på detta område. Vi måste vara försiktiga när vi talar om skillnader i mäns och kvinnors känsloliv. Vissa förnekar att det över huvud taget finns sådana skillnader. Andra erkänner att de finns, men hävdar att det enbart beror på kultur och uppfostran. Andra åter menar att sådana skillnader ligger i mannens och kvinnans natur. I varje fall verkar det som om kvinnor i vår kultur i lägre grad än män klarar av att fungera sexuellt, när de upplever konflikter eller känslomässiga problem inom andra områden av livet. Vissa har liknat kvinnan vid ett skåp och mannen vid en byrå. Det ligger något i bilden. För en kvinna hänger de olika delarna av livet ihop och påverkar varandra. En man håller ofta isär dem, i olika lådor. För honom behöver inte oenighet om småsaker påverka lusten till sexuellt samliv. Rent allmänt kan vi säga att kvinnor är mer sårbara på det sexuella området än män, eftersom de fysiskt sett kan genomföra ett samlag utan att känna lust. De kan därför komma att känna sig utnyttjade av mannen när de känner sig pressade till samlag. Efter att ha upplevt en arbetsam dag, känner kvinnan ofta att hon inte har kraft och energi till sex. Mannen däremot hämtar nya krafter genom det sexuella samlivet. lust olust. En kristen ledare blev ofta citerad för några år sedan, eftersom han hade sagt: Bland kristna är det i dag för mycket sex före äktenskapet och för lite efter. Ett vanligt problem är att den ena av makar- 30 begrunda

10 na längtar efter sexuellt samliv, medan den andra inte gör det. Redan Paulus kände till problemet (1 Kor 7:3 5). I regel vill mannen ha mer sex än kvinnan. Hon känner sig alltför trött och klagar över att han alltid vill, och hon förstår inte att detta med sex är så viktigt. Han klagar över att han alltid måste ta initiativ, och att hon anklagar honom för att tänka överdrivet mycket på sex. Han har svårt att förstå att hon känner sig pressad, och han har en tendens att bagatellisera hennes känslor. Hon har svårt att förstå att han känner sig sårad och avvisad, och hon har lätt för att bagatellisera hans känslor. I varje fall sårar båda varandra. orsakerna till brist på lust är många: En orsak är helt enkelt att makar behöver tid för att anpassa sig till varandra. Vissa är oförberedda på detta. Andra upplever att det tar längre tid än de trodde. Dessutom anpassar man sig inte en gång för alla. Efter en förlossning eller någon annan omvälvande händelse kan man behöva ny anpassning. En annan orsak är bakomliggande konflikter. Sex är på sätt och vis ett maktmedel. Man kan hämnas genom att neka maken sexuellt samliv, även om man inte vill erkänna att det är så eller också är man inte ens medveten om det. Kanske det är just detta som Paulus tänker på i 1 Kor 7:3 5. Obearbetade konflikter skapar ofta problem i det sexuella samlivet. Rent allmänt kan vi säga att det är den som känner sig underlägsen eller pressad som får olust. Oftast gäller det kvinnan. Hon känner sig kanske överbelastad, och tycker inte att mannen ställer upp i tillräckligt hög grad för att dela på arbetsbördan. Hon blir kanske aggressiv eller deprimerad. Om mannen då inte visar mycket förståelse, bagatelliserar det som upplevs som svårt eller drar sig undan (genom att engagera sig maximalt i sitt arbete t.ex.), blir deras samliv snabbt lidande. Ibland är det mannen som inte har lust till sex. Prestationsångest eller rädsla för att misslyckas kan ligga bakom. Det är kanske så att han känner att hans maka kräver för mycket av honom, eller också kämpar han helt enkelt med en allmän känsla av underlägsenhet. Det är inte heller ovanligt att män får impotensproblem någon gång i 40-årsåldern. Det är ofta då som kraven på arbetsplatsen är som störst. De måste hantera konflikter med barnen, som har blivit tonåringar. Vissa börjar också använda mediciner (t.ex. mot högt blodtryck), något som påverkar sexuallivet. Till råga på allt upplever de kanske att makan börjar blomma upp, medan de själva börjar känna av sina begränsningar. Själavården bör ge makarna möjlighet att tala med varandra, sätta namn på problemen och komma fram till en lösning. Nyckelordet är än en gång kommunikation. En tredje orsak till olust kan vara att det sexuella förknippas med skuldkänsla eller känns motbjudande. Kanske har man skadats, genom att uppfostran eller förkunnelse har framställt det som har med kropp och sexualitet att göra som något smutsigt och lågt. Kanske upplever man det som tveksamt eller syndigt att hänge sig åt njutning. (Rädsla för att njuta är mer utbredd än vi vanligen tror.) Kanske är man av olika anledningar missnöjd med sin kropp kanske så till den grad att man tycker att den är ful eller äcklig. Andra åter har haft sexuella upplevelser som de ångrar. Det kan t.ex. röra sig om ett för- eller utomäktenskapligt förhållande. Och andra kan ha haft svåra upplevelser eller förnedrats. Den som har varit utsatt för sexuella övergrepp eller någon annan form av övergrepp, får ofta (men inte alltid!) stora problem problem som också kommer att gå ut över maken och kräva att denne både visar tålamod och förståelse. Om en av makarna har problem på grund av ett tidigare övergrepp, kommer i begrunda

11 regel också den andre att behöva stöd och vägledning. Om skuldkänsla är huvudproblemet eller om man har utsatts för sexuellt övergrepp, behöver man i regel mer omfattande hjälp. Som fjärde orsak kan vi nämna att många bär på rädsla för närhet och behöver lång tid på sig för att bli trygga. Om detta hör ihop med ett missnöje med den egna kroppen, blir det extra svårt. Samliv har med så mycket mer än sex att göra. I sexuallivet möts kvinna och man i ömsesidig öppenhet och hängivelse. Den förmåga till närhet som detta möte förutsätter, klarar långt ifrån alla av att visa utan vidare. När man i det sexuella samlivet helt blottar sina innersta känslor, utsätter man sig också för risken att bli avvisad och utnyttjad. Det är i få situationer som man är så sårbar. Sexuallivet förutsätter därför trygghet. (A. Roness: Ekteskap og familie, sid ) Till slut måste vi nämna att samlaget kan medföra smärta eller vara omöjligt att genomföra (impotens- eller frigiditetsproblem). I regel kan vi räkna med att det är psykiska problem som ligger bakom, och att problemen beror på förhållanden som vi redan har nämnt. Men om problemen tenderar att bli långvariga, bör man ändå söka läkare. Det kan nämligen finnas fysiska orsaker till smärtorna eller obehaget. Under de senaste åren har man också blivit mer uppmärksam på att det kan finnas fysiska orsaker till impotens. Ändå är det så att man fortfarande har störst anledning att räkna med psykiska orsaker. I samband med detta kan vi också nämna att en kvinna ofta har olust en längre tid efter en förlossning. Detta har rent fysiska orsaker, bland annat hormonförändringar i kroppen. Men psykiska omständigheter kan också spela in; hon kan bl.a. vara sårbar eftersom hon är osäker i den nya situationen. Hon känner kanske inte heller riktigt igen sin kropp och har svårt att tro att den är som den ska vara. Homosexualitet Det råder olika åsikter om vad som är orsaken till att någon utvecklas i homosexuell riktning. Vissa hävdar att det beror på arv, och att homosexuella helt enkelt är födda sådana. Men det finns också goda skäl att hävda att homosexualitet har miljömässiga orsaker. Av olika anledningar har inte alla fått samma möjligheter att utveckla rätt könsidentitet. Bland annat påpekar man ofta att jämförelsevis många homosexuella pojkar har haft en dominerande eller överbeskyddande mor och ett distanserat eller problematiskt förhållande till sin far. Till mångas förvåning har förhållandet till fadern också betydelse för i vilken riktning flickornas sexualitet utvecklar sig. Men orsaksförhållandena är komplicerade. Vi kan inte komma med säkra slutsatser. Andra åter hävdar att vi över huvud taget inte ska fråga efter orsaken till homosexualitet. Bara genom att ställa en sådan fråga har vi nämligen stämplat homosexualitet som något onaturligt och något som man eventuellt kan behandla. En sådan stämpel skulle många homosexuella undanbe sig. Det finns exempel på att homosexuella har blivit botade eller hjälpta genom terapi. Vi håller inte med dem som hävdar att sådant inte är möjligt för äkta homosexuella. Men även om vi har exempel på att förbön, själavård eller terapi har hjälpt homosexuella att bli heterosexuella, är exemplen få. De flesta homosexuella måste räkna med att de kommer att vara homosexuella livet ut. Både förbön och terapi kan förändra den sexuella läggningen. Men de som ser ett botande som det enda som kan göra livet värt att leva, bör förberedas på att de kan bli besvikna. Sedan kan de behöva hjälp för att kunna se att livet är värt att leva, även om de inte blev botade. En homosexuell rår inte själv för sin läggning, och den homosexuelle kan i regel inte göra något för att förändra sig. Det är inte lätt för alla att acceptera att det är så. När verklig- 32 begrunda

12 heten blir svår och obegriplig har vi en tendens att snabbt komma med en förklaring. Ofta består förklaringen i att vi försöker överbevisa oss själva och andra om att det onda är självförvållat. Det ger oss en känsla av att det råder en viss ordning i tillvaron och att vi själva inte kan drabbas av något sådant. Homosexuella är inte på något sätt diskvalificerade varken från medlemskap eller ledarskap i församlingen. Det finns ingen anledning att betrakta dem som mänskligt eller andligt mindervärdiga. (Det är nästan pinsamt att vi måste säga det sistnämnda. Det borde vara en självklarhet.) Att man utövar homosexualitet, dvs. lever ut sin sexualitet i eller utanför ett parförhållande, har man däremot betraktat som synd. Så vitt vi kan se är detta Bibelns ståndpunkt. Under de senaste åren har det emellertid ständigt kommit invändningar mot detta sätt att förstå Bibeln på. Man har pekat på att de aktuella bibelverserna är svåra att tolka. Dessutom hävdar man att det inte säger något om äkta homosexualitet, utan varnar för att tvinga eller locka någon till homosexuella handlingar. Vissa anser också att det rör sig om kultiska omständigheter. De aktuella bibelställena är: Rom 1:24 27, 1 Kor 6:9 11 och 1 Tim 1:9 10. De är inte särskilt oklara. Också under antikens tid fanns det filosofer som lovprisade homosexualiteten som den högsta formen av kärlek, och en vuxen man kunde ha sexuellt umgänge med en tonårspojke samtidigt som han var gift med en kvinna. Aristoteles skiljer mellan dem som är homosexuella av naturen och dem som är det av vana, eftersom de har blivit utnyttjade sedan de var barn. Att säga att Paulus inte visste något om äkta homosexualitet är därför en djärv tolkning. Texterna ger inte heller någon antydan om att det är det kultiska utövandet som Paulus vill komma åt. Osäker sexuell identitet hos pojkar 1. Våra sexuella känslor riktar sig inte bara mot det motsatta könet. De riktar sig också till en viss grad mot vårt eget kön. Definitionen på heterosexuell är en som i huvudsak har sina sexuella känslor riktade mot motsatt kön. Under puberteten är det inte ovanligt att känslorna i högre grad riktar sig mot det egna könet. Många kan då lätt bli oroliga och rädda för att de är homosexuella. För de allra flesta är en sådan rädsla ogrundad. Vissa kan också vara osäkra på sina känslor långt efter det att de har fyllt 20 år, utan att det utvecklar sig till homosexualitet. OBS.: Den som har skrämts av sina känslor mot det egna könet kan då och då ha problem med att bli av med denna ångest. Det är t.o.m. så att ångesten kan bidra till att man ständigt tycker sig se homosexuella tendenser hos sig själv. Då kan det vara skönt att få prata ut i själavård eller terapi. 2. En pojke kan vara osäker på sina sexuella känslor, om han av olika anledningar inte känner sig tillräckligt manlig. Då kan han känna dragning till andra pojkar som har just de egenskaper som han själv tycker att han saknar. Det kan t.ex. hända att pojken är missnöjd med sin egen kropp. Det kan handla om storlek, kroppsform, klena muskler eller liknande. Det kan också hända att pojken inte känner att han har intressen och färdigheter som andra pojkar, t.ex. på idrottsplatsen eller i bilverkstan. Det kan hända att han av olika anledningar har haft få jämnåriga pojkar till kamrater, som han kunnat identifiera sig med under barndomen eller tonåren, varför han har känt sig lite utanför. Ännu värre är det om pojken har retats eller mobbats, något som har gjort honom osäker på om han är en normal pojke. 3. Förhållandet till fadern verkar ha ganska stor betydelse. Det har gång på gång påpekats att påfallande många homosexuella män har haft en oengagerad far och en dominerande mor. Men också andra förhållanden kan ha haft betydelse. Fadern var kanske ouppnåelig. Han har varit så duktig eller stark, att sonen har känt att han aldrig kan nå upp till honom och har på det sättet fått problem med att identifiera sig med fadern. Fadern har kanske varit så kritisk, avvisande eller aggressiv att pojken har varit rädd för honom. Det finns också fäder som har förlöjligat sonens maskulinitet eller visat honom förakt på ett eller annat sätt. begrunda

13 Oftast är det bara så att fadern har varit oengagerad eller kanske t.o.m. fysiskt frånvarande. En pojke behöver en far som ger honom kärlek och närhet (också fysiskt), en far som bekräftar sonen, ger uttryck för att sonen duger och uppmuntrar honom. En pojke som har fått för lite känslomässigt stöd av detta slag från sin far, kan ha behov av att få stöd av andra män, och detta kan också få utslag i sexuella känslor riktade mot det egna könet. Förhållandet till modern är inte heller oväsentligt. Modern kan ha varit så styrande, kontrollerande eller krävande, att pojken har blivit rädd eller beklämd och därmed kommit att bli skeptisk till allt vad kvinnor heter. 4. Pojkar som har blivit utsatta för ett sexuellt övergrepp blir förhållandevis ofta osäkra på sina egna sexuella känslor. Denna osäkerhet går i regel över, när de har fått hjälp med att bearbeta det svåra som de har varit med om. Allt fler verkar acceptera homosexuellt samliv och anser att det kan försvaras utifrån Bibeln. Men sådana resonemang tycks oss knappast hållbara. Själavårdens målsättning blir att ge hjälp och uppmuntran till ett avhållsamt liv. Detta kan upplevas som hårt både för själavårdaren och för den som söker själavård. Men Bibeln ger inte någon öppning för homosexuellt samliv. Själavården måste också ge hjälp till sund och trygg självkänsla. En del homosexuella har en bakgrund som har gett dåliga förutsättningar för självrespekten. Det tar hårt på självkänslan, när man ständigt hör att det skämtas och vitsas om homosexuella. På samma sätt upplever man att det känns svårt, när man ständigt hör förkunnare som ensidigt talar om homosexuella som syndare som inte tar Guds bud på allvar, och när de som är med i församlingen talar om att de upplever homosexualitet som något motbjudande. Tyvärr finns det exempel på att både förkunnare och kristna ledare ständigt uttalar sig som om de är säkra på att inga homosexuella är närvarande, och att de nästan skulle hålla det för otroligt att det skulle finnas några där (därför att ingen av de närvarande ser sån ut ). Dessutom är det vanligt att man påpekar för alla ogifta att de bör försöka hitta någon att gifta sig med. Vidare bör själavården uppmuntra homosexuella att använda sina talanger och nådegåvor, och underlätta för dem så att livet ska kunna bli så meningsfullt som möjligt. Den som inte kan leva ut sin sexualitet behöver i varje fall trygga, mänskliga kontakter, nära vänner och omsorg som inte känns som välgörenhet. Vägen dit kan vara lång. Fördomarna mot homosexuella är djupt förankrade, också bland kristna människor. I själva verket är många kristna lite rädda för homosexuella och det verkar inte heller som om de är villiga att göra något åt denna rädsla eller motvilja. Naturligtvis behöver också homosexuella få höra om syndernas förlåtelse. Men en del kristna anser att behovet är särskilt stort hos denna grupp. Så enkelt är det inte. Vi har inte mycket skäl att tro att behovet av syndernas förlåtelse är mindre bland heterosexuella. I dag vet vi att en ganska stor del av befolkningen är homosexuell. Det är faktiskt så många att vi kan förvänta oss att det finns flera homosexuella i en medelstor kristen församling. Varför märker vi så lite av dem? Skälet är att många homosexuella drar sig bort från de kristna sammanhangen. Anledningen kan vara att allt fler av dem väljer att leva i partnerskapsförhållanden och leva i strid med Bibelns ord. Men det är inte bara därför. De försvinner nog också eftersom de har sårats av kristnas oförstånd och fördomar, och eftersom de känner att de är fullständigt utlämnade åt sig själva, utan någon som de kan få stöd av och uppleva gemenskap med. Gunnar Elstad Författare och själavårdare, Oslo, Norge. Artikeln är hämtad från boken Livshistorie og følelser, kapitel 6. Publicerad med tillåtelse av författaren och Lunde Forlag, Oslo. Översättning från norskan: Gunilla Davidsson, Lund 34 begrunda

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Hur blir jag attraktiv och omtyckt? Hur hittar jag den rätte? Gifta sig - går det inte lika bra att vara sambo? Hur får man ett förhållande att

Läs mer

Äktenskapets personliga, juridiska och fysiska aspekter

Äktenskapets personliga, juridiska och fysiska aspekter Äktenskapets personliga, juridiska och fysiska aspekter I. Inledning. När vi ska se på de etiska och praktiska frågorna kring samlevnaden kan vi utgå från ett enda bibelord: "Därför skall en man överge

Läs mer

Att älska livet. de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj. veritas förlag

Att älska livet. de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj. veritas förlag Att älska livet de nordiska biskoparnas herdabrev om äktenskap och familj veritas förlag 1 Bokhandelsdistribution: Veritas Förlag Götgatan 68 Box 4114 102 62 Stockholm tel 08-462 66 36 fax 08-643 77 86

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

När man brottas med ensamhetens och besvikelsens problem kommer man förr eller senare att utbrista som Paulus (Rom 7:15):

När man brottas med ensamhetens och besvikelsens problem kommer man förr eller senare att utbrista som Paulus (Rom 7:15): INTRODUKTION Gemenskap är ett kristet honnörsord som vi ofta använder. Mindre ofta ser vi att människor som kommer till tro eller som livet igenom haft en tro lever i verklig gemenskap. Ett av själavårdens

Läs mer

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TONE AHLBORG Lust och samliv att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TACK TILL Barnets Lyckopennings stipendiefond, som delas ut av Synskadades Riksförbund och Svenska Barnmorskeförbundet. 2008

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut Bli den du är i sängen Examensuppsats Christel Abborre Grupp: HA VT 2007 SAMMANFATTNING Sexuell energi är livets energi. Den är urkraften, orsaken till

Läs mer

Det anpassade barnet - en uppsats om medberoende

Det anpassade barnet - en uppsats om medberoende Det anpassade barnet - en uppsats om medberoende Cecilia Biarner Evt12 Helsingborg 2012 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att bättre kunna förstå vad medberoende är och vad kan jag som SER terapeut

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Våldet mot barn - begrepp och attityder...sid 3 * Barnmisshandel...4 * Hela familjens problem...5 * Sexuella övergrepp...5 * Sexuella övergrepp inom familjen...6 * De dolda brotten...7

Läs mer

Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004. Älskar, älskar inte

Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004. Älskar, älskar inte Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannen 2004 Älskar, älskar inte Älskar, älskar inte Om barns och ungas nära relationer Barnombudsmannens årsrapport 2004 Innehåll Låt barnkonventionen bli

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

KORK. Korkprincipen. Det praktiska livet

KORK. Korkprincipen. Det praktiska livet Det praktiska livet fungerar enligt lagar. Bibeln säger att det är Herrens lagar, inte människors. Nu skapar vi ju lagar i samhället, men vi gör det utifrån lagar som redan finns i universum. Lagarna är

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Män & sex. En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket

Män & sex. En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket Män och sex 05-12-15 17.02 Sida 1 Män & sex En skriftserie om män och jämställdhet producerad av Manliga nätverket Producerad av Manliga nätverket Redaktör samt författare till osignerade texter: Magnus

Läs mer

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind Min återhämtning från psykosen - A beautiful mind Khai Chau 2002 Inledning - A Beautiful Mind är som ni kanske vet, en biofilm, som handlar om professor John F Nash, nobelpristagare i ekonomi, 1994, och

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

5.2 KVINNOMISSHANDEL OCH VÅLD I PARFÖRHÅLLANDE 5.3 AMERIKANSK LITTERATUR OM MANSMISSHANDEL OCH PARVÅLD

5.2 KVINNOMISSHANDEL OCH VÅLD I PARFÖRHÅLLANDE 5.3 AMERIKANSK LITTERATUR OM MANSMISSHANDEL OCH PARVÅLD INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 2. SYFTE 3.1 INTERVJUMETOD 3.2 BEGRÄNSNINGAR 3.3 GENOMFÖRANDE 3.4 VÅR DEFINITION AV MISSHANDEL 4. LAGEN OM FRIDSBROTT 5. LITTERATURSTUDIE 5.1 MANS- OCH KVINNOIDENTITET

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder

Och hör se n! Mikael Henning. Ett studiematerial för församlingens. möte med hörselhinder det viktigaste är egentligen att få känna att man är med i gemenskapen När kommunikationen försvåras och hindras påverkar det upplevelsen av tillfredsställelse i livet. Och hör se n! Ett studiematerial

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp. Riktlinjer Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp Riktlinjer Innehåll: Förord Ärkebiskop Anders Wejryd... 3 Inledning Att tala sant om livet...5 Del 1: Teologi och människosyn...10 Grundläggande

Läs mer

Vad ska man göra av sitt liv?

Vad ska man göra av sitt liv? Vad ska man göra av sitt liv? Många av oss har i tonåren drömmar om ett stort och spännande liv, och förhoppningar om att livet ska bli något speciellt. Alltför sällan blir det så. De flesta fångas förr

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Programakuten. Första hjälpen till idéer för andakter och program

Programakuten. Första hjälpen till idéer för andakter och program Programakuten Första hjälpen till idéer för andakter och program 2011 2 Frälsningsarmén Programsektionen Box 5090, 102 42 Stockholm Författare: Eva Kleman Layout: Theres Frisk Välkommen till Programakuten!

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer