ÅRSREDOVISNING 1 JULI JUNI 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 1 JULI 2008-30 JUNI 2009"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 1 JULI JUNI 2009 Org nr:

2 För en enklare, smidigare, och roligare vardag. West International AB är sedan 1988 etablerad som en av de ledande distributörerna av teknisk utrustning till bank och detaljhandeln med tyngdpunkt på kassa- och informationsterminaler, kortläsare, skrivare och skanners. Målet är att bli en ledande leverantör av lösningar för framtidens kassa- och betalsystem i Norden. 2

3 1

4 1988 Bolaget grundas i Uppsala under namnet AR Data AB av Göran Sparrdal och Stefan Ljungkvist Göran Sparrdal tillträder som VD för West International AB West skriver kontrakt med Banqit AB vilket ger Bolaget tillgång till deras internationella bankkanaler Bolaget etablerar sig på den Sydafrikanska marknaden genom samarbete med Bullion Software solutions Ltd Ny styrelse etableras i West International AB. Ny tillväxtplan fastslås I samband med ägarförändringar i Bolaget köper Radar Electronics AB en aktiemajoritet i West International AB 1999 Stora framgångar inom POS-marknaden medför att verksamheten inom PC och PC-komponenter avvecklas Digitalservice Spares & Repairs AB etableras av Bolaget tillsammans med REAB Data AB Digitalservice Spares & Repairs AB blir helägt dotterbolag till West International AB Listning av West International AB på First North Historik West International AB 2

5 AUG West tecknar distributionsavtal med IBM MAR West tecknar ramavtal med Erpato Europé AB APR Lansering av Webbshop JUN Order från Fujitsu Services AB om 1.5 MSEK 2008 DEC Order från HP Singapore om 2 MSEK 2009 MAR Order från Erpato Europé AB om 2 MSEK MAJ Service lyfts fram som eget produktområde JUN Order från Kista Galleria om 2.1 MSEK INNEHÅLL sid. Affärsidé och mål 4 VD har ordet 6 Verksamheten 8 Produktområden 10 Cash Terminals 12 Paystation Terminals 14 Bank Terminals 16 Service 18 Marknaden 22 Westaktien 25 Styrelsen 26 Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkning 33 Balansräkning 34 Kassaflödesanalys 36 Noter med redovisnings- 39 principer och bokslutskommentarer Revisionsberättelse 45 3

6 AFFÄRSIDÉ Och MÅL Affärsidé West International AB skall genom sin särskiljande kompetens och djupa kunnande om automatiserade betalningstransaktioner utveckla, marknadsföra och leverera lösningar för betalningssystem till systemintegratörer och distributörer. Lösningarna skall möjliggöra och effektivisera framtidens mer automatiserade betalningssystem. Mål West International AB skall bli en ledande leverantör av lösningar för framtidens kassa- & betalsystem i Norden. Målsättningen för tillväxten är cirka 30 40% med en rörelsemarginal på i genomsnitt minst 10 % per år under de närmaste åren. Strategi West International AB har idag en etablerad plattform för fortsatt tillväxt. Basen för fortsatt framgång är personalens kompetens och djupa kunnande om automatiserade betalningstransaktioner, samt väletablerade och mångåriga kundrelationer med systeintegratörerna. Strategin är att fortsätta erbjuda ledande komponenter och produkter från de bästa tillverkarna i världen och integrera dessa tillsammans med partners. West skall leverera mervärde till sina kunder genom sin kompetens att sälja, designa, utveckla och producera kundspecifika lösningar baserade på i hög grad standardkomponenter. Lösningarna ger ett högt mervärde för slutkunden och tillåter därmed West att ha goda marginaler i sin verksamhet. Tillväxten skall åstadkommas genom: Utökat produktutbud. West International AB skall växa med befintlig produktportfölj och genom lansering av nya produkter på befintliga och utvalda nya marknader. Historiskt sett har West försäljning till stor del bestått av andras produkter. En produktmix med högre andel egna produkter förväntas öka lönsamheten i West. Samtidigt ökar Wests innehåll i alla produkter genom ett större innehåll av egenutvecklad mjukvara, design av gränssnitt mellan man och maskin samt förpackning av delkomponenter till färdiga systemprodukter speciellt anpassade för olika slutkunder. Bolaget kommer att fokusera på smala nischer, korta serier, där kunderna är beredda att betala för mervärdet för konsumenten. De relativt små volymerna i dessa nischer gör att de allra största aktörerna avstår att konkurrera med annat än standardlösningar. Tydlig fokusering på olika affärsområden. West International AB har organiserat sin försäljning till fyra olika produktområden. De fyra produktområdena är Paystation Terminals, Cash Terminals, Bank Terminals och Service. Fokuseringen gör det också möjligt att göra ett ännu bättre arbete mot de systemintegratörer och samarbetspartners som Bolaget har byggt upp genom åren. Bland dessa märks namnkunniga IBM, CashGuard, Citibank, Absa Bank, Hewlett- Packard och Fujitsu. Via sitt eget nät av distributörer och systemintegratörer kommer West att kunna expandera inte bara på sina nuvarande marknader utan även internationellt världen över. Förstärkta samarbeten och förvärv av samarbetspartners. West International AB skall fortsätta att växa genom att via utvalda systemintegratörer, distributörer och samarbetspartners leverera och sälja hårdvarulösningar för automatiska betalningstransaktioner på en internationell marknad. West har hittills till största delen växt organiskt. Bolaget har idag, framförallt via sin nya styrelse, skapat en erfarenhetsbank om tillväxt även via strategiska samarbeten och förvärv. En mer systematisk bearbetning av marknaden tillsammans med partners och distributörer förväntas bidra till en ökad tillväxt. Primärt skall tillväxten ske organiskt, sekundärt via förvärv. Tillväxtstrategierna skall genomföras skyndsamt för att ta tillvara de affärsmöjligheter som idag existerar. 4

7 AffärsidÉ Bolaget skall genom sin särskiljande kompetens och djupa kunnande om automatiserade betalningstransaktioner utveckla, marknadsföra och leverera lösningar för betalningssystem till systemintegratörer och distributörer. MÅL West International AB skall bli en ledande leverantör av lösningar för framtidens kassa- och betalsystem i Norden. 5

8 VD HAR ORDET Göran Sparrdal Tänk er en boxare redo att äntra ringen med målet att erövra tungviktstiteln. Efter månader och år av omfattande träning och noggranna förberedelser har stunden äntligen kommit för honom att gå sitt livs match. Full av adrenalin, kämpaglöd och kontrollerad beslutsamhet väntar boxaren på att huvuddomaren skall slå i gonggongen. Han väntar och väntar, men ljudet från gonggongen dröjer Visst kan denna metafor verka något haltande men den ger ändå en bild av West International och vad det gångna verksamhetsåret har inneburit i form av förberedelser och konsolidering av marknadsposition samt den frustration som infunnit sig då försenad realisation av myndighetsföreskrifter haft en fördröjande inverkan på ett av West Internationals viktigaste marknadssegment, Cash Terminals. Riksdagens lagkrav på certifierade kassaregister vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning träder i kraft 1 januari Men beslutet togs redan i maj 2007 och sedan dess har vi arbetat mycket hårt för att verkligen kunna erbjuda certifierade kassaregister när väl listan publiceras. Men Skatteverkets lista dröjde och publicerades inte under hela det gångna verksamhetsåret vilket i sin tur ledde till att försäljning av dessa kassaregister inte kunde komma igång även om den lagstadgade deadlinen obönhörligt närmade sig. Så istället inriktade vi oss på förberedelser och konsolidering i form av investeringar förvissade om att vår position, när väl marknaden kommer igång, är mycket god. Verksamhetsåret inleddes därför med uppgradering av vårt befintliga affärssystem samt genomförandet av personalförändringar och omorganisation vilket var nödvändigt för att försäkra oss om att kunna hantera den ökade tillväxten på ett professionellt sätt. Dessutom gjordes stora investeringar i vår nya webbshop med avsikt att tillmötesgå det ökade kundbehovet och för att effektivisera säljprocessen. Parallellt med vårt investeringsarbete förändrades dock marknaden drastiskt på grund av det mycket bistra ekonomiska klimatet som drog in från väster under hösten Banker över hela världen skakades i sina grundvalar vilket ledde till att ett av West Internationals produktområden, Bank Terminals, upplevde en markant nedgång i försäljning. Bankerna måste dock snarast investera i ny utrustning då nödvändigheten av att säkerställa penningflödet är skriande i många länder och var det redan innan bankkrisen. Bankernas investeringsprocess har därför försenats men samtidigt skapas det ett uppdämt behov som måste tillfredsställas förr eller senare. På en marknad som bankmarknaden där investeringsstopp i stort sätt råder accentueras istället behovet av service och support. Vi har alltid varit angelägna om att ge våra kunder god service men under det gångna verksamhetsåret har vi utfört förändringsarbete gällande både servicerutiner och supportavtal för att maximera kundnyttan. Bolaget har även lyft upp Service som ett eget produktområde för att ytterligare poängtera hur viktigt det är med välutvecklat kundstöd, inte minst under lågkonjunktur. Vidare har hopslagning skett av två närliggande produktområden. Transaction Terminals sorterar nu under Paystation Terminals, detta för att förenkla produktstrukturen samt berika produktområdet Paystation Terminals vilket har varit mycket framgångsrikt det gångna året. Från att ha varit ett nytt produktområde som vi visserligen hade stora förhoppningar på men som inte påverkat Bolagets omsättning nämnvärt utgör nu Paystation Terminals 20 % av vår sammanlagda omsättning. Vi har nu möjligheten att berika detta produktområde med ytterligare tjänster utöver räkningsbetalning, tjänster som är mycket efterfrågade då det gångna årets lågkonjunktur ställer krav på minskad personalbelastning. Detta är en trend som vi tagit fasta på, fler och fler tjänster automatiseras i butiksmiljön och där har Paystation Terminals en nyckelposition. Det gångna verksamhetsåret har alltså varit givande och spännande men också fyllt av nervositet och frustration. En frustration som dock har mildrats väsentligt. För ett par månader sedan ljöd nämligen gonggongen. Skatteverket publicerade i juli 2009 listan på certifierade kontrollenheter och etax, den kontrollenhet West International AB saluför, var en av få. Boxningsmatchen har äntligen inletts och vi går på knockout i första ronden. 6

9 Så istället inriktade vi oss på förberedelser och konsolidering i form av investeringar förvissade om att vår position, när väl marknaden kommer igång, är mycket god. 7

10 2008/2009 har varit ett spännande år där Bolagets nya produktområde, Paystation Terminals, har fått ordentligt fotfäste samtidigt som omsättningen inom Bank Terminals försämrats väsentligt till följd av den internationella finanskrisen. Samarbetsavtal tecknades med IBM gällande Anyplace kassasystem. Avtal slöts även med Erpato Europé AB under andra kvartalet vilket i sin tur ledde till stororder av Paystation-kiosker. Ytterligare beställningar under verksamhetsåret gjordes av Fujitsu Services AB samt Kista Galleri. verksamheten 2008/2009 Verksamhetsåret inleddes med att West International slöt ett Tier One distributionsavtal med IBM vilket innebar att Bolaget blev prioriterad samarbetspartner för systemet Anyplace. Avtalet var av stor vikt då Sveriges kassasystem står inför en generationsväxling eftersom över system måste bytas ut eller uppgraderas de närmaste åren. Anledningen är Skatteverkets nya redoviningsbestämmelser som får laga kraft den 1 januari I november publicerades årets första kvartalsrapport, den visade en försäljningsökning med 61.3 % jämfört med samma period föregående år. Fölande månad inkom en ny stororder från Hewlett Packard Singapore. Ordern gällde specialskrivare och värdet uppgick till 2 mkr. Specialskrivarna kommer att användas av OCBC Bank i Singapore och är av samma sort som West tidigare levererat till Fujitsu Services AB. Under andra kvartalet ökade försäljningen starkt inom Paystation Terminals och den totala försäljningen fortsatte att stiga. Den nya produkten Paystation Kiosk väckte intresse hos Erpato Europe AB vilka sedermera tecknade ett ramavtal med West. Ramavtalet omfattar försäljning av betalsystemen till detaljhandeln. Erpato gjorde en beställning för 2 mkr på de nya självbetjäningsstationerna. Paystation ersätter genom Kassagirot de tjänster som Svensk Kassaservice tidigare tillhandahöll. Förutom att betala sina räkningar i en Paystation Kiosk kan kunderna också använda tilläggstjänster som exempelvis köp av ljudböcker och laddning av telefonkort. med samma period föregående år. Delårsrapporten för perioden juli till mars visade dock att bolaget ökade sina marknadsandelar på en försvagad marknad. Under det fjärde kvartalet lanserade West International AB sin nya webbshop för att ytterligare kunna tillfredställa kundernas behov samt underlätta orderförfarandet. I juni fick Bolaget en beställning värd 1,5 mkr från Fujitsu Services AB. Ordern avsåg handscanners till detaljhandeln vilka ska användas i ett flertal länder. Det här var den första stora svenska ordern för den här typen av produkter och en order som öppnar upp för nya affärsmöjligheter runt om i världen. Också på hemmaplan säljer Bolagets system bra. Bolagets hårdvara i kombination med mjukvara från vår samarbetspartner ClickBase Corporation Sverige AB Touch- Guide och TouchNet har utvecklats under flera år. Kista Galleri lade en beställning på informationskiosker samt ett internt kommunikationssystem, ordervärdet uppgick till 2,1 mkr. För verksamhetsåret 2008/2009 redovisar Bolaget följande: - Nettoomsättning 62 mkr - Rörelseresultat 1,4 mkr - Bolagets aktiekurs har ökat med 13 % att jämföra med sektorindex First North IT som sjunkit med 43 %. Se Räkenskaper (sid. 29) för fullständig finansiell information. Tredje kvartalet blev omsättningsmässigt svagt i jämförelse med föregående år, mycket beroende på en avvaktande marknad. Försäljningen under detta kvartal innebar en minskning med 7.8 % jämfört 8

11 Inriktningen för verksamhetsåret 2009/2010 är att fortsätta arbetet enligt plan men med fokus på försäljningen av BMX etax. Bolagets siktar mot att nå det uppsatta verksamhetsmålet att bli ledande leverantör av lösningar för kassa- & betalsystem i Norden. Det innebär att Bolagets stabilitet och adaptiva egenskaper gagnar West International AB som aktör på en föränderlig marknad med stor tillväxtpotential. Ledande befattningshavare Göran Sparrdal / VD Född 1960, Grundare och delägare i West International AB sedan års branscherfarenhet. Arbetade innan på Ericsson som projektledare inom produktion av radar- och radiomobila enheter. Andreas Lindén / CFO Född Civ Ek. Har tidigare arbetat som ekonomichef och controller på New Store Europé AB, NetOnNet AB och Lindex AB. Anställdes på West International AB i januari Neil Coatsworth / Försäljningschef Född Arbetat inom detaljhandel i 19 år samt 4 år som polis i England. Började på West International AB 2004 inom logistik. Flyttade över till försäljning under 2007 och är försäljningschef sedan Magnus Hård / Inköpschef Född Ek Ing. Har tidigare arbetat som Supply Chain planner och logistikkoordinator på LG Electronics Nordic AB, logistiker på TV4 AB och har erfarenhet som konsult inom verkstad och industri. Anställdes på West i januari Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 25 augusti 2009 tecknade West International AB exklusivt utvecklingsavtal med BMC International Corporation. Avtalet är av yttersta vikt då BMC s fiskala kokntrollenhet etax blivit certifierad av SCC och uppfyller de lagkrav som träder i kraft 1 januari Omedelbart efter avtalet med BMC inkom order värd 1,2 MSEK gällande kontrollenheten etax från MICROS Fidelio Sweden AB. Den 15 september 2009 mottogs nya beställningar från ABSA Bank i Sydafrika till ett värde av 6,6 MSEK. Framtiden Bolaget förväntar sig framtida tillväxt inom samtliga produktområden. Tillväxten inom Paystation Terminals väntas fortsätta då produktområdet kontinuerligt berikas med nya tjänster samtidigt som marknaden breddas. Riksstadsbeslutet gällande Lagen om konkurrens på lika villkor i kontantbranschen träder i kraft 1 januari Lagkravet på certifierade kontrollenheter, däribland BMC etax, innebär att produktområdet Cash Terminals förväntas växa markant nästkommande verksamhetsår. Marknaden för Bank Terminals bör sakta men säkert komma igång igen efter bankkrisen under det gångna verksamhetsåret. Förväntningar finns på tydlig försäljningsökning då bankerna förr eller senare måste återinvestera för att kunna möta de nya säkerhetskraven gällande pengatransaktioner. 9

12 produktområden West International AB har en bred produktportfölj bestående av såväl egenutvecklade produkter som utvalda produkter från några av världens ledande underleverantörer. West levererar komponenter och delsystem med stort teknikinnehåll, hög kvalitet och med hög tillförlitlighet. Produktmixen tillsammans med hög servicegrad, kompetens, snabbhet, leveransprecision och effektiv logistik gör West unikt. Produkterna kan indelas i 4 olika produktområden. 10

13 CASH TERMINALS. Certifierade kontrollenheter. POS-utrustning. Kassasystem. Kvittoskrivare PAYSTATION TERMINALS. Intelligenta betalterminaler. Automatiska betalningsstationer. Fast Checkout-lines. Kiosklösningar. Kollektomater. Givomater BANK TERMINALS. Bankomater. Betalningsautomater. Bankboksskrivare. Bankboksscanners service. Support. Service center. Logistik. Drivrutiner och programvara 11

14 KONTROLLERAT Ny kassalag kräver certifierade kontrollenheter. West International AB levererar certifierade kontrollenheter. En spännande kombination 12

15 CASH TERMINALS Cash Terminals har länge varit ett av Wests viktigaste affärsområden, med flest unika kunder. Detta produktområde består av Point of Sale-produkter. West International AB har länge varit en av Skandinaviens ledande leverantörer inom PoS och saluför ett fullständigt sortiment, från små, trådlösa bärbara kortläsare till stora LCD-pekskärmar. Omsättningsandel intäkter: 29,1 mkr, 47% av total omsättning Bolagets primära målgrupp inom produktområdet Cash Terminals är butiker, restauranger och hotell. Eftersom West International AB är en erfaren aktör inom bankvärlden och de hårda krav på säkerhet som ställs där är utrustningen framtagen för att vara igång dygnet runt, årets alla dagar och dessutom har den en livslängd på minst sju år. Det har tidigare inte funnits lika högt ställda krav inom servicesektorn men då driftsäkerhet och längre öppettider är av vikt ökar också efterfrågan på stabila system. Området Cash Terminals är i en större förändringsfas i och med att riksdagens beslut att införa en ny kassalag. Lagen träder i kraft 1 januari West International AB har ett exklusivt avtal med japanska BMC som tillverkar kontrollenheten etax den ena av två som först certifierades för den svenska marknaden. Men det är inte bara på kontroll enheter som efterfrågan förväntas öka. Många gamla kassasystem klarar inte de nya säkerhetskraven och kommer därför att behöva bytas ut. Eftersom West leverar kompletta system uppstår det nya försäljningsmöjligheter för hela Cash Terminal-området. Paystation Terminals Service Bank Terminals Cash Terminals 13

16 SMART Paystationterminaler är trafikskapande för butikerna vilket leder till merförsäljning och ökat tjänsteutnyttjande. Dessutom sparar terminalen både tid och pengar för slutkonsumenten. 14

17 PAYSTATION TERMINALS Produktområdet utgörs av Bolagets egenproducerade intelligenta betalterminal, Paystationterminalen, samt ytterligare kiosklösningar som tidigare sorterade under Transaction Terminals. Transaction Terminals ingår numera i Paystation Terminals som erfarit en markant omsättningsökning det gångna verksamhetsåret. Den 1 januari 2008 avvecklades Svensk Kassaservice. Paystation är den enda produkten som besitter de funktioner som PTS kräver bland annat scanning och autobetalning av räkningar, uttagsavier och checkar. Paystation terminal är gjord för att placeras i miljöer där det rör sig mycket folk, t.ex. butiker och gallerior. Terminalen är flexibel och har tack vare variationsmöjligheterna etablerat sig på marknaden i flera olika modeller och kiosklösningar. KollektomatEN I samarbete med en mjukvarupartner och Swedbank har West utvecklat en betalterminal som möjliggör för kyrksamfund och organisationer att tryggt ta emot sina gåvor via kort. Organisationerna kan också kontrollera gåvorna som bokförs i Kollektomaten. Det finns cirka 5000 kyrkor i Sverige, hittills har vi placerat ut Kollektomater i ett 100-tal kyrkor. En mindre kyrklig variant av Kollektomaten heter Givomaten och används bland annat av Stockholms Stadsmission. Terminaler för försäljning av ljudböcker, film och musik Paystation Terminals kan också utnyttjas vid utvecklandet av kiosker där konsumenten kan köpa och ladda ned digital media. Vi har terminaler i flera bokaffärer i Stockholm och Göteborg. Terminaler för kontantkortsoch värdekupongsladdningar Värdekupongsmarknaden expanderar idag mycket tack vare utvecklingen av s.k. smarta kort. Men också kontantkortsmarknaden växer när allt fler utvecklingsländer använder mobiltelefoni för att nå ut med telefoni till allmänheten. För att förenkla installationen har West tillsammans med leverantören XAC utvecklat en betalterminal som har förinstallerad mjukvara. Omsättningsandel intäkter: 12,4 mkr, 20% av total omsättning Paystation Terminals Service Bank Terminals Cash Terminals Marknaden för interaktiva terminaler i detaljhandeln. Prognos för antalet levererade enheter och intäkter (Världen), (Frost & Sullivan, sep 2007). Intäkter ($ miljoner) Antal enheter Antal enheter Intäkter ($ miljoner) 15

18 Säkert West International AB har en mångårig relation med flera av världens ledande tillverkare av komponenter till bankomater och andra betalningsautomater. 16

19 BANK TERMINALS West International AB har en mångårig relation med flera av världens ledande tillverkare av komponenter till bankomater och andra betalningsautomater. En viktig leverantör och samarbetspartner till Bolaget är Shinko Co Ltd., Japan. De tillverkar bankboksskrivare, scanners och skrivare. West utvecklar flera produkter tillsammans med Shinko för leverans till många länder i världen. Skrivaren används i bankens eller postens kassa samt även i bankomater. Många länder runt Medelhavet samt Afrika och Östeuropa använder bankböcker i stor omfattning. För att förenkla hanteringen av dessa har West utvecklat, tillsammans med sina samarbetspartners, avancerad image skanning i flera av modellerna. Detta innebär att det även blir möjligt att scanna in bankböcker och dokument i dessa skrivare för att dessa sedan skall kunna arkiveras digitalt. Trenden är tydlig inom Europa att spara denna typ av information digitalt. De senaste åren har West etablerat sig på den spanska marknaden genom licensövertagandet av självbetjäningsprodukten CoPut, en typ av skrivare som uppdaterar bankböcker med de senast utförda transaktionerna. Den sparar tid hos personal och effektiviserar bankbokshanteringen i banken, bl.a. skriver den automatiskt ut nya bankböcker då den gamla är slut. Under denna period har samarbete upprättats med två olika partners i Spanien. Den ena är ARFE som, tillsammans med Fujitsu, utför uppdrag för de spanska Sparbankerna. ARFE monterar in Wests CoPut i ett specialtillverkat chassi för utplacering på bankkontor. Den andra partnern är Talaris som arbetar gentemot den spanska banken BBVA. De har köpt CoPuts tidigare vilket innebär en redan installerad bas på enheter men av en äldre modell än den som vi nu säljer. West gör mjukvarugränssnitt och systemintegration till produkterna medan hårdvaran kommer från samarbetspartners. Produktområdet Bank Terminals har tagit ett steg tillbaka tillväxtmässigt då den internationella finanskrisen slagit hårt mot bankers investeringsförmåga. Det går dock att skönja en ökad investeringstakt under inledningen av verksamhetsåret 2009/2010 vilket är en utveckling som tros fortsätta då bankers behov av säkra produkter som säkerställer penningflödet via pinkod och/eller kort är stort. Omsättningsandel intäkter: 13 mkr, 21% av total omsättning Paystation Terminals Service Bank Terminals Cash Terminals Marknaden för INTERAKTIVA terminaler inom bank & finans Prognos för antalet levererade enheter och intäkter (Världen), (Frost & Sullivan, sep 2007). Intäkter ($ miljoner) Antal enheter Antal enheter Intäkter ($ miljoner) 17

20 God service Vikten av kundstöd och snabb support kan inte överskattas. West International AB har alltid prioriterat service men området har accentuerats under det gångna året och därför omformats till eget produktområde. 18

21 Service I slutet av det gångna verksamhetsåret togs beslut om att lyfta fram Service som ett av Bolagets fyra produktområden. Service har sedan länge varit en viktig beståndsdel i den flora av tjänster West International erbjuder sina kunder men Bolaget vill nu accentuera vikten av god service och vad det innebär i form av garantier, installationspaket och konfigurering av mjukvara etc. På bolagets hemsida delas produktområdet Service in i följande delar: logistik Under det gångna verksamhetsåret har West International AB även lyckats öka leveranssäkerheten genom att ställa högre kvar på transportörerna och genom att införa ett automatiserat fraktsystem som gör att Bolaget kan hålla en högre servicenivå mot kund. Webbshopen som lanserades i april 2009 innebär ett mer automatiserat flöde vilket i sin tur ger förbättrade ledtider. Våra säljare effektiviserar på detta sätt orderförfarandet vilket ökar kundnyttan. Omsättningsandel intäkter: 7,43 mkr, 12% av total omsättning support & installation West International AB erbjuder sina kunder en rad olika tjänster: underhåll, reparation, support samt installationshjälp över hela världen med hjälp av att knyta upp lokala partners samt via bolagets servicecenter i Stockholm. Via hemsidan erbjuds även tjänster som fjärrhjälp via internet, nedladdning av drivrutiner samt den senaste mjukvaran till Bolagets produkter. DrIVRutiner & programvara På erbjuds nedladdning av de senaste drivrutinerna och programvarorna till Bolagets olika produkter. Service Center Webbshopen som lanserades under i april 2009 innebär ett mer automatiserat flöde vilket i sin tur ger förbättrade ledtider. Våra säljare effektiviserar på detta sätt orderförfarandet vilket ökar kundnyttan. Paystation Terminals Service Bank Terminals Cash Terminals 19

22 Värdekedja >> West International AB har ett nära samarbete med systemintegratörerna för att identifiera kundernas behov. När behovet väl identifierats har West en nyckelroll för att lösa kundbehovet på ett optimalt sätt samt för att skapa mervärde för kunden. Vanligtvis tar West ett mycket stort ansvar för projektets genomförande i allt från att identifiera kundbehovet till att ta kontroll över design och utveckling, pilottester, produktion, systemintegration och eftermarknadsbearbetning i form av service och support. Tjänster West International AB erbjuder skräddarsydda lösningar till kund, t ex komplettering med kundens egen mjukvara. Bolaget har även påbörjat en 3-årig swap-garanti varigenom en kund har möjlighet att skicka in sina produkter direkt till West för utförlig service. webbshop För att ytterligare kunna öka servicenivån för befintliga kunder har West International AB även lanserat en webbshop vilket underlättar orderförfarandet tillika kontrollen över priser och lagernivå. Produktion West International AB har egen produktion av flera produkter för att tillmötesgå de allt högre kraven från kunder och marknader. Snabb, leveranssäker och flexibel produktion är en framgångsfaktor för Bolaget. Produktion innefattar framförallt slutmontering, uppsättning av mjukvaror, slutkontroll och kvalitetssäkring. Delkomponenter levereras i hög grad färdigtestade från underleverantörer. Produkter som tillverkas hos West International AB är: Kollektomaten. Paystation Terminals. Kioskprintrar för bankomater. Högkvalitativa PC med de-facto-standard för bankklassning. Kund Kundbehov Leverantörer Design och utveckling Produktutveckling Utveckling av egna och andra produkter sker löpande. Det handlar främst om fyra fall: 1. Utveckling av kundanpassade produktlösningar genom sammansättning av POS-system till kund. 2. Utveckling av annans produkt genom komplettering av programvara, integration av flera olika program samt omstrukturering av befintlig programvara. 3. Utveckling som ren investering, d v s utveckling av egna produkter för att teckna avtal med leverantörer och distributörer, ett exempel är Paystation Terminals. 4. Design av man-maskin gränssnitt inklusive fysisk design för att tillfredsställa slutanvändarens krav på utseende och miljöanpassning. Affärsmodeller West International AB erbjuder idag flera affärsmodeller: Direktköp med eller utan finansiering. Hyra där West hyr ut lösningen via långa kontrakt och servicekontrakt samt kringtjänster där West ansvarar för drift och tillgänglighet. Kunder West International AB säljer sina produkter och tjänster dels direkt till systemintegratörer i Skandinavien och dels via distributörer i resten av världen som levererar och installerar kompletta system för de dominerande kedjorna och företagen inom respektive segment. Samtliga försäljningssamarbeten präglas av långsiktiga och återkommande affärer. De flesta produkter är en del i ett större system eller koncept som utvecklats av Bolaget och/eller av en systemintegratör vilket innebär att en leverans ofta har karaktären av ett långsiktigt leveransåtagande. Bolagets kunder, systemintegratörerna, är geografiskt etablerade i många länder. I nära samarbete med systemintegratörerna SysTEM West international ab Legotillverkning Pilottester Produktion Systemintegration Eftermarknad levererar West produkter och lösningar till slutkunderna. Bolaget har många prestigefulla och intressanta slutkunder: Fujitsu, HP, Volvo, Saab, HM, Tradeka, Coop, Citibank, ICA, ABSA Bank, Krung Thai Bank, Liseberg, MQ, BANQIT, SCAN COIN, Crédito Agricola, DBSBank och HSBC. samarbeten Bolaget har ett antal strategiska samarbeten för att utveckla sin marknadsbearbetning. CashGuard, en ledande leverantör av kassasystem med kontanthantering har implementerat produkter från West International AB i sitt produkterbjudande. West arbetar också aktivt med försäljning av CashGuards system på ett fåtal marknader, i första hand Finland och Storbritannien. Banqit, producent av bankomater. West har också tagit över en del produkter som inte varit kärnverksamhet för Banqit och säljer dessa över sitt distributörsnätverk. Bolaget utför dessutom eftermarknadservice åt Banqit på utvalda produkter. Kuponginlösen, erbjuder företag säkra lösningar inom värde- och informationshantering. Direkten, kedja av fullservicebutiker med spridning över hela Sverige. ClickBase utvecklar, marknadsför och säljer systemlösningar för detalj- och centrumhandel. Leverantörer West International AB arbetar långsiktigt med sina leverantörer. Några av Wests viktigaste leverantörer listas nedan: BMC International Co., internationell leverantör specialiserad inom kassahårdvara och PoS-utrustning inriktad mot detaljhandeln och banksektorn. West International AB besitter exklusivt avtal gällande deras certifierade kontrollenhet. Kund 20

23 Preh KeyTec GmbH, stor och pålitlig producent av programmerbara tangentbord för bank- & retailmarknaden. XAC Automation Corp., producent av betalterminaler för kort, mycket stora i Asien. Citizen Systems Japan Co., Ltd., en av världens ledande producenter av kvittoskrivare. Shinko Mechatro Tech. Co.,Ltd., stark tillverkare av bankskrivare. Hypercom Financial Terminals AB, världsledande producent av betalterminaler för kortköp. Metrologic Instruments UK Ltd., stor amerikansk aktör inom streckkodsläsning. Firich Enterprises Co., Ltd., stor producent av Touchkassor och kiosker. Partner Tech. Corp., ledande producent gällande kunddisplayer. IBM, världsledande tillverkare av Touchkassor. Ett flertal av leverantörerna har varit samarbetspartner till Bolaget under mer än 10 år. Bolaget strävar efter att ha exklusiva kontrakt och/eller avtalsenliga förhållanden med sina leverantörer. Leverantörerna står normalt för hårdvaran i Bolagets produkter medan West själv producerar och installerar mjukvara samt står för systemintegrationen mot Bolagets kunder. Världsomspännande försäljning Geografiskt säljer West International AB idag till samtliga världsdelar förutom till Nordamerika och Australien. Bolagets tillväxtstrategiinnebär att Bolaget framöver skall öka sin försäljning genom att utöka sina samarbeten geografiskt samt att sälja nya produkter på redan etablerade och nya marknader. Historiskt har exportandelen uppgått till knappt 50 % av Wests försäljning med viss variation från år till år. Produktområde Norden EU Asien Afrika Cash Terminals X Paystation Terminals X Bank Terminals X X X X Service X X X X Internationell Marknad EU Internationell Marknad AS/AU Internationell Marknad AF/AM Sverige Norge Danmark Finland Polen England Frankrike Portugal Grekland Schweiz Ungern Turkiet Singapore Malaysia Thailand Filippinerna Japan Hong Kong Sydafrika Mellanöstern Etiopien Egypten 21

24 marknaden West International AB verkar på marknaden för automatiska betalningslösningar. Bolaget agerar främst på den nordiska marknaden, men är också en global aktör genom egen försäljning samt genom internationella agenter. West tillhandahåller främst betalsystem för handeln, restauranger, hotell och banker. Dessa system består av hårdvara samt IT-lösningar som integreras i hårdvaran. Marknaden omfattar betalningsterminaler, kioskterminaler, bankboksskrivare, bankboksautomater, kassaterminaler och kassasystem. I den industrialiserade världen finns en stark tillväxt inom dessa områden. Även länder som är på väg att industrialiseras kommer att behöva införskaffa automatiserade system för att kunna vara konkurrenskraftiga. Marknaden på vilken West agerar går att dela upp i två kundgrupper. Detaljhandel Bank & Post Dessa två segment integreras mer och mer. Hanteringen av kontanter har flyttats från traditionella post- och bankkontor till bankomater och kontantuttag i butiker. Enligt en undersökning gjord 2008 av Post- och telestyrelsen har svenskarna blivit mer benägna att ta ut pengar i samband med kortköp i butiker de senaste åren. För butikerna leder det till serviceförmåner och merförsäljning tack vare en ökad kundgenomströmning. En annan fördel är att behovet av riskabla och kostsamma värdetransporter minskas när kontantomsättningen sker småskaligt direkt vid kassalinjen. De allt längre öppettiderna i butiker ökar rånrisken, därmed ökar också behovet av ett säkert kontanthanteringssystem med hög kapacitet. Både inom detaljhandeln och inom bankväsendet går utvecklingen fort framåt. Vi betalar hellre med kort än med kontanter och räkningar betalar vi via Internet. Idag sker 90 % av alla betalningar, värdemässigt sett, genom bankkonton i form av kortköp och räkningsbetalning. Det här innebär att under de senaste 10 åren har betalningarna blivit snabbare, säkrare och kostnadseffektivare. Internationellt sett anses de svenska bankernas betalningssystem ligga i framkant. Även om de elektroniska betalningarna ökar, växer också mängden kontanter i omlopp. I Europa är kontanter fortfarande det överlägset mest populära betalningsmedlet. Räknat i antal köp står kontanter för c:a 50 %. Detaljhandel Marknaden för betalningstransaktioner i detaljhandeln utgörs av kassaplatser i handeln med dagligvaror, fackhandeln, servicehandel och kassaärenden inom post och bank. Här sker betalningen via kort, kontanter, värdecheckar, kuponger etc. Enligt Clarendon Reports finns det ca sex miljoner installerade kassor i Europa. Ett problem som detaljhandeln länge dragits med är ergonomiskt bristfälliga kassaarbetsplatser. Förutom att vara ett problem för personalen är det också ett ekonomiskt problem. Dels leder det till ineffektivitet, och dels orsakar det arbetsskador och sjukskrivningar. En åtgärd är att öka arbetsrotationen med fler skift och personalbyten, men då ökar kostnader för manuella kassaavstämningar. Myndigheter och fackföreningar ställer krav på ergonomiska arbetsmiljöer vid kassalinjen. Behovet blir därmed större år för år. En lösning på problemet är att byta ut gamla manuella kassaplatser till så kallade Check-Out-Lines. Alltså självbetjäningsstationer där kunden själv sköter hela processen allt från scanning av varorna till betalning med kort eller kontanter i automat. Detta har växt sig starkt i dagligvaruhandeln sedan ett par år tillbaka. Enligt Clarendon Reports förväntas omvandlingen av traditionella kassor till Check-Out-Lines öka med 1 3 % årligen i EU, USA och Japan. I Europa domineras dagligvaruhandeln av stora butikskedjor, koncentrationen ökar genom sammanslagningar och nyförvärv. I Sverige domineras marknaden av de tre blocken ICA-handlarna, Coop och Axfood. De utgör ca 70 % av en marknad som omsätter c:a 210 miljarder kronor. Det finns även en tydlig paneuropeisk trend där lågpriskedjor som Netto och Lidl expanderar över nationsgränserna. Dagligvaruhandeln har generellt sett en låg andel internethandel. Sport, fritid, kläder, möbler och hemelektronik räknas in under fackhandel. Här finns också en tydlig utveckling mot att mindre aktörer går samman i större kedjor både nationellt och i Europa. Ett starkt skäl är att stärka förhandlingsutrymmet gentemot leverantörer. Segmentet servicehandel som är stort och inkluderar till exempel, bensinstationer, post- och bankkontor, snabbmatrestauranger, apotek, systembolag, kiosker och spelbutiker utmärks av ett stort antal dagliga transaktioner. Många av dessa serviceställen har långa öppettider, stor personalomsättning och det förekommer en hel del ensamarbete. Denna kombination gör att risken för svinn, och bristande säkerhet ökar. Servicehandeln bedrivs ofta av aktörer som gått samman i kedjor, traditionella eller via franchiseavtal och som samverkar inom inköp, varumärke, logistik och annan infrastruktur. 22

25 Den nya kassalagen Den förste januari 2010 träder en ny kassalag i kraft. För att göra det svårare för oseriösa handlare kommer Skatteverket att ställa hårdare krav på kontrollsystem kring kontant- och kortbetalningar. Tidigare har det varit lätt att undvika att redovisa inkomster genom att ge kunden kvittokopior, ställa in kassan på s.k. träningsläge eller radera intäkterna med hjälp av datorprogram. Från och med nästa år behöver alla kassasystem istället att vara certifierade och kopplas till en kontrollenhet som fungerar som en svart låda, alltså en elektronisk spärrad loggbok. Enheten sparar alla transaktioner och genererar ett kontrollnummer som skrivs ut på kvittot. West International är exklusiv distributör av kontrollenheten etax från japanska BMC, en av de tre kontrollenheterna som för närvarande är certifierade för den svenska marknaden. Senast den första juli 2010 måste alla kassasystem som omfattas av de nya reglerna ha en fungerande certifierad kontrollenhet. Många gamla kassaapparater är inte kompatibla med kontrollenheterna, så dessa kommer att behöva bytas ut för att uppfylla skatteverkets krav. Skatteverkets uppskattning är att 40% av Sveriges kassasystem kommer att omfattas av lagen. KASSAlagen i korthet: - Alla företag med kontant- och kortförsäljning måste ha ett godkänt kassaregister, inklusive en certifierad kontrollenhet. - Kunden ska alltid få ett kvitto vid köp - En del verksamheter är undantagna från lagen, t.ex. taxibolag, torghandlare och företag med låg omsättning. Krav på certifierade kontrollenheter: - Kassaregistret ska inte kunna kopplas till någon annan utrustning som påverkar funktionerna, varken hårdvara eller mjukvara. - Kontrollenheten ska spara all information om transaktioner. - Vid köp ska kassaregistret alltid skriva ut ett kvitto. - Kvittokopior och så kallade övningskvitton måste vara tydligt märkta Bank & post Under de kommande åren förväntas omvandlingstrycket vara hårt inom bank- och postväsendet. Nya nischbanker har etablerats och många traditionella bank- och postkontor har avvecklats. Under senare år har enskilda kunders möjlighet till kontantuttag och manuell betalning genomgått en väsentlig förändring. Den internationella finanskris som svepte över världen hösten 2008 påverkade bankmarknaden enormt då bankers investeringsvilja minimerades vilket fortsatte att påverka marknaden under Dock märks tendenser till nyinvestering från banker och ett uppdämt behov kommer att förr eller senare innebära stora investeringar inom nämnda område. Postväsendets roll i Europa har definierats om och stora delar av kontorsrörelsen har avvecklats. Dock innebär EU-direktiv samt olika ländernas egna regeringsdirektiv att kontantservicen även i fortsättningen skall vara tillgänglig för alla målgrupper i samhället. Detta inkluderar självklart människor som inte är vana vid internet, dvs. äldre, sällananvändare eller andra som av olika skäl avstår från att nyttja elektroniska betalningar och Internettransaktioner. För denna specifika målgrupp har West International AB utvecklat lösningen Paystation. 23

26 Tendenser Mycket tyder på att marknaden för säkra automatiska transaktioner kommer att växa framöver: - Ökade kostnader för manuell kassaräkning med ökade personalkostnader. Även riskerna för svinn och stöld behöver reduceras. - Koncentrationen av handel till färre aktörer på marknaden leder till större handlare med större möjlighet till automatisering. - Nya tekniska möjligheter gör att automatiserade betalningsmöjligheter blir billigare. - Hårdare krav på arbetsmiljön inom Sverige och EU från fack och myndigheter kommer göra det mer attraktivt med exempelvis Check-Out- Lines. Självbetjäningssystem föväntas öka med 35 % i Europa. - Hårdare redovisningskrav från Skatteverket på POS-apparater kräver nya kontrollenheter med s.k. svarta lådor som säkerställer att allt redovisas och att inget ska kunna modifieras i efterhand. Norge West International har levererat Paystationkiosker till köpcentrum i Norge. Intresset för Paystation i landet är stort. Inom banksektorn har man valt lösningen Bank i butik som successivt införs. Den norska marknadens storlek beräknas uppgå till cirka 5000 enheter. Finland West har ett samarbetsavtal med CashGuard som omfattar ett försäljningssamarbete ibland annat Finland. CashGuard är ett slutet kontanthanteringssystem speciellt lämpat att höja säkerhetsnivån gällande hantering av kontanter. Danmark I Danmark har man liknande system som i Sverige och West International AB förväntar sig även att den danska marknaden kommer att automatiseras inom 2 4 år. Totalt beräknar West att den danska marknaden uppgår till cirka system. Wests produkter och lösningar ger avsevärda kostnadsreduktioner, tidsvinster och ökad säkerhet. Lösningarna innebär exempelvis mindre kontanthantering, större möjlighet till recirkulation av kontanter samt minskade CIT-avgifter för transport och inlämning av kontanter. Marknadstillväxt Självbetjäningstrenden är ständigt växande, den möter behoven hos både affärsinnehavare och slutkonsumenter. Tack vare självbetjäning ökar möjligheterna: Köerna förkortas. Servicegraden höjs, personal som tidigare varit kassapersonal kan nu vara tillgängliga i butiken. Ger möjlighet att få ut tjänster och varor på nya platser och tider där de tidigare inte varit tillgängliga. Ger större flexibilitet i bemanningen. Ger fler alternativ, självbetjäning eller kassabetjäning beroende på vad kundens specifika önskemål. Automatiserade betalningsmetoder slår igenom på bredare front när nya branscher upptäcker möjligheterna. Några av de områden där självbetjäning används med framgång är: Betalning av räkningar och andra finansiella tjänster Betalning av varor i butik, självbetjäning skassor Utskrifter av kuponger och erbjudanden Utskrifter av foton och digitala trycksaker Vägvisning och visning av information i köpcentra och butiker In- och utcheckning i resebranschen Uthyrning av bilar Försäljning av biljetter Beställning av mat och sittplatser i restaurangmiljö Bokning av rum och automatisk incheckning på hotell Betalning av tjänster som mobilladdning, presentkort, DVD, musik och röstböcker Självbetjäningen är på kraftig uppgång inom alla ovanstående områden. En amerikansk studie från IHL Consulting Group förutspår att bara USA:s befolkning kommer att spendera 1,3 tusen miljarder dollar år 2011 vilket är en markant ökning. 24

27 westaktien - utveckling och börsvärde AKTIEKURSEN Under perioden 1 juli juni 2009 har aktiekursen ökat med 13% att jämföra med sektor indexet First North Information Technology som backat med 43 % och motsvarande siffra för First North All-Share SEK index är 39 %. Högst betalda kurs under perioden var 3,90 kr och lägst betalda kurs var 1,60 kr. West Internationals börsvärde var vid verksamhetsårets utgång 28,5 mkr. Under perioden omsattes stycken aktier. Omsättning Bolagets nettoomsättning för verksamhetsåret uppgick till 61,9 mkr (67,9) en minskning med 8,8 %. Detta är lägre än bolagets uttalade tillväxtmål om %. Omsättningsminskningen beror på en minskad efterfrågan inom produktområdet Bank terminals. Westaktien Kurs i kr juli juni 2009 West aktiekurs First North All-Share ldx First North Technology ldx 25

28 styrelsen Hans Johansson Styrelsens ordförande sedan 2007 Född 1955, Ingenjör Maskinteknik samt Kemisk apparatteknik, Polhems gymnasiet, Göteborg. KTH, Stockholm. Tidigare koncernchef, VD och en av entreprenörerna bakom Semcon AB (publ). Mångårig erfarenhet att starta och bygga tjänsteföretag, inom, design, produktutveckling, informationsteknologi djup kunskap om konsultbranschen och stor erfarenhet av företagsförvärv. (Ledamot i moderbolag samt ca 20 dotterbolag.) Innehav i West International AB: aktier via bolag. Befattning Företag Org. nr Fr.o.m. t.o.m. Styrelseledamot Viamare Boats AB Styrelseledamot Chalmers Advanced Management Programs AB Styrelseordförande Emotron Holding AB Styrelseledamot Sea Sweden AB Styrelseledamot Sportmanship Invest AB Styrelseledamot Human Care HC AB (publ) Styrelseledamot, Lime Evolution AB VD och ägare VD och ägare Lindhem Invest AB Styrelseledamot/ Vinngroup AB VD Styrelseledamot/ Goovinn AB delägare Styrelseordförande/ Onevinn AB delägare Styrelseordförande/ Yovinn AB delägare Styrelseordförande/ delägare Invinn AB Göran Nordlund - Styrelseledamot sedan 2007 Född 1958, Civilingenjör, mångårig erfarenhet som entreprenör och aktiv delägare i ett flertal företag inom skilda branscher. Driver det egna investmentbolaget Fore C Investment AB. Innehav i West International AB: aktier via bolag. Befattning Företag Org. nr Fr.o.m. t.o.m. Styrelseordförande OPUS Prodox AB (publ) Styrelseledamot/VD Fore C Investment AB Styrelseordförande Fore C Fund Management Styrelseordförande Önskefoto AB (publ) Styrelseordförande Hexatronic Scand. AB (publ) Styrelseordförande Amago Capital AB (publ) Styrelseledamot Add-TV AB

29 Sten Lindstedt Styrelseledamot sedan 2007 Född 1944, Fil.kand-examen från Göteborgs Universitet. Har tidigare varit Vd i olika dotterbolag i Trelleborgskoncernen i Sverige och i Europa. Driver idag egen konsultrörelse inom företagsutveckling. Innehav i West International AB: aktier med familj. Befattning Företag Org. nr Fr.o.m. t.o.m. Styrelseordförande Niklas&Jesper Förvaltnings AB Styrelseledamot/VD Texlind AB Malte Roggentin Styrelseledamot sedan 1995 Född 1954, Tekniker sedan start. Grundare och ägare av Radar Electronics AB (tidigare REAB). Arbetat på diverse teknikföretag som LM Ericsson, Svenska Försvaret, Ericsson, SAAB. Teknisk Officer Svenska Armén (Radar), diverse studier Göteborgs universitet bl.a. Datorstyrd fysikalisk mätteknik, helikopterpilot. Tidigare VD i REAB AB, REAB Data AB och West International aktier via bolag. Befattning Företag Org. nr Fr.o.m. t.o.m. Styrelseledamot/VD REAB ELECTRONICS AB Styrelseledamot West International AB Styrelsesuppleant Roggentin & Falk Gardiner AB Styrelseledamot Buildpix AB Göran Sparrdal Styrelseledamot sedan 2001 och VD sedan 1999 Född 1960, Grundare och delägare i West International AB sedan års branscherfarenhet. Arbetade innan på Ericsson som projektledare inom produktion av radar- och radiomobila enheter. Innehav i West International AB: aktier via bolag. Befattning Företag Org. nr Fr.o.m. t.o.m. Styrelsesuppleant Rix Rent AB Revisor Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Stefan Kylebäck 27

30 28

31 RÄKENSKAPER Styrelsen och verkställande direktören för West International AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2008 t.o.m. 30 juni Förvaltningsberättelse West International AB (publ) (west) Verksamheten West International är sedan 1988 etablerad som en av de ledande distributörerna av teknisk utrustning till bank och detaljhandeln med tyngdpunkt på kassa- och informationsterminaler, kortläsare, skrivare och scanners. Bolaget listades på First North den 26 oktober West har en bred produktportfölj bestående av såväl egenutvecklade produkter samt av utvalda produkter från några av världens ledande leverantörer. West levererar komponenter och delsystem med stort teknikinnehåll, hög kvalitet och med hög tillförlitlighet. Produkterna kan indelas i fyra olika produktgrupper, Cash terminals, Bank terminals, Paystation terminals och Service. Paystation Terminals Paystation, en intelligent betalningsstation, är en egenproducerad produkt med en unik scanningmotorteknologi. Den kan användas till autobetalning av räkningar, registrering av uttagsavier, checkar, kuponger m.m. Maskinen är tillräckligt liten för att vara lättplacerad och stor nog för att inte kunna stjälas. Placeringen skall vara i miljöer där folk går som mest dvs, butiker, gallerior, bensinstationer etc. Paystation Terminals är en automatisk betalningsstation som ersätter den service som Svensk Kassaservice tidigare tillhandahöll. Denna automat produceras i flertal olika modeller för att passa olika kundönskemål och krav. Under verksamhetsåret har West erhållit ett antal större order på Paystation Terminals och bolaget har även tecknat ett ramavtal med en återförsäljare. Det tidigare fristående produktområde Transaction Terminals, med produkter som Givomat, Kollektomat och terminaler för nedladdning av ljudböcker, ingår sedan våren 2009 i Paystation Terminals. Sammanslagningen av dessa två produktgrupper är ett led i att effektivisera sälj- som inköpsorganisationen och därmed möta en fortsatt marknadstillväxt för automater, med eller utan koppling till betalning. Paystations har under verksamhetsåret ökat sin omsättning med 99 % jämfört med året innan. Under 2008/2009 stod Paystation för 20 (1)% av bolagets totala omsättning. Bank Terminals West har en mångårig relation med flera av världens ledande tillverkare av komponenter till bankomater och andra betalningsautomater. En viktig leverantör och samarbetspartner till Bolaget är Shinko Co Ltd., Japan. De tillverkar bankboksskrivare, scanners och printers. West utvecklar flera produkter tillsammans med Shinko för leverans till ett flertal länder i världen. Skrivaren används i bankens kassa samt även i bankomater. Under verksamhetsåret har produktgruppen påverkats negativt av den rådande finanskrisen och ett antal förväntade order har uteblivit med undantag av en leverans till OCBC bank i Singapore i december Övrig försäljning inom produktgruppen under året har främst bestått av kompletteringsorder till redan befintliga beställningar. Utvecklingen på den globala marknaden för kassaoch betallösningar har under verksamhetsåret bland annat drivits på av nya krav från Mastercard/Visa vilket medför uppgraderingsbehov till chipkortslösningar, en trend som förväntas hålla i sig under Under 2008/2009 stod Bank Terminals för 21 (46) % av bolagets totala omsättning. I jämförelse med föregående år minskade försäljningen inom Bank terminals med 58 %. Cash Terminals West har i många år varit en av de ledande leverantörerna av sk POS (Point Of Sale) utrustning i Skandinavien. Wests nuvarande produktsortiment är en serie kassasystem och andra tillhörande POS produkter med bankklassning. I utvecklingen har Wests erfarenhet från bankvärlden inkluderats och produkterna skall klara bankvärldens de-facto standarder. I praktiken innebär det att produkterna är utvecklade för att fungera 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan med en planerad livslängd på minst 7 år. Den primära kunden för produktgruppen är butik, restaurang och hotellmarknaden. POS marknaden har under verksamhetsåret präglats av regeringens beslut om ny kassalagstiftning där nya krav på certifierade fiskala kontrollenheter kommer att införas från och med den 1 januari Certifiering- och ackrediteringsprocessen har varit utdragen vilket har haft en dämpande effekt på POS marknaden som helhet. Trots en dämpad efterfrågan under första halvåret 2009 förväntas POS marknaden som helhet att öka under Cash Terminals är fortsatt Wests viktigaste affärsområde med en försäljningsökning om 15 % i jämförelse med föregående år och med ett större antal unika kunder än övriga produktområden. Cash Terminals stod för 47 (44) % av bolagets totala omsättning under 2008/2009. SERVICE Under våren 2009 beslutade bolaget att göra Service till ett eget produktområde. Bakgrunden till beslutet är att efterfrågan på företagets servicetjänster har ökat dels i form av serviceåtaganden i samband med nyförsäljning, men även av reparationer. Ökningen av reparationer av äldre utrustning, vars garantitid löpt ut, beror sannolikt på att vissa kunder avvaktar med nyinvesteringar på grund av en osäker konjunktur. Under 2008/2009 stod Service för 12 (8) % av bolagets totala omsättning. I jämförelse med föregående år ökade försäljningen inom Service med 50 %. Osäkerhetsfaktorer Osäkerhetsfaktorer i verksamheten består dels av tillfälliga kapacitetsbrister i leverantörsledet som kan påverka utrullningstakten negativt samt att Paystation, bolagets nya produkt för betalningar av räkningar i butik, är en viktig komponent i den fortsatta tillväxten. Skulle kundbeteende eller andra yttre faktorer dämpa efterfrågan av dessa tjänster kan Bolagets tillväxt påverkas negativt. Bolaget försöker att minimera denna risk genom att kontinuerligt utvärdera och utveckla sin kund- och leverantörsportfölj. Då företaget gör majoriteten av sina inköp i USD eller EUR påverkas bolaget negativt av en fortsatt svag krona. Höga inköpspriser i kombination med en fortsatt dämpad efterfrågan kan påverka bolagets marginalmål. Personal och miljöfrågor Bolaget har under verksamhetsåret effektiviserat sin lednings- och inköpsorganisationen vilket medfört så väl rekrytering som avveckling av personal. Bolaget bedriver ingen miljöpliktig 29

Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp

Definitioner och förkortningar CIT: Cash in transfer, dvs kontanter i omlopp Prospekt för listning på First North och inbjudan till teckning av aktier september 2007 Innehållsförteckning Definitioner och förkortningar...4 Erbjudandet i sammandrag...4 Tidpunkter för ekonomisk information...4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 WEST INTERNATIONAL AB (publ) 1 Bilden på framsidan är från Malmö Arena. Under perioden levererade West kassautrustning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105 INNEHÅLL SIDAN 3 VD HAR ORDET 5 KORT OM BOLAGET 6 MARKNAD OCH KONKURRENTER 9 VISION OCH STRATEGI 9 FINANSIELLT MÅL 10 VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Viktiga händelser 2 Mål 2008 2 Nyckeltal 2 Organisation 3 Legal struktur 3 Kort om Axlon 3 Kort om HGL 3 Affärsidé och Mål 3 VD-ord 4 Historik 6 Axlon 8 HGL 12

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E INITIALANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning West International (WINT) Marginalexpansion att vänta West International är ett bolag som genomgått en transformering från att ha varit

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Seamless Distribution AB (publ), org. nr 556610-2660 Årsredovisning 2009 10 år i mobilbranschen 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige

Läs mer

Årsredovisning 13:51. 10:17 UTTAGSAUTOMAT Allmänheten tar ut kontanter för att spendera i affärer och restauranger.

Årsredovisning 13:51. 10:17 UTTAGSAUTOMAT Allmänheten tar ut kontanter för att spendera i affärer och restauranger. Årsredovisning 2013 13:51 07:38 BUTIK Värdetransportörer ser till att uttagsautomater är påfyllda och att bankkontor och butiker har rätt mängd kontanter. 10:17 UTTAGSAUTOMAT Allmänheten tar ut kontanter

Läs mer

Noteringsinformation. Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION

Noteringsinformation. Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION Noteringsinformation Nya marknaden SEAMLESS DISTRIBUTION 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 2.1. Bolagets utveckling 4 2.2. Investerings case 5 2.3. Vissa skattefrågor i Sverige 6 3. Historik, bakgrund

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

2009 Å r s r e d o v i s n i n g

2009 Å r s r e d o v i s n i n g 2009 År s re dovi s n ing EXPERIENCE THE EFFECT ReadSoft förenklar dokumenthantering världen över ReadSoft är en ledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Våra lösningar innebär att våra

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

PRICER ÅRSREDOVISNING 2008

PRICER ÅRSREDOVISNING 2008 PRICER ÅRSREDOVISNING 2008 2008 I KORTHET Pricers profil Innehåll 2 2008 I KORTHET 4 PRODUKTER 6 VD HAR ORDET 8 MARKNAD 11 KUNDFÖRDELAR 12 MEDARBETARE 14 PRICER-AKTIEN 16 AFFÄRSRISKER OCH MÖJLIGHETER 17

Läs mer

ZetaDisplay AB [publ]

ZetaDisplay AB [publ] ZetaDisplay AB [publ] red = C27 M100 Y100 K0 grey= C0 M0 Y0 K40 BOLAGSBESKRIVNING INFÖR LISTNING PÅ NASDAQ OMX FIRST NORTH PREMIER APRIL 2011 VI DIGITALISERAR VÅRA KUNDERS BUTIKS- KOMMUNIKATION VIKTIG

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

Fem argument för att investera i Doro 2

Fem argument för att investera i Doro 2 Årsredovisning 2010 Doro skapar värden genom att utveckla de bästa telekomprodukterna för den växande andelen äldre bland världens befolkning. Försäljningen 2010 ökade med 28,5 procent. Rörelseresultatet

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Orc Software i korthet

Orc Software i korthet Orc Software Årsredovisning 2003 Orc Software i korthet Orc Software tillhandahåller teknologi för avancerad market making, trading och mäkleri. Företaget grundades 1987 av VD Nils Nilsson och Ulrika Hagdahl

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

värde genom förenklad dokumenthantering

värde genom förenklad dokumenthantering Vi skapar värde genom förenklad dokumenthantering 2011 ÅRSRedovisning Ekonomisk information Delårsrapporter, årsredovisningar och ReadSofts pressreleaser kan beställas från ReadSoft AB, Södra Kyrkogatan

Läs mer

Årsredovisning Loomis Årsredov isn ing 2 011

Årsredovisning Loomis Årsredov isn ing 2 011 Årsredovisning 2011 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer