Bo Lilljeqvist (m) Lage Jansson (m) 57-69, Uno Arfvidsson (fp) Lennart Ehrsäter (kd) Nicklas Steorn (mp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Lilljeqvist (m) Lage Jansson (m) 57-69, 71-81 Uno Arfvidsson (fp) 57-59 Lennart Ehrsäter (kd) 57-58 Nicklas Steorn (mp)"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001, kl Bo Ivgren (m) ordförande Claes Ericsson (m) Carina Winza-Deshayes (m) ersättare för Elwe Nilsson (m) Jörgen Hellberg (fp) 57-69, Maj Birgersson (kd) Ove Ekström (c) Ove Larsson (s) John Droguett (s) Svein Tryti (v) Lage Jansson (m) ersättare för Jörgen Hellberg 70 Uno Arfvidsson (fp) ersättare för Johan Droguett (s) Bo Lilljeqvist (m) Lage Jansson (m) 57-69, Uno Arfvidsson (fp) Lennart Ehrsäter (kd) Nicklas Steorn (mp) Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Kristina Berglund, stadsarkitekt Uno Lindberg, teknisk chef Margareta Bergström, städchef Christer Sjöborg, 1:e byggnadsinspektör Birgitta Gunolf, administrativ chef Stig Ståhlberg, Projektstrategerna AB Ove Larsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Birgitta Gunolf Paragraf Ordförande Bo Ivgren Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum (1)

2 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 2 (35)

3 Innehållsförteckning: Etableringsstudie Vallentuna centrum, rapport...4 Trafikplan, antagande av analysdelen...5 Upphandling av städtjänster...6 Program för detaljplan för området öster om Mörbyvägen...8 Lindholmen C, detaljplan enkelt förfarande, antagande...9 Salby 2:5, bygglov...10 Säby 27:1, bygglov...12 Bällsta 2:19, Bällstaberg, bygglov...13 Garns-Gillberga 1:16, bygglov...14 Bygglov Vreda 1:33 överklagande...16 Ormsta 1:329, bygglov...17 Garns-Ekskogen 1:395, bygglov...18 Preliminär arbetsplan för planskild korsning i Vallentuna centrum, information...20 Avskaffande av tomtkön...21 Avtal mellan Vallentuna kommun och Vallentuna Vägförening om övertagande av väghållningen i centralorten...22 Bällstaberg 2, exploateringsavtal...23 Avtal om markupplåtelse för Bällstabergsvägen...24 Avtal om VA-anslutning med Gröndals samfällighetsförening...25 PLU , yttrande till KS...27 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation från , rapport...29 Lindöberg, detaljplan, samråd...30 Studiebesök...32 Uthyrning av fastighet...33 Begravningsplats...34 Anmälningar...35 Sid 3 (35)

4 Etableringsstudie Vallentuna centrum, rapport AU 56 SBN 57 Stig Stålberg från Projektstrategerna AB informerar om genomförd etableringsstudie för Vallentuna centrum gällande detaljhandelns utveckling. Syftet med studien har varit att beräkna den potential som finns för nyetablering av butiker inom den egentliga detaljhandeln på mellanlång sikt förslå lämplig omfattning av framtida utbyggnad samt principer för butikssammansättning och fördelning av lokalytor på olika branscher göra en bedömning av aktuella butikslägen utifrån den genomgång av tillgängligt marknadsunderlag och kvalificerade marknadsbedömningar föreslå strategiska förbättringar av den kommersiella centrumstrukturen redovisa möjliga kontorsetableringar med intresse av goda centrumlägen och principer för fördelning av kontor. Ordförande tackar för informationen. 4 (35)

5 Trafikplan, antagande av analysdelen SBN 58 Föreligger Trafikplan del 1, analysdelen för ställningstagande. Del 2 med förslag till förändringar har skickats ut som information för senare ställningstagande. Analysdelen är behäftad med vissa felaktigheter av redaktionell karaktär. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande Bo Ivgren yrkar att samhällsbyggnadsnämnden fastställer Trafikplan, del 1, analysdelen efter redaktionella ändringar. Enligt ordförandes yrkande. 5 (35)

6 Upphandling av städtjänster AU 75 SBN 59 Dnr Kommunfullmäktige beslutade om att upphandla 35 % av städytan i ett första steg och senare ytterligare 15 % samt att verksamheten skulle utvärderas efter 18 månader. Vid framtagandet av förfrågningsunderlaget har samråd skett med representanter för grundskoleförskole- och fritidsförvaltningen. Med anledning av upphandlingens omfattning och volym valdes selektiv upphandling enligt LOU och har annonserats i Official Journal och även i Anbudsjournalen. Då det finns flera fördelar med att anta mer än ett företag, till exempel konkurens och ökad flexibilitet, har en utvärdering på objektsnivå gjorts. Efter denna utvärdering utkristalliseras en uppdelning av städobjekten på två entreprenörer som mest lämplig. En analys av nuvarande kostnad för städning i egen regi för de aktuella städobjekten jämfört med den aktuella entreprenadkostnaden visar att totalkostnaden är ca 5% lägre med entreprenad. Skillnaden förklaras av lägre städkostnad för grundskoleförvaltningen som valt att sänka städkvaliteten, det vill säga i huvudsak tidsåtgången, för sina objekt. För övriga förvaltningar är städkostnaden oförändrad totalt sätt, däremot finns skillnader mellan olika enskilda objekt. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta anbud från företag 2 och 3. utvärdering av städverksamheten ska ske sommaren 2002 som underlag för beslut om den framtida organisationen. Ordförande påminner om att sekretess föreligger i ärendet. Yrkanden i samhällsbyggnadsnämnden: Ove Larsson (s) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden avbryter upphandlingen och återrapporterar till kommunfullmäktige för att få nytt beslut i ärendet. Ordförande Bo Ivgren yrkar bifall till förvaltningens förslag. 6 (35)

7 Enligt ordförandes yrkande. Reservation: S-gruppen och Svein Tryti (v) reserverar sig emot beslutet. 7 (35)

8 Program för detaljplan för området öster om Mörbyvägen AU 57 SBN 60 Syst f plan Beslut om avtal med Norrortstomter AB avseende markbyten och exploatering godkändes av kommunfullmäktige I avtalet anges att ett område om cirka 1000 m² av fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:59, 1:160 och 1:436 ska överlåtas av kommunen till Norrortstomter AB. Området förutsätts inrymma byggrätt för bostäder och lokaler. Ett program har upprättats för detaljplan för området öster om Mörbyvägen. Arbetsutskottets förslag: Programmet sänds ut på samråd. Nämnden uttalar att antalet bilplatser tillgängliga för alla bör vara oförändrat. Enligt arbetsutskottets förslag. 8 (35)

9 Lindholmen C, detaljplan enkelt förfarande, antagande AU 58 SBN 61 Syst f plan Detaljplanen var utsänd på samråd under tiden Inkomna yttranden samt de bearbetningar och ändringar som skett efter samrådet framgår av Särskilt utlåtande under rubriken Samrådsredogörelse. Detaljplanen var utsänd på underrättelse under tiden Efter underrättelsen har en redaktionell ändring av planen utförts. Inkomna synpunkter och förändringar framgår av Särskilt utlåtande under rubriken Utlåtande. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för Centrala Lindholmen upprättad , redaktionellt ändrad (under förutsättning att kommunfullmäktige har godkänt tilläggsavtal till exploateringsavtal före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde). Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 9 (35)

10 Salby 2:5, bygglov AU 59 SBN 62 Syst f bygglov Sökande: Dnr 280/00. Jenny Andersson & Mikael Grass, Wilhemsro Salby, Vallentuna. Ärendet: Nybyggnad av enbostadshus, cirka 110 m², med inredningsbar vindsvåning. På fastigheten finns idag ett äldre bostadshus på cirka 40 m². Planer med mera: Fastigheten ligger: utanför detaljplanerat område och berörs inte av några riksintressen beträffande kulturminnesvård, naturvård, friluftsliv eller Stockholm/Arlanda flygplats. enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram inom kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. Enligt rekommendation i översiktsplan 90 kan ny bebyggelse tillkomma endast som smärre komplettering (1-2 hus) till befintlig bebyggelse. Placering och utformning av bebyggelse skall ske med särskild hänsyn till kulturmiljön. En fornlämning ligger intill fastigheten. Remissyttranden: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet anser om ett tidigare inlämnat förslag att bygglov inte är acceptabelt ur fornminnes- och kulturmiljösynpunkt på grund av närheten till en fornlämning samt omfattande markuppfyllnader. Efter detta har sökanden inkommit med nytt förslag med samma placering av byggnaden men utan markuppfyllnader utan istället höga socklar. Länsstyrelsen vill då inte ta ställning till förslaget med hänvisning till att de är besvärsinstans i bygglovärenden och hänvisar i stället till den kompetens som finns inom Vallentuna kulturförvaltning. Kulturnämnden anser att den föreslagna nybyggnadens läge ej överensstämmer med och skulle bryta av starkt mot den äldre bebyggelsen. Salby ingår i ett stråk med väl bevarad bebyggelse, med ett stort antal äldre timrade byggnader och med väl bevarat vägnät och bystruktur. Närheten till fornlämning Raä 22 gör också placeringen olämplig. Därmed avstyrker kulturnämnden den föreslagna nybyggnaden av enbostadshus. Myndighetsnämnden för teknik och miljö svarar att det går att ordna avlopp för endast ett bostadshus på fastigheten. Sökanden avser inte 10 (35)

11 heller att anordna avlopp till det befintliga äldre huset utan endast till det föreslagna nya bostadshuset. Infiltration av avloppet måste förläggas direkt söder om den föreslagna byggnaden och anordnas som förhöjd infiltration, vilket innebär att marken i denna del av tomten kommer att höjas med cirka 0,5 m. Elverket har inget att erinra mot föreslagen nybyggnation. Yttrande från sakägare: Berörda grannar är tillskrivna. Sista svarsdatum är Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: Samhällsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen har vid flera tillfällen diskuterat utformning och placering av byggnaden med sökanden. Bland annat har kulturförvaltningen föreslagit att det nya huset placeras i vinkel mot det befintliga för att få en mer traditionell gårdsbildning. Sökanden har dock velat hålla fast vid placering enligt inlämnat förslag. De har dock i det reviderade förslaget tagit bort markuppfyllningarna runt huset. Hustypen har diskuterats, där vi föreslagit en möjligen lite mindre byggnad med förhöjt väggliv och mer användbar vindsvåning. Den skulle ansluta bättre till befintlig gammal bebyggelse, vilket vi tycker är angeläget i denna kulturhistoriskt värdefulla miljö, särskilt med tanke på det exponerade läget mot fälten vid Långhundraleden. Sökanden ser dock den föreslagna hustypen som ekonomiskt fördelaktig. Eftersom markuppfyllningar borttagits och sökanden har för avsikt att måla huset i faluröd kulör och ha tegelröda betongpannor på taket, som en anpassning till platsen, anser samhällsbyggnadsförvaltningen att bygglov ändå kan beviljas. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med hänvisning till planoch bygglagen 8 kap 12. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 11 (35)

12 Säby 27:1, bygglov AU 60 SBN 63 Syst f bygglov Sökande: Dnr 387/00. Fredrik Söderholm, Smedbystigen 3, Vallentuna Ärendet: Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett förråd på 28 m 2 samt ett garage på 44 m 2. Planer med mera: Enligt gällande detaljplan D får den största sammanlagda byggnadsarean för carport/garage/förråd vara högst 60 m 2. Yttrande från sakägare: Svar från berörda grannar skall inkomma senast Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: Den sammanlagda byggnadsarean för garaget och förrådet blir 72 m 2, vilket överskrider de enligt detaljplanen föreskrivna 60 m 2 med 12 m 2. Då ytan ändå är uppdelad på två byggnader avviker åtgärden ej från syftet med planen och ansökan kan därmed ses som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till stadsarkitekten att bevilja bygglov med mindre avvikelse enligt Plan- och bygglagen 8 kap 11. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 12 (35)

13 Bällsta 2:19, Bällstaberg, bygglov AU 61 SBN 64 Syst f bygglov Sökande: Dnr 81/01. JM AB, Region Uppsala, Box 1334, Uppsala Ärendet: Ansökan avser nybyggnation av 7 flerbostadshus med 2 till 3 våningar i Bällstaberg strax nordost om den kommande Bällstabergsskolan. Antalet lägenheter är totalt 45 stycken, varav drygt hälften är 1-2:or och resterande är 3-5:or. Samma hustyp har byggts i en tidigare etapp. Mindre förändringar har gjorts i planlösningarna. Fasadernas färgsättning kommer att ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Planer med mera: Den gällande detaljplanen D föreskriver bostadshus i 2 eller 3 våningar med möjlighet att inreda vind. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: Inga planavvikelser har hittills konstaterats. Granskningen av ärendet är inte avslutad. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till stadsarkitekten att bevilja bygglov med hänvisning till plan- och bygglagen 8 kap 11 när granskningen är avslutad. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 13 (35)

14 Garns-Gillberga 1:16, bygglov AU 62 SBN 65 Syst f bygglov Sökande: Dnr 76/01. Håkan Berg, Möckelåkra, Eksjö Ärendet: Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus med byggnadsarea 77,9 m² och ett sovloft om cirka 30 m² vilket tillsammans blir 107,9 m² bruttoarea, samt ett uthus med bruttoarea 46 m² i en våning utan inredd vind. Planer: Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Bakgrund: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i ett ärende om förhandsbesked. Ansökan avsåg uppförande av två 1,5-planshus med byggnadsarea 104 respektive 82 m² samt ett tvåbilsgarage med 56 m² byggnadsarea. Nämnden beslöt: Förhandsbesked meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom markanvändningen ej bedöms lämplig och strider mot översiktsplanens riktlinjer och därmed mot kraven i PBL 2 kap. Sökanden upplyses om att samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på en prövning av ett fritidshus med max 80 m² bruttoarea och ett uthus med max 40 m² i en våning. Remissyttranden: Myndighetsnämnden tillstyrker åtgärden eftersom va-frågan går att lösa. Yttranden från sakägare: Ägare till Garns-Gillberga 1:2, 1:6, 1:10 samt styrelsen för Grundvik vägsamfällighet har givits möjlighet att inlämna skrivelse. Ägarna till Garns-Gillberga 1:2 och 1:6 är negativa till den föreslagna åtgärden. Gemensamma synpunkter är att man tycker husen är för stora, passar inte in i området och att samhällsbyggnadsnämnden inte ska medge större hus än m² samt oro för att en enskild avloppslösning kommer att skada miljön i området. Ägaren till Garns-Gillberga 1:10 är positiv till den föreslagna åtgärden och deltar inte i vägsamfällighetens negativa skrivelse. Ägaren ifrågasätter också om vägsamfälligheten har mandat att yttra sig om annat än som har att göra med själva vägen inom området. Styrelsen för Grundviks vägsamfällighet är negativ till den föreslagna åtgärden och som grund för detta anförs bland annat att byggnaderna är för stora samt och att man under inga omständlig- 14 (35)

15 heter skall medge större byggnader än vad som angavs i förhandsbeskedet (80+40 m²). Inget har framförts beträffande anslutning av fastighetens utfart till vägsamfällighetens väg. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: De föreslagna byggnaderna är utformade med stående träpanel, något förhöjt väggliv samt cirka 30 % taklutning. Bostadshusets bottenyta är 77,9 m². Takets lutning medger att ett sovloft om cirka 30 m² kan ordnas. De föreslagna byggnadernas bruttoarea avviker något från översiktsplanen och det tidigare meddelade förhandsbeskedet (80+40m²). Förvaltningen anser att de föreslagna byggnaderna väl ansluter till förvaltningens riktlinjer för byggande på landsbygden samt att byggnaderna inte kommer att påverka områdets naturvärden och friluftsintressen negativt. Förslaget är enligt förvaltningens bedömning förenligt med kraven i plan- och bygglagen 2 och 3 kapitlen och bör därför accepteras. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov med hänvisning till plan- och bygglagen 8 kapitlet 12. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tala med sökande om att finna ett alternativt utförande till föreslagen kombination av tre fönster. Ove Ekström (c) yrkar avslag på Bo Ivgrens tilläggsyrkande. Enligt ordförande Bo Ivgrens yrkande. 15 (35)

16 Bygglov Vreda 1:33 överklagande SBN 66 Syst f plan Stadsarkitekt Kristina Berglund lämnar en orientering i ärendet där Infrateknik AB SLI överklagat av kommunen beviljat bygglov inom Vreda 1:33. Ordförande tackar för orienteringen. 16 (35)

17 Ormsta 1:329, bygglov AU 63 SBN 67 Syst f bygglov Sökande: Dnr 23/01. Ulf Gustavsson, Värmlandsvägen 5, Vallentuna Ärendet: Ansökan avser tillbyggnad av befintligt bostadshus med 19 m² samt nybyggnad av komplementbyggnad om 18 m². Det befintliga bostadshusets areal är, efter en tillbyggnad 1976, 162 m². Komplementbyggnaden föreslås ligga 0,3 m från tomtgräns mot Ormsta 1:330. Planer med mera: Enligt detaljplanen för området (B ) får tomten bebyggas med endast en bostadsbyggnad med en areal ej överstigande 120 m². Uthus får endast uppföras där byggnadsnämnden prövar detta oundgängligen nödvändigt och får ej givas större yta än 30 m². Enligt planen får byggnad inte uppföras på mindre avstånd från fastighetsgräns än 6 m, uthus får dock uppföras på mindre avstånd om grannen medger detta. Berörd granne har medgivit detta. Den föreslagna åtgärden strider således mot detaljplanen på följande sätt: Tillåten byggnadsyta för bostadsbyggnaden överskrids med totalt cirka 60 m². Yttrande från sakägare: Berörda grannar har genom sökandens försorg underrättats och utan erinran skrivit på förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: Förutsättningar för bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 11 saknas enligt förvaltningens bedömning, eftersom åtgärden inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med syftet med detaljplanen. Arbetsutskottets förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Enligt arbetsutskottets förslag. 17 (35)

18 Garns-Ekskogen 1:395, bygglov Au 64 SBN 68 Syst f bygglov Sökande: Dnr 66/01. Susann Oliveskog, Älgeby väg 20, Brottby Ärendet: Ansökan avser tillbyggnad av ett enplans fritidshus med en övervåning om cirka 96 m² samt tre takkupor. Invändig takhöjd är 1,89 m. Fritidshusets befintliga bruttoarea är 81,6 m². Planer med mera: Fastigheten ligger inom Garns-Ekskogens fritidshusområde. Tillåten byggrätt inom området för huvudbyggnad är 50 m² bruttoarea, vind får inte inredas. Huvudbyggnad får inte uppföras till större höjd än 3,50 meter Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: Den föreslagna övervåningen är utformad med ett brutet sadeltak (mansárdtak) och tre takkupor. Byggnadshöjden kommer enligt ritningen att bli cirka 4,5 meter. Byggnadshöjden är enligt ritningen cirka 1,10 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. Enligt plan- och byggförordningens definition av våning skall som våning räknas även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas, om den beräknade byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. Enligt Boverkets byggregler skall rumshöjden i bostads- och arbetsrum vara minst 2,40 meter. I småhus får dock rumshöjden i vindsvåning vara 2,30 meter. Den föreslagna övervåningen med tre takkupor och invändig takhöjd 1,89 meter, avses att användas till förråd. Den låga takhöjden innebär att ytan inte ingår i husets bruttoarea. Förvaltningen bedömer dock att vinden trots detta kan användas för bostadsändamål och därmed strida mot planens syfte. Tillbyggnaden strider mot detaljplanen på tre sätt: Tillåten byggnadshöjd överskrids med cirka 1,0 meter. Övervåningen strider mot detaljplanens syfte. Inredning av vind Huvudsyftet med planändringen som utfördes och som bland annat innebar att tillåten bruttoarea minskades från 80 till 50 m² var att motverka permanentboende inom fritidshusområdet då detta medför en ökning av redan existerande va-problem inom området. Tillbyggnaden strider mot detaljplanen på två sätt och kan inte anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen förenlig med dess syfte. Tillbyggnaden strider således mot plan- och bygglagen 8 kapitlet (35)

19 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå ansökan om bygglov med hänvisning till att åtgärden inte innebär en mindre avvikelse från detaljplanen och förenlig med dess syfte, därmed strider åtgärden mot plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 19 (35)

20 Preliminär arbetsplan för planskild korsning i Vallentuna centrum, information AU 65 SBN 69 Dnr Vägverket har i samverkan med kommunen och SL låtit upprätta preliminär vägarbetsplan samt järnvägsplan för planskild korsning i Vallentuna centrum. Förslaget bygger på det av kommunfullmäktige förordade alternativet som innebär att järnvägen höjs över en rondell för de två korsande vägarna. Stadsarkitekt Kristina Berglund redovisar den preliminära arbetsplanen. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande Bo Ivgren yrkar att innan detaljplanförslag läggs fram skall alternativet med eko-dukt vara lika grundligt belyst som nu liggande förslag. Enligt ordförande Bo Ivgrens yrkande. 20 (35)

21 Avskaffande av tomtkön AU 66 SBN 70 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen vill med beaktande av att dels kommunen under en 20-årsperiod producerat endast ett 60-tal småhustomter för förmedling genom kommunens tomtkö, dels enligt de senast antagna bostadsbyggnadsprognoserna kommer att producera endast ett 25-tal småhustomter på kommunens mark den närmaste 10-årsperioden, dels ock bostadssektorn genom omfattande statliga avregleringar blivit mer marknadsinriktad föreslå kommunfullmäktige överväga att avveckla tomtkön. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avveckla tomtkön från och med den 1 augusti 2001 och uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden informera om beslutet i kommunens informationsutrymme i VallentunaSteget. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande Bo Ivgren yrkar att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckla tomtkön från och med den 1 augusti Enligt ordförandes yrkande. Jörgen Hellberg deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 21 (35)

22 Avtal mellan Vallentuna kommun och Vallentuna Vägförening om övertagande av väghållningen i centralorten AU 67 SBN 71 Dnr Vallentuna kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 maj 2000 att kommunen skall överta väghållningen inom Vallentuna tätort efter att Vallentuna Vägförening upphört. Väghållningsansvaret föreslås övertas från och med Vallentuna Vägförening beslutade tillika vid extra föreningsstämma den 28 juni 2000 att Vallentuna vägförening överlämnar till Vallentuna kommun ansvaret för väghållningen inom Vallentuna tätort för de vägar inom byggnads- och detaljplaneområden som enligt laga förrättning ankommer på föreningen att sköta. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna ett mellan Vallentuna kommun och Vallentuna Vägförening upprättat avtal avseende kommunens övertagande av väghållningen inom föreningens verksamhetsområde på villkor. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 22 (35)

23 Bällstaberg 2, exploateringsavtal AU 68 SBN 72 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat preliminärt exploateringsavtal med JM AB, vilket avtal reglerar genomförandet av det utarbetade detaljplaneförslaget (delplan II) för bostäder och arbetsområde i Bällstaberg. Avtalets giltighet förutsätter att detaljplan antas genom beslut som vinner laga kraft. JM överlåter till kommunen utan ersättning dels all i detaljplaneförslaget utlagd allmän platsmark dels mark utanför detaljplaneförslaget som behövs för utbyggnad av Bällstabergsvägen och Karlbergsvägens förlängning och ett cirka m² skogbevuxet område norr Bällstabergsvägen dels ett område om cirka 4000 m² av arbetsområde som utlagts för återvinningstation. Markområdena tillträdes JM svarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder för plangenomförandet. JM svarar vidare för och bekostar utbyggnad av alla erforderliga kommunaltekniska anläggningar inom detaljplaneområdet samt gångförbindelse från sydvästra detaljplanegränsen, söder om Bällstabergsskolan, till Roslagsbanan. JM skall i ersättning till kommunen för planläggning, administration, kontroll, besiktning och anslutning till väg-, vatten- och avloppssystem, betala ett exploateringsbidrag om kronor. Vidare skall JM betala kronor till kommunen för ombyggnad av del av Bällstabergsvägen vid viadukten vid Roslagsbanan och för utbyggnad av huvudledning för vatten och avlopp utmed Bällstabergsvägen fram till förbindelsepunkt vid områdesgränsen till Bällstaberg 2. Dessa arbeten ingår i kommunens upphandling av totalentreprenör för utbyggnad av Bällstabergsvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige godkänna ett mellan Vallentuna kommun och JM AB upprättat exploateringsavtal på villkor som framgår av upprättat avtalsförslag innan detaljplaneförslaget för Bällstaberg II antas. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 23 (35)

24 Avtal om markupplåtelse för Bällstabergsvägen AU 70 SBN 73 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till avtal med JM AB om upplåtelse med vägrätt av cirka 3,3 ha av fastigheten Bällsta 2:19. Samtidigt upplåts ett område om cirka m² av samma fastighet för etablering av upplagsplats under tiden Upplåtelserna föreslås ske utan ersättning. Tillträdesdag till båda områdena är Vägrättsområdet kan senare, om så bedöms lämpligt, överföras till kommunägd fastighet genom fastighetsreglering. Före tillträdesdagen har bolaget rätt att utföra avverkning och tillvarata virke inom de båda områdena. Virke som avverkas av kommunen efter tillträdesdagen tillfaller kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner avtal om markupplåtelse med vägrätt för Bällstabergsvägen och en tillfällig etableringsplats under byggtiden med tillträde Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 24 (35)

25 Avtal om VA-anslutning med Gröndals samfällighetsförening AU 71. SBN 74 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat preliminärt avtal med Gröndals samfällighetsförening om anslutning av Gröndals tomtområde till kommunens vatten och spillvattennät. Gröndals tomtområde, beläget mellan Ubbysjön och Lingsbergsvägen, innehåller 51 avstyckade tomter. Bebyggelsen regleras genom en år 1961 fastställd byggnadsplan för fritidsboende. Tillåten byggnadsarea för huvudbyggnaden är 45 m² och för uthus eller andra gårdsbyggnader 30 m². Området har sin vatten och avloppsförsörjning mer eller mindre väl ordnat på de enskilda tomterna. I dag uppskattas över hälften av tomterna vara åretruntbebodda och flera hastigheter har utökat huvudbyggnaden utöver den i byggnadsplanen tillåtna och flera har önskemål om att bygga nytt eller bygga till sitt hus. Åretruntbosättningen har medfört problem med framförallt avloppsförsörjningen i området med risk för infiltration i dricksvattenbrunnarna. Föreningen har som önskemål att inte förtäta området genom ytterligare avstyckningar, men begärt planändring som tillåter utökad byggrätt. Fastighetsägarna har gått samman och inrättat en gemensamhetsanläggning dels för utbyggnad, drift och underhåll av vatten- och spillvattenledningar dels för utbyggnad, drift och underhåll av vägarna inom området. Samfällighetsförening är bildad. Styrelsen har fått mandat att handla upp erforderliga entreprenadarbeten. Förhandlingar har förts mellan kommunen och föreningen som lett fram till förslag om avtal: Kommunen åtar sig att upprätta förbindelsepunkt vid områdets södra gräns. Föreningen åtar sig att bygga ut huvudledningar från Lingsbergsvägen till förbindelsepunkten på en sträcka om cirka 550 meter. Föreningen åtar sig vidare att vid kommunens avrop bygga ut väg över ledningsområdet (cirka 450 meter), vilken väg dels skall tjäna som ny tillfartsväg till Gröndal dels som väg till kommande bostadsbebyggelse i område mellan Haga och Gröndal. Vägutbyggnaden har lagts som option i avvaktan på markägarens tillstånd att bygga väg. Dessutom ingår i föreningens åtaganden att inom föreningens område (del av Gröndals- vägen och Älgstigen) samförlägga ledningar, som ger möjlighet att bygga ledningar vidare till Upprätta-Lingsberg. 25 (35)

26 Som ersättning för föreningens åtaganden skall kommunen betala kronor exkl. moms för utbyggnad av huvudledningar och kronor exkl. moms för vägutbyggnaden. Finansieringen av kostnaderna för huvudledningsutbyggnaden och vägutbyggnaden om sammanlagt 2,7 miljoner kronor föreslås enligt följande: Exploateringsplan Projekt 1133 Gröndal Projekt 1137 Lingsbergsvägen Summa: kkr kkr kkr Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer avtalsförslaget godtagbart dels med beaktande av det engagemang föreningen visat för att få denna samfällighetslösning till stånd dels med beaktande av att kommunens anläggningstaxa inte skulle täcka kostnaderna för ett kommunalt huvudmannaskap. Kostnaderna för ledningslängder som behövs för de 51 tomter fastighetsägarna önskar bibehålla utan ytterligare förtätning ryms inte inom anläggningstaxan. Fastighetsägarna betalar merkostnaden inom samfällighetens ram. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna ett mellan Vallentuna kommun och Gröndals samfällighetsförening upprättat avtalsförslag som reglerar utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Gröndals tomtområde på villkor som framgår av upprättat avtal. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 26 (35)

27 PLU , yttrande till KS AU 74 SBN 75 Dnr Kommunstaben har översänt förslag till planeringsunderlag för perioden för yttrande. Nämnderna uppmanas inkomma med synpunkter på förslaget. Dessa skall vara kommunstaben tillhanda senast den 9 april Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över förslag till planeringsunderlag för perioden Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde klargörs att underlag till föreslagna investeringsmedel för väg- och trafikinvesteringar kommer att behandlas vid ställningstagande till del 2 av Trafikplanen som behandlar förslag till förändringar. Yrkanden i samhällsbyggnadsnämnden: 1. Avsnittet 2, övergripande politisk målsättning Jörgen Hellberg (fp) och Uno Arfvidsson (fp) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden inte ställer sig bakom förslaget att föreslå ändring av punkt 3 den kommunala informationen till kommuninvånarna skall förbättras under Demokrati, under avsnittet 2: Övergripande politiska målsättningar och riktlinjer. 2. Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden inte ställer sig bakom kontorets kommentarer till punkt 16 under Långsiktigt hållbart samhälle och punkt 6 under kommungemensamma särskilt viktiga aktiviteter och uppdrag avseende Agenda Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom synpunkter rörande punkt 11 under kommungemensamma särskilt riktiga aktiviteter och uppdrag med undantag för sista meningen som ändras till " utredning pågår - ej klar (35)

28 4. Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden inte ställer sig bakom kommentaren till punkt 12 under Kommungemensamma särskilt viktiga aktiviteter och uppdrag. Samhällsbyggnadsnämnden avslår yrkande nr 1 och ställer sig bakom yrkande 2-4 samt ställer sig i övrigt bakom arbetsutskottets förslag. Reservation Folkpartiet lämnar skriftlig reservation som bifogas protokollet. 28 (35)

29 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation från , rapport AU 76 SBN 76 Dnr Information lämnas på nämndens sammanträde. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande yrkar på bordläggning. Ärendet bordläggs. 29 (35)

30 Lindöberg, detaljplan, samråd AU 42 SBN 77 Syst f plan Program för ändring av detaljplan för Lindöberg har varit utsänd på samråd under tiden Inkomna synpunkter framgår av redogörelsen för programsamrådet, där även förslag till riktlinjer för det fortsatta planarbetet framgår. Underlag för planändring för Lindöberg redovisades på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 1 februari Samhällsbyggnadsnämnden beslutade då att samrådshandlingar till detaljplan ska utarbetas enligt föreslagna riktlinjer. Dessa riktlinjer är: - Kontor och bostäder byter plats inom planområdet jämfört med gällande plan från Gestaltningsprogram ska utarbetas för bebyggelsens utformning. - Planen ska utformas med hänsyn till befintlig terräng och natur samt eventuella flygbullerstörningar. - Parallellt med planarbetet ska lösningen för den nya tillfartsvägen till Lindö behandlas. Förslag till samrådshandlingar finns nu utarbetade. Genomförandebeskrivning saknas men beräknas kunna tas fram till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 mars Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Detaljplanen sänds ut på samråd Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att i det södra bostadskvarteret bör övervägas att minska antalet bostäder med 1-2 hus i lägen med stora nivåskillnader, att möjlighet till parkering i carport/garage bör studeras för de åtta parhusbostäderna i norra delen av planområdet, att före detaljplanens antagande skall garanti finnas till exempel genom tilläggsavtal med byggföretaget, att den planerade nya lokalvägen skall byggas ut före utbyggnaden av området, så att byggtrafiken kan ledas denna väg, 30 (35)

31 att detaljplanen sänds ut på samråd efter justering av planhandlingarna enligt ovan. Enligt ordförandes yrkande. 31 (35)

32 Studiebesök SBN 78 Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ordna en halvdags studiebesök under augusti i Vallentuna för studier av hur genomförande av nämndens beslut har skett samt en heldagsstudiedag under hösten för att ta del av intressanta lösningar inom nämndens verksamhetsområden. Enligt ordförandes yrkande. 32 (35)

33 Uthyrning av fastighet SBN 79 Svein Tryti (v) begär en redovisning av handläggningen av uthyrning av fastigheten Olhamra 1:43. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att till nästa nämnd lämna en redovisning. Enligt ordförandes yrkande. 33 (35)

34 Begravningsplats SBN 80 Yrkanden i samhällsbyggnadsnämnden: Folkpartiet yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ytterligare utreda lokaliseringen av en begravningsplats med beaktande av att denna till ingen del får inkräkta på naturreservatet. Ove Ekström (c) yrkar bifall till folkpartiets yrkande. Ordförande yrkar avslag på folkpartiets yrkande. Propositionsordning: Ordförande ställer proposition på Jörgen Hellbergs yrkande och eget avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå Jörgen Hellbergs yrkande. Votering begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för avslag på folkpartiets yrkande. Nej-röst för bifall till folkpartiets yrkande. Omröstningsreslutat. Följande ledamöter röstar ja; Claes Ericsson (m), Maj Birgersson (kd), Carina Winza-Deshayes (m)) Ove Larsson (s) och Bo Ivgren (m). Följande ledamöter röstar nej; Jörgen Hellberg (fp), Ove Ekström (c), Svein Tryti (v) och Uno Arfvidsson (fp). 5 ja-röster och 4 nej-röster. Samhällsbyggnadsnämnden avslår folkpartiets yrkande. 34 (35)

35 Anmälningar SBN 81 Meddelas och lägges till handlingarna 1 Protokoll Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde , UAN 17 KS 56, 60, 64, 68 2 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 3 Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen 3.02 Överlåtelse av lokalhyreskontrakt, Terassen 12.52, Lars Wiklund; insamling och behandling av biologiskt avfall 12.52; Åke Sjögren DUF-teknik 12.52; Lill Sandberg, Kommunal juridik. 4 Chefen för TuFa Tunafastigheter Gotthard Elveson; Personlig utveckling och planering Gotthard Elveson Få allting gjort Hans Eklund Få allting gjort Anita Ericsson, Avhysningsärenden, uppföljningskurs 5 Chefen för administrativa avdelningen 6 Anna-Lisa Söderström 7 Margareta Mjörne 8 Anita Ericsson 9 Stadsarkitektkontoret/Marita Widehagen, Christer Sjöborg Bygglov enligt förteckning 10 Skrivelser 35 (35)

Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40

Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40 Samhällsbyggnadsnämnden 13 juni 2002 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40 Beslutande Bo Ivgren (m) ordförande Lage

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Café Terrassen, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov.

Planens syfte och huvuddrag Syftet med planändringen är att, så långt möjligt, anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden och behov. 3 5 4 3 5 5 8 7 9 8 8 6 6 Samhällsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för GENETA, del 7 inom stadsdelen Geneta i Södertälje Tillägg till PLANBESKRIVNING Arkivnummer: P 595 Dnr. 009-0003-4 Upprättad

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat

Arbetsutskottets protokoll är ojusterat Kulturnämnden 15 mars 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 15 mars 2005, kl 19.00 Ingrid Ullman, kulturchef Pernilla

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

DOM 2015-10-16 Stockholm

DOM 2015-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 2015-10-16 Stockholm Mål nr P 2510-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P 3330-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Obs! ändrad tid Tisdagen den 20 december kl 18.00 Borgerliga gruppen börjar kl 17.

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Obs! ändrad tid Tisdagen den 20 december kl 18.00 Borgerliga gruppen börjar kl 17. Samhällsbyggnadsnämnden 20 december 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Obs! ändrad tid Tisdagen den 20 december kl 18.00 Borgerliga

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40

Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den 10 juni 1996 kl 18.00-18.40 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1996-06-10 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna gymnasium, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Kulturnämndens arbetsutskott 9 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 9 december kl 17.00 18.30 Lars-Bertil Ohlsson (kd),

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer