Processkartläggning av patientmåltider, restaurang, café, kiosk. Tom/full kost, och Region Skånes vision Matlandet Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processkartläggning av patientmåltider, restaurang, café, kiosk. Tom/full kost, och Region Skånes vision Matlandet Skåne"

Transkript

1 Maria Helmersson Kostchef, Kristianstad Datum: (21) Nulägesbeskrivning Processkartläggning av patientmåltider, restaurang, café, kiosk. Tom/full kost, och Region Skånes vision Matlandet Skåne Lärdomar av nulägesarbetet Det finns några stora skillnader i hur maten levereras till sjukhusens patienter i Skåne. Det ena är leverans av varm eller kall mat. I Helsingborg, Ystad, Kristianstad, Hässleholm och Ängelholm lagas maten inom sjukhusområdet och levereras varm. I Malmö, Lund, Landskrona, Trelleborg och Orup levereras maten kall av extern leverantör och uppvärmning sker på avdelningarna. Det andra är olikheter i leverans av mat som är färdigdukad på bricka i köket eller leverans av mat i kantiner. Mat som levereras i kantin dukas antingen upp som en buffé eller portioneras av personal på avdelningen. Uppskattningsvis är fördelningen 70-80% bricka och % kantin. Leverans av bricka och kantin finns både bland de sjukhus som har extern leverantör och bland de sjukhus som drivs av Regionservice. Angående frukosten finns stora skillnader i vad som levereras från köken på bricka alt kantin och vad som förbereds på avdelningarna. Här råder skillnader både mellan och inom sjukhusen. Patientkosten bygger på Region Skånes Nutritionshandbok och Socialstyrelsens näringsrekommendationer. Lokala avvikelser förekommer i hantering av konsistensanpassningar och specialkoster. Nutritionshandboken håller på att uppdateras och beräknas vara klar under våren Inom Regionservice finns goda kunskaper om processerna som rör de verksamheter som drivs av Regionservice. Dock har det under arbetet med nulägesbeskrivningen inte funnits tid att göra en detaljerad processkartläggning av detaljer i processen. Det framkommer dock delar som är viktiga att ta med i arbetet med i börläget med frågeställningar som är betydelsefulla för hur organisationen bör se ut. En central frågeställning är när överlämnande till vården sker. Hur nära ska FM-personal komma patienten. Det finns exempel på mindre sjukhus inom Region Skåne där det finns FMpersonal på avdelningarna som lämnar över till vården i ett senare skede. I processarbetet för patientmåltider behöver kontakt med vården införlivas i större grad. Risk är att fokus på själva måltiden annars tappas. Matsedeln är ett centralt planeringsverktyg både för patientmåltider och för restaurangverksamhet. I de kök som lagar mat är matsedeln för patient och restaurang till största del gemensam. Om detta är en effektiv hantering sett ur nyttjande av personalresurser (ex specialkoster), livsmedel och utrustning bör utredas vidare. En kritisk tidpunkt sett ur personalbehov är mitt på dagen när lunch/middag ska färdigställas, levereras och serveras. Detta rör både tillagningskök, ute på avdelningar och i restaurangerna. Regionservice En aktiv partner för stöd och service i Region Skåne Postadress: Malmö Bankgiro: Besöksadress:Dockplatsen 26 Malmö Org. nr: Telefon:

2 2(21) Varje verksamhet har byggt sina egna rutiner kring egenkontroll, hur kostdataprogram hanteras, hur beställningar görs mm. Ett gott exempel där man gjort gemensamt egenkontrollprogram är sjukhusen som har extern leverantör. Ett annat är att de fem sjukhuskök som drivs i egen regi har påbörjat ett arbete med gemensam matsedel och drift av kostdataprogram. Skillnader i hur programmet nyttjas finns dock. Avdelningar gör beställningar av måltider och specerier till största delen via webben. Medirest använder Matilda och Regionservice använder Aivo. Det finns behov av utveckling i hur webbeställningen är uppbyggd för beställaren. Det finns sjukhus där det råder oklarhet i vem som har ansvar för livsmedelstillstånden på avdelningsköken. Tid har under arbetet med nuläget inte funnits att sammanställa alla delar alla delar som rör försäljning av måltider/kioskvaror på samtliga sjukhus. Det är fram för allt sjukhus där det enbart är externa leverantörer som inte kartlagt. Detta får efter hand som ev behov uppstår göras. Slutsatser För arbetet i börläget är fokus på måltiden, som är målet med de ingående processerna, viktig både som patient, personal och anhörig. Hur ska Region Skåne säkerställa ändamålsenlig service till dessa tre grupper? Definiering av servicenivåer behövs som hanterar matsedel, leveranser och specerier till avdelningar samt utbud till personal och anhöriga. Ska matsedel och produktion för patient och restaurang integreras mer eller separeras mer? Detta tillsammans med matsedeln är centrala frågor för organisationen både centralt och lokalt. Här kommer också frågor om utrustning och matlagningsmetoder in. Det behöver definieras hur drift ska skötas av ex matsedel och kostdataprogram. Vad ska göras centralt och vad ska göras lokalt? Utveckling av kostdataprogram och webbeställning är en viktig fråga dels för tillänglighet, information och service. Alla avdelningar i Region Skåne borde följa samma egenkontrollprogram! Detta gäller även tillagningsköken! Frågan om ansvar över avdelningskökens livsmedelstillstånd måste klargöras. Att minska svinn är en viktig fråga både ur ekonomisk synvinkel och miljömässigt hur mat hanteras. Ett strukturerat sätt att arbeta med svinn behövs. Största utmaningen Syftet är att få fram ett underlag för hur organisationen i hur Regionservice ska organiseras och bemannas. Detta är en utmaning i sig. Men eftersom själva patientmåltiden idag med något enstaka undantag ligger i andra förvaltningar är en stor utmaning av skapa bra dialog och forum för hur arbetet med patientmåltiden ska utvecklas. Kontaktvägar, nätverk mm mellan Regionservice och andra förvaltningar är en nyckelfråga.

3 3(21) Det är viktigt att inte enbart framhålla vikten av väl fungerande kontaktvägar med andra sjukhusförvaltningar. Allt arbete som rör processerna kring mat och måltider ska vara delar i att förverkliga Region Skånes vision för Matlandet Skåne Norra Europas ledande matregion Regionservice roll i detta arbete kan förutspås bli betydelsefullt och gränsöverskridande i hela Region Skåne.

4 4(21) Patientmåltider Nulägesbeskrivning av processen för patientmåltider är framtagen med hjälp av konsultstöd och redovisas som en processkarta (ej i detta dokument). Underlag för detta togs fram Deltagare var Maria Helmersson och Camilla Kristensson från Kristianstad, Malin Andersson och Jonas Collbring från Ängelholm, Theresia Hermén från Ystad, Marina Troberg från Hässleholm och Leena Lindberg, Gunnel Olsson, Jimmy Andersson och Anita Witlock-Franzén från Helsingborg. Maria Helmersson träffade Gunilla Edberg från SUS för kompletteringar angående patientmåltider som kommer från extern leverantör. Tom/full kost På två sjukhus inom Region Skåne finns servicepersonal som arbetar i avdelningsköken. Hantering av förrådsvaror sker inte på samma sätt som det görs inom tom/full av annan materialförsörjning enligt Lundamodellen eller Kristianstadmodellen. Nedan beskrivs nuläget av hur arbetet bedrivs i Ängelholm och i Hässleholm. ÄNGELHOLM Uppgiftslämnare: Malin Andersson Drivs av Region Skåne, Ängelholms sjukhus Beskrivning Avdelningsköksan ombesörjer beställning och uppackning av livsmedel på vårdavdelningarna som tillhör Ängelholmssjukhus Problem/risker Det är viktigt att denna typ av personal inte blandar vårdarbete med servicearbetet i köket. För att detta inte ska ske bör personalen som arbetar i avdelningsköken inte vara vårdutbildade utan i stället ha en bakgrund inom serviceyrken och gärna då med livsmedelshanterings erfarenhet. Detta skapar mer vård tid för vårdpersonalen. Kostnadsdrivare I dagsläget finns det utrymme att utöka dessa tjänster med fler serviceuppgifter så som övrig förrådshantering och viss lokalvård som inte integreras i köksarbetet utan förläggs efter arbetspasset. En del av uppgifterna kan ev läggas i ordinarie arbetstid. Dock har de flesta av dessa personer deltidstjänster som kan utökas med fler servicearbetsuppgifter och på så vis skapa Möjligheter att heltidstjänster. De flesta av dessa personer har deltidstjänster som kan utökas med fler servicearbetsuppgifter och på så vis skapa heltidstjänster HÄSSLEHOLM Uppgiftslämnare Marina Troberg och Birgit Josefsson Drivs av Region Skåne, Regionservice Kostenheten Hässleholm Beskrivning Avd 9 och avd 38 Kostpersonal på avdelningen beställer, tar emot och serverar tillsammans med vårdpersonal mat till patienterna i matsalen. Kokar kaffe och bereder energi och näringsrika mellanmål ex smoothies, näringsdrycker, snittar/smörgåsar mm. Ansvarar för egenkontroll, förvaring, rengöring m.m. i avdelningsköket. Bemannar avdelningsköket från kl alla dagar i veckan. Avd 2 Kostpersonal på avdelningen beställer, tar emot och serverar tillsammans med vårdpersonal mat till patienterna i matsalen. Kokar kaffe och bereder energi och

5 Problem/risker 5(21) näringsrika mellanmål ex smoothies, näringsdrycker, snittar/smörgåsar m.m. Ansvarar för egenkontroll, förvaring, rengöring m.m. i avdelningsköket. Bemannar avdelningsköket kl måndag till fredag. Känsligt ur personalsynpunkt - vikarier måste finnas med kompetens. Viktigt med god hygien för att inte riskera smittspridning. Patienter bör inte hantera/servera mat själv utan kan med hjälp av personal ges valmöjlighet. Ett problem kan vara att vårdpersonal förlitar sig helt på kostpersonalen och inte inser att man själv ansvarar för ex egenkontroll och säker hantering vid övriga tider ex kvällar och nätter. Kostnadsdrivare Med rätt kompetens kan personal på dessa tjänster under vissa tider på för och eftermiddag utföra andra uppgifter antingen externt för ex vårdavdelningen eller internt i köket. Möjligheter att Systemet kan förfinas ännu mer med förbättrade serveringslinjer och bättre anpassade matsalar liksom ändrade rutiner hos vårdpersonal. Satsa ännu mer på kompetenshöjande insatser vad gäller service och bemötande samt att kostpersonalen på avdelningen ser patienten som en kund.

6 Restaurang och försäljning av matlådor 6(21) HELSINGBORG Uppgiftslämnare: Leena Lindeberg Lasarettsrestaurangen Drivs av Regionservice, Kostenheten Helsingborg Öppettider Helgfria vardagar Plan 1 Beskrivning Utbud: 2 dagens lunch, soppa, sallad, ibland extra rätt (1-2 g veckan), salladsbuffé (6 sorter) med dressingar, brödbuffé, dryck (lättöl, vatten, lingondricka, citrondryck, mjölk), kaffe (med baristamjölk) All mat och råkost görs i köket och transporteras till matsalen. Personalen i matsalen lämnar ett underlag till köket hur många portioner man vill ha av varje maträtt. Självservering. Ingen hämtmat i restaurangen. Vita kläder tillåtna, dock ej OP-kläder. Två kassor. Torex kassasystem. Betalning med kontant eller betalkort samt med Lasarettets egen sk kontantkort, fungerar som Cashkort, man laddar med pengar i förväg. Används istället för kuponger. Priser Dagens lunch 64 kr Dagens soppa 52 kr Dagens sallad 52 kr I dagens rätt ingår råkost, bröd, smör, dryck samt kaffe. Problem/risker Logistik: transport kök-diskrum-hiss-matsal, restaurangen har varit i behov av renovering flera år, ej prioriterad. Kostnadsdrivare Kostnadsdrivare: Maten transporteras från köket två våningar upp i en hiss. Trång passage, tidskrävande. Mellan är två kassor öppet, personalkrävande. Hade fram till personalkort som användes som betalningsmedel. Var snabbare genomströmning än idag. I en av kassorna, som var endast till personalen, kunde kunden själv dra sitt kort. Logistiken i restaurangen är gammalmodig. Har diskuterat om städningen utförs av Möjligheter att Städpersonalen, visade sig att städning av vår egen personal blev billigare. Använda lokalerna på mer effektivt sätt, har redan konferensverksamhet, men lokalerna står tomma många timmar. Restaurangen finns med i Helsingborgs Lasaretts utvecklingsplan inför kommande byggnation (beräknas vara färdigt 2017) där den flyttas och dem nuvarande lokalerna används till vårdnära tjänster. Matlådan Drivs av Regionservice, Kostenheten Helsingborg Öppettider Må-To Fr Bottenplan centralt i sjukhusets huvudbyggnad. Ligger bredvid cafeteria/kiosk. Beskrivning Försäljning av varma rätter som är tillagade i centralköket. Två dagens lunch, soppa och sallad. Personalen i Matlådan packar själv råkost (tillverkas av köket) och diverse kalla maträtter (tex kvällsmaten från patienterna kvällen innan). Försäljning av kylda rätter köps in från Carolines kök och Sushi.

7 Priser Problem/risker 7(21) Två kassor, Torex kassasystem. Betalning med kontant eller betalkort samt med Lasarettets egen sk kontantkort. Varmrätt 48kr Sallad 38kr Soppa 30-35kr Råkost 10kr Kylda rätter (Färdigköpta) från 25 till 59 kr Sushi 65 kr Liten lokal, finns underlag för flera kunder men lokaler rymmer inte mer utbud. Blir lätt långa köer. El och ventilationskapacitet räcker inte till fler värmerier eller kylar/frysar. Kostnadsdrivare Högt kundtryck under vårdpersonalens raster. Efter kl går försäljningen ner och då använder personalen i Matlådan tiden till att beställa varor bla. Möjligheter att Varuautomater där man säljer maträtter, smörgåsar och dylikt när Matlådan är stängd. Behov finns bland kvälls- och nattjobbande personal. Slå ihop Cafeteria och Matlådan (finns vägg i vägg) och utnyttja kapaciteten bättre. YSTAD Uppgiftslämnare: Theresia Hermén Restaurang Haga Drivs av Regionservice, Kostservice Ystad Öppettider Köksbyggnaden med restaurangen är en separat byggnad bakom huvudbyggnaden. Finns inbyggd passage. Beskrivning Priser Dagens rätt med två alt.ca 120 port/dag övriga gäster ca st, dessa köper råkost, hämtmat eller färdiga smörgåsar/sallader. Råkostbuffé. Färdig beredda smörgåsar och pastasallader. Kalla tallrikar av t ex gårdagens lunch. Desserter och drycker samt delicatokakor. Tillagning sker i köket en våning ner. Varmrätterna av kokerskorna och den kalla delen av de som sedan serverar i matsalen. Matsalspersonalen servar också konferenskaffe med bullar/ kakor till alla konferenslokaler inom sjukhusområdet men främst till de i anslutning till matsalen! I halva matsalen får man äta i arbetskläder och andra halvan inte. Är inget stort problem idag men vi är inga poliser som säger till om det skulle bli fel. Självservering. En kassa. Betalnings med kontant och betalkort. Kassasystem Sharp ER-A470. Dagens varmrätt, ingår råkost, dressing, bröd, smör, läsk, kaffe/te Dagens varmrätt för avhämtning, ingår råkost, dressing. Pastasallad, inkl dressing Salladsbuffé exk tillbehör Tillbehör (kött, ost eller fisk) Kall tallrik Micromat Baguette/tekaka/Hiawatabröd 64 kr 59 kr 45 kr Liten 19 kr, stor 30 kr 13 kr 42 kr 35 kr 33 kr

8 8(21) Bakad potatis, ingår råkost och dressing 44 kr Paj, ingår råkost och dressing 48 kr Tunnbröd 31 kr Bulle 4,50 kr Dessert 16 kr Ris a la malta m saftsås Pannkakor, sylt Pajer, tårtor Övr desserter Färsk frukt 4,50 kr/st Kaffe 9 kr Kaka 11 kr Knäckebröd 2 kr Läsk flaska 9 kr Läsk burk 11 kr Margarin port 2 kr Mjölk 4 kr Måltidsdryck 3 kr A-kaffe fm 30 kr A-kaffe em 24 kr Problem/risker Flödet i restaurangen kräver personal för att inte lämna kassan utan tillsyn. Restaurangen ligger en våning upp så man kan inte " dubbelutnyttja personal för denna typ av bevakning! Kostnadsdrivare Förvaltningen LIY vill ha öppet mellan kl detta innebär att efter ca kommer det bara enstaka gäster som trots det kräver service och "bevakning". 75% av gästerna kommer mellan då krävs det en tredje person i ca 0,5 tim för att hjälpa till att hämta mat en våning ner och fylla Möjligheter att på! Fler alternativ och bredare utbud. KRISTIANSTAD Uppgiftslämnare Bengt Andersson och Maria Helmersson Restaurang Blekedamm Drivs av Regionservice, Kostenheten Kristianstad Öppettider Helgfria vardagar samt Restaurangen i separat byggnad bakom huvudbyggnaden. Personal kan komma till restaurangen via kulvert. Finns konferensrum i anslutning till restaurangen. Beskrivning Serverar frukostbuffé Lunchservering Erbjuder 3 olika alternativ varav ett är ett lite enklare och billigare. En salladsbuffé erbjuds också. I dagens lunch ingår bröd, salladsbuffé, dryck, kaffe. Köket ligger vägg i vägg med Restaurangen. I stort sätt all mat lagas från grunden. Förekommer en hel del konferensfika beställningar till intilliggande lokaler och lokaler på sjukhuset. Inte tillåtet att äta i vita arbetskläder. Självservering. En kassa. Betalnings med kontant och betalkort. Kassasystem Sharp ER-A 410. Priser Lilla Frukostbuffén (ingår 1bulle eller 2 skivor bröd, margarin, 2 skivor ost eller kallskuret, 1 ägg, kaffe) 30 kr

9 Stora Frukostbuffén (Ingår av allt som finns på frukostbuffén) + stekt ägg & bacon 15 kr/port (end fredag) Lunch, Varmrätt, salladsbuffé, bröd, margarin, Kolsyrat/stilla vatten, måltidsdryck eller mjölk, kaffe Mellanlunch, Enklare varmrätt, salladsbuffé, bröd, margarin, Kolsyrat/stilla vatten, måltidsdryck eller mjölk, kaffe Salladsbuffé, Grönsaker, pasta, dressing, bröd margarin, måltidsdryck eller mjölk, kaffe Dessert (ingår när det är soppa) Kött, fisk, keso, fetaost till salladsbuffé Bulle Lingonsylt, gelé, äppelmos Råkost och dressing Lättöl, vatten, läsk Kaffe inkl. påtår Hämtmat Lunch Varmrätt, salladsbuffé, dressing Mellanlunch Enklare varmrätt, salladsbuffé, dressing Salladsbuffé Grönsaker, pasta, frukt, dressing, bröd Råkost inklusive dressing och bröd Dessert 45 kr 64 kr 50 kr 40 kr 20 kr 10 kr 5 kr 3 kr 20 kr 8 kr 10 kr 60 kr 48 kr 37 kr 20 kr 20 kr 9(21) Problem/risker t är inte optimalt eftersom det ligger en bit från själva sjukhusbyggnaden och att personalen måste byta om till civila kläder innan de går till Restaurangen. Kostnadsdrivare Förmiddagarna är mest intensiva, personalkrävande, medan eftermiddagarna kan vara lite lugnare. Lokalerna i Restaurangen utnyttjas väldigt lite från Möjligheter att och framåt. Ändra klädregler. Kan man lämna sin arbetsplats i arbetskläder bör man kunna äta i en restaurang.

10 10(21) Drivs av Öppettider Beskrivning Priser Dramaten Regionservice, Kostenheten Kristianstad Helgfria vardagar kl Stängt 4-5 veckor under sommaren. Bottenplan i anslutning till centralhallen i sjukhuset huvudbyggnad. Försäljning av sallader, råkost, smörgåsar och överproducerad mat som har kylts ner och packats i portionsformar. All tillverkning och packning sker i kostenhetens kök som ligger i byggnad bredvid sjukhuset huvudbyggnad. Försäljning sker över disk, två kassor, endast kontant betalning. Bemannas av två personer fram till ca kl då ena kassan stänger. Kassasystem Sharp ER-A 280F, 2 st. Matlåda med nedkyld rätt, tre storlekar/varianter Dagens sallad inkl dressing Tillbehör: Kött eller fisk Kycklingwok Bulle Smörgåsmargarin Råkost, stor Råkost, liten Dressing Vatten, lättöl, läsk Juice Yoggi Frukt 32 kr, 22 kr och 15 kr 40 kr 10 kr 40 kr 4 kr 1 kr 15 kr 9 kr 5 kr 8 kr 6 kr 6 kr 5 kr Det dagliga utbudet varierar max 4 olika/dag: Fylld baguette, stor Smörgåstårtbit, räkor Rund kaka (tre pålägg) Panini (salami/brie ost) Kall tallrik ½ smörgås, olika pålägg (kallskuret, potatissallad) Räksmörgås Bagels Bakad potatis med fyllning Ciabatta (lax o pepparrot) Ägg- och sill smörgås Parisare Strömmingsmörgås Kesomacka Tunnbrödsrullar Skinka och Philadelphiaröra Billys Pan Pizza Paj: Olika sorter Crepés, äggakaka, fläskpannkaka Kebabmacka Frysta rätter 32 kr 47 kr 40 kr 25 kr 45 kr 26 kr 33 kr 37 kr 30 kr 38 kr 27 kr 30 kr 30 kr 18 kr 20 kr 20 kr 20 kr 30 kr 30 kr 30 kr

11 Pannkakor inkl. sylt kr Potatisbullar/Raggmunk kr Lasagne Omelett 18 kr 13 kr 25 kr 15 kr 11(21) Problem/risker Ensamarbete mellan kl Pengarna hämtas av väktare. Dålig lönsamhet, behöver höja priset och se över utbudet. Konkurrens av cafeteria/kiosk i centralhallen. Kostnadsdrivare Mest arbetsintensiv mellan då det krävs mycket resurser för att bereda och packa det som skall säljas. Möjligheter att Utbud och pris. Prishöjningar och åtstramning i sortiment planeras till 1 april. Uppföljning av ändringar viktig. Bra centralt läge för försäljning. Bra sätt att få avsättning av överproduktion. Men det finns fler sätt att hantera överproduktion som behöver utredas. ÄNGELHOLM Uppgiftslämnare: Jonas Collbring Restaurang Lindhaga Drivs av Regionservice, Försörjningen Ängelholm Öppettider Helgfria vardagar Bottenplan i egen byggnad mitt emot akuten Beskrivning Maten tillagas i anslutning till restaurangen, det serveras två huvudmåltider, dagens soppa, en dagens sallad, liten/stor råkost, torsdagar serveras det även efterrätt till huvudmåltiderna. Bemanning med 3 personer, 1 kassan, 1 serveringen, 1 disken, där alla hjälper alla. Tillåtet att äta i arbetskläder. Självservering. En kassa. Betalnings med kontant och betalkort. Kassasystem Casio QT-6100, innehåller den svarta boxen som är en kontrollenhet som skatteverket vill ha i systemen. Priser Kontant pris Varmrätt 62 kr Salladstallrik 50 kr Soppa 48 kr Endast dessert 24 kr Kall tallrik 50 kr Stor råkosttallrik 44 kr Liten råkosttallrik 27 kr Fil el Yoghurt 27 kr0 Häfte á 10 Kuponger Varmrätt Sallad Soppa Avhämtning Varmrätt Salladstallrik Soppa 570 kr 450 kr 430 kr 62 kr 50 kr 48 kr

12 12(21) Kall tallrik 50 kr Stor råkosttallrik 44 kr Liten råkosttallrik 27 kr Endast dessert 24 kr Problem/risker Att allmänheten inte känner till restaurangen. Det innebär att omsättningen inte blir så bra som det skulle kunna vara om reklam var tillåtet. Behöver inte vara en risk eller problem men man får idag äta med vita kläder (risk för smittospridning). Ett problem som kan uppkomma om man bestämmer sig för att det inte är tillåtet är att sjukhuspersonalen då slutar att gå till sjukhusets restaurang. Det blir lättare att ta med sig mat hemifrån för då behöver man inte byta om. För några år sedan provade Ängelholms Sjukhus att förbjuda vita kläder i restaurangen, det innebar stora försäljningsminskningar. Vi ska vara ett hälsosamt sjukhus och har man 30 min lunch kan ett eventuellt ombyte göra att man faktiskt inte hinner äta lunch. Man tappar ett viktigt mål mat som istället lätt kan bli en micrad snabbpizza och restaurangen blir av med en kund. Kostnadsdrivare Fredagen är den sämsta dagen. Då går många av kunderna hem tidigare från jobbet, vilket ger färre gäster. Även dagar innan röd dag gör att vi tappar kunder. Matsvinnet kan bidra till en hög kostnad ibland. Detta beror till stor del på att det är svårt att alltid veta vad kunden vill ha för dagen. Man vet av erfarenhet vad som säljs mest men ibland överraskar kunden med sina val och Möjligheter att det resulterar i stort matsvinn. Att marknadsföra till allmänheten. Nytt livsmedelsavtal som leder till bättre priser av leverantör. HÄSSLEHOLM Uppgiftslämnare: Marina Troberg och Birgit Josefson Restaurang Spiskroken Drivs av Regionservice, Kostenheten Hässleholm Öppettider Helgfria vardagar Lunchen serveras , övriga tider frukost, smårätter, kaffe och kaffebröd. Inom sjukhusområdet i egen byggnad. Beskrivning Frukostservering, buffé med varma och kalla komponenter. Lunchservering, dagens rätt, alternativrätt, soppa, smörgåsar, kaffebröd, salladsbord. Övrigt, frysta rätter till försäljning. All beredning av serverade rätter och komponenter sker i närliggande kök. Lunch och övriga rätter/komponenter kan köpas som hämtmat i särskilt emballage eller ätas i matsalen. Personal, patienter, anhöriga och allmänhet är välkomna till restaurangen. Självservering. En kassa. Betalning med kontant eller betalkort. Priser Choklad Premium mini 4,00 kr Delikatessyoghurt 15,00 kr Efterrätt 15,00 kr Frukostbuffé liten 25,00 kr Frukostbuffé stor 45,00 kr Frukt 3,00 kr Halv fralla ost eller kött 12,00 kr

13 13(21) Juice karaff 15,00 kr Kaffe/te 10,00 kr Kaffebröd port 8,00 kr Klippt vetefläta 35,00 kr Konditorikaka 10,00 kr Landgång 50,00 kr Lax 100 g 20,00 kr Ljust bröd 25,00 kr Lättlunch el soppa 50/52 (hämt/sittande) Lunch 60/64 (hämt/sittande) Läsk 33 cl 10,00 kr Mineralvatten/lättöl/läsk 15,00 kr Mörkt bröd 25,00 kr Plättar 3 st 15,00 kr Räkor 60g 10,00 kr Sallad liten burk 23,00 kr Sallad mellan burk 28,00 kr Sallad stor burk 33,00 kr Sallad tallrik 22/35 (hämt/sittande Sockerkaksbit 10,00 kr Vatten i karaff 10,00 kr Vetebröd bit 8,00 kr Problem/risker Frukostserveringen ökar i antal ätande men har fortfarande för lågt antal för att det ska vara lönsamt. Lunchen har dålig spridning i tid - många äter under kort tid med köbildning som följd. Diskhanteringen är personalkrävande eftersom all sortering och avdukning sker i kökets diskutrymme. Avlämning av smutsiga brickor med diskgods samt sortering av matavfall mm. sker i dag av gästen ute i entrén. Logistiken är ej optimal då köket ligger i källarplan. De flesta vårdpersonal äter idag i sina vita kläder men måste ta på en ren vit rock innan man går in i matsalen. Eftersom det inte syns om man egen eller restaurangens rock (de ser likadana ut) är det omöjligt att se om regeln följs. Ett problem kan också vara att sjukhusets personal betraktar restaurangen som en andra arbetsplats med påföljd att många möten hålls i restaurangen i och för sig trevligt men man tar det för självklart att kaffe te mm är till fritt förfogande. Kostnadsdrivare Personalintensivt: kl Underutnyttjade perioder finns ej idag eftersom matsalspersonal arbetar i köket under lågintensiva tider på fm och em. Möjligheter att Serveringslinjen kan göras effektivare under intensiva serveringsperioder. En egen kassa för hämtmat/sallader m.m. hade underlättat och kortat kötiden under rusningstid. Logistiken kan förbättras vad gäller transport av mat från kök till restaurang. Varmhållningsutrustning bör integreras mer i serveringsavdelningen. Avdukningsvagnar bör införskaffas - ger gästen möjlighet till sortering och avdukning och avlastar diskpersonalen i köket. Med olika förvaltningar måste det tydliggöras för sjukhusets personal vad man kan göra och vad man får ta i restaurangen. Om restaurangen ska vara en för alla trivsam plats för intag av aptitliga måltider bör kanske frågan om det är ok att äta i vita kläder tas upp till diskussion!

14 LUND Information från SUS Lund intranät och hemsida 14(21) Restaurang Pastellen (Lasarettsgatan 39, vid parkeringshuset), drivs av Medirest Här serveras: Dagens rätt, vegetariskt, salladsbuffé, dagens pizza och dagens pasta. Öppet: Måndag fredag Dagens lunch 67 kr, lunchkuponger 620 kr för 10 st. Matakuten (i blocket, vid lab), drivs av Medirest Här serveras: Dagens rätt, dagens pizza, dagens sallad, bakad potatis och baguette. Öppet: Måndag fredag Dagens lunch 60:- lunchkuponger 550:- för 10 luncher Patienthotellet (vid infarten till sjukhusområdet), drivs av SUS Lund Servering av frukost, lunch och middag. Maten lagas i eget kök. Erbjuder alla former av specialkost samt vegetariskt alternativ till dagens rätt. Är som restaurang i första hand till för patienter och anhöriga som bor på hotellet. I mån av plats är sjukhuspersonal, gäster till kliniker och anhöriga till patienter på avdelningar välkomna. Förbokning krävs Öppettider Vardagar Lör-Sön-Helg Frukost Lunch Fika em Middag Kvällsfika Priser Frukost 55 kr Lund 80 kr Middag 65 kr Bistro Amica (i blockets centralhall), Drivs av Fazer Här serveras: Dagens rätt, sallad, pajer mm. Öppet: Måndag fredag Lördag söndag Dagens lunch 65 kr, Veckans nyckelhål 69 kr. MALMÖ Information hämtat från SUS Malmö intranät och hemsida Clinical Research Centre, CRC, entré 72 Restaurang och café Malmö Högskola, entré 49 Restaurang och café

15 Matakuten, drivs av Medierst Öppet måndag - fredag Ingång 42: Ingång 73: Dagens lunch 57:- 520:- för 10 luncher 15(21) TRELLEBORG Information hämtat från Lasarettet i Trelleborgs intranät Café Trelleborg Öppettider måndag till fredag lördag och söndag Serverar lunch, drivs av Medirest LANDSKRONA Information hämtat från Lasarettet i Landskronas intranät Restaurang S:t Olof Öppet måndag fredag Serverar lunch, drivs av Medirest.

16 Café/Kiosk 16(21) HELSINGBORG Uppgiftslämnare: Anita Witlock-Franzen Lasarettets Cafeteria/Kiosk Drivs av Regionservice, Kostenheten Helsingborg Öppettider Må-To Fr Lö-Sö samt helgdagar Bottenplan centralt i sjukhusets huvudbyggnad. Ligger bredvid Matlådan. Utbud I Cafeterian sälj Baguetter, smörgåsar, sallader och sallads tallrikar som görs i cafeterians beredningskök. Enklare utbud av lunchrätter, som värms i mikrovågsugn, serveras hela dagen. Försäljning av kakor och drycker. I kiosken säljs bullar, frukosttillbehör, mejeriprodukter, mellanmålsprodukter, frysta färdigrätter, kakor, lite specerier, dricka, glass, konfektyr, tidningar, böcker, nallar, hygienartiklar, blommor, lotter från Svenska spel, frimärke och posten kuvert, telefonkort samt på-laddningskvitto till mobilen. Två kassor som servar både kiosk och cafeteria. Torex kassasystem. Betalning kontant eller bankkort, eller Lasarettets kontantkort. Priser Dagens rätt, dricka och kaffe ingår 55 kr Köttbullar & mos med sallad 50 kr Bakad potatis med fyllning och sallad 50 kr Paj med sallad 45 kr Räksmörgås 45 kr Köttbullssmörgås 30 kr Baguette 40 kr Halv fralla 10 kr Salladstallrik 55 kr Valfritt kaffe med på fyllning 16 kr GB:s glass enligt ordinarie prislista Problem/risker Överfallsrisk/rån. Personalen arbetar aldrig ensamma. Det förekommer en del snatteri i kiosken. Kostnadsdrivare Förmiddagar fram till är personalintensiva. På morgonen arbetar 3 personer plus arbetsledare. Då tillverkas den kalla maten av 2 personer som serveras under hela dagen. Klockan kommer 2 personer som tar över i kassan under lunchen. P g a beslut att inte arbeta ensam, är helgerna underutnyttjade. Då arbetar två personer med dispens för måltidsuppehåll. Möjligheter att Utreda om det finns behov av att servera varm mat under lunchen (finns restaurang och matlåda). Utreda om beredning av smörgåsar etc ska flyttas till centralköket och prioritera service i cafeteria. Kan utbudet reduceras/ändras?

17 17(21) YSTAD Uppgiftslämnare: Theresia Hermén Cupolen Drivs av Måltiden AB Öppettider Utbud Vanligt förekommande kiosk utbud, tidningar, glass kakor, bullar, sallader bredda smörgåsar mm lösgodis, glass Priser Problem/risker Öppet tider. Finns ingen avans under helger Kostnadsdrivare Ev. reparationer av utrustning som betalas av Regionen! Möjligheter att Fungerar bra! KRISTIANSTAD Information hämtat från CSK:s hemsia CSK Kiosk och Café Drivs av Privat entreprenör Öppettider Må-Fr , lunchservering Lö-Sö Aftnar , helgdagar Utbud Priser Bottenplan vid huvudentrén Kaffe, lättlunch, dagens lunch, godis och tidningar. Här finns även livsmedel, baguetter, smörgåsar, kakor och bullar samt färdigmat. Dagens rätt 70 kr, veckans wok 60 kr. ÄNGELHOLM Uppgiftslämnare: Jonas Collbring Café Lergörken Drivs av Regionservice, Försörjningen Ängelholm Öppettider Helgfri vardag måndag-torsdag och fredag Utbud Enkelt utbud av smörgåsar, kakor tidningar och lotter. Har även ett litet utbud av färdigmat. Smörgåsarna görs av centralköket varje vardag. En kassa. Betalning kontakt eller bankkort. Priser Problem/risker Att det inte är ekonomiskt hållbart att driva. Kostnadsdrivare Fredag eftermiddag har vi lite kunder och har så lite personal som det bara går. Möjligheter att Eventuell outsourcing

18 LUND Information hämtat från SUS Lund hemsida Pressbyrån (i blockets centralhall) Diverse rätter, såväl färskt som djupfryst. Djupfryst mat kan tinas i dagrummet. Öppet: Måndag fredag Lördag söndag (21) Rosa kiosken (mitt emot öronkliniken) Här serveras: Asiatisk mat, hamburgare, kebab, falafel mm. Öppet: Måndag fredag Lördag söndag MALMÖ Information hämtat från SUS Malmö hemsida Pressbyrån, ingång 30 Öppettider: måndag-torsdag fredag lördag: söndag: stängt Pressbyrån, ingång 42 Öppettider: måndag-fredag lördag-söndag Pressbyrån, ingång 75 Öppettider: måndag-fredag lördag-söndag: stängt

19 Varuautomater 19(21) HELSINGBORG Uppgiftslämnare: Leena Lindeberg Finns varuautomat vid Akuten med försäljning av läsk och godis. Ägs av Selecta som även fyller på. YSTAD Uppgiftslämnare: Theresia Hermén Utanför Cupolen, drivs av Måltiden AB. Försäljning av choklad, risifrutti, påsgodis mm. KRISTIANSTAD Uppgiftslämnare: Bengt Andersson Varuautomat vid akutmottagningen. Varor bereds och packas i Kostenhetens lokaler. Sortimentet består av 3-4 olika sorters smörgåsar, dryck, drickyoghurt, frukt, kakor och choklad. HÄSSLEHOLM Uppgiftslämnare: Marina Troberg och Birgit Josefson Varuautomat samt kaffeautomat Drivs av Regionservice, Kostenheten Hässleholm. Automaterna ägs av Sölvesborgs automatservice och leasas av kostenheten, Regionsevice. Öppettider Dygnet runt. I centralhallen vid huvudentrén Utbud Kostenheten bereder, förpackar och märker smörgåsar samt köper in godis, drycker och choklad. Smörgåsarna levereras av kostpersonal till automat, övrigt hämtas av servicepersonal tillhörande Hässleholms sjukhusförvaltning. Sjukhusförvaltningens personal sköter egenkontroll och rengöring av automater samt försäljning av varorna. Kontant betalning. Priser Kaffe 10 kr Te 10 kr Choklad 10 kr Ramlösa inkl pant 15 kr Bravo juice 10 kr Läkerol 15 kr Vicks 15 kr Kexchoklad 10 kr Extra tuggumi 15 kr Wasa Sandwich 10 kr Grov bulle med ost 10 kr Ägg och sillsmörgås 25 kr Frukt 5 kr Problem/risker Kostnadsdrivare Möjligheter att Att det inte är ekonomiskt hållbart att driva. Olika förvaltningar är inblandade i verksamheten. Otydlig ansvarsfördelning. Ingen lönsamhet. Bör ingå som en del av framtida cafeteriaverksamhet i centralhallen samt utreda ansvarsfrågan.

20 Tillstånd för livsmedelsanläggning 20(21) HELSINGBORG Uppgiftslämnare: Leena Lindeberg Vem har tillstånd Riskklass Tillsynsavgift/år Avdelningskök Varje avd har eget tillstånd. 5=mellanrisk Totalsumma 5400 kr (6 kontrolltimmar*900kr) Tillagningskök (inkl Regionservice, 2=högrisk 9450 kr(10,5 restaurang, Matlåda) Café/kiosk kostenheten Regionservice, kostenheten kontrolltimmar*900kr) 7=mellanrisk 2700 kr (3 kontrolltimmar*900kr) YSTAD Uppgiftslämnare: Theresia Hermén Vem har tillstånd Riskklass Tillsynsavgift/år Avdelningskök? 5 erf klass B 5676 kr Tillagningskök Regionservice, 2 erf klass A kr kostenheten Café/kiosk Måltiden AB 4 erf klass A 7800 kr KRISTIANSTAD Uppgiftslämnare: Maria Helmersson Vem har tillstånd Riskklass Tillsynsavgift/år Avdelningskök Kristianstad kommun?? har tidigare inte separerat tillståndet för tillagningskök och avdelningsköken. Avdelningsköken har ej varit specificerade. Tillagningskök Regionservice, kostenheten 3 erf klass A 6300 kr (kontroll 7,5 tim/år) Café/kiosk?? ÄNGELHOLM Uppgiftslämnare: Malin Andersson Vem har tillstånd Riskklass Tillsynsavgift/år Avdelningskök Avdelningarna betalar kr/avd årsavgiften Tillagningskök Regionservice, kr Försörjningen Café/kiosk Regionservice Fösörjningen kr HÄSSLEHOLM Uppgiftslämnare: Marina Troberg och Birgit Josefson Idag är tillståndet för livsmedelshantering gemensamt för sjukhusförvaltningen (avdelningarna) och för köket. Ingen anmälan har ännu gjorts till miljökontoret om ändrad organisationstillhörighet för

21 köket. Detta bör göras snarast men Hässleholm avvaktar Regionservice svar på hur man ser på frågan om registrering av livsmedelshantering på avdelning respektive kök. 21(21) SUS Tillstånd finns gemensamt för SUS Avgifterna i Lund och Malmö är olika. I Lund är avdelningsköken riskklass 5 (de har spis och tillagar bla gröt) Total kostnad kr/år. I Malmö är avdelningsköken riskklass 4. Total kostnad 9850 kr. TRELLEBORG LANDSKRONA ORUP

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen Antaget i Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 32 Text: Kostekonom Marie Åkerström, Skolmåltider, i samarbete med

Läs mer

MÅLTIDSSTRATEGI. Vi är till för Höganäs kommuns invånare: barn elever brukare anställda

MÅLTIDSSTRATEGI. Vi är till för Höganäs kommuns invånare: barn elever brukare anställda 2013-01-30 1 (2) MÅLTIDSSTRATEGI Mål för kostavdelningen framtaget tillsammans med kostavdelningen, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och personalavdelningens personal Vi står för god, vällagad,

Läs mer

Mat för hållbar utveckling

Mat för hållbar utveckling Mat för hållbar utveckling Kostöversyn 2013 Rapport av kostkonsult Erna Backlund 2/32 Motala kommun kostöversyn - för en hållbar utveckling...3 Uppdraget...3 Sammanfattning...3 Övergripande krav...5 Visionen

Läs mer

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring 1. Inledning I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre får hjälp av äldreomsorgen, bland annat

Läs mer

Bra mat på jobbet LIVSMEDELS VERKET. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar

Bra mat på jobbet LIVSMEDELS VERKET. Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar LIVSMEDELS VERKET Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar Förord n Maten på jobbet är en fråga som berör säkerhet, trivsel, samarbete, kreativitet, välbefinnande, arbetsförmåga, sjukfrånvaro eller

Läs mer

på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg

på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg Den goda maten på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg Sveriges Konsumenters projekt Den goda maten uppmärksammar den offentliga måltiden inom sjukvård och äldreomsorg. Vi lyfter upp goda

Läs mer

Kostpolitiskt program

Kostpolitiskt program 2015-05-26 Referens: Beslut Kf 2015-05-19 151 Kostpolitiskt program Maten i Skellefteå kommun Unga och gamla äter dagligen måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Maten berör och engagerar. Den

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN inom skolan 2014-05-22 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Definitioner...5 2 Det formella läget...6

Läs mer

Rehabilitering i vardagen Och Måltiderna

Rehabilitering i vardagen Och Måltiderna Rapport, Utvärdering av RoM projektet med fokus på Rehabilitering i vardagen Och Måltiderna Jönköping mars 2012 Reviderad oktober 2012 Projektledare för RoMprojektet Karin Aldensjö Lena Strömbom Innehållsförteckning

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Omsorgspersonal Inledning Dessa råd vänder sig till dig som arbetar med omsorg, både på särskilt boende och med äldre i hemmet. I Dag finns närmare en halv miljon

Läs mer

Lägerbrev för Livat 2015

Lägerbrev för Livat 2015 Lägerbrev för Livat 2015 Hej! Detta är lägerbrevet för Livat 2015, här hoppas vi att ni hittar svaren på alla era frågor. Om ni har ytterligare frågor efter detta, kontakta oss gärna på kontakt@livat2015.se

Läs mer

Rebeca Hultman Dorothy Tse Marknadsplan-Pizza strut

Rebeca Hultman Dorothy Tse Marknadsplan-Pizza strut Marknadsplan-Pizza strut Innehå ll Inledning och bakgrund... 3 Marknadsanalys... 3 Marknadsmix... 4 Problembakgrund... 7 SWOT-analys... 8 Styrkor... 8 Svagheter... 8 Möjligheter... 8 Hot... 9 PEST-analys...

Läs mer

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg FJ Ä RD E up pl ag an Mat för äldre Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg 1 Mat for aldre ver4.indd 1 2012-12-04 13.17 Äldreförvaltningen Stockholm stad 2012 Citat får göras ur Mat

Läs mer

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22 KOSTPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22 Innehållsförteckning Inledning/Bakgrund 3 Syfte 3 Barnomsorg - o skola Mål 4 Styrdokument 4 Samverkan 5 Kostombudsträffar 5 Ansvarsfördelning 6 Matsedel

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Meny och mat kostchefer kökspersonal Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar inom kostverksamhet med exempelvis menyplanering eller matlagning.

Läs mer

Friska barn En metod för att främja bra mat- och rörelsevanor i förskoleverksamheten

Friska barn En metod för att främja bra mat- och rörelsevanor i förskoleverksamheten Friska barn En metod för att främja bra mat- och rörelsevanor i förskoleverksamheten Förskoleåldern är en tid då många vanor och attityder grundläggs. De rutiner och vardagliga upplevelser som barn får

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition. inom Borlänge kommuns särskilda boenden

Riktlinjer för kost och nutrition. inom Borlänge kommuns särskilda boenden Riktlinjer för kost och nutrition Sida 2 av 22 Sida 3 av 22 Version: maj 2010 Antagen av Omsorgsnämnden: maj 2010. Den första versionen togs fram 2006 av Kostservice och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Utkast till kontrollhandbok för storhushåll och restaurang 1 Inledning: I Livsmedelsverkets vägledningar 1 ges råd och stöd till den som planerar och utför

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Kontrollhandbok för storhushåll Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Information om riskvärdering, kontrollmetoder och kontrollområden finns i handbokens del 2. En sammanvägning

Läs mer

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskola och familjedaghem BRA MAT I FÖRSKOLAN Förord Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil

Läs mer

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE

PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE PRAKTISK INFORMATION 5-8 MARS 2015 MALMÖMÄSSAN I HYLLIE Vecka 51 Monternummer mailas till monteransvarig Vecka 3 Inloggningsuppgifter mailas till monteransvarig Logga in på www.storavillamassan.se (välj

Läs mer

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan Förord n Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Kommunal mat något man gärna sätter tänderna i?! Kommunal mat ur ett medborgarperspektiv. Kvalitetsnätverket Gränslös

Kommunal mat något man gärna sätter tänderna i?! Kommunal mat ur ett medborgarperspektiv. Kvalitetsnätverket Gränslös Kommunal mat något man gärna sätter tänderna i?! Kommunal mat ur ett medborgarperspektiv Kvalitetsnätverket Gränslös 2009-05-28 Förord GRÄNSLÖS är ett jämförande kvalitetsnätverk i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB)

Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-10-14 137-KB 452 2013 Upphandling av tjänstekoncession för drift av restaurangverksamhet vid Kungl. biblioteket (KB) Inbjudan att lämna anbud på entreprenad avseende drift av

Läs mer

EGENKONTROLL MED FAROANALYS

EGENKONTROLL MED FAROANALYS EGENKONTROLL MED FAROANALYS OCH KRITISKA STYRPUNKTER guide för genomförandet av egenkontroll i små livsmedelsföretag Författat av Maria Söderlund, Miljö och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå universitet,

Läs mer

Kostpolicy förskola, skola, fritids, skolcafeterior samt socialförvaltningen

Kostpolicy förskola, skola, fritids, skolcafeterior samt socialförvaltningen Kostpolicy förskola, skola, fritids, skolcafeterior samt socialförvaltningen Kristinehamns kommun skall arbeta utifrån konceptet S.M.A.R.T. S törre andel vegetabilier M indre andel tomma kalorier A andelen

Läs mer