Mötestid: Måndagen den 5 oktober 2009 kl Plats: Sal 1, Högskolan Norra, Neptunigatan 17. Närvarande: Carin Holmqvist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötestid: Måndagen den 5 oktober 2009 kl. 8.30-12.00. Plats: Sal 1, Högskolan Norra, Neptunigatan 17. Närvarande: Carin Holmqvist"

Transkript

1 PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen Paragrafer: Sidan 1 av 6 Mötestid: Måndagen den 5 oktober 2009 kl Plats: Sal 1, Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Närvarande: Carin Holmqvist Bo-Gustav Donning Nils-Erik Eklund Margita Vainio Jan-Åke Törnroos Regina Wredling Kristian Pyhäjärvi Maj Lindberg ordförande viceordförande medlem ersättare (personal) Frånvarande: Therese Sjöblom Mirjam Schauman Folke Ingman Föredragande: Rektor Agneta Eriksson-Granskog Carin Holmqvist Ordförande Agneta Eriksson-Granskog Sekreterare Nils-Erik Eklund Justerare Mariehamn den 5 oktober 2009

2 PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen Paragrafer: Sidan 2 av 6 68 Mötets öppnande Förslag: Närvarolistan konstaterades. Mötet konstaterades vara beslutfört. Mötesagendan godkändes. Beslut: Enligt förslag. 69 Val av protokolljusterare Förslag: Föreslås att Nils-Erik Eklund är protokolljusterare Beslut: Enligt förslag. 70 Föregående mötes protokoll Bilaga 1: Protokoll Förslag: Protokollet tas till kännedom. Beslut: Enligt förslag. 71 Förnyelse av reglementet Bilaga 2: Parallelltext Förslag till ändring av reglementet Förslag: Ändringsförslaget har behandlats i ledningsgruppen. Den 14 september godkände ledningsgruppen förslaget och beslöt lämna det till styrelsen. Förslaget är att styrelsen antar det nya förnyade reglementet. Beslut: Ärendet bordläggs för ytterligare behandling.

3 PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen Paragrafer: Sidan 3 av 6 Inför nästa behandling bör ändringar i förhållande till gällande reglemente tydliggöras i förslaget samt följande punkter förnyas och förtydligas: - Ledningsgruppen Ledningsgruppen utses av rektor och fastställs av styrelsen. - Delegering Delegering av rektors ärenden sker i första hand i ett särskilt rektorsbeslut och undviks i huvudsak i reglementet. - Lärarkollegiet Lärarkollegiets roll förtydligas i förslaget. - RUH:s synpunkter beaktas. 72 Studerandestatistik Bilaga 3: Studerandestatistik per den 20.9 Förslag: Studerandestatistiken tas till kännedom. Beslut: Enligt förslaget med tillägget att motsvarande statistik från de två senaste åren sänds till styrelsen och läggs som bilaga till protokollet. 73 Antagningsstatistik Bilaga 4: Antagningsstatistik per den 20.9 Förslag: Antagningsstatistiken tas till kännedom. Beslut: Enligt förslag. 74 Nya studieplatser år 2010 Förslag: Förslaget är att 24 studieplatser för nya studerande erbjuds vid varje utbildningsprogram vid högskolan år Förslaget följer högskolans strategiplan. Vidare föreslås att antagningsnämnden vid antagningen beslutar om eventuella överintag till programmen. Beslut: Ärendet bordläggs och antalet studieplatser på ut bildningsprogrammen behandlas på nytt.

4 PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen Paragrafer: Sidan 4 av 6 Beslöts att högskolan erbjuder studieplatser för nya studerande på samtliga utbildningsprogram år Informationen lämnas till marknadsföringsgruppen som i oktober inleder studeranderekryteringen för år Styrelsen framhöll vikten av att intensifiera marknadsföringen av sjöbefälsutbildningarna på fastlandet och på Åland eftersom antalet sökande från Sverige har ökat mer än antalet sökande från Åland och Finland. Frågan om det exakta antalet per program lämnas som en diskussionspunkt till styrelsens strategidagar i november. Beslut om antalet fattas därför efter det att strategidagarna har genomförts. Vid strategidagarna skall även framtas en plan för antagningen för de närmaste åren baserat på kännedom om efterfrågan på studieplatser, möjligheterna för högskolan att erbjuda studieplatser och behovet inom branscherna. Vid mötet framhölls att extra stora grupper i maskinteknik är eftersträvansvärt under de kommande åren men att en sådan utökning av utbildningen kräver större resurser för Högskolan. Konstaterades att det är stor efterfrågan på utbildning i maskinteknik och att branschen är i mycket stort behov av utbildad personal och kompetens inom området. En prioritering är nödvändig samt att alla utbildningslinjer inte genomförs varje år. 75 Grunderna för antagning av studerande Förslag: Ingen ändring av antagningsgrunderna år Beslut: Enligt förslag. 76 Ny branschrådsmedlem i Företagsekonomi Förslag: Angela Sjöblom har blivit vald till ny studeranderepresentant i FEKs branschråd. Hon ersätter Pia Fredriksson. Beslut: Enligt förslag. 77 Slutrapport för simulatorcentret Bilaga 5: Slutrapport för simulatorcentret

5 PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen Paragrafer: Sidan 5 av 6 Förslag: Styrelsen tar slutrapporten till kännedom. Beslut: Enligt förslag. 78 Kalendarium för styrelsen för läsåret Bilaga 6: Kalendarium Förslag: Styrelsen godkänner kalendariet. Beslut: Enligt förslag med vissa justeringar och uppdateringar. 79 Kommande möten Förslag: 3.12 kl kl kl kl Föreslås även en strategikonferens för styrelsen den 26 november kl november kl Beslut: Enligt förslag. 80 RUH-utvärderingen Beslut: - Togs till kännedom att offentliggörandet av RUH:s beslut angående utvärderingen av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan var fredagen den 2 oktober i Auditoriet, Högskolan Södra. Närvarande vid tillfället var styrelsens ordförande, styrelseledamöter, utbildningsministern vid Ålands landskapsregering, utbildningsavdelningen, rektor och personal vid Högskolan

6 PROTOKOLL Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen Paragrafer: Sidan 6 av 6 och en representant för de studerande. I samband med presentationen hölls en presskonferens där Tidningen Åland, Nya Åland och Ålands Radio och TV Ab deltog. - Rektor presenterar vid nästa möte förslag till åtgärder med anledning av RUH:s utvärdering. 81 Budgetuppföljning Beslöts att budgetuppföljning i fortsättningen sker kvartalsvis i styrelsen. Ekonomi- och personalchefen sammanställer budgetutfallet inför mötena. Dessutom delges alla löneutbetalningar på individnivå för föregående år vid nästa styrelsemöte. Ekonomi- och personalchefen låter sammanställa materialet. Ekonomi- och personalchefen kallas därför till nästa möte.

7 Branschrådsmöte, företagsekonomi Protokoll 1/ Tid: Fredag , kl Plats: Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2, auditoriet Närvarande: Ann Riis vik.programledare, ordförande, sekreterare Ben Henriksson lärare Christer Kullman lärare Kim Engblom Vikinglinjen Abp Tove Erikslund Ålandsbanken Ab Jonny Mattsson Ålands Företagareförening r.f. Camilla Stenström Consilia Förhindrade: Daniel Dahlén Jan Kangashaka Angela Sjöblom Thor-Björn Wik Ålands handelskammare Ålands Företagsbyrå Ab studeranderepresentant lärare 1. Mötet öppnas. Mötet öppnades kl Nya medlemmen Camilla hälsades välkommen i branschrådet. 2. Godkännande av agendan Agendan godkändes. 3. Justering av protokoll från branschrådsmötet Föregående mötes protokoll förklarades justerat. 4. Ny rutin för protokolljusteringen Beslöt att protokollen justeras per e-post inom en vecka efter att de skickats ut. INFORMATIONSÄRENDEN Informationsärendena antecknades för kännedom: 5. Studerandestatistik hösten 2009 Se bilaga nedan. Konstaterades att tre av de utexaminerade våren 2009 har arbete inom företagsekonomi och den fjärde, Jeanette Salminen, läser vidare till en magisterexamen i ekonomi vid Åbo Akademi. Ann tar reda på hur mycket hon fick räkna till godo för sin examen från HÅ. Enligt Bolognaprocessen ska en lägre högskoleexamen (yrkeshögskoleexamen) räknas till godo full ut då en studerande läser vidare till en högre högskoleexamen men ibland krävs bryggstudier som kan variera mellan olika högskolor och universitet. (Jeanette Salminen berättade att hennes examen från HÅ räknades till godo fullt ut som lägre högskoleexamen, 180 sp [praktiken på 30 sp räknas inte] då hon sökte till Åbo Akademi för magisterstudier. För behörighet krävs 30 sp i huvudämnet och 20 sp övriga ekonomiska ämnen i kandidatexamen. Jeanette läser inriktningen redovisning, vilket

8 kräver sammanlagt 60 sp redovisningsämnen. 30 sp redovisning ingick i hennes HÅexamen och hon kompletterar med 30 sp som ingår i de 120 sp som krävs för magisterexamen. Om hon hade läst 20 sp valfria studier redovisning samt skrivit sitt examensarbete om redovisning hade hon fått räkna sammanlagt 30 sp till godo i magisterstudierna och därmed bara behövt läsa 90 sp. Hon behöver inte komplettera några språk.) 6. Auditeringen Rådet för utvärdering av högskolorna, RUH, har bedömt att högskolans kvalitetssäkringssystem ska omauditeras Vid auditeringen våren 2009 konstaterades att kvalitetssäkringssystemet inte uppfyller alla kriterier för godkänd auditering. Forskning- och utvecklingsverksamheten samt uppföljning och utvärdering av högskolans verksamhet är på ett inledande stadium i systemet och behöver utvecklas. Slutseminarium hölls där Rådet för utvärdering av högskolorna RUHs ordförande Riitta Pyykkö och auditeringsgruppens ordförande Örjan Andersson sammanfattade slutresultatet samt gav rekommendationer. Kim berättade att även Viking Line genomgått auditering i år. 7. Validering vid Högskolan på Åland Den 1 mars 2010 ska Högskolan på Åland införa ett enhetligt valideringssystem enligt beslut i ledningsgruppen Projektanställda Pia Lundén har tillsammans med en valideringsgrupp med projektledare Robert Jansson (landskapsregeringens Projekt Validering) och representanter från högskolan arbetat fram en rad dokument som ska fungera som vägledning och stöd för valideringen. Validering är nytt i Norden och utmaningen är att bygga upp rutiner så att handläggningen inte blir alltför tidskrävande. Inga studerande valideras före antagning. 8. Entreprenörskapsakademin Christer, projektledaren, berättade om aktuellt på Entreprenörsakademin. Han konstaterade att deltagarna varit nöjda så här långt och utbyter erfarenheter med varandra. Åbo Akademi planerar att starta upp en ny Entreprenörsakademi i Vasa nästa år. EU-projektet Entreprenörsakademin som pågått sedan är snart avslutat. Deltagarna träffades den 8.10 då Thor-Björn Wik föreläste om Känner du din kund? och Carin Holmqvist ledde en diskusson om Är Åland en annorlunda marknad? Den åker hela gruppen till Åbo och deltar i Kompetens 2009, ledarskapskonferens i Åbo. I december är det avslutning. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan på Åland och Åbo Akademi och vänder sig till små och medelstora företag som önskar utveckla sin affärsverksamhet. För mera info om entreprenörskapsakademin, se 9. Företagarskolan (samarbete mellan ÅTC, ÅHK, ÅFF och HÅ) Ben berättade om aktuellt från Företagarskolan. Deltagarna deltar i sammanlagt sex fristående temaområden och erhåller därefter ett diplom. Priset för alla moduler är 60. Målgrupp är nya och blivande företagare samt andra intresserade. Program hösten 2009: Entreprenörskap och företagande, 5 och 7 oktober

9 Bokföring och beskattning, 2 och 4 november Marknadsföring, 30 november och 2 december Info om Företagarskolan finns på ÅTCs hemsida, se 10. Informationstillfälle för studerande vid Ålands Lyceum Ann informerade om utbildningsprogrammet vid högskolans gemensamma infotillfälle på lyceet den Christer återgår som programledare fr.o.m Christers tjänstledighet för forskning tar slut och därmed även Anns vikariat som programledare. 12. Nästa möte Nästa möte är fredagen , kl Mötet avslutas Mötet avslutades kl Mariehamn den 12 oktober 2009 Ann Riis Ordförande, sekreterare

10 Studerande vid Företagsekonomiska programmet, läsåret Inskrivningsår Aktiva Läsåret Läsåret Studieuppehåll/ avbrutit (?) Kvinnor/ Män % av aktiva /26 Aktiva Studieuppehåll / / / / / / o. 2-50/ tidigare Totalt: Läsårsanmälan ska inlämnas senast Därefter finns exakta siffror på hur många som valt att ha studieuppehåll eller har avbrutit detta läsår. Utexaminerade våren 2009 Iuliana Bolos (FE -05) Marita Eskills (FE -06) Pia Fredriksson (FE -06) Jeanette Salminen (FE -06) Jesper Strandvik (FE -05) Beräknat antal utexaminerade våren 2010 Tio studerande påbörjar sitt examensarbete i höst med mål att få examen våren 2010.

11 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND EKONOMI ADMINISTRATION BIBLIOTEK IT AVDELNING UTBILDNINGSPROGRAM TILLÄMPAD FoU ÖPPNA HÖGSKOLAN FÖRDRÖJDA INTÄKTER SYNS PÅ ANNAT HÅLL I SAMH KOSTNADER INTÄKTER KOSTNADER INTÄKTER KOSTNADER

12 PRESUMTIVA STUDENTER -Vad vill man utbilda sig till -Hur väljer man utbildning -Hur väljer man skola -Trender AVNÄMARE -Vad finns för arbeten -Vilken kompetens efterfrågas -Hur anställer man -Vilka signaler betr framtiden HÖGSKOLAN INTERNA FAKTORER PROGRAM - Innehåll i utb program - Antal studieplatser - Effektivitet i utb (studietekniska föruts) - Ekonomisk effektivitet (kursbudget) FoU - Innehåll - Prioritering - Finansiering ÖH - Folkbildande verksamhet - Affärsinriktad verksamhet - Programinriktad verksamhet - Service INTERN SERVICE - EK & ADM - Bilbliotek - IT - Fastighet MÅSTE KAN VILL LR -Lag -Förordning -Utbildningsavtal -Budget -Budgetdirektiv -Tjänster -Avtal -Bokföring -Betalning av lön -Betalning av fakturor KONKURRENTER/ OMVÄRLDEN -Vad händer i omvärlden -Hur kan HA anpassa sig för att hänga med i utveckling och konkurrens

13 AKADEMI POLITIK AKADEMI POLITIK NÄRINGSLIV NÄRINGSLIV

14 VISION Revidera skrivningen höj svansföringen Kunskapscentrum Motor för den lokala samhällsutveckling och tillväxt Generera ny kunskap

15 UTÖKAD AUTONOMI Idag är beställare och utförare samma Tydliggör rollerna beställare utförare Idag anslagsbaserad ekonomi besluten sker godtyckligt, kort framförhållning I morgon resultatbaserad ekonomi (större transparans, långsiktig framförhållning

16 PROFILERING? En etablerad verksamhet med minskande resurser kanske bör fundera på att: Smalna av verksamheten, Prioritera Profilera

17 Hur kan vi bli ek effektivare? Tydligare resultatenheter Antal undervisningstimmar Se över fasta kostnader Programstrukturer (större) Inte så omfattande specialiseringar Större gruppstorlekar Samläsning mellan åk Alla kurser går inte varje år Intagning vartannat år

18 PRIORITERAT Det ska vara HÖGST prioriterat hos ALLA att nu behålla de studenter vi har, att de trivs i HA och att de finner att utbildningen är av hög kvalitet! Arbeta med effektivitet i utbildningen, för alla! God framförhållning med schema, kurser dess innehåll, litteratur, tentamenstillfällen, praktik, etc Åtgärder för att ytterligare förbättra trivselundersökningen

19 FINANSIERING Ett resultatbaserat system eftersträvas Fördelningsnycklar utvecklas

20 EXTERN FINANSIERING Hur kan vi arbeta för att utveckla extern finansiering? FoU Tjänster Utbildningsinriktade projekt Uppdragsutbildning Understöd

21 STRATEGIARBETET FRAMÅT ANALYS STRATEGI TAKTIK AKTIVITET Rektor och ledningsgrupp Läggs fram till styrelsen som diskuterar den och beslutar om den Rektor Rektor som också kan delegera till ledningsgrupp

22 ANALYS Studenter (befintliga och presumtiva) Lärare och övrig personal Arbetslivet Huvudmannen Egna resurser Benchmarking SLUTSATSER KAN DRAS Visioner, verksamhetsidé, konkurrensfördelar, SWOT, etc

23 Vilka strategiska alternativ finns? Värdering Val En plan för genomförandet, resursbehov Mäta och följa upp

24 DE NÄRMASTE ÅTGÄRDERNA Rektor får i uppdrag att revidera det gamla strategidokumentet. Ett möte med Dan E, Rainer, Peräma, Lundberg arrangeras Info om dagen Ett mer konstruktivt arbete med utbildningsavtal och budget eftersträvas En utredning tillsätts med förslag till utökad autonomi och ekonomiskt ansvar En utredning tillsätts som tar fram ett förslag till finansmodell Förstärkning för att arbeta med kvalitetsledningssystemet (auditering om 2 år) Förstärkning för att arbeta med kvalitetssystemet runt FoU Inled diskussion med LR, forskningsnämnden har utarbetat underlag för forskningspolitiskt system

25 UTBILDNING OCH KUNSKAP FÖR UTVECKLINGEN FRAMÅT FRAMÅT ÄR FRAMTIDEN!

26 Förslag till besparingsåtgärder som diskuterats i LG och kollegierna/enheterna Budgeten inför 2010 minskar med ( sparas under 2009 och överflyttas till 2010). Ytterligare bör sparas och LR ser att högskolan gör mera långsiktiga strukturella förändringar. Budgetramen 2010 är Nedskärning av personal och tjänster: En städtjänst dras in när städare Päivi Sundberg går i pension. Inköp av städtjänster vid behov ca 5000 Inbesparing (inkl. soc.avg). HÅ har 2009 sex städtjänster. Om en indras 2010 har HÅ således fem städtjänster. Om ytterligare en städtjänst flyttas till Ålands sjömansskola har HÅ från och med 2010 fyra städtjänster. Högskolan har två fastigheter samt en lokal (itiden) där vi ansvarar för städningen. Konsekvens: HÅ övergår till att städa tjänsterum (kontor) en gång per vecka. Inbesparing: Bibliotekschefen går i deltidspension 1.9 och jobbar 47 % av heltid. 53% av tjänsten sköts av Henrica Sjöblom t o m med arbetsuppgiften som informatiker. Inbesparing totalt vid biblioteket Konsekvenser: Bibliotekschefen administrerar och ansvarar inte längre för kursen i Studieteknik 2 sp, det hör nu till programledarna, minskar antalet timmar i informationssökning på ET, IT och MT och granskar inte längre med examensarbetenas litteraturlistor. Det sistnämnda ingår i fortsättningen i sin helhet i handledarnas arbetsuppgifter. Ingen av högskolebibliotekets personal jobbar numera helger på stadsbiblioteket och ett infopass om 2 timmar har tagits bort. Inbesparing (tillfällig): Särskilt uppdrag som webbansvarig 40% t o m (kostnad 8200 ). Konsekvens: HÅ: s behov av webbansvarig löses på detta sätt t o m Kostnad: Planeraren Ann Riis jobbar 82,8 % fr om Inbesparing 3800 under våren 2010 (7600 under hela 2010) (inkl. soc.avg). Konsekvens: Mindre antal uppdragsutbildning och fortbildningskurser. Minskade inkomster. Inbesparing: Planeraren Mirjam Schauman jobbar 82,8% under Inbesparing 8155 (inkl. soc.avg). Konsekvens: Mindre antal akademiska kurser. Inbesparing: 8155

27 Timlärare i huvudsyssla i Hospitality Management ej tillsatt. Årslönekostnad (inkl. soc.avg). Kostnad för externa timlärare Konsekvenser: ökat samarbete med företagsekonomi och externa timlärare för 1-3 kurser. Inbesparing: Högskolesekreterare Barbro Branér har gått i deltidspension och jobbar 60 % av heltid. Ingen ersättare har anställts. Inbesparing Konsekvens: Programkanslierna stänger kl Servicenivån på programkansliet till lärare, övrig personal och studenter sänks. Som pilotprojekt inleder lärarna på FE, HM o Vård (ej externa lärare) med att själva införa kursresultaten i Primus och på så sätt också avlasta kansliet på Södra. Inbesparing: Laboratorieingenjör 55,2% tillsätts ej utan sköts mot timersättning eller samordning mellan arbetsuppgifterna bland lärarna på programmet. Totalkostnad per år Timersättning ca Inbesparing Konsekvens: Prioriteringar görs för inköp och utveckling av laboratorierna. Mer samordning. Lab.ingenjör resursen minskar. Inbesparing: Planeraruppgifter såsom Ann Riis 32,8% och Magdalena 25% i A 22. Kostnad på resp Konsekvenser: Uppdrag gällande HögAvisan, verksamhetsberättelsen, policydokument, FoUprotokoll, Q-team-arbete, webbreferensgrupp fördelas på annan befintlig personal. Inbesparing: Föreslås inbesparing genom antingen semesterpenning eller permitteringar Uppmuntrar att ta ut semesterpenningen i ledighet, inbesparing totalt (År 2009 inbesparing ). Konsekvenser: Prioritering av arbetsuppgifterna så att en del arbetsuppgifter inte längre görs. Prioritering Prioriteringen görs av förmannen och medarbetaren. Dessutom skall arbetet organiseras så att personalen kan ta ut alla sina semesterveckor under ett år. Inbesparing: (Om det skulle bli permitteringar kan man alltid få semesterpenningen utbetalt.) Permittering 2 veckor av hela personalen. Konsekvenser: en åtgärd som upplevs negativt av personalen. Blir svårt att planera arbetet med permitteringar. Inbesparing: ca

28 Minska lokal och lönekostnader för HM: Flytt av HM till Högskolan Södra Föreslås att Hospitality Management flyttar från Högskolan Östra till Högskolan Södra innebär en lönekostnadsinbesparing på per år och driftskostnadsinbesparing på ca , totalt ca per år. Högskolan betalar hyra för att åk 1 samt höstterminen för åk 2 hålls på Ålands hotelloch restaurangskola. Hyra ? Inköp till undervisning i kök o restaurang ? Inbesparing ca under 2010 (årligen ca ) Styrelsen har begärt in konsekvensbedömning av en flytt för Hospitality Management till Högskolan Södra. Konsekvenser: Studerande förlorar en del av den branschatmosfär som finns på Ålands hotell- och restaurangskola men får istället större samhörighet med andra högskolestuderande. Minskning på forskning och utveckling FoU-projekt vid HÅ under de kommande åren är sådana projekt som stöder utbildningsprogrammen och deras utveckling och vars externa finansiering är sådan att lärare och andra anställda vid HÅ får full ersättning för sitt arbete i projekten från projektbudgeten. HÅ:s andel i en projektbudget kan endast sträcka sig till egenfinansiering av sådant slag att den består av lokaler dvs tjänsterum för den som arbetar i projektet och teknisk infrastruktur dvs datanätverk, Internet, dator. Den del som innebär utbetalning av lön till projektanställda kan även utgöra en del av egenfinansieringen. Konsekvens: Kan resultera i färre externfinansierade projekt. Utvecklingsarbete vid programmen genom externa bidrag. Inbesparing: Nya projekt medför ingen kostnadsökning för HÅ. Resursen för lärarnas forskning i tjänsten minskas till ca Läsåret budgeterades Inbesparing: Högskolan har haft möjlighet att satsa per år för lärarnas forskning i tjänsten Möjligheten har resulterat i att andelen lärare med forskningserfarenhet har ökat markant. Över 40 % av högskolans egna lärare år 2009 är doktorer, licentiater eller har veteskaplig erfarenhet som doktorander. Konsekvenser: Forskningsnämnden prioriterar bland ansökningarna om medel för forskning i tjänsten. Inbesparing: per år

29 Samordning mellan programmen, inriktningar samt utbud av kurser Kostnadseffektiva samordningseffekter prioriteras inom programmen. Fler kurser ordnas tillsammans. Större språkgrupper. Mindre gruppindelningar. Konsekvenser: Stora och ojämna grupper. Studerande upplever blandade grupper positivt. Inbesparing: (inbesparingen högre på sikt) Minska utbudet på valfria kurser, exempelvis för o SK ej erbjuda FRB, rep. i första hjälp, gas o kemtankkurser, vintersjöfart eller genomförs om externa medel täcker kostnaderna o Vintersjöfart genomförs om externa medel täcker kostnaderna o SK läsa valfria kurser från andra program o ÖH o HM ej erbjuda första hjälp, livbåtskurs o brandkurs Om önskemål om speciell valfri kurs möjligt att ÖH kan arrangera och uppbära kursavgift. Konsekvenser: ett mindre utbud av kurser. Inbesparing: (inbesparingen högre på sikt) De inriktningar vid utbildningsprogrammen som inte medför extra (parallella) kostnader prioriteras under (samverkan mellan inriktningar/utbildningsprogram prioriteras). Bl a landbaserad inriktning på elektroteknik (automationsteknik) erbjuds inte tillsvidare. Högskolan kan dock utfärda examen om studerande läser kurser på distans eller genom utbytesstudier. Examensrätten kvarstår. Konsekvenser: Färre inriktningar erbjuds som närundervisning. Inbesparing: per år fr o m 2012 för landbaserad inriktning och ca för samordning mellan HM o FEK samt SK o MT m fl. Baskurser i matematik 0 (SK, MT, ET 3 x 140 h), fysik 0 (96 h)och kemi 0 (48 h) som inte ingår i utbildningsprogrammen. Totalt 600 h, kostnad: ca Baskurs i matematik (MT, SK o ET 3 x 24 studerande) samordnas och arrangeras av ÖH i augusti. Kursen är obligatorisk för studerande. Kursen hålls i storgrupp i auditoriet och mindre grupper vid övningar ( lekt, 50 lekt i sept) totalt 140 h á 1 lärare och kostnad ca (i st f ). Inbesparing Baskurser i fysik och kemi samordnas som obligatorisk kurs på ÖH under hösten. Baskurserna utgör är förkunskapskrav på ordinarie kurser. Datakörkort ombildas till baskurs och läses på Öppna högskolan på kvällstid eller på Handels eller Medis. Alla baskurser kan tenteras. Konsekvenser: Ojämnare grupper. Sämre förkunskaper hos de studerande. Inbesparing: ca

30 Programkurser i ledarskap läses gemensamt på ÖH i deras planerade förmansutbildning. Maritimt ledarskap läses gemensamt av SK, MT o ET. Inbesparing: Kurser i HRM arrangeras genom ÖH. Inbesparing: Hyra av utrymmena i itiden Hyran för utrymmena i itiden för F&U är Intäkter vid uthyrning av projekt och hyresgäster ca Kostnad även för städning ca 2 h/vecka som sköts av den egna personalen. Under renoveringen av Södra har utrymmena använts av flera i personalen. Konsekvenser: Lärarna sitter trångt och utrymmet i itiden är ändamålsenligt för de som forskar samt för högskolans utvecklingsprojekt. Säger vi upp utrymmet blir det svårt att få lokaler igen. Vilka arbetsrum kan erbjudas projektanställda som jobbar i EU-projekt? Inbesparing: ca för att hyra ut lediga utrymmen i itiden. Minska på inköp av varor och tjänster: restriktioner vad gäller tjänsteresor och representation, inbesparing prioriteringar gällande investeringar till laboratorierna; fleråriga planer införs, inbesparing prioriteringar data- och kringutrustning, inbesparing restriktioner gällande marknadsföring, inbesparing inköp av kurslitteratur, idag 5+1 bok i framtiden 3+1, inbesparing 5000 Inga julklappar till personalen, inbesparing 1000 Lägre bidrag till SKÅHLA, inbesparing 3000 Sparsam vad gäller inköp överallt Konsekvens: kvalitets- och standardsänkning. Inbesparing totalt: ca

31 Strukturella förändringar inom personalen: Allas arbetsuppgifter ses över och strukturella förändringar gällande fördelningen av arbetsuppgifter prioriteras. Antalet personal minskar inom lokalvården. En städare mindre. Två om en tjänst flyttas. Antalet personal minskar inom kanslierna. Nu 4,6 tjänster jämfört med 5 tjänster tidigare. Lärarna på FEK, HM o Vård blir piloter att själv mata in kursresultaten i Primus. Antalet personal minskar inom biblioteket. Nu 2,47 tjänster (varav 40% utgör webbansvar) jämfört med 2,6 tjänster tidigare. Antalet personal minskar gällande administration, planeraruppgifter för information, VB osv (planeraruppdrag 32,8% + 25%) Chefernas arbetsuppgifter ses över så att alla tar vissa operativa uppgifter vid enheten när arbetsbördan ökar inom enheten/programmet. Lärarnas administrativa arbete ingår i lönen dvs ingen ersättning i 14 timmar. Programledarnas ansvarsområden utökas enligt reglemente med ansvarar för de programspecifika dokumenten kapitel 9000 i högskolans kvalitetsledningssystem samt ansvarar för att programrådsmöten anordnas och leder mötena. Ekonomi- och personalchefen sköter en stor del av konteringen och/eller koordineringen av verksamhetsberättelsen och/eller helhetsgrepp om timfördelningsplanerna Vicerektor sköter en del programledaruppgifter och marknadsföringsuppgifter Kursplaneraren har koordineringsansvar gällande kvalitetsledningssystemet. ÖH arrangera baskurser, extra språkkurser, ledarskapskurser, HRM för programstuderande m fl dvs utbudet utökas för större samordning och större grupper. webbansvar sköts av studiesekreteraren fr o m Internationella koordinatorn arbetar med FoU Studiehandledarna arbetar med valideringsfrågor Personalbehov: Projektanställning deltid ca 80% som jobbar med kvalitetsledningen samt FoU ca (årslön) Webbansvarig A 22 40% (7 månader) Ökade kostnader: Kostnader för praktikavtalen ökar, kostnad ca enligt antal avtal idag, vilket innebär ca i med det nya avtalet. Men eftersom studerande i befattning också debiteras handledningskostnad kan kostnaden bli det dubbla eller ännu mer.

32 Kostnad för kartläggning av lärarnas situation som ett åtgärdsförslag på arbetsklimatundersökningen moms samt resekostnader. Kostnad för halvdagsutbildning kring medarbetarsamtal och hur man kommunicerar mål o strategiarbete Ca moms o resekostnader. Prioriteras inte/ behöver utredas ytterligare: Städare Gunilla Westerberg överflyttas till Ålands sjömansskola. Föreslås att tjänsten minskar till 80% av heltid eftersom Högskolan och arbetstagaren har varit överens om 80% under flera år. Konsekvens: Mera ändamålsenligt att ÅSSK sköter ledning och personalansvar för städare som inte är i HÅ- fastighet. Lönebudgeten överflyttas från HÅ till ÅSSK. Inbesparing: ingen. Diskussioner inletts med Bernt Bergman och blir förslag i budgeten Överlärare Rune Andersson uppnår pensionsålder efter läsåret Beaktas samordningslösningar inom programmet. Totalt för halva året. Skötas till viss del av timlärare eller av befintliga lärare Inbesparing ca Konsekvens: Samordningslösningar på programmet, inriktningen automationsteknik (land) läggs på is tillsvidare. Ev. kunde fortbildning inom automationsteknik arrangeras av ÖH. Inbesparing: (25 sp för inriktningen automationsteknik (land) kostar ca ) För utvecklingsarbetet vid programmen avsätts euro som överförs efter ett särskilt beslut i ledningsgruppen. Högskolan frångår fr o m principen att generellt fördela utvecklingsmedel ( 14-timmar) till samtliga lärare på programmen. Utvecklingsmedlen fördelas i stället till de lärare eller grupper som bedriver konkreta utvecklingsprojekt. Den administration och det samarbete som sker mellan lärarna på programmen ingår i ersättningen för kurserna (undervisningen); likaså ingår fortbildningen i ersättningen för kurserna (undervisningen) vilket motsvara skrivningen i Landskapets läraravtal (en vecka per år). Konsekvenser: Det eller de utbildningsprogram som har behov av utvecklingsmedel anhåller om särskilda medel för utvecklingsprojekt. För ändamålet avsätts hos ledningsgruppen per år. Följande arbete ingår i ersättningen för kurserna för lärarna på programmen - att delta i minst ett kollegiemöte per månad och - planeringsdagen i augusti samt - frivilligt deltagande i fortbildningstillfällen som HÅ anordnar/anvisar under året Lärarna förväntas därmed inte förbereda material till kollegiemötena och planeringsdagen, men fungerar växelvis som sekreterare vid mötena.

33 Ordningen kan beskrivas som en återgång till 1997 och innebär att 14-timmar inte längre ingår i den enskilde lärarens timplan. Inbesparing: (30 x 24 = 720 h dvs ca ) Svenska 2 för ET, MT o SK stryks och sköts av handledaren. Svenska 2 utgör en skrivkurs inför examensarbetet. Inbesparing: Företagarskolan finansieras i sin helhet av ÅTC, ca Konsekvenser: HÅ är ej längre samarbetspartner i projektet och får inte samma marknadsföring. HÅ blir istället underleverantör. Inbesparing: Studerandelunchen Studerande är inte idag nöjda med luncharrangemangen och vill att avtalet med La Strada och Fantasia upphör. SKÅHLA mera intresserade av att äta på sjömansskolan. Förslag: studerande äter på Ålands sjömansskola Studerande betalar idag själva 3,50 och högskolan subventionerar 2,50. LR beslutar att studerande betalar 3,50 på ÅSSK. Inbesparing ca /år Konsekvenser: Luncharrangemang enligt SKÅHLAs önskemål. Näringslivet missnöjt över förlorade kunder. Inbesparing: från Högskolans budget Gruppstorlek Skall minimiantalet för gruppstorleken vara 10,12,14,16...? Kostnadsinbesparing: ca /undervisningtimme (inkl. soc.avg). Konsekvenser: Större grupper, Kurser inhiberas p g a för få deltagare. Inriktningsalternativ inom programmet försvinner?

34 Kursbudget: 20 undervisningstimmar per 1,5 sp (1 sp är ut) Styrelsen behandlar principerna för tilldelningen till kurserna årligen och beslutar då om kursbudgetmodellernas utformning samt reglerna för om en kurs startar vid Öppna högskolan. Besluten har stor betydelse för lönekostnaderna. Idag finns två kursbudgetmodeller: Modell A 20 h per 1,5 sp och modell B 24 h per 1,5 sp. Modell A innebär att en lärare som arbetar 768 h med kurser (motsvarar den fastländska avtalet för yrkeshögskolor 1600 h/teknikprogrammen) har ansvaret för maximalt 57,6 sp per läsår. Läsåret har ett fåtal av högskolans lärare 768 h och arbetar således mindre än 1600 h om man jämför med riket. Konsekvensen av modell A vid HÅ är att kursbudgetmodeller som innebär färre än 20 h ersättning för en lärare per 1,5 sp inte kan rekommenderas. Då blir andelen studiepoäng han eller hon förväntas ansvara för för hög (mer än 60 sp, dvs mer än ett helt läsår helt skött av en lärare). För att minska de höga kostnaderna för kurserna vid HÅ kan - Modell A användas som bas vid alla program och behovspröva särskilda tillägg för extra grupper och extra övningstillfällen Fördelar: - Studerande schemaläggs mindre och får mer tid till analys, reflektion, självstudier och eget arbete enskilt, i grupp och i laboratorier (vissa). - Undervisningen vid HÅ blir mer jämförbar med andra högskolors undervisning Nackdel: Ett pedagogiskt omläggningsarbete behövs och särskild handledning för en del av lärarna. Konsekvens: En lärare håller ytterligare en kurs per år jämfört med nu för att uppnå samma årsarbetstimmar (544 ca 768). Förslag: endast en modell för kursbudget, dvs 20 h per 1,5 sp, 12 h schemaläggs och resterande 8 h kan läraren vid behov schemalägga eller använda för handledning etc. FEK har redan, enbart språk och matematik på FEK har 24 h Vård har redan, enbart språk har 24 h HM har till viss del, men blir inbesparing på ca 353 h MT - minska med ca 557 h SK minska med ca 564 h IT har redan, minska med ca 80 h ET minska med ca 249 h Totalt antal timmar ca 1800 h och en inbesparing på ca

35 Konsekvenser: Lärarna lägga om pedagogik och kursplaneringen. Kan upplevas som problem för studerande som behöver mera lärarledd undervisning. Kommer i början att upplevas ovant att jobba/studera på ett annat sätt. Inbesparing timmar Förslag: Restriktioner gällande ersättningar enligt 14 i läraravtalet. I lärarlönen ingår viss beredning och planeringsarbete samt mötestid. Konsekvenser: restriktioner i extra utbetalning för uppdrag Inbesparing: Ersättning för arbete i nämnder och arbetsgrupper Kostnad för administrativ personals deltagande i nämnder och arbetsgrupper: kommittéarvode eller ingen ersättning (ingår i arbetet). Det vanliga är att uppdraget ingår i arbetet. Kostnad för lärare i nämnder och arbetsgrupper: kommittéarvode eller 53,33-66,67 /klocktimme (jmfr timlön rektor 42,25, vicerektor 36,57, bibliotekschef/ekonomi- o personalchef 33,09 inkl. soc.avg). Båda ersättningsmodellerna har använts. Tyvärr är kostnader märkbart högre för ersättning av lärarnas arbetsinsats jämfört med administrativ personal vilka åläggs att sköta uppdraget inom tjänsten. Kommittéarvode enligt landskapets tjänstekollektivavtal: a) För sammanträde under kansliarbetstid och sammanträde som utom sådan arbetstid har varat högst en timme 26 b) För sammanträde som utom kansliarbetstid har varat över en timme 51 c) För sammanträde som utom kansliarbetstid har varat över tre timmar 68 Förslag: att ersättning för arbete i arbetsgrupper ingår i arbetet samt ersättning för arbete i nämnder avlönas enligt landskapets tjänstekollektivavtal för kommittéarvode. Konsekvenser: En mera rättvisare ersättning för alla i personalen Inbesparing:

36 Åbo Akademi: Ny lag Ny organisation Ny administration HÅ strategimöte mvainio Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 1

37 ÅA i siffror 7000 studenter 930 forskarstuderande 680 utländska studerande 6 spetsforskningsenheter 100 milj euro budget 1300 anställda 100 professorer Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 2

38 1. Ny universitetslag Från statligt ämbetsverk till offentlig rättslig institution Den statliga ledningen av förvaltningen upphör rapportering, resultatförhandlingar, statsbidrag Universiteten blir självständiga arbetsgivare Självständig personalpolitik Kollektivavtalspart Ökat ekonomiskt ansvar Privaträttslig ställning; bokföringslagen Ansvar för likviditet Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 3

39 Ledning och ledningssystem Styrelse Ordf (extern) + 3 externa + 6 interna Rektor Operativt ansvar VD Prorektorer Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 4

40 Autonomin innebär bl a Ansvar för ekonomi Budgetering (statsbidrag och extern fin.) Totalkostnadsprincipen. Projektfinansiering. Nya nycklar för fördelning av ek resurser SAP Arbetsgivarrollen stärks. Självständig(are) personalpolitik Från tjänster till arbetsavtal Rekryteringspolicy och förfarande Anställningsvillkor och arbetsförhållanden SAP Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 5

41 2. Ny organisation Från 7 fakulteter till 12 institutioner (resultatenheter), 3 fakultetsområden 9 fristående institutioner + övningsskolan Institutionerna leds av prefekter Prorektorer med samordnande uppgifter inom fakultetsområdena + särskilda uppgifter (undervisning, forskning, internationalisering) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 6

42 3. Ny förvaltning Då den akademiska organisationen förändras ändras förvaltningen Förvaltningens uppgift är att stöda och tjäna universitetets kärnuppgifter; utbildning och forskning samt de samhällsrelaterade uppgifterna. Modern och kompetent förvaltning Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 7

43 Förvaltningens kärnprocesser Utbildning och forskning Ekonomi Personal Processkartläggningar > Klara arbetsbeskrivningar och klar arbetsfördelning Kvalitet och kompetens Genomförs på sikt Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 8

44 Personalens anställningsvillkor Arbetsavtalslagen, Universitetslagen Andra juridiska referensramar Kollektivavtal Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 9

45 Preciserande kollektivavtal för undervisande personal (professorer och akademilektorer, universitetslärare) Helhetstjänstgöring, 1600 h per år Arbetstiden definieras i arbetsplan Undervisning, handledning Forskning Övrigt Arbetsplanen godkänns av dekanus (Arbetstidsallokering) Särskilda arvoden för administrativa uppdrag, projektledararvoden inom forskning Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 10

46 Lönesystem lönesystem för undervisningsoch forskningspersonal lönesystem för övrig personal lönesystem för övningsskolan --- kravnivå --- personlig prestationsnivå --- lönesamtal med närmaste chef Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 11

47 Rektor Agneta Eriksson-Granskog

48 Strategi för Högskolan Strategidokument för Högskolan på Åland den 9 oktober 2008 Mål, handlingsplan Ledningsgruppens handlingsprogram oktober 2009 Mål, resultat, plan Strategidagar november 2009 Uppdatering av strategidokumentet

49 Utbildningsavtal Verksamhetens mål och struktur Kvalitativa och kvantitativa mål Prioriteringar Särskilda utvecklingsfrågor Landskapsregeringens ansvarsområde Högskolans ansvarsområde

50 RUH-utvärderingen 2009 Kvalitetsledningssystem för utbildningsprogrammen Öppna högskolan Högskolebiblioteket Forskning och Utveckling Medel för ledning av verksamheten

51 Mål

52 Vision Högskolan på Åland är en modern högskola som bedriver yrkesinriktad utbildning och tillämpad forskning inom de områden som efterfrågas av arbetslivet och är attraktiv för studenter och arbetsgivare samt utgör en attraktiv arbetsplats. Kännetecknande för verksamheten är internationalisering, globalisering och digitalisering.

53 Examensinriktad utbildning, Mål Utbildningsprogram inom första cykeln i Bolognaprocessen inom Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik (Sjöingenjör) Sjöfart (Sjökapten) Vård (Sjukskötare) Utbildning inom andra cykeln i Bolognaprocessen i samarbete med andra högskolor och universitet inom vård och sjöfart Internationalisering, Globalisering, Modern pedagogik Samverkan med det omgivande samhället

54 Öppna högskolan, Mål Kursverksamhet på högskolenivå i samverkan med andra högskolor och universitet och med högskolans egna utbildningsprogram Fortbildning, uppdragsutbildning, seminarier Modern pedagogik Tentamensverksamhet Samverkan med det omgivande samhället

55 Tillämpad forskning och utveckling, Mål Tillämpad forskning och utveckling i anslutning till samtliga utbildningsprogram Examensarbeten Öka andelen externfinansierade projekt som stöder det regionala behovet Gästprofessorer med extern finansiering i anslutning till utbildningsprogrammen Tillämpad forskning och utveckling i samarbete med det åländska näringslivet och arbetslivet och med andra högskolor och universitet. Behov av fond för såddfinansiering för forskningsprojekt

56 Samverkan med det omgivande samhället, Mål Åland som studieort bör utvecklas Öka andelen examensarbeten med näringslivsanknytning Företagsbesök på alla utbildningar Gästföreläsare från arbetslivet Aktiva branschråd Gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med företag och organisationer Kommunikationen om Högskolan och dess verksamhet till det omgivande samhället utvecklas

57 Ekonomi, Mål En basfinansiering skall tryggas för den prioriterade grundutbildningen och dess utveckling En basfinansiering skall tryggas för uppdrags- och kursverksamhet, tillämpad forskning och utveckling, samverkan med det omgivande samhället, högskolebibliotek och IT-teknik och support Budget och den ekonomiska uppföljningen bör koordineras med verksamheten så att det är möjligt att följa upp och styra verksamheten Nyckeltal utvecklas Finansiering av utvecklingsprojekt för högskolans utveckling och funktionen som kompetenscentrum

58 Ledningssystem, Mål Utökad autonomi Styrelsen ges en tydligare roll och måste förfoga över de instrument som kan bidra till utveckling av högskolan Styrelsen ansvarar självständigt för anställningen av personalen och att tillfälliga arbetsförhållanden används så som lagen föreskriver

59 En Emottaglig organisation En topp-presterande organisation En Förutseende organisation * har en meningsfull mission att uträtta * planerar på långsikt * behärskar prestationerna * utvecklar organisationen * leder förändringar * känner igen möjligheterna * orienterar sig strategiskt * behärskar utvecklingen * skapar nätverk * holistiskt ledarskap En Reaktiv organisation * strider för sin existens * skyddar sig * söker fel och skyldiga * självupptagen * befallande och bestraffande ledarskap * sätter klara mål * planerar åtgärder * löser problem * bygger team * situationsledarskap (Pauli Juuti 2009)

60 Human Resource Management Högskolan skall vara en attraktiv arbetsplats där det finns tillräckliga resurser för att uppfylla de uppsatta målen, den personliga utvecklingen i arbetet beaktas, var och en respekteras och en vänlig och trivsam atmosfär råder.

61 Investeringar Pågående renoveringar Simulatorcentrum Tillbyggnad med tjänsterum, grupprum, cafeteria Kontinuerlig uppdatering av laboratorier Utbyggnad av studentbostäder för högskolans studenter

62 Aktuellt Handlingsplan Genomfört Plan Ändrade förutsättningar Mål Uppdatering Resultat

63 Mellan Högskolan på Åland och Ålands landskapsregering

64 Utbildningsavtalet Verksamhetens mål och struktur Kvalitativa och kvantitativa mål Prioriteringar Särskilda utvecklingsfrågor Landskapsregeringens ansvarsområde Högskolans ansvarsområde Utvecklingsfrågor Autonomi och ekonomiskt ansvar Finansieringsmodell

65 Kvalitativa mål Högskolan skall ha examensprogram inom första cykeln i Bolognaprocessen enligt LF (2002:87) om Högskolan på Åland. Högskolan kan ha examensprogram inom andra cykeln i Bolognaprocessen i samverkan med andra högskolor inom Sjöfart (Nordic Master in Maritime Management) och Vård (Master in Health Service). Kännetecknande för verksamheten är internationalisering, globalisering och digitalisering och samverkan med det omgivande samhället. Högskolan skall vara en attraktiv arbetsplats där den personliga utvecklingen i arbetet beaktas, var och en respekteras och en vänlig och trivsam atmosfär råder.

66 Kvantitativa mål De kvantitativa målen framgår huvudsakligen i budget. Målet för antalet utexaminerade vid högskolan under perioden är att 60 procent av dem som påbörjat studierna skall ha avlagt grundexamen inom fem års heltidsstudier. För sjöbefälsutbildningen gäller på motsvarande sätt sex års heltidsstudier. Procentsatsen utgör ett glidande medeltal under en treårsperiod. I slutet av perioden eftersträvas en höjning till 65 procent. Minst 40 % av lärarna på grundutbildningen har FoU erfarenhet, dvs. har doktorsexamen, licentiatexamen eller är doktorander.

67 Prioriteringar Fokuseringen av högskolans verksamhet på den examensinriktade utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen förstärks inom högskolans olika utbildningsområden. Utbildningen inom sjöfarts- och vårdområdet prioriteras särskilt. Det livslånga lärandet tillgodoses genom kursverksamhet och samverkan med det omgivande samhället.

68 Särskilda utvecklingsfrågor Prioritet Särskild fråga När skall det vara klart Hur finansieras det 1 Nya anställningsvillkor för Inom 2010 LR LR högskolans lärare övervägs. 2 En samordning och samtidig förstärkning av sjöfartsutbildningen på Åland. 3 Högskolans autonomi och faktiska ekonomiska ansvar skall utredas. 4 Ökad flexibilitet inom budgetens tjänstetablå så att specificeringen av tjänsterna bortlämnas och endast antalet tjänster och arbetsavtal är specificerade. 5 Modell för finansiering av verksamheten. 6 Utbildningsstatistik för högskoleområdet, inte gemensam statistik med gymnasialstadiet och medborgarinstitutet 7 Prognostisering av utbildningsbehovet. 8 Modeller för uppföljning av kvalitativa och kvantitativa mål. 9 Högskolan utreder möjligheterna att erbjuda utbildning på engelska språket inom sjöfartsområdet. Inom 2009 LR och HÅ LR Inom 2009 Högskolan Högskolan I budget LR Inom 2009 Högskolan Högskolan Vem ansvarar Inom LR förhandlar med ÅSUB LR Inom 2010 Högskolan Högskolan LR Inom 2010 LR LR

69 Resurser Parterna förbinder sig att följa avtalet under förutsättning att medel beviljas i landskapsbudgeten för den verksamhet som parterna kommit överens om. Som ett verktyg för att arbeta med det treåriga avtalet införs årliga mål- och resultatförhandlingar, som avslutas med att parterna kan underteckna ett preliminärt tilläggsavtal, vilket tas med vid beredningen av landskapets budget för följande år. Vardera parten har rätt att föreslå ärenden som skall tas upp vid förhandlingarna. Förhandlingarna skall genomföras senast inom maj månad. Landskapsregeringen ansvarar för att beredningen och det avslutande mötet hålls inom den angivna tidsramen. Det preliminära tilläggsavtalet fastställs med eventuella justeringar och undertecknas av parterna efter det att lagtinget fastställt budgeten för det aktuella året.

70 Resultatuppföljning och rapportering Högskolans verksamhet följs årligen upp och rapporteras i Högskolans verksamhetsberättelse. Budgeten följs upp i det av landskapsregeringen årligen uppgjorda bokslutet. Utbildningsavtalet följs upp med en årlig självutvärdering av båda parter vilken behandlas vid ett gemensamt årligt möte mellan styrelsen och ministern samt representanter från utbildningsavdelningen.

71 Högskolans autonomi och faktiska ekonomiska ansvar (utreds) Bakgrund - diskussion Yrkeshögskolornas autonomi i Finland Universitetens nya organisation ( ) Förväntat resultat Identifiering av Områden som LR önskar att Högskolan tar större ansvar för Områden Högskolan har behov av att överta/få utökat ansvar för Förslag till förändring av lagen i Högskolelagen som är aktuella för vidareutveckling

72 Modell för finansiering av verksamheten Bakgrund Yrkeshögskolornas mål- och resultatavtal Dagens budgetprocess för HÅ Mål för Ekonomi i Högskolans strategidokumentet Förväntat resultat Förslag till finansieringsmodell baserat på mål, utvecklingsuppgifter och resultat

73 Mål i Högskolans strategidokument Ekonomi En basfinansiering ska tryggas för den prioriterade grundutbildningen och dess utveckling En basfinansiering ska tryggas för de övriga uppgifterna Uppdrags- och kursverksamhet Tillämpad forskning och utveckling Samverkan med näringslivet och funktionerna Högskolebiblioteket IT-teknik och support Budget och den ekonomiska uppföljningen bör koordineras med verksamheten så att det är möjligt att följa upp och styra verksamheten.

74 Finansieringsmodeller Uppgifter Antal Årsbehov Grundutbildning /350, Uppdrags- och kursverksamhet Tillämpad forskning och utveckling Samverkan med näringslivet Högskolebibliotek IT-teknik och support Fastigheter

75 Utvärdering 2009

76 Resultat Styrkor Ledningen engagerad i kvalitetsledningssystemet. Inom högskolan råder ett positivt klimat och dialogen mellan studenter och personal är öppen. Den Öppna högskolan har en väl etablerad verksamhet med ett välfungerande kvalitetsledningsystem. Brett spektrum av samverkansformer med det omgivande samhället. Systemet är öppet och transparent. Organisationen med Q-team fungerar.

77 Resultat forts. Utvecklingsrekommendationer Systemet generar endast i begränsad omfattning information för verksamhetsstyrning. De interna revisionerna bör utvecklas för att granska kärnverksamheten och föreslå förbättringar av den. Goda lösningar finns vid enheterna - förbättra spridningen av god praxis inom högskolan. Högskolans befogenheter definieras så att högskolan kan svara upp mot förväntningarna. Behov av en strategi för högskolans FoU-verksamhet. Didaktiska strategier införs i systemet. Branschråden kan användas både för utbildning och FoU.

78 Beslut Förnyad auditering år 2011 Följande delar skall utvecklas Kvalitetssäkringen gällande forsknings- och utvecklingsarbetet Kvalitetsledningssystemets anknytning till ledning och styrning av verksamheten Kvalitetssäkringssystemet som helhet

79 Åtgärd Tillräckliga resurser bör avsättas vid högskolan för vidareutveckling av kvalitetsledningssystemet för att uppnå de krav som ställs upp i RUH-rapporten 16:2009. Samverkan med Landskapsregeringen förutsätts för framtagande av system för forskning och utveckling. Ett forsknings- och utbildningspolitiskt program utgör en grund för arbetet. Forskningsnämnden har utarbetat ett underlag till LR. Samverkan med Landskapsregeringen förutsätts även för ledning och styrning av verksamheten. Man bör beakta vid resusrstilldelningen att arbetet löper från nuvarande rektorsperiod över i nästa.

80 En Emottaglig organisation En topp-presterande organisation En Förutseende organisation * har en meningsfull mission att uträtta * planerar på långsikt * behärskar prestationerna * utvecklar organisationen * leder förändringar * känner igen möjligheterna * orienterar sig strategiskt * behärskar utvecklingen * skapar nätverk * holistiskt ledarskap En Reaktiv organisation * strider för sin existens * skyddar sig * söker fel och skyldiga * självupptagen * befallande och bestraffande ledarskap * sätter klara mål * planerar åtgärder * löser problem * bygger team * situationsledarskap (Pauli Juuti 2009)

81 Högskolan på Åland Strategidagar november 2009 Rektor Agneta Eriksson-Granskog

82 Övergripande mål Större autonomi - för att kunna bedriva en effektivare utveckling. (Utreds ) Erbjuda högklassig samhällsnyttig och arbetsmarknadsrelevant utbildning baserad på forskning och vedertagen kunskap. (Erbjuds) Högskolan skall vara väl etablerad och ha hög status i det åländska samhället. (Inletts) Internationalisering, Globalisering, Digitalisering bl a genom samarbete med andra högskolor. (Pågår) Studerande och personal skall uppskatta arbetsmiljön vid Högskolan. (Överensstämmer med undersökningarna) Tvärvetenskaplighet, Nya pedagogiska metoder, Kvalitetssäkring. (Inletts) Prioritering: första cykeln i Bolognaprocessen. (Erbjuds)

83 Examensinriktad utbildning, Mål Utbildningsprogram inom första cykeln i Bolognaprocessen inom Elektroteknik 8/10 Företagsekonomi 27/49 Hospitality Management 17/25 Informationsteknik 19/22 Maskinteknik (Sjöingenjör) 36/112 Sjöfart (Sjökapten) 26/87 Vård (Sjukskötare) 22/40 (Erbjuds) Utbildning inom andra cykeln i Bolognaprocessen i samarbete med andra högskolor och universitet inom vård och sjöfart (Inom sjöfart, enstaka kurser inom vård) Internationalisering, Globalisering, Modern pedagogik (Pågår; Modern pedagogik ) Samverkan med det omgivande samhället (Pågår)

84 Öppna högskolan, Mål Kursverksamhet på högskolenivå i samverkan med andra högskolor och universitet och med högskolans egna utbildningsprogram (Erbjuds) Fortbildning, uppdragsutbildning, seminarier (Erbjuds) Modern pedagogik (Inledd, personalen utbildas) Tentamensverksamhet (Erbjuds) Samverkan med det omgivande samhället (Kursfolder, katalog, webb, direktutskick, kundkontakter, utvärderingar mm)

85 Tillämpad forskning och utveckling, Mål Tillämpad forskning och utveckling i anslutning till samtliga utbildningsprogram (Tillämpad FoU vid ET, FE, HM, IT, SK, V; Planerad vid MT) Examensarbeten (Erbjuds) Öka andelen externfinansierade projekt som stöder det regionala behovet (Många projekt ) Gästprofessorer med extern finansiering i anslutning till utbildningsprogrammen (PAF inom spelmissbruk ) Tillämpad forskning och utveckling i samarbete med det åländska näringslivet och arbetslivet och med andra högskolor och universitet. (PAF, småföretag, turismföretag, rederier, hälsovården) Behov av fond för såddfinansiering för forskningsprojekt (Utvecklingsfråga 2010, vicerektor, rektor, styrelse)

86 Samverkan med det omgivande samhället, Mål Åland som studieort bör utvecklas (Näringslivsrådet i Mariehamns stad, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige har uppmärksammat Högskolan och studenterna och avser fortsätta göra det.) Öka andelen examensarbeten med näringslivsanknytning (Inlett) Företagsbesök på alla utbildningar (Inlett) Gästföreläsare från arbetslivet (Infört) Aktiva branschråd (Inlett) Gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med företag och organisationer (Inlett) Kommunikationen om Högskolan och dess verksamhet till det omgivande samhället utvecklas (Vidareutvecklas )

87 Ekonomi, Mål En basfinansiering skall tryggas för den prioriterade grundutbildningen och dess utveckling En basfinansiering skall tryggas för uppdrags- och kursverksamhet, tillämpad forskning och utveckling, samverkan med det omgivande samhället, högskolebibliotek och IT-teknik och support (Utvecklingsfråga, finansieringsmodell) Budget och den ekonomiska uppföljningen bör koordineras med verksamheten så att det är möjligt att följa upp och styra verksamheten (Elektroniskt faktureringssystem infört 2008 underlättar, dock ej uppföljningen) Nyckeltal utvecklas ( ) Finansiering av utvecklingsprojekt för högskolans utveckling och funktionen som kompetenscentrum (Utvecklingsfråga , rektor, vicerektor, styrelse)

88 Ledningssystem, Mål Utökad autonomi (Utvecklingsfråga i Utbildningsavtalet 2009) Styrelsen ges en tydligare roll och måste förfoga över de instrument som kan bidra till utveckling av högskolan (se ovan) Styrelsen ansvarar självständigt för anställningen av personalen och att tillfälliga arbetsförhållanden används så som lagen föreskriver (se ovan)

89 Human Resource Management Högskolan skall vara en attraktiv arbetsplats där det finns tillräckliga resurser för att uppfylla de uppsatta målen, den personliga utvecklingen i arbetet beaktas, var och en respekteras och en vänlig och trivsam atmosfär råder. (En arbetsklimatundersökning genomförs årligen. Mål: bra resultat i undersökningen enligt utomstående bedömare. Resultat: 2008 bra resultat enligt utomstående bedömare 2009 bra resultat enligt utomstående bedömare)

90 Investeringar Pågående renoveringar (totalrenovering inomhus av Högskolan Södra , mindre ombyggnader på Högskolan Norra ) Simulatorcentrum (2011) Tillbyggnad med tjänsterum, grupprum, cafeteria (2012) Kontinuerlig uppdatering av laboratorier ( ) Utbyggnad av studentbostäder för högskolans studenter (Föreslås för LR 2011)

91 Aktuella frågor Budgeten för år 2010 Ca 10% minskat anslag Behörigheten för lärartjänsternas utformning överförs till styrelsen Elektroteknikprogrammets landinriktning läggs på is Internhyror har införts (Kalkylerad hyra ) Bokslut 2008 Budget 2009 Förslag 2010 Konsumtionsutgifter Nettoanslag

92 Aktuella frågor Ledningsgruppen har berett ett åtgärdsförslag under majoktober för ett minskat anslag 2010 LR aviserar två veckor mindre lön för de anställda 2010 I första hand frivilliga åtgärder Två veckors permittering för de landskapsanställda är en möjlig konsekvens Senast i januari lämnar LR:s besked Beslut vid HÅ vid behandling av VE-planen vid möte 1/2010

93 Aktuella frågor Ökat sökandeantal till utbildningarna 62% ökning jämfört med år 2008 (programmen) Ökat antal sökande till de öppna högskolekurserna Boom i Sverige för sökande till sjöbefälsutbildningar!!! sökande Endast tre högskolor med utbildning på svenska i svenskspråkig miljö Högskolan på Åland (Mariehamn) Linné universitetet (Kalmar) Chalmers tekniska högskola (Göteborg)

94 Aktuella frågor Öka antalet studieplatser (ny studerande) vid HÅ? Större studerandegrupper på kurserna Medför Gruppindelningar i grupper om Behov av ytterligare lärare (inom vissa områden) Behov av utrustning (till viss del) Förslaget medför ökat resursbehov och dialog med LR

95 Vision Högskolan på Åland är ett kunskapscentrum och en motor för samhällsutveckling och tillväxt. Vid högskolan utbildas morgondagens yrkeskvinnor och yrkesmän. Högskolans ledstjärna är arbetslivets kompetensbehov, bildningen och nyttan. - KOMPETENS - BILDNING - NYTTA -

96 Ramen för verksamheten Mål Utveckling mot en autonom enhet i aktiebolagsform eller stiftelseform där Landskapet har beställarrollen och Högskolan utförarrollen Idag en anslagsbaserad ekonomi godtycklighet Högskolans strävan är en mer resultatbaserad ekonomi, med transparens och bättre framförhållning

97 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2010 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Ledningsgruppen Godkänd i:

98 Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning Bilaga: annonseringsplan för 2010

99 Övergripande mål: Studerande i centrum! Öka antalet sökande Öka kunskapen om Högskolan på Åland och dess verksamhet, på Åland och i dess närregioner Öka samarbetet med gymnasialstadieskolorna Öka samarbetet med näringslivet vad gäller praktik, fortbildning och uppdragsutbildning Öka högskolans synlighet på finländska och svenska webbplatser. Konkreta åtgärder: Annonsering i tidningar Annonsering på Internet Sjöfarts- och utbildningsmässor Kontinuerlig uppdatering av nya hemsidan Rekryteringsresor till gymnasier och med Michael Sars, till vilken skolor bjuds in Utskick till studiehandledare på gymnasialstadiet Inbjudan till åländska skolor på gymnasialstadiet Riktade utskick, t.ex. till adressater inköpta från Verket för högskoleservice i Sverige samt adresser till abiturienter Engelskspråkigt informationsmaterial trycks och distribueras till partnerhögskolor och nätverk Öppna högskolan: - Utskick av folder till alla hushåll 2 ggr/år - Utskick av katalog till årets studerande 2 ggr/år - Samarbete med Finlands sommaruniversitet med marknadsföring på deras hemsida - Samverkan med nätverket Öppna yrkeshögskolan (Avoin AMK) Speciella marknadsföringsåtgärder under året: - Ny elektronisk ansökningsblankett på hemsidan. - Rekryteringsresa med Michael Sars till Kalmar. - Utöka marknadsföringen av sjöfartsprogrammen till fastlandet genom olika åtgärder, som t.ex. att synas på den nya sjöfartssajten tutorbesök till gymnasieskolor och deltagande i gymnasiernas egna utbildningsmässor i Optima och Vörå-Maxmo. - Inbjudan av studiehandledarna från gymnasierna i fastlandet för att presentera högskolan för dem. - Producera ny PowerPoint-presentation av högskolan som ska finnas tillgänglig på hemsidan för alla som ska på mässor, rekryteringsresor etc. - Banners på Peppar.fi, Xit.nu, Österbottniska Tidningens, ÅUs och Vasabladets hemsidor inför ansökningstiden. - Marknadsföra högskolan per e-post till elever på gymnasialstadiet och locka dem till hemsidan med tävling. - Dela ut tygkasse med broschyr, ansökningsblankett och någon liten reklamartikel till dem som skriver högskoleprovet. - Starta en Högskolan på Åland-grupp på Facebook. - Delta i Isbrytarkaravanen (Jäämurtajakaravaani) genom att några studerande följer med på resan och genom att skicka med informationsmaterial om högskolan. - Gratis deltagande i utbildningsmässa på webben via Pinnet december 2009-januari Sprida informationsmaterial om högskolan till elever från sjöskolor i Sverige som går kurser vid sjösäkerhetscentret. - Valbar kurs för studerande på utbildningsprogrammet Hospitality Management, där de studerande besöker gymnasieskolor och marknadsför utbildningsprogrammet.

100 Tidsmässig planering: Januari Utskick av informationsmaterial till studiehandledare vid skolor på gymnasialstadiet. Kursinfobrev om sjöfartskurser skickas ut till intressenter enligt mejllista. Poängen, Öppna högskolans externa infobrev, utkommer några ggr per år. Deltagande i utbildningsmässa på webben via Pinnet. Delta i Optimas och/eller Vörå-Maxmos utbildningsmässor Annonsering om utbildningsprogrammen inför ansökningstiden enligt annonseringsplanen. Ansvarig A. Lindqvist L. Marcus B. Wikström L. Nyman A. Lindqvist A. Lindqvist Februari Annonsera genom banners på Internet, på Peppar.fi, Xit.nu, Vasabladets, ÅUs och Österbottniska tidningens hemsidor. Kursinfobrev om sjöfartskurser skickas ut till intressenter enligt mejllista. Annonsering inför ansökningstiden enligt annonseringsplanen. Förnya högskolans PowerPoint-presentation, göra mall som kan anpassas efter behov. Mars Gymnasieelever inbjuds till Högskolan på Åland från Ålands yrkesskola, Ålands sjömansskola, Handelsläroverket, Ålands vårdinstitut och Ålands hotell- och restaurangskola och informeras om högskolans utbildningsprogram. Verksamhetsberättelsen för år 2009 trycks och distribueras. Kursinfobrev om sjöfartskurser skickas ut till intressenter enligt mejllista. Poängen, Öppna högskolans externa infobrev, utkommer några ggr per år. Annonsering inför ansökningstiden enligt annonseringsplanen. April Sjöfartens dag, 15.4, rekryteringsmässa för sjöfarten i Alandica grundskolans åk 9 och gymnasialstadiet, samt föräldrar inbjuds, pressmeddelande. Högskolan har egen monter. Träff med studiehandledare på gymnasialstadiet från fastlandet i samband med Sjöfartens dag, för att informera om högskolan. Öppna högskolans höstkurskatalog för perioden augusti-december utkommer Ansvarig A. Lindqvist L. Marcus A. Lindqvist H. Sjöblom Ansvarig Programledarna Rektorn Vicerektorn L. Marcus B. Wikström A. Lindqvist Ansvarig C. Maxenius-Michelsson L. Marcus A. Lindqvist L. Marcus B. Wikström

101 och distribueras. Rekryteringsresa med Michael Sars till Kalmar. Kursinfobrev om sjöfartskurser skickas ut till intressenter enligt mejllista. Annonsering under ansökningstiden enligt annonseringsplanen. Distribution av informationsmaterial om högskolan vid högskoleprovet. Maj Pressmeddelande om högskolans utexaminerade studerande och examensarbeten. Annonsering om presentation av examensarbetena. Examensfest/ läsårets avslutning - näringsliv, politiker, massmedia etc inbjuds - pressmeddelande. Marknadsföring av högskolan i MIFK:s programblad under säsongen. Kursinfobrev om sjöfartskurser skickas ut till intressenter enligt mejllista. Poängen, Öppna högskolans externa infobrev, utkommer några ggr per år. Studieguiden med information om studierna samt programmens kursutbud uppdateras och trycks. H. Karlsson L. Marcus A. Lindqvist A. Lindqvist Ansvarig Programledarna A. Lindqvist C. Maxenius-Mickelsson T-B. Wik L. Marcus B. Wikström A. Lindqvist S. Torvaldson K. Svedmark Juni-juli Utskick till sökande i Sverige som fått reservplats till sjöbefälsutbildning. (Verket för Högskoleservice adressregister). Augusti Annonsering om lediga studieplatser på utbildningsprogrammen. Kursinfobrev om sjöfartskurser skickas ut till intressenter enligt mejllista. Ansvarig C. Maxenius-Mickelsson Ansvarig A. Lindqvist L. Marcus September Inskription näringsliv, politiker, massmedia inbjuds - pressmeddelande. Studentums Road Show i Sverige. Studentum gör en marknadsföringsresa genom Sverige och marknadsför bl.a. Högskolan på Åland. Välj sjön - grundskolans åk 9 gör studiebesök till programmen för sjöfart, maskinteknik och elektroteknik, samt till Ålands sjösäkerhetscentrum och Ålands sjömansskola. Välj sjön - Segelvecka på Linden, Albanus och Nordboen för sjöskolorna pressmeddelande, eventuellt redaktionell text i åländska media samt information på hemsidan. Infotillfälle om högskolans utbildningsprogram på Lyceet. Programledarna informerar. Ansvarig C. Maxenius-Mickelsson A. Lindqvist H. Karlsson C. Maxenius-Mickelsson H. Karlsson C. Maxenius-Mickelsson Programledarna

102 Kursinfobrev om sjöfartskurser skickas ut till intressenter enligt mejllista. Poängen, Öppna högskolans externa infobrev, utkommer några ggr per år. Annonseringsplanen för 2011 bereds av PR-gruppen, förankras hos programansvariga och fastställs. Oktober Distribution av informationsmaterial om högskolan vid högskoleprovet. Kursinfobrev om sjöfartskurser skickas ut till intressenter enligt mejllista. Poängen, Öppna högskolans externa infobrev, utkommer några ggr per år. L. Marcus B. Wikström PR-gruppen Ansvarig A. Lindqvist L. Marcus B. Wikström November Ansökningsguiden uppdateras och trycks Ansökningsblanketten för 2011 trycks. Ansvarig A. Lindqvist A. Lindqvist HÅ deltar som utställare i Know How-mässan i Vasa.. A. Lindqvist Öppna högskolan har samarbete med Finlands sommaruniversitet och marknadsförs genom dem bl.a. på deras hemsida. Kursinfobrev om sjöfartskurser skickas ut till intressenter enligt mejllista. B. Wikström L. Marcus December Öppna högskolans vårkatalog för perioden januari-juni utkommer och distribueras. Utskick av brev till alla svenskspråkiga abiturienter i Finland Ansvarig B. Wikström Annika Lindqvist Pressmeddelande kring högskolans examination och examensarbeten Programledarna v. 50. Annonsering om presentation av examensarbetena. A. Lindqvist Examensfest arrangeras v. 50. Kursinfobrev om sjöfartskurser skickas ut till intressenter enligt mejllista. Poängen, Öppna högskolans externa infobrev, utkommer några ggr per år. C. Maxenius-Mickelsson L. Marcus B. Wikström

103 KOSTNADSKALKYL KONTO MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER UTSKICK TILL STUDIEHANDLEDARE 1000 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2009 (UTFORM., BILDER) 3000 STUDIEGUIDEN, GRAFISK PRODUKTION 2500 UNDERSTÖD TILL STUDERANDEAKTIVITETER 1500 UTSKICK TILL ABITURIENTER 500 INBJUDAN AV STUDIEHANDLEDARE FRÅN FASTLANDET 2000 MÄSSOR STUDENTUMS SÖKTJÄNST OCH ROAD SHOW 8500 SJÖFARTS REKRYTERINGSMÄSSA SJÖFARTENS DAG 500 KNOW HOW- MÄSSAN I VASA 2000 ÖVRIGT UTBILDNINGSWEBBPLATSER 6000 ELEKTRONISK ANSÖKNINGSBLANKETT 1000 REKLAM- OCH PRESENTARTIKLAR 7500 REKRYTERINGSRESA MED MICHAEL SARS 2000 ÖVRIGA REKRYTERINGSRESOR 2000 ÖVRIGA KOSTN. (INFOUTSKICK, KÖP AV ADRESSER ETC) 2000 ANNONSERINGKOSTNADER TOTALT 78000

104 KOSTNADSKALKYL KONTO TRYCKNINGSTJÄNSTER VERKSAMHETSBERÄTTELSEN EX. (TRYCKNING) 1000 ÖH KURSKATALOG, 2500 EX. + FOLDRAR EX. HÖST OCH VÅR (TRYCKNING + DISTR) STUDIEGUIDEN 700 EX BROSCHYRER, 5000 EX. + ANSÖKNINGSBLANKETT OCH ANSÖKNINGSGUIDE 1000 EX ENGELSKSPRÅKIG GUIDE FÖR INKOMMANDE STUDERANDE (ÖVERFÖRS FRÅN IK:S BUDGET) 2400 ENGELSKSPR. INFOBLAD (ÖVERFÖRS FRÅN IK) 1000 ÖVRIGA KOSTNADER (KUVERT, PAPPER, INBJUDN.) 1000 TOTALT 22000

105

106

107

108

109

110

111

112

113 Sammanställning sökande till tjänsten som rektor (ansökan och CV bifogas sammanställningen) I sammanställningen kan ej garanteras att alla uppgifter kommit med. Ingen värdering har gjorts av informationen. Sökande Född, år Hemort Behörig Telefon E-post Göran Engdahl 1948 Täby ja webb: Utbildning Referens: Professor Roland Eriksson, Stockholm, Ph.D. vid KTH 1981 tel , Ph D. Nils-Johan Bergsjö, Västerås Nuvarande tjänst och placering tel , Professor i elektroteknik vid KTH, Skolan för Elektro- och systemteknik Ledarskapserfarenhet Projektledare vid ABB Corporate Research i Västerås, Universitetslektor och docent vid KTH Adjungerad professor vid KTH Professor i elektroteknik vid KTH Pedagogisk erfarenhet Handledare Adjungerad professor vid KTH Universitetslektor och docent vid KTH Professor i elektroteknik vid KTH Erfarenhet av förvaltningsuppgifter Professor i elektroteknik vid KTH Projektledare vid ABB Corporate Research i Västerås, Projektledare vid KTH för tre stora EU-projekt Löneanspråk beredd att förhandla, men motsvarande nivå som i Sverige Vetenskapligt granskad produktion Forskningmedel totalt: 67 miljoner kronor Se bilagan med den fullständiga förteckningen i CV Vetenskaplig granskad publikation Den sökande har angett 81 granskade publikationer i internationella vetenskapliga journaler

114 Sökande Född, år Hemort Behörig Telefon E-post Inger Eriksson 1952 Mariehamn ja referens: Jan Dunge, chef för studierektorsenheten vid institutionen för Utbildning didaktik o pedagogiskt arbete, tel , FD i pedagogik 1999, Docent i didaktik 2008 Therese Kindåker, adm.chef vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, tel , Nuvarande tjänst och placering Lena Adamson, huvudsekr. vid högskoleverket (tid. Prefekt för Inger) Professor i pedagogik vid Högskolan i Bergen aug tel , Tf lektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm Gudrun Dahl, dekan för Samhällsvetenskapliga institutionen, Egen företagare Living V&I Ab, Mariehamn tel Monica Lundberg, expert vid Skolverket, tel Ledarskapserfarenhet Professor i pedagogik vid Högskolan i Bergen aug Tf lektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm Prefekt (75%) för Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet vik.lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm Projektledare för det av Timplanedelegationen finansierade forskningsprojektet Föreläsare vid yrkeslärarutbildningen, Åbo Akademi , samt Pedagogisk erfarenhet Professor i pedagogik vid Högskolan i Bergen aug Tf lektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm Prefekt (75%) för Instistutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet 2007 vik.lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm Projektledare för det av Timplanedelegationen finansierade forskningsprojektet Föreläsare vid yrkeslärarutbildningen, Åbo Akademi , samt Timlärare vid Ålands yrkesskola Timlärare i Ledarskap vid Ålands tekniska läroverk Erfarenhet av förvaltningsuppgifter Prefekt (75%) för Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid Stockholms universitet Ålands landskapsregering, ämneskonsulent, tf.planerare, tf kurssekreterare, vik. Högskolesekr Löneanspråk Vetenskapliga meriter Forskningmedel totalt: svenska kronor Se bilagan med den fullständiga förteckningen i CV Vetenskapligt granskad produktion Den sökande har angett tre granskade publikationer i internationella vetenskapliga journaler

115 Sökande Född, år Hemort Behörig Telefon E-post Niklas Eriksson 1974 Helsingfors nej lic beräknat hösten 2010 Referens: - Utbildning Ekonomie magistersexamen vid Ekonomiska- statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Yrkeslärarutbildning vid ÅA 2006 Doktorand vid ÅA Nuvarande tjänst och placering Programledare och lektor för utbildningsprogrammet i företagsekonomi vid Arcada, Nylands Svenska Yrkeshögskola NE-Consulting Ledarskapserfarenhet Programledare och lektor för utbildningsprogrammet i företagsekonomi vid Arcada, Nylands Svenska Yrkeshögskola Lektor i företagsekonomi vid Arcada Pedagogisk erfarenhet Programledare och lektor för utbildningsprogrammet i företagsekonomi vid Arcada, Nylands Svenska Yrkeshögskola Lektor i företagsekonomi vid Arcada Yrkeslärarutbildning vid ÅA 2006 Erfarenhet av förvaltningsuppgifter Programledare och lektor för utbildningsprogrammet i företagsekonomi vid Arcada, Nylands Svenska Yrkeshögskola Löneanspråk Vetenskapliga meriter Se bilagan med den fullständiga förteckningen i CV Vetenskapligt granskad produktion Den sökande har angett sju granskade publikationer i internationella vetenskapliga journaler

116 Sökande Född, år Hemort Behörig Telefon E-post Edvard Johansson 1971 Helsingfors ja Utbildning Ekonomie doktor, Svenska handelshögskolan i Helsingfors 2000 Nuvarande tjänst och placering Forskare vid Näringslivets forskningsinstitut (ETLA) i Helsingfors Specialforskare vid Nationalekonomisk institutionen vid Jyväskyla Universitet sept2009 Referens: Professor Tor Eriksson, Århus handelshögskola/århus universitet tel , Chefsekonom Martti Nyberg, Nordea Finland Abp tel , Investment manager Kelly Tonkin, Penrich Capital UK tel , Ledarskapserfarenhet Ansvarig forskare vid ETLA (leder forskningteam inom ETLA samt ett internationellt forskningsteam från olika EU-länder) Forskardoktor vid Institutionen för företagsledning och organisation, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (undervisning o forskning) Undervisning vid Svenska handelshögskolan, Helsingfors Undervisning vid Helsingfors universitet Undervisning vid Haaga-Helia yrkeshögskola Pedagogisk erfarenhet Forskardoktor vid Institutionen för företagsledning och organisation, Svenska handelshögskolan i Helsingfors (undervisning o forskning) Ansvarig föreläsare och examinator i kurser vid Svenska handelshögskolan, Helsingfors Ansvarig föreläsare och examinator i kurser vid Helsingfors Universitet, Ansvarig föreläsare och examinator i kurser vid Haaga-Helia yrkeshögskola, Helsingfors Ansvarig föreläsare och examinator för kurs vid Mercuria yrkeshögskola, Helsingfors 1996 Erfarenhet av förvaltningsuppgifter Löneanspråk Vetenskapliga meriter Forskningmedel totalt: ca Se bilagan med den fullständiga förteckningen i CV Vetenskapligt granskad produktion Den sökande har angett fjorton granskade publikationer i internationella vetenskapliga journaler

117 Sökande Född, år Hemort Behörig Telefon E-post Peter Kåhre 1955 Mariehamn ja Referens: Prefekt Kerstin Rydbäck, Uppsala universitet, tel Utbildning Överbibliotekarie Catarina Ericson-Roos, Stockholms universitet Doktorsexamen vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet 2009 tel Eva Gustafsson-Lindvall, Mariehamns stadsbibliotek Nuvarande tjänst och placering Bibliotekarie vid Mariehamns stadsbibliotek Ledarskapsutbildning Ledarskapserfarenhet Kursledare/lärare både vid Uppsala universitet o vid Stockholms universitetsbibliotek Pedagogisk erfarenhet Approbatur i pedagogik vid ÅA 1981 Handledarutbildning i problembaserad inlärning, SLU ht 2002 Studiehandledare och planerare av folkbildning Assistenttjänst vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet 2000, totalt 176 h Ansvarig för kurser vid institutionen för Arkiv, Bibliotek och Museer (ABM), Uppsala universitet vt Erfarenhet av förvaltningsuppgifter Löneanspråk Vetenskapliga meriter Forskningmedel totalt: SEK (doktorandmedel) Se bilagan med den fullständiga förteckningen i CV Vetenskaplig publikation - Sökande Född, år Hemort Behörig Telefon E-post Juan Llorens 1962 Madrid ja

118 Utbildning Doktor i Elektro-Mekanik vid Universidad Carlos III de Madrid 1996 Nuvarande tjänst och placering Professor vid Universidad Carlos III de Madrid 1996 Delägare i Mobile Net Control Scandinavia AB på Åland Referens: Pedro Isasi, prefekt, (pratar eng.) Diego Pavia, VD, (pratar sve) Raimundo Sanz, VD då, tel Arturo Ribagorda, prefekt då, (pratar eng) Carlos Arroyo, VD, (pratar eng) Fernando Cuadra, prefekt, (pratar eng) Ledarskapsutbildning Ledarskapserfarenhet Professor vid Universidad Carlos III de Madrid 1996 Timlärare vid Högskolan på Åland Akademisk chef vid Instituto Universitario de Postgrado (IUP) Biträdande prefekt för IT-institutionen vid Universidad Carlos III de Madrid Professor (Associate Professor) Universidad Carlos III de Madrid Professor (Assistant Professor) Universidad Carlos III de Madrid Lärare vid Universidad Carlos III de Madrid Timlärare Universidad Carlos III de Madrid Marknadsföringschef, Advanced Vision Technologies (AVT) i Spanien VD, Knowledge Engineering, Spanien Pedagogisk erfarenhet Professor vid Universidad Carlos III de Madrid 1996 Timlärare vid Högskolan på Åland Akademisk chef vid Instituto Universitario de Postgrado (IUP) Professor (Associate Professor) Universidad Carlos III de Madrid Professor (Assistant Professor) Universidad Carlos III de Madrid Lärare vid Universidad Carlos III de Madrid Timlärare Universidad Carlos III de Madrid Erfarenhet av förvaltningsuppgifter Projektansvarig för 63 forskningsprojekt vid Universidad Carlos III de Madrid Biträdande prefekt för IT-institutionen vid Universidad Carlos III de Madrid Akademisk chef vid Instituto Universitario de Postgrado (IUP) Löneanspråk - Vetenskapliga meriter Forskningmedel totalt: 1,5M Se bilagan med den fullständiga förteckningen i CV Vetenskapligt granskad produktion Den sökande har angett 44 granskade publikationer i internationella vetenskapliga journaler (samt 82 papers på kongresser)

119

120

121 UTVÄRDERING AV STYRELSENS OCH REKTOR:S ARBETE I. Allmänt Det hör till god styrelsesed att t.ex. årligen utvärdera sitt arbete samt också rektorn. Följande frågor ger en agenda för en sådan diskussion. Skalan i värderingen: 1 - klart under förväntningarna 2 under förväntningarna 3 - över förväntningarna 4 klart över förväntningarna II. Styrelsen och ordförande 1. Styrelsen har en bra förståelse om högskolans målsättningar och inriktning Vitsord: Kommentar: 2. Styrelsen arbetar med väsentliga frågor beträffande lagstiftning och regelverk Vitsord: Kommentar: 3. Styrelsen arbetar med väsentliga övriga frågor Vitsord: Kommentar: N:\Styrelseprotokoll\STYRELSEN\BILAGOR\2009\Bilagor 8-09\styrelseutvärdering doc

122 4. Styrelsen ifrågasätter saker, diskuterar öppet men tar besluten i rätt tid Vitsord: Kommentar: 5. Styrelsematerialet kommer i tid före mötena och innehåller föregående mötes protokoll, agenda samt tillräckligt men komprimerat bakgrundsmaterial för mötet Vitsord: Kommentar: 6. Styrelsemedlemmarna är förberedda och pålästa inför mötena Vitsord: Kommentar: 7. Styrelsen fastställer, följer upp och får regelbunden, tillräcklig rapportering om högskolans budget, ekonomi och relevanta nycketal Vitsord: Kommentar: 8. Styrelsemedlemmarna följer högskolans verksamhetsomgivning, konkurrenter och jämför högskolans prestation med motsvarande högskolors allmänna utveckling Vitsord: Kommentar: N:\Styrelseprotokoll\STYRELSEN\BILAGOR\2009\Bilagor 8-09\styrelseutvärdering doc

123 9. Styrelsens och rektorns rollfördelning är klar. Styrelsen bistår rektor i högskolans ledningsarbete Vitsord: Kommentar: 10. Styrelsen beaktar att beslut föregås av beredning och förslag av rektor eller annan tjänsteman i enlighet med tjänstemannalagen Vitsord: Kommentar: 11. Styrelsen kommunicerar sina målsättningar, förväntningar och orosmoment klart till rektor Vitsord: Kommentar: 12. Ordföranden säkerställer att alla väsentliga frågor behandlas i styrelsen, prioriterar dessa och lämnar tillräcklig tid för god behandling Vitsord: Kommentar: 13. Ordföranden aktiverar alla medlemmar till insats och ställningstagande men vet den rätta tidpunkten för sammanfattning och beslut Vitsord: Kommentar: N:\Styrelseprotokoll\STYRELSEN\BILAGOR\2009\Bilagor 8-09\styrelseutvärdering doc

124 14. Ordföranden står tillräckligt till högskolans förfogande Vitsord: Kommentar: ÖVRIGA KOMMENTARER: N:\Styrelseprotokoll\STYRELSEN\BILAGOR\2009\Bilagor 8-09\styrelseutvärdering doc

125 III. REKTOR 1. Strategisk planering och förberedelse Vitsord: Kommentar: 2. Ledarskap Vitsord: Kommentar: 3. Ekonomi och rapportering Vitsord: Kommentar: 4. Operativ ledning av verksamheten Vitsord: Kommentar: 5. Ledning av personalfrågor, utveckling av nyckelresurser Vitsord: Kommentar: N:\Styrelseprotokoll\STYRELSEN\BILAGOR\2009\Bilagor 8-09\styrelseutvärdering doc

126 6. Kommunikation internt och externt Vitsord: Kommentar: 7. Kontakter och samarbetet med styrelsen Vitsord: Kommentar: 8. Viktigaste uppgifter för VD under det kommande året: ÖVRIGA KOMMENTARER: N:\Styrelseprotokoll\STYRELSEN\BILAGOR\2009\Bilagor 8-09\styrelseutvärdering doc

127 STRATEGIDOKUMENT FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Den 9 oktober 2008 Uppdaterat den 3 december 2009 Styrelsen för Högskolan på Åland Rektor Agneta Eriksson-Granskog 1

128 2

129 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Vision Övergripande mål Examensinriktad utbildning Kursverksamhet Tillämpad forskning och utveckling Samverkan med det omgivande samhället Ekonomi Ledningssystem Human Resourse Management Investeringar Handlingsplan

130 STRATEGI FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Inledning Den 1 januari 2003 inledde Högskolan på Åland sin verksamhet då Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola sammanfördes i en gemensam organisation. Ålands sjöfartsläroverk och Ålands tekniska läroverk som till sin helhet ingick i samarbetsnätverket Ålands yrkeshögskola upphörde samtidigt att vara egna institutioner. Landskapet Åland är huvudman för verksamheten som bedrivs med stöd av landskapslagen om Högskolan på Åland (2002:81) och landskapsförordningen om Högskolan på Åland (2002:87). De examina som utfärdas vid Högskolan på Åland är jämställda med motsvarande yrkeshögskoleexamina i Finland enligt överenskommelseförordning (2005:65) samt FFS 248/2005. Den examensinriktade utbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen genomförs inom utbildningsprogrammen för elektroteknik, företagsekonomi, hotell- och restaurangservice, informationsteknik, maskinteknik, sjöfart och vård. Vid högskolan bedrivs dessutom kursverksamhet, fortbildningsverksamhet, forskningsoch utvecklingsverksamhet, kunskapsspridning och samverkan med det omgivande samhället samt biblioteks- och informationsverksamhet. I Finland bedrivs motsvarande examensinriktad utbildning vid yrkeshögskolorna. Motsvarande kursverksamhet erbjuds vid universitet och yrkeshögskolor eller via andra organisationer i samarbete med kursverksamheten vid ett universitet. I Finland finns en universitetslag som reglerar universitetens verksamhet och en yrkeshögskolelag som beskriver yrkeshögskolornas verksamhet. I Sverige bedrivs motsvarande examensinriktade verksamhet vid högskolor och universitet. Där omfattas både högskolor och universitet av samma högskolelag och yrkesinriktade högskoleutbildningar av det slag vi har vid Högskolan på Åland finns där vid olika slags lärosäten. I Sverige finns ingen direkt motsvarighet till den öppna kursverksamheten vid yrkeshögskolor och universitet i Finland. 4

131 I lagen om Högskolan på Åland (2002: 82) finns högskolans uppgift, utbildningen vid högskolan och målsättningen med verksamheten beskrivna i paragraferna 2-4. Ett utdrag ut paragraferna finns även i BILAGA 1. Styrelsen för Högskolan på Åland beslöt våren 2008 att ett strategidokument för den kommande femårsperioden skulle framtas. Trivselundersökningen bland de studerande från februari 2007 och 2008 har givit input till formulering av mål och handlingsplan. Likaså har arbetsklimatundersökningen som gjordes bland personalen i maj 2008 påverkat målen och vilka områden som prioriterats i handlingsplanen. Arbetsklimatundersökningar av samma slag görs vid högskolor och universitet i riket. Näringslivets synpunkter på högskolan och dess utveckling har, vid sidan av dem som framkommit i styrelsen och branschråden, kommit från intervjuer med näringslivsrepresentanter. Robert von Pfaler har intervjuat representanter i arbetslivet från samtliga utbildningsområden om högskolans utbildningar och Barbro Gustafsson och Kurt Waller har intervjuat näringslivsrepresentanter om högskolans roll gällande forskning och utveckling i det åländska samhället. Styrelsens initiativ till utvecklingsarbete vid högskolan har resulterat i detta strategidokument som även ligger till grund för förhandlingarna med landskapsregeringen om ett nytt utbildningsavtal för åren Styrelsens medlemmar har aktivt deltagit i framtagningen av dokumentet och personalens synpunkter har hörts under beredningen. Styrelsens ordförande Carin Holmqvist har lett diskussionerna i styrelsen och rektor Agneta Eriksson-Granskog har varit sekreterare. Strategidokumentet godkändes i styrelsen den 9 oktober Uppdateringen av strategidokumentet godkändes i styrelsen den 3 december Vision Högskolan på Åland är en modern högskola som bedriver yrkesinriktad utbildning och tillämpad forskning inom de områden som efterfrågas av arbetslivet och är attraktiv för studenter och arbetsgivare samt utgör en attraktiv arbetsplats. Kännetecknande för verksamheten är internationalisering, globalisering och digitalisering. 3. Övergripande mål De övergripande målen för Högskolan på Åland är Högskolan skall ha en större autonomi, för att kunna bedriva en effektivare utveckling. 5

132 Högskolan skall erbjuda högklassig samhällsnyttig och arbetsmarknadsrelevant utbildning baserad på forskning och vedertagen kunskap. Högskolan skall vara väl etablerad och ha en hög status i det åländska samhället. Högskolan skall arbeta för internationalisering, globalisering och digitalisering, bl.a. genom samarbete med andra högskolor. Verksamheten skall bedrivas så att studerande och personal uppskattar den studieoch arbetsmiljö högskolan erbjuder. Studenterna med examen från Högskolan på Åland skall vara attraktiva på arbetsmarknaden och ha hög social kompetens samt vana vid näringslivets umgängesregler. Högskolan skall bedriva en verksamhet så att bästa möjliga tvärvetenskapliga synergier tas tillvara och utvecklas i enlighet med näringslivets behov. Högskolan skall bedriva utbildning där nya pedagogiska metoder utnyttjas och högskolebiblioteket används som en pedagogisk resurs. Utbildningen inom första cykeln i Bolognaprocessen är högst prioriterad inom högskolans verksamhetsområden. Den examensinriktade utbildningen inom första cykeln i Bolognaprocessen är högst prioriterad inom högskolans verksamhetsområden. Högskolan skall ha ett kvalitetsledningssystem, för kvalitetssäkring och system för utveckling av utbildningarna den tillämpade forskningen och samverkan med det omgivande samhället 4. Examensinriktad utbildning Kvalitativa mål De kvalitativa målen för den examensinriktade utbildningen är Högskolan skall ha examensprogram inom första cykeln i Bolognaprocessen inom Elektroteknik Företagsekonomi Hospitality Management Informationsteknik Maskinteknik (sjöingenjör) Sjöfart (sjökapten) Vård (sjukskötare) Högskolan skall utveckla masterutbildning i samarbete med andra högskolor inom områdena 6

133 Vård Sjöfartsinriktad utbildning Vidareutveckla det internationella studerande- och lärarutbytet. Internationaliseringen är ett betydande konkurrensmedel i den ökande konkurrensen om såväl lärare som studerande. Geografiska prioriteringar är Norden, EU-området och ett utomeuropeiskt område. Internetbaserade lärplattformar införs på utbildningsprogrammen Användandet av lärplattformar underlättar för studerande att avlägga kurser eller delar av kurser på distans. Problembaserad inlärning och andra moderna pedagogiska metoder utvecklas och används. Validering av formell och informell kompetens utvecklas vid högskolan i enlighet med målen för validering i Bolognaprocessen. Anta studerande endast till Elektroteknikprogrammets inriktning fartygsautomation Till inriktningen automationsteknik (landinriktad) antas inga nya studerande Den inriktningen marknadsförs inte heller inför antagningen Bibliotekets resurser, både elektroniska och traditionellt tryckta, utnyttjas optimalt. Utbildningarna skall samverka med arbetslivet Utbildningarna utvecklas så att de bygger mera på relevanta tvärvetenskapliga helheter som motsvarar de krav som finns i näringslivet och samhället av idag. Kvantitativa mål De kvantitativa målen för den examensinriktade utbildningen är Målet är att anta 24 nya studerande till varje utbildningsprogram. Målet är vidare att anta 60 nya studerande till sjökaptensutbildningen och sjöingenjörsutbildningen under perioden, på grund av den stora bristen på utbildad personal och det stora antalet sökande inom de änesområdena. Förutsättningen är att Högskolan beviljas särskilda medel för satsningen som motsvarar merkostnaden. Målet är vidare att anta 48 nya studerande till sjöfartsutbildningarna, på grund av den stora efterfrågan på sjöbefäl. 7

134 Styrelsen beslutar om vilka nybörjarplatser som erbjuds varje år. Målet för antalet utexaminerade vid högskolan under perioden är att 60 procent av dem som påbörjat studierna skall ha avlagt grundexamen inom fem års heltidsstudier. För sjöbefälsutbildningen gäller på motsvarande sätt sex års heltidsstudier. Procentsatsen utgör ett glidande medeltal under en treårsperiod. I slutet av perioden eftersträvas en höjning till 65 procent. Målet är att andelen utexaminerade skall uppgå till 60 % inom fem år av dem som inlett sina studier. Målet för distansundervisningen över Internet på utbildningsprogrammen är att sammanlagt tio kurser per år erbjuds på distans. Målet för ett erbjuda kurser på utbildningsprogrammen för utbytesstuderande är att en termin erbjuds på engelska per utbildningsprogram. Målet för praktiken vid högskolans utbildningsprogram är att få till stånd praktikavtal för studiegrupperna med företag och organisationer inom branscherna. Målet är att varje utbildningsprogram har gästföreläsare från arbetslivet, gör studiebesök på arbetsplatser, informerar om sin verksamhet för arbetslivet och samverkar med arbetslivet gällande examensarbeten, projekt och praktik. Målet för utbildningsprogrammen är att erbjuda studier på halvfart vid de utbildningsprogram där det är motiverat baserat på efterfrågan. 8

135 5. Kursverksamhet Kvalitativa mål De kvalitativa målen för kursverksamheten är Öppna högskolan skall erbjuda kurser på högskolenivå i samverkan med högskolans utbildningsprogram samt med andra högskolor och universitet. Vid Öppna högskolan erbjuds även fortbildningskurser, uppdragskurser och öppna seminarier. Kvaliteten garanteras genom ett intimt samarbete med utomstående expertis och kompetens inom näringsliv och samhälle samt med Åbo Akademi och andra högskolor och universitet. Problembaserad inlärning och andra moderna pedagogiska metoder utvecklas och används. Vid Öppna högskolan erbjuds prov för translatorexamen. Öppna högskolan anordnar tentamenstillfällen för tentamina på högskolenivå, högskoleprov och urvalsprov och inträdesprov för universitet och högskolor. Öppna högskolan informerar såväl arbetslivet som enskilda personer om sin verksamhet och efterhör deras behov av utbildning. Kvantitativa mål De kvantitativa målen för kursverksamheten vid Öppna högskolan årligen är Sammanlagt 800 kursdeltagare på akademiska kurser och öppna programkurser Sammanlagt 900 kursdeltagare på uppdragsutbildning Sammanlagt 300 deltagare i seminarier och öppna seminarier Minst tio av de kurser som bjuds ut är distanskurser Två högskoleprov anordnas för Högskoleverket i Sverige Allmänna tentamenstillfällen anordnas varannan lördag Translatorexamen hålls efter behov, mot ersättning Enskilda tentamina anordnas efter behov, mot ersättning Öppna högskolan uppbär kursavgifter för uppdrags- och fortbildningskurser och terminsavgifter av övriga studerande förutom av dem som studerar vid högskolans utbildningsprogram. 9

136 Nettoinkomsten för uppdrags- och fortbildningskurser uppgår till cirka Terminsavgifterna uppgår till cirka Informera arbetslivet och enskilda personer om sin verksamhet samt efterhöra deras behov av utbildning varje höst och vår. 6. Tillämpad forskning och utveckling Mål Målen för högskolans forskning och utveckling är Tillämpad forskning och utveckling bedrivs i anslutning till samtliga utbildningsprogram. Ett forskningspolitiskt program skall utarbetas och antas. Kvalitetssäkringen för forskning och utveckling vid HÅ skall vidareutvecklas under för att motsvara de krav RUH har uppställt för högskolorna i Finland. Antal externfinansierade projekt ökas och projekten ska ha relevans och anknytning till de regionala behoven i Landskapet Åland. För lärarnas forskarstudier och forskningsverksamhet är strävan att avsätta ett årligt anslag i storleksordningen I arbetsuppgifterna för den som får del av fakultetsmedlen för forskning ingår vetenskaplig produktion såsom licentiat- och doktorsavhandlingar samt bidrag till vetenskapliga konferenser och tidskrifter. Högskolan skall ha adjungerade professurer i anslutning till utbildningsprogrammen. Utveckla projekt med olika samarbetspartner inom de områden som är intressanta för det åländska samhället, där även de tvärvetenskapliga aspekterna beaktas. Högskolan arbetar för att Ålands landskapsregering skall ha en fond för såddfinansiering för forskningsprojekt 10

137 7. Samverkan med det åländska samhället Målen för samverkan med omgivande samhället är Åland som studieort bör utvecklas. Andelen examensarbeten som ges i uppdrag av näringslivet och arbetslivet ökar. Företagsbesök genomförs från alla utbildningsprogram. Föreläsningstimmar från representanter från arbetslivet ökar. Branschråden ges en aktivare roll. Gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med företag och organisationer. Kommunikationen om Högskolan och dess verksamhet till det omgivande samhället utvecklas. 8. Ekonomi Målen för högskolans ekonomi är En basfinansiering ska tryggas för den prioriterade grundutbildningen och dess utveckling. En basfinansiering ska tryggas för de övriga uppgifterna Uppdrags- och kursverksamhet Tillämpad forskning och utveckling Samverkan med näringslivet och funktionerna Högskolebibliotek IT-teknik och support Budget och den ekonomiska uppföljningen bör koordineras med verksamheten så det är möjligt att följa upp och styra verksamheten. 11

138 Ett antal nyckeltal ska utvecklas för högskolan, så att det går lättare att följa den ekonomiska utvecklingen och genomföra benchmarking med andra högskolor. En finansiering av utvecklingsprojekt ska säkerställas så att högskolan utvecklas på ett ändamålsenligt sätt och att högskolan kan fungera som ett kompetenscentrum i landskapet. Arbeta för ändamålsenliga utrymmen, relevans och transparens gällande landskapets internhyror. 9. Ledningssystem Med nuvarande organisation kan styrelsen inte genomföra en effektiv utveckling av högskolan eftersom styrelsen saknar avgörande styrinstrument. Målen för ledningssystem för högskolan är Högskolan ges utökad autonomi och styrelsen ökade befogenheter i förhållande till politiker och tjänstemän. Styrelsen ges en tydligare roll och måste förfoga över de instrument som kan bidra till en utveckling av högskolan Styrelsen ansvarar självständigt för anställningen av personalen och att tillfälliga arbetsförhållanden används såsom lagen föreskriver. De resultat verksamheten genererar som stöder ledningen och styrningen av verksamheten införs i kvalitetsledningssystemet. 12

139 10. Human Resource Management Kvalitativa mål Högskolan skall vara en attraktiv arbetsplats där det finns tillräckliga resurser för att uppfylla de uppsatta målen, den personliga utvecklingen i arbetet beaktas, var och en respekteras och en vänlig och trivsam atmosfär råder. Styrelsen väljer att inrätta lektorstjänster och överlärartjänster baserat på behovet vid utbildningsprogrammet till vilket tjänsten huvudsakligen tillhör, möjligheten att rekrytera behörig personal och högskolans övergripande behov. En tjänst kan inrättas vid högskolan endast om medel för tjänsten beviljats i landskapets budget. Målet är att den som utnämns som överlärare har licentiat- eller doktorsexamen och den som utnämns som lektor har examen på magister- eller masternivå. Kvantitativa mål Högskolan ska ha minst tre fasta tjänster inom de prioriterade utbildningsområdena samt tillräckligt antal tjänster inom övriga relevanta områden. Lärarnas fortbildning omfattar minst 18 vh per år. Programledares, studiehandledares och övrig personals fortbildning omfattar minst en vecka per år. Minst en tredjedel av lärarna på grundutbildningen skall ha avlagt doktorsexamen. Minst en tredjedel av lärarna på de akademiska kurserna skall ha avlagt doktorsexamen. Heltidsuppdrag som studiehandledare för studerande på två, högst tre utbildningsprogram. Ett deltidsuppdrag som studiehandledare för studerande på ett utbildningsprogram. Lärarna bereds möjlighet att kombinera lärararbetet med praktiskt arbete, för att vara trovärdiga. Lärare som inte bedriver forskning bereds möjlighet att delta i utvecklingsprojekt. De lärare som inte genomgått forskarutbildning bereds möjlighet att göra det. 13

140 De lärare som inte har avlagt magisterexamen eller masterexamen bereds möjlighet att delta i utbildning för sådana examina Lärarna bereds möjlighet att bedriva pedagogiska studier, för att undervisningen skall hålla god kvalitet. Intern kommunikation, öppenhet och respekt poängteras och utvecklas. 11. Investeringar Behovet av investeringar är Renovering av Högskolan Södra, Navigationsskolan (är planerad, pågår, genomförs i etapper) Underhåll, renovering och viss ombyggnad av Högskolan Norra (är planerad, pågår, genomförs i etapper) Simulatorcentrum Tillbyggnad av tjänsterum, lektionssalar, grupprum, cafeteria, sammanlagt kvm. Kontinuerlig uppdatering av laboratorier för de olika utbildningsprogrammen. Utbyggnad av studentbostäder för högskolans studenter. 12. Handlingsplan Examensinriktad utbildning Ge i uppdrag till rektor att tillsammans med ledningsgruppen och personalen utveckla en strategi för hur det operativa arbetet skall läggas upp för att målen skall uppnås. Uppgöra en marknadsplan för den examensinriktade utbildningen inom den första cykeln inom Bologna processen. 14

141 Inleda arbetet med att erbjuda engelskspråkig utbildning, primärt inom sjöfartsutbildningarna, för att kunna bredda rekryteringsbasen och uppnå de kvantitativa målen. Avdela vicerektorn med ansvar för sjöfart att utveckla sjöbefälsutbildningen så att större grupper kan beredas plats vid högskolan. Tillsätta en ytterligare vicerektor med ansvar för marknadsföringen, den tillämpade forskningen och HRM. Avdela vicerektorn med ansvar för sjöfart att utveckla en internationellt inriktad sjöbefälsutbildning åren och tillsätta en ytterligare vicerektor som ansvarar för marknadsföringen av utbildningsprogrammen, den tillämpade forskningen- och utvecklingen samt HRM-ärendena vid fakulteten. En av vicerektorerna skall vara chef för fakulteten. Anhålla om generell examensrättighet för masterexamen i förordningen samt tillstånd av landskapsregeringen att utbilda för masterexamen i vård åren Uppgöra en marknadsplan för införandet av masterutbildning inom vård och inom sjöfart. Samarbeta med andra högskolor och universitet om masterutbildningar Samverka med Öppna högskolan för ökad flexibilitet och ökat utbud samt för att synliggöra och marknadsföra ämnesområdena. Utveckla studiehandledningen för att minska antalet studieavbrott och för att nå examensmålen. Föreslå en utredning av högskolans juridiska form och status mot bakgrund av de stora förändringar som nu implementeras i riket. Inrätta en tankesmedja vid högskolan för att möta det stora behovet av kompetent arbetskraft, den kraftigt ökade efterfrågan av utbildningsplatser, för behovet av kvalitetsmässigt goda praktikplatser och för samverkan mellan gymnasialstadiets och högskolans sjöfartsutbildningar. Som deltagare föreslås representanter för Högskolan på Åland, Ålands sjömansskola, Ålands sjösäkerhetscentrum, RIF, Sjöbefälsförbunden och Sjömansunionen. 15

142 Inrätta en tankesmedja vid högskolan för utveckling av sjöfartsutbildningen på Åland för åren med deltagare från Högskolan på Åland, Ålands sjömansskola, RIF och sjöbefälsförbunden och Sjömansunionen. Genomföra trivselutvärderingen bland de studerande årligen för att följa utvecklingen och för underlag för beslut om åtgärder för förbättringar av studiemiljön. Enkäten ses över och förbättras. Föreslå en arbetsgrupp för att framta en handlingsplan för att öka attraktionskraften för Mariehamn som studieort för högskolestuderande. Förslaget är att medlemmarna i arbetsgruppen representerar Skåhla, Mariehamns stad, studerande på gymnasialstadiet, landskapsregeringen och Högskolan. Informera om utbildningarna på plats i de gymnasialstadieskolor i Finland där som utbildningsprogrammen brukar rekrytera studerande ifrån för att säkra att informationen om högskolans utbildningar når fram till målgruppen. Av samma anledning till viss del finnas med i det finska antagningssystemet för yrkeshögskolor. Införa hållbar utveckling inom ramen för kurser på utbildningsprogrammen. Införa tekniskt/naturvetenskapligt basår med tillträde till omkringliggande universitet. Kursverksamheten Aktivt marknadsföra högskolan som en organisation med nära kontakt till den senaste forskningen dit man naturligt vänder sig för ny kunskap, vetenskap, bildning och uppdaterat yrkeskunnande. Använda den öppna kursverksamheten vid Öppna högskolan som en del i en aktiv marknadsföringsstrategi för utbildningsprogrammen. Högskolan behöver omgående använda den möjligheten för utbildningsprogrammet för informationsteknik. Bygga upp samarbetsnätverk för kurser och kurshelheter med yrkeshögskolor i Finland. Undersöka möjligheten till Högskole-TV och/eller andra interaktiva media för seminarier och kursverksamhet. Utveckla den affärsmässigt inriktade kursverksamheten. 16

143 Utreda förutsättningar att bedriva uppdragsutbildning och fortbildning inom andra juridiska former. Ta fram ett underlag där möjligheten att bolagisera hela eller delar av kursverksamheten beskrivs. Tillämpad forskning och utveckling Forskningsnämnden utarbetar underlag för ett forskningspolitiskt program med en redogörelse för möjligheter till forskningsfinansiering. Vid behov inrätta forskningsinstitut vid högskolan. Utveckla lämpliga nätverk med andra högskolor inom tillämpad forskning och utveckling. Utveckla nätverk och samverka med andra forskningsorganisationer på Åland Utreda förutsättningar för att bedriva projektverksamhet/administration inom andra juridiska former. Samverkan med det omgivande samhället genomföra en samverkansundersökning år 2009 eller 2010 för att ta reda på samhällets förväntan på och krav på högskolan. Ledningssystem Högskolan rapporterar direkt till avdelningschefen på Utbildningsavdelningen. Ärenden som handläggs på utbildningsavdelningen delegeras i större utsträckning till rektor och styrelse. En representant från landskapsregeringen kan vara adjungerad i styrelsen. Ledningssystemet, ansvar och befogenheter ses över med början under hösten Interna kommunikationen utvecklas. 17

144 Ekonomi och HRM Övrigt Föreslå att en arbetsgrupp tillsättas med medlemmar från högskolan och LR/finans, för att utveckla det ekonomiska uppföljningssystemet för högskolans verksamhet. Aktivt deltagande från styrelse och ledningsgrupp för framtagande av ett nytt tjänstekollektivavtal för högskolans lärare/forskare så att alla möjligheter görs för att överlärarna och lektorerna skall kunna byta till ett aktuellt modernt avtal för de arbetsuppgifter som de de facto har idag. Genomföra arbetsklimatutvärderingen varje år för att följa utvecklingen och för underlag om beslut om åtgärder för förbättring av arbetsmiljön. En strategisk markandskommunikation genomförs under perioden. Uppdraget innebär upphandling av tjänster från privata aktörer. En systemutvärdering genomförs, där högskolans kvalitetsledningssystem, dess omfattning, inriktning och aktualitet samt dess implementering bland studerande, personal och andra intressenter utgör grunden för godkännande. Systemutvärderingen genomförs inför den externa RUH-utvärderingen år Utvärdering av målens ändamålsenlighet och uppdatering av handlingsplanen årligen med början år

145 Autonomi, ekonomiskt ansvar och finansiering inom yrkeshögskolorna Örjan Andersson

146 Autonomi och beslutsfattande UvM - Verksamhetstillstånd - Utbildningsprogram - Dimensionering av utbildningens volym (utbildningsområden) HUVUDMAN YRKESHÖGSKOLA Bolagsstämma Styrelsens uppgifter ÄGARE Högskoleautonomi YH-styrelsens uppgifter Högskolans uppgift

147 Yrkeshögskolornas finansiering (1) Baseras på lag Beviljas huvudmannen UvM Huvudmannen beviljar yrkeshögskolan hela finansieringen baserat på målavtalet mellan UvM, yrkeshögskola och huvudman Resultat Huvudman Yrkeshögskola (100 %) (100 %)

148 Yrkeshögskolornas finansiering (2) Undervisningsministeriet (UvM) Kalkylerat studerandeantal (70 %) Nybörjarplatser för unga x utbildningens normtid Inskrivna vuxenstuderande för examen och specialiseringsstudier Ej reglering av unga/vuxna Två års medeltal av examina (30 %) Extern finansiering FoU Tjänster Utbildningsinriktade projekt Uppdragsutbildning Understöd Projektfinansiering FoU Särskilda projekt (Inga investerings- eller hyresstöd) Enhetspriset baseras på genomsnittliga kostnader för alla yrkeshögskolor

149 Juridiska personer och ekonomiskt ansvar

150 Ekonomiskt ansvar juridisk person STATEN Beställare Offentligrättsligt samfund eller stiftelse Universitet STATEN Huvudman: (Sam)kommun Högskola ÄGARE Beställare Huvudman: Aktiebolag Högskola ÄGARE Huvudman: Stiftelse Högskola STATEN Huvudman: Staten Beställare Universitet

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Paragrafer: 50 60 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55 Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke

Läs mer

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet

Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30. Vicerektor Henrik Karlsson och vik. ekonomichef Jeanette Höstman är inbjudna till mötet Paragrafer: 67-81 Sidan 1 av 6 Mötestid: Fredagen den 1 september 2006 kl. 13.30-16.30 Plats: M/S Eckerö, konferensrummet Närvarande: Henning Lindström Bo-Gustav Donning Barbro Gustafsson Carin Holmqvist

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist

Läs mer

Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid Högskolan på Åland

Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid Högskolan på Åland STYRELSEBESLUT Styrelsen för Högskolan på Åland har 12.12.2003 godkänt Grunder för personalens uppgifts-och ansvarsområden vid Högskolan på Åland. Grunder för personalens uppgifts- och ansvarsområden vid

Läs mer

Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16.

Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16. Sida 1 av 1 Mötestid: Heldagsseminarium och styrelsemöte fredagen den 22 augusti 2003 kl. 10-16. Plats: Lemböte lägergård. Närvarande: Styrelsen: Henning Lindström Gunilla Blomroos Gunnel Ekelund Anders

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades.

Beslut: Förslaget omfattades. ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.4.2011 Styrelsemöte 7/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 15.30 17.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Inger Rosenberg-Mattsson, viceordförande Tony Asumaa Karin Holmberg Anita

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 6-05 13.5.2005 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 13 maj 2005 kl. 13.00-16.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström Carin Holmqvist Therese Nyqvist Bo-Gustav Donning Kim Wasström Göran Påvals Martin Nilsson

Läs mer

Mötestid: Fredagen den 9 mars 2007 kl. 13.30-16.30. Plats: Högskolan Södra, Auditoriet, Navigationsskolegränd 2

Mötestid: Fredagen den 9 mars 2007 kl. 13.30-16.30. Plats: Högskolan Södra, Auditoriet, Navigationsskolegränd 2 Paragrafer: 10-22 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 9 mars 2007 kl. 13.30-16.30 Plats: Högskolan Södra, Auditoriet, Navigationsskolegränd 2 Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande,

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 Verksamhets- och ekonomiplanen är Högskolan på Ålands plan och budget för hur medel skall fördelas under 2014 för att Högskolans strategi skall uppnås Godkänd i styrelsen?.11.2013

Läs mer

Deltagare: Carin Holmqvist, ordförande Bo-Gustav Donning, viceordförande

Deltagare: Carin Holmqvist, ordförande Bo-Gustav Donning, viceordförande Nummer Sammanträdesdatum Styrelsen 7-10 30.11.2010 Paragraf: 72 - Sidan 1 av 2 Möte: Tisdagen den 30 november 2010 kl 10.00 Plats: Högskolan Södra, Auditoriet Deltagare: Carin Holmqvist, ordförande Bo-Gustav

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND - Godkänd i ledningsgruppen 1.10.2007 Uppgjord av Jeanette Höstman - Uppdatering godkänd i ledningsgruppen 20.9.2010 Reviderad av Ann Riis Innehållsförteckning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Styrelsen 7-05 17.6.2005

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Styrelsen 7-05 17.6.2005 Sidan 1 av 4 Mötestid: Fredagen den 17 juni 2005 kl. 13.00 Plats: Neptunigatan 17 Närvarande: Henning Lindström ordförande Barbro Gustafsson medlem f.o.m. 65 Lars Hassel Kaj Jansson Carin Holmqvist t.o.m

Läs mer

Vår verksamhet. - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland

Vår verksamhet. - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland Vår verksamhet - en presentation av kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland Innehåll 1 Kvalitetsledningssystemet vid Högskolan på Åland... 3 1.1 Kvalitetsledningssystemets syfte... 3 1.2 Kvalitetsledningssystemets

Läs mer

1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015

1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015 1. HÖGSKOLANS VERKSAMHET 2015 1.1. Allmänt Högskolans verksamhetsområden omfattas av fakulteten för examensinriktad utbildning Land och fakulteten för examensinriktad utbildning Sjö, Öppna högskolan samt

Läs mer

1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 11 1172 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definition 3. Jämställdhet för kvalitet 4. Könsstrukturen vid högskolan 4.1 Anställda

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 1 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 1/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 16.1.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-12.00 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Annika Hambrudd viceordförande Kurt Forsman

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades

Beslut: Förslaget omfattades PROTOKOLL 8.12.2011 Styrelsemöte 18/2011 Plats Ålands hotell- och restaurangskola Tid 18.00 21.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Pernilla Söderlund Ulf-Peter

Läs mer

PROTOKOLL 2013-06-17. Styrelsemöte 8/2013. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid 16.30 18.30

PROTOKOLL 2013-06-17. Styrelsemöte 8/2013. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid 16.30 18.30 1 PROTOKOLL 2013-06-17 Styrelsemöte 8/2013 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 16.30 18.30 Närvarande Christina von Hertzen, ordförande Kari Granberg Stig Grönlund Annika Karlsson Martin Nilsson

Läs mer

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi Henrik Saxén Åbo Akademi Europeisk utveckling Bolognaprocessen: Officiell målsättningen inte att skapa ett homogent utbildningssystem utan jämförbarhet

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30 Protokoll 2014.09.08 Styrelsemöte 9/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.30 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2012.

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna.

110 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet kl. 18.30 och hälsade alla välkomna. Protokoll 05.06.2012 Styrelsemöte 9/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.40 Närvarande Studeranderepresentant Lärarrepresentanter Personalrepresentant Kallade Sture Skogberg, ordförande

Läs mer

Överlärare eller lektor inom Hospitality Management

Överlärare eller lektor inom Hospitality Management Högskolan på Åland erbjuder examensinriktad utbildning inom elektroteknik, företagsekonomi, turism - Hospitality Management, IT, maskinteknik och vård samt öppna högskolekurser och fortbildningskurser.

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

26.5.2011. Styrelsemöte 9/2011. Paf:s lokaler. Tid 16.00 18.20

26.5.2011. Styrelsemöte 9/2011. Paf:s lokaler. Tid 16.00 18.20 ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.5.2011 Styrelsemöte 9/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 16.00 18.20 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Folke Engblom, ersättare för Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Victoria

Läs mer

Förslag till BUDGET. för 2015

Förslag till BUDGET. för 2015 Förslag till BUDGET för 2015 Godkänd i styrelsen X.X.2014 Innehåll Budgeten i huvuddrag... 3 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2015... 3 1.1 Skilt budgetmoment 46.55.70: uppgradering av maskinlaboratoriet...

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Hospitality Management, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Hospitality Management Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen

Läs mer

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder 1 PROTOKOLL 28.04.2014 Styrelsemöte 5/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.35 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig

Läs mer

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland

Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Utbildningsplan för utbildningsprogrammet Företagsekonomi, 210 sp vid Högskolan på Åland Study Programme for Business Administration Utbildningsplanen avser utbildning som inleds fr.o.m. höstterminen 2017.

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

Styrelsemöte Protokoll 6/2016

Styrelsemöte Protokoll 6/2016 Föredragningslista 18.05.2016 71 Inledning 72 Kallelse och beslutförhet 73 Val av protokolljusterare för dagens möte 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Information från polismyndigheten Läroplan

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

STRATEGIDOKUMENT FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2008-2012

STRATEGIDOKUMENT FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2008-2012 STRATEGIDOKUMENT FÖR HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND 2008-2012 Den 9 oktober 2008 Styrelsen för Högskolan på Åland Rektor Agneta Eriksson-Granskog 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Vision. 4 3. Övergripande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Måndagen den 18 januari 2016 kl

SKOLNÄMNDEN I KÖKAR. Sammanträdestid Måndagen den 18 januari 2016 kl SKOLNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll nr 1 / 2016 Sammanträdestid Måndagen den 18 januari 2016 kl. 12.00 13.05. Sammanträdesplats Kökar Grundskola ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003 Sida 1 av 1 Mötestid: Tisdagen den 22 april 2003 kl. 13.00-15.25 Plats: Storagatan 9 Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Lars Hassel Lennart Isaksson tom 143 Anne-Christine

Läs mer

Ansökningstid 15.3 15.4.2016

Ansökningstid 15.3 15.4.2016 Ansökningstid 15.3 15.4.2016 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND ANSÖKNINGSGUIDE 2016 Företagsekonom Hotell/restaurangadministratör Ingenjör, elektroteknik Ingenjör, IT/Systemvetare Ingenjör, maskinteknik Sjukskötare Sjökapten

Läs mer

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet.

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet. Högskolan på Åland Beslut vid möte 7-2008 Kalendarium för styrelsen för läsåret 2008-2009 Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

SPRÅKRÅDET. Språkrådets rapport september-december 2008

SPRÅKRÅDET. Språkrådets rapport september-december 2008 SPRÅKRÅDET Språkrådets rapport september-december 2008 SPRÅKRÅDETS RAPPORT SEPTEMBER-DECEMBER 2008 1. Inledning... 3 1.1 Medlemmar... 3 1.2. Resurser... 4 1.3 Arbete... 4 2. Temapresentationer... 4 2.1

Läs mer

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06

LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Beslutad av Högskolestyrelsen 2004-12-10, omförhandlade lönekriterier 2007-11-06 LÖNEPOLICY OCH RIKTLINJER FÖR LÖN VID HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Högskolans i Halmstads lönepolicy skall omfatta alla anställda. Lönesättningen skall grundas på arbetets svårighetsgrad, den anställdes utveckling,

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015 VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2015 Verksamhets- och ekonomiplanen är Högskolan på Ålands plan och budget för hur medel ska fördelas under 2015 för att Högskolans strategi ska uppnås Godkänd i styrelsen

Läs mer

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare

Ansökningsguide företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare www.ha.ax Ansökningsguide 2009 företagsekonom hotell- och restaurangadministratör Ingenjör maskinbefäl sjukskötare sjökapten systemvetare ANSÖKAN Ansökan görs på www.ha.ax/ansokan genom att skriva ut ansökningsblanketten

Läs mer

Beslut: Informationen antecknades för kännedom.

Beslut: Informationen antecknades för kännedom. ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 21.3.2011 Styrelsemöte 5/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 15.30 18.00 Närvarande Sakkunniga/planerare Jesper Eliasson, ordförande Inger Rosenberg-Mattsson, viceordförande Tony Asumaa

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning

Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning Lokala riktlinjer om uppdragsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställda av rektor 2012-11-01. Träder i kraft 2012-11-01. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA Avtalet är bilaga till anhållan om studierätt för examen byte av doktorandprogram byte av handledare övrigt, vad? HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Intern revision beställning, plan och rapport

Intern revision beställning, plan och rapport Intern revision beställning, plan och rapport Revisionsobjekt Tidpunkt för revisionen Ekonomistyrning 4.5 16.8 2011 Revisionens målbild: Revision nr Revisionen är väl utförd när: 1 2011 o eventuella avvikelser

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012

Högskolan på Åland, utexaminerade 2011 - uppföljning hösten 2012 Högskolan på Åland, utexaminerade - uppföljning hösten 2012 Examen Antal intervjuade Genomströmningsprocent Sysselsättningskvot Egen företagare Relevant arbete Ledande ställning Arbetslöshetsgrad Ålandskvot

Läs mer

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH

Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING VID KTH Skapat av Dokumentdatum Ev. diarienummer Regler och riktlinjer för lönesättning vid KTH Ersätter Lönepolicy nr 1/2006 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR LÖNESÄTTNING

Läs mer

B.1.3.1-2 ALLMÄNNA VALIDERINGSPRINCIPER VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND instruktioner och exempel

B.1.3.1-2 ALLMÄNNA VALIDERINGSPRINCIPER VID HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND instruktioner och exempel Sida 1 av 16 B.1.3.1-2 Allmänna kurser Tidigare avlagda högskolestudier/poäng Finska som modersmål eller fullständigt tvåspråkig Tidigare skrivit examensarbete, Bachelor eller Masterexamen Kan valideras

Läs mer

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 2/2015

Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 2/2015 Styrelsen för ÅLANDS POLISMYNDIGHET nr 2/2015 PROTOKOLL Datum Fredag 27.2.2015 Plats och tid: Polishuset kl. 09.00-11.03 Närvarande: Åke Mattsson ordförande Kurt Forsman Göte Winé Peggy Smulter Tony Asumaa

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland

Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland 1 Protokoll för branschrådsmöte, utbildningsprogrammet företagsekonomi, Högskolan på Åland Tid: 25 oktober 2013 kl. 14.00-15.30 Plats: Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2, auditoriet (till höger från

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

Åtgärdsplan. Kursutvärderingar Studerande får utvärdera samtliga kurser de genomfört. Programledaren Hösten 2012

Åtgärdsplan. Kursutvärderingar Studerande får utvärdera samtliga kurser de genomfört. Programledaren Hösten 2012 Program/Enhet Kommentar/Planerad åtgärd Ansvarig Tidpunkt Verkställt när? ELEKTROTEKNIK Kursbeskrivningarna Alla kursbeskrivningar uppdatera med aktuellt innehåll och finns tillgängligt på hemsidan Kursutvärderingar

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid: Onsdagen den 4 juni 2014 kl. 10:00-16:00 Plats: E48

PROTOKOLL Sammanträdesdag Tid: Onsdagen den 4 juni 2014 kl. 10:00-16:00 Plats: E48 1(5) Tid: Onsdagen den 4 juni 2014 kl. 10:00-16:00 Plats: E48 Närvarande ledamöter: Olle Jansson, Ordf. Ingrid Ahnesjö Per Lindskog Lars Magnusson Patrik Rönnbäck Susanne S:t Clair Renard Catharina Svensson

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning

Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Rektor Umeå universitet Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Umeå universitets samarbete med Säljhögskolan avseende uppdragsutbildning Bakgrund Högskoleverket har uppmärksammat att Handelshögskolan

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Reglemente för Högskolan på Åland

Reglemente för Högskolan på Åland Reglemente för Högskolan på Åland Godkänt av styrelsen för Högskolan på Åland den 1 december 2014 1 kap. Allmänna bestämmelser... 2 2 kap. Högskolans ledning och organisation... 2 3 kap. Organisation av

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Marcus Koskinen-Hagman. Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen

Marcus Koskinen-Hagman. Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen 1 Protokoll 27.01.2014 Styrelsemöte 1/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.15 Närvarande Anita Husell-Karlström, ordförande Stig Grönlund Annika Karlsson Martin Nilsson Cia Numelin

Läs mer

2013-05-06. Protokoll. Styrelsemöte 5/2013. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid 18.30-19.40

2013-05-06. Protokoll. Styrelsemöte 5/2013. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid 18.30-19.40 1 Protokoll 2013-05-06 Styrelsemöte 5/2013 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30-19.40 Närvarande Christina von Hertzen, ordförande Kari Granberg Stig Grönlund Annika Karlsson Cia Numelin Carl-Johan

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Bevaras/G allras Anmärkning Ansvarig för arkivering Arkivplats Högskolesekr. HÅ Norra Arkiv

Bevaras/G allras Anmärkning Ansvarig för arkivering Arkivplats Högskolesekr. HÅ Norra Arkiv Arkivplan 11.04.2012 Handling Diarium /G allras Anmärkning Ansvarig för arkivering Arkivplats Högskolesekr. Årlig utskrift Löner HÅ Norra Arkiv Protokoll och agendor Branschrådsprotokoll Sekreteraren Enhetschefsbeslut

Läs mer

UTBILDNINGSAVTAL. mellan Ålands landskapsregering och Högskolan på Åland. för perioden

UTBILDNINGSAVTAL. mellan Ålands landskapsregering och Högskolan på Åland. för perioden UTBILDNINGSAVTAL mellan Ålands landskapsregering och Högskolan på Åland för perioden 1.1.2006 31.12.2008 1. AVTALSPARTER Parter i avtalet är Ålands landskapsregering och Högskolan på Åland. 2. FÖREMÅL

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland

Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND Anvisningar för sökande till Högskolan på Åland - utbildning som leder till yrkeshögskoleexamen - 2005 ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND YRKESHÖGSKOLEEXAMEN 2 1. Allmänna

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer