Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige 2014-11-24"

Transkript

1 Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förändringar hösten Den politiska viljeinriktningen Täbys förutsättningar Förbättrad målstyrning Ekonomisk utveckling perioden Budgetpropositionen Skatteunderlagsprognos Täbys ekonomi Långsiktig finansiell analys Finansiella mål Resultatbudget 2015 och plan Nämndernas driftredovisning Investeringar Finansiering och likviditet Förutsättningar för bostadsproduktion Förutsättningar för företagsetableringar och arbetsplatstillväxt i Täby Täbys befolkning aktuell situation och prognos Kommunkoncernen De kommunala bolagen Utmaningar för Täby Kända faktorer som påverkar Täbys utveckling Utvecklingsområden Gemensamt ansvar för helheten i Täby kommun Flexibilitet Ta tillvara teknikutvecklingen Förebyggande verksamhet Program för mandatperioden avseende uppföljning av kommunala angelägenheter som utförs på uppdrag av Täby kommun Kommunstyrelsen Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Uppdrag Budget Stadsbyggnadsnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Uppdrag Budget

3 Taxor och avgifter Lantmäterinämnden Nämndens ansvar och uppgifter Budget Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Budget Taxor och avgifter Kultur- och fritidsnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Uppdrag Budget Socialnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Utvecklingsarbete inom individ- och familjeomsorgen Inriktnings- och effektmål Uppdrag Övriga verksamhetsförändringar Budget Nyckeltal och volymer Taxor och avgifter Barn- och grundskolenämnden Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Indikatorer Uppdrag Budget Nyckeltal och volymer Taxor och avgifter Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Nämndens ansvar och uppgifter Utvecklingsområden Inriktnings- och effektmål Indikatorer Uppdrag Budget Nyckeltal och volymer Beskrivning bostadsprojekt Investeringsplan för Täby kommun

4 Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Täby kommun mandatperioden

5 I TÄBY Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna under mandatperioden Efter åtta framgångsrika år lämnar Alliansen regeringstiden bakom sig. Istället formas en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ur ett kommunalt perspektiv kan detta få allvarliga återverkningar på Täbys kommunala ekonomi. De tre partier som står till vänster i svensk politik har alla gått till val på förslag som skulle innebära att Täby tvingas betala ytterligare 40 Mkr i skatteutjämning utöver de 420 Mkr vi redan betalar till systemet. Förslagen om exempelvis obligatorisk gymnasieskola, mindre klasser i skolan och traineeplatser för unga i offentlig sektor kommer alla att få stora ekonomiska konsekvenser. Om kommunerna kommer att kompenseras för de höjda utgifter som detta medför är mycket osäkert. Vi kan således räkna med en ekonomiskt mer osäker mandatperiod vilket i sin tur innebär att vi i den ekonomiska planeringen måste ta höjd för detta genom att se över intäkts- och kostnadsbilden i alla verksamheter. Alliansregeringens två mandatperioder långa tid i Rosenbad har inneburit en starkt liberal utveckling för Sverige. Makt har flyttats från det politiska systemet till individen och familjen. Skattetrycket har lättat i avsevärd omfattning genom exempelvis jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer. Bidragspolitik har bytts mot jobbpolitik. Trots att regeringstiden omfattat den allvarligaste globala finanskris som världen upplevt sedan 30-talet och en långvarig lågkonjunktur har Sverige under Alliansregeringen lyckats skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen. Sysselsättningsgraden är högst i Europaområdet och statsskulden är till skillnad från nästan alla andra länder lägre än före krisen. Ett välskött fögderi lämnas över till den nya regeringen. Fyra partier ska styra Täby Valresultatet 2014 visar att väljarna vill att Täby ska styras av en fyrpartiallians. Vi har en gemensam hållning till individens behov av valfrihet, att kvaliteten är hög i våra gemensamt finansierade verksamheter och att förskola, skola och äldreomsorg, välfärdens kärna, prioriteras. Ett mycket lyckosamt exempel är utvecklingen i grundskolan. Under de senaste åtta åren har Täby avancerat i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) öppna jämförelser över grundskolan från plats 26 till plats 2. Ambitionen för den kommande mandatperioden är att Täby ska höja utbildningskvaliteten ännu ett steg och skapa Sveriges högsta utbildningskvalitet. Det är också viktigt att utveckla kultur, idrott och fritid. Mandatperioden kommer att kännetecknas av ordning och reda i vår gemensamma ekonomi. Det innebär god budgethållning för att undvika underskott. Samtidigt kännetecknas tiden framöver av en ekonomisk osäkerhet i relationen med staten. Täby är inne i en period av stark utveckling i form av bostadsbyggande, utvecklad kollektivtrafik och investeringar i skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden. Vi ska arbeta med att fylla den utpekade regionala kärnan, Täbys centrala delar samt Arninge, med ett innehåll som ger Täbyborna bättre service i form av välfärd, attraktiva bostadsområden, utvecklad Roslagbana, kultur, idrott och andra aktiviteter. Vi vill också utveckla våra lokala stadsdelscentrum. Kommunala investeringar ligger tidigt i olika processer och intäkterna kommer först senare. Detta är en utmaning som måste ges särskild omsorg och kontroll. En mo- 5

6 dell för att i samarbete med näringslivet hitta alternativa finansiella möjligheter och ägande av välfärdverksamhetslokaler ska utredas för genomförande. Respekten för att människor ska få behålla så mycket av resultatet av sitt arbete gör att skatten ska hållas så låg som möjligt. Alliansen i Täbys målsättning är därför att kommunalskatten ska vara oförändrad. Inom de områden som Täby kommun ansvarar för är det viktigt att ständigt arbeta med effektiviseringar. Täby ska vara en av de kommuner som får ut mest värde för pengarna. Samtidigt ska kvaliteten i välfärdsverksamheterna ovillkorligen hålla en hög nivå i ett nationellt perspektiv. Både utveckling av verksamheterna och kvalitetssäkringsarbetet måste därför prioriteras och förstärkas i än högre utsträckning än hittills. För Täby och några andra kommuner i Sverige är den kommunala finansieringen av skatteutjämningen en mycket tung belastning. Staten står för den absolut lövervägande delen av finansieringen. En mindre del av systemet finansieras av några kommuner och för Täbys vidkommande uppgår summan netto till ca 420 Mkr och vi kan räkna med att summan ökar till 460 Mkr. En statlig skatteutjämning är nödvändig. Om detta är alla överens. Däremot är det orimligt att några få kommuner tvingas finansiera verksamhet i andra kommuner. Utbyggd kollektivtrafik Täby är i behov av mer kollektivtrafik. Roslagsbanan utvecklas under mandatperioden med bland annat dubbelspår, 22 nya tågsätt, buller- och säkerhetsåtgärder. Dessa åtgärder innebär att kapaciteten ökar med 80 procent och det går att planera för styv 10- minutertrafik på både Vallentuna- och Österåkergrenarna. En prioriterad fråga under mandatperioden är att arbeta för att dra Roslagsbanan till Arlanda. En fråga som bör utredas ytterligare är förutsättningarna för att förlänga Roslagsbanan till centrala Stockholm. Dessutom är en tunnelbanelösning nödvändig. Täby kommun ska överlägga med den särskilda förhandlingsman med ansvar för utvecklingen av bland annat spårbunden kollektivtrafik som regeringen utsett. Det är angeläget att förhandlingsvägen hitta den optimala tunnelbanelösningen som gagnar Täby och Nordostsektorn. Täby ska 2015 bli medlem i Kompass, ett partipolitiskt och leverantörsoberoende nätverk av kommuner som vill främja idén om spårbilar som transportsystem. Trygg i Täby Genom Trygg i Täby finns ett brett förebyggande arbete mot skadegörelse, brott och droger och ett mycket gott samarbete med Täby närpolis. Polisen genomgår en stor organisationsförändring och blir från 2015 en nationell myndighet. Polisen kommer att organiseras i lokalpolisområden och ställa ut medborgarlöften utifrån den lokala problembilden. Vi vill att dessa medborgarlöften ska formuleras och införas med en bred lokal förankring. Inbrott i hemmen är en fråga som är ständigt aktuell och drabbar enskilda hårt. Samarbetet mellan polisen och grannsamverkan behöver fördjupas och utvecklas för att göra det svårare för inbrottstjuvar. Verksamhetsplan (117)

7 Det är synnerligen viktigt att det är rent, snyggt och fritt från klotter och skadegörelse i Täbys offentliga miljö. Gång- och cykelbanor samt tunnlar ska vara trygga och väl belysta och buskage ska röjas. Sedan många år har vi prioriterat arbetet med trygga skolvägar och hög trafiksäkerhet i anslutning till våra förskolor och skolor. Det är viktigt att våra barn på egen hand, eller tillsammans med vuxen, tryggt ska kunna gå eller cykla till skolan. Vår politik Samverkan mellan polisen och Trygg i Täby ska utvecklas En bred lokal förankring av polisens medborgarlöften ska säkras Fler personer ska uppmuntras att genomföra trygghetsvandringar i kommundelarna Entreprenörer, fastighets- och anläggningsägare ska följa kommunens klotterpolicy Ökat medborgarfokus Kommunen är till för sina invånare. Täbyborna är kommunens ägare och finansiärer. Invånarnas kontakter med kommunen ska på alla sätt underlättas och kommunens service och bemötande förbättras. Demokrati, insyn och öppenhet ska vara kommunens hörnstenar. God information och en väl fungerande kommunikation är förutsättningar för att invånarna ska göra rationella val och ta vara på de goda möjligheter till valfrihet som ges i Täby. Alla uppföljningar, kvalitetsmätningar, resultat och enkäter som görs ska vara tillgängliga för Täbyborna, i första hand på kommunens hemsida. Täbyborna har ett stort mått av valfrihet inom välfärdsverksamheterna. För många är det numera en självklarhet att exempelvis kunna välja förskola, skola, musikskola och äldreomsorg. Utöver de områden för vilka vi redan idag har utvecklad valfrihet kommer en rad andra att utredas i detta avseende under mandatperioden. Fler områden för valfrihet kommer att utvecklas under de kommande åren. Arbetet med att utveckla fler områden grundat på lagen om valfrihet, LOV, är prioriterat under den kommande mandatperioden. Konkurrens ger ökad kvalitet och vi vill både stärka kommunens egna verksamheter och välkomna privata utförare på lika villkor. Förtroendevalda har alltid ansvaret för skattepengarnas användning och för den verksamhet som bedrivs. Inom ramen för projektet att utveckla Galoppfältet till en ny kommundel genomfördes en framgångsrik medborgardialog. Större projekt ska även framöver använda denna metod för ett ökat deltagande från Täbyborna. Vår politik Vi värnar valfrihet och mångfald inom välfärdsverksamheterna, fler områden för valfrihet kommer att utvecklas under de kommande åren Ett arbetsmarknads- och näringslivsutskott bildas under Kommunstyrelsen för att ytterligare stärka kommunens arbete med dessa viktiga frågor Verksamhetsplan (117)

8 Arbetet med medborgardialog vid större projekt ska även framöver användas för ett ökat deltagande från Täbyborna Aktiv näringspolitik Företagen är viktiga för Täby kommun och vi vill ytterligare förbättra förutsättningarna för ett bra företagsklimat. Ett fritt näringsliv, växande och fler företag är grunden för vårt välstånd. Samarbetet med näringslivet är viktigt och förutsättningarna för företagande kan förbättras ytterligare. Täbybornas skattepengar ska inte riskeras och kommunen ska inte medverka till att konkurrensen på marknaden snedvrids. Ett särskilt arbetsmarknads- och näringslivsutskott bildas under kommunstyrelsen för att ytterligare stärka kommunens arbete med dessa viktiga frågor. Konkurrens har bestående och långsiktiga positiva effekter i ekonomin. Ett företag som har en dominerande ställning får inte missbruka denna ställning. Faktorer som har betydelse vid fastställande av dominans är exempelvis marknadsandelar, finansiell styrka, förekommande hinder för nyinträde av företag, tillgång till nödvändiga insatsvaror eller nödvändig infrastruktur. Vår politik: Aktivt bidra till goda förutsättningarna för utveckling och tillväxt i etablerade företag samt underlätta för företag att starta i eller flytta till Täby Upphandlingsprocessen ska utvecklas med likabehandling, öppenhet och professionella kravspecifikationer som i slutänden ska gynna Täbys medborgare. Det är angeläget att fler företag ges möjligheter att vara med Utmaningsrätten ska tydliggöras Leverantörer/partners ska ha utvecklade kvalitetssystem som säkerställer att det är professionella organisationer som levererar till kommunen och dess medborgare Upphandlingen ska ske professionellt med hanteringsmässigt förenklade specifikationer, i en väldefinierad och transparent process. Alla upphandlingar ska hanteras elektroniskt för ett effektivt anbudsförfarande Alla medarbetare i kommunen som i sin tjänst kommer i kontakt med näringslivet, ska ha ett kundorienterat förhållningssätt och se till att kommunen följer lagar och regler Integration Vi välkomnar alla som väljer att flytta till Täby. Oavsett om de kommer från andra delar av Sverige eller från andra länder vill vi göra allt vi kan för att varje person ska finna sig tillrätta i samhällsgemenskapen och kunna ha ett bra liv med arbete, utbildning och fritid. I Täby ska vi verka för en absolut nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet. Vi ska ta emot flyktingar på ett så effektivt och bra sätt som möjligt. Språkundervisningen Verksamhetsplan (117)

9 måste prioriteras tillsammans med förankringen av grundläggande värderingar om öppenhet, tolerans och alla människors lika värde. Vår mottagning ska inte vara kravlös. Målsättningen är att en nyanländ efter de två första introduktionsåren ska vara självförsörjande. Arbetslinjen är viktig för att snabbt komma in i samhället och därför behöver samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Täby kommun. En statlig utredning föreslår att SFI från 2016 ska upphöra som egen skolform och bli en del av Komvux, vilket kommer att leda till en ökad flexibilitet, bättre individanpassning och därmed ökad kvalitet. Det kommer också att bli möjligt för den enskilde att läsa SFI kombinerat med både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning eller arbete. Studier och/eller arbete ska motsvara 40 timmar per vecka. Vi vill också se en fortsättning av de framgångrika integrationsinsatser som sker genom ideella initiativ i kommunen. Ett gott exempel är t.ex. Rotarys Vänfamilj i vardagen som är ett faddersystem i vardagen för familjer från andra länder som bor i Täby. Vår politik: Kommunens samarbete med Arbetsförmedlingen om nyanlända ska fördjupas och effektiviseras Mer resurser ska satsas på språkundervisning så att nyanlända så snabbt som möjligt kan börja arbeta och bli självförsörjande Stadsbyggnad I Täby skall stadens service förenas med närhet till en god miljö, en ostörd natur och friska vattenområden. Stadsbyggnadsplanerna ska utgå från Täbybornas önskemål och behov. För att bevara halva Täby grönt ska utbyggnad av bostäder främst ske i centrala delar på ytor som redan är bebyggda eller hårdgjorda. Vid all nybyggnation vill vi uppmuntra till en mångfald av olika bostadsformer med god arkitektonisk utformning och i miljömässig framkant. I nya och befintliga bostadsområden ska olika former av samhällsservice tillföras, såsom affärer, förskolor, skolor, kollektivtrafik och möjlighet till fritid och kultur. Vi är måna om att värna kommunens villaområden och kommer inte att medverka till att villatomter slås samman för att ersättas av stora flerfamiljhus, som kan förstöra villakaraktären. Vår politik: Utbyggnaden av bostäder ska främst koncentreras till fyra områden: Täby centrum, Arninge-Ullna, Galoppfältet och Västra Roslags-Näsby Vi vil se en koppling med en Ekodukt mellan Galoppfältet och Centralparken för att minska barriäreffekten från E18 Verksamhetsplan (117)

10 Ett utvecklingsprogram för lokala stadsdelscentrum ska tas fram för Täby kyrkbycentrum, Skarpängs centrum, Gribbylunds centrum och Näsbyparks centrum Kommande utveckling av området vid Näsby slott ska ske varsamt och anpassas till den kulturhistoriska och rekreativa miljön En utredning, i kombination med en medborgardialog, om utveckling av Gripsvallsområdet ska göras i syfte att förstärka den gröna kilen, skapa en grön entré samt ev. kunna bygga längs Täbyvägen och Fjätursvägen med villor och radhus Cykelvägar, parkering och lokalgator Vi vill se ett långsiktigt underhåll och utbyggnad av kommunens egna vägar och cykeloch gångstråk samt en förbättring och en utbyggnad av infartsparkeringarna. Vi vill öka trafiksäkerheten i Täby. Vi vill fortsätta att satsa på Skolvägsprojektet och genomföra en medborgardialog om nya hastigheter på lokalgatorna. Avfarten från Norrortsleden vid Karby ska byggas om för ökad framkomlighet. Korsningen Herkulesvägen/Centralvägen ska få bättre framkomlighet genom ombyggnation. Infartsparkering för både bil och cykel, i kombination med en ökad och effektivare kollektivtrafik, minskar rusningstrafiken på vägarna. Det totala antaletinfartsparkeringar i Täby kan öka genom samarbete med olika aktörer som har stora parkeringsytor, t ex handelscentra belägna i närheten av kollektivtrafik. Vår politik: Trafikdialog med boenden i våra närområden ska fortsätta liksom satsningen på skolvägsprojektet för ökad trafiksäkerhet för barnen En medborgardialog om nya hastigheter på lokalgatorna ska genomföras Mindre infartsparkeringar ska finnas vid Roslagsbanans stationer. Större infartsparkeringar skapas i Arninge, Täby Galopp, Roslags-Näsby och i Karby vid Norrortsleden/Roslagsbanan Cykel Det ska bli enklare att cykla i kommunen genom nya gång- och cykelbanor inom och mellan de olika kommundelarna. De nya cykelbanorna ska länkas till det regionala cykelvägnätet. Den antagna cykelplanen ska vara vägledande för arbetet. För att underlätta arbetspendling vill vi bygga en korsningsfri cykelväg, cykelstrada, genom kommunen från Arningeleden och söderut till Stockholm city. För att öka säkerheten på viktiga gångoch cykelstråk ska trafiken separeras genom linjemarkering. Driften av viktiga cykelstråk, i form av snöröjning och sandupptagning, ska skötas på ett sätt som möjliggör cykling året runt. Tydlig skyltning ska anordnas för bättre orienterbarhet inom kommunen. Vid kollektivtrafikknutpunkter ska cykelparkeringar anläggas. Vår politik: En cykelstrada ska byggas in mot Stockholm och vidare västerut Verksamhetsplan (117)

11 Trafiken på viktiga gång- och cykelstråk ska separeras genom linjemarkering för bättre säkerhet och bättre orienterbarhet ska åstadkommas genom tydlig skyltning. Saknade länkar i nätet ska kompletteras Driften av viktiga cykelstråk, i form av snöröjning och sandupptagning, ska skötas på ett sätt som möjliggör cykling året runt och vid kollektivtrafikpunkter ska cykelparkeringar anläggas Grönområden och parker Täby ska förbli en trivsam och trygg kommun att bo i med närhet till naturen. Vi ska värna våra större sammanhängande grönområden och bevara halva Täby grönt. Vi ska fortsätta att arbeta med grönplanens målsättning att det ska finnas en park i någon form inom 250 m och ett större grönområde inom 2 km från en bostad. Vi ska fortsätta att arbeta med upprustningen av våra parker och lekytor. I Täby ska det inte vara längre till en allmän lekpark än 500 meter från bostaden. Kommunen är en aktör i samhället och vi vill bredda initiativkraften och uppmuntra enskildas, föreningars och olika företagares insatser för miljö och natur. En strandpromenad ska skapas runt Vallentunasjön. Vår politik: Halva Täby ska vara grönt Det ska finnas en park inom 250 m, lekpark inom 500 m och större grönområden inom 2 km från bostaden Våra befintliga strandpromenader ska utvecklas och en ny skapas runt Vallentunasjön Miljö I Täby prioriterar vi miljöfrågorna och vi ska vara en föregångskommun som visar att tillväxt kan ske på ett hållbart och miljövänligt sätt. Täby kommun utgår från riksdagens 16 miljömål i miljöarbetet och riktar särskild uppmärksamhet på målområden som klimat, vatten, grönstruktur och god bebyggd miljö. Täbys klimat- och energistrategi ska utvecklas för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Den pågående utbyggnaden av konkurrensutsatt miljövänlig fjärrvärme är ett bra exempel på en klimatsmart utveckling som kan kombineras med bergvärme, solcellspaneler eller värmepumpar. Ett miljöbokslut ska upprättas årligen. Vi vill fortsätta utveckla våra grönområden och s.k. gröna "korridorer" i enlighet med grönplanen. De gröna kilarna ska fredas för bebyggelse och det är också viktigt att förstärka "portarna" in mot våra gröna kilar. Täby är en kommun med såväl havskontakt som med många sjöar. Vi vill därför fortsätta säkerställa vår vattenkvalitet och utveckla möjligheten till bad på fler platser runt om i kommunen. Inrättandet av ett naturreservat i Stolpaskogen ska utredas, en åtgärd som värnar om vår mest centrala skog i Täby. Det är dock viktigt att säkerställa utbyggnaden av dubbelspår för Roslagsbana samt att planera för ett elljusspår. Verksamhetsplan (117)

12 Täby kommun växer och då är det viktigt att vi bygger hållbart. Bebyggelse och verksamheter kan, genom koncentration i kombination med en god kollektivtrafik, bidra till en mer effektiv hushållning av regionens naturresurser. Varje detaljplan i ett större utbyggnadsområde bör innehålla ett hållbarhetsprogram. Vidare ska vi också pröva olika miljöcertifieringar vid mindre detaljplaner. Bullerskyddsprogrammet för minskat buller i bostäder ska fortsätta. Det ökade bullret från E18, Roslagsbanan samt flyget ska motverkas. Under 2015 kommer samtliga hushåll att erbjudas att sortera sitt matavfall. Vi ska även fortsätta erbjuda samtliga verksamheter såsom förskola, skola, vård- och omsorgsboende denna möjlighet. För att underlätta övrig hushållssortering ska återvinningsstationer finnas inom de olika kommundelarna och en ny återvinningscentral bör etableras i Nordost för att minska trycket på Hagby. Maten i våra kommunalt drivna verksamheter ska vara fri från antibiotika och skadliga kemikalier och i så stor utsträckning som möjligt vara tillagad på plats, med en ökad andel ekologiska och närproducerade råvaror. Vår politik: Täbys klimat- och energistrategi ska utvecklas för att minska vårt beroende av fossila bränslen. Ett miljöbokslut ska upprättas årligen Den pågående utbyggnaden av konkurrensutsatt miljövänlig fjärrvärme ska fortsätta Matavfallsinsamling ska erbjudas samtliga hushåll i Täby Våra grönområden, korridorer och kilar ska utvecklas Bullerskyddsprogrammet för minskat buller i bostäder ska fortsätta. Det ökade bullret från E18, Roslagsbanan samt flyget ska motverkas Återvinningsstationer ska finnas inom de olika kommundelarna och en ny återvinningscentral bör etableras i Nordost för att minska trycket på Hagby Miljö- och hälsoskydd I samverkan med Vaxholm arbetar Täby för en ökad förståelse och kunskap om lagar och bestämmelser inom miljö- och hälsoskyddsområdet för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Tillsyn och kontroll av märkning och hantering av livsmedel, kemiska produkter samt försäljning av öl, tobak och receptfria läkemedel säkerställer att det är tryggt att leva i Täby. Kontroll av enskilda avlopp, allmänna bad, dagvattenanläggningar mm bidrar också till en säker miljö för invånarna. Utbildning och barnomsorg Eleverna i Täbys skolor visar mycket goda kunskapsresultat och en hög andel ungdomar går vidare till arbete eller högre studier efter avslutad gymnasieutbildning. Täbys grundskolor rankas som näst bäst när Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jämför utbildningskvaliteten i samtliga kommuner. Vi siktar på att nå Sveriges högsta utbildningskvalitet och att elevernas kunskaper och färdigheter ska stå sig bra även internationellt. Alliansen i Täby vill fortsätta att ge goda förutsättningar till förskolor, familjedaghem, skolor Verksamhetsplan (117)

13 och fritidshem så att verksamheterna kan utvecklas ytterligare och bedrivas med högsta kvalitet. Alla verksamheter ska präglas av hög kompetens och kvalitet, vara utvecklande, trygga och säkra för både barn, elever och personal. Arbetsro och arbetsglädje ska råda i väl fungerande miljöer. I Täby har vi nolltolerans mot kränkningar och mobbning. Det nås genom välgrundade och tydliga ordningsregler med sanktionsmöjligheter samt ett aktivt värdegrundsarbete. Vi ställer krav på modern informations- och kommunikationsteknik, IKT, i alla förskolor och skolor. Det betyder att takten i arbetet med att göra IKT till ett integrerat verktyg ska öka. Alla lärare och elever i de kommunala skolorna ska ges möjlighet att använda modern IKT i syfte att utveckla undervisningen och skapa en mer effektiv administration. Täby växer och befolkningsprognoserna pekar på att vi kan välkomna allt fler barn. Kommunen måste därför planera och färdigställa nya platser i förskolor och skolor. Det ska även finnas handlingsplaner för hur vi succesivt kan förbättra befintliga inne- och utemiljöer. Skadliga och hormonstörande kemikalier ska identifieras och fasas ut och lokalerna ska vara ändamålsenliga. Vår politik: Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet som står sig bra även internationellt Alla elever ska känna trygghet, arbetsro och arbetsglädje. Nolltolerans ska gälla mot kränkningar och mobbning Alla lärare och elever i de kommunala skolorna ska ges möjlighet att använda modern IKT Vi ska ha en långsiktig planering av nya utbildningsplatser och förbättring av befintliga inne- och utemiljöer Barnomsorg och förskola Vi värnar valfrihet och mångfald inom barnomsorgen och vill därför ha ett brett utbud av förskolor med olika pedagogiska inriktningar som drivs av såväl kooperativ och privata företag som av kommunen. Familjedaghem och en möjlighet att utnyttja vårdnadsbidraget ska erbjudas som komplement till förskolan i vår kommun. I förskolan ska arbetet ledas och bedrivas av legitimerade förskollärare tillsammans med övrig personal som har adekvat utbildning för att kunna stödja varje barns utveckling. Personaltätheten och den samlade kompetensen ska vara anpassad till de barn som finns i verksamheten. Antalet förskollärare ska öka och vi kommer därför att förtydliga kraven på en lägsta tillåtna andel förskollärare. Kommunens tillsynsverksamhet är en viktig funktion som vi ska fortsätta att stärka för att uppnå både en effektiv uppföljning av kvaliteten, säkerheten och en pedagogisk utveckling i förskolorna. Verksamhetsplan (117)

14 Vi vill också se över möjligheten att stödja förskolorna i sitt pedagogiska arbete genom att återinföra utvecklingsledare i språk, matematik, naturvetenskap och teknik. För att öka andelen högskoleutbildade förskollärare vill vi också återuppta utbildningsprogrammet där barnskötare i verksamheten kan utbilda sig till förskollärare. Vår politik: Andelen förskollärare ska öka Tillsynsverksamheten ska utvecklas med fokus på kvalitetskontroll, säkerhet och pedagogisk utveckling Utvecklingsledare i språk, matematik, naturvetenskap och teknik ska tillsättas Utbildningsprogrammet där barnskötare i verksamheten kan utbilda sig till förskollärare ska återupptas Grundskola I grundskolan är rektorernas kompetenta och tydliga ledarskap en prioriterad fråga. Rektor ska ha möjligheter att utse fler förstelärare och lokala utvecklingsledare samt tillämpa ökad lönespridning för att premiera goda arbetsinsatser och särskilt skickliga lärare. Lärarnas tid med elever ska öka, samtidigt som administration och andra arbetsuppgifter ska förenklas, i syfte att ge varje elev det den behöver för att klara kunskapsmålen. Undervisningen ska utgå från ett inkluderande arbetssätt som med hänsyn till individuella behov är inriktat på att alla elever ska nå minst godkända betyg. De som behöver stöd ska få det i tid och de som kan nå längre ska få hjälp och utmaningar för att nå högre kunskapsmål. Vi vill stärka rektorernas ledarskap och lärarna ska ges kontinuerlig fortbildning för ökade ämneskunskaper, didaktisk kompetens och pedagogiskt ledarskap. Likvärdigheten i Täbys skolor ska fortsätta stärkas och skolorna ska därför arbeta för att ha gemensamma bedömnings- och betygskriterier. Modersmålsundervisningen behöver integreras i verksamheternas pedagogiska arbete i varje berörd enhet. All skolverksamhet är skattefinansierad. Vi har total insyn i och styr endast över kommunens egna skolor. För att utveckla kvaliteten och upprätthålla en god dialog med alla skolor ska därför insynsbesök även fortsättningsvis göras i de fristående skolorna. Insynen i både kommunala och fristående skolor ska dessutom utvecklas i dialog med skolledning, personal, vårdnadshavare och elever. Alliansen vill ha daglig fysisk aktivitet i skolan. Vi vill också fortsätta den satsning som görs på fritidshemmen och utveckla möjligheten till fler idrottsaktiviteter på fritids i samarbete med föreningslivet. Vi vill också utreda hur man kan skapa en bättre samverkan mellan Kulturskolan och grundskolan så att barnen i år 1-3 kan delta i aktiviteter med konst, musik, dans och teater. En ny skolmåltidsupphandling ska genomföras under mandatperioden där vår ambition är att öppna för fler leverantörer som kan ge eleverna goda och näringsriktiga måltider Verksamhetsplan (117)

15 med antibiotikafritt kött samt en ökad andel ekologiska och närproducerade råvaror. Vi vill också att maten i så stor utsträckning som möjligt tillagas på plats och fortsätta planera för fler lokala tillagningskök för minsta möjliga negativa miljöpåverkan från produktion, transport och konsumtion av skolmaten. Vår politik: Lärarnas tid med elever ska öka, samtidigt som administration och andra arbetsuppgifter ska förenklas Rektor ska ha möjligheter att utse fler förstelärare och lokala utvecklingsledare samt tillämpa ökad lönespridning för att premiera goda arbetsinsatser och särskilt skickliga lärare Vi vill stärka rektorernas ledarskap och lärarna ska ges kontinuerlig fortbildning för ökade ämneskunskaper, didaktisk kompetens och pedagogiskt ledarskap Likvärdigheten ska stärkas och skolorna ska därför arbeta för att ha gemensamma bedömnings- och betygskriterier Insynen i både kommunala och fristående skolor ska utvecklas i dialog med skolledning, personal, vårdnadshavare och elever Vi vill införa daglig fysisk aktivitet, utveckla möjligheten till fler idrottsaktiviteter på fritids i samarbete med föreningslivet och utreda samverkan mellan Kulturskolan och grundskolan för elever i år 1-3 Gymnasieskola och vuxenutbildning Gymnasieskolan ska ge en stabil grund för fortsatta studier och arbetsliv. Med förbättrad studievägledning, rätt utbildning och låga trösklar till arbetsmarknaden kan vi få en snabbare övergång till högskola och arbetsliv. Samarbetet med Täbys lokala näringsliv ska öka möjligheterna till lärlings- och praktikplatser. Det gäller såväl för studie- och yrkesförberedande program som för gymnasiesärskolans elever. Innovationer och entreprenörskap ska stimuleras genom att ung företagsamhet (UF) ska erbjudas alla elever på gymnasieskolan. Vi vill också att Täby ska kunna erbjuda fler spetsutbildningar och att möjligheten att ta högskolekurser på gymnasiet ska utvecklas. Idag är det en självklarhet för Täbyborna att kunna välja gymnasieskola i hela Stockholms län. Vi vill värna och utveckla denna valfrihet. Alliansen kommer att vara pådrivande för att skapa en gemensam vuxenutbildnings/sfi-region i länet med valfrihet och möjlighet att kombinera arbete och studier. Det är angeläget med många aktörer i Täby. Vid kommande upphandling av vuxenutbildning ska det utredas om det finns behov av att Täby kommun startar i egen regi. Vår politik: Samarbetet med näringslivet ska öka möjligheterna till lärlings- och praktikplatser såväl för studie- och yrkesförberedande program som för gymnasiesärskolans elever Verksamhetsplan (117)

16 Innovationer och entreprenörskap ska stimuleras genom att ung företagsamhet (UF) ska erbjudas alla elever på gymnasieskolan Täby ska kunna erbjuda fler spetsutbildningar och möjligheten att ta högskolekurser på gymnasiet ska utvecklas Vi kommer att vara pådrivande för att skapa en gemensam vuxenutbildnings/sfi-region i länet med valfrihet och möjlighet att kombinera arbete och studier Social omsorg Människor i Sverige lever allt längre. En successivt ökad levnadsstandard parad med en allt effektivare hälso- och sjukvård har möjliggjort denna positiva utveckling. Allt fler äldre ställer samtidigt stora krav på äldreomsorgen. Under den kommande tioårsperioden ökar behovet av hemtjänst och boenden för äldre. Vi har tagit ansvar för att nya vård- och omsorgsboenden byggs i kommunen; antalet platser kommer att byggas ut enligt den särskilda boendeplanen under den kommande mandatperioden. Även framöver är det viktigt att boendeplanen följs och utvärderas kontinuerligt. Det är viktigt att det finns en mångfald utförare i konkurrens så att de äldre har stor valfrihet. Äldreomsorgen ska dock stå under strikt kommunal kontroll och tillsyn. Det är av särskild vikt att kommunens tillsynsenhet för omsorgsverksamheterna även i fortsättningen ges bra förutsättningar för att kunna fullgöra sina uppgifter. Som huvudprincip ska gälla att kommunen inte ska bygga och driva nya vård- och omsorgsboenden, dock ska som riktpunkt den nuvarande andelen platser i boenden som drivs i kommunal regi behållas (ca 18 procent). Vårdföretag ska välkomnas att driva verksamhet i kommunen enligt LOV. Under den kommande mandatperioden vill vi att berörda verksamheter gemensamt särskilt fokuserar på äldreomsorgens kvalitet. Det kommer att finnas platser på olika typer av boenden för äldre och det kommer att finnas olika utförare av hemtjänst men det är inte tillräckligt. Vi vill också att den äldreomsorg som bedrivs i kommunen ska hålla högsta kvalitet. Vi vill utveckla dialogen med utförare, medarbetare, brukare och anhöriga i alla olika verksamheter för äldre. En utredning tillsätts för att utveckla en kvalitetspeng med syftet att stimulera högre och förbättrad kvalitet på bl a vård- och omsorgsboenden Samtidigt som vi stärker hemtjänst och boenden måste vi prioritera insatser för att stimulera social samvaro och fysisk aktivitet. Seniorcenter i Täby Centrum är ett bra exempel på hur social isolering kan motverkas. Möjligheten att utveckla ännu ett seniorcenter i Täby Kyrkby och/eller en filial till det befintliga centret ska utredas. I Västra Roslags-Näsby planeras ett trygghetsboende med anpassade och trygga lägenheter i hyresrättsform. På Ångaren ska en Sinnenas trädgård utvecklas. I samband med att en total renovering av fastigheten genomförs i framtiden ska ett tillagningskök etableras på Verksamhetsplan (117)

17 Ångaren. En entreprenörsdriven restaurang på Ångaren ska då kunna öppnas även för allmänheten. Kontinuerligt ska möjligheterna till lokalt tillagad mat utökas. Under mandatperioden ska även planering av Allégårdens renovering och ombyggnad påbörjas. Omvårdnadslyftet innebär att personal inom omsorgsverksamheterna ges möjlighet till kompetenshöjning. Under 2013 har nästan 140 personer påbörjat en gymnasial vidareutbildning och under 2014 kommer cirka 100 personer avsluta sin vidareutbildning, vilket medför ett ordentligt tillskott av undersköterskor i verksamheterna. Omvårdnadslyftet ska ges fortsatt prioritet. Forskning visar också att fysisk aktivitet är mycket viktigt även för äldres livskvalitet. Därför vill vi fortsätta satsningen på att inspirera alla Täbybor till en hälsofrämjande livsstil med fokus på rörelse och glädje genom arbetet med Friska Täby. Behovet av en medicinskt ansvarig sjukgymnast för rehabilitering (MAR) ska utredas. När hemsjukvården överförs till kommunerna kan frågan aktualiseras. Träning är också en viktig fråga för vård- och omsorgspersonal vars dagliga arbete innefattar hårt fysiskt arbete och tunga lyft. Det är inte självklart att dessa medarbetare är i fysisk form att klara uppgiften. Vi vill därför utreda hur kommunanställd omsorgspersonal med fysiskt krävande arbetsuppgifter kan erbjudas fysisk träning på arbetstid i syfte att stärka kroppen att klara av den tunga arbetsbelastningen. Vår politik: En utredning om att införa en kvalitetspeng inom äldreomsorgen ska tillsättas Kvalitetspengen ska motverka fallskador och trycksår samt premiera god kost, ett gott bemötande och en god omvårdnad på såväl privat som kommunalt drivna boenden Äldreomsorgen i Täby ska år 2018 vara i länets absoluta toppklass Ytterligare ett seniorcenter ska utvecklas i Täby, gärna samlokaliserat med lokaler för idrott eller andra aktiviteter Personer med funktionsnedsättning För några år sedan infördes det särskilda kommunala bostadstillägget (KBH) för personer som ges insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). KBH har möjliggjort att personer som är fullständigt beroende av offentligt stöd har fått en ekonomi i balans. I samarbete med fem andra kommuner och flera studieförbund anordnar Täby kommun kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Syftet är att ge goda möjligheter till en meningsfull fritid för i alla. I Täby finns också sedan 2013 verksamhet på Gribby Gård för unga vuxna med funktionsnedsättning. Alliansen i Täby vill att insatserna för dessa grupper ska fortsätta att utvecklas och att ansträngningar ska göras för att öka antalet deltagare. Verksamhetsplan (117)

18 Under mandatperioden kommer frågan om nya boenden för personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, vara i fokus. Det är särskilt angeläget att unga personer i gruppen ges möjlighet att flytta till ett eget boende med särskilda stödinsatser. En tillgänglig arbetsmarknad är viktig och även personer med funktionsnedsättning måste ges möjlighet att prövas mot den ordinarie arbetsmarknaden. Vår politik: Det kommunala bostadstillägget för vissa funktionshindrade ska vara kvar Nya boenden för yngre personer med insatser enligt LSS ska ges särskild prioritet där kommunen ska vara öppen för olika alternativ i samverkan med brukare och anhöriga Kommunen ska föregå med gott exempel genom matchning av lediga tjänster och genom att anställa personer med funktionsnedsättning Arbetet med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning ska fortsätta att utvecklas och ansträngningar göras för att öka antalet deltagare Kultur och fritid Täby har ett rikt kultur- och föreningsliv. En viktig del av samhället som stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Kultur, idrott och fritid är viktiga områden både för dagens och för framtidens Täbybor. Täby växer och i en attraktiv kommun måste utbudet av dessa verksamheter vara rikt. Vi vill satsa på folkhälsa och goda möjligheter till rekreation, motion och idrott för alla. I Täby finns ingen motsättning mellan elit- och breddidrott, men kommunen prioriterar verksamheter för barn och ungdomar såväl inom idrotts- som kultursektorn. Det är av stor vikt att både pojkars och flickors fritidsintressen tillvaratas, inte minst inom idrotten. Fritid och idrott Under kommande år vill Alliansen förverkliga en ny simhall, upprustning av Sportcentrum, nya idrottshallar i Arninge och på Galoppfältet, anlägga fler konstgräsplaner och utreda förutsättningarna för en slalomanläggning vid Ullnabacken. Vi vill också verka för utvecklade möjligheter för gymnastiken, friidrotten och innebandyn som alla idag har otillräckliga lokaler. En ny tillfällig hall för bland annat innebandy är under uppförande vid Nytorp. Om inte lösningar i anslutning till befintliga hallar kan skapas, återstår för såväl innebandyn som för gymnastiken alternativ i samband med en ombyggnad/renovering av Täby Sportcentrum eller med nya anläggningar på Galoppfältet eller i Arninge. Friidrotten i Täby ska i samarbete med andra kommuner använda den nya hallen i Sollentuna. Vid renoveringen av Sportcenter ska lokaler iordningsställas för friidrott inför hösten 2015 och då ska också den första skolidrottsplatsen en så kallad Friplass efter norsk modell, invigas. Verksamhetsplan (117)

19 Täby IP/Vikingavallen ska upprustas och förstärkas. Det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv och här blir samspelet med fotbollförbundet och IK Frej avgörande. Vi vill också förbättra för motionärer och allmänt friluftsliv i kommunen. Femkilometersspåret i Stolpaskogen ska få elbelysning, bland annat för att uppnå ökad tillgänglighet, säkerhet och trygghet. Badplatser och stränder ska fortsätta att rustas. Några exempel är Hägernäs, Norskogsbadet, badplats i Vallentunasjön och fortsatt förbättring av gångstråket runt Rönningesjön. Tillsammans med barn- och grundskolenämnden vill vi utveckla möjligheten till fler idrottsaktiviteter på fritids i samarbete med föreningslivet. Vår politik: Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar Idrottsföreningarna ska engageras i utvecklingen och driften av idrotts- och fritidsanläggningar. För nya anläggningar ska olika driftsformer prövas för högsta möjliga nyttjandegrad. Olika idrotter och olika verksamheter måste kunna använda samma anläggning Fortsätta planeringen och utvecklingen av nya anläggningar såsom ny simhall, upprustning av Sportcentrum och utvecklade möjligheter för gymnastiken, friidrotten och innebandyn Kryssarvallen iordningställs med konstgräs 2015 och anläggningen ska planeras efter såväl skolornas som föreningarnas och allmänhetens behov och önskemål Täby IP/Vikingavallen är i behov av upprustning och förstärkning. Det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv och här blir samspelet med fotbollförbundet och IK Frej avgörande Badplatser och stränder ska fortsätta att rustas och femkilometersspåret i Stolpaskogen ska få elbelysning Kultur Täbys historiska arv från Vikingatiden är unikt. Detta arv ska vårdas och värnas för kommande generationer och göras tillgängligt för såväl Täbybor som turister. Karby Gård, Broby bro och Runrikets besökspunkter runt Vallentunasjön skulle kunna utvecklas till ett världsarv med unik och autentisk historisk miljö i fantastisk natur. Renoveringen av Tibble teater ska slutföras och verksamheten ska utvecklas. I samspel med Tibble Fria Gymnasium och Täbys kulturliv ska teatern åter bli en central plats för kulturarrangemang och större möten av olika slag. Under 2015 kommer vi ta ställning till vår framtida strategi för kulturskoleverksamheten och till Kulturskolans utveckling. Den införda musikskolepengen och att vi öppnat upp för fristående musikskolor gör att alla som vill får plats inom musikskolan. Vi ser gärna att verksamheten utvecklas ytterligare med fler fristående aktörer som kan bredda kulturskoleverksamhetens alla delar. För att ge alla barn möjlighet att komma i kontakt Verksamhetsplan (117)

20 med olika kulturyttringar vill vi, tillsammans med barn- och grundskolenämnden, utreda samverkan mellan grundskolan och Kulturskolan för elever i år 1-3. Biblioteken är en viktig funktion i samhället, inte minst för barn och ungdomar. Biblioteken i Täby måste ligga i framkant och erbjuda ett brett utbud av media, men vi vill också se en utveckling mot att göra biblioteken mer publika, genom ökad tillgänglighet eller olika former av kulturevenemang. Vi vill också utreda en renovering av Bibliotekshuset och en eventuell utveckling av dess publika delar till ett kulturhus. Täby ska 2015 bli medlem i den ideella föreningen Funkisglädje, ett samarrangemang mellan flera kommuner som arrangerar melodifestivaler för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vår politik: Täbys kulturarv ska bevaras och göras mer tillgängligt Renoveringen av Tibble teater ska slutföras och verksamheten ska utvecklas Kulturskolan ska utvecklas ytterligare med fler fristående aktörer som kan bredda verksamheten. Samverkan mellan grundskolan och Kulturskolan för elever i år 1-3 ska också utredas Biblioteken i Täby ska göras mer publika. En utredning ska göras om renovering av Bibliotekshuset och en eventuell utveckling av dess publika delar till ett kulturhus Täby Leif Gripestam (M) Gruppledare Annica Nordgren (C) Gruppledare Mats Hasselgren (FP) Gruppledare Camilla Brodin (KD) Gruppledare Verksamhetsplan (117)

21 Verksamhetsplan 2015 (VP 15) Verksamhetsplanen är kommunfullmäktiges övergripande styrdokument. Verksamhetsplanen innehåller resultatbudget för år 2015 med plan för år , investeringsplan för , inriktnings- och effektmål, målen för kommunens bolag samt taxor och avgifter. Vidare ingår bostadsplaneringsförutsättningar för år Resultatbudgeten för år är i balans. Det budgeterade resultatet uppgår år 2015 till 22 mnkr och balanskravsresultatet till 43 miljoner kronor, budgeten är finansierad med oförändrad skatt 17,63 per skattekrona. Enligt resultatplanen uppgår det budgeterade resultatet år 2016 till plus 31 miljoner kronor respektive plus 62 miljoner kronor år Jämfört med budget 2014 tillförs verksamheten ytterligare resurser på 125 miljoner kronor (4,2 %) 2015, 122 miljoner kronor (4,0 %) 2016 och ytterligare 131 miljoner kronor (4,1 %) Förändringar hösten 2014 Verksamhetsplanen utgår från Kommundirektörens förslag till VP 15 (juni 2014). I höstens budgetberedning har nämndernas ramar justerats med kompensation för löneökningar, utökade uppdrag och ofrånkomliga kostnadsökningar. Budgeten 2015 förutsätter en effektivisering motsvarande 0,5 för samtliga verksamheter. Riktade besparingar återfinns inom socialnämndens och kommunstyrelsens verksamheter till följd av årets överskott och energibesparingar. Skatteintäktsprognosen är beräknad utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos daterad den 2 oktober Budgetpropositionen som regeringen presenterade den 23 oktober har inte beaktats i VP 15. Om de föreslagna förändringarna beslutas av riksdagen kan de komma att påverka kommunens ekonomi. Det handlar om förslag till förändring av det statliga utjämningssystemet, om riktade statsbidrag till utbildningsområdet och äldreomsorg, samt om ett indexerat inkomsttak och sänkning av statsbidraget för maxtaxan i barnomsorgen. Det aviserade förslaget till förändring av det statliga utjämningssystemet kommer att medföra att Täby får betala ytterligare 40 mnkr fr.o.m. år När det gäller de riktade statsbidragen är det dessutom svårt att uttyda ur budgetpropositionen om kommunerna får några reella tillskott. Det kan innebära att det går jämt upp eller så förmodas kommunerna satsa en del själva, exvis när det gäller lärarlönerna. Den politiska viljeinriktningen Det politiska programmet för mandatperioden som presenteras i inledningen av VP 15 innehåller ett antal nya uppdrag som verksamheterna har att Verksamhetsplan (117)

22 förhålla sig till i det fortsatta verksamhetsplaneringsarbetet. Programmet har inte inarbetats i VP 15. Täbys förutsättningar En grundläggande förutsättning för planeringen de kommande åren är att se kommunen i ett omvärldsperspektiv. För kommuner liksom för företag spelar omvärlden internationellt, nationellt och regionalt en allt större roll. En annan viktig faktor för kommunens långsiktiga utveckling är att det tar tid, att utveckla ett nytt bostadsområde. Att just detta lyfts fram beror på att tillväxtambitionerna i Täby kommun är höga och förutsätter ett omfattande byggande av bostäder och infrastruktur för att förverkligas. Förbättrad målstyrning I planeringsunderlaget fick kommunledningskontoret i uppdrag att se över målstyrningen. Syftet var att skapa samsyn och tydliggöra kommunens styrmodell samt att minska antalet effektmål. Uppdraget har hittills resultatet i att antalet effektmål föreslås bli 12 som ska beslutas och följas upp av kommunfullmäktige. Därutöver finns det förslag på ett antal effektmål som ska beslutas och följas upp av nämnd och styrelse En politisk referensgrupp har tillsatts med representanter från samtliga partier som under kommundirektörens ledning ska vidareutveckla styrmodellen som framförallt kommer att innebära förändringar till år Bakgrunden till uppdraget var att uppföljning och utvärdering av de mål som redovisas till kommunfullmäktige har visat att målstyrningen behöver bli tydligare. Målen behöver bli färre och mer relevanta för rätt nivå. Idag finns det stora skillnader mellan detaljeringsgraden på målen som beslutas och ska följas upp av kommunfullmäktige. På vissa håll är roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän otydliga. För att utveckla detta måste styrmodellen och målstyrningen förändras. Ekonomisk utveckling perioden Budgetpropositionen Den 23 oktober lämnade regeringen över Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) till riksdagen. SKL har sammanfattat de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren Nedan sammanfattas några av de större förändringarna som berör kommunerna: Förändring av inkomstutjämningen föreslås ske efter beredning och införas från 1 januari SKL:s bedömning är att eventuella förändringar inför 2016 i huvudsak kommer att beröra de 14 kommuner som har högst skattekraft, det vill säga de kommuner som betalar en avgift inkomstutjämningen. För Täby innebär Verksamhetsplan (117)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Majoritetsprogram 2015-2018

Majoritetsprogram 2015-2018 Inledning Majoritetsprogram 2015-2018 Detta majoritetsprogram ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under mandatperioden 2015-2018. Programmet ligger till grund för vår ambition

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Förslag till Kommunplan 2015 2018 och budget för 2016 Inledning... 4 Målstyrningsprocessen... 4 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 6 Kapitel 2. Förutsättningar för kommunplan och budget... 7 2.1.

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN Välkommen till framtidens Södertälje CENTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN 2015-2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer