Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011"

Transkript

1 1(16) KS 2011/0082 Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011 Verksamheten under det första kvartalet 2011 Viktiga händelser Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har fastställt miljöprogram för Danderyds kommun och gett nämnderna i uppdrag att formulera resultatmål till de fyra inriktningsmålen i miljöprogrammet. Resultatmålen ska följas upp i enlighet med kommunens uppföljnings- och planeringsprocess. Projekten för upphandling av 1-till-1 (en dator per elev) för 7-9-skolorna samt Utskriftsfunktion som tjänst har påbörjats under första kvartalet. Kommunstyrelsen har godkänt förslag till program och genomförande av en markanvisningstävling avseende seniorboende inom Dalen 16 (fd Tekniska nämndhuset). Kommunstyrelsen har godkänt Riktlinjer för att undvika mutor och bestickning. Ett stort serverhaveri i kommunens nätverk inträffade efter ett planerat ändringsarbete. Felet bedöms bero på fel i en lagringslösning med spegling mellan två geografiska platser. Konsekvenserna blev stora för verksamheterna. Det har påbörjats en diskussion avseende ansvarsfrågor och ersättningsanspråk med leverantören. Samtliga rutiner och processer avseende kund-, leverantörs- och kassafunktionerna på ekonomiavdelningen är genomgångna och dokumenterade. Resultatet är en effektivisering av processerna. Föranlett av revisionsgranskningar av ekonomiprocessernas effektivitet har samtliga kommunens ekonomer gemensamt tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med de synpunkter vilka framkommit i rapporten. Ärendet ska återredovisas till kommunstyrelsen i juni. Arbetsmiljöenkät genomfördes i februari. Resultatet har distribuerats till samtliga chefer. En kommunikationsstrategi antogs i kommunfullmäktige under våren.

2 Strategin kommer att följas upp med handlingsplan med konkreta stöd och riktlinjer för kommunens och dess medarbetares kommunikationsarbete. Antalet besökare i Information Danderyd fortsätter att öka. Sedan årsskiftet erbjuder Information Danderyd även kundtjänst vissa tider i frågor gällande Tekniska kontoret. 15 upphandlingar är påbörjade under första kvartalen i år. Till de mest omfattande hör städtjänster, revisionstjänster och verksamhetsdrift socialpsykiatri. 3 avtal är nytecknade, Apotek/Farmacevter, Upphandlingskonsulter samt LOV/Familjerådgivning. Tekniska nämnden Ansökan om bidrag för inrättande av Rinkebyskogens naturreservat har inlämnats och planeringen av skötselföreskrifter och förvaltning har påbörjats. Arbete pågår med att ta fram ny VA-taxa som ska harmonisera mer med nuvarande VA-lagstiftning. Kostnaden för reparationer påverkas av att vintern gett en högre frekvens av vattenläckor än normalt. I samråd med producenternas representant El-Kretsen har kommunen valt att överlåta driften av batteriholkar till producenterna. Detta innebär att kommunen numera inte längre ansvarar för utställning eller tömning av batteriholkar i kommunen. Kommunens rullande miljöstation, Farliga Avfallsbilen, stannar numera på åtta platser i kommunen istället för fyra. Förutom att lämna farligt avfall och mindre el-avfall kan hushållen numera även lämna större el-avfall som tvapparater. Projektet gång- och cykelväg vid Danderyds sjukhus pågår enligt plan. Under första kvartalet har 390 kvicksilverarmaturer bytts ut längs vägnätet. Fastighetsnämnden Anbudsinfordran gällande ny driftentreprenad har genomförts. Fastighetsavdelningen har påbörjat solvärmeprojekt på Tallgården, Vasaskolan och Stocksundsskolan. Ett större bergvärmeprojekt har påbörjats på Brageskolan. Upphandlingen gällande om- och tillbyggnad av Stocksundsgården är avslutad och generalentreprenör är utsedd. Byggstart sker i april Arbetena avser bland annat tillbyggnad av ny hiss, tillagningskök och expeditioner. Projekteringen av Tranholmens förskola har avbrutits efter beslut i kommunstyrelsen. Ekologen har återremitterats till fastighetsnämnden för omprojektering i enlighet med gällande detaljplan, vilket kommer att innebära en tidsförskjutning i projektet. 2(16)

3 Kultur- och fritidsnämnden Under mars månad slutfördes upphandlingen av driften av inomhusbaden vilket resulterade i ett nytt avtal med Medley AB på fem år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Renovering av Djursholms bibliotek pågår och förväntas bli färdigt under våren. Barn- och utbildningsnämnden I mars fanns barn inskrivna på Danderyds förskolor. Totalt finns platser. Det innebär en liten överkapacitet, som är fördelad till ett fåtal förskolor belägna i Djursholm och Stocksund. Balderskolan hade 13 fler sökande till förskoleklass än de hade möjlighet att ta emot. Övriga skolor kunde ta emot samtliga sökande, bland annat tillskapade Ekebyskolan en klass till för att tillmötesgå det stora antalet sökande. 498 av 511 sökande till förskoleklass, 97 procent, kom in på den skola de sökt. Motsvarande antal för sökande till årskurs 7 var att 454 av 495, 92 procent, sökande kom in på skolan de sökt. Det var Viktor Rydbergs samskola och Fribergaskolan som inte kunde ta emot samtliga sökande. Kundundersökningen inom Våga Visa administreras av ett nytt företag från och med Resultatet av undersökningen kommer att presenteras senare än tidigare år, men kommer att kunna användas inför nästa skolval. Socialnämnden Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes för hemtjänsten och familjerådgivning under Utredning pågår nu på uppdrag av kommunfullmäktige om möjligheter att införa av LOV för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen och ska återredovisas. Tillsammans med övriga nordostkommuner, förutom Täby och Vaxholm, utreds även möjligheter att använda LOV inom området för personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden har lämnat ett remissvar till Kommunförbundet Stockholms län förslag av övertagande om hälso-sjukvårdsansvaret inom kommunens LSS-boenden. I svaret avvisar socialnämnden ett övertagande och hänvisar till att frågan får diskuteras i samband med eventuell överenskommelse om hemsjukvården. En ny alkohollag trädde i kraft och kommer att medföra vissa förändringar när det gäller handläggningen av alkoholtillstånden. Fler restauranger kommer med det ha möjlighet att söka utskänkningstillstånd. Samtliga länets kommuner, tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Migrationsverket enades 2010 om att ta emot ytterligare 200 ensamkommande asylsökande flyktingbarn. För Danderyd innebar detta att kommunen förband sig att erbjuda 10 platser för flyktingbarn, varav tre alltid 3(16)

4 öppna för asylsökande barn. Familjeavdelningen ansvarar just nu för 15 flyktingbarn. 4(16) Från och med 1 december 2010 övertog arbetsförmedlingen ansvaret från kommunerna när det gäller flyktingar i åldern år med en arbetsförmåga på minst 25 procent. Kommunerna kommer fortsättningsvis att ha ansvar för övriga grupper, samt för boende, samhällsinformation, SFI, skola samt barnomsorg för samtliga. Utvecklingen av försörjningsstödet är fortsatt svårbedömd. Under årets första kvartal är det hitintills endast ett fåtal personer som har hört av sig och ansökt om ekonomiskt bistånd på grund av att man har blivit utförsäkrad. Antal hushåll som får stöd steg långsamt under 2010 för att under årets första månader sjunka något. Antalet hemtjänsttimmar förväntas överstiga budgeterad volym och uppgå till 300,000 timmar, det vill säga samma nivå som år 2010 och 17,000 fler timmar än budgeterat Denna volymökning motsvarar cirka fem miljoner kronor. Hemtjänstbehovet är fortsatt svårbedömt och har de senaste åren varierat mycket. Elektroniskt system för tidsregistrering och förenklad nyckelhantering (KTH) i hemtjänsten upphandlades hösten Effekterna av införandet av systemet har under årets första kvartal försökts bedömas och tyder på att den fakturerade hemtjänsttiden minskar. Pilotprojekt genomförs för närvarande och ska utvärderas innan breddinförande sker. I samband med utvärderingen kommer viss effekt av systemet att kunna utläsas. Dagverksamheten 26:an, för personer med demenssjukdom flyttade i februari till Klingsta äldreboende där mer ändamålsenliga lokaler iordningsställts. I samband med detta utökas tillgängligheten och därmed avlastningen för anhöriga. Verksamheten har bytt namn till Soltorpet. Under 2011 fortsätter EU-projektet Äldreliv att genomföra olika insatser för kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen i samverkan med övriga nordostkommuner och landstinget. Produktionen Antalet tillgängliga förskoleplatser hos de enskilda förskolorna ökar då Futuraskolan under våren 2011 öppnar en ny verksamhet med engelskspråkig inriktning för cirka 100 barn i Djursholm. Paviljongerna vid Borgens och Majstigens förskolor avvecklas under 2011, vilket leder till färre platser i kommunal regi. Barnkullarnas storlek minskar svagt och det kommer att ytterligare förstärka konkurrensen mellan samtliga utförare, kommunala som fristående. Enligt planeringen från socialkontoret ska det nya tidsregistreringssystemet som ingår i KTH (kvalitet och trygghet i hemtjänsten) vara fullt genomfört

5 fr.o.m. den 1 april 2011 för alla utförare av hemtjänst. På sikt förväntas effektiviseringsvinster. Inför årskurs 7 har Victor Rydbergs Samskola (VRS) och Fribergaskolan fått betydligt fler förstahandssökande än tillgängliga platser. Fribergaskolan har med extremt knapp marginal lyckats ta in samtliga sökande Danderydselever. Cirka 430 elever har sökt i första hand till Danderyds gymnasium till höstterminen Jämfört med budgeterade 400 elever är det en bra siffra. Eleverna har möjlighet att välja om senare i vår, vilket innebär att siffrorna i nuläget fortfarande är osäkra. Tidplanen för att utrusta elever och lärare på produktionens åk 7-9 skolor med egna bärbara datorer i en trådlös miljö enligt konceptet 1-1 har flyttats fram. Anledningen är främst de nya hårdare krav vad gäller upphandling som nu gäller. 5(16)

6 Periodens resultat 6(16) Resultaträkning, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Verksamhetens nettokostnader -353,2-339,5-312,4-299,9-280,7 Skatte- och statsbidragsintäkter 341,2 339,3 323,3 318,2 299,1 Extern medelsförvaltning 1,6 2,4-2,1-0,5 4,1 Finansförvaltning, övrigt 0,7-0,2-5,1-1,3-2 Periodens resultat -9,7 2,2 3,7 16,5 20,5 Nettokostnaders andel av skatt 103,5% 100,0% 96,6% 94,2% 93,8% Utveckling av nettokostnader (%) 4,1% 8,7% 4,2% 6,8% 0,9% - do, exklusive semesterlön 3,4% Resultatet till och med första kvartalet är negativt, och medför en minskning av det egna kapitalet med -9,7 miljoner kronor. Det är 11,9 miljoner kronor sämre i jämförelse med samma period föregående år. Ökningstakten vad gäller verksamhetens nettokostnader är 4,1 %. Motsvarande ökningstakt exklusive semesterlöneskuld uppgick föregående år till 3,4 %. Skatteintäkterna skall fortfarande bedömas utifrån att de innehåller ett tillfälligt konjunkturstöd I övrigt ingående poster i resultaträkningen och som korrigerades i samband med reviderad budget ligger kvar oförändrade för kvartalsrapport 1. Av bilaga framgår resultaträkning med noter. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Nämndernas nettokostnad -361,6-334,4-322,8-314,1-293,2./. Kapitalkostnad 33,2 30,9 29,8 30,4 27,6 Försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioner, netto -7,7-7,1-7,0-5,3-6,0 Produktionens resultat 6,4-6,3 0,7 3,0 6,0 PO-diff och div korrigeringar -5,3-4,5 3,5 1,9 0,7 Nettokostnader exklusive avskrivning -335,0-321,5-295,8-284,1-264,9 Avskrivningar -18,2-18,1-16,6-15,8-15,9 Verksamhetens nettokostnader -353,2-339,5-312,4-299,9-280,8 Verksamhetens nettokostnad uppgick till och med det första kvartalet till 353,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 13,7 miljoner kronor eller 4 % i jämförelse med samma period föregående år.

7 7(16) Nämndernas nettokostnader, miljoner kronor Nämndernas nettokostnader, miljoner kronor 1:a kvartalet :a kvartalet 2010 Nettokostnad % av Nettokostnad % av milj kr budget milj kr budget Kommunstyrelse 12, ,7 22 Revision 0,3 32 0,3 32 Överförmyndarnämnd 0,3 15 0,3 20 Byggnadsnämnd 1,7 23 2,6 36 Teknisk nämnd 27, ,1 29 Fastighetsnämn 5,1 46 0,0 0 Kultur- och fritidsnämnd 16, ,8 24 Barn- och utbildningsnämnd 179, ,2 24 Socialnämnd 117, ,5 23 Nämndernas nettokostnader 361,6 27,6 334,4 24 Nämndernas nettokostnader uppgick till och med första kvartalet till 361,6 miljoner kronor vilket motsvarar 27,6 % av den beslutade årsbudgeten. Nämndernas ökning av nettokostnader för perioden är 27 miljoner kronor, eller 8,1 % högre än motsvarande period föregående år. Samtliga nämnder utom fastighetsnämnden och tekniska nämnden har av budgetmedlen förbrukat runt riktvärdet om 25 % eller lägre efter första kvartalet. Revisionen ligger på samma nivå mot budget som föregående år, och beror på att arbetet kring revisionsgranskningar följer kommunens resultatuppföljning. Produktionsorganisationens resultat Produktionsstyrelsens verksamheter redovisar ett positivt resultat om 6,4 miljoner kronor för första kvartalet. Resultatet är betydligt bättre än utfallet för motsvarande period föregående år. Att jämföra resultat enligt tabell mot föregående år är missvisande då 14,5 miljoner kronor föregående år utgjordes av semesterlönekostnad inklusive personalomkostnadspålägg. Med hänsyn till ny ändrad princip för redovisning av semesterkostnader noteras istället ett positivt resultat om 8,1 miljoner kronor för första kvartalet 2010, vilket är något bättre än årets resultat för samma period. Produktionsorganisationens resultat, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Förskolor 0,3 1,6-0,4 0,6 1,2 Skolor 5,5 5,1 1,3 0,9 4,3 Äldreomsorg 0,3 1,4-0,5 1,3 0,7 Gemensamt * 0,3-14,5 0,3 0,2-0,3 Summa 6,4-6,4 0,7 3,0 5,9 summa exklusive semesterlönekostnad 0,0 8,1 * varav 14,5 mkr utgörs av semesterlönekostnad inklusive personalomkostnadspålägg för 2010.

8 Samtliga områden utom de inom hemtjänsten har positiva avvikelser mot periodbudgeten. 8(16) Förskolornas ekonomiska utfall för första kvartalet 2011 är +0,3 miljoner kronor. Jämfört med lagd periodiserad budget för perioden är avvikelsen +0,2 miljoner kronor. För äldre och personer med funktionsnedsättning är utfallet för perioden +0,3 miljoner kronor. Jämfört med lagd periodiserad budget är avvikelsen -1,4 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen finns inom hemtjänsten. Inom verksamheten Ungdom och skola är utfallet för perioden +5,5 miljoner kronor. Jämfört med lagd periodiserad budget är avvikelsen +2,5 miljoner kronor. För Ledning och styrning är utfallet för perioden +0,3 miljoner kronor. Jämfört med lagd periodiserad budget är avvikelsen +0,3 miljoner kronor. Investeringsverksamhet Kommunens nettoinvesteringar uppgick till och med kvartal 1 till 17,8 miljoner kronor. Investeringsnivån är 1,8 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Genom att det ligger ett ambitiöst program inom budgetperioden gällande investeringar behöver samtliga nämnder säkerställa styrningen av investeringsverksamheten. Investeringar, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,0 0,4 1,3 Byggnadsnämnd 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 Teknisk nämnd 2,5 14,6 8,0 12,4 7,2 Fastighetsnämnd 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,6 0,9 2,0 1,3 0,8 Socialnämnd 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 Produktionsstyrelse 0,9 0,1 0,1 0,2 0,1 summa investeringsutgifter 17,8 16,0 10,2 14,3 9,8 Större investeringsobjekten inom Fastighetsnämnden som har ekonomiskt utfall för perioden är: Större objekt fastighetsnämnd, miljoner kronor Björkdungen, förskola 2,7 Brageskolan 7,8 10,5

9 Exploateringsverksamhet 9(16) Investeringar, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Kommunstyrelsen 0,1 0,5 0,2 0,1 Byggnadsnämnd 0,0 0,0 0,1 0,0 Teknisk nämnd 0,8 0,9 4,3 6,4 summa exploateringssutgifter 0,9 1,4 4,5 6,6 Utfallet för perioden omfattar främst utgifter för Eneby torg och Enmans väg. Finansnetto Kommunens finansförvaltning redovisar för kvartalet ett överskott på 2,3 miljoner kronor, vilket är betydligt bättre än vad som ingår i den reviderade budgeten för 2011 som räknar med ett finansnetto om -10,5 miljoner kronor. Finansnetto, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Ränta på likvida medel och utdeln 1,5 1,5 0,2 0,8 0,8 Extern medelsförvaltning, netto 1,6 2,4-2,1-0,5 4,1 Räntebidrag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 delsumma 3,2 4,0-1,8 0,4 5,1 transport 3,2 4,0-1,8 0,4 5,1 Kostnadsräntor -0,6-1,2-4,9-1,7-2,6 Ränta på pensionsskuld -0,3-0,5-0,5-0,5-0,5 Finansnetto 2,3 2,3-7,2-1,8 2,1 Extern medelsförvaltning Den externa medelsförvaltningens bokföringsmässiga resultat för perioden ger ett överskott med 0,3 miljoner kronor. Det bokförda värdet på de förvaltade tillgångarna uppgick till totalt 165,6 miljoner kronor den 31 mars. Portföljernas marknadsvärde har sedan årsskiftet minskat med 3,0 miljoner kronor eller 1,6 %. Marknadsvärde, miljoner kronor Förvaltare 31-dec mar-11 Förändring Förändring Q1-10 Carlson, räntebärande 100,4 99,8-0,6-13,2 Carlson, sv aktier 31,9 31,3-0,6 2,1 Vanguard 56,5 54,7-1,8-9,5 summa 188,8 185, ,6

10 Prognos för helår (16) Med utgångspunkt från inlämnade prognoser i anslutning till kvartalsrapporter per 31 mars 2011 noteras en prognostiserad negativ avvikelse med 20,5 miljoner kronor för nämndernas nettokostnader. Noterbart är att den största avvikelsen förklaras av den prognos som tekniska nämnden ger för vinterväghållning. Prognos för tekniska nämndens utfall helåret 2011 är att nettokostnaderna kommer att överskrida budget med 12,5 miljoner kronor. Inledningen på året har varit snörik och kostnaderna för vinterväghållningen beräknas överskrida årsbudgeten med cirka 14,0 miljoner kronor. Avfallsverksamheten prognostiseras gå med ett överskott på cirka 1,5 miljoner kronor. Förvaltningen avser presentera en handlingsplan för hur överskottet kan hanteras under första halvåret Nämndernas nettokostnader 2011, miljoner kronor Bokslut Prognos Budget Budget- 1:a kvartalet helår helår avvikelse Kommunstyrelse 12,5 53,9 53,9 0,0 Revision 0,3 0,9 0,9 0,0 Överförmyndarnämnd 0,3 2,0 2,0 0,0 Byggnadsnämnd 1,7 7,4 7,4 0,0 Teknisk nämnd 27,7 90,3 77,9-12,4 Fastighetsnämnd 5,1 11,1 11,1 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 16,9 69,1 68,9-0,2 Barn- och utbildningsnämnd 179,3 713,0 709,8-3,2 Socialnämnd 117,8 501,6 497,0-4,6 Nämndernas nettokostnad 361, , ,9-20,5 Avgår internränta -15,0-55,6-55,6 0,0 Externa nettokostnader 346, , ,3-20,5 Kommunstyrelsen För alla verksamhetsområde är prognos för helåret lika med budget. När det gäller IT-avdelningen finns en viss osäkerhet när det gäller helårsresultatet. Detta beror framförallt på serverhaveriet och de åtgärder som måste vidtas med anledning av detta samt på att flera större upphandlingar med konsultstöd har påbörjats. Byggnadsnämnden Utifrån i dag kända fakta kommer utfallet för 2011 att följa budget. Det finns dock en risk att intäkterna för planverksamheten kan komma att minska om planuppdrag från kommunen ökar och vi inte får internfakturera för dessa uppdrag. Tekniska nämnden Prognos för tekniska nämndens utfall helåret 2011 är att nettokostnaderna kommer att överskrida budget med 12,5 miljoner kronor. Vinterkostnaden för 2011 beräknas uppgå till miljoner kronor (jämfört med en årsbudget på 7,3 miljoner kronor) beroende på hur intensiv vintern blir under fjärde kvartalet. Årets svåra vinterförhållanden har inneburit ökade skador på

11 vägnätet. Ökade reparationskostnader kommer att innebära ett minskat utrymme för årets asfaltunderhåll. Övriga kostnader för väg-drift och vägunderhåll bedöms rymmas inom budget. Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott på cirka 1,5 miljoner kronor. Förvaltningen avser presentera en handlingsplan för hur överskottet kan hanteras under första halvåret Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningens prognostiserar ett resultat i balans med budget. Vinterkostnaderna hittills på 5,3 miljoner kronor överskrider årsbudgeten med 3 miljoner kronor redan kvartal ett. Förutom sedvanlig snöskottning och sandning har skottning av tak och nedtagning av istappar krävt extra insatser. Kostnaderna för el och uppvärmning uppgår till 8,3 miljoner kronor, vilket är i paritet med föregående år men något högre än budgeterat. Kostnadsutvecklingen kommer att bevakas för att i tid kunna vidta åtgärder och omdisponera medel. Inom ramen för fastighets- och miljölyftet har energieffektiviseringsprojekt och underhållsåtgärder på sammanlagt 4,1 miljoner kronor utförts. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans med budget. Kommunfullmäktige beslutade att tillföra programområde föreningsstöd en budgetförstärkning om 0,2 miljoner kronor att användas för utjämningsposten med anledning av det nya bidragssystemet. Kultur- och fritidsnämnden erhöll således en budgetram för 2011 om 68.9 miljoner kronor. I samband med budgetprognos 1 och revidering av budget 2011 utgick förvaltningen felaktigt från det ursprungliga budgetförslaget om 68.8 miljoner kronor varför den av Kommunfullmäktige reviderade budgetramen för 2011 oavsiktligt blev 0,2 miljoner kronor lägre. Med anledning av detta prognostiserar nämnden att inom programområde föreningsstöd göra ett budgetöverskridande om 0,2 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden Nämndens prognostiserade nettokostnad beräknas bli 3,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen är störst inom programområde barnomsorg - 4,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att antalet inskrivna barn under första kvartalet är högre än budgeterat, ungefär 50 st fler barn (av budgeterade st). Detta harmonierar även med att antalet folkbokförda i åldrarna 1-5 år är ungefär 90 st fler än senaste budgetprognosen. Tillkommande kostnad för 50 fler barn inskrivna är cirka 4 miljoner kronor. 11(16)

12 12(16) Socialnämnden Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 4,6 miljoner kronor för helåret. Det är främst hemtjänst och korttidsboende för äldre som ökat. Totalt visar äldreomsorgen ett underskott med cirka 9 miljoner kronor medan handikappomsorgen har ett överskott mot budget motsvarande 2 miljoner kronor beroende på lägre volym i särskilt boende enligt LSS. Övriga verksamhetsblock beräknas enligt budget eller med mindre överskott. Kostnaden för hemtjänst baseras på hur många timmar som beviljas för hemtjänstinsatser budgeterades ett lägre antal timmar än det faktiska utfallet Orsaken till det var uppskattade effekter av ett nytt datasystem för redovisning av utförda timmar, som skulle införas i början av året. Systemet har blivit försenat och ger därför ingen effekt ännu. Antal beviljade timmar har fortsatt att öka även i år, ett visst avtagande kan märkas, men det är för tidigt att avgöra om det bara är tillfälligt. Behovet av korttidsplatser ökade redan 2010 och har fortsatt i samma takt Däremot har en minskning av platser på särskilt boende skett, men inte i samma utsträckning som korttidsplatserna ökar. Årets resultat Kommunens resultat beräknas uppgå till -10,1 miljoner kronor, exklusive fastighets- och miljölyftet. Resultatet avstämt mot balanskravet uppgår till 53,1 miljoner kronor. Produktionsstyrelsen prognostiserar ett årsresultat om 0,7 miljoner kronor vilket är 2,3 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat om -1,6 miljoner kronor. Att budgeten är negativt fastställd beror på att Produktionen av kommunfullmäktige tillåtits att använda ackumulerade överskott (fonder) till kostnader för Lärarlyftet, förskolelyftet och 1-1, en dator per elev och lärare.

13 Resultat 2011, miljoner kronor 13(16) Bokslut Prognos Rev budget Kvartal 1 helår helår avvikelse Nämndernas externa kostnader -328, , ,3-16,5 Produktionens resultat 6,4 0,7-1,6 2,3 Pensioner, po mm -13,0-29,1-29,1 0,0 Diverse intäkter 0,0 24,4 24,4 0,0 Avskrivningar -18,2-75,0-75,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -353, , ,6-14,2 Skatteintäkter och utjämning 341, , ,5 9,7 Extern medelsförvaltning 1,6 15,0 15,0 0,0 Finansnetto 0,7-10,5-10,5 0,0 Årets resultat -9,7-10,1-5,6-4,5 Balanskravskorrigeringar 11,2 63,2 23,3 39,9 Balanskravsmässigt utfall 1,5 53,1 17,7 35,4 Balanskravskorrigeringar Återföring av fastighets- o miljölyftsmedel 4,1 39,9 0 39,9 Va-verkets resultat 1,2 5,0 5,0 0,0 Gamla pensionsutbetalningar inkl löneskatt 7,5 25,3 25,3 0,0 Externa medelsförvaltningens resultat -1,6-15,0-15,0 0,0 Volymregleringsfond 8,0 8,0 0,0 11,2 63,2 23,3 39,9 Det balanskravsmässiga utfallet beräknas ge ett överskott med 53,1 miljoner kronor för helåret. Prognosen är 35,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Investeringar Totalt prognostiseras kostnaderna för planerade investeringar bli 16,6 miljoner kronor lägre än budget. Det investeringsprogram som kommunfullmäktige har beslutat om i budget- besluten för 2011 och 2012 är ett omfattande program. Bland större investeringsprojekt ingår ett flertal förskolor och skolor som bland annat avser att ersätta nuvarande provisoriska lösningar. Investeringar 2011, miljoner kronor Bokslut Prognos Budget Kvartal Kommunstyrelsen 0,1 4,8 4,8 Byggnadsnämnd 0,1 0,5 0,5 Teknisk nämnd 2,5 42,2 42,2 Fastighetsnämnd 13,5 152,5 169,1 Kultur- och fritidsnämnd 0,6 13,0 13,0 Socialnämnd 0,1 0,0 0,0 Produktionsstyrelsen 0,9 5,5 5,5 investeringsutgifter 17,8 218,5 235,1

14 Även om investeringsverksamheten normalt har sin tyngdpunkt under andra halvåret så ger periodutfallet fortfarande indikationer på en risk för förseningar i investeringsverksamheten. Fastighetsnämnden har i ett tidigt skede annonserat avvikelser i sin prognos över årets investeringar. Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden redovisar i samband med kvartalsrapport 1, en fördjupad rapport om investeringsplanen i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige (kostnader, tidplan samt avvikelseanalys per projekt framgår av bilaga). 14(16) Upphandlingen gällande Stocksundsgården är avslutad och generalentreprenör är utsedd. Byggstart sker i april Budgeten kan komma att behöva utökas något med anledning av upphandling i ett mindre gynnsamt konjunkturläge. I budgetprognosen för Björkdungens förskola bedöms kostnadsminskningen till cirka 2 miljoner kronor gentemot budget. Ett gynnsamt konjunkturläge vid upphandlingstillfället och det faktum att tekniska kontoret har tillsatt extra resurser för kontroll och uppföljning bedöms vara grunden för kostnadsreduktionen. Lokalprogram för Skogsgläntans förskola har färdigställts. I och med att kommunfullmäktige kan besluta om projektering tidigast i juni är tidplanen något förskjuten. Projektering av etapp 1-2 pågår för Fribergaskolan. Projektstarten försenades något i och med att tekniska kontoret tvingades att bemanna projektet med nya personalresurser. Byggstart kan därmed ske tidigast i oktober Ett nytt program för övriga etapper är under framtagande. Projekteringen av Tranholmens förskola har avbrutits efter beslut i kommunstyrelsen. Ekologen har återremitterats till fastighetsnämnden för omprojektering i enlighet med gällande detaljplan, vilket kommer att innebära en tidsförskjutning i projektet. Övriga investeringsprojekt inom Fastighetsnämnden beräknas löpa enligt planerad tidplan och budget. Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjer för exploateringsredovisning, 16, , vilket påverkar kommunens investeringsverksamhet. Detta genom att de anläggningar som kommunen ansvarar för aktiveras som en tillgång i kommunens balansräkning. Det gäller exempelvis anläggningar i form av gator- och vägar, VA-anläggningar, torg och parker.

15 Exploatering 2011, miljoner kronor 15(16) Bokslut Prognos Budget Kvartal Kommunstyrelsen 0,1 3,0 3,0 Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 Teknisk nämnd 0,9 7,6 5,8 exploateringsutgifter 1,0 10,6 8,8 Huvuddelen av exploateringsutgifterna klassificeras vid avslut som anläggningstillgång. Totalt prognostiseras kostnaderna för planerade exploateringar bli 1,8 miljoner kronor högre än budget. De stora exploateringsprojekten omfattar Tekniska nämndhuset, Kullen samt fortsatta kostnader för Mörby centrum. Exploateringsprojekten Enmans väg och Bullerskärm E18 är färdigställda och tekniska kontoret kommer att överlämna slutredovisning till tekniska nämnden i september Projekten kommer att överskrida budget på grund av oförutsedda kostnader. Dessa utgörs av ökade kostnader dels för ledningsomläggning och dels avseende trafikavstängning på E18. Beträffande ledningsomläggningen hade inte befintliga ledningars ålder och närhet till direkt berg framkommit under projekteringen. Produktionstiden för arbeten med bullerskärmar förlängdes på grund av att tillträde till SL:s spår begränsades periodvis och mer arbete förlades nattetid. Exploateringsprojektet Eneby Torg, etapp 1, är färdigställd och etapp 2 (Alvägen) kommer att utföras först under Med anledning av de tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder som utförts under byggtiden kommer projektet inte att hålla tilldelad budget. Exploateringsprojekt Kullen, OKQ8 kommer att utföras under sommaren/hösten s yttrande konstaterar att utfallet för perioden visar ett resultat på - 9,7 miljoner kronor och en prognos på -10,1 miljoner kronor. Det innebär att det sker en resultatförbättring under året, det vill säga underskottet minskar successiv. I den negativa prognosen ingår kostnader utöver budget för vinterväghållning, ökat antal hemtjänsttimmar och korttidsboende samt ett ökat antal inskrivna barn inom barnomsorgen. Enbart vinterväghållningen prognostiseras till cirka 17 miljoner kronor över budget. Det innebär att det finns verksamheter där kostnaderna är lägre än budget. ser dock allvarligt på att nettokostnadsutvecklingen tenderar att öka och ligger på 4,1 % efter första kvartalet. Visserligen visar kommunen ett positivt resultat mot balanskravet, men ur ett kommunövergripande perspektiv ska nettokostnaderna täckas av skatteintäkter och utjämning. Det prognostiserade underskottet ska rymmas inom budgetramen.

16 16(16) kan konstatera att periodutfallet för budgeterade investeringar är lågt i förhållande till kommunens omfattande investeringsprogram. Periodutfallet kan ge indikationer på en risk för förseningar inom investeringsverksamheten. Av nämndernas inrapporterade material framgår inga signaler om att verksamhetsmålen kommer att avvika från budgeterade nivåer s förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen 1 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kvartalsbokslut per 31 mars Kommunstyrelsen anmäler kvartalsbokslut 1 med prognos till kommunfullmäktige för kännedom. Johan Haesert Kommundirektör Cecilia von Sydow Ekonomichef Bilagor 1. Resultaträkning för perioden. 2. Balansräkning för perioden. 3. Noter till Resultat och Balansräkning. 4. Fastighetsnämndens redovisning av investeringsplan i samband med kvartal 1 enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Kostnader, tidplan samt avvikelseanalys per projekt.

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Fastighetsnämnden Bokslut 2011

Fastighetsnämnden Bokslut 2011 Tekniska kontoret Fastighets nämnden 1(6) Fastighetsnämnden Bokslut 2011 Baldersskolan Foto Tengboms Tekniska kontoret Fastighets nämnden 2(6) Fastighet (belopp i mkr) Budget Bokslut 2011 2011 Avvikelse

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun Utbildningsnämnden Lokalförsörjningsprognos för förskola och grundskola i Danderyds kommun 2016 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av lokalförsörjningsprognosen... 3 2 Uppdraget... 3 3 Befolkningsprognos...

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr

VALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad

Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 30 93 2016-04-20 KS/2016:113 Månadsrapport mars 2016 Lidingö stad 1. Inledning Resultatet för 2016 är budgeterat till 30,5 mnkr, vilket motsvarar det

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-08-27 KS/2015:197 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport juli 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges)

Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Miljöpartiet de Gröna, förslag till Budget 2007 (Förändringar jämfört med majoritetens förslag till budget 2007, alla värden tkr om annat ej anges) Basfakta Kommunstyrelse år 2006 Budget 2007 enligt majoritetens

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer