Referat från styrelsemöte den januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från styrelsemöte den 14-15 januari 2011"

Transkript

1 Referat från styrelsemöte den januari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande (deltog på distans) Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Inger Raaby, suppleant Daniel Hedin, suppleant Ludvig Johansson, personalrepresentant, suppleant Marie Gillberg, personalrepresentant, suppleant Karin Nordström, stf VD och protokollförare Adjungeringar Bankchef Magnus Frank adjungerades till delar av mötet. VD-rapport Nya låneberäkningen Administrationen arbetar för fullt med den nya låneberäkningen. Lanseringen av betalningar på Internetbanken är genomförd och antalet användare ökar i en lagom takt. Många nya delar i banksystemet ska i produktion tillsammans med den nya beräkningen. Allt är dock inte med från början, utan sätts successivt i produktion efter testning under kommande 2-3 månader. Prognos gällande resultatet för helåret 2010 Det budgeterade resultat för 2010 är på kronor. Prognosen visar att vi får ett resultat som är betydligt bättre. Nyutlåningen Vi landar i linje med budget för helåret 2010 och ligger på ungefär samma beviljningsgrad som tidigare år. Snittlånet har ökat något till ett normalläge, runt kr. Rapport från klagomålsansvarig Bankchefen är klagomålsansvarig och rapporterar årligen till styrelsen om de ärenden som har hanterats. Under 2010 har klagomålsansvarig hanterat 11 klagomål hade vi 12 st. Samtliga ärenden har fått ett svar med förklaring eller rättelse. Samtliga ärenden ses också över för att eventuellt justera våra rutiner och regler. Penningtvätt Under 2009 skärptes kraven på bankernas kontroll av penningtvätt och terroristfinansiering och vi lägger mer och mer tid på att uppfylla de krav som ställs på oss. Från januari 2010 sker ett penningtvättsmöte månadsvis där månadens arbete kring penningtvätt sammanfattas. Arbetet mot penningtvätt ska årligen eller vid behov rapporteras till styrelsen.

2 Riksevenemang Det var rekord i antal deltagare och antal unga vid JAK-skolan i november och nästa JAKskola i februari är snart fullbokad. Av misstag fanns inte texten om krav på grundkurs med i annonsen och många har velat anmäla sig utan att ha gått en grundkurs. De är nu på jakt efter grundkurser och därför har trycket på lokalavdelningarna ökat och nya kursledare engagerats. Internationellt West Africa Green Network bjöd in till 1st Conference about African Initiative For Interest Free Banking (JAK Africa) i november. Planen var att samla olika intressenter kring räntefria banker i Västafrika, både för att utveckla samarbetet och för att lära sig mer om hur JAK jobbar i Sverige. Deltagarna kom från Ghana, Elfenbenskusten, Benin, Nigeria, Togo, Burkina Faso och Sverige (Anders Hällbom från Uppsala). Anders Hällboms rapport från mötet finns på hemsidan. Den västafrikanska gruppen planerar att komma till Sverige i mars. I nästa vecka (vecka 3) kommer besök från Nederländerna till Skövdekontoret. Nyckeltal Det var något färre medlemmar som uteslöts än förra året. Det totala antalet medlemmar vid årsskiftet efter uteslutning, är stycken, dvs en ökning med totalt 140 medlemmar. Nyutlåningen ökade mot slutet av året och förtidsinlösen ligger lite under det normala. November brukar vara en extremt hög månad, men inte i år. Det kan bero på att vi nu har låneinsatsutbetalningar två gånger per år. Vi har fortfarande mycket stor likviditet och behöver arbeta med att öka nyutlåningen. Prognoserna visar på en fortsatt hög likviditet. Under året kommer vi att arbeta för att få bättre prognoser för vår betalningsberedskap. Fråga ställdes hur det ser ut med mängden obetalda krediter. Svaret blev att det ser bra ut och att vi under året får vi ett plus vad gäller nedskrivningar, dvs att vi återför mer än vad vi avsätter i nya reserveringar. Hantering av obetalda krediter Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Regler för hantering av obetalda krediter finns i Kreditinstruktionen, i VD:s anvisningar och i rutinbeskrivningen. I rapporten till styrelsen beskrivs en sammanfattning av hanteringen utifrån reglerna och en grafisk beskrivning av rutinen, med uppdelning efter aktivitet hos JAK respektive aktivitet hos företaget Lindorff. Fråga ställdes kring hur mycket av de krediter som sägs upp som betalas tillbaka. Svar på detta kommer vid ett senare tillfälle. Vi betalar en avgift till Lindorff för deras arbete. När vi säger upp krediter, räknar vi med att vi inte får in mer. Då övergår det till Lindorff och bedömningen är då att det är liten chans att det blir betalning. De pengar som då ändå betalas delas lika mellan JAK och Lindorff. Vad gäller obetalda krediter är det nu färre påminnelser, färre som går till inkasso och färre reserveringar. Det är lagstadgat hur inkassobolagens verksamhet ska se ut och mycket standardiserat. Frågan återkommer vid ett kommande möte. Koefficienter för sparlånesystemet Bankchef Magnus Frank föredrog ärendet. Inga förändringar har skett sedan föregående möte, förutom att Transaktionskontot är infört sedan måndagen den 10 januari. Styrelsen beslutade att behålla samtliga koefficienter oförändrade.

3 Demokratiuppdraget Jonas Löhnn föredrog ärendet. Stämman 2009 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att till stämman 2010 lägga fram ett konkret förslag på ett nytt system för beslutsfattande i enlighet med ovanstående inriktningar, samt att styrelsen uppmuntrar tidigare inlämning av motioner samt att styrelsens yttrande också kommer tidigare. Vi yrkar även på en publicering av både motioner och styrelsens yttrande så snart detta är möjligt. Vid stämman 2010 fick styrelsen fortsatt mandat att arbeta med frågan. Ett antal punkter har nu tagits fram som grund för en uppdelning av arbetet med uppdraget, där det ska finnas någon eller några ansvariga samt en tidsplan för varje del. Vad styrelsen i övrigt behöver göra är att ta fram en redogörelse för det arbete som har gjorts under året. En övergripande tidsplan som skulle vara realistisk är ett första stämmobeslut 2012, ett andra 2013 och skarpt läge Styrelsen gick igenom förslaget till uppdelning och infogade ansvarig person samt tidsplan för respektive område. 1. Övergripande ansvarig för det fortsatta arbetet och ett genomförande Ansvaret bör ligga hos någon i styrelsen. Det bör inte vara en tjänsteman eftersom det handlar om demokratifrågor. Olika förslag framfördes. Ansvarig: Jonas Löhnn föreslogs bli projektledare för projektet. Beskrivning: I rollen ingår att hålla ihop projektet, men inte att vara beställare. Beställare är styrelsen och i förlängningen stämman. Övergripande tidsplan: Söka externa medel för att implementera vårt nya medbestämmandesystem Det finns bland våra medlemmar personer som har stor erfarenhet både av att hitta pengar och att söka. Förslag på olika personer framfördes. Ansvarig: Daniel Hedin föreslogs till ansvarig för att leta reda på källor att söka pengar från, samt att med hjälp av medlemmar se till att medel blir sökta. Övergripande tidsplan: Omedelbar start 3. Påbörja distansberedningsarbetet genom att ta upp kommande stämmoärenden på möten i LA. Ansvarig: Ett uppdrag bör ges till VD/IMS om att uppmuntra LA att arbeta med stämmoärenden lokalt. Övergripande tidsplan: Detta arbete kan inledas så snart som möjligt. 4. Formulera tidsplanen (årscykel) för ärenden och börja använda G&G enligt den. Ansvarig: Jonas Löhnn föreslås ansvara för årscykeln. Delen som handlar om att använda infobilagan i G&G måste synkas med G&G. Lotta Friberg ansvarar för detta i kontakt med redaktören för G&G. Systemet bör testas med exempelvis en motion. Övergripande tidsplan: Stadge- och juridikgrupp med ideella och anställda tar fram erforderliga förslag på stadgeändringar för att kunna sätta igång demokratisystemet i skarpt läge. Det som behöver finnas i stadgarna är det som direkt påverkar den fysiska stämman, inte det som sker dessförinnan. Inför stämman kan vi lägga upp processen som vi

4 önskar. Vi kommer att behöva reglera systemet med fullmakter i stadgarna, liksom hur vi hanterar själva stämmotillfället. Ansvarig: VD Övergripande tidsplan: Klart inför stämman Teknikgrupp med ideella och anställda skapar möjligheten att använda Internet och bankinloggning för debatt- och beslutsförfarandet, för enskilda medlemmar och ombud. Idealet vore att en separat grupp börjar ta fram system för hantering av detta och att VD sedan ansvarar för inloggningen. Jonas Löhnn har tillsammans med sin son börjat titta på det och Per Almgrens Excelblad finns som utgångspunkt för kvalitetsmetoden. Ansvarig: Daniel Hedin Övergripande tidsplan: Genomföra vägledande (ej beslutande) provomröstningar i stämmo- och andra ärenden på Internet, vilka meddelas till årsstämma. Ansvarig: Styrelsen Övergripande tidsplan: (delmål till stämman 2012) 8. Prova ombudsförfarandet, för de vägledande distansomröstningarna. Ansvarig: Styrelsen Övergripande tidsplan: (delmål till stämman 2013) 9. Beslut om stadgeändringar i två steg. Ansvarig: Styrelsen Övergripande tidsplan: (delmål till stämman 2013) 10. Beslut om att gå över till nya demokratisystemet. Ansvarig: Styrelsen Övergripande tidsplan: Klart inför stämman 2013 JAKs räntedefinition Jonas Löhnn föredrog ärendet. Stämman 2010 beslutade att uppdra åt styrelsen att, genom en process som inkluderar medlemmarna, inför stämman 2011 ta fram en definition av ränta. En remiss skickades till lokalavdelningarna under hösten och ett seminarium om räntedefinition hölls vid JAK-skolan i november. Nästa steg är att konkretisera hur förslaget till definition ska se ut. I underlaget har ett förslag på text till Reglementet presenterats. Betoningen ligger snarare på att förklara vad vi menar med räntefri än att vara en definition av ränta. Ett förslag till beslut ska tas fram till februarimötet. En möjlighet är att inte föreslå årets stämma att fastställa definitionen, utan se det som ett tillfälle att diskutera den vidare. Styrelsen diskuterade förslaget till formulering. Ärendet återkommer vid nästa möte för beslut om underlag till stämman.

5 Ansvarig utlåning Karin Nordström föredrog ärendet. Stämman 2010 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utreda vad det skulle innebära, praktiskt och resursmässigt, att ställa etiska krav på juridiska personer, samt att ta fram förslag till andra lösningar för att stärka vår etiska profil. Ärendet har behandlats i styrelsen under hösten, genom ett uppdrag till VD och parallellt uppdrag till en arbetsgrupp. Dessa rapporterade till styrelsens novembermöte. Till detta möte presenteras ett förslag på inriktning för det fortsatta arbetet. Synpunkt framfördes att vi bör ändra benämningen negativa kriterier till generella kriterier där det inte ligger lika stor laddning. Detta har en stor potential när det gäller att profilera oss som en etisk bank. Vi hänvisar till etiken som den beskrivs i reglementet, men det finns också formuleringar bland instruktionerna gällande etik som kan lyftas in. Vad gäller stämmans första att-sats bör vi förtydliga att det är en bedömning att en mer omfattande certifiering skulle innebära alltför mycket arbete. Styrelsen beslutade att uppdra åt VD: att ta fram förslag på hur en självsanerande certifiering på hemsidan, byggd på etiska frågställningar och negativa (generella) kriterier, kan utformas, att arbeta vidare med att profilera produkten Stödspar och i det arbetet även lyfta fram dess funktion som målinriktat sparande, samt att en plan för arbetet med Stödspar återrapporteras till styrelsen under våren. Styrelsen beslutade vidare att hålla i ett pass på JAK-skolan kring negativa (generella) kriterier och centrala etiska frågeställningar Utvärdera medlemsstrategin Stämman 2010 beslöt att uppdra till styrelsen att undersöka VARFÖR medlemmar väljer att inte längre vara aktiva och rapporterar resultatet till stämman, samt att utvärdera medlemsstrategin efter att en översyn har gjorts av systemet med, kriterierna för och funktionen av kodningen av aktiva medlemmar. En arbetsgrupp har jobbat med frågan som sedan diskuterades vid decembermötet. Styrelsen beslutade att uppdra åt VD att ändra benämningen aktiva till ett lämpligare samlingsbegrepp, exempelvis ideella resurspersoner, att införa en rutin för att undersöka varför medlemmar väljer att inte längre finnas med i registret över ideella resurspersoner, att omstrukturera medlemsstrategin så att den stämmer överens med JAKs övriga strategier, samt att återkomma med förslag på ytterligare nyckeltal som visar hur väl vi lyckas med att uppnå de mål och ambitioner som uttrycks i medlemsstrategin Småföretagandefrämjande åtgärder Föreningsstämman 2010 beslöt att anse motionen om småföretagandefrämjande åtgärder vara besvarad, med tillägget att ge styrelsen i uppdrag att rapportera om arbetet med småföretagandefrämjande åtgärder till stämman I underlaget presenterades ett utkast till rapport till stämman. Fråga ställdes om status på kontokredit. Svaret blev att vi har fullt fram till våren och sommaren, behov av återhämtning och planering och sedan arbete med autogiro till annan bank. Därefter kommer kontokredit och mikrolån och vi landar sannolikt i slutet av det här året eller möjligen början av Synpunkt framfördes vidare om att det vore bra att på nytt registrera enskilda firmor. Idag framgår det inte hur mycket företagare vi har. Att vi inte gör

6 det beror på att en enskild firma rent definitionsmässigt inte är en juridisk person. Det är önskvärt för att få med det i statistiken. Ärendet återkommer vid februarimötet för beslut. Nya regler för hantering av likviditetsrisker VD föredrog ärendet. I underlaget till mötet finns en genomgång av det banken behöver ta fram och fastställa för att uppfylla de nya likviditetsriskreglerna. Ärendet kommer upp för diskussion i styrelsen nu, med ambitionen att i februari kunna fastställa följande dokument gällande likviditetsrisker: o risktolerans gällande likviditetsrisker, o finansierings- och likviditetsstrategi, o riktlinjer gällande likviditetsrisker, o instruktioner gällande likviditetsrisker, o förslag till hantering av oberoende granskning och riskkontroll, o nyckeltal, stresstester och planer Finansinspektionen definierar likviditetsrisk enligt följande: Risken för att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Styrelsen diskuterade ärendet. Regelverket ställer krav på att vi ska ha ett antal styrande dokument och regler för likviditetshantering (enligt ovan). Vi vill ha en låg risk i banken och behöver tydliggöra vad detta får för konsekvenser i termer av gränsvärden. På kort sikt handlar det om likviditetsnivåer, andelen bundet sparande osv, samt dokumenterade handlingsplaner vid likviditetsbrist. Nivåerna kan justeras efterhand. Vad gäller finansierings- och likviditetsstrategi klargör den hur vi arbetar idag och utgår från de beslut som styrelsen har fattat kring kapitalplanering. I bankens långsiktiga plan för framtida finansiering ska det finnas ett tillräckligt antal sätt att finansiera den verksamhet som ska bedrivas. Dessa ska också vara väl anpassade efter verksamhetens art. Diskussion uppstod kring hur vi ser på inflationssäkring och olika åsikter framfördes kring detta. I förslagen till riktlinjer och instruktioner finns ett antal gränsvärden för att säkra en betryggande likviditet och betalningsberedskap, samt vilka instanser som ska aktiveras i krissituationer. Här ingår också stresstester. Vad gäller granskning och kontroll kan dessa införlivas i den granskning och kontroll som idag utförs av internrevisorn respektive funktionen för riskkontroll. Ärendet återkommer för beslut i februari. Utlåningshöjande åtgärder Banken har behov av att öka intäkterna för att klara av den planerade verksamheten på sikt och minska den balanserade posten i bokslutet, d v s öka det egna kapitalet. En av de viktigaste inkomstkällorna för banken är utlåningen. För att få tillräckligt med intäkter för att upprätthålla verksamheten och samtidigt bygga upp det egna kapitalet bör vi låna ut 200 miljoner kronor under 2011 och därefter öka nyutlåningen med 5-10 % per år lånade vi ut 170 miljoner, vilket är allt vi har kunnat inom gällande regelverk. I underlaget är tre alternativ listade, vilka ökar utlåningen utan att ta alltför stora risker. En fjärde metod är att höja gränsen för hur mycket vi kan låna ut till en enskild medlem (intressegrupp). Idag har vi en gräns om 10 % av det egna kapitalet. Förslagen är därmed att:

7 1) Öka belåningsgraden för fastigheter och bostadsrätter från 75 % till 85 % av bostadens värde 2) Höja blancoexponeringen från 25 till 45 miljoner kronor 3) Införa kontokredit eller Minilån, samt 4) Öka gränsen för hur mycket vi kan låna ut till en enskild medlem eller intressegrupp. Styrelsen diskuterade ärendet. Förslagen är bra. Viss tveksamhet finns dock kring förslaget att öka gränsen för hur mycket vi kan låna ut till en enskild medlem/grupp. Fråga ställdes hur det ser ut med stödsparande till enskilda personer. Svaret blev att det är på gång. Vad som krävs är att hitta ett bättre stöd och mindre manuell hantering. Synpunkt framfördes att detta också kan vara en metod att få fram en variant på studielån. Synpunkt framfördes att eftersparandet är en stor trygghet för oss och gör att vi i praktiken har en mindre risk än andra banker med samma belåningsgrad etc. Synpunkt framfördes vidare att förslagen är bra och att det enda som kan kännas tveksamt är Minilånen, beroende på hur de utformas. Stödspar för enskilda känns också angeläget att kunna hantera via Internetbanken. Synpunkt framfördes att det inte finns någon oro i att höja blancoexponeringen. Det handlar också om medlemsnytta för våra medlemmar. Att höja till 45 miljoner innebär fortfarande endast 5-6 % av lånestocken. Vad gäller Minilån och framförallt kontokredit är det önskemål som finns hos medlemmar. Skillnaden är främst löptiden som är längre för kontokredit. Fråga ställdes hur mycket större risken är med blancolån? Svaret blev att vi har små förluster på blancolån, men vi har också varit försiktiga och tillåter inte betalningsanmärkningar. Synpunkt framfördes vidare om att detta kan förändras vid en allmän nedgång i ekonomin, då risken ökar för banken med blancolån jämfört med lån mot säkerhet. Synpunkt framfördes att det är större risk med stora enskilda krediter än många små blancolån. Eftersparandet gör att vi har störst risker på de nytagna lånen särskilt när vi går in i lågkonjunktur. Fråga ställdes om vi med en högre nivå kan arbeta bort kön. Svaret blev att vi inte kan betala ut allt samtidigt, men får vi bort kön innebär det att medlemmar kan komplettera med blanco. Kön kommer troligen att växa på nytt efterhand. Vi kan genom fler blancolån erbjuda en attraktiv produkt som i princip innebär möjlighet till topplån som är billiga. Kombinationen 85 % och blanco är också jämförbart med andra banker så det blir enklare för medlemmar att jämföra. Nedskrivningar Styrelsen beslutade att inte avsätta några nya reserverade krediter till bokslutet , samt att den totala nedskrivningen därmed blir tkr. JAKs bankstrategi Styrelsen diskuterade förslaget till bankstrategi. Styrelsen beslutade att fastställa JAKs bankstrategi med kreditstrategi efter justeringar, samt att till bankstrategin bilägga likviditets- och finansieringsstrategin så snart denna är fastställd. JAKs riktlinjer Regler för styrning och ledning tydliggörs i bankens riktlinjer, i den inledande delen om föreningens ledningsorgan. Här framgår också att ledningsgruppen inte är ett beslutande organ. Synpunkt framfördes om att det i riktlinjer för ersättningar för förtroendevalda och anställda är rimligt att lägga till en del angående principer för lönesättning enligt diskussion vid senare punkt. Vad gäller riktlinjer om miljö är det bra att detta finns i riktlinjerna även om

8 det till stor del handlar om administrativa frågor. Synpunkt framfördes vidare om att det inte bör stå vi, utan JAK Medlemsbank, särskilt om vi vill visa upp det utåt eller använda det för certifiering framöver. Flera områden skulle kunna specificeras ytterligare. Synpunkt framfördes om att vår etik uttrycks i många delar och egentligen ligger på en metanivå över riktlinjer för miljö, jämställdhet, mångfald osv, som ju handlar om etiska ställningstaganden. Detta är något som bör diskuteras vidare under året. I avsnittet om marknadsföring bör läggas till en hänvisning till kommunikationsstrategin. Synpunkt framfördes om att det bör finnas formuleringar om marknadsföring som inte bara handlar om folkbildningsverksamheten. Vidare finns behov av att arbeta vidare med våra strategier och riktlinjer och tydliggöra förhållandet mellan dem samt att de hänger ihop och täcker in alla relevanta delar. Riktlinjen för länkning och samarbete behöver också uppdateras. Riktlinjerna för IKU ser bra ut i nuläget. Vad gäller G&G är riktlinjen oförändrad, men kan behöva uppdateras efter fortsatt diskussion i styrelsen. Ärendet kommer tillbaka för diskussion under året. Styrelsen beslutade att fastställa JAKs riktlinjer efter justeringar. JAKs instruktioner Instruktionen till VD ska omarbetas efter utvärdering av VD:s arbete. Instruktionen till stf VD fastställdes i november och instruktionen till AU i september. Vad gäller instruktionen till internrevisorn framfördes synpunkt om att likviditetsrisker bör granskas som första prioritet, kapitaltäckningsrisker som andra, operativa som tredje och ledningsprocessen som fjärde prioritet. Synpunkt framfördes vidare om att instruktionen bör vara mer generellt hållen och att det bör upprättas ett särskilt dokument; uppdragsbeskrivning eller liknande, till internrevisorn vid sidan av instruktionen, vilken uppdateras årligen. I denna bör prioriteringsordningen finnas med, medan instruktionen är mer generellt hållen. Detta ärende återkommer till nästa möte och i detta bör ingå hur arbetet ska rapporteras. Det är viktigt att instruktioner och riktlinjer behandlas åtminstone vid ett tillfälle under året innan de fastställs i januari, så att det blir en verklig styrning från styrelsens sida. Vad gäller Orsastyrelsen är instruktionen uppdaterad så att den bättre ska beskriva hur lokalstyrelsen arbetar idag. I den lokala styrelsen finns olika åsikter kring hur det bör se ut och om det borde vara en högre grad av lokal kreditgivning generellt i JAK. Frågan är stor och hänger samman med föreningsstrategin. För att styrelsen ska kunna behandla den större frågan om Orsastyrelsens roll bör styrelsen träffa dem, exempelvis förlägga ett styrelsemöte i Orsa framöver. Tills vidare är förslaget till justerad instruktion bra. Vad gäller instruktionen gällande regelefterlevnad föreslås inga ändringar. Instruktionen för nyckeltal kommer att uppdateras så småningom efter att nyckeltalen har utvecklats i arbetet med styrkort. Styrelsen beslutade att fastställa JAKs instruktioner efter justeringar. Lönesättning i JAK Ordförande föredrog ärendet. Styrelsen har under hösten mottagit två brev rörande löner och lönesättning i JAK, ett från den lokala fackklubben Björklövet och ett från Etikrådet. Ordförande har kontaktat Etikrådet för en specificering av deras frågeställning, men inte fått svar ännu. Frågan är om och i så fall vad styrelsen vill styra vad gäller lönesättning. Bör det i riktlinjen om ersättningar ingå en övergripande skrivning kring ramar för löner?

9 Synpunkt framfördes om att detta i grunden är en VD-fråga. Däremot kan styrelsen lägga sig i principfrågor, som exempelvis lönespann eller om vi har synpunkter på hur vi bör förhålla oss till omvärlden. Om vi ska skriva in något i en riktlinje bör vi undersöka och låta oss inspireras av andra, ta fram mer information och ha en förutsättningslös diskussion. Därefter bedöma på vilken nivå detta bör landa. Det finns inget hinder för att sätta en övergripande riktlinje kring löner. Frågeställningen om rättvis lön från Etikrådet kan besvaras genom att den internt mellan anställda ska upplevas som rättvis. Det är det viktiga vad gäller lönesättning i JAK. Däremot är vi relativt ointresserade av att jämföra oss med andra banker. Vi kan i stor utsträckning avstå från att jämföra oss med andra vad gäller rättvisa. Principiellt vore det intressant att jämföra oss med andra organisationer i omvärlden. Till facket bör svaret vara att vi inte bara är intresserade av att titta på andra finansieringsinstitut, utan också andra idébaserade organisationer, syskonorganisationer. Riktlinjerna kan handla om att vi ska ha KFO istället för BAO för att vi känner oss närmare det kooperativa än banksfären, att det ska finnas ett rimligt spann, att vi ska minska spannet genom att omfördela efter procentpåslag. Såväl Etikrådet som facket bör få ett svar nu och gärna samtidigt bolla tillbaka frågan om de anser att det bör vara på ett särskilt sätt. Vi bör i svaren ange hur vi har tänkt arbeta vidare med frågan. Ärendet återkommer så småningom. Förvaltningsberättelsen 2010 Årsredovisningen skrivs under i sin helhet av styrelsens ledamöter vid mötet den 18 februari. I underlaget till detta styrelsemöte finns förslag på inriktning i förvaltningsberättelsen. Styrelsen diskuterade ärendet och olika förslag till innehåll i förvaltningsberättelsen framfördes.

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011

Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Referat från styrelsemöte den 10 september 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013

Styrelsereferat 17-18 oktober 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014

Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Referat från styrelsemöte den 16-17 oktober 2014 Budgetpresentation VD Sammy Almedal, IT-chef Johan Oppmark, medlemschef Ann-Marie Svensson samt bankchef Magnus Frank föredrog budgeten. Utgångspunkten

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014

Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 Referat från styrelsemöte den 6 december 2014 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Prognostiserade siffror per 31 oktober visar ett positivt resultat före kreditförluster om ca 158 tkr. Budgetuppföljning

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009

Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Referat från styrelsemöte den 23 oktober 2009 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Sten-Inge Kedbäck, ledamot Mårten Hermansson, ledamot Jonas Löhnn, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015

Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 Referat från styrelsemöte den 23 maj 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Kapitaltäckning Snart börjar den av Finansinspektionen (FI) aviserade kontracykliska kapitalbufferten att påverka

Läs mer

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08

Närvarande. Demokratiuppdraget. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-03-08 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albert Torres,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014

Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Referat från styrelsens möte 31 augusti 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Núria Albert Torres, ledamot Stephen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Styrelsereferat 23 november 2013

Styrelsereferat 23 november 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot Núria Albet Torres,

Läs mer

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande

Referat från styrelsens möte 14 juni 2014. Närvarande. VD-rapport. Styrelsereferat JAK Medlemsbank 2014-06-14. Lotta Friberg, ordförande Referat från styrelsens möte 14 juni 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian, ledamot

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015

Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Referat från styrelsemöte den 6-7 mars 2015 Årsredovisning 2014 Stf VD Karin Frejarö föredrog ärendet. Årsredovisningen inkl. förvaltningsberättelsen skrivs under i sin helhet av styrelsens ordinarie ledamöter

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014

Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Styrelsereferat från styrelsens möte 25 april 2014 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Ali Hamidian,

Läs mer

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1

Årsredovisning 2013. jak medlemsbank. Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Årsredovisning 2013 jak medlemsbank Årsredovisning 2013 JAK Medlemsbank Org nr 516401-9969 1 Det här är JAK Medlemsbank JAK är en räntefri medlemsbank, partipolitiskt och religiöst obunden, med 37 425

Läs mer

Styrelsereferat 2012:13

Styrelsereferat 2012:13 Styrelsereferat 2012:13 Tid: Lördag den 17 november 2012, kl 13:05-18:10 Plats: Axvall Folkhögskola Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johannes Kretschmer, styrelseledamot

Läs mer

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010

JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 JAK Medlemsbank Årsredovisning 2010 En droppe droppad i livets älv Har ingen kraft att flyta själv Det ställs ett krav på varenda droppe Hjälp till att hålla de andra oppe Tage Danielsson Foto: Omslag,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde 26-27 april 2008 1 Val av mötesordförande och två justeringsmän som tillika är rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kåre

Läs mer

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008

Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 År sr edovi sni ng JAKMedl emsbank 2008 JAK Årsredovisning JAK Medlemsbank 2008 Förvaltningsberättelse... 3 Fem år i sammandrag... 5 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Kassaflödesanalys... 12 Noter

Läs mer

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013

Ett LinTek för framtiden. En utredning genomförd av Niclas Söör och Therése Tholin 1 (37) Ett LinTek för framtiden 2012/2013 1 (37) 2 (37) Sammanfattning Detta är en utredning kring LinTeks organisation som en del av LinTeks verksamhetsplan under verksamhetsåret. Utredningen tillkom, bland annat, på grund av de stora förändringar

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens verksamhet 1 Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer