02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02"

Transkript

1 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A /

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 UF2 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN, VISNING AV OBJEKT... 5 UF3 FÖRESKRIFTER FÖR UPPHANDLINGSPROCESSEN... 5 UF3.1 Former för upphandling... 5 UF3.2 Förfrågningsunderlag... 6 UF3.3 Anbudsgivning... 7 UF3.4 Anbudsöppning... 8 UF3.5 Anbudsprövning... 8 UF3.6 Tecknande av kontrakt SF SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER SF0 ALLMÄNT SF0.1 Beställare SF0.3 Beställarens mål SF1 OMFATTNING SF1.1 Förteckning över handlingar i förfrågningsunderlag SF1.2 Material och varor SF1.5 Kontroll av mängder SF2 UTFÖRANDE SF2.2 Miljö SF2.3 Statuskontroll SF2.4 Tillhandahållanden SF2.5 Varor, tjänster och entreprenader SF2.9 Övriga uppgifter om utförande SF3 ORGANISATION SF3.1 Organisation och personal SF3.3 Personal SF3.4 Kvalitetsledning SF3.5 Miljöledning SF3.7 Möten SF4 TIDER SF4.1 Tidplan SF4.2 Kontraktstid, uppsägningstid, förlängning SF4.3 Tider för utförande av arbete SF5 ANSVAR SF5.1 Vite SF5.3 Försäkringar SF5.4 Arbetsmiljö... 28

3 SF5.6 Ansvar för handlingar, data, register, arkiv, nycklar m m SF5.7 Säkerhet och sekretess SF6 EKONOMI SF6.1 Ersättning SF6.2 Fakturering och betalning SF7 AVSLUTANDE STATUSKONTROLL SF7.1 Avslutande statuskontroll av entreprenaden SF8 AVBESTÄLLNING OCH HÄVNING SF8.1 Avbeställning SF8.2 Hävning SF9 TVIST SF10 ÖVRIGT SF10.1 Ändringar och tillägg SF10.2 Överlåtelse av avtal SF10.3 Befrielsegrunder SF10.4 Beställarens rätt till dokumentation... 33

4 UF UF1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Dessa föreskrifter är upprättade i enlighet med Upphandlingsföreskrifter ingående i AFF Städ 99 som är en mall ingående i AFF, avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument. Förkortningar B E UE Pyramidregeln Beställaren Entreprenören Underentreprenör Det som skrivs under en kod och rubrik på högre nivå gäller för samtliga underordnade koder och rubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som t ex skrivs under koden UF, gäller således för UF3, UF3.1 osv, om annat inte anges under dessa underordnade koder. ALLMÄN ORIENTERING Lokalvården i B:s lokaler bedrivs för närvarande av en upphandlad entreprenör. Detta avtal kommer snart att gå ut och en ny upphandling krävs. Denna upphandling avser lokalvårdstjänster vid Polismyndigheten i Stockholms län och omfattar nedan angivna avdelningar och Polismästardistrikt utspridda från Järna och Nykvarn i söder till Norrtälje och Hallstavik i norr. Den totala ytan för lokalvården är ca m 2. Ytorna består av kontor, kommunikationsytor, arrester, receptioner, garage, skjutbanor, verkstäder, motionshallar, omklädningsrum, laboratorier, utbildnings- och konferenslokaler m.m. För vissa ytor, till exempel utbildningslokaler och arrester, ska nyttjandet av lokalerna bestämma städningens omfattning. Kriminaltekniska laboratorier och undersökningsrum ställer särskilt höga krav på rengöring. Lokalvård av Tekniska rotelns ytor och verksamheter kräver högre kvalitetsnivå och ska anpassas efter av EU beslutade ackrediteringskrav enligt ISO B avser att ackreditera laboratorieverksamheten enligt ISO till I denna ackreditering ingår vissa krav på hur städning av laboratorier utförs. Följande ytor ingår i uppdraget: Västerorts Polismästardistrikt, 9 objekt Roslagens Polismästardistrikt, 7 objekt Norrorts Polismästardistrikt, 5 objekt Utbildningsplats Rosersberg, 3 objekt (bestående av en eller fler fastigheter) Operativa avdelningen, 5 objekt Tekniska rotelns fältgrupper, 8 objekt City Polismästardistrikt, 7 objekt Nacka Polismästardistrikt, 6 objekt Söderorts Polismästardistrikt, 11 objekt Södertörns Polismästardistrikt, 5 objekt Södertälje Polismästardistrikt, 8 objekt 4 (33)

5 Gränspolisavdelningen, 3 objekt För en mer detaljerad lista på de olika distrikten/avdelningarna och de ingående objekten, se bilagan Objektsförteckning. I Södertälje beräknas många verksamheter flytta ihop i ett större, sammanhängande, polishus. Det planeras att ske under våren Vissa delar av B:s verksamhet, såsom kvarteret Kronoberg och Gränspolisavdelningen inne på Arlanda (däremot ingår Tullhuset vid Arlanda), omfattas av andra redan upphandlade kontrakt och kommer således inte att ingå i nu aktuell upphandling. B avser skriva avtal med en (1) E. Avtalet kommer att gälla under tre (3) år med möjlighet till förlängning i två (2) år plus ett (1) plus ett (1) år där B skriftligen meddelar E om eventuell förlängning senast tre månader innan utgången av respektive avtalsperiod. Längsta möjliga kontraktstid är därmed sju (7) år. UF2 UF3 UF3.1 UF3.12 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN, VISNING AV OBJEKT Frågor under upphandlingen ställs skriftligen till B:s ombud under anbudstiden: Namn: E-post: AffärsConcept i Stockholm AB Begäran och bokning av visning av lokalerna samt visning av ritningar ställs skriftligen till kontaktpersonerna för respektive städobjekt, se bilagan Objektsförteckning. Vid kontakt via e-post anges Lokalvård Polismyndigheten i Stockholms län i ärenderaden. FÖRESKRIFTER FÖR UPPHANDLINGSPROCESSEN Former för upphandling Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt reglerna för upphandling av tjänster i 4 kap. lag om offentlig upphandling (2007:1091), LOU. Övriga förutsättningar för upphandlingen Uppgifter om ingående städobjekt B har inga andra mängduppgifter avseende städobjekten än de som framgår av förfrågningsunderlaget. För mer detaljerade uppgifter är anbudsgivare hänvisade till att genomföra mätningar mot ritningar samt att göra platsbesök. För begäran och bokning av visning av lokalerna samt visning av ritningar, se UF2. Visning av ritningar Ritningar avseende B:s fastigheter är sekretesskyddade och kan inte lämnas ut med förfrågningsunderlaget. De får istället granskas på plats i B:s lokaler, se UF2, i den mån gällande sekretess inte medför något hinder. 5 (33)

6 UF3.2 UF3.21 UF3.22 Säkerhetsskyddsavtal nivå 3 och sekretessförbindelse Eftersom E i sitt utövande av uppdraget kan komma att få del av hemliga uppgifter måste ett säkerhetsskyddsavtal nivå 3 tecknas mellan B och E. Detta görs med vinnande anbudsgivare efter att upplysning om tilldelningsbeslut är skickat. Att säkerhetsskyddsavtal nivå 3 tecknas är en förutsättning för att kontrakt ska kunna tecknas. Observera att säkerhetsskyddsavtalet innehåller flera krav som E måste uppfylla innan uppdraget påbörjas. Den personal som E anlitar är skyldig att underteckna en sekretessförbindelse. Registerkontroll En registerkontroll kommer att göras av anbudsgivarens styrelse och VD som har det vinnande anbudet enligt UF3.52. Registerkontrollen är ett underlag för B:s bedömning och beslut om ett företags ledning är lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Detta är en förutsättning för att avtal ska kunna tecknas. En registerkontroll kommer att genomföras innan uppdragets start på den personal som E avser använda för att utföra uppdraget. Personal som B ej bedömer är lojal och pålitlig ska bytas ut. Registerkontroll sker genom att berörd personal hos E skickar ifylld blankett till B som kontrollerar uppgifter i belastningsregistret. Offentlighet och sekretess B omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten normalt har rätt att ta del av till B inlämnade handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Under pågående upphandling är samtliga uppgifter som berör samtliga anbud sekretessbelagda. Efter det att upphandlingen avslutats, normalt genom att tilldelningsbeslut fattats, är inkomna anbud som regel offentliga. Av offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör E:s affärseller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att E lider skada om uppgiften röjs. Anser E att vissa uppgifter i dennes anbud ska sekretessbeläggas uppmanas E att, i sitt anbud, precisera vilka dessa är, samt lämna en motivering till på vilket sätt denne skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. B vill samtidigt framhålla att det är B som sedan eventuellt beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas. Detta beslut kan överklagas av envar till domstol varför B inte kan lämna någon garanti för att en uppgift kommer att sekretessbeläggas. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag tillhandahålls elektroniskt genom OPIC Group AB:s hemsida Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget omfattar handlingar förtecknade i Särskilda föreskrifter SF (33)

7 UF3.23 UF3.24 UF3.3 UF3.31 Kompletterande förfrågningsunderlag Avisering gällande eventuella förtydliganden och kompletteringar gjorda av B under anbudstiden kommer att distribueras via OPIC:s hemsida (se även nedan UF.24). De leverantörer som erhållit förfrågningsunderlaget på annat sätt än via OPIC Group AB, ansvarar själva för att kontrollera om tillkommande information har lämnats av B på Frågor under anbudstiden Anser leverantör att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart är det angeläget att denne kontaktar B. Eventuella frågor avseende upphandlingen ställs till B:s ombud genom att frågan skickas till Frågor emotses så snart som möjligt för att eventuella förtydliganden ska kunna distribueras i god tid innan anbudstidens utgång. B kan inte garantera att frågor som inkommit senare än tio dagar före sista anbudsdag kan besvaras. De leverantörer som registrerat sig på och hämtat förfrågningsunderlag från denna plats kommer att aviseras via e-post om publicering av svar på inkomna frågor och andra förtydliganden av förfrågningsunderlaget har skett. Leverantör ansvarar själv för att denne tar del av all information som publicerats på detta sätt under anbudstiden. Publicerade svar gäller i tillämpliga delar som en del av förfrågningsunderlaget och gäller därmed som underlag för anbudsgivning. Svar eller andra upplysningar lämnade på annat sätt är inte giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. Anbudsgivning Anbudsgivare bör före anbudets avlämnande förvissa sig om förhållanden som kan inverka på offererade priser. Efter anbudets avgivande äger inte E rätt att framkomma med krav på ersättning för sådana arbeten som fordras för arbetets färdigställande enligt förfrågningsunderlaget, men som E förbisett på grund av bristande platskännedom. Alla kostnader som erfordras för uppdragets genomförande enligt förfrågningsunderlaget som t.ex. personalkostnader, kostnader för möten och resor, material, lokalvårdsutrustning, kemisk-tekniska produkter m.m. ska ingå i de lämnade anbudspriserna. Anbuds form och innehåll Anbudsgivare uppmanas att lämna svaren i de kryss- och svarsrutor som återfinns i bilaga 02:08 Anbudsformulär. Anbud avges skriftligen och på svenska. Anbud ska innehålla all den efterfrågade informationen. Anbud ska lämnas på hela uppdraget. Anbudet ska undertecknas av behörig företrädare för anbudsgivaren. B kan komma att kontrollera att behörighet föreligger. 7 (33)

8 UF3.311 UF3.312 UF3.32 UF3.33 UF3.34 UF3.4 UF3.5 Anbud och alla begärda handlingar lämnas i ett undertecknat original och en (1) digital kopia, till exempel på ett USB-minne eller en CD-/DVD-skiva. Ersättning för framtagande av anbud utgår inte. Huvudanbud Anbud lämnas i enlighet med vad som föreskrivits i dessa föreskrifter med tillhörande handlingar. Reservationer eller alternativa anbud accepteras inte. Sidoanbud Sidoanbud accepteras inte. Anbudstidens utgång Anbud ska vara B tillhanda senast den Anbud som inkommer efter sista anbudsdag kommer inte att prövas. Anbuds giltighetstid Anbud ska vara bindande i 180 dagar efter anbudstidens utgång. Anbuds lämnande Anbud ska lämnas i en sluten försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud: Anbud A /2013, till: Rikspolisstyrelsen Registratorskontoret Box Stockholm Besöksadress är Polhemsgatan 30, Stockholm. Anbud kan lämnas i receptionen. Receptionen har normalt öppet mån-fre kl. 06:00-20:00. Det är inte möjligt att lämna anbud på annat sätt (exempelvis via fax eller e-post) på grund av att sekretessen då ej kan säkerställas. Anbudsöppning Anbud kommer att öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av B kommer att delta. Anbudsprövning B har endast möjlighet att anta anbud som innehåller efterfrågad information och som uppfyller samtliga ställda krav. Det är av stor vikt att anbud innehåller efterfrågade uppgifter och redovisningar då utrymmet för kompletteringar är starkt begränsat. Intresserade leverantörer uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget och följa de instruktioner som lämnas. Efterfrågade uppgifter lämnas i bifogat anbudsformulär. Vid prövning av inkomna anbud kan B komma att kontrollera uppgifter som lämnats av anbudsgivare. I det fall felaktiga uppgifter har lämnats kan detta leda till att anbud förkastas. Anbudsprövningen kommer att genomföras i tre steg. 8 (33)

9 UF3.51 UF3.511 I det första steget kontrolleras om det finns grund att utesluta anbudsgivare på grund av omständigheter som anges i UF3.51. Därefter görs en prövning av anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga förmåga utifrån de krav B har ställt på E. Därefter, i steg två prövas endast anbud från anbudsgivare som passerat det första steget. I detta steg kontrolleras att anbudsgivarna uppfyller de krav som ställs på utförandet av den efterfrågade tjänsten samt att de kommersiella villkoren accepteras. I det tredje och avslutande steget utvärderas de anbud som klarat de två första stegen. Prövning av anbudsgivare Nedan angivna krav ska anbudsgivare uppfylla för att anbud ska tas upp till prövning. Svar och beskrivningar lämnas i bilaga 02:08 Anbudsformulär. Kursiverad text innehåller upplysningar till anbudsgivare om hur krav uppfylls. Anbudsgivare har möjlighet att anlita UE för utförande av delar av uppdraget under förutsättning att dessa redovisas i anbudet. Notera att vissa krav ska uppfyllas av samtliga företag. Anbudsgivare som avser att använda UE ska förfoga över dessa resurser i den omfattning som krävs för att uppfylla de krav som gäller för det åtagande som upphandlingen omfattar. Anbudsgivare ska, inom den egna organisationen, ha tillräcklig kompetens och kunskap inom de områden för vilka underleverantörer avses att användas för att kunna bedöma och säkerställa UE:s kompetens och kunskap inom det aktuella området. Anbudsgivaren ska i anbudet lämna en redovisning av vilken/-a eventuell/-a UE som anbudsgivaren avser anlita för utförande av uppdraget och i så fall för vilka delar av uppdraget dessa kommer att användas. Uteslutningsgrunder B kommer att utesluta anbudsgivare från deltagande i upphandlingen om denne eller företrädare för denne (om E är en juridisk person) är dömd för deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt i enlighet med 10 kap. 1 LOU (se aktuellt lagrum för fullständiga definitioner av uteslutningsgrunderna). Vidare kommer anbudsgivare även att uteslutas om denne enligt 10 kap. 2 LOU: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts i detta avsnitt (AFB.51 Prövning av anbudsgivare). 9 (33)

10 UF3.512 UF3.513 UF3.514 Anbudsgivare kommer, om denne är en juridisk person, även att uteslutas från deltagande i upphandlingen om en företrädare för denne dömts för brott som avses i punkten 3 eller om denne gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkten 4 ovan. Anbudsgivare äger heller inte rätt att anlita UE som är föremål för omständigheter som redovisas i detta avsnitt. Anbudsgivare ska i sitt anbud bekräfta att ovan angivna omständigheter inte föreligger för anbudsgivare och eventuell/-a UE. Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. I det fall anbudsgivare avser att använda UE för att utföra delar av åtagandet ska även UE uppfylla detta krav. Anbudsgivare eller av denne anlitad UE får inte ha skulder avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i Sverige eller i det egna landet som lett till att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för sådana skulder som avser försumbara belopp eller skulder som på grund av andra förmildrande omständigheter anses försumbara. B kommer själv att kontrollera att anbudsgivare och UE uppfyller sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivare med säte i annat land än i Sverige ska vara beredd att tillhandahålla aktuell information från relevanta myndigheter i hemlandet i det fall B inte har möjlighet att själv ta del av dessa. Detsamma gäller för det fall att anbudsgivare avser att använda sig av UE med säte i annat land än i Sverige. Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk och finansiell ställning som är tillräcklig för att genomföra avtalat åtagande. Detta kontrolleras genom att följande krav uppfylls: Anbudsgivare ska ha lägst riskklass 3 enligt UC (UC AB) Anbudsgivare ska ha haft en total årsomsättning på minst 25 Mkr enligt senast fastställda årsredovisning. B kommer själv kontrollera att anbudsgivaren uppfyller ovan ställda krav. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Nedan anges de resurs-, kompetens- och erfarenhetskrav som ställs på företaget och efterfrågad personal. UF Kompetens och erfarenhet Anbudsgivande företag ska själv eller tillsammans med eventuella underleverantörer inneha dokumenterad kompetens och erfarenhet tillräckliga för att utföra efterfrågat åtagande. Detta kontrolleras genom att följande krav uppfylls: Anbudsgivaren ska ha minst tre (3) års erfarenhet av utförande av uppdrag inom lokalvård Företaget ska utföra eller ha utfört minst två (2) uppdrag avseende lokalvård som uppfyller följande kriterier: 10 (33)

11 1. De redovisade uppdragen ska gälla för olika externa beställare 1 2. Lokalvård om minst m 2 per beställare 3. Uppdragen får ej ha avslutats tidigare än tre (3) år räknat från sista anbudsdag. 4. Anbudsgivare ska ha utfört uppdragen på ett, enligt aktuell beställare, tillfredställande sätt. Företaget ska utföra eller ha utfört minst ett (1) uppdrag avseende lokalvård som uppfyller följande kriterier: 1. I städuppdraget ska ha ingått städning av laboratoriemiljö eller motsvarande där kraven på renhet var/är högre än normalt och städning utförs/-des på annat sätt än i övriga lokaler. 2. Uppdraget ska ha omfattat städning av minst 100 m 2 laboratoriemiljö eller motsvarande. 3. Uppdraget får ej ha avslutats tidigare än tre (3) år räknat från sista anbudsdag. 4. Anbudsgivaren ska ha utfört uppdragen på ett, enligt aktuell beställare, tillfredställande sätt. Anbudsgivare ska i anbudet lämna en beskrivning av den verksamhet man bedriver och hur lång erfarenhet anbudsgivare har av att utföra lokalvårdstjänster. Anbudsgivare ska i sitt anbud lämna en redovisning av efterfrågade referensuppdrag enligt krav ovan. Lämnade beskrivningar ska innehålla uppgifter om beställare, namn på kontaktperson för utfört uppdrag samt kontaktuppgifter för denne och information om vilka tjänster som aktuellt uppdrag avsåg, uppdragets omfattning (städyta) samt när uppdraget utfördes. UF Personal och kompetenskrav Arbetsledare Minst en ansvarig arbetsledare ska finnas tillgänglig på plats på respektive polismästardistrikts basstation (se objektsförteckningen för information om vilka objekt som är basstationer) under minst tre (3) timmar minst en (1) dag per vecka, måndag till fredag, för uppföljning av utförd tjänst. Ansvarig arbetsledare ska under denna tid vara beredd att i bil och på kort varsel genomföra besiktningar och granska eventuella kvalitetsbrister i utförd städning i hela polismästardistriktet. Minst en ansvarig arbetsledare ska under övrig tid finnas tillgängliga via telefon dagtid alla dagar då lokalvård utförs. Uppdraget ska därutöver bemannas med det antal arbetsledare och under den övriga tid som anbudsgivare anser krävs för att försäkra sig om ett kontraktsenligt utförande samt en hög servicegrad. Dessa ska, i förekommande fall, namnges senast innan uppdragsstart. Vid frånvaro ska arbetsledare omgående kunna ersättas av en person med liknande kompetens och erfarenhet för utförande av dennes arbetsuppgifter. Arbetsledare ansvarar för att uppdraget utförs tillfredställande och enligt avtalade villkor och B:s instruktioner. Arbetsledaren ansvarar för att personal som uppfyller ställda krav finns tillgängliga samt att snabbt fylla vakanser. Frågor som uppstår med 1 Kravet avser den organisation som formellt stod som beställare och inte den juridiska personen. Om anbudsgivare t.ex. utfört lokalvårdsuppdrag åt två olika nämnder i en kommun och dessa stått som beställare för respektive uppdrag räknas detta således som två olika uppdrag med två olika beställare. 11 (33)

12 anledning av arbetets utförande ska av B framföras till av E utsedd arbetsledning. Vid frånvaro ska arbetsledare omgående kunna ersättas av en person med liknande kompetens och erfarenhet för utförande av dennes arbetsuppgifter. Arbetsledaren ska också ansvara för att arbetet fungerar problemfritt i de utrymmen som kräver planering och särskilda krav på utförande, till exempel arrester, tekniska roteln och utbildnings- och konferenslokaler. Arbetsledare ska ha minst fem (5) års erfarenhet av utförande av städuppdrag varav minst tre (3) som arbetsledare i städuppdrag. Detta ska bekräftas med arbetsledares CV innan uppdragsstart. Anbudsgivare ska i anbudet beskriva platsorganisationen för uppdraget (behöver ej namnge personer i detta läge), hur många arbetsledare som avses användas, hur arbetsledarna ska fördela sig över de olika områdena och hur många personer respektive arbetsledare ska arbetsleda. Viss information om antal timmar med mera ska också anges i prisbilagan. Städpersonal All personal som arbetar inom B:s fastigheter ska ha ett personcertifikat överensstämmande med branschstandard och kravspecifikation PRYL styrd av ISO/IEC eller likvärdigt. Detta ska på B:s begäran kunna uppvisas. All personal ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera på ett tillfredsställande sätt med övrig personal och B:s personal samt kunna läsa och förstå de instruktioner som krävs för att kunna utföra uppdraget på ett säkert och bra sätt. Personal från E som vistas inom B:s fastigheter ska bära synligt identitetskort så att B kan styrka att de representerar E. B ska ha rätt att kontrollera att personal som utför arbete är redovisade i avtalet och därmed godkända av B. All städpersonal som vistas i B:s lokaler ska ha tagit del av B:s brand- och säkerhetsinformation. Städpersonal ska vara klädd i för uppgiften lämplig och enhetlig skyddsklädsel samt annan personlig utrustning som krävs för arbetet. Klädseln ska vara försedd med E:s logotyp. Logotypen ska ha en diskret framtoning. Detta gäller även personal från eventuella UE. Samtlig personal som kommer att utföra städning i laboratoriemiljö ska, senast fyra (4) månader efter att uppdraget påbörjats, ha genomgått utbildning i renrumsstädning eller motsvarande. Sådan personal som ska utföra städning i laboratoriemiljö ska innan uppdragets påbörjas lämna DNA-prov. Personal som kommer att utföra sanering av arrestlokaler ska, senast vid uppdragsstart, ha genomgått adekvat utbildning för detta. Personals kompetens ska på begäran styrkas med CV och intyg om genomgången utbildning. Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva hur de avser att uppfylla de ställda krav ovan innan uppdragsstart. UF Förstärkningsresurser Anbudsgivare ska kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Förlust av enskild person får inte medföra att anbudsgivares möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. Kravet avser både städledare och annan 12 (33)

13 UF3.515 UF3.516 personal för uppdragets utförande. Dessa personer måste i förväg ha genomgått säkerhetsprövning. Vikarie ska kunna sättas in från första dagen vid frånvaro av ordinarie personal. Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa hur kravet tillgodoses. Kvalitetssäkringsrutiner Anbudsgivare ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och tillämpa dokumenterade rutiner för att säkerställa att tjänsten genomförs på ett sådant sätt att uppsatta kvalitetsnivåer och överenskomna villkor kan uppnås och upprätthållas. Kvalitetsarbetet ska omfatta rutiner för att mäta och följa upp resultat. E ska ha ett system för uppföljning som på ett enkelt och lättillgängligt sätt tillförsäkrar B kontinuerlig återkoppling på hur tjänsten utförs, hur avvikelser hanteras och som på enkelt och greppbart sätt redovisar den informationen för B. E ska till B tillhandahålla en kontaktpunkt via telefon (ett nummer) och mail (en mailadress) för avvikelseanmälan/felanmälan och återkoppling av åtgärdade avvikelser. E:s kvalitetsansvarig anges i anbudet. E:s kvalitetsansvarig ska ha den kompetens och erfarenhet av utförande av städuppdrag som krävs för att fullgöra rollen som kvalitetsansvarig. Anbudsgivare ska i sitt anbud bifoga redovisning över hur kravet uppfylls. Redovisningen ska innehålla kopia på giltigt ISO-certifikat (9001) eller likvärdigt certifikat alternativt en beskrivning av de kvalitetssäkringsrutiner som anbudsgivaren tillämpar. Sådan beskrivning ska vara så utförlig att det framgår att ställda krav uppfylls. Anbudsgivare ska även, oavsett hur det första kravet uppfylls, i sitt anbud på ett tydligt vis beskriva hur avvikelsehantering, åtgärder och uppföljning kommer att skötas under genomförandet av uppdrag för B samt hur denna information redovisas för B. Anbudsgivaren ska ange vem som är kvalitetsansvarig samt att denne uppfyller ställda krav. System för närvarokontroll E ska tillse att all personal som arbetar på ett objekt rapporterar in sin närvaro. Inrapporteringen ska ske via ett elektroniskt närvarohanteringssystem som E tillhandahåller. Systemet ska minst ge information om vilken personal som är närvarande, när de anländer, under hur lång tid de är närvarande, samt när de lämnar objektet. Om personal uteblir ifrån ett objekt ska systemet skicka ut en notifikation till utsedd arbetsledare samt till en av B utsedd person. Statistik från systemet ska redovisas månatligen i sammanställda rapporter på såväl uppdrags som objekts-nivå. Systemet ska vara kvalitetssäkrat på ett sådant sätt att risken för manipulation är minimal. För att undvika manipulation krävs ett system som omöjliggör incheckning på ett objekt ifrån en annan fysisk plats än objektets. Ett system som kräver QR-kod, GPS-position eller annan likvärdig lösning för att säkerställa att personalens fysiska position är densamma som objektets är således ett krav. 13 (33)

14 UF3.517 UF3.518 Systemet ska finnas på plats och vara fullt fungerande senast 6 månader efter uppdragsstart. Priset för systemet och de tillbehör som krävs ska ingå i de angivna priserna i prisbilagan. Anbudsgivare ska redovisa tilltänkt system i sitt anbud och även kort redovisa av dess funktioner. Miljösäkringsrutiner Anbudsgivare ska tillämpa ett strukturerat och systematiskt miljöarbete baserat på dokumenterade rutiner för att uppnå och upprätthålla miljömål samt att mäta och följa upp resultat. Anbudsgivare ska kontinuerligt utvärdera, rapportera och redovisa hur miljöarbetet fortskrider inom företaget, särskilt med avseende på hur anbudsgivare beskriver och kommunicerar produkters miljöegenskaper för berörda anställda i företaget. Anbudsgivare ska arbeta proaktivt för att identifiera och genomföra förbättringar i det egna miljöarbetet. E:s kvalitetsansvarig ska ha den kompetens och erfarenhet av utförande av städuppdrag som krävs för att fullgöra rollen som kvalitetsansvarig. Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga redovisning över hur kravet uppfylls. Redovisningen ska innehålla kopia på giltigt ISO-certifikat (14001) eller likvärdigt certifikat alternativt en beskrivning av de miljösäkringsrutiner som E tillämpar. Sådan beskrivning ska vara så utförlig att det framgår att ställda krav uppfylls. Anbudsgivaren ska ange vem som är miljöansvarig samt att denne uppfyller ställda krav. Försäkring E ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring enligt ABFF 04 (1 pbb år 2012 = kr). E ska styrka att han tecknat eller avser att teckna ovan nämnda försäkringar genom att till anbudet bifoga kopia på nuvarande försäkringsbrev/bevis som uppfyller kravet eller en skrivelse om att krav kommer att uppfyllas vid avtalets tecknande. E ska därefter på begäran av B uppvisa giltigt försäkringsbrev/bevis. Om B så begär ska E på begäran tillställa B bevis på att förfallna försäkringspremier erlagts. E:s ansvarsförsäkring ska inte ha längre gående undantag i ersättningsreglerna än följande: Försäkringen ska ersätta skälig kostnad för ändring, eller om så erfordras, byte av lås eller låssystem i fastighet i samband med att omhändertagen nyckel förkommit, med maximalt följande begränsningar: o Nyckel får inte vara märkt med namn och/eller adress i klartext o Stöld ur olåst bil Försäkringen ska ersätta kostnad för ändring, eller om så erfordras, byte av lås eller låssystem i fastighet i samband med att omhändertagen nyckel förkommit. Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga en kopia på sitt försäkringsbrev eller likvärdigt bevis som styrker att anbudsgivare innehar eller kommer att inneha efterfrågat försäkringsskydd. Av ingivna försäkringshandlingar ska framgå att försäkringen är eller 14 (33)

15 UF3.52 kommer att vara gällande, vilka typer av skador som försäkringen omfattar och till vilka belopp samt hur hög självrisken är. Prövning av anbud Anbudsgivare som i sitt anbud visat att samtliga krav är uppfyllda kommer att genomgå utvärdering enligt nedan. Avtal kommer att tilldelas enligt tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud är det anbud som har lägst jämförelsekostnad. Jämförelsekostnad beräknas på följande sätt: Jämförelsekostnad = (Utvärderingskostnad per år Avdrag för arbetsmetod) / Total tid per år Beräkningen visas också i prisbilagan. Utvärderingskostnad per år Utvärderingskostnad per år är kostnaden för lokalvård per år, post A, plus kostnaden för extra tjänster per år, post B, C, D, E och F, enligt prisbilagan. Angivna utvärderingsvolymer utgör inte någon utfästelse eller bedömd kontraktsvolym utan utgör endast ett uppskattat värde för utvärderingen. Samtliga dessa beräkningar visas i prisbilagan. Avdrag för arbetsmetod Anbudsgivare kan få ett avdrag på utvärderingskostnaden avseende tilldelningskriterium Avdrag för arbetsmetod. Se SF0.3 för B:s mål med denna entreprenad. För möjlighet att få avdrag ska anbudsgivare ange två (2) olika referensuppdrag där beställarens kontaktpersoner i uppdragen kommer att få svara på tre påståenden om entreprenörens arbetsmetod. Åberopade referensuppdrag ska, för att ge möjlighet till avdrag, uppfylla följande krav: Referensuppdragen ska vara angivna i anbudet Det ska i anbudet finnas uppgifter om namn på kund/beställare, uppdragstid, namn och kontaktuppgifter till beställarens kontaktperson samt en beskrivning av utfört uppdrag. Uppdragen får inte vara äldre än tre (3) år räknat från sista anbudsdag (de kan däremot vara pågående) Uppdragen ska ha omfattat lokalvård Varje uppdrag ska minst motsvara lokalvård av m 2 Samma referenser som angivits i under UF3.51 får användas som grund för detta tilldelningskriterium. I anbudet angivna referenter kommer att kontaktas via e-post eller telefon. En förutsättning för att få ett avdrag på utvärderingskostnaden är att referenterna är nåbara och godkänner att efterfrågade uppgifter lämnas. Anbudsgivaren ansvarar för att referenterna är tillfrågade och har godkänt att uppdraget åberopas. Om Beställaren efter totalt tre försök, via mail och telefon, vid separata tillfällen inte kan nå referenten belastas anbudsgivaren med maximalt påslag för detta kriterium. 15 (33)

16 Referenterna ombeds att lämna en bedömning över hur väl denne bedömer att anbudsgivarens arbetsmetod uppfyller B:s mål enligt SF0.3. Tre olika aspekter ska bedömas av respektive referent. Referenten ska ta ställning till påståenden genom att svara Instämmer helt, Instämmer delvis eller Instämmer inte. Varje påstående som referenten besvarar Instämmer helt ger SEK i avdrag, de fall där referenten besvarar påståendet med Instämmer delvis ger SEK i avdrag och de fall där referent besvarar påståendet med Instämmer inte, eller där uppgifter saknas, svar inte lämnas alternativt inte godkänns, ger 0 SEK i avdrag. Totalt kan anbudsgivaren därmed få ett avdrag om SEK för båda referensuppdragen. Aspekt Påstående Referentens bedömning Avdrag på utvärderingskostnaden 1. Kvalitet vid utförande av uppdrag Entreprenörens arbete kommer att bidra till att överträffa överenskomna krav och kvalitetsnivåer. Arbetet kommer att utföras utan anmärkningar. Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte SEK SEK 0 SEK Instämmer helt SEK 2. Leverans- och genomförande tid Överenskomna tider som beror på entreprenören kommer alltid att hållas. Instämmer delvis SEK Instämmer inte 0 SEK 3. Kostnadseffektivitet Entreprenören kommer under hela avtalstiden att utföra uppdraget på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte SEK SEK 0 SEK UF3.53 UF3.6 Total tid per år Total tid per år beräknas genom att summera totalt antal timmar för lokalvård och arbetsledning på plats i objekten per år, post A, och uppskattat antal timmar för utförande av tjänster enligt post B, C, D, E och F per år som finns angivet i prisbilagan. För att inkomna anbud ska bli rättvist och likvärdigt bedömda ska anbudspriser beräknas på av B redovisad städyta, se 02:05 Objektsförteckning och 02:09 Prisbilaga. Meddelande om beslut efter anbudsprövning/tilldelningsbeslut Resultatet av den genomförde prövningen och utvärderingen meddelas samtliga anbudsgivare innan avtal tecknas genom ett tilldelningsbeslut. Tecknande av kontrakt Bindande avtal uppstår ej genom att den antagne E fått meddelande om tilldelningsbeslut. Avtal sluts genom skriftligt upphandlingskontrakt efter iakttagande av lagstadgad avtalsspärr. 16 (33)

17 SF SF0 SF0.1 SF0.3 SF0.33 SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER Dessa Särskilda föreskrifter ansluter till ABFF 04 och är upprättade i enlighet med SF 06 ingående i AFF, Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer dessa dokument. Funktionskrav/Åtgärdskrav Beträffande förhållandet mellan funktionskrav och åtgärdskrav se ABFF 04, punkt 5a med tillhörande kommentar. Pyramidregeln Det som skrivs under rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som skrivs t ex under rubriken SF1, gäller således för SF1.1, SF1.11 osv, om inte annat anges under dessa underrubriker. Förkortningar B E UE Beställaren Entreprenören Underentreprenörer Samtliga krav angivna under SF gäller för utförandet av tjänsten. Anbudsgivaren ska i anbudet bekräfta att samtliga krav uppfylls och accepteras. ALLMÄNT Beställare Polismyndigheten i Stockholms län genom Rikspolisstyrelsen Box Stockholm Beställarens mål Uppdraget ska bedrivas genom ett långsiktigt underhåll i syfte att upprätthålla rätt kvalitet så att lokalnyttjarna anser att fastigheten är välskött och fyller sin funktion på ett bra sätt. Den löpande lokalvården ska genomföras på ett sådant sätt att storstädning undviks. B vill att en entreprenör ska ha en väl fungerande arbetsmetod som bidrar till att uppfylla följande mål: Entreprenörens arbete kommer att bidra till att överträffa överenskomna krav och kvalitetsnivåer. Arbetet kommer att utföras utan anmärkningar Överenskomna tider som beror på entreprenören kommer alltid att hållas Entreprenören kommer under hela avtalstiden att utföra uppdraget på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt Beställarens miljömål B planerar och genomför den egna verksamheten efter uppsatta miljömål. B eftersträvar därvid en miljöanpassad drift och förvaltning av sina lokaler. 17 (33)

18 Miljöanpassningen ska ge en inomhusmiljö utan negativa hälsoeffekter, hushållning med resurser samt i övrigt uppfylla allmänna hänsynsregler i miljöbalken (1998:808). E ska följa B:s miljöpolicy, som finns tillgänglig på: Stockholms-lan/Mal/Miljoarbete/Miljopolicy/ SF1 SF1.1 SF1.2 SF1.21 OMFATTNING Se UF1. Omfattningen i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar. Förteckning över handlingar i förfrågningsunderlag Med ändring av ABFF 04 punkt 3 gäller följande ordning på kontraktshandlingarna om det förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter: 01 KONTRAKT 01:01 Förlaga till säkerhetsskyddsavtal nivå 3, :02 Förlaga till kontrakt, FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 02:01 Föreskrifter, (detta dokument) 02:02 Allmän städanvisning, :03 Frekvens, Distrikt & Avdelningar, :04 Specifik städanvisning & frekvens, Tekniska roteln, :05 Objektsförteckning, :06 Ritningar (sekretess, granskas på plats, se UF3.12) Bifogas ej 02:07 Miljöpolicy, Polismyndigheten i Stockholms län, :08 Anbudsformulär, :09 Prisbilaga, ABFF 04 Bifogas ej 04 DEFINITIONER 04:1 AFF-definitioner 10 Bifogas ej 04:2 Metodnomenklatur för städning, SSEF och Almega Bifogas ej 05 BESTÄLLNING AV EXTRA STÄDNING Beställs av B 06 ANBUD E:s anbud Material och varor All utrustning som används inom verksamheten ska uppfylla lagar, vedertagna normer, standarder och krav på tillförlitlighet, prestanda och kvalité för att tillförsäkra en ändamålsenlig funktion. E ska använda sig av miljövänliga produkter vid utförande av uppdrag för B. Produkter ska ej vara allergiframkallande och endast ha svag lukt. Förbrukningsmaterial Med ändring av ABFF 04, punkt 10 föreskrivs att E ska tillhandahålla och bekosta all den utrustning och material som erfordras för utförandet av de tjänster som omfattas av förfrågningsunderlaget. 18 (33)

19 SF1.213 Förbrukningsmaterial för verksamheten i fastigheten B tillhandahåller toalettpapper, pappershanddukar, flytande tvål, plastmuggar, diskmedel, diskborstar samt liknande pentryutrustning. Det åligger emellertid E att meddela ansvarig personal hos B då inköp behöver göras. I uppdraget ingår att: Sköta påfyllning i burkautomater (tvål och pappersautomater, muggar m.m.) Ansvara för inköp och lagerhållning av städprodukter Ansvara för inköp av skyddsklädsel av engångstyp Speciell utrustning som krävs för Tekniska rotelns laboratorieutrymmen Sköta och fylla på lager- och förrådsutrymmen Skötsel och påfyllning av lager/förråd ska ingå i det offererade priset för lokalvården. SF1.5 Påfyllning av hygienartiklar för B:s eget bruk ska utföras i samband med att lokalvården utförs. Kontroll av mängder E ska kontrollera att de mängduppgifter om objekt (t.ex. uppgifter om areor och antal) som B angivit i förfrågningsunderlaget överensstämmer med verkliga förhållanden. Om kontrollen ger vid handen att avvikelser föreligger ska krav på ersättningsreglering vara framställt senast sex (6) månader efter kontraktstidens början. Därefter förfaller rätten till reglering. Även B har möjlighet till kontroll och reglering inom samma tidsperiod. SF2 SF2.2 SF2.21 SF2.22 UTFÖRANDE Miljö Beställarens miljöledningssystem/miljöplan E ska inom ramen för sitt åtagande och i tillämpliga delar följa krav angivna i B:s miljöpolicy. B:s miljöpolicy finns tillgänglig på B:s hemsida: Stockholms-lan/Mal/Miljoarbete/Miljopolicy/ Beställarens miljökrav E ska följa B:s miljöpolicy. E ska kunna tillhandahålla torra städmetoder där så är möjligt och kunna informera om de miljömässiga och hygieniska fördelarna med torra städmetoder. Information om torra städmetoder kan biläggas anbudet. Vid all upphandling/inköp av kemiska produkter och varor gäller miljöbalken (1998:808) 2 kap. Allmänna hänsynsregler. Detta innebär bland annat att alla som bedriver en verksamhet ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. 19 (33)

20 a) Tensid som används för att utföra uppdraget ska klara kraven för lätt nedbrytbarhet enligt gällande OECD:s guidelines 301 A-F, d v s bryts ner till mer än 60% (mätt som CO2/BOD) eller 70% (mätt som DOC). Kravet gäller även produkter som ej omfattas av förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (EG 648/2004). Fluortensider i filmbildande golvvårdsmedel ( i IIH:s produktträd) undantas från kravet under förutsättning att dessa ej är PFOS (perfluoroktansulfonat) eller bildar PFOS vid nedbrytning. b) Ingående ämnen och kända nedbrytningsprodukter ska inte vara bioackumulerbara enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7 med ändringar) eller EG:s ämnesdirektiv (67/548/EEG med ändringar), d v s log Pow är <3 eller experimentellt bestämd BCF är 100. Lätt nedbrytbara tensider, enl. gällande OECD:s guidelines 301 A-F, undantas från kravet, förutsatt att kända nedbrytningsprodukter inte är bioackumulerbara enligt ovan. Parfymer undantas också från kravet. c) Ingående ämnen och kända nedbrytningsprodukter ska inte vara klassificerade som giftiga, mycket giftiga, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska med riskfraserna R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R60, R61, R62, R63 samt R68, enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7 med ändringar) eller EG:s ämnesdirektiv (67/548/EEG med ändringar). d) Produkter som används för att utföra uppdraget ska inte klassificeras som miljöfarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7 med ändringar) och EG:s preparatdirektiv (1999/45/EG med ändringar). e) Produkter som används för att utföra uppdraget ska inte klassificeras som allergiframkallande enligt bestämmelser och kriterier i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7 med ändringar) och EG:s preparatdirektiv (1999/45/EG med ändringar). f) Parfymer, dvs. ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra produktens doftegenskaper, ska vara tillverkade enligt IFRA-normer. Myskxylen (CAS-nr ) och myskketon (CAS-nr ) ska inte vara tillsatta i produkten i halter över tillåtna mängder enligt Kosmetikadirektivet 76/768/EEG och Läkemedelsverkets föreskrifter. Städprodukter/kemikalier ska endast ha svag lukt, nästintill luktfria. Aerosoler bör undvikas. g) Föreningar med aktivt klor över 0,01 vikts % ska ej ingå i produkter för rengöring. Produkter som är avsedda för viss desinfektion (simhallar och andra badinrättningar inberäknade) och blekning eller mögelsanering kan undantas från kravet. h) EDTA över 0,2 vikts% ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. i) Aromatiska lösningsmedel ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. Avaromatiserad nafta med <1% aromatiska kolväten och <0,1% bensen undantas från kravet. j) Halogenerade lösningsmedel över 0,2 vikts % ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. Konserveringsämnen undantas från kravet. 20 (33)

21 SF2.3 SF2.31 SF2.4 SF2.42 SF2.43 k) Perborater och andra oorganiska borsyrasalter ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. l) Alkylfenoletoxylater ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. m) Produktinformation ska ha lämnats till giftinformationscentralen i Sverige enligt deras bestämmelser. B ska kunna begära byte av städprodukt/kemikalie om användningen av viss städprodukt/kemikalie medför någon form av olägenhet för anställda hos polismyndigheten eller om krav förändras kopplat till polismyndighetens interna miljöledningssystem, exempelvis miljöpolicyförändring. Säkerhetsdatablad/produktblad för samtliga kemikalier som används inom uppdraget ska, på B:s begäran, uppvisas. Leverantören ska, på B:s begäran, beskriva alla arbetsmetoder där kemikalier används. Statuskontroll Statuskontroll före entreprenadens påbörjande E och B ska före uppdragets påbörjande gemensamt göra en genomgång av de för uppdraget aktuella lokalerna och utrymmena. E kommer att kontaktas av utsedda kontaktpersoner från B för att bestämma tid och plats för denna genomgång. Ytor/inredning som är speciellt känsliga och ytor/inredning som uppvisar brister bör dokumenteras med protokoll och fotografier för att fastställa statusen vid kontraktstidens inledning. Det åligger B att upprätta protokollet vilket ska justeras av E. Tillhandahållanden Handlingar och uppgifter från entreprenören E ska, utan anmodan, lämna skriftlig uppdragsstatistik varje kalenderår av under året utförda extra uppdrag utöver ordinarie lokalvårdsuppdrag till B. Kostnaden för detta ska ingå i anbudet offererat pris för lokalvården Statistiken ska omfatta: Periodens uppdrag med beställningsdatum, ansvarig beställare och städobjekt Tidsåtgång per städobjekt Totalkostnad per städobjekt Om avtalet sägs upp ska E inom en månad efter begäran från B återlämna de handlingar som B tillhandahållit E för entreprenadens genomförande. Utrymmen m m som beställaren tillhandahåller Följande lokaler finns normalt tillgängliga för E på respektive städobjekt: Städrum med tillgång till varmt och kallt vatten samt avlopp Låsbara utrymmen för städmaterial och förbrukningsartiklar Befintliga omklädningsutrymmen får nyttjas av E:s personal Befintliga pentryn/lunchrum får nyttjas av E:s personal Förrådsutrymmen delas i förekommande fall med B. 21 (33)

22 SF2.5 SF2.53 SF2.532 SF2.9 E ansvarar, utan särskild ersättning därför, för att ovan nämnda lokaler städas och hålls i gott skick vid E:s brukande. E ska iaktta gällande föreskrifter och säkerhetsföreskrifter för lokalerna. Senast vid avtalets upphörande ska E genomföra slutrengöring av nyttjade lokaler och då omhänderta och bortforsla kvarvarande maskiner och annat material som tillhör E. E har rätt att lämna avfall och återvinningsmaterial i avsedda kärl i soprum/miljöstation. E är skyldig att innan uppdragsstart förvissa sig om eventuella, från ovan beskriven ordning, avvikande bestämmelser som kan gälla för respektive städobjekt. Anbudsgivare har möjlighet att inspektera tillgängliga utrymmen under visning av städobjekten. Varor, tjänster och entreprenader Entreprenader Entreprenörens avtal med underentreprenörer E får inte utan B:s skriftliga godkännande anlita annan entreprenör, UE, för utförandet av hela eller delar av uppdraget. E svarar för UE:s arbete i alla led som för sitt eget. Villkor i dessa Föreskrifter ska genom förbehåll i E:s avtal med UE göras gällande även för dessa. B förbehåller sig rätten att ta del av E:s avtal med UE. E ska kontrollera att UE fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, t.ex. avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen ska utföras före avtalsskrivning med UE och därefter årligen. E ska rapportera resultatet av dessa kontroller till B. E ska i god tid innan UE påbörjar utförande av sitt uppdrag lämna B sådana uppgifter som krävs för att UE och eventuell tillkommande personal ska kunna säkerhetsprövas. Avvikelser från denna punkt kan leda till hävning och/eller vite. Övriga uppgifter om utförande Vid beställning av extra lokalvård ska B och E i varje enskilt fall komma överens om när och hur städningen ska utföras. Beställningen ska vara skriftlig. SF3 SF3.1 ORGANISATION Organisation och personal E ska ha en väl lämpad platsorganisation för uppdraget som innehåller en tillräcklig mängd heltidstjänster för att uppdraget ska kunna utföras på ett tillfredsställande vis. Personal som utför uppdrag i B:s lokaler ska ha den kompetens och den erfarenhet som krävs för att utföra ett uppdrag av aktuell storlek och komplexitet. Personalen ska därvid uppfylla nedanstående krav. E ska ombesörja att all berörd personal för uppdragets genomförande erhåller vidareutbildning om nya städprodukter, ny städteknik och nya städmetoder. 22 (33)

23 SF3.11 SF 3.12 SF3.3 SF3.31 SF3.32 SF3.33 Särskild genomgång för Tekniska rotelns lokaler ska genomföras innan uppdragsstart som en del introduktionen. Vid städning av Tekniska rotelns lokaler kan Leverantörens personal komma att vistas i miljöer som kan bära spår av smitta och giftiga kemikalier. För att fullfölja uppdraget krävs utförlig utbildning och kunskap, som förmedlas av rotelns experter. Innan uppdragsstart ska E utförligt redovisa sin platsorganisation för B. Av beskrivningen ska innehålla personalförteckning med kompetensprofil, arbetsbeskrivningar, rutiner för egenkontroll (omfattning minst enligt SF3.433), utförandetider för städning och övrigt. E är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal som B anser saknar erforderlig kompetens eller med vilken B anser sig ha samarbetssvårigheter. För att försäkra sig om bästa möjliga utförande ska E om möjligt tillse att personal som tillkommer under kontraktstiden arbetar parallellt med sina kollegor under en introduktionsperiod. Förändringar av personal berättigar inte E till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. Kravet på registerkontroll för personal som utför städuppdrag i B:s lokaler även gäller för all eventuell senare tillkommande personal. Ombud B:s ombud under kontraktstiden är Tom Johansson. E:s ombud under kontraktstiden anges i kontraktet. Kontaktpersoner B:s kontaktperson under kontraktstiden är Lars Richter. E:s kontaktperson under kontraktstiden anges i kontraktet. Personal För utförande av uppdrag åt B äger E endast rätt att nyttja ur säkerhetssynpunkt behörig personal. Det innebär att personal, som utför städtjänster i B:s lokaler, först måste ha säkerhetsprövats av B och därvid medgivit och genomgått registerkontroll. Städpersonal Se UF Arbetsledning Se UF Personalförteckning E ska upprätta och hålla aktuell en personalförteckning. Förteckningen, som även ska omfatta personal hos eventuella UE som E anlitar, ska minst omfatta: Fullständigt namn och personnummer avseende den personal som för E:s räkning utför städtjänster i B:s lokaler. Namn på ersättare och eventuell tillfällig personal, såsom praktikanter, som vistas i B:s lokaler. Uppgift om personal blivit säkerhetsprövad och godkänd av B. 23 (33)

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER A 1(12) UNDERHÅLLS OCH SERVICEENTREPRENAD EL Stiftelsen Haparandabostäder och Haparanda Kommuns fastigheter Administrativa föreskrifter A 2(12) Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AF AMA 07

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare

Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (7) Lerums kommun bjuder in till anbudsgivning avseende hjärtstartare Diarienummer: LERUM200, v 1.0, 2008-07-25 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning

Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (7) INBJUDAN INBJUDAN Anbud leveransvirke samt skogsförvaltning SALA KOMMUN 733 25 Sala Besöksadress: Rådhusgatan 4 C Växel: 0224-74 70 00 Fax: 0224-188 50 tekniska@sala.se

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

2015-05-12. Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polismyndighetens lokaler i Söderhamn och Bollnäs 1 (25) 2015-05-12

2015-05-12. Upphandling av lokalvårds- och fönsterputstjänster för Polismyndighetens lokaler i Söderhamn och Bollnäs 1 (25) 2015-05-12 02.02 SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER 1 (25) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten 2015-05-12 Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. Diarienummer (åberopas) A426.878/2014 Saknr 918 02.02 SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER 2015-05-12

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2)

Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) Bilaga B Mall säkerhetsskyddsavtal (nivå 2) [Myndigheten], org.nr [111111-1111], [Alfagatan 1], [111 11] [Stockholm], som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och [Företaget AB], org.nr [222222-2222],

Läs mer

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR

Bilaga 1 - KOMMERSIELLA VILLKOR 2009-05-04 1 (6) - KOMMERSIELLA VILLKOR Avtalsmall 1. Omfattning Leverantören skall under avtalsperioden tillhandahålla lokalvård till Linköpings universitet, Carl Malmsten furniture studies, Larsbergsvägen

Läs mer