BIM PÅ TYRÈNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIM PÅ TYRÈNS www.tyrens.se/bim"

Transkript

1 BIM PÅ TYRÈNS

2

3 Förord BIM Building Information Modelling är ett område under stark utveckling som kommer att påverka alla aktörer inom byggbranschen beställare, projektörer, entreprenörer samt förvaltare. Inom Tyréns har vi under de senaste fem åren arbetat med att utveckla och implementera BIM i vår egen organisation samt i våra kunders. Ett viktigt inslag i implementeringen är att sprida information kring användandet av BIM. Vi har därför sammanställt detta kompendium om BIM i ett försök att ytterligare sprida kunskap inom området. Kompendiet redovisar våra utvecklade koncept inom BIMområdet och beskriver vår tolkning av BIM /rev

4 Innehåll 1 BIM Building Information Modelling BIM på Tyréns Anläggningar D-modeller av städer Modelleringen Tekniken Användningsområden Augmented reality & anläggningsmodeller Alla kan publicera modeller i AR Titta på AR-modeller redan idag Erbjudande från Tyréns Anläggningsmodeller och maskinstyrning Historik Maskinstyrning Digitala städer Fördelar med en digital tätortsmodell Geologiska 3D-modeller Erbjudande från Tyréns VA-modeller BIM och VA-system Visualisering av anläggningsmodeller Användningsområden Metoder Byggnader Analyser med BIM Erbjudanden från Tyréns Armeringsinformation med BIM Armeringsprocessen BIM rationaliserar armeringsarbetet Erbjudande från Tyréns Mer information om armeringsprocessen Byggmaterialinformation BIM-objekt... 20

5 4.3.2 Erbjudanden från Tyréns Effektiv hantering av byggsystem Industriellt byggande Vi tar ett helhetsgrepp Tyréns erbjuder följande tjänster: Förvaltningsmodeller och BIM Erbjudanden från Tyréns RUDA webbaserad rumsdatabas Rumsdatabaser Koppling mot Revit Inredningsmodul RUDA och Tyréns Virtuella brandförlopp Rationell hantering av stora informationsmängder Syftet med brandförloppssimuleringar Byggprocessen D Visuell produktionsberedning Effektivisering med 4D Erbjudanden från Tyréns D Modellbaserad kalkyl Effektivisering med 5D Erbjudanden från Tyréns Laserskanning och BIM Erbjudande från Tyréns PIO Project Information Officer PIO-tjänstens innehåll Varför PIO? Virtuella mötesplatser BIM-labbet Användningsområden Teknisk plattform för visualisering Användningsområden Virtual Reality Användningsområden för VR... 39

6 5.7.2 Olika typer av VR-anläggningar Tyréns tjänster BIM-applikationer vid Tyréns Kontakt... 42

7 1 BIM Building Information Modelling Chuck Eastman (Ph.D, Georgia Tech College, Architecture and Computing) har definierat BIM som: "Building Information Modelling (BIM) integrates all of the geometric model information, the functional requirements and capabilities, and piece behaviour information into a single interrelated description of a building project over its life cycle. It also includes process information dealing with construction schedules and fabrication processes" BIM Building Information Modelling är en process som resulterar i en eller flera modeller som benämns Building Information Modell BIM. BIM är en virtuell modell av byggnadens eller anläggningens alla ingående delar och deras egenskaper samt förhållandet mellan delarna. Modellen innehåller dessutom information om de processer som förekommer i anslutning till byggnaden eller anläggningen. Modellen omfattar de tre rumsliga dimensionerna x, y och z och kan innehålla ett antal olika egenskaper. Egenskaperna tid och kostnad benämns ofta den "fjärde" respektive "femte" dimensionen. BIM täcker informationsflödet i hela processen, från tidiga skeden till förvaltning och avser därmed hela byggnadens eller anläggningens livscykel. För en byggnadsinformationsmodell gäller följande: modellen består av objekt (ex. vägg, fönster, VA-ledning, vägprofil) objekten kläs med egenskaper (ex. geometri, ekonomi, tid, produktegenskaper) relationer skapas mellan objekten (ex. dörr till vägg, vägg till bjälklag, väggar till rum) ur modellen skapas olika "vyer" (ex. ritningar, tidplaner, kostnadskalkyler, energisimuleringar, materiallistor och rumsytor) Idag betraktas BIM, Building Information Modelling, som en möjlig lösning på kvalitets- och effektivitetsproblem inom byggbranschen. Observera att BIM även kan tillämpas inom anläggningsområdet och benämns då ibland anläggningsmodellering. Med BIM uppnås en mängd effektiviseringar och fördelar, bland dessa kan nämnas: Tillgång till rätt information genom hela byggnads- och anläggningsobjektets livscykel Bättre samordning och mindre fel i både projektering och produktion Minskad tidsåtgång Minskade kostnader Ökad produktivitet Ökad kvalitet 1

8 2 BIM på Tyréns Tyréns AB grundades 1942 av Sven Tyrén. Hans ambition var att Tyréns skulle ligga i teknikens frontlinje och såg som sin uppgift att vidga och fördjupa den traditionella projektörsrollen. Sven Tyréns Stiftelse bildas Genom Sven Tyréns Stiftelse finansierar vi idag årligen ett antal utvecklingsprojekt, industridoktorander och adjungerade professorer. Ett av våra största utvecklingsprojekt omfattar utveckling och införande av BIM. Figur 2.1 Sven Tyrén grundare av Tyréns För att dra nytta av den potential som finns med BIM har vi valt en projektmodell, där alla delar av företaget deltar i utvecklingsarbetet. Det centrala i satsningen är att blanda medarbetare med olika kompetenser och som arbetar i olika skeden av projekten. Analytiker, projekt- och projekteringsledare, utredare tillsammans med projektörer inom olika teknikdiscipliner samt experter på informationshantering som alla gemensamt arbetar med frågeställningar inom processkartläggning, informationsflöde, arbetssätt och systemutveckling. Vårt utvecklingsarbete har resulterat i ett antal BIM-koncept för den externa marknaden. Dessa koncept presenteras närmare i detta kompendium. Koncepten är grupperade i de tre delarna anläggningar, byggnader och byggprocessen. Med anläggningar avser vi vägar, järnvägar, broar, VA-nät m.m. Gruppen byggnader innefattar framförallt koncept inriktade på husbyggnad. I gruppen byggprocessen har vi samlat koncept som berör processen och som kan tillämpas inom både anläggningar och byggnader t.ex. kalkylering och planering. Tyréns är också aktiva inom områdena standardisering och branschsamverkan avseende BIM. Här kan nämnas att vi är medlemmar i OpenBIM med representation i styrelse och i de tre arbetsgrupperna avseende infrastruktur, projektledning samt förvaltning. Vi på Tyréns är också aktiva inom standardiseringsarbetet t.ex. referensarbete avseende Bygghandlingar 90 del 7 & 8. 2

9 BIM & Anläggningar 3 Anläggningar Begreppet BIM Building Information Modelling förknippas oftast med husprojekt. Arbetssättet och dess effekter kan med lika stor framgång appliceras i anläggningsprojekt. Ibland benämns detta som anläggningsinformationsmodellering AIM. I husbyggnadsprojekt har man kommit ganska långt när det gäller 3D-projektering och för en byggnadskonstruktör eller installationskonsult är BIM numera ett välkänt begrepp. På anläggningssidan återstår däremot mycket att göra innan man blir en del av BIM-världen. Ett viktigt steg i utvecklingen är att lämna 2D-projektering till förmån för 3D-projektering. Vid 3Dprojektering ska förutom x och y även objektets z-koordinat redovisas i anläggningsmodellen. Trafikverket definierar en anläggningsmodell som en modell som i 3D beskriver projekterad konstruktion eller anläggning. Ofta redovisad tillsammans med omgivande markmodell. En projekterad 3D-anläggningsmodell ska redovisa alla ingående överbyggnadslager, ytor och objekt på ett så detaljerat sätt som möjligt. En av lösningarna på problemen i samhällsbyggnadssektorn utgörs av en effektiv informationshantering. Samhällsbyggnadssektorn är en mycket informationsintensiv bransch där information skapas i olika skeden av olika aktörer med hjälp av olika IT-verktyg. Projekten är unika för varje gång och sammansättningen av projektdeltagare varierar från projekt till projekt. Detta medför att information som skapas oftast inte återanvänds fullt ut utan återskapas i varje skede och för varje projekt, vilket medför dubbelarbete och tappad information. Visionen med BIM är därför att effektivisera informationsflödet i processerna för en anläggnings hela livscykel. Det ska ske genom att samla informationen i centrala databaser med tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt och för samtliga aktörer. Anläggningen modelleras i datorn och modellen byggs upp av virtuella objekt som har definierade egenskaper, precis som de verkliga fysiska objekten. Objekten kan exempelvis utgöras av: Terrängmodeller Vägkroppar Broar Byggnader Fastighetsgränser Ledningar och brunnar Växtlighet 3

10 BIM & Anläggningar Genom att samla objekten och dess egenskaper i en digital modell kan vi sedan återanvända informationen och producera många olika informationsvyer. Tyréns projekteringsmetodik innebär att vi från en och samma anläggningsmodell kan generera flera olika informationsvyer, exempel på dessa är: Arbetshandlingar Relationshandlingar Kollisionskontroller Underlag för beräkningar och analyser Tidplaner Kostnadskalkyler Trafiksimuleringar Ritningar Massberäkningar Mängder Visualisering Underlag för maskinstyrning Databaser för underhåll och drift Arbetsmiljöanalyser Analyser/vyer av hur anläggningar fungerar utformningsmässigt i landskapet Analyser avseende tillgänglighet Tyréns specifika koncept inom anläggningsområdet är: 3D-modeller av städer Augmented Reality & anläggningsmodeller Anläggningsmodeller och maskinstyrning Digitala städer Geologiska 3D-modeller VA-modeller Visualisering Figur 3.1 Visualisering av bro E4 utanför Sundsvall 4

11 BIM & Anläggningar 3.1 3D-modeller av städer BIM - Building Information Modelling kan uppfattas som en arbetsmetod för att på virtuell väg hantera modeller, egenskaper och relationer för byggnadsverk och anläggningar. Ett exempel på användningen är virtuella modeller avseende stadsbebyggelse. Modellerna framställs då oftast genom kartering av flygbilder Modelleringen Med utgångspunkt från digitala flygfoton utförs stereomätningar för att kartera byggnader och större enstaka träd. För byggnaderna karteras takfot och taknock. All kartering sker i tre dimensioner (x,y,z). Sedan utförs en geometribildning för de karterade objekten. Dessa objekt kan sedan föras över till ett valfritt CAD 1) eller GIS 2) -verktyg för vidare bearbetning till byggnadsmodeller Tekniken Tekniken som används bygger på produkter från ESPA och Autodesk. Mjukvaran hanteras i en Windows-baserad PC-miljö i form av en dator utrustad med ett grafikkort förberett för stereo samt en bildskärm förberedd för hantering av stereobilder i realtid. Tekniken erbjuder bland annat: Överlagring av vektorinformation i 2D och 3D på de digitala stereobilderna Direkt utbyte av data och geometrier mellan stereomodellen och geometriska modeller i olika CAD- och GIS-paket Möjlighet att hantera olika objekt med tillhörande attributdata Funktioner för automatisk spårning av 3D-geometrier Funktioner för automatisk kartering av höjddata 1)CAD = Computer Aided Design, 2)GIS = Geografiska Informationssystem 5

12 BIM & Anläggningar Figur 3.2 3D-modell av stadsbebyggelse överlagrad på underlag från Google Earth Tyénshuset i Malmö markerat med blå färg Användningsområden Förser man objekten, såsom byggnader och träd, i 3D-modellen med egenskaper och relationer blir möjligheterna oändliga. Nedan ges ett antal exempel på användningsområden: Visualisering av miljöer och företeelser Illustrationer för olika ändamål Simuleringar av trafik Modeller för bullerberäkning Modeller för simulering av ljussättning av städer Modeller för analys av skuggor och solljus Digitala 3D-kartor Tekniken med kartering av objekt från flygbilder kan i sin tur användas för att bygga modeller för många andra ändamål än enbart för att visualisera byggnader, till exempel: Skogsområden Kraftledningar Terrängmodeller Vägar Hamnanläggningar Industriområden 6

13 BIM & Anläggningar 3.2 Augmented reality & anläggningsmodeller Med Augmented Reality tillåts kunden eller brukaren att genom sin smartphone eller surfplatta se det planerade byggnadsverket i verkligheten. Tekniken som används är Augmented Reality (AR) eller förstärkt verklighet, och genom att kombinera tekniken med mobila enheters kamera och GPS är det möjligt att titta på publicerade byggnadsverk i verkligheten Alla kan publicera modeller i AR Det är möjligt för alla att publicera tjänster i Augmented Reality. Det flesta publiceringstjänster tillåter användaren att gratis publicera en begränsad mängd information och utöver detta är kostnaderna förhållandevis låga. Det är möjligt att med utökad kunskap om byggnadsinformationsmodellering (BIM) publicera realistiska modeller av planerade eller historiska byggnader. Med öppna publiceringstjänster i kombination med dagens teknik är det möjligt för alla att publicera så kallade POI Points Of Interest Titta på AR-modeller redan idag Allt som krävs för att använda Augmented Reality är en smartphone eller en surfplatta med internetanslutning. Detta gör att de flesta redan idag kan använda Augmented Reality. De mest populära appar som finns på marknaden kommer från mjukvarutillverkarna Layar, Wikitude och Junaio Erbjudande från Tyréns Konsulterna på Tyréns hjälper till med hela händelseförloppet som resulterar i en publicering. Från byggnadsinformationsmodellering (BIM), via teknikstöd till publicering på internet som stöd för Iphone och Android. 7

14 BIM & Anläggningar 3.3 Anläggningsmodeller och maskinstyrning Ett exempel på effektiv informationshantering inom anläggning är tillämpningen av maskinstyrning i produktionen, där information hämtas direkt ur den digitala anläggningsmodellen Historik Från mitten av 80-talet har man hanterat inmätningsdata med x-, y- och z-koordinater. Av dessa data upprättades sedan inventeringsplaner och terrängmodeller för att generera nivåkurvor eller utföra volymberäkningar. Det var också möjligt att ta fram enklare visualiseringar. De handlingar som producerats och levererats till arbetsplatserna de senaste decennierna har till stora delar utgjorts av pappersritningar. För utsättaren på arbetsplatsen har det inneburit mycket manuell konvertering och beräkning av utsättningsdata och tidskrävande fluktutsättning Maskinstyrning I mindre och större anläggningsprojekt blir maskinstyrning allt vanligare. Här utgör anläggningsmodellen en förutsättning för möjligheten till maskinstyrning. Med modern teknik, som laser, totalstationer, nätverks-rtk, GNSS-system, mobil telefoni m.m. har man nu möjlighet att positionera anläggningsmaskiner med dess maskinstyrningsutrustning. GNSS är en förkortning av Global Navigation Satellite Systems och används som ett samlingsbegrepp för de satellitnavigationssystem som nu finns att tillgå: GPS (amerikanskt), GLONASS (ryskt) samt kommande Galilei (europeiskt). Med sensorer på schaktmaskinens skopa eller schaktblad, ett GNSSsystem och en 3D-projekterad anläggningsmodell som exporteras till schaktmaskinens maskinstyrningsdator kan maskinföraren i sin hytt med centimeternoggrannhet hela tiden på en monitor se var och på vilken nivå maskinen befinner sig i förhållande till anläggningsmodellen. Det betyder att en schaktning av terrassbotten eller fyllning av ett förstärkningslager går att utföra, utan att föraren behöver stiga ur maskinen för att kontrollera nivåer i förhållande till de flukter som är utsatta. Detta gör också att utsättarens omfattande beräknings- och fluktutsättningsarbete är passé. Anläggningsmodeller för maskinstyrning är något som efterfrågas allt oftare, inom några år kommer det att ställas som krav vid leverans av bygghandlingar i alla anläggningsprojekt. 8

15 BIM & Anläggningar Figur 3.3 Markmodell för maskinstyrning Tyréns ingenjörer kan erbjuda entreprenörerna styrdata genererad direkt ur den digitala anläggningsmodellen. Några av vinsterna är: Bättre samordning och färre fel i både projektering och produktion Minskad tidsåtgång Minskade kostnader Ökad produktivitet genom effektivare utnyttjande av maskinparken (25-30 %) Ökad kvalitet och återkoppling med kvalitetssäkring för beställaren Större frihet för maskinisten Figur 3.4 Maskinstyrning 9

16 BIM & Anläggningar 3.4 Digitala städer Genom att samla befintlig lägesbunden data med planerade projekt i en BIM (byggnadsinformationsmodell) kan man ge politiker, planarkitekter, exploatörer, beställare och projektörer en gemensam bild av ett virtuellt projekt. Med digitala tätortsmodeller kan man: Utvärdera olika scenarion Vandra runt i modellen med hjälp av 3D-glasögon Lyssna på ljudsimuleringar i den tänkta miljön Visualisera simuleringar av buller, havsnivåhöjningar och allmänna riskfaktorer direkt i modellen Publicera modellen på internet för hela världen att se Fördelar med en digital tätortsmodell Genom att kombinera traditionell GIS-information med att visualisera modeller erhålls många fördelar genom hela exploateringsprocessen: Planarkitekt och beställare får en gemensam bild av den föreslagna idén i den tidiga designprocessen Projektörerna får en förståelse för i vilket sammanhang deras arbete ingår Produktionspersonalen kan tillämpa visuell planering Den förvaltande organisationen kan använda den digitala tätortsmodellen för att verifiera relationsdata vid överlämning av projekt. Figur 3.5 En digital tätortsmodell 10

17 BIM & Anläggningar 3.5 Geologiska 3D-modeller Genom att kombinera geologisk information, framställd som en geografisk 3D-modell, med övriga teknikområdens projekteringsmodeller framställs effektivt en BIM- -modell. En visuell BIM-modell som är kombinerad med geologiska, geotekniska och hydrologiska undersökningsresultat kan innehålla: Bergtyper Jordarter Vattenflöden Sprickzoner Markföroreningar Grundvattenavsänkning Laboratorieresultat Grundvattennivåer Geofysiska resultat Konstruktioner Erbjudande från Tyréns Tyréns har kompetens att sammanställa komplex geologisk information med övriga projekterings- modeller till en gemensam modell (BIM). Det finns många fördelar med att visualisera geologiska modeller (BIM) tillsammans s med traditionell GIS-information: Gemensam syn på projektets georelaterade förutsättningar Förbättrat underlag för undersökningsplanering Utökade möjligheter till kvalitetskontroll av resultat Förbättrat underlag för kostnadsberäkningar Förbättrat underlag för projektering Förbättrat underlag för projektplanering Förbättrat underlag för entreprenad 11

18 BIM & Anläggningar 3.6 VA-modeller BIM applicerad på VA-system erbjuder många möjligheter till en mer effektiv och kvalitetssäkrad projekterings- och produktionsprocess inom VA BIM och VA-system Visionen med BIM-teknik tillämpad på VA-system är att effektivisera informationsflödet i processerna för VA-systemens hela livscykel. Det ska ske genom att samla informationen i centrala databaser med tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt för samtliga aktörer. En viktig förutsättning är att i möjligaste mån använda sig av neutrala format av typen Land-xml och IFC (Industry Foundation Classes) vid informationsöverföringen mellan olika databaser. VA-systemen modelleras i datorn och modellen byggs upp av virtuella objekt som har definierade egenskaper, precis som de verkliga fysiska objekten. Objekten kan exempelvis utgöras av: Ledningar Brunnar Ventiler Avrinningsområden Magasin Pumpstationer Exempel på egenskaper är geometri, ekonomi, dimension, fabrikat, drift, ålder, kapacitet o.s.v. Genom att förse objekten med egenskaper skapas en central informationsbärare ur vilken olika informationsvyer och rapporter kan skapas. Figur 3.6 Visualisering av ett projekterat VA-nät 12

19 BIM & Anläggningar 3.7 Visualisering av anläggningsmodeller Visualisering är en av de processer som kan kopplas till en anläggningsmodell och där stora vinster kan göras till följd av det effektiviserade informationsflödet Användningsområden Visualisering är inte minst viktigt under de tidiga skedena där det gäller att informera på ett lekmannamässigt sätt så att alla berörda oavsett bakgrund och förkunskaper kan förstå och på ett likartat sätt tolka information. Vid analys kan modellstudier och animeringar användas för att studera alternativa lösningar under projektets gång. Genom att bearbeta anläggningsmodellen kan man på ett enkelt sätt utvärdera alternativa lösningar. I en bilsimulator kan en ny väg provköras innan den är byggd. Trafikflöden kan simuleras och visualiseras Metoder Olika metoder finns för att åskådliggöra och presentera anläggningsmodellen. Gemensamt för dessa är att de genererar en virtuell verklighet utifrån anläggningsmodellens informationsmängd. En kontinuerlig uppdatering sker med de förändringar och tillägg som görs i modellen. Exempel på visualiseringsmetoder som Tyréns kan erbjuda är: Fotomontage: En bild av en datormodell klipps ihop med ett foto och skapar en illusion av en ny verklighet. En enkel, snabb och billig metod för analyser och presentationer. Bilden är fixerad och man kan inte ändra betraktningspunkt utan att generera en ny bild. Animeringar: En animering innebär att man visualiserar utvalda objekt med vald blickpunkt och tittriktning längs en förutbestämd bana. Eftersom animering innebär att alla parametrar är förutbestämda, finns det inga begränsningar på modellens detaljeringsnivå mer än tillgången till beräkningskapacitet. Metoden ger full kontroll över hur modellen presenteras. Videomontage: Videomontage är en form av animering där man på samma sätt som i ett fotomontage kombinerar virtuella objekt med verklig miljö. Modellen passas in mot ett antal inmätta punkter i en filmad sekvens. En vanlig videokamera kan användas vid filmningen. Något underlag i form av terrängdata behöver inte finnas tillgängligt. Metoden används oftast i tidiga skeden när man på samma sätt som vid fotomontage vill visualisera föreslagna åtgärder. 13

20 BIM & Anläggningar VR-modeller: Omvandlar man modellen till en VR-modell (där VR står för Virtual Reality) skapar man en ökad interaktivitet och möjliggör simuleringar i form av åkningar och betraktelser i realtid som kan styras av användaren. Kräver liksom animeringen en stor och komplett modell över det aktuella projektet och dess omgivningar. Figur 3.7 Visualisering av vägmodeller 14

21 BIM & Byggnader 4 Byggnader Byggnader blir alltmer komplicerade och kraven avseende kvalitet, miljö och säkerhet ökar. En förutsättning för att hantera komplexiteten och kraven är att utveckla informationshanteringen i byggprocessen. Här utgör BIM Building information Modelling ett arbetssätt och en teknik som möjliggör detta. BIM ger bl.a. möjlighet till avancerade analyser, användning av beprövade lösningar, förenklad projektering och möjlighet till ständiga förbättringar. Detta leder i sin tur till högre kvalitet och lägre kostnader för de byggnader som uppförs. Ett viktigt steg i utvecklingen är att lämna 2D-projektering till förmån för 3D-projektering. Vid 3Dprojektering ska förutom x och y även objektets z-koordinat redovisas i byggnadsmodellen. En projekterad byggnadsmodell ska redovisa alla ingående byggobjekt med tillhörande geometri i tre dimensioner. Byggsektorn är en mycket informationsintensiv bransch där information skapas i olika skeden av olika aktörer med hjälp av olika IT-verktyg. Projekten är unika för varje gång och sammansättningen av projektdeltagare varierar från projekt till projekt. Detta medför att man istället för att återanvända redan framtagen information återskapar den i varje skede och för varje projekt, vilket inte bara innebär dubbelarbete utan även att information tappas bort. Visionen med BIM är därför att effektivisera informationsflödet i processerna för en byggnads hela livscykel. Det ska ske genom att samla informationen i centrala databaser med tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt och för samtliga aktörer. Byggnaden modelleras i datorn och modellen byggs upp av virtuella objekt som har definierade egenskaper, precis som de verkliga fysiska objekten i bygganden. Objekten kan exempelvis utgöras av: Väggar Bjälklag Pelare Fönster och dörrar Inredningsobjekt såsom vaskar, garderober, vitvaror Ventilationskanaler och spjäll Rör för vatten och avlopp med tillhörande ventiler och pumpar Ställverk, gruppcentraler och brytare Huvuddator, datorundercentral, givare 15

22 BIM & Byggnader Genom att samla objekten och dess egenskaper i en digital modell kan vi sedan återanvända informationen och producera många olika informationsvyer. Tyréns projekteringsmetodik innebär att vi från en och samma byggnadsmodell kan generera flera olika informationsvyer, exempel på dessa är: Bygghandlingar (planer, sektioner, detaljer) Relationshandlingar Kollisionskontroller Underlag för beräkningar och analyser Tidplaner Kostnadskalkyler Ritningar Mängder Visualisering Databaser för underhåll och drift Arbetsmiljöanalyser Analyser avseende tillgänglighet Tyréns specifika koncept inom området byggnader är: Analyser med BIM Armeringsinformation med BIM Byggmaterialinformation Effektiv hantering av byggsystem Förvaltningsmodeller och BIM RUDA webbaserad rumsdatabas Virtuella brandförlopp Figur 4.1 Projekteringen av Kungsbrohuset i Stockholm innehöll många BIM-inslag 16

23 BIM & Byggnader 4.1 Analyser med BIM Varje teknikdisciplin i ett projekt utför olika analyser. Med en gemensam informationsmodell förenklas analyserna genom att man får tillgång till samtliga teknikdiscipliners information samtidigt. Tack vare BIM kan hela byggnadens komplexitet analyseras på ett adekvat sätt. Import och export mellan informationsmodellen och analysverktygen förenklar arbetet och gör att analyser kan itereras fram, återkopplas till informationsmodellen och hållas uppdaterade under hela projektets livscykel Erbjudanden från Tyréns Inom akustik ryms många begrepp, exempelvis efterklangstid som är ett rumsakustiskt mått för att beskriva ljudmiljön i till exempel hörsalar och kontorslandskap. Vid projekteringen kan efterklangstiden beräknas teoretiskt och med rätt val av undertak och placering av övriga absorberande material kan en lång efterklangstid halveras. Den rumsakustiska upplevelsen förbättras markant. Valet mellan olika undertak och absorbenter kan vara svårt. Genom att importera ett rum från en 3D-modell till ett rumsakustiskt beräkningsprogram kan vi erbjuda våra kunder att lyssna på rummet, en s.k. auralisering. Med hjälp av hörlurar eller i ett lyssningsrum kan beslutsfattarna själva lyssna på resultatet av olika materialval. Med enkla metoder och ett väl utvecklat arbetssätt analyserar våra akustiker snabbt rummets akustiska egenskaper. Med en avancerad brandteknisk simulering utifrån 3D-modeller kan vi hantera risker avseende brand på ett mer noggrant sätt och dessutom i mer komplexa geometrier. Med hjälp av analytisk dimensionering kan avsteg göras från rekommendationerna i BBR (Boverkets ByggRegler). Därmed kan byggnadens användning optimeras, till exempel genom att ytor frigörs. Med hjälp av brandteknisk simulering kan man beräkna stommens värmebelastning och värmeledning. Resultatet ligger sedan till grund för dimensionering av balkar och pelare. Detaljerade analyser leder till optimerade konstruktioner. Tyréns erbjuder en strukturanalys. Denna bygger på en koppling mellan modell och analysverktyg samt noggranna beräkningsmodeller vilka tar hänsyn till strukturens alla ingående delar och geometriska former. Med hjälp av de avancerade beräkningarna utförs förfinade analyser och man väljer den stomme som blir mest ekonomisk och funktionell. Tack vare kopplingen mellan modell- och beräkningsverktygen kan inverkan av olika alternativa utformningar och ändringar enkelt analyseras. Effekter som riskerar att missas i enklare analyser och handberäkningar hanteras på ett adekvat sätt. 17

24 BIM & Byggnader För att utforma en byggnad mot givna energimål, såsom BBR:s krav eller andra lägre krav på energianvändning, krävs ett helhetstänkande. Olika val av tekniska lösningar, fönsterytor, ventilationsprinciper etc. påverkar starkt husets slutliga energiprestanda. Det krävs med andra ord en iterativ process där man startar med en hypotes om husets utformning och förfinar den under de olika projekteringsfaserna. Genom kopplingen mellan 3D-modell och energisimulering kan man avsevärt effektivisera energiberäkningsarbetet. Vi kan även skapa delmodeller för att simulera inneklimat, dagsljus etc. i enskilda rum. Resurser kan frigöras och användas för att samordna funktioner och tekniska lösningar som hjälper kunden att skapa önskat inneklimat och önskad energianvändning. Figur 4.2 Framräknad spänningsfördelning visualiserad i ett fotomontage 18

25 BIM & Byggnader 4.2 Armeringsinformation med BIM Armeringsprocessen Dagens armeringsprocess innebär att armeringsinformation förs vidare från konstruktör till speckonsult, till entreprenör, till armeringstillverkare. I processen kan samma armeringsinformation matas in upp till tre gånger innan armeringsjärnen kommer till byggarbetsplatsen BIM rationaliserar armeringsarbetet Med hjälp av BIM kan armeringsinformationen föras över digitalt från konstruktör till entreprenör och vidare till armeringstillverkaren utan att informationen behöver återskapas i varje led. Detta medför kortare ledtider, effektivare logistikhantering av armering på byggarbetsplatsen samt minskat antal fel på armeringsspecifikationerna Erbjudande från Tyréns Tyréns kan hantera armeringsinformationen i ett antal olika verktyg. Här kan nämnas 2D Impact Reinforcement (Strusoft) i kombination med Revit (Autodesk), 3D CQ Tools (CAD Q) i kombination med Revit (Autodesk) samt 3D Celsa Q-Armlänk (Celsa Steel Service) i kombination med Tekla Structure (Tekla) Mer information om armeringsprocessen Mer om BIM och armering hittar ni på samt på OpenBIM. 19

26 BIM & Byggnader 4.3 Byggmaterialinformation Traditionellt har byggmaterialprodukternas främsta konkurrensmedel förutom pris varit prestanda och utformning. I takt med ökad konkurrens har dock informationen kring produkterna blivit ett allt viktigare argument. Byggherrar har börjat ställa krav på den information som ska levereras från projekt till förvaltning. Även vid projekteringen ökar kraven på informationssamordning. För byggmaterialproducenterna innebär detta exempelvis frågor om hur man kan importera produktinformation på ett effektivt sätt. Istället för att rita streck i 2D skapas objekt med specifika egenskaper och relationer BIM-objekt BIM-objektet kan sägas vara byggmaterialleverantörernas pusselbit till modellen. Egenskaper för produkten förpackas på ett sätt som gör det möjligt att använda informationen genom hela produktens livscykel: I CAD med geometrisk form och regler för hur objekten får läggas till i modellen. För beräkningar där objekten kläs med egenskaper som t.ex. k-värden vid termiska beräkningar. Vid drift och underhåll genom att objekt med egenskaper kan importeras i de vanligaste underhållssystemen Erbjudanden från Tyréns BIM-objekt för CAD och beräkning Tyréns bygger generella eller leverantörsspecifika objektsbibliotek till de CAD-verktyg som projektörerna använder. 3D-objekten kan förutom som underlag till ritningar användas vidare för kalkyler, beräkningar eller visualiseringar. Beräkningsverktyg Om produktvalet kräver någon form av beräkning, uppskattar projektören den säkerhet ett leverantörsutvecklat verktyg innebär. Enkla beräkningar kan oftast integreras direkt med en webbaserad produktkatalog. Krävs det lite mer avancerade beräkningar så kan ett Windows-program utvecklas. Exempel på beräkningsprogram som Tyréns har utvecklat är: o Energibehovsberäkningar Isover Energi o Dimensionering och balansering av radiatornät Epecon Procalc o Webbaserad mängdning och priskalkyl Oskar 20

27 BIM & Byggnader Drift- och underhållsinstruktioner Från BIM-modellen hämtas information för att sammanställa drift och skötselinstruktioner per objekt. I de fall BIM-objekten kan leverera information enligt FI2-standarden (en standard utvecklad av Föreningen för förvaltningsinformation), säkerställer materialleverantören att produktens information hamnar oförvanskad i förvaltarens underhållssystem. En webbapplikation som entreprenörerna kan använda för att skapa professionella drift- och underhållsinstruktioner ger både konkurrensfördelar och en kvalitetssäkring av informationen. Figur 4.3 Monteringsdetalj för undertak, källa: Ecophon Group 21

28 BIM & Byggnader 4.4 Effektiv hantering av byggsystem Industriellt byggande är ett övergripande synsätt som omfattar teknik, process, IT och organisatoriska frågor. Inom ramen för detta synsätt är byggsystemet motorn för att öka produktiviteten och förbättra kvaliteten vid byggproduktion. Ett byggsystem innehåller tekniska lösningar med komponenter och byggdelar som kan kombineras till kompletta byggnader. BIM möjliggör en effektiv hantering av byggsystemet och ger struktur åt de ingående tekniska beståndsdelarna. Vidare ger modellen en struktur för hanteringen av olika lösningsalternativ och komponentversioner Industriellt byggande Byggbranschen förändras och utvecklingen mot ett industriellt byggande sker i snabb takt som ett led i att uppnå effektivare processer, högre kvalitet, ökat kundfokus och lägre kostnader. På Tyréns menar vi att industriellt byggande är uppbyggt av åtta delområden som alla krävs för att konceptet ska fungera. De åtta delområdena är: 1. Planering och kontroll av processen 2. Utvecklade tekniska system 3. Förtillverkning av byggdelar 4. Långsiktiga relationer mellan aktörerna 5. Logistik integrerad i byggprocessen 6. Aktivt kund- och marknadsfokus 7. Utnyttjande av informationsteknologi 8. Systematisk kunskapsåterföring och mätning Vi tar ett helhetsgrepp Intressenter i byggprocessen ser på den slutliga produkten ur olika perspektiv t.ex. kund-, projekterings- eller produktionsperspektiv. Det är viktigt att förena dessa och tänka på helheten. Tyréns har lång erfarenhet av att utveckla byggsystem och tekniska plattformar. Vi har arbetat med material av stål, trä och betong som systembärande material. Genom att på ett tidigt stadium förmedla valmöjligheter i det specifika byggsystemet undviker vi adhoc lösningar. Byggnaden konfigureras utifrån byggsystemets regler. Komponenter och moduler som utvecklas är inte projektspecifika, utan används i projekt efter projekt. Detta ger vinster genom upprepningseffekter och minskade kostnader för fel. Ett byggsystem beskrivs på komponentnivå, vilket medför att vi enkelt kan få ut mängder, tillverkningsritningar och montageritningar. 22

29 BIM & Byggnader Några av vinsterna med arbetssättet är: Bättre repeterbarhet och standardiserade lösningar inte standardiserade byggnader! Kortare ledtider i produktionen helhetssyn på processen Bättre kontroll av kostnader Ett helhetsperspektiv, där alla olika discipliner ingår Tyréns erbjuder följande tjänster: Utveckling av byggsystem eller analys av befintligt byggsystem Utveckling och hantering av informationsmodeller Objektsorienterad beskrivning av byggdelar Parametrisk beskrivning av byggdelar Strukturering av byggsystemets byggdelar och gränssnitt Erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar Figur 4.4 Olika informationsvyer i ett industriellt byggande 23

30 BIM & Byggnader 4.5 Förvaltningsmodeller och BIM En BIM för förvaltning är en digital modell som innehåller objekt som är aktuella för drift- och underhållsåtgärder. Objekten kan i sin tur innehålla länkar till informationsmängder som är intressanta i ett drift- och underhållsperspektiv t.ex. driftinstruktioner, arbetsinstruktioner, fabrikantanvisningar, anskaffningsdatum, driftstatus m.m. Förvaltningsmodellerna kan också innehålla uppgifter om ytor av olika slag. Detta förenklar arbetet med att hålla ordning på de olika ytor som behövs vid tecknandet av hyreskontrakt och vid upphandling av städtjänster. Modellerna används vidare vid ombyggnader och tillbyggnader. Vid nybyggnation kan en förvaltningsmodell skapas direkt från projektmodellen och för befintliga byggnader kan modellen skapas med hjälp av underlag från traditionella 2D-ritningar. Modellerna används i förvaltningen och uppdateras under byggnadens livslängd Erbjudanden från Tyréns Uppbyggnad av förvaltningsmodeller från befintligt 2D-material Uppbyggnad av förvaltningsmodeller med utgångspunkt från laserskanning Generering och hantering av ytor i förvaltningsmodeller Uppbyggnad av förvaltningsmodeller och länkning av drift- och underhållsdata Rådgivning kring BIM och förvaltningsmodeller 24

31 BIM & Byggnader 4.6 RUDA webbaserad rumsdatabas RUDA - en webbaserad rumsdatabas låter rumsfunktionsprogram och rumsbeskrivning bli en del av BIM Rumsdatabaser Rumsdata förekommer i olika former under de olika skedena i en bygg- och förvaltningsprocess. Här kan nämnas rumsfunktionsprogram som förekommer i programskedet, rumsbeskrivning i bygghandlingsskedet och rumskort med drift och underhåll i förvaltningsskedet. För stora och komplicerade anläggningar blir ofta informationsmängderna avseende rumsdata stora med komplicerade relationer. Gemensamt för informationen är att det är rummet som är informationsbäraren och nyckeln till de övriga uppgifterna. Härigenom finns det en naturlig koppling mellan ritningen eller modellen som anger placeringen av rummet och de olika uppgifterna som gäller för rummet. För att åstadkomma ordning i hanteringen av rumsinformationen och rationalisera hanteringen av ändringar samt skapa rapporter kan man med fördel använda sig av digitala databaser. Kopplar vi sedan databaserna till ritningen eller modellen får vi tillgång till mycket avancerade sökmöjligheter. Vinsterna med att använda en virtuell rumsdatabas är: Rationell inmatning av uppgifter Effektiv hantering av ändringar Flexibel rapportgenerering Kvalitetssäkring av uppgifter Kraftfulla sökmöjligheter Uppgifterna används i hela processen vilket minskar felregistreringar Koppling mot Revit Via synkronisering mellan RUDA och Revit kommer rummens areor in i rumsbeskrivningen. På motsvarande vis kan man klicka på rummets länk i Revit och komma direkt till motsvarande rumsbeskrivning. 25

32 BIM & Byggnader Inredningsmodul Inredningsarkitekten har en egen modul i RUDA, även den kopplad till Revit. Inredningsdetaljerna definieras i Revit-modellen och importeras sedan till RUDA där kostnadskalkyler och rapporter färdigställs. Figur 4.5 Informationsmängder och informationsflöde för rumsinformation RUDA och Tyréns RUDA är en produkt utvecklad av Tyréns i samarbete med Fojab Arkitekter. 26

33 BIM & Byggnader 4.7 Virtuella brandförlopp Under senare år har den tekniska utvecklingen ökat möjligheten att utföra brandförloppssimuleringar för att analysera brandtekniska frågor. Denna utveckling har resulterat i ett ökat behov av komplexa analyser och informationshantering. Genom att utföra brandförloppssimuleringar med hjälp av BIM kan analysen effektiviseras, optimeras och kvalitetssäkras Rationell hantering av stora informationsmängder Med hjälp av den stora informationsmängd som finns i en byggnadsinformationsmodell kan brandförloppssimuleringar effektiviseras. Specifik information om bland annat byggnadens geometri, materialegenskaper, bärande konstruktioner och ventilationssystem kan snabbt erhållas från modellen. Informationen konverteras sedan och tillämpas i brandförloppssimuleringen. Eftersom all information finns tillgänglig i modellen är det enkelt att genomföra nya simuleringar vid framtida förändringar i byggnaden. Detta leder till tidsvinster vid förändringar under byggnadens driftskede Syftet med brandförloppssimuleringar Ytterst syftar brandförloppssimuleringar till en ökad kundnytta genom att besvara frågeställningar som är aktuella inom brandteknisk projektering. Detta görs genom att beräkna vilka förhållanden som kan inträffa i ett verkligt brandförlopp. Med BIM som arbetssätt kan en och samma modell generera information om: Spridning av brandgaser Aktivering och funktion av brandgasventilation Siktförhållanden i brandgaser Effekten av värmestrålning Aktivering av brand- och utrymningslarm Temperaturer i brandgaser och byggnadselement Toxicitet i brandgaser Aktivering och funktion av sprinklersystem Interaktiva utrymningsanalyser där utrymmande fattar beslut baserat på det simulerade brandförloppet Den goda möjligheten till varierande utdata leder till att ett stort antal olika brandtekniska analyser kan genomföras inom ramen för en specifik BIM-modell. 27

34 BIM & Byggnader Brandförloppssimuleringar är mycket beräkningsintensiva och baseras på komplexa kontinuitetsekvationer för bevarandet av massa, energi och rörelse. Tyréns har ett kluster med parallella processorer för att kunna effektivisera och minimera beräkningstiden i varje enskilt projekt. Med hjälp av detta kluster kan flera simuleringar köras parallellt för att åstadkomma en optimal brandteknisk lösning på ett kostnadseffektivt sätt. Figur 4.6 Avancerad utrymningsanalys i vilken utrymmande personers agerande påverkas av brandförloppet Figur 4.7 Dimensionering av brandgasventilation för att motivera öppen planlösning och atrium i kontorsbyggnad 28

35 BIM & Byggprocessen 5 Byggprocessen BIM - Byggnadsinformationsmodellering innebär bl.a. att gränserna mellan byggnader och anläggningar suddas ut. En BIM Byggnadsinformationsmodell kan givetvis innehålla information både om byggnaden och om kringliggande mark samt undergrund. BIM förutsätter en styrning av informationsflödet i processerna för en anläggnings eller en byggnads hela livscykel. Ett viktigt inslag är tillgången till rätt information vid rätt tidpunkt och för samtliga aktörer och i samtliga skeden. En del av BIM-koncepten är mer inriktade på processen än på typen av produkt byggnad eller anläggning. Tyréns specifika koncept inom byggprocessen är: 4D Visuell produktionsberedning 5D Modellbaserad kalkyl Laserskanning och processutveckling PIO Project Information Officer Teknisk plattform för visualisering Virtual Reality Virtuella mötesplatser Figur 5.1 Modell över VVS-installationer 29

36 BIM & Byggprocessen 5.1 4D Visuell produktionsberedning Tid- och produktionsplanering sker idag ofta separerat från projekteringen, men vid arbete med BIM kan information direkt från modellen ge helt nya möjligheter till anpassning, integrering och effektivisering. Produktionsplaneringen är en av de viktigaste parametrarna för leverans av framgångsrika byggprojekt i rätt tid och med rätt kvalitet. I BIM-sammanhang beskrivs tiden som den fjärde dimensionen. Modellbaserad planering innebär att planering och byggbarhet redovisas i en 4D-simulering. Stor potential finns i att koppla ihop tidplanering med ekonomi - 5D. Planeringsunderlaget hämtas från tidplanen som i sin tur hämtar sitt underlag från informationsmodellen. Tidplanens detaljeringsgrad anpassas med automatik i varje projektsteg och utgör därmed indata i projektets produktionsplanering Effektivisering med 4D Med hjälp av 4D kan en tänkt tidplan visualiseras grafiskt, och projektets deltagare kan analysera hur den slutgiltiga byggnaden eller anläggningen successivt byggs upp. Förändringar i modellens objekt syns direkt i tidplanerna. Vidare kan olika typer av logistikplanering för byggplatsen och val av produktionsmetoder analyseras tidigt under både projekterings- och byggskedet. Projektledningen kan snabbt få respons på hur olika val av produktionsmetoder och logistiklösningar påverkar projektets planering i såväl projekterings- som byggskede. Projektets deltagare får direkt förståelse för produktionen på plats och hur förändringar i projektet påverkar planeringen. Projektets deltagare kan även genomföra alternativstudier och analysera byggbarheten. Att redovisa produktionen av projektet i en simulering ger stora samordningsvinster då projektets deltagare redan tidigt i projekteringen kan styra hur projektet ska planeras för att levereras i rätt tid och med rätt kvalitet Erbjudanden från Tyréns Tidsatta 3D-modeller för simulering av hela eller delar av byggprocessen Genomförande av alternativstudier på en framtagen tidplan Byggbarhetsanalyser Redovisning av arbetsplatsdispositionsplan i 3D-simulering Rådgivning 30

37 BIM & Byggprocessen Figur 5.2 Modell kopplad till aktiviteter 31

38 BIM & Byggprocessen 5.2 5D Modellbaserad kalkyl Kalkylering sker idag ofta separerat från projekteringen. I BIMsammanhang ses ekonomin som den femte dimensionen. Kostnadsstyrning och kalkylering är två av de viktigaste parametrarna i ett framgångsrikt projekt. Stora effektiviseringar uppnås genom att återanvända information från projektets övriga aktörer. Modellbaserad kalkylering innebär att mängderna hämtas från projektets informationsmodell. Kalkylen kan då enkelt byggas upp och förändringar kostnadsberäknas löpande. Kalkylernas detaljeringsgrad anpassas med automatik i varje projektsteg och utgör indata i projektets kostnadsstyrning. Stor potential finns i att koppla ihop projektets kalkyl med tidplanen för att optimera tid och resurser (4D) Effektivisering med 5D Modellbaserad projektering bygger på att informationsmodellen bryts ned i alltmer detaljerade objekt. Kalkylen följer samma uppbyggnad som objekten och kan enkelt uppdateras under pågående projektering. Att ha rätt information vid varje tidpunkt är en framgångsfaktor i alla projekt. Med 5D kan projektledningen snabbt få respons på hur valda lösningar påverkar projektets kostnader i såväl projekterings- som byggskede. Konsekvenser av förändringar kan snabbt och enkelt följas upp. Projektets deltagare får direkt förståelse för hur förändringar i tid, material och kvalitet påverkar kostnaderna. Att bygga upp projekt i informationsmodeller ger stora samordningsvinster då all information är samlad på ett ställe. Kalkylatorn hämtar den information som behövs för kalkylering och mängdavtagning ur modellen och ingen separat mängdavtagning behövs. Informationen integreras sedan med kalkylverktyget Erbjudanden från Tyréns Modellbaserad kalkylering Modellbaserad kostnadsstyrning Rådgivning Länkning av informationsmodeller och kalkylverktyg 32

39 BIM & Byggprocessen 5.3 Laserskanning och BIM Laserskanning är en metod för uppmätning av byggnader, strukturer och ytor som utvecklats de senaste tio till femton åren och som används allt mer. Vid laserskanning används en laserstråle för att mäta avståndet mellan mätinstrumentet och det objekt som mäts in. Genom att instrumentet låter laserstrålen svepa (skanna) över ett förutbestämt område kan ett stort antal punkter mätas in och sammanställas till ett punktmoln över objektet. Laserskanning brukar delas in i terrester, mobil och flygburen laserskanning. Vid terrester laserskanning ställs laserskannern normalt upp i eller intill objektet som ska mätas in. Skannern mäter in avstånd och position till omgivningen samt skapar en tredimensionell databas ett punktmoln. Ur detta punktmoln kan modeller (BIM), ritningar och kartor m.m. framställas. Mobil laserskanning används för till exempel skanning av vägar och järnvägar. Flygburen laserskanning används för att från luften mäta in terräng och skapa kartor, underlag för projekteringar m.m. Skanningen orienteras bland annat med hjälp av GPS samt kontrolleras mot stödpunkter på marken. Laserskanning kan också användas för att skanna in mindre objekt med komplicerade former för framställning av 3D-modeller, till exempel museiföremål. Val av skanningsmetod beror på krav på upplösning och geometrisk noggrannhet, vilket i sin tur styrs av avstånd till objekt och den skanningsutrustning som används Erbjudande från Tyréns Dokumentation och uppmätning av byggnader Dokumentation och uppmätning av kulturhistorisk miljö samt bebyggelse Dokumentation och uppmätning av infrastruktur Stads- och markmodeller Dokumentation och uppmätning av gruvor och dagbrott Uppmätning av berg och tunnlar Analyser av komplexa murverkskonstruktioner Avrinningsmodeller Akustiska analyser 33

40 BIM & Byggprocessen Figur 5.3 Laserskannad modell av Nockebybron i Stockholm 34

41 BIM & Byggprocessen 5.4 PIO Project Information Officer PIO-tjänstens innehåll BIM effektiviserar informationshanteringen i projekten men medför också nya möjligheter för koordinering och samordning av modellen. PIO Project Information Officer säkerställer kvaliteten i informationshanteringen. Projektering med objektsbaserade 3D-modeller skapar ökad förståelse för produktens helhet och ger möjlighet till effektiv hantering av information mellan inblandade aktörer. Steget att börja tillämpa detta kan dock kännas stort, och det ställs många krav på beställaren i ett BIM-projekt. PIO:n ansvarar för samordning av projektets informationsmodeller avseende omfattning, innehåll och kvalitet. Sammanställning och samordning av alla projektörers 3D-modeller till en gemensam modell Oberoende 3D-granskningar Strategiska tjänster för att komma igång med BIM eller virtuellt byggande i just er organisation Rådgivning och analyser av för- och nackdelar med virtuellt byggande i era projekt Förädling av den gemensamma modellen med kopplingar till tidplaner (4D) och kalkyler (5D) Byggbarhetsgranskning tillsammans med entreprenören Varför PIO? Samordningen i projekt baserade på objektsorienterade 3D-modeller ställer helt nya krav på informationshanteringen. Tydligt fastställda krav på och koordinering av modellen är en förutsättning för att samordnings- och effektivitetsvinsterna ska uppstå. En PIO ser till att lämplig informationsnivå för projektet sätts inom alla användningsområden: kvalitetssäkring genom 3D-granskning, underlag för mängdavtagning, kalkyler, tidplaner, analyser eller förvaltningsinformation. PIO:n säkerställer även att informationsöverföringen fungerar effektivt och är kvalitetssäkrad mellan skedena, från projektering till produktion till förvaltning. Under projektets gång säkerställer PIO:n att bestämd omfattning och kvalitet för ingående information uppnås, att oberoende 3D-samgranskningar genomförs och att samordning av information mellan inblandade aktörer fungerar effektivt. 35

Ett kompendium om BIM

Ett kompendium om BIM Ett kompendium om BIM Förord BIM Building Information Modelling är ett område under stark utveckling och som kommerr att påverka alla aktörer inom byggbranschen beställare, projektörer, entreprenöree er

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) Byggföretagets kärnverksamhet Utföra byggverksamhet Genomföra arbetet lönsamt och effektivt Vara konkurrenskraftig på byggmarknaden Ha en administrativ struktur

Läs mer

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg

Begrepp Definition Objekttyp Sökväg Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo

VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET. Tomas Sandström, Adtollo VAD ÄR BIM OCH HUR ANVÄNDS DET Tomas Sandström, Adtollo Tomas Sandström Affärsområdeschef Adtollo Mät & Kart Building Information Model ByggnadsInformationsModell Vad vill man med BIM? BIM är ett kollaborativt

Läs mer

Building Information Modelling

Building Information Modelling Building Information Modelling BIM som vi ser det Du har säkert märkt att man i byggbranschen idag pratar högt och lågt om BIM. BIM står för Building Information M M:et råder det delade meningar om. Många

Läs mer

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB

Upphandling av BIM. Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Upphandling av BIM Så här upphandlar vi med BIM i projekten på ett effektivt sätt. Linus Malm, Tyréns AB Linus Malm PIO Project Information Officer Tre case Man måste följa upp krav man ställer Priset

Läs mer

Begrepp Definition Version Ändrad

Begrepp Definition Version Ändrad Anläggningsdata (f.d. Anläggningsinformation) Anläggningsdata beskriver anläggningens funktion, utformning, tillstånd, läge och ingående delars relationer, samt övriga egenskaper. Anläggningsdata omfattar

Läs mer

Utveckling av Kärnprocessen. Industriellt byggande av boendemiljöer effektiv processutveckling

Utveckling av Kärnprocessen. Industriellt byggande av boendemiljöer effektiv processutveckling Utveckling av Kärnprocessen Industriellt byggande av boendemiljöer effektiv processutveckling Utveckling av Kärnprocessen Tyréns AB Kärnhem AB Träspecialisten i Sävsjö AB Vinnova Industriellt byggande

Läs mer

BIM kan det va nåt för väg och anläggningsbranschen?

BIM kan det va nåt för väg och anläggningsbranschen? Open BIM - Livscykelperspektiv och hållbart byggande BIM kan det va nåt för väg och anläggningsbranschen? Definition av BIM BIMs 3 utvecklingstadium Ett hypotetisk anläggningsprojekt Utgångspunkter Exempel

Läs mer

Bygg- och förvaltningsprocesserna

Bygg- och förvaltningsprocesserna Bygg- och förvaltningsprocesserna Informationsleveranser i bygg och förvaltning Exempel Regionservice Verksamhetsstöd Regionservice ska vara en självklar partner i allt arbete som rör förvaltning av våra

Läs mer

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan

Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursplan Byggprojektör - CAD/BIM Kursöversikt Obligatoriska kurser Kurs Poäng BIM-metodik 15 Bygg- och förvaltningsprocessen 25 Byggnadskonstruktion (beräkningsprogram) 30 Byggteknik

Läs mer

Laserskanning. Lars Harrie, Lunds universitet. Flera bilder har tagits fram av Gunnar Lysell, Lantmäteriet

Laserskanning. Lars Harrie, Lunds universitet. Flera bilder har tagits fram av Gunnar Lysell, Lantmäteriet Laserskanning Lars Harrie, Lunds universitet Flera bilder har tagits fram av Gunnar Lysell, Lantmäteriet 1. Introduktion Innehåll 2. Grundläggande teknik för flygburen laserskanning 3. Data från flygburen

Läs mer

Kartläggning av BIM i infrastrukturprojekt

Kartläggning av BIM i infrastrukturprojekt Kartläggning av BIM i infrastrukturprojekt Risker och projektering Surveying of BIM in infrastructure projects Planning and risks Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Altaf Yasin Tarid Ali Mehrvash

Läs mer

Laserskanning. Lars Harrie, Lunds universitet. Flera bilder har tagits fram av Gunnar Lysell, Lantmäteriet

Laserskanning. Lars Harrie, Lunds universitet. Flera bilder har tagits fram av Gunnar Lysell, Lantmäteriet Laserskanning Lars Harrie, Lunds universitet Flera bilder har tagits fram av Gunnar Lysell, Lantmäteriet Innehåll 1. Introduktion 2. Grundläggande teknik för flygburen laserskanning 3. Data från flygburen

Läs mer

BIM och digitalisering driver effektivisering. Smart Built Environment LCA-seminarium 2016-06-07 Mårten Lindström, BIM Alliance och More10 AB

BIM och digitalisering driver effektivisering. Smart Built Environment LCA-seminarium 2016-06-07 Mårten Lindström, BIM Alliance och More10 AB BIM och digitalisering driver effektivisering Smart Built Environment LCA-seminarium 2016-06-07 Mårten Lindström, BIM Alliance och More10 AB Vad är BIM? BIM Building Information Model Substantivet BIM

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken

Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Nyttan med BIM inom infrastruktur i praktiken Trafikverket startar den 1 april 2010 Daniel Ahnsjö Införande av BIM i Trafikverket Uppdrag från Regeringen Produktivitetskommitténs förslag i SOU 2012:39,

Läs mer

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm

11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm MASSHANTERING Förbifart Stockholm 11:15 11.45 Massdisponering i Förbifart Stockholm Presentationen behandlar på en övergripande nivå hur masshanteringen är tänkt att lösas i Förbifart Stockholm. Hinder

Läs mer

GIS kopplat till BIM. Annelie Norlin

GIS kopplat till BIM. Annelie Norlin GIS kopplat till BIM Annelie Norlin GIS Syfte: Att utföra rumsliga analyser av geografisk data, analyser på attribut och geografiska presentationer Krav på data: Strukturerad meta/attributdata, topologisk

Läs mer

Armering i byggprocessen

Armering i byggprocessen Armering i byggprocessen manual till nytt informationsflöde Innehållsförteckning Inledning... 1 1. K-modell... 1 2. Analysmodell... 2 3. K-modell med armering... 2 4. Produktionsanpassning... 3 5. Armeringsritning...

Läs mer

Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM

Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM med stöd av BIM Handledning Ett utvecklingsprojekt med stöd av SBUF 2011-07-07 1 Förord OpenBIM startades som ett sektorsgemensamt treårigt projekt hösten 2008, med 15 företag som initiativtagare. Syftet

Läs mer

VIPP - Visualisering i Projektering och Produktion

VIPP - Visualisering i Projektering och Produktion VIPP - Visualisering i Projektering och Produktion SBUF projekt 11693 Bakgrund och Syfte Bakgrunden till VIPP projektet är att visualisering av projektinformation skall vara ett naturligt resultat av 3D-projektering.

Läs mer

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen

Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen Armering i byggprocessen Effektivisering av informationshanteringen 1 Bakgrund Byggbranschen genomgår en ständig förändring för att uppnå ökad effektivitet och lägre kostnader. Flera företag arbetar aktivt

Läs mer

BIM i Förvaltning Samverkanforum

BIM i Förvaltning Samverkanforum BIM i Förvaltning Samverkanforum 19 Maj 2008 Bo Tyrefors ordförande Bo Johansson v ordförande Anna Brita Krakenberger Arkitekt Sweco 1 Program 13.00 13.15 Begreppet BIM Bo Tyrefors 13.15 13.45 Byggnadsverksinformation

Läs mer

Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led. Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult

Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led. Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult Bättre och effektivare installationer med BIM i alla led Sara Beltrami, Tyréns Hans Söderström, Imtech VS teknik Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult Virtuella installationer EMTF 2015-02-02 1 BIP och Virtuella

Läs mer

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering

Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform. Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Nina Pikulik, Tyréns Konfigurationssystem för en teknisk plattform Konfigurationsprocess istället för traditionell projektering Bakgrund Källa: Jerker Lessing Industriellt (trä)byggande Ökad produktivitet

Läs mer

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD.

En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. En CAD-ansvarigs syn på integrering mot CAD. Kraven på att minska ledtiderna ökar. Hur kan man med de verktyg som finns på marknaden organisera det hela så att det förenklar konstruktörens arbete och hela

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga A. Projektspecifika uppgifter. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga A Projektspecifika uppgifter OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens

Läs mer

Digitala leveranser av förvaltningsinformation

Digitala leveranser av förvaltningsinformation ICT Digitala leveranser av Digitala leveranser av Version: 080902, Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (13) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer

Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM

Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM Projektstyrning med stöd av digitala arbetssätt och BIM INLEDNING Version 1.0, 2016-02-23 Detta dokument syftar till att stötta projektledare och projekteringsledare i hur digitala arbetssätt och BIM kan

Läs mer

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte.

i praktiken? Hur tar man sig an ett BIMprojekt Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. BIM i praktiken Hur tar man sig an ett BIMprojekt i praktiken? Vad börjar man med, vad ska man tänka på, vad gör man, vad gör man inte. Vad ska man tänka när man skriver förfrågningsunderlag och lämnar

Läs mer

Riktlinje BIM Samgranskning

Riktlinje BIM Samgranskning Riktlinje BIM Samgranskning Skapad: 2012-02-17 Senast ändrad: 2013-03-04 R 25.3 Saija Thacker Daniel Sjölund Karin Sjöndin 2012-02-17 2013-03-04 2013-03-04 2(7) INNEHÅLL Inledning... 3 Om riktlinjen...

Läs mer

BIM FÖR INFRASTRUKTUR: ÄR VÄG- OCH VATTENBYGGNAD PÅ VÄG ATT BLI FÖRLEGAT?

BIM FÖR INFRASTRUKTUR: ÄR VÄG- OCH VATTENBYGGNAD PÅ VÄG ATT BLI FÖRLEGAT? BIM för infrastruktur: Är väg-och vattenbyggnad på väg mot utplåning? 1 BIM FÖR INFRASTRUKTUR: ÄR VÄG- OCH VATTENBYGGNAD PÅ VÄG ATT BLI FÖRLEGAT? Risker och möjligheter inom väg-och vattenbyggnad 10 MINUTERS

Läs mer

Christina Strand. Susanne van Raalte

Christina Strand. Susanne van Raalte Christina Strand Susanne van Raalte Vianova Systems 140 ingenjörer & arkitekter i 10 länder Vianova Systems Norway Vianova Systems Sweden Vianova Systems Finland Vianova Systems Denmark Vianova Systems

Läs mer

OpenBIM effektiviserar bygg- och förvaltningsprocesserna

OpenBIM effektiviserar bygg- och förvaltningsprocesserna OpenBIM effektiviserar bygg- och förvaltningsprocesserna Trähusdagarna TMF/SP Borås 2011-11-18 Mårten Lindström Projektledare OpenBIM (WSP, Sweco, NCC m m nu More10 AB) 1970-1985 BIM mycket mer än att

Läs mer

Bilaga: Information, arbetssätt och systematik

Bilaga: Information, arbetssätt och systematik 1 BIM i ett bostadsprojekt Handledning Bilaga: Information, arbetssätt och systematik En förenklad beskrivning De vanliga verktygen Byggmästarens behov av information och resultat har styrt arbetssätt

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag

Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag Genomförd av: Petra Bosch och Anders Isaksson, Chalmers Martin Lennartsson och Henrik Linderoth, JTH Finansierad av: SBUF, Centrum för Management

Läs mer

Röforsbron. Den papperslösa bron. Publik information

Röforsbron. Den papperslösa bron. Publik information Röforsbron Den papperslösa bron Vem är jag? Nijaz Mehmedovic Projektingenjör Skanska Sverige AB Region: Infrastruktur Mälardalen Röforsbron, bakgrund Röforsbron byggd 1919 63,5 meter i tre spann Nationellt

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Varför CAD-krav i förvaltning?

Varför CAD-krav i förvaltning? Varför CAD-krav i förvaltning? Bild Ulrika Palmqvist, stadsfastigheter Malmö stad Per Erlandsson, BIM Alliance Sweden Kort historik - brytpunkter 1993 första CAD-kravspecifikationen, Malmö Skolfastigheter

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga D. Samordning i 3D. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga D Samordning i 3D OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Virtuell produktionsplanering

Virtuell produktionsplanering Virtuell produktionsplanering Mattias Roupé, Chalmers Mikael Viklund-Tallgren, Chalmers Mikael Johansson, Chalmers Roger Andersson, Peab AB Kortrapport om forskning 2014: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning

Läs mer

drofus & Building Smart / Open BIM

drofus & Building Smart / Open BIM drofus & Building Smart / Open BIM Marie Salomonsson drofus Sverige drofus AB info@drofus.com Web: www.drofus.com/ agenda Kort om drofus Building Smart - Best practice Norge drofus och Open BIM (IFC) Demo

Läs mer

Standardiseringsbehoven inom BIM/GIS-området. Professor Väino Tarandi, IT in Construction, KTH Stockholm

Standardiseringsbehoven inom BIM/GIS-området. Professor Väino Tarandi, IT in Construction, KTH Stockholm Standardiseringsbehoven inom BIM/GIS-området Professor Väino Tarandi, IT in Construction, KTH Stockholm 2013-11-27 Introduktion BIM hänger ihop med hela den byggda miljön. BIM och GIS har överlappande

Läs mer

< Digitala leveranser av väg och VA-modeller>

< Digitala leveranser av väg och VA-modeller> Föredragshållare: Föredrag : < Digitala leveranser av väg och VA-modeller> Leverans av Anläggningsmodell Leverera digital data Export av Vägmodell Hur exporterar man? Vad

Läs mer

Rollbeskrivning i BIM-projekt

Rollbeskrivning i BIM-projekt Rollbeskrivning i BIM-projekt Version 1.0, 2013-11-08 Sammanfattning En arbetsgrupp utpekad av OpenBIMs projektledargrupp har sedan september 2012 arbetat med att ta fram förslag på rollbeskrivningar i

Läs mer

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ

ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD: 3 SÄTT ATT ANPASSA SIG TILL FÖRÄNDERLIG MILJÖ Praktiska råd för projektörer 5 MINUTERS LÄSTID ANPASSNING FÖR ÖVERLEVNAD Den hårda konkurrensen i en osäker ekonomi kombinerat

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg. Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg

3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg. Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg 3D-Datainsamling Nu och framtiden i Göteborg Alexander Winkler Stadsbyggnadskontoret Göteborg Insamlingsmethoder Digital fotogrammetri (fotogrammetrisk kartering) Flygburen laserskanning Bilburen laserskanning

Läs mer

Planera verkligheten i Virtual Reality

Planera verkligheten i Virtual Reality Planera verkligheten i Virtual Reality Mattias Roupé, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 3 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management i Byggsektorn arbetar akademi och företag

Läs mer

Banbrytande BIM-projektering

Banbrytande BIM-projektering Banbrytande BIM-projektering Huvudentré till nya Østfoldsykehuset. (Illustr.: Helse Sør-Øst/Arkitektgruppen) En mindre världsnyhet: COWI och ViaNova är på väg mot total-bim. Företagen utför kombinerad

Läs mer

Fullständig översikt under byggfasen. utvecklat för branschfolk av branschfolk

Fullständig översikt under byggfasen. utvecklat för branschfolk av branschfolk Fullständig översikt under byggfasen utvecklat för branschfolk av branschfolk "Med Gemini Entreprenör är det enkelt att administrera såväl projekterade data som mätdata samt att dokumentera allt som utförs."

Läs mer

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002

Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Avsiktsförklaring avseende samverkan mellan Metadatamodell och FI2002 Inom ramen för ITBoFs implementeringsprojekt har lösningar på behovet av integrerad informationshantering inom förvaltning och byggande

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Interreg IV Aktivitet 4 Pilot 3, Armering. Anders Ekholm, Lars Häggström

Interreg IV Aktivitet 4 Pilot 3, Armering. Anders Ekholm, Lars Häggström Interreg IV Aktivitet 4 Pilot 3, Armering Anders Ekholm, Lars Häggström Bakgrund Arbetet ingår i Interreg IV- projektet Integrering av hållbara byggprocesser inom aktivitet 4 Transformering av nationella

Läs mer

IT-stöd för armering i byggprocessen

IT-stöd för armering i byggprocessen IT-stöd för armering i byggprocessen Marie Bergström 2009-04-24 1 IT-stöd för armering i byggprocessen Armeringsprogram Armeringsprocessens olika steg Önskvärda funktioner hos program 2009-04-24 2 Armeringsprogram

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

Svar: Ja, detta är funktionalitet som är planerad. Vi jobbar nu med två lösningar, en gratis Viewer likt NP Bas och en webbaserad version.

Svar: Ja, detta är funktionalitet som är planerad. Vi jobbar nu med två lösningar, en gratis Viewer likt NP Bas och en webbaserad version. Rev 2 2013-07-04 Under vår Roadshow fick vi en del frågor angående Novapoint 19. För att svaren på frågorna skall nå ut till så många som möjligt av er användare har vi sammanställt de vanligaste frågorna

Läs mer

Välkomna till VBEF15. Byggproduktion

Välkomna till VBEF15. Byggproduktion Välkomna till VBEF15 Byggproduktion Institutionen för Byggvetenskaper - byggproduktion! Projektering Byggproduktion Förvaltning Rivning Husbyggnad - anläggning Lärdomar från CEQ och extra kursutvärdering

Läs mer

Framtidens byggande och BIM

Framtidens byggande och BIM Framtidens byggande och BIM Mårten Lindström Projektledare OpenBIM (J&W/WSP, Sweco, NCC, More10 m m) 1970-1985 BIM mycket mer än att rita! 98 % handritat, 2 % ritat med stordatorer, logiskt tänkt, men

Läs mer

Kartläggning av Industriella processer. Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser , Stockholm

Kartläggning av Industriella processer. Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser , Stockholm Kartläggning av Industriella processer Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser 2016-03-17, Stockholm Förprojekt Öppen Workshop om utformning och inriktning på standardisteringsinsatser

Läs mer

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande

Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Kurser Yh Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande Utbildningen har 16 delkurser Arbetsledning och kommunikation Yh-poäng: 15 förstå sin egen personlighet och hur det påverkar den

Läs mer

Beskrivning av tjänster, kurser och mjukvaror

Beskrivning av tjänster, kurser och mjukvaror Beskrivning av tjänster, kurser och mjukvaror Kortfattad information om våra tjänster, kurser och mjukvaror Beskrivningen är tänkt att ge en bredare bild på vad offerten innehåller. Vi kan naturligtvis

Läs mer

Konfigurationssystem för en teknisk plattform

Konfigurationssystem för en teknisk plattform 1 (5) Konfigurationssystem för en teknisk plattform Bakgrund Tyréns AB satsar på industriellt byggande och har för avsikt att vara en aktör på marknaden för tjänster och produkter inom detta område. Affärsidén

Läs mer

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM

Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM Avancerad norsk byggnad: Arkitektbyrån A-lab löste det med stöd av BIM PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundprofil Företag Bransch Land A-Lab Bygg Norge Utmaning Införande av BIM / IFC uppgradering från

Läs mer

BIM och e-affärer. Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering

BIM och e-affärer. Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering BIM och e-affärer Integration mellan processerna för handel / logistik och projektering Mål för BEAst varuförsörjningsprojekt Fylla gapet mellan två områden BIM och B2B-handel och koppla samman dem med

Läs mer

BIM eller VDC Stegen för infrastruktur

BIM eller VDC Stegen för infrastruktur BIM eller VDC Stegen för infrastruktur Thomas Olofsson Professor Byggproduktion Luleå tekniska universitet Innehåll BIM eller VDC Vad är det Utvecklingsstegen i byggprojekt infrastrukturprojekt Optimeringsnivåer

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Kollisionskontroll. LTH 2015-10-07 Calle Lindhe, BIM-konsult

Kollisionskontroll. LTH 2015-10-07 Calle Lindhe, BIM-konsult Projekt Genomgång av övning LTH 2015-10-07 Calle Lindhe, BIM-konsult Projekt Genomgång av övning Projekt Genomgång av övning BIM-Manual Förvaltning Modelljämförelse Datasamordning Projekteringsstöd 5D

Läs mer

Effektivare Byggprocesser

Effektivare Byggprocesser FRIENDS ARENA Stockholm Effektivare Byggprocesser BEAst Lyfter Blicken Informatik Arkitektur SWEDBANK STADION Malmö TELE2 ARENA Stockholm Affärsutveckling hur då? - vi lyfter blicken! Inköp Produktion

Läs mer

Virtuell produktionsplanering BIM för installatörer

Virtuell produktionsplanering BIM för installatörer 2012-10-15 Virtuell produktionsplanering BIM för installatörer Projektering Kalkyl, planering, inköp, logistik Förtillverkning, montage Överlämning, förvaltning Samverkan i alla led För effektivare, säkrare,

Läs mer

Samhällsmätning i förändring

Samhällsmätning i förändring Samhällsmätning i förändring Förord I kommunerna finns en omfattande mätningsteknisk verksamhet. Denna tillgodoser samhällets behov av detaljerade kartor och annan geografisk information geodata. Informationen

Läs mer

Förstudie Detaljeringsnivå för informationsleveranser. Rogier Jongeling & Håkan Norberg

Förstudie Detaljeringsnivå för informationsleveranser. Rogier Jongeling & Håkan Norberg Förstudie Detaljeringsnivå för informationsleveranser Rogier Jongeling & Håkan Norberg www.planbab.com BAKGRUND 10 förslag till större utvecklingsprojekt: 1. Nationella riktlinjer för BIM 2. Utveckling

Läs mer

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna

OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna OpenBIM effektiviserar bygg och förvaltningsprocesserna BIM i en värdedriven process Tekniska Högskolan i Jönköping 17 jan 2012 Mårten Lindström och Rogier Jongeling Projektledare OpenBIM För dyrt att

Läs mer

Nyttan med BIM i förvaltningsskedet Symetri FM

Nyttan med BIM i förvaltningsskedet Symetri FM Nyttan med BIM i förvaltningsskedet Symetri FM Dan Olandersson Sales Director FM dan.olandersson@symetri.com Detta är Symetri (fd. CAD Q) Finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark och UK. 315 medarbetare

Läs mer

IVL rapport C 264-P ISBN Snart möjligt att göra LCA-beräkningar direkt i modellen

IVL rapport C 264-P ISBN Snart möjligt att göra LCA-beräkningar direkt i modellen IVL rapport C 264-P ISBN 978-91-88319-99-9 Snart möjligt att göra LCA-beräkningar direkt i modellen Snart möjligt att göra LCAberäkningar direkt i modellen En intervju med Martin Erlandsson Göran Nilsson

Läs mer

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument

Datum: 2015-08-01 Version: 1 Dokumentslag: Styrande dokument Riktlinjer och rutiner för dokumenthantering vid planering, projektering, byggande och förvaltning. Sida 1(8) 1. GRUNDLÄGGANDE OM INFORMATIONSMODELLEN... 3 1.1. Inledning... 3 2. HANDLINGAR... 5 3. TILLÄMPNING...

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING

LUNDS UNIVERSITET VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING VÄLKOMMEN TILL INFORMATION OM SPECIALISERING: BYGGPRODUKTION OCH FÖRVALTNING 1 Precision, grad av industrialisering, materialval, hållbarhet, produktivitet, lönsamhet, funktion Attraktion, vi ska trivas

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Signal Sammanfattning Produktivitetsprogram för signal Arbeten med signal har en årlig entreprenadkostnad

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN?

HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN? HUR UPPNÅS ETT OBRUTET INFORMATIONSFLÖDE FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNINGEN? TCG PLM HAR SOM MÅL ATT MÖJLIGGÖRA EN EFFEKTIVISERING AV AFFÄRSPROCESSERNA OCH INFORMATIONSFLÖDENA. FRÅN PROJEKTERING TILL DRIFT/UNDERHÅLL

Läs mer

Lärdomar från resan kv Björnen. Charlotte Johansson, Projektchef Carina Hillerö, BIM samordnare

Lärdomar från resan kv Björnen. Charlotte Johansson, Projektchef Carina Hillerö, BIM samordnare Lärdomar från resan kv Björnen Charlotte Johansson, Projektchef Carina Hillerö, BIM samordnare Tradition i utveckling Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering

Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering Branschsamverkan inom informations- och dokumenthantering Bo Tyrefors Ordförande i Föreningen för Förvaltningsinformation Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Dokument/information Ett dokument är en

Läs mer

Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM

Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM Rapport till SBUF Projekt nr 12420 2011-07-07 Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM Detta projekt har genomförts av Skanska, NCC, Peab och

Läs mer

GEOBIM - EN KOMMUNIKATIONSMODELL VID UNDERMARKSBYGGANDE Pär Hagberg

GEOBIM - EN KOMMUNIKATIONSMODELL VID UNDERMARKSBYGGANDE Pär Hagberg 1 GEOBIM - EN KOMMUNIKATIONSMODELL VID UNDERMARKSBYGGANDE Pär Hagberg Sammanfattning Artikeln beskriver hur BIM (ByggnasInformationsModellering) kan appliceras inom geotekniken. Vi kallar detta GeoBIM.

Läs mer

3D-stadsmodeller utgående från NNHlaserdata

3D-stadsmodeller utgående från NNHlaserdata 3D-stadsmodeller utgående från NNHlaserdata Simon Ahlberg, FORAN Remote Sensing AB Khashayar Farmanbar, Agency9 AB Sammanfattning FORAN Remote Sensing AB arbetar sedan länge med att ur laserdata ta fram

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn

Ombyggnad - processen Lilliehorn Konsult AB Per Lilliehorn Ombyggnad - processen Per Lilliehorn Standardförändringar 2 Byggprocessen Min definition: Börjar med att någon vill bygga ett nytt hus eller bygga om ett befintligt och slutar med att byggnaden, efter

Läs mer

Strategisk standardisering

Strategisk standardisering TMALL 0141 Presentation v 1.0 Strategisk standardisering avseende BIM, GIS & PLM Mikael Malmkvist 2015-02-27 Inledning och allmän frågeställning Vad Behövs Vad är Är BIM Är en BIM betyder inte det är samma

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan Revit och Tekla. Framtagning av tillverkningsritningar. Petter Bergström Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Jämförelse mellan Revit och Tekla. Framtagning av tillverkningsritningar. Petter Bergström Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Framtagning av tillverkningsritningar 2014 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Framtagning av tillverkningsritningar

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Diarienummer: YH 2013/2334 Utskriftsdatum: 2013-09-10 Kurser Kurser Utbildningen har 17 huvudmoment/delkurs(er). Kursens namn: Behörighetskurser Beskrivning: Här har vi samlat ett antal behörighetsgivande småkurser som är nödvändiga för ett arbete inom byggproduktion

Läs mer