r:i1 Uppvidinge K'allelse/underrättelse Dm Dm Dm Dm Dm Dm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r:i1 Uppvidinge K'allelse/underrättelse 2013-05-23 Dm. 2013-000090 Dm. 2013-000012 Dm. 2013-000074 Dm. 2013-000092 Dm. 2013-000094 Dm."

Transkript

1 r:i1 Uppvidinge ~ KOMMUN K'allelse/underrättelse Sammanträde med: Socialnämnden Datum: Tid: Plats: Socialförvaltningen, Lenhavda Ärende l. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Information från Gyllenbosamt dagverksamheterna Dm Information från vård- och omsorgsavdelningen, 2013 Dm Information från öppenvårdens psykiatri Dm Rapport om missförhållande/ Lex Sarah Dm l. 7. Tertialrapport från hälso- och sjukvårdsavdelningen 2013 Dm Ekonomisk rapport, 2013 Dm Återrapp()rtering avseende måluppfyllelse 2013 Dm Tertialrapporter från Smedsgård, 2013 Dm Information från individ- och familjeomsorgsavdelningen Dm Information och dialog om kommunens konsumentvägledning 4.

2 Uppvidinge KOMMUN Ärende Dnr Kallelse/underrättelse Bilaga 13. Möte med styrelsen för Tycho-fonden Dnr Föreningsbidrag 2013 Dnr Verksamhetsplan för Familjefrid Kronoberg Dnr Ansökan enligt 8 kap 2 alkohollagen om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker Dnr Delgivningar, 2013 Dnr Delegeringsbeslut, 2013 Dnr Övriga frågor, 2013 Dnr Thomas Lindberg ordförande Moa Blom sekreterare

3 Uppvidinge K O};[;>,.[U N Socialnämnden Ärende Rapport om missförhållande enligt Lex Sarah. Händelse Den 11 april 2013 :inkomm~r en rapport om att en personal på ett av boendena brister i bemötande mot en boende samt brister i utförande vid förflyttning av denne. Bedömning Det är ett bemötande som brister i förhållande till integritet och värdighet samt en brist i utförandet vid förflyttning av en boende. Personen bedöms ha ett förhållningssätt som inte är lämpligt på det boendet Utredningen visar också att de åtgärder som tidigare är vidtagna i aktuell arbetsgrupp inte har haft önskad effekt Åtgärd Den aktuella personen stängdes av omedelbart och under utredningens gång. Personen har omflyttats till annan avdelning och har stöd av utsedd personal. Utvecklingsarbetet för gruppen kommer att fortsätta och planering pågår för vilka åtgärder som anses vara nödvändiga. Förslag till beslut Att ta emot informationen och godkänna åtgärderna. Marie Bermesved Utvecklingsledare, utredare Susanne Winsth Socialchef

4 Uppvidinge [(c),{,\l l' 'i Återrapportering angående måluppfyllelse 2013 Sammanfattning Socialnämnden har fått i uppdrag av KS att återrapportera hur vi kommer att arbeta med måluppfyllelsen Detta då flera mål inte var uppfyllda Då det varit svårt att både uppnå och mäta en del av de mål nämnden tagit fram och beslutat om har vi dels tagit fram nya och dels omformulerat en del av de tidigare målen. Några mål var uppnådda. För att inte hamna i samma läge som tidigare behöver nämnden och förvaltningen arbeta mera aktivt med måluppfyllelsen. Beslutsunderlag Målen för 2013 Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom återrapporteringen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Socialförvaltningens ledningsgrupp Susanne Winsth socialchef Cecilia Ekberg ekonom Socialf6rvaltningen Box 43, Besök: Storgatan 29 Lenhavda Tfn: Fax: Mobil: m.uppvidinge.se

5 ~} Smedssård storsatan 4'l Alstermo UPPVIDINGE }(01ViNiU~J SOCIALf'!iirvlf\JDEf\ ~ 1 4 Dnr:.... Tertialrapport nrl/2013 Allmänt: Smedsgård har sen den 1/ drivits som särskiltboende enligt LOV. Perioden har inneburit en övergång från det gamla systemet till att arbeta med nivåbedömningar och där nya tankesätt och mtiner har börjat att formas. Att arbeta i LOV systemet upplevs kräva mer av alla. Administrationsbehovet ökar, dokumentationstiden ökar, personalens sätt att dokumentera är inne i en ny läro fas. Kontinuerlig dialog med biståndshandläggare har hållits för att få den boende placerad i rätt nivå. Vad det gäller nivåbedömningar upplevs det att man ibland hamnar i mitt emellan två nivåer och att skalan i vissa fall behöver utvecklas. Under årets första fyra månader har vi haft som mest 23 boende och som minst 22. Det har under hela perioden varit två pat boende. Under perioden har två personer avlidit. Under bötjan av febmari installerades nya trygghetslatm i alla lägenheter. Personal: Den ökade beläggningen och har inneburit att vi har ökat upp personalbemanningen med en 75% ig tjänst. Vi har också under 4 veckor haft en person på praktik från arbetsfölmedlingen och även haft två elever från omvårdnadsprogrammet i Åseda och från Teknikum i Växjö. Under bötjan av året fanns en period med mycket korttidsfrånvaro hos omvårdnadspersonalen vilken relateras till kraftiga förkylningar och influensa, under den perioden har användning timanställda och extra pass av ordinarie personal varit hög. Ä ven behov av extravak har ökat på behovet av extrapersonal under perioden. Någon långtidsfrånvaro har inte funnits.

6 Arbetplatsträffar har hållits en gång i månaden, får utom mars då den fick ställas in på grund av sjukdom. En återkommande punkt har här varit hur vi jobbar i nivåsystem et. Utbildning: Samdig personal har fått utbildning i vårt nya larmsystem under februari. Två personal har deltagit i kommunens psykiatriprojekt och varit på träffar där. Tre personer deltog i länets Senior Alert dag i Växjö den 28/2. Samdig personal har utbildats i Hjärtlungräddning och L-ABC. (någon frånvarande pga sjukdom) Två personer har utbildats till munhälsosambud och ska ha som uppgift att göra munhälsobedömningar och registrera i kvalitetsregistret Senior Alert. Ä ven sjuksköterska deltog i denna utbildning. Ett informationstillfälle om upphandlade inkontinenshjälpmedel har hållits av representant frånabena. sjuksköterska deltar i de yrkesträffar som anordnas av MAS i Uppvidinge kommun. Teammöte/Senior Alert: Enhetschef/sjuksköterska, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och rehab träffas en gång i månaden får att gå igenom de boende deras status och behov. Uppföljning av avvikelser i form av fallrapporter och där efter planering får att förebygga ytterligare fall görs också. I Senior Alert är 21 av 22 boende med och här görs fortlöpande riskbedömningar vad avser fall, nutrition, trycksår och snart också munhälsa. Åtgärder planeras utifrån risker. Dagverksamhet: Under januari introducerades en ny medarbetare ansvarig för dagverksamheten då tidigare ansvarig gick i pension från 111. Dagverksamheten är öppen 20 timmar i vecka och välbesökt. Här deltar även ca tre personer som bor i det vi kallar trygghets boende. Man har här regelbundna aktiviteter i form av bla rörelseträning och matråd med köket för att skapa delaktighet i matsedelns planering mm. Övrig verksamhet planeras efter årstider, årets högtider och de boendes behov och önskemål. Här finns också kontakter med andra delar i samhället. Vid påsk besökte barn från dagis i Alstermo dagverksamheten, Svenska kyrkan har gudstjänst var 3 dje vecka får den som önskar osv. Vid några tillfållen har personer inbjudits får att underhålla på musikaliskt vis eller med andra förmågor.

7 Ekonomi: Inledningsvis kan vi bara konstatera att vi är osäkra vilka frågeställningar som är relevanta att besvara sett ur beställarens synvinkel. Vår utgångspunkt är att vi skall tillhandahålla det underlag som efterfrågas. Som framgått av redovisningen har vi haft hög beläggning med åtföljande behov av extra resurser. Den totala omsättningen inkl periodisering av april månad har uppgått till 3.3 milj kr exkl. de ersättning som erlägges ev den boende. Totalt har timar producerats inkl. vikarier. Alstermo Ida Jansson Verksamhetschef.

8 Jr. Uppvidinge K C::<.-i.M l' N Konsumentrådgivning Sammanfattning Efter förra nänmdssammanträdet har vår skuld och budgetrådgivare tillika konsumentrådgivare sagt upp sig från sin anställning. Vid sammanträdet togs beslut om deltagande i möte på regionförbundet den 31 maj. Samtliga 12 kommuner som redan deltar i samverkan kommer att vara närvarande. Ljungby kommun står för värdskapet. Undertecknad kommer att närvara och efter det ha ytterligare besked om hur konsumentrådgivningen ska kunna hanteras i Uppvidinge kommun och till vilket pris. Idag avsätts ca 20% av en ~änst till en kostnad av 90 kkr. I denna ~änst har ingått rådgivning via mail och telefon samt uppsökande verksamhet i kommunens skolor. En hel del tid har behövts för att hålla oss uppdaterade, detta då lagar och regler ständigt förändras och ärendena blir av allt svårare karaktär. Vilka ~änster som kan levereras från Konsument Södra Småland hoppas vi få svar på vid mötet, likaså kostnaden. Ekonomiska konsekvenser Att överföra de medel som krävs från ~änsten som budget och skuldrådgivare till köp av ~änst. Förslag till beslut Att överföra medel från ~änst till köp av ~änst avseende konsumentrådgivning. Beslutsexpediering m.uppvidinge.se

9 Möte med styrelsen för Tycho- fonden Åseda Närvarande: Ingrid Hugosson-ordförande, Wivi Johansson SPF, Agneta Habbe PRO Annica Tränk, områdeschef Olofsgården, Amanda Lindholm, elev socionomprogrammet UPPVIDII\IGE KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Ingrid Hugosson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Information Det finns idag kronor att fördela från fonden Ansökningar Åseda PRO ansöker kr till tipspromenader, Folkets Park Beviljas kr. Åseda PRO ansöker om kr till endagsresa, Öland. Beviljas kr Åseda PRO ansöker om kr till endagsresa under sommaren Beviljas kr Brunnskyrkan ansöker om kr till måndagsträffen. Beviljas kr Åseda SPF och PRO ansöker om kr till utemöbler vid boulebanan. Beviljas kr Olofsgården, dagverksamheten och Gyllenbo ansöker om kr till utsmyckning, urnor, plantorm.m Beviljas kr PRO ansöker om kr till prästgårdsfest Beviljas kr. Ansöker om kr till Tychofesten Beviljas kr Aktivitesklubben Bruket ansöker om kr till utbildningshelg. Beviljas kr Hälsans Hus ansöker om kr till subventioner. Beviljas kr. Vid dagens möte fonderades totalt kr.

10 Till sist sekreteraren skickar protokoll till ordförande för justering innan det sänds vidare till nämnden. Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Annica Tränk sekreterare _c:;ti/2/u~ ~~

11 }/) i l C{ uf rt b./ J Uppvidinge K C :Sf M L' N Föreningsbidrag 2013 Sammanfattning Ansökningar har som vanligt kommit in efter inbjudan att ansöka om föreningsbidrag. Sammanställning finns över beviljade bidrag 2012, ansökt bidrag 2013 samt förslag till beslut om bidrag för Beslutsunderlag Sammanställning av ansökningar med förslag till beslut. Pensionärsföreningarna får ett bidrag om 50:-/medlem Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till fördelning av föreningsbidrag för Beslutsexpediering Föreningarna som sökt bidrag Margareta Rosenqvist Susanne Winsth socialchef Socialfårvaltningen Box 43, Besök: Storgatan 29 Lenhavda Tfn: Fax: Mobil: m.uppvidinge.se

12 Uppvidinge f<d.\{hi.u Föreningsbidrag 2013 Förening Bidrag 2012 Sökt 2013 Beslut 2013 PROÄlghult 192 medlemmar PROÅsecia 206 medlemmar PRO Lenhavda 287 medlemmar PRO N ottebäck 208 medlemmar 9600: : : : : 10800: : : : : : :- SPF Åseda- Nottebäck 101 medlemmar SPF Älghult-Alstermo 101 medlemmar SPF Lenhovda-Herråkra 47 medlemmar Summa 5050:- 5050:- 2350: :- 5200:- 8000:- 2600: :- 5200:- 4750:- 2600: :- BRIS Kvinnojouren Blenda FUB 1000: :- 1000: :- 5000:- 1000:- 2000:- Summa 17000: :- 3000:- Bidrag till pensionärsgymnastik Totalt Budget D if f 12000: : : :- Socialfårvaltningen Box 43, Besök: Storgatan 29 Lenhovda Tfn: Fax: Mobil: m.uppvidinge.se

13 Verksamhetsplan Familjefrid Kronoberg Familjefrid Kronoberg är en länsövergripande verksamhet som sedan hösten 201 O drivs i samverkan mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg. 1. Vision O - tolerans mot våld 2. Värdegrund Alla människor oberoende av ålder, kön, sexualitet, etnicitet och ekonomiska förutsättningar har rätt att leva i en nära relation utan våld. Utövare, offer eller den som bevittnar våld har rätt att få hjälp. 3. Målsättning ) Familjefrid Kronoberg ska ge enskild psykosocialt stöd ocn}jehandl~g till barn och vuxna genom enskilda samtal.. } ge förebyggande stöd och behandling genom gruppverksamhet ge ett likvärdigf'bemötande och stöd oberoende var man bor i länet vara ett naturligt yalför.flen enskilde och en resurs för länets landsting och kommuner c.... c. genom beaktaride av barllronventionen bidra till att barnperspektivet stärks i verksamheten.. FN:s konvention om barns rättigheter: Artikel l: Ett barn - det är varje människa under 18 år. Artikel2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 3: Barns bästa ska alltid komma i första hand. Artikel6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Postadress Familjefrid Kronoberg Box Vä'<jö E-post Hemsida Besöksadress Sandgärdsgatan 24 Växjö Telefon

14 Artikel12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågar som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets ititresse komma i fårsta rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. Artikel 19: Barnet har rätt att skyddas mot psykiskt eller fysiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare. Artikel 34: Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Artikel39: Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återpassning. Artikel 40: Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt f9r,"' straffbara handlingar, har rätt till behandling som främjar barnets]fansla för värdighet och för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 4. Målgrupp Verksamheten vänder sig till: l. barn som har upplevt/utsatts för våld i en nära relation 2. barn, tillmissbrukande föräldrar eller närstående 3.. _l}vfnnor.och män som utsatts får våld av någon närstående eller själv >utövat vålcli en nära relation 5. Verksamhet~öeskrivning Familjefrid Kr~noberg erbjuder rådgivning, stöd och behandling, individuellt eller i grupp, till barn och vuxna krisbearbetning Organisatoriskt tillhör Familjefrid Kronoberg fårvaltningen Arbete och Välfärd i Växjö kommun. Verksamheten har sin bas och huvudsakliga verksamhet i Växjö och en filial i Ljungby kommun. I övrigt är verksamheten mobil och tillgänglig för samtliga kommuner. Postadress Familjefrid Kronoberg Box Vä'{jö E-post Hemsida Besöksadress www,vaxjo,se/familjefrid Sandgärdsgatan 24 Vä'<jö Telefon

15 ,~.--,r. EN UTVÄG FRÅN VALD F: milj ~f{12 6. Ledning och styrning Verksamheten är en del av den samverkan och samordning av olika verksamheter och uppdrag som finns mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg. All samverkan och samordning på strategisk nivå leds och styrs av ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ledningsgruppen består av länets socialchefer/fårvaltningschefer, fem centrumchefer från Landstinget Kronoberg samt landstingets planeringsdirektör. Som stöd för det fortlöpande operativa arbetet finns en styrgrupp~b~st~e.hde av förvaltningschefen för Arbete o välfärd, Växjö kommun, landstingets planeringsdirektör, centrumchefför Barn och kvinnocentrum, verksamhetscheferna för individ- och familjeomsorg, Ljungby och 'f:fu.gsryds kommuner, utvecklingschefför Arbete ochvälfård, Växjö kommun saij.-lt _.- enhetschefen för Familjefrid Kronoberg. c> 7. Måltal är index år för framtida mätningar. I och med 2014 års utgång ska antalet samtal, enskilda och i grupp, ha ökat med 5 % i förhållande till års statistik En brukarundersökning genomfårs 2 O 13 (och därefter åtkomma vartannat år) ' 8. Uppföljning av resultat Verksamhetens resultat redovisas till styrgrupp regelbundet genom uppföljning av verksamhetens statistik. Med start hösten 2013 Årsrapport skall upprättas och rapporteras till styrgrupp. Ulf Hammarström Enhetschef Familjefrid Kronoberg Postadress Familjefrid Kronoberg Box Vä\iö E-post Hemsida Besöksadress Sandgärdsgatan 24 Växjö Telefon

16 Uppvidinge Ansökan om tillstånd att stadigvarande servera alkoholdrycker till allmänheten vid Olof Hotell & Restaurang i Åseda. ÄRENDET Saifon Ersrud,, har hos Uppvidinge Kommun ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdryck samt andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe Olof Hotell & Restaurang i Åseda. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten mellan klockan FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SERVERINGSTILLSTÅND enligt alkohollagen (2010:1622) Enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) kan serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller i en förening, företag eller slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd). Tillstånd kan även avse en enstaka period eller ett enstaka tillfälle. Personlig lämplighet Enligt 8 kap. 12 alkohollagen (2010:1622) får serveringtillstånd endast meddelas den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp enligt alkohollagen. Sökanden som anförtros uppgiften att inneha serveringstillstånd skall ha personlig lämplighet och förmåga att på ett socialt och ansvarfullt sätt sköta uppgiften. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Sökanden_ ska genom att avlägga ett prov visa att hon eller han har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs for att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Serveringsställets tjänlighet Tillstånd för servering till allmänheten enligt 8 kap 15 alkohollagen (2010:1622) meddelas endast om serveringstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna skall kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringstället skall ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster. A v 8 kap 16 l

17 alkohollagen (2010:1622) framgår att serveringstället skall vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt Alkoholpolitisk prövning Om serveringstället kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, enligt 8 kap. 17 alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd vägras även om kraven i 12 och 15 är uppfyllda. Här avses t. ex. ordningsläget i området eller risken för att närboende störs. Grundförutsättningarna för att få tillstånd till alkoholservering bör således vara att "behörighetskraven" i lagen är uppfyllda samt inhämtade remissyttranden eller egen samlad erfarenhet inte ger anledning att befara alkoholpolitiska olägenheter uppstår i samband med restaurangetablering eller det utökade serveringstillståndet Ett avslag på en ansökan om serveringstillstånd måste motiveras utifrån de kriterier som gäller enligt lagen, dvs. antingen med hänsyn till sökanden, serveringstället eller med hänsyn till serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Skälen till bedömningen måste preciseras i beslutet. Om kommunen inte beslutar annat, får enligt 8 kap 19 servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa all<:oholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan och inte pågå längre än till klockan Vid prövningen skall sådana olägenheter och risker som avses i 8 kap 17 särskilt beaktas. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. UTREDNING Sökande Saifon Ersrud,, för Rådhuset i Åseda AB Ansökan Ansökan inkommer och avser stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid Olof Hotell & Restaurang mellan klockan , året runt. Inkomna handlingar är: Ansökan, Personbevis, Köpeavtal avseende verksamheten, Hyreskontrakt på lokal, Ritning över serveringslokal, Intyg på beviljad kredit från Swedbank, Finansieringsplan, Verksamhetsbeskrivning, Uppgifter om aktiefördelning genom protokoll från bolagsstämma, Bekräftelse på anmälan av kontrollenhet och kassaregister, Registrering av livsmedelsanläggning samt registreringskvitto för livsmedelsföretag, Meny och Anmälan om serveringsansvarig personal. 2

18 Ekonomi Intyg visas från Handelsbanken avseende beviljad kredit för övertagande/köp av verksamheten Olof Hotell & Restaurang. Avtal: I ansökan finns ett aktieöverlåtelseavtal Finansierings - och budgetplan: Plan över finansiering och budget visas. Kassaregister: Bekräftelse på kassaregister från Skatteverket finns. Lokal och verksamhet Lokal och serveringsytor: Lokalen ligger på Olofsgatan i Åseda och är väl känd sedan tidigare. Ritning visas över lokal, bordsplaceringen finns ej utritad då den skiljer sig åt beroende på antal gäster samt typ av tillställning. Högsta antal personer i serveringslokalen är 300. Verksamhetsbeskrivning: Verksamhetens inriktning är matservering mellan kl varje dag. Olof Hotell & Restaurang i Åseda har en lång tradition av att servera högklassig lunch och specialkomponerade menyer för större och mindre sällskap som bokar in sig, en stor del av försäljningen har varit inriktad mot att tillfredsställa det lokala näringslivet. Nuvarande ägare ämnar fortsatta i samma riktning med tillägget att de kommer att utöka tillgängligheten som en fast mötesplats på orten där man kan träffas för att umgås, äta och dricka. Målgruppen är främst medelålders personer, men vid vissa tillfällen så kommer de även att rikta sig mot en något yngre publik. Kök: Miljö- och byggnadsförvaltningen har inget att erinra mot lokalen vad gäller köksutrustning. Meny, dryck och mat: Ett menyförslag har lämnats in. Matutbudet består enligt verksamhetsbeskrivningen av högklassig lunch och specialkomponerade menyer. Serveringsansvarig: Anmälan finns om utsedda serveringsansvariga och de är Saifon Ersrud, 1 och Anders Ersrud, Kunskapsprov Enligt Alkohollagen 2010:1622 ska den sökande visa tillräckliga kunskaper i alkohollagen för att visa på personlig lämplighet för serveringstillstånd. Sökanden har genomfört kunskapsprovet med godkänt resultat. Besök Alkoholhandläggare har inte i samband med utredningen besökt Olof Hotell & Restaurang då lokalen är välkänd sedan tidigare. 3

19 Remissyttranden Remiss skickad till skatteverket I remissvar som inkom framkommer att sökanden har deklarerat som sig bör. Remiss skickad till Polismyndigheten I remissvar som inkom framkommer att polismyndigheten inte har något att erinra. Remiss skickad till Räddnings~änsten I remissvar som inkom framkommer att räddnings~änsten inte har något att erinra mot att tillstånd beviljas under förutsättning att två stycken handbrandsläckare av typ pulver med minsta effektivitetsklass 34A 183B C eller skum 21A 183B sätts upp i serveringslokalen enligt överenskommelse på plats. Dessa ska markeras med väl synliga skyltar. Remissvaret bifogas utredningen. I samtal med miljö- och byggnadsförvaltningen framkommer att de inte har något att erinra avseende lokalen. BEDÖMNING Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till servering måste sökanden och lokalen uppfylla högt ställda krav på lämplighet. Lämplighetsprövning är genomförd. Utredande handläggares uppfattning är att sökande uppfyller alkohollagens krav på personlig lämplighet enligt 8 kap 12 Alkohollagen (2010:1622) mot bakgrund av att sökanden uppnått godkänt resultat på kunskapsprov i alkohollagen samt att remissvar inte visar på hinder för att bevilja sökanden serveringstillstånd. Serveringstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen vilket är ett krav enligt alkohollagen. Under verksamhetsbeskrivning har sökanden uppgett ett varierat matutbud. Visad meny uppfyller kraven i 8 kap 15 alkohollagen. sökanden har lämnat in begärda handlingar. Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 19 beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Den ansökta serveringstiden mellan klockan bedömer utredande handläggare är lämplig ur olägenhetssynpunkt samt godkänd enligt Alkohollagen. Utredande handläggares samlade bedömning är att de behörighetskrav som ställs i Alkohollagen (2010:1622) för att få tillstånd till alkoholservering är uppfyllda. 4

20 Kommunicering Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 förvaltningslagen. Sökanden har läst utredningen. FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) bevilja Saifon Ersrud tillstånd att stadigvarande servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid Olof Hotell & Restaurang, året runt, till allmänheten med serveringstid Lenhovcia MoaBlom l Alkoholhandläggare 5

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14. Socialnämnden. Elving Andersson. Florence Johansson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2012-11-14 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2012-11-21 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Florence

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd

Riktlinjer för alkoholservering. Vad krävs för att få serveringstillstånd Riktlinjer för alkoholservering Vad krävs för att få serveringstillstånd A N T A G N A A V K O M M U N S T Y R E L S E N 2 0 1 4 - XX- X X, Ä R E N D E E C O S 2 0 1 3-1 5 4 1 Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument

1(18) Riktlinjer gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak. Styrdokument 1(18) gällande serveringstillstånd, detaljhandel och servering av folköl och försäljning av tobak Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-14, 62 Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Riktlinjer för servering av alkoholdrycker samt servering och försäljning av öl klass II samt tobak. Tillsyn och avgifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-19, och gäller tillsvidare. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND Serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning Förslag 2012-03-09, Reviderat 2012-03-27 Bengtsfors Dnr MN 2012.061.701 Dals Ed Dnr SN 2012/51.702 Färgelanda Dnr MN 2012/176 Mellerud Dnr SN 2012/66.701 Åmål Dnr VoN 2012/69 GEMENSAMMA RIKTLINJER I DALSLAND

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

Eslövs kommuns riktlinjer avseende

Eslövs kommuns riktlinjer avseende Eslövs kommuns riktlinjer avseen nde - Alkoholservering - - Tobaks- och Handel med folkölsförsäljning receptfria läkemedel Dokumentet tillstånd antagen av VON 2012-04-18 är antaget av Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING OCH SERVERINGSTILLSTÅND I EMMABODA KOMMUN En ansvarsfull servering och försäljning av alkohol Antagen av socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING En ansvarsfull servering av alkohol...

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

Kallelse/underrättelse 2014-10-29

Kallelse/underrättelse 2014-10-29 Kallelse/underrättelse 2014-10-29 Sammanträde med: Socialnämnden Datum: 2014-11-13 Tid: 13:00 Plats: Socialförvaltningen, Lenhavda Ärende 1. Upprop _, Bilaga 2. V al av justerare 3. Godkännande av dagordning

Läs mer

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers.

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(29) 2011-09-26 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-17 35 ande Kristina Valtersson (c) Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m) Birgitta Lagerlund (m)

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Politikerwebb för förtroendevalda ledamöter och ersättare i Uppvidinge kommun

Politikerwebb för förtroendevalda ledamöter och ersättare i Uppvidinge kommun 1 Uppvidinge KOM M N dof 2012-01-11 Politikerwebb för förtroendevalda ledamöter och ersättare i Uppvidinge kommun Webbkoordinator Lisa Viberg och informationssekreterare Anna Magnusson arbetar med att

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/2013

Kvalitetsredovisning 2012/2013 Kvalitetsredovisning 2012/2013 1 Socialförvaltningen 2 Inledning...4 1 Statliga styrmedel...5 1.1 Lagar...5 1.2 Föreskrifter och allmänna råd...5 1.3 Tillsyn...5 1.3.1 Ny tillsynsmyndighet...5 1.4 Terminologi...5

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer