Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011"

Transkript

1 1(16) KS 2011/0082 Kvartalsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2011 Verksamheten under det första kvartalet 2011 Viktiga händelser Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige har fastställt miljöprogram för Danderyds kommun och gett nämnderna i uppdrag att formulera resultatmål till de fyra inriktningsmålen i miljöprogrammet. Resultatmålen ska följas upp i enlighet med kommunens uppföljnings- och planeringsprocess. Projekten för upphandling av 1-till-1 (en dator per elev) för 7-9-skolorna samt Utskriftsfunktion som tjänst har påbörjats under första kvartalet. Kommunstyrelsen har godkänt förslag till program och genomförande av en markanvisningstävling avseende seniorboende inom Dalen 16 (fd Tekniska nämndhuset). Kommunstyrelsen har godkänt Riktlinjer för att undvika mutor och bestickning. Ett stort serverhaveri i kommunens nätverk inträffade efter ett planerat ändringsarbete. Felet bedöms bero på fel i en lagringslösning med spegling mellan två geografiska platser. Konsekvenserna blev stora för verksamheterna. Det har påbörjats en diskussion avseende ansvarsfrågor och ersättningsanspråk med leverantören. Samtliga rutiner och processer avseende kund-, leverantörs- och kassafunktionerna på ekonomiavdelningen är genomgångna och dokumenterade. Resultatet är en effektivisering av processerna. Föranlett av revisionsgranskningar av ekonomiprocessernas effektivitet har samtliga kommunens ekonomer gemensamt tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med de synpunkter vilka framkommit i rapporten. Ärendet ska återredovisas till kommunstyrelsen i juni. Arbetsmiljöenkät genomfördes i februari. Resultatet har distribuerats till samtliga chefer. En kommunikationsstrategi antogs i kommunfullmäktige under våren.

2 Strategin kommer att följas upp med handlingsplan med konkreta stöd och riktlinjer för kommunens och dess medarbetares kommunikationsarbete. Antalet besökare i Information Danderyd fortsätter att öka. Sedan årsskiftet erbjuder Information Danderyd även kundtjänst vissa tider i frågor gällande Tekniska kontoret. 15 upphandlingar är påbörjade under första kvartalen i år. Till de mest omfattande hör städtjänster, revisionstjänster och verksamhetsdrift socialpsykiatri. 3 avtal är nytecknade, Apotek/Farmacevter, Upphandlingskonsulter samt LOV/Familjerådgivning. Tekniska nämnden Ansökan om bidrag för inrättande av Rinkebyskogens naturreservat har inlämnats och planeringen av skötselföreskrifter och förvaltning har påbörjats. Arbete pågår med att ta fram ny VA-taxa som ska harmonisera mer med nuvarande VA-lagstiftning. Kostnaden för reparationer påverkas av att vintern gett en högre frekvens av vattenläckor än normalt. I samråd med producenternas representant El-Kretsen har kommunen valt att överlåta driften av batteriholkar till producenterna. Detta innebär att kommunen numera inte längre ansvarar för utställning eller tömning av batteriholkar i kommunen. Kommunens rullande miljöstation, Farliga Avfallsbilen, stannar numera på åtta platser i kommunen istället för fyra. Förutom att lämna farligt avfall och mindre el-avfall kan hushållen numera även lämna större el-avfall som tvapparater. Projektet gång- och cykelväg vid Danderyds sjukhus pågår enligt plan. Under första kvartalet har 390 kvicksilverarmaturer bytts ut längs vägnätet. Fastighetsnämnden Anbudsinfordran gällande ny driftentreprenad har genomförts. Fastighetsavdelningen har påbörjat solvärmeprojekt på Tallgården, Vasaskolan och Stocksundsskolan. Ett större bergvärmeprojekt har påbörjats på Brageskolan. Upphandlingen gällande om- och tillbyggnad av Stocksundsgården är avslutad och generalentreprenör är utsedd. Byggstart sker i april Arbetena avser bland annat tillbyggnad av ny hiss, tillagningskök och expeditioner. Projekteringen av Tranholmens förskola har avbrutits efter beslut i kommunstyrelsen. Ekologen har återremitterats till fastighetsnämnden för omprojektering i enlighet med gällande detaljplan, vilket kommer att innebära en tidsförskjutning i projektet. 2(16)

3 Kultur- och fritidsnämnden Under mars månad slutfördes upphandlingen av driften av inomhusbaden vilket resulterade i ett nytt avtal med Medley AB på fem år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Renovering av Djursholms bibliotek pågår och förväntas bli färdigt under våren. Barn- och utbildningsnämnden I mars fanns barn inskrivna på Danderyds förskolor. Totalt finns platser. Det innebär en liten överkapacitet, som är fördelad till ett fåtal förskolor belägna i Djursholm och Stocksund. Balderskolan hade 13 fler sökande till förskoleklass än de hade möjlighet att ta emot. Övriga skolor kunde ta emot samtliga sökande, bland annat tillskapade Ekebyskolan en klass till för att tillmötesgå det stora antalet sökande. 498 av 511 sökande till förskoleklass, 97 procent, kom in på den skola de sökt. Motsvarande antal för sökande till årskurs 7 var att 454 av 495, 92 procent, sökande kom in på skolan de sökt. Det var Viktor Rydbergs samskola och Fribergaskolan som inte kunde ta emot samtliga sökande. Kundundersökningen inom Våga Visa administreras av ett nytt företag från och med Resultatet av undersökningen kommer att presenteras senare än tidigare år, men kommer att kunna användas inför nästa skolval. Socialnämnden Den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes för hemtjänsten och familjerådgivning under Utredning pågår nu på uppdrag av kommunfullmäktige om möjligheter att införa av LOV för särskilda boendeformer inom äldreomsorgen och ska återredovisas. Tillsammans med övriga nordostkommuner, förutom Täby och Vaxholm, utreds även möjligheter att använda LOV inom området för personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden har lämnat ett remissvar till Kommunförbundet Stockholms län förslag av övertagande om hälso-sjukvårdsansvaret inom kommunens LSS-boenden. I svaret avvisar socialnämnden ett övertagande och hänvisar till att frågan får diskuteras i samband med eventuell överenskommelse om hemsjukvården. En ny alkohollag trädde i kraft och kommer att medföra vissa förändringar när det gäller handläggningen av alkoholtillstånden. Fler restauranger kommer med det ha möjlighet att söka utskänkningstillstånd. Samtliga länets kommuner, tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Migrationsverket enades 2010 om att ta emot ytterligare 200 ensamkommande asylsökande flyktingbarn. För Danderyd innebar detta att kommunen förband sig att erbjuda 10 platser för flyktingbarn, varav tre alltid 3(16)

4 öppna för asylsökande barn. Familjeavdelningen ansvarar just nu för 15 flyktingbarn. 4(16) Från och med 1 december 2010 övertog arbetsförmedlingen ansvaret från kommunerna när det gäller flyktingar i åldern år med en arbetsförmåga på minst 25 procent. Kommunerna kommer fortsättningsvis att ha ansvar för övriga grupper, samt för boende, samhällsinformation, SFI, skola samt barnomsorg för samtliga. Utvecklingen av försörjningsstödet är fortsatt svårbedömd. Under årets första kvartal är det hitintills endast ett fåtal personer som har hört av sig och ansökt om ekonomiskt bistånd på grund av att man har blivit utförsäkrad. Antal hushåll som får stöd steg långsamt under 2010 för att under årets första månader sjunka något. Antalet hemtjänsttimmar förväntas överstiga budgeterad volym och uppgå till 300,000 timmar, det vill säga samma nivå som år 2010 och 17,000 fler timmar än budgeterat Denna volymökning motsvarar cirka fem miljoner kronor. Hemtjänstbehovet är fortsatt svårbedömt och har de senaste åren varierat mycket. Elektroniskt system för tidsregistrering och förenklad nyckelhantering (KTH) i hemtjänsten upphandlades hösten Effekterna av införandet av systemet har under årets första kvartal försökts bedömas och tyder på att den fakturerade hemtjänsttiden minskar. Pilotprojekt genomförs för närvarande och ska utvärderas innan breddinförande sker. I samband med utvärderingen kommer viss effekt av systemet att kunna utläsas. Dagverksamheten 26:an, för personer med demenssjukdom flyttade i februari till Klingsta äldreboende där mer ändamålsenliga lokaler iordningsställts. I samband med detta utökas tillgängligheten och därmed avlastningen för anhöriga. Verksamheten har bytt namn till Soltorpet. Under 2011 fortsätter EU-projektet Äldreliv att genomföra olika insatser för kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen i samverkan med övriga nordostkommuner och landstinget. Produktionen Antalet tillgängliga förskoleplatser hos de enskilda förskolorna ökar då Futuraskolan under våren 2011 öppnar en ny verksamhet med engelskspråkig inriktning för cirka 100 barn i Djursholm. Paviljongerna vid Borgens och Majstigens förskolor avvecklas under 2011, vilket leder till färre platser i kommunal regi. Barnkullarnas storlek minskar svagt och det kommer att ytterligare förstärka konkurrensen mellan samtliga utförare, kommunala som fristående. Enligt planeringen från socialkontoret ska det nya tidsregistreringssystemet som ingår i KTH (kvalitet och trygghet i hemtjänsten) vara fullt genomfört

5 fr.o.m. den 1 april 2011 för alla utförare av hemtjänst. På sikt förväntas effektiviseringsvinster. Inför årskurs 7 har Victor Rydbergs Samskola (VRS) och Fribergaskolan fått betydligt fler förstahandssökande än tillgängliga platser. Fribergaskolan har med extremt knapp marginal lyckats ta in samtliga sökande Danderydselever. Cirka 430 elever har sökt i första hand till Danderyds gymnasium till höstterminen Jämfört med budgeterade 400 elever är det en bra siffra. Eleverna har möjlighet att välja om senare i vår, vilket innebär att siffrorna i nuläget fortfarande är osäkra. Tidplanen för att utrusta elever och lärare på produktionens åk 7-9 skolor med egna bärbara datorer i en trådlös miljö enligt konceptet 1-1 har flyttats fram. Anledningen är främst de nya hårdare krav vad gäller upphandling som nu gäller. 5(16)

6 Periodens resultat 6(16) Resultaträkning, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Verksamhetens nettokostnader -353,2-339,5-312,4-299,9-280,7 Skatte- och statsbidragsintäkter 341,2 339,3 323,3 318,2 299,1 Extern medelsförvaltning 1,6 2,4-2,1-0,5 4,1 Finansförvaltning, övrigt 0,7-0,2-5,1-1,3-2 Periodens resultat -9,7 2,2 3,7 16,5 20,5 Nettokostnaders andel av skatt 103,5% 100,0% 96,6% 94,2% 93,8% Utveckling av nettokostnader (%) 4,1% 8,7% 4,2% 6,8% 0,9% - do, exklusive semesterlön 3,4% Resultatet till och med första kvartalet är negativt, och medför en minskning av det egna kapitalet med -9,7 miljoner kronor. Det är 11,9 miljoner kronor sämre i jämförelse med samma period föregående år. Ökningstakten vad gäller verksamhetens nettokostnader är 4,1 %. Motsvarande ökningstakt exklusive semesterlöneskuld uppgick föregående år till 3,4 %. Skatteintäkterna skall fortfarande bedömas utifrån att de innehåller ett tillfälligt konjunkturstöd I övrigt ingående poster i resultaträkningen och som korrigerades i samband med reviderad budget ligger kvar oförändrade för kvartalsrapport 1. Av bilaga framgår resultaträkning med noter. Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Nämndernas nettokostnad -361,6-334,4-322,8-314,1-293,2./. Kapitalkostnad 33,2 30,9 29,8 30,4 27,6 Försäljningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensioner, netto -7,7-7,1-7,0-5,3-6,0 Produktionens resultat 6,4-6,3 0,7 3,0 6,0 PO-diff och div korrigeringar -5,3-4,5 3,5 1,9 0,7 Nettokostnader exklusive avskrivning -335,0-321,5-295,8-284,1-264,9 Avskrivningar -18,2-18,1-16,6-15,8-15,9 Verksamhetens nettokostnader -353,2-339,5-312,4-299,9-280,8 Verksamhetens nettokostnad uppgick till och med det första kvartalet till 353,2 miljoner kronor, vilket är en ökning med 13,7 miljoner kronor eller 4 % i jämförelse med samma period föregående år.

7 7(16) Nämndernas nettokostnader, miljoner kronor Nämndernas nettokostnader, miljoner kronor 1:a kvartalet :a kvartalet 2010 Nettokostnad % av Nettokostnad % av milj kr budget milj kr budget Kommunstyrelse 12, ,7 22 Revision 0,3 32 0,3 32 Överförmyndarnämnd 0,3 15 0,3 20 Byggnadsnämnd 1,7 23 2,6 36 Teknisk nämnd 27, ,1 29 Fastighetsnämn 5,1 46 0,0 0 Kultur- och fritidsnämnd 16, ,8 24 Barn- och utbildningsnämnd 179, ,2 24 Socialnämnd 117, ,5 23 Nämndernas nettokostnader 361,6 27,6 334,4 24 Nämndernas nettokostnader uppgick till och med första kvartalet till 361,6 miljoner kronor vilket motsvarar 27,6 % av den beslutade årsbudgeten. Nämndernas ökning av nettokostnader för perioden är 27 miljoner kronor, eller 8,1 % högre än motsvarande period föregående år. Samtliga nämnder utom fastighetsnämnden och tekniska nämnden har av budgetmedlen förbrukat runt riktvärdet om 25 % eller lägre efter första kvartalet. Revisionen ligger på samma nivå mot budget som föregående år, och beror på att arbetet kring revisionsgranskningar följer kommunens resultatuppföljning. Produktionsorganisationens resultat Produktionsstyrelsens verksamheter redovisar ett positivt resultat om 6,4 miljoner kronor för första kvartalet. Resultatet är betydligt bättre än utfallet för motsvarande period föregående år. Att jämföra resultat enligt tabell mot föregående år är missvisande då 14,5 miljoner kronor föregående år utgjordes av semesterlönekostnad inklusive personalomkostnadspålägg. Med hänsyn till ny ändrad princip för redovisning av semesterkostnader noteras istället ett positivt resultat om 8,1 miljoner kronor för första kvartalet 2010, vilket är något bättre än årets resultat för samma period. Produktionsorganisationens resultat, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Förskolor 0,3 1,6-0,4 0,6 1,2 Skolor 5,5 5,1 1,3 0,9 4,3 Äldreomsorg 0,3 1,4-0,5 1,3 0,7 Gemensamt * 0,3-14,5 0,3 0,2-0,3 Summa 6,4-6,4 0,7 3,0 5,9 summa exklusive semesterlönekostnad 0,0 8,1 * varav 14,5 mkr utgörs av semesterlönekostnad inklusive personalomkostnadspålägg för 2010.

8 Samtliga områden utom de inom hemtjänsten har positiva avvikelser mot periodbudgeten. 8(16) Förskolornas ekonomiska utfall för första kvartalet 2011 är +0,3 miljoner kronor. Jämfört med lagd periodiserad budget för perioden är avvikelsen +0,2 miljoner kronor. För äldre och personer med funktionsnedsättning är utfallet för perioden +0,3 miljoner kronor. Jämfört med lagd periodiserad budget är avvikelsen -1,4 miljoner kronor. Den största negativa avvikelsen finns inom hemtjänsten. Inom verksamheten Ungdom och skola är utfallet för perioden +5,5 miljoner kronor. Jämfört med lagd periodiserad budget är avvikelsen +2,5 miljoner kronor. För Ledning och styrning är utfallet för perioden +0,3 miljoner kronor. Jämfört med lagd periodiserad budget är avvikelsen +0,3 miljoner kronor. Investeringsverksamhet Kommunens nettoinvesteringar uppgick till och med kvartal 1 till 17,8 miljoner kronor. Investeringsnivån är 1,8 miljoner kronor högre jämfört med samma period föregående år. Genom att det ligger ett ambitiöst program inom budgetperioden gällande investeringar behöver samtliga nämnder säkerställa styrningen av investeringsverksamheten. Investeringar, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Kommunstyrelsen 0,1 0,1 0,0 0,4 1,3 Byggnadsnämnd 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 Teknisk nämnd 2,5 14,6 8,0 12,4 7,2 Fastighetsnämnd 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 0,6 0,9 2,0 1,3 0,8 Socialnämnd 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 Produktionsstyrelse 0,9 0,1 0,1 0,2 0,1 summa investeringsutgifter 17,8 16,0 10,2 14,3 9,8 Större investeringsobjekten inom Fastighetsnämnden som har ekonomiskt utfall för perioden är: Större objekt fastighetsnämnd, miljoner kronor Björkdungen, förskola 2,7 Brageskolan 7,8 10,5

9 Exploateringsverksamhet 9(16) Investeringar, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Kommunstyrelsen 0,1 0,5 0,2 0,1 Byggnadsnämnd 0,0 0,0 0,1 0,0 Teknisk nämnd 0,8 0,9 4,3 6,4 summa exploateringssutgifter 0,9 1,4 4,5 6,6 Utfallet för perioden omfattar främst utgifter för Eneby torg och Enmans väg. Finansnetto Kommunens finansförvaltning redovisar för kvartalet ett överskott på 2,3 miljoner kronor, vilket är betydligt bättre än vad som ingår i den reviderade budgeten för 2011 som räknar med ett finansnetto om -10,5 miljoner kronor. Finansnetto, miljoner kronor Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal 1 Kvartal Ränta på likvida medel och utdeln 1,5 1,5 0,2 0,8 0,8 Extern medelsförvaltning, netto 1,6 2,4-2,1-0,5 4,1 Räntebidrag 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 delsumma 3,2 4,0-1,8 0,4 5,1 transport 3,2 4,0-1,8 0,4 5,1 Kostnadsräntor -0,6-1,2-4,9-1,7-2,6 Ränta på pensionsskuld -0,3-0,5-0,5-0,5-0,5 Finansnetto 2,3 2,3-7,2-1,8 2,1 Extern medelsförvaltning Den externa medelsförvaltningens bokföringsmässiga resultat för perioden ger ett överskott med 0,3 miljoner kronor. Det bokförda värdet på de förvaltade tillgångarna uppgick till totalt 165,6 miljoner kronor den 31 mars. Portföljernas marknadsvärde har sedan årsskiftet minskat med 3,0 miljoner kronor eller 1,6 %. Marknadsvärde, miljoner kronor Förvaltare 31-dec mar-11 Förändring Förändring Q1-10 Carlson, räntebärande 100,4 99,8-0,6-13,2 Carlson, sv aktier 31,9 31,3-0,6 2,1 Vanguard 56,5 54,7-1,8-9,5 summa 188,8 185, ,6

10 Prognos för helår (16) Med utgångspunkt från inlämnade prognoser i anslutning till kvartalsrapporter per 31 mars 2011 noteras en prognostiserad negativ avvikelse med 20,5 miljoner kronor för nämndernas nettokostnader. Noterbart är att den största avvikelsen förklaras av den prognos som tekniska nämnden ger för vinterväghållning. Prognos för tekniska nämndens utfall helåret 2011 är att nettokostnaderna kommer att överskrida budget med 12,5 miljoner kronor. Inledningen på året har varit snörik och kostnaderna för vinterväghållningen beräknas överskrida årsbudgeten med cirka 14,0 miljoner kronor. Avfallsverksamheten prognostiseras gå med ett överskott på cirka 1,5 miljoner kronor. Förvaltningen avser presentera en handlingsplan för hur överskottet kan hanteras under första halvåret Nämndernas nettokostnader 2011, miljoner kronor Bokslut Prognos Budget Budget- 1:a kvartalet helår helår avvikelse Kommunstyrelse 12,5 53,9 53,9 0,0 Revision 0,3 0,9 0,9 0,0 Överförmyndarnämnd 0,3 2,0 2,0 0,0 Byggnadsnämnd 1,7 7,4 7,4 0,0 Teknisk nämnd 27,7 90,3 77,9-12,4 Fastighetsnämnd 5,1 11,1 11,1 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 16,9 69,1 68,9-0,2 Barn- och utbildningsnämnd 179,3 713,0 709,8-3,2 Socialnämnd 117,8 501,6 497,0-4,6 Nämndernas nettokostnad 361, , ,9-20,5 Avgår internränta -15,0-55,6-55,6 0,0 Externa nettokostnader 346, , ,3-20,5 Kommunstyrelsen För alla verksamhetsområde är prognos för helåret lika med budget. När det gäller IT-avdelningen finns en viss osäkerhet när det gäller helårsresultatet. Detta beror framförallt på serverhaveriet och de åtgärder som måste vidtas med anledning av detta samt på att flera större upphandlingar med konsultstöd har påbörjats. Byggnadsnämnden Utifrån i dag kända fakta kommer utfallet för 2011 att följa budget. Det finns dock en risk att intäkterna för planverksamheten kan komma att minska om planuppdrag från kommunen ökar och vi inte får internfakturera för dessa uppdrag. Tekniska nämnden Prognos för tekniska nämndens utfall helåret 2011 är att nettokostnaderna kommer att överskrida budget med 12,5 miljoner kronor. Vinterkostnaden för 2011 beräknas uppgå till miljoner kronor (jämfört med en årsbudget på 7,3 miljoner kronor) beroende på hur intensiv vintern blir under fjärde kvartalet. Årets svåra vinterförhållanden har inneburit ökade skador på

11 vägnätet. Ökade reparationskostnader kommer att innebära ett minskat utrymme för årets asfaltunderhåll. Övriga kostnader för väg-drift och vägunderhåll bedöms rymmas inom budget. Avfallsverksamheten prognostiserar ett överskott på cirka 1,5 miljoner kronor. Förvaltningen avser presentera en handlingsplan för hur överskottet kan hanteras under första halvåret Fastighetsnämnden Fastighetsförvaltningens prognostiserar ett resultat i balans med budget. Vinterkostnaderna hittills på 5,3 miljoner kronor överskrider årsbudgeten med 3 miljoner kronor redan kvartal ett. Förutom sedvanlig snöskottning och sandning har skottning av tak och nedtagning av istappar krävt extra insatser. Kostnaderna för el och uppvärmning uppgår till 8,3 miljoner kronor, vilket är i paritet med föregående år men något högre än budgeterat. Kostnadsutvecklingen kommer att bevakas för att i tid kunna vidta åtgärder och omdisponera medel. Inom ramen för fastighets- och miljölyftet har energieffektiviseringsprojekt och underhållsåtgärder på sammanlagt 4,1 miljoner kronor utförts. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans med budget. Kommunfullmäktige beslutade att tillföra programområde föreningsstöd en budgetförstärkning om 0,2 miljoner kronor att användas för utjämningsposten med anledning av det nya bidragssystemet. Kultur- och fritidsnämnden erhöll således en budgetram för 2011 om 68.9 miljoner kronor. I samband med budgetprognos 1 och revidering av budget 2011 utgick förvaltningen felaktigt från det ursprungliga budgetförslaget om 68.8 miljoner kronor varför den av Kommunfullmäktige reviderade budgetramen för 2011 oavsiktligt blev 0,2 miljoner kronor lägre. Med anledning av detta prognostiserar nämnden att inom programområde föreningsstöd göra ett budgetöverskridande om 0,2 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden Nämndens prognostiserade nettokostnad beräknas bli 3,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen är störst inom programområde barnomsorg - 4,2 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras av att antalet inskrivna barn under första kvartalet är högre än budgeterat, ungefär 50 st fler barn (av budgeterade st). Detta harmonierar även med att antalet folkbokförda i åldrarna 1-5 år är ungefär 90 st fler än senaste budgetprognosen. Tillkommande kostnad för 50 fler barn inskrivna är cirka 4 miljoner kronor. 11(16)

12 12(16) Socialnämnden Socialnämnden prognostiserar ett underskott om 4,6 miljoner kronor för helåret. Det är främst hemtjänst och korttidsboende för äldre som ökat. Totalt visar äldreomsorgen ett underskott med cirka 9 miljoner kronor medan handikappomsorgen har ett överskott mot budget motsvarande 2 miljoner kronor beroende på lägre volym i särskilt boende enligt LSS. Övriga verksamhetsblock beräknas enligt budget eller med mindre överskott. Kostnaden för hemtjänst baseras på hur många timmar som beviljas för hemtjänstinsatser budgeterades ett lägre antal timmar än det faktiska utfallet Orsaken till det var uppskattade effekter av ett nytt datasystem för redovisning av utförda timmar, som skulle införas i början av året. Systemet har blivit försenat och ger därför ingen effekt ännu. Antal beviljade timmar har fortsatt att öka även i år, ett visst avtagande kan märkas, men det är för tidigt att avgöra om det bara är tillfälligt. Behovet av korttidsplatser ökade redan 2010 och har fortsatt i samma takt Däremot har en minskning av platser på särskilt boende skett, men inte i samma utsträckning som korttidsplatserna ökar. Årets resultat Kommunens resultat beräknas uppgå till -10,1 miljoner kronor, exklusive fastighets- och miljölyftet. Resultatet avstämt mot balanskravet uppgår till 53,1 miljoner kronor. Produktionsstyrelsen prognostiserar ett årsresultat om 0,7 miljoner kronor vilket är 2,3 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat om -1,6 miljoner kronor. Att budgeten är negativt fastställd beror på att Produktionen av kommunfullmäktige tillåtits att använda ackumulerade överskott (fonder) till kostnader för Lärarlyftet, förskolelyftet och 1-1, en dator per elev och lärare.

13 Resultat 2011, miljoner kronor 13(16) Bokslut Prognos Rev budget Kvartal 1 helår helår avvikelse Nämndernas externa kostnader -328, , ,3-16,5 Produktionens resultat 6,4 0,7-1,6 2,3 Pensioner, po mm -13,0-29,1-29,1 0,0 Diverse intäkter 0,0 24,4 24,4 0,0 Avskrivningar -18,2-75,0-75,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -353, , ,6-14,2 Skatteintäkter och utjämning 341, , ,5 9,7 Extern medelsförvaltning 1,6 15,0 15,0 0,0 Finansnetto 0,7-10,5-10,5 0,0 Årets resultat -9,7-10,1-5,6-4,5 Balanskravskorrigeringar 11,2 63,2 23,3 39,9 Balanskravsmässigt utfall 1,5 53,1 17,7 35,4 Balanskravskorrigeringar Återföring av fastighets- o miljölyftsmedel 4,1 39,9 0 39,9 Va-verkets resultat 1,2 5,0 5,0 0,0 Gamla pensionsutbetalningar inkl löneskatt 7,5 25,3 25,3 0,0 Externa medelsförvaltningens resultat -1,6-15,0-15,0 0,0 Volymregleringsfond 8,0 8,0 0,0 11,2 63,2 23,3 39,9 Det balanskravsmässiga utfallet beräknas ge ett överskott med 53,1 miljoner kronor för helåret. Prognosen är 35,4 miljoner kronor bättre än budgeterat. Investeringar Totalt prognostiseras kostnaderna för planerade investeringar bli 16,6 miljoner kronor lägre än budget. Det investeringsprogram som kommunfullmäktige har beslutat om i budget- besluten för 2011 och 2012 är ett omfattande program. Bland större investeringsprojekt ingår ett flertal förskolor och skolor som bland annat avser att ersätta nuvarande provisoriska lösningar. Investeringar 2011, miljoner kronor Bokslut Prognos Budget Kvartal Kommunstyrelsen 0,1 4,8 4,8 Byggnadsnämnd 0,1 0,5 0,5 Teknisk nämnd 2,5 42,2 42,2 Fastighetsnämnd 13,5 152,5 169,1 Kultur- och fritidsnämnd 0,6 13,0 13,0 Socialnämnd 0,1 0,0 0,0 Produktionsstyrelsen 0,9 5,5 5,5 investeringsutgifter 17,8 218,5 235,1

14 Även om investeringsverksamheten normalt har sin tyngdpunkt under andra halvåret så ger periodutfallet fortfarande indikationer på en risk för förseningar i investeringsverksamheten. Fastighetsnämnden har i ett tidigt skede annonserat avvikelser i sin prognos över årets investeringar. Fastighetsnämnden Fastighetsnämnden redovisar i samband med kvartalsrapport 1, en fördjupad rapport om investeringsplanen i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige (kostnader, tidplan samt avvikelseanalys per projekt framgår av bilaga). 14(16) Upphandlingen gällande Stocksundsgården är avslutad och generalentreprenör är utsedd. Byggstart sker i april Budgeten kan komma att behöva utökas något med anledning av upphandling i ett mindre gynnsamt konjunkturläge. I budgetprognosen för Björkdungens förskola bedöms kostnadsminskningen till cirka 2 miljoner kronor gentemot budget. Ett gynnsamt konjunkturläge vid upphandlingstillfället och det faktum att tekniska kontoret har tillsatt extra resurser för kontroll och uppföljning bedöms vara grunden för kostnadsreduktionen. Lokalprogram för Skogsgläntans förskola har färdigställts. I och med att kommunfullmäktige kan besluta om projektering tidigast i juni är tidplanen något förskjuten. Projektering av etapp 1-2 pågår för Fribergaskolan. Projektstarten försenades något i och med att tekniska kontoret tvingades att bemanna projektet med nya personalresurser. Byggstart kan därmed ske tidigast i oktober Ett nytt program för övriga etapper är under framtagande. Projekteringen av Tranholmens förskola har avbrutits efter beslut i kommunstyrelsen. Ekologen har återremitterats till fastighetsnämnden för omprojektering i enlighet med gällande detaljplan, vilket kommer att innebära en tidsförskjutning i projektet. Övriga investeringsprojekt inom Fastighetsnämnden beräknas löpa enligt planerad tidplan och budget. Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjer för exploateringsredovisning, 16, , vilket påverkar kommunens investeringsverksamhet. Detta genom att de anläggningar som kommunen ansvarar för aktiveras som en tillgång i kommunens balansräkning. Det gäller exempelvis anläggningar i form av gator- och vägar, VA-anläggningar, torg och parker.

15 Exploatering 2011, miljoner kronor 15(16) Bokslut Prognos Budget Kvartal Kommunstyrelsen 0,1 3,0 3,0 Byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0 Teknisk nämnd 0,9 7,6 5,8 exploateringsutgifter 1,0 10,6 8,8 Huvuddelen av exploateringsutgifterna klassificeras vid avslut som anläggningstillgång. Totalt prognostiseras kostnaderna för planerade exploateringar bli 1,8 miljoner kronor högre än budget. De stora exploateringsprojekten omfattar Tekniska nämndhuset, Kullen samt fortsatta kostnader för Mörby centrum. Exploateringsprojekten Enmans väg och Bullerskärm E18 är färdigställda och tekniska kontoret kommer att överlämna slutredovisning till tekniska nämnden i september Projekten kommer att överskrida budget på grund av oförutsedda kostnader. Dessa utgörs av ökade kostnader dels för ledningsomläggning och dels avseende trafikavstängning på E18. Beträffande ledningsomläggningen hade inte befintliga ledningars ålder och närhet till direkt berg framkommit under projekteringen. Produktionstiden för arbeten med bullerskärmar förlängdes på grund av att tillträde till SL:s spår begränsades periodvis och mer arbete förlades nattetid. Exploateringsprojektet Eneby Torg, etapp 1, är färdigställd och etapp 2 (Alvägen) kommer att utföras först under Med anledning av de tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder som utförts under byggtiden kommer projektet inte att hålla tilldelad budget. Exploateringsprojekt Kullen, OKQ8 kommer att utföras under sommaren/hösten s yttrande konstaterar att utfallet för perioden visar ett resultat på - 9,7 miljoner kronor och en prognos på -10,1 miljoner kronor. Det innebär att det sker en resultatförbättring under året, det vill säga underskottet minskar successiv. I den negativa prognosen ingår kostnader utöver budget för vinterväghållning, ökat antal hemtjänsttimmar och korttidsboende samt ett ökat antal inskrivna barn inom barnomsorgen. Enbart vinterväghållningen prognostiseras till cirka 17 miljoner kronor över budget. Det innebär att det finns verksamheter där kostnaderna är lägre än budget. ser dock allvarligt på att nettokostnadsutvecklingen tenderar att öka och ligger på 4,1 % efter första kvartalet. Visserligen visar kommunen ett positivt resultat mot balanskravet, men ur ett kommunövergripande perspektiv ska nettokostnaderna täckas av skatteintäkter och utjämning. Det prognostiserade underskottet ska rymmas inom budgetramen.

16 16(16) kan konstatera att periodutfallet för budgeterade investeringar är lågt i förhållande till kommunens omfattande investeringsprogram. Periodutfallet kan ge indikationer på en risk för förseningar inom investeringsverksamheten. Av nämndernas inrapporterade material framgår inga signaler om att verksamhetsmålen kommer att avvika från budgeterade nivåer s förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen 1 Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till kvartalsbokslut per 31 mars Kommunstyrelsen anmäler kvartalsbokslut 1 med prognos till kommunfullmäktige för kännedom. Johan Haesert Kommundirektör Cecilia von Sydow Ekonomichef Bilagor 1. Resultaträkning för perioden. 2. Balansräkning för perioden. 3. Noter till Resultat och Balansräkning. 4. Fastighetsnämndens redovisning av investeringsplan i samband med kvartal 1 enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Kostnader, tidplan samt avvikelseanalys per projekt.

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015. Kultur- och fritidsnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2015 Kultur- och fritidsnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Investeringsredovisning... 4 2 Viktiga händelser i verksamheten...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-04-23 KS/2015:105 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Månadsrapport april 2015

Månadsrapport april 2015 1 (11) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Sofia Bergbom 08-731 31 93 2015-05-21 KS/2015:125 Konsult- och servicekontoret Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Månadsrapport april 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret

Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret Ny ekonomisk redovisning av exploateringsprojekt Fastighetskontoret 90 medarbetare Fastighetsförvaltning och exploatering Intäkter 2011, drygt 1 miljard kr Peter Olmårs,chef mark-och exploatering, fastighetskontoret,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

2014-06-10. Periodbokslut och helårsprognos 2014 för Uppsala kommun

2014-06-10. Periodbokslut och helårsprognos 2014 för Uppsala kommun KS 4 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum 2014-06-10 Diarienummer KSN-2014-0470 Kommunstyrelsen Periodbokslut och helårsprognos 2014 för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret

BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret BURLÖVS KOMMUN 2012-03-06 Kommunledningskontoret Preliminärt bokslut 2011 för Burlövs kommun (2010 års siffror inom parentes) Årets resultat uppgick till totalt + 12,4 mnkr (+38,8 mnkr). I resultatet ingår

Läs mer

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.

KALLELSE. Socialnämnden 2004-02-03. Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18. Socialnämnden 2004-02-03 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 3 februari 2004 kl 18.30, Genomgång av handlingar kl 17.30 Kallade tjänstemän

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius

Revisionsrapport. VA-redovisning Hallsbergs kommun. Februari 2010 Karin Sundelius Revisionsrapport VA-redovisning Hallsbergs kommun Februari 2010 Karin Sundelius INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund och revisionsfråga...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Revisionsfråga...4 3.

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 28 tember 211 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:3-16:22 Sekreterare

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

UPPFÖLJNING OCH PROGNOS APRIL 2014. Delårs rapport

UPPFÖLJNING OCH PROGNOS APRIL 2014. Delårs rapport UPPFÖLJNING OCH PROGNOS APRIL 2014 Delårs rapport 1 Ba ttre skatteinta kter a n fo rva ntat Skatteintäkterna ger ett bättre resultat än budgeterat vilket beror på förbättrad konjunktur. Men tyvärr så verkar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer