Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45"

Transkript

1 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl Berndt Björkman (C), ordförande, ej 59 p.g.a. jäv Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Kenneth Kristoffersson (C) Erik Ruhe (KD), tjänstgörande ersättare för Mats Notini (FP) Björn Tholén (M), tjänstgörande ersättare för Ivo Malmgren (M) Övr närvarande Övriga Jan Westerberg, teknisk chef Lena Andersson, vik. fastighetschef Therese Jäger, gatuchef Styrbjörn Rollof, driftingenjör va-verken Jonas Andersson, ekonom Mujesira Mesinovic, sekreterare Allmänheten Öppet sammanträde 56-57, Justering Justerare Björn Tholén (M) Plats och tid Kommunkontoret, , kl Paragrafer 56-57, 59, Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Mujesira Mesinovic Berndt Björkman Agneta Käld, 59 Björn Tholén Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdag Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats Kommunkontoret Underskrift Mujesira Mesinovic

2 2(24) TN 56 Godkännande av dagordning Ordföranden redogör för följande två ärenden som föreslås tas upp som extra ärenden på dagens sammanträde: 5. Antagande av entreprenör för asfaltering 7. Förslag av genomförande av brandskyddsåtgärder Musikskolan Vidare föreslås att följande punkter läggs till under ärende nr 8 Information från tekniska förvaltningen : 8. Avtal städtjänster 9. Samråd detaljplan för kommunhuset 10. Samråd detaljplan för fgh Sannerud 2:162 m.fl. 11. Samråd detaljplan för nya Runnevål 12. Utställning detaljplan för Fagerås gamla skola m.fl. 13. Egen kontrollprogram VA 14. Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för förstudie sysselsättningsprojekt KilArena Tekniska nämnden godkänner dagordningen med dessa tillägg.

3 3(24) TN 57 Föregående mötes protokoll Ordföranden frågar om föregående mötes protokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet. Tekniska nämnden lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

4 4(24) TN 58 Dnr TN 12/83(6) Antagande av entreprenör för konstgräsentreprenad, Sannerudsvallen i Kil Kils kommun genom tekniska förvaltningen har begärt in anbud på rubricerad entreprenad. Begäran av anbud har skett via inbjudan samt godkänd databas. Vid anbudstidensutgång den 23 april 2012 har fem anbud inkommit. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet samt att finansieringen ska ske med investeringsmedel från 2012 års investeringsbudget från projekt nr Konstgräsplan. Vidare föreslås att nämnden uppdrar till ordföranden att underteckna beställningen. Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska nämndens protokoll , 3 Tekniska chefens tjänsteskrivelse Förfrågningsunderlag Anbudsinbjudan Kompletterande förfrågningsunderlag KFU1, Inkomna anbud Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag.

5 5(24) TN 58, forts 1. Tekniska nämnden beslutar anta anbud nr 1, entreprenör Saltex AB som det mest fördelaktiga. 2. I enlighet med tidigare fattade beslut ska finansieringen ske med investeringsmedel från 2012 års investeringsbudget från projekt nr Konstgräsplan. 3. Tekniska nämnden uppdrar till ordföranden att underteckna beställningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

6 6(24) TN 59 Dnr TN 12/31(5) Antagande av entreprenör för sand, grus och krossmaterial Kils kommun genom tekniska förvaltningen har infordrat anbud på rubricerad entreprenad. Infordran av anbud har skett via inbjudan samt godkänd databas. Vid anbudstidens utgång den 19 april 2012 har ett anbud inkommit. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet och uppdrar åt ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Anbudsinbjudan Inkomna anbud Gatuchefens tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering, Anmälan av jäv Berndt Björkman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. Ordföranden Agneta Käld (KD) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden antar anbud nr 1, entreprenör Värmlandsschakt Ekonomisk förening som det mest fördelaktiga. 2. Uppdrar åt ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

7 7(24) TN 60 Dnr TN 12/34 Antagande av entreprenör för asfaltering Kils kommun genom tekniska förvaltningen har begärt in anbud för beläggningsunderhåll. Tekniska nämnden beslutade , 40 att anta NCC som beläggningsentreprenör. Innan överklagningstiden hade gått ut blev tekniska förvaltningen uppmärksammad på att NCC:s anbud innehåller ett formellt fel. Förvaltningen skickade då ut ett ändrat tilldelningsbeslut och hänvisar till att ett av anbuden innehåller ett formellt fel. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet och uppdrar till ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Anbudsinbjudan Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering Gatuchefens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden antar anbud nr 2, entreprenör Skanska Asfalt och Betong som det mest fördelaktiga. 2. Uppdrar till ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

8 8(24) TN 61 Dnr TN 12/113(5) Antagande av offert för installation av brandlarm på Vikstaskolan, Kils kommun Brandskyddet på Vikstaskolan är eftersatt. Tekniska förvaltningen har därför tagit in offerter från tre olika firmor på ett automatiskt brandlarm kopplat mot SOS. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta offert från Telos Telemontage AB som den mest fördelaktiga och att finansieringen ska ske från investeringsbudget 2012 projekt nr Larmutrustning modernisering samt att uppdrag ges till tekniska nämndens ordförande att underteckna beställningen. Vik. fastighetschefen Lena Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Offerter från Siemens AB , Telos Telemontage AB och Swesafe AB Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden beslutar anta offert från Telos Telemontage AB på kronor avseende installation av brandlarm på Vikstaskolan. 3. I enlighet med tidigare fattade beslut ska finansieringen ske från tekniska nämndens investeringsbudget 2012 projekt nr Larmutrustning modernisering. 3. Uppdrar till tekniska nämndens ordförande att underteckna beställningen. Tekniska förvaltningen, vik. fastighetschefen

9 9(24) TN 62 Dnr 12/123 Förslag av genomförande av brandskyddsåtgärder Musikskolan, fastigheten Apotekaren 7, Kils kommun Fastigheten som inrymmer Musikskola och bildverksamhet har många brister ur brandskyddssynpunkt. Krav på åtgärder har framförts sedan långt tidigare vid Räddningstjänstens brandtillsyner. Okulärbesiktningar av fastigheten och brandskyddsdokumentation ( ) har utförts. Utifrån denna dokumentation har byggkonsult samt ventilationskonsult därefter arbetat fram detaljerade åtgärdslistor. Den totala kostnaden för åtgärderna uppskattas till ca kr. Åtgärderna är av tvingande art och tillsynsmyndigheten accepterar inte fler uppskov med genomförandet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att genomföra brandskyddsåtgärderna på Musikskolan, fastigheten Apotekaren 7, Kils kommun. Vidare föreslås att finansieringen ska ske från tekniska nämndens underhålls/reparationsbudget 2012 med ca kronor. Vik. fastighetschef Lena Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Vik. fastighetschefens tjänsteskrivelse Protokoll okulärbesiktning , Brandskyddslaget, Brandskyddsdokumentation Åtgärdslista (KUBJO) enligt Brandskyddsdokumentation daterad Åtgärdslista(VVS Plan) avseende ventilationsinstallationer enl Brandskyddsdokumentation daterad Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra brandskyddsåtgärderna på Musikskolan, fastigheten Apotekaren 7, Kils kommun. 2. Finansieringen ska ske från tekniska nämndens underhålls/reparationsbudget 2012 med ca kronor. Tekniska förvaltningen, vik. fastighetschefen

10 10(24) TN 63 Information från tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen informerar om följande: 1. Projektet kväverening 2. Kommunalt bidrag enskilda vägar 3. Trafikverkets bidrag enskilda vägar Nuläge om brandskyddsdokumentation 5. Fryksta kiosken 6. Avstängning av Storgatan 7. Panna Fageråsskolan 8. Avtal städtjänster 9. Samråd detaljplan för kommunhuset 10. Samråd detaljplan för fgh Sannerud 2:162 m.fl. 11. Samråd detaljplan för nya Runnevål 12. Utställning detaljplan för Fagerås gamla skola m.fl. 13. Egen kontrollprogram VA 14. Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för förstudie sysselsättningsprojekt KilArena Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

11 11(24) TN 64 Dnr TN 12/104(1) Budget 2013 samt plan Tekniska förvaltningen har tagit fram förslaget till budget 2013 samt plan för tekniska nämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska nämndens förslag till budget 2013 samt plan Jan Westerberg teknisk chef och Jonas Andersson ekonom redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska chefens tjänsteskrivelse Yrkanden Berndt Björkman (C) föreslår att nämnden begär utökning av driftbudgetramen med 975 tkr per år och utökning av investeringsbudgetramen med tkr år 2013, tkr år 2014 samt tkr år Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det egna tilläggsyrkande och finner att nämnden har bifallit det. 1. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska nämndens förslag till budget 2013 samt plan Tekniska nämnden beslutar att begära utökning av driftbudgetramen med 975 tkr per år. 3. Tekniska nämnden beslutar att begära utökning av investeringsbudgetramen med tkr år 2013, tkr år 2014 samt tkr år Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, verksamhetsansvariga

12 12(24) TN 65 Dnr TN 12/25(5) Ekonomisk uppföljning till och med mars 2012 Tekniska förvaltningen redovisar uppföljning av drift och investeringar t.o.m. mars Ekonom Jonas Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska förvaltningens rapport Tekniska förvaltningens kommentarer till utfall t.o.m. mars 2012, Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden lägger den ekonomiska uppföljningen till och med mars 2012 till handlingarna. Tekniska förvaltningen, verksamhetsansvariga

13 13(24) TN 66 Dnr TN 12/107(3) Tekniska nämndens mål att införa utmanarrätt Kommunfullmäktige har beslutat om bland annat följande övergripande mål för planperioden Öppenhet för alternativa driftsformer. Kommunstyrelsen har valt som eget nämndspecifikt mål besluta om samma mål och strategi. I samband med detta har man beslutat att utbildning och utredning om alternativa driftformer ska ske under 2012 och beslut ska tas Tekniska nämnden beslutade i samband med budget för 2012 det nämndspecifika målet Vi inför utmanarrätt. Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ändra tekniska nämndens mål vi inför utmanarrätt till att nämndens ledamöter skall utbildas i alternativa driftformer under Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska chefens tjänsteskrivelse Ordföranden Bernd Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ändra tekniska nämndens mål vi inför utmanarrätt till att nämndens ledamöter skall utbildas i alternativa driftformer under Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

14 14(24) TN 67 Dnr TN 12/108(2) Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för pumpstation och tryckledning Fryksta Tekniska förvaltningen håller på att se över ledningsnätet för vatten och avlopp, där ingår också pumpstationer. Avsikten med denna översyn är bland annat att se över var investeringsbehov finns. Det ingår också att se över var utbyggnad kan ske och hur den ska ske. Pumpstationen för avloppsvatten vid Fryksta är ett hinder för utbyggnad av avloppsledningsnätet och det innefattar också den tryckledning som går i riktning mot vattentornet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja fem miljoner kronor i 2012 års investeringsbudget till projektet pumpstation och tryckledning Fryksta. Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska chefens tjänsteskrivelse Wikon Wermlands konsults offert Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja fem miljoner kronor i 2012 års investeringsbudget till projektet pumpstation och tryckledning Fryksta. Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

15 15(24) TN 68 Dnr TN 12/114(2) Personalbyggnad Kils avloppsreningsverk samt tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för plåtarbeten p.g.a. stöld Projektet med kväverening på Kils avloppsreningsverk påbörjades Totalt har det anslagits 49,4 miljoner kronor till projektet. Det finns ett behov av större personalbyggnad på avloppsreningsverket. Enligt den senaste prognosen vad det gäller ekonomin så ser det ut att finnas cirka kronor kvar i projektet. Sedan tidigare har kronor tagits ur projektet för att finansiera plåtarbeten efter de stölder som skedde under Om man begär tilläggsanslag för dessa åtgärder finns cirka 1,2 miljoner kronor att tillgå för utbyggnad av personalbyggnad. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att genomföra utbyggnad av personalutrymmen på Kils avloppsreningsverk med alternativ 1, d.v.s. en utbyggnad på cirka 100 m2 med större omklädningsrum och fler kontor för en uppskattad kostnad till 1,5 miljoner kronor, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag enligt punkt 3. Vidare föreslås att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att kostnader för personalbyggnaden ska belasta projekt nr Kväverenig. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag av kronor för de plåtarbeten som utfördes i samband med de stölder som skedde sommaren Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska chefens tjänsteskrivelse Yrkanden Berndt Björkman (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget att den uppskattade kostnaden höjs från 1,5 miljoner kronor till 2,3 miljoner kronor samt att finansieringen ska ske inom projektet kväverening. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att nämnden har bifallit det.

16 16(24) TN 68, forts 1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra utbyggnad av personalutrymmen på Kils avloppsreningsverk med alternativ 1, d.v.s. en utbyggnad på cirka 100 m2 med större omklädningsrum och fler kontor för en uppskattad kostnad till 2,3 miljoner kronor samt att finansieringen ska ske inom projektet kväverening. 2. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag av kronor för de plåtarbeten som utfördes i samband med de stölder som skedde sommaren Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

17 17(24) TN 69 Dnr TN 12/26(2) Uppföljning av intern kontroll 2012 / Kontrollansvarigs rapport belagda gator Gatuchefen har besiktat alla belagda gator som har kantsten och redovisar kontrollansvarigs rapport avseende belagda gator på tekniska nämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna kontrollansvarigs rapport belagda gator. Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Besiktningsprotokoll belagda gator Kontrollansvarigs rapport belagda gator Gatuchefens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden godkänner kontrollansvarigs rapport belagda gator. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

18 18(24) TN 70 Dnr TN 11/77 Revidering av gång- och cykelvägsplan för Kils kommun Tekniska nämnden antog gång- och cykelvägsplan för Kils kommun under Vid behov ska gång- och cykelvägsplanen revideras och nu finns det behov för en revidering av planen. Minskade medel i investeringsbudgeten 2012 gör att alla åtgärder som är med i planen och som är inplanerade under 2012, inte kan genomföras. Tekniska nämnden behandlade ärendet , 49 och beslutade att hänskjuta ärendet till nästa tekniska nämnds sammanträde i april. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta den reviderade gång- och cykelvägsplanen daterad Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Förslag till gång- och cykelvägsplan för Kils kommun Wikon:s problemstudie GC-trafik till och från Sannerudsskolan Gatuchefens tjänsteskrivelse Yrkanden Berndt Björkman (C) föreslår en komplettering på sidan 12 i Gång- och cykelvägsplanen, under rubriken Fagerås med följande lydelse: Gång- och cykelvägen mellan Sämjan och Fageråsskolan. Björn Tolén (M) uppmanar förvaltningen att prioritera säkrare gång- och cykelvägar för barnen som går till skolan. Agneta Käld (KD) yrkar bifall till både Berndt Björkmans och Björn Toléns yrkanden. Propositionsordning Ordföranden Berndt Björkman (C) ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att nämnden har bifallit det. Sedan ställer ordföranden proposition på Björn Toléns yrkande och finner att nämnden har bifallit det.

19 19(24) TN Tekniska nämnden beslutar att anta den reviderade gång- och cykelvägsplanen daterad Tekniska nämnden beslutar om komplettering på sidan 12 i Gång- och cykelvägsplanen under rubriken Fagerås med följande lydelse: Gång- och cykelvägen mellan Sämjan och Fageråsskolan. 3. Tekniska nämnden uppmanar förvaltningen att prioritera säkrare gång- och cykelvägar för barnen som går till skolan. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

20 20(24) TN 71 Dnr TN 12/106(2) Ställplats för husbilar i Fryksta / Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr :02 Tekniska förvaltningen har i samarbete med fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag om att göra i ordning en ställplats för fem stycken husbilar i Fryksta. Ställplatsen ska vara belägen i anslutning till parkeringen vid Frykstakiosken och kommer att vara tillgänglig för husbilar dagligen mellan kl Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att införa fem stycken ställplatser för husbilar i Fryksta. Vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr :02, samt att dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr :02 med kartbilaga Gatuchefens tjänsteskrivelse Yrkanden Dragan Tesovic (S) föreslår att förvaltningen ska undersöka möjligheter för asfaltering av sträckan från V 714 och förbi Fryksta kiosken och till hundbadet. Propositionsordning Ordföranden Berndt Björkman (C) ställer proposition på Dragan Tesovics förslag och finner att nämnden har bifallit det. 1. Tekniska nämnden beslutar att införa fem stycken ställplatser för husbilar i Fryksta. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr : Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheter för asfaltering av sträckan från V 714 och förbi Fryksta kiosken och till hundbadet. RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter) Tekniska förvaltningen, gatuchefen

21 21(24) TN 72 Dnr TN 12/101(2) Remiss om revidering av lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun Nu gällande lokala ordningsföreskrifter antogs och kungjordes Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har gjort en översyn av föreskrifterna och föreslår ett antal ändringar. Bland annat läggs regler till för grävning, trottoarpratare, uteserveringar och torghandel som bilagor till föreskrifterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 34 remitterade förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande inför behandling av ärendet i kommunstyrelsen. Förvaltningen förslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna det lämnade förslaget på lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun. Tekniske chefen Jan Westerberg redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Nu gällande lokala ordningsföreskrifter, kungjorda i Värmlands läns författningssamling FS1996:27 Tekniska nämndens protokoll , 148 Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 34 Tekniska chefens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna det lämnade förslaget på lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun. Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen, gatuchefen

22 22(24) TN 73 Dnr TN 12/14(11) Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut perioden enligt tekniska förvaltningens förteckning. sunderlag Tekniska förvaltningens förteckning Tekniska nämnden har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

23 23(24) TN 74 Dnr TN 12/15(8) Meddelanden Följande cirkulär, skrivelser, protokoll m.m. har kommit in till tekniska nämnden: 1. Kommunfullmäktiges protokoll , 48 Information om årsredovisning för Kils kommun för Kommunfullmäktiges protokoll , 50, Revisionsberättelse för år 2011 med tillhörande bilagorna Revisorernas redogörelse 2011, Granskningsrapporter lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och Revisionsberättelser i de kommunala bolagen samt av KPMG upprättad Revisionsrapport över årsredovisningen Kommunfullmäktiges protokoll , 51, Fråga om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar. 4. Kommunfullmäktiges protokoll , 57, Styrgrupp för det fortsatta arbetet med nya Sannerudsskolan om- och tillbyggnad i Kil. 5. Kommunfullmäktiges protokoll , 70, Medborgarförslag om hur Kils kommun ställer sig till att placera sittbänkar utmed gångbanan Kils centrum till Runnevål. 6. Samverkansnämndens protokoll , 2 Priser datorarbetsplatser och systemdrift Skrivelsen från boende i Vilda vänstern om avstängning av Storgatan. Tekniska nämnden har tagit del av ovanstående cirkulär, skrivelser, protokoll m.m.

24 24(24) TN 75 Dnr TN 12/16(7) Rapporten från deltagare i kurser och konferenser Agneta Käld (KD) rapporterar från en VA-utbildning för förtroendevalda i Stockholm den 15 december Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 1(20) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 29 mars 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00-17.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00-17.00 1(19) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00-17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Ivo Malmgren

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30

Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Reningsverket Kil, torsdag 24 november 2011, kl. 14.00-17.30 Berndt Björkman (C), ordförande Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Ivo

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 26 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

PLATS OCH TID Kils reningsverk, Hyndalsvägen 1, torsdag 24 oktober 2013, kl. 15.00 18.00

PLATS OCH TID Kils reningsverk, Hyndalsvägen 1, torsdag 24 oktober 2013, kl. 15.00 18.00 PLATS OCH TID Kils reningsverk, Hyndalsvägen 1, torsdag 24 oktober 2013, kl. 15.00 18.00 ANDE LEDAMÖTER Berndt Björkman (C), Ordförande Agneta Käld (KD), Vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering

Sammanträdesdatum Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, ÄRENDE DNR. Val av justerare samt dag och tid för justering TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-28 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00 OBS! Veckodag! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23

Sammanträdesdatum OBS! Dagen och platsen för mötet. 4 Tertialbokslut och helårsprognos per TN 15/23 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Gatuavdelningen, Kommunförrådet, onsdag 20 maj 2015, 15.00 OBS! Dagen och platsen för mötet FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53

Sammanträdesdatum OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb NR ÄRENDE DNR. 2 Föregående mötesprotokoll TN 16/53 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-09-22 PLATS OCH TID Kils Golfklubb, torsdag 22 september 2016, 15.00 OBS! Ändrad lokal till Kils Golfklubb FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Godkännande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Protokoll samverkansnämnden

Protokoll samverkansnämnden Klockan: 14:00-16.10 Plats: Kommunhuset i Forshaga, lokal Visten Protokoll samverkansnämnden 2011-11-03 Beslutande Mikael Johansson S Ordförande Kenneth Eriksson S Georg Forsberg C Anders Ljungsten M Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45

Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, tisdagen den 4 september 2012, kl. 16.00-18.45 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE ÖVRIGA ÖVR NÄRVARANDE Gunnar Nilsson, repr. för Kils Hästcenter Hannäs, 91 Göran Grönkvist,

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden 2011-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden 2011-01-26 Tekniska nämnden 2011-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken onsdag 26 januari 2011, kl. 16.00 Föredragningslista Val av justerare samt dag och

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 19.30 ANDE LEDAMÖTER Rita Gunnarsson (S), ordförande Torbjörn Tuback (M), 1:e vice ordförande Maj-Britt Tibo (S), 2:e vice ordförande Mikael Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, onsdag 7 oktober 2015, 15.00 16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Benny Pedersén (S), vice ordförande Maria Norell (S) Göran

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102

Sammanträdesdatum Föregående mötesprotokoll TN 16/53. 3 Information från tekniska förvaltningen TN 16/102 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-06-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 juni 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-04-25. Val av justerare samt dag och tid för justering. 4 Budget 2014 samt plan 2015-2016 TN 13/24

Sammanträdesdatum 2013-04-25. Val av justerare samt dag och tid för justering. 4 Budget 2014 samt plan 2015-2016 TN 13/24 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-04-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 25 april 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA - ÄRENDE Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C)

Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00. Kenneth Eriksson (S) Sten Myreback (C) 1(11) Plats och tid ande Ledamöter Övr närvarande Övriga Kommunhuset i Kil, IT-avdelningens sammanträdeslokal, torsdag 7 oktober 2010, kl. 14.00-16.00 Mikael Johansson (S), ordförande Kenneth Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6

Sammanträdesdatum 2013-12-03. 1 Revisorernas årliga övergripande granskning 2013 KS 13/242. 2 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Revisorernas

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 februari 2014, kl. 15.00-16.45 Leif Askeröd (C), ordförande Björn Tolén (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S) Kenneth

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Agneta Suikki, ekonomichef, ... Paragrafer Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-23, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Hans-Erik Fors, V Leif Gramner, KD Övriga deltagande Martin Uusitalo, tf teknisk

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50

Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7. torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Tekniska nämnden 2004-08-19 1-7 Plats och tid Ånge kommunkontor, Flataklocken, rum 563 torsdagen den 19 augusti, kl 09.00-11.50 Beslutande Hanne Soukas (s), ordförande Erhard Lundqvist (s) Kristina Erhardsson

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30

Drift- och fastighet, Verkstadsgatan 1, måndag kl 17.30 1(10) Plats och tid Flötsen, Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Alf Nilsson (S) Sven-Ingvar Blixt (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 BESLUTANDE PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 4 september 2012, kl. 15.00-15.40 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Hans Eriksson (M) Anders Johansson (S) Rita Gunnarsson (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, 15.00 16.00 Leif Askeröd (C), ordförande Christina Bertilsson (M), vice ordförande Thomas Grönberg (S)

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT

PROTOKOLL KS MILJÖUTSKOTT 2015-11-03 1 (6) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Margareta Ölwe (M) Göran Bengtsson (M) Emilie Nilsson (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Göran Lock (MP) miljöchefen

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40

Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, 2015-06-10 kl 13.30-15.40 1(14) Plats och tid Flötsen Verkstadsgatan 1, Bjuv, kl 13.30-15.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Niklas Svalö (S), ordförande Lars Karlsson (S) Alf Nilsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M)

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.00 med ajournering kl 16.00-16.15 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kommunkontoret Lessebo måndagen den 15 september kl 14.00 17.15 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Trudensson (s) Eva Kabanda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer