Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förändringar hösten Den politiska viljeinriktningen Täbys förutsättningar Förbättrad målstyrning Ekonomisk utveckling perioden Budgetpropositionen Skatteunderlagsprognos Täbys ekonomi Långsiktig finansiell analys Finansiella mål Resultatbudget 2015 och plan Nämndernas driftredovisning Investeringar Finansiering och likviditet Förutsättningar för bostadsproduktion Förutsättningar för företagsetableringar och arbetsplatstillväxt i Täby Täbys befolkning aktuell situation och prognos Kommunkoncernen De kommunala bolagen Utmaningar för Täby Kända faktorer som påverkar Täbys utveckling Utvecklingsområden Gemensamt ansvar för helheten i Täby kommun Flexibilitet Ta tillvara teknikutvecklingen Förebyggande verksamhet Program för mandatperioden avseende uppföljning av kommunala angelägenheter som utförs på uppdrag av Täby kommun Kommunstyrelsen Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Uppdrag Budget Stadsbyggnadsnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Uppdrag Budget

3 Taxor och avgifter Lantmäterinämnden Nämndens ansvar och uppgifter Budget Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Budget Taxor och avgifter Kultur- och fritidsnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Uppdrag Budget Socialnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Utvecklingsarbete inom individ- och familjeomsorgen Inriktnings- och effektmål Uppdrag Övriga verksamhetsförändringar Budget Nyckeltal och volymer Taxor och avgifter Barn- och grundskolenämnden Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Indikatorer Uppdrag Budget Nyckeltal och volymer Taxor och avgifter Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Indikatorer Uppdrag Budget Nyckeltal och volymer Beskrivning bostadsprojekt Investeringsplan för Täby kommun

4 Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Täby kommun mandatperioden

5 I TÄBY Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna under mandatperioden Efter åtta framgångsrika år lämnar Alliansen regeringstiden bakom sig. Istället formas en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ur ett kommunalt perspektiv kan detta få allvarliga återverkningar på Täbys kommunala ekonomi. De tre partier som står till vänster i svensk politik har alla gått till val på förslag som skulle innebära att Täby tvingas betala ytterligare 40 Mkr i skatteutjämning utöver de 420 Mkr vi redan betalar till systemet. Förslagen om exempelvis obligatorisk gymnasieskola, mindre klasser i skolan och traineeplatser för unga i offentlig sektor kommer alla att få stora ekonomiska konsekvenser. Om kommunerna kommer att kompenseras för de höjda utgifter som detta medför är mycket osäkert. Vi kan således räkna med en ekonomiskt mer osäker mandatperiod vilket i sin tur innebär att vi i den ekonomiska planeringen måste ta höjd för detta genom att se över intäkts- och kostnadsbilden i alla verksamheter. Alliansregeringens två mandatperioder långa tid i Rosenbad har inneburit en starkt liberal utveckling för Sverige. Makt har flyttats från det politiska systemet till individen och familjen. Skattetrycket har lättat i avsevärd omfattning genom exempelvis jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer. Bidragspolitik har bytts mot jobbpolitik. Trots att regeringstiden omfattat den allvarligaste globala finanskris som världen upplevt sedan 30-talet och en långvarig lågkonjunktur har Sverige under Alliansregeringen lyckats skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Sysselsättningsgraden är högst i Europaområdet och statsskulden är till skillnad från nästan alla andra länder lägre än före krisen. Ett välskött fögderi lämnas över till den nya regeringen. Fyra partier ska styra Täby Valresultatet 2014 visar att väljarna vill att Täby ska styras av en fyrpartiallians. Vi har en gemensam hållning till individens behov av valfrihet, att kvaliteten är hög i våra gemensamt finansierade verksamheter och att förskola, skola och äldreomsorg, välfärdens kärna, prioriteras. Ett mycket lyckosamt exempel är utvecklingen i grundskolan. Under de senaste åtta åren har Täby avancerat i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelser över grundskolan från plats 26 till plats 2. Ambitionen för den kommande mandatperioden är att Täby ska höja utbildningskvaliteten ännu ett steg och skapa Sveriges högsta utbildningskvalitet. Det är också viktigt att utveckla kultur, idrott och fritid. Mandatperioden kommer att kännetecknas av ordning och reda i vår gemensamma ekonomi. Det innebär god budgethållning för att undvika underskott. Samtidigt kännetecknas tiden framöver av en ekonomisk osäkerhet i relationen med staten. Täby är inne i en period av stark utveckling i form av bostadsbyggande, utvecklad kollektivtrafik och investeringar i skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden. Vi ska arbeta med att fylla den utpekade regionala kärnan, Täbys centrala delar samt Arninge, med ett innehåll som ger Täbyborna bättre service i form av välfärd, attraktiva bostadsområden, utvecklad Roslagbana, kultur, idrott och andra aktiviteter. Vi vill också utveckla våra lokala stadsdelscentrum. Kommunala investeringar ligger tidigt i olika processer och intäkterna kommer först senare. Detta är en utmaning som måste ges särskild omsorg och kontroll. En mo- 5

6 dell för att i samarbete med näringslivet hitta alternativa finansiella möjligheter och ägande av välfärdverksamhetslokaler ska utredas för genomförande. Respekten för att människor ska få behålla så mycket av resultatet av sitt arbete gör att skatten ska hållas så låg som möjligt. Alliansen i Täbys målsättning är därför att kommunalskatten ska vara oförändrad. Inom de områden som Täby kommun ansvarar för är det viktigt att ständigt arbeta med effektiviseringar. Täby ska vara en av de kommuner som får ut mest värde för pengarna. Samtidigt ska kvaliteten i välfärdsverksamheterna ovillkorligen hålla en hög nivå i ett nationellt perspektiv. Både utveckling av verksamheterna och kvalitetssäkringsarbetet måste därför prioriteras och förstärkas i än högre utsträckning än hittills. För Täby och några andra kommuner i Sverige är den kommunala finansieringen av skatteutjämningen en mycket tung belastning. Staten står för den absolut lövervägande delen av finansieringen. En mindre del av systemet finansieras av några kommuner och för Täbys vidkommande uppgår summan netto till ca 420 Mkr och vi kan räkna med att summan ökar till 460 Mkr. En statlig skatteutjämning är nödvändig. Om detta är alla överens. Däremot är det orimligt att några få kommuner tvingas finansiera verksamhet i andra kommuner. Utbyggd kollektivtrafik Täby är i behov av mer kollektivtrafik. Roslagsbanan utvecklas under mandatperioden med bland annat dubbelspår, 22 nya tågsätt, buller- och säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder innebär att kapaciteten ökar med 80 procent och det går att planera för styv 10- minutertrafik på både Vallentuna- och Österåkergrenarna. En prioriterad fråga under mandatperioden är att arbeta för att dra Roslagsbanan till Arlanda. En fråga som bör utredas ytterligare är förutsättningarna för att förlänga Roslagsbanan till centrala Stockholm. Dessutom är en tunnelbanelösning nödvändig. Täby kommun ska överlägga med den särskilda förhandlingsman med ansvar för utvecklingen av bland annat spårbunden kollektivtrafik som regeringen utsett. Det är angeläget att förhandlingsvägen hitta den optimala tunnelbanelösningen som gagnar Täby och Nordostsektorn. Täby ska 2015 bli medlem i Kompass, ett partipolitiskt och leverantörsoberoende nätverk av kommuner som vill främja idén om spårbilar som transportsystem. Trygg i Täby Genom Trygg i Täby finns ett brett förebyggande arbete mot skadegörelse, brott och droger och ett mycket gott samarbete med Täby närpolis. Polisen genomgår en stor organisationsförändring och blir från 2015 en nationell myndighet. Polisen kommer att organiseras i lokalpolisområden och ställa ut medborgarlöften utifrån den lokala problembilden. Vi vill att dessa medborgarlöften ska formuleras och införas med en bred lokal förankring. Inbrott i hemmen är en fråga som är ständigt aktuell och drabbar enskilda hårt. Samarbetet mellan polisen och grannsamverkan behöver fördjupas och utvecklas för att göra det svårare för inbrottstjuvar. Verksamhetsplan (117)

7 Det är synnerligen viktigt att det är rent, snyggt och fritt från klotter och skadegörelse i Täbys offentliga miljö. Gång- och cykelbanor samt tunnlar ska vara trygga och väl belysta och buskage ska röjas. Sedan många år har vi prioriterat arbetet med trygga skolvägar och hög trafiksäkerhet i anslutning till våra förskolor och skolor. Det är viktigt att våra barn på egen hand, eller tillsammans med vuxen, tryggt ska kunna gå eller cykla till skolan. Vår politik Samverkan mellan polisen och Trygg i Täby ska utvecklas En bred lokal förankring av polisens medborgarlöften ska säkras Fler personer ska uppmuntras att genomföra trygghetsvandringar i kommundelarna Entreprenörer, fastighets- och anläggningsägare ska följa kommunens klotterpolicy Ökat medborgarfokus Kommunen är till för sina invånare. Täbyborna är kommunens ägare och finansiärer. Invånarnas kontakter med kommunen ska på alla sätt underlättas och kommunens service och bemötande förbättras. Demokrati, insyn och öppenhet ska vara kommunens hörnstenar. God information och en väl fungerande kommunikation är förutsättningar för att invånarna ska göra rationella val och ta vara på de goda möjligheter till valfrihet som ges i Täby. Alla uppföljningar, kvalitetsmätningar, resultat och enkäter som görs ska vara tillgängliga för Täbyborna, i första hand på kommunens hemsida. Täbyborna har ett stort mått av valfrihet inom välfärdsverksamheterna. För många är det numera en självklarhet att exempelvis kunna välja förskola, skola, musikskola och äldreomsorg. Utöver de områden för vilka vi redan idag har utvecklad valfrihet kommer en rad andra att utredas i detta avseende under mandatperioden. Fler områden för valfrihet kommer att utvecklas under de kommande åren. Arbetet med att utveckla fler områden grundat på lagen om valfrihet, LOV, är prioriterat under den kommande mandatperioden. Konkurrens ger ökad kvalitet och vi vill både stärka kommunens egna verksamheter och välkomna privata utförare på lika villkor. Förtroendevalda har alltid ansvaret för skattepengarnas användning och för den verksamhet som bedrivs. Inom ramen för projektet att utveckla Galoppfältet till en ny kommundel genomfördes en framgångsrik medborgardialog. Större projekt ska även framöver använda denna metod för ett ökat deltagande från Täbyborna. Vår politik Vi värnar valfrihet och mångfald inom välfärdsverksamheterna, fler områden för valfrihet kommer att utvecklas under de kommande åren Ett arbetsmarknads- och näringslivsutskott bildas under Kommunstyrelsen för att ytterligare stärka kommunens arbete med dessa viktiga frågor Verksamhetsplan (117)

8 Arbetet med medborgardialog vid större projekt ska även framöver användas för ett ökat deltagande från Täbyborna Aktiv näringspolitik Företagen är viktiga för Täby kommun och vi vill ytterligare förbättra förutsättningarna för ett bra företagsklimat. Ett fritt näringsliv, växande och fler företag är grunden för vårt välstånd. Samarbetet med näringslivet är viktigt och förutsättningarna för företagande kan förbättras ytterligare. Täbybornas skattepengar ska inte riskeras och kommunen ska inte medverka till att konkurrensen på marknaden snedvrids. Ett särskilt arbetsmarknads- och näringslivsutskott bildas under kommunstyrelsen för att ytterligare stärka kommunens arbete med dessa viktiga frågor. Konkurrens har bestående och långsiktiga positiva effekter i ekonomin. Ett företag som har en dominerande ställning får inte missbruka denna ställning. Faktorer som har betydelse vid fastställande av dominans är exempelvis marknadsandelar, finansiell styrka, förekommande hinder för nyinträde av företag, tillgång till nödvändiga insatsvaror eller nödvändig infrastruktur. Vår politik: Aktivt bidra till goda förutsättningarna för utveckling och tillväxt i etablerade företag samt underlätta för företag att starta i eller flytta till Täby Upphandlingsprocessen ska utvecklas med likabehandling, öppenhet och professionella kravspecifikationer som i slutänden ska gynna Täbys medborgare. Det är angeläget att fler företag ges möjligheter att vara med Utmaningsrätten ska tydliggöras Leverantörer/partners ska ha utvecklade kvalitetssystem som säkerställer att det är professionella organisationer som levererar till kommunen och dess medborgare Upphandlingen ska ske professionellt med hanteringsmässigt förenklade specifikationer, i en väldefinierad och transparent process. Alla upphandlingar ska hanteras elektroniskt för ett effektivt anbudsförfarande Alla medarbetare i kommunen som i sin tjänst kommer i kontakt med näringslivet, ska ha ett kundorienterat förhållningssätt och se till att kommunen följer lagar och regler Integration Vi välkomnar alla som väljer att flytta till Täby. Oavsett om de kommer från andra delar av Sverige eller från andra länder vill vi göra allt vi kan för att varje person ska finna sig tillrätta i samhällsgemenskapen och kunna ha ett bra liv med arbete, utbildning och fritid. I Täby ska vi verka för en absolut nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet. Vi ska ta emot flyktingar på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Språkundervisningen Verksamhetsplan (117)

9 måste prioriteras tillsammans med förankringen av grundläggande värderingar om öppenhet, tolerans och alla människors lika värde. Vår mottagning ska inte vara kravlös. Målsättningen är att en nyanländ efter de två första introduktionsåren ska vara självförsörjande. Arbetslinjen är viktig för att snabbt komma in i samhället och därför behöver samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Täby kommun. En statlig utredning föreslår att SFI från 2016 ska upphöra som egen skolform och bli en del av Komvux, vilket kommer att leda till en ökad flexibilitet, bättre individanpassning och därmed ökad kvalitet. Det kommer också att bli möjligt för den enskilde att läsa SFI kombinerat med både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning eller arbete. Studier och/eller arbete ska motsvara 40 timmar per vecka. Vi vill också se en fortsättning av de framgångrika integrationsinsatser som sker genom ideella initiativ i kommunen. Ett gott exempel är t.ex. Rotarys Vänfamilj i vardagen som är ett faddersystem i vardagen för familjer från andra länder som bor i Täby. Vår politik: Kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen om nyanlända ska fördjupas och effektiviseras Mer resurser ska satsas på språkundervisning så att nyanlända så snabbt som möjligt kan börja arbeta och bli självförsörjande Stadsbyggnad I Täby skall stadens service förenas med närhet till en god miljö, en ostörd natur och friska vattenområden. Stadsbyggnadsplanerna ska utgå från Täbybornas önskemål och behov. För att bevara halva Täby grönt ska utbyggnad av bostäder främst ske i centrala delar på ytor som redan är bebyggda eller hårdgjorda. Vid all nybyggnation vill vi uppmuntra till en mångfald av olika bostadsformer med god arkitektonisk utformning och i miljömässig framkant. I nya och befintliga bostadsområden ska olika former av samhällsservice tillföras, såsom affärer, förskolor, skolor, kollektivtrafik och möjlighet till fritid och kultur. Vi är måna om att värna kommunens villaområden och kommer inte att medverka till att villatomter slås samman för att ersättas av stora flerfamiljhus, som kan förstöra villakaraktären. Vår politik: Utbyggnaden av bostäder ska främst koncentreras till fyra områden: Täby centrum, Arninge-Ullna, Galoppfältet och Västra Roslags-Näsby Vi vil se en koppling med en Ekodukt mellan Galoppfältet och Centralparken för att minska barriäreffekten från E18 Verksamhetsplan (117)

10 Ett utvecklingsprogram för lokala stadsdelscentrum ska tas fram för Täby kyrkbycentrum, Skarpängs centrum, Gribbylunds centrum och Näsbyparks centrum Kommande utveckling av området vid Näsby slott ska ske varsamt och anpassas till den kulturhistoriska och rekreativa miljön En utredning, i kombination med en medborgardialog, om utveckling av Gripsvallsområdet ska göras i syfte att förstärka den gröna kilen, skapa en grön entré samt ev. kunna bygga längs Täbyvägen och Fjätursvägen med villor och radhus Cykelvägar, parkering och lokalgator Vi vill se ett långsiktigt underhåll och utbyggnad av kommunens egna vägar och cykeloch gångstråk samt en förbättring och en utbyggnad av infartsparkeringarna. Vi vill öka trafiksäkerheten i Täby. Vi vill fortsätta att satsa på Skolvägsprojektet och genomföra en medborgardialog om nya hastigheter på lokalgatorna. Avfarten från Norrortsleden vid Karby ska byggas om för ökad framkomlighet. Korsningen Herkulesvägen/Centralvägen ska få bättre framkomlighet genom ombyggnation. Infartsparkering för både bil och cykel, i kombination med en ökad och effektivare kollektivtrafik, minskar rusningstrafiken på vägarna. Det totala antaletinfartsparkeringar i Täby kan öka genom samarbete med olika aktörer som har stora parkeringsytor, t ex handelscentra belägna i närheten av kollektivtrafik. Vår politik: Trafikdialog med boenden i våra närområden ska fortsätta liksom satsningen på skolvägsprojektet för ökad trafiksäkerhet för barnen En medborgardialog om nya hastigheter på lokalgatorna ska genomföras Mindre infartsparkeringar ska finnas vid Roslagsbanans stationer. Större infartsparkeringar skapas i Arninge, Täby Galopp, Roslags-Näsby och i Karby vid Norrortsleden/Roslagsbanan Cykel Det ska bli enklare att cykla i kommunen genom nya gång- och cykelbanor inom och mellan de olika kommundelarna. De nya cykelbanorna ska länkas till det regionala cykelvägnätet. Den antagna cykelplanen ska vara vägledande för arbetet. För att underlätta arbetspendling vill vi bygga en korsningsfri cykelväg, cykelstrada, genom kommunen från Arningeleden och söderut till Stockholm city. För att öka säkerheten på viktiga gångoch cykelstråk ska trafiken separeras genom linjemarkering. Driften av viktiga cykelstråk, i form av snöröjning och sandupptagning, ska skötas på ett sätt som möjliggör cykling året runt. Tydlig skyltning ska anordnas för bättre orienterbarhet inom kommunen. Vid kollektivtrafikknutpunkter ska cykelparkeringar anläggas. Vår politik: En cykelstrada ska byggas in mot Stockholm och vidare västerut Verksamhetsplan (117)

11 Trafiken på viktiga gång- och cykelstråk ska separeras genom linjemarkering för bättre säkerhet och bättre orienterbarhet ska åstadkommas genom tydlig skyltning. Saknade länkar i nätet ska kompletteras Driften av viktiga cykelstråk, i form av snöröjning och sandupptagning, ska skötas på ett sätt som möjliggör cykling året runt och vid kollektivtrafikpunkter ska cykelparkeringar anläggas Grönområden och parker Täby ska förbli en trivsam och trygg kommun att bo i med närhet till naturen. Vi ska värna våra större sammanhängande grönområden och bevara halva Täby grönt. Vi ska fortsätta att arbeta med grönplanens målsättning att det ska finnas en park i någon form inom 250 m och ett större grönområde inom 2 km från en bostad. Vi ska fortsätta att arbeta med upprustningen av våra parker och lekytor. I Täby ska det inte vara längre till en allmän lekpark än 500 meter från bostaden. Kommunen är en aktör i samhället och vi vill bredda initiativkraften och uppmuntra enskildas, föreningars och olika företagares insatser för miljö och natur. En strandpromenad ska skapas runt Vallentunasjön. Vår politik: Halva Täby ska vara grönt Det ska finnas en park inom 250 m, lekpark inom 500 m och större grönområden inom 2 km från bostaden Våra befintliga strandpromenader ska utvecklas och en ny skapas runt Vallentunasjön Miljö I Täby prioriterar vi miljöfrågorna och vi ska vara en föregångskommun som visar att tillväxt kan ske på ett hållbart och miljövänligt sätt. Täby kommun utgår från riksdagens 16 miljömål i miljöarbetet och riktar särskild uppmärksamhet på målområden som klimat, vatten, grönstruktur och god bebyggd miljö. Täbys klimat- och energistrategi ska utvecklas för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Den pågående utbyggnaden av konkurrensutsatt miljövänlig fjärrvärme är ett bra exempel på en klimatsmart utveckling som kan kombineras med bergvärme, solcellspaneler eller värmepumpar. Ett miljöbokslut ska upprättas årligen. Vi vill fortsätta utveckla våra grönområden och s.k. gröna "korridorer" i enlighet med grönplanen. De gröna kilarna ska fredas för bebyggelse och det är också viktigt att förstärka "portarna" in mot våra gröna kilar. Täby är en kommun med såväl havskontakt som med många sjöar. Vi vill därför fortsätta säkerställa vår vattenkvalitet och utveckla möjligheten till bad på fler platser runt om i kommunen. Inrättandet av ett naturreservat i Stolpaskogen ska utredas, en åtgärd som värnar om vår mest centrala skog i Täby. Det är dock viktigt att säkerställa utbyggnaden av dubbelspår för Roslagsbana samt att planera för ett elljusspår. Verksamhetsplan (117)

12 Täby kommun växer och då är det viktigt att vi bygger hållbart. Bebyggelse och verksamheter kan, genom koncentration i kombination med en god kollektivtrafik, bidra till en mer effektiv hushållning av regionens naturresurser. Varje detaljplan i ett större utbyggnadsområde bör innehålla ett hållbarhetsprogram. Vidare ska vi också pröva olika miljöcertifieringar vid mindre detaljplaner. Bullerskyddsprogrammet för minskat buller i bostäder ska fortsätta. Det ökade bullret från E18, Roslagsbanan samt flyget ska motverkas. Under 2015 kommer samtliga hushåll att erbjudas att sortera sitt matavfall. Vi ska även fortsätta erbjuda samtliga verksamheter såsom förskola, skola, vård- och omsorgsboende denna möjlighet. För att underlätta övrig hushållssortering ska återvinningsstationer finnas inom de olika kommundelarna och en ny återvinningscentral bör etableras i Nordost för att minska trycket på Hagby. Maten i våra kommunalt drivna verksamheter ska vara fri från antibiotika och skadliga kemikalier och i så stor utsträckning som möjligt vara tillagad på plats, med en ökad andel ekologiska och närproducerade råvaror. Vår politik: Täbys klimat- och energistrategi ska utvecklas för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Ett miljöbokslut ska upprättas årligen Den pågående utbyggnaden av konkurrensutsatt miljövänlig fjärrvärme ska fortsätta Matavfallsinsamling ska erbjudas samtliga hushåll i Täby Våra grönområden, korridorer och kilar ska utvecklas Bullerskyddsprogrammet för minskat buller i bostäder ska fortsätta. Det ökade bullret från E18, Roslagsbanan samt flyget ska motverkas Återvinningsstationer ska finnas inom de olika kommundelarna och en ny återvinningscentral bör etableras i Nordost för att minska trycket på Hagby Miljö- och hälsoskydd I samverkan med Vaxholm arbetar Täby för en ökad förståelse och kunskap om lagar och bestämmelser inom miljö- och hälsoskyddsområdet för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Tillsyn och kontroll av märkning och hantering av livsmedel, kemiska produkter samt försäljning av öl, tobak och receptfria läkemedel säkerställer att det är tryggt att leva i Täby. Kontroll av enskilda avlopp, allmänna bad, dagvattenanläggningar mm bidrar också till en säker miljö för invånarna. Utbildning och barnomsorg Eleverna i Täbys skolor visar mycket goda kunskapsresultat och en hög andel ungdomar går vidare till arbete eller högre studier efter avslutad gymnasieutbildning. Täbys grundskolor rankas som näst bäst när Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jämför utbildningskvaliteten i samtliga kommuner. Vi siktar på att nå Sveriges högsta utbildningskvalitet och att elevernas kunskaper och färdigheter ska stå sig bra även internationellt. Alliansen i Täby vill fortsätta att ge goda förutsättningar till förskolor, familjedaghem, skolor Verksamhetsplan (117)

13 och fritidshem så att verksamheterna kan utvecklas ytterligare och bedrivas med högsta kvalitet. Alla verksamheter ska präglas av hög kompetens och kvalitet, vara utvecklande, trygga och säkra för både barn, elever och personal. Arbetsro och arbetsglädje ska råda i väl fungerande miljöer. I Täby har vi nolltolerans mot kränkningar och mobbning. Det nås genom välgrundade och tydliga ordningsregler med sanktionsmöjligheter samt ett aktivt värdegrundsarbete. Vi ställer krav på modern informations- och kommunikationsteknik, IKT, i alla förskolor och skolor. Det betyder att takten i arbetet med att göra IKT till ett integrerat verktyg ska öka. Alla lärare och elever i de kommunala skolorna ska ges möjlighet att använda modern IKT i syfte att utveckla undervisningen och skapa en mer effektiv administration. Täby växer och befolkningsprognoserna pekar på att vi kan välkomna allt fler barn. Kommunen måste därför planera och färdigställa nya platser i förskolor och skolor. Det ska även finnas handlingsplaner för hur vi succesivt kan förbättra befintliga inne- och utemiljöer. Skadliga och hormonstörande kemikalier ska identifieras och fasas ut och lokalerna ska vara ändamålsenliga. Vår politik: Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet som står sig bra även internationellt Alla elever ska känna trygghet, arbetsro och arbetsglädje. Nolltolerans ska gälla mot kränkningar och mobbning Alla lärare och elever i de kommunala skolorna ska ges möjlighet att använda modern IKT Vi ska ha en långsiktig planering av nya utbildningsplatser och förbättring av befintliga inne- och utemiljöer Barnomsorg och förskola Vi värnar valfrihet och mångfald inom barnomsorgen och vill därför ha ett brett utbud av förskolor med olika pedagogiska inriktningar som drivs av såväl kooperativ och privata företag som av kommunen. Familjedaghem och en möjlighet att utnyttja vårdnadsbidraget ska erbjudas som komplement till förskolan i vår kommun. I förskolan ska arbetet ledas och bedrivas av legitimerade förskollärare tillsammans med övrig personal som har adekvat utbildning för att kunna stödja varje barns utveckling. Personaltätheten och den samlade kompetensen ska vara anpassad till de barn som finns i verksamheten. Antalet förskollärare ska öka och vi kommer därför att förtydliga kraven på en lägsta tillåtna andel förskollärare. Kommunens tillsynsverksamhet är en viktig funktion som vi ska fortsätta att stärka för att uppnå både en effektiv uppföljning av kvaliteten, säkerheten och en pedagogisk utveckling i förskolorna. Verksamhetsplan (117)

14 Vi vill också se över möjligheten att stödja förskolorna i sitt pedagogiska arbete genom att återinföra utvecklingsledare i språk, matematik, naturvetenskap och teknik. För att öka andelen högskoleutbildade förskollärare vill vi också återuppta utbildningsprogrammet där barnskötare i verksamheten kan utbilda sig till förskollärare. Vår politik: Andelen förskollärare ska öka Tillsynsverksamheten ska utvecklas med fokus på kvalitetskontroll, säkerhet och pedagogisk utveckling Utvecklingsledare i språk, matematik, naturvetenskap och teknik ska tillsättas Utbildningsprogrammet där barnskötare i verksamheten kan utbilda sig till förskollärare ska återupptas Grundskola I grundskolan är rektorernas kompetenta och tydliga ledarskap en prioriterad fråga. Rektor ska ha möjligheter att utse fler förstelärare och lokala utvecklingsledare samt tillämpa ökad lönespridning för att premiera goda arbetsinsatser och särskilt skickliga lärare. Lärarnas tid med elever ska öka, samtidigt som administration och andra arbetsuppgifter ska förenklas, i syfte att ge varje elev det den behöver för att klara kunskapsmålen. Undervisningen ska utgå från ett inkluderande arbetssätt som med hänsyn till individuella behov är inriktat på att alla elever ska nå minst godkända betyg. De som behöver stöd ska få det i tid och de som kan nå längre ska få hjälp och utmaningar för att nå högre kunskapsmål. Vi vill stärka rektorernas ledarskap och lärarna ska ges kontinuerlig fortbildning för ökade ämneskunskaper, didaktisk kompetens och pedagogiskt ledarskap. Likvärdigheten i Täbys skolor ska fortsätta stärkas och skolorna ska därför arbeta för att ha gemensamma bedömnings- och betygskriterier. Modersmålsundervisningen behöver integreras i verksamheternas pedagogiska arbete i varje berörd enhet. All skolverksamhet är skattefinansierad. Vi har total insyn i och styr endast över kommunens egna skolor. För att utveckla kvaliteten och upprätthålla en god dialog med alla skolor ska därför insynsbesök även fortsättningsvis göras i de fristående skolorna. Insynen i både kommunala och fristående skolor ska dessutom utvecklas i dialog med skolledning, personal, vårdnadshavare och elever. Alliansen vill ha daglig fysisk aktivitet i skolan. Vi vill också fortsätta den satsning som görs på fritidshemmen och utveckla möjligheten till fler idrottsaktiviteter på fritids i samarbete med föreningslivet. Vi vill också utreda hur man kan skapa en bättre samverkan mellan Kulturskolan och grundskolan så att barnen i år 1-3 kan delta i aktiviteter med konst, musik, dans och teater. En ny skolmåltidsupphandling ska genomföras under mandatperioden där vår ambition är att öppna för fler leverantörer som kan ge eleverna goda och näringsriktiga måltider Verksamhetsplan (117)

15 med antibiotikafritt kött samt en ökad andel ekologiska och närproducerade råvaror. Vi vill också att maten i så stor utsträckning som möjligt tillagas på plats och fortsätta planera för fler lokala tillagningskök för minsta möjliga negativa miljöpåverkan från produktion, transport och konsumtion av skolmaten. Vår politik: Lärarnas tid med elever ska öka, samtidigt som administration och andra arbetsuppgifter ska förenklas Rektor ska ha möjligheter att utse fler förstelärare och lokala utvecklingsledare samt tillämpa ökad lönespridning för att premiera goda arbetsinsatser och särskilt skickliga lärare Vi vill stärka rektorernas ledarskap och lärarna ska ges kontinuerlig fortbildning för ökade ämneskunskaper, didaktisk kompetens och pedagogiskt ledarskap Likvärdigheten ska stärkas och skolorna ska därför arbeta för att ha gemensamma bedömnings- och betygskriterier Insynen i både kommunala och fristående skolor ska utvecklas i dialog med skolledning, personal, vårdnadshavare och elever Vi vill införa daglig fysisk aktivitet, utveckla möjligheten till fler idrottsaktiviteter på fritids i samarbete med föreningslivet och utreda samverkan mellan Kulturskolan och grundskolan för elever i år 1-3 Gymnasieskola och vuxenutbildning Gymnasieskolan ska ge en stabil grund för fortsatta studier och arbetsliv. Med förbättrad studievägledning, rätt utbildning och låga trösklar till arbetsmarknaden kan vi få en snabbare övergång till högskola och arbetsliv. Samarbetet med Täbys lokala näringsliv ska öka möjligheterna till lärlings- och praktikplatser. Det gäller såväl för studie- och yrkesförberedande program som för gymnasiesärskolans elever. Innovationer och entreprenörskap ska stimuleras genom att ung företagsamhet (UF) ska erbjudas alla elever på gymnasieskolan. Vi vill också att Täby ska kunna erbjuda fler spetsutbildningar och att möjligheten att ta högskolekurser på gymnasiet ska utvecklas. Idag är det en självklarhet för Täbyborna att kunna välja gymnasieskola i hela Stockholms län. Vi vill värna och utveckla denna valfrihet. Alliansen kommer att vara pådrivande för att skapa en gemensam vuxenutbildnings/sfi-region i länet med valfrihet och möjlighet att kombinera arbete och studier. Det är angeläget med många aktörer i Täby. Vid kommande upphandling av vuxenutbildning ska det utredas om det finns behov av att Täby kommun startar i egen regi. Vår politik: Samarbetet med näringslivet ska öka möjligheterna till lärlings- och praktikplatser såväl för studie- och yrkesförberedande program som för gymnasiesärskolans elever Verksamhetsplan (117)

16 Innovationer och entreprenörskap ska stimuleras genom att ung företagsamhet (UF) ska erbjudas alla elever på gymnasieskolan Täby ska kunna erbjuda fler spetsutbildningar och möjligheten att ta högskolekurser på gymnasiet ska utvecklas Vi kommer att vara pådrivande för att skapa en gemensam vuxenutbildnings/sfi-region i länet med valfrihet och möjlighet att kombinera arbete och studier Social omsorg Människor i Sverige lever allt längre. En successivt ökad levnadsstandard parad med en allt effektivare hälso- och sjukvård har möjliggjort denna positiva utveckling. Allt fler äldre ställer samtidigt stora krav på äldreomsorgen. Under den kommande tioårsperioden ökar behovet av hemtjänst och boenden för äldre. Vi har tagit ansvar för att nya vård- och omsorgsboenden byggs i kommunen; antalet platser kommer att byggas ut enligt den särskilda boendeplanen under den kommande mandatperioden. Även framöver är det viktigt att boendeplanen följs och utvärderas kontinuerligt. Det är viktigt att det finns en mångfald utförare i konkurrens så att de äldre har stor valfrihet. Äldreomsorgen ska dock stå under strikt kommunal kontroll och tillsyn. Det är av särskild vikt att kommunens tillsynsenhet för omsorgsverksamheterna även i fortsättningen ges bra förutsättningar för att kunna fullgöra sina uppgifter. Som huvudprincip ska gälla att kommunen inte ska bygga och driva nya vård- och omsorgsboenden, dock ska som riktpunkt den nuvarande andelen platser i boenden som drivs i kommunal regi behållas (ca 18 procent). Vårdföretag ska välkomnas att driva verksamhet i kommunen enligt LOV. Under den kommande mandatperioden vill vi att berörda verksamheter gemensamt särskilt fokuserar på äldreomsorgens kvalitet. Det kommer att finnas platser på olika typer av boenden för äldre och det kommer att finnas olika utförare av hemtjänst men det är inte tillräckligt. Vi vill också att den äldreomsorg som bedrivs i kommunen ska hålla högsta kvalitet. Vi vill utveckla dialogen med utförare, medarbetare, brukare och anhöriga i alla olika verksamheter för äldre. En utredning tillsätts för att utveckla en kvalitetspeng med syftet att stimulera högre och förbättrad kvalitet på bl a vård- och omsorgsboenden Samtidigt som vi stärker hemtjänst och boenden måste vi prioritera insatser för att stimulera social samvaro och fysisk aktivitet. Seniorcenter i Täby Centrum är ett bra exempel på hur social isolering kan motverkas. Möjligheten att utveckla ännu ett seniorcenter i Täby Kyrkby och/eller en filial till det befintliga centret ska utredas. I Västra Roslags-Näsby planeras ett trygghetsboende med anpassade och trygga lägenheter i hyresrättsform. På Ångaren ska en Sinnenas trädgård utvecklas. I samband med att en total renovering av fastigheten genomförs i framtiden ska ett tillagningskök etableras på Verksamhetsplan (117)

17 Ångaren. En entreprenörsdriven restaurang på Ångaren ska då kunna öppnas även för allmänheten. Kontinuerligt ska möjligheterna till lokalt tillagad mat utökas. Under mandatperioden ska även planering av Allégårdens renovering och ombyggnad påbörjas. Omvårdnadslyftet innebär att personal inom omsorgsverksamheterna ges möjlighet till kompetenshöjning. Under 2013 har nästan 140 personer påbörjat en gymnasial vidareutbildning och under 2014 kommer cirka 100 personer avsluta sin vidareutbildning, vilket medför ett ordentligt tillskott av undersköterskor i verksamheterna. Omvårdnadslyftet ska ges fortsatt prioritet. Forskning visar också att fysisk aktivitet är mycket viktigt även för äldres livskvalitet. Därför vill vi fortsätta satsningen på att inspirera alla Täbybor till en hälsofrämjande livsstil med fokus på rörelse och glädje genom arbetet med Friska Täby. Behovet av en medicinskt ansvarig sjukgymnast för rehabilitering (MAR) ska utredas. När hemsjukvården överförs till kommunerna kan frågan aktualiseras. Träning är också en viktig fråga för vård- och omsorgspersonal vars dagliga arbete innefattar hårt fysiskt arbete och tunga lyft. Det är inte självklart att dessa medarbetare är i fysisk form att klara uppgiften. Vi vill därför utreda hur kommunanställd omsorgspersonal med fysiskt krävande arbetsuppgifter kan erbjudas fysisk träning på arbetstid i syfte att stärka kroppen att klara av den tunga arbetsbelastningen. Vår politik: En utredning om att införa en kvalitetspeng inom äldreomsorgen ska tillsättas Kvalitetspengen ska motverka fallskador och trycksår samt premiera god kost, ett gott bemötande och en god omvårdnad på såväl privat som kommunalt drivna boenden Äldreomsorgen i Täby ska år 2018 vara i länets absoluta toppklass Ytterligare ett seniorcenter ska utvecklas i Täby, gärna samlokaliserat med lokaler för idrott eller andra aktiviteter Personer med funktionsnedsättning För några år sedan infördes det särskilda kommunala bostadstillägget (KBH) för personer som ges insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). KBH har möjliggjort att personer som är fullständigt beroende av offentligt stöd har fått en ekonomi i balans. I samarbete med fem andra kommuner och flera studieförbund anordnar Täby kommun kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Syftet är att ge goda möjligheter till en meningsfull fritid för i alla. I Täby finns också sedan 2013 verksamhet på Gribby Gård för unga vuxna med funktionsnedsättning. Alliansen i Täby vill att insatserna för dessa grupper ska fortsätta att utvecklas och att ansträngningar ska göras för att öka antalet deltagare. Verksamhetsplan (117)

18 Under mandatperioden kommer frågan om nya boenden för personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, vara i fokus. Det är särskilt angeläget att unga personer i gruppen ges möjlighet att flytta till ett eget boende med särskilda stödinsatser. En tillgänglig arbetsmarknad är viktig och även personer med funktionsnedsättning måste ges möjlighet att prövas mot den ordinarie arbetsmarknaden. Vår politik: Det kommunala bostadstillägget för vissa funktionshindrade ska vara kvar Nya boenden för yngre personer med insatser enligt LSS ska ges särskild prioritet där kommunen ska vara öppen för olika alternativ i samverkan med brukare och anhöriga Kommunen ska föregå med gott exempel genom matchning av lediga tjänster och genom att anställa personer med funktionsnedsättning Arbetet med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning ska fortsätta att utvecklas och ansträngningar göras för att öka antalet deltagare Kultur och fritid Täby har ett rikt kultur- och föreningsliv. En viktig del av samhället som stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Kultur, idrott och fritid är viktiga områden både för dagens och för framtidens Täbybor. Täby växer och i en attraktiv kommun måste utbudet av dessa verksamheter vara rikt. Vi vill satsa på folkhälsa och goda möjligheter till rekreation, motion och idrott för alla. I Täby finns ingen motsättning mellan elit- och breddidrott, men kommunen prioriterar verksamheter för barn och ungdomar såväl inom idrotts- som kultursektorn. Det är av stor vikt att både pojkars och flickors fritidsintressen tillvaratas, inte minst inom idrotten. Fritid och idrott Under kommande år vill Alliansen förverkliga en ny simhall, upprustning av Sportcentrum, nya idrottshallar i Arninge och på Galoppfältet, anlägga fler konstgräsplaner och utreda förutsättningarna för en slalomanläggning vid Ullnabacken. Vi vill också verka för utvecklade möjligheter för gymnastiken, friidrotten och innebandyn som alla idag har otillräckliga lokaler. En ny tillfällig hall för bland annat innebandy är under uppförande vid Nytorp. Om inte lösningar i anslutning till befintliga hallar kan skapas, återstår för såväl innebandyn som för gymnastiken alternativ i samband med en ombyggnad/renovering av Täby Sportcentrum eller med nya anläggningar på Galoppfältet eller i Arninge. Friidrotten i Täby ska i samarbete med andra kommuner använda den nya hallen i Sollentuna. Vid renoveringen av Sportcenter ska lokaler iordningsställas för friidrott inför hösten 2015 och då ska också den första skolidrottsplatsen en så kallad Friplass efter norsk modell, invigas. Verksamhetsplan (117)

19 Täby IP/Vikingavallen ska upprustas och förstärkas. Det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv och här blir samspelet med fotbollförbundet och IK Frej avgörande. Vi vill också förbättra för motionärer och allmänt friluftsliv i kommunen. Femkilometersspåret i Stolpaskogen ska få elbelysning, bland annat för att uppnå ökad tillgänglighet, säkerhet och trygghet. Badplatser och stränder ska fortsätta att rustas. Några exempel är Hägernäs, Norskogsbadet, badplats i Vallentunasjön och fortsatt förbättring av gångstråket runt Rönningesjön. Tillsammans med barn- och grundskolenämnden vill vi utveckla möjligheten till fler idrottsaktiviteter på fritids i samarbete med föreningslivet. Vår politik: Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar Idrottsföreningarna ska engageras i utvecklingen och driften av idrotts- och fritidsanläggningar. För nya anläggningar ska olika driftsformer prövas för högsta möjliga nyttjandegrad. Olika idrotter och olika verksamheter måste kunna använda samma anläggning Fortsätta planeringen och utvecklingen av nya anläggningar såsom ny simhall, upprustning av Sportcentrum och utvecklade möjligheter för gymnastiken, friidrotten och innebandyn Kryssarvallen iordningställs med konstgräs 2015 och anläggningen ska planeras efter såväl skolornas som föreningarnas och allmänhetens behov och önskemål Täby IP/Vikingavallen är i behov av upprustning och förstärkning. Det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv och här blir samspelet med fotbollförbundet och IK Frej avgörande Badplatser och stränder ska fortsätta att rustas och femkilometersspåret i Stolpaskogen ska få elbelysning Kultur Täbys historiska arv från Vikingatiden är unikt. Detta arv ska vårdas och värnas för kommande generationer och göras tillgängligt för såväl Täbybor som turister. Karby Gård, Broby bro och Runrikets besökspunkter runt Vallentunasjön skulle kunna utvecklas till ett världsarv med unik och autentisk historisk miljö i fantastisk natur. Renoveringen av Tibble teater ska slutföras och verksamheten ska utvecklas. I samspel med Tibble Fria Gymnasium och Täbys kulturliv ska teatern åter bli en central plats för kulturarrangemang och större möten av olika slag. Under 2015 kommer vi ta ställning till vår framtida strategi för kulturskoleverksamheten och till Kulturskolans utveckling. Den införda musikskolepengen och att vi öppnat upp för fristående musikskolor gör att alla som vill får plats inom musikskolan. Vi ser gärna att verksamheten utvecklas ytterligare med fler fristående aktörer som kan bredda kulturskoleverksamhetens alla delar. För att ge alla barn möjlighet att komma i kontakt Verksamhetsplan (117)

20 med olika kulturyttringar vill vi, tillsammans med barn- och grundskolenämnden, utreda samverkan mellan grundskolan och Kulturskolan för elever i år 1-3. Biblioteken är en viktig funktion i samhället, inte minst för barn och ungdomar. Biblioteken i Täby måste ligga i framkant och erbjuda ett brett utbud av media, men vi vill också se en utveckling mot att göra biblioteken mer publika, genom ökad tillgänglighet eller olika former av kulturevenemang. Vi vill också utreda en renovering av Bibliotekshuset och en eventuell utveckling av dess publika delar till ett kulturhus. Täby ska 2015 bli medlem i den ideella föreningen Funkisglädje, ett samarrangemang mellan flera kommuner som arrangerar melodifestivaler för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vår politik: Täbys kulturarv ska bevaras och göras mer tillgängligt Renoveringen av Tibble teater ska slutföras och verksamheten ska utvecklas Kulturskolan ska utvecklas ytterligare med fler fristående aktörer som kan bredda verksamheten. Samverkan mellan grundskolan och Kulturskolan för elever i år 1-3 ska också utredas Biblioteken i Täby ska göras mer publika. En utredning ska göras om renovering av Bibliotekshuset och en eventuell utveckling av dess publika delar till ett kulturhus Täby Leif Gripestam (M) Gruppledare Annica Nordgren (C) Gruppledare Mats Hasselgren (FP) Gruppledare Camilla Brodin (KD) Gruppledare Verksamhetsplan (117)

21 Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2015 med plan för år , investeringsplan för , inriktnings- och effektmål, målen för kommunens bolag samt taxor och avgifter. Vidare ingår bostadsplaneringsförutsättningar för år Resultatbudgeten för år är i balans. Det budgeterade resultatet uppgår år 2015 till 22 mnkr och balanskravsresultatet till 43 miljoner kronor, budgeten är finansierad med oförändrad skatt 17,63 per skattekrona. Enligt resultatplanen uppgår det budgeterade resultatet år 2016 till plus 31 miljoner kronor respektive plus 62 miljoner kronor år Jämfört med budget 2014 tillförs verksamheten ytterligare resurser på 125 miljoner kronor (4,2 %) 2015, 122 miljoner kronor (4,0 %) 2016 och ytterligare 131 miljoner kronor (4,1 %) Förändringar hösten 2014 Verksamhetsplanen utgår från Kommundirektörens förslag till VP 15 (juni 2014). I höstens budgetberedning har nämndernas ramar justerats med kompensation för löneökningar, utökade uppdrag och ofrånkomliga kostnadsökningar. Budgeten 2015 förutsätter en effektivisering motsvarande 0,5 för samtliga verksamheter. Riktade besparingar återfinns inom socialnämndens och kommunstyrelsens verksamheter till följd av årets överskott och energibesparingar. Skatteintäktsprognosen är beräknad utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos daterad den 2 oktober Budgetpropositionen som regeringen presenterade den 23 oktober har inte beaktats i VP 15. Om de föreslagna förändringarna beslutas av riksdagen kan de komma att påverka kommunens ekonomi. Det handlar om förslag till förändring av det statliga utjämningssystemet, om riktade statsbidrag till utbildningsområdet och äldreomsorg, samt om ett indexerat inkomsttak och sänkning av statsbidraget för maxtaxan i barnomsorgen. Det aviserade förslaget till förändring av det statliga utjämningssystemet kommer att medföra att Täby får betala ytterligare 40 mnkr fr.o.m. år När det gäller de riktade statsbidragen är det dessutom svårt att uttyda ur budgetpropositionen om kommunerna får några reella tillskott. Det kan innebära att det går jämt upp eller så förmodas kommunerna satsa en del själva, exvis när det gäller lärarlönerna. Den politiska viljeinriktningen Det politiska programmet för mandatperioden som presenteras i inledningen av VP 15 innehåller ett antal nya uppdrag som verksamheterna har att Verksamhetsplan (117)

22 förhålla sig till i det fortsatta verksamhetsplaneringsarbetet. Programmet har inte inarbetats i VP 15. Täbys förutsättningar En grundläggande förutsättning för planeringen de kommande åren är att se kommunen i ett omvärldsperspektiv. För kommuner liksom för företag spelar omvärlden internationellt, nationellt och regionalt en allt större roll. En annan viktig faktor för kommunens långsiktiga utveckling är att det tar tid, att utveckla ett nytt bostadsområde. Att just detta lyfts fram beror på att tillväxtambitionerna i Täby kommun är höga och förutsätter ett omfattande byggande av bostäder och infrastruktur för att förverkligas. Förbättrad målstyrning I planeringsunderlaget fick kommunledningskontoret i uppdrag att se över målstyrningen. Syftet var att skapa samsyn och tydliggöra kommunens styrmodell samt att minska antalet effektmål. Uppdraget har hittills resultatet i att antalet effektmål föreslås bli 12 som ska beslutas och följas upp av kommunfullmäktige. Därutöver finns det förslag på ett antal effektmål som ska beslutas och följas upp av nämnd och styrelse En politisk referensgrupp har tillsatts med representanter från samtliga partier som under kommundirektörens ledning ska vidareutveckla styrmodellen som framförallt kommer att innebära förändringar till år Bakgrunden till uppdraget var att uppföljning och utvärdering av de mål som redovisas till kommunfullmäktige har visat att målstyrningen behöver bli tydligare. Målen behöver bli färre och mer relevanta för rätt nivå. Idag finns det stora skillnader mellan detaljeringsgraden på målen som beslutas och ska följas upp av kommunfullmäktige. På vissa håll är roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän otydliga. För att utveckla detta måste styrmodellen och målstyrningen förändras. Ekonomisk utveckling perioden Budgetpropositionen Den 23 oktober lämnade regeringen över Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) till riksdagen. SKL har sammanfattat de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren Nedan sammanfattas några av de större förändringarna som berör kommunerna: Förändring av inkomstutjämningen föreslås ske efter beredning och införas från 1 januari SKL:s bedömning är att eventuella förändringar inför 2016 i huvudsak kommer att beröra de 14 kommuner som har högst skattekraft, det vill säga de kommuner som betalar en avgift inkomstutjämningen. För Täby innebär Verksamhetsplan (117)

Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018

Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018 I TÄBY Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018 Efter åtta framgångsrika år lämnar Alliansen regeringstiden bakom sig.

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Mats Hasselgren kommunalråd (FP) Eva Wittbom kommunalråd (FP)

Mats Hasselgren kommunalråd (FP) Eva Wittbom kommunalråd (FP) Folkpartiet gör Täby bättre Mats Hasselgren kommunalråd (FP) Eva Wittbom kommunalråd (FP) Täby är inget företag. Kommunen är till för alla Täbybor. För oss är privatisering inget självändamål. Vi ber nu

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 2014 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Nämndens verksamhetsplan... 3 Nämndens uppgift... 4 Förutsättningar... 5 Kommunens mål under treårsperioden... 6 Kund/invånare...

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Vi utvecklar Täby grönt

Vi utvecklar Täby grönt Vi utvecklar Täby grönt Stolpaskogen som naturreservat Behåll Gripsvall obebyggt Bevara Näsby slottspark Galoppfältet- klimatsmart kommundel Giftfri skola och barnomsorg 10-minuters trafik på Roslagsbanan

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB. Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018 Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Integration. Ekonomiska utgångspunkter

Integration. Ekonomiska utgångspunkter I Täby I budgeten för 2015 samt tilläggsbudgeten för 2016 fastställdes Alliansens politiska prioriteringar för hela mandatperioden och stor andel av innehållet är nu på väg att bli verklighet. Utvecklingen

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Politisk inriktning 2010 2014

Politisk inriktning 2010 2014 Politisk inriktning 2010 2014 Inledning Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Drevvikenpartiet och Centerpartiet har bildat politisk majoritet för mandatperioden 2010 2014. Vi vill nu fortsätta

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54

Verksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.

Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla. Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner

Läs mer

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017

Utbildningsnämnden. Verksamhetsplan 2015-2017 2015 Utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2015-2017. Inledning Kommunplanen är antagen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012

Lerum. Lerum 2011-06-08. Förslag till. Budget 2012. Socialdemokraterna i Lerum. Budget 2012 Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Budget 2012 Socialdemokraterna i Lerum Budget 2012 2 (12) Innehållsförteckning 1. Kommunens övergripande styrdokument...3 2. Vision 2025...4 3. Mål och Viljeinriktningar...5

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER MÅL FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Ida Gabrielsson Eurekaprojektet Kungshamn/Åsenskolan Hunnebostrands förskola, grupparbete FN:s Barnkonvention Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer