Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner."

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 juni 2003 (3.7) (OR. en) 10035/03 ENFOCUSTOM 20 NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för tullsamarbete Föreg. dok. nr: 8353/02 ENFOCUSTOM 17 + COR 1, 13428/02 ENFOCUSTOM 34, 13514/02 ENFOCUSTOM 35, 14574/02 ENFOCUSTOM 37, 6900/1/03 ENFOCUSTOM 1 REV 1, 7372/03 ENFOCUSTOM 15 Ärende: Rapport om de gemensamma tullaktioner som genomförts INLEDNING Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner. Följande aktioner har genomförts: 1. Operation "SCORPIO", som inriktades på smuggling av tobaksvaror och alkohol till de deltagande staterna från tredje land, organiserades av STORBRITANNIEN, FINLAND och ITALIEN. 2. Operation "MERCURE", som organiserades av FRANKRIKE, koncentrerades på kampen mot olaglig export av syntetisk narkotika, särskilt transporter med bestämmelse Förenta staterna och Kanada /03 msv/sh/ss 1

2 3. Operation "TRUCK STOP", som organiserades av TYSKLAND, syftade till att bekämpa heroinsmuggling vid vägtransporter av containrar, bulk- och styckegods i den så kallade BALKANRUTTEN. 4. Operation "SOL 2002", som inriktades på kokainsmuggling i containrar och sjötransporter utförda av handelsfartyg, organiserades av SPANIEN och syftade särskilt till att spåra kokain med ursprung i Sydamerika och Västindien. 5. Operation "MONEYPENNY II", som inriktades på att upptäcka och ta i beslag brottsrelaterade kontanter som förs över gränserna, organiserades av STORBRITANNIEN. 6. Operation "X 2002", som syftade till att spåra kokain och cannabis som smugglas via fritidsbåtar och andra fartyg på högst bruttoregisterton (BRT), organiserades av DANMARK och inriktades särskilt på sjötransporter från Västindien mot Västeuropa. Aktionerna organiserades och genomfördes enligt Handboken för gemensamma tullaktioner (dok. 7426/3/01 ENFOCUSTOM 15 REV 3 + COR 1 och 2) och finansierades till en del genom kommissionens finansieringsprogram. 2. RAPPORT OM AKTIONERNA 2.1 OPERATION "SCORPIO" a) Aktionssamordnare Aktionen organiserades och samordnades på internationell nivå av tullförvaltningen i Storbritannien med bistånd av Finland och Italien /03 msv/sh/ss 2

3 b) Operationens längd Operationen pågick under perioden den 2130 januari 2002 klockan GMT. c) Deltagare Tullförvaltningarna i alla medlemsstater i Europeiska unionen och från tredje länderna Estland, Lettland, Litauen, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Turkiet, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Vitryssland. d) Mål De mål som fastställdes för operationen var att inrikta SIG på identifierade eller misstänkta smugglingsvägar med hög smugglingsrisk in i de deltagande staterna till lands eller sjöss, upptäcka och ta i beslag olagliga försändelser av kommersiella kvantiteter tobaksvaror och alkohol, utveckla hotbilder för cigaretter, inklusive varumärkesförfalskade cigaretter, tobak och spritdrycker och att fastställa gemensamma tendenser, förbättra kommunikationen och utbytet av underrättelser mellan de deltagande staterna, identifiera och upplösa brottsorganisationer som är inblandade i sådan form av smuggling. e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenhet (OCU) som var förlagd till Custom House Felixstowe. Samordningsenheten sköttes av underrättelsegrupper som var stationerade i Custom House Felixstowe och biträddes av företrädare för Finland, Italien, Litauen, Nederländerna, Spanien, Sverige, Ungern och Europeiska kommissionen /03 msv/sh/ss 3

4 Varje deltagarland utsåg nationella kontaktpunkter som ansvarade för samordningen av aktionen på nationell nivå och som stod i kontakt med samordningsenheten och övriga nationella kontaktpunkter. Samordningsenheten gavs i uppgift att kontrollera transitförsändelser som anmälts av deltagarländernas nationella kontaktorgan. Endast sådana försändelser som motsvarade de fastställda profilerna anmäldes till bestämmelselandet för obligatorisk kontroll. Indikatorer för profilerna fastställdes genom tillträde till informationssystem i Storbritannien och andra deltagande stater samt genom AFIS-systemet. Deltagarländerna uppmanades också att utföra egna kontroller på direkta transporter och att undersöka sådana som svarade mot indikatorer som väckte misstänksamhet. Samordningsenheten informerades om resultatet av varje undersökt direkt transport. Den lyckosamma blandning av kontaktpersoner från EU:s medlemsstater och kandidatländerna som förvisso bidrog till sakkunskapen bland alla de funktionärer som arbetade tillsammans i samordningsenheten bör särskilt nämnas. f) Utvärdering av resultaten Av databasen MS-Access som användes av de nationella kontaktorganen under operation Scorpio framgår att kontroller utfördes av de deltagande staterna. De slutliga kvantiteter varor som togs i beslag under operation Scorpio är följande: Tobak cigaretter kilo tobak askar med cigarrer 10035/03 msv/sh/ss 4

5 Alkohol liter etylalkohol 609 liter spritdrycker 249 liter vin Narkotika 22,223 kilo heroin 720 kilo cannabis Övrigt 550 kilo bearbetade hudar från nötkreatur 134 troféer från vilda djur Alla de primära målen har uppnåtts för operationen som enligt deltagarnas mening har varit synnerligen framgångsrik. Insikter har nåtts om vilka svårigheter kommunikationen utgör, när ett stort antal deltagare är inblandat. Operationen bestod i själva verket av två helt skilda operationer som hade slagits samman och där den gemensamma länken var de varor mot vilka operationen riktades. Av den återkoppling som har givits, har det framkommit att stärkta underrättelseförbindelser och bättre kommunikation har uppnåtts till följd av operationen. Fördelarna har inte kunnat uppskattas i det första skedet efter operationen men de torde leda till förbättrad målinriktning och bättre resultat i framtiden. Det har redan funnits tecken på sådan förbättring genom de beslag som har gjorts efter aktionen och ny profilering OPERATION "MERCURE" a) Aktionssamordnare Aktionen har organiserats och samordnats på internationell nivå av den franska tullförvaltningen i samarbete med tullförvaltningarna i Tyskland och Nederländerna /03 msv/sh/ss 5

6 b) Operationens längd Operationen ägde rum den 2026 mars 2002, från klockan 8.00 GMT den första dagen till klockan GMT den sista dagen. Den operativa etappen föregicks av en preoperativ etapp den 1819 mars och följdes av en postoperativ etapp den 2728 mars c) Deltagare Tullförvaltningarna i alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Storbritannien, och från tredje länderna Island, Schweiz, Förenta staterna, Kanada och Australien. d) Mål Huvudmålen för operation MERCURE var att samla in, undersöka, analysera och centralisera information som insamlats på området syntetisk narkotika, av varje deltagare, öka samarbetet mellan de tullmyndigheter som ansvarar för passagerarkontrollen, inrikta sig på resenärer som eventuellt för in syntetisk narkotika till den nordamerikanska kontinenten och Australien (direkt eller under genomresa i något annat deltagarland), upptäcka och ta i beslag syntetisk narkotika som har påträffats, identifiera personer och organisationer som är inblandade i smuggling inom ramen för de rättsliga möjligheter som varje deltagarlands lagstiftning erbjuder /03 msv/sh/ss 6

7 e) Operationens genomförande En operativ samordningsenhet på internationell nivå inrättades under Nederländernas ledning vid Europols huvudkontor i Haag. Samordningsenheten utgjordes av tulltjänstemän från Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Australien, USA och Kanada och var bemannad dygnet runt. Samordningsenheten hade effektiv teknisk utrustning till sitt förfogande: en faxapparat, persondatorer, en telefonanläggning, Internetanslutning osv. Varje deltagarland inrättade på nationell nivå en eller flera nationella kontaktpunkter för att säkerställa den nationella samordningen och förbindelsen med samordningsenheten. Fax var det kommunikationsmedel som föredrogs. Två formulär användes för att överföra information om misstänkta passagerare och de beslag som gjordes. Larmrapporter med uppgifter om passagerare som inte hade kunnat kontrolleras på en flygplats vid avresan skickades vidare, så att de kunde kontrolleras vid nästa flygplats antingen på transitflygplatsen eller ankomstflygplatsen. Larmmeddelandet skulle enligt bestämmelserna skickas via samordningsenheten. Meddelanden om beslag sändes till samordningsenheten av de nationella kontaktpunkterna för att informera om positiva resultat. Vidare skickade samordningsenheten varje dag ut ett nyhetsbrev med information om operationens förlopp och det allmänna läget. Nyhetsbrevet var väl sammanställt och uppskattades av alla deltagare. f) Utvärdering av resultaten Enligt samordningsenhetens rapport utlöstes 142 larm genom något av de kriterier eller någon av de riskindikatorer som fastställts för operationen. De vanligaste kriterierna var följande: biljett som betalats kontant, kort resa till bestämmelseorten, märklig färdväg, biljett som köpts på flygplasten under avresedagen, vistelse på känslig ort. Enligt den information som lämnades av samordningsenheten sändes totalt 261 meddelanden under operation Mercure /03 msv/sh/ss 7

8 Informationen gällde passagerare som avreste från någon flygplats i Europeiska unionen (utom Storbritannien som inte deltog i operationen), Schweiz och Island och for till Förenta staterna, Kanada och Australien. Under operationen gjordes 14 beslag vid flygplatserna i deltagarländerna. Totalt ecstasytabletter togs i beslag samt 990 gram heroin. 14 personer greps. Operation Mercure ledde till effektivt internationellt samarbete och fruktbart informationsutbyte. Den ökade medvetenheten inom flygplatsmyndigheterna om den specifika handeln med syntetisk narkotika, i synnerhet ecstacy. Den bidrog till att inrätta eller utveckla samarbetskanaler med såväl andra statliga myndigheter (polisen, gendarmeriet) som myndigheter med ansvar för säkerheten på flygplatserna (offentliga och privata sektorn) och med flygbolagen. Operationen bedömdes ha varit synnerligen framgångsrik, både vad gäller informationsutbytet och de beslag som gjordes. Alla mål för operation MERCURE torde anses ha uppnåtts. 2.3 OPERATION "TRUCK STOP" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades och samordnades på internationell nivå av den tyska tullförvaltningen i samarbete med tullförvaltningarna i Lettland och Irland. b) Operationens längd Följande detaljerade tidsplan fastställdes: Etapp , kl , kl Etapp , kl , kl Etapp , kl , kl Alla tider avser Greenwichtid (GMT). Därefter följde en postoperativ etapp som pågick t.o.m /03 msv/sh/ss 8

9 c) Deltagare Tullmyndigheterna i följande stater deltog i operationen: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike. d) Mål Följande mål fastställdes: Att genomföra riktade kontroller. Att upptäcka smugglingsfall. Att medvetandegöra kontrollkontoren. Att skaffa information om metoder och smugglingsvägar. Att skaffa information om enskilda fall. Att förbättra informationsutbytet och samarbetet i operationerna inom de offentliga tillsynsmyndigheterna och de brottsbekämpande myndigheterna i de deltagande staterna. Att från fall till fall fatta beslut om att genomföra taktiska operativa åtgärder, särskilt där det finns skäl att anta att organiserad brottslighet är inblandad. e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenheten som var förlagd till tullkriminalmyndigheten (ZKA) i Köln. Samordningsenheten utgjordes av anställda vid tullkriminalmyndigheten och vid enheten för utredningar i tullfrågor och stöddes av totalt fem kontaktpersoner från Bulgarien, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz och Ryssland /03 msv/sh/ss 9

10 Samordningsenhetens tekniska utrustning bestod av sex faxapparater, sex telefonlinjer och tolv datorer, av vilka två hade Internetanslutning. De deltagande staterna hade inrättat nationella kontaktpunkter som fungerade som centrala kontaktorgan för samordningsenheten och även ansvarade för att samordna de nationella operativa åtgärderna. Interpol i Lyon höll öppet dygnet runt. Sökningar i den federala polismyndighetens (BKA) databaser gjordes av den federala polismyndigheten i Wiesbaden samt av den federala polismyndighetens kontaktpersoner vid tullkriminalmyndigheten. Ett identiskt formulär, anpassat till alla kommunikationskanaler, användes för att utbyta information genom de enhetliga rapporteringskanalerna. Fax användes i flera fall för att skicka information, och de nationella kontaktpunkterna använde även Internet (e-post) för sina rapporter till samordningsenheten. Följande databassystem användes huvudsakligen för att söka internationella underrättelser om utvalda fordon: BALCAN INFO, tullkriminalmyndigheten. PRO BALKAN, Interpol i Lyon. PC BALKAN, federala polismyndigheten i Wiesbaden. Nationella databaser i de deltagande staterna. f) Utvärdering av resultaten Operation TRUCK STOP bör utvärderas efter de kvantitets- och kvalitetsmässiga resultat som har uppnåtts /03 msv/sh/ss 10

11 I. Kvantitetsmässiga resultat Samordningsenheten tog emot totalt urvalsrapporter under operationen som pågick i drygt nio dagar. Av dessa rapporter gällde lastbilstrafik, 119 personbilstrafik och 59 busstrafik. Totalt förfrågningar gjordes av samordningsenheten. II. Kvalitetsmässiga resultat Totalt 106 beslag av olagligt importerade varor gjordes inom ramen för operation TRUCK STOP. 327 kilo heroin, 9,1 kilo cannabisprodukter, 85 kilo tillsatsämnen och 11,4 miljoner cigaretter. Under den förberedande etappen av operation TRUCK STOP, då riskindikatorerna prövades i praktiken, togs dessutom 84,7 kilo heroin i beslag av den polska tullförvaltningen. Även i Bulgarien gjordes under den postoperativa etappen två tämligen stora beslag, nämligen 20,73 kilo heroin och 2,45 kilo hasch. Den särskilda kontrollåtgärden TRUCK STOP kan i alla avseenden anses framgångsrik. Med tanke på det stora antalet beslag som gjordes, förefaller de omfattande personal- och organisationsresurserna motiverade /03 msv/sh/ss 11

12 Om den kvantitet heroin som togs i beslag inom ramen för operation TRUCK STOP (327 kilo) jämförs med den genomsnittliga kvantitet som beslagtogs under nio dagar föregående år (113 kilo under operation ROADRUNNER II), framgår det klart hur framgångsrik operationen har varit. De ekonomiska resurser som anslogs förhåller sig positivt till resultatet. Den ansenliga rapporteringen på drygt urvalsrapporter tyder på allmän uppslutning kring åtgärden i de deltagande staterna. Samtidigt är detta och även de förfrågningar som samordningsenheten har gjort till de enskilda kontoren (drygt 6 700) tecken på den synnerligen stora arbetsbörda som den ansvariga personalen har haft. Det utomordentliga samarbete som bedrevs mellan alla deltagande stater på både nationell och internationell nivå och som ytterligare förbättrades under operationens gång, bör även betonas. Samarbetet var i allmänhet flexibelt och de informella problem som uppstod hanterades snabbt utan någon byråkrati. Det positiva samarbetet mellan samordningsenheten och Interpol/den federala polismyndigheten och även samarbetet mellan tullen och polisen på nationell nivå bidrog till operationens framgång och bör därför fortsättas under kommande operationer. Även om deltagargruppen bedömdes vara tillräcklig för att uppnå operationens mål, vore det önskvärt att låta ytterligare östeuropeiska stater (i synnerhet Moldavien) medverka i aktionen. Fokuseringen på transportmedlet lastbil visade sig vara riktig. Det förefaller inför kommande aktioner inte vara nödvändigt att ta med kombitrafik i denna typ av operation. I sådana fall bör en särskild aktion övervägas /03 msv/sh/ss 12

13 2.4 OPERATION "SOL 2002" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades och samordnades på internationell nivå av det spanska tull- och skatteverket i samarbete med tullförvaltningarna i Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. b) Operationens längd Operationen pågick den 716 maj c) Deltagare I operationen deltog alla tullförvaltningar i EU:s medlemsstater och tullförvaltningarna i kandidatländerna och tredje länderna Norge, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Tjeckien, Cypern, Malta, Ungern, Slovenien, Polen, Slovakien, Bulgarien och Turkiet med stöd av Marinfo genom tullavdelningarna vid tullkriminalmyndigheten (ZKA) i Köln respektive DNRED i Paris och Colombias BASC-program. d) Mål Målen för operationen var att förstärka kontrollerna under den operativa perioden, vilket huvudsakligen skulle göras av tullmyndigheterna i det land som var slutmål för varusändningar som valts ut på grundval av förhållandet varor/känsliga ursprungsländer när det gällde narkotikahandel, förbättra informationsutbytet mellan tullförvaltningarna om internationella varuöverföringsoperationer som överensstämde med de fastställda riskprofilerna, varvid samarbetet med kandidatländerna betonades, utveckla tullkontrollsystemen, 10035/03 msv/sh/ss 13

14 uppdatera och förbättra riskprofilerna för kokainhandeln, öka kokainbeslagen samt identifiera och i förekommande fall upplösa brottsorganisationerna. e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenheten stationerad vid det spanska tulloch skatteverkets huvudkontor i Madrid. Nationella kontaktpunkter utsågs av varje deltagarland som ansvarade för samordningen av operationen på nationell nivå genom att hålla kontakt med samordningsenheten och övriga nationella kontaktpunkter. Samordningsenheten förstärktes med sambandsmän från tullverken i Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. f) Utvärdering av resultaten Samordningsenheten tog emot totalt 273 varningsmeddelanden från deltagarländerna med lämpliga återkopplingsmeddelanden. Enligt dessa varningsmeddelanden genomfördes lämpliga fysiska kontroller eller dokumentkontroller enligt följande: 44 % (120) av de utvalda varusändningarna överensstämde med en prioriterad profil. Övriga 153 meddelanden uppgavs gälla andra varusändningar som skulle kontrolleras. 87 % (239) av de utvalda varusändningarna kontrollerades fysiskt. 95 varusändningar (39 %) genomgick fullständiga fysiska kontroller och 28 varusändningar (12 %) kontrollerades med skanner. Dokumentkontrollen utfördes endast i samband med 34 utvalda varusändningar. Ett beslag på 127 kilo kokain gjordes i Barcelona (Spanien), i en container som anlände till stadens hamn den 22 maj 2002 med personliga varor med ursprung i Buenos Aires (Argentina). Kokainet hade gömts i trädgårdsmöbler av sten. Leveransen kontrollerades och adressaten greps /03 msv/sh/ss 14

15 Med hänsyn till i vilken grad de planerade målen uppfylldes, bidrog den operativa verksamheten under aktionen till att inhämta kunskap om eller bekräfta vissa frågor som det är av intresse att överväga vid kommande operationer inom denna risksektor. 2.5 OPERATION "MONEYPENNY II" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades av HM Customs and Excise (Storbritanniens tullförvaltning). b) Operationens längd Operationen pågick den 612 juni Den föregicks av ett förberedande informationsmöte den 34 december 2001 och ett informationsmöte den 2223 april 2002 och avslutades med en avrapportering den 2930 september Två av mötena ordnades av Europol och ett av Storbritannien. c) Deltagare Tullförvaltningarna i följande tolv EU-länder deltog i operationen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Även det italienska Guardia di Finanza medverkade. Tullförvaltningarna från följande fyra kandidatländer deltog också: Cypern, Estland, Lettland och Polen. Sambandsmän från Tyskland, Italien och Nederländerna arbetade tillsammans med den operativa samordningsenheten vid Heathrow under operationen /03 msv/sh/ss 15

16 d) Mål De övergripande målen för operationen var att för lagstiftarna i medlemsstaterna påvisa värdet av att ha befogenhet att spåra och beslagta brottsrelaterade kontanter och betalningsmedel som förs över gränserna, höja den aktuella nivån för spårande av brottsrelaterade kontanter och betalningsmedel som förs över gränserna och därmed möjliggöra ytterligare lagföring (rörande penningtvätt), stödja strategier för att minska och bekämpa terrorism och organiserad brottslighet genom att angripa de bakomliggande finanserna, förbättra det operativa samarbetet och informationsutbytet mellan de deltagande staterna och främja och uppdatera en riskanalys- och underrättelsebaserad inriktning på förflyttning av brottsrelaterade kontanter och betalningsmedel. e) Operationens genomförande För att underlätta effektiv samordning av operationen och informationsutbyte mellan deltagarländerna inrättades den operativa samordningsenheten vid Heathrow-flygplatsen. Samordningsenheten var under övningen bemannad kl GMT och samordnade överföringen av uppgifter mellan de nationella kontrollenheterna i deltagarländerna. För att stärka det internationella samarbetet, arbetade tjänstemän från Tyskland, Italien och Nederländerna tillsammans med personalen inom samordningsenheten vid Heathrow under operationen. Samordningsenheten skickade dagligen en sammanfattning av uppgifter och resultat till alla nationella kontaktenheter för att hjälpa deltagarna med målinriktningen /03 msv/sh/ss 16

17 Varje deltagarland inrättade en nationell kontrollenhet som ansvarade för att skicka och ta emot uppgifter och vidarebefordra underrättelser till inreseställen inom dess jurisdiktion. Den nationella kontrollenheten samordnade överföringen av meddelanden om misstänkta förflyttningar till den operativa samordningsenheten och tog emot uppgifter från denna. När meddelandena på grund av tidsbrist inte hann fram i tid till samordningsenheten för att vidarebefordras till något annat land, sände de nationella kontrollenheterna meddelandena direkt till bestämmelselandets nationella kontrollenhet med kopia till den operativa samordningsenheten. Kontakterna mellan samordningsenheten och de nationella kontrollenheterna skedde per fax, varvid meddelandet om misstänkt förflyttning (SMM) användes. f) Utvärdering av resultaten Operation Moneypenny II ledde till att följande beslag gjordes i enlighet med operationens syften och mål. Totalt togs 249 rapporter emot av samordningsenheten under operation Moneypenny II. Det sammanlagda värdet av alla valutor som upptäcktes eller deklarerades uppgick till motsvarande euro, varav euro antingen togs i beslag eftersom kontanterna väckte misstanke eller belades med böter på grund av att de inte hade deklarerats. I det totala beloppet ingick euro som beslagtogs från två personer som reste till Dubai och överensstämde med Moneypenny II-profilen. Från hamnarna rapporteras inga beslag eller böter, vilket kan bero på att där endast gjordes en mindre andel upptäckter eller deklarationer. Det förekom heller inga rapporter om kontanter som upptäckts i frakterna under operationen. Alla deltagande medlemsstater och ansökarländer samarbetade i operation Moneypenny II. Vissa deltagare uppfyllde samtliga mål, men i de länder där det saknades relevant lagstiftning eller inte gjordes några kontantupptäckter, nåddes inte målen fullt ut /03 msv/sh/ss 17

18 2.5 OPERATION "X 2002" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades och samordnades av den centrala danska tull- och skatteförvaltningen. b) Operationens längd Operationen ägde rum den 1020 september Den föregicks av en preoperativ period den 5 10 september 2002 och följdes av en postoperativ period den 20 september31 oktober c) Deltagare Tullförvaltningarna i följande tretton medlemsstater i EU deltog i operationen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien (inklusive Gibraltar, Guernsey och Jersey) och Tyskland. Tullförvaltningarna i följande åtta kandidatländer medverkade i operationen: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien och Turkiet. Tullförvaltningarna i tre tredje länder deltog i operationen, nämligen Israel, Libanon och Norge. Även GD OLAF vid Europeiska kommissionen medverkade och tillhandahöll tekniskt bistånd. d) Mål Operationen hade både operativa och strategiska mål /03 msv/sh/ss 18

19 Operativa mål Identifiera, övervaka och borda fritidsbåtar och andra fartyg (huvudsakligen ickekommersiella fartyg) med ett bruttotonnage på upp till bruttoton (eller högre om särskilda misstankar föreligger) som kan användas för att smuggla narkotika och/eller andra slag av känsliga varor (alkohol, vapen, cigaretter och strategiska produkter) för att ta olagliga varor i beslag. Identifiera och övervaka misstänkta och känsliga fartyg till destinationshamnen eller hejda och ta sådana fartyg i beslag i enlighet med havsrättens bestämmelser och principer. Beslagta narkotika, särskilt kokain och cannabisharts och/eller andra känsliga varor, som transporteras till sjöss. Utbyta information (och förbättra dess kvalitet) mellan de nationella kontaktpunkterna och den operativa samordningsenheten, med användning av den virtuella samordningsenheten inom AFIS-systemet. Strategiska mål Främja och förbättra det praktiska operativa samarbetet och utbytet av information mellan tullförvaltningarna, varvid kandidatländerna särskilt bör beaktas. Förbättra och utveckla denna typ av operation genom fokusering på kokain i enlighet med handboken för gemensamma tullaktioner. Identifiera och upplösa brottsorganisationer. Öka insikten om de internationella smugglingsvägar till sjöss som leder till och finns inom Europeiska unionen /03 msv/sh/ss 19

20 e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenhet som organisatörerna hade inrättat i Ålborg i Danmark. För att underlätta hanteringen av den information som samlats in under den aktuella operationen den 1020 september 2002 stationerades ett antal sambandsmän från Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Libanon, Litauen, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige, Storbritannien och Tyskland vid samordningsenheten. För att även underlätta en effektiv och ändamålsenlig samordning av operationen och informationsutbytet mellan sambandsmännen vid samordningsenheten och de nationella kontaktpunkterna i deltagarländerna användes den ledande virtuella samordningsenheten inom AFIS-systemet som det huvudsakliga kommunikationsmedlet. Detta innebar att alla observationer var tillgängliga för alla de sambandsmän vid samordningsenheten och även för alla de nationella kontaktpunkter som hade tillgång till den virtuella samordningsenheten. GD OLAF vid Europeiska kommissionen hade även tilldelat den fysiska samordningsenheten ett antal tjänstemän som skulle svara för det tekniska stöd som krävdes. f) Utvärdering av resultaten Operation X 2002 ledde till att följande beslag gjordes ombord på eller i anslutning till fartyg som överensstämde med syftena och målen för operationen: 16,489 kilo cannabisharts, 3 kilo kokain, 32 liter alkohol, cigaretter, 4 vapen och ammunition, 5,5 kilo tobak, 124 liter vin och 271 liter öl /03 msv/sh/ss 20

21 De operativa målen har uppnåtts. Det har förelegat behov av att se över dessa operativa mål för att göra dem mätbara. Kvaliteten på informationsutbytet har förbättrats, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. SLUTKOMMENTARER Enligt artikel 29 i EU-fördraget finns det behov av att bland medlemsstaterna utforma gemensamma insatser på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, så att EU-medborgarna kan åtnjuta frihet, säkerhet och rättvisa. Detta mål kommer att uppfyllas om den allmänna brottsligheten förebyggs och bekämpas genom ett närmare och förstärkt samarbete mellan olika organ. Tullen har härigenom kommit att spela en synnerligen viktig roll i kampen mot bedrägeri och brottslighet. Under de senaste åren har Europeiska unionens tullförvaltningar, inom ramen för arbetsgruppen för tullsamarbete, samlats för att genomföra olika gemensamma tullaktioner med deltagande av andra brottsbekämpande organ där så behövs som har inriktats på olika risksektorer i syfte att stärka och förbättra dels samarbetet och samordningen, dels effektiviteten och ändamålsenligheten i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten. Det bör nämnas att förutom EU-länderna medverkar normalt olika tredje länder och internationella organisationer i en ansträngning att anpassa sina operativa resurser för brottsbekämpning till motsvarande EU-organs. I syfte att rationalisera arbetsmetoderna vid de gemensamma tullaktionerna följs riktlinjerna i Handboken för gemensamma tullaktioner (7426/3/01 ENFOCUSTOM 15 REV 3 + COR 1 + COR 2), där även de strategiska och taktiska målen för operationerna anges. Resultatet blir då snarare en relevant plan för de operationer som skall genomföras under de kommande åren, inriktad på att vara underrättelsestyrd, och inte bara enkel information /03 msv/sh/ss 21

22 Det bör även framhållas att kommissionen i väsentlig grad har bidragit till de gemensamma tullaktionernas framgång genom sitt dubbla bistånd, dvs. både tekniskt stöd och finansiering. Arbetsgruppen för tullsamarbete är väl medveten om hur värdefulla och nödvändiga dessa operationer är och skall göra sitt yttersta för att de skall fortgå och härigenom bidra till att målen i slutsatserna från Europeiska råden i Tammerfors och Wien uppnås /03 msv/sh/ss 22

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 april 2002 (8.5) (OR. es) 8353/02 ENFOCUSTOM17 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 30 april 2002 (8.5) (OR. es) 8353/02 ENFOCUSTOM17 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 30 april 2002 (8.5) (OR. es) 8353/02 ENFOCUSTOM17 NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för tullsamarbete Föreg. dok. nr: 14571/01 ENFOCUSTOM 47 + COR 1, 15257/01

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2017 (OR. en) 15992/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 14 december 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: AGRI 716 ENV 1087 PHYTOSAN 31 PESTICIDE 6 Jordi AYET

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005.

Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2005. 1 Försäljningen av sprit, vin och öl i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver. 1861-25. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010

Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 IP/07/584 Bryssel den 27 april 2007 Trafiksäkerhet : EU:s handlingsprogram fortsätter att ge goda resultat målet att rädda 25 000 liv på Europas vägar kan vara uppnått 2010 Målet för EU:s handlingsprogram

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut

ANNEX BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 1.12.2017 COM(2017) 722 final ANNEX BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2012 COM(2012) 385 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

(Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 3.7.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 151/25 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna:

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.3.2011 KOM(2011) 138 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Andra rapporten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton; SFS 2015:922 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: FÖRDRAGET UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12

Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Schematiska diagram över hur europeiska utbildningssystem är uppbyggda, 2011/12 Dessa diagram ger en överblick över hur den traditionella skolgången är uppbyggd i de olika länderna, från förskolenivå till

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7143/15 TRANS 88 FÖLJENOT från: inkom den: 11 mars 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter 1 Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 15 år och däröver, fördelat på dryckessorter. 1861 26. Liter 12 9 Totalt Öl (totalt) Sprit Vin 6 3 1861 1871 1881 1891 191 1911 1921 1931 1941 1951

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: SLUTAKT UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 14.12.2012 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2012 C(2012) 9330 final KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 14.12.2012 om ändring av rekommendation om inrättande av en gemensam Praktisk handledning för gränsbevakningspersonal

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning. (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN KOMMISSIONEN Inbjudan att lämna förslag 2008 Programmet Kultur (2007 2013) Genomförande av programåtgärderna: fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsinsatser,

Läs mer

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd

SCHENGEN. Din inkörsport till fri rörlighet i Europa. Europeiska unionens råd SCHENGEN Din inkörsport till fri rörlighet i Europa Europeiska unionens råd Meddelande Denna publikation har tagits fram av rådets generalsekretariat i informationssyfte. Den medför inte något ansvar för

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014

Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 P7_TA(2013)0082 Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2013 om Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (2012/2309(INL)) Europaparlamentet

Läs mer

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT. AF/CE/AL/sv 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer Teil) 1 von 7 SLUTAKT AF/CE/AL/sv 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Schwedisch (Normativer

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 6 december 06 (OR. en) 355/6 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: JAI 856 DAPIX 8 CRIMORG 33 ENFOPOL 359 ENFOCUSTOM 68 RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om automatiskt utbyte

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 1999:1040 Utkom från trycket den 10 december

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedelvärden.

Alkoholförsäljningen i liter alkohol 100% per invånare 15 år och däröver. 1861-2000. Femårsmedelvärden. Alkoholförsäljningen i liter alkohol 1% per invånare 1 år och däröver. 11-2. Femårsmedelvärden. Liter 1 Totalt Sprit Öl Vin 4 2 1 11-171-7 11-191-9 191-1911-1 1921-2 1931-3 1941-4 191-191- 1971-7 191-1991-9

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 9 december 2014 101/2014 (Finlands författningssamlings nr 1018/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet om

Läs mer