Avtalsform Rangordnat avtal Namn Arbetsmiljö & rehabtjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsform Rangordnat avtal Namn Arbetsmiljö & rehabtjänster"

Transkript

1 Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Arbetsmiljö & rehabtjänster Diarie Ansvarig upphandlare Josko Lorger Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen Lämna anbud som du finner till vänster i annonsen eller inbjudan på Att lämna anbud När du lämnar pris ska det ske för (1) enhet av angiven sort. Totalpris beräknas automatiskt som pris gånger angivet antal. Om 0 kr anges som pris levereras specificerad vara/tjänst utan kostnad. Anbud kan lämnas på en eller flera grupper. Om något pris i en grupp lämnas blankt deltar anbudet inte i den gruppen. Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Offererat pris blir ett jämförelsetal. Jämförelsetalet påverkas i nästa steg av utvärderingen. Hur mycket jämförelsetalet påverkas vid olika utvärderingar står beskrivet för varje utvärdering i detta dokument. Anbudet med lägst jämförelsetal är bäst. Introduktion Nedan finner ni samtliga utvärderingskriterier för denna upphandling. Besvara frågorna i svarsrutan, det får plats 1000 tecken. Om du av någon anledning inte kan använda textrutan när du besvarar anbudet ska texten i svarsrutan vara en exakt referens till svaret i ditt eget dokument. Allmängiltiga referenser som länkar till hemsidor, broschyrer och annat informationsmaterial av generell karaktär kommer inte att vägas in vid utvärderingen. Vi kommer i det fall ert företag utses som vinnare, följa upp och kontrollera att de utfästelser ni gör i detta avsnitt och jämföra med det som faktiskt levereras under avtalsperioden. Priserna skall vara angivna i svenska kronor och exklusive mervärdesskatt. Timpriser nedan skall inkludera samtliga ersättningar för uppdragets genomförande såsom timarvoden, datakostnader, resekostnader, traktamenten, logikostnader samt anbudsgivarens övriga kontors- och overheadkostnader föranledda av lag eller avtal. Ingen övrig ersättning kommer att utgå. 1.0 Arbetsförmågebedömning Syftet med arbetsförmågebedömningen är att få en samlad bild av medarbetarens fysiska, psykiska, sociala och intellektuella förmågor i förhållande till arbetet. Resultatet skall bli ett beslutsunderlag för kommande insatser och en dokumentation som uppfyller arbetsrättsliga krav. Medarbetare som genomgår en arbetsförmågebedömning ska känna sig trygga och väl bemötta. Det är av yttersta vikt att de är införstådda i vad utredningen syftar till och att de får klart för sig hur alla steg i processen kommer att se ut. Krav /18

2 Vid beställning av arbetsförmågebedömning skall tidsplan för hela processen upprättas. Uppfyller ni detta krav? Krav Anbudsgivaren skall ha tillgång till läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast med kunskap, kompetens och rättigheter att göra de utredningar och använda sig av de instrument som behövs för att beskriva funktionstillstånd. Uppfyller ni detta krav? Krav Anbudsgivaren skall informera om frivilligheten att genomgå arbetsförmågebedömningen och att medarbetaren skriftligt godkänner medverkan. Accepterar ni detta? Krav Personlighetsanalyser och tester som används i samband med utredningar ska ha vetenskaplig grund. Dessa ska vara granskade av tredje part t.ex. Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP) eller likvärdigt. Accepeterar ni detta? Bedömning TJÄNSTEBEDÖMNING Presentera en tydlig process med relevanta aktiviteter och underlag som minst uppfyller de ställda kraven. I beskrivningen skall det ingå aktiviteter, medicinska insatser, resurser, tidsåtgång, förväntade resultat och återkoppling. Beskriv även hur ni säkerställer att denna tjänst uppnår hög kvalité. Bifoga exempel på bedömningar där exempel 1 skall vara med fysisk diagnos och exempel 2 skall vara psykisk diagnos. Minst en bedömning skal vara tidigare genomfört ärende 0 poäng - Inget mervärde, acceptabelt 1 poäng Bra, mervärde, utvecklad metodik och bedömning. 2 poäng - Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad metodik och helhetsmässig bedömning med lättbegriplig och relevant information. Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 0 Godkänt 0,00 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Bedömning KUNDDIALOG OCH SAMVERKAN Grunden för en effektiv och lönsam verksamhetsutveckling över tid är att samarbete och samverkan mellan specialistleverantör och Umeå kommun fungerar på ett optimalt sätt. Anbudsgivaren skall beskriva på vilket sätt arbete och strategi läggs upp tillsammans med kommun/tillväxt och välfärdsområden. Beskrivningen skall särskilt göras med hänsyn tagen till: 2/18

3 a) Hur anbudsgivaren för en kunddialog som leder till goda relationer och utvecklat samarbete. b) Hur ni redovisar resultat och effekter av genomförda insatser c) Hur anbudsgivaren följer upp bristfällig hantering av ärenden. d) Hur anbudsgivaren följer upp och redovisar kundnöjdhet, på individ- och beställarnivå Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde, utvecklad samarbetsmodell som inger förtroende. 2 Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad samarbetsmodell med väl beprövade arbetssätt. Bedömning KOMPETENS OCH LEVERANSKAPACITET a) Beskriv den kompetens som kommer att tillhandahållas för Umeå kommun. Beskrivning ska styrkas via inlämnad personalförteckning och medföljande CV. Vid nyetablering skall anbudsgivaren bifoga en plan som beskriver hur leveranskapaciteten skall säkerställas. b) Redogör på ett trovärdigt sätt för planerad bemanning och leveranskapacitet utifrån det behov av tjänster som framgår av upphandlingsunderlaget. c) Ange vilka tjänster/kompetenser som levereras via underleverantör och hur dessa kvalitetssäkras 0 poäng Inget mervärde, acceptabelt 1 poäng Bra, mervärde, kompetens utöver kvalificeringskrav, ledning och anställda med erfarenhet och vidareutbildning som tillför mervärde. Bemanningsplan som visar att resurser finns i tillräcklig omfattning inom företaget eller med underleverantörer 2 poäng Mycket bra, stort mervärde utifrån total kompetensbredd, erfarenhet och utbildningsnivå hos anbudsgivarens ledning och anställda. Bemanningsplan visar att tillräckliga resurser redan finns inom företaget som innebär minimal störning vid uppstart av verksamheten Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. Prisfråga 1.1 Ange pris per timme för läkare , ,00 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 100 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. 3/18

4 Prisfråga 1.2 Ange pris per timme för legitimerad psykolog Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 200 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.3 Ange pris per timme för arbetsterapeut Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 200 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.4 Ange pris per timme för sjukgymnast Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 100 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. Prisfråga 1.5 Ange pris per timme för vägledare/coach Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 100 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. 2.0 Karriärvägledning/Nyorientering Syftet med tjänsten är att hjälpa medarbetaren att ta tillvara på dennes individuella förutsättningar och önskemål, så att medarbetaren själv kan hitta motivation och mod att se alternativa eller nya lösningar på den aktuella arbetssituationen. Målet är att genom nyorientering hjälpa medarbetaren till nytt arbete eller utbildning. Krav Utförare av tjänsten ska ha minst tre års eftergymnasial utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet som bedöms vara likvärdig inom yrket samt vidareutbildning/fördjupad utbildning inom Karriärvägledning/Nyorientering. Uppfyller ni detta? Bedömning TJÄNSTEBEDÖMNING Beskriv enligt nedan: 4/18

5 a) Era tjänster inom aktuellt område b) Hur ni metodutvecklar tjänsterna och är ett stöd till kommunen/personalfunktionen i utveckling inom området c) Hur återkoppling av resultat sker till individ och beställare för att nå långsiktigt hållbar förändring. d) Hur dokumentation och återkoppling sker till beställaren. e) De erfarenheter och resultat inom området som bedöms ge mervärde samt tillgång till nätverk och etablerade samarbetspartners. 0 poäng - Inget mervärde, acceptabelt 1 poäng Bra, mervärde, utvecklad modell utifrån ovanstående kriterier 2 poäng Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad och helhetsmässig modell utifrån ovanstående kriterier Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 0 Godkänt 0,00 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Bedömning KUNDDIALOG OCH SAMVERKAN Grunden för en effektiv och lönsam verksamhetsutveckling över tid är att samarbete och samverkan mellan specialistleverantör och Umeå kommun fungerar på ett optimalt sätt. Anbudsgivaren skall beskriva på vilket sätt arbete och strategi läggs upp tillsammans med kommun/tillväxt och välfärdsområden. Beskrivningen skall särskilt göras med hänsyn tagen till: a) Hur anbudsgivaren för en kunddialog som leder till goda relationer och utvecklat samarbete. b) Hur ni redovisar resultat och effekter av genomförda insatser c) Hur anbudsgivaren följer upp bristfällig hantering av ärenden. d) Hur anbudsgivaren följer upp och redovisar kundnöjdhet, på individ- och beställarnivå Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde, utvecklad samarbetsmodell som inger förtroende. 2 Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad samarbetsmodell med väl beprövade arbetssätt. Bedömning KOMPETENS OCH LEVERANSKAPACITET , ,00 a) Beskriv den kompetens som kommer att tillhandahållas för Umeå kommun. Beskrivning ska styrkas via inlämnad personalförteckning och medföljande CV. Vid nyetablering skall anbudsgivaren bifoga en plan som 5/18

6 beskriver hur leveranskapaciteten skall säkerställas. b) Redogör på ett trovärdigt sätt för planerad bemanning och leveranskapacitet utifrån det behov av tjänster som framgår av upphandlingsunderlaget. c) Ange vilka tjänster/kompetenser som levereras via underleverantör och hur dessa kvalitetssäkras 0 poäng Inget mervärde, acceptabelt 1 poäng Bra, mervärde, kompetens utöver kvalificeringskrav, ledning och anställda med erfarenhet och vidareutbildning som tillför mervärde. Bemanningsplan som visar att resurser finns i tillräcklig omfattning inom företaget eller med underleverantörer 2 poäng Mycket bra, stort mervärde utifrån total kompetensbredd, erfarenhet och utbildningsnivå hos anbudsgivarens ledning och anställda. Bemanningsplan visar att tillräckliga resurser redan finns inom företaget som innebär minimal störning vid uppstart av verksamheten Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Prisfråga 2.1 Ange pris per timme för vägledare/coach Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 900 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. 3.0 Stresshantering Syftet med tjänsten är att ge kunskap om hur stress uppstår, känns och yttrar sig, ge kunskap för att kunna identifiera och reflektera över vad som påverkar det egna välbefinnandet samt ge verktyg för balans i livet. Stresshantering skall kunna erbjudas såväl enskilt som i grupp. Arbetsrelaterade orsaker till stress ska uppmärksammas och återkopplas till beställare. Krav Utförare av tjänsten ska ha minst tre års eftergymnasial utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet som bedöms vara likvärdig inom yrket samt vidareutbildning/fördjupad utbildning inom området för Stressbehandling. Uppfyller ni detta? Bedömning TJÄNSTEBEDÖMNING Grunden för en effektiv och lönsam verksamhetsutveckling över tid är att samarbete och samverkan mellan specialistleverantör och Umeå kommun fungerar på ett optimalt sätt. Anbudsgivaren skall beskriva på vilket sätt arbete och strategi läggs upp tillsammans med kommun/tillväxt och välfärdsområden. Beskrivningen skall särskilt göras med hänsyn tagen till: 6/18

7 a) Hur anbudsgivaren för en kunddialog som leder till goda relationer och utvecklat samarbete. b) Hur ni redovisar resultat och effekter av genomförda insatser för både individ och grupp. c) Hur anbudsgivaren följer upp bristfällig hantering av ärenden. d) Hur anbudsgivaren följer upp och redovisar kundnöjdhet, på individ- och beställarnivå Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 0 Godkänt 0,00 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Bedömning KUNDDIALOG OCH SAMVERKAN Grunden för en effektiv och lönsam verksamhetsutveckling över tid är att samarbete och samverkan mellan specialistleverantör och Umeå kommun fungerar på ett optimalt sätt. Anbudsgivaren skall beskriva på vilket sätt arbete och strategi läggs upp tillsammans med kommun/tillväxt och välfärdsområden. Beskrivningen skall särskilt göras med hänsyn tagen till: a) Hur anbudsgivaren för en kunddialog som leder till goda relationer och utvecklat samarbete. b) Hur anbudsgivaren följer upp bristfällig hantering av ärenden. c) Hur anbudsgivaren följer upp och redovisar kundnöjdhet, på individ- och beställarnivå Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde, utvecklad samarbetsmodell som inger förtroende. 2 Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad samarbetsmodell med väl beprövade arbetssätt. Bedömning KOMPETENS OCH LEVERANSKAPACITET a) Beskriv den kompetens som kommer att tillhandahållas för Umeå kommun. Beskrivning ska styrkas via inlämnad personalförteckning och medföljande CV. Vid nyetablering skall anbudsgivaren bifoga en plan som beskriver hur leveranskapaciteten skall säkerställas. b) Redogör på ett trovärdigt sätt för planerad bemanning och leveranskapacitet utifrån det behov av tjänster som framgår av upphandlingsunderlaget. c) Ange vilka tjänster/kompetenser som levereras via underleverantör och hur dessa kvalitetssäkras 0 poäng Inget mervärde, acceptabelt , ,00 1 poäng Bra, mervärde, kompetens utöver kvalificeringskrav, ledning och anställda med erfarenhet och vidareutbildning som tillför mervärde. Bemanningsplan som visar att resurser finns i tillräcklig omfattning 7/18

8 inom företaget eller med underleverantörer 2 poäng Mycket bra, stort mervärde utifrån total kompetensbredd, erfarenhet och utbildningsnivå hos anbudsgivarens ledning och anställda. Bemanningsplan visar att tillräckliga resurser redan finns inom företaget som innebär minimal störning vid uppstart av verksamheten Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Prisfråga 3.1 Ange pris per timme för utförd tjänst Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 250 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. 4.0 Konflikthantering Syftet med tjänsten är att vägleda och stödja chefer och medarbetare i att förebygga, kartlägga och hantera konflikter på arbetsplatsen. Arbetet ska bidra till ökad kunskap och medvetenhet inom området och att konflikter förebyggs och/eller hanteras i ett tidigt skede. Krav Utförare av tjänsten ska ha minst tre års eftergymnasial utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet som bedöms vara likvärdig inom yrket samt vidareutbildning/fördjupad utbildning inom området för Konflikthantering. Uppfyller ni detta? Bedömning TJÄNSTEBEDÖMNING a) Era tjänster inom aktuellt område b) Hur ni metodutvecklar tjänsterna och är ett stöd till kommunen/personalfunktionen i utveckling inom området c) Hur återkoppling av resultat sker till individ/grupp och beställare för att nå en långsiktigt hållbar situation d) Hur återkoppling och dokumentation sker till beställaren. e) Den erfarenhet och de resultat som bedöms ge mervärde 0 poäng - Godkänt 1 poäng Bra/mervärde, utvecklad modell utifrån ovanstående kriterier 2 poäng Mycket bra/stort mervärde, välutvecklad och helhetsmässig modell utifrån ovanstående kriterier Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 8/18

9 0 Godkänt 0,00 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Bedömning KUNDDIALOG OCH SAMVERKAN Grunden för en effektiv och lönsam verksamhetsutveckling över tid är att samarbete och samverkan mellan specialistleverantör och Umeå kommun fungerar på ett optimalt sätt. Anbudsgivaren skall beskriva på vilket sätt arbete och strategi läggs upp tillsammans med kommun/tillväxt och välfärdsområden. Beskrivningen skall särskilt göras med hänsyn tagen till: a) Hur anbudsgivaren för en kunddialog som leder till goda relationer och utvecklat samarbete. b) Hur ni redovisar resultat och effekter av genomförda insatser c) Hur anbudsgivaren följer upp bristfällig hantering av ärenden. d) Hur anbudsgivaren följer upp och redovisar kundnöjdhet, på individ- och beställarnivå Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde, utvecklad samarbetsmodell som inger förtroende. 2 Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad samarbetsmodell med väl beprövade arbetssätt , ,00 Bedömning KOMPETENS OCH LEVERANSKAPACITET a) Beskriv den kompetens som kommer att tillhandahållas för Umeå kommun. Beskrivning ska styrkas via inlämnad personalförteckning och medföljande CV. Vid nyetablering skall anbudsgivaren bifoga en plan som beskriver hur leveranskapaciteten skall säkerställas. b) Redogör på ett trovärdigt sätt för planerad bemanning och leveranskapacitet utifrån det behov av tjänster som framgår av upphandlingsunderlaget. c) Ange vilka tjänster/kompetenser som levereras via underleverantör och hur dessa kvalitetssäkras 0 poäng Inget mervärde, acceptabelt 1 poäng Bra, mervärde, kompetens utöver kvalificeringskrav, ledning och anställda med erfarenhet och vidareutbildning som tillför mervärde. Bemanningsplan som visar att resurser finns i tillräcklig omfattning inom företaget eller med underleverantörer 2 poäng Mycket bra, stort mervärde utifrån total kompetensbredd, erfarenhet och utbildningsnivå hos anbudsgivarens ledning och anställda. Bemanningsplan visar att tillräckliga resurser redan finns inom företaget som innebär minimal störning vid uppstart av verksamheten 9/18

10 Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Prisfråga 4.1 Ange pris per timme för utförd tjänst Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 250 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. 5.0 Behandling och stöd vid beroende av alkohol och andra droger Syftet med tjänsten är att Umeå kommun ska få stöd och hjälp i att identifiera, utreda och behandla riskbruk, missbruk, beroende och medberoende pga alkohol och andra droger. Processen ska ge individen stöd och vägledning till ett liv utan riskbruk, missbruk och beroende. Chefer, arbetsplatser och organisation ska ges stöd och vägledning i detta arbete. Leverantören/anbudsgivaren ska vid behov kunna medverka i kompetens- och utvecklingsfrågor inom området. En aktuell sådan fråga är tex stöd och behandling vid spelberoende. Krav Utförare av tjänsten ska ha minst tre års eftergymnasial utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet som bedöms vara likvärdig inom yrket samt vidareutbildning/fördjupad utbildning inom behandlingsområdet för alkohol och droger. Uppfyller ni detta krav? Krav Vid de tillfällen arbetsgivaren har möjlighet att ansöka om ersättning via AFA Försäkring kommer köparen begära att säljaren skall upprätta en offert och tidsplan som är utformad enligt AFAs krav på ansökan (Rehabilitering AGS-KL). Uppfyller ni detta krav? Bedömning TJÄNSTEBEDÖMNING Beskriv enligt nedan: a) Era tjänster inom aktuellt område b) Hur ni metodutvecklar tjänsterna och är ett stöd till kommunen/personalfunktionen i utveckling inom området. c) Hur återkoppling av resultat sker till individ/grupp och beställare och hur en långsiktig och hållbar plan för individen säkras. d) Hur dokumentation och återkoppling sker till beställaren. e) Den erfarenhet och resultat som bedöms ge mervärde 10/18

11 0 poäng - Godkänt 1 poäng Bra, mervärde, utvecklad modell utifrån ovanstående kriterier 2 poäng Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad och helhetsmässig modell utifrån ovanstående kriterier Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 0 Godkänt 0,00 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Bedömning KUNDDIALOG OCH SAMVERKAN Grunden för en effektiv och lönsam verksamhetsutveckling över tid är att samarbete och samverkan mellan specialistleverantör och Umeå kommun fungerar på ett optimalt sätt. Anbudsgivaren skall beskriva på vilket sätt arbete och strategi läggs upp tillsammans med kommun/tillväxt och välfärdsområden. Beskrivningen skall särskilt göras med hänsyn tagen till: a) Hur anbudsgivaren för en kunddialog som leder till goda relationer och utvecklat samarbete. b) Hur ni redovisar resultat och effekter av genomförda insatser c) Hur anbudsgivaren följer upp bristfällig hantering av ärenden. d) Hur anbudsgivaren följer upp och redovisar kundnöjdhet, på individ- och beställarnivå Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde, utvecklad samarbetsmodell som inger förtroende. 2 Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad samarbetsmodell med väl beprövade arbetssätt , ,00 Bedömning KOMPETENS OCH LEVERANSKAPACITET a) Beskriv den kompetens som kommer att tillhandahållas för Umeå kommun. Beskrivning ska styrkas via inlämnad personalförteckning och medföljande CV. Vid nyetablering skall anbudsgivaren bifoga en plan som beskriver hur leveranskapaciteten skall säkerställas. b) Redogör på ett trovärdigt sätt för planerad bemanning och leveranskapacitet utifrån det behov av tjänster som framgår av upphandlingsunderlaget. c) Ange vilka tjänster/kompetenser som levereras via underleverantör och hur dessa kvalitetssäkras 0 poäng Inget mervärde, acceptabelt 11/18

12 1 poäng Bra, mervärde, kompetens utöver kvalificeringskrav, ledning och anställda med erfarenhet och vidareutbildning som tillför mervärde. Bemanningsplan som visar att resurser finns i tillräcklig omfattning inom företaget eller med underleverantörer 2 poäng Mycket bra, stort mervärde utifrån total kompetensbredd, erfarenhet och utbildningsnivå hos anbudsgivarens ledning och anställda. Bemanningsplan visar att tillräckliga resurser redan finns inom företaget som innebär minimal störning vid uppstart av verksamheten Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Prisfråga 5.1 Pris per timme alkohol och drogterapeut Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 850 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. 6.0 Behandling vid smärttillstånd i rörelseapparaten Syftet med tjänsten är att erbjuda behandling, rådgivning och hjälp till självhjälp vid smärttillstånd i rörelseapparaten med målsättning att uppnå långsiktigt hållbar hälsosituation. Tjänsten kan även innehålla alternativ behandling baserad på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. Krav Utförare av tjänsten ska ha minst tre års eftergymnasial utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet som bedöms vara likvärdig inom yrket samt vidareutbildning/fördjupad utbildning inom området för smärtbehandling. Uppfyller ni detta? Bedömning TJÄNSTEBEDÖMNING Beskriv enligt nedan: a) Era tjänster inom aktuellt område b) Hur ni metodutvecklar tjänsterna och är ett stöd till kommunen/personalfunktionen i utveckling inom området c) Hur återkoppling av resultat sker till individ och beställare för att nå långsiktig hållbar hälsosituation. d) Hur dokumentation i ärendet återkopplas till beställaren. e) De erfarenheter och resultat inom området som bedöms ge mervärde 0 poäng Godkänt 1 poäng Bra, mervärde, utvecklad modell utifrån ovanstående kriterier 12/18

13 2 poäng Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad och helhetsmässig modell utifrån ovanstående kriterier Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 0 Godkänt 0,00 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Bedömning KUNDDIALOG OCH SAMVERKAN Grunden för en effektiv och lönsam verksamhetsutveckling över tid är att samarbete och samverkan mellan specialistleverantör och Umeå kommun fungerar på ett optimalt sätt. Anbudsgivaren skall beskriva på vilket sätt arbete och strategi läggs upp tillsammans med kommun/tillväxt och välfärdsområden. Beskrivningen skall särskilt göras med hänsyn tagen till: a) Hur anbudsgivaren för en kunddialog som leder till goda relationer och utvecklat samarbete. b) Hur ni redovisar resultat och effekter av genomförda insatser c) Hur anbudsgivaren följer upp bristfällig hantering av ärenden. d) Hur anbudsgivaren följer upp och redovisar kundnöjdhet, på individ- och beställarnivå Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde, utvecklad samarbetsmodell som inger förtroende. 2 Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad samarbetsmodell med väl beprövade arbetssätt , ,00 Bedömning KOMPETENS OCH LEVERANSKAPACITET a) Beskriv den kompetens som kommer att tillhandahållas för Umeå kommun. Beskrivning ska styrkas via inlämnad personalförteckning och medföljande CV. Vid nyetablering skall anbudsgivaren bifoga en plan som beskriver hur leveranskapaciteten skall säkerställas. b) Redogör på ett trovärdigt sätt för planerad bemanning och leveranskapacitet utifrån det behov av tjänster som framgår av upphandlingsunderlaget. c) Ange vilka tjänster/kompetenser som levereras via underleverantör och hur dessa kvalitetssäkras 0 poäng Inget mervärde, acceptabelt 1 poäng Bra, mervärde, kompetens utöver kvalificeringskrav, ledning och anställda med erfarenhet och vidareutbildning som tillför mervärde. Bemanningsplan som visar att resurser finns i tillräcklig omfattning inom företaget eller med underleverantörer 13/18

14 2 poäng Mycket bra, stort mervärde utifrån total kompetensbredd, erfarenhet och utbildningsnivå hos anbudsgivarens ledning och anställda. Bemanningsplan visar att tillräckliga resurser redan finns inom företaget som innebär minimal störning vid uppstart av verksamheten Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Prisfråga 6.1 Ange pris per timme för utförd tjänst Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 900 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. 7.0 Samtalsstöd Syftet med tjänsten är att stärka den enskildes förmåga att klara arbetet och att använda sina egna resurser. Tjänsten ska dels kunna stärka individens förmåga att ställa krav och sätta gränser, dels kunna bidra till ökad självinsikt. Samtalsstöd ska kunna erbjudas såväl enskilt som i grupp. Krav Utförare av tjänsten ska vara legitimerad psykolog. Uppfyller ni detta krav? Krav Vid de tillfällen arbetsgivaren har möjlighet att ansöka om ersättning via AFA Försäkring kommer köparen begära att säljaren skall upprätta en offert och tidsplan som är utformad enligt AFAs krav på ansökan (Rehabilitering AGS-KL). Uppfyller ni detta krav? Bedömning TJÄNSTEBEDÖMNING Beskriv enligt nedan: a) Era tjänster inom aktuellt område b) Hur ni metodutvecklar tjänsterna och är ett stöd till kommunen/personalfunktionen i utveckling inom området c) Hur återkoppling av resultat sker till individ/grupp och beställare för att nå långsiktig hållbar hälsosituation. d) Hur dokumentation och återkoppling sker till beställaren. e) Den erfarenhet och de resultat som bedöms ge mervärde. 0 poäng - Godkänt 1 poäng Bra, mervärde, utvecklad modell utifrån ovanstående kriterier 14/18

15 2 poäng Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad och helhetsmässig modell utifrån ovanstående kriterier Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 0 Godkänt 0,00 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Bedömning KUNDDIALOG OCH SAMVERKAN Grunden för en effektiv och lönsam verksamhetsutveckling över tid är att samarbete och samverkan mellan specialistleverantör och Umeå kommun fungerar på ett optimalt sätt. Anbudsgivaren skall beskriva på vilket sätt arbete och strategi läggs upp tillsammans med kommun/tillväxt och välfärdsområden. Beskrivningen skall särskilt göras med hänsyn tagen till: a) Hur anbudsgivaren för en kunddialog som leder till goda relationer och utvecklat samarbete. b) Hur ni redovisar resultat och effekter av genomförda insatser c) Hur anbudsgivaren följer upp bristfällig hantering av ärenden. d) Hur anbudsgivaren följer upp och redovisar kundnöjdhet, på individ- och beställarnivå Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde, utvecklad samarbetsmodell som inger förtroende. 2 Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad samarbetsmodell med väl beprövade arbetssätt , ,00 Bedömning KOMPETENS OCH LEVERANSKAPACITET a) Beskriv den kompetens som kommer att tillhandahållas för Umeå kommun. Beskrivning ska styrkas via inlämnad personalförteckning och medföljande CV. Vid nyetablering skall anbudsgivaren bifoga en plan som beskriver hur leveranskapaciteten skall säkerställas. b) Redogör på ett trovärdigt sätt för planerad bemanning och leveranskapacitet utifrån det behov av tjänster som framgår av upphandlingsunderlaget. c) Ange vilka tjänster/kompetenser som levereras via underleverantör och hur dessa kvalitetssäkras 0 poäng Inget mervärde, acceptabelt 1 poäng Bra, mervärde, kompetens utöver kvalificeringskrav, ledning och anställda med erfarenhet och vidareutbildning som tillför mervärde. Bemanningsplan som visar att resurser finns i tillräcklig omfattning inom företaget eller med underleverantörer 15/18

16 2 poäng Mycket bra, stort mervärde utifrån total kompetensbredd, erfarenhet och utbildningsnivå hos anbudsgivarens ledning och anställda. Bemanningsplan visar att tillräckliga resurser redan finns inom företaget som innebär minimal störning vid uppstart av verksamheten Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Prisfråga 7.1 Ange pris per timme för legitimerad psykolog Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 250 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. 8.0 Chefsstöd Syftet med tjänsten är att stärka chefens förmåga att hantera/utveckla sitt ledarskap med dess möjligheter och svårigheter samt den egna hälsan. Tjänsten ska komplettera kommunens interna stöd till chefer och vara förenlig med kommunens syn på ledarskap. Se ledarpolicy Krav Utförare av tjänsten ska ha minst tre års eftergymnasial utbildning eller annan dokumenterad erfarenhet som bedöms vara likvärdig inom yrket samt vidareutbildning/fördjupad utbildning inom området för chefsstöd. Uppfyller ni detta? Krav Utförarens teoretiska grund på ledarskap ska överensstämma med den syn på ledarskap som kommunen står för. Se bilaga ledarpolicy. Uppfyller ni detta krav? Bedömning TJÄNSTEBEDÖMNING Beskriv enligt nedan; a) Era tjänster inom aktuellt område b) Hur ni metodutvecklar tjänsterna. c) Hur återkoppling av resultat sker till individ och beställare och hur en långsiktig och hållbar plan för individen säkras. d) Hur dokumentation och återkoppling sker till beställaren. e) Den erfarenhet och de resultat som bedöms ge mervärde 0 poäng - Godkänt, inget mervärde 16/18

17 1 poäng Bra, mervärde, utvecklad modell utifrån ovanstående kriterier 2 poäng Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad och helhetsmässig modell utifrån ovanstående kriterier Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 0 Godkänt 0,00 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Bedömning KUNDDIALOG OCH SAMVERKAN Grunden för en effektiv och lönsam verksamhetsutveckling över tid är att samarbete och samverkan mellan specialistleverantör och Umeå kommun fungerar på ett optimalt sätt. Anbudsgivaren skall beskriva på vilket sätt arbete och strategi läggs upp tillsammans med kommun/tillväxt och välfärdsområden. Beskrivningen skall särskilt göras med hänsyn tagen till: a) Hur anbudsgivaren för en kunddialog som leder till goda relationer och utvecklat samarbete. b) Hur ni redovisar resultat och effekter av genomförda insatser c) Hur anbudsgivaren följer upp bristfällig hantering av ärenden. d) Hur anbudsgivaren följer upp och redovisar kundnöjdhet, på individ- och beställarnivå Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde, utvecklad samarbetsmodell som inger förtroende. 2 Mycket bra, stort mervärde, välutvecklad samarbetsmodell med väl beprövade arbetssätt. Bedömning KOMPETENS OCH LEVERANSKAPACITET a) Beskriv den kompetens som kommer att tillhandahållas för Umeå kommun. Beskrivning ska styrkas via inlämnad personalförteckning och medföljande CV. Vid nyetablering skall anbudsgivaren bifoga en plan som beskriver hur leveranskapaciteten skall säkerställas. b) Redogör på ett trovärdigt sätt för planerad bemanning och leveranskapacitet utifrån det behov av tjänster som framgår av upphandlingsunderlaget. c) Ange vilka tjänster/kompetenser som levereras via underleverantör och hur dessa kvalitetssäkras 0 poäng Inget mervärde, acceptabelt 1 poäng Bra, mervärde, kompetens utöver kvalificeringskrav, ledning och anställda med erfarenhet och vidareutbildning som tillför mervärde. Bemanningsplan som visar att resurser finns i tillräcklig omfattning inom företaget eller med underleverantörer , ,00 17/18

18 2 poäng Mycket bra, stort mervärde utifrån total kompetensbredd, erfarenhet och utbildningsnivå hos anbudsgivarens ledning och anställda. Bemanningsplan visar att tillräckliga resurser redan finns inom företaget som innebär minimal störning vid uppstart av verksamheten Full poäng reducerar jämförelsetalet med ,00. Noll poäng ger ingen reduktion. 1 Bra, mervärde ,00 2 Mycket bra, stort mervärde ,00 Prisfråga 8.1 Ange pris per timme för utförd tjänst Pris ska anges för 1 tim. Anbudspris beräknas för 600 tim. Pris är obligatorisk information för denna post. 18/18

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Värme och sanitetsservice

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Värme och sanitetsservice Skellefteå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Värme och sanitetsservice Diarie UH-2013-103 Ansvarig upphandlare Ulf Wiklund Detta dokument är en

Läs mer

1.0 BEHANDLING MISSBRUK KVINNOR ÖVRIGA BEHANDLINGSMETODER

1.0 BEHANDLING MISSBRUK KVINNOR ÖVRIGA BEHANDLINGSMETODER Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 15117 Namn HVB Vuxna- Behandling missbruk kvinnor övriga behandlingsmet Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

1.0 Läslampa/undersökningslampa med möjlighet fästande i vårdpanel samt vägg

1.0 Läslampa/undersökningslampa med möjlighet fästande i vårdpanel samt vägg Stockholms läns landsting Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Undersökningslampor Diarie LS1301-0137 Ansvarig upphandlare Gun Gustafsson Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kemikalier till Vattenverket

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kemikalier till Vattenverket Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kemikalier till Vattenverket Diarie 2012.307 Ansvarig upphandlare Mattias Hultqvist Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Säljcoach, Uminova Diarie 241-2909-12 Ansvarig upphandlare Lorentz Karlsson Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Konferensförmedlare Diarie 241-728-12 Ansvarig upphandlare Jessica Forssen Detta dokument är

Läs mer

1.0 Sakkunniga biträden till kommunens förtroendevlada revisorer/ Kommunallagen kap 9

1.0 Sakkunniga biträden till kommunens förtroendevlada revisorer/ Kommunallagen kap 9 Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Konsulttjänster inom revisionsområdet Diarie INK-14-10002 Upphandlare

Läs mer

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering Skellefteå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kostplaneringssystem Diarie UH-2013-228 Upphandlare Christina Wikström Detta dokument är

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning med Tfnså Namn Konsulttjänster Mark/Väg samt VA i mark

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning med Tfnså Namn Konsulttjänster Mark/Väg samt VA i mark Säffle kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Diarie Förnyad konkurrensutsättning med Tfnså 2013-99 rangordning Namn Konsulttjänster Mark/Väg samt VA i mark Ansvarig upphandlare

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Glasmästeritjänster Diarie 2013.466 Upphandlare Henrik Larsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

STORSTÄD (ARMATURER, VENTILER, DÖRR- OCH GOLVLISTER/KARMAR, AVFLÄCKNING AV VÄGGAR/GLASYTOR ETC.)

STORSTÄD (ARMATURER, VENTILER, DÖRR- OCH GOLVLISTER/KARMAR, AVFLÄCKNING AV VÄGGAR/GLASYTOR ETC.) Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 14238 Namn Dagligt städ förskolan Klumpen och Spiltan Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m Ekerö kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Ramavtal - Besiktningstjänster entreprenader m m Diarie KSUH13/37-055 Upphandlare Tarja Andersson

Läs mer

AB Bostaden i Umeå. Att lämna anbud 1.0 LOKALVÅRD. Bedömning Bedömning Utvärderingsmodell Lokalvård Holmsund och Obbola (1401)

AB Bostaden i Umeå. Att lämna anbud 1.0 LOKALVÅRD. Bedömning Bedömning Utvärderingsmodell Lokalvård Holmsund och Obbola (1401) AB Bostaden i Umeå Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 1401 Namn Lokalvård Holmsund och Obbola Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud. Att lämna anbud. 1.0 Prisfråga Bengtsfors.

Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud. Att lämna anbud. 1.0 Prisfråga Bengtsfors. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Diarie UH-2016-23 Namn Företagshälsovård Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Möbler och inredning till två nybyggda förskolor i Nässjö

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Möbler och inredning till två nybyggda förskolor i Nässjö Nässjö kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Möbler och inredning till två nybyggda förskolor i Nässjö Diarie 029-2013 Upphandlare Caroline

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner Diarie 13002 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

1.0 Segment 1 Skrivare, minimum 20 sidor/min, svart/vit

1.0 Segment 1 Skrivare, minimum 20 sidor/min, svart/vit Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner Diarie 13002 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Korttidshyra fordon Diarie 12025 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Inkomna anbud skall presenteras i Uddevalla 25 maj 2015. Vid presentationen kommer upphandlingsgruppen bedöma anbuden, se bedömning nedan.

Inkomna anbud skall presenteras i Uddevalla 25 maj 2015. Vid presentationen kommer upphandlingsgruppen bedöma anbuden, se bedömning nedan. Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie INK-15-0002 Namn Digitala trygghetslarm - hel larmkedja Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Drivmedel stationstankning Säter

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Drivmedel stationstankning Säter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drivmedel stationstankning Säter Diarie GNU 2014/107 Upphandlare Karolina

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Multifunktionsmaskiner och serviceavtal

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Multifunktionsmaskiner och serviceavtal Domstolsverket Upphandling Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Multifunktionsmaskiner och serviceavtal Diarie 1549-2011 Ansvarig upphandlare Johan Grönkvist Detta

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Catering - måltider

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Catering - måltider Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Catering - måltider Diarie 241-729-12 Ansvarig upphandlare Jessica Forssen Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver Uppsala universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Autoklaver Diarie UH-2013-64 Upphandlare Liz Illerbrand Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster

Avtalsform. Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Nynäshamns kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Diarie Förnyad konkurrensutsättning med SUN 52/2014 rangordning Namn Reklambyråtjänster/kommunikatio nsbyråtjänster Upphandlare

Läs mer

1.0 Område - Borlänge. Avser Borlänge kommun, Borlänge Energi AB samt Falu-Borlänge regionen AB

1.0 Område - Borlänge. Avser Borlänge kommun, Borlänge Energi AB samt Falu-Borlänge regionen AB Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Bildskärms- och skyddglasögon Diarie UH-2013-519 Ansvarig upphandlare Ann-Kristin

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst Diarie SR 1332 Ansvarig upphandlare Catherine Finér Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Mätare

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Mätare Umeå Energi AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Mätare Diarie UE-2013-0435-560 Upphandlare Josefine Hallin Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Sveriges Radio evenemang 2015 Diarie SR1411 Upphandlare Kamrul Islam Detta dokument är en

Läs mer

1.0 Borlänge (Borlänge kommun - AB Borlänge Energi - AB Stora Tunabyggen)

1.0 Borlänge (Borlänge kommun - AB Borlänge Energi - AB Stora Tunabyggen) Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Däck, däckservice, förvaring för lätta och tunga fordon 2014 Diarie GNU

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 31 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Operationsbord

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Operationsbord Stockholms läns landsting Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operationsbord Diarie LS1210-1405 Upphandlare Gun Gustafsson Detta dokument är en

Läs mer

1.0 Utlåningsautomater, Larmbågar, RFID-plattor, Konverteringsutrustning

1.0 Utlåningsautomater, Larmbågar, RFID-plattor, Konverteringsutrustning Umeå Universitet Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn RFID- utlåningsautomater, larmbågar, plattor och etiketter Diarie 242-361-13 Ansvarig upphandlare

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Elbilar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Elbilar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fordon-Elbilar Diarie GNU 2013/187 Upphandlare Stefan Gehrke Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet Vellinge kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Service och tjänster inom pensionsområdet Diarie UH-2014-1 Upphandlare Viveca Iversen Detta

Läs mer

Observera att samtliga priser även ska innefatta den provision om 1 % som Mölndals stad årsvis fakturerar alla leverantörer.

Observera att samtliga priser även ska innefatta den provision om 1 % som Mölndals stad årsvis fakturerar alla leverantörer. Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Diarie 2014.481 Namn Digitala verktyg 1-1 för skolan Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

1.0 Strukturerad missbruksbehandling (alkohol och droger) i öppenvård, gruppbehandling med schemalagd tid flera dagar per vecka.

1.0 Strukturerad missbruksbehandling (alkohol och droger) i öppenvård, gruppbehandling med schemalagd tid flera dagar per vecka. Umeå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Öppenvård Diarie 13129 Upphandlare Josko Lorger Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

1.0 Priser till och från Sverige till och från de olika länderna

1.0 Priser till och från Sverige till och från de olika länderna Sveriges Radio AB Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Internationell flyttjänst Diarie SR1407 Upphandlare Catherine Finér Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

1.0 DRIFT OCH UNDERHÅLL AV GATU- OCH VÄGBELYSNING

1.0 DRIFT OCH UNDERHÅLL AV GATU- OCH VÄGBELYSNING Upphandlande myndighet Grums kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Drift och underhåll av gatu- och vägbelysning Diarie 11/GKS 0674 Ansvarig

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Sandningssand

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Sandningssand Upphandlande myndighet Sundsvalls kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Sandningssand Diarie UH-2012-9 Ansvarig upphandlare Melinda Andersson Detta

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia

Läs mer

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län Huddinge kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Diarie UH-2015-019 Namn Öppenvård, Dagbehandling m skola och Dagverksamhet för unga Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Personbilar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Personbilar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fordon-Personbilar Diarie GNU 2014/9 Upphandlare Stefan Gehrke Detta dokument

Läs mer

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger

3. Stöd vid riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger Förfrågningsunderlag 2012-05-31 Upphandlingsansvarig Solna Stad Upphandling Företagshälsovård Christina Kalnas 2012:28 Sista anbudsdag: 2012-07-03 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen Alingsås kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Driftsentreprenad av vårdboende Kaptenen Diarie 2014.010.720 Upphandlare Magnus Bernhardsson

Läs mer

1.0 Personlyftar. Pris anges i enlighet med Kravspecifikation

1.0 Personlyftar. Pris anges i enlighet med Kravspecifikation Sigtuna kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medicintekniska produkter Diarie UH-2013-421 Upphandlare Janna Hashim Detta dokument är en

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Livsmedel 2014 Dalslandskommunernas kommunalförbund Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Livsmedel 2014 Diarie INK-13-0001 Ansvarig upphandlare Katarina Gip Detta

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Transporter, färdiglagad mat 2012

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Transporter, färdiglagad mat 2012 Upphandlande myndighet Upphandlingscenter Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Transporter, färdiglagad mat 2012 Diarie UH-2011-25 Ansvarig upphandlare Ulf Sjöberg

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsa

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsa Örnsköldsvik Kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsa Diarie 14-035 f Upphandlare Arnold Eriksson Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder Landstinget i Värmland Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ambulanskläder Diarie UE/130025 Ansvarig upphandlare Adam Hedbom Detta dokument är en kopia

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Miljöbilar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Fordon-Miljöbilar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Fordon-Miljöbilar Diarie GNU 2014/13 Upphandlare Stefan Gehrke Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Umeå Kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Bilpool Diarie 12026 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Hantering av Farligt avfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Hantering av Farligt avfall Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Hantering av Farligt avfall Diarie TN 2013/ 349 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Avfallshämtning - hushåll

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Avfallshämtning - hushåll Sigtuna kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Avfallshämtning - hushåll Diarie UH-2012-294 Ansvarig upphandlare Glenn Hansson Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

1.0 Liten tvåhjulsdriven personbil (tjänstevikt understigande 1400 kg)

1.0 Liten tvåhjulsdriven personbil (tjänstevikt understigande 1400 kg) Lycksele kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat Avtalsform Rangordnat avtal Namn Leasingbilar Diarie UH-2012-38 Ansvarig upphandlare Eric Lundström Detta dokument är en kopia på upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Tvättjänst cirkulationsgods

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Tvättjänst cirkulationsgods Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Tvättjänst cirkulationsgods Diarie UH-2013-762 Upphandlare Louise Teinelund

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Mobila och fasta operatörstjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp. Namn Mobila och fasta operatörstjänster Domstolsverket Upphandling Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Mobila och fasta operatörstjänster Diarie 0524-2013 Ansvarig upphandlare Jenny Lilja

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Kemikalier till Ludvika kommuns VA-anläggningar

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp. Namn Kemikalier till Ludvika kommuns VA-anläggningar Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kemikalier till Ludvika kommuns VA-anläggningar Diarie UH-2013-625 Upphandlare

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift av återvinningscentraler inkl transporter & utrustning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift av återvinningscentraler inkl transporter & utrustning Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift av återvinningscentraler inkl transporter & utrustning Diarie TN 2013/350 Upphandlare Kenneth Lindrooth

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medier till folk- och skolbiblioteken i Värmland

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medier till folk- och skolbiblioteken i Värmland Karlstads inköpscentral Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Medier till folk- och skolbiblioteken i Värmland Diarie 9863-14 Upphandlare Jeanette

Läs mer

1.0 Parkmark: Pris skall anges i kronor per kvm för utförande av uppdrag enligt förfrågningsunderlaget med diarienr. 9823-13.

1.0 Parkmark: Pris skall anges i kronor per kvm för utförande av uppdrag enligt förfrågningsunderlaget med diarienr. 9823-13. Karlstads kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Gräsklippning Diarie 9823-13 Upphandlare Evelin Nilsson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.)

('Ja-rutan' måste kryssas i annars kommer man inte längre oavsett om svaret är ja eller nej.) Linköpings kommun samhällsbyggnad Diarie Skallkrav 1.0 Sekretess Krav 1.1 Ange om anbudsgivaren anser att sekretess råder för hela eller delar av anbudet, om ja ska man beskriva enligt AFB.55. Svaret på

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Upphandlande myndighet Landstinget i Värmland Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/110105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning

Avtalsform Rangordnat avtal. Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Rangordnat avtal Namn UL-Utvecklande ledarskap och UGL utbildning Diarie UH-2013-630 Upphandlare Pia Sundell Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015.

Alingsås kommun. 1.0 Grundläggande krav. 2.0 Krav på tjänsten. Krav 1.1. Krav 1.2. Krav 1.3. Krav 1.4. Krav 2.1. Skakrav Familjerådgivning (2015. Alingsås kommun Skakrav Diarie 2015.302 Namn Familjerådgivning Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Operatörstjänster Telefoni GGV Diarie 2014.016 Upphandlare Andreas Holmer Detta dokument är

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2. Utvärderingsbilaga

2. Utvärderingsbilaga Förfrågningsunderlag 2014-02-07 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad, Rinkeby-Kista Drift av bostäder enligt LSS, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning stadsdelsnämnd Christina Fagerström

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

2.0 Krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Upphandlingscenter Avtalsform Rangordnat avtal Namn Miljökonsulttjänster inom kemikalie- och avfallsområdet Diarie UH-2013-261 Upphandlare Nina Svensson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service Upphandlande myndighet Värnamo kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Kaffe, vatten och varuautomater inklusive service Diarie UH-2011-60 Ansvarig

Läs mer

4.0 Kvalificeringskrav, Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet

4.0 Kvalificeringskrav, Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet Upphandlingscenter Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städ Rydsområdet Diarie UH-2013-381 Upphandlare Mona Lindberg Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Omsorgsmöbler

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Omsorgsmöbler Upphandlande myndighet Sigtuna kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Omsorgsmöbler Diarie UH-2011-145 Ansvarig upphandlare Annika Arvidsson Detta dokument är

Läs mer

3 Kravspecifikation Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

3 Kravspecifikation Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 3 Kravspecifikation 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND 4 2. EFTERFRÅGADE TJÄNSTER 4 2.1 Medicinska tjänster 4 2.2 Företagsläkare 5 2.3 Psykosocialt

Läs mer

1.0 Arkitekt avseende förskola, grundskola, kontor och bostäder mm

1.0 Arkitekt avseende förskola, grundskola, kontor och bostäder mm Sigtuna kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Gestaltande konsulter Diarie UH-2012-83 Ansvarig upphandlare Susanne Eriksson Detta dokument är en kopia

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

4. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag Omfattning Jönköpings kommun

4. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag Omfattning Jönköpings kommun Förfrågningsunderlag 2011-09-26 Upphandlingsansvarig Upphandling Jönköpings kommun Rehabilteringstjänster med inriktning beroendeproblematik för anställda i Jönköpings kommun Iqbal Musaji 11/64 Sista anbudsdag:

Läs mer

1.0 Typkonfiguration 1 Installationstjänster omfattande Tele och Data.

1.0 Typkonfiguration 1 Installationstjänster omfattande Tele och Data. Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Diarie Rangordnat avtal SR1301 Namn Ansvarig upphandlare Installationstjänster: Tele och data Göran Broberg samt radio-/tv-teknik.

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

2.0 Krav på leverantören - OBS! Endast efterfrågade bilagor ska bifogas anbudet

2.0 Krav på leverantören - OBS! Endast efterfrågade bilagor ska bifogas anbudet Karlstads kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Företagshälsovård Diarie 9843-13 Upphandlare Carina Levin Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

SN G2 Kravspecifikation. Krav nummer Skall-kravet är uppfyllt

SN G2 Kravspecifikation. Krav nummer Skall-kravet är uppfyllt Stödtjänster till företagshälsovården G2 Kravspecifikation avseende alkohol- och drogproblematik Inköp Kjell-Arne Engström SN 49-202 202-05-08 Öppenvårdsbehandling Beskrivning av verksamheten Anbudsgivaren

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun

SOLLENTUNA KOMMUN. Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN Upphandlingsprotokoll och tilldelningsbeslut 2013-05-27 Upphandlande organisation Sollentuna kommun Fredrik Söderlind Upphandling Upphandling avseende ramavtal gällande installation av

Läs mer

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis KRAV PÅ ANBUD Uppgifter som anbudet skall innehålla (1) Formella grundkrav (2) Samt grunder för uteslutning Bevis (3) för den formella prövningen Kvalificeringskrav (4) Övriga kvalificeringskrav som ställs

Läs mer

Anbudsgivare uppmärksammas på att volymerna kan komma att förändras under avtalsperioden.

Anbudsgivare uppmärksammas på att volymerna kan komma att förändras under avtalsperioden. Inköpssamverkan Motala Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Diarie UH-2014-159 Namn Fällningskemikalier Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär. Utvärderingsformuläret

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Present- och profilprodukter

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Present- och profilprodukter Vetlanda kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Present- och profilprodukter Diarie UH-2013-461 Upphandlare Ulrika Bergenblad Detta dokument

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Utrustning gymnastik- och idrottutrustning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Utrustning gymnastik- och idrottutrustning Huddinge kommun Utvärdering Lägsta pris Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Utrustning gymnastik- och idrottutrustning Diarie UH-2013-024 Upphandlare Katarina Svärdgren Detta dokument

Läs mer

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/

Nacka kommun. 1.0 Krav på anbudsgivaren. Introduktion. Krav 1.1. Skallkrav Juridiska tjänster (KFKS 2014/ ) Diarie KFKS 2014/ Nacka kommun Skallkrav Diarie KFKS 2014/892-055 Namn Juridiska tjänster Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom

Läs mer