Textilier och textilarbete i storstugan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Textilier och textilarbete i storstugan"

Transkript

1 Textilier och textilarbete i storstugan i den åländska och väståboländska skärgården ca Kvinna som spinner på spinnrock, Galtby Korpo, 1930 S-Ft Maria Ekqvist Kandidatavhandling i nordisk etnologi Humanistiska fakulteten, ÅA 2006

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Ämnesval och avgränsningar Teorier och frågeställningar Genomförande och metoder Frågelistorna Andra källor Definitioner och centrala begrepp 6 3. Storstugan och textilarbetet Självförsörjningen och arbetsåret Arbete och gemenskap 9 4. Textilierna som lön, hemgift och arv Brudryan och andra ryor Högsängarnas sänguppsättningar Textilierna som en del av inredningen Textilierna och högtiderna Nyheter och kontinuitet Skaffa mönster och väva efter gammalt Ryornas mönster Färdigköpta textilier Textiliernas olika roller Avslutning 24 Källförteckning Bilagor I. karta över det undersökta området II. Fotografier av högsängar III. Använda frågelistor Förkortningar KIVÅ kulturhistoriska institutionen vid Åbo Akademi (etnologiska arkivet) S-Ft Svensk-Finlands textilarkiv (tidigare Marthas textilarkiv) SKS Suomen kirjallisuuden seura SLS Svenska Litteratur Sällskapet, Folkkultursarkivet ÅLM Åbo landskapsmuseum 1

3 1. Inledning I den här uppsatsen kommer jag att behandla tillverkning och användning av textiler i den åländska och åboländska skärgården. Området brukar också med ett gamansamt namn kallas för Skärgårdshavet, en benämning som tydligare visar att området traditionellt utgjort en helhet där havet förenat och vattenvägarna gett goda möjligheter att färdas. Skärgårdsborna gjorde handels- och marknadsresor till Helsingfors, Åbo, Stockholm och Reval (Tallinn) både vår och höst för att sälja egna varor, ofta fisk och sälprodukter och kött från boskapen och köpa t.ex. mjöl och salt. Ofta hade man säkert också möjlighet att se på och kanske köpa kläder eller tyger. 1 Villkoren inom området var också ganska lika så tillvida att fisket vanligen var huvudnäring (framförallt i ytterskärgården) och att det i stor utstråckning rådde naturahushållning. Det var vanligt att hushållens utkomst var baserad på en kombination av många olika näringar, och man kan hitta uppgifter om textilarbete som en del av självhushållningen ännu i början av 1900-talet. 2 Ett särdrag var att ullen hade en dominerande roll, kanske för att linodling i många fall inte förekom ute i skärgården utan man köpte lin. Att ullen kan ta åt sig mycket fukt utan att kännas våt och kall gör den också överlägsen i skärgårdens klimat, 3 och man kan använda textilanvändningen och tillverkningen som exempel på hur olika förutsättningar leder till att traditioner utvecklas olika. Skärgårdshavet utgör också något av ett reliktområde, där t.ex. en speciell form av bruksrya har levt kvar mycket länge. 4 Att min egen släkt kommer från den åboländska skärgården har säkert också bidragit till att jag upplevt det som viktigt att skriva om just Skärgårdshavet. 2. Ämnesval och avgränsningar Jag fokuserar på textiliernas och textilarbetets roll i storstugan omkring sekelskiftet Genom att textilierna främst utgjort ett kvinnoområde kommer den här uppsatsen också att få ett kvinnoperspektiv. 1 Ahlbäck 1955, s.279, s och s Nerdrum, 1998, s. 9 och s Dahl 1987, s. 301, jfr. även Korhonen 1999, s Dahl 1980, s. 13, jfr. också Nerdrum 1998, s

4 Mina huvudkällor har varit svar på frågelistor och jag har valt att behandla svar från den åländska skärgården (Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö) och från den väståboländska skärgården (främst Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu). Jag har valt att tidsmässigt begränsa mig till perioden Den bakre tidsgränsen är då satt ungefär så långt bakåt man kunnat nå med frågelistor på 1960-talet, medan 1920-talet som främre gräns är vald eftersom man av flera skäl kan säga att den traditionella självhushållningen inom textilområdet därefter upphör och traditionerna kring den allt mer försvinner. 5 Storstugan var vid denna tid hemmets centrum under den del av året då de flesta textilarbeten utfördes och också det rum där traditioner bevarades längst, varför man i frågebreven koncentrerat frågorna väldigt mycket kring just detta rum Teorier och frågeställningar Jag antar att man under den undersökta tiden hade ett annat förhållande till föremål, i detta fall textila produkter, än vad som är vanligt idag och jag försöker hitta svar på vad textilierna betydde både som praktiska bruksföremål och som skapare och förmedlare av status, en känsla av helg m.m. Det att hemmet var en arbetsplats och att man omgavs av föremål som man själv eller andra i omgivningen konkret hade arbetat med att tillverka påverkade säkert förhållandet till hemmet och dess föremål. 7 Textilierna kunde också bestämma kvinnans och gårdens (hemmets) status, bl.a. via sin roll i hemgiften och jag antar att detta hade betydelse för hur man förhöll sig till textilarbetet och därmed kvinnoarbetet. Jag antar också att förhållandena i skärgården (klimatet, fisket som en mycket viktig näring m.m.) hade betydelse för att området utvecklade särdrag också inom textilområdet. 2.2 Genomförande och metoder Eftersom det inte längre är möjligt att få tag på informanter som deltagit i arbetet i hemmen under den tid uppsatsen behandlar har jag inte själv samlat nytt material för denna uppsats utan enbart använt mig av äldre uppteckningar i arkiven. Mina huvudsakliga källor i den här uppsatsen har varit svar på åtta olika frågelistor från åren 1953 till Att jag använt svar från många olika listor och att t.o.m. så grundläggande kontextuppgifter som informanternas ålder i många fall saknas betyder också att det varit svårt att jämföra svaren sinsemellan. De 5 Jfr.Vidjeskog 1992, s.7. 6 Kroneld 1991, s Jfr. t.ex. Korhonen 1999, s

5 som gjort upp frågelistorna har naturligtvis inte alls alltid koncentrerat sig på de frågor jag helst skulle vilja behandla och synen på vad som är centralt inom etnologisk (föremåls)forskning har också hunnit förändras. Informanterna har i svaren främst räknat upp föremål, men inte tillfrågats om hur vanligt något var eller om det sågs som viktigt. Ofta har de som besvarat frågelistorna varit noga med att nämna det de ansåg som speciellt, men nöjt sig med att skriva sängen bäddades som vanligt 8 och liknande. P.g.a. svårigheterna med att jämföra olika delar av materialet har jag mest satsat på att försöka teckna en bild av det aktuella skärgårdsområdet som helhet. Förändring över tid, som informanterna ofta ger exempel på, kommer också att komma fram till en del Frågelistorna Den främsta källan till hur utrymmet i storstugan utnyttjades har för mig varit frågelista KIVÅ 21, Den åländska storstugans inredning, från För de åboländska socknarnas del har jag försökt jämföra med material från frågelista KIVÅ 45, Sängar, sovplatser och sovvanor, som sändes ut Materialet i den listan behandlar till stor del en senare tid än den här undersökningen och är också betydligt mindre koncentrerat på storstugan som helhet. Det har också i övrigt varit lättare att hitta undersökningar om det åländska området än om det Åboländska. Också Folkkultursarkivets (SLS) listor har innehållit många intressanta uppgifter, men i och med att jag haft få svar att behandla är det svårt att veta i vilken mån jag kan betrakta uppgifterna i dem som allmängiltiga. Jag har dessutom använt mig av SLS 916, som inte är en frågelista som de andra utan anteckningar från samtal med ett antal informanter under en textilinventering i Nagu Det är fråga om ett fritt återberättande av valda delar och vilket eventuellt frågeschema som använts framgår inte. Å andra sidan är det materialetet ofta lättare för mig att tolka än de vanliga informantsvaren och ämnen som inte alls kommit upp i frågelistorna tas också upp. Informanterna i SLS 916 har inte försetts med informantnummer och materialet har heller inte blivit inbundet och försetts med sidnummer eller liknande men i samband med min källförteckning har jag gjort en förteckning över informanterna i den ordning de förekommer i anteckningarna. Informanterna i etnologiska arkivet (KIVÅ) har däremot alla ett eget 8 M

6 informantnummer, medan de från Svenska Litteratursällskapets arkiv (SLS) går att hitta i arkivet genom en hänvisning till frågelistans nummer och sidnumren för det inbundna svaret. Jag har också bifogat alla frågebrev (utom SLS 792 som inte finns bevarat). I citaten har jag inte strävat efter att omvandla informanternas svar till korrekt skriftspråk, men jag har i vissa fall normaliserat stavning och meningsbyggnad för att öka tydligheten i vad som avses Andra källor Hjördis Dahls bok Högsäng och Klädbod 9, liksom också hennes forskning om bruksryorna 10, har varit till stor nytta för mig, inte minst för att klargöra oklarheter i informantsvaren. Dahl har emellertid mera koncentrerat sig på att gå igenom olika textiltyper och varianter av dem än på att försöka utreda deras roll och betydelse i hemmet och vardagen. Böcker som mer koncentrerar sig på kvinnornas villkor och arbete är t.ex. Monica Nerdrums doktorsavhandling om skärgårdskvinnor 11 och Liv Emma Thorsens bok om bondkvinnor i Norge, Det fleksible kjønn 12, som emellertid främst handlar om förhållanden under talet, då textilarbetets betydelse förändrats mycket. Jag har också läst en pro graduavhandling av Magdalena Westerlund, som skrivit om kvinnoarbetet i Hitis skärgård. 13 Böckerna om Simskäla och Kökar 14 samt boken Den åländska kvinnans historia 15 har hjälpt mig att få en bild av levnadsförhållandena i den tid jag skrivit om. Jag har också använt mig av Teppo Korhonens bok Tekniikkaa, tiedettä ja taikauskoa 16 som tar upp olika sätt att se på föremål. Materialet i frågelista 45 har tidigare använts av Marina Kalman i en pro gradu-avhandling i nordisk etnologi 1988 med rubriken Sovvanor, sängar och bäddutrustning på Åland tradition och förändring ca Tyngdpunkten lade hon då på Kumlinge och Brändö och hon beskrev som sina huvudsyften att få en bild av traditionella bäddutrustning och sängtyper och att undersöka vilka förändringar som skett under den ifrågavarande tidsperioden och hur sovvanorna förändrats. 9 Dahl Dahl Nerdrum Thorsen Westerlund Blomqvist & Jaatinen 1977, Ahlbäck Högman Korhonen

7 Frågelista 21 har efter vad jag vet inte utnyttjats speciellt mycket. Den utarbetades av Heidi Henriksson till en pro gradu-avhandling om den åländska storstugan 17 och var tänkt som ett komplement till andra källor för att bedöma trovärdigheten i den åländske konstnären Karl Emanuel Janssons ( ) målningar. De, enligt mig, intressanta beskrivningarna av storstugorna kom emellertid att bli svåranvända i sammanhanget eftersom materialet i svaren sällan går längre tillbaka än till tiden omkring 1900, i sällsynta fall till 1880-talet, medan målningarna är gjorda mellan 1865 och 1873, och om var Jansson rört sig och målat hade informanterna i det närmaste inga kunskaper. 2.3 Definitioner och centrala begrepp Eftersom min avsikt är att i den här uppsatsen mer koncentrera mig på textiliernas roll i hemmet och i kvinnornas liv än på redskap, material m.m. kommer jag här endast att försöka klargöra de begrepp jag ser som mycket centrala, även om frågelistorna innehåller många benämningar på redskap, material m.m. vilkas betydelser inte längre är självklara för människor idag. 18 Storstuga används i denna uppsats närmast synonymt med hem. Det var ofta det enda till vardags bebodda och uppvärmda rummet och därmed ett självklart centrum. Vanliga benämningar på samma utrymme har också varit stugan, boningsstugan, boarstugan, innerstugan m.m. i diverse dialektala varianter. Många av informanterna talar också om dagligstugan, säkert beroende på att det är det uttryck som använts av dem som sänt ut frågebreven (se bilaga III, frågelista KIVÅ 21. ) Anderstugan (kallas även framstuga eller sal) var det andra rummet i en parstuga och motsvaras i andra typer av byggnader närmast av olika kammare. Dessa rum har tagits i bruk och inretts senare och ses också mer som arenor för nymodigheter och borgerligt inflytande än den starkt traditionsbundet inredda storstugan. Skärgård brukar numera definieras som ett område utan fast vägförbindelse. I denna uppsats avses med skärgård öarna i den åländska och väståboländska skärgården (Se karta, bilaga I.). 17 publicerad i Ålädsk odling Jag har valt att definiera dessa begrepp eftersom deras betydelse inte annars varit klar för personer ur min egen åldersgrupp som bekantat sig med uppsatsen. För definitionerna har jag använt mig av Norstedts svenska ordbok, boken Arbete och redskap (Bringéus 1971), samt Hjördis Dahls text Bruksryor vid Finlands kuster (Dahl 1980) och boken Högsäng och Klädbod (Dahl 1987). 6

8 Med skärgårdskvinnor avses i uppsatsen följaktligen kvinnor bosatta inom de valda socknarna. Det är främst fråga om fiskar- och småbrukarkvinnor. Textilarbete står i den här uppsatsen för allt slags arbete med att åstadkomma garn och tyg, samt också vård av färdiga produkter. Det är en form av hantverk som i den här uppsatsen skall uppfattas som rent kvinnoarbete. Centralt var att bearbeta ull genom kardning (med skrubbstol och kardor) och sedan spinna den till garn på spinnrock. Man spann också garn av lin. Sämre garn kallades då blån-/blår- eller blaggarn och det finaste garnet lingarn. Av ullgarnet vävdes huvudsakligen två slags tyg: vadmal och sars. Vadmal var ett valkat helylletyg (tyg som bearbetats mycket tätt), medan sars var ett halvylletyg, d.v.s. endast inslaget var av ull medan ränningen var av lin eller bomull. Med ränning eller varp menas de trådar som hålls spända i vävstolen under vävningen, medan inslag eller väft är de trådar som slås in i väven under arbetets gång så att tyg bildas. Olika slags tyg uppkommer förutom med olika material också med olika bindningar, d.v.s. att man varierar hur inslags- och ränningstrådarna korsar varandra. De vanligaste bindningarna var lärft (tuskaft) och kypert (fyrskaft) och de enklaste varianterna av dem. (Med lärft förstås ofta ett tyg av lin vävt i den bindningen.) Ryan är en textil, där man väver in nock ( garntofsar ) till en mjuk och varm yta som påminner om en fäll. De traditionella ryorna var främst bäddtextilier ( använda både som sängprydnader och till vardagsbruk) och det fanns både dubbla ( tvinokka ) och enkla. De senare hade då nock endast på den sida som vändes mot den sovande, medan ryans slätsida som kom uppåt i sängen ofta kläddes med ett tyg. De dubbla ryorna hade däremot nock på båda sidor, vanligen så att de hade en mönstrad översida och en enklare avigsida. Av vissa informanter nämns lappryor, som hade nock av tygbitar istället för av garn. I samband med ryor nämns också ofta rysätterskor, kvinnor som var speciellt skickliga och vävde ryor åt andra. Inom forskningen brukar man skilja på bruks- eller slitryor, som varit brukstextilier och prydnadsryor, som haft ett mer invecklat mönster. Bruksryor har vävts i Ålands östra och Åbolands västra skärgård ända in på 1900-talet. Bland dem som vävde och använde ryorna var benämningar såsom båtrya, sängrya, ullrya, lapprya och slarvrya som syftade på 7

9 användningsändamål eller material, vanliga. Hjördis Dahl kallar också en typ av bruksryor för skärgårdsryor. 19 Begreppet talko brukar ibland översättas till arbetsfest. I den här uppsatsen menas med talko ett arbete som många kvinnor samlas för att göra tillsammans. Oftast står den som ordnar talkot för material och får också det som talkoarbetarna åstadkommer. Lönen för deltagande i talko var vanligen kaffe och mat och man hjälpte varandra i tur och ordning efter behov. 3. Storstugan och textilarbetet Liksom så mycket annat under självhushållningens tid kretsade textilarbetet kring hemmet. Största delen av textilarbetet utfördes under den kalla årstiden och därmed var storstugan det primära arbetsutrymmet. I de traditionellt inredda storstugorna fanns främst väggfasta möbler samt arbetsredskap som behövdes för de många olika hantverk som utfördes där. Länge fanns till vardags inga andra textilier än de nödvändigaste i rummet, eftersom spisen och de pärtor som användes som belysning sotade alltför mycket och mycket grovarbete dessutom utfördes i rummet. Storstugan utgjorde en arbetsplats för hela hushållet. Någon direkt skillnad på arbete och fritid i dagens mening fanns varken för vuxna eller för barn, utan dagen var för alla fylld av arbete och plikter. 20 Man ingick redan tidigt i arbetslaget och idealkvinnan skulle vara stark och duktig och få arbetet att gå undan. 21 Mot slutet av 1800-talet skedde många förändringar i storstugan. Förhållandena förändrades så att inredningstextlier kunde användas i högre grad. Först blev bäddutrustning (till högsängarna 22 ) och sedan även andra textilier, såsom mattor och gardiner, vanligare. Redan före sekelskiftet nämner många informanter att det kunde finnas en (olje)lampa 23 och kring 1900 blev också hällspisar vanliga 24. Väggarna i stugorna blev också klädda med papper, 19 Dahl 1980, s Thorsen 1993, s. 13 och s Högman 1995, s. 7; Thorsen 1993, s Högsäng är den vanliga benämningen på en våningssäng i det undersökta området. 23 KIVÅ M 1915, M 1916, M 1920, M 1923, M 1932, M KIVÅ M 1920, M

10 panelade eller annars dolda 25. Också tiden man kunde ägna åt tillverkning av inredningstextilier ökade, eftersom några av de mest tidsödande arbetena, t.ex. att väva segel och spinna garn till fiskebragder, föll bort Självförsörjningen och arbetsåret Hos allmogen på landet hörde olika arbeten år efter år samman med olika årstider. Textilarbetet förlades främst till de delar av året då det fanns minst av annat arbete som måste utföras, 26 i de flesta fall mellan det att skörden var bärgad om hösten och det igen blev möjligt att börja med utearbeten på våren. Fårens ull var en viktig råvara i skärgården, där den användes till nästan alla kläder man behövde, både underkläder och yttre 27. På hösten skulle den klippta ullen kardas och spinnas 28 och ett viktigt mål var att ha så mycket garn spunnet vid jul att det räckte till stickgarn för kvinnorna under julens alla vardagar, då man inte fick spinna men inte heller kunde sitta helt sysslolös. 29 Efter julhelgen, då det började bli ljusare, blev det på de flesta håll tid att väva och helst skulle man hinna väva årets behov av tyg innan vårarbetena började utomhus. 30 I vissa fall vävde man också redan på hösten. En informant från Kökar nämner t.ex. att de mest vävde efter höstfisket då alla skulle ha något nytt till jul 31 och ett par från Nagu berättar att man spann ull och vävde vadmal genast på hösten då utearbetena var klara. 32 I många fall vävde man nog både före och efter jul om man bara hade tid. T.ex. till brudutstyrsel kunde man också väva under sommaren, men då ofta i något uthus Arbete och gemenskap En informant från Kökar beskrev arbetet i storstugan så här: Den gamla storstugan 'stuvun' har tidigare använts för allt inomhusarbete. Ungdomarna satt vid bindtjugon, de äldre 'kvinnfolke' satt i 'skrubbstolen', vid spinnrocken eller vävstolen, ja t.o.m. fåren klipptes i (stor)stugan. 'Kararna' utförde olika arbeten för fiske och lantbruksredskapen KIVÅ M 1914, M 1920, M 1932, M Thorsen, 1993, s. 124; Högman 1990, s KIVÅ M 69, M SLS Blomqvist & Jaatinen 1977, s SLS 750, s SLS 750, s SLS SLS 750, s KIVÅ M 1914, man född 1898, Kökar. 9

11 En annan informant beskriver att rummet kunde vara belamrat med arbeten, arbetsredskap till varje kvadratmeter av golvytan 35 och allmänt berättas att redskap för beredning av garn och tyg (skrubbstol, flera spinnrockar, vävstol m.m.) liksom bindtjugor (redskap för nätbindning) och hyvelbänkar var vanliga inslag hela vintern igenom. 36 Vävstolen fick stå inne tills ränningen på bommen var slutvävd, medan mer flyttbara redskap bars ut åtminstone till söndagarna. 37 Dessutom skulle all mat kokas och brödet bakas i storstugan och man åt och sov också där. 38 Familjerna, eller snarare hushållen, var ofta stora vid denna tid 39 vilket kommer fram genom att många informanter berättar att högsängarna i storstugan vintertid var sovplatser både för flera generationer gårdsfolk och ofta också för pigor och drängar. 40 Ofta hade den kvinna som var husmor t.ex. en svärmor eller en sonhustru att dela ansvar och vardagsarbete med. 41 Familjelivet och arbetslivet var invävda i varandra, liksom också ofta nöje och arbete. 42 Textilarbetet förefaller för kvinnorna ha varit mer än bara arbete i dagens mening. Gyrid Högman skriver i Den åländska kvinnans historia att det var vanligt att kvinnor sjöng, både under arbetet med mjölkning eller matlagning, då de satt vid spinnrocken och då flera kvinnor tillsammans utförde olika handarbeten. Man kunde samlas till spinntalkon då hela stugan fylldes av spinnrockar och det fanns också s.k. uppsittor då kvinnorna samlades och satt tillsammans medan var och en arbetade åt sig själv. 43 Till spånatalkon eller spånadsgillen och kardgillen samlades, efter vad som berättades i Nagu 1967, både unga och gamla, eftersom dessa gillen hörde till de enda nöjen man hade. 44 Arbetsgemenskapen ansågs som mycket viktig och det verkar som att man helt enkelt inte umgicks utan att samtidigt utföra något arbete. Om inte annat så skulle en kvinna ha stickningen, sticksömmen, i beredskap och kunna plocka fram den närhelst hon fick en stund över. 45 Informanterna nämner att det var normalt att ha med sig stickningen om man hälsade på en stund i byn, eller då man vallade kor och en informant berättade om en kvinna som gick med stickningen i handen när hon övervakade arbetsfolket. 46 Tillverkningen av textilier som var vardagsvaror som slets ut och försvann tog upp en stor del av all tid och mycket arbete med textilier ledde till mångsidiga kunskaper om skillnader i 35 KIVÅ M KIVÅ M 1915, M 1916, M 1919, M 1920, M 1923, M 2024, M KIVÅ M KIVÅ M 1916, M KIVÅ M 1915, M 1919, M KIVÅ M 1914, M 1915, M 1919, M 2074, SLS 732 s Högman 1990, s Thorsen 1993, s. 13 och s Högman 1990, s och s. 526; Högman 1995, s. 8; Westerlund 1983, s SLS Högman 1990, s SLS

12 material och användningsmöjligheter, men den stora mängden nyttotextilier som behövdes ledde också till att det inte fanns tid för specialisering, som att väva mer avancerade bindningar. En informant nämner att både skötar, nät och notar i äldre tid var av hemspunnet lingarn. 47 Trots att kvinnornas arbetsdag kunde börja vid fyratiden på morgonen och vara till sena natten hade man då helt enkelt inte tid att tillverka annat än de nödvändigaste kläderna och sängkläderna. 48 Redan kring mitten av 1800-talet köpte de som hade råd färdigt lingarn, fr.o.m talet även bomullsgarn, småningom t.o.m. i enstaka fall maskinbundna skötar (att göra en för hand tog åtminstone 4-6 veckor.). 49 Att karda ull och spinna ullgarn tog också avsevärd tid. Om man var 8-10 personer i hushållet behövdes årligen kg ull. En kvinna som ägnade en hel dag åt arbetet kunde karda 1 kg ull och den som var van kunde spinna ½ kg om dagen. 50 Mest vävde man ylle- eller halvylletyger. Hemvävd vadmal användes i äldre tid t.o.m. till segel 51 och ännu vid tiden för första världskriget gick många på landsbygden klädda i hemvävda kläder av vadmal, sars och blaggarn. 52 Småningom kom bomullen in och den köptes då ofta som färdigt ränningsgarn. 53 Enligt kvinnor som intervjuades i Nagu 1967 hade det hört till tjänstefolkets uppgifter att spinna mellan andra sysslor. De skulle då spinna en viss mängd garn per dag, olika beroende på om ullen var färdigkardad eller ej. Inslagsgarn spann man ofta också på talko, medan ränningsgarn var mer krävande att spinna och den uppgiften kunde man lämna över till någon äldre kvinna i trakten som då skulle ha spånamat, alltså betalt i matvaror och i vissa fall i pengar, som ersättning. 54 Överhuvudtaget förekom samarbete i vardagen både inom och utom familjen, eftersom textilarbete var något alla sysslade med och måste komma i beröring med. En vanlig samarbetsform var att kvinnor som var skickliga att sy bytte arbete med andra så att Den kvinna som hade handlag att söma kläder, så söma åt grannkvinnorna och den andra kunde sen väva eller spinna, eller gå på utarbete i gengeld enligt en kvinna från Kökar född Hemma på gården kunde den skickligaste väverskan få sitta i vävstolen dagarna i 47 SLS 732, s Ahlbäck 1955, s. 323, s Ahlbäck 1955, s Ahlbäck 1955, s KIVÅ M Dahl, s SLS 792, s SLS SLS 792, s

13 ända under vårvintermånaderna 56 och när en rya skulle tillverkas hemma betydde det också ofta att många hjälptes åt och så här berättas om hur det gick till då man vävde ryor i stugorna på Kökar: Matmor och döttrarna hjälptes åt att väva. Pigårna kåda (kardade) ullen och någon älldre släckting span varpgarnet och nåcka garnet. 57 En informant skriver att rysätterskor, dvs. kvinnor som var kunniga i att sätta upp litet mer avancerade ryor, också fanns att kalla på i varje socken och större by Textilierna som lön, hemgift och arv Tjänstfolket skulle årligen ha en del av sin lön i s.k. persedlar el. natura förmåner, 59 skriver en informant från Korpo född Även på Iniö skulle tjänstefolket förutom lön i pengar också ha stövlar eller skor, vadmalströja och byxor samt två lärftskjortor och dessutom två par långstrumpor. Pigorna kunde i vissa fall få ull och lin som de själva fick bereda till garn och tyg. 60 Att det förekom avlöning in natura, främst då kläder och textilråvaror, nämns också av informanter från Hitis. 61 Ett klädesplagg kunde också ingå som en del av en köpesumma eller tjäna som borgen för ett lån. 62 Textilier representerade en stor del av hushållens förmögenhet och nämns ofta både som kvinnans egendom i form av hemgift och bland de saker en flicka fick i arv efter sin mor. Många informanter kunde också berätta om textilier som varit mors eller mormors. En informant från Houtskär skrev t.ex. att hans mor ägde en rya som hon ärvt av sin mor, som ärvt den från sin hemgård. 63 En informant från Pargas berättade att: (d)et var en allmän regel för flickorna att dom sku ta av ullen från fårryggen och sätt den på gobbryggen förrän de kunde gifta sig. Detta ville säga att de sku kunna göra allt från att klippa ullen från fåret tills tyget var färdigt att sys till kläder Ahlbäck 1955, s SLS 732, s , kvinna född 1900, Kökar. 58 KIVÅ M KIVÅ M Kroneld 1991, s. 47 och s Westerlund 1983, s Dahl 1987, s M 2491, man född SLS 732, s , man, födelseår okänt, Pargas. 12

14 En annan informant, en kvinna född i Kumlinge 1915, beskriver det som att kunskap i att sätta upp en väv och olika slags vävar förr var en intelligensmätare på en bondkvinna. 65 Den som gifte sig skulle kunna bevisa att hon dög till något genom att skaffa sig ett förråd av textilier som både var en utrustning en flicka skulle ha praktisk nytta av i framtiden, ett sätt för henne att bevisa sin duglighet och skicklighet och ett bevis på familjernas status och duglighet. Att brudutstyrseln säkert ofta visades upp både inom familjer och för främmande framgår av olika citat, som visar både att man satsat på det finast möjliga och att historien om textilen i fråga gått vidare till nästa generation som också brytt sig om att bevara den och ta fram den och berätta om den. År 1967 kunde en kvinna i Nagu visa upp en servett från sin svärmors brudutstyrsel från 1871 vävd av det första bomullsgarnet man fick köpa i Åbo, och en annan kvinna beskrev både sin mormors brudlakan från 1847, moderns från 1881 och sina egna från Som ett sätt att få ihop råmaterialet fanns i äldre tid traditionen att gå i brudstuga. 67 Den uppges i flera källor av olika skäl, främst för att den börjat ses som ett fattigdomstecken, ha upphört redan kring mitten av 1800-talet, men en av informanterna nämner i alla fall bruket och beskriver följande: Bruden skulle före bröllopet tillsammans med en ( ) s.k. Talåman gå från gård till gård i s.k. Brudstuvö. Då fick bruden lin och ull som hon själv skulle spinna och väva och sy utstyrsel av. 68 I hemgiften kunde ingå av bruden själv vävt tyg både linne och halvylle, underkläder m.m. samt en omgång underkläder åt fästmannen. 69 En kvinna född på Kökar år 1900 uppgav att flickorna i bondgårdarna hade 3-4 hemvävda finklänningar då de gifte sig i slutet av talet. De hade också en hemvävd yllesjal, flera ylleunderkjolar, stubbkjolar (ett slags stoppade underkjolar) och flera vardagskjolar och tröjor. 70 Enligt många äldre källor hörde det också till att flickan skulle tillverka något fint åt brudgummen, t.ex. en broderad skjorta eller strumpeband, och han kunde i sin tur snida t.ex. ett rikt dekorerat rockblad åt henne 71. Ingen av frågelistorna handlar om denna tradition, men en informant skriver Jag minns min fars brudgumsstrumpor, dom va fina, randiga i många färger och stickat i krokar SLS 750, s SLS Se t.ex. Nordberg 1925, s ; Törnroos 1928, s SLS 732, s , man, födelseår okänt, Houtskär. 69 SLS 732, s , man, födelseår okänt, Nagu. 70 SLS 792, s Troligen avses med tröja här ett sytt överplagg av stadigt ylletyg, inte ett stickat. 71 Blomqvist & Jaatinen 1977, s KIVÅ M

15 4.1. Brudryan och andra ryor Ryorna var praktiskt taget den enda formen av konstvävnader 73 och man vävde dem främst då det fanns en dotter i gården som behövde hemgift 74 Att just ryorna kunde vävas mer konstnärliga berodde säkert både på att det är möjligt att relativt enkelt variera hur man knyter in nockorna och att de som en del av hemgiften i många fall var mer än bara bruksföremål. En kvinna född 1909 i Vårdö berättar att hennes mors brudrya var det vackraste som fanns i barndomshemmet. Hon upplevde inte att den användes förrän då hon själv som brud stod på den under vigseln 75. Förutom att ryorna användes som vigselryor kunde de också fungera som täcke i den symboliskt viktiga brudsängen 76 och dessutom hade de en uppgift både som sängkläder för fint främmande 77 och som vintertäcken. 78 En informant skriver att alla döttrar som fanns i hemmet skulle ha sin rya 79, en annan att flickor som gifte sig till en bondgård så måste hava 1 eller 2 ryår 80. Idealet verkar ha varit att en flicka skulle ha både en dubbel och en enkel rya, 81 men det kunde hända att det var ändast unga flickor från förmögnare hem som fick en dubbelryå till sin brudutstyrsel. 82 Hjördis Dahl nämner att de enkla skärgårdsryorna också kunde vävas till brudryor 83 och en man från Kumlinge, född 1894, skriver att hans mors brudrya var en enkel rya. 84 En tredje typ av rya, lappryan, som hade gamla tyglappar som nock, nämns också av ett par informanter 85 och betraktas då som den allra enklaste formen av rya. Det förekom enligt informanterna både att ryorna vävdes hemma av gårdens folk 86 och att en rysätterska kom på hembesök 87 eller att ryorna vävdes hos henne. Enligt Hjördis Dahl vävdes skärgårdssryorna troligen inte av särskilda yrkesväverskor, utan i varje hem likväl som andra hemtextilier. Mot slutet av 1800-talet blev emellertid s.k. grannryor eller rosryor, en typ av dubbla prydnadsryor med stora blommor i lysande färger, moderna och det var då som man i större utsträckning slutade att väva ryor i två våder (delar) och började anlita yrkesväverskor (som hade bredare vävstolar) för arbetet. 88 Flera 73 Dahl 1987, s KIVÅ M KIVÅ M KIVÅ M KIVÅ M KIVÅ M 2490, M 2559; SLS 732, s , s , s , s , och s KIVÅ M SLS 732, s KIVÅ M KIVÅ M Dahl 1981, s KIVÅ M KIVÅ M 2559; SLS 732, s KIVÅ M 2490, M 2491, M 2510, M 2511, M 2513, M 2517, M KIVÅ M 2514, M Dahl 1980, s.13 och s

16 av de informanter som nämner att ryorna vävdes hemma nämner också att dubbelryor var ovanliga, t.o.m. okända för dem, 89 eller att ryorna vävdes i två våder Högsängarnas sänguppsättningar Förutom de redan tidigare nämnda ryorna och kläder som skulle räcka långt fram i livet intog också (andra) textilier en central plats i brudens hemgift under den tid som behandlas. Enligt en kvinna född 1915 var hemgiften viktig ännu en bit in på 1900-talet: I min barndom talades det om hur många sängar kläder en brud medförde på flyttlasset. Ett bolster, ett täcke och två-tre dynor var en säng kläder. 91 En brudbod, d.v.s. allt en flicka samlat åt sig som hemgift bestod av så många sängar kläder det fanns tid och råd med att anskaffa. En säng kläder bestod av: 1 bolster, 2 dynor, 2 lakan, 2 örngottsvar, 1 täcke, fäll eller rya. Hade bruden t.ex. 6 sängar kläder hade hon då vanligen fyra täcken, 1 rya och 1 fäll. Allt var hemmagjort frånsett något bommullsgarn som köptes till ränning för en del vävnader 92 En del informanter nämner att man hade så mycket som 12 sänguppsättningar och att dessutom t.ex. handdukar av linne och borddukar kunde ingå. Ofta sägs att ingenting, eller i det närmaste ingenting, av utrustningen köptes. 93 Man kan anta att en säng i dessa fall betyder en väggfast högsäng. Helgdagsfina klädda högsängar med sparlakan (kallades även förhängen eller sängtäcken) blev enligt Hjördis Dahl allmänna i södra Finland först långt in på 1800-talet och i t.ex. Brändö, Iniö och delar av Houtskär hann de inte ens bli allmänna innan högsängarna redan börjat bli omoderna under 1800-talets senare hälft. 94 Vissa informanter nämner att det inte förekom sparlakan, 95 andra kommenterar dem inte alls, men att sparlakan förekom bekräftas ändå av flera informanter. 96 Vanligt verkar ha varit att byta mönster då sparlakanen av någon anledning byttes, snarare än att hålla sig till någon traditionell typ av förhängen. 89 KIVÅ M 2491, M 2513, M KIVÅ M KIVÅ M SLS 732, s SLS 732, s Dahl 1987, s , s. 66, s och s KIVÅ M KIVÅ M 1915, M 1919, M 1923, M 2024, M 4361, M 4410, M 4420; SLS 732, s , och s

17 På de tre fotografierna av högsängar (se bilaga II) syns sparlakan av tre olika typer. Två av sängarna har också handkläden (kallades även långhanddukar eller prydnadshanddukar). Handklädena, som främst verkar ha varit en helgdekoration, var långa och smala, enligt informanterna ca 40 cm breda 97 och de var vanligen utsmyckade med spetsar eller broderier. Högsängen från Houtskär är också tydligt finbäddad med spetsprydda överlakan och kuddar. En både dekorativ och praktisk funktion i sängarna hade t.ex. granna täcken och ryor eller fällar. I skärgården hade man ofta rötofs (tofsen av vass) och fjäder som underlag och därför blev bolstervar också allmänna tidigt, då sådan fyllning inte såsom halm går att ha lös i sängarna med bara ett tyg över. 98 Man hade också i högre grad än på annat håll vepor (yllelakan) och använde dem mer än linnelakan långt fram i tiden. 99 Ofta verkar man ha haft vepor och ryor om vintern och tunnare täcken samt ev. lakan om sommaren. 100 Hördis Dahl nämner täcken som en statussymbol framför andra i hemgiften, men åtminstone i de svar jag gått igenom förefaller ryorna ha en mer framträdande roll ännu en bit in på 1900-talet. Sparlakanen var ett exempel på textilier som rent praktiskt kunde utestänga köld och drag och ge de sovande möjlighet till ett visst mått av avskildhet, men som med tiden blev främst prydnadsoch statusföremål. 101 Högsängarna kunde bli rena textilutställningar där det var viktigt att ordna så att spetsar, överlakan och utsmyckningar hos uppvisningssängkläderna syntes. Överlakan, spetsprydda kuddar, finare ryor och liknande var då något som främst var för att se på och som inte var till för hemfolk utan endast för fint främmande att sova i Textilierna som en del av inredningen Omkring sekelskiftet 1900 började också andra inredningstextilier än högsängarnas bädduppsättningar att bli vanligare. Småningom började man t.ex. ha handvävda vita dukar av handspunnet lingarn vid speciella tillfällen 103 och också trasmattor blev en del av inredningen. Vanligt verkar ha varit att mattorna, åtminstone i vissa gårdar, kom i bruk redan i slutet av 1800-talet, men till att börja med var i användning till helger eller om sommaren 97 KIVÅ M 1923, M Dahl 1987, s Dahl 1987, s KIVÅ M 4351, M 4355, M 4401; SLS 732 s , s , s Dahl 198, s KIVÅ M 2514, KIVÅ M SLS 916. Ifall dessa dukar användes i storstugan eller enbart i finrum nämns inte. 16

18 och först senare förekom till vardags och i alla hem. 104 Många informanter uppger att det som användes som skydd för golvet var delar av gamla nät eller bastmattor av mjölsäckar 105, trasmattorna var då antagligen snarare att betrakta som prydnader. Gardinerna är i många fall ungefär samtida med trasmattorna. Först kom gardinerna till anderstugan och kanske till någon kammare, sedan kom de i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet, 106 i vissa fall dock så sent som fr.o.m.1920-talet, 107 i användning också i storstugan. Många av informanterna uppger att de först haft s.k. halvgardiner (gardiner som täckt den övre fönsterhalvan) av lärft i storstugan. På många ställen hade man också jalusier, en typ av gardiner som kunde dras för den nedre delen av fönstren under natten Textilierna och högtiderna Att ändra just användningen av textilier tycks länge ha varit ett sätt att åstadkomma högtidsstämning. Ofta var nog målet närmast att få det lite ljusare, lite renare och lite mer väldoftande. Att klä upp stugan med textilier av olika slag gav också tillfälle att visa hur skickliga hantverkare husets kvinnor var och hur välmående gården var. 109 När trasmattorna var ett nytt fenomen togs de fram speciellt till jul och midsommar 110 och man tog också senare om möjligt fram bättre och vackrare mattor till festliga tillfällen såsom barndop, bröllop och läsförhör. 111 En kvinna från Kökar född 1900 berättar för sin del att alla skulle ha nya kläder vid jultiden: Drengarna skulle ha nya kler. Pigårna skulle ha län(linne?)klenning och ny stubbkjol. Hemfålkke måsta få nytt, karan rutåga bussaroner, barnen nya klenningar, endast matmor hade så många ungdomsklenningar så de skulle recka inpå ålderdomin. 112 I många fall fick högsängarna stå finare uppbäddade under hela sommarhalvåret, då det var möjligt för hushållets medlemmar att sova annanstans än i storstugan och det mesta av arbetet också kunde utföras på annat håll. 113 I de flesta fall verkar man också ha bäddat högsängarna annorlunda till alla helger 114 så att sparlakanen var lite mindre fördragna än till vardags och också handkläden togs fram. 104 KIVÅ M 1915, M 1919, M KIVÅ M 1914; SLS 732, s och s KIVÅ M KIVÅ M 1915, M KIVÅ M 1916, M 1919, M Kostet & Puhakka 2001, s KIVÅ M 1915, M KIVÅ M SLS 750, s SLS 732, s , och s KIVÅ M 4351, M

19 En sed som levde kvar till tiden omkring år 1900, i vissa fall t.o.m. ännu längre och verkar ha kommit ur bruk då man inte längre hade mörka nerrökta stockväggar i stugorna, var att klä upp stugan, ha klätt i tak, med lakan, granna dukar och olika speciella föremål vid högtidliga tillfällen. Julklädet skulle enligt en informant fästas i taket ovanför matbordet 115, medan man vid bröllop klädde hela taket med lakan och granna dukar. 116 En informant från Kökar beskriver det så här: Beroende på utrymmet så spändes ett eller två vita bomullslakan från mellantaket ned mot långbänkarna i bordsknuten och ett i taket, kant i kant med vägglakanden. Under tak nålades en eller flera granna silkesdukar med långa nedhängande fransar vanligen diagonalt mot lakanet. Under duken och kring lakanens kanter hängdes mycket vackra julprydnader inköpta i Stockholm eller Rävel 117 för detta ändamål samt hemlagade rosetter och andra prydnader av vackert färgade fågelfjädrar och band. Vägglakanden pryddes med samma dekor. 118 Enligt denna informnat var det just denna dekoration som skapade julstämningen. En annan informant nämner att det var viktigt att alla i huset skulle äta sin julmat under vitt och enligt henne sades det också att det alltid funnits vitt på sängarna i hennes hemtrakt, också om hemmet varit fattigt. De långborddukar av lin eller blår som kunde användas då det dracks kaffe på läsförhör, barndop, bröllop och under julhelgen var enligt henne också vita. 119 Om man jämför med en annan informant som skrev att man måste ha färgade örngott åt drängarna eftersom det förekom de inte tvättade sig så ofta 120 tycker jag man får en bild av vad det vita kunde stå för. 6. Nyheter och kontinuitet En stor del av brukstextilierna var kläder och om dem berättas, att det som var nytt i allmänhet användes till helgdags- eller söndagskläder, medan det som blivit gammalt och slitet kunde tas i bruk till vardags. En informant skriver om kvinnorna på sin hemö Kökar, att de 115 KIVÅ M KIVÅ M Tallinn 118 KIVÅ M 2512, man född KIVÅ M 1919, M 1923, M 2517 och SLS 732, s KIVÅ M

20 som gifte sig med fiskare som ej hade någon jord fick nöta och vända på sina ungdomskläder. Långa flickkjolar kortades av och vändes opp som ner så länge de höll ihop. 121 Hon berättar också att kvinnorna på vardagar då de gick ut i dåligt före kunde hala opp ytterkjolen över axlarna och då tävlades det om att ha de vackraste underkjolarna. 122 Som motvikt fanns också finkläderna, av vilka somliga kunde bäras hela livet vid högtidliga tillfällen och till och med ärvas i flera generationer. I 20-års åldern var det vanligt att flickor fick en egen ny svart klänning av sina föräldrar, som de sedan användes endast till brudklänning, som kyrkklänning och vid begravningar. Den sparades hela livet igenom, för att sen bliva jordkläder då Döden kom. 123 Att ha kläder för alla tillfällen gav säkert också status, eftersom det inte alls var självklart: Folk lånade kläder, om det var en begravning eller dylikt så gick man till granne eller släckting och lånade. 124 Textilier eller andra föremål användes naturligtvis tills de verkligen tog slut, lappades, lagades och återanvändes eller användes på nya sätt p.g.a. värdet hos råvaran. Men en annan orsak var säkert att man hade en annan känsla för föremålen då de var handgjorda och man var medveten om det arbete som låg bakom. 125 Informanten ovan berättar också att Kökars kvinnor har haft för vana av gammalt att spara sina ungdomsklänningar hela livet. Så och sina silkesdukar som de fått som unga. 126 Dukarna var då ofta fästmansgåvor och kunde ha ett stort symbolvärde, kanske det rentav vägde tyngre än den påtvingade kontinuiteten. Trasmattorna är ett välkänt exempel på återanvändning. Förutom att basmaterialet är gammalt tyg kunde man i skärgården också använda gamla slitna fiskebragder och säckar som inslag. 127 En informant berättar också att en nottrasa, d.v.s. delar från en gammal abborrnot, kunde bredas över halmen underst i sängen. 128 Mer eller mindre återanvänt material, t.ex. äfsingar (korta trådändor som blev över då man vävt slut en väv) knöts enligt en informant ihop och tvinnades med ny ull för att sedan vävas till vardags filtar och en annan informant nämner att också stickylle, upprispat garn som 121 SLS 792, s , kvinna född 1900 Kökar. SLS 792, s SLS 792, s SLS 792, s , kvinna född Korhonen 1999, s SLS 792, s KIVÅ M 1915; SLS 732, s SLS 732, s

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder

Längtan att skapa med händerna. att lära konsthantverk i studiecirkel. Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Längtan att skapa med händerna att lära konsthantverk i studiecirkel Ann-Marie Laginder Bildningsförbundet Östergötland

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Unga som har sex mot ersättning

Unga som har sex mot ersättning Unga som har sex mot ersättning En kunskapsöversikt till stöd och hjälp Linda Jonsson och Caroline Engvall Socialsekreterare, fältassistenter och kuratorer på ungdomsmottagningar och många fler möter

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Ensam inte alltid stark

Ensam inte alltid stark Ensam inte alltid stark Foto: Sofie Sahlén-Hurdén En delrapport, maj 2013. Lars Dahlgren, professor emeritus, Sociologiska institutionen, Umeå Universitet Klas Göran Sahlén, forskare Institutionen för

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Arbetarlitteratur då och nu

Arbetarlitteratur då och nu Lunds universitet Litteraturvetenskapliga institutionen Handledare: Bibi Jonsson 2009-01-15 Pernilla Tonning SSLK01 Arbetarlitteratur då och nu en jämförelse mellan Kvinnor och äppelträd, Mig äger ingen

Läs mer

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att vara delaktig Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att

Läs mer

Ingela Olsson Moris AB, 2012

Ingela Olsson Moris AB, 2012 Ingela Olsson Moris AB, 2012 Barnuppfostran i olika kulturer Synen på barn utifrån kultur och religion Ingela Olsson Ingela Olsson Moris AB, Helsingborg, 2. rev. uppl., 2012 http://www.ingelaolsson.se/

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan

MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan 2003:031 PED EXAMENSARBETE MOTIVERA MERA Skönlitteraturens vikt i gymnasieskolan SOFIA ASPLING ANNELI WENNBERG PEDAGOGUTBILDNINGARNA PRAKTISK PEDAGOGISK UTBILDNING med inriktning mot gymnasielärare VT

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Rapport 2010:28. Det blir många nej. -konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi

Rapport 2010:28. Det blir många nej. -konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi Rapport 2010:28 Det blir många nej -konsumtionens meningar och villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi Karin M Ekström och Torbjörn Hjort Det blir många nej - konsumtionens meningar och villkor för

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till

De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr. samt några till Lars Bägerfeldt & med källuppgifter och astronomiska tolkningar av Göran Henriksson 2 De två totala solförmörkelserna 3337 och 3299 f.kr.

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer