Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)"

Transkript

1 Socialdepartementet Stockholm Stockholm Vår referens Dnr Ulrica Dyrke S2013/1826/RU Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Företagarna vill lämna följande kommentarer till Socialdepartementet på ovanstående slutbetänkande från Upphandlingsutredningen Sammanfattning Företagarna anser bland annat följande: Utredningen har bedrivit sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt utifrån sitt breda uppdrag och vi välkomnar särskilt inslaget av öppen dialog med olika intressenter. Vi anser att utredningen har landat i många goda slutsatser. Vi kan dock konstatera att utredningens förslag i vissa betydelsefulla delar kommer att innebära utmaningar för små företag och därmed för mångfalden i offentlig upphandling. Över 99 procent av alla företag är små. Deras deltagande är av stor betydelse för konkurrens i upphandlingarna och goda affärer. För små företag är det viktigt att de krav som ställs är proportinerliga och relevanta med koppling till föremålet för kontraktet. Det är även angeläget att upphandlande myndigheter så långt möjligt delar upp stora kontrakt i delkontrakt, produktmässigt eller geografiskt. Vi anser att ett departement bör få det samlade ansvaret för all offentlig upphandling. Splittrad ansvarsfördelning bör undvikas. Vi instämmer i utredningens bedömning att det är av största vikt att upphandlande myndigheter ställer genomtänkta kvalitetskrav. Vi instämmer i utredningens bedömning att uppföljning och utvärdering av kontrakt är ett eftersatt område som behöver förbättras. Vi vill understryka att man måste beakta de effekter som ökat användande av samordnade ramavtal kan få för små företags medverkan och därmed på konkurrensen. Företagarna Postadress , Stockholm Besökadress Rådmansgatan 40, Stockholm Tel Fax

2 2 (17) Vi anser att statistiken i fråga om de små företagens försäljning på de samordnade ramavtalen måste fördjupas. Vi ser positivt på en utveckling mot ökad elektronisk upphandling, men betonar att upphandlingssystemen måste vara användarvänliga, brett tillgängliga och teknikneutrala. Vi anser, mot bakgrund av de presenterade anlyserna av transaktionskostnaderna, att direktupphandlingsgränsen bör höjas. Vi förordar dock en mer måttlig höjning än vad utredningen har föreslagit. Vi ställer oss bakom förslaget till krav på dokumentationsplikt, men anser att det bör kopplas till sanktioner. Vi ställer oss även bakom förslaget att upphandlande myndigheter/enheter ska anta riktlinjer för att värna konkurrens vid direktupphandling, men anser att detta bör vara ett obligatoriskt krav. Vi finner utredningens förslag att införa krav på godkännande av annonsdatabaser vara en konstruktiv lösning utifrån den rådande situationen. Krav på tillhandahållande av användarvänliga och kostnadsfria sökvägar till samtliga annonser är av central betydelse vid sådana godkännanden. Vi ser positivt på förslaget till ökade möjligheter att beakta enskildas behov och val inom ramavtal där samtliga villkor är fastställda. Det är dock angeläget att detta system inte tränger undan LOV-systemen, som skapar goda förutsättningar för småskaliga verksamheter och mångfald. Vi finner att förslaget att koncentrera upphandlingsmålen till tre förvaltningsrätter samt en kammarrätt i kombination med förslaget om domstolsintern specialisering kan skapa förutsättningar för effektivare handläggning. Vi ställer oss bakom utredningens bedömning att ansökningar om överprövning av offentliga upphandlingar inte ska avgiftsbeläggas. Vi anser att förslaget att direktupphandling temporärt ska få användas då en upphandling blivit föremål för överprövning vara en konstruktiv lösning. Vi understryker dock vikten av att bygga in strikta villkor som motverkar missbruk av systemet. Vi ställer oss bakom förslaget att inrätta en medlingsfunktion. Vi vill understryka vikten av att samhällspolitiska krav enbart ska ställas i de fall det bedöms ändamålsenligt för att uppnå syftet med upphandlingen. Kraven måste vara relevanta och ha koppling till den vara eller tjänst som upphandlas. För de små företagen är det inte oproblematiskt med en utveckling med ökat inslag av olika samhällspolitiska hänsynstaganden i upphandlingar. Särskilt krav på sociala hänsyn i enskilda offentliga upphandlingar kan vara mycket problematiska att hantera för små företag. Vi anser att livscykelkostnader ibland kan vara relevanta att beakta. Vägledningar behövs i dessa fall. Det är viktigt att förhandlingarna om nya EU-direktiv avvaktas innan sådana vägledningar tas fram på svensk nivå. Vi är mycket tveksamma till förslaget att införa bestämmelser om att kunna reservera kontrakt till arbetsintegrerande sociala företag. Vi är tveksamma till förslaget till transformativa lösningar. Vi anser att de eventuella lagstiftningsreformer som kan komma att ske till följd av utredningens betänkande bör ske i samband med den kommande implementeringen av de nya upphandlingsdirektiven.

3 3 (17) Allmänna kommentarer Upphandlingsutredningen 2010 (i det följande benämd Upphandlingsutredningen) har haft i uppdrag att utreda om upphandlingsreglerna tillräckligt möjliggör för upphandlande myndigheter att göra goda ekonomiska affärer genom att tillvarata konkurrensen på marknaden och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag. Företagarna anser att utredningen har bedrivit sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt utifrån sitt breda uppdrag. Vi välkomnar särskilt att utredningen har haft ett stort inslag av öppen dialog med olika intressenter. Vi anser att utredningen har landat i många goda slutsatser. Företagarna kan dock konstatera att utredningens förslag i vissa betydelsefulla delar kommer att innebära utmaningar för små företag och därmed för mångfalden i offentlig upphandling. I sådana delar finns anledning till eftertanke. Det finns en ambition att underlätta för de små företagen, men samtidigt skapas hinder som gör att de små företagen riskerar att snubbla eller välja att inte alls komma till startlinjen. Företagarna kan konstatera att offentlig upphandling i Sverige sker till mycket betydande belopp årligen. Utredningens bedömning är att det årliga värdet ligger på omkring miljarder kronor. Därmed är det viktigt för såväl offentlig sektor som näringsliv att den offentliga upphandlingen fungerar ändamålsenligt. I nuläget pågår en omfattande översyn av upphandlingsreglerna. Dels håller nya EUdirektiv om offentlig upphandling på att förhandlas på EU-nivå, dels har Upphandlingsutredningen haft i uppdrag att se över det svenska regelverket. Företagarna vill framhålla att de lagstiftningsreformer som kan komma att ske till följd av Upphandlingsutredningens betänkande bör ske i samband med den kommande implementeringen av de nya upphandlingsdirektiven. Företagarna instämmer i de synpunkter som experten Ulrica Dyrke, tillika upphandlingsexpert på Företagarna, har framfört i särskilt yttrande. Nedan utvecklar Företagarna närmare sin syn på olika delar av betänkandet. Våra kommentarer följer kronologin i betänkandet. Strategisk upphandling (kap 3) Företagarna instämmer med utredningen i att offentlig upphandling är av strategisk betydelse. Som ovan nämnts sker offentlig upphandling till mycket betydande värdemässiga belopp. Det är mot denna bakgrund välkommet att utredningen i betänkandet sätter ljuset på den strategiska betydelsen av offentlig upphandling. Vi anser att utredningen förtjänstfullt och ur olika infallsvinklar belyser detta. Företagarna anser att en helhetssyn på anskaffningsprocessen alltifrån behovsanalys och marknadsanalys till utformande av kravspecifikationer och uppföljning av kontrakt skapar förutsättningar för genomtänkta och väl genomförda offentliga upphandlingar. Detta är av värde för såväl offentlig sektor som berörda företag. Det är viktigt att tillräckliga resurser avsätts för att hantera alla led i anskaffningsprocessen på ett ändamålsenligt sätt.

4 4 (17) Företagarna vill särskilt lyfta fram följande konstateranden som utredningen gör i kap 3.1 och som vi ställer oss bakom: - En mer väl fungerande offentlig upphandling är sannolikt ett av de främsta medlen för att effektivisera offentlig sektor. - Bristande kvalitet på de varor och tjänster som upphandlas har troligen sin grund i felaktiga incitament och otillräcklig uppföljning - Debatten om huruvida en verksamhet drivs med vinst eller ej är alltför förenklad. Det är långt mer väsentligt hur upphandlande myndigheter avtalar och följer upp, dvs. oavsett utförare. - Den kritik som ofta riktas mot upphandlingsregelverket att det är svårt, krångligt, tidsödande etc har enligt utredningen ofta sin grund i att de upphandlande myndigheterna känner sig osäkra på hur de ska tillämpa regelverket, snarare än att det är fel på regelverket i sig. Som utredningen beskriver i kap har olika myndigheter olika förutsättningar, verksamheter och behov att utgå från. Det är utifrån detta de måste utforma sina strategier för sin inköpsverksamhet och organisationen för detta. Det är därmed naturligt att olika myndigheter har olika strategiska organisation av och mål för sina offentliga upphandlingar. Upphandlingsutredningen anser att Socialdepartementet bör ha det övergripande samordningsansvaret för socialt ansvarsfull offentlig upphandling (s 95). Utredningen anser vidare att Finansdepartementet bör ansvara för upphandlingspolitiken (s. 97). Företagarna anser för sin del att det är viktigt att ett departement får det samlade ansvaret för all offentlig upphandling. En splittrad ansvarsfördelning mellan olika departement bör undvikas. Om krav på kvalitet Som utredningen konstaterar i kap finns det en utbredd uppfattning att det ofta bara är lägsta pris som gäller, på bekostnad av kvalitet. Detta är olyckligt. Företagarna instämmer i utredningens bedömning att det är av största vikt att upphandlande myndigheter ställer genomtänkta kvalitetskrav och vill framhålla att detta kan ske i såväl lägstaprisupphandlingar som i upphandlingar med utvärderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Det bör givetvis vara av central betydelse för de upphandlande myndigheterna själva att utforma krav som leder till ändamålsenlig kvalitet. Även för företagen är det betydelsefullt att det ställs kvalitetskrav och att dessa är proportionerliga och relevanta. I sammanhanget vill Företagarna framhålla att vi även instämmer med utredningen i att det är angeläget att det sker en bättre uppföljning av de krav som ställs. Så upprätthålls en god kvalitet i leveranserna till offentlig sektor. Företagarna instämmer i det utredningen i kap skriver om att viten kan skapa kvalitetsdrivande incitament för leverantörerna. Vi vill dock understryka det även utredningen framhåller om att kännbara vitesbelopp riskerar att avskräcka eller försvåra särskilt för mindre företag med begränsade resurser. Det finns anledning att uppmärksamma denna delikata avvägning och behovet av proportionalitet i det praktiska arbetet när upphandlingar och avtalsvillkor utformas. Vi vill även framhålla att upphandlande myndigheter/enheter som uppställer viten även bör vara beredda att realisera dem om brister uppdagas, annars leder det till en skevhet i systemet. Produktkategoristöd Utredningen föreslår i kap att ett s.k. produktkategoristöd ska införas vid det samordnade upphandlingsstödet. Detta produktkategoristöd ska i fråga om specifika produktgrupper (t.ex. städtjänster, konsulter, transporter, byggentreprenader och livsmedel) lämna samordnad information/vägledning om bl.a. metoder för

5 5 (17) marknadsanlays, utformning av kvalitetkrav, tilldelningskriterier, miljökriterier, sociala kriterier och underlättande av icke-vinstdrivande aktörers och små företags medverkan i offentlig upphandling. Företagarna anser att det är viktigt att söka lösa uppkommande sektorsspecifika problem och ser därför övervägande positivt på förslaget. Det framstår dock inte ändamålsenligt att upphandlingsstödet inom ramen för detta arbete utformar specifika kontraktsvillkor eller standardavtal. Sådant är sannolikt bättre att hantera genom en mer decentraliserad dialog mellan berörda upphandlande myndigheter/enheter, näringslivsföreträdare m.fl. Utöver detta vill Företagarna även framhålla att små företag och icke-vinstdrivande aktörer inte bör sammanblandas i sammanhaget. Uppföljning av kontrakt Företagarna instämmer i utredningens bedömning i kap att uppföljning och utvärdering av kontrakt generellt sett är ett eftersatt område som behöver förbättras. Ändamålsenlig avtalsuppföljning bör givetvis vara av central betydelse för den upphandlande myndigheten/enheten för att kunna kontrollera att avtalsparterna levererar det som efterfrågats och för att identifiera eventuella förbättringar som kan göras inför framtida upphandlingar. Att uppföljning sker är dock även av stor betydelse för de små företagen. Företagarnas egen undersökning 1 bekräftar att det finns brister i avtalsuppföljningen från offentlig sektors sida: 12 procent av småföretagen i undersökningen har erfarenheten att avtalen aldrig följs upp och hälften anser att avtalen bara ibland eller sällan följs upp. Endast sju procent anger att uppföljning alltid sker. Studien visar även att de små företagen vill se mer regelbunden uppföljning - hela sju av tio företagare har uppgett detta i undersökningen. Upphandlingsutredningen har uppmärksammat flera viktiga aspekter som visar på behovet av mer och bättre uppföljning. Av dessa är sannolikt aspekten att stävja snedvridning av konkurrensen ofta mycket betydelsefull för de små företagen. Företagarna vill betona att de krav som ställs vid offentlig upphandling måste gå att följa upp och att den upphandlande myndigheten måste ha möjlighet att genomföra sådan uppföljning. Krav som ändå inte kontrolleras riskerar att bara bli ett spel för gallerierna som snedvrider spelplanen för företagen. Företagarna instämmer i övrigt även med utredningen i att det för offentlig sektor är minst lika viktigt att följa upp den egna inköpsverksamheten som att följa upp externa leverantörer. Att offentlig sektor verkligen håller sig till sina upphandlade avtal är av stor vikt för de företag som deltar i offentliga upphandlingar. Vi skulle i sammanhanget även vilja framhålla att det ur ett konkurrensperspektiv är av central betydelse att offentlig sektor även följer upp sin egenregiverksamhet på motsvarande sätt som de följer upp samma slags verksamheter som de köper in från privata företag. Detta är av stor betydelse särskilt i fråga om vård och omsorg och andra sektorer som öppnas för privat utförande av offentligt finansierade tjänster. Inköpssamverkan (kap 3.5) Ang synen på inköpscentraler Utredningen anser att statsmakterna i större utsträckning bör betrakta inköpscentralernas verksamhet som instrument för att åstadkomma en mer kostnadseffektiv anskaffning av vissa varor och tjänster. Utredningen anser att 1 Företagarnas rapport Små företag och offentlig upphandling hur går det? (juli 2012). Drygt svarande företagare i undersökningen.

6 6 (17) inköpssamverkan är ett värdefullt komplement till de upphandlande myndigheternas och enheternas egna upphandlingar, som alltid bör övervägas. Företagarna inser att det kan finnas skäl för enskilda, särskilt mindre, upphandlande myndigheter/enheter att i olika typer av upphandlingar samordna sig med andra upphandlande myndigheter eller använda inköpscentralernas resurser och upphandlingskompetens. Detta är rimligt och sådant samarbete kan i sig gynna en mer effektiv och genomtänkt upphandlingsprocedur. Vi vill dock tydligt understryka att man dock även måste beakta de effekter som ökat användande av samordnade ramavtal kan få för små företags medverkan och därmed på konkurrensen. Företagarna vill i sammanhanget betona att det i grunden är viktigt att ramavtalsupphandlingar genom inköpscentralernas försorg endast används då marknadsstruktur och identifierade behov medför att inköpssamordning bedöms leda till bättre totalt slutresultat för berörda myndigheter än enskilt genomförda upphandlingar. Det är vidare av central betydelse att framhålla att samordnad upphandling som sådan inte automatiskt får leda till sammanslagning av upphandlingarna i stora gemensamma ramavtal. Företagarna anser att en naturlig utgångspunkt vid alla större upphandlingar bör vara att så långt möjligt dela upp upphandlingarna i delkontrakt, produktmässigt eller geografiskt. På så sätt skapas utrymme för mångfald, konkurrens och långsiktigt goda affärer. Vi värdesätter att även utredningen uppmärksammar behovet av att tillvarata konkurrensen i dessa typer av upphandlingar. Det förefaller finnas medvetenhet om detta i inköpscentralernas verksamhet, vilket är positivt. Den utbredda användningen av inköpscentraler är dock inte oproblematisk för mindre företag. Utredningen föreslår att det ska införas en modell där det är de statliga myndigheternas verksamhetschefer som ska besluta om avsteg ska göras från de ramavtal som Statens inköpssamordning gjort. Företagarna förstår utredningens ambition med förslaget, men finner förslaget väl långtgående. Det ger intrycket av att myndigheter som inte använder sig av de samordnade ramavtalen skulle göra något som inte är önskvärt. Som framhållits tidigare (kap 3) bör varje myndighet ha möjlighet att själv utforma sin strategi och organisation för sina offentliga inköp. Detta bör enligt vår mening gälla även hanteringen av frågor om den enskilda myndighetens specifika behov bäst kan uppnås genom de samordnade ramavtalen eller genom separata upphandlingar. Det samordnade upphandlingsstödet föreslås få ansvar för att ta fram en vägledning om inköpssamverkan och fokus ska bl.a. vara på att ge vägledning åt små kommuner. Detta ser Företagarna positivt på. Vi vill dock framföra att vi anser att en sådan vägledning även bör innehålla delar som rör tillvägagångssätt för att möjliggöra små företags deltagande och därigenom öka konkurrens och mångfald vid sådana upphandlingar. Frågan om situationen för små företag vid inköpssamverkan behandlas vidare och mer specifikt under kap 9 nedan. Ytterligare kommentarer ang ramavtal och inköpssamordning Företagarna vill i sammanhanget även påminna om att det av befintligt direktiv för den klassiska sektorn 2 och även av förarbetena till LOU 3 framgår att en upphandlande myndighet inte får använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att 2 I den klassiska sektorn ingår kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa offentliga bolag 3 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

7 7 (17) konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. Företagarna anser att en uttrycklig bestämmelse om detta bör införas även i den svenska lagtexten. Utöver detta vill Företagarna åter framföra sin uppfattning att inköpscentralernas verksamhet inte bör finansieras genom avgiftsuttag från leverantörerna. Deras verksamhet bör i stället finansieras genom anslag. Vidare finns det skäl att uppmärksamma behovet av att värna transparens i inköpscentralernas verksamhet. Inköpscentralen SKL Kommentus AB har med framgång ansett sig inte omfattas av offentlighetsprincipen i fråga om handlingar som inkommit inom ramen för en upphandling som inköpscentralen genomfört. 4 Elektronisk upphanding (kap 3.7) Utredningen anser att det statliga upphandlingsstödet fortsatt ska arbeta med stöd och vägledning för att visa värdet av att använda elektroniska system vid offentliga upphandlingar. Företagarna kan konstatera att elektronisk upphandling gör upphandlingsarbetet effektivare, inte minst eftersom det skapar förusättningar för effektivare hantering för de upphandlande myndigheterna/enheterna. Detta är positivt. Även för små företag finns fördelar med elektronisk upphandling, bl.a. eftersom det kan vara lättare att lämna anbud och det inte går att sända iväg ofullständiga anbud i de elektroniska systemen. Företagarna ser därför positivt på en utveckling mot ökad elektronisk upphandling. Vi vill dock framhålla att elektronisk upphandling inte är någon generallösning som per automatik kommer att göra allt enklare för de små företagen. Man måste exempelvis även fortsatt arbeta med att förbättra kravställandet för att de små företagen på bredare front ska uppleva att satsningarna innebär konkreta förenklingar för deras del. Vi vill i sammanhanget vidare understryka det även utredningen framhåller om betydelsen för företagen av att systemen är användarvänliga. Utöver detta vill vi framhålla vikten av att de elektroniska upphandlingssystem som tillhandahålls är brett tillgängliga och teknikneutrala. För små företag är det exempelvis viktigt att värna att anbud kan lämnas utan att det är förenat med kostnader att få access till det elektroniska upphandlingssystem som används i den specifika upphandlingen. Dialog (kap 4.2.6) Företagarna håller med utredningen om att en ökad användning av dialog i offentliga upphandlingar forstärker möjligheterna att åstadkomma goda affärer. Utredningen gör bedömningen att ökad dialog främjar små och medelstora företags deltagande. Detta överensstämmer med Företagarnas syn på saken. Som vi ser det är dialog särskilt viktig i den förberedande fasen inför kommande upphandlingar, men kan för små företag även ha stort värde efter avslutad upphandling. För att göra offentlig upphandling tillgänglig för fler små företag utan tidigare erfarenhet inom området är det vidare viktigt med mer allmän dialog mellan upphandlande myndigheter/enheter och näringsliv, exempelvis i form av informationsträffar om vad offentlig upphandling är och hur det går till. Den mer formaliserade kommunikation som sker under en pågående upphandling är givetvis också central, inte minst för att undvika missförstånd och för att stämma av 4 Se Kammarrätten i Stockholms beslut den 24 april 2013 i fråga om utlämnande av handling från SKL Kommentus Inköpscentral AB (mål nr ).

8 8 (17) oklarheter och tveksamheter i fråga om kravställande. Vid sådan kommunikation är det givetvis av stor betydelse att upprätthålla principen om likabehandling. Beloppsgränserna för direktupphandling (kap 4.3) Upphandlingsutredningen föreslår i kap 4.3. att nuvarande direktupphandlingsgränser ska höjas. Nuvarande generella gräns på kr enligt LOU föreslåshöjas till kr för inköp av varor och tjänster respektive till 1,2 miljoner kr för byggentreprenader. Den beloppsgräns på ca kr som i dag gäller för direktupphandling enligt LUF 5 föreslås höjas till 1 miljon kr för varor och tjänster respektive till 1,6 miljoner kr i fråga om byggentreprenader. För direktköp mellan kr och kr ska gälla dokumentationsplikt, vilket innebär att alla väsentliga omständigheter ska antecknas i särskild ordning. Vidare föreslås återinförande i LOU och LUF av den tidigare avskaffade regeln om att upphandlande myndigheter och enheter vid behov ska anta riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar. Utredningen har presenterat analyser av transaktionskostnaderna för de annonserade upphandlingsförfarandena och baserar förslaget till höjning utifrån detta. Företagarna finner det relevant att beakta transaktionskostnaderna i sammanhanget och kan konstatera att dessa kostnader berör såväl upphandlande myndigheter som näringsliv. Vi kan mot denna bakgrund se ett berättigat motiv till viss höjning av direktupphandlingsgränsen, i syfte att skapa en mer förenklad procedur för såväl upphandlande myndigheter som näringsliv. Man måste dock enligt vår mening balansera transaktionskostnaderna mot behovet av transparens och konkurrens i upphandlingsprocesserna. Vår bedömning är att det förslag utredningen presenterat inte är optimalt i detta avseende. Företagarna förordar en mer måttlig höjning av beloppsgränserna än vad utredningen har föreslagit. Utöver detta är vi tveksamma till att särskilda beloppsgränser ska gälla för byggentreprenader inom LOU respektive LUF. Dessutom anser Företagarna att det inte räcker med att upphandlande myndigheter och enheter vid behov ska anta riktlinjer för att värna konkurrens vid direktupphandling, utan att det bör införas ett obligatoriskt krav om detta. Utredningens förslag om krav på dokumentationsplikt avseende väsentliga omständigheter ställer vi oss dock bakom, men till skillnad från utredningen anser vi att det bör införas någon form av sanktioner om dokumentationsplikten inte efterlevs. Nedan utvecklar vi skälen för vår uppfattning. För att främja den goda affären vid inköp till offentlig sektor är det av central betydelse att ta tillvara konkurrensen på marknaden. Eftersom direktupphandling är ett förfarande utan krav på annonsering innebär detta förfarande begränsad transparens som har inneboende risker i form av bristande konkurrens. Detta motiverar mer måttligt höjda beloppsgränser. De analyser som professor Jerker Holm har genomfört åt utredningen ger vid handen att hela 73 procent av det totala antalet upphandlingar redan i dagsläget utgörs av direktupphandlingar. Om man höjer gränsen för icke annonserade upphandlingar så kraftigt som utredningen föreslår finns en risk för att det kan det hämma en ändamålsenlig och strategiskt genomtänkt hantering av många av inköpen till offentlig sektor. Det medför även en ökad risk för korruption och godtycke vid tilldelningen av offentliga kontrakt. Även av dessa skäl förordar Företagarna en mer måttlig höjning. 5 Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)

9 9 (17) Det kan konstateras att bilden av vad de små företagen anser om beloppsgränsen för direktupphandling är splittrad och att det finns företrädare för såväl kraftigt höjd som bibehållen beloppsgräns bland de små företagen. Om beloppsgränserna blir hela kr enligt utredningens förslag finns det dock sannolikt en fara för att framför allt företag som inte är väl inarbetade på marknaden och/eller inte har tidigare etablerade kontakter med offentlig sektor riskerar att få begränsade möjligheter att konkurrera om kontrakten, till förfång för såväl den goda affären som dynamiken på marknaden. Ur ett konkurrensperspektiv är det av central betydelse för små företag att få reda på vilka affärsmöjligheter som existerar på den offentliga marknaden. Företagarna är tveksamma till de högre beloppsgränser för byggentreprenader som utredningen föreslår. Anledningen till detta är dels att även enskilda upphandlingar inom denna sektor kan avse mindre kontrakt, dels att det finns en risk för att många olika beloppsnivåer kommer att skapa en oklarhet i den praktiska verkligheten om vad som gäller i olika upphandlingssituationer. Utredningens förslag om krav på dokumentationsplikt avseende väsentliga omständigheter tillstyrks av Företagarna. Vi anser att det bör tydliggöras i lagtext vad som ska omfattas av dokumentationsplikten. Till skillnad från utredningen anser vi vidare att det bör införas någon form av sanktioner mot upphandlande myndigheter/enheter som inte efterlever dokumentationsplikten. Anledningen till detta är att värna möjligheterna till insyn i efterhand kring hur direktupphandlingarna i praktiken hanteras. Ju högre direktupphandlingsgräns som diskuteras, desto större behov av sådana sanktioner. Vi anser vidare att det är mycket viktigt att så långt möjligt hitta former och verktyg för att värna intresset av fungerande konkurrens även vid direktupphandlingar. Vi instämmer i utredningens bedömning att huvudregeln bör vara att fler leverantörer bör tillfrågas vid direktupphandlingar, men anser till skillnad från utredningen att det måste införas obligatoriska krav på att upphandlande myndigheter och enheter inför riktlinjer för att tillvarata konkurrensen i dessa situationer. Särskilt för det fall att man trots allt skulle landa i en så stor generell höjning av beloppsgränsen som till kr anser Företagarna att det bör byggas in mekanismer som tydligare värnar transparens och konkurrens även vid direktupphandlingar. Sådana mekanismer kan exempelvis vara att upphandlande myndigheter/enheter obligatoriskt ska annonsera direktupphandlingar som inte är av ringa värde på sin hemsida eller i annonsdatabas. Som även utredningen själv uppmärksammar i kap arbetar den norska stödmyndigheten Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) för att underlätta för små och medelstora företag genom att få myndigheter att i ökad grad annonsera upphandlingar under det nationella norska tröskelvärdet som ligger på norska kronor. Detta visar att många mindre företag tjänar på transparens i upphandlingsförfarandena. Oavsett vilket direktupphandlingsvärde som kommer att bestämmas instämmer Företagarna med utredningens förslag att systemet bör utvärderas efter tre år. De grundläggande principerna och direktupphandling Upphandlingsutredningen anser i kap att det bör göras en översyn över bestämmelserna om de EU-rättsliga principerna i de svenska upphandlingslagarna, som är tillämpliga på alla upphandlingar oavsett värde och gränsöverskridande intresse. Företagarna förstår utredningens bakomliggande resonemang i fråga om att direktupphandlingarnas natur gör att exempelvis principerna om likabehandling och

10 10 (17) öppenhet svårligen kan upprätthållas. Vi önskar dock en djupare analys avseende behovet och grunden för en sådan översyn. För företagen finns exempelvis ett värde i att även direktupphandlingar i möjligaste mån präglas av transparens. Utöver detta omfattasalla kontrakt som har ett bestämt gränsöverskridande intresse av de grundläggande EU-rättsliga principerna. Sådana kontrakt bör då inte rimligen kunna exkluderas från de EU-rättsliga principerna bara för att de understiger de svenska beloppsgränserna för direktupphandling. Annonsering av upphandlingar (kap 4.4) Upphandlingsutredningen gör bedömningen att all annonsering ska ske i allmänt tillgängliga och godkända databaser och anser att dessa databaser ska godkännas av den statistikansvariga myndigheten. Företagarna finner förslaget vara en konstruktiv lösning utifrån den rådande situationen där statsmakterna sedan länge har överlåtit åt marknadens aktörer att ansvara för annonsdatabaser. Vi vill framhålla att det för de små företagen är viktigt att få kännedom om vilka annonsdatabaser som finns och att det är viktigt att annonsdatabaserna tillhandahåller användarvänliga och kostnadsfria sökvägar till samtliga annonser. Många små företag vill därutöver gärna kunna läsa annonser utan att för den skull behöva vara registrerade i ett specifikt annonsdatabassystem. Den femte punkten i kravlistan på s 308, vilken lyder Aktören ger presumtiva anbudsgivare, enligt vissa uppställda minimikrav på söksystemet, möjlighet att på egen hand och utan kostnad söka bland alla i databasen publicerade annonser är därför av central betydelse och det är angeläget att här nämnda aspekter fångas upp under denna punkt. Det är även av stor betydelse för företagen på marknaden att få kännedom om eventuella begränsingar i fråga om annonsdatabasernas täckning. Den åttonde punkten i kravlistan, som anger att det tydligt ska framgå vilka delar av upphandlingsmarknaden som annonserna i annonsdatabasen omfattar, är därför viktig ur användarsynvinkel. Ökade möjligheter att beakta enskildas behov och val inom ramavtal där samtliga villkor är fastställda (kap 4.5) Utredningen föreslår att en upphandlande myndighet, vid ramavtal med i övrigt fastställda villkor, ska få tilldela kontrakt till en leverantör på grundval av ytterligare två kriterier: professionell bedömning av en enskild persons särskilda behov respektive enskild persons val. Dessa två alternativ ska stå till buds när varan eller tjänsten är avsedd för den enskilde. Företagarna ser övervägande positiva effekter av utredningens förslag. Förslaget innebär möjligheter för enskilda patienter/omsorgstagare att själva påverka valet av sådant som påverkar deras välbefinnande, såsom exempelvis hjälpmedel, måltidstjänster, färdtjänst och vuxenutbildningar. Som utredningen framhåller innebär reformen en maktförskjutning från politiker och tjänstemän till enskilda, som får ökad valfrihet och ökat inflytande. Företagarna finner att en utveckling mot sådan valfrihet är önskvärd. Vi bedömer att det även kommer att innebära fördelar för mångfalden på marknaden med att öppna upp för alternativa avropsordningar inom LOU på föreslaget sätt och framför allt i fråga om varuområdet där valfrihetssystem idag inte existerar. Med detta sagt kan det dock konstateras att det föreslagna systemet innebär en mer begränsad valfrihet än vad som möjliggörs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Utredningen anför som sin uppfattning att alternativen inte bör vara för många (s. 322).

11 11 (17) Utredningen framhåller att LOV-systemen i storstäderna har lockat ett stort antal utförare, i synnerhet beträffande hemtjänst, och anser att detta är problematiskt. Enligt utredningens mening är det föreslagna systemet att föredra eftersom det innebär ett begränsat antal utförare. Även om vi, som ovan nämnts ser fördelar med det föreslagna systemet, vill vi understryka att vi anser att den mångfald som LOV-systemet möjliggör är positiv. Den fria etableringen för alla aktörer som uppfyller uppställda krav har möjliggjort inte minst för en rad små företag att etablera sig i LOV-systemen 6. Sådan mångfald är enligt vår uppfattning positiv eftersom det dels möjliggör full valfrihet för patienter/omsorgstagare och dels innebär ökat företagande och därmed ökad tillväxt. Utöver detta måste det anses vara ett begränsat storstadsfenomen och inte giltigt för hela Sverige att LOV-systemen skulle präglas av ett mycket stort antal utförare. Även om vi ser positivt på den föreslagna regleringen och anser att ett sådant system kan utgöra ett alternativ till LOV i olika situationer, vill vi understryka att vi anser det angeläget att det inte tränger undan LOV-systemen. Företagarna kan vidare konstatera att ett ytterligare system inte torde bli helt lätt att hantera för de berörda aktörerna. Upphandlande myndigheter kommer behöva vägledning inte minst i fråga om när det kan vara strategiskt motiverat att välja det ena eller andra systemet och hur man kan arbeta för att underlätta för mindre aktörer. Även de små företagen kommer behöva vägledning om vad som gäller när de deltar i LOVsystem respektive det föreslagna systemet. Vi tillstyrker därför utredningens förslag att det samordnade upphandlingsstödet ska ansvara för att ta fram vägledningar till såväl upphandlande myndigheter som till de mindre företagen och icke-vinstsyftande organisationerna angående detta. Prövningen av upphandlingsmål (kap 5) Företagarna finner att utredningens förslag i kap att koncentrera upphandlingsmålen till tre förvaltningsrätter samt en kammarrätt i kombination med förslaget om domstolsintern specialisering är intressant och kan skapa förutsättningar för effektivare handläggning. Frågan bör analyseras vidare. Vi instämmer vidare i utredningens bedömning att processen kan förbättras genom att domstolarna där det är möjligt informerar parterna om vad de bör yttra sig över. Sådan vägledning kan inte minst vara av värde för små företag som har begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av upphandlingsmål. Företagarna ställer sig bakom utredningens bedömning i kap 5.3. att ansökningar om överprövning av offentliga upphandlingar inte ska avgiftsbeläggas. I dagsläget överprövas sju procent av alla annonserade upphandlingar och i omkring en tredjedel av målen får det överklagande företaget bifall. Detta är siffror som i sig talar mot ett avgiftsbeläggande. Avgiftsbeläggande skulle på ett orättfärdigt sätt begränsa möjligheterna för överprövning och skulle särskilt drabba mindre företag med begränsade resurser. Företagarna instämmer även i utredningens ställningstagande i fråga om att parterna även fortsättningsvis bör stå för sina egna kostnader i överprövningsmål. Att införa en skyldighet för förlorande part att betala motpartens rättegångskostnader skulle riskera att avskräcka små företag från överprövning även i sådana fall då överprövning vore berättigat. 6 Företagarnas rapport Får vi LOV? (april 2013)

12 12 (17) Om direktupphandling under överprövning Utredningen föreslår i kap 5.4 att direktupphandling temporärt ska få användas då en upphandling blivit föremål för överprövning och en förlängd avtalsspärr har inträtt. Företagarna ser övervägande positivt på detta förslag. Som utredningen skriver kan det uppstå problematiska situationer för offentlig sektor med avtalslösa tillstånd i de fall där en upphandling överklagas och domstolsprocessen drar ut på tiden. Långvariga domstolsprocesser kan utöver detta även leda till problem för små företag, som kan ha svårt att reservera resurser och stå fast vid sina anbud under så lång tid. Företagarna ser förslaget som en konstruktiv lösning på detta problem, men vill samtidigt peka på att det är viktigt att bygga in strikta villkor som motverkar missbruk av systemet. Medlingsfunktion Utredningen föreslår i kap 5.5 att en medlingsfunktion ska inrättas vid det samordnade upphandlingsstödet. Denna medlingsfunktion ska ha ansvar att utreda och, i samverkan med berörda parter, föreslå lösningar på strukturella problem inom den offentliga upphandlingen. Grupper av leverantörer eller upphandlande myndigheter ska kunna ansöka om sådan medling, som inte ska avse enskilda upphandlingar. Företagarna ställer sig bakom förslaget. Några centrala aspekter på socialt och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling (kap 6) Utredningen har inställningen att det finns starka skäl att noga överväga hur den offentliga sektorns anskaffning av varor och tjänster kan användas för att möta sociala och miljömässiga utmaningar. Ett tydligt uttalande görs i kap där utredningen fastslår att det finns starka skäl för att offentlig sektor ska gå före och, där så är möjligt, utnyttja sin köpkraft för att bidra till att sociala mål i samhället kan nås. Enligt utredningens mening är skälen starka för att både bredda och tydliggöra möjligheterna för att statliga och kommunala myndigheter ska kunna ta sociala hänsyn i samband med offentlig upphandling. Företagarna vill dock framhålla att det för de små företagen inte är oproblematiskt med en utveckling med ökat inslag av olika samhällspolitiska hänsynstaganden i offentliga upphandlingar. Företagarna vill inledningsvis framhålla att såväl miljöhänsyn som sociala hänsyn är viktiga hänsyn att värna i samhällslivet. Företagarnas principiella ståndpunkt är dock att generell lagstiftning och inte enskilda offentliga upphandlingar bör användas som styrmedel för att uppnå samhällspolitiska mål. Med detta sagt kan det dock konstateras att det finns rättsligt utrymme för att ställa miljö- och sociala krav vid offentliga upphandlingar och att detta utrymme förefaller komma att utökas i ljuset av förslagen till nya EU-direktiv. Vad detta kan komma att innebära i form av ökat kravställande är oklart i dagsläget. Vi noterar att utredningen på s. 418 konstaterar att det i dagens läge är svårt att ge en bild av vilka effekter som faktiskt uppnås genom upphandlingar där det ställs miljökrav och sociala krav. Mot bakgrund av vad som ovan har sagts vill Företagarna understryka vikten av att samhällspolitiska krav enbart ställs i de fall det bedöms ändamålsenligt för att uppnå syftet med upphandlingen. Det bör därför göras en noggrann analys av i vilka sammanhang det lämpar sig att ställa olika typer av krav. Detta understryks även av utredningen i dess sammanfattande kommentar på s. 401 och vi tillstyrker att sådana analyser görs. Eftersom utredningen även har att beakta de små företagens möjligheter att vara med i offentlig upphandling finns det skäl att peka på att Företagarnas studier tydligt visar att förekomsten av irrelevanta krav, som ställs utan logisk koppling till

13 13 (17) upphandlingsföremålet, medför att många små företag avstår från att lägga anbud 7. För de små företagen är det således av central betydelse att de krav som ställs är relevanta och har koppling till den vara eller tjänst som upphandlas. En ökad användning av olika samhällspolitiska hänsyn i offentlig upphandling kommer sannolikt göra upphandlingsprocessen än mer komplex, kostsam och svårbegriplig för de mindre företagen, med ökad risk för att dessa företag väljer att helt avstå från offentlig upphandling. Särskilt krav på sociala hänsyn i enskilda offentliga upphandlingar kan vara problematiska att hantera för små företag. Detta måste beaktas. Mot denna bakgrund anser Företagarna, i likhet med utredningen, att det behövs på upphandlingsstödjande åtgärder för att skapa goda förutsättningar för relevant och proportionerligt kravställande och ändamålsenlig uppföljning i fråga om miljö- och sociala krav. Som även utredningen framhåller är det angeläget att understryka att alla krav som ställs måste kunna kontrolleras och följas upp av den upphandlande myndigheten. Detta följer av EU-rätten. Krav som ändå inte kontrolleras riskerar att bara bli ett spel för gallerierna som snedvrider spelplanen för företagen. Av betydelse att uppmärksamma vid utformandet av upphandlingarna blir även de efterföljande kostnader i form av uppföljning etc som är förenade med sådant kravställande, såväl för upphandlande myndigheter/enheter som för berörda företag. Innovationsfrämjande, effektiv och miljöanpassad upphandling (kap 7) Företagarna vill inledningsvis hänvisa till vad vi ovan under kap 6 har framfört i fråga om miljömässiga krav vid offentlig upphandling. Företagarna delar utredningens bedömning i kap att det är viktigt att de miljökrav som ställs i offentlig upphandling är genomtänka och relevanta. Vi vill betona att det för företagen är av stor betydelse är att kraven har koppling till kontraktsföremålet. Vi instämmer vidare med utredningen i att kontroll och uppföljning är ett eftersatt område samt att detta i sin tur kan leda till fördyrande av upphandlingar med svag eller osäker miljöpåverkan. Denna situation är problematisk. Företagarnas studier visar att irrelevanta krav som inte följs upp är ett uppenbart problem för många små företag. Mot denna bakgrund finns det ett värde i det systematiska miljökriteriearbete som bedrivs av Miljöstyrningsrådet. Utredningen föreslår att s.k. miljökravpaket ska utformas av det samordnade upphandlingsstödet i fråga om de vanligast förekommande produktområdena. Företagarna finner att en samordning av de upphandlingskriterier som ställs kan vara av värde för företagen på marknaden, som då möter mer genomtänkta och samstämmiga miljökrav i de offentliga upphandlingarna. Det finns dock inneboende risker för mindre företag, i den mån de standardiserade kraven utgår från storskaliga lösningar och större företags produktionsförutsättningar. Det är viktigt att denna balans uppmärksammas och att de små företagen fångas upp i det praktiska arbetet för att uppnå ändamålsenliga krav ur dessa aspekter. Utredningen anser att Miljöstyrningsrådets verksamhet, där kriterieverksamheten utgör en betydande del, bör inlemmas i ett utvidgat upphandlingsstöd. Företagarna delar denna uppfattning och ser fördelar med ett samlat upphandlingsstöd som omfattar alla upphandlingsstödjande verksamheter, för tydlighet gentemot omvärlden och effektivt utnyttjande av resurser. 7 Företagarnas rapport Små företag och offentlig upphandling hur går det? (juli 2012)

14 14 (17) Livscykelkostnader Utredningen anser att Miljöstyrningsrådet alternativt det samordnade upphandlingsstödet ska ansvara för att utveckla vägledningar om hur man beaktar livscykelkostnader i offentliga upphandlingar. Företagarna anser att livscykelkostnader ibland kan vara relevanta att beakta. Det är dock viktigt att livscykelkostnader används med omdöme och endast där det är relevant och motiverat. Det är därför positivt att utredningen anser att vägledningarna ska ge stöd i fråga om i vilka situationer och för vilka varor och tjänster som det är relevant att beakta externa kostnader. Vi kan även konstatera att det kräver resurser och kompetens hos både upphandlande myndigheter och företag för att på tillfredsställande sätt göra sådana beräkningar. Mot denna bakgrund finns det ett värde i att vägledningar utarbetas till praktisk hjälp. Det är dock viktigt att förhandlingarna om nya EU-direktiv avvaktas innan sådana vägledningar tas fram på svensk nivå. I sammanhanget kan framhållas att även näringslivet, i synnerhet små företag, har behov av vägledning om beräkning av livscykelkostnader. Transformativa lösningar Utredningen förespråkar i kap 7.3 transformativa lösningar, vilket beskrivs som en form av funktionsupphandling, men med djupare behovsanalys, kopplat till mycket ambitiösa krav vad gäller miljö- och resurspåverkan. Det samordnade upphandlingsstödet föreslås få i uppdrag att organisera olika samarbetskluster med deltagare från både upphandlande myndigheter och leverantörer i syfte att främja transformativa lösningar i offentlig upphandling. Hur denna process i praktiken ska genomföras framstår inte helt klart för Företagarna, vilket gör att vi känner tveksamhet inför förslaget. Vi vill dock i sammanhanget framhålla att vi ser positivt på funktionskrav i upphandlingar och anser att detta skapar förutsättningar för att fånga upp nya, innovativa lösningar. Socialt ansvarsfull offentlig upphandling (kap 8) Företagarna vill inledningsvis hänvisa till vad vi ovan under kap 6 har framfört i fråga om sociala krav vid offentlig upphandling. Sådana krav innebär särskilda utmaningar för små företag och bör bara ställas i de fall där det är relevant och ändamålsenligt. Det är av central betydelse att de har koppling till kontraktsföremålet. Annars är risken uppenbar att många små företag kommer att uppfattad offentlig upphandling som än mer komplex, kostsam och svårbegriplig och avstå från deltagande. Det måste således, som anförts ovan under kap 6, göras noggranna analyser av i vilka sammanhang det lämpar sig att ställa dessa typer av krav. Företagarna anser att vägledningar om detta bör utformas. I de fall det visar sig vara ändamålsenligt att använda sociala krav i upphandlingar måste den upphandlande myndigheten vinnlägga sig om att kraven är förenliga med gällande rätt, något som försvåras av det delvis oklara rättsläget i fråga om sociala hänsyn. Begreppet sociala hänsyn framstår vidare som tämligen oklart. I debatten nämns allt från jämställdhet, antidiskriminering och krav i enlighet med villkor i kollektivavtal till sysselsättning av långtidsarbetslösa och arbetsförhållanden i tredje land etc. Detta är förhållanden som tränger långt in i företagens inre liv och verksamhet, Sådana krav i enskilda upphandlingar kan vara svåra att hantera inte minst för små företag. Mot denna bakgrund och den osäkerhet som råder är det enligt Företagarnas mening mycket angeläget att det görs ingående analyser av vad rättsläget verkligen tillåter.

15 15 (17) Mot denna bakgrund instämmer Företagarna i att upphandlingsstödjande åtgärder behövs och vi vill framhålla att det är viktigt att de utformas utifrån de ovan nämnda analyserna. En viktig del i sådana upphandlingsstödjande åtgärder är det kriteriearbete som utredningen föreslår att det samordnade upphandlingsstödet ska genomföra. I linje med vad vi har sagt tidigare anser vi att sådant kriteriearbete skapar förutsättningar för rimligt och relevant kravställande. Vi ser vidare positivt på utredningens förslag att man i detta kriteriearbete ska använda sig av en samrådsprocess dit representanter från olika intressentgrupper inbjuds att delta, i stil med Miljöstyrningsrådets arbetssätt. Vi vill understryka att det i detta arbete blir angeläget att hitta former för att även fånga upp företrädare för de små företagen. Företagarna ställer sig även bakom förslaget att vägledningar arbetas fram avseende uppföljning av sociala krav. Som tidigare nämnts är uppföljning av ställda krav ett mycket viktigt, men eftersatt område. Gränsen mellan offentlig upphandling och bidragsgivning Utredningen uppmärksammar i kap behovet av gränsdragning mellan offentlig upphandling och bidragsgivning och föreslår att det samordnade upphandlingsstödet ska utarbeta detaljerade vägledningar inom området. Detta välkomnas av Företagarna. Om icke-vinstsyftande företag Utredningen gör bedömningen att det inte går att särbehandla icke-vinstsyftande organisationer på ett positivt sätt genom att utesluta vinstdrivande foretag i en offentlig upphandling (avsnitt 8.3.4). Utredningen anser att om det huvudsakliga målet med ickevinstkravet är att upphandla sociala tjänster med god kvalitet är det mindre ingripande att istället för att utesluta vissa aktörer ställa högre kvalitetskrav i upphandlingen och säkerställa att kraven följs. Företagarna anser att denna analys är välkommen och kan konstatera att det finns ett behov av klargörande av rättsläget i denna fråga. Vi noterar även att utredningen konstaterar att man i sitt arbete inte kunnat påvisa generella eller entydiga skillnader, i den kvalitet som erbjuds inom vård och omsorg, mellan verksamheter som bedrivs i egen regi, privat regi eller av ideella organisationer. Reserverade kontrakt I kap 8.4 föreslår utredningen av bestämmelser ska införas om reserverade kontrakt. Detta innebär att kontrakt i offentliga upphandlingar ska kunna reserveras till bl.a. arbetsintegrerande sociala företag. Företagarna ser ett stort samhälleligt värde i denna typ av arbetsintegrerande verksamhet. Vi vill också framhålla att små företag generellt sett är bra på att integrera dem som står långt från arbetsmarknaden. Med detta sagt kan vi dock konstatera att det riskerar att skapa problem för andra företag om vissa uppdrag öronmärks enbart för arbetsintegrerande sociala företag. Detta förstärks av att kravet på andel funktionshindrade eller missgynnade arbetstagare förmodligen kommer att sänkas från 50 till 30 procent i de nya upphandlingsdirektiven. Vi är mot denna bakgrund mycket tveksamma till förslaget. Små och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar (kap 9) Enligt Företagarnas studier, som även utredningen uppmärksammar, deltar 27 procent av de små företagen, men det finns potential för betydligt fler. 8 Företagarna instämmer med bilden utredningen i kap 9.1 ger av de olika problem som de små företagen upplever i fråga om offentlig upphandling. Utifrån våra egna undersökningarkan vi dock konstatera att de två enskilt viktigaste skälen till att små företag (0-49 anställda) avstår 8 Företagarnas rapport Små företag och offentlig upphandling hur går det? (juli 2012)

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1111-1566 Landstingsstyrelsen* j 12-01-2*/ * 00 7 Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och

Läs mer

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Direktupphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Stefan Attefall Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Institutionen för handelsrätt Department of commersial law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Offentlig upphandling Missgynnar tillämpningen av regelverken små och medelstora företag? Författare: Roland Rörstrand

Läs mer

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster

Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster Våren 2014 Analys av offentlig upphandling kreativa tjänster WORKSHOPS KRING PROBLEM OCH MÖJLIGHETER RIGMOR ÖBERG Offentlig upphandling Offentlig upphandling - en process för inköp av varor, tjänster med

Läs mer

Sund offentlig upphandling 2014 1

Sund offentlig upphandling 2014 1 Sund offentlig upphandling 2014 1 Rapporten har tagits fram av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening genom ett branschutskott (LOU-utskottet) som representerar medlemsföretagen. Underlaget

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE

V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 8 : 0 2 OFFENTLIG UPPHANDLING SOM DRIVKRAFT FÖR INNOVATION OCH FÖRNYELSE Titel: Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse Serie: VINNOVA Policy

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-06-04 1 (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid

Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Oscar Nilsson, Filip Trpkovski Förnyad rangordning under ett ramavtals löptid Renewed ranking during the duration of the framework agreement Rättsvetenskap C-uppsats Termin: HT 2013 Handledare: Nick Dimitrievski

Läs mer

Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella lösningar

Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella lösningar Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning: 2015-01-15 Effektivare offentliga läkemedelsupphandlingar - identifiering av problem och potentiella

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Transaktionsdatabasen

Transaktionsdatabasen 2013:18 Transaktionsdatabasen för vem och till vad? MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-10-29 2013/107-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-04-04 Fi2013/1377 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Utlåtande över grönbok om e-upphandling

Utlåtande över grönbok om e-upphandling Finansutskottets utlåtande 2010/11:FiU19 Utlåtande över grönbok om e-upphandling Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om en ökad användning av e-upphandling

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen

Tema. Signhild Arnegård Hansen Skatter, utmaningsrätten och LOU. Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Nr 1 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Daniel Liljeberg Hur regeringen vill utveckla den offentliga upphandlingen Tema Upphandling

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se

KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se KONKURRENSKOMMISSIONEN Box 5625; 114 86 STOCKHOLM; tel: 08 545 03 810; e-post:kko@dnv.se Socialdepartementet Remissyttrande 2014-09-29 Dnr. S2014/5303/RU och S20154/5301/RU Ang. förslaget avseende nya

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling Innovationsupphandling Strategier och metoder för effektiv innovationsupphandling i Sverige med fokus på förkommersiell upphandling EY och Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete Förord Karolinska

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING - ETT SYSTEM PÅ VILLOVÄGAR

OFFENTLIG UPPHANDLING - ETT SYSTEM PÅ VILLOVÄGAR Debattskrift OFFENTLIG UPPHANDLING - ETT SYSTEM PÅ VILLOVÄGAR - Reflektioner kring utvecklingen inom offentlig upphandling - Peder Blomberg Senior rådgivare i offentlig upphandling December 2012 E-mail:

Läs mer