Handlingar. till sammanträde med Regionutvecklingsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med Regionutvecklingsnämnden 2008-10-28"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med Regionutvecklingsnämnden

2 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Kl (inkl. lunch) Plats: SIFU, Vallgatan 14, Göteborg ÄRENDEN 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Workshop om jämställdhet i regionala utvecklingsprojekt och verksamheter Marthe Vakoufari. Kl. 09:30 11:15 (inkl. genomgång av jämställdheten i CIEL Inkubator) Ekonomi 4. Delårsbokslut augusti 2008 för Regionutvecklingsnämnden 5. Återföring av projektmedel 6. Justeringar/kompletteringar av Detaljbudget Reviderad budgettabell - Reviderad precisering avseende kollektivtrafikens måltal - Uppdrag till Stiftelsen Stenebyskolan - Uppdrag till Science Center 2009 Entreprenörskap, nyföretagande och finansiering 7. Idéfestivalen Utveckling av kapitalförsörjning inom Social Ekonomi Västra Götaland Innovationer och förnyelse i små och medelstora företag 9. IUC länken

3 Regionala styrkeområden, kluster, nätverk 10. Göteborgs internationella Film Festival marknadsplats och kommunikationsverktyg Verksamhetsutveckling Livsmedel i Väst 12 Verksamhetsbidrag Livsmedel i Väst 13. Trollhättan Talks 14. Projekt bioenergikombinat 15. Telematics Valley Conference 2008 Telematics & the Enviroment RenderNet Regionala styrkeområden, FoU 17. Vårdens framtida informationssystem vision i form av en demonstrator 18. Verksamhetsbidrag Lindholmen Science Park AB - Innovatum AB 19. EfficienSea - Chalmers 20. Justering av beslut Open Arena Lindholmen 2008 Mångfald 21. Projekt Etablering av nyanlända flyktingar genom interkommunal och interregional samverkan Kollektivtrafik/infrastruktur 22. Förskottering av utbyggnad av E20, delen Holmestad Lundsbrunn 23. Ny expressbusslinje 2, Falköping - Trollhättan 24. Rabatt på vissa kollektivtrafikresor för studenter och unga vuxna för år 2009

4 Övrigt 25. Europa Direkt - Skaraborg - Fyrbodal - Göteborg 26. Återrapportering av slutredovisade projekt Yttranden 27. Förslag till yttrande över motion av Sören Kviberg (v) och Anette Ternstedt (v) om medtagande av cykel i regiontrafiken 28. Förslag till yttrande över Folkhälsopolitisk policy för Västra Götaland Informationsärenden 29. Utvärdering av programmet Regionala Utvecklingsmiljöer i Västra Götaland, Lindholmen Innovatum Peter Kempinsky FBA. Kl. 13:30 14: Fördjupad politisk dialog Nytt aktieägaravtal för Västtrafik Anmälningsärenden 31. Utvärdering av Etnisk mångfald 32. Tjänstesvar på skrivelse från Alingsås Futurum avseende E20-genomfarten i Alingsås 33. Tjänstesvar på skrivelse från HSN 12 angående kollektivtrafik från Kortedala och Bergsjön till Angereds Närsjukhus. 34. Utbetalning av förskott till Lokalproducerat i Väst AB 35. Protokollsutdrag Regionstyrelsen Uppföljning Handikappfrågor 36. Protokollsutdrag Regionfullmäktige Kemikaliestrategi för Västra Götalandsregionen 37. Delegationsärenden, se bilaga 38. Övriga frågor

5

6 Ärende 3

7 REGIONUTVECKLING Analys och uppföljning MISSIV Mats Granér Till Regionutvecklingsnämnden Workshop om jämställdhet i regionala utvecklingsprojekt och verksamheter Syftet med workshopen är att ta fram förslag på hur RUN kan förbättra jämställdhetsaspekten i ansökningsförfarande, beslut, gemomförande och uppföljning av projekt och verksamheter. Workshopen inleds med en kort genomgång av jämställdheten i inkubatorerna samt en redogörelse av projektindikatorer fördelat på kön. Under workshopen diskuteras i grupper förbättringsförslag för följande delar av projektprocessen: Ansökan och beredning Beslut Genomförande Uppföljning Workshopen genomförs under ledning av Sverige 2000-insitutet. Frågeställningarna för workshopen bifogas. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter Mats Granér Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Regionens Hus N Hamngatan Box Göteborg

8 Workshop om jämställdhet i regionala utvecklingsprojekt och verksamheter 28 oktober 2008 Frågeställningar 1. Ansökan - Är jämställdhetskriterierna tillräckligt tydliga? - Hur kan vi ge projektägarna en bättre förståelse för vad vi vill uppnå med de uppställda jämställdhetskriterierna? 2. Beslut - Kan beslutsförfarandet vad gäller bedömning av jämställdhetsaspekten i projekten förbättras i nämnden? - Ges jämställdhetsaspekten för lite/för stort utrymme i förhållande till övriga projektkriterier? 3. Genomförande - Hur säkerställer vi att uppsatta mål och konkreta jämställdhetsaktiviteter genomförs i projekten? - Kan vi stödja projektägaren under projektets gång? 4. Uppföljning - Hur vet vi att mål och genomförda jämställdhetsaktiviteter ger de effekter vi önskar? - Kan återkopplingen till nämnden förbättras? - Finns det alternativa uppföljningssätt för att säkerställa långsiktig jämtegrering? - Hur för vi över resultat från uppföljningar till arbetet med att utveckla nya projekt och program? Länk till Vision Västra Götaland: Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Regionens Hus N Hamngatan Box Göteborg

9 Ärende 4

10 1 (9) Dnr RUN Delårsrapport augusti 2008 Regionutvecklingsnämnden

11 2 (9) 1. Sammanfattning Regionutvecklingsnämndens verksamhet utvecklas enligt förväntningarna hittills under året. Det ekonomiska resultatet är positivt för perioden, men förutses bli ett nollresultat för året. Reglerna för avsättning är inte anpassade till den verksamhet som nämnden driver. Det positiva resultatet för perioden är därför mer en spegling av reglerna för avsättning än av det verkliga resultatet. Under verksamhetsperspektivet presenteras huvuddragen av pågående verksamhet per område. 2. Verksamhetens uppdrag och vision Regionutvecklingsnämndens (RUN) uppdrag är att besluta om fördelning av ekonomiska resurser som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till nämndens förfogande. Nämnden svarar även för uppdrag till utförarverksamheterna samt för uppföljning och utvärdering av uppdragen. Beredningsgruppens för regionutveckling (BRU) uppgifter är bl a att ta fram underlag för regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut i strategiska utvecklingsfrågor och att svara för samordningen av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Regionfullmäktiges beslut innebär att såväl nämndens verksamheter som beredningens aktiviteter finansieras inom regionutvecklingsnämndens budget. Verksamheterna inom regional utveckling; kultur, miljö och regionutveckling syftar till att skapa hållbar utveckling. Uppdraget är att ge goda livsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland genom att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv, en bra miljö och ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. 3. Medborgarperspektiv Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att, med utgångspunkt från Vision Västra Götaland, ge goda livsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Utbyggnaden av kollektivtrafiken liksom utbyggnaden av bredband har ett kortare perspektiv och en mer direkt påverkan på invånarnas villkor än nämndens övriga verksamhet. Nämnda frågor har betydelse både för möjligheterna att få till stånd fungerande och konkurrenskraftiga verksamheter och för att få vardagen med arbete, familjeliv, barnomsorg mm att gå ihop. Den direkta effekten av en utbyggd IT-infrastruktur, ett större utbud av kollektivtrafik etc är förbättrade förutsättningar för företag att nå fler kunder, större möjligheter för invånarna att kunna röra sig över längre avstånd och därmed en ökad frihet att välja bostadsort, tillgång till en mer robust arbetsmarknad mm. Följande aktiviteter och utveckling under inledningen av 2008 är särskilt relevanta ur ett medborgarperspektiv. Kollektivtrafik Resandet med Västtrafik fortsätter att öka i relativt snabb takt. Totalt har resandet ökat 5,4 % januari till juli Snabbast växer regiontrafiken som totalt har ökat med 9,6 % samma period. Inom denna kategori ryms pendeltågstrafiken från Alingsås och Kungsbacka till Göteborg. Pendeltågen har haft en neråtgående resandetrend under de senaste åren, men vi ser

12 3 (9) nu en tydlig vändning. Resandet ökade under senare halvan av 2007 och fortsätter nu att öka i snabb takt. Under januari till juli 2008 har resandet ökat med drygt 23 % jämfört med samma period föregående år. En viktig anledning bedöms vara de insatser som genomförts i samarbetsprojektet Kraftsamling i Väst. Inom ramen för detta projekt samarbetar bl a Västtrafik, Banverket och SJ med att genomföra en lång rad åtgärder för att öka punktligheten i tågtrafiken. Det regionala ägarrådet följer kvalitetsarbetet. Genom att regionen sköt till extra medel till 2008 års budget, samt genom att Västtrafik omfördelat vissa resurser inom befintlig ram, kunde en rad förbättringar i den regionala trafiken genomföras med start i augusti De åtgärder som genomförts bedöms som nödvändiga för att ta emot den ökade efterfrågan. I Göteborgsregionen sker både vissa strukturförändringar samt utökningar i den regionala busstrafiken. Mellan Göteborg och Borås utökas utbudet med busstrafiken med 6 turer i varje riktning på vardagar. I Skaraborg har man genomfört en strukturförändring för expressbusstrafiken och en ny expressbusslinje har startats upp mellan Falköping och Trollhättan. I Fyrbodal har vissa utökningar i expressbusstrafiken införts, men framförallt genomförs förändringar i Fyrbodal i samband med att tågtrafiken mellan Uddevalla och Göteborg utökas från januari I våras fattade Västtrafik beslut om att ändra trafikåret (som nu är juni till juni) till att följa kalenderåret fr om En viktig anledning är att detta redan tillämpas av Banverket. En ny process för trafikplaneringsarbetet behöver därmed utarbetas blir ett mellanår. En viktig fördel med förändringen är att budget och trafikåtgärder tydligare kan kopplas samman. I samband med Västra Götalandsregionens yttrande över Västtrafiks verksamhetsplan gav regionen Västtrafik i uppdrag att se över prissystemet och möjligheterna till prisdifferentiering med syfte att öka resandet med bibehållen eller ökad intäkt. Västtrafik fick också i uppdrag att se över möjligheterna att effektivisera trafiken för att genom omfördelning nå en bättre måluppfyllelse. Västtrafik planerar att påbörja dessa två uppdrag under hösten Översynen av aktieägaravtalet för Västtrafik fortsätter. Det regionala ägarrådet är styrgrupp för processen. Under arbetets gång har frågan om regionen ensam ska stå som ägare för Västtrafik lyfts i den politiska diskussionen. Utredningsarbetet har därför delvis ändrat inriktning. En fördjupad dialog kring strategiska frågor för kollektivtrafikens utveckling kommer att ske nu under hösten Det handlar t ex om hållbarhet, resenärsperspektivet, inflytande och ekonomi, mm. IT-bredband Arbetet inom området IT-bredband har under första halvåret koncentrerats på förberedelser för att kunna gå vidare med utbyggnaden av bredband i länet. I samverkan med kommuner och bredbandsleverantörer har vi arbetat med att geografiskt dokumentera vilka områden som genom statligt stöd fått möjlighet till bredbandsuppkoppling samt vilka delar som saknar sådan möjlighet eller där bredband finns men kapaciteten är otillräcklig. Kompletterat med en kartläggning som gjorts av Post- och Telestyrelsen (PTS) finns nu ett bra kunskapsunderlag om hur långt utbyggnaden i länet genomförts. Det blir också möjligt att göra jämförelser med övriga län. Enligt PTS kartläggning kan 98,5 procent av befolkningen i länet idag nås av bredband i trådburen form. Detta är bra jämfört med riket men Västra Götaland har en kraftig eftersläpning på FiberLAN-området. Vi har ett glest fibernät jämfört med riksgenomsnittet vilket innebär risk för otillräcklig kapacitet eftersom behovet att sända och ta emot allt större

13 4 (9) informationsmängder via internet nu ökar. Det handlar om behov för både medborgare, företag och myndigheter som förutsätter tillgång till bredband inte bara i städer och tätorter utan även i glest bebyggda delar. Det finns ett förslag till ett nytt statligt stöd för fortsatt utbyggnad av bredbandsinfrastruktur med inriktning på att bygga ut fibernätet med fler anslutningspunkter närmare hushåll och företag utanför i glesbygd. Enligt förslaget skulle Västra Götaland få tillgång till 485 mkr i statligt stöd vilket beräknas generera minst lika mycket i satsningar från bredbandsleverantörer och kommuner. Om förslaget förverkligas kommer Västra Götalandsregionen hantera stödet. Inom ramen för regionens samverkan på IT-bredbandsområdet med kommunerna (Ubit) har vi tagit fram ett förslag till strategi för en fortsatt utbyggnad som är väl anpassat till ett sådant statligt stöd. Förslaget som omfattar både fast och trådlöst bredband har presenterats i BRU i juni och remissbehandlas för närvarande. Vision Västra Götaland Den externa panelen för uppföljning av Vision Västra Götaland, som arbetat sedan hösten 2006, har under 2008 knutit samman sina analyser i en rapport, som kommer att överlämnas till regionen i oktober. Rapportens huvudfrågor kommunicerades med en bred krets av kommun- och regionföreträdare vid en konferens i januari. Rapporten innehåller bl.a. förslag till en modell för fortsatt arbete med tillväxt- och utvecklingsfrågorna, med visionen som grund. Här ingår bl.a. internationella jämförelser, ett index för att mäta hållbarhet och processer för kommunikation. 4. Verksamhetsperspektiv (Processperspektiv) Näringsliv Västra Götalandsregionens näringspolitiska arbete är inriktat på att stimulera entreprenörskap och nyföretagande, medverka till innovationer och förnyelse i små och medelstora företag (SMF), utveckla regionens styrkeområden genom kluster och nätverksamarbeten samt främja jämställdhet och mångfald. För att skapa goda förutsättningar för entreprenöriellt lärande genom hela utbildningssystemet genomförs aktiviteter för kompetens- och informationsspridning mellan entreprenörskapsfrämjande aktörer och skolvärlden. Bl.a. är Västra Götalandsregionen initiativtagare till ett stort EU-finansierat kompetenshöjningsprojekt riktat till lärare inom grundskola och gymnasium. I syfte att öka tillgängligheten och kvaliteten på nyföretagarservicen har arbetet påbörjats med att utveckla en nyföretagarportal. Det är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, storstadsregionerna och Nutek. Den planerade nyföretagarkampanjen, som skulle genomföras under 2008, kommer därmed att skjutas fram till nästa år. Västra Götalandsregionen har fått 4.35 mkr från regeringen för att satsa på kvinnors företagande. I den första utlysningen inkom 18 ansökningar varav sju projekt beviljades medel på sammanlagt kr. Projektansökningar i den andra ansökningsomgången beslutas i september.

14 5 (9) Regionutvecklingsnämnden har engagerat sig i olika initiativ för att öka tillgången på marknadskompletterande riskfinansiering, t.ex. såddfinansiering, Start Invest, Chalmers Innovation Capital m.m. En brist i riskfinansieringsutbudet för små och medelstora företag är fortfarande ägarkapital med mindre omfattning. Ett förslag till modell för att åstadkomma mer riskkapital för små och medelstora företag med utnyttjande av EU:s strukturfonder har nu utarbetats av Almi Företagspartner. Västra Götalandsregionen har hittills under 2008 beviljat såddfinansiering på drygt 9,9 Mkr till 26 företag av en tilldelad budget på 11 Mkr. 2/3 av företagen är kopplade till en inkubator och 1/3 kan sägas höra till gruppen Life Science. Under året har influtit drygt 2,4 Mkr i räntor och amorteringar. Regionutvecklingsnämnden väntas besluta om att utöka ramen för såddfinansieringen år Den ideella föreningen Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades den 18 juni Västra Götalandsregionen är en av medlemmarna. Föreningens verksamhet ska stärka förutsättningarna för medlemmarna att vara föregångare och föredömen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling lokalt och globalt. Verksamheten ska långsiktigt medverka till en attraktiv region, ett stärkt socialt kapital samt fler och bättre affärer. Forskning och utveckling Att stärka FoU-samverkan mellan företag, akademi och hälso- sjukvård är särskilt prioriterat i budgeten för Under perioden har ett antal beslut tagits och aktiviteter genomförts inom området biomedicin och hälsa. T ex har Regionutvecklingsnämnden beslutat om fortsatt medfinansiering av kompetenscentrat Biomatcell vid Sahlgrenska akademin. Biomatcell har av Vinnova utsetts till ett nationellt centre of excellence inom biomaterial. Medicinteknik är ett annat område där Västra Götaland har förutsättningar att positionera sig nationellt och internationellt. I juni arrangerade Västra Götalandsregionen ett seminarium tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers till vilket stora och små företag bjöds in för att diskutera strategiska utmaningar samt möjliga framtida gemensamma insatser. FoU i gränssnitt mellan branscher, teknik- och kompetensområden lyfts fram i budgeten för året. Kultur och hälsa är ett område, där regionutvecklingsnämnden tagit beslut om att bidra till uppbyggnaden av ett nationellt centrum vid Göteborgs universitet. Smart textiles, där FoU sker i gränssnittet mellan teknik och textil, är ett annat område där Västra Götalandsregionen gör omfattande satsningar. Smart Textiles utsågs i juni till vinnare i Vinnovas sk vinnväxttävling, vilket innebär en årlig medfinansiering med 7 mkr under 8 år. Vidare har beslut tagits om fortsatt medfinansiering av projektet INNside, där stora och små företag, tillsammans med Chalmers och Högskolan Väst satsar på ett ökat deltagande i EUs 7:e ramprogram inom området produktionsteknik. Produktionstekniskt centrum vid Innovatum, Trollhättan är en viktig miljö för detta samverkansprojekt. EU-program Samtliga EU-program har under 2008 blivit operativa. Inom nya Mål 2 har tre utlysningar genomförts för regionalfonden respektive socialfonden. Arbetet i strukturfondspartnerskapet fungerar väl och arbetstempot har varit högt i starten. Totalt har över 500 ansökningar kommit in och 145 har prioriterats för beslut om EU-medel.

15 6 (9) De statliga bemyndiganderamarna för beslut om EU-medel inom regionalfonden och socialfonden, som är på totalt 630 mkr för år 2008, beräknas bli fullt utnyttjade. Interregprogrammen befinner sig i olika faser. Samtliga har haft en eller två utlysningar. Tendensen är att kraven på projekten har ökat och att det är svårare att få beslut om medel. Längst har Nordsjöprogrammet och Sverige-Norge programmet kommit, medan vissa trögheter finns i Östersjöprogrammet och Öresund-Kategatt-Skagerack. Söktrycket är dock högt och beslut beräknas tas under senhösten. Infrastruktur (Kollektivtrafik och IT-bredband redovisas under medborgarperspektivet.) I juni 2007 fastställde Regionfullmäktige inriktningsunderlaget Ökad tillväxt och en bättre miljö Åtgärder i transportsystemet i Västra Götaland I januari i år fick regionen, tillsammans med planeringsansvariga i övriga landet, erbjudande att inleda åtgärdsplaneringen genom att utarbeta en regional systemanalys med delleverans till trafikverken i juni Infrastrukturplaneringen under våren har präglats av fördjupade kontakter och dialog med berörda intressenter inom och utom regionen. Betydande ansträngningar har gjorts för att på nationell nivå kommunicera Västra Götalands behov av rejäla satsningar på transportinfrastrukturen. Systemanalysen togs fram under ledning av Beredningsgruppen för regionutveckling och skedde i en bred process med dialogmöten och workshops. Totalt beräknas närmare 500 politiker, tjänstemän och representanter för näringslivet varit involverade under våren i arbetet med systemanalysen. Systemanalysen underströk bilden av den eftersatta infrastrukturen i Västra Götaland och de stora behov av investeringar som finns i hela transportnätet. Slutsatserna från inriktningsunderlaget underströks. Regionstyrelsen fastställde 17 juni i år systemanalysen Säkra tillväxten och förbättra miljön. I juni tog Regionstyrelsen också ställning till Angelägna infrastrukturutbyggnader i Västra Götaland som lämpar sig för byggstart i närtid samt till Alternativ finansiering av infrastrukurutbyggnad. Bland viktigare händelser i övrigt kan nämnas att första spadtaget för Partihallsförbindelsen togs i augusti. Internationellt arbete Fokus i det internationella arbetet under perioden har som vanligt varit de europeiska organisationer och nätverk där regionen är medlem och i flera fall har styrelseposter. Detta engagemang ger såväl kunskap som påverkansmöjlighet i aktuella frågor på den europeiska agendan. Det ger också regionen synlighet både internationellt och nationellt. Under perioden har regionen också tagit emot utländska delegationer från många håll för erfarenhetsutbyte och genomfört eller medverkat vid utåtriktade aktiviteter, till exempel utställning och seminarier i Washington och arrangemang under Ostindiefararens Östersjöturné. På hemmaplan har regionen medverkat med egna aktiviteter och stöd till andras verksamhet under den årliga Europaveckan i Västsverige.

16 7 (9) Analys och uppföljning En kartläggning av innovationssystemet i Västra Götaland slutfördes under våren Kartläggningen bidrar till ökad kunskap om innovationssystemets aktörer, målgrupper och samverkansmönster. Syftet är att ge ett kunskapsunderlag för att ytterligare förbättra innovationssystemets kvalitet, effektivitet och tillgänglighet. Rapporten företagare i Västra Götaland slutfördes i juni. Rapporten är en kartläggning av företagarna i Västra Götaland och syftar till att öka kunskapen om vilka som är företagare i Västra Götaland samt i vilka branscher olika grupper av företagare är verksamma. Studien lyfter även fram vilka grupper som är underrepresenterade bland företagare och analyserar orsakerna till detta. Rapporten kommer att utgöra ett underlag vid utformandet av strategier och program för att främja entreprenörskap och nyföretagande i Västra Götaland. I regionutvecklingssekretariatet uppdrag ligger att kontinuerligt följa Västra Götalands utveckling och beredskapen för framtida utmaningar. Rapporten Omvärld 2008 som släpptes i juli bidrar till ökad kunskap om Västra Götalands viktiga utvecklingsfrågor genom internationella jämförelser och genom att uppmärksamma trender tendenser lokalt och regionalt. En systematisk uppföljning och utvärdering av företagsstöd, projekt och verksamheter är en förutsättning för att på sikt kunna bedriva en effektiv regional tillväxtpolitik. Nya rutiner för styrning och uppföljning av verksamheter som finansieras av Västra Götalandsregionen har införts under våren. En utvärdering av programmet Lokal utveckling och entreprenörskap (LUE) har slutförts. Under perioden har utvärderingar av projekt Regionala utvecklingsmiljöer (RUM) samt av utbildningskonceptet Bättre påbörjats. Även en utvärdering av satsningarna inom mångfaldstemat i det regionala tillväxtprogrammet påbörjades under våren. 5. Medarbetarperspektiv Antal anställda Antalet anställda inom Regionutvecklingssekretariatet är totalt 68 personer (43 kvinnor och 25 män) vilket är en ökning av med fem personer jämfört med augusti förra året. Sekretariatet har 57 tillsvidareanställda (ökning med två personer) och 11 visstidsanställda (ökning med tre personer). Ökningen av antalet visstidsanställda beror delvis på vikarier för medarbetare som är föräldralediga. Inom sekretariatet är det heltidsanställningar norm men deltidsanställningar en möjlighet. I dagsläget har tre medarbetare deltidsanställningar varav 2 är visstidsanställda. Flera medarbetare inom sekretariatet, med heltidsanställning, har valt att arbeta deltid. Sjukfrånvaron Den totala sjukfrånvaron inom sekretariatet är 6,6 dagar/anställd vilket är en ökning med 1 dag/anställd jämfört med samma period föregående år. Kvinnornas sjukfrånvaro är 9,3 dagar/anställd (ökning med 1,3 dagar/anställd) och männens sjukfrånvaro är 1,7 dagar/anställd (ökning med 0,1 dagar/anställd). Den totala sjukfrånvaron består till 75% av

17 8 (9) långtidssjukfrånvaro över 60 dagar. Sekretariatet arbetar för att sänka långtidssjukfrånvaron med individuella åtgärder. Sjukfrånvaron i procent redovisas i tabellen nedan. Nyckeltal Förändring Medarbetarperspektiv Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal anställda Sjukfrånvaro,% av ordinarie arbetstid 4,6% 0,8% 3,22% 3,9% 0,8% 2,6% +0,7% +-0% +0,6% 6. Ekonomiperspektiv Regionutvecklingsnämnden Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr mkr Statsbidrag 5,6 5,6 5,9 0,0 8,4 8,4 8,9 0,0 Övriga intäkter 8,9 1,5 7,3 7,4 15,3 2,3 14,6 13,0 Verksamhetens intäkter 14,5 7,1 13,2 7,4 23,7 10,7 23,5 13,0 Personalkostnader -26,3-26,6-25,2 0,3-41,8-41,8-40,7 0,0 Övriga kostnader -286,5-360,1-317,4 73,6-562,0-534,0-483,2-28,0 Verksamhetens kostnader -312,8-386,7-342,6 73,9-603,8-575,8-523,9-28,0 Regionbidrag 376,7 376,7 326,0 0,0 565,1 565,1 489,0 0,0 Finansiella intäkter 10,4 0,0 7,8 10,4 15,0 12,9 15,0 Resultat 88,8-2,9 4,4 91,7 0,0 0,0 1,5 0,0 Resultat och jämförelse mot budget Regionutvecklingsnämnden redovisar ett resultat för perioden januari-augusti 2008 på +88,8 mkr. Budget för perioden är 2,9 mkr. Periodens utfall ställt mot periodens budget ger en avvikelse på knappt 92 mkr. Störst avvikelse mot budget finns på Övriga kostnader. Rubriken inkluderar alla kostnadstyper utom personalkostnader. Merparten av avvikelsen härrör från projektmedel. Anslaget budgeteras i tolftedelar medan utfall/kostnadsbokning varierar kraftigt mellan årets månader. Här påverkar i högsta grad nämnmötenas förläggning under året. De projektbeslut som beslutas och som uppfyller kraven för avsättning kostnadsbokas den månad nämndbeslutet infaller. I projektmedlen ingår även anslag för infrastruktur/kollektivtrafik med en årsbudget för 2008 med 85 mkr. Periodens budget uppgår t o m augusti till ca 57 mkr. Kostnadsutfallet för perioden är 20,3 mkr vilket ger en avvikelse på drygt 36 mkr. Upparbetade kostnader för de delregionala tillväxtprogrammen som inte har betalats ut har periodiserats och belastar därför resultatet med belopp upp till 8/12:tedelar av årsbudget. Övriga intäkter avviker från periodens budget. Avvikelsen beror på intäkter i olika projekt som är inkommit under året och som inte är budgeterade. Intäkterna motsvaras av kostnader. Utfall 2007 och 2008 Vid jämförelse av periodens utfall på övriga kostnader mellan 2008 och 2007 märks en skillnad på ca 31 mkr. Anledningen är bl a att mängden och kostnadsnivån på de beslut som nämnden fattar varierar över året. En annan bidragande orsak är

18 9 (9) avsättningar/kostnadsbokningar som gäller infrastruktur/kollektivtrafik. Under perioden januari-august 2008 har 20,3 mkr kostnadsbokats medan 52 mkr bokades under motsvarande period föregående år. Finansiella intäkter Posten finansiella intäkter avser ränta på regionkonton. För perioden januari-augusti uppgår räntan till 10,4 mkr. Prognos för året:15 mkr. Räntan är inte budgeterad. Prognos Nämndens prognos för året är ett nollresultat, överskott på ränteintäkter kommer att användas för projektbeslut. Eget kapital Nämndens egna kapital uppgick vid utgången av 2007 till 93,7 mkr. Genom beslut i regionstyrelsen minskades kapitalet med 23,9 mkr till 69,8 mkr. 60 mkr av det egna kapitalet avser satsningar inom infrastruktur/kollektivtrafik. Diskussioner förs f n om förskotteringsprojekt på infrastrukturområdet på i storleksordningen 70 mkr. I dagsläget är det dock omöjligt att säga när i tiden avtal kommer att tecknas som gör att kostnaden skall bokas enl regelverket för avsättning. Ev kan detta komma att ske redan Eget kapital utöver de 60 mkr planeras att användas för åtaganden bl a inom fordonssatsningen och biomedicin.

19

20 Ärende 5

21 Regionutvecklingssekretariatet Karin Stadig Roswall FÖRSLAG TILL ÅTERFÖRING I RUN OKTOBER 2008 Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut datum Beslut Belopp Utbetalat Återstår -08 Ökad täckningsgrad datakommunik Tanums kommun Geografiskt informationssystem GIS Länsstyrelsen VG Sweden Technical Textile SP, Borås Music Factory - kreativa industrier i VGR Rådhuset Skara AB Design med omtanke i Marks kommun Marks Kommun Förnyelse besöksnäringe Dalsland Kommunalförbundet Dalsland Modell till kompetensutvecklingsnätverk Företagarna i V G utvecklings AB Partnerskap för framgång/förekom Partnerskap för framgång ek.fören Utveckling av Tjärnö Innovationssystem Tjärnö marinbiologiska laboratorium Paket Aktivitet - Året Runt Föreningen Konstsilen Sörgårdsstugan - nygammal bystuga i Vammerviken Vammervikens Byalag Rossö Lokal skärgårdsutveckling Rossö Fiskhamnsförening Samverkan mellan kommun och byalag Tranemo kommun Exportakademin i Lidköping Exportrådet EUC Elektronikutv.centr. Ek.fören Invest in West Start Invest AB Kvalitetskräftan Västkustfiskarnas Service AB Samförvaltningsinitiativet N Bohuslän Fyrbodal kommunalförbund Aktiviteter inom handlingsprogrammet Kooperativa utvecklingscentra Centrum för entreprenörskap CIEL Lidköpings kommun Spira etapp 2/FöreKom Stiftelsen Drivhuset, Göteborg Validering för nya flyktingar & invandrare Länsarbetsnämnden V G Interkulturell pedagogik & hållbar utveckling Akademin för hållbar utveckling Skärgårdsutv Lurö/Brommö Säffle kommun Samverkan högskola SMF Gbg Universitet Yrkesfisket möter besöksnäringen Sotenäs kommun Centrum för konsumentvetenskap Centrum för konsumentvetenskap Projektuppdrag 24/Förekom Högskolan i Skövde Kvinnliga skogsägare - en resurs Skogsägarna Mellanskog ek.fören Trafikutbildningscenter KarlsborgFas Karlsborgs kommun Landsbygdskonferens Mellanlanda Lokal Utveckling V Götaland Entreprenörsutveckling i samverkan Chalmers CSE inkubation AB (2)

22 Företagsamt lärande i Skaraborg Götene kommun Food & Health Concept Centre Food & Health Concept Cent Aktiviteter inom handl.progr. Social ekonomi Coompanion V Götaland Telematics Valley Telematics Valley Venture capital fond mikrovågsomr. Förstud Microwave Road Industrial Development Center west Sweden AB u.b Industrial Development Center west Sw Microwave Road Microwave Road Drivhuset Drivhuset Högskolan Väst Affärsutveckling VMU VMU ekonom.fören. Uddev Svensk/Amerikansk Entreprenörsstrategi Lidköpings kommun Framtidshoppet Ung Företagsamhet Gbg Innovation Race Innovation Race Träkluster Fyrbodal Skog och trä i Väst Kontakt Gränskommittén Östfold Bohuslän Da Kvalitet & resultatundersökning Stift. Drivhuset i Gbg Utveckl. maritimt innovationssystem GU Göteborgs forsknings & innovation Klustron - ett kluster för ostronnäringen Fyrbodal kommunalförbund Euro Info Center, Matchmaking Europa Business Region Göteborg Partnerskap för framgång Partnerskap för framgång ek.fören Espira Tillväxt cup Espira Tillväxtcenter AB Framtidsfrön i VG Framtidsfrön i VG De kallar oss entreprenörer/förekom / Företagarna /060418/ Partnerskap för framgång del aktiviteter/förek Regionalt Resurscentrum / Summa ÅTERFÖRING AV INFRASTRUKTURPROJEKT Projektnamn Diarienr. Projektägare Beslut datum Beslut Belopp Utbetalat Återstår -08 Reinvesteringar Vägverket Järnväg Prässebo Hede (Infra förskottering) Ale och Lilla Edets kommuner RV 26 Obs tillägg dec 04) Vägverket / RV 40 (obs tillägg dec 04) Vägverket / Summa SUMMA ATT ÅTERFÖRA (2)

23 Ärende 6

24 Regionutveckling MISSIV Referens Datum Diarienummer Karin Stadig Roswall RUN Till Regionutvecklingsnämnden Förslag till reviderad Detaljbudget 2009 för Regionutvecklingsnämnden Vid nämndens möte togs beslut om ramar i detaljbudget Beträffande Science center beslutades beloppet tkr. Uppdraget till Science center är föremål för beslut vid nämndens möte Diskussioner har förts med Miljönämnden om finansiering av den särskilda satsningen på Science centers medverkan i projektet Smart Energi där kostnaden, som beräknats till 300 tkr, ska finansieras av Miljönämnden. Regionutvecklingsnämndens bidrag till Science center minskas därför med 300 tkr och uppgår 2009 till tkr. Reviderad budgettabell redovisas i Bilaga1. Nämndens godkännande av detaljbudget 2009 innefattade justering av mål gällande Västtrafiks marknadsandelar som fanns angivna på sid 15 i handlingen till nämndens sammanträde den Reviderade måltal för Kommunikationer och IT 2009: Resandet med den regionala kollektivtrafiken ska öka (Västtrafiks produktområde regiontrafik hela Västra Götaland) God måluppfyllelse >5% Delvis 1-5 % Ingen < 1% Resandet med kollektivtrafik över kommungräns ska öka för både kvinnor och män. God måluppfyllelse ökar för både kvinnor och män Delvis - Ingen oförändrat/ minskning Marknadsandelen ska fortsätta öka i Västtrafik Göteborgsområdet God måluppfyllelse > 1% Delvis 0,1-1% Ingen < 0,1 Förslag till beslut om fördelning i insatsområden av budgetposten Tillväxtprogram kommer att föreläggas nämnden den REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus Box GÖTEBORG Norra Hamngatan 14 Växeln Direkt

25

26 Regionutvecklingsnämnden Bilaga 1 REVIDERAD BUDGETTABELL Detaljbudget 2009 tkr RUN Budget 2008 Budget 2009 Diff Bilaga Finansiering: Statligt anslag Statligt anslag adm och övr intäkter Regionalt anslag Finasiella intäkter SUMMA INTÄKTER Fördelning av projektmedel Tillväxtprogram Västsvenska turistrådet AB Övriga insatser (ofördelat) Analys/utredning Särskilda aktiviteter VVG Marknadsföring Delsumma projektmedel Fördelning av övr verksamhet Almi företagspartner Väst AB Almi riktade insatser Västsvenska Turistrådet AB Bilaga 1 Dalslands kanalbolag Bilaga 2 Film i Väst AB Bilaga 3 Gymnasiestyrelsen Bilaga 4 Stiftelsen Stenebyskolan Science center Inkubatorskompetens Bilaga 5 Medlemsavg till internationella org Bilaga 6 Övriga verksamhetsbidrag Bilaga 7 Nämnd/Beredning/Reg Ägarråd Administration Delsumma verksamhet SUMMA KOSTNADER Varav statliga anslag o övr int o fin int SUMMA BUDGET REGIONEN

27

28 Göran Fock MISSIV Dnr RUN Till Regionutvecklingsnämnden Uppdrag till Stiftelsen Stenebyskolan 2009 Regionutvecklingsnämnden lämnar årligen uppdrag till stiftelsen Stenebyskolan. Vid nämndens möte i september behandlades detaljbudgeten för 2009 där kronor fördelades till Stenebyskolan. Ägarsamråd har genomförts mellan Bengtsfors kommun och regionen där även stiftelsens presidie och ledning och medverkade. Vid denna överläggning har flera framtidsfrågor diskuterats som bortfall om intäkter från 3D-animationsutbildningen, investeringar i utrustning och byggnader samt utökningar i skolans administration. Mot denna bakgrund behövs ytterligare möten mellan stiftarna och skolan ledning för att säkerställa verksamhetens utveckling på kort och lång sikt. Kansliet har samordnat förslaget till uppdrag med Bengtsfors kommun. Förslag till beslut Uppdrag till stiftelsen Stenebyskolan för år 2009 beslutas enlig upprättat förslag. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter Göran Fock

29 Dnr RUN Uppdrag till Stiftelsen Stenebyskolan 2009 Västra Götalandsregionen och Bengtsfors kommun är stiftare för Stiftelsen Stenebyskolan. Västra Götalandsregionen övertog Landstinget i Älvsborgs åtaganden den 1 januari 1999, vilket enligt samarbetsavtal och stiftelsestadgar innebär att regionen bär 75 procent av driftskostnaderna för stiftelsen, medan Bengtsfors kommun bär resterande 25 procent. Stiftelsen Stenebyskolan bildades den 1 juli 1991 med Landstinget i Älvsborg och Bengtsfors kommun som huvudmän. Stiftelsen Stenebyskolan är huvudman för de kompletterande studie- och yrkesförberedande utbildningar som ges vid skolan. Denna typ av utbildningar ligger vid sidan om det offentliga skolväsendet (grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning etc.) men bedrivs under Skolverkets överinseende. Vid Stenebyskolan erbjuds för närvarande 94 statsbidragsgrundande årsstudieplatser med Skolverket som tillstånds- och uppföljningsmyndighet. De studieförberedande utbildningarna förbereder för högre studier, medan de yrkesförberedande förbereder för egen verksamhet eller anställning. Sedan år 2000 bedrivs högskoleutbildningar vid Stenebyskolan där Göteborgs universitet är huvudman. Göteborgs universitet har genom Högskolan för design och konsthantverk, HDK, 70 helårsplatser förlagda vid skolan. Rektor för Stiftelsen Stenebyskolan är tillika biträdande högskolerektor för HDK. Stiftelsen Stenebyskolan är hyresvärd högskoleverksamheten samt svarar för administration och ekonomisk redovisning. Stiftelsen Stenebyskolan svarar även för bibliotek, konsthall, administration, viss projektverksamhet samt den serviceverksamhet (vaktmästeri, kök och lokalvård) som bedrivs vid skolan. Biblioteket, som även är ett högskolebibliotek, drivs tillsammans med Bengtsfors kommun och utgör tillika folkbibliotek på orten. Stiftelsen Stenebyskolan ska kontinuerligt utveckla och kvalitetssäkra de olika stödoch serviceverksamheter samt de projekt för vilka man har huvudmannaskap, i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt resursutnyttjande samt en fruktbar utveckling för skolans kärnverksamhet. Under 2009 innebär ovanstående att skolans organisation ska förtydligas liksom delegationsstrukturen vad gäller ansvar för budget, personal, arbetsområden och arbetsmiljö.

30 Förberedande utbildning och högskoleutbildning Den ökande konkurrensen om sökande, ett förändrat studiemedelssystem med mer begränsade möjligheter till studiemedel för studerande på denna typ av utbildningar, en förändrad gymnasieskola samt den nya yrkeshögskolan, är faktorer som kan komma att påverka utbildningarnas framtida upplägg och inriktning vid Stenebyskolan. En mycket viktig faktor är de förberedande utbildningarnas koppling till de högskoleutbildningar som erbjuds på plats. Stiftelsen Stenebyskolan skall bevaka hur de förberedande utbildningarna ska kunna utvecklas i den kommande yrkeshögskolan. Målet är att även fortsättningsvis erbjuda högkvalitativa, profilerade och konkurrenskraftiga utbildningar. Stiftelsen Stenebyskolan ska arbeta för att stärka samverkan mellan de verksamma inom de olika utbildningarna på skolan, d.v.s. mellan kollegiet för de förberedande utbildningarna och kollegiet på högskoleutbildningarna. Stiftelsen Stenebyskolan ska bidra till att stärka närmandet och samarbetet mellan HDK Steneby och HDK Göteborg genom att stödja gemensamma projekt och aktiviteter m.m. Stenebyskolan skall erbjuda för verksamheten anpassad entreprenörskapsutbildning på högskolenivå för de egna studenterna och för yrkesverksamma inom området. Stiftelsen Stenebyskolan ska stärka entreprenörskapssatsningen genom att skapa utrymme för rådgivning till studenter rörande olika former av egen verksamhet. Under året ska möjligheten utredas att på sikt bygga upp en utbildning i management för konstnärliga verksamheter. Stiftelsen Stenebyskolan ska aktivt verka för att fler utbildningar etableras på skolan. Stiftelsen ska engagera företrädare för olika huvudmän till en dialog om hur de kan bidra för att åstadkomma en förstärkning av Stenebyskolans med målet att på sikt etablera en stabil grund för kunskapsutveckling och forskning på plats. Utbildningarna vid Steneby ska hålla högsta kvalitet inom formgivning och konsthantverk i ett Europaperspektiv. Ökad attraktionskraft för Steneby Stenebyskolan är välkänd och har gott renommé som plats för förberedande utbildningar och högskoleutbildningar inom områdena trä, textil och metall. Skolan är relativt okänd utanför landets gränser vilket är en utmaning på lång sikt. Det goda ryktet nationellt måste upprätthållas och kvalitetssäkras genom kontinuerligt synliggörande av skolan i media och genom nätverkskontakter. Stenebyskolans karaktär och verksamhet ligger djupt förankrad i att verksamheten bedrivs i Dals Långed i Dalsland. Platsen och lokalerna skapar en koncentrerad miljö som har stora möjligheter att utvecklas ytterligare. Stiftelsen Stenebyskolan ska aktivt arbeta för att öka intresset bland de sökande att komma till Dals Långed för att studera ett eller flera år. Detta ska ske genom vidare satsningar på en positionering av Stenebyskolan, nationellt och

31 internationellt, genom vidare arbete för att åstadkomma än mer attraktiva studentboenden, insatser för förbättring av den yttre miljön kring skolan och för att öka tillgången till kringaktiviteter för studenterna vid sidan om studierna. Det är viktigt att utbildningarna utvecklas i en dynamisk, kunskapsorienterad och campusbetonad miljö på orten. Stiftelsen Stenebyskolan ska under året fortsätta arbetet med en intensifierad marknadsföring och positionering av skolan. Stiftelsen Stenebyskolan ska i samråd med andra berörda parter på orten fortsätta dialogen kring förbättring av den yttre miljön i Dals Långed, kring boendevillkoren för studenterna samt gällande kringaktiviteter för studenterna vid sidan av studierna Steneby ett kreativt centrum i Dalsland Vid Stenebyskolan utbildas konsthantverkare och formgivare med sikte antingen på egen verksamhet eller anställning. Utbildningarna och aktiviteter i anslutning till dem bedrivs i allt större utsträckning i kontakt och samarbete med externa parter. Därmed utgör Stenebyskolans utbildningar en resurs för företag, offentliga verksamheter och organisationer inom de aktuella ämnesområdena. Utbildningarna kan därmed ses som en viktig faktor för tillväxt i regionen. Många av de studerande väljer att efter studierna etablera sig i närområdet och regionen. De kan därmed bidra till regionens utveckling, inte minst förstärker de den redan starka kulturella profilen i området. Den ovan nämnda satsningen på entreprenörskap kan kompletteras med möjligheten för studenterna att få tillgång till s.k. avstampslokaler i närområdet, där man efter avslutad utbildning på ett relativt enkelt sätt och under en begränsad period kan tillgå verkstäder m.m. En sådan satsning kan bidra till att fler examinerade studenter väljer att stanna i närområdet samtidigt som det stärker deras möjlighet att etablera ett framgångsrikt yrkesliv. Det är viktigt att Stenebyskolan fortsätter att utvecklas som mötesplats och nod genom fortsatt satsning på öppna föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter som attraherar såväl de egna studenterna och redan yrkesverksamma inom skolans ämnesområden som en intresserad allmänhet. Här är målet att förverkliga Steneby som ett kreativt centrum i Dalsland. Besöksnäringen i Sverige har ökat markant på senare år och allt pekar på att denna utveckling håller i sig. Människors intresse för upplevelser av olika slag i kombination med resor ökar stadigt. Steneby bedöms ha en stor möjlighet att utvecklas ytterligare som besöksmål. Det finns bland allmänheten och inte minst bland ungdomar ett stort intresse för hantverk och formgivning. Här har Steneby idag en relativt tillbakahållen profil där verksamheten är starkt begränsad sommartid. Trots detta väljer ett växande antal turister att besöka Steneby under semesterperioden. Verksamheten vid Steneby är nationellt och internationellt intressant och här finns absolut förutsättningar för att öka betydelsen som besöksmål. Stiftelsen Stenebyskolan ska aktivt verka för att vidareutveckla skolans funktion som mötesplats och besöksmål. Detta innebär att antalet nationella och internationella möten på platsen ska öka samt att en förstudie ska genomföras rörande uppbyggnad av ett upplevelsecenter kopplat till skolans verksamheter. Dessutom ska Stiftelsen fortsatt analysera möjligheten att bedriva sommarkurser.

32 Regional verksamhet Stiftelsen Stenebyskolan ska verka för att hålla samman alla de aktiviteter som finns vid skolan och utveckla en stark roll som huvudman för olika verksamheter. De åtgärder som ska genomföras vid skolan kräver att stiftarna tillsammans med styrelsen för Stiftelsen Stenebyskolan kontinuerligt analyserar driftsformerna för de olika verksamheterna. Stiftelsens verksamheter ska vara en resurs för hela Västra Götaland och överensstämma med de mål och prioriteringar som finns i den regionala utvecklingsvisionen samt vad som anges i tillväxtprogrammen. Samarbete ska ske med Dalslandskommunerna, med Fyrbodalskommunerna, med Göteborgs universitet och övriga samverkansparter för att understödja både långsiktiga gemensamma mål och verksamhet och utveckling vid Stenebyskolan. Västra Götalandsregionen har antagit övergripande styrdokument och policies om till exempel personalfrågor, jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling vilka Stiftelsen ska beakta. Regionbidraget till Stiftelsen Stenebyskolan för verksamhetsåret 2009 är kronor. REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN Kent Johansson Ordförande Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

33 REGIONUTVECKLING Referens MISSIV Therese Lundberg Dnr RUN Till Regionutvecklingsnämnden Uppdrag till Science Center 2009 Regionutvecklingsnämnden lämnar årligen uppdrag till 6 Science Center i Västra Götaland. Vid nämnden möte togs beslut om ramar i detaljbudget Beträffande Science Center beslutades beloppet tkr. Uppdraget till Science Center är föremål för beslut vid nämndens möte Diskussioner har förts med Miljönämnden om finansiering av den särskilda satsningen på Science centers medverkan i projektet Smart Energi där kostnaden som beräknats till 300 tkr ska tas av Miljönämnden. Kansliet har samordnat förslaget till uppdrag med berörda Science Center. Förslag till beslut Uppdraget till Science Center för år 2009 beslutas enlig upprättat förslag. REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Bertil Törsäter Göran Fock Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Regionens Hus N Hamngatan Box Göteborg

34 Dnr RUN Uppdrag till Science Center 2009 Regionfullmäktige beslutade att till Regionutvecklingsnämnden avsätta särskilda medel för att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Västra Götaland är Sveriges viktigaste industriregion. Den kompetens och de möjligheter som detta innebär ska tas tillvara. I samverkan med kommuner, näringsliv och högskolor vill regionen stödja insatser för att stimulera insatser för att fler ungdomar söker sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Science Center skall inspirera till förnyelse inom det tekniska, naturvetenskapliga och matematiska områdets utbildningar och dessutom fungera som en kompetensutvecklingsresurs. Västra Götalandsregionen skall långsiktigt ge stöd till utvecklingen av den pedagogiska verksamheten vid Science Centers och årligen ta beslut om uppdrag i samband med beslut om detaljbudgeten. I september 2008 tog Regionutvecklingsnämnden beslutet att avsätta kronor till stöd för den pedagogiska utvecklingen av verksamheterna vid 6 Science Center i Västra Götaland. Stödet utgår dels till varje enskilt Science Center, dels som en gemensam pott. Avrapportering för verksamheterna vid varje Science Center 2007 har dels lämnats in skriftligt enligt beslut om avrapportering av verksamhet, dels muntligt vid ett gemensamt möte med verksamhetsledare för samtliga Science Center och Regionutvecklingssekretariatet den 16 maj Inför beslutet om uppdrag 2009 har överläggningar skett med samtliga Science Center och Regionutvecklingssekretariatet där chefer och representanter för verksamheternas huvudmän har medverkat. Vid möte den 18 augusti 2008 diskuterades uppdraget för respektive verksamhet samt användning av den gemensamma potten. Vid diskussionerna om den gemensamma potten har även Miljösekretariatets företrädare för projektet Smart Energi medverkat. Uppdrag till Science center i Västra Götaland Idag får 6 Science Centers uppdrag av Västra Götalandsregionen. För att ett nytt Science Center skall komma ifråga för uppdraget krävs att följande kriterier är uppfyllda: - Verksamheten är godkänd som Science Center av föreningen Science Centers i Sverige - Verksamheten får permanent verksamhetsstöd från Skolverket till teknik och naturvetenskap - Verksamheten finns inom det geografiska området Västra Götaland

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 25 oktober 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 25 oktober 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 oktober 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 oktober 2012 Plats: Obs platsen! Scandic Opalen, Göteborg

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ARBETSLIV OCH FÖRETAGANDE Version 0612 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. PROGRAMMETS MÅLSÄTTNING, OMFATTNING OCH INRIKTNING... 3 3. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH AKTIVITETER...

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55.

Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. 2008-08-28 Minnesanteckningar Ägarrådet Skaraborg Torsdagen den 28 augusti 2008 i KS-salen, Stadshuset, Skövde, kl. 14.00-15.55. Närvarande: Ulf Eriksson, Falköping, ordförande Christer Aronsson, Essunga

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Västra Götaland. 1,6 miljoner invånare. Page 1

Västra Götaland. 1,6 miljoner invånare. Page 1 Västra Götaland 1,6 miljoner invånare Page 1 Kommunernas region 49 kommuner en region Page 2 Västra Götalandsregionen, regionutveckling Regionutveckling handlar om att göra det bästa av Västra Götalands

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson

Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Maria Larsson Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-01-31 Minnesanteckningar Regionala ägarrådet Torsdagen den 24 januari 2008 Norra Hamngatan 14, Göteborg Närvarande: Birgitta Johansson, VGR Mimmi von Troil, VGR

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med Regionutvecklingsnämnden 2009-05-19

Handlingar. till sammanträde med Regionutvecklingsnämnden 2009-05-19 Handlingar till sammanträde med Regionutvecklingsnämnden 2009-05-19 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde 2009-05-19 Kl. 09.30 14.00 (inkl. lunch) Plats: SIFU,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders ..fenomenet Lärcentra..i ett evolutionsperspektiv .. Anders erfarenheter Butiksbiträde jourbutiker Fastighetsskötare/rörmokare Bild/medielärare/projektledare

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Utveckling av Acusticum

Utveckling av Acusticum Utveckling av Acusticum Bakgrund Acusticum är en regional, nationell och europeisk branschsatsning på kulturella och kreativa näringar. Satsningen har pågått i drygt 10 år och innefattat olika typer av

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Regionala ägarrådet och Västtrafik

Regionala ägarrådet och Västtrafik Sekretariatet för Regionala ägarrådet 2008-06-24 Minnesanteckningar Samrådsmöte mellan Regionala ägarrådet och Västtrafik Onsdagen den 18 juni kl (09.00) 10.00 12.30 i Skövde Närvarande: Regionala ägarrådet

Läs mer