Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl. 15.00-17.45"

Transkript

1 1(24) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 26 april 2012, kl Berndt Björkman (C), ordförande, ej 59 p.g.a. jäv Agneta Käld (KD), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Dragan Tesovic (S) Kenneth Kristoffersson (C) Erik Ruhe (KD), tjänstgörande ersättare för Mats Notini (FP) Björn Tholén (M), tjänstgörande ersättare för Ivo Malmgren (M) Övr närvarande Övriga Jan Westerberg, teknisk chef Lena Andersson, vik. fastighetschef Therese Jäger, gatuchef Styrbjörn Rollof, driftingenjör va-verken Jonas Andersson, ekonom Mujesira Mesinovic, sekreterare Allmänheten Öppet sammanträde 56-57, Justering Justerare Björn Tholén (M) Plats och tid Kommunkontoret, , kl Paragrafer 56-57, 59, Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Mujesira Mesinovic Berndt Björkman Agneta Käld, 59 Björn Tholén Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdag Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats Kommunkontoret Underskrift Mujesira Mesinovic

2 2(24) TN 56 Godkännande av dagordning Ordföranden redogör för följande två ärenden som föreslås tas upp som extra ärenden på dagens sammanträde: 5. Antagande av entreprenör för asfaltering 7. Förslag av genomförande av brandskyddsåtgärder Musikskolan Vidare föreslås att följande punkter läggs till under ärende nr 8 Information från tekniska förvaltningen : 8. Avtal städtjänster 9. Samråd detaljplan för kommunhuset 10. Samråd detaljplan för fgh Sannerud 2:162 m.fl. 11. Samråd detaljplan för nya Runnevål 12. Utställning detaljplan för Fagerås gamla skola m.fl. 13. Egen kontrollprogram VA 14. Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för förstudie sysselsättningsprojekt KilArena Tekniska nämnden godkänner dagordningen med dessa tillägg.

3 3(24) TN 57 Föregående mötes protokoll Ordföranden frågar om föregående mötes protokoll kan läggas till handlingarna och finner att så är fallet. Tekniska nämnden lägger föregående mötes protokoll till handlingarna.

4 4(24) TN 58 Dnr TN 12/83(6) Antagande av entreprenör för konstgräsentreprenad, Sannerudsvallen i Kil Kils kommun genom tekniska förvaltningen har begärt in anbud på rubricerad entreprenad. Begäran av anbud har skett via inbjudan samt godkänd databas. Vid anbudstidensutgång den 23 april 2012 har fem anbud inkommit. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet samt att finansieringen ska ske med investeringsmedel från 2012 års investeringsbudget från projekt nr Konstgräsplan. Vidare föreslås att nämnden uppdrar till ordföranden att underteckna beställningen. Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska nämndens protokoll , 3 Tekniska chefens tjänsteskrivelse Förfrågningsunderlag Anbudsinbjudan Kompletterande förfrågningsunderlag KFU1, Inkomna anbud Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag.

5 5(24) TN 58, forts 1. Tekniska nämnden beslutar anta anbud nr 1, entreprenör Saltex AB som det mest fördelaktiga. 2. I enlighet med tidigare fattade beslut ska finansieringen ske med investeringsmedel från 2012 års investeringsbudget från projekt nr Konstgräsplan. 3. Tekniska nämnden uppdrar till ordföranden att underteckna beställningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

6 6(24) TN 59 Dnr TN 12/31(5) Antagande av entreprenör för sand, grus och krossmaterial Kils kommun genom tekniska förvaltningen har infordrat anbud på rubricerad entreprenad. Infordran av anbud har skett via inbjudan samt godkänd databas. Vid anbudstidens utgång den 19 april 2012 har ett anbud inkommit. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet och uppdrar åt ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Anbudsinbjudan Inkomna anbud Gatuchefens tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering, Anmälan av jäv Berndt Björkman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. Ordföranden Agneta Käld (KD) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden antar anbud nr 1, entreprenör Värmlandsschakt Ekonomisk förening som det mest fördelaktiga. 2. Uppdrar åt ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

7 7(24) TN 60 Dnr TN 12/34 Antagande av entreprenör för asfaltering Kils kommun genom tekniska förvaltningen har begärt in anbud för beläggningsunderhåll. Tekniska nämnden beslutade , 40 att anta NCC som beläggningsentreprenör. Innan överklagningstiden hade gått ut blev tekniska förvaltningen uppmärksammad på att NCC:s anbud innehåller ett formellt fel. Förvaltningen skickade då ut ett ändrat tilldelningsbeslut och hänvisar till att ett av anbuden innehåller ett formellt fel. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta det mest fördelaktiga anbudet och uppdrar till ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Anbudsinbjudan Tekniska förvaltningens anbudsutvärdering Gatuchefens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden antar anbud nr 2, entreprenör Skanska Asfalt och Betong som det mest fördelaktiga. 2. Uppdrar till ordförande i tekniska nämnden att underteckna beställningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

8 8(24) TN 61 Dnr TN 12/113(5) Antagande av offert för installation av brandlarm på Vikstaskolan, Kils kommun Brandskyddet på Vikstaskolan är eftersatt. Tekniska förvaltningen har därför tagit in offerter från tre olika firmor på ett automatiskt brandlarm kopplat mot SOS. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar anta offert från Telos Telemontage AB som den mest fördelaktiga och att finansieringen ska ske från investeringsbudget 2012 projekt nr Larmutrustning modernisering samt att uppdrag ges till tekniska nämndens ordförande att underteckna beställningen. Vik. fastighetschefen Lena Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Offerter från Siemens AB , Telos Telemontage AB och Swesafe AB Säkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden beslutar anta offert från Telos Telemontage AB på kronor avseende installation av brandlarm på Vikstaskolan. 3. I enlighet med tidigare fattade beslut ska finansieringen ske från tekniska nämndens investeringsbudget 2012 projekt nr Larmutrustning modernisering. 3. Uppdrar till tekniska nämndens ordförande att underteckna beställningen. Tekniska förvaltningen, vik. fastighetschefen

9 9(24) TN 62 Dnr 12/123 Förslag av genomförande av brandskyddsåtgärder Musikskolan, fastigheten Apotekaren 7, Kils kommun Fastigheten som inrymmer Musikskola och bildverksamhet har många brister ur brandskyddssynpunkt. Krav på åtgärder har framförts sedan långt tidigare vid Räddningstjänstens brandtillsyner. Okulärbesiktningar av fastigheten och brandskyddsdokumentation ( ) har utförts. Utifrån denna dokumentation har byggkonsult samt ventilationskonsult därefter arbetat fram detaljerade åtgärdslistor. Den totala kostnaden för åtgärderna uppskattas till ca kr. Åtgärderna är av tvingande art och tillsynsmyndigheten accepterar inte fler uppskov med genomförandet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att genomföra brandskyddsåtgärderna på Musikskolan, fastigheten Apotekaren 7, Kils kommun. Vidare föreslås att finansieringen ska ske från tekniska nämndens underhålls/reparationsbudget 2012 med ca kronor. Vik. fastighetschef Lena Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Vik. fastighetschefens tjänsteskrivelse Protokoll okulärbesiktning , Brandskyddslaget, Brandskyddsdokumentation Åtgärdslista (KUBJO) enligt Brandskyddsdokumentation daterad Åtgärdslista(VVS Plan) avseende ventilationsinstallationer enl Brandskyddsdokumentation daterad Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. 1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra brandskyddsåtgärderna på Musikskolan, fastigheten Apotekaren 7, Kils kommun. 2. Finansieringen ska ske från tekniska nämndens underhålls/reparationsbudget 2012 med ca kronor. Tekniska förvaltningen, vik. fastighetschefen

10 10(24) TN 63 Information från tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen informerar om följande: 1. Projektet kväverening 2. Kommunalt bidrag enskilda vägar 3. Trafikverkets bidrag enskilda vägar Nuläge om brandskyddsdokumentation 5. Fryksta kiosken 6. Avstängning av Storgatan 7. Panna Fageråsskolan 8. Avtal städtjänster 9. Samråd detaljplan för kommunhuset 10. Samråd detaljplan för fgh Sannerud 2:162 m.fl. 11. Samråd detaljplan för nya Runnevål 12. Utställning detaljplan för Fagerås gamla skola m.fl. 13. Egen kontrollprogram VA 14. Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för förstudie sysselsättningsprojekt KilArena Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

11 11(24) TN 64 Dnr TN 12/104(1) Budget 2013 samt plan Tekniska förvaltningen har tagit fram förslaget till budget 2013 samt plan för tekniska nämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska nämndens förslag till budget 2013 samt plan Jan Westerberg teknisk chef och Jonas Andersson ekonom redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska chefens tjänsteskrivelse Yrkanden Berndt Björkman (C) föreslår att nämnden begär utökning av driftbudgetramen med 975 tkr per år och utökning av investeringsbudgetramen med tkr år 2013, tkr år 2014 samt tkr år Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på det egna tilläggsyrkande och finner att nämnden har bifallit det. 1. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna tekniska nämndens förslag till budget 2013 samt plan Tekniska nämnden beslutar att begära utökning av driftbudgetramen med 975 tkr per år. 3. Tekniska nämnden beslutar att begära utökning av investeringsbudgetramen med tkr år 2013, tkr år 2014 samt tkr år Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, verksamhetsansvariga

12 12(24) TN 65 Dnr TN 12/25(5) Ekonomisk uppföljning till och med mars 2012 Tekniska förvaltningen redovisar uppföljning av drift och investeringar t.o.m. mars Ekonom Jonas Andersson redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska förvaltningens rapport Tekniska förvaltningens kommentarer till utfall t.o.m. mars 2012, Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden lägger den ekonomiska uppföljningen till och med mars 2012 till handlingarna. Tekniska förvaltningen, verksamhetsansvariga

13 13(24) TN 66 Dnr TN 12/107(3) Tekniska nämndens mål att införa utmanarrätt Kommunfullmäktige har beslutat om bland annat följande övergripande mål för planperioden Öppenhet för alternativa driftsformer. Kommunstyrelsen har valt som eget nämndspecifikt mål besluta om samma mål och strategi. I samband med detta har man beslutat att utbildning och utredning om alternativa driftformer ska ske under 2012 och beslut ska tas Tekniska nämnden beslutade i samband med budget för 2012 det nämndspecifika målet Vi inför utmanarrätt. Tekniska förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ändra tekniska nämndens mål vi inför utmanarrätt till att nämndens ledamöter skall utbildas i alternativa driftformer under Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Tekniska chefens tjänsteskrivelse Ordföranden Bernd Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ändra tekniska nämndens mål vi inför utmanarrätt till att nämndens ledamöter skall utbildas i alternativa driftformer under Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

14 14(24) TN 67 Dnr TN 12/108(2) Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för pumpstation och tryckledning Fryksta Tekniska förvaltningen håller på att se över ledningsnätet för vatten och avlopp, där ingår också pumpstationer. Avsikten med denna översyn är bland annat att se över var investeringsbehov finns. Det ingår också att se över var utbyggnad kan ske och hur den ska ske. Pumpstationen för avloppsvatten vid Fryksta är ett hinder för utbyggnad av avloppsledningsnätet och det innefattar också den tryckledning som går i riktning mot vattentornet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja fem miljoner kronor i 2012 års investeringsbudget till projektet pumpstation och tryckledning Fryksta. Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska chefens tjänsteskrivelse Wikon Wermlands konsults offert Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja fem miljoner kronor i 2012 års investeringsbudget till projektet pumpstation och tryckledning Fryksta. Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

15 15(24) TN 68 Dnr TN 12/114(2) Personalbyggnad Kils avloppsreningsverk samt tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för plåtarbeten p.g.a. stöld Projektet med kväverening på Kils avloppsreningsverk påbörjades Totalt har det anslagits 49,4 miljoner kronor till projektet. Det finns ett behov av större personalbyggnad på avloppsreningsverket. Enligt den senaste prognosen vad det gäller ekonomin så ser det ut att finnas cirka kronor kvar i projektet. Sedan tidigare har kronor tagits ur projektet för att finansiera plåtarbeten efter de stölder som skedde under Om man begär tilläggsanslag för dessa åtgärder finns cirka 1,2 miljoner kronor att tillgå för utbyggnad av personalbyggnad. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att genomföra utbyggnad av personalutrymmen på Kils avloppsreningsverk med alternativ 1, d.v.s. en utbyggnad på cirka 100 m2 med större omklädningsrum och fler kontor för en uppskattad kostnad till 1,5 miljoner kronor, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag enligt punkt 3. Vidare föreslås att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att kostnader för personalbyggnaden ska belasta projekt nr Kväverenig. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag av kronor för de plåtarbeten som utfördes i samband med de stölder som skedde sommaren Jan Westerberg teknisk chef redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Tekniska chefens tjänsteskrivelse Yrkanden Berndt Björkman (C) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägget att den uppskattade kostnaden höjs från 1,5 miljoner kronor till 2,3 miljoner kronor samt att finansieringen ska ske inom projektet kväverening. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att nämnden har bifallit det.

16 16(24) TN 68, forts 1. Tekniska nämnden beslutar att genomföra utbyggnad av personalutrymmen på Kils avloppsreningsverk med alternativ 1, d.v.s. en utbyggnad på cirka 100 m2 med större omklädningsrum och fler kontor för en uppskattad kostnad till 2,3 miljoner kronor samt att finansieringen ska ske inom projektet kväverening. 2. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag av kronor för de plåtarbeten som utfördes i samband med de stölder som skedde sommaren Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen

17 17(24) TN 69 Dnr TN 12/26(2) Uppföljning av intern kontroll 2012 / Kontrollansvarigs rapport belagda gator Gatuchefen har besiktat alla belagda gator som har kantsten och redovisar kontrollansvarigs rapport avseende belagda gator på tekniska nämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna kontrollansvarigs rapport belagda gator. Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Besiktningsprotokoll belagda gator Kontrollansvarigs rapport belagda gator Gatuchefens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden godkänner kontrollansvarigs rapport belagda gator. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

18 18(24) TN 70 Dnr TN 11/77 Revidering av gång- och cykelvägsplan för Kils kommun Tekniska nämnden antog gång- och cykelvägsplan för Kils kommun under Vid behov ska gång- och cykelvägsplanen revideras och nu finns det behov för en revidering av planen. Minskade medel i investeringsbudgeten 2012 gör att alla åtgärder som är med i planen och som är inplanerade under 2012, inte kan genomföras. Tekniska nämnden behandlade ärendet , 49 och beslutade att hänskjuta ärendet till nästa tekniska nämnds sammanträde i april. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att anta den reviderade gång- och cykelvägsplanen daterad Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Förslag till gång- och cykelvägsplan för Kils kommun Wikon:s problemstudie GC-trafik till och från Sannerudsskolan Gatuchefens tjänsteskrivelse Yrkanden Berndt Björkman (C) föreslår en komplettering på sidan 12 i Gång- och cykelvägsplanen, under rubriken Fagerås med följande lydelse: Gång- och cykelvägen mellan Sämjan och Fageråsskolan. Björn Tolén (M) uppmanar förvaltningen att prioritera säkrare gång- och cykelvägar för barnen som går till skolan. Agneta Käld (KD) yrkar bifall till både Berndt Björkmans och Björn Toléns yrkanden. Propositionsordning Ordföranden Berndt Björkman (C) ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att nämnden har bifallit det. Sedan ställer ordföranden proposition på Björn Toléns yrkande och finner att nämnden har bifallit det.

19 19(24) TN Tekniska nämnden beslutar att anta den reviderade gång- och cykelvägsplanen daterad Tekniska nämnden beslutar om komplettering på sidan 12 i Gång- och cykelvägsplanen under rubriken Fagerås med följande lydelse: Gång- och cykelvägen mellan Sämjan och Fageråsskolan. 3. Tekniska nämnden uppmanar förvaltningen att prioritera säkrare gång- och cykelvägar för barnen som går till skolan. Tekniska förvaltningen, gatuchefen

20 20(24) TN 71 Dnr TN 12/106(2) Ställplats för husbilar i Fryksta / Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr :02 Tekniska förvaltningen har i samarbete med fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag om att göra i ordning en ställplats för fem stycken husbilar i Fryksta. Ställplatsen ska vara belägen i anslutning till parkeringen vid Frykstakiosken och kommer att vara tillgänglig för husbilar dagligen mellan kl Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att införa fem stycken ställplatser för husbilar i Fryksta. Vidare föreslås att nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr :02, samt att dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj Gatuchef Therese Jäger redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr :02 med kartbilaga Gatuchefens tjänsteskrivelse Yrkanden Dragan Tesovic (S) föreslår att förvaltningen ska undersöka möjligheter för asfaltering av sträckan från V 714 och förbi Fryksta kiosken och till hundbadet. Propositionsordning Ordföranden Berndt Björkman (C) ställer proposition på Dragan Tesovics förslag och finner att nämnden har bifallit det. 1. Tekniska nämnden beslutar att införa fem stycken ställplatser för husbilar i Fryksta. 2. Tekniska nämnden beslutar om Kils kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i Fryksta nr : Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att undersöka möjligheter för asfaltering av sträckan från V 714 och förbi Fryksta kiosken och till hundbadet. RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter) Tekniska förvaltningen, gatuchefen

21 21(24) TN 72 Dnr TN 12/101(2) Remiss om revidering av lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun Nu gällande lokala ordningsföreskrifter antogs och kungjordes Kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har gjort en översyn av föreskrifterna och föreslår ett antal ändringar. Bland annat läggs regler till för grävning, trottoarpratare, uteserveringar och torghandel som bilagor till föreskrifterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 34 remitterade förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden för yttrande inför behandling av ärendet i kommunstyrelsen. Förvaltningen förslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna det lämnade förslaget på lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun. Tekniske chefen Jan Westerberg redovisar ärendet vid sammanträdet. sunderlag Nu gällande lokala ordningsföreskrifter, kungjorda i Värmlands läns författningssamling FS1996:27 Tekniska nämndens protokoll , 148 Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 34 Tekniska chefens tjänsteskrivelse Ordföranden Berndt Björkman (C) frågar nämnden om de kan besluta enligt förvaltningens förslag. Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna det lämnade förslaget på lokala ordningsföreskrifter för Kils kommun. Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen, tekniske chefen, gatuchefen

22 22(24) TN 73 Dnr TN 12/14(11) Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut perioden enligt tekniska förvaltningens förteckning. sunderlag Tekniska förvaltningens förteckning Tekniska nämnden har tagit del av anmälan av delegeringsbeslut.

23 23(24) TN 74 Dnr TN 12/15(8) Meddelanden Följande cirkulär, skrivelser, protokoll m.m. har kommit in till tekniska nämnden: 1. Kommunfullmäktiges protokoll , 48 Information om årsredovisning för Kils kommun för Kommunfullmäktiges protokoll , 50, Revisionsberättelse för år 2011 med tillhörande bilagorna Revisorernas redogörelse 2011, Granskningsrapporter lekmannarevisorer i de kommunala bolagen och Revisionsberättelser i de kommunala bolagen samt av KPMG upprättad Revisionsrapport över årsredovisningen Kommunfullmäktiges protokoll , 51, Fråga om ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar. 4. Kommunfullmäktiges protokoll , 57, Styrgrupp för det fortsatta arbetet med nya Sannerudsskolan om- och tillbyggnad i Kil. 5. Kommunfullmäktiges protokoll , 70, Medborgarförslag om hur Kils kommun ställer sig till att placera sittbänkar utmed gångbanan Kils centrum till Runnevål. 6. Samverkansnämndens protokoll , 2 Priser datorarbetsplatser och systemdrift Skrivelsen från boende i Vilda vänstern om avstängning av Storgatan. Tekniska nämnden har tagit del av ovanstående cirkulär, skrivelser, protokoll m.m.

24 24(24) TN 75 Dnr TN 12/16(7) Rapporten från deltagare i kurser och konferenser Agneta Käld (KD) rapporterar från en VA-utbildning för förtroendevalda i Stockholm den 15 december Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärenden 4-18. ***** Val av justerare, samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(20) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 26 januari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00

Sammanträdesdatum 2014-02-20. Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, torsdag 20 februari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246

Sammanträdesdatum 2013-12-19. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00. 4 Museum i Fagerås före detta bibliotek TN 13/246 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-12-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 december 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Godkännande av dagordning 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00

Sammanträdesdatum 2014-12-18. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-12-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden!

Sammanträdesdatum 2013-11-21. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-11-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 21 november 2013, kl. 13.00 OBS! Tiden! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Revisorernas övergripande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden 2011-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Tekniska nämnden 2011-01-26 Tekniska nämnden 2011-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken onsdag 26 januari 2011, kl. 16.00 Föredragningslista Val av justerare samt dag och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco

Sammanträdesdatum 2015-03-19. 3 Information om utveckling av Kils centrum och ombyggnation av Gröna Torget, Sweco TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-03-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 mars 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av

Läs mer

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55

Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset Forshaga, torsdag 8 november 2012, kl. 14.00-15.55 Angelica Rage (S), ordförande Kenneth Eriksson (S) Georg Forsberg (C) Mats Notini (FP) ÖVRIGA ÖVR

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD)

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Marie Stahl, stabschef. Annika Casteberg (KD) 1(18) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.00-20.30 Paragrafer 74-86 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45

Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 november 2013, kl. 15.00-16:45 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Birgit Bergman-Blank (S)

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(13) Socialnämnden 2011-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 27 april 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer