r:i1 Uppvidinge K'allelse/underrättelse Dm Dm Dm Dm Dm Dm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "r:i1 Uppvidinge K'allelse/underrättelse 2013-05-23 Dm. 2013-000090 Dm. 2013-000012 Dm. 2013-000074 Dm. 2013-000092 Dm. 2013-000094 Dm."

Transkript

1 r:i1 Uppvidinge ~ KOMMUN K'allelse/underrättelse Sammanträde med: Socialnämnden Datum: Tid: Plats: Socialförvaltningen, Lenhavda Ärende l. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Information från Gyllenbosamt dagverksamheterna Dm Information från vård- och omsorgsavdelningen, 2013 Dm Information från öppenvårdens psykiatri Dm Rapport om missförhållande/ Lex Sarah Dm l. 7. Tertialrapport från hälso- och sjukvårdsavdelningen 2013 Dm Ekonomisk rapport, 2013 Dm Återrapp()rtering avseende måluppfyllelse 2013 Dm Tertialrapporter från Smedsgård, 2013 Dm Information från individ- och familjeomsorgsavdelningen Dm Information och dialog om kommunens konsumentvägledning 4.

2 Uppvidinge KOMMUN Ärende Dnr Kallelse/underrättelse Bilaga 13. Möte med styrelsen för Tycho-fonden Dnr Föreningsbidrag 2013 Dnr Verksamhetsplan för Familjefrid Kronoberg Dnr Ansökan enligt 8 kap 2 alkohollagen om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker Dnr Delgivningar, 2013 Dnr Delegeringsbeslut, 2013 Dnr Övriga frågor, 2013 Dnr Thomas Lindberg ordförande Moa Blom sekreterare

3 Uppvidinge K O};[;>,.[U N Socialnämnden Ärende Rapport om missförhållande enligt Lex Sarah. Händelse Den 11 april 2013 :inkomm~r en rapport om att en personal på ett av boendena brister i bemötande mot en boende samt brister i utförande vid förflyttning av denne. Bedömning Det är ett bemötande som brister i förhållande till integritet och värdighet samt en brist i utförandet vid förflyttning av en boende. Personen bedöms ha ett förhållningssätt som inte är lämpligt på det boendet Utredningen visar också att de åtgärder som tidigare är vidtagna i aktuell arbetsgrupp inte har haft önskad effekt Åtgärd Den aktuella personen stängdes av omedelbart och under utredningens gång. Personen har omflyttats till annan avdelning och har stöd av utsedd personal. Utvecklingsarbetet för gruppen kommer att fortsätta och planering pågår för vilka åtgärder som anses vara nödvändiga. Förslag till beslut Att ta emot informationen och godkänna åtgärderna. Marie Bermesved Utvecklingsledare, utredare Susanne Winsth Socialchef

4 Uppvidinge [(c),{,\l l' 'i Återrapportering angående måluppfyllelse 2013 Sammanfattning Socialnämnden har fått i uppdrag av KS att återrapportera hur vi kommer att arbeta med måluppfyllelsen Detta då flera mål inte var uppfyllda Då det varit svårt att både uppnå och mäta en del av de mål nämnden tagit fram och beslutat om har vi dels tagit fram nya och dels omformulerat en del av de tidigare målen. Några mål var uppnådda. För att inte hamna i samma läge som tidigare behöver nämnden och förvaltningen arbeta mera aktivt med måluppfyllelsen. Beslutsunderlag Målen för 2013 Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom återrapporteringen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Socialförvaltningens ledningsgrupp Susanne Winsth socialchef Cecilia Ekberg ekonom Socialf6rvaltningen Box 43, Besök: Storgatan 29 Lenhavda Tfn: Fax: Mobil: m.uppvidinge.se

5 ~} Smedssård storsatan 4'l Alstermo UPPVIDINGE }(01ViNiU~J SOCIALf'!iirvlf\JDEf\ ~ 1 4 Dnr:.... Tertialrapport nrl/2013 Allmänt: Smedsgård har sen den 1/ drivits som särskiltboende enligt LOV. Perioden har inneburit en övergång från det gamla systemet till att arbeta med nivåbedömningar och där nya tankesätt och mtiner har börjat att formas. Att arbeta i LOV systemet upplevs kräva mer av alla. Administrationsbehovet ökar, dokumentationstiden ökar, personalens sätt att dokumentera är inne i en ny läro fas. Kontinuerlig dialog med biståndshandläggare har hållits för att få den boende placerad i rätt nivå. Vad det gäller nivåbedömningar upplevs det att man ibland hamnar i mitt emellan två nivåer och att skalan i vissa fall behöver utvecklas. Under årets första fyra månader har vi haft som mest 23 boende och som minst 22. Det har under hela perioden varit två pat boende. Under perioden har två personer avlidit. Under bötjan av febmari installerades nya trygghetslatm i alla lägenheter. Personal: Den ökade beläggningen och har inneburit att vi har ökat upp personalbemanningen med en 75% ig tjänst. Vi har också under 4 veckor haft en person på praktik från arbetsfölmedlingen och även haft två elever från omvårdnadsprogrammet i Åseda och från Teknikum i Växjö. Under bötjan av året fanns en period med mycket korttidsfrånvaro hos omvårdnadspersonalen vilken relateras till kraftiga förkylningar och influensa, under den perioden har användning timanställda och extra pass av ordinarie personal varit hög. Ä ven behov av extravak har ökat på behovet av extrapersonal under perioden. Någon långtidsfrånvaro har inte funnits.

6 Arbetplatsträffar har hållits en gång i månaden, får utom mars då den fick ställas in på grund av sjukdom. En återkommande punkt har här varit hur vi jobbar i nivåsystem et. Utbildning: Samdig personal har fått utbildning i vårt nya larmsystem under februari. Två personal har deltagit i kommunens psykiatriprojekt och varit på träffar där. Tre personer deltog i länets Senior Alert dag i Växjö den 28/2. Samdig personal har utbildats i Hjärtlungräddning och L-ABC. (någon frånvarande pga sjukdom) Två personer har utbildats till munhälsosambud och ska ha som uppgift att göra munhälsobedömningar och registrera i kvalitetsregistret Senior Alert. Ä ven sjuksköterska deltog i denna utbildning. Ett informationstillfälle om upphandlade inkontinenshjälpmedel har hållits av representant frånabena. sjuksköterska deltar i de yrkesträffar som anordnas av MAS i Uppvidinge kommun. Teammöte/Senior Alert: Enhetschef/sjuksköterska, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare och rehab träffas en gång i månaden får att gå igenom de boende deras status och behov. Uppföljning av avvikelser i form av fallrapporter och där efter planering får att förebygga ytterligare fall görs också. I Senior Alert är 21 av 22 boende med och här görs fortlöpande riskbedömningar vad avser fall, nutrition, trycksår och snart också munhälsa. Åtgärder planeras utifrån risker. Dagverksamhet: Under januari introducerades en ny medarbetare ansvarig för dagverksamheten då tidigare ansvarig gick i pension från 111. Dagverksamheten är öppen 20 timmar i vecka och välbesökt. Här deltar även ca tre personer som bor i det vi kallar trygghets boende. Man har här regelbundna aktiviteter i form av bla rörelseträning och matråd med köket för att skapa delaktighet i matsedelns planering mm. Övrig verksamhet planeras efter årstider, årets högtider och de boendes behov och önskemål. Här finns också kontakter med andra delar i samhället. Vid påsk besökte barn från dagis i Alstermo dagverksamheten, Svenska kyrkan har gudstjänst var 3 dje vecka får den som önskar osv. Vid några tillfållen har personer inbjudits får att underhålla på musikaliskt vis eller med andra förmågor.

7 Ekonomi: Inledningsvis kan vi bara konstatera att vi är osäkra vilka frågeställningar som är relevanta att besvara sett ur beställarens synvinkel. Vår utgångspunkt är att vi skall tillhandahålla det underlag som efterfrågas. Som framgått av redovisningen har vi haft hög beläggning med åtföljande behov av extra resurser. Den totala omsättningen inkl periodisering av april månad har uppgått till 3.3 milj kr exkl. de ersättning som erlägges ev den boende. Totalt har timar producerats inkl. vikarier. Alstermo Ida Jansson Verksamhetschef.

8 Jr. Uppvidinge K C::<.-i.M l' N Konsumentrådgivning Sammanfattning Efter förra nänmdssammanträdet har vår skuld och budgetrådgivare tillika konsumentrådgivare sagt upp sig från sin anställning. Vid sammanträdet togs beslut om deltagande i möte på regionförbundet den 31 maj. Samtliga 12 kommuner som redan deltar i samverkan kommer att vara närvarande. Ljungby kommun står för värdskapet. Undertecknad kommer att närvara och efter det ha ytterligare besked om hur konsumentrådgivningen ska kunna hanteras i Uppvidinge kommun och till vilket pris. Idag avsätts ca 20% av en ~änst till en kostnad av 90 kkr. I denna ~änst har ingått rådgivning via mail och telefon samt uppsökande verksamhet i kommunens skolor. En hel del tid har behövts för att hålla oss uppdaterade, detta då lagar och regler ständigt förändras och ärendena blir av allt svårare karaktär. Vilka ~änster som kan levereras från Konsument Södra Småland hoppas vi få svar på vid mötet, likaså kostnaden. Ekonomiska konsekvenser Att överföra de medel som krävs från ~änsten som budget och skuldrådgivare till köp av ~änst. Förslag till beslut Att överföra medel från ~änst till köp av ~änst avseende konsumentrådgivning. Beslutsexpediering m.uppvidinge.se

9 Möte med styrelsen för Tycho- fonden Åseda Närvarande: Ingrid Hugosson-ordförande, Wivi Johansson SPF, Agneta Habbe PRO Annica Tränk, områdeschef Olofsgården, Amanda Lindholm, elev socionomprogrammet UPPVIDII\IGE KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Ingrid Hugosson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Information Det finns idag kronor att fördela från fonden Ansökningar Åseda PRO ansöker kr till tipspromenader, Folkets Park Beviljas kr. Åseda PRO ansöker om kr till endagsresa, Öland. Beviljas kr Åseda PRO ansöker om kr till endagsresa under sommaren Beviljas kr Brunnskyrkan ansöker om kr till måndagsträffen. Beviljas kr Åseda SPF och PRO ansöker om kr till utemöbler vid boulebanan. Beviljas kr Olofsgården, dagverksamheten och Gyllenbo ansöker om kr till utsmyckning, urnor, plantorm.m Beviljas kr PRO ansöker om kr till prästgårdsfest Beviljas kr. Ansöker om kr till Tychofesten Beviljas kr Aktivitesklubben Bruket ansöker om kr till utbildningshelg. Beviljas kr Hälsans Hus ansöker om kr till subventioner. Beviljas kr. Vid dagens möte fonderades totalt kr.

10 Till sist sekreteraren skickar protokoll till ordförande för justering innan det sänds vidare till nämnden. Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. Annica Tränk sekreterare _c:;ti/2/u~ ~~

11 }/) i l C{ uf rt b./ J Uppvidinge K C :Sf M L' N Föreningsbidrag 2013 Sammanfattning Ansökningar har som vanligt kommit in efter inbjudan att ansöka om föreningsbidrag. Sammanställning finns över beviljade bidrag 2012, ansökt bidrag 2013 samt förslag till beslut om bidrag för Beslutsunderlag Sammanställning av ansökningar med förslag till beslut. Pensionärsföreningarna får ett bidrag om 50:-/medlem Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till fördelning av föreningsbidrag för Beslutsexpediering Föreningarna som sökt bidrag Margareta Rosenqvist Susanne Winsth socialchef Socialfårvaltningen Box 43, Besök: Storgatan 29 Lenhavda Tfn: Fax: Mobil: m.uppvidinge.se

12 Uppvidinge f<d.\{hi.u Föreningsbidrag 2013 Förening Bidrag 2012 Sökt 2013 Beslut 2013 PROÄlghult 192 medlemmar PROÅsecia 206 medlemmar PRO Lenhavda 287 medlemmar PRO N ottebäck 208 medlemmar 9600: : : : : 10800: : : : : : :- SPF Åseda- Nottebäck 101 medlemmar SPF Älghult-Alstermo 101 medlemmar SPF Lenhovda-Herråkra 47 medlemmar Summa 5050:- 5050:- 2350: :- 5200:- 8000:- 2600: :- 5200:- 4750:- 2600: :- BRIS Kvinnojouren Blenda FUB 1000: :- 1000: :- 5000:- 1000:- 2000:- Summa 17000: :- 3000:- Bidrag till pensionärsgymnastik Totalt Budget D if f 12000: : : :- Socialfårvaltningen Box 43, Besök: Storgatan 29 Lenhovda Tfn: Fax: Mobil: m.uppvidinge.se

13 Verksamhetsplan Familjefrid Kronoberg Familjefrid Kronoberg är en länsövergripande verksamhet som sedan hösten 201 O drivs i samverkan mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg. 1. Vision O - tolerans mot våld 2. Värdegrund Alla människor oberoende av ålder, kön, sexualitet, etnicitet och ekonomiska förutsättningar har rätt att leva i en nära relation utan våld. Utövare, offer eller den som bevittnar våld har rätt att få hjälp. 3. Målsättning ) Familjefrid Kronoberg ska ge enskild psykosocialt stöd ocn}jehandl~g till barn och vuxna genom enskilda samtal.. } ge förebyggande stöd och behandling genom gruppverksamhet ge ett likvärdigf'bemötande och stöd oberoende var man bor i länet vara ett naturligt yalför.flen enskilde och en resurs för länets landsting och kommuner c.... c. genom beaktaride av barllronventionen bidra till att barnperspektivet stärks i verksamheten.. FN:s konvention om barns rättigheter: Artikel l: Ett barn - det är varje människa under 18 år. Artikel2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Artikel 3: Barns bästa ska alltid komma i första hand. Artikel6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Postadress Familjefrid Kronoberg Box Vä'<jö E-post Hemsida Besöksadress Sandgärdsgatan 24 Växjö Telefon

14 Artikel12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågar som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets ititresse komma i fårsta rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. Artikel 19: Barnet har rätt att skyddas mot psykiskt eller fysiskt våld och mot vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare. Artikel 34: Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Artikel39: Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och social återpassning. Artikel 40: Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt f9r,"' straffbara handlingar, har rätt till behandling som främjar barnets]fansla för värdighet och för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 4. Målgrupp Verksamheten vänder sig till: l. barn som har upplevt/utsatts för våld i en nära relation 2. barn, tillmissbrukande föräldrar eller närstående 3.. _l}vfnnor.och män som utsatts får våld av någon närstående eller själv >utövat vålcli en nära relation 5. Verksamhet~öeskrivning Familjefrid Kr~noberg erbjuder rådgivning, stöd och behandling, individuellt eller i grupp, till barn och vuxna krisbearbetning Organisatoriskt tillhör Familjefrid Kronoberg fårvaltningen Arbete och Välfärd i Växjö kommun. Verksamheten har sin bas och huvudsakliga verksamhet i Växjö och en filial i Ljungby kommun. I övrigt är verksamheten mobil och tillgänglig för samtliga kommuner. Postadress Familjefrid Kronoberg Box Vä'{jö E-post Hemsida Besöksadress www,vaxjo,se/familjefrid Sandgärdsgatan 24 Vä'<jö Telefon

15 ,~.--,r. EN UTVÄG FRÅN VALD F: milj ~f{12 6. Ledning och styrning Verksamheten är en del av den samverkan och samordning av olika verksamheter och uppdrag som finns mellan länets kommuner och Landstinget Kronoberg. All samverkan och samordning på strategisk nivå leds och styrs av ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst. Ledningsgruppen består av länets socialchefer/fårvaltningschefer, fem centrumchefer från Landstinget Kronoberg samt landstingets planeringsdirektör. Som stöd för det fortlöpande operativa arbetet finns en styrgrupp~b~st~e.hde av förvaltningschefen för Arbete o välfärd, Växjö kommun, landstingets planeringsdirektör, centrumchefför Barn och kvinnocentrum, verksamhetscheferna för individ- och familjeomsorg, Ljungby och 'f:fu.gsryds kommuner, utvecklingschefför Arbete ochvälfård, Växjö kommun saij.-lt _.- enhetschefen för Familjefrid Kronoberg. c> 7. Måltal är index år för framtida mätningar. I och med 2014 års utgång ska antalet samtal, enskilda och i grupp, ha ökat med 5 % i förhållande till års statistik En brukarundersökning genomfårs 2 O 13 (och därefter åtkomma vartannat år) ' 8. Uppföljning av resultat Verksamhetens resultat redovisas till styrgrupp regelbundet genom uppföljning av verksamhetens statistik. Med start hösten 2013 Årsrapport skall upprättas och rapporteras till styrgrupp. Ulf Hammarström Enhetschef Familjefrid Kronoberg Postadress Familjefrid Kronoberg Box Vä\iö E-post Hemsida Besöksadress Sandgärdsgatan 24 Växjö Telefon

16 Uppvidinge Ansökan om tillstånd att stadigvarande servera alkoholdrycker till allmänheten vid Olof Hotell & Restaurang i Åseda. ÄRENDET Saifon Ersrud,, har hos Uppvidinge Kommun ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdryck samt andra jästa alkoholdrycker vid serveringsställe Olof Hotell & Restaurang i Åseda. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt till allmänheten mellan klockan FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SERVERINGSTILLSTÅND enligt alkohollagen (2010:1622) Enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) kan serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller i en förening, företag eller slutet sällskap. Tillstånd kan avse servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd). Tillstånd kan även avse en enstaka period eller ett enstaka tillfälle. Personlig lämplighet Enligt 8 kap. 12 alkohollagen (2010:1622) får serveringtillstånd endast meddelas den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten, samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp enligt alkohollagen. Sökanden som anförtros uppgiften att inneha serveringstillstånd skall ha personlig lämplighet och förmåga att på ett socialt och ansvarfullt sätt sköta uppgiften. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Sökanden_ ska genom att avlägga ett prov visa att hon eller han har de kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs for att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Serveringsställets tjänlighet Tillstånd för servering till allmänheten enligt 8 kap 15 alkohollagen (2010:1622) meddelas endast om serveringstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna skall kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Serveringstället skall ha ett med hänsyn till omständigheterna tillräckligt antal sittplatser för gäster. A v 8 kap 16 l

17 alkohollagen (2010:1622) framgår att serveringstället skall vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt Alkoholpolitisk prövning Om serveringstället kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, enligt 8 kap. 17 alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd vägras även om kraven i 12 och 15 är uppfyllda. Här avses t. ex. ordningsläget i området eller risken för att närboende störs. Grundförutsättningarna för att få tillstånd till alkoholservering bör således vara att "behörighetskraven" i lagen är uppfyllda samt inhämtade remissyttranden eller egen samlad erfarenhet inte ger anledning att befara alkoholpolitiska olägenheter uppstår i samband med restaurangetablering eller det utökade serveringstillståndet Ett avslag på en ansökan om serveringstillstånd måste motiveras utifrån de kriterier som gäller enligt lagen, dvs. antingen med hänsyn till sökanden, serveringstället eller med hänsyn till serveringen kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Skälen till bedömningen måste preciseras i beslutet. Om kommunen inte beslutar annat, får enligt 8 kap 19 servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa all<:oholdrycker inte påbörjas tidigare än klockan och inte pågå längre än till klockan Vid prövningen skall sådana olägenheter och risker som avses i 8 kap 17 särskilt beaktas. Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. UTREDNING Sökande Saifon Ersrud,, för Rådhuset i Åseda AB Ansökan Ansökan inkommer och avser stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid Olof Hotell & Restaurang mellan klockan , året runt. Inkomna handlingar är: Ansökan, Personbevis, Köpeavtal avseende verksamheten, Hyreskontrakt på lokal, Ritning över serveringslokal, Intyg på beviljad kredit från Swedbank, Finansieringsplan, Verksamhetsbeskrivning, Uppgifter om aktiefördelning genom protokoll från bolagsstämma, Bekräftelse på anmälan av kontrollenhet och kassaregister, Registrering av livsmedelsanläggning samt registreringskvitto för livsmedelsföretag, Meny och Anmälan om serveringsansvarig personal. 2

18 Ekonomi Intyg visas från Handelsbanken avseende beviljad kredit för övertagande/köp av verksamheten Olof Hotell & Restaurang. Avtal: I ansökan finns ett aktieöverlåtelseavtal Finansierings - och budgetplan: Plan över finansiering och budget visas. Kassaregister: Bekräftelse på kassaregister från Skatteverket finns. Lokal och verksamhet Lokal och serveringsytor: Lokalen ligger på Olofsgatan i Åseda och är väl känd sedan tidigare. Ritning visas över lokal, bordsplaceringen finns ej utritad då den skiljer sig åt beroende på antal gäster samt typ av tillställning. Högsta antal personer i serveringslokalen är 300. Verksamhetsbeskrivning: Verksamhetens inriktning är matservering mellan kl varje dag. Olof Hotell & Restaurang i Åseda har en lång tradition av att servera högklassig lunch och specialkomponerade menyer för större och mindre sällskap som bokar in sig, en stor del av försäljningen har varit inriktad mot att tillfredsställa det lokala näringslivet. Nuvarande ägare ämnar fortsatta i samma riktning med tillägget att de kommer att utöka tillgängligheten som en fast mötesplats på orten där man kan träffas för att umgås, äta och dricka. Målgruppen är främst medelålders personer, men vid vissa tillfällen så kommer de även att rikta sig mot en något yngre publik. Kök: Miljö- och byggnadsförvaltningen har inget att erinra mot lokalen vad gäller köksutrustning. Meny, dryck och mat: Ett menyförslag har lämnats in. Matutbudet består enligt verksamhetsbeskrivningen av högklassig lunch och specialkomponerade menyer. Serveringsansvarig: Anmälan finns om utsedda serveringsansvariga och de är Saifon Ersrud, 1 och Anders Ersrud, Kunskapsprov Enligt Alkohollagen 2010:1622 ska den sökande visa tillräckliga kunskaper i alkohollagen för att visa på personlig lämplighet för serveringstillstånd. Sökanden har genomfört kunskapsprovet med godkänt resultat. Besök Alkoholhandläggare har inte i samband med utredningen besökt Olof Hotell & Restaurang då lokalen är välkänd sedan tidigare. 3

19 Remissyttranden Remiss skickad till skatteverket I remissvar som inkom framkommer att sökanden har deklarerat som sig bör. Remiss skickad till Polismyndigheten I remissvar som inkom framkommer att polismyndigheten inte har något att erinra. Remiss skickad till Räddnings~änsten I remissvar som inkom framkommer att räddnings~änsten inte har något att erinra mot att tillstånd beviljas under förutsättning att två stycken handbrandsläckare av typ pulver med minsta effektivitetsklass 34A 183B C eller skum 21A 183B sätts upp i serveringslokalen enligt överenskommelse på plats. Dessa ska markeras med väl synliga skyltar. Remissvaret bifogas utredningen. I samtal med miljö- och byggnadsförvaltningen framkommer att de inte har något att erinra avseende lokalen. BEDÖMNING Servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. För att få tillstånd till servering måste sökanden och lokalen uppfylla högt ställda krav på lämplighet. Lämplighetsprövning är genomförd. Utredande handläggares uppfattning är att sökande uppfyller alkohollagens krav på personlig lämplighet enligt 8 kap 12 Alkohollagen (2010:1622) mot bakgrund av att sökanden uppnått godkänt resultat på kunskapsprov i alkohollagen samt att remissvar inte visar på hinder för att bevilja sökanden serveringstillstånd. Serveringstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen vilket är ett krav enligt alkohollagen. Under verksamhetsbeskrivning har sökanden uppgett ett varierat matutbud. Visad meny uppfyller kraven i 8 kap 15 alkohollagen. sökanden har lämnat in begärda handlingar. Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 19 beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker får serveras. Den ansökta serveringstiden mellan klockan bedömer utredande handläggare är lämplig ur olägenhetssynpunkt samt godkänd enligt Alkohollagen. Utredande handläggares samlade bedömning är att de behörighetskrav som ställs i Alkohollagen (2010:1622) för att få tillstånd till alkoholservering är uppfyllda. 4

20 Kommunicering Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 17 förvaltningslagen. Sökanden har läst utredningen. FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) bevilja Saifon Ersrud tillstånd att stadigvarande servera starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten vid Olof Hotell & Restaurang, året runt, till allmänheten med serveringstid Lenhovcia MoaBlom l Alkoholhandläggare 5

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun 1(6) Hanna Bergström Direkt: 010-224 86 02 hanna.bergstrom@lansstyrelsen.se Örebro kommun Socialnämnd Öster 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohollagen i Örebro kommun Beslut Länsstyrelsen har uppmärksammat

Läs mer

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622).

Riksdagen har beslutat om en ny alkohollagstiftning som skall börja gälla från den 1 januari 2011 (2010:1622). Sida 1 av 6 Miljö- och stadsbyggnadskontoret Leif Antonsson, alkoholhandläggare Telefon: 0370-37 72 13 (direkt) 0370-37 70 00 (växel) E-post: leif.g.antonsson@varnamo.se Hemsida: www.varnamo.se Alkoholpolitiskt

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen

ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM. för servering av alkohol på näringsställen 1 ALKOHOLPOLITISKT PROGRAM för servering av alkohol på näringsställen BAKGRUND Alkohollagen trädde i kraft 1995 01 01 och ersätter lagen om handel med drycker (LHD) och lagen om tillverkning av drycker

Läs mer

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med:

Cateringverksamhet för slutna sällskap (som tillägg till stadigvarande serveringstillstånd) Alkoholdrycker som serveringstillståndet ska utökas med: ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Organisationsnummer/ Personnummer Telefonnummer Adress Faxnummer E-post Serveringsställe Restaurangnummer Gatuadress Postnummer och postort Ansökan avser Utökning avser Bifoga

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker

Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker STYRDOKUMENT 1(5) Beteckning Hälsa och omsorg Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 139 Dnr 859/99 Riktlinjer för serveringstillstånd av alkoholdrycker Tillstånd att tillsvidare servera alkoholdrycker till

Läs mer

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person

Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Tillståndsenheten 2010-12-28 Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Sökanden är en enskild firma eller enskild person Den ifyllda ansökningsblanketten ska undertecknas av behörig person och skickas

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun

Riktlinjer alkoholtillstånd i Svalövs kommun alkoholtillstånd i Svalövs kommun, tillstånds- och tillsynsavgifter antagna av kommunfullmäktige 2014-01-27 Postadress 268 80 Svalöv Besöksadress Herrevadsgatan 10 Telefon 0418-47 50 00 Fax 0418-47 50

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Mariestads kommun Antaget av Socialnämnden Mariestad 2013-05-14 Reviderad 2014-09-16 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Allmänna bestämmelser om försäljning...4

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset kl 13 30 16 05, Ajournering 14 45 14 55. Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande

Läs mer

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd

Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd ANSÖKAN STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) Den här blanketten används för följande två typer av stadigvarande serveringstillstånd 1. Stadigvarande tillstånd

Läs mer

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och

Läs mer

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd

Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Anvisningar och råd vid ansökan om permanent serveringstillstånd Ansökan Vad en ansökningshandling skall innehålla. Vem som söker serveringstillstånd (den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten)

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN 1(6) RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I MALUNG-SÄLENS KOMMUN ALKOHOLLAGEN Nya Alkohollagen gäller från och med den 1 januari 2011 och ersätter tidigare lagar om tillverkning av och handel med alkoholdrycker.

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Riktlinjer för alkoholservering ANTAGET AV: Samverkansnämnden miljö och bygg DATUM: 2014-12-12 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Enhetschef miljö

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd avseende alkoholservering i Uppvidinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-26 15 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622)

INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd. 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) INFORMATION om ansökan om stadigvarande tillstånd 8 kap. 2 alkohollagen (2010:1622) CHECKLISTA Följande handlingar ska lämnas in vid ansökan om serveringstillstånd: Ansökan Registreringsbevis för aktiebolag,

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Dnr-2014-50.466 gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen Fastställd av Miljö- och byggnämnden 2014-03-18, 25 Miljö- och byggförvaltningen Ansökan och handläggning Handläggningstider vid ansökan

Läs mer

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte

Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte 1 (6) Anvisningar till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även catering) Stadigvarande serveringstillstånd vid ägarbyte För att få servera alkohol till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd.

Läs mer

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd

Skickas till: Permanent tillstånd, allmänheten Permanent tillstånd, slutet sällskap Cateringtillstånd Ändring i tillstånd ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SERVERINGSTILLSTÅND För servering av alkoholdrycker Blankettanvisning Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd

Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Så här ansöker du om stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd.

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL

ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER, VIN/ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER OCH/ELLER STARKÖL Insändes till Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen, kansli 374 81 Karlshamn Telefon 0454-81100 E-post kommunkansli@karlshamn.se 1(6) ANSÖKAN OM NYTT STADIGVARANDE TILLSTÅND ATT SERVERA SPRITDRYCKER,

Läs mer

ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622)

ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) ANSÖKAN TILLFÄLLIGT TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 6, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer/personnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon och ev. fax E-postadress SERVERINGSSTÄLLE

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Vännäs kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622)

Vännäs kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Vännäs kommun Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) Innehåll 1.0 INLEDNING... 3 2.0 SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN... 6 3.0 SERVERINGSTILLSTÅND FÖR SLUTET SÄLLSKAP...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP

STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Sida 1 (5) ANVISNINGAR A1 STADIGVARANDE TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN OCH SLUTET SÄLLSKAP Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten Denna typ av serveringstillstånd söks vanligtvis

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11

Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad. Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 Riktlinjer för serveringstillstånd Haparanda stad Antagna av kommunstyrelsen 2013-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 När behövs provsmaknings- eller serveringstillstånd? 3 ANSÖKAN OCH HANDLÄGGNING

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap

Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap 1 Ansökan Tillfälligt/Slutet Sällskap Försättsblad/Innehållsförteckning Kryssa för vilka handlingar som medföljer ansökan. Ansökan skickas till Socialförvaltningen, 642 82 FLEN Ansökan Kvitto på betald

Läs mer

Information om kunskapsprovet i alkohollagen

Information om kunskapsprovet i alkohollagen Information om kunskapsprovet i alkohollagen Bestämmelser Alla som ansöker om serveringstillstånd ska enligt 8 kap. 12 alkohollagen avlägga ett prov för att visa att han eller hon har de kunskaper om alkohollagen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22

Alkoholservering i Lessebo kommun. Riktlinjer för serveringstillstånd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Alkoholservering i Lessebo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 22 Inledning De kommunala riktlinjerna för alkoholservering utgår från alkohollagen och dess

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun

Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun RIKTLINJER 2014-02-27 DNR: 2013-000217 Riktlinjer för alkoholservering i Laholms kommun Laholms kommun Socialkontoret Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Trädgårdsgatan 15 Växel: 0430-150 00 Fax: 0430-711

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Skickas till: Trosa Kommun Miljökontoret 619 80 Trosa Personuppgifter i denna handling kommer att behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen). Du medger

Läs mer

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum

Ansvarsfull alkoholhantering i Lerum Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn Antagen av Individnämnden 1996-03-28, SN 35 Reviderat 2005-09-22, SN 95 Reviderat 2010-09-23, IN 280 Reviderat 2012-11-15, IN 497 Innehåll 1 Inledning 5

Läs mer

Mölndals stads anteckningar

Mölndals stads anteckningar 1(6) ANSÖKAN serveringstillstånd till allmänheten Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte Utökning/utvidgning Ändrad förutsättning Orgnr/ persnr Sökande Adress Tel nr Postadress Fax nr E-post Serveringsställe

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1

Riktlinjer för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen DNR SMN-0055/2013 1 (11) r för alkoholservering och försäljning av folköl och tobak 1 1 Godkända på stadsbyggnads- och miljönämndens sammanträde den 14 november 2012

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 18 Utsändningsdag: Torsdagen den 7 november 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämndens arbetsutskott Torsdag 14 November Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning Innehållsförteckning

Riktlinjer för tillämpning Innehållsförteckning Verksamhet Karl-Axel Hill, Näringslivschef Karl-Axel.Hill@ostragoinge.se Tel: 044-775 64 10 Mob: 0709-53 64 10 Till: Tillsyns- och tillståndsnämnden Tjänsteskrivelse Dnr TT2013/25.003 Riktlinjer för tillämpning

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd för Alvesta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-12-12 188 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 2. När behövs ett serveringstillstånd?... 3 3. Ansökan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd

Ansökan om stadigavarande och tillfälligt serveringstillstånd Blad 1 RIKTLINJER OCH AVGIFTSSYSTEM VID TILLSTÅND FÖR SERVERING AV SPRITDRYCKER, VIN, STARKÖL OCH ANDRA JÄSTA ALKOHOLDRYCKER SAMT FÖR FÖRSÄLJNING AV FOLKÖL Antagna av kommunfullmäktige den 10 december

Läs mer

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning

Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning 1 Så här ansöker du om serveringstillstånd för restaurang, catering och festvåning Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-01-09. Motion om längre serveringstider för Salas restauranger

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-01-09. Motion om längre serveringstider för Salas restauranger l " SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 15 (25) 11 Motion om längre serveringstider för Salas restauranger Dnr 2013/52 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: B-O Rylander Anna Storm Anna Krathmann Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Inledning... 4 Ansökan

Läs mer

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun

Riktlinjer gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun gällande serveringstillstånd enligt alkohollag (2010:1622) i Säffle kommun (Antagna av kommunfullmäktige 17 juni 2013, 90) Inledning Lagstiftaren anser att kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Svensk alkoholpolitik

Svensk alkoholpolitik Svensk alkoholpolitik Innehållsförteckning Sidan BAKGRUND 3 Den svenska alkoholpolitiken 3 Alkohollagen - en skyddslag 3 SERVERINGSTILLSTÅND 3 När tillstånd krävs 3 Allmänheten eller slutet sällskap 3

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd

Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Anvisningar och ansökningsblanketter för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd Innehåller Anvisningar till ansökan om serveringstillstånd Blankett 1A: Ansökan om stadigvarande tillstånd Blankett

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering

Årjängs kommuns Riktlinjer för alkoholservering Årjängs kommuns för alkoholservering Dnr 464.12.401 Bom 508.2012 1 Inledning... 3 Syftet med riktlinjerna för alkoholservering... 3 vid ansökan och handläggningstid... 3 Alkohollagen en skyddslag... 3

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Malmö stads riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Sociala resursförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-01 1.0 Lisa Lannerud Sociala resursförvaltningen Tillståndsenheten

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

Information om serveringstillstånd

Information om serveringstillstånd 1 Information om serveringstillstånd 2011-09-20 2 Information om serveringstillstånd Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 2 Inledning 3 När tillstånd inte behövs 3 Alkohollagen 3 Om riktlinjer 3-4

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Sollefteå kommun Riktlinjer för serveringstillstånd Fastställda av Individ- och omsorgsnämnden 2012-11-08, 178 Bakgrund sidan 3 När behövs serveringstillstånd? 3 Vilka typer av serveringstillstånd finns?

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9)

Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Ansökan om serveringstillstånd Enligt 8 kap. 2 alkohollag (2010:1622) 1(9) Information om behandling av personuppgifter För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla

Läs mer

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd

BJUVS KOMMUN Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID INLEDNING 4 RIKTLINJER FÖR SERVERININGSTILLSTÅND 5 RIKTLINJER VID ANSÖKAN 5 HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer