02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A /

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02"

Transkript

1 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A /

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 UF2 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN, VISNING AV OBJEKT... 5 UF3 FÖRESKRIFTER FÖR UPPHANDLINGSPROCESSEN... 5 UF3.1 Former för upphandling... 5 UF3.2 Förfrågningsunderlag... 6 UF3.3 Anbudsgivning... 7 UF3.4 Anbudsöppning... 8 UF3.5 Anbudsprövning... 8 UF3.6 Tecknande av kontrakt SF SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER SF0 ALLMÄNT SF0.1 Beställare SF0.3 Beställarens mål SF1 OMFATTNING SF1.1 Förteckning över handlingar i förfrågningsunderlag SF1.2 Material och varor SF1.5 Kontroll av mängder SF2 UTFÖRANDE SF2.2 Miljö SF2.3 Statuskontroll SF2.4 Tillhandahållanden SF2.5 Varor, tjänster och entreprenader SF2.9 Övriga uppgifter om utförande SF3 ORGANISATION SF3.1 Organisation och personal SF3.3 Personal SF3.4 Kvalitetsledning SF3.5 Miljöledning SF3.7 Möten SF4 TIDER SF4.1 Tidplan SF4.2 Kontraktstid, uppsägningstid, förlängning SF4.3 Tider för utförande av arbete SF5 ANSVAR SF5.1 Vite SF5.3 Försäkringar SF5.4 Arbetsmiljö... 28

3 SF5.6 Ansvar för handlingar, data, register, arkiv, nycklar m m SF5.7 Säkerhet och sekretess SF6 EKONOMI SF6.1 Ersättning SF6.2 Fakturering och betalning SF7 AVSLUTANDE STATUSKONTROLL SF7.1 Avslutande statuskontroll av entreprenaden SF8 AVBESTÄLLNING OCH HÄVNING SF8.1 Avbeställning SF8.2 Hävning SF9 TVIST SF10 ÖVRIGT SF10.1 Ändringar och tillägg SF10.2 Överlåtelse av avtal SF10.3 Befrielsegrunder SF10.4 Beställarens rätt till dokumentation... 33

4 UF UF1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Dessa föreskrifter är upprättade i enlighet med Upphandlingsföreskrifter ingående i AFF Städ 99 som är en mall ingående i AFF, avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer detta dokument. Förkortningar B E UE Pyramidregeln Beställaren Entreprenören Underentreprenör Det som skrivs under en kod och rubrik på högre nivå gäller för samtliga underordnade koder och rubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som t ex skrivs under koden UF, gäller således för UF3, UF3.1 osv, om annat inte anges under dessa underordnade koder. ALLMÄN ORIENTERING Lokalvården i B:s lokaler bedrivs för närvarande av en upphandlad entreprenör. Detta avtal kommer snart att gå ut och en ny upphandling krävs. Denna upphandling avser lokalvårdstjänster vid Polismyndigheten i Stockholms län och omfattar nedan angivna avdelningar och Polismästardistrikt utspridda från Järna och Nykvarn i söder till Norrtälje och Hallstavik i norr. Den totala ytan för lokalvården är ca m 2. Ytorna består av kontor, kommunikationsytor, arrester, receptioner, garage, skjutbanor, verkstäder, motionshallar, omklädningsrum, laboratorier, utbildnings- och konferenslokaler m.m. För vissa ytor, till exempel utbildningslokaler och arrester, ska nyttjandet av lokalerna bestämma städningens omfattning. Kriminaltekniska laboratorier och undersökningsrum ställer särskilt höga krav på rengöring. Lokalvård av Tekniska rotelns ytor och verksamheter kräver högre kvalitetsnivå och ska anpassas efter av EU beslutade ackrediteringskrav enligt ISO B avser att ackreditera laboratorieverksamheten enligt ISO till I denna ackreditering ingår vissa krav på hur städning av laboratorier utförs. Följande ytor ingår i uppdraget: Västerorts Polismästardistrikt, 9 objekt Roslagens Polismästardistrikt, 7 objekt Norrorts Polismästardistrikt, 5 objekt Utbildningsplats Rosersberg, 3 objekt (bestående av en eller fler fastigheter) Operativa avdelningen, 5 objekt Tekniska rotelns fältgrupper, 8 objekt City Polismästardistrikt, 7 objekt Nacka Polismästardistrikt, 6 objekt Söderorts Polismästardistrikt, 11 objekt Södertörns Polismästardistrikt, 5 objekt Södertälje Polismästardistrikt, 8 objekt 4 (33)

5 Gränspolisavdelningen, 3 objekt För en mer detaljerad lista på de olika distrikten/avdelningarna och de ingående objekten, se bilagan Objektsförteckning. I Södertälje beräknas många verksamheter flytta ihop i ett större, sammanhängande, polishus. Det planeras att ske under våren Vissa delar av B:s verksamhet, såsom kvarteret Kronoberg och Gränspolisavdelningen inne på Arlanda (däremot ingår Tullhuset vid Arlanda), omfattas av andra redan upphandlade kontrakt och kommer således inte att ingå i nu aktuell upphandling. B avser skriva avtal med en (1) E. Avtalet kommer att gälla under tre (3) år med möjlighet till förlängning i två (2) år plus ett (1) plus ett (1) år där B skriftligen meddelar E om eventuell förlängning senast tre månader innan utgången av respektive avtalsperiod. Längsta möjliga kontraktstid är därmed sju (7) år. UF2 UF3 UF3.1 UF3.12 FRÅGOR UNDER ANBUDSTIDEN, VISNING AV OBJEKT Frågor under upphandlingen ställs skriftligen till B:s ombud under anbudstiden: Namn: E-post: AffärsConcept i Stockholm AB Begäran och bokning av visning av lokalerna samt visning av ritningar ställs skriftligen till kontaktpersonerna för respektive städobjekt, se bilagan Objektsförteckning. Vid kontakt via e-post anges Lokalvård Polismyndigheten i Stockholms län i ärenderaden. FÖRESKRIFTER FÖR UPPHANDLINGSPROCESSEN Former för upphandling Upphandlingen genomförs som öppet förfarande enligt reglerna för upphandling av tjänster i 4 kap. lag om offentlig upphandling (2007:1091), LOU. Övriga förutsättningar för upphandlingen Uppgifter om ingående städobjekt B har inga andra mängduppgifter avseende städobjekten än de som framgår av förfrågningsunderlaget. För mer detaljerade uppgifter är anbudsgivare hänvisade till att genomföra mätningar mot ritningar samt att göra platsbesök. För begäran och bokning av visning av lokalerna samt visning av ritningar, se UF2. Visning av ritningar Ritningar avseende B:s fastigheter är sekretesskyddade och kan inte lämnas ut med förfrågningsunderlaget. De får istället granskas på plats i B:s lokaler, se UF2, i den mån gällande sekretess inte medför något hinder. 5 (33)

6 UF3.2 UF3.21 UF3.22 Säkerhetsskyddsavtal nivå 3 och sekretessförbindelse Eftersom E i sitt utövande av uppdraget kan komma att få del av hemliga uppgifter måste ett säkerhetsskyddsavtal nivå 3 tecknas mellan B och E. Detta görs med vinnande anbudsgivare efter att upplysning om tilldelningsbeslut är skickat. Att säkerhetsskyddsavtal nivå 3 tecknas är en förutsättning för att kontrakt ska kunna tecknas. Observera att säkerhetsskyddsavtalet innehåller flera krav som E måste uppfylla innan uppdraget påbörjas. Den personal som E anlitar är skyldig att underteckna en sekretessförbindelse. Registerkontroll En registerkontroll kommer att göras av anbudsgivarens styrelse och VD som har det vinnande anbudet enligt UF3.52. Registerkontrollen är ett underlag för B:s bedömning och beslut om ett företags ledning är lojal och pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Detta är en förutsättning för att avtal ska kunna tecknas. En registerkontroll kommer att genomföras innan uppdragets start på den personal som E avser använda för att utföra uppdraget. Personal som B ej bedömer är lojal och pålitlig ska bytas ut. Registerkontroll sker genom att berörd personal hos E skickar ifylld blankett till B som kontrollerar uppgifter i belastningsregistret. Offentlighet och sekretess B omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten normalt har rätt att ta del av till B inlämnade handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Under pågående upphandling är samtliga uppgifter som berör samtliga anbud sekretessbelagda. Efter det att upphandlingen avslutats, normalt genom att tilldelningsbeslut fattats, är inkomna anbud som regel offentliga. Av offentlighets- och sekretesslagen följer dock att sekretess gäller för uppgift i anbud som rör E:s affärseller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att E lider skada om uppgiften röjs. Anser E att vissa uppgifter i dennes anbud ska sekretessbeläggas uppmanas E att, i sitt anbud, precisera vilka dessa är, samt lämna en motivering till på vilket sätt denne skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. B vill samtidigt framhålla att det är B som sedan eventuellt beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas. Detta beslut kan överklagas av envar till domstol varför B inte kan lämna någon garanti för att en uppgift kommer att sekretessbeläggas. Förfrågningsunderlag Tillhandahållande av förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag tillhandahålls elektroniskt genom OPIC Group AB:s hemsida Förteckning över förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget omfattar handlingar förtecknade i Särskilda föreskrifter SF (33)

7 UF3.23 UF3.24 UF3.3 UF3.31 Kompletterande förfrågningsunderlag Avisering gällande eventuella förtydliganden och kompletteringar gjorda av B under anbudstiden kommer att distribueras via OPIC:s hemsida (se även nedan UF.24). De leverantörer som erhållit förfrågningsunderlaget på annat sätt än via OPIC Group AB, ansvarar själva för att kontrollera om tillkommande information har lämnats av B på Frågor under anbudstiden Anser leverantör att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart är det angeläget att denne kontaktar B. Eventuella frågor avseende upphandlingen ställs till B:s ombud genom att frågan skickas till Frågor emotses så snart som möjligt för att eventuella förtydliganden ska kunna distribueras i god tid innan anbudstidens utgång. B kan inte garantera att frågor som inkommit senare än tio dagar före sista anbudsdag kan besvaras. De leverantörer som registrerat sig på och hämtat förfrågningsunderlag från denna plats kommer att aviseras via e-post om publicering av svar på inkomna frågor och andra förtydliganden av förfrågningsunderlaget har skett. Leverantör ansvarar själv för att denne tar del av all information som publicerats på detta sätt under anbudstiden. Publicerade svar gäller i tillämpliga delar som en del av förfrågningsunderlaget och gäller därmed som underlag för anbudsgivning. Svar eller andra upplysningar lämnade på annat sätt är inte giltiga och utgör därmed inte en del av förfrågningsunderlaget. Anbudsgivning Anbudsgivare bör före anbudets avlämnande förvissa sig om förhållanden som kan inverka på offererade priser. Efter anbudets avgivande äger inte E rätt att framkomma med krav på ersättning för sådana arbeten som fordras för arbetets färdigställande enligt förfrågningsunderlaget, men som E förbisett på grund av bristande platskännedom. Alla kostnader som erfordras för uppdragets genomförande enligt förfrågningsunderlaget som t.ex. personalkostnader, kostnader för möten och resor, material, lokalvårdsutrustning, kemisk-tekniska produkter m.m. ska ingå i de lämnade anbudspriserna. Anbuds form och innehåll Anbudsgivare uppmanas att lämna svaren i de kryss- och svarsrutor som återfinns i bilaga 02:08 Anbudsformulär. Anbud avges skriftligen och på svenska. Anbud ska innehålla all den efterfrågade informationen. Anbud ska lämnas på hela uppdraget. Anbudet ska undertecknas av behörig företrädare för anbudsgivaren. B kan komma att kontrollera att behörighet föreligger. 7 (33)

8 UF3.311 UF3.312 UF3.32 UF3.33 UF3.34 UF3.4 UF3.5 Anbud och alla begärda handlingar lämnas i ett undertecknat original och en (1) digital kopia, till exempel på ett USB-minne eller en CD-/DVD-skiva. Ersättning för framtagande av anbud utgår inte. Huvudanbud Anbud lämnas i enlighet med vad som föreskrivits i dessa föreskrifter med tillhörande handlingar. Reservationer eller alternativa anbud accepteras inte. Sidoanbud Sidoanbud accepteras inte. Anbudstidens utgång Anbud ska vara B tillhanda senast den Anbud som inkommer efter sista anbudsdag kommer inte att prövas. Anbuds giltighetstid Anbud ska vara bindande i 180 dagar efter anbudstidens utgång. Anbuds lämnande Anbud ska lämnas i en sluten försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud: Anbud A /2013, till: Rikspolisstyrelsen Registratorskontoret Box Stockholm Besöksadress är Polhemsgatan 30, Stockholm. Anbud kan lämnas i receptionen. Receptionen har normalt öppet mån-fre kl. 06:00-20:00. Det är inte möjligt att lämna anbud på annat sätt (exempelvis via fax eller e-post) på grund av att sekretessen då ej kan säkerställas. Anbudsöppning Anbud kommer att öppnas vid en förrättning där minst två personer som utsetts av B kommer att delta. Anbudsprövning B har endast möjlighet att anta anbud som innehåller efterfrågad information och som uppfyller samtliga ställda krav. Det är av stor vikt att anbud innehåller efterfrågade uppgifter och redovisningar då utrymmet för kompletteringar är starkt begränsat. Intresserade leverantörer uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget och följa de instruktioner som lämnas. Efterfrågade uppgifter lämnas i bifogat anbudsformulär. Vid prövning av inkomna anbud kan B komma att kontrollera uppgifter som lämnats av anbudsgivare. I det fall felaktiga uppgifter har lämnats kan detta leda till att anbud förkastas. Anbudsprövningen kommer att genomföras i tre steg. 8 (33)

9 UF3.51 UF3.511 I det första steget kontrolleras om det finns grund att utesluta anbudsgivare på grund av omständigheter som anges i UF3.51. Därefter görs en prövning av anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga förmåga utifrån de krav B har ställt på E. Därefter, i steg två prövas endast anbud från anbudsgivare som passerat det första steget. I detta steg kontrolleras att anbudsgivarna uppfyller de krav som ställs på utförandet av den efterfrågade tjänsten samt att de kommersiella villkoren accepteras. I det tredje och avslutande steget utvärderas de anbud som klarat de två första stegen. Prövning av anbudsgivare Nedan angivna krav ska anbudsgivare uppfylla för att anbud ska tas upp till prövning. Svar och beskrivningar lämnas i bilaga 02:08 Anbudsformulär. Kursiverad text innehåller upplysningar till anbudsgivare om hur krav uppfylls. Anbudsgivare har möjlighet att anlita UE för utförande av delar av uppdraget under förutsättning att dessa redovisas i anbudet. Notera att vissa krav ska uppfyllas av samtliga företag. Anbudsgivare som avser att använda UE ska förfoga över dessa resurser i den omfattning som krävs för att uppfylla de krav som gäller för det åtagande som upphandlingen omfattar. Anbudsgivare ska, inom den egna organisationen, ha tillräcklig kompetens och kunskap inom de områden för vilka underleverantörer avses att användas för att kunna bedöma och säkerställa UE:s kompetens och kunskap inom det aktuella området. Anbudsgivaren ska i anbudet lämna en redovisning av vilken/-a eventuell/-a UE som anbudsgivaren avser anlita för utförande av uppdraget och i så fall för vilka delar av uppdraget dessa kommer att användas. Uteslutningsgrunder B kommer att utesluta anbudsgivare från deltagande i upphandlingen om denne eller företrädare för denne (om E är en juridisk person) är dömd för deltagande i kriminell organisation, bestickning, bedrägeri eller penningtvätt i enlighet med 10 kap. 1 LOU (se aktuellt lagrum för fullständiga definitioner av uteslutningsgrunderna). Vidare kommer anbudsgivare även att uteslutas om denne enligt 10 kap. 2 LOU: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts i detta avsnitt (AFB.51 Prövning av anbudsgivare). 9 (33)

10 UF3.512 UF3.513 UF3.514 Anbudsgivare kommer, om denne är en juridisk person, även att uteslutas från deltagande i upphandlingen om en företrädare för denne dömts för brott som avses i punkten 3 eller om denne gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkten 4 ovan. Anbudsgivare äger heller inte rätt att anlita UE som är föremål för omständigheter som redovisas i detta avsnitt. Anbudsgivare ska i sitt anbud bekräfta att ovan angivna omständigheter inte föreligger för anbudsgivare och eventuell/-a UE. Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter Anbudsgivare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. I det fall anbudsgivare avser att använda UE för att utföra delar av åtagandet ska även UE uppfylla detta krav. Anbudsgivare eller av denne anlitad UE får inte ha skulder avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i Sverige eller i det egna landet som lett till att skulden registrerats hos Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för sådana skulder som avser försumbara belopp eller skulder som på grund av andra förmildrande omständigheter anses försumbara. B kommer själv att kontrollera att anbudsgivare och UE uppfyller sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivare med säte i annat land än i Sverige ska vara beredd att tillhandahålla aktuell information från relevanta myndigheter i hemlandet i det fall B inte har möjlighet att själv ta del av dessa. Detsamma gäller för det fall att anbudsgivare avser att använda sig av UE med säte i annat land än i Sverige. Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivare ska ha en stabil ekonomisk och finansiell ställning som är tillräcklig för att genomföra avtalat åtagande. Detta kontrolleras genom att följande krav uppfylls: Anbudsgivare ska ha lägst riskklass 3 enligt UC (UC AB) Anbudsgivare ska ha haft en total årsomsättning på minst 25 Mkr enligt senast fastställda årsredovisning. B kommer själv kontrollera att anbudsgivaren uppfyller ovan ställda krav. Teknisk och yrkesmässig kapacitet Nedan anges de resurs-, kompetens- och erfarenhetskrav som ställs på företaget och efterfrågad personal. UF Kompetens och erfarenhet Anbudsgivande företag ska själv eller tillsammans med eventuella underleverantörer inneha dokumenterad kompetens och erfarenhet tillräckliga för att utföra efterfrågat åtagande. Detta kontrolleras genom att följande krav uppfylls: Anbudsgivaren ska ha minst tre (3) års erfarenhet av utförande av uppdrag inom lokalvård Företaget ska utföra eller ha utfört minst två (2) uppdrag avseende lokalvård som uppfyller följande kriterier: 10 (33)

11 1. De redovisade uppdragen ska gälla för olika externa beställare 1 2. Lokalvård om minst m 2 per beställare 3. Uppdragen får ej ha avslutats tidigare än tre (3) år räknat från sista anbudsdag. 4. Anbudsgivare ska ha utfört uppdragen på ett, enligt aktuell beställare, tillfredställande sätt. Företaget ska utföra eller ha utfört minst ett (1) uppdrag avseende lokalvård som uppfyller följande kriterier: 1. I städuppdraget ska ha ingått städning av laboratoriemiljö eller motsvarande där kraven på renhet var/är högre än normalt och städning utförs/-des på annat sätt än i övriga lokaler. 2. Uppdraget ska ha omfattat städning av minst 100 m 2 laboratoriemiljö eller motsvarande. 3. Uppdraget får ej ha avslutats tidigare än tre (3) år räknat från sista anbudsdag. 4. Anbudsgivaren ska ha utfört uppdragen på ett, enligt aktuell beställare, tillfredställande sätt. Anbudsgivare ska i anbudet lämna en beskrivning av den verksamhet man bedriver och hur lång erfarenhet anbudsgivare har av att utföra lokalvårdstjänster. Anbudsgivare ska i sitt anbud lämna en redovisning av efterfrågade referensuppdrag enligt krav ovan. Lämnade beskrivningar ska innehålla uppgifter om beställare, namn på kontaktperson för utfört uppdrag samt kontaktuppgifter för denne och information om vilka tjänster som aktuellt uppdrag avsåg, uppdragets omfattning (städyta) samt när uppdraget utfördes. UF Personal och kompetenskrav Arbetsledare Minst en ansvarig arbetsledare ska finnas tillgänglig på plats på respektive polismästardistrikts basstation (se objektsförteckningen för information om vilka objekt som är basstationer) under minst tre (3) timmar minst en (1) dag per vecka, måndag till fredag, för uppföljning av utförd tjänst. Ansvarig arbetsledare ska under denna tid vara beredd att i bil och på kort varsel genomföra besiktningar och granska eventuella kvalitetsbrister i utförd städning i hela polismästardistriktet. Minst en ansvarig arbetsledare ska under övrig tid finnas tillgängliga via telefon dagtid alla dagar då lokalvård utförs. Uppdraget ska därutöver bemannas med det antal arbetsledare och under den övriga tid som anbudsgivare anser krävs för att försäkra sig om ett kontraktsenligt utförande samt en hög servicegrad. Dessa ska, i förekommande fall, namnges senast innan uppdragsstart. Vid frånvaro ska arbetsledare omgående kunna ersättas av en person med liknande kompetens och erfarenhet för utförande av dennes arbetsuppgifter. Arbetsledare ansvarar för att uppdraget utförs tillfredställande och enligt avtalade villkor och B:s instruktioner. Arbetsledaren ansvarar för att personal som uppfyller ställda krav finns tillgängliga samt att snabbt fylla vakanser. Frågor som uppstår med 1 Kravet avser den organisation som formellt stod som beställare och inte den juridiska personen. Om anbudsgivare t.ex. utfört lokalvårdsuppdrag åt två olika nämnder i en kommun och dessa stått som beställare för respektive uppdrag räknas detta således som två olika uppdrag med två olika beställare. 11 (33)

12 anledning av arbetets utförande ska av B framföras till av E utsedd arbetsledning. Vid frånvaro ska arbetsledare omgående kunna ersättas av en person med liknande kompetens och erfarenhet för utförande av dennes arbetsuppgifter. Arbetsledaren ska också ansvara för att arbetet fungerar problemfritt i de utrymmen som kräver planering och särskilda krav på utförande, till exempel arrester, tekniska roteln och utbildnings- och konferenslokaler. Arbetsledare ska ha minst fem (5) års erfarenhet av utförande av städuppdrag varav minst tre (3) som arbetsledare i städuppdrag. Detta ska bekräftas med arbetsledares CV innan uppdragsstart. Anbudsgivare ska i anbudet beskriva platsorganisationen för uppdraget (behöver ej namnge personer i detta läge), hur många arbetsledare som avses användas, hur arbetsledarna ska fördela sig över de olika områdena och hur många personer respektive arbetsledare ska arbetsleda. Viss information om antal timmar med mera ska också anges i prisbilagan. Städpersonal All personal som arbetar inom B:s fastigheter ska ha ett personcertifikat överensstämmande med branschstandard och kravspecifikation PRYL styrd av ISO/IEC eller likvärdigt. Detta ska på B:s begäran kunna uppvisas. All personal ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera på ett tillfredsställande sätt med övrig personal och B:s personal samt kunna läsa och förstå de instruktioner som krävs för att kunna utföra uppdraget på ett säkert och bra sätt. Personal från E som vistas inom B:s fastigheter ska bära synligt identitetskort så att B kan styrka att de representerar E. B ska ha rätt att kontrollera att personal som utför arbete är redovisade i avtalet och därmed godkända av B. All städpersonal som vistas i B:s lokaler ska ha tagit del av B:s brand- och säkerhetsinformation. Städpersonal ska vara klädd i för uppgiften lämplig och enhetlig skyddsklädsel samt annan personlig utrustning som krävs för arbetet. Klädseln ska vara försedd med E:s logotyp. Logotypen ska ha en diskret framtoning. Detta gäller även personal från eventuella UE. Samtlig personal som kommer att utföra städning i laboratoriemiljö ska, senast fyra (4) månader efter att uppdraget påbörjats, ha genomgått utbildning i renrumsstädning eller motsvarande. Sådan personal som ska utföra städning i laboratoriemiljö ska innan uppdragets påbörjas lämna DNA-prov. Personal som kommer att utföra sanering av arrestlokaler ska, senast vid uppdragsstart, ha genomgått adekvat utbildning för detta. Personals kompetens ska på begäran styrkas med CV och intyg om genomgången utbildning. Anbudsgivare ska i sitt anbud beskriva hur de avser att uppfylla de ställda krav ovan innan uppdragsstart. UF Förstärkningsresurser Anbudsgivare ska kunna tillhandahålla flera personer med likartad kompetens. Förlust av enskild person får inte medföra att anbudsgivares möjligheter att tillhandahålla avtalad kompetens eller resurser påverkas. Kravet avser både städledare och annan 12 (33)

13 UF3.515 UF3.516 personal för uppdragets utförande. Dessa personer måste i förväg ha genomgått säkerhetsprövning. Vikarie ska kunna sättas in från första dagen vid frånvaro av ordinarie personal. Anbudsgivare ska i sitt anbud redovisa hur kravet tillgodoses. Kvalitetssäkringsrutiner Anbudsgivare ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och tillämpa dokumenterade rutiner för att säkerställa att tjänsten genomförs på ett sådant sätt att uppsatta kvalitetsnivåer och överenskomna villkor kan uppnås och upprätthållas. Kvalitetsarbetet ska omfatta rutiner för att mäta och följa upp resultat. E ska ha ett system för uppföljning som på ett enkelt och lättillgängligt sätt tillförsäkrar B kontinuerlig återkoppling på hur tjänsten utförs, hur avvikelser hanteras och som på enkelt och greppbart sätt redovisar den informationen för B. E ska till B tillhandahålla en kontaktpunkt via telefon (ett nummer) och mail (en mailadress) för avvikelseanmälan/felanmälan och återkoppling av åtgärdade avvikelser. E:s kvalitetsansvarig anges i anbudet. E:s kvalitetsansvarig ska ha den kompetens och erfarenhet av utförande av städuppdrag som krävs för att fullgöra rollen som kvalitetsansvarig. Anbudsgivare ska i sitt anbud bifoga redovisning över hur kravet uppfylls. Redovisningen ska innehålla kopia på giltigt ISO-certifikat (9001) eller likvärdigt certifikat alternativt en beskrivning av de kvalitetssäkringsrutiner som anbudsgivaren tillämpar. Sådan beskrivning ska vara så utförlig att det framgår att ställda krav uppfylls. Anbudsgivare ska även, oavsett hur det första kravet uppfylls, i sitt anbud på ett tydligt vis beskriva hur avvikelsehantering, åtgärder och uppföljning kommer att skötas under genomförandet av uppdrag för B samt hur denna information redovisas för B. Anbudsgivaren ska ange vem som är kvalitetsansvarig samt att denne uppfyller ställda krav. System för närvarokontroll E ska tillse att all personal som arbetar på ett objekt rapporterar in sin närvaro. Inrapporteringen ska ske via ett elektroniskt närvarohanteringssystem som E tillhandahåller. Systemet ska minst ge information om vilken personal som är närvarande, när de anländer, under hur lång tid de är närvarande, samt när de lämnar objektet. Om personal uteblir ifrån ett objekt ska systemet skicka ut en notifikation till utsedd arbetsledare samt till en av B utsedd person. Statistik från systemet ska redovisas månatligen i sammanställda rapporter på såväl uppdrags som objekts-nivå. Systemet ska vara kvalitetssäkrat på ett sådant sätt att risken för manipulation är minimal. För att undvika manipulation krävs ett system som omöjliggör incheckning på ett objekt ifrån en annan fysisk plats än objektets. Ett system som kräver QR-kod, GPS-position eller annan likvärdig lösning för att säkerställa att personalens fysiska position är densamma som objektets är således ett krav. 13 (33)

14 UF3.517 UF3.518 Systemet ska finnas på plats och vara fullt fungerande senast 6 månader efter uppdragsstart. Priset för systemet och de tillbehör som krävs ska ingå i de angivna priserna i prisbilagan. Anbudsgivare ska redovisa tilltänkt system i sitt anbud och även kort redovisa av dess funktioner. Miljösäkringsrutiner Anbudsgivare ska tillämpa ett strukturerat och systematiskt miljöarbete baserat på dokumenterade rutiner för att uppnå och upprätthålla miljömål samt att mäta och följa upp resultat. Anbudsgivare ska kontinuerligt utvärdera, rapportera och redovisa hur miljöarbetet fortskrider inom företaget, särskilt med avseende på hur anbudsgivare beskriver och kommunicerar produkters miljöegenskaper för berörda anställda i företaget. Anbudsgivare ska arbeta proaktivt för att identifiera och genomföra förbättringar i det egna miljöarbetet. E:s kvalitetsansvarig ska ha den kompetens och erfarenhet av utförande av städuppdrag som krävs för att fullgöra rollen som kvalitetsansvarig. Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga redovisning över hur kravet uppfylls. Redovisningen ska innehålla kopia på giltigt ISO-certifikat (14001) eller likvärdigt certifikat alternativt en beskrivning av de miljösäkringsrutiner som E tillämpar. Sådan beskrivning ska vara så utförlig att det framgår att ställda krav uppfylls. Anbudsgivaren ska ange vem som är miljöansvarig samt att denne uppfyller ställda krav. Försäkring E ska teckna och under avtalstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring enligt ABFF 04 (1 pbb år 2012 = kr). E ska styrka att han tecknat eller avser att teckna ovan nämnda försäkringar genom att till anbudet bifoga kopia på nuvarande försäkringsbrev/bevis som uppfyller kravet eller en skrivelse om att krav kommer att uppfyllas vid avtalets tecknande. E ska därefter på begäran av B uppvisa giltigt försäkringsbrev/bevis. Om B så begär ska E på begäran tillställa B bevis på att förfallna försäkringspremier erlagts. E:s ansvarsförsäkring ska inte ha längre gående undantag i ersättningsreglerna än följande: Försäkringen ska ersätta skälig kostnad för ändring, eller om så erfordras, byte av lås eller låssystem i fastighet i samband med att omhändertagen nyckel förkommit, med maximalt följande begränsningar: o Nyckel får inte vara märkt med namn och/eller adress i klartext o Stöld ur olåst bil Försäkringen ska ersätta kostnad för ändring, eller om så erfordras, byte av lås eller låssystem i fastighet i samband med att omhändertagen nyckel förkommit. Anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga en kopia på sitt försäkringsbrev eller likvärdigt bevis som styrker att anbudsgivare innehar eller kommer att inneha efterfrågat försäkringsskydd. Av ingivna försäkringshandlingar ska framgå att försäkringen är eller 14 (33)

15 UF3.52 kommer att vara gällande, vilka typer av skador som försäkringen omfattar och till vilka belopp samt hur hög självrisken är. Prövning av anbud Anbudsgivare som i sitt anbud visat att samtliga krav är uppfyllda kommer att genomgå utvärdering enligt nedan. Avtal kommer att tilldelas enligt tilldelningsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga anbud. Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud är det anbud som har lägst jämförelsekostnad. Jämförelsekostnad beräknas på följande sätt: Jämförelsekostnad = (Utvärderingskostnad per år Avdrag för arbetsmetod) / Total tid per år Beräkningen visas också i prisbilagan. Utvärderingskostnad per år Utvärderingskostnad per år är kostnaden för lokalvård per år, post A, plus kostnaden för extra tjänster per år, post B, C, D, E och F, enligt prisbilagan. Angivna utvärderingsvolymer utgör inte någon utfästelse eller bedömd kontraktsvolym utan utgör endast ett uppskattat värde för utvärderingen. Samtliga dessa beräkningar visas i prisbilagan. Avdrag för arbetsmetod Anbudsgivare kan få ett avdrag på utvärderingskostnaden avseende tilldelningskriterium Avdrag för arbetsmetod. Se SF0.3 för B:s mål med denna entreprenad. För möjlighet att få avdrag ska anbudsgivare ange två (2) olika referensuppdrag där beställarens kontaktpersoner i uppdragen kommer att få svara på tre påståenden om entreprenörens arbetsmetod. Åberopade referensuppdrag ska, för att ge möjlighet till avdrag, uppfylla följande krav: Referensuppdragen ska vara angivna i anbudet Det ska i anbudet finnas uppgifter om namn på kund/beställare, uppdragstid, namn och kontaktuppgifter till beställarens kontaktperson samt en beskrivning av utfört uppdrag. Uppdragen får inte vara äldre än tre (3) år räknat från sista anbudsdag (de kan däremot vara pågående) Uppdragen ska ha omfattat lokalvård Varje uppdrag ska minst motsvara lokalvård av m 2 Samma referenser som angivits i under UF3.51 får användas som grund för detta tilldelningskriterium. I anbudet angivna referenter kommer att kontaktas via e-post eller telefon. En förutsättning för att få ett avdrag på utvärderingskostnaden är att referenterna är nåbara och godkänner att efterfrågade uppgifter lämnas. Anbudsgivaren ansvarar för att referenterna är tillfrågade och har godkänt att uppdraget åberopas. Om Beställaren efter totalt tre försök, via mail och telefon, vid separata tillfällen inte kan nå referenten belastas anbudsgivaren med maximalt påslag för detta kriterium. 15 (33)

16 Referenterna ombeds att lämna en bedömning över hur väl denne bedömer att anbudsgivarens arbetsmetod uppfyller B:s mål enligt SF0.3. Tre olika aspekter ska bedömas av respektive referent. Referenten ska ta ställning till påståenden genom att svara Instämmer helt, Instämmer delvis eller Instämmer inte. Varje påstående som referenten besvarar Instämmer helt ger SEK i avdrag, de fall där referenten besvarar påståendet med Instämmer delvis ger SEK i avdrag och de fall där referent besvarar påståendet med Instämmer inte, eller där uppgifter saknas, svar inte lämnas alternativt inte godkänns, ger 0 SEK i avdrag. Totalt kan anbudsgivaren därmed få ett avdrag om SEK för båda referensuppdragen. Aspekt Påstående Referentens bedömning Avdrag på utvärderingskostnaden 1. Kvalitet vid utförande av uppdrag Entreprenörens arbete kommer att bidra till att överträffa överenskomna krav och kvalitetsnivåer. Arbetet kommer att utföras utan anmärkningar. Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte SEK SEK 0 SEK Instämmer helt SEK 2. Leverans- och genomförande tid Överenskomna tider som beror på entreprenören kommer alltid att hållas. Instämmer delvis SEK Instämmer inte 0 SEK 3. Kostnadseffektivitet Entreprenören kommer under hela avtalstiden att utföra uppdraget på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte SEK SEK 0 SEK UF3.53 UF3.6 Total tid per år Total tid per år beräknas genom att summera totalt antal timmar för lokalvård och arbetsledning på plats i objekten per år, post A, och uppskattat antal timmar för utförande av tjänster enligt post B, C, D, E och F per år som finns angivet i prisbilagan. För att inkomna anbud ska bli rättvist och likvärdigt bedömda ska anbudspriser beräknas på av B redovisad städyta, se 02:05 Objektsförteckning och 02:09 Prisbilaga. Meddelande om beslut efter anbudsprövning/tilldelningsbeslut Resultatet av den genomförde prövningen och utvärderingen meddelas samtliga anbudsgivare innan avtal tecknas genom ett tilldelningsbeslut. Tecknande av kontrakt Bindande avtal uppstår ej genom att den antagne E fått meddelande om tilldelningsbeslut. Avtal sluts genom skriftligt upphandlingskontrakt efter iakttagande av lagstadgad avtalsspärr. 16 (33)

17 SF SF0 SF0.1 SF0.3 SF0.33 SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER Dessa Särskilda föreskrifter ansluter till ABFF 04 och är upprättade i enlighet med SF 06 ingående i AFF, Avtal för fastighetsförvaltning. Koder och rubriker följer dessa dokument. Funktionskrav/Åtgärdskrav Beträffande förhållandet mellan funktionskrav och åtgärdskrav se ABFF 04, punkt 5a med tillhörande kommentar. Pyramidregeln Det som skrivs under rubrik på högre nivå gäller för samtliga underrubriker om inte annat är angivet under dessa. Det som skrivs t ex under rubriken SF1, gäller således för SF1.1, SF1.11 osv, om inte annat anges under dessa underrubriker. Förkortningar B E UE Beställaren Entreprenören Underentreprenörer Samtliga krav angivna under SF gäller för utförandet av tjänsten. Anbudsgivaren ska i anbudet bekräfta att samtliga krav uppfylls och accepteras. ALLMÄNT Beställare Polismyndigheten i Stockholms län genom Rikspolisstyrelsen Box Stockholm Beställarens mål Uppdraget ska bedrivas genom ett långsiktigt underhåll i syfte att upprätthålla rätt kvalitet så att lokalnyttjarna anser att fastigheten är välskött och fyller sin funktion på ett bra sätt. Den löpande lokalvården ska genomföras på ett sådant sätt att storstädning undviks. B vill att en entreprenör ska ha en väl fungerande arbetsmetod som bidrar till att uppfylla följande mål: Entreprenörens arbete kommer att bidra till att överträffa överenskomna krav och kvalitetsnivåer. Arbetet kommer att utföras utan anmärkningar Överenskomna tider som beror på entreprenören kommer alltid att hållas Entreprenören kommer under hela avtalstiden att utföra uppdraget på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt Beställarens miljömål B planerar och genomför den egna verksamheten efter uppsatta miljömål. B eftersträvar därvid en miljöanpassad drift och förvaltning av sina lokaler. 17 (33)

18 Miljöanpassningen ska ge en inomhusmiljö utan negativa hälsoeffekter, hushållning med resurser samt i övrigt uppfylla allmänna hänsynsregler i miljöbalken (1998:808). E ska följa B:s miljöpolicy, som finns tillgänglig på: Stockholms-lan/Mal/Miljoarbete/Miljopolicy/ SF1 SF1.1 SF1.2 SF1.21 OMFATTNING Se UF1. Omfattningen i detalj framgår av i SF1.1 förtecknade handlingar. Förteckning över handlingar i förfrågningsunderlag Med ändring av ABFF 04 punkt 3 gäller följande ordning på kontraktshandlingarna om det förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter: 01 KONTRAKT 01:01 Förlaga till säkerhetsskyddsavtal nivå 3, :02 Förlaga till kontrakt, FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 02:01 Föreskrifter, (detta dokument) 02:02 Allmän städanvisning, :03 Frekvens, Distrikt & Avdelningar, :04 Specifik städanvisning & frekvens, Tekniska roteln, :05 Objektsförteckning, :06 Ritningar (sekretess, granskas på plats, se UF3.12) Bifogas ej 02:07 Miljöpolicy, Polismyndigheten i Stockholms län, :08 Anbudsformulär, :09 Prisbilaga, ABFF 04 Bifogas ej 04 DEFINITIONER 04:1 AFF-definitioner 10 Bifogas ej 04:2 Metodnomenklatur för städning, SSEF och Almega Bifogas ej 05 BESTÄLLNING AV EXTRA STÄDNING Beställs av B 06 ANBUD E:s anbud Material och varor All utrustning som används inom verksamheten ska uppfylla lagar, vedertagna normer, standarder och krav på tillförlitlighet, prestanda och kvalité för att tillförsäkra en ändamålsenlig funktion. E ska använda sig av miljövänliga produkter vid utförande av uppdrag för B. Produkter ska ej vara allergiframkallande och endast ha svag lukt. Förbrukningsmaterial Med ändring av ABFF 04, punkt 10 föreskrivs att E ska tillhandahålla och bekosta all den utrustning och material som erfordras för utförandet av de tjänster som omfattas av förfrågningsunderlaget. 18 (33)

19 SF1.213 Förbrukningsmaterial för verksamheten i fastigheten B tillhandahåller toalettpapper, pappershanddukar, flytande tvål, plastmuggar, diskmedel, diskborstar samt liknande pentryutrustning. Det åligger emellertid E att meddela ansvarig personal hos B då inköp behöver göras. I uppdraget ingår att: Sköta påfyllning i burkautomater (tvål och pappersautomater, muggar m.m.) Ansvara för inköp och lagerhållning av städprodukter Ansvara för inköp av skyddsklädsel av engångstyp Speciell utrustning som krävs för Tekniska rotelns laboratorieutrymmen Sköta och fylla på lager- och förrådsutrymmen Skötsel och påfyllning av lager/förråd ska ingå i det offererade priset för lokalvården. SF1.5 Påfyllning av hygienartiklar för B:s eget bruk ska utföras i samband med att lokalvården utförs. Kontroll av mängder E ska kontrollera att de mängduppgifter om objekt (t.ex. uppgifter om areor och antal) som B angivit i förfrågningsunderlaget överensstämmer med verkliga förhållanden. Om kontrollen ger vid handen att avvikelser föreligger ska krav på ersättningsreglering vara framställt senast sex (6) månader efter kontraktstidens början. Därefter förfaller rätten till reglering. Även B har möjlighet till kontroll och reglering inom samma tidsperiod. SF2 SF2.2 SF2.21 SF2.22 UTFÖRANDE Miljö Beställarens miljöledningssystem/miljöplan E ska inom ramen för sitt åtagande och i tillämpliga delar följa krav angivna i B:s miljöpolicy. B:s miljöpolicy finns tillgänglig på B:s hemsida: Stockholms-lan/Mal/Miljoarbete/Miljopolicy/ Beställarens miljökrav E ska följa B:s miljöpolicy. E ska kunna tillhandahålla torra städmetoder där så är möjligt och kunna informera om de miljömässiga och hygieniska fördelarna med torra städmetoder. Information om torra städmetoder kan biläggas anbudet. Vid all upphandling/inköp av kemiska produkter och varor gäller miljöbalken (1998:808) 2 kap. Allmänna hänsynsregler. Detta innebär bland annat att alla som bedriver en verksamhet ska undvika att använda sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. 19 (33)

20 a) Tensid som används för att utföra uppdraget ska klara kraven för lätt nedbrytbarhet enligt gällande OECD:s guidelines 301 A-F, d v s bryts ner till mer än 60% (mätt som CO2/BOD) eller 70% (mätt som DOC). Kravet gäller även produkter som ej omfattas av förordningen om tvätt- och rengöringsmedel (EG 648/2004). Fluortensider i filmbildande golvvårdsmedel ( i IIH:s produktträd) undantas från kravet under förutsättning att dessa ej är PFOS (perfluoroktansulfonat) eller bildar PFOS vid nedbrytning. b) Ingående ämnen och kända nedbrytningsprodukter ska inte vara bioackumulerbara enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7 med ändringar) eller EG:s ämnesdirektiv (67/548/EEG med ändringar), d v s log Pow är <3 eller experimentellt bestämd BCF är 100. Lätt nedbrytbara tensider, enl. gällande OECD:s guidelines 301 A-F, undantas från kravet, förutsatt att kända nedbrytningsprodukter inte är bioackumulerbara enligt ovan. Parfymer undantas också från kravet. c) Ingående ämnen och kända nedbrytningsprodukter ska inte vara klassificerade som giftiga, mycket giftiga, cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska med riskfraserna R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R60, R61, R62, R63 samt R68, enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7 med ändringar) eller EG:s ämnesdirektiv (67/548/EEG med ändringar). d) Produkter som används för att utföra uppdraget ska inte klassificeras som miljöfarlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7 med ändringar) och EG:s preparatdirektiv (1999/45/EG med ändringar). e) Produkter som används för att utföra uppdraget ska inte klassificeras som allergiframkallande enligt bestämmelser och kriterier i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7 med ändringar) och EG:s preparatdirektiv (1999/45/EG med ändringar). f) Parfymer, dvs. ämnesblandningar som är tillsatta i syfte att förbättra produktens doftegenskaper, ska vara tillverkade enligt IFRA-normer. Myskxylen (CAS-nr ) och myskketon (CAS-nr ) ska inte vara tillsatta i produkten i halter över tillåtna mängder enligt Kosmetikadirektivet 76/768/EEG och Läkemedelsverkets föreskrifter. Städprodukter/kemikalier ska endast ha svag lukt, nästintill luktfria. Aerosoler bör undvikas. g) Föreningar med aktivt klor över 0,01 vikts % ska ej ingå i produkter för rengöring. Produkter som är avsedda för viss desinfektion (simhallar och andra badinrättningar inberäknade) och blekning eller mögelsanering kan undantas från kravet. h) EDTA över 0,2 vikts% ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. i) Aromatiska lösningsmedel ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. Avaromatiserad nafta med <1% aromatiska kolväten och <0,1% bensen undantas från kravet. j) Halogenerade lösningsmedel över 0,2 vikts % ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. Konserveringsämnen undantas från kravet. 20 (33)

21 SF2.3 SF2.31 SF2.4 SF2.42 SF2.43 k) Perborater och andra oorganiska borsyrasalter ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. l) Alkylfenoletoxylater ska ej ingå i produkter som används för att utföra uppdraget. m) Produktinformation ska ha lämnats till giftinformationscentralen i Sverige enligt deras bestämmelser. B ska kunna begära byte av städprodukt/kemikalie om användningen av viss städprodukt/kemikalie medför någon form av olägenhet för anställda hos polismyndigheten eller om krav förändras kopplat till polismyndighetens interna miljöledningssystem, exempelvis miljöpolicyförändring. Säkerhetsdatablad/produktblad för samtliga kemikalier som används inom uppdraget ska, på B:s begäran, uppvisas. Leverantören ska, på B:s begäran, beskriva alla arbetsmetoder där kemikalier används. Statuskontroll Statuskontroll före entreprenadens påbörjande E och B ska före uppdragets påbörjande gemensamt göra en genomgång av de för uppdraget aktuella lokalerna och utrymmena. E kommer att kontaktas av utsedda kontaktpersoner från B för att bestämma tid och plats för denna genomgång. Ytor/inredning som är speciellt känsliga och ytor/inredning som uppvisar brister bör dokumenteras med protokoll och fotografier för att fastställa statusen vid kontraktstidens inledning. Det åligger B att upprätta protokollet vilket ska justeras av E. Tillhandahållanden Handlingar och uppgifter från entreprenören E ska, utan anmodan, lämna skriftlig uppdragsstatistik varje kalenderår av under året utförda extra uppdrag utöver ordinarie lokalvårdsuppdrag till B. Kostnaden för detta ska ingå i anbudet offererat pris för lokalvården Statistiken ska omfatta: Periodens uppdrag med beställningsdatum, ansvarig beställare och städobjekt Tidsåtgång per städobjekt Totalkostnad per städobjekt Om avtalet sägs upp ska E inom en månad efter begäran från B återlämna de handlingar som B tillhandahållit E för entreprenadens genomförande. Utrymmen m m som beställaren tillhandahåller Följande lokaler finns normalt tillgängliga för E på respektive städobjekt: Städrum med tillgång till varmt och kallt vatten samt avlopp Låsbara utrymmen för städmaterial och förbrukningsartiklar Befintliga omklädningsutrymmen får nyttjas av E:s personal Befintliga pentryn/lunchrum får nyttjas av E:s personal Förrådsutrymmen delas i förekommande fall med B. 21 (33)

22 SF2.5 SF2.53 SF2.532 SF2.9 E ansvarar, utan särskild ersättning därför, för att ovan nämnda lokaler städas och hålls i gott skick vid E:s brukande. E ska iaktta gällande föreskrifter och säkerhetsföreskrifter för lokalerna. Senast vid avtalets upphörande ska E genomföra slutrengöring av nyttjade lokaler och då omhänderta och bortforsla kvarvarande maskiner och annat material som tillhör E. E har rätt att lämna avfall och återvinningsmaterial i avsedda kärl i soprum/miljöstation. E är skyldig att innan uppdragsstart förvissa sig om eventuella, från ovan beskriven ordning, avvikande bestämmelser som kan gälla för respektive städobjekt. Anbudsgivare har möjlighet att inspektera tillgängliga utrymmen under visning av städobjekten. Varor, tjänster och entreprenader Entreprenader Entreprenörens avtal med underentreprenörer E får inte utan B:s skriftliga godkännande anlita annan entreprenör, UE, för utförandet av hela eller delar av uppdraget. E svarar för UE:s arbete i alla led som för sitt eget. Villkor i dessa Föreskrifter ska genom förbehåll i E:s avtal med UE göras gällande även för dessa. B förbehåller sig rätten att ta del av E:s avtal med UE. E ska kontrollera att UE fullgör sina skyldigheter enligt lag och avtal, t.ex. avseende momsregistrering, inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter. Kontrollen ska utföras före avtalsskrivning med UE och därefter årligen. E ska rapportera resultatet av dessa kontroller till B. E ska i god tid innan UE påbörjar utförande av sitt uppdrag lämna B sådana uppgifter som krävs för att UE och eventuell tillkommande personal ska kunna säkerhetsprövas. Avvikelser från denna punkt kan leda till hävning och/eller vite. Övriga uppgifter om utförande Vid beställning av extra lokalvård ska B och E i varje enskilt fall komma överens om när och hur städningen ska utföras. Beställningen ska vara skriftlig. SF3 SF3.1 ORGANISATION Organisation och personal E ska ha en väl lämpad platsorganisation för uppdraget som innehåller en tillräcklig mängd heltidstjänster för att uppdraget ska kunna utföras på ett tillfredsställande vis. Personal som utför uppdrag i B:s lokaler ska ha den kompetens och den erfarenhet som krävs för att utföra ett uppdrag av aktuell storlek och komplexitet. Personalen ska därvid uppfylla nedanstående krav. E ska ombesörja att all berörd personal för uppdragets genomförande erhåller vidareutbildning om nya städprodukter, ny städteknik och nya städmetoder. 22 (33)

23 SF3.11 SF 3.12 SF3.3 SF3.31 SF3.32 SF3.33 Särskild genomgång för Tekniska rotelns lokaler ska genomföras innan uppdragsstart som en del introduktionen. Vid städning av Tekniska rotelns lokaler kan Leverantörens personal komma att vistas i miljöer som kan bära spår av smitta och giftiga kemikalier. För att fullfölja uppdraget krävs utförlig utbildning och kunskap, som förmedlas av rotelns experter. Innan uppdragsstart ska E utförligt redovisa sin platsorganisation för B. Av beskrivningen ska innehålla personalförteckning med kompetensprofil, arbetsbeskrivningar, rutiner för egenkontroll (omfattning minst enligt SF3.433), utförandetider för städning och övrigt. E är skyldig att utan oskäligt dröjsmål byta ut sådan personal som B anser saknar erforderlig kompetens eller med vilken B anser sig ha samarbetssvårigheter. För att försäkra sig om bästa möjliga utförande ska E om möjligt tillse att personal som tillkommer under kontraktstiden arbetar parallellt med sina kollegor under en introduktionsperiod. Förändringar av personal berättigar inte E till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. Kravet på registerkontroll för personal som utför städuppdrag i B:s lokaler även gäller för all eventuell senare tillkommande personal. Ombud B:s ombud under kontraktstiden är Tom Johansson. E:s ombud under kontraktstiden anges i kontraktet. Kontaktpersoner B:s kontaktperson under kontraktstiden är Lars Richter. E:s kontaktperson under kontraktstiden anges i kontraktet. Personal För utförande av uppdrag åt B äger E endast rätt att nyttja ur säkerhetssynpunkt behörig personal. Det innebär att personal, som utför städtjänster i B:s lokaler, först måste ha säkerhetsprövats av B och därvid medgivit och genomgått registerkontroll. Städpersonal Se UF Arbetsledning Se UF Personalförteckning E ska upprätta och hålla aktuell en personalförteckning. Förteckningen, som även ska omfatta personal hos eventuella UE som E anlitar, ska minst omfatta: Fullständigt namn och personnummer avseende den personal som för E:s räkning utför städtjänster i B:s lokaler. Namn på ersättare och eventuell tillfällig personal, såsom praktikanter, som vistas i B:s lokaler. Uppgift om personal blivit säkerhetsprövad och godkänd av B. 23 (33)

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Hitta hem hos. Det bästa boendet

Hitta hem hos. Det bästa boendet 1 Hitta hem hos AB HULTSFREDS BOSTÄDER Det bästa boendet Administrativa föreskrifter Årsavtal Elservicearbeten 2012-08-01 2 AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Årsavtal Elservicearbeten AB Hultsfreds Bostäder

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm

Datum. Ansökan lämnas/skickas till Rikspolisstyrelsen, Registratorskontoret, Box 12 256, 102 26 Stockholm Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum HD-PVS-37/13 2013-10-09 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion

Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Välkommen till Skövde kommuns upphandlingsfunktion Du glömmer väl inte att registrera dina kontaktuppgifter. Detta för att vi ska kunna meddela dig om det sker någon förändring. Hälsningar Upphandlingsfunktionen

Läs mer

Administrativa föreskrifter

Administrativa föreskrifter 1101 Anbudsförfrågan 1 (36) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-06-25 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Naida Culum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-A021.201/2013 Administrativa

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Jönköpings län Ansvarig upphandlare ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2010-03-08 Diarienr (åberopas vid

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Avseende lokalvård

ANBUDSINBJUDAN. Avseende lokalvård ANBUDSINBJUDAN Avseende lokalvård 1 Inledning 1.1 Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor och tillika en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverket

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Skåne UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Utförandeentreprenad För avgivande av anbud på beläggningsarbeten inom Skåne län Dessa upphandlingsföreskrifter ansluter till AMA AF 07, med den ändringen att första bokstaven

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer