Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner."

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 juni 2003 (3.7) (OR. en) 10035/03 ENFOCUSTOM 20 NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för tullsamarbete Föreg. dok. nr: 8353/02 ENFOCUSTOM 17 + COR 1, 13428/02 ENFOCUSTOM 34, 13514/02 ENFOCUSTOM 35, 14574/02 ENFOCUSTOM 37, 6900/1/03 ENFOCUSTOM 1 REV 1, 7372/03 ENFOCUSTOM 15 Ärende: Rapport om de gemensamma tullaktioner som genomförts INLEDNING Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner. Följande aktioner har genomförts: 1. Operation "SCORPIO", som inriktades på smuggling av tobaksvaror och alkohol till de deltagande staterna från tredje land, organiserades av STORBRITANNIEN, FINLAND och ITALIEN. 2. Operation "MERCURE", som organiserades av FRANKRIKE, koncentrerades på kampen mot olaglig export av syntetisk narkotika, särskilt transporter med bestämmelse Förenta staterna och Kanada /03 msv/sh/ss 1

2 3. Operation "TRUCK STOP", som organiserades av TYSKLAND, syftade till att bekämpa heroinsmuggling vid vägtransporter av containrar, bulk- och styckegods i den så kallade BALKANRUTTEN. 4. Operation "SOL 2002", som inriktades på kokainsmuggling i containrar och sjötransporter utförda av handelsfartyg, organiserades av SPANIEN och syftade särskilt till att spåra kokain med ursprung i Sydamerika och Västindien. 5. Operation "MONEYPENNY II", som inriktades på att upptäcka och ta i beslag brottsrelaterade kontanter som förs över gränserna, organiserades av STORBRITANNIEN. 6. Operation "X 2002", som syftade till att spåra kokain och cannabis som smugglas via fritidsbåtar och andra fartyg på högst bruttoregisterton (BRT), organiserades av DANMARK och inriktades särskilt på sjötransporter från Västindien mot Västeuropa. Aktionerna organiserades och genomfördes enligt Handboken för gemensamma tullaktioner (dok. 7426/3/01 ENFOCUSTOM 15 REV 3 + COR 1 och 2) och finansierades till en del genom kommissionens finansieringsprogram. 2. RAPPORT OM AKTIONERNA 2.1 OPERATION "SCORPIO" a) Aktionssamordnare Aktionen organiserades och samordnades på internationell nivå av tullförvaltningen i Storbritannien med bistånd av Finland och Italien /03 msv/sh/ss 2

3 b) Operationens längd Operationen pågick under perioden den 2130 januari 2002 klockan GMT. c) Deltagare Tullförvaltningarna i alla medlemsstater i Europeiska unionen och från tredje länderna Estland, Lettland, Litauen, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Turkiet, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Vitryssland. d) Mål De mål som fastställdes för operationen var att inrikta SIG på identifierade eller misstänkta smugglingsvägar med hög smugglingsrisk in i de deltagande staterna till lands eller sjöss, upptäcka och ta i beslag olagliga försändelser av kommersiella kvantiteter tobaksvaror och alkohol, utveckla hotbilder för cigaretter, inklusive varumärkesförfalskade cigaretter, tobak och spritdrycker och att fastställa gemensamma tendenser, förbättra kommunikationen och utbytet av underrättelser mellan de deltagande staterna, identifiera och upplösa brottsorganisationer som är inblandade i sådan form av smuggling. e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenhet (OCU) som var förlagd till Custom House Felixstowe. Samordningsenheten sköttes av underrättelsegrupper som var stationerade i Custom House Felixstowe och biträddes av företrädare för Finland, Italien, Litauen, Nederländerna, Spanien, Sverige, Ungern och Europeiska kommissionen /03 msv/sh/ss 3

4 Varje deltagarland utsåg nationella kontaktpunkter som ansvarade för samordningen av aktionen på nationell nivå och som stod i kontakt med samordningsenheten och övriga nationella kontaktpunkter. Samordningsenheten gavs i uppgift att kontrollera transitförsändelser som anmälts av deltagarländernas nationella kontaktorgan. Endast sådana försändelser som motsvarade de fastställda profilerna anmäldes till bestämmelselandet för obligatorisk kontroll. Indikatorer för profilerna fastställdes genom tillträde till informationssystem i Storbritannien och andra deltagande stater samt genom AFIS-systemet. Deltagarländerna uppmanades också att utföra egna kontroller på direkta transporter och att undersöka sådana som svarade mot indikatorer som väckte misstänksamhet. Samordningsenheten informerades om resultatet av varje undersökt direkt transport. Den lyckosamma blandning av kontaktpersoner från EU:s medlemsstater och kandidatländerna som förvisso bidrog till sakkunskapen bland alla de funktionärer som arbetade tillsammans i samordningsenheten bör särskilt nämnas. f) Utvärdering av resultaten Av databasen MS-Access som användes av de nationella kontaktorganen under operation Scorpio framgår att kontroller utfördes av de deltagande staterna. De slutliga kvantiteter varor som togs i beslag under operation Scorpio är följande: Tobak cigaretter kilo tobak askar med cigarrer 10035/03 msv/sh/ss 4

5 Alkohol liter etylalkohol 609 liter spritdrycker 249 liter vin Narkotika 22,223 kilo heroin 720 kilo cannabis Övrigt 550 kilo bearbetade hudar från nötkreatur 134 troféer från vilda djur Alla de primära målen har uppnåtts för operationen som enligt deltagarnas mening har varit synnerligen framgångsrik. Insikter har nåtts om vilka svårigheter kommunikationen utgör, när ett stort antal deltagare är inblandat. Operationen bestod i själva verket av två helt skilda operationer som hade slagits samman och där den gemensamma länken var de varor mot vilka operationen riktades. Av den återkoppling som har givits, har det framkommit att stärkta underrättelseförbindelser och bättre kommunikation har uppnåtts till följd av operationen. Fördelarna har inte kunnat uppskattas i det första skedet efter operationen men de torde leda till förbättrad målinriktning och bättre resultat i framtiden. Det har redan funnits tecken på sådan förbättring genom de beslag som har gjorts efter aktionen och ny profilering OPERATION "MERCURE" a) Aktionssamordnare Aktionen har organiserats och samordnats på internationell nivå av den franska tullförvaltningen i samarbete med tullförvaltningarna i Tyskland och Nederländerna /03 msv/sh/ss 5

6 b) Operationens längd Operationen ägde rum den 2026 mars 2002, från klockan 8.00 GMT den första dagen till klockan GMT den sista dagen. Den operativa etappen föregicks av en preoperativ etapp den 1819 mars och följdes av en postoperativ etapp den 2728 mars c) Deltagare Tullförvaltningarna i alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Storbritannien, och från tredje länderna Island, Schweiz, Förenta staterna, Kanada och Australien. d) Mål Huvudmålen för operation MERCURE var att samla in, undersöka, analysera och centralisera information som insamlats på området syntetisk narkotika, av varje deltagare, öka samarbetet mellan de tullmyndigheter som ansvarar för passagerarkontrollen, inrikta sig på resenärer som eventuellt för in syntetisk narkotika till den nordamerikanska kontinenten och Australien (direkt eller under genomresa i något annat deltagarland), upptäcka och ta i beslag syntetisk narkotika som har påträffats, identifiera personer och organisationer som är inblandade i smuggling inom ramen för de rättsliga möjligheter som varje deltagarlands lagstiftning erbjuder /03 msv/sh/ss 6

7 e) Operationens genomförande En operativ samordningsenhet på internationell nivå inrättades under Nederländernas ledning vid Europols huvudkontor i Haag. Samordningsenheten utgjordes av tulltjänstemän från Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Australien, USA och Kanada och var bemannad dygnet runt. Samordningsenheten hade effektiv teknisk utrustning till sitt förfogande: en faxapparat, persondatorer, en telefonanläggning, Internetanslutning osv. Varje deltagarland inrättade på nationell nivå en eller flera nationella kontaktpunkter för att säkerställa den nationella samordningen och förbindelsen med samordningsenheten. Fax var det kommunikationsmedel som föredrogs. Två formulär användes för att överföra information om misstänkta passagerare och de beslag som gjordes. Larmrapporter med uppgifter om passagerare som inte hade kunnat kontrolleras på en flygplats vid avresan skickades vidare, så att de kunde kontrolleras vid nästa flygplats antingen på transitflygplatsen eller ankomstflygplatsen. Larmmeddelandet skulle enligt bestämmelserna skickas via samordningsenheten. Meddelanden om beslag sändes till samordningsenheten av de nationella kontaktpunkterna för att informera om positiva resultat. Vidare skickade samordningsenheten varje dag ut ett nyhetsbrev med information om operationens förlopp och det allmänna läget. Nyhetsbrevet var väl sammanställt och uppskattades av alla deltagare. f) Utvärdering av resultaten Enligt samordningsenhetens rapport utlöstes 142 larm genom något av de kriterier eller någon av de riskindikatorer som fastställts för operationen. De vanligaste kriterierna var följande: biljett som betalats kontant, kort resa till bestämmelseorten, märklig färdväg, biljett som köpts på flygplasten under avresedagen, vistelse på känslig ort. Enligt den information som lämnades av samordningsenheten sändes totalt 261 meddelanden under operation Mercure /03 msv/sh/ss 7

8 Informationen gällde passagerare som avreste från någon flygplats i Europeiska unionen (utom Storbritannien som inte deltog i operationen), Schweiz och Island och for till Förenta staterna, Kanada och Australien. Under operationen gjordes 14 beslag vid flygplatserna i deltagarländerna. Totalt ecstasytabletter togs i beslag samt 990 gram heroin. 14 personer greps. Operation Mercure ledde till effektivt internationellt samarbete och fruktbart informationsutbyte. Den ökade medvetenheten inom flygplatsmyndigheterna om den specifika handeln med syntetisk narkotika, i synnerhet ecstacy. Den bidrog till att inrätta eller utveckla samarbetskanaler med såväl andra statliga myndigheter (polisen, gendarmeriet) som myndigheter med ansvar för säkerheten på flygplatserna (offentliga och privata sektorn) och med flygbolagen. Operationen bedömdes ha varit synnerligen framgångsrik, både vad gäller informationsutbytet och de beslag som gjordes. Alla mål för operation MERCURE torde anses ha uppnåtts. 2.3 OPERATION "TRUCK STOP" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades och samordnades på internationell nivå av den tyska tullförvaltningen i samarbete med tullförvaltningarna i Lettland och Irland. b) Operationens längd Följande detaljerade tidsplan fastställdes: Etapp , kl , kl Etapp , kl , kl Etapp , kl , kl Alla tider avser Greenwichtid (GMT). Därefter följde en postoperativ etapp som pågick t.o.m /03 msv/sh/ss 8

9 c) Deltagare Tullmyndigheterna i följande stater deltog i operationen: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike. d) Mål Följande mål fastställdes: Att genomföra riktade kontroller. Att upptäcka smugglingsfall. Att medvetandegöra kontrollkontoren. Att skaffa information om metoder och smugglingsvägar. Att skaffa information om enskilda fall. Att förbättra informationsutbytet och samarbetet i operationerna inom de offentliga tillsynsmyndigheterna och de brottsbekämpande myndigheterna i de deltagande staterna. Att från fall till fall fatta beslut om att genomföra taktiska operativa åtgärder, särskilt där det finns skäl att anta att organiserad brottslighet är inblandad. e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenheten som var förlagd till tullkriminalmyndigheten (ZKA) i Köln. Samordningsenheten utgjordes av anställda vid tullkriminalmyndigheten och vid enheten för utredningar i tullfrågor och stöddes av totalt fem kontaktpersoner från Bulgarien, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz och Ryssland /03 msv/sh/ss 9

10 Samordningsenhetens tekniska utrustning bestod av sex faxapparater, sex telefonlinjer och tolv datorer, av vilka två hade Internetanslutning. De deltagande staterna hade inrättat nationella kontaktpunkter som fungerade som centrala kontaktorgan för samordningsenheten och även ansvarade för att samordna de nationella operativa åtgärderna. Interpol i Lyon höll öppet dygnet runt. Sökningar i den federala polismyndighetens (BKA) databaser gjordes av den federala polismyndigheten i Wiesbaden samt av den federala polismyndighetens kontaktpersoner vid tullkriminalmyndigheten. Ett identiskt formulär, anpassat till alla kommunikationskanaler, användes för att utbyta information genom de enhetliga rapporteringskanalerna. Fax användes i flera fall för att skicka information, och de nationella kontaktpunkterna använde även Internet (e-post) för sina rapporter till samordningsenheten. Följande databassystem användes huvudsakligen för att söka internationella underrättelser om utvalda fordon: BALCAN INFO, tullkriminalmyndigheten. PRO BALKAN, Interpol i Lyon. PC BALKAN, federala polismyndigheten i Wiesbaden. Nationella databaser i de deltagande staterna. f) Utvärdering av resultaten Operation TRUCK STOP bör utvärderas efter de kvantitets- och kvalitetsmässiga resultat som har uppnåtts /03 msv/sh/ss 10

11 I. Kvantitetsmässiga resultat Samordningsenheten tog emot totalt urvalsrapporter under operationen som pågick i drygt nio dagar. Av dessa rapporter gällde lastbilstrafik, 119 personbilstrafik och 59 busstrafik. Totalt förfrågningar gjordes av samordningsenheten. II. Kvalitetsmässiga resultat Totalt 106 beslag av olagligt importerade varor gjordes inom ramen för operation TRUCK STOP. 327 kilo heroin, 9,1 kilo cannabisprodukter, 85 kilo tillsatsämnen och 11,4 miljoner cigaretter. Under den förberedande etappen av operation TRUCK STOP, då riskindikatorerna prövades i praktiken, togs dessutom 84,7 kilo heroin i beslag av den polska tullförvaltningen. Även i Bulgarien gjordes under den postoperativa etappen två tämligen stora beslag, nämligen 20,73 kilo heroin och 2,45 kilo hasch. Den särskilda kontrollåtgärden TRUCK STOP kan i alla avseenden anses framgångsrik. Med tanke på det stora antalet beslag som gjordes, förefaller de omfattande personal- och organisationsresurserna motiverade /03 msv/sh/ss 11

12 Om den kvantitet heroin som togs i beslag inom ramen för operation TRUCK STOP (327 kilo) jämförs med den genomsnittliga kvantitet som beslagtogs under nio dagar föregående år (113 kilo under operation ROADRUNNER II), framgår det klart hur framgångsrik operationen har varit. De ekonomiska resurser som anslogs förhåller sig positivt till resultatet. Den ansenliga rapporteringen på drygt urvalsrapporter tyder på allmän uppslutning kring åtgärden i de deltagande staterna. Samtidigt är detta och även de förfrågningar som samordningsenheten har gjort till de enskilda kontoren (drygt 6 700) tecken på den synnerligen stora arbetsbörda som den ansvariga personalen har haft. Det utomordentliga samarbete som bedrevs mellan alla deltagande stater på både nationell och internationell nivå och som ytterligare förbättrades under operationens gång, bör även betonas. Samarbetet var i allmänhet flexibelt och de informella problem som uppstod hanterades snabbt utan någon byråkrati. Det positiva samarbetet mellan samordningsenheten och Interpol/den federala polismyndigheten och även samarbetet mellan tullen och polisen på nationell nivå bidrog till operationens framgång och bör därför fortsättas under kommande operationer. Även om deltagargruppen bedömdes vara tillräcklig för att uppnå operationens mål, vore det önskvärt att låta ytterligare östeuropeiska stater (i synnerhet Moldavien) medverka i aktionen. Fokuseringen på transportmedlet lastbil visade sig vara riktig. Det förefaller inför kommande aktioner inte vara nödvändigt att ta med kombitrafik i denna typ av operation. I sådana fall bör en särskild aktion övervägas /03 msv/sh/ss 12

13 2.4 OPERATION "SOL 2002" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades och samordnades på internationell nivå av det spanska tull- och skatteverket i samarbete med tullförvaltningarna i Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. b) Operationens längd Operationen pågick den 716 maj c) Deltagare I operationen deltog alla tullförvaltningar i EU:s medlemsstater och tullförvaltningarna i kandidatländerna och tredje länderna Norge, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Tjeckien, Cypern, Malta, Ungern, Slovenien, Polen, Slovakien, Bulgarien och Turkiet med stöd av Marinfo genom tullavdelningarna vid tullkriminalmyndigheten (ZKA) i Köln respektive DNRED i Paris och Colombias BASC-program. d) Mål Målen för operationen var att förstärka kontrollerna under den operativa perioden, vilket huvudsakligen skulle göras av tullmyndigheterna i det land som var slutmål för varusändningar som valts ut på grundval av förhållandet varor/känsliga ursprungsländer när det gällde narkotikahandel, förbättra informationsutbytet mellan tullförvaltningarna om internationella varuöverföringsoperationer som överensstämde med de fastställda riskprofilerna, varvid samarbetet med kandidatländerna betonades, utveckla tullkontrollsystemen, 10035/03 msv/sh/ss 13

14 uppdatera och förbättra riskprofilerna för kokainhandeln, öka kokainbeslagen samt identifiera och i förekommande fall upplösa brottsorganisationerna. e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenheten stationerad vid det spanska tulloch skatteverkets huvudkontor i Madrid. Nationella kontaktpunkter utsågs av varje deltagarland som ansvarade för samordningen av operationen på nationell nivå genom att hålla kontakt med samordningsenheten och övriga nationella kontaktpunkter. Samordningsenheten förstärktes med sambandsmän från tullverken i Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. f) Utvärdering av resultaten Samordningsenheten tog emot totalt 273 varningsmeddelanden från deltagarländerna med lämpliga återkopplingsmeddelanden. Enligt dessa varningsmeddelanden genomfördes lämpliga fysiska kontroller eller dokumentkontroller enligt följande: 44 % (120) av de utvalda varusändningarna överensstämde med en prioriterad profil. Övriga 153 meddelanden uppgavs gälla andra varusändningar som skulle kontrolleras. 87 % (239) av de utvalda varusändningarna kontrollerades fysiskt. 95 varusändningar (39 %) genomgick fullständiga fysiska kontroller och 28 varusändningar (12 %) kontrollerades med skanner. Dokumentkontrollen utfördes endast i samband med 34 utvalda varusändningar. Ett beslag på 127 kilo kokain gjordes i Barcelona (Spanien), i en container som anlände till stadens hamn den 22 maj 2002 med personliga varor med ursprung i Buenos Aires (Argentina). Kokainet hade gömts i trädgårdsmöbler av sten. Leveransen kontrollerades och adressaten greps /03 msv/sh/ss 14

15 Med hänsyn till i vilken grad de planerade målen uppfylldes, bidrog den operativa verksamheten under aktionen till att inhämta kunskap om eller bekräfta vissa frågor som det är av intresse att överväga vid kommande operationer inom denna risksektor. 2.5 OPERATION "MONEYPENNY II" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades av HM Customs and Excise (Storbritanniens tullförvaltning). b) Operationens längd Operationen pågick den 612 juni Den föregicks av ett förberedande informationsmöte den 34 december 2001 och ett informationsmöte den 2223 april 2002 och avslutades med en avrapportering den 2930 september Två av mötena ordnades av Europol och ett av Storbritannien. c) Deltagare Tullförvaltningarna i följande tolv EU-länder deltog i operationen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Även det italienska Guardia di Finanza medverkade. Tullförvaltningarna från följande fyra kandidatländer deltog också: Cypern, Estland, Lettland och Polen. Sambandsmän från Tyskland, Italien och Nederländerna arbetade tillsammans med den operativa samordningsenheten vid Heathrow under operationen /03 msv/sh/ss 15

16 d) Mål De övergripande målen för operationen var att för lagstiftarna i medlemsstaterna påvisa värdet av att ha befogenhet att spåra och beslagta brottsrelaterade kontanter och betalningsmedel som förs över gränserna, höja den aktuella nivån för spårande av brottsrelaterade kontanter och betalningsmedel som förs över gränserna och därmed möjliggöra ytterligare lagföring (rörande penningtvätt), stödja strategier för att minska och bekämpa terrorism och organiserad brottslighet genom att angripa de bakomliggande finanserna, förbättra det operativa samarbetet och informationsutbytet mellan de deltagande staterna och främja och uppdatera en riskanalys- och underrättelsebaserad inriktning på förflyttning av brottsrelaterade kontanter och betalningsmedel. e) Operationens genomförande För att underlätta effektiv samordning av operationen och informationsutbyte mellan deltagarländerna inrättades den operativa samordningsenheten vid Heathrow-flygplatsen. Samordningsenheten var under övningen bemannad kl GMT och samordnade överföringen av uppgifter mellan de nationella kontrollenheterna i deltagarländerna. För att stärka det internationella samarbetet, arbetade tjänstemän från Tyskland, Italien och Nederländerna tillsammans med personalen inom samordningsenheten vid Heathrow under operationen. Samordningsenheten skickade dagligen en sammanfattning av uppgifter och resultat till alla nationella kontaktenheter för att hjälpa deltagarna med målinriktningen /03 msv/sh/ss 16

17 Varje deltagarland inrättade en nationell kontrollenhet som ansvarade för att skicka och ta emot uppgifter och vidarebefordra underrättelser till inreseställen inom dess jurisdiktion. Den nationella kontrollenheten samordnade överföringen av meddelanden om misstänkta förflyttningar till den operativa samordningsenheten och tog emot uppgifter från denna. När meddelandena på grund av tidsbrist inte hann fram i tid till samordningsenheten för att vidarebefordras till något annat land, sände de nationella kontrollenheterna meddelandena direkt till bestämmelselandets nationella kontrollenhet med kopia till den operativa samordningsenheten. Kontakterna mellan samordningsenheten och de nationella kontrollenheterna skedde per fax, varvid meddelandet om misstänkt förflyttning (SMM) användes. f) Utvärdering av resultaten Operation Moneypenny II ledde till att följande beslag gjordes i enlighet med operationens syften och mål. Totalt togs 249 rapporter emot av samordningsenheten under operation Moneypenny II. Det sammanlagda värdet av alla valutor som upptäcktes eller deklarerades uppgick till motsvarande euro, varav euro antingen togs i beslag eftersom kontanterna väckte misstanke eller belades med böter på grund av att de inte hade deklarerats. I det totala beloppet ingick euro som beslagtogs från två personer som reste till Dubai och överensstämde med Moneypenny II-profilen. Från hamnarna rapporteras inga beslag eller böter, vilket kan bero på att där endast gjordes en mindre andel upptäckter eller deklarationer. Det förekom heller inga rapporter om kontanter som upptäckts i frakterna under operationen. Alla deltagande medlemsstater och ansökarländer samarbetade i operation Moneypenny II. Vissa deltagare uppfyllde samtliga mål, men i de länder där det saknades relevant lagstiftning eller inte gjordes några kontantupptäckter, nåddes inte målen fullt ut /03 msv/sh/ss 17

18 2.5 OPERATION "X 2002" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades och samordnades av den centrala danska tull- och skatteförvaltningen. b) Operationens längd Operationen ägde rum den 1020 september Den föregicks av en preoperativ period den 5 10 september 2002 och följdes av en postoperativ period den 20 september31 oktober c) Deltagare Tullförvaltningarna i följande tretton medlemsstater i EU deltog i operationen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien (inklusive Gibraltar, Guernsey och Jersey) och Tyskland. Tullförvaltningarna i följande åtta kandidatländer medverkade i operationen: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien och Turkiet. Tullförvaltningarna i tre tredje länder deltog i operationen, nämligen Israel, Libanon och Norge. Även GD OLAF vid Europeiska kommissionen medverkade och tillhandahöll tekniskt bistånd. d) Mål Operationen hade både operativa och strategiska mål /03 msv/sh/ss 18

19 Operativa mål Identifiera, övervaka och borda fritidsbåtar och andra fartyg (huvudsakligen ickekommersiella fartyg) med ett bruttotonnage på upp till bruttoton (eller högre om särskilda misstankar föreligger) som kan användas för att smuggla narkotika och/eller andra slag av känsliga varor (alkohol, vapen, cigaretter och strategiska produkter) för att ta olagliga varor i beslag. Identifiera och övervaka misstänkta och känsliga fartyg till destinationshamnen eller hejda och ta sådana fartyg i beslag i enlighet med havsrättens bestämmelser och principer. Beslagta narkotika, särskilt kokain och cannabisharts och/eller andra känsliga varor, som transporteras till sjöss. Utbyta information (och förbättra dess kvalitet) mellan de nationella kontaktpunkterna och den operativa samordningsenheten, med användning av den virtuella samordningsenheten inom AFIS-systemet. Strategiska mål Främja och förbättra det praktiska operativa samarbetet och utbytet av information mellan tullförvaltningarna, varvid kandidatländerna särskilt bör beaktas. Förbättra och utveckla denna typ av operation genom fokusering på kokain i enlighet med handboken för gemensamma tullaktioner. Identifiera och upplösa brottsorganisationer. Öka insikten om de internationella smugglingsvägar till sjöss som leder till och finns inom Europeiska unionen /03 msv/sh/ss 19

20 e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenhet som organisatörerna hade inrättat i Ålborg i Danmark. För att underlätta hanteringen av den information som samlats in under den aktuella operationen den 1020 september 2002 stationerades ett antal sambandsmän från Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Libanon, Litauen, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige, Storbritannien och Tyskland vid samordningsenheten. För att även underlätta en effektiv och ändamålsenlig samordning av operationen och informationsutbytet mellan sambandsmännen vid samordningsenheten och de nationella kontaktpunkterna i deltagarländerna användes den ledande virtuella samordningsenheten inom AFIS-systemet som det huvudsakliga kommunikationsmedlet. Detta innebar att alla observationer var tillgängliga för alla de sambandsmän vid samordningsenheten och även för alla de nationella kontaktpunkter som hade tillgång till den virtuella samordningsenheten. GD OLAF vid Europeiska kommissionen hade även tilldelat den fysiska samordningsenheten ett antal tjänstemän som skulle svara för det tekniska stöd som krävdes. f) Utvärdering av resultaten Operation X 2002 ledde till att följande beslag gjordes ombord på eller i anslutning till fartyg som överensstämde med syftena och målen för operationen: 16,489 kilo cannabisharts, 3 kilo kokain, 32 liter alkohol, cigaretter, 4 vapen och ammunition, 5,5 kilo tobak, 124 liter vin och 271 liter öl /03 msv/sh/ss 20

21 De operativa målen har uppnåtts. Det har förelegat behov av att se över dessa operativa mål för att göra dem mätbara. Kvaliteten på informationsutbytet har förbättrats, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. SLUTKOMMENTARER Enligt artikel 29 i EU-fördraget finns det behov av att bland medlemsstaterna utforma gemensamma insatser på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, så att EU-medborgarna kan åtnjuta frihet, säkerhet och rättvisa. Detta mål kommer att uppfyllas om den allmänna brottsligheten förebyggs och bekämpas genom ett närmare och förstärkt samarbete mellan olika organ. Tullen har härigenom kommit att spela en synnerligen viktig roll i kampen mot bedrägeri och brottslighet. Under de senaste åren har Europeiska unionens tullförvaltningar, inom ramen för arbetsgruppen för tullsamarbete, samlats för att genomföra olika gemensamma tullaktioner med deltagande av andra brottsbekämpande organ där så behövs som har inriktats på olika risksektorer i syfte att stärka och förbättra dels samarbetet och samordningen, dels effektiviteten och ändamålsenligheten i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten. Det bör nämnas att förutom EU-länderna medverkar normalt olika tredje länder och internationella organisationer i en ansträngning att anpassa sina operativa resurser för brottsbekämpning till motsvarande EU-organs. I syfte att rationalisera arbetsmetoderna vid de gemensamma tullaktionerna följs riktlinjerna i Handboken för gemensamma tullaktioner (7426/3/01 ENFOCUSTOM 15 REV 3 + COR 1 + COR 2), där även de strategiska och taktiska målen för operationerna anges. Resultatet blir då snarare en relevant plan för de operationer som skall genomföras under de kommande åren, inriktad på att vara underrättelsestyrd, och inte bara enkel information /03 msv/sh/ss 21

22 Det bör även framhållas att kommissionen i väsentlig grad har bidragit till de gemensamma tullaktionernas framgång genom sitt dubbla bistånd, dvs. både tekniskt stöd och finansiering. Arbetsgruppen för tullsamarbete är väl medveten om hur värdefulla och nödvändiga dessa operationer är och skall göra sitt yttersta för att de skall fortgå och härigenom bidra till att målen i slutsatserna från Europeiska råden i Tammerfors och Wien uppnås /03 msv/sh/ss 22

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar vardagen för dig och dina kompisar. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak

Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 19 december 2012 Frågor och svar: ny EU-lagstiftning om tobak I dag lägger EU-kommissionen fram ett förslag om ändring av tobaksdirektivet. Förslaget innebär omfattande

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27

Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället. Presentation av förstudie 2015-03-27 Säkerhet och god ljudmiljö i det urbana stationssamhället Presentation av förstudie 2015-03-27 Förstudie Studien är en kartläggning av regelverk och aktörers roller. Förstudie Studien är en kartläggning

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2006: SJUNKANDE PRISER PÅ NARKOTIKA, ÖKANDE BESLAG Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin

ÅRSRAPPORT 2006: SJUNKANDE PRISER PÅ NARKOTIKA, ÖKANDE BESLAG Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin ÅRSRAPPORT 2006: SJUNKANDE PRISER PÅ NARKOTIKA, ÖKANDE BESLAG Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin (23.11.2006 LISSABON) De senaste fem åren har priset sjunkit på de illegala drogerna på Europas

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas?

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer