Mellan Sigtuna kommun, och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mellan Sigtuna kommun, 212000-0225 och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande"

Transkript

1 Mellan, och Företagsnamn, Organisationsnummer har tecknats följande 1 Avtal 1.1 Avtalstid Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper tillsvidare med 90 dagars uppsägningstid för leverantören samt med 180 dagars uppsägningstid för kommunen. Uppsägning ska vara skriftlig. 1.2 Avtalshandlingars inbördes rangordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet Avtalet med bilagor Kompletteringar till förfrågningsunderlaget Förfrågningsunderlaget med bilagor Kompletteringar till ansökan Ansökan med bilagor Ändringar och tillägg till avtalet kan endast göras genom en skriftlig handling undertecknad av behörig företrädare för kommunen och leverantören. 1.3 Kontaktpersoner Kommunen ska till leverantören redovisa vilka nyckelpersoner som är viktiga för uppdraget samt deras kontaktuppgifter så att leverantören lätt kan inhämta de uppgifter som behövs för att utföra uppdraget. Vardera parten ska utse ett ombud för uppdraget. Ombudet har behörighet att företräda sin huvudman med bindande verkan i ekonomiska och andra frågor som rör uppdraget. Kommunens ombud: Helena Engström verksamhetscontroller Tel: Leverantörens ombud: Företagsnamn, Kontakt e-post Leverantören får ta emot eller inhämta direktiv för uppdraget endast av sådana personer som kommunen har angett. Möten ska hållas och protokoll föras och justeras i den omfattning som parterna kommit överens om. Parterna är skyldiga att delta i sådana möten. Mellan parterna är kraven på skriftlighet uppfyllda genom anteckning i protokollet. 1.4 Information om - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin sida om 1

2 centralorten Märsta. Kommunen är en framtids- och tillväxtkommun och har cirka invånare. Närmare information kan fås på Information om Äldre- och Omsorgsnämnden Socialtjänstlagen reglerar kommunernas ansvar för insatser inom socialtjänsten för bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning. I har Äldre- och Omsorgsnämnden det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Inom nämndens förvaltningsorgan finns biståndshandläggare. Dessa beslutar om omsorgs- och serviceinsatser till enskilda. 1.6 Lagen om valfrihet (LOV) Lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962)innebär att den enskilde (brukaren) har rätt att välja vem han/ hon vill ska utföra beviljade insatser. Lagen om valfrihet innebär att företag kan ansöka om att bli leverantörer inom efterfrågat verksamhetsområde Kommunfullmäktige i fattade beslut att införa lagen om valfrihet. De tjänster som för s del ska omfattas av LOV är utförande av serviceinsatser för biståndsbedömd hemtjänst och som beviljats enligt SoL (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). Detta förfrågningsunderlag beskriver vilka serviceinsatser som ingår i valfrihetssystemet samt de villkor som kommunen ställer på en leverantör för att denne ska bli godkänd för att få utföra tjänsterna. 1.7 Avtalets omfattning Avtalet omfattar serviceinsatser. Serviceinsatserna utgjorde under år 2012 totalt timmar och består av tjänsterna städning, tvätt och inköp. Serviceinsatsernas timmar var 21 % av hemtjänstens totala volym (år 2012). Idag har ca 543 brukare stöd i form av olika serviceinsatser. Se även bilaga 5 för beskrivning av serviceinsatser. För att vara leverantör inom valfrihetssystemet ska leverantörer åta sig att utföra samtliga efterfrågade serviceinsatser. 1.8 Kommunens ansvar Kommunernas ansvar för vård, omsorg och övriga stödinsatser regleras i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Kommunallagen ger kommunen rätt att, efter beslut i fullmäktige, lämna över vården av en kommunal angelägenhet, som inte reglerats i särskild ordning, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en enskild individ. Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen måste också garantera att medborgarna får insyn i den verksamhet som överlämnats genom att i avtal med leverantören säkerställa att medborgare kan få information om verksamheten. För att brukaren ska kunna välja i valfrihetssystemet behövs jämförbar information om leverantörerna - en information som kommunerna är skyldiga att förse dem med och som bland annat måste begäras in i den löpande uppföljningen och kontrollen av verksamheten. 1.9 Huvudmannaskap och myndighetsutövning Äldre- och omsorgsnämnden i är i egenskap av beställare huvudman för de tjänster som omfattas av detta förfrågningsunderlag. Äldre- och omsorgsnämnden är ytterst ansvarig för verksamheten oavsett vem som utför den. Socialförvaltningen vid ansvarar enligt delegation från äldre- och omsorgsnämnden för myndighetsutövning gällande beslut om den enskildes bistånd samt för uppföljning av beställda serviceinsatser. Leverantören ska bedriva verksamheten enligt de mål och syften som följer av socialtjänstlagen (SoL) och i 2

3 övrigt inom området tillämpliga lagar, förordningar och föreskrifter, samt s mål och riktlinjer för serviceinsatser inom vård och omsorg. Leverantören har en skyldighet att ta del av och förvissa sig om vilka regelverk som finns som gäller vid bedrivande av serviceinsatser inom vård- och omsorg, vilket även kommer att informeras om vid den obligatoriska introduktionen för nya leverantören. Verksamhetsansvarig hos leverantören är skyldig att tillse att all personal hos leverantören har kännedom om och är insatt i tillämpliga regelverk för utövande av serviceinsatser inom vård- och omsorg. Leverantören ska i övrigt följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för bedrivande av näringsverksamhet. Vid fullgörande av uppdrag ska leverantören iaktta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet och rätt till god omsorg Myndighetsutövning Alla insatser enligt SoL utreds och beslutas efter ansökan till kommunen. Befattningshavare på kommunens socialförvaltning beslutar om vilka insatser brukaren ska erhålla Avgifter Brukaren betalar en avgift för biståndsbedömda insatser till Socialförvaltningen enligt fastställda riktlinjer Tillsyn Socialstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet för att kontrollera att de leverantörer som ingår avtal med kommuner att utföra socialtjänstuppgifter enligt LOV, uppfyller de krav som ställs i gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom SoL. Detta följer av 13 kap. 3 andra punkten SoL Grundläggande principer för valfrihetssystem Enligt 1 kap. 2 LOV ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska också ta hänsyn till principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem Brukarens rätt att välja och byta leverantör En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör av tjänsten om hon eller han så önskar. En brukare har alltid rätt men ingen skyldighet att välja och byta leverantör. Om brukaren önskar välja en annan leverantör ska han eller hon ta kontakt med sin biståndshandläggare. När en ny leverantör är vald meddelar biståndshandläggaren detta till den ursprungliga leverantören. Detta ska ske omgående, muntligen eller per e-post, samt bekräftas skriftligen. För att byta leverantör till nästkommande månadsskifte ska önskemålet om ny leverantör ha framförts senast den 20:e i innevarande månad. I annat fall träder bytet ikraft först vid därpå följande månadsskifte Ickevalsalternativ När en brukare inte kan eller vill välja utförare finns ett ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet kommer att vara s egenregi Information och marknadsföring Kommunen kommer att informera om leverantörens verksamhet på kommunens hemsida. Biståndshandläggarna kommer också att informera om vilka leverantörer som finns att välja bland i samband med brukarens val. Leverantören har rätt att marknadsföra sin verksamhet. Kommunen förutsätter att leverantören utformar sin marknadsföring på ett sådant sätt att den enskilde inte uppfattar det som påträngande och som i övrigt är etiskt försvarbart. 3

4 1.15 Tilläggstjänster Utöver de biståndsbeslutade insatserna har en leverantör, som erhållit avtal med kommunen, rätt att inom vissa ramar erbjuda så kallade tilläggstjänster till brukaren. Med tilläggstjänster avses dels sådana tjänster som ingår i biståndsbeslutet men där den enskilde vill utöka volymen eller antalet tillfällen som insatsen utförs jämfört med biståndsbeslutet, och dels sådana tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänsterna betalas inte av kommunen, utan av brukaren som beställer dem. Leverantörerna har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster om följande förutsättningar är uppfyllda: Tilläggstjänsterna får inte vara en del av biståndsbeslutet. Däremot kan brukaren välja att utöka volymen eller antalet tillfällen som insatsen utförs på jämfört med biståndsbeslutet. Tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för brukaren för att denne ska kunna välja en leverantör. Tilläggstjänster faktureras av leverantören direkt till brukaren Marknadsföring av tilläggstjänster När tilläggstjänster erbjuds ska det tydligt framgå att det är fråga om tilläggstjänster som erbjuds så att det blir en tydlig skillnad mellan vad som faktiskt ingår i biståndsbeslutet och vad som erbjuds därutöver och som brukaren får betala utöver hemtjänstavgiften. Det ska också tydligt framgå att brukaren inte har någon skyldighet att köpa några tilläggstjänster. 2 Krav på tjänstens utförande 2.1 Leverantörens åtagande Leverantörens åtagande är att utföra serviceinsatser för personer som bor i och som erhållit biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen på de tidpunkter som görs upp i samråd med brukaren. Ersättning för OB-tid utgår inte. De serviceinsatser som kommer att omfattas av detta avtal är: Tvätt Städ Inköp av dagligvaror Leverantören ansvarar för att rätta till felaktiga inköp. Denna kostnad står leverantören för och kan ej belasta vare sig brukare eller kommunen. Städtjänster och tvätt ska utföras i den omfattning och med de intervall som anges i beställningen. 2.2 Volymgarantier Kommunen garanterar inte någon volym utan det är brukarens val utifrån biståndsbeslut och utförda timmar som avgör den ersättning som leverantören får. 2.3 Kvalitetsmål Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. Leverantören skall utföra verksamheten i enlighet med socialtjänstlagen samt övriga lagar och författningar som gäller inom verksamhetsområdet. Leverantören skall även följa och vara förtrogen med de mål och riktlinjer som följer av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Leverantören skall följa kommunens övergripande kvalitetsmål samt i övrigt följa kommunens riktlinjer för utförandet av serviceinsatser inom vård och omsorg. 4

5 Brukarens behov och önskemål ur språkliga, etniska, kulturella och religiösa aspekter ska respekteras. Så långt möjligt ska leverantören sträva efter att erbjuda hjälp av personal som talar brukarens modersmål. Brukaren ska ges kontinuitet när det gäller personal. Samverkan mellan brukaren och personalen ska framför allt bygga på kontaktmanskap. 2.4 Ledningssystem för kvalitet i verksamheten För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska leverantören ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2006:11 (bilaga 4). Viktiga inslag i det systematiska kvalitetsarbetet är att leverantören: Arbetar aktivt med utveckling av medarbetarnas kompetens. Introducerar nyanställda Ska ha ett system för att hantera klagomål och synpunkter (s.k klagomålshantering) Rapportera inkomna synpunkter och klagomål två gånger om året. Har en beredskap att kunna utföra tjänsterna även när den ordinarie personalen är frånvarande. 2.5 Verksamhetsansvarig För leverantörer som är verksamma inom serviceinsatser krävs att minst en av dem som är ansvariga för driften av verksamheten ska ha: Kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom verksamhetsområdet. God datorvana. 2.6 Kompetens och erfarenhet hos personal Leverantören ska utföra sina åtaganden med den personalstyrka som är erforderlig och med de kvalifikationer som krävs för att uppfylla kraven på kvalitativt bra serviceinsatser. Den personal som ska utföra arbetsuppgifterna ska ha tillräcklig kompetens och dokumenterad erfarenhet för arbetet. Vidare krävs goda kunskaper i svenska när det gäller både att tala, läsa och skriva eftersom personalen måste kunna ta emot instruktioner, samtala med brukarna och dokumentera insatserna. Leverantören skall tillse att den personal som används för uppdragets genomförande är väl insatt i kommunens mål för verksamheten och kvalitetskrav inom socialtjänsten samt för verksamheten gällande rutiner, riktlinjer och avtal. Vidare ska leverantören aktivt arbeta med fortbildning av personalen. Leverantören ska ha rutiner för introduktion av nyanställda och en beredskap att kunna utföra tjänsterna även när den ordinarie personalen är frånvarande. 2.7 Biståndsbeslut/beslut om insats och genomförandeplan Biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen fattas av biståndshandläggare inom kommunen. Överlämning av ärenden sker genom att uppdrag lämnas till leverantören via TES (se bilaga 3 IT) En genomförandeplan ska upprättas för varje brukare och skickas till biståndshandläggaren. Planen ska ge en samlad beskrivning av brukarens behov av insatser i form av service enligt SoL. Planen görs tillsammans med brukaren och/eller dennes företrädare och ska stärka deras reella inflytande och delaktighet. Genomförandeplanen ska upprättas inom 14 dagar efter det att 5

6 uppdraget hos den enskilde enligt beställningen ska påbörjas. Genomförandeplanen ska upprättas på mall som tillhandahålls av. 2.8 Beställning och bekräftelse När brukaren fått ett biståndsbeslut och valt leverantör, kontaktar den ansvarige biståndshandläggaren den leverantör som brukaren valt och gör en formell beställning. Om brukaren vill ha råd i valet av leverantör ska biståndshandläggarna bistå med neutral information och vägledning. Under en övergångstid innan leverantören fått tillgång till kommunens verksamhetssystem, förmedlas uppdragen via fax eller e- mail. Leverantören ska snarast, dock senast inom ett dygn, bekräfta att uppdraget mottagits. Beställningen ska vara så utformad att det klart och tydligt framgår vilka insatser som ska utföras och målet med dessa. Dessutom anges bedömd maxtid för utförandet av insatserna. Leverantören ska kunna påbörja uppdraget inom fem dygn. I akuta ärenden bör leverantören kunna ta emot och påbörja ett uppdrag redan samma dag som beställningen görs. 2.9 Skyldighet att ta emot uppdrag En leverantör får inte, inom ramen för den verksamhetskategori, det geografiska etableringsområdet och angivet kapacitetstak tacka nej till nya uppdrag. Leverantören ska vara beredd att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre utökningar av insatser, om detta skulle behövas för att upprätthålla kontinuiteten för brukaren. Det är inte heller möjligt för leverantören att begränsa sina insatser till vissa tider inom ramen 07:00-17:00 vardagar Förändring av brukarens behov Om brukarens behov förändras i sådan grad att biståndsbeslutet kan behöva omprövas ska leverantören omgående kontakta kommunens biståndshandläggare. Förändringen av brukarens behov ska framgå av leverantörens dokumentation. Det ingår också i leverantörens uppdrag att omgående meddela biståndshandläggaren om en person som får hjälp är inlagd på sjukhus eller om denne har avlidit Klagomålshantering och synpunkter Leverantören ska lägga stor vikt vid att skapa förutsättningar för brukaren och närstående att framföra sina åsikter, önskemål och synpunkter på verksamheten. Leverantören ska följa s fastlagda rutiner på klagomålshantering och upplysa om möjligheten att lämna synpunkter på kommunens hemsida. Brukarens rätt till delaktighet, inflytande och självbestämmande ska respekteras. har riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål som leverantören ska följa. Synpunkter och klagomål som lämnas till i egenskap av beställare kommuniceras med ansvarig leverantören för vidare hantering och utredning Uppföljning och utvärdering Beställaren har det yttersta ansvaret för att brukarna får de insatser de har rätt till och att insatserna är av god kvalitet. För att garantera god kvalitet för brukarna och för att garantera medborgarnas insyn i av beställaren finansierad verksamhet förbehåller beställaren sig rätten att göra uppföljningar av leverantörens verksamhet genom bland annat anmälda och oanmälda verksamhetsbesök, enkäter och intervjuer hos såväl brukare som personal och ansvariga hos beställaren. Under kontraktstiden genomför beställaren kontinuerliga uppföljningar för att kontrollera att leverantören uppfyller sina åtaganden gentemot beställaren. Minst en gång per år kontrollerar beställaren att krav i förfrågningsunderlaget, avtal samt att övriga krav är uppfyllda. Eventuella merkostnader för leverantören i samband med uppföljning står leverantören själv för. Följande punkter kommer att följas upp: 6

7 Trygghet och säkerhet för brukaren Samverkan och samarbete Rutiner för synpunktshantering och klagomål Dokumentation Rutiner för uppfyllelse av krav i förfrågningsunderlaget. Systematiskt kvalitetsarbete och uppfyllelse av övriga ekonomiska och juridiska krav samt uppfyllelse av gällande lagar och regler för biståndsbedömda serviceinsatser i enlighet med detta avtal. Beställaren kommer även på nedanstående sätt att följa upp kvalitén i leverantörens verksamhet: Tillsyn - ta del av (samtliga/stickprov) genomförandeplaner och därmed tillhörande dokumentation, företagsuppgifter samt ta del av övrigt material som är relevant för uppföljning av verksamheten. Brukarundersökningar - en gång per år då leverantören är skyldig att medverka. Statistik - Leverantören skall vid förfrågan lämna underlag till och myndighet vid behov, till exempelvis Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Statistiska Centralbyrån (SCB). Övrigt - leverantören är skyldig att på begäran lämna uppgifter till beställaren och medverka vid uppföljningsbesök. Båda parter har en ömsesidig skyldighet att underrätta varandra vad som framkommit i respektive uppföljnings- och kvalitetsarbete. Godkänd leverantör förbinder sig att underlätta för beställarens uppföljning genom att lämna tillträde till verksamheten som beskrivet i detta förfrågningsunderlag. Leverantören skall också tillhandahålla relevanta dokument som rör verksamheten som finansieras av beställaren. Information om olika leverantörens resultat i brukarundersökningar kommer beställaren att publicera på kommunens hemsida. Även övriga resultat av uppföljningar och utvärderingar kan kommunen komma att publicera När en brukare inte är anträffbar När en brukare inte är anträffbar på överenskommen tid ska anhöriga/närstående eller handläggare hos kommunen underrättas Tolk Leverantören skall se till att brukaren får tolkhjälp om så behövs Leverantörsmöten Leverantör är skyldig att delta i leverantörsmöten. Kommunen kallar till dessa möten och upprättar agenda för varje möte Samordning Den leverantör som har flest insatser hos brukaren ansvarar för samordning mellan de olika leverantörerna och den enskilde. 3 Administrativa föreskrifter 3.1 Anställningsvillkor särskilt kontraktsvillkor Leverantören är skyldig att driva sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag eller krav på minimilöner i rikstäckande kollektivavtal som gäller för samtliga företag i samma 7

8 bransch. Detsamma gäller för den som leverantören i sin tur ämnar anlita för arbete eller leverans. Enmansföretag undantas. 3.2 Social hänsyn särskilt kontraktsvillkor Leverantören ska vid utförandet främja jämställdhet. Leverantören ska vid utförandet främja mångfald i fråga om kön, ålder, funktionshinder och etniskt ursprung. 3.3 Kommunens miljöstrategi är en ekokommun och har antagit ett miljöprogram som skall genomsyra all verksamhet. förväntar sig att antagen utförare tar del av denna och följer kommunens miljöprogram. 3.4 Avtalsförsäkring Leverantör som slutit kollektiv- avtal med fackförbund, är enligt kollektivavtal skyldiga att teckna olika försäkringar för sina anställda. Leverantör som inte är bunden av kollektivavtal ska frivilligt teckna avtalsförsäkringar eller motsvarande för sina anställda. 3.5 Lex Sarah Det åvilar leverantören att tillse att all personal känner till skyldigheten att enligt 14 kap 3 SoL rapportera missförhållanden i omsorgen om äldre. Rapporteringen görs till ansvarig hos socialförvaltningen enligt av kommunen fastställd rutin med tillhörande blankett. 3.6 Kontaktmanskap och samverkan Leverantören ska vid behov samverka med företrädare för, brukaren och dess företrädare samt eventuella tillsynsmyndigheter och övriga företrädare för svenska myndigheter. Varje brukare ska ha en kontaktperson hos leverantören. Leverantören ska ha rutiner för samarbete och samverkan, både internt och externt för att säkerställa arbetet kring brukarens behov. Samverkan och samarbete kring brukaren kan gälla mellan leverantören och exempelvis närstående till brukaren, god man, förvaltare och andra för brukaren viktiga personer och organisationer samt andra leverantören. Verksamhetsansvarig för service skall vara tillgänglig mellan kl och helgfri måndag-fredag. Vid frånvaro, som semester eller liknande, skall leverantören informera beställaren om ersättare för verksamhetsansvarig hos leverantören. Verksamhetsansvarig hos leverantören förbinder sig även att delta i s introduktionsutbildning för leverantören inom hemtjänst om socialtjänstlagen, övrigt gällande regelverk, tystnadsplikt samt genomgång av aktuella rutiner kring dokumentation och övrigt för utförande av serviceinsatser inom vård och omsorg i. Utbildningen är kostnadsfri för leverantören och särskild ersättning för introduktionstiden utgår inte till leverantören. 3.7 Dokumentation Leverantören ansvarar för att dokumentationen sker i enlighet med socialtjänstlagens bestämmelser och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5 Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS samt kommunens riktlinjer. Härvid erinras särskilt om vad som anges i 7 kap 3 SoL beträffande dokumentation i enskild verksamhet. All dokumentation som rör enskild ska förvaras på ett betryggande sätt. Beträffande utlämnande av handling hänvisas till 7 kap 4 SoL. När brukaren byter leverantören skall dokumentation som upprättats om brukaren hos den gamla leverantören överföras till utan skäligt dröjsmål och senast inom 7 dagar. 8

9 3.8 IT-system Leverantören ansvarar för att ha tillämplig IT-utrustning, licenser, IT-säkerhetsprogram och övriga dataprogram samt kunskaper i IT-användning som krävs för att bedriva verksamhet inom serviceinsatser. Ingen särskild ersättning kommer utgå från beställaren för att tillhandahålla detta. Leverantören är skyldig att följa s riktlinjer för dokumentation av service insatser som beviljats enligt SoL. Verksamhetsansvarig hos leverantören har en skyldighet att medverka i introduktionsutbildning kring dokumentation och tillämpliga IT-system vid Sigtuna kommun samt andra framtida utbildningar kring IT-system och dokumentation vid Sigtuna kommun som kan bli aktuella. Se bilaga 3 IT. 3.9 Meddelarfrihet Personal anställd hos leverantören ska ha rätt att uttala sig i enlighet med den meddelarfrihet som gäller i tryckfrihetsförordningen 1 kap. 1 samt 13 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) Tystnadsplikt Leverantören ansvarar för att all personal inom verksamheten iakttar den sekretess som är gällande för socialtjänstens personal enligt Offentlighet och sekretesslagen 26 kap. 1, Identifikation/legitimation Leverantören och dennes anställda (och underleverantörer) ska alltid bära identifikation på ett sådant sätt att den är synlig för den enskilde. Av identifikationen/legitimationen ska det framgå personalens namn och vilket företag han/hon är anställd av Rutiner för inrapportering av utförda tjänster Kommunen använder ett administrativt stöd för inrapportering och uppföljning av utförda tjänster (se bilaga 3 IT). Leverantören ska tillhandahålla fungerande rutiner för inrapportering av utförda tjänster samt uppföljning och utvärdering Nyckelhantering Leverantören ska ha säkra rutiner för hantering av den enskildes nycklar. Det ska finnas tydliga rutiner för utlämning och återlämning med signering. Förlust av nycklar ska omedelbart redovisas. Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av låsbyte förorsakat av försumlighet hos leverantörens personal ska bekostas av leverantören Nyckelfria lås Se bilaga 3 IT Hantering av privata medel Den enskilde eller dennes närstående/god man ska normalt sköta hanteringen av privata medel. I de fall privata medel handhas av leverantören ska kommunens rutiner följas Avbrytande av valfrihetssystem Om kommunfullmäktige bestämmer att inte längre ha valfrihetssystem för serviceinsatser i enligt detta förfrågningsunderlag skall pågående upphandlingsförfarande enligt LOV avbrytas och avtalet upphöra att gälla. Uppsägningstid med denna grund är för kommunen tre månader. 9

10 4 Kommersiella föreskrifter 4.1 Avtalstid Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper tillsvidare med två månaders uppsägningstid för leverantören samt med tre månaders uppsägningstid för kommunen. Avtalet upphör automatiskt om leverantören inte fått någon beställning under en sammanhållen tolvmånadersperiod. 4.2 Insyn i leverantörens verksamhet och tillsynsmyndigheten äger rätt att utöva tillsyn och kontroll över verksamheten. Leverantören ska ställa begärd dokumentation och personal till s och aktuella tillsynsmyndigheters förfogande. Förutom skyldighet att medverka vid tillsynsbesök är leverantören skyldig att på eget initiativ informera om förändringar i verksamheten i enlighet med krav i detta förfrågningsunderlag. Kommunen har rätt att ta del av samtlig dokumentation som rör brukaren och dokumentation som har betydelse för serviceinsatsernas genomförande i enlighet med detta förfrågningsunderlag. Leverantören ska bereda personal vid, eller av Sigtuna kommun utsedd granskare, tillträde och insyn i sådan utsträckning att uppföljning, kontroll och utvärdering möjliggörs. De uppgifter som samlas in betraktas, med undantag av uppgifter om enskilda personer, som offentlig handling. Det åligger leverantören att på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas inför tillsynsbesök eller på grund av synpunkter från tillsynsmyndighet efter granskning av verksamheten. Underlåter leverantören att vidta de åtgärder som krävs kan kommunen på leverantörens bekostnad vidta nödvändiga åtgärder. Leverantören förbinder sig också att medverka i de kvalitets- och attitydundersökningar som socialförvaltningen eller Socialstyrelsen genomför. 4.3 Allmänheten insyn Leverantören är skyldig att på begäran lämna sådan information som avses i 3 kapitlet 19 a kommunallagen. Sådan begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten sköts. Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Det åligger kommunen att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för leverantören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos kommunen. Information som lämnats enligt första stycket ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 4.4 Avtalsbrott med mera Om någon part inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och efter anmodan inte inom skälig tid vidtar rättelse får drabbad part antingen avhjälpa bristen på motpartens bekostnad eller göra avdrag på ersättningen/motsvarande. Vid avtalsbrott av väsentlig betydelse äger part rätt att häva avtalet. Hävande part är berättigad till skadestånd. Brister i dokumentationen kan komma att betraktas som ett sådant väsentligt avtalsbrott som medför rätt till hävning. Om Leverantören byter verksamhetsansvarig under avtalsperioden och denne inte uppfyller kompetens och erfarenhetskraven är detta grund för hävning av avtalet. 10

11 Vid kommunens uppföljning uppvisas allvarliga brister och avsteg från de krav som ställts i avtalet och vid en anmaning inte vidtar rättelse. Leverantören saknar fungerande rutiner och system som erfordras i detta förfrågningsunderlag för att kraven i förfrågningsunderlaget ska uppfyllas. Tillsynsmyndighet riktar allvarlig kritik mot verksamheten och kritiken inte föranleder rättelse inom skälig tid. Kommunen har rätt att häva avtalet om leverantörens försätts i konkurs eller i annat fall befinner sig vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. Om leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare/uppdragstagare äger kommunen rätt att häva avtalet. Om hävningsgrund föreligger har skadelidande part rätt till skadestånd med faktiska merkostnader för kompletteringsköp, personalkostnader, inkassokostnader etc. som åberopad hävningsgrund förorsakat honom, oavsett om hävning begärs eller inte. Innan hävning sker ska leverantören beredas tillfälle att inkomma med en skriftlig förklaring/rättelse. Den skriftliga förklaringen/rättelsen kan utgöra grund för att inte häva avtalet. Hävning av avtalet sker i normalfallet med 30 dagars varsel räknat från det datum då en rekommenderad postförsändelse är inlämnad på ett postkontor. Om part bedömer att den grund som finns för hävning är av mycket allvarlig kan hävning ske med omedelbar verkan. Part har rätt till ersättning för den skada han lider genom motpartens avtalsbrott, om inte motparten visar att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll. Om leverantören väsentligt misskött uppdraget och inte vidtagit effektiva åtgärder för att avhjälpa fel eller brist, trots tre skriftliga uppmaningar i tät följd - inom en kalendermånad äger kommunen rätt att häva kontraktet. Hävning ska föregås av en hävningsförklaring undertecknad av behörig företrädare för kommunen. Kommunen äger vidare alltid rätt att omedelbart häva avtalet om förhållanden enligt 7 kap. 1 LOV föreligger. 4.5 Skadeståndsskyldighet Kommunen har rätt till ersättning för skada som kommunen lidit på grund av leverantörens kontraktsbrott om skadan är en följd av att leverantören åsidosatt sedvanlig omsorg eller brustit i yrkesskicklighet som förutsatts vara allmän inom branschen och genom det orsakat beställaren skada. Leverantören svarar i förhållande till kommunen för skadestånd, som kommunen på grund av vållande hos leverantören eller av leverantören anlitade underleverantörer/uppdragstagare eller annan som leverantören svarar för, kan komma att förpliktas utge till tredje man. 4.6 Fakturering använder sig av e-fakturering, se vidare information på kommunens hemsida För att underlätta vår hantering och att Ni ska få Er faktura betald inom avtalad tid vill vi påminna om att följande information ska framgå av den faktura Ni tillställer oss: Betalningssätt - PlusGironummer, Bankgironummer eller bankkonto/iban Fakturadatum 11

12 Fakturanummer Förfallodatum (Kommunen förbehåller sig rätten att om inte annat är avtalat betala fakturan tidigast 30 dagar efter ankomstdatum) Fakturabelopp Ert organisationsnummer VAT/momsregistreringsnummer namn och adress Specifikation av vad fakturan avser (art och mängd) Referens i kommunen nio positioner xxxxxxxxx Betalning skall ske mot faktura, 30 dagar efter ankomstdag hos beställaren. Beställaren accepterar inte fakturerings-, expeditions- eller andra administrativa avgifter. 4.7 Dröjsmålsränta Vid försenad betalning orsakad av kommunen betalas dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen. Räntefaktura som understiger 300 kr betalas inte. 4.8 Underleverantör Leverantören svarar för underleverantörens arbete i alla led som för sitt eget. Leverantören ska kontrollera att underleverantören fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, till exempel avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen ska utföras före avtalsskrivning med underleverantören och därefter årligen. Kommunen har rätt att ta del av leverantörens avtal med underleverantören. Eventuellt anlitande av underleverantör under avtalstiden gång ska skriftligen godkännas av kommunen. Vid anlitande av underleverantör eller byte av underleverantör under avtalstiden ankommer det på leverantören att informera alla berörda, inklusive aktuella brukare om den nye underleverantören. Om underleverantör anlitas i strid mot här sagda äger kommunen rätt att säga upp avtalet helt eller delvis med omedelbar verkan. Kommunen har rätt till skadestånd för uppkomna kostnader. 4.9 Överlåtelse av avtal eller uppdrag Avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande Omförhandling Part får påkalla omförhandling av bestämmelserna i upprättat avtal om ändrade förhållanden gör att bestämmelsen väsentligt motverkar de förutsättningar som detta avtal bygger på. Anmälan om omförhandling ska ske så snart som det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess en eventuell överenskommelse om ändring träffats. Kommunen förbehåller sig dock rätten att göra mindre justeringar och tillrättalägganden av avtalsvillkor under pågående kontraktstid utan att ändringarna behöver föranleda att ett nytt kontrakt upprättas med leverantören. Det kan t.ex. handla om att kommunens riktlinjer och policy ändras något, efter politiskt beslut eller att det sker lagstiftningsändringar som berör vård och omsorgssektorn. Kommunen ska skriftligen meddela leverantören om de förändrade villkoren. Om leverantören inte vill bli bunden av de ändrade villkoren ska leverantören inom 30 dagar skriftligen meddela att ändrade villkor inte accepteras. Avtalet betraktas då som uppsagt och upphör att gälla två månader efter att kommunen mottagit meddelandet. Om 12

13 sådant meddelande inte mottagits av blir leverantören bunden av de ändrade villkoren. Samtliga krav måste vara uppfyllda vid varje given tidpunkt för att leverantören ska vara godkänd Försäkringar Leverantören ska omedelbart efter undertecknandet av avtalet och för avtalad verksamhet, teckna och vidmakthålla: Ansvarsförsäkring för sin verksamhet Ansvarsförsäkring för skada eller förlust för såväl leverantören som tredje man Det maximala ersättningstaket för skada eller förlust ska uppgå till 5 Mkr vid personskada och 2 Mkr vid egendomsskada för varje skadetillfälle Prisjustering Ersättningsnivåerna räknas upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI) Prevision Kommunen och Skattemyndigheten har gjort en överenskommelse vilken innebär att kommunen, med skattemyndighetens hjälp, återkommande kommer att ta fram information om att anlitade Leverantörer/konsulter/övriga uppdragstagare och deras underentreprenörer är registrerade till moms, är registrerade som arbetsgivare, innehar F-skatt samt om de har skatteskulder hos skatte- och/eller kronofogdemyndighet Force majeure Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal skall han i nödvändig omfattning, vara befriad från desamma. Föreligger ovannämnda omständigheter har kommunen rätt att så länge de består, själv utföra leverantörens åtaganden. Ersättningen till leverantören reduceras i förhållande till i vilken grad han inte kan fullgöra sina åtaganden. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Parterna skall informera varandra om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse. Se även avsnitt 4.15 "Kris och beredskap" Kris och beredskap Vid extraordinär händelse ska leverantören delta i s beredskapsplanering och vid behov övrig planering som kan krävas för att hantera extraordinära händelser. Leverantören skall vidare samverka och vara beställaren behjälplig i krissituationer, utifrån den situation som uppkommer och det behov som uppstår av samverkan Tvist Tvist ska i första hand lösas genom förhandlingar med parterna. I andra hand avgöras av allmän svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår. 13

14 14

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD

KONTRAKT AVSEENDE SERVICEINSATSER, HEMTJÄNSTINSATSER OCH DELEGERAD HEMSJUKVÅRD Mellan Vellinge kommun, organisationsnummer 212000-1033, 235 81 Vellinge, nedan kallad beställaren och (leverantörens namn), org nr, adress, nedan kallad utföraren, tecknas denna dag följande KONTRAKT

Läs mer

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem avseende serviceinsatser inom hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Klippans kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen

Läs mer

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i Kävlinge kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Socialtjänsten 1(6) Avtal avseende servicetjänster inom hemvården i enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Parter Detta avtal har tecknats mellan (nedan kallad kommunen) och NN (nedan kallad utföraren)

Läs mer

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden

1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr ), genom Omsorgsnämnden, Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden AVTAL AVSEENDE HEMTJÄNST 1 Parter Mellan Kristianstads kommun, (org. nr 21 20 00-0951), genom Omsorgsnämnden, 291 80 Kristianstad, nedan kallad Omsorgsnämnden och nedan kallad Leverantören har i dag följande

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Omsorgsförvaltningen Bilaga 6 Avtal om utförande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV)

Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Avtalsvillkor Lag om valfrihetssystem (LOV) Mellan Kristinehamns kommun, org.nr 212000-1868 nedan kallad beställaren och org.nr nedan kallad utföraren, tecknas följande avtal. 1. Syfte Utföraren åtar sig

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtalsperiod men möjlighet till förlängning 1år. Avtalet avser endast vintersäsongen under månaderna 1 November - 31 Mars.

Avtalsperiod men möjlighet till förlängning 1år. Avtalet avser endast vintersäsongen under månaderna 1 November - 31 Mars. Avtal Parter Mellan Företagsnamn, Postadress, Organisationsnummer nedan kallad leverantören och Sigtuna kommun, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225, nedan kallad kommunen har följande avtal tecknats. Avtalstid

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se

KONTRAKTSFÖRSLAG. 0155-24 80 00; www.nykoping.se KONTRAKTSFÖRSLAG Beslutat av Vård- och omsorgsnämnden 2015-06-04. Gäller från och med 2015-07-01 Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Nyköpings kommun (nedan kallad Kommunen ),

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79

Avtal. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende 2010-04-01. Diarienummer VON 2009:79 Diarienummer VON 2009:79 Avtal Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Innehållsförteckning 1. Avtal om Hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem...

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget

1. Ändringar i eller tillägg till detta avtal som skriftligen godkänts av avtalets parter 2. Detta avtal 3. Förfrågningsunderlaget Detta dokument är indelat i tre avsnitt: 1. Omfattning 2. Ekonomiska villkor 3. Överlåtelse och underleverantörer 4. Ansvar, tystnadsplikt och insyn 5. Kris och extra ordinär händelse samt befrielsegrunder

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM

AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM AVTAL BEDRIVANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM 1 Parter Mellan Eksjö kommun (org nr 212 000-0589), nedan kallad Kommunen, och xxxxxxxxxxxxxxx (org nr xxx xxx-xxxx), nedan kallad Leverantören,

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(12) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemtjänst Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemtjänst...3 4.1 Parter...3 4.1.1 Kommunen...3

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR KUNDVAL AVSEENDE SERVICEINSATSER INOM HEMVÅR- DEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR KUNDVAL AVSEENDE SERVICEINSATSER INOM HEMVÅR- DEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) 2009-03-09 1 (9) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR KUNDVAL AVSEENDE SERVICEINSATSER INOM HEMVÅR- DEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Höganäs kommun har det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning

Förfrågningsunderlag Familjerådgivning 1(7) Förfrågningsunderlag Familjerådgivning 1. KRAV PÅ TJÄNSTEN 1.1 Inledning Socialnämnden beslutade 2010-08-25 att införa valfrihetssystem inom familjerådgivningen i Östhammars kommun. Införandet ska

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA

SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN AVTAL SID 1 (6) 2012-11-22 SAMVERKANSAVTAL OM PARKLEKEN STAMPARKEN I ÖSTBERGA Mellan Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholms

Läs mer

AVTAL Diarienummer: Son 2016/309

AVTAL Diarienummer: Son 2016/309 Diarienummer: Son 2016/309 Son 2016/309 AVTALSPARTER I upphandlingen LOV daglig verksamhet och korttidsvistelse har nedanstående parter, beställaren och leverantören, träffat följande avtal: BESTÄLLAREN

Läs mer

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun.

Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Förfrågningsunderlag Vi inbjuder er härmed att ansöka om ett godkännande att utföra hemtjänstinsatser inom valfrihetssystem i Trosa kommun. Anbud sker löpande och kan lämnas på en eller båda av nedanstående

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

1 Kommersiella villkor 2

1 Kommersiella villkor 2 1 Kommersiella villkor 2 2.1 Omfattning Utföraren förbinder sig, att i enlighet med angivna krav i förfrågningsunderlaget daterat 20xxxx-xx tillhandahålla, det av Utföraren i anbud daterat 20xx-xx-xx beskrivna

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare.

Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som även ansvarar för upprättandet av förteckningen över aktuella anordnare. Auktorisation av anordnare inom hemtjänst Allmän information om auktorisation och kundval inom hemtjänsten i Knivsta kommun Auktorisation Auktorisation beviljas av skol-, kultur- och socialnämnden, som

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner

Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran Jansson Bilaga 2a 2008-04-28 Styrgruppen för det sociala området Ramavtal för köp/sälj av äldreboendeplatser mellan kommuner Den sociala styrgruppen har tidigare beslutat

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM

UTFÖRANDE AV HEMTJÄNST ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM 1 PARTER Mellan nedanstående parter, och leverantören, har följande kontrakt tecknats. 1.1 KOMMUNEN Omsorgsnämnden Löjtnant Granlunds väg 14 281 52 Hässleholm Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

2. Kontraktsutkast. Förfrågningsunderlag Inledande text Parter Kontraktstid Kontraktets upphörande i vissa fall

2. Kontraktsutkast. Förfrågningsunderlag Inledande text Parter Kontraktstid Kontraktets upphörande i vissa fall Förfrågningsunderlag 2012-12-19 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Gäller fr.o.m. 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för dagverksamhet för personer över 65 år Dagverksamheten vänder sig till personer med stora

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen.

Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till Individ- och familjeomsorgen. OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Yvonne Flambe 2015-03-13 OSN-2015-0199 Omsorgsnämnden Internavtal 2015 med styrelsen för Uppsala vård och omsorg om verksamheter med anknytning till

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill bli utförare av hemtjänst Vad innebär eget val inom hemtjänsten? Från och med den 28 november 2011 inför Hjo kommun eget val inom hemtjänsten enligt

Läs mer

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser.

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter (städning, tvätt eller inköpsärenden) inom serviceinsatser. khoil, 6 OKONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1(5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Läs mer

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och?

Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? Avtal om särskilda tjänster Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) och? 1 AVTALSVILLKOR 1.1 Omfattning och ekonomiska villkor 1.1.1 Ombud för avtal Kontaktpersoner under avtalstiden är:

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer