Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45"

Transkript

1 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl Berndt Björkman (C), ordförande, ej 59 p.g.a. jäv Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Kenneth Kristoffersson (C) Erik Ruhe (KD), tjänstgörande ersättare för Mats Notini (FP) Björn Tholén (M), tjänstgörande ersättare för Ivo Malmgren (M) Övr närvarande Övriga Jan Westerberg, teknisk chef Lena Andersson, vik. fastighetschef Therese Jäger, gatuchef Styrbjörn Rollof, driftingenjör va-verken Jonas Andersson, ekonom Mujesira Mesinovic, sekreterare Allmänheten Öppet sammanträde 56-57, Justering Justerare Björn Tholén (M) Plats och tid Kommunkontoret, , kl Paragrafer 56-57, 59, Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Mujesira Mesinovic Berndt Björkman Agneta Käld, 59 Björn Tholén Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdag Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats Kommunkontoret Underskrift Mujesira Mesinovic

2 2(24) TN 56 Godkännande av dagordning Ordföranden redogör för följande två ärenden som föreslås tas upp som extra ärenden på dagens sammanträde: 5. Antagande av entreprenör för asfaltering 7. Förslag av genomförande av brandskyddsåtgärder Musikskolan Vidare föreslås att följande punkter läggs till under ärende nr 8 Information från tekniska förvaltningen : 8. Avtal städtjänster 9. Samråd detaljplan för kommunhuset 10. Samråd detaljplan för fgh Sannerud 2:162 m.fl. 11. Samråd detaljplan för nya Runnevål 12. Utställning detaljplan för Fagerås gamla skola m.fl. 13. Egen kontrollprogram VA 14. Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för förstudie sysselsättningsprojekt KilArena Tekniska nämnden godkänner dagordningen med dessa tillägg.

3 3(24) TN 57 Föregående mötes protokoll Ordföranden frågar om föregående mötes protokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet. Tekniska nämnden lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

4 4(24) TN 58 Dnr TN 12/83(6) Antagande av entreprenör för konstgräsentreprenad, Sannerudsvallen i Kil Kils kommun genom tekniska förvaltningen har begärt in anbud på rubricerad entreprenad. Begäran av anbud har skett via inbjudan samt godkänd databas. Vid anbudstidensutgång den 23 april 2012 har fem anbud inkommit. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet samt att finansieringen ska ske med investeringsmedel från 2012 års investeringsbudget från projekt nr Konstgräsplan. Vidare föreslås att nämnden uppdrar till ordföranden att underteckna beställningen. Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska nämndens protokoll , 3 Tekniska chefens tjänsteskrivelse Förfrågningsunderlag Anbudsinbjudan Kompletterande förfrågningsunderlag KFU1, Inkomna anbud Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag.

5 5(24) TN 58, forts 1. Tekniska nämnden beslutar anta anbud nr 1, entreprenör Saltex AB som det mest fördelaktiga. 2. I enlighet med tidigare fattade beslut ska finansieringen ske med investeringsmedel från 2012 års investeringsbudget från projekt nr Konstgräsplan. 3. Tekniska nämnden uppdrar till ordföranden att underteckna beställningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

6 6(24) TN 59 Dnr TN 12/31(5) Antagande av entreprenör för sand, grus och krossmaterial Kils kommun genom tekniska förvaltningen har infordrat anbud på rubricerad entreprenad. Infordran av anbud har skett via inbjudan samt godkänd databas. Vid anbudstidens utgång den 19 april 2012 har ett anbud inkommit. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet och uppdrar åt ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Anbudsinbjudan Inkomna anbud Gatuchefens tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering, Anmälan av jäv Berndt Björkman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. Ordföranden Agneta Käld (KD) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden antar anbud nr 1, entreprenör Värmlandsschakt Ekonomisk förening som det mest fördelaktiga. 2. Uppdrar åt ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

7 7(24) TN 60 Dnr TN 12/34 Antagande av entreprenör för asfaltering Kils kommun genom tekniska förvaltningen har begärt in anbud för beläggningsunderhåll. Tekniska nämnden beslutade , 40 att anta NCC som beläggningsentreprenör. Innan överklagningstiden hade gått ut blev tekniska förvaltningen uppmärksammad på att NCC:s anbud innehåller ett formellt fel. Förvaltningen skickade då ut ett ändrat tilldelningsbeslut och hänvisar till att ett av anbuden innehåller ett formellt fel. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet och uppdrar till ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Anbudsinbjudan Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering Gatuchefens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden antar anbud nr 2, entreprenör Skanska Asfalt och Betong som det mest fördelaktiga. 2. Uppdrar till ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

8 8(24) TN 61 Dnr TN 12/113(5) Antagande av offert för installation av brandlarm på Vikstaskolan, Kils kommun Brandskyddet på Vikstaskolan är eftersatt. Tekniska förvaltningen har därför tagit in offerter från tre olika firmor på ett automatiskt brandlarm kopplat mot SOS. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta offert från Telos Telemontage AB som den mest fördelaktiga och att finansieringen ska ske från investeringsbudget 2012 projekt nr Larmutrustning modernisering samt att uppdrag ges till tekniska nämndens ordförande att underteckna beställningen. Vik. fastighetschefen Lena Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Offerter från Siemens AB , Telos Telemontage AB och Swesafe AB Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden beslutar anta offert från Telos Telemontage AB på kronor avseende installation av brandlarm på Vikstaskolan. 3. I enlighet med tidigare fattade beslut ska finansieringen ske från tekniska nämndens investeringsbudget 2012 projekt nr Larmutrustning modernisering. 3. Uppdrar till tekniska nämndens ordförande att underteckna beställningen. Tekniska förvaltningen, vik. fastighetschefen

9 9(24) TN 62 Dnr 12/123 Förslag av genomförande av brandskyddsåtgärder Musikskolan, fastigheten Apotekaren 7, Kils kommun Fastigheten som inrymmer Musikskola och bildverksamhet har många brister ur brandskyddssynpunkt. Krav på åtgärder har framförts sedan långt tidigare vid Räddningstjänstens brandtillsyner. Okulärbesiktningar av fastigheten och brandskyddsdokumentation ( ) har utförts. Utifrån denna dokumentation har byggkonsult samt ventilationskonsult därefter arbetat fram detaljerade åtgärdslistor. Den totala kostnaden för åtgärderna uppskattas till ca kr. Åtgärderna är av tvingande art och tillsynsmyndigheten accepterar inte fler uppskov med genomförandet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att genomföra brandskyddsåtgärderna på Musikskolan, fastigheten Apotekaren 7, Kils kommun. Vidare föreslås att finansieringen ska ske från tekniska nämndens underhålls/reparationsbudget 2012 med ca kronor. Vik. fastighetschef Lena Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Vik. fastighetschefens tjänsteskrivelse Protokoll okulärbesiktning , Brandskyddslaget, Brandskyddsdokumentation Åtgärdslista (KUBJO) enligt Brandskyddsdokumentation daterad Åtgärdslista(VVS Plan) avseende ventilationsinstallationer enl Brandskyddsdokumentation daterad Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra brandskyddsåtgärderna på Musikskolan, fastigheten Apotekaren 7, Kils kommun. 2. Finansieringen ska ske från tekniska nämndens underhålls/reparationsbudget 2012 med ca kronor. Tekniska förvaltningen, vik. fastighetschefen

10 10(24) TN 63 Information från tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen informerar om följande: 1. Projektet kväverening 2. Kommunalt bidrag enskilda vägar 3. Trafikverkets bidrag enskilda vägar Nuläge om brandskyddsdokumentation 5. Fryksta kiosken 6. Avstängning av Storgatan 7. Panna Fageråsskolan 8. Avtal städtjänster 9. Samråd detaljplan för kommunhuset 10. Samråd detaljplan för fgh Sannerud 2:162 m.fl. 11. Samråd detaljplan för nya Runnevål 12. Utställning detaljplan för Fagerås gamla skola m.fl. 13. Egen kontrollprogram VA 14. Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för förstudie sysselsättningsprojekt KilArena Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

11 11(24) TN 64 Dnr TN 12/104(1) Budget 2013 samt plan Tekniska förvaltningen har tagit fram förslaget till budget 2013 samt plan för tekniska nämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska nämndens förslag till budget 2013 samt plan Jan Westerberg teknisk chef och Jonas Andersson ekonom redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska chefens tjänsteskrivelse Yrkanden Berndt Björkman (C) föreslår att nämnden begär utökning av driftbudgetramen med 975 tkr per år och utökning av investeringsbudgetramen med tkr år 2013, tkr år 2014 samt tkr år Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det egna tilläggsyrkande och finner att nämnden har bifallit det. 1. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska nämndens förslag till budget 2013 samt plan Tekniska nämnden beslutar att begära utökning av driftbudgetramen med 975 tkr per år. 3. Tekniska nämnden beslutar att begära utökning av investeringsbudgetramen med tkr år 2013, tkr år 2014 samt tkr år Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, verksamhetsansvariga

12 12(24) TN 65 Dnr TN 12/25(5) Ekonomisk uppföljning till och med mars 2012 Tekniska förvaltningen redovisar uppföljning av drift och investeringar t.o.m. mars Ekonom Jonas Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska förvaltningens rapport Tekniska förvaltningens kommentarer till utfall t.o.m. mars 2012, Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden lägger den ekonomiska uppföljningen till och med mars 2012 till handlingarna. Tekniska förvaltningen, verksamhetsansvariga

13 13(24) TN 66 Dnr TN 12/107(3) Tekniska nämndens mål att införa utmanarrätt Kommunfullmäktige har beslutat om bland annat följande övergripande mål för planperioden Öppenhet för alternativa driftsformer. Kommunstyrelsen har valt som eget nämndspecifikt mål besluta om samma mål och strategi. I samband med detta har man beslutat att utbildning och utredning om alternativa driftformer ska ske under 2012 och beslut ska tas Tekniska nämnden beslutade i samband med budget för 2012 det nämndspecifika målet Vi inför utmanarrätt. Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ändra tekniska nämndens mål vi inför utmanarrätt till att nämndens ledamöter skall utbildas i alternativa driftformer under Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska chefens tjänsteskrivelse Ordföranden Bernd Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ändra tekniska nämndens mål vi inför utmanarrätt till att nämndens ledamöter skall utbildas i alternativa driftformer under Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

14 14(24) TN 67 Dnr TN 12/108(2) Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för pumpstation och tryckledning Fryksta Tekniska förvaltningen håller på att se över ledningsnätet för vatten och avlopp, där ingår också pumpstationer. Avsikten med denna översyn är bland annat att se över var investeringsbehov finns. Det ingår också att se över var utbyggnad kan ske och hur den ska ske. Pumpstationen för avloppsvatten vid Fryksta är ett hinder för utbyggnad av avloppsledningsnätet och det innefattar också den tryckledning som går i riktning mot vattentornet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja fem miljoner kronor i 2012 års investeringsbudget till projektet pumpstation och tryckledning Fryksta. Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska chefens tjänsteskrivelse Wikon Wermlands konsults offert Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja fem miljoner kronor i 2012 års investeringsbudget till projektet pumpstation och tryckledning Fryksta. Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

15 15(24) TN 68 Dnr TN 12/114(2) Personalbyggnad Kils avloppsreningsverk samt tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för plåtarbeten p.g.a. stöld Projektet med kväverening på Kils avloppsreningsverk påbörjades Totalt har det anslagits 49,4 miljoner kronor till projektet. Det finns ett behov av större personalbyggnad på avloppsreningsverket. Enligt den senaste prognosen vad det gäller ekonomin så ser det ut att finnas cirka kronor kvar i projektet. Sedan tidigare har kronor tagits ur projektet för att finansiera plåtarbeten efter de stölder som skedde under Om man begär tilläggsanslag för dessa åtgärder finns cirka 1,2 miljoner kronor att tillgå för utbyggnad av personalbyggnad. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att genomföra utbyggnad av personalutrymmen på Kils avloppsreningsverk med alternativ 1, d.v.s. en utbyggnad på cirka 100 m2 med större omklädningsrum och fler kontor för en uppskattad kostnad till 1,5 miljoner kronor, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag enligt punkt 3. Vidare föreslås att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att kostnader för personalbyggnaden ska belasta projekt nr Kväverenig. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag av kronor för de plåtarbeten som utfördes i samband med de stölder som skedde sommaren Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska chefens tjänsteskrivelse Yrkanden Berndt Björkman (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget att den uppskattade kostnaden höjs från 1,5 miljoner kronor till 2,3 miljoner kronor samt att finansieringen ska ske inom projektet kväverening. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att nämnden har bifallit det.

16 16(24) TN 68, forts 1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra utbyggnad av personalutrymmen på Kils avloppsreningsverk med alternativ 1, d.v.s. en utbyggnad på cirka 100 m2 med större omklädningsrum och fler kontor för en uppskattad kostnad till 2,3 miljoner kronor samt att finansieringen ska ske inom projektet kväverening. 2. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag av kronor för de plåtarbeten som utfördes i samband med de stölder som skedde sommaren Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

17 17(24) TN 69 Dnr TN 12/26(2) Uppföljning av intern kontroll 2012 / Kontrollansvarigs rapport belagda gator Gatuchefen har besiktat alla belagda gator som har kantsten och redovisar kontrollansvarigs rapport avseende belagda gator på tekniska nämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna kontrollansvarigs rapport belagda gator. Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Besiktningsprotokoll belagda gator Kontrollansvarigs rapport belagda gator Gatuchefens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden godkänner kontrollansvarigs rapport belagda gator. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

18 18(24) TN 70 Dnr TN 11/77 Revidering av gång- och cykelvägsplan för Kils kommun Tekniska nämnden antog gång- och cykelvägsplan för Kils kommun under Vid behov ska gång- och cykelvägsplanen revideras och nu finns det behov för en revidering av planen. Minskade medel i investeringsbudgeten 2012 gör att alla åtgärder som är med i planen och som är inplanerade under 2012, inte kan genomföras. Tekniska nämnden behandlade ärendet , 49 och beslutade att hänskjuta ärendet till nästa tekniska nämnds sammanträde i april. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta den reviderade gång- och cykelvägsplanen daterad Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Förslag till gång- och cykelvägsplan för Kils kommun Wikon:s problemstudie GC-trafik till och från Sannerudsskolan Gatuchefens tjänsteskrivelse Yrkanden Berndt Björkman (C) föreslår en komplettering på sidan 12 i Gång- och cykelvägsplanen, under rubriken Fagerås med följande lydelse: Gång- och cykelvägen mellan Sämjan och Fageråsskolan. Björn Tolén (M) uppmanar förvaltningen att prioritera säkrare gång- och cykelvägar för barnen som går till skolan. Agneta Käld (KD) yrkar bifall till både Berndt Björkmans och Björn Toléns yrkanden. Propositionsordning Ordföranden Berndt Björkman (C) ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att nämnden har bifallit det. Sedan ställer ordföranden proposition på Björn Toléns yrkande och finner att nämnden har bifallit det.

19 19(24) TN Tekniska nämnden beslutar att anta den reviderade gång- och cykelvägsplanen daterad Tekniska nämnden beslutar om komplettering på sidan 12 i Gång- och cykelvägsplanen under rubriken Fagerås med följande lydelse: Gång- och cykelvägen mellan Sämjan och Fageråsskolan. 3. Tekniska nämnden uppmanar förvaltningen att prioritera säkrare gång- och cykelvägar för barnen som går till skolan. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

20 20(24) TN 71 Dnr TN 12/106(2) Ställplats för husbilar i Fryksta / Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr :02 Tekniska förvaltningen har i samarbete med fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag om att göra i ordning en ställplats för fem stycken husbilar i Fryksta. Ställplatsen ska vara belägen i anslutning till parkeringen vid Frykstakiosken och kommer att vara tillgänglig för husbilar dagligen mellan kl Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att införa fem stycken ställplatser för husbilar i Fryksta. Vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr :02, samt att dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr :02 med kartbilaga Gatuchefens tjänsteskrivelse Yrkanden Dragan Tesovic (S) föreslår att förvaltningen ska undersöka möjligheter för asfaltering av sträckan från V 714 och förbi Fryksta kiosken och till hundbadet. Propositionsordning Ordföranden Berndt Björkman (C) ställer proposition på Dragan Tesovics förslag och finner att nämnden har bifallit det. 1. Tekniska nämnden beslutar att införa fem stycken ställplatser för husbilar i Fryksta. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr : Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheter för asfaltering av sträckan från V 714 och förbi Fryksta kiosken och till hundbadet. RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter) Tekniska förvaltningen, gatuchefen

21 21(24) TN 72 Dnr TN 12/101(2) Remiss om revidering av lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun Nu gällande lokala ordningsföreskrifter antogs och kungjordes Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har gjort en översyn av föreskrifterna och föreslår ett antal ändringar. Bland annat läggs regler till för grävning, trottoarpratare, uteserveringar och torghandel som bilagor till föreskrifterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 34 remitterade förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande inför behandling av ärendet i kommunstyrelsen. Förvaltningen förslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna det lämnade förslaget på lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun. Tekniske chefen Jan Westerberg redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Nu gällande lokala ordningsföreskrifter, kungjorda i Värmlands läns författningssamling FS1996:27 Tekniska nämndens protokoll , 148 Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 34 Tekniska chefens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna det lämnade förslaget på lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun. Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen, gatuchefen

22 22(24) TN 73 Dnr TN 12/14(11) Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut perioden enligt tekniska förvaltningens förteckning. sunderlag Tekniska förvaltningens förteckning Tekniska nämnden har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

23 23(24) TN 74 Dnr TN 12/15(8) Meddelanden Följande cirkulär, skrivelser, protokoll m.m. har kommit in till tekniska nämnden: 1. Kommunfullmäktiges protokoll , 48 Information om årsredovisning för Kils kommun för Kommunfullmäktiges protokoll , 50, Revisionsberättelse för år 2011 med tillhörande bilagorna Revisorernas redogörelse 2011, Granskningsrapporter lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och Revisionsberättelser i de kommunala bolagen samt av KPMG upprättad Revisionsrapport över årsredovisningen Kommunfullmäktiges protokoll , 51, Fråga om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar. 4. Kommunfullmäktiges protokoll , 57, Styrgrupp för det fortsatta arbetet med nya Sannerudsskolan om- och tillbyggnad i Kil. 5. Kommunfullmäktiges protokoll , 70, Medborgarförslag om hur Kils kommun ställer sig till att placera sittbänkar utmed gångbanan Kils centrum till Runnevål. 6. Samverkansnämndens protokoll , 2 Priser datorarbetsplatser och systemdrift Skrivelsen från boende i Vilda vänstern om avstängning av Storgatan. Tekniska nämnden har tagit del av ovanstående cirkulär, skrivelser, protokoll m.m.

24 24(24) TN 75 Dnr TN 12/16(7) Rapporten från deltagare i kurser och konferenser Agneta Käld (KD) rapporterar från en VA-utbildning för förtroendevalda i Stockholm den 15 december Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 26 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Sven-Inge Eriksson. Verksamhet teknik senast 26 juni

Sven-Inge Eriksson. Verksamhet teknik senast 26 juni Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 15.25 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Linn

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C)

Jessica Hildén. Per-Olof Nilsson (S) Gun-Britt Johansson (S) Robin Johansson (S) Anneli Örtlund (S) Georg Forsberg (C) Gunilla Andrén (C) 1(20) Plats och tid KilArena, Kil, torsdagen den 27 januari 2011, kl 19.00-20.30. ande Ledamöter Tjg. ersättare Rita Gunnarsson (S), ordf. Jan Fallström (M), 1:e v. ordf. Maj-Britt Tibo (S), 2:e v. ordf.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M)

Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Catharina Carlsson (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer