Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner."

Transkript

1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 juni 2003 (3.7) (OR. en) 10035/03 ENFOCUSTOM 20 NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för tullsamarbete Föreg. dok. nr: 8353/02 ENFOCUSTOM 17 + COR 1, 13428/02 ENFOCUSTOM 34, 13514/02 ENFOCUSTOM 35, 14574/02 ENFOCUSTOM 37, 6900/1/03 ENFOCUSTOM 1 REV 1, 7372/03 ENFOCUSTOM 15 Ärende: Rapport om de gemensamma tullaktioner som genomförts INLEDNING Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner. Följande aktioner har genomförts: 1. Operation "SCORPIO", som inriktades på smuggling av tobaksvaror och alkohol till de deltagande staterna från tredje land, organiserades av STORBRITANNIEN, FINLAND och ITALIEN. 2. Operation "MERCURE", som organiserades av FRANKRIKE, koncentrerades på kampen mot olaglig export av syntetisk narkotika, särskilt transporter med bestämmelse Förenta staterna och Kanada /03 msv/sh/ss 1

2 3. Operation "TRUCK STOP", som organiserades av TYSKLAND, syftade till att bekämpa heroinsmuggling vid vägtransporter av containrar, bulk- och styckegods i den så kallade BALKANRUTTEN. 4. Operation "SOL 2002", som inriktades på kokainsmuggling i containrar och sjötransporter utförda av handelsfartyg, organiserades av SPANIEN och syftade särskilt till att spåra kokain med ursprung i Sydamerika och Västindien. 5. Operation "MONEYPENNY II", som inriktades på att upptäcka och ta i beslag brottsrelaterade kontanter som förs över gränserna, organiserades av STORBRITANNIEN. 6. Operation "X 2002", som syftade till att spåra kokain och cannabis som smugglas via fritidsbåtar och andra fartyg på högst bruttoregisterton (BRT), organiserades av DANMARK och inriktades särskilt på sjötransporter från Västindien mot Västeuropa. Aktionerna organiserades och genomfördes enligt Handboken för gemensamma tullaktioner (dok. 7426/3/01 ENFOCUSTOM 15 REV 3 + COR 1 och 2) och finansierades till en del genom kommissionens finansieringsprogram. 2. RAPPORT OM AKTIONERNA 2.1 OPERATION "SCORPIO" a) Aktionssamordnare Aktionen organiserades och samordnades på internationell nivå av tullförvaltningen i Storbritannien med bistånd av Finland och Italien /03 msv/sh/ss 2

3 b) Operationens längd Operationen pågick under perioden den 2130 januari 2002 klockan GMT. c) Deltagare Tullförvaltningarna i alla medlemsstater i Europeiska unionen och från tredje länderna Estland, Lettland, Litauen, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Turkiet, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Vitryssland. d) Mål De mål som fastställdes för operationen var att inrikta SIG på identifierade eller misstänkta smugglingsvägar med hög smugglingsrisk in i de deltagande staterna till lands eller sjöss, upptäcka och ta i beslag olagliga försändelser av kommersiella kvantiteter tobaksvaror och alkohol, utveckla hotbilder för cigaretter, inklusive varumärkesförfalskade cigaretter, tobak och spritdrycker och att fastställa gemensamma tendenser, förbättra kommunikationen och utbytet av underrättelser mellan de deltagande staterna, identifiera och upplösa brottsorganisationer som är inblandade i sådan form av smuggling. e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenhet (OCU) som var förlagd till Custom House Felixstowe. Samordningsenheten sköttes av underrättelsegrupper som var stationerade i Custom House Felixstowe och biträddes av företrädare för Finland, Italien, Litauen, Nederländerna, Spanien, Sverige, Ungern och Europeiska kommissionen /03 msv/sh/ss 3

4 Varje deltagarland utsåg nationella kontaktpunkter som ansvarade för samordningen av aktionen på nationell nivå och som stod i kontakt med samordningsenheten och övriga nationella kontaktpunkter. Samordningsenheten gavs i uppgift att kontrollera transitförsändelser som anmälts av deltagarländernas nationella kontaktorgan. Endast sådana försändelser som motsvarade de fastställda profilerna anmäldes till bestämmelselandet för obligatorisk kontroll. Indikatorer för profilerna fastställdes genom tillträde till informationssystem i Storbritannien och andra deltagande stater samt genom AFIS-systemet. Deltagarländerna uppmanades också att utföra egna kontroller på direkta transporter och att undersöka sådana som svarade mot indikatorer som väckte misstänksamhet. Samordningsenheten informerades om resultatet av varje undersökt direkt transport. Den lyckosamma blandning av kontaktpersoner från EU:s medlemsstater och kandidatländerna som förvisso bidrog till sakkunskapen bland alla de funktionärer som arbetade tillsammans i samordningsenheten bör särskilt nämnas. f) Utvärdering av resultaten Av databasen MS-Access som användes av de nationella kontaktorganen under operation Scorpio framgår att kontroller utfördes av de deltagande staterna. De slutliga kvantiteter varor som togs i beslag under operation Scorpio är följande: Tobak cigaretter kilo tobak askar med cigarrer 10035/03 msv/sh/ss 4

5 Alkohol liter etylalkohol 609 liter spritdrycker 249 liter vin Narkotika 22,223 kilo heroin 720 kilo cannabis Övrigt 550 kilo bearbetade hudar från nötkreatur 134 troféer från vilda djur Alla de primära målen har uppnåtts för operationen som enligt deltagarnas mening har varit synnerligen framgångsrik. Insikter har nåtts om vilka svårigheter kommunikationen utgör, när ett stort antal deltagare är inblandat. Operationen bestod i själva verket av två helt skilda operationer som hade slagits samman och där den gemensamma länken var de varor mot vilka operationen riktades. Av den återkoppling som har givits, har det framkommit att stärkta underrättelseförbindelser och bättre kommunikation har uppnåtts till följd av operationen. Fördelarna har inte kunnat uppskattas i det första skedet efter operationen men de torde leda till förbättrad målinriktning och bättre resultat i framtiden. Det har redan funnits tecken på sådan förbättring genom de beslag som har gjorts efter aktionen och ny profilering OPERATION "MERCURE" a) Aktionssamordnare Aktionen har organiserats och samordnats på internationell nivå av den franska tullförvaltningen i samarbete med tullförvaltningarna i Tyskland och Nederländerna /03 msv/sh/ss 5

6 b) Operationens längd Operationen ägde rum den 2026 mars 2002, från klockan 8.00 GMT den första dagen till klockan GMT den sista dagen. Den operativa etappen föregicks av en preoperativ etapp den 1819 mars och följdes av en postoperativ etapp den 2728 mars c) Deltagare Tullförvaltningarna i alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Storbritannien, och från tredje länderna Island, Schweiz, Förenta staterna, Kanada och Australien. d) Mål Huvudmålen för operation MERCURE var att samla in, undersöka, analysera och centralisera information som insamlats på området syntetisk narkotika, av varje deltagare, öka samarbetet mellan de tullmyndigheter som ansvarar för passagerarkontrollen, inrikta sig på resenärer som eventuellt för in syntetisk narkotika till den nordamerikanska kontinenten och Australien (direkt eller under genomresa i något annat deltagarland), upptäcka och ta i beslag syntetisk narkotika som har påträffats, identifiera personer och organisationer som är inblandade i smuggling inom ramen för de rättsliga möjligheter som varje deltagarlands lagstiftning erbjuder /03 msv/sh/ss 6

7 e) Operationens genomförande En operativ samordningsenhet på internationell nivå inrättades under Nederländernas ledning vid Europols huvudkontor i Haag. Samordningsenheten utgjordes av tulltjänstemän från Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Australien, USA och Kanada och var bemannad dygnet runt. Samordningsenheten hade effektiv teknisk utrustning till sitt förfogande: en faxapparat, persondatorer, en telefonanläggning, Internetanslutning osv. Varje deltagarland inrättade på nationell nivå en eller flera nationella kontaktpunkter för att säkerställa den nationella samordningen och förbindelsen med samordningsenheten. Fax var det kommunikationsmedel som föredrogs. Två formulär användes för att överföra information om misstänkta passagerare och de beslag som gjordes. Larmrapporter med uppgifter om passagerare som inte hade kunnat kontrolleras på en flygplats vid avresan skickades vidare, så att de kunde kontrolleras vid nästa flygplats antingen på transitflygplatsen eller ankomstflygplatsen. Larmmeddelandet skulle enligt bestämmelserna skickas via samordningsenheten. Meddelanden om beslag sändes till samordningsenheten av de nationella kontaktpunkterna för att informera om positiva resultat. Vidare skickade samordningsenheten varje dag ut ett nyhetsbrev med information om operationens förlopp och det allmänna läget. Nyhetsbrevet var väl sammanställt och uppskattades av alla deltagare. f) Utvärdering av resultaten Enligt samordningsenhetens rapport utlöstes 142 larm genom något av de kriterier eller någon av de riskindikatorer som fastställts för operationen. De vanligaste kriterierna var följande: biljett som betalats kontant, kort resa till bestämmelseorten, märklig färdväg, biljett som köpts på flygplasten under avresedagen, vistelse på känslig ort. Enligt den information som lämnades av samordningsenheten sändes totalt 261 meddelanden under operation Mercure /03 msv/sh/ss 7

8 Informationen gällde passagerare som avreste från någon flygplats i Europeiska unionen (utom Storbritannien som inte deltog i operationen), Schweiz och Island och for till Förenta staterna, Kanada och Australien. Under operationen gjordes 14 beslag vid flygplatserna i deltagarländerna. Totalt ecstasytabletter togs i beslag samt 990 gram heroin. 14 personer greps. Operation Mercure ledde till effektivt internationellt samarbete och fruktbart informationsutbyte. Den ökade medvetenheten inom flygplatsmyndigheterna om den specifika handeln med syntetisk narkotika, i synnerhet ecstacy. Den bidrog till att inrätta eller utveckla samarbetskanaler med såväl andra statliga myndigheter (polisen, gendarmeriet) som myndigheter med ansvar för säkerheten på flygplatserna (offentliga och privata sektorn) och med flygbolagen. Operationen bedömdes ha varit synnerligen framgångsrik, både vad gäller informationsutbytet och de beslag som gjordes. Alla mål för operation MERCURE torde anses ha uppnåtts. 2.3 OPERATION "TRUCK STOP" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades och samordnades på internationell nivå av den tyska tullförvaltningen i samarbete med tullförvaltningarna i Lettland och Irland. b) Operationens längd Följande detaljerade tidsplan fastställdes: Etapp , kl , kl Etapp , kl , kl Etapp , kl , kl Alla tider avser Greenwichtid (GMT). Därefter följde en postoperativ etapp som pågick t.o.m /03 msv/sh/ss 8

9 c) Deltagare Tullmyndigheterna i följande stater deltog i operationen: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike. d) Mål Följande mål fastställdes: Att genomföra riktade kontroller. Att upptäcka smugglingsfall. Att medvetandegöra kontrollkontoren. Att skaffa information om metoder och smugglingsvägar. Att skaffa information om enskilda fall. Att förbättra informationsutbytet och samarbetet i operationerna inom de offentliga tillsynsmyndigheterna och de brottsbekämpande myndigheterna i de deltagande staterna. Att från fall till fall fatta beslut om att genomföra taktiska operativa åtgärder, särskilt där det finns skäl att anta att organiserad brottslighet är inblandad. e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenheten som var förlagd till tullkriminalmyndigheten (ZKA) i Köln. Samordningsenheten utgjordes av anställda vid tullkriminalmyndigheten och vid enheten för utredningar i tullfrågor och stöddes av totalt fem kontaktpersoner från Bulgarien, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz och Ryssland /03 msv/sh/ss 9

10 Samordningsenhetens tekniska utrustning bestod av sex faxapparater, sex telefonlinjer och tolv datorer, av vilka två hade Internetanslutning. De deltagande staterna hade inrättat nationella kontaktpunkter som fungerade som centrala kontaktorgan för samordningsenheten och även ansvarade för att samordna de nationella operativa åtgärderna. Interpol i Lyon höll öppet dygnet runt. Sökningar i den federala polismyndighetens (BKA) databaser gjordes av den federala polismyndigheten i Wiesbaden samt av den federala polismyndighetens kontaktpersoner vid tullkriminalmyndigheten. Ett identiskt formulär, anpassat till alla kommunikationskanaler, användes för att utbyta information genom de enhetliga rapporteringskanalerna. Fax användes i flera fall för att skicka information, och de nationella kontaktpunkterna använde även Internet (e-post) för sina rapporter till samordningsenheten. Följande databassystem användes huvudsakligen för att söka internationella underrättelser om utvalda fordon: BALCAN INFO, tullkriminalmyndigheten. PRO BALKAN, Interpol i Lyon. PC BALKAN, federala polismyndigheten i Wiesbaden. Nationella databaser i de deltagande staterna. f) Utvärdering av resultaten Operation TRUCK STOP bör utvärderas efter de kvantitets- och kvalitetsmässiga resultat som har uppnåtts /03 msv/sh/ss 10

11 I. Kvantitetsmässiga resultat Samordningsenheten tog emot totalt urvalsrapporter under operationen som pågick i drygt nio dagar. Av dessa rapporter gällde lastbilstrafik, 119 personbilstrafik och 59 busstrafik. Totalt förfrågningar gjordes av samordningsenheten. II. Kvalitetsmässiga resultat Totalt 106 beslag av olagligt importerade varor gjordes inom ramen för operation TRUCK STOP. 327 kilo heroin, 9,1 kilo cannabisprodukter, 85 kilo tillsatsämnen och 11,4 miljoner cigaretter. Under den förberedande etappen av operation TRUCK STOP, då riskindikatorerna prövades i praktiken, togs dessutom 84,7 kilo heroin i beslag av den polska tullförvaltningen. Även i Bulgarien gjordes under den postoperativa etappen två tämligen stora beslag, nämligen 20,73 kilo heroin och 2,45 kilo hasch. Den särskilda kontrollåtgärden TRUCK STOP kan i alla avseenden anses framgångsrik. Med tanke på det stora antalet beslag som gjordes, förefaller de omfattande personal- och organisationsresurserna motiverade /03 msv/sh/ss 11

12 Om den kvantitet heroin som togs i beslag inom ramen för operation TRUCK STOP (327 kilo) jämförs med den genomsnittliga kvantitet som beslagtogs under nio dagar föregående år (113 kilo under operation ROADRUNNER II), framgår det klart hur framgångsrik operationen har varit. De ekonomiska resurser som anslogs förhåller sig positivt till resultatet. Den ansenliga rapporteringen på drygt urvalsrapporter tyder på allmän uppslutning kring åtgärden i de deltagande staterna. Samtidigt är detta och även de förfrågningar som samordningsenheten har gjort till de enskilda kontoren (drygt 6 700) tecken på den synnerligen stora arbetsbörda som den ansvariga personalen har haft. Det utomordentliga samarbete som bedrevs mellan alla deltagande stater på både nationell och internationell nivå och som ytterligare förbättrades under operationens gång, bör även betonas. Samarbetet var i allmänhet flexibelt och de informella problem som uppstod hanterades snabbt utan någon byråkrati. Det positiva samarbetet mellan samordningsenheten och Interpol/den federala polismyndigheten och även samarbetet mellan tullen och polisen på nationell nivå bidrog till operationens framgång och bör därför fortsättas under kommande operationer. Även om deltagargruppen bedömdes vara tillräcklig för att uppnå operationens mål, vore det önskvärt att låta ytterligare östeuropeiska stater (i synnerhet Moldavien) medverka i aktionen. Fokuseringen på transportmedlet lastbil visade sig vara riktig. Det förefaller inför kommande aktioner inte vara nödvändigt att ta med kombitrafik i denna typ av operation. I sådana fall bör en särskild aktion övervägas /03 msv/sh/ss 12

13 2.4 OPERATION "SOL 2002" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades och samordnades på internationell nivå av det spanska tull- och skatteverket i samarbete med tullförvaltningarna i Tyskland, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien. b) Operationens längd Operationen pågick den 716 maj c) Deltagare I operationen deltog alla tullförvaltningar i EU:s medlemsstater och tullförvaltningarna i kandidatländerna och tredje länderna Norge, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Tjeckien, Cypern, Malta, Ungern, Slovenien, Polen, Slovakien, Bulgarien och Turkiet med stöd av Marinfo genom tullavdelningarna vid tullkriminalmyndigheten (ZKA) i Köln respektive DNRED i Paris och Colombias BASC-program. d) Mål Målen för operationen var att förstärka kontrollerna under den operativa perioden, vilket huvudsakligen skulle göras av tullmyndigheterna i det land som var slutmål för varusändningar som valts ut på grundval av förhållandet varor/känsliga ursprungsländer när det gällde narkotikahandel, förbättra informationsutbytet mellan tullförvaltningarna om internationella varuöverföringsoperationer som överensstämde med de fastställda riskprofilerna, varvid samarbetet med kandidatländerna betonades, utveckla tullkontrollsystemen, 10035/03 msv/sh/ss 13

14 uppdatera och förbättra riskprofilerna för kokainhandeln, öka kokainbeslagen samt identifiera och i förekommande fall upplösa brottsorganisationerna. e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenheten stationerad vid det spanska tulloch skatteverkets huvudkontor i Madrid. Nationella kontaktpunkter utsågs av varje deltagarland som ansvarade för samordningen av operationen på nationell nivå genom att hålla kontakt med samordningsenheten och övriga nationella kontaktpunkter. Samordningsenheten förstärktes med sambandsmän från tullverken i Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. f) Utvärdering av resultaten Samordningsenheten tog emot totalt 273 varningsmeddelanden från deltagarländerna med lämpliga återkopplingsmeddelanden. Enligt dessa varningsmeddelanden genomfördes lämpliga fysiska kontroller eller dokumentkontroller enligt följande: 44 % (120) av de utvalda varusändningarna överensstämde med en prioriterad profil. Övriga 153 meddelanden uppgavs gälla andra varusändningar som skulle kontrolleras. 87 % (239) av de utvalda varusändningarna kontrollerades fysiskt. 95 varusändningar (39 %) genomgick fullständiga fysiska kontroller och 28 varusändningar (12 %) kontrollerades med skanner. Dokumentkontrollen utfördes endast i samband med 34 utvalda varusändningar. Ett beslag på 127 kilo kokain gjordes i Barcelona (Spanien), i en container som anlände till stadens hamn den 22 maj 2002 med personliga varor med ursprung i Buenos Aires (Argentina). Kokainet hade gömts i trädgårdsmöbler av sten. Leveransen kontrollerades och adressaten greps /03 msv/sh/ss 14

15 Med hänsyn till i vilken grad de planerade målen uppfylldes, bidrog den operativa verksamheten under aktionen till att inhämta kunskap om eller bekräfta vissa frågor som det är av intresse att överväga vid kommande operationer inom denna risksektor. 2.5 OPERATION "MONEYPENNY II" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades av HM Customs and Excise (Storbritanniens tullförvaltning). b) Operationens längd Operationen pågick den 612 juni Den föregicks av ett förberedande informationsmöte den 34 december 2001 och ett informationsmöte den 2223 april 2002 och avslutades med en avrapportering den 2930 september Två av mötena ordnades av Europol och ett av Storbritannien. c) Deltagare Tullförvaltningarna i följande tolv EU-länder deltog i operationen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Även det italienska Guardia di Finanza medverkade. Tullförvaltningarna från följande fyra kandidatländer deltog också: Cypern, Estland, Lettland och Polen. Sambandsmän från Tyskland, Italien och Nederländerna arbetade tillsammans med den operativa samordningsenheten vid Heathrow under operationen /03 msv/sh/ss 15

16 d) Mål De övergripande målen för operationen var att för lagstiftarna i medlemsstaterna påvisa värdet av att ha befogenhet att spåra och beslagta brottsrelaterade kontanter och betalningsmedel som förs över gränserna, höja den aktuella nivån för spårande av brottsrelaterade kontanter och betalningsmedel som förs över gränserna och därmed möjliggöra ytterligare lagföring (rörande penningtvätt), stödja strategier för att minska och bekämpa terrorism och organiserad brottslighet genom att angripa de bakomliggande finanserna, förbättra det operativa samarbetet och informationsutbytet mellan de deltagande staterna och främja och uppdatera en riskanalys- och underrättelsebaserad inriktning på förflyttning av brottsrelaterade kontanter och betalningsmedel. e) Operationens genomförande För att underlätta effektiv samordning av operationen och informationsutbyte mellan deltagarländerna inrättades den operativa samordningsenheten vid Heathrow-flygplatsen. Samordningsenheten var under övningen bemannad kl GMT och samordnade överföringen av uppgifter mellan de nationella kontrollenheterna i deltagarländerna. För att stärka det internationella samarbetet, arbetade tjänstemän från Tyskland, Italien och Nederländerna tillsammans med personalen inom samordningsenheten vid Heathrow under operationen. Samordningsenheten skickade dagligen en sammanfattning av uppgifter och resultat till alla nationella kontaktenheter för att hjälpa deltagarna med målinriktningen /03 msv/sh/ss 16

17 Varje deltagarland inrättade en nationell kontrollenhet som ansvarade för att skicka och ta emot uppgifter och vidarebefordra underrättelser till inreseställen inom dess jurisdiktion. Den nationella kontrollenheten samordnade överföringen av meddelanden om misstänkta förflyttningar till den operativa samordningsenheten och tog emot uppgifter från denna. När meddelandena på grund av tidsbrist inte hann fram i tid till samordningsenheten för att vidarebefordras till något annat land, sände de nationella kontrollenheterna meddelandena direkt till bestämmelselandets nationella kontrollenhet med kopia till den operativa samordningsenheten. Kontakterna mellan samordningsenheten och de nationella kontrollenheterna skedde per fax, varvid meddelandet om misstänkt förflyttning (SMM) användes. f) Utvärdering av resultaten Operation Moneypenny II ledde till att följande beslag gjordes i enlighet med operationens syften och mål. Totalt togs 249 rapporter emot av samordningsenheten under operation Moneypenny II. Det sammanlagda värdet av alla valutor som upptäcktes eller deklarerades uppgick till motsvarande euro, varav euro antingen togs i beslag eftersom kontanterna väckte misstanke eller belades med böter på grund av att de inte hade deklarerats. I det totala beloppet ingick euro som beslagtogs från två personer som reste till Dubai och överensstämde med Moneypenny II-profilen. Från hamnarna rapporteras inga beslag eller böter, vilket kan bero på att där endast gjordes en mindre andel upptäckter eller deklarationer. Det förekom heller inga rapporter om kontanter som upptäckts i frakterna under operationen. Alla deltagande medlemsstater och ansökarländer samarbetade i operation Moneypenny II. Vissa deltagare uppfyllde samtliga mål, men i de länder där det saknades relevant lagstiftning eller inte gjordes några kontantupptäckter, nåddes inte målen fullt ut /03 msv/sh/ss 17

18 2.5 OPERATION "X 2002" a) Aktionssamordnare Operationen organiserades och samordnades av den centrala danska tull- och skatteförvaltningen. b) Operationens längd Operationen ägde rum den 1020 september Den föregicks av en preoperativ period den 5 10 september 2002 och följdes av en postoperativ period den 20 september31 oktober c) Deltagare Tullförvaltningarna i följande tretton medlemsstater i EU deltog i operationen: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien (inklusive Gibraltar, Guernsey och Jersey) och Tyskland. Tullförvaltningarna i följande åtta kandidatländer medverkade i operationen: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien och Turkiet. Tullförvaltningarna i tre tredje länder deltog i operationen, nämligen Israel, Libanon och Norge. Även GD OLAF vid Europeiska kommissionen medverkade och tillhandahöll tekniskt bistånd. d) Mål Operationen hade både operativa och strategiska mål /03 msv/sh/ss 18

19 Operativa mål Identifiera, övervaka och borda fritidsbåtar och andra fartyg (huvudsakligen ickekommersiella fartyg) med ett bruttotonnage på upp till bruttoton (eller högre om särskilda misstankar föreligger) som kan användas för att smuggla narkotika och/eller andra slag av känsliga varor (alkohol, vapen, cigaretter och strategiska produkter) för att ta olagliga varor i beslag. Identifiera och övervaka misstänkta och känsliga fartyg till destinationshamnen eller hejda och ta sådana fartyg i beslag i enlighet med havsrättens bestämmelser och principer. Beslagta narkotika, särskilt kokain och cannabisharts och/eller andra känsliga varor, som transporteras till sjöss. Utbyta information (och förbättra dess kvalitet) mellan de nationella kontaktpunkterna och den operativa samordningsenheten, med användning av den virtuella samordningsenheten inom AFIS-systemet. Strategiska mål Främja och förbättra det praktiska operativa samarbetet och utbytet av information mellan tullförvaltningarna, varvid kandidatländerna särskilt bör beaktas. Förbättra och utveckla denna typ av operation genom fokusering på kokain i enlighet med handboken för gemensamma tullaktioner. Identifiera och upplösa brottsorganisationer. Öka insikten om de internationella smugglingsvägar till sjöss som leder till och finns inom Europeiska unionen /03 msv/sh/ss 19

20 e) Operationens genomförande Operationen genomfördes av den operativa samordningsenhet som organisatörerna hade inrättat i Ålborg i Danmark. För att underlätta hanteringen av den information som samlats in under den aktuella operationen den 1020 september 2002 stationerades ett antal sambandsmän från Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Libanon, Litauen, Polen, Portugal, Slovenien, Sverige, Storbritannien och Tyskland vid samordningsenheten. För att även underlätta en effektiv och ändamålsenlig samordning av operationen och informationsutbytet mellan sambandsmännen vid samordningsenheten och de nationella kontaktpunkterna i deltagarländerna användes den ledande virtuella samordningsenheten inom AFIS-systemet som det huvudsakliga kommunikationsmedlet. Detta innebar att alla observationer var tillgängliga för alla de sambandsmän vid samordningsenheten och även för alla de nationella kontaktpunkter som hade tillgång till den virtuella samordningsenheten. GD OLAF vid Europeiska kommissionen hade även tilldelat den fysiska samordningsenheten ett antal tjänstemän som skulle svara för det tekniska stöd som krävdes. f) Utvärdering av resultaten Operation X 2002 ledde till att följande beslag gjordes ombord på eller i anslutning till fartyg som överensstämde med syftena och målen för operationen: 16,489 kilo cannabisharts, 3 kilo kokain, 32 liter alkohol, cigaretter, 4 vapen och ammunition, 5,5 kilo tobak, 124 liter vin och 271 liter öl /03 msv/sh/ss 20

21 De operativa målen har uppnåtts. Det har förelegat behov av att se över dessa operativa mål för att göra dem mätbara. Kvaliteten på informationsutbytet har förbättrats, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. SLUTKOMMENTARER Enligt artikel 29 i EU-fördraget finns det behov av att bland medlemsstaterna utforma gemensamma insatser på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, så att EU-medborgarna kan åtnjuta frihet, säkerhet och rättvisa. Detta mål kommer att uppfyllas om den allmänna brottsligheten förebyggs och bekämpas genom ett närmare och förstärkt samarbete mellan olika organ. Tullen har härigenom kommit att spela en synnerligen viktig roll i kampen mot bedrägeri och brottslighet. Under de senaste åren har Europeiska unionens tullförvaltningar, inom ramen för arbetsgruppen för tullsamarbete, samlats för att genomföra olika gemensamma tullaktioner med deltagande av andra brottsbekämpande organ där så behövs som har inriktats på olika risksektorer i syfte att stärka och förbättra dels samarbetet och samordningen, dels effektiviteten och ändamålsenligheten i kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten. Det bör nämnas att förutom EU-länderna medverkar normalt olika tredje länder och internationella organisationer i en ansträngning att anpassa sina operativa resurser för brottsbekämpning till motsvarande EU-organs. I syfte att rationalisera arbetsmetoderna vid de gemensamma tullaktionerna följs riktlinjerna i Handboken för gemensamma tullaktioner (7426/3/01 ENFOCUSTOM 15 REV 3 + COR 1 + COR 2), där även de strategiska och taktiska målen för operationerna anges. Resultatet blir då snarare en relevant plan för de operationer som skall genomföras under de kommande åren, inriktad på att vara underrättelsestyrd, och inte bara enkel information /03 msv/sh/ss 21

22 Det bör även framhållas att kommissionen i väsentlig grad har bidragit till de gemensamma tullaktionernas framgång genom sitt dubbla bistånd, dvs. både tekniskt stöd och finansiering. Arbetsgruppen för tullsamarbete är väl medveten om hur värdefulla och nödvändiga dessa operationer är och skall göra sitt yttersta för att de skall fortgå och härigenom bidra till att målen i slutsatserna från Europeiska råden i Tammerfors och Wien uppnås /03 msv/sh/ss 22

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005 12645/05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE

Läs mer

RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008

RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008 RAPPORT Gemensamma tillsynsmyndigheten för Schengen Verksamhetsrapport december 2005 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 3 1. Inledning... 4 2. Ny utveckling SIS II... 6 2.1. Migreringen från

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 2/2010 TEMA: Europa Utbildningskonferensen i Västerås London by night en återblick i framtiden Svensk samverkansmodell mellan myndigheter saknas i USA Nya preparat

Läs mer

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00 Handel med kvinnor Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999 RKP KUT Rapport 2000:1 Dnr KUT/A-492-614/00 Rikskriminalpolisen Kriminalunderrättelsetjänsten Illegal invandring Innehåll 1 Inledning...1 2 Sammanfattning....2

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner... 19 Verksamhetsgren

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av

Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 Rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Innehållsförteckning Resultatredovisning Finansiell redovisning

Innehållsförteckning Resultatredovisning Finansiell redovisning Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Resultatredovisning....................................... 4 Inledning............................................. 4 Politikområde Skatt, tull och exekution.......................9

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

Innehållsförteckning. 09. s.2. Rikskriminalpolisen i korthet s.2. Chefen har ordet s.4. Grov organiserad brottslighet s.6

Innehållsförteckning. 09. s.2. Rikskriminalpolisen i korthet s.2. Chefen har ordet s.4. Grov organiserad brottslighet s.6 Rikskrim 09. 09. Innehållsförteckning 09. s.2 Rikskriminalpolisen i korthet s.2 Chefen har ordet s.4 Grov organiserad brottslighet s.6 Så arbetar Rikskriminalpolisen s.9 Nationell mobilisering mot grov

Läs mer

Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008

Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 EUROPEISKA UNIONENS RÅD GENERALSEKRETARIATET DGF ISSN 1830-4044 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 APRIL 2009 Rådets årsrapport om tillgång till handlingar - 2008 APRIL 2009 En stor mängd

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2000

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2000 RESULTATREDOVISNING... 4 1 INLEDNING... 4 1.1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 1.2 VERKSAMHETSINDELNING OCH ORGANISATION... 5 1.2.1 De operativa processerna... 5 1.2.2 Organisation... 5 1.2.2.1 Allmänt...5

Läs mer

Upptäckt av förfalskade handlingar i samband med strukturåtgärder Praktisk vägledning för förvaltningsmyndigheter

Upptäckt av förfalskade handlingar i samband med strukturåtgärder Praktisk vägledning för förvaltningsmyndigheter EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA BYRÅN FÖR BEDRÄGERIBEKÄMPNING (OLAF) Direktorat D Politik Enhet D.2 Förebyggande av bedrägerier Upptäckt av förfalskade handlingar i samband med strukturåtgärder Praktisk

Läs mer

konsekvenserna för Europeiska gemenskapernas allmänna budget".

konsekvenserna för Europeiska gemenskapernas allmänna budget. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 7 april 2003 (10.4) (OR. en,fr) 7038/03 PESC 111 FIN 92 PE 57 I/A-PUNKTSNOT från: Sekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr: 7330/02 PESC 100 FIN 108 PE 28 Ärende:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.5.2001 KOM(2001) 276 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN om de slutliga

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2 ÅRSREDOVISNING 2008

2 ÅRSREDOVISNING 2008 Årsredovisning 2008 2 ÅRSREDOVISNING 2008 ÅRSREDOVISNING 2008 3 Innehåll Uppfyllelse av mål i regleringsbrevet.... 4 Tullverkets verksamhet... 8 Viktigare händelser under året.... 13 Politikområde Skatt,

Läs mer

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)

REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01) 15.12.2001 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1 REVISIONSRÄTTEN I enlighet med bestämmelserna i fördragen (artikel 45c.4 i EKSG-fördraget, artikel 248.4 i EG-fördraget och artikel 160c.4 i

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer