Bo Lilljeqvist (m) Lage Jansson (m) 57-69, Uno Arfvidsson (fp) Lennart Ehrsäter (kd) Nicklas Steorn (mp)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Lilljeqvist (m) Lage Jansson (m) 57-69, 71-81 Uno Arfvidsson (fp) 57-59 Lennart Ehrsäter (kd) 57-58 Nicklas Steorn (mp)"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001, kl Bo Ivgren (m) ordförande Claes Ericsson (m) Carina Winza-Deshayes (m) ersättare för Elwe Nilsson (m) Jörgen Hellberg (fp) 57-69, Maj Birgersson (kd) Ove Ekström (c) Ove Larsson (s) John Droguett (s) Svein Tryti (v) Lage Jansson (m) ersättare för Jörgen Hellberg 70 Uno Arfvidsson (fp) ersättare för Johan Droguett (s) Bo Lilljeqvist (m) Lage Jansson (m) 57-69, Uno Arfvidsson (fp) Lennart Ehrsäter (kd) Nicklas Steorn (mp) Olle Wallin, samhällsbyggnadschef Kristina Berglund, stadsarkitekt Uno Lindberg, teknisk chef Margareta Bergström, städchef Christer Sjöborg, 1:e byggnadsinspektör Birgitta Gunolf, administrativ chef Stig Ståhlberg, Projektstrategerna AB Ove Larsson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Birgitta Gunolf Paragraf Ordförande Bo Ivgren Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum (1)

2 Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 2 (35)

3 Innehållsförteckning: Etableringsstudie Vallentuna centrum, rapport...4 Trafikplan, antagande av analysdelen...5 Upphandling av städtjänster...6 Program för detaljplan för området öster om Mörbyvägen...8 Lindholmen C, detaljplan enkelt förfarande, antagande...9 Salby 2:5, bygglov...10 Säby 27:1, bygglov...12 Bällsta 2:19, Bällstaberg, bygglov...13 Garns-Gillberga 1:16, bygglov...14 Bygglov Vreda 1:33 överklagande...16 Ormsta 1:329, bygglov...17 Garns-Ekskogen 1:395, bygglov...18 Preliminär arbetsplan för planskild korsning i Vallentuna centrum, information...20 Avskaffande av tomtkön...21 Avtal mellan Vallentuna kommun och Vallentuna Vägförening om övertagande av väghållningen i centralorten...22 Bällstaberg 2, exploateringsavtal...23 Avtal om markupplåtelse för Bällstabergsvägen...24 Avtal om VA-anslutning med Gröndals samfällighetsförening...25 PLU , yttrande till KS...27 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation från , rapport...29 Lindöberg, detaljplan, samråd...30 Studiebesök...32 Uthyrning av fastighet...33 Begravningsplats...34 Anmälningar...35 Sid 3 (35)

4 Etableringsstudie Vallentuna centrum, rapport AU 56 SBN 57 Stig Stålberg från Projektstrategerna AB informerar om genomförd etableringsstudie för Vallentuna centrum gällande detaljhandelns utveckling. Syftet med studien har varit att beräkna den potential som finns för nyetablering av butiker inom den egentliga detaljhandeln på mellanlång sikt förslå lämplig omfattning av framtida utbyggnad samt principer för butikssammansättning och fördelning av lokalytor på olika branscher göra en bedömning av aktuella butikslägen utifrån den genomgång av tillgängligt marknadsunderlag och kvalificerade marknadsbedömningar föreslå strategiska förbättringar av den kommersiella centrumstrukturen redovisa möjliga kontorsetableringar med intresse av goda centrumlägen och principer för fördelning av kontor. Ordförande tackar för informationen. 4 (35)

5 Trafikplan, antagande av analysdelen SBN 58 Föreligger Trafikplan del 1, analysdelen för ställningstagande. Del 2 med förslag till förändringar har skickats ut som information för senare ställningstagande. Analysdelen är behäftad med vissa felaktigheter av redaktionell karaktär. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande Bo Ivgren yrkar att samhällsbyggnadsnämnden fastställer Trafikplan, del 1, analysdelen efter redaktionella ändringar. Enligt ordförandes yrkande. 5 (35)

6 Upphandling av städtjänster AU 75 SBN 59 Dnr Kommunfullmäktige beslutade om att upphandla 35 % av städytan i ett första steg och senare ytterligare 15 % samt att verksamheten skulle utvärderas efter 18 månader. Vid framtagandet av förfrågningsunderlaget har samråd skett med representanter för grundskoleförskole- och fritidsförvaltningen. Med anledning av upphandlingens omfattning och volym valdes selektiv upphandling enligt LOU och har annonserats i Official Journal och även i Anbudsjournalen. Då det finns flera fördelar med att anta mer än ett företag, till exempel konkurens och ökad flexibilitet, har en utvärdering på objektsnivå gjorts. Efter denna utvärdering utkristalliseras en uppdelning av städobjekten på två entreprenörer som mest lämplig. En analys av nuvarande kostnad för städning i egen regi för de aktuella städobjekten jämfört med den aktuella entreprenadkostnaden visar att totalkostnaden är ca 5% lägre med entreprenad. Skillnaden förklaras av lägre städkostnad för grundskoleförvaltningen som valt att sänka städkvaliteten, det vill säga i huvudsak tidsåtgången, för sina objekt. För övriga förvaltningar är städkostnaden oförändrad totalt sätt, däremot finns skillnader mellan olika enskilda objekt. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta anbud från företag 2 och 3. utvärdering av städverksamheten ska ske sommaren 2002 som underlag för beslut om den framtida organisationen. Ordförande påminner om att sekretess föreligger i ärendet. Yrkanden i samhällsbyggnadsnämnden: Ove Larsson (s) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden avbryter upphandlingen och återrapporterar till kommunfullmäktige för att få nytt beslut i ärendet. Ordförande Bo Ivgren yrkar bifall till förvaltningens förslag. 6 (35)

7 Enligt ordförandes yrkande. Reservation: S-gruppen och Svein Tryti (v) reserverar sig emot beslutet. 7 (35)

8 Program för detaljplan för området öster om Mörbyvägen AU 57 SBN 60 Syst f plan Beslut om avtal med Norrortstomter AB avseende markbyten och exploatering godkändes av kommunfullmäktige I avtalet anges att ett område om cirka 1000 m² av fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:59, 1:160 och 1:436 ska överlåtas av kommunen till Norrortstomter AB. Området förutsätts inrymma byggrätt för bostäder och lokaler. Ett program har upprättats för detaljplan för området öster om Mörbyvägen. Arbetsutskottets förslag: Programmet sänds ut på samråd. Nämnden uttalar att antalet bilplatser tillgängliga för alla bör vara oförändrat. Enligt arbetsutskottets förslag. 8 (35)

9 Lindholmen C, detaljplan enkelt förfarande, antagande AU 58 SBN 61 Syst f plan Detaljplanen var utsänd på samråd under tiden Inkomna yttranden samt de bearbetningar och ändringar som skett efter samrådet framgår av Särskilt utlåtande under rubriken Samrådsredogörelse. Detaljplanen var utsänd på underrättelse under tiden Efter underrättelsen har en redaktionell ändring av planen utförts. Inkomna synpunkter och förändringar framgår av Särskilt utlåtande under rubriken Utlåtande. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för Centrala Lindholmen upprättad , redaktionellt ändrad (under förutsättning att kommunfullmäktige har godkänt tilläggsavtal till exploateringsavtal före samhällsbyggnadsnämndens sammanträde). Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 9 (35)

10 Salby 2:5, bygglov AU 59 SBN 62 Syst f bygglov Sökande: Dnr 280/00. Jenny Andersson & Mikael Grass, Wilhemsro Salby, Vallentuna. Ärendet: Nybyggnad av enbostadshus, cirka 110 m², med inredningsbar vindsvåning. På fastigheten finns idag ett äldre bostadshus på cirka 40 m². Planer med mera: Fastigheten ligger: utanför detaljplanerat område och berörs inte av några riksintressen beträffande kulturminnesvård, naturvård, friluftsliv eller Stockholm/Arlanda flygplats. enligt kommunens kulturminnesvårdsprogram inom kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. Enligt rekommendation i översiktsplan 90 kan ny bebyggelse tillkomma endast som smärre komplettering (1-2 hus) till befintlig bebyggelse. Placering och utformning av bebyggelse skall ske med särskild hänsyn till kulturmiljön. En fornlämning ligger intill fastigheten. Remissyttranden: Länsstyrelsens kulturmiljöenhet anser om ett tidigare inlämnat förslag att bygglov inte är acceptabelt ur fornminnes- och kulturmiljösynpunkt på grund av närheten till en fornlämning samt omfattande markuppfyllnader. Efter detta har sökanden inkommit med nytt förslag med samma placering av byggnaden men utan markuppfyllnader utan istället höga socklar. Länsstyrelsen vill då inte ta ställning till förslaget med hänvisning till att de är besvärsinstans i bygglovärenden och hänvisar i stället till den kompetens som finns inom Vallentuna kulturförvaltning. Kulturnämnden anser att den föreslagna nybyggnadens läge ej överensstämmer med och skulle bryta av starkt mot den äldre bebyggelsen. Salby ingår i ett stråk med väl bevarad bebyggelse, med ett stort antal äldre timrade byggnader och med väl bevarat vägnät och bystruktur. Närheten till fornlämning Raä 22 gör också placeringen olämplig. Därmed avstyrker kulturnämnden den föreslagna nybyggnaden av enbostadshus. Myndighetsnämnden för teknik och miljö svarar att det går att ordna avlopp för endast ett bostadshus på fastigheten. Sökanden avser inte 10 (35)

11 heller att anordna avlopp till det befintliga äldre huset utan endast till det föreslagna nya bostadshuset. Infiltration av avloppet måste förläggas direkt söder om den föreslagna byggnaden och anordnas som förhöjd infiltration, vilket innebär att marken i denna del av tomten kommer att höjas med cirka 0,5 m. Elverket har inget att erinra mot föreslagen nybyggnation. Yttrande från sakägare: Berörda grannar är tillskrivna. Sista svarsdatum är Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: Samhällsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen har vid flera tillfällen diskuterat utformning och placering av byggnaden med sökanden. Bland annat har kulturförvaltningen föreslagit att det nya huset placeras i vinkel mot det befintliga för att få en mer traditionell gårdsbildning. Sökanden har dock velat hålla fast vid placering enligt inlämnat förslag. De har dock i det reviderade förslaget tagit bort markuppfyllningarna runt huset. Hustypen har diskuterats, där vi föreslagit en möjligen lite mindre byggnad med förhöjt väggliv och mer användbar vindsvåning. Den skulle ansluta bättre till befintlig gammal bebyggelse, vilket vi tycker är angeläget i denna kulturhistoriskt värdefulla miljö, särskilt med tanke på det exponerade läget mot fälten vid Långhundraleden. Sökanden ser dock den föreslagna hustypen som ekonomiskt fördelaktig. Eftersom markuppfyllningar borttagits och sökanden har för avsikt att måla huset i faluröd kulör och ha tegelröda betongpannor på taket, som en anpassning till platsen, anser samhällsbyggnadsförvaltningen att bygglov ändå kan beviljas. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov med hänvisning till planoch bygglagen 8 kap 12. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 11 (35)

12 Säby 27:1, bygglov AU 60 SBN 63 Syst f bygglov Sökande: Dnr 387/00. Fredrik Söderholm, Smedbystigen 3, Vallentuna Ärendet: Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett förråd på 28 m 2 samt ett garage på 44 m 2. Planer med mera: Enligt gällande detaljplan D får den största sammanlagda byggnadsarean för carport/garage/förråd vara högst 60 m 2. Yttrande från sakägare: Svar från berörda grannar skall inkomma senast Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: Den sammanlagda byggnadsarean för garaget och förrådet blir 72 m 2, vilket överskrider de enligt detaljplanen föreskrivna 60 m 2 med 12 m 2. Då ytan ändå är uppdelad på två byggnader avviker åtgärden ej från syftet med planen och ansökan kan därmed ses som en mindre avvikelse från planbestämmelserna. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till stadsarkitekten att bevilja bygglov med mindre avvikelse enligt Plan- och bygglagen 8 kap 11. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 12 (35)

13 Bällsta 2:19, Bällstaberg, bygglov AU 61 SBN 64 Syst f bygglov Sökande: Dnr 81/01. JM AB, Region Uppsala, Box 1334, Uppsala Ärendet: Ansökan avser nybyggnation av 7 flerbostadshus med 2 till 3 våningar i Bällstaberg strax nordost om den kommande Bällstabergsskolan. Antalet lägenheter är totalt 45 stycken, varav drygt hälften är 1-2:or och resterande är 3-5:or. Samma hustyp har byggts i en tidigare etapp. Mindre förändringar har gjorts i planlösningarna. Fasadernas färgsättning kommer att ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Planer med mera: Den gällande detaljplanen D föreskriver bostadshus i 2 eller 3 våningar med möjlighet att inreda vind. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: Inga planavvikelser har hittills konstaterats. Granskningen av ärendet är inte avslutad. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till stadsarkitekten att bevilja bygglov med hänvisning till plan- och bygglagen 8 kap 11 när granskningen är avslutad. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 13 (35)

14 Garns-Gillberga 1:16, bygglov AU 62 SBN 65 Syst f bygglov Sökande: Dnr 76/01. Håkan Berg, Möckelåkra, Eksjö Ärendet: Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus med byggnadsarea 77,9 m² och ett sovloft om cirka 30 m² vilket tillsammans blir 107,9 m² bruttoarea, samt ett uthus med bruttoarea 46 m² i en våning utan inredd vind. Planer: Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Bakgrund: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i ett ärende om förhandsbesked. Ansökan avsåg uppförande av två 1,5-planshus med byggnadsarea 104 respektive 82 m² samt ett tvåbilsgarage med 56 m² byggnadsarea. Nämnden beslöt: Förhandsbesked meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom markanvändningen ej bedöms lämplig och strider mot översiktsplanens riktlinjer och därmed mot kraven i PBL 2 kap. Sökanden upplyses om att samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på en prövning av ett fritidshus med max 80 m² bruttoarea och ett uthus med max 40 m² i en våning. Remissyttranden: Myndighetsnämnden tillstyrker åtgärden eftersom va-frågan går att lösa. Yttranden från sakägare: Ägare till Garns-Gillberga 1:2, 1:6, 1:10 samt styrelsen för Grundvik vägsamfällighet har givits möjlighet att inlämna skrivelse. Ägarna till Garns-Gillberga 1:2 och 1:6 är negativa till den föreslagna åtgärden. Gemensamma synpunkter är att man tycker husen är för stora, passar inte in i området och att samhällsbyggnadsnämnden inte ska medge större hus än m² samt oro för att en enskild avloppslösning kommer att skada miljön i området. Ägaren till Garns-Gillberga 1:10 är positiv till den föreslagna åtgärden och deltar inte i vägsamfällighetens negativa skrivelse. Ägaren ifrågasätter också om vägsamfälligheten har mandat att yttra sig om annat än som har att göra med själva vägen inom området. Styrelsen för Grundviks vägsamfällighet är negativ till den föreslagna åtgärden och som grund för detta anförs bland annat att byggnaderna är för stora samt och att man under inga omständlig- 14 (35)

15 heter skall medge större byggnader än vad som angavs i förhandsbeskedet (80+40 m²). Inget har framförts beträffande anslutning av fastighetens utfart till vägsamfällighetens väg. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: De föreslagna byggnaderna är utformade med stående träpanel, något förhöjt väggliv samt cirka 30 % taklutning. Bostadshusets bottenyta är 77,9 m². Takets lutning medger att ett sovloft om cirka 30 m² kan ordnas. De föreslagna byggnadernas bruttoarea avviker något från översiktsplanen och det tidigare meddelade förhandsbeskedet (80+40m²). Förvaltningen anser att de föreslagna byggnaderna väl ansluter till förvaltningens riktlinjer för byggande på landsbygden samt att byggnaderna inte kommer att påverka områdets naturvärden och friluftsintressen negativt. Förslaget är enligt förvaltningens bedömning förenligt med kraven i plan- och bygglagen 2 och 3 kapitlen och bör därför accepteras. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov med hänvisning till plan- och bygglagen 8 kapitlet 12. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att tala med sökande om att finna ett alternativt utförande till föreslagen kombination av tre fönster. Ove Ekström (c) yrkar avslag på Bo Ivgrens tilläggsyrkande. Enligt ordförande Bo Ivgrens yrkande. 15 (35)

16 Bygglov Vreda 1:33 överklagande SBN 66 Syst f plan Stadsarkitekt Kristina Berglund lämnar en orientering i ärendet där Infrateknik AB SLI överklagat av kommunen beviljat bygglov inom Vreda 1:33. Ordförande tackar för orienteringen. 16 (35)

17 Ormsta 1:329, bygglov AU 63 SBN 67 Syst f bygglov Sökande: Dnr 23/01. Ulf Gustavsson, Värmlandsvägen 5, Vallentuna Ärendet: Ansökan avser tillbyggnad av befintligt bostadshus med 19 m² samt nybyggnad av komplementbyggnad om 18 m². Det befintliga bostadshusets areal är, efter en tillbyggnad 1976, 162 m². Komplementbyggnaden föreslås ligga 0,3 m från tomtgräns mot Ormsta 1:330. Planer med mera: Enligt detaljplanen för området (B ) får tomten bebyggas med endast en bostadsbyggnad med en areal ej överstigande 120 m². Uthus får endast uppföras där byggnadsnämnden prövar detta oundgängligen nödvändigt och får ej givas större yta än 30 m². Enligt planen får byggnad inte uppföras på mindre avstånd från fastighetsgräns än 6 m, uthus får dock uppföras på mindre avstånd om grannen medger detta. Berörd granne har medgivit detta. Den föreslagna åtgärden strider således mot detaljplanen på följande sätt: Tillåten byggnadsyta för bostadsbyggnaden överskrids med totalt cirka 60 m². Yttrande från sakägare: Berörda grannar har genom sökandens försorg underrättats och utan erinran skrivit på förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: Förutsättningar för bygglov enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 11 saknas enligt förvaltningens bedömning, eftersom åtgärden inte kan anses vara en mindre avvikelse förenlig med syftet med detaljplanen. Arbetsutskottets förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov. Enligt arbetsutskottets förslag. 17 (35)

18 Garns-Ekskogen 1:395, bygglov Au 64 SBN 68 Syst f bygglov Sökande: Dnr 66/01. Susann Oliveskog, Älgeby väg 20, Brottby Ärendet: Ansökan avser tillbyggnad av ett enplans fritidshus med en övervåning om cirka 96 m² samt tre takkupor. Invändig takhöjd är 1,89 m. Fritidshusets befintliga bruttoarea är 81,6 m². Planer med mera: Fastigheten ligger inom Garns-Ekskogens fritidshusområde. Tillåten byggrätt inom området för huvudbyggnad är 50 m² bruttoarea, vind får inte inredas. Huvudbyggnad får inte uppföras till större höjd än 3,50 meter Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande: Den föreslagna övervåningen är utformad med ett brutet sadeltak (mansárdtak) och tre takkupor. Byggnadshöjden kommer enligt ritningen att bli cirka 4,5 meter. Byggnadshöjden är enligt ritningen cirka 1,10 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. Enligt plan- och byggförordningens definition av våning skall som våning räknas även vind där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas, om den beräknade byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. Enligt Boverkets byggregler skall rumshöjden i bostads- och arbetsrum vara minst 2,40 meter. I småhus får dock rumshöjden i vindsvåning vara 2,30 meter. Den föreslagna övervåningen med tre takkupor och invändig takhöjd 1,89 meter, avses att användas till förråd. Den låga takhöjden innebär att ytan inte ingår i husets bruttoarea. Förvaltningen bedömer dock att vinden trots detta kan användas för bostadsändamål och därmed strida mot planens syfte. Tillbyggnaden strider mot detaljplanen på tre sätt: Tillåten byggnadshöjd överskrids med cirka 1,0 meter. Övervåningen strider mot detaljplanens syfte. Inredning av vind Huvudsyftet med planändringen som utfördes och som bland annat innebar att tillåten bruttoarea minskades från 80 till 50 m² var att motverka permanentboende inom fritidshusområdet då detta medför en ökning av redan existerande va-problem inom området. Tillbyggnaden strider mot detaljplanen på två sätt och kan inte anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen förenlig med dess syfte. Tillbyggnaden strider således mot plan- och bygglagen 8 kapitlet (35)

19 Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå ansökan om bygglov med hänvisning till att åtgärden inte innebär en mindre avvikelse från detaljplanen och förenlig med dess syfte, därmed strider åtgärden mot plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 19 (35)

20 Preliminär arbetsplan för planskild korsning i Vallentuna centrum, information AU 65 SBN 69 Dnr Vägverket har i samverkan med kommunen och SL låtit upprätta preliminär vägarbetsplan samt järnvägsplan för planskild korsning i Vallentuna centrum. Förslaget bygger på det av kommunfullmäktige förordade alternativet som innebär att järnvägen höjs över en rondell för de två korsande vägarna. Stadsarkitekt Kristina Berglund redovisar den preliminära arbetsplanen. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande Bo Ivgren yrkar att innan detaljplanförslag läggs fram skall alternativet med eko-dukt vara lika grundligt belyst som nu liggande förslag. Enligt ordförande Bo Ivgrens yrkande. 20 (35)

21 Avskaffande av tomtkön AU 66 SBN 70 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen vill med beaktande av att dels kommunen under en 20-årsperiod producerat endast ett 60-tal småhustomter för förmedling genom kommunens tomtkö, dels enligt de senast antagna bostadsbyggnadsprognoserna kommer att producera endast ett 25-tal småhustomter på kommunens mark den närmaste 10-årsperioden, dels ock bostadssektorn genom omfattande statliga avregleringar blivit mer marknadsinriktad föreslå kommunfullmäktige överväga att avveckla tomtkön. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avveckla tomtkön från och med den 1 augusti 2001 och uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden informera om beslutet i kommunens informationsutrymme i VallentunaSteget. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande Bo Ivgren yrkar att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avveckla tomtkön från och med den 1 augusti Enligt ordförandes yrkande. Jörgen Hellberg deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 21 (35)

22 Avtal mellan Vallentuna kommun och Vallentuna Vägförening om övertagande av väghållningen i centralorten AU 67 SBN 71 Dnr Vallentuna kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 15 maj 2000 att kommunen skall överta väghållningen inom Vallentuna tätort efter att Vallentuna Vägförening upphört. Väghållningsansvaret föreslås övertas från och med Vallentuna Vägförening beslutade tillika vid extra föreningsstämma den 28 juni 2000 att Vallentuna vägförening överlämnar till Vallentuna kommun ansvaret för väghållningen inom Vallentuna tätort för de vägar inom byggnads- och detaljplaneområden som enligt laga förrättning ankommer på föreningen att sköta. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna ett mellan Vallentuna kommun och Vallentuna Vägförening upprättat avtal avseende kommunens övertagande av väghållningen inom föreningens verksamhetsområde på villkor. Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 22 (35)

23 Bällstaberg 2, exploateringsavtal AU 68 SBN 72 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat preliminärt exploateringsavtal med JM AB, vilket avtal reglerar genomförandet av det utarbetade detaljplaneförslaget (delplan II) för bostäder och arbetsområde i Bällstaberg. Avtalets giltighet förutsätter att detaljplan antas genom beslut som vinner laga kraft. JM överlåter till kommunen utan ersättning dels all i detaljplaneförslaget utlagd allmän platsmark dels mark utanför detaljplaneförslaget som behövs för utbyggnad av Bällstabergsvägen och Karlbergsvägens förlängning och ett cirka m² skogbevuxet område norr Bällstabergsvägen dels ett område om cirka 4000 m² av arbetsområde som utlagts för återvinningstation. Markområdena tillträdes JM svarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder för plangenomförandet. JM svarar vidare för och bekostar utbyggnad av alla erforderliga kommunaltekniska anläggningar inom detaljplaneområdet samt gångförbindelse från sydvästra detaljplanegränsen, söder om Bällstabergsskolan, till Roslagsbanan. JM skall i ersättning till kommunen för planläggning, administration, kontroll, besiktning och anslutning till väg-, vatten- och avloppssystem, betala ett exploateringsbidrag om kronor. Vidare skall JM betala kronor till kommunen för ombyggnad av del av Bällstabergsvägen vid viadukten vid Roslagsbanan och för utbyggnad av huvudledning för vatten och avlopp utmed Bällstabergsvägen fram till förbindelsepunkt vid områdesgränsen till Bällstaberg 2. Dessa arbeten ingår i kommunens upphandling av totalentreprenör för utbyggnad av Bällstabergsvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige godkänna ett mellan Vallentuna kommun och JM AB upprättat exploateringsavtal på villkor som framgår av upprättat avtalsförslag innan detaljplaneförslaget för Bällstaberg II antas. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 23 (35)

24 Avtal om markupplåtelse för Bällstabergsvägen AU 70 SBN 73 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till avtal med JM AB om upplåtelse med vägrätt av cirka 3,3 ha av fastigheten Bällsta 2:19. Samtidigt upplåts ett område om cirka m² av samma fastighet för etablering av upplagsplats under tiden Upplåtelserna föreslås ske utan ersättning. Tillträdesdag till båda områdena är Vägrättsområdet kan senare, om så bedöms lämpligt, överföras till kommunägd fastighet genom fastighetsreglering. Före tillträdesdagen har bolaget rätt att utföra avverkning och tillvarata virke inom de båda områdena. Virke som avverkas av kommunen efter tillträdesdagen tillfaller kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden godkänner avtal om markupplåtelse med vägrätt för Bällstabergsvägen och en tillfällig etableringsplats under byggtiden med tillträde Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Enligt arbetsutskottets förslag. 24 (35)

25 Avtal om VA-anslutning med Gröndals samfällighetsförening AU 71. SBN 74 Dnr Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat preliminärt avtal med Gröndals samfällighetsförening om anslutning av Gröndals tomtområde till kommunens vatten och spillvattennät. Gröndals tomtområde, beläget mellan Ubbysjön och Lingsbergsvägen, innehåller 51 avstyckade tomter. Bebyggelsen regleras genom en år 1961 fastställd byggnadsplan för fritidsboende. Tillåten byggnadsarea för huvudbyggnaden är 45 m² och för uthus eller andra gårdsbyggnader 30 m². Området har sin vatten och avloppsförsörjning mer eller mindre väl ordnat på de enskilda tomterna. I dag uppskattas över hälften av tomterna vara åretruntbebodda och flera hastigheter har utökat huvudbyggnaden utöver den i byggnadsplanen tillåtna och flera har önskemål om att bygga nytt eller bygga till sitt hus. Åretruntbosättningen har medfört problem med framförallt avloppsförsörjningen i området med risk för infiltration i dricksvattenbrunnarna. Föreningen har som önskemål att inte förtäta området genom ytterligare avstyckningar, men begärt planändring som tillåter utökad byggrätt. Fastighetsägarna har gått samman och inrättat en gemensamhetsanläggning dels för utbyggnad, drift och underhåll av vatten- och spillvattenledningar dels för utbyggnad, drift och underhåll av vägarna inom området. Samfällighetsförening är bildad. Styrelsen har fått mandat att handla upp erforderliga entreprenadarbeten. Förhandlingar har förts mellan kommunen och föreningen som lett fram till förslag om avtal: Kommunen åtar sig att upprätta förbindelsepunkt vid områdets södra gräns. Föreningen åtar sig att bygga ut huvudledningar från Lingsbergsvägen till förbindelsepunkten på en sträcka om cirka 550 meter. Föreningen åtar sig vidare att vid kommunens avrop bygga ut väg över ledningsområdet (cirka 450 meter), vilken väg dels skall tjäna som ny tillfartsväg till Gröndal dels som väg till kommande bostadsbebyggelse i område mellan Haga och Gröndal. Vägutbyggnaden har lagts som option i avvaktan på markägarens tillstånd att bygga väg. Dessutom ingår i föreningens åtaganden att inom föreningens område (del av Gröndals- vägen och Älgstigen) samförlägga ledningar, som ger möjlighet att bygga ledningar vidare till Upprätta-Lingsberg. 25 (35)

26 Som ersättning för föreningens åtaganden skall kommunen betala kronor exkl. moms för utbyggnad av huvudledningar och kronor exkl. moms för vägutbyggnaden. Finansieringen av kostnaderna för huvudledningsutbyggnaden och vägutbyggnaden om sammanlagt 2,7 miljoner kronor föreslås enligt följande: Exploateringsplan Projekt 1133 Gröndal Projekt 1137 Lingsbergsvägen Summa: kkr kkr kkr Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer avtalsförslaget godtagbart dels med beaktande av det engagemang föreningen visat för att få denna samfällighetslösning till stånd dels med beaktande av att kommunens anläggningstaxa inte skulle täcka kostnaderna för ett kommunalt huvudmannaskap. Kostnaderna för ledningslängder som behövs för de 51 tomter fastighetsägarna önskar bibehålla utan ytterligare förtätning ryms inte inom anläggningstaxan. Fastighetsägarna betalar merkostnaden inom samfällighetens ram. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna ett mellan Vallentuna kommun och Gröndals samfällighetsförening upprättat avtalsförslag som reglerar utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar i Gröndals tomtområde på villkor som framgår av upprättat avtal. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 26 (35)

27 PLU , yttrande till KS AU 74 SBN 75 Dnr Kommunstaben har översänt förslag till planeringsunderlag för perioden för yttrande. Nämnderna uppmanas inkomma med synpunkter på förslaget. Dessa skall vara kommunstaben tillhanda senast den 9 april Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tjänsteskrivelse i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över förslag till planeringsunderlag för perioden Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde klargörs att underlag till föreslagna investeringsmedel för väg- och trafikinvesteringar kommer att behandlas vid ställningstagande till del 2 av Trafikplanen som behandlar förslag till förändringar. Yrkanden i samhällsbyggnadsnämnden: 1. Avsnittet 2, övergripande politisk målsättning Jörgen Hellberg (fp) och Uno Arfvidsson (fp) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden inte ställer sig bakom förslaget att föreslå ändring av punkt 3 den kommunala informationen till kommuninvånarna skall förbättras under Demokrati, under avsnittet 2: Övergripande politiska målsättningar och riktlinjer. 2. Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden inte ställer sig bakom kontorets kommentarer till punkt 16 under Långsiktigt hållbart samhälle och punkt 6 under kommungemensamma särskilt viktiga aktiviteter och uppdrag avseende Agenda Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom synpunkter rörande punkt 11 under kommungemensamma särskilt riktiga aktiviteter och uppdrag med undantag för sista meningen som ändras till " utredning pågår - ej klar (35)

28 4. Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden inte ställer sig bakom kommentaren till punkt 12 under Kommungemensamma särskilt viktiga aktiviteter och uppdrag. Samhällsbyggnadsnämnden avslår yrkande nr 1 och ställer sig bakom yrkande 2-4 samt ställer sig i övrigt bakom arbetsutskottets förslag. Reservation Folkpartiet lämnar skriftlig reservation som bifogas protokollet. 28 (35)

29 Samhällsbyggnadsförvaltningens organisation från , rapport AU 76 SBN 76 Dnr Information lämnas på nämndens sammanträde. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande yrkar på bordläggning. Ärendet bordläggs. 29 (35)

30 Lindöberg, detaljplan, samråd AU 42 SBN 77 Syst f plan Program för ändring av detaljplan för Lindöberg har varit utsänd på samråd under tiden Inkomna synpunkter framgår av redogörelsen för programsamrådet, där även förslag till riktlinjer för det fortsatta planarbetet framgår. Underlag för planändring för Lindöberg redovisades på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 1 februari Samhällsbyggnadsnämnden beslutade då att samrådshandlingar till detaljplan ska utarbetas enligt föreslagna riktlinjer. Dessa riktlinjer är: - Kontor och bostäder byter plats inom planområdet jämfört med gällande plan från Gestaltningsprogram ska utarbetas för bebyggelsens utformning. - Planen ska utformas med hänsyn till befintlig terräng och natur samt eventuella flygbullerstörningar. - Parallellt med planarbetet ska lösningen för den nya tillfartsvägen till Lindö behandlas. Förslag till samrådshandlingar finns nu utarbetade. Genomförandebeskrivning saknas men beräknas kunna tas fram till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 19 mars Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag: Detaljplanen sänds ut på samråd Arbetsutskottets förslag: Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden beslutar: att i det södra bostadskvarteret bör övervägas att minska antalet bostäder med 1-2 hus i lägen med stora nivåskillnader, att möjlighet till parkering i carport/garage bör studeras för de åtta parhusbostäderna i norra delen av planområdet, att före detaljplanens antagande skall garanti finnas till exempel genom tilläggsavtal med byggföretaget, att den planerade nya lokalvägen skall byggas ut före utbyggnaden av området, så att byggtrafiken kan ledas denna väg, 30 (35)

31 att detaljplanen sänds ut på samråd efter justering av planhandlingarna enligt ovan. Enligt ordförandes yrkande. 31 (35)

32 Studiebesök SBN 78 Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ordna en halvdags studiebesök under augusti i Vallentuna för studier av hur genomförande av nämndens beslut har skett samt en heldagsstudiedag under hösten för att ta del av intressanta lösningar inom nämndens verksamhetsområden. Enligt ordförandes yrkande. 32 (35)

33 Uthyrning av fastighet SBN 79 Svein Tryti (v) begär en redovisning av handläggningen av uthyrning av fastigheten Olhamra 1:43. Yrkande i samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att till nästa nämnd lämna en redovisning. Enligt ordförandes yrkande. 33 (35)

34 Begravningsplats SBN 80 Yrkanden i samhällsbyggnadsnämnden: Folkpartiet yrkar att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ytterligare utreda lokaliseringen av en begravningsplats med beaktande av att denna till ingen del får inkräkta på naturreservatet. Ove Ekström (c) yrkar bifall till folkpartiets yrkande. Ordförande yrkar avslag på folkpartiets yrkande. Propositionsordning: Ordförande ställer proposition på Jörgen Hellbergs yrkande och eget avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå Jörgen Hellbergs yrkande. Votering begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för avslag på folkpartiets yrkande. Nej-röst för bifall till folkpartiets yrkande. Omröstningsreslutat. Följande ledamöter röstar ja; Claes Ericsson (m), Maj Birgersson (kd), Carina Winza-Deshayes (m)) Ove Larsson (s) och Bo Ivgren (m). Följande ledamöter röstar nej; Jörgen Hellberg (fp), Ove Ekström (c), Svein Tryti (v) och Uno Arfvidsson (fp). 5 ja-röster och 4 nej-röster. Samhällsbyggnadsnämnden avslår folkpartiets yrkande. 34 (35)

35 Anmälningar SBN 81 Meddelas och lägges till handlingarna 1 Protokoll Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde , UAN 17 KS 56, 60, 64, 68 2 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 3 Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen 3.02 Överlåtelse av lokalhyreskontrakt, Terassen 12.52, Lars Wiklund; insamling och behandling av biologiskt avfall 12.52; Åke Sjögren DUF-teknik 12.52; Lill Sandberg, Kommunal juridik. 4 Chefen för TuFa Tunafastigheter Gotthard Elveson; Personlig utveckling och planering Gotthard Elveson Få allting gjort Hans Eklund Få allting gjort Anita Ericsson, Avhysningsärenden, uppföljningskurs 5 Chefen för administrativa avdelningen 6 Anna-Lisa Söderström 7 Margareta Mjörne 8 Anita Ericsson 9 Stadsarkitektkontoret/Marita Widehagen, Christer Sjöborg Bygglov enligt förteckning 10 Skrivelser 35 (35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Måndagen den 22 maj 2006, kl 19.00. Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40

Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40 Samhällsbyggnadsnämnden 13 juni 2002 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 13 juni 2002 kl 18.00 21.40 Beslutande Bo Ivgren (m) ordförande Lage

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Bo Liljeqvist (m) Anne-Marie Karlsson (c)

Bo Liljeqvist (m) Anne-Marie Karlsson (c) Samhällsbyggnadsnämnden 2001-09-18 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 18 september 2001 kl 17.00 21.00 Bo Ivgren (m) ordförande Claes

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Antagen av Kf Laga kraft

Antagen av Kf Laga kraft 2002-06-03 1 Rev: A. PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Antagen av Kf 2002-08-27 Laga kraft 2002-09-26 Utdrag ur plankartan ÄNDRING av detaljplan 268 för kv Folkskolan m fl avseende kvarteret BORGAREN i

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del 2 2016-03-16 Dnr: 2015/3881 Samrådshandling Bilaga 2 Ändring av byggnadsplaner B1, B3, B7, B15, B16, B18, B21 och B25 i Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län ÄNDRING AV BYGGNADSPLANEBESTÄMMELSER - del

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL Tekniska nämnden

PROTOKOLL Tekniska nämnden Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Café Terrassen, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2002-08-29. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2002-08-29. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 29 augusti 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun

Detaljplan för fastigheten Kaggebo 2:121 Valdemarsviks kommun Vy visar del av fastigheten med befintligt bostadshus. Tillägg till gällande detaljplan "Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse för Kaggebo 2:1, Tjust Eds kommun". Detaljplan för fastigheten Kaggebo

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Dnr MSN 2016/18-214 Standardförfarande Ändring av PLANBESTÄMMELSER OCH PLANBESKRIVNING Ändring av del av detaljplan 66 för fastigheten Björknäs 1:768 på Björknäsplatån i Nacka kommun

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (7) DP 545 MSN 2010/40-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER, PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 391 för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg (DP 391)

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering.

Syfte Ändringen syftar till att upphäva tomtindelningen för fastigheterna Holland 3 och Holland 6 för att möjliggöra en ny fastighetsreglering. 2014-10-14 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/611 Upprättad: 2014-06-24 Laga Kraft: 2014-10-13 Ändring av detaljplan för HOLLAND 3 och 6 i Sölvesborgs stad, Sölvesborgs kommun

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, kl.11:30 Byggnadsnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2013-10-24 84 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-10-24 kl 10.00-11.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Nybyggnad av enbostadshus samt rivning

Nybyggnad av enbostadshus samt rivning TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-05-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0107 Byggnadsnämnden Nybyggnad av enbostadshus samt rivning Förslag till beslut Rivningslov beviljas för rivning

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004 Kulturnämnden 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2004 kl 19.00 Kallade tjänstemän Heidi Viman, kultursekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 9.00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Mikael Swahn (S) Kjell Åke Nottemark

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun Ingen ändring. Ingen ändring. Ingen ändring.

södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun Ingen ändring. Ingen ändring. Ingen ändring. Bil. 1 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplanen för södra delen av NYEHUSEN samt norra delen av FURUBODAOMRÅDET i Yngsjö, Kristianstads kommun TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER GÄLLANDE PLAN MED TILLHÖRANDE

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer