Mikroprocessor Färg TV lf3 22/1 '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikroprocessor Färg TV lf3 22/1 '"

Transkript

1

2 Saloras fantastiska Mikroprocessor lfo 26/1 Färg TV lf3 22/1 ' SALORA ÄR ENDA MÄRKET MED MIKROPROCESSOR MODELLER ~SALORA ~uo, - URH':::~L JK'....j '::;.0 NQ /go o VAR IDROTT ARGA G 33 Salora HiFi Stereo 6600 En komplcli musil<central lör hemmet En mångsldig HiFi-kombination I toppklass Förträffllga prestationsvärden i varje enhet Effektlv rörstärkare 2 x 50 W mus. Avancerade elektroniska lösnlngar Högtalare Salora KS 315 eiler KS 330 Kom och provlyssna en grammofonskl vb med högklasslg Inhemsk musil<. Sklvan ges sam gåva tili varje köpare av 66QO.stereon. SALORA eli toppnamn också bland stereos f Salora 6000 stereopaket 2 x45 W stereopaket pris med högtalare 2 x 60 W 3980,- 5600, Salora SV 8000 tv-bandspelare Kyrkslätt Radio-TV Hushållsmaskiner o sport

3 o VA. t 1:::) R.o TT ÅRSBOI( 1979 för FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND SUOM::I~ URHZ::ILUKIR.JASTO Ng /-vl/1 I ta /, I_'(J 1- och dess medlemsförbttnd SVENSKA FINLANDS IDROTISFÖRBUND FINLANDS SVENSKA SKlDFÖRBUND FINLANDS SVENSKA ORlENTERI GSFÖRBUND FINLANDS SVENSKA KVINNOGYMNASTIKFÖRBUND SVENSKA FINLANDS SKOLIDROTISFÖRBUND FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FINLANDS SVENSKA SKYTIEFÖRBUND KONDITIONSFRAMJANDET SOLVALLA IDROTTSI STITUT Pärmbilden: Gun-Viol Nynäs

4 Idrotten fick sin egen lag av Magnus Ståhlberg Redigerad av PAUL LEMSTRÖM Den dag vi skrev innebar inte bara övergången från ett decennium till ett annat. Den dagen passerade landets idiottsrörelse en milstolpe i och med, att den nya idrottslagen, som republikens president stadfäste den , då trädde i kraft. Bedömningen av vad som är det bästa med den nya idrottslagen, sker narurligrvis urgående från den position bedömaren själv står i. Från att tidigare ha varit den enda stora folkrörelsen i vårt kulturliv som saknat garamerat, lagstadgat ekonomiskt stöd, kan vår idrott härefter foitsärra sin viktiga verksamhet medveten om, att den inre längre är beroende enbart av tipparnas spelhunger och statsmaktens frivilliga beslut att av tipsbolagets vinstmedel ställa en del tili idrorrens förfogande. Månne vi inte här har den viktigaste förbättringen även om säkerligen ingen bland gårdagens och dagens. idrottsledare kan påstå, att idrotten hittills inte skulle ha fått det stöd den varit berättigad tili. Dena tack vare den höga prioritet idrott i alla former har hos vårt folk. Egentligen kan man säga, att idrottslagen i mångt och mycket innebär en nedskrivning och err fastställande av tidigare praxis såväl ifråga om statsunderstöd åt idrorrsorganisationerna som bidrag och lån för uppförande av idrottsanläggningar. Skillnaden mellan då och nu är dock uppenbar: lagen ger en säker och garamerad grund för den fortsatta verksamheten. Serr ur en annan synvinkel innebär lagen en lättnad för de lokala idrottsföreningarna, som tidigare. tili en del fått sin verksamhet underlättad av kommunerna dels genom direkta anslag tili föreningarna och dels genom urnyttjande av kommunalt byggda anläggningar. ldrotctslagen förpliktar statsmakten arr från och med derra år stöda idrortsföreningarnas verksamhet med medel, som bevilj as kommunerna på basen av invånarantalet un- ISSN Ekenäs Tryckeri Aktiebolag Ekenäs 1980 Tidigare årgångar av årsboken Vår Idrott finns i viss utsträckning ännu i lager på CIF:s förbundskansli. Du kan kanske få exemplar som fattas i Din samling genom att ringa telefon eiler skriva till CIF:s kansli, Tempelgatan 19 D 37, Helsingfors 10. Priset är 10 mk per st. plus porlokostnader. 5

5 I I! II Ii i I der förutsäcrning arr kolnmunerna i motsvarande mån fördelar medel direkt tili föreningarna. 1 detta avseende fastställer lagen ingen gammal praxis. Föreningarna har inte tidigare fårr något som helst direkt ekonomiskt stöd från statsmaktens sida. Så varför inte anse, arr denna förändring är den viktigaste? VAD ÖNSKAR IDROTTSRÖRELSEN AV STATSMAKTEN Med de engagerade och för idrotten posiciva inlägg, som riksdagsmännen gjorde vid behandlingen av idronslagen, kan man hoppas på, arr statsmakten i forrsänningen uppfyller de förpliktelser, som idrottslagen ålägger den och de förvänmingar idronsrörelsen har. Dessa uttalanden såväl i riksdagen som utanför den officiella debatten har gerr umyck för en sann vilja att så långt det är möjligt ställa nödiga ekonomiska resurser till idrorrens förfogande. Lagen understryker som känt en klar arbets- och ansvarsfördelning mellan å ena sidan samhället och å andra sidan den ideellt arbetande idrorrsrörelsen - något som hela idrottslagskomminen hade som rättesnöre och som idrottsfolket bör vara tacksamt för - och enligt denna fördelning skall samhället svara för resursskapandet. Vi vet redan nu, art tipsbolagets vinstmedel inte kommer arr räcka tili för idrott, reater, opera och vetenskap då idrottslagen trätt i kraft isin helhet, ifall inte någon är villig att pruta på sin verksamber. Lagen förutsätter - isin motiveringsdel dock tyvärr inte i själva lagtexten - act de centrala idrottsorganisationerna borde få minst lika stora verksamhetsbidrag som året förut: ökat med den officiella försämringen av penningvärdet. Likaså har alla mgån från att der stöd, som statsmakten skall bevilja föreningarna via kommunerna, i fortsättningen bör stiga från det i årets statsbudget imagna grundbeloppet om 3 mark per kommuninvånare och från att idrottsbyggnarionen bör vara hög med beaktande av der stora behovet av anläggningar av olika slag. Då säkerr allas avsikt är, atr idrorten inte bara skall forrsätta på den kvantitativa och kvalitativa nivå den är idag, utan utvecklas, kommer kostnaderna att stiga i snabbare rakt än inflationen. Därmed måste statsmakten i fortsättningen vara beredd att tillgripa allmänna budgetmedel för att kunna tillfredsställa det ökade behover. Derra är statens idrorrsråds och alla andra idrottsledares klara förhoppning. VAD Ö SKAR IDROTISRÖRELSE AV KOMMUNERNA Kommunerna satsar redan nu årligen berydande belopp på idrott och friluftsliv både i form av verksamhetsbidrag till föreningarna och byggande I och upprätthållande av idrorrsanläggningar. Detta är något man bör hålla i minnet, då man värderar den insats olika parrer gör för idrotten. Det oaktat hoppas idrotrsfolket på, att kommunerna utnyttjar på ett för idrottsrörelsen posirivt sätt de möjligheter idrottslagen ger. Der stöd statsmakten förbinder sig att lämna idrottsföreningarna, bör läggas tili de medel kommunerna redan nu sarsar och inte enbart bli en "inkomstkälla" för kommunerna. Endasr på detta sävt kan föreningarna få den nya fördellagen är avsedd att ge dem. Lika vikrigt från föreningarnas sida är, att kommunerna inrättar de kommunala idrottstjänster, $Om lagen ger statsbidrag för, ifall dessa inre redan existerar, och atr de besärrs utgående från de kompetenskrav, som stipuleras i idrorrsförordningen. 1 derra avseende bör de vid bl. a. Solvalla idrottsinstitut utbildade idrottsinstruktörerna ges en rejäl chans vid valet av innehavare av tjänsterna. Det ankommer på kommunernas idrottsnämnder art fördela verksamhetsbidragen tili de lokala idrorrsföreningarna. Fö~delningsgrunder är arren och omfattningen av verksamheten samt den samhälleliga betydelse verksambeten har. Närmare direktiv om hur bedömningen skall ske utarbetas av undervisningsmini5terier. Då det dock sannolikt kommer att finnas utrymme för tolkning och individuell bedömning, ser jag det per $Onligen $Om mycket viktigt, att kommunerna i idrottsnämnderna inväljer personer med anknyming till idrotten och med ett erkänt sakligt och fördomsfrirr sän att avgöra besvärliga frågor. Dessa egenskaper är nödvändiga även då det gäller idrottsnämndernas skyldigheter att aktivt arbeta för en utveckling av de kommunala idrottsanläggningarna och att bevaka kommunens inttessen ifråga om de planer över anläggningar som uppgörs på olika nivåer i förvakningen.. IDROTISLBDARE, V AR AKTIV Vi har fårr den länge efterlängtade idrottslagen. Vi har förhoppningar och önskemål på samhället beträffande tillämpningen av lagen. Men 5ist och slucligen är det på 055 själva det beror hur framtiden kommer att te sig och vilket utbyte vi kommer att ha av den nya lagen - på oss alla idrottsledare i föreningarna, i distrikt och förbund, i de kommunala idrottsnämnderna, i länens idronsnämnder och i statens idronsråd. Vi har en stor möjlighet att på ett avgörande särr påverka den kommande utvecklingen. Du, var aktiv på den post du innehar! 6 7

6 + ÄVEN DU KAN RÄDDA MÄNNISKOLIV ANSLUT DIG REDAN IDAG TILL FRK BLODT JÄNST Uthildningen inom CIF inför 1980-talet av Helen Stenbäck Etter en drygt halvt år i CIF:s,rjänst har jag fårr endel tankar och ref1exioner om CIF:s urbildning idag, var vi srår och vilken vår målsärrning är inför 1980-talet. Jag anser att grundutbildningen inom CIF sam den är idag, är helt jämförbar i mån av resurser, med den utbildning som serveras inom de andra cenualorganisationerna, FRIF och AlF. Men det hindrar inre art det finns brister. Såväl den al1männa som specialtränarutbildningen är isin nuvarande form oerhön teoretisk. Allt tydligare har det visat sig att ett system där man går från teori till praktik är ett alternativ van arr beakta. Vi har inom CIF goda föreläsare men alltför få. Samma föreläsare urnyttjas för mycket, vilket gör det svårt för dem att förnya sig. Här är det inre deras förmåga som står på spel, utan snarast finns det risk att deras motivation minskar. Vi har här en viktig uppgift att fylla, dvs. att finna nya förmågor samt att enrusiasmera och fortbilda de föreläsare vi har. Vi bör sträva till att bygga vårt utbildningssystem kring följande fyra hörnstenar: 1) basutbildning, dvs. C-, B- och A-tränarutbildningen 2) fonbildning, främst för våra B- och A-uänare 3) specialutbildning med akruella tematan 4) instruktörsurbildning, vidareutbildning för föreläsare. Gruppens heterogenitet som t. ex. stora åldersklasskillnader, olika kunskapsnivåer m. m., har visat sig inverka negativt på kursens genomförande. Genom att här inregrera tränarutbildning i läroplanen vid olika läroinrättningar och hålla strängt på ålderskraven kan vi i viss mån råda bot på problem av derra slag. 1 ett avseende har dock gruppen visat sig vara mycker homogen, nämligen i fråga om könet. En färskt exempel på detta bjuder en av höstens B-kurser: Av kursens 21 deltagare var summa noll HickoL Svagr! Här får väl närmast föreningarna ta på sig skulden. Att represenranrer från olika idrottsgrenar möts på gemensammå kurser är positivt, men vi har inom vår,t förbund, precis som på många andra håll,en tendens att arrangera kurser för kursandets skull. Våra medlemsförbund arrangerar fina kurser med goda föreläsare, men med deltagarmässigt sämre resultat. A och 0 är här samarbete. Ordna gemensamma tillställningar där medlemsförbunden kör med egna puffar och CIF funge- 9

7 rar som koordinator. H är avser jag givervis kurser kring frågor som är angelägna för alia. Hit kan bl. a. räknas den administrativa utbildningen, en lucka i vår urbildning som med det snaraste måste fyllas. Frågetecknet är här hur uppläggningen av kursen skali ske. Det blir väl närmast fråga om en ambullerande programpaket som dock inre får appliceras utan urskiijning. Kursmaterialet är mycket digert, ta t. ex. den nya idrottsiagen, utbildning av ordförande, sekreterare och ekonomer, marknadsföring av föreningen, mötesteknik m. m. Efter dessa reflexioner vili jag tili siut poängtera an vi inre får vara en konservativ och traditionsryngd iruättning, utan vi måste vara öppna för nya irnpulser och kunna planera om ifall det visar sig att behovet är ett annat eiler om urbildningen ej motsvarar förvänrniagarna. När det gäller resor så TVE KA I NTE DE SKA VARA KVALlTET Grengruppstränarsystemet inom SFI-friidrotten av Ingwald Wik Utan överdrif,r kan påsrås, atr 1976 var ert bryrningsår vad gäller friidrorrsträningen inom SFl. Anda sedan 1950-talet hade träningen skötts av en chefstränare, vars främsta uppgifr var, att utbilda nya föreningstränare samt hålia kontakt och stöda föreningarna i deras träningsverksamhet. Det bär systemet blo=ade ur och kom tili sin fulla rätt under 1960-talet. Den idronsiiga frammarschen under 1970-talet kom att kräva en organisationsförändring. En urveckling av träningsmetoderna räckre inre tili, uran det krävdes också en delegering av.träningsuppgifterna. Träningsoch urbildningsverksamheren blev för omfattande för att en enda person skulie kunna sköta om hela SFl. Därför började ledare och tränare diskutera olika förslag tili tränarsyst~m och småningom började grengruppstränarsystemet roaa fram. är det här systemförslaget framfördes i friidrorrsrådet våren 1976, fick iden ett positivt mottagande. FR vidtog årgärder för dess förverkligande och kunde ännu samma vår frarnlägga följande förslag för SPI-sryrelsen: ~ ~ Koordinaror Vi har moderna bussar, erfarna förare, god service. RESEBYRA T 0 U R EL L A AB/OY, Styrmansg. 7, Jakobstad hjälper Er med arrangemangen, ordnar logi, förmedlar och säljer alla slags resebiljetter (flyg, båt, tåg och buss) samt specialresor. BUSSBOKNINGAR kan göras tili TOURELLA, tel eiler 10 HALDIN & ROSE JAKOBSTAD - TEL /45 ~_H_O_P_P ~! L! K_ as t ~! ~!_s_p_~a_~~_~_o_.~! Medel- o.! långdisrans!mångkamp! Systemet godkändes av SFI-styrelsen och sryrelsen beslöt anställa en koordinaror på heltid samt fyra grengruppstränare på arvodesbasis. Det har aldrig klarlagts vem som var initiativragare tili systemet, men i det här sammanhanget vili jag understryka den insats som gjordes av dåvarande ungdomstränaren i ÖID, Martin Lax.. Det tar alltid tid föhän ett ny tt system fås att fungera till allas belåtenhet och härvidlag urgör grengruppstränarsystemet inget undantag. Under de år som gått har det klart framkommit, att denna organisationsmodejl är helt beroende av koordinarorn. Därför kan det utan omsvep sägas, atr det var av uromordendig sror betydelse att SFI fick en koordinaror med Kjell 11

8 Krooks kapacirer. Då rill hans srab kunnar knyras sådana goda rränarkrafrer som Bo Grahn, Göran Ekegren, Marrin Lax, Bengr Hellsren och bröderna Ralf och Henry Kuila, så har resulraren inre lårir vänra på sig. Sysremer med grengruppsrränare har visar främsr den fördelen: - arr der finns en klar förde1ning och differenriering av arbersuppgifrerna, vilker befrämjar, - rränarnas möjligher rili vidare urbildning och specialisering. Skall någon avigsida ras fram så är der svårigheren art helr kunna utnyrrja grengruppsrränarnas srora kapacirer, när de är ansrälida på arvodesbasis, men förbunders ekonomiska srälining möjliggör inre i dagens läge någon he1ridsansrällning av grengruppsrränare, vars främsra uppgifr är: - arr leda var sin grengrupp under förbunders lägerverksamher, samr - arr sköra om urbildning på förbunders rränarkurser. Sysremer med grengruppsrränare har visar sig vara en fungerande sysrem som förr SFI-friidrorren framår under 1970-raler, men med erfarenheter från ridigare bör SFI-ledningen nogsamr följa med och vidareurveckla sysremer så arr vi kan hålla oss inrakr med urvecklingen och helsr någor före på 1980-raler. Följ med VÄSTRA ~NYlAND VÄSTRA ~NYlAND följer med 12 Då det gäller tryck. är kvalitet och punktlighet med leveranserna avgörande. Ett modernt tryckeri 'med tekniska. och personella resurser och moderata priser är ETA EKENÄS TRYCKERI AKTlEBOLAG Ekenäs, Stationsvägen 1 tel Simmarna /rån vänster: Bodil Holm, Mariehamn, Krister Fogelberg, Vasa, Har.ri Tumnen, fielsing/ors, Jan 1'(/ asastjerna, Jakobstad, Thomas Ferm, Vasa, Jukka Aro, Karleby, Tove Andergård, Borgå, Tuija Saralt/.hta, Karleby och Asa Backlund, Jakobstad. Simträff för ungdom i Braunschweig av Tove Andergård Tävlingsresan rili Braunschweig i Väsrtyskland blev en s~.örre framgång än vi vågar hoppas på. Vi vann poängrävlingen och hemforde en pokal som bäsra förening. 13

9 Hela evenemanget hade samlat deltagare från tio länder. Simmarna var represemerade med 300 delragare från fyra länder. Utom simningen var tolv andra idrorrsgrenar represemerade, bl. a. vatrenpolo, friidrorr, olika bolispel osv. Fredag. Nio förvämansfulla ungdomar hade samlars på Helsingfors Vanda flygstation. Resan började. Vi for med flyg till Hamburg. När vi landade i Hamburg, var det första vi lade märke rili hur varmr där varo Att det var varmr var ju bara bra, efrersom tävlingarna skulle hållas me. När vi hade kommir genom rullen, forrsatre vi med buss rill järnvägsstationen, varifrån resan fortsarre med råg till Hannover. 1 Hannover bytte vi tåg och efter en rimme var vi frarnme i Braunschweig. På stationen välkomnades vi av rvå ungdomar, varav den ena sedan fungerade som guide för oss den tid vi var i Braunschweig. Vi blev körda i paketbilar rill horeller vi skulle bo på. Hoteller var ganska li~er men rrivsamr. Det låg ime precis i cemrum, men där var liv och rörelse ändå. Lördag. Vi åt frukosr på hotelier och sedan var förmiddagen ledig rills tävlingarna började. Före tävlingarna år vi på en skola, dir vi blev körda i paketbilar, som också i forrsärrningen fungerade som våra rransportmedel. Arrangemangen med maren fungerade dåligt. Vi fick väma näsran en timme innan maten var klar och då var det hara en halv rimme kvar tilis joggningen skulie börja på tävlingsplarsen. Vi hann i någorlunda hygglig rid tili simsradion som låg i urkamen av sran. Simsradion, som var ganska ny, låg trevligt belägen mellan träd, buskar och gräsmattor. Bassängen var 50 m och därrill fanns hoppbassäng, barnbassänger och en insjö. Vädret var fim, solen lyste från en klarblå himmel. Fast der var bra med det varma och soliga vädret hade der också sina då!iga sidor. Man blev slö och trön av att sirta där isolen, men som tur var fanns det skynken uppspända som gay någon sons skugga. Krister var den försra av oss som skulie simma. Han simmade 200 m brösr och förvånade oss alla genom arr vinna sin egen åldersklass. Efrer Kristers seger började det komma medaljplaceringar med jämna mellanrum. Vi som rrodde an vi ime hade någon chans... Arrangörerna hade lyckars bra med arrangemangen. Tävlingen gick snabbr framåt, de olika hearen simmades jusr då när der var urräknar att de skulle simmas. Söndag. Tävlingarna fonsarre. Nu simmades det rvå tävlingspass, så hela söndagen gick åt tili tävlingarna. Framgångarna forrsarte. På kvälien ordnades mat och disco på tävlingsplarsen, avslurningen började på sätt och vis då, men den egentliga avslurningen skulle ske följande dag. Måndag. Inga tävlingar. 14 På förmiddagen promenerade vi omkring i Braunschweig. Det var inrressam för allr var annorlunda än vad man är van vid. Alia gamla byggnader var välbevarade, det fanns ime många moderna hus årminstone där vi gick omkring. Vi hade Otur med burikerna, eftersom de var stängda på grund av pingsthelgen. På efrermiddagen började den egentliga avslurningen med gymnastikuppvisningar och en fotbollsmarch på en gräsplan i utkamen av sran. Bollarna som de spelade med i matchen "an1ände" med fallskärmshoppare. Alia följde med spänning med hur fallskärmshopparna seglade genom lufren och landade precis mitt på gräsplanen. Sista skeder av avslurningen skedde i Stadshuset med disco. Där tilldelades vi pokalen, som vi fick för arr vi vunnir poängtävlingen melian delragande lag, med orden "trevligr atr ni kom och tog denna pokal, välkomna igen näsra år". Segern måste ju firas. Vi firade den genom art dricka champagne ur pokalen. Alideles för fon var allt detta roliga över och vi måste börja tänka på hemresan som skulle ske dagen därpå. Tisdag. Hernresan började. Vi fördes tili järnvägsstationen, därifrån råger tili Hannover skulle avgå ifrån. Några minurer före råger skulle avgå, fick vi resultaren från rävlingarna. Arrangemangen ryckres fungera, rrors det stora deltagaramaler. Vi bytre tåg igen i Hannover och forrsarre rili Hamburg och från Hamburg for vi sedan med flyg till Helsingfors. Resan var över, en lyckad resa med fim väder och framgång, som säkert ingen ångrade. J ag hoppas atr vi skali få uppleva resan igen nästa år. Delragare: Asa Hacklund, JS; Tuija Saraluhra, GSS; Bodil Holm, IFA; Tove And~rgård, BS; Jukka Aro, GSS; Krisrer Fogelberg, VSS; Thomas Ferm, VSS; Jan Wasastjerna, JS; Harri Turunen, HSS. Ledare: Kurt Mikkola. +~~~!p SPEDITION - BEFRAKTNING -- FARTYGSKLARERING KOP OCH FORSÄLJNING AV FARTYG INHEMSKA OCH INTERNATIONELLA FLYTTNINGAR Hels ingfors Fredrikshamn - Kotka - HanQÖ - Abo - Raumo - Mäntyluoto 15

10 Kommissariekurs i cykling - vad är det? av Björn Palm FÖRSÄKRA ITID.... J ~ FÖRSÄI<RINGSBOLAGET Svensl<-Finland ordiska Cyke1förbundet arrangerade den med UCI:s rillåtelse den första nationella kommissariekursen i cykel. Kursen var för Iagd tili Skåne i Sverige samt Köpenhamn i Danmark. Tre dagar var reserverade för genomgång av regier och besrämmelser, sedan prakriskr arbere på inomhusvelodrom och den sisra dagen ägnades år det skriftliga och munrliga prover. Som höjdpunkt på kursen fick de1ragarna bevirrna EM i pariöp för proffs. Varje nordiskt Iand fick skicka fem represenranrer rili denna kurs. Kraver som FinIands Cykelförbund hade ställt var att de som vilie delta i denna kurs måste vara starter eller första klass domare samt dessutom kunna svenska. Der visade sig då arr man inre på finskt håll kunde finna någon sam fyllde detra krav. Cykelförbunder satnr SFI:s cykelråd enades då om art skicka fyra domare från svenska klubbar, nämligen Kurt Fröberg från GIF, Raimo Hyväri och Björn Palm från IK-32 samt Ole Wacksrröm från Akilles. Kostnaderna för denna kurs delades jämt mellan SFI och Finska Cykelförbundet. Dessutom hade Björn Palm befullmäktigats art represenrera Finland vid ordiska Cykelförbundets sryre1semöre den 11. 1l på samma piats. Kursen började i Örenäs slott i Glurnslöv ungefär 15 km nordväst från Landskrona. Örenäs slott som från början varit en herrgård har ombyggrs till konferans- och kurscentrum. Efter att hela dagen ha surtit inne på kurs finns det många sätt att fördriva resten av kvällen på. Förutom basru samt annan förströelse kan man i det vidsrräckta området ta sig en uppfriskande promenad vid stranden och biicka över tili Danmark, eller i den mycket kuperade.rerrängen ge sig ut på en träningsiänk. Kursen inleddes med en presenration av alla deltagarna så att dessa bäme skulle lära känna varandra. Därefrer en genomgång av vad prograffimet skulle komma att innehålla, varefrer kursen började. Första dagen genomgicks cykelsporrens organisarion, de ordiska ländernas organisationer samt alla slags mästerskap, börjande från OS tili landsmästerskap. Dessutom genomgicks anmälningsförfarandena, licenssamt reklambestämmelserna. Dag två började med en reperition av de saker som genomgåtts föregående dag. Efrer detta fick deltagarna sig presenterade en gren av cykel- 17 2

11 sport som åtminstone i Finland är ytterst sällsynr, nämligen cykelcross. Denna form av cykel är mycket populär ute på kontinenren, man kör tili och med VM om denna gren. 1 Finland har tillsvidare endast ett par cykelcrossrävlingar anordnats, den senaste av Akilles och Nickby cyklisrer och denna tävling gay mersmak åt de deltagande. Sedan var det dags för genomgång av dopingreglerna samt proceduren vid dopingkonrroll. 1 samband med detta diskuterades även NCF och doping. Kvällen avslutades med en filmförevisning från VM på cykel i Monrreal. Det var främst proffsens heatlopp på bana med de olika dramariska situationer som uppstår vid stora och viktiga tävlingar. Den sisra dagen i Glumslöv användes tili repetition av de saker som redan genomgåtts samt rill atr srudera de många olika besrämmelser berörande landsvägslopp, erapplopp samr så kallade Open-tävlingar där proffs och amatörer rävlar tillsammans. Normerna för huru lång en bancykel fåt vara, avstånden mellan framhjulsnav och pedalcenrrwn resp. bakhjulsnav är noggranr specificerade. Tili exempel vid rekordförsök på bana skall bancykeln noga uppmätas av en kommissarie både för e och efter försöket. För varje form av tävling på bana finns det egna regler. Ungefär kj blev. det dags för avfärd till Köpenhamn och vinterbanan i Forum där kursens alla deltagare hade utdelats någon funktion. Fem cyklister tävlade i olika lopp och gjorde medvetet regelöverträdelser som kursdeltagarna skulle märka, samt besluta om vilket straff de felande cyklisterna skulle tilldelas. 1 en timmes tid hade alla lärjungarna fullt upp med att klara av alla de regelbrott som cyklisterna gjorde, varefter det för kursdeltagarnas del blev avfärd tili Idrottens Hus för en genomgång av hur "praktikanrerna" klarat av problemen. Nästa dag var då dagen med stort D, der gällde nämligen det skriftliga samt muntliga provet. Skriftliga provet, till vilket reserverats en timme gjordes av alla på samma gång medan det muntliga provet genomfördes av en åt gången. Efter middagen var det sedan endast genomgång av proven samt konsraterande av att alia hade klarat kommissariekursen. Höjdpunkten på kvällen blev sedan bevittnandet av EM i parlopp för proffs i Forwn. Kvällen inleddes med etr nationellt femrio minurers parlopp och redan i denna tävling sågs sådana farter som aldrig har uppnåtts på Velodromen i Helsingfors. Tekniken i åkning samt vid parbyte var någor helt annat än hemma. När sedan proffsen rrädde in på banan blev ju farten ännu mera uppskruvad. Dessa virmoser på bana körde 365 varv i Velodromen med en snilthastighet på ca femtio kilometer i timmen. Det var en upplevelse art få bevittna de.tta EM, eftersom cyklisternas reknik samr öga för åkningen var en njutning att beskåda. Kursen som var den första i sitt slag i Norden hade mycket att ge, åtminstone oss från Finland. 18 Programmet var kanskeen aning för vidlyfrigr för en så kort tid samt dessutom hade vi finlandssvenskar svårt att ibland fatra innebörden i allt som föreläsres, då rvå av de rre föreläsarna var från Danmark samr atr dessutom nästan allt kursmaterial var skrivet på danska. Trots detta vili alla vi deltagare från Finland ännu rikta ett varmt tack tili speci.ellt Lennart Hansson från Sverige, som hjälpte oss då danskan blev för svårt, samt även till Carl D encher-hansen och till Nordens enda internationella kommissarie Ib Vagn Hansen. Fordon somfordon, före somföre,! däcket är Dunlop! oysigmaab 19

12 Styrkelyft inom SFI av Bror Holm Styrkelyft är en relativt ung sportgren i vårr land, som i sitt första skede urövats som en "på sidan om"-idrott, men som sedan grundandet av Finlands Styrkelyftförbund rj. år 1976 gått framåt med stormsteg i kraftsporrkretsar. Styrkelyft skiljer sig främst från konventionell tyngdlyfrning såtillvida, att där det av en tyngdlyftare krävs smidighet och snabbhet, där krävs det rå styrka av en styrkelyftare. Man tävlar i tre lyft, knäböj, bänkpress och marklyft. Var och en kan redan vid sitt första träningspass göra ett resultat i vart och ett av dessa lyft, bättre eller sämre beroende på ifrågavarande persons anlag och inneboende styrka. Styrkelyft är en okomplicerad idrottsgren, och en nybörjare blir snabbt intresserad av träningen. Utförd med förstånd lämpar sig denna idrott lika väl för småpojkar som för pensionärer - till och med våra kvinnliga kulstötare och diskuskastare tränar styrkelyft under vinterhalvåret. "Jag är för gammaloch styv för sånt här" hör man ofta äldre personer säga då idrott förs på tai. Eftersom smidighet och teknik inte är allena saliggörande i styrkelyft som i en mängd andra idrottsgrenar, har den blivit mycket populär också inom de högre åldersklasserna. Lyften utförs koncentrerat och långsamt, och sträckningar och övriga skador är mycket sällsynta. SFI har varit med i styrkelyft sedan begynnelsen. Vid de första SFImästerskap'en var IF Länken, Mariehamns IFK, Lovisa Tor och Pargas IF representerade, men nu har föreningarna utökats med Sibbo-Vargarna, Hangö IK och Vasa Idrottssällskap, Isynnerhet Sibbo-Vargarnas och IF Länkens manstarka garden har stigit fram i främsta ledet i vår nationellil. elir. Också internationellt har framgångarna varit stora i år och följande tabeller talar för sig själv: VM EM NM FM Unto Honkonen, IF Länken IV 1 II 1 Antero Köykkä, SV II U 1 1 Reijo Kiviranta, SV III II 1 1 Jari Tähtinen, SV,. V II II 1 Raimo Välin eva, IF Länken V 1 våra nationella finländska mästerskap för sexmannalag placerade sig Sibbo-Vargarna i år som etta och IF Länken som tvåa. Också tillväxten 21

13 verkar tryggad, om man ser på framgångarna vid årets FM för juniorer under 20 år. Sibbo-Vargarna tog två mästerskap, i 60 kg klassen av Jukka Vartiainen och i 75 kg klassen av Heikki Kuula, samr silver av Ismo Oksanen i klass 90 kg och brons av Vesa Manner i klass 82,5 kg. En av de aura srörsra förmågorna inom SFI är uran tvivel Raimo Välineva. Vid de Nordiska mästerskapen i scyrkelyfr i Stockholm år 1977 satte denna eminente marklyftare ny tt världsrekord i klass 67,5 kg med resultatet 285,5 kg. Detta resultat har sedermera övercräffars av amerikanen Troy Hicks och lyder nu på 290 kg. Välineva har emeuertid under det senaste året tävlat i klassen 75 kg, och vid tävlingar i Jyväskylä den 25 november i fjol gjorde han ett mycket gott försök på 315,5 kg, vilket hade inneburit ett ny te världsrekord i marklyft i denna klass. Nu var der bara etr ögonblicks obalans som gjorde, att Välineva inte lyckades håua uppe vikten tiu domarens signal. Reijo Kiviranta kommer år för år alle närmare världseliten. Sibbo-Vargarnas medlemmar och etr ston antal lyftare från andra föreningar tränar enligt Kivirantas metoder och sysrem, som visat sig vara ett ypperligc långtidsprogram. Antero Köykkä är en typisk representant för dessa metoder som innebär, are lyftaren byggs upp från grunden för att småningom bli mogen för de verkligr stora lyften. IF Länkens UntO Honkonen har under ett Herral år tillhört den absoluca toppen och erövrat en silvermedalj och två bronsmedaljer i världsmästerskapen, samr Europamästerskaper i år. Scyrkelyfter inom SFI är aueså på stadig frammarsch och de kommande åren kommer säkert atr bjuda vårt förbund en mängd positiva överraskningar i form av nationella och internarionella framgångar. Aeerväxten verkar tryggad och i SFI:s kraftidrotesråd sirter erfaret folk, de flesta själva aktiva scyrkelyftare, som alla är villiga att offra sina kunskaper för scyrkelyftets forcsatta utveckling i vårt land. 22 Näringsrik föda för idrotlsmän Qch -flickor FRIONOR ypperliga fiskfih~er från Ishavet. Fås i alla välförsedda livsmedelsaffärer. Ungdomsspelen på skidor Gamlakarleby IF:s nya giv av Enzio Sevon - Vi satt en kväll några gubbar i skidsrugan vid Köukarberget och funderade på vad vi skulle hirta på att ordna i tävllngsväg. Vi har ju våra traditionella skidspel, der ordnas en del långlopp här. Vi måsre hitta på någor nytt. Så dök tanken upp på ungdomsspel på skidor. Nationella arr börja med, men med baktanken aer bygga ur dem tili nordiska. Olle Sandström, skidfantast, staktränade redan i november i t rädgården för Vasaloppet. Det är Olle Sandström, företagare i byggnadsbranschen med expon av egnahemshus, som beräccar. Olle Sandström, Vasaloppsåkare, cyklist i Väteern-rum, ex-skidbas i GIF, lägger ur texten. H an fyllde i seörsta hem Iigher 50 år senaste sommar. - Kanske vi hade en förebild i ungdomsskidningarna i Östersund, men ime rikeigt ändå. Där kör man med individuell start medan vi från början gick in för gemensam start i de olika klasserna. Mera spännande både för pubiik och åskådare. Läccare och mindre tidsdrygt, bara endagstävlingar så 23

14 de1ragarna hinner både komma samma dag och åka hem mot kvällen, även om de kommer långväga ifrån gick premiären. Det var samma dag man körde femmilen i Lahttis VM och då hade man ett oherrans väder vid Köukarberget, snöyra och blåst, rena stormen. Ca 160 de1ragare vågade sig ändå ut i spåren. Suomen Hiihtoliitto var rem begeistrat över initiativet. Det kom ett brev med tack och önskan att göra jippot tili en nordisk tävling. Vilket det också blev Tyvärr hade man i Sverige just den dagen distriktens kvalificeringar för Kalle Anka-finalen så svenskarna uteblev. Men norrmännen kom, unga åkare från nordnorska klubbar i Alta ocb Hammerfest bl. a. Sex norska klubbar var med av summa 37 startande föreningar. De norska framgångaroa var direkt imponerande, två klassegrar, två silver och en bronsplats. orsk dubbelseger i pojkklassen under 12 år där de två främsta, alltså två norrmän, åkte dött lopp. Mao tävlar i hela åtta klasser: flickorna under 10 år åker 2 km, likaså pojkarna under 10 år. 3 km är sträckan för flickor under 12 år, pojkar under 12 år och flickor under 14 år samt 5 km för pojkar under 14, flickor under 16 och pojkar under 16 år. Deltagarna senast i de olika klasserna var, räknade i samma ordning som klasserna ovan angavs: eller summa 201 startande. 1 den yngsta flickklassen gick segern tiu Padasjokiflickan Erja Kaskimäki, en dryg halvminut före norskan Randi Opgård, i forrsättningen skiljde bara sekunderna. Yngsta pojkklassen blev en hemmaseger för Kokkolan Veikots Peter Heickell, sekunden före en Ikalisåkare, Matti Haavisto. Snabbaste flicka under 12 år var igen en Karlebydotter, Marjut Konu, KV, före Satu Kielinen från Kortesjärvi och norskan Björg Ludviksen från Alta. Sedan de två norska gunerna under 12 år, som delade på segern: Ole-H. Helgesen från Tverrelvsdalen och Jan-H. Solstad från Alta. Norskt åter bland flickorna uuder 14 år: Lis ymark från Nordvågen före Sari Salokangas, Ylihärmä. Kronan i Kronoby hade sin duktiga Carol Dahlbacka som snabbaste pojke under 14 år med Reijo Kinnunen från Kannonkoski som tvåa. IF Brahe tog äldsta flickklassen genom Carita Nordberg före Jaana Niiranen, Kaustby. GIF blev inte heller utan en topp: Robert Sandström, snabbast i äldsta pojkklassen före Kaustbys Ari Pekka Salo. amnen har rekapitulerats för att visa var man har det största intresset för tävlingen. De 27 norska deltagarna kom mest långväga ifrån. Majoriteten bör givetvis hemma i Mellersta Österbottens föreningar. Men även landet "söderom landsvägen" var representerat, både Helsingfors och Österby Sportklubb hade deltagare med i de unga skarorna. Man räknar också poäng i en tävling mellan föreningarna. Som sig bör kom GIF högst upp på listan med 202 poäng genom ströplaceringar i alla klasser, men närmast kom norska IF Alta före Terjärv US, Haapajärven Kiilat, IF Brahe och IK Myran i Nedervetil. IK Kronan var nionde, norska Tverre1vsdalen elfte, ordvågen trettonde, Hammerfest sextonde, IL Frea tjugonde och Rafsbotn trettioförsta av de trettiosju.... Pris ges tili de 20 första i varje klass, bl. a. en par skidor. Atta man sitter i ungdomsspe1ens organisationskommim, ett femtiotal arbetar sedan med spelens genomförande dagen D. När inbjudan gick ut tili årets tävling - som avverkades söndagen den 17 februari - postades breven tili mer än 300 föreningar, till alla medlemsklubbar i Hiihtoliitto, föreningarna i Finlands Svenska Skidförbund, tili Sverige och orge. Den tävlingen förestår när dena skrivs och är avverkad när detta blir läst. På förhand var Olle Sandström ungdomsspe1ens både fader och fadder, övertygad om atr man noterar ny tt de1tagarrekord. Liv i luckan när fälten ger sig iväg i spåren kring Köukarberget med en halv timmes intervall mellan de olika klasserna. Sedan är det prisutdelning omedelbart efter tävlingarna, både individuellt oci:l i lagtävlingen om H agströrns Läderfabriks vandringspris. Ett synnerligen beaktansvärt och välkommet tillskor.t i skidtävlingarnas långa rad. Skulle väl förvåna, om det ime dyker upp nya stjärnskott bland de hundratal deltagarna. 1 varje fall tänds nog skidgnistan hos mången ungdom, som upplever en verklig och stor skidfest. Drick kale som jämt håller hög kvalitet. Naturligtvis Pauligs. 24

15 Tippa och vinn IK Kronan van orien teringsarrangör av Erik Stenwall IK Kronan kan med full rätt anses vara en av de allra äldsta orienteringsklubbarna i Österbotten. Redan i mitten på 1930-talet ordnade föreningen, ofta i samverkan med GIF, de första tävlingarna och som främsta tillskyndare kan nämnas Fritiof Slotte och Hugo Hallman. Efterhand växte föreningen både tili numerären och i kapacitet och sålunda stod man redan 1946 som arrangör för de årsgamla FSO-mästerskapen. Drygr tio år senare var det så dags för Kronan att åter stå värd för orienterare från hela svenska Finland, etr uppdrag som återkom i fjol. Fjolårers mästerskap kan gärna bevaras tili eftervärlden eftersom man nu slog alla tiders deltagarrekord för en förbundsmönstring. Tävlingen omfattade hela starter, vilket på sin sätt talar för hur pass arbetsdryg uppgift det är att ordna ett FSOM. IK Kronan har en fint garde av funktionärer - enbart FSOM i fjol krävde medverkan av 180 medlemmar. Dessa bildar en specialsektion inom klubben, en sektion som kan räkna med tämligen stor självständigher. Sektionen leds i der.ra nu av Stig Lindvall, sekreterare är Bengt Lövsund, kassör Henrik Björklund och som viktig kartombudsman fungerar Harald Slotte. Detta.rped orienteringskartor kräver sirt speciella kapitei. Sektionen har åsradkommit sex olika kartor, som tillsammans täcker 100 km2 av kronobyterrängen. Och nya kommer tili. Redan nu är man inne i en planering som gäller detta årrionde, då föreningen hoppas få ordna en sok. observationstävling. Den karta som då kommer i bruk är nu i der närmaste klar. - Det är H arald Slone och Bengt Lövsund som jobbar så energiskt med kartorna och gör det möjligt för oss att rent ekonomiskt klara av arbetet. En kana som vi beställer skulle kosta oss mk/ km 2 och det har vi inte råd med. Så berättar Henrik B j ö r k l u n d, en av de många inbitna ledarna inom Kronan-orienteringen. 1 sammanhanget vili Björklund ge Kronoby kommun en eloge eftersom man varje år kan räkna med ekonomiskt bistånd. Ett sådant behövs, speciellt då klubben håller en livlig nybörjarverksamhet igång. Av årets totalt 130 aktiva orienterare är hela 49 under 16 år. Alla tas 27

16 väl omhänder i det att sektionen håller sig med en egen motionsledare, som planerar träningen och även tävlingar i denna juniorverksamhet. De unga orieneerarna är uppdelade i små grupper, vilka leds av någon äldre, aktiv orieneerare. Denne försöker sedan följa sina adepter i deras urveckling och på så sätt svetsas gruppen fine samman. Kronans framgångar i de yngsta klasserna har även varie påtagliga. Tre år å rad tog föreningen hem segern i yngsra flickklassen i FSOM och i budkavlesammanhang har man även visat upp en fin bredd. En så pass omfattande verksamhet gör att man får mer eller mindre specialiseer på alla uppdrag. Sålunda kan Kronan i dag seälla upp tio man som går i land med uppdragee att lägga en bana, väl skickad att nyttjas i ett förbundsmästerskap. Och den kana man följer är till alla delar ett resultat av samfälle arbete. lnee så underligt att IK Kronan fick så många lovord för arrangemangen av fjolårets FSO-mästerskap. effektivt skydd förmånliga villkor Postbox Helsingfors 21 T elefon Barnen är Jamlade kring SkogJ1lwlle JOm berättar om livet i natttren. Skogsmulleskolan i Grankulla av Gunilla Cavonius och Marja tta Nykänen Kollikok, Kollikok, hörde man i skogen. Vem är det? Jo, det är en liten varelse med yvigt hår. Han är klädd i gröna kläder och har en näverhatt med fjäder, skor för alla väder och en svans som han städar rene i naruren med. Han heter SKOGSMULLE. Skogsmulle är spännande för barn i lek- och sagoåldern. H an förmedlar kunskap om naruren, för han kan ju både barnens och dj urens språk. Gösta Frohm, från Sverige är fader till skogsmulle. Nu har skogsmulleskolan kommie till Finland. Under barnets år 1979 smög sig skogsmulle ue i Grankulla-skogen och fick med sig en hei hop "Mullebarn"

17 Skogsmulle-skolan srartade sin verksamher i Grankulla i början av maj. Samlingsplarsen var Grankulla simhall. Tjugofem livliga och förvänransfulla barn i 4-7 års åldern, som kaoske försra gången kom ur alldeles ensamma, uran rryggher av föräldrarna. Med srövlar på förrerna och en lireo marsäck packad i ryggsäcken kunde srrövrågen börj a. Hand i hand i en lång svans gick man ut i skogen, men när man väl var framme kunde man fritt röra sig. Här i skogen fanns många spännande saker att uppräcka. _ Men snart började någon undra, var Skogsmulle fanns och när han skulle komma? Föräldrarna hade redan ridigare frågat om Skogsmulle och varför han behövdes? Svarer är enkelt. Den vuxna har dragir gränsen mellan fanrasi och verkligher, men skogsmulle är född i skogen och bor där. Han kan narurens språk, hao är en förespråkare för balansen i naturen. De srarka får inre bli för srarka, de svaga måste hj älpas för art de skall överleva. Varje onsdag fortsatte "Mulleskolan" med sina srröv råg, långt bort från den sluga världen, där naruren erövrade barnen. Mellan sånger, lekar och narurligrvis marrasr, kunde barnen lära sig grundrankar om allemansrärren och miljövård, och om årsridsförändringar och deras påverkan på växrernas och djurens liv, samt grunderna om urrusrning. Man undersökre myrans gångsrigar och sracken, fåglarnas revir, rrädens växrplarser och mycker, mycker annar. Däremellan kom skogsmulle med sina små fingervisningar tili barnen: Man får inre bryra kvisrar, rera små djur, skrika och skräna i skogen. Man skall inre skräpa ner uran värna om den narur vi har. Skogsmulle-skolan sarnlades sex gånger på våren och avslurades med besök av "Skogsmulle" som urklädd människa. Han lekre med barnen, gjorde små narursrigar rillsammans och rill sisr delade han ut "Mullemärke" rill dem som genomgårr skolan. På hösren fortsarre Grankulla "Mulleskola" som lockade till sig sexron barn. Endel fortsarre från våren, men srörsra delen var nya barn. Man rräffades igen varje onsdag rvå rimmar och som ledare både på hösten och på våren fu ngerade Marjatta ykänen och Gunilla Cavonius. u är Skogsmulleskolan en känr begrepp i Grankulla. Under hösren ordnades en ledarurbildning av Kondirionsfrämjandet rj., där sexron inrresserade blivande Mulle-Iedare delrog. Kursen hölls i Helsingfors med rvå rikssvenska föreläsare. är Barners Ar kom rili sin slutskede var Skogsmulle-skolan sradigt inrageo i programmer. 1 år kommer det arr startas Skogsmulle-skolor förurom i Grankulla också i Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors och Borgå. Ledarurbildning skall under våren 1980 ordnas i Borgå, i Ekenäs och i Helsingfors. Och på hösren 1980 blir det en fortsättningskurs. 30 SkogJmulle delar krijtligt på "Jkatten" Jom barne,~ hittade i Jkogen. Efter att ha fårt en sradig grund i södra Finland fortsäner ledarurbildningen i Ösrerborren, Aboland och på Aland och med dem växer der upp allr flere Mulle-skolor i Finland. (Melodi: Blinka lilla stjärna) Fina gröna kläder har MuUe iått av skogens blad Granen ej på massa spar blir tiu hår gör M1I,lle glad Hatt av näver så kokett svansen lång med iin rosett. 31

18 0., '."'OIIll I,TO _ 1II11'.VIIIIA.. TRAVEK är en resebyrå med personlig service. Vi sköter alla Era researrangemang. Vart Ni än reser: utomlands eiler i hemlandet. Hur som helst: med Ilyg. båteller tåg. Ensam eiler i gruppo På affärsresa eiler semesterresa. [tj rnj [fj [w[ ~ l-f1 LiJ [1] 00 ~ Vår verksamhet omfattar bl.a.: Flyg- och bålbiljeher. TAg- och bussbiljeh,r. Vi sköter reservering av både sitt- och sovplatser både i hemlandet och utomlands. Kryssningar. På världens alla hav. Medelhavet, Karibiska havet, Grekiska öarna. Atlan-' ten eiler Stilia havet. V1sumfria kryssningar lill Leningrad och Tallinn.. Individuella resor. Vi gör upp reseprogram och turlistor elter Era önskemål. Allt-i-ett resor inkluderar hoieli, sighl-seeingar m.m. Gruppresor. Kongress- och personalresor m.m. Speciaiarrangemang och -priser. Sportresor sköts av vår speciella sportreseavdeining. Säde sommar och vinterresor, vandringar och skidlärder tili Ijälls. alpina resor bl.a. tili schweiziska Snow-Seach och sportlovsveckor i Österrike. Pass, visum, för5äkringar hör tili vår service. Bilulhyrning. American Express-kreditkortsansökningar samt -inlormation. ~ ~oo~... ~ IllA\l~~ ~ [!] ~ , Hum~ird&g. t.n 3, Abo 10, Tel RESEBYRA AB L.:..:: H'.::; "=-GÖ:::.._----=: "u:::,.c:.:":..:,"":::".:.:'o::..:.'... =.:::H.::::".!:: e,::t.:::.1..:.:,":..:... =2'_--.l Färöarna - värd för årets Nordiska skolidrottsläger av Margareta Björklund Den 3-10 juli samlades 47 skolelever i åldern ls-18 år med tio ledare på Färöarna, tili det andra Nordiska skolidrottslägret i ordningen. Det första hölls i Kiruna. Valet hade nu liksom föregående gång fallit på en för de flesta okänd plats, de exotiska Fåröarna. Färöarna är en dansk ögrupp ca 4Sn km söder om Island. Klimatet är urpräglat maritimt och Golfströmmen jämnar ur temperaturskillnaderna, därför ligger medeltemperaruren både sommar och vintertid mellan 0 0 och 10 C. Väderleksförhållandena är mycket ostadiga, man kan nästan påstå art det inte förekommer en dag utan både regn och solsken. De för öarna så typiska, branta och steniga bergsslurrningarna är beklädda med ständigt grönt gräs, träd och buskar lyser med sin frånvaro, men litet här och var på skyddade plarser kan man skymta snö. Får går fritr omkring och betar året rum. SKAP A MYSIG SAMV ARO Lägrers målsätrning var inte att samla roppidrottare från nordens länder tili ert gemensamt träningsläger, utan att skapa en mysig samvaro för skolidiottsimresserade ungdomar med rillfälle art lära känna nya SpOrtgrenar och givervis knyra många nya nordiska kontakrer. På denna grund valdes vi Einländska delragare ut. Eftersom Torshavn, Färöarnas huvudsrad, är Jakobstads vänort var der narurligt art erbjuda Jakobstad samtliga 10 plarser då inga anmälningar från annar håll kom. Tyvärr fjck vi i ett så sent skede reda på detta att bara sex elever kunde skickas iväg: Tua Backlund, Gisela Linn, Anja Häggman och Margareta Björklund från SFSI och Kenner Byggmästar och Lars ElvStröm från SAKU. MED KLEINBUSS TILL ESBJERG Vi finländare reste med kleinbuss ner tili Esbjerg i Danmark, där VI tilisammans med de andra lägerdeltagarna från Sverige, Norge och Danmark steg på båten tili Färöarna. 33 3

19 Efter 36 timmars lugn båtfärd över Nordsjön och Atlamen var vi äntligen framme i Torshavn. Allt verkade overkligt, en tjock grå dimma låg tät över landskapet. Inre förrän följande morgon fick vi någon egentlig uppfattning om hur öarna såg ut, men då blev det en desto större kalldusch : Brama bergssluttningar med smala, krokiga vägar och - här hade vi tili råga på allt i dimman kvällen innan åkt buss i ca en timmes tid för att komma tili skolan i Oyrabakki där vi bodde! Den första dagens program innehöll bergsbestigning, Slaettartindur (882 m) Färöarnas högsta berg skulle bestigas..annu lo-tiden på förmiddagen verkade det som om vädrets makter var emot 055, men plötsligt, överraskande snabbt, slog vädret om och molnbankarna skingrades. Jag kan inre påstå att det var någon lätt uppgift att klättra uppför den branta bergssluttningen med de gummistövlar som vi beordrats ta på 055, men väl uppe glömde man alla skavsår och ömma ben och förundrade sig över den härliga utsikten. Branra bergväggar störtade rärt ner i der mörkblå haver och en disig gråblå borisonr utgjorde bakgrund! De följande dagarna var späckade med program: bussrurer rill minnesmärken och kyrkor, indusrribesök, bl.a. en trålfabrik besöktes segelturer shoppingresor, där vi bl.a. inbandlade härliga varma tröjor av ' äkra orvär~ tat fårullsgarn, fiskerurer m.m. En dag fick lägrets ledare, Peter Kruse, nys om att en val fångats och dragits upp på land på en av öarna. Dagsplanen ändrades snabbt och så fick vi alla rillfälle arr se en äkta, 62-toos fenval. Vilken otäck srank der var på sryckningsplarsen, där det användbara köttet (ca 12 ton) skars loss och kördes bort per lasrbil! Tili minne av valen fick vi alla en lösskuren bir av barderna (= silorganen i valens mun). Här följer deltagarna i skolidrottslägret med styckningen av en sillval, 20 m lång, 62 ton tung. 34 Lägerdeltagarna tttanför Oyrarbakka skola där vi bodde. Porten är gjord av tmderkäken från en vai. 35

20 DAGLIGA MORGO LANKAR Nu kan man ju fråga sig om vi inre alls sysslade med.idrort. ]ovisst, rurneringar i volleyboll, vattenpolo, "rumpefotboll". och ~a~lg fotbo~. ~:dnades och förutom de dagliga morgonlänkarna. flck vilara oss farolsk folkdans och sällskapsdanser från de olika nordiska länderna. Kvällarna tillbringade vi för det mesta i gymnastiksalen med art. spela volleyboll och avslutade dagen max före läggdags med vattenpolo I skolans simbassäng. Härligr! Som de flesta läger slutade även derra när stämningen låg på to?pen. 1 Danmark blev det slutliga avskedet ett enda ston kramkalas, tarar fälldes och löften gavs om brevväxling och en ny träff. Kanske rräffas vi igen redan till påsklov, det får tiden urvisa ~. -'~'.'.' gymnaster, triinare och pttblik. Bilden från en gym Tre viktiga komponenter - nastikgala i Mariehamn.... -,En helt vanlig träningskväll av Karl-Erik Smulter 36 - Sit,ter du och läser tidningen ännu, klockan är mycket vi måste fara nu, hojtar den yngste i familjen. Jaha, så är det dags igen. Bäst att konrrollera art allt finns med i väskan, tävlingsbestämmelser, närvaroböcker och nycklar. Magnesium var vi utan förra gången, det måste jag komma ihåg att köpa på vägen. - Sådär ja, nu borde jag ha allting klart. - Kom då ungar, har ni alla grejor med - glöm inte handskydden och tossorna! Dte har det blivit mörkt och kvällsdimman rullar sakta in över staden, några regndroppar faller på vindrutan medan jag mekaniskt rarrar in bilen på skolgården inrill gymnastiksalen. 37

21 Hoppas ungarna har släpat fram redskapen och mattoroa denhär gången, tänker jag för mig själv. Sablar också, man skulle ha en sai där redskapen ständigt stod uppställda. - Hejsan Christel, gadafton mina damer och herrar! - Varför kommer du så sem, vi får inre själva upp barren, ropar några flickor barta från scen. - Så värst sen är jag väl ime, klockan är bara fem över sex, svarar jag. Och förresten, ni kan väl ta en stol tili bjälp så att ni når upp. - Du Eva, placera långa mattan där, Katarina bjälp småflickorna med bommen och Kristoffer, se efter om Niklas beböver din hjälp med räcket. Småningom är alla redskap på plats ocb efter en kort u ppvärmning går vi igenom kväliens tiäningsprogram. - Eva, vill du ta hand om småflickoroa på bolif1ilen, öva in och repetera grad 3 och 4 ur Övning på övning. Samtidigt kan hälften av flickorna träna hjulning och bandstående på golvbommen. - Cbristel, rräna in arabhopp och halvvolt framåt med de något äldre flickorna. Alla bör klara helvoit framåt på trampetten med tanke på trupptävlingarna i februari. - Hej Kristoffer, låt bli att bråka med Harriet. Gå tili räcket och väma där tills jag kommer, jag skall bara särta igång eliten. Elirflickorna kör snabbt och rurinerat igång med sin träning på barr efter några kona instrukrianer, varefrer jag kan gå över tili pojkarna, dock ime utan prorester från flickornas sida. Man borde vara med överallt, lyfra, hjälpa ocb förklara, en klapp på axeln och ett tröstande ord ime att förglömma. Alltför ofta slår mig tanken på bur många som lagr av med t. ex. gymnastiken för art "armarna inre räckt tili". Vissr, man gör så gort man kan och nog har jag försökt få hjälpledare av både äldre gymnaster och föräldrar, men det är inre så lätt överhuvudtaget idag art få tag på människor, som vili jobba ideellt. Skyll dig själv, brukar jag ibland tänka, speciellt då det riktigt tar emot och man börjar reflektera över vad man i stäliet kunde göra. åja, hittills bar det stannat vid en tanke. Vad är det då som gör att man bara kämpar vidare - jag behöver inre känna mig ensam, i vårt land finns det tllsenrals personer vars arbete för och bland ungdom ime kan värdesättas högt nog. Jag tior att det ligger något mer än bara inrresse, status och en viss själviskhet bakom detta arbete. Sysslar man med barn och ungdom tior jag att begreppet "tycka om" spelar en väsenrlig roll i sammanhanger. Det räcker inre med att man är specialist inom ett visst gebit, det räcker inre heller fast man tycker att just den idronsformen är bäst av alla. För att klara av ideellt arbete bland barn och ungdom kväll efter kväll, år efter år måste man tycka om dem och även visa det. - Jaha iklas, det var visst svingkippen vi skulle öva idag. Hoppa 38 Några flickor från Mariehamns Gymnastikjörening följer uppmärksamt med tmpptävlingarna i Helsingfors, en tiivlingsjorm där speciellt laganda skapas. upp p~ rä~ket så skall jag bjälpa dig, kom ibåg - ordenrlig fart, sträckta ben, plkei1ng ocb snabb uträtning av kroppen. Sådär, det var inre så dumt ocb så är det Kristians tur - upp ocb hoppa! Träningskvällen börjar lida mot sitt slut och det märks. En och annan har ~~un~it iväg -:- vi bar prov i mo~gon, säger de. Andra kommer på art det ar nagot speclellt de skall träna Just när det är dags att städa undan redskapen och volleybollspelarna står utanför dörren och trampar. - Skynda på och hjälp tili, vi skall väl inre stanna här bela narten hajtar en av de äldre flickorna. ' Det var värst vad hon tar i, kanske det är pojkvännen som vänrar utanför. Så ä~ det här i livet, en relativt kort tid har man hand om dem, lär ut gymnasnk, uppfosrrar och tar del av deras bekymmer och glädjeämnen. Och s~da~ en vacker dag - förlorad. Eiler kanske ändå inte, nag har väl denna tld nllsammans satt sina spår i en eller annan form? För visst bar vi haft mycket roligt tillsammans på våra tävlingsresar, kurser ocb uppvisningar. Nog har de flesta Iän sig vad verkligt kamratskap innebär, för att inre tala om ansvar, självdisciplin och ordning. 1 flere avseenden tror jag att vi får återse våra "gymnastiklöften". Kanhända finns de uppe på läktarn sam åskådare och i bästa fall sam föräldrar tili ett ny tt "gymnastiklöfte" - huvudsaken art gymnastiken lever vidare. 39

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här.

Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Petter och mamma är i fjällen. De ska åka skidor. Petters kompis Elias brukar alltid vara med. Men nu är bara Petter och mamma här. Det är morgon och fortfarande mörkt ute. Utanför fönstret är det bara

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Hemmingsmarks IF & Södra United har äran att inbjuda till 2014 års examenscup

Hemmingsmarks IF & Södra United har äran att inbjuda till 2014 års examenscup n up e NS C AM E EX 20 ÅRSJUBILEUM 014 1 994-2 Hemmingsmarks IF & Södra United har äran att inbjuda till 2014 års examenscup Lördag 31 Maj Lördag 7 Juni Söndag 1 Juni Söndag 8 Juni Flickor 2003 Flickor

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Skolprogram på hembygdsmuseum

Skolprogram på hembygdsmuseum Skolprogram på hembygdsmuseum Maria Ekqvist Efter att ha jobbat två säsonger som sommarguide vid Pargas Hembygdsmuseum blev jag erbjuden att jobba kvar några timmar per vecka under hösten och hålla skolprogram

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 7 år

Föreningsträdet. Handledning Aktiva 7 år Föreningsträdet Handledning Aktiva 7 år Alma och Burre plockar svamp Tennisturnering i skogen Effe och Burre spelar pingis Alma och skogsbusarna spelar innebandy I vår busgrupp Att arbeta med Föreningsträdet

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap!

Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Hej alla gamla och nya simmare i Sösdala Simsällskap! Så här i terminsstarten går vi ut med viktig information och det kan förkomma att det står likadant på mer än en lapp. Hoppas ni har överseende med

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte?

Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? FAQ Enligt förslaget finns det inga barnklasser öppna i N-systemet. Varför inte? Grundtanken är att barn ska idrotta i sin närmiljö och i möjligaste mån slippa långa resor. Detta är i linje med Danssportförbundets

Läs mer

600 deltagare. 14-15 Maj. Vi förväntar oss cirka. Vår Internationella tävling kommer att hållas den. Pilängshallen i Lomma

600 deltagare. 14-15 Maj. Vi förväntar oss cirka. Vår Internationella tävling kommer att hållas den. Pilängshallen i Lomma 2011 Vi kommer att arrangera Kamp & Poomsaetävling Vi förväntar oss cirka 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade Vår Internationella tävling kommer att hållas den 14-15 Maj

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

ORDFÖRANDES HÄLSNING

ORDFÖRANDES HÄLSNING PIRAYABLADET 3/2004 INNEHÅLL ORDFÖRANDES HÄLSNING NITROX VAD HANDLAR DET OM? DYKLÄGER DYK- OCH SEMESTERRESA SIMHALLSTIDER MÖTESKALLELSE ORDFÖRANDES HÄLSNING Sommaren närmar sig slutet och efter en sommar

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Men han tycker inte om att slåss! Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöddig typ, och ger en liten svag ett nyp,

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Flod våg Art nr

Flod våg Art nr Anne Rooney av Anne Rooney Översättning Maria Holst 8 Kapitel 1 Långt där nere var vattnet mörkt och vilt. Danny svingade sig upp på räcket som löpte längs däcket. Skulle han dyka eller bara hoppa i?

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Årsberättelse Göteborgs Turnförening 2013 Styrelsen för Göteborgs Turnförening får här avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleanter Robert

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Total placering Fitness Five Plats 17 av 37 tjejer

Total placering Fitness Five Plats 17 av 37 tjejer Total placering Fitness Five Plats 17 av 37 tjejer Resultat i fallande ordning från samtliga deltävlingar. 14 tjejer gick till final. Som ni ser är jag alltså 2 reps från finalplats! Resultat i fallande

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

Vi hoppas att ni har glädje av berättelsen om Undra!

Vi hoppas att ni har glädje av berättelsen om Undra! Barn mår bra av att veta Ditt barn ska komma till habiliteringen och göra en cpup-mätning. Det är svårt att med enbart ord förklara vad det är, därför har vi gjort den här boken. Barnet får genom berättelsen

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Barmarksläger i Portugal februari 2010

Barmarksläger i Portugal februari 2010 Barmarksläger i Portugal februari 2010 Torsdagen den 11 februari åkte en tapper skara orienteringsbrudar (Karin, Eva E, Eva J, Frida och Johanna) mot Portugal för att slipa formen i en vecka. Fredagen

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6.

Svenska 2 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Fraser. 1. förr 2. gör 3. Trevligt 4. länge. 2 - Preteritum. 1. tyckte 2. bodde 3. arbetade 4. var 5. började 6. Svenska 2 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Fraser 1. förr 2. gör 3. Trevligt

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Textbladet får skrivas ut och kopieras Talgoxen Hallå, hallå, hallå vad är det som står på? Nu kommer våren snart, helt underbart så klart! En talgoxe

Läs mer

12-13 Maj. 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade. Pilängshallen i Lomma. Vi förväntar oss cirka

12-13 Maj. 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade. Pilängshallen i Lomma. Vi förväntar oss cirka 2012 Vi kommer att arrangera Kamp & Poomsae tävling Vi förväntar oss cirka 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade 12-13 Maj Pilängshallen i Lomma w w w. l o m m a c u p. c o

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA!

INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! INFORMATIONSBREV VECKA 45-46 HEJ PÅ ER DÄRHEMMA! Hoppas att allt är bara bra med er inför den stundande All Helgonahelgen. Dagen idag bjuder ju på ett härligt höstväder. Vi får hoppas det håller i sig

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

HundAkutens kurser, hösten 2016

HundAkutens kurser, hösten 2016 HundAkutens kurser, hösten 2016 Anmäl dig till våra spännande kurser på: info@hundakuten.se eller 070-583 30 00 Valp- och unghundskurs Den här kursen vänder sig till dig som har en valp eller unghund,

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013

Kapitel 1. Publicerat med tillstånd Bortdribblad Text Magnus Ljunggren Bild Mats Vänehem Bonnier Carlsen 2013 Kapitel 1 Det är tisdag kväll och som vanligt har ABK:s lag träning. I små grupper dribblar man runt koner, tränar inkast, skjuter på mål eller övar väggpass. Bra! skriker Hanna när Yalam lyckas dribbla

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer