Kultur- och fritidsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Tid Onsdagen den 20 mars 2013 kl. 13: Ajournering kl Plats Kalmar Teater, konferensrummet vån 2 Omfattning ande Marianne Dahlberg, ordförande (S) Ingegerd Petersson, vice ordförande (C) Daniel Fransson (S), Pernilla Frid (S) Liselotte Ross (V) Peter Forsberg (FP) Ola Ljung (S), ersätter Jussi Gröhn (S) Samim Salah Ahmed (V), ersätter Lasse Johansson (S) Övriga Bo Eklinder, tf. förvaltningschef Pia Axeheim, sekreterare Jan Botö Röjås, verksamhetsutvecklare Per-Ola Johansson, enhetschef Sophia Sundlin, ungdomsombud Anki Lagercrantz, ungdomsombud/fritidsledare Cecilia Johansson, ekonom Johan Ericson, enhetschef Suzanne Hammargren, bibliotekschef Doris Aronsson, enhetschef Leif Holmström, enhetschef Sekreterare Pia Axeheim Anslaget på kommunens anslagstavla den

2 2 (16) Justeras Marianne Dahlberg ordförande Pernilla Frid

3 3 (16) särenden 15 Godkännande av dagordningen Kultur- och fritidsnämnden godkänner den utskickade kallelsen/dagordningen. 16 Förra protokollet Det finns inga frågor eller synpunkter på förra protokollet, som läggs till handlingarna.

4 4 (16) 17 Stipendieansökan X-Plosion Dnr KFN 2012/0161 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 26 februari 2013, samt X-Plosions stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. X-plosion är en discogrupp som består av flickor i årsåldern, som tränar och tävlar för Kalmar Dansinstitut. Gruppen är uttagen för att representera Sverige i VM i gruppdisco i Polen december Stipendium söks för kostnader för resor och uppehälle. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå X-Plosions stipendieansökan eftersom den inte uppfyller kriterierna för stipendium.

5 5 (16) 18 Stipendieansökan Pelle Hybbinette Dnr KFN 2012/0167 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 27 februari 2013, samt Pelle Hybbinettes stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. Hybbinette, Böck och Fager söker stipendium för deltagande i internationell tävling i snöskulptur i Schweiz december Stipendium söks för täckande av reskostnader som uppges till kronor per person. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Pelle Hybbinettes stipendieansökan eftersom den inte uppfyller kriterierna för stipendium.

6 6 (16) 19 Stipendieansökan Kristoffer Lundell Dnr KFN 2013/0002 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 27 februari 2013, samt Kristoffer Lundells stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Kristoffer Lundells stipendieansökan eftersom den inte uppfyller kriterierna för stipendium.

7 7 (16) 20 Stipendieansökan Mattis Grusell och David Ekströmer Dnr KFN 2013/0003 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 27 februari 2013, samt Mattis Grusells och David Ekströmers stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. Mattis och David har producerat musik och skivor sedan David har gått Stage4You och Mattis har läst ljudteknik. De arbetar nu på varsin soloskiva och söker stipendium med ospecificerat belopp för omkostnader kring dessa. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Mattis Grusell och David Ekströmers stipendieansökan med kronor per person.

8 8 (16) 21 Stipendieansökan - Spinnrockarna Dnr KFN 2013/0020 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 27 februari 2013, samt Spinnrockarnas stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. Spinnrockarna har långsiktigt bedrivit träning för att få fram Sveriges bästa danspar och resultatet blev ett världsmästarpar i bugg Stipendium söks med ospecificerat belopp. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå Spinnrockarnas stipendieansökan eftersom den inte uppfyller kriterierna för stipendium.

9 9 (16) 22 Stipendieansökan Ida Olsson Dnr KFN 2013/0023 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och kulturutvecklare Björn Samuelssons skrivelse den 27 februari 2013, samt Ida Olssons stipendieansökan. Kriterier för utdelning av stipendium: Kultur och fritidsnämndens stipendier är avsedda som personligt stöd till utveckling för aktiva inom kultur-, idrotts- och föreningslivet i Kalmar. Ida Olsson är sångerska och låtskrivare, som sedan sommaren 2012 levt på sin musik. Ida är med i Talangcoachingprojektet. Hon söker stipendium med ospecificerat belopp för att kunna göra klart sin debutskiva, sannolikt i USA och vidareutveckla sin soloakt. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Ida Olssons stipendieansökan med kronor.

10 10 (16) 23 Ansökan om bidrag till sommarsimskola Dnr KFN 2012/0130 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och verksamhetsutvecklare Jan Botö Röjås skrivelse den 1 mars 2013, samt Kalmar Simsällskaps bidragsansökan. Kalmar Simsällskap har sedan många år bedrivid sommarsimskolor. Tidigare har detta gjorts på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen men sedan 2011 ges istället ett årligen beslutat bidrag till verksamheten. Under 2012 genomfördes simskolor på två platser, Äventyrsbadet och Kolbodabadet. Antalet deltagare var 320 barn och ungdomar. Simsällskapets sommarsimskola fungerar väl och är uppskattad av deltagarna. Bidraget från kultur och fritidsnämnden bidrar till att anmälningsavgiften kan hållas nere vilket gör att fler kan ta del av utbudet. Kalmar Simsällskap beviljas ett bidrag om kronor för att bedriva sommarsimskola under Verksamhetens omfattning förutsätts bedrivas i minst samma omfattning som tidigare år. En redovisning av antalet deltagare, platser som verksamheten bedrivits på och en redovisning av verksamhetens utgifter och intäkter ska lämnas till kultur- och fritidsnämnden senast den 30 september Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt förvaltningen att under 2013 ta upp diskussioner med Kalmar Simsällskap om upplägg av verksamheten inför 2014 års sommarsimskoleverksamhet.

11 11 (16) 24 Särskilt stöd till ridsporten Dnr KFN 2013/0047 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och verksamhetsutvecklare Jan Botö Röjås skrivelse den 1 mars Kommunfullmäktige har anvisat särskilda medel för en satsning på ridsporten i Kalmar. Medel finns med 1 miljon kronor årligen under tre år. Medlen ska fördelas i samråd med föreningar inom ridsporten. Kriterierna har tagits fram i samråd med ridsportföreningar som bedriver ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att för utom de gällande allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag ska följande kriterier gälla för beviljande av bidrag inom bidragskategorin Särskilt stöd till ridsporten : Bidrag kan utgå för ny- till- eller ombyggnad. Bidrag kan utgå till inventarieanskaffning och reparationer. Bidrag kan utgå till utveckling, utbildning och samarbete mellan ridsportföreningarna. I bidragsansökan upptas förutom de direkta kostnaderna, värdet av ideell arbetsinsats och materialsponsring. Ett preliminärt bidrag beviljas beräknat på den finansieringsplan föreningen lämnar vid ansökan. När föreningen slutredovisar kostnaderna fastställer kultur- och fritidsnämnden det slutliga bidraget. Bidrag beviljas inte för påbörjade projekt eller investeringar.

12 12 (16) 25 Svar angående granskning av upphandling och avtal med externa utövare samt tillämpning i praktiken Dnr KFN 2013/0035 Tf. förvaltningschef Bo Eklinders och enhetschef Per-Ola Johanssons skrivelse den 26 februari Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av revisionsrapporten Granskning av upphandling och avtal med externa utövare samt tillämpning i praktiken. Enligt granskningsrapporten bedöms kultur- och fritidsnämndens interna kontroll tillräcklig avseende granskat förfrågningsunderlag, upphandling och avtal angående städtjänster. Med anledning av granskningen kommer kulturoch fritidsnämnden inte att vidta några speciella åtgärder annat än att ta till sig rapportens rekommendationer och tips för framtida upphandlingar och avtal. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta kultur- och förvaltningens svar till kommunens revisorer som sitt eget, och skicka svaret till kommunens revisorer.

13 13 (16) Informationsärenden 26 Ungas fritid i Smedby Ungdomsombuden Sophia Sundlin och Anki Lagercrantz redovisar rapporten Ungas fritid i Smedby. Uppdraget: som kommer från kommunstyrelsen har varit att utreda och sammanställa befintliga verksamheter för målgruppen, ta reda på var och vad ungdomarna i utanförskap är och gör på sin fritid utifrån genus. Detta har gjorts genom dialog med skolorna, fritidsgården, föreningslivet, ideella organisationer, informella mötesplatser, intervjuer med nyckelpersoner, föreningsstatistik m.m. Uppdraget är kopplat till kommunens mål om barnfattigdom i budget 2012, där det uttalas att barnfattigdomen ska med alla medel bekämpas och att inget barn i Kalmar ska behöva vara utanför gemenskap och aktiviteter på grund av dålig ekonomi i hemmiljön. Uppdraget hör även till de särskilt uttalade prioriterade områdena kring ett mångkulturellt Kalmar, barn och ungdomar - kommunens framtid samt folkhälsa och jämlikhet. 27 Ungdomsombudens verksamhetsplan Ungdomsombuden Sophia Sundlin och Anki Lagercrantz redovisar ungdomsombudens verksamhetsplan för Genomlysning av fritidsgårdsverksamheten Tf. förvaltningschef Bo Eklinder informerar om den process som pågår utifrån kommunfullmäktiges uppdrag: Kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att i samråd med övriga nämnder göra en genomlysning av fritidsgårdarnas uppdrag, verksamhet och organisation med syftet att forma en verksamhet med hög kvalitet och hög grad av flexibilitet som kan möta nutida och framtida utmaningar. Pia Holgersson som har fått uppdraget har hittills intervjuat ett 40-tal företrädare från kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet samt från andra kommunala verksamheter. Uppdraget är att inventera nuläget och ge förslag på områden som kan utvecklas, några lösningar kommer inte att presenteras. i kultur- och fritidsnämnden den 25 april då Pia Holgersson kommer och presenterar sitt underlag

14 14 (16) 29 Budget 2014 och planering 2015 Ekonom Cecilia Johansson redovisar förvaltningens förslag till budget 2014 och planering 2015, som har arbetas fram i diskussion med presidiet. Handlingen ska kompletteras inför beslutet i kultur- och fritidsnämnden den 25 april Kulturcentrum/Kalmarfrysen Enhetschef Johan Ericson ger en lägesrapport över arbetet med Kalmarfrysen. Efter samråd med såväl samhällsbyggnadskontoret, räddningstjänsten, länsstyrelsen och KLS Ugglarps ser förvaltningen att det finns goda möjligheter att placera samtliga livsstilsaktiviteter i den tänkta fastigheten. En etablering kräver en detaljplaneändring då det idag är klassat som industrifastighet. i kultur- och fritidsnämnden den 25 april Tf. förvaltningschef informerar att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 5 mars uttalar att placeringen för ett nytt samlat kulturcentrum ska vara Tullslätten. I det fortsatta arbetet ska dialogen fördjupas med Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. Ordförande Marianne Dahlberg vill gärna se en medborgardialog/idémöte där verksamheterna i ett kommande Kulturcentrum diskuteras, det är viktigt ett en gemensam målbild skapas. 31 Stängning av Rocknebyfilialen på grund av flytt - filialbibliotekens öppettider under sommaren Bibliotekschef Suzanne Hammargren informerar om att biblioteksfilialen i Rockneby kommer att vara stängd under veckorna för att förbereda flytten till Rockneby Allaktivitetshus. Övriga filialbibliotek kommer att skifta sina öppettider under sommaren så att en filial är öppen varje dag. Detta gör att det också blir lättare med bemanningen. 32 Mötesplats Norrliden Kommunfullmäktige beslutade att från och med den 1 januari 2013 föra över medborgarkontoret i Norrliden från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. För att driva medborgarkontoret finns en tjänst inrättad. I samband med att kultur- och fritidsnämnden övertog ansvaret för

15 15 (16) verksamheten blev tjänsten vakant. Tjänsten är fortfarande vakant. Bergaviks filialbibliotek har under en övergångsperiod ansvar för medborgarkontorets löpande informationsverksamhet. Denna verksamhet bedrivs i samma omfattning som tidigare. Kommunfullmäktige har uttalat att nya medborgarkontor bör lokaliseras till bibliotek och servicepunkter. Förvaltningen önskar få ett uppdrag att jobba med projektet Mötesplats Norrliden, för att i samverkan med skola, socialförvaltning, föreningar, näringslivet, studieförbund, boende med flera, skapa en mötesplats. i kultur- och fritidsnämnden den 25 april Frisknärvaro och sjukfrånvaro Enhetschef Per-Ola Johansson redovisar kultur- och fritidsförvaltningens frisknärvaro och sjukfrånvaro 2012 jämfört med övriga förvaltningar i Kalmar kommun. Kultur- och faritidsförvaltningens frisknärvaro och sjukfrånvaro januari 2013 redovisas också. 34 Övriga frågor Ordförande Marianne Dahlberg föreslår att nästa kultur- och fritidsnämnd den 25 april blir ett heldagsmöte, eftersom det är så många ärenden på dagordningen. 35 Delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas: Anställningsbeslut för: 1. Håkan Bergcrantz, handläggare inom biblioteket, utökning av tjänst 4 timmar/vecka Emelie Nilsson, café- och garderobspersonal vid Kalmar Teater, timanställning Lena Sandberg, vikarierande bibliotekarie, timanställning Carola Johansson, vikarierande bibliotekarie, timanställning Veronica Nilsson, vikarierande bibliotekarie, timanställning Emelie Svensson, vikarierande biblioteksassistent, timanställning Anne Haugaard, café- och garderobspersonal vid Kalmar Teater, timanställning

16 16 (16) 8. Kjell Persson, publikvaktmästare vid Kalmar Teater, timanställning Anna Höglund, café- och garderobspersonal vid Kalmar Teater, timanställning Jeanette Gardelin, vikarierande fritidsledare, 100 % Arnel Vuckic, vikarierande fritidsledare, 100 % Utbildning, kurser och konferensdeltagande för förtroendevalda: 1. Marianne Dahlberg och Ingegerd Petersson, deltar på Erfarenhetskonferens i Stockholm Arrangemang. Projekt och utvecklingsmedel: 1. Dnr KFN 2013/0016. Ansökan från Kalmar Internationella Kulturförening om startbidrag till ny förening. 2. Dnr 2013/0001. Ansökan från Afganska kulturföreningen för bidrag till nyårsfirande.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Nolia City Konferens, Styrelserummet Tisdag den 6 mars 2012, kl 09.30-15.30 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Andreas Arvidsson Justeringens tid och plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26 Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26 Plats och tid Nya Ankarskolan, Träslövsläge, kl. 14.00-18.05 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson

P-O Millberg, Truls Olin, Lars Nellde, Britt-Marie Bengtsson Kultur- och turismnämnden 2008-09-02 43 Plats och tid Boda kvarn, kl 16.00 Beslutande Cecilia Björk (s), Nicklas Adamsson (mp), Leiph Ericson (s), Solbritt Eriksson (s), Marianne Tronelius (s), Inga Eriksson

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55

Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-03-26 Tid kl 13.00-16.15 Plats Omsorgsförvaltningen, Skeppsbrogatan 55 Omfattning 37-54 ande Steve Sjögren (S) ordförande Gunnel Akinder (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s)

Claes Diurhuus-Gundersen (m) Anne-Margret Fransson Modliba (s) Sammanträdesprotokoll 1(21) 2011-10-05 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00-15.25 ande Nils Ingmar Thorell (fp) Anders P Petersson (s) Claes Diurhuus-Gundersen

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 17:00-19:00 Plats Björkhaga samlingssal Påryd Omfattning 23-41 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21)

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-04 1 (21) Plats och tid Starby konferens, Vadstena, kl 13:00-15:30 Plats och tid Beslutande Elisabeth Moborg, S Maud Steen, C Lindhia Peterson, M Elin Bäckström, S Krister

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer