BESLUT Organisation, arbetsfördelning samt beslutsbefogenheter inom Ekonomihögskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT Organisation, arbetsfördelning samt beslutsbefogenheter inom Ekonomihögskolan"

Transkript

1 BESLUT Dnr EHL 2007/86 Styrelsen för Ekonomihögskolan Organisation, arbetsfördelning samt beslutsbefogenheter inom Ekonomihögskolan Detta beslut ersätter beslut daterat (diarienummer EHL 2007/20) 1. Inledning Ekonomihögskolans styrelse har befogenhet att fatta beslut i ett stort antal ärenden av olika slag. Många ärenden måste därför delegeras till utskott med specifika ansvarsområden eller till enskilda befattningshavare. Föreliggande föreskrifter fastställer styrelsens delegationer till Ekonomihögskolans ledning och institutioner. Vidare fastställs organisation, arbetsuppgifter och beslutsbefogenheter beträffande styrelsens utskott samt programansvariga. Dessa utskott är arbetsutskottet, lärarförslagsnämnden, docenturnämnden, kvalitetsrådet för forskarutbildning, arbetsmiljökommittén, jämställdhetskommittén samt biblioteksnämnden. 2. Övergripande bestämmelser Ekonomihögskolan utgör ett eget verksamhetsområde inom universitetet. Ekonomihögskolans områdesstyrelse benämns Styrelsen för Ekonomihögskolan och utgör en fakultetsnämnd enligt 2 kap 5a och 6 högskolelagen samt 3 kap 2-5 högskoleförordningen. Uppgifter som åvilar en fakultetsnämnd fastställs i högskolelagen samt högskoleförordningen. Härtill kommer lokala föreskrifter där ansvarsområden och beslutsbefogenheter (delegationer) på områdesnivå inom Lunds universitet främst regleras genom besluten Föreskrifter om universitetets organisation på områdesnivå, , dnr I A1 675/05 Fördelning av beslutsbefogenheter inom Lunds universitet, , dnr I A /93 Ansvars- och arbetsfördelningen inom Lunds universitet, , dnr I A /93 Anställningsordning för lärare vid Lunds universitet, Antagningsordning avseende utbildning på forskarnivå, , dnr Antagningsordning för Lunds universitet, , dnr I G /06 Lokala regler för examina och utbildningar vid Lunds universitet, , dnr I G /06 3. Styrelsen för Ekonomihögskolan Ekonomihögskolan leds av en styrelse med samlat ansvar för hela verksamheten. Styrelsen för Ekonomihögskolan är beslutande och beredande organ för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom Ekonomihögskolans verksamhetsområde samt ansvarig för områdets administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, anställningar, personal och kontaktverksamhet. Styrelsen är ansvarig för dimensionering av områdeskansliet.

2 LUNDS UNIVERSITET Föreskrifter 2 Styrelsens sammansättning regleras genom universitetets föreskrifter om organisation på områdesnivå inom LU. Enligt dessa skall Styrelsen för Ekonomihögskolan ha följande sammansättning Företrädare för lärare: 7 Företrädare för studenter: 3 Allmänföreträdare: 3 Vidare fastställs i universitetets föreskrifter att ledamöterna inte skall ha ersättare samt att de tre personalorganisationerna får utse var sin företrädare, som ges närvaro- och yttranderätt i styrelsen. 4. Ekonomihögskolans organisation och arbetsfördelning Ekonomihögskolans ansvarsområde är fastställt i beslut av universitetsstyrelsen samt genom rektorsbeslutet Delning av samhällsvetenskapliga fakulteten , dnr I A9 2846/2003. Inom Ekonomihögskolan beslutar områdesstyrelsen om områdets indelning i institutioner och andra arbetsenheter. Ekonomihögskolan har sex ämnesinstitutioner för bedrivande av grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Varje institution leds av en styrelse och under denna en prefekt. Föreskrifter för samtliga institutionsstyrelser är fastställda av Styrelsen för samhällsvetenskap , dnr S A13 165/93. Ämnesinstitutioner vid Ekonomihögskolan Ekonomisk-historiska institutionen Institutionen för handelsrätt Nationalekonomiska institutionen Företagsekonomiska institutionen Institutionen för informatik Statistiska institutionen Forskningspolitiska institutet Forskningspolitiska institutet (FPI) utgör ett centrum inom Ekonomihögskolan som leds av en styrelse och under denna en föreståndare. Centret skall främja tvärdisciplinär forskning och utbildning på området teknologiska innovationsprocesser. Vid Forskningspolitiska institutet organiseras utbildning på grundläggande nivå i begränsad omfattning, samt utbildning på forskarnivå i ämnet forskningspolitik. Centret finansieras med medel som anvisas av Ekonomihögskolan samt externa anslag. Stadgar och verksamhetsformer för FPI är fastställda av Ekonomihögskolans styrelse , dnr EKO A9 28/2001. Institutet för ekonomisk forskning Institutet är ett för Ekonomihögskolans institutioner gemensamt forskningsinstitut, vars verksamhet finansieras av externa medel. Institutet organiserar forskning både inom Ekonomihögskolan och mellan Ekonomihögskolan och andra delar av Lunds universitet samt erbjuder en länk mellan forskning och externa intressenter. Institutet leds av en institutschef samt en biträdande institutschef. Centrum för ekonomisk demografi Verksamhet är inriktad mot att utforska hur individer/hushåll/familjer beter sig när ekonomiska och demografiska förhållanden ändras. Centret finansieras i huvudsak av externa anslag och erhåller fr.o.m Linnéstöd från Vetenskapsrådet med 5 mkr per år under 10 år. Centrum för ekonomisk demografi utgör en centrumbildning. Föreskrifter för centrumbildningen är fastställda av Ekonomihögskolans styrelse

3 LUNDS UNIVERSITET Föreskrifter 3 Rådgivande kommittén Rådgivande kommittén utgör sedan 1993 ett samrådsorgan för Ekonomihögskolan och företrädare för näringsliv och offentlig förvaltning. Ledamöter i Rådgivande kommittén utses på delegation av Ekonomihögskolans rektor efter samråd med institutschefen. Ekonomihögskolans bibliotek Ekonomihögskolans bibliotek leds av en biblioteksnämnd och under denna av bibliotekschefen. Biblioteksnämnden utses av Ekonomihögskolans styrelse. I Ekonomihögskolans bibliotek ingår Ekonomiska kursbiblioteket. Ekonomiska biblioteket finansieras genom avsättning i Ekonomihögskolans budget. Vissa förvärv betalas av resp. institution direkt. Ekonomihögskolans kansli Vid Ekonomihögskolan finns ett områdeskansli vars främsta uppgift är att ge styrelsen, dess utskott samt ledningen den service som verksamheten kräver. Kansliets funktion behandlas närmare nedan. 5. Stiftelser Ekonomihögskolan är en av huvudmännen för organisationerna Stiftelsen för information om ekonomisk forskning, Lund (EFL) samt stiftelsen Partnerskap Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Sydsvenskt näringsliv och organisationer. Mellan Ekonomihögskolan och EFL finns ett samarbetsavtal, daterat dnr S A4 236/ Ekonomihögskolans ledning Under Ekonomihögskolans styrelse leds Ekonomihögskolan av rektorn, tillika ordförande i Ekonomihögskolans styrelse samt två prorektorer. Nedan förtecknas styrelsens stående delegationer till rektorn. Utöver dessa tillkommer en s.k. nöddelegation till rektorn som omfattar samtliga ärendetyper vid behov av brådskande hantering. 6.1 Delegationer Till rektor delegeras att besluta om: avseende ledning och organisation förordnande av prefekt, stf prefekt samt studierektor utseende av ledamöter i Rådgivande kommittén avseende ekonomiska ärenden godkännande av avtal om forskningsprojekt på 3 mkr eller mer (avtal som innefattar inrättande av befattning som professor skall alltid godkännas av universitetsledningen) godkännande av uppdragsavtal 100 tkr - 1 mkr (avtal över 1 mkr skall godkännas av universitetsledningen). avseende utbildning på grundläggande och avancerad nivå utfärdande av yrkesexamen utfärdande av generell examen utseende av lärarrepresentant i programgrupp

4 LUNDS UNIVERSITET Föreskrifter 4 avseende forskning och utbildning på forskarnivå utseende av fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd samt fastställande av tidpunkt för disputationsprov för doktorsexamen utseende av opponent, ordförande och betygsnämnd samt fastställande av tidpunkt för framläggande av vetenskaplig uppsats tid för avhandlings tillgänglighet (förkortad spikningstid) tillstånd om avvikande beteckning på doktors- och licentiatexamina utseende av ämnesrepresentant i docenturnämnden utseende av sakkunnig för bedömning av docentansökan avseende personaladministrativa ärenden tillsättning av befattning inom området med undantag för befattning som professor avgivande av förslag till sakkunniga till annan läroanstalt utseende av sakkunniga för tillsättning av befattning vid fakulteten befordran till univ.lektor eller avslag på ansökan om befordran, efter beredning i LFN sabbatstermin för professor beviljande av tjänstledighet från doktorandanställning om tjänstledigheten beror på annat än föräldraledighet eller värnplikt samt förlängning av doktorandanställning i nämnda ärenden 7. Styrelsens utskott Lärarrepresentanter samt ordförande i utskotten utses av Styrelsen för Ekonomihögskolan. För samtliga utskott sträcker sig den aktuella mandatperioden t.o.m Studeranderepresentanter utses av de studerande ett år i taget. Styrelsen för Ekonomihögskolan har följande utskott: Arbetsutskott Lärarförslagsnämnd Docenturnämnd Kvalitetsråd för forskarutbildning Jämställdhetskommitté HMS-kommitté Biblioteksnämnd 7.1 Arbetsutskottet Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden inför styrelsen. I samband med rambeslut i styrelsen kan även beslut delegeras till arbetsutskottet, t.ex. fördelning av medel för pedagogiska projekt, internationalisering etc. Arbetsutskottet utgörs av ledamöter i styrelsen och har följande sammansättning: Ekonomihögskolans rektor Ekonomihögskolans prorektorer ytterligare en företrädare för lärarna en allmänföreträdare två företrädare för studenterna varav en forskarstuderande Lärarrepresentanter och allmänföreträdaren i arbetsutskottet har inte suppleanter. Studenterna har rätt att utse en representant med närvaro- och yttranderätt.

5 LUNDS UNIVERSITET Föreskrifter Lärarförslagsnämnd I enlighet med föreskrifterna i Lunds universitets anställningsordning finns det vid Ekonomihögskolan en lärarförslagsnämnd inrättad. Denna har till uppgift att bereda tillsättnings- och befordringsärenden för professurer, lektorat. Lärarförslagsnämndens sammansättning är reglerad i universitetets anställningsordning, Beslut dnr I E /01. I nämnden ingår fyra representanter för lärarna. Bland dessa fyra ledamöter skall en vara ordförande och en vice ordförande. Studenterna utser två ledamöter varav en skall vara forskarstuderande. För samtliga ledamöter skall finnas suppleanter. Studenterna har rätt att utse en representant med närvaro- och yttranderätt Utöver de uppgifter som preciseras i anställningsordningen uppdras till lärarförslagsnämnden att föreslå innehavare av befattning som forskarassistent resp. biträdande lektor. Lärarförslagsnämndens förslag i professorsärenden (inkl. befordringsärenden lektor till professor) skall prövas av Styrelsen för Ekonomihögskolan. Styrelsen beslutar huruvida förslaget skall underställas universitetets rektor för beslut. Beredning av anställnings- och befordringsärenden Vid beredning av anställnings- och befordringsärenden i Lärarförslagsnämnden skall följande arbetsordning följas, fastställd av Lärarförslagsnämnden : Ett möte med sakkunniga hålls i början av varje anställnings- och befordringsprocess, där tidsplan upprättas och förutsättningarna diskuteras. Intervjuer anordnas som regel vid anställningar. Intervjuerna genomförs innan de sakkunnigas utlåtande är färdigställt, och har som syfte att utgöra ett stöd i de sakkunnigas bedömning. Som regel ska de sökande hålla en provföreläsning eller ett seminarium i samband med intervjun. En representant från berörd institution ska medverka med närvaro- och yttranderätt vid lärarförslagsnämndens sammanträden Delegationer Till lärarförslagsnämnden delegeras att fatta beslut om prövning av för sent inkommen ansökan avvikelse från arbetsordning (se ovan) vid beredning av anställnings- och befordringsärenden Till ordföranden i lärarförslagsnämnden delegeras att fatta beslut om behörighet, bedömningsgrunder samt ämnesområde i samband med utlysning av befattning 7.3 Docenturnämnd Docenturnämnden består av en ordförande, två fasta ledamöter (professorer) samt en professor i det ämne som det enskilda ärendet gäller. Den senare föreslås av prefekten för den berörda institutionen och utses av Ekonomihögskolans rektor. En sakkunnig utses av Ekonomihögskolans styrelse efter förslag från institutionen, i allmänhet efter överläggning mellan prefekten och den professor som utsetts att förstärka docenturnämnden. På grundval av sakkunnigyttrandet förelägger docenturnämnden Styrelsen för Ekonomihögskolan ett förslag till beslut.

6 LUNDS UNIVERSITET Föreskrifter Kvalitetsråd för forskarutbildning Kvalitetsrådets uppgift är att bevaka och främja övergripande kvalitetsutveckling och samverkan över ämnesgränserna inom forskarutbildningen samt bereda ärenden rörande forskarutbildning för Ekonomihögskolans styrelse. Kvalitetsrådet består av sex lärare jämte ordföranden samt tre doktorandrepresentanter. Samtliga institutioner skall vara representerade. Lärarrepresentanter samt ordföranden i kvalitetsrådet har inte suppleanter. 7.5 Jämställdhetskommitté Jämställdhetskommittén har till uppgift att följa upp och fördjupa jämställdhetsarbetet inom Ekonomihögskolan på grundval av universitetets jämställdhetspolicy för perioden Jämställdhetskommittén skall bereda ärenden inom områdena jämställdhet och mångfald inför Styrelsen för Ekonomihögskolan. Jämställdhetskommittén består av sex lärare jämte ordföranden samt en studeranderepresentant för grundutbildningen och en doktorand. Lärarrepresentanter samt ordföranden i kommittén har inte suppleanter. 7.6 HMS-kommitté Inom HMS-kommittén samordnas områdets uppgifter beträffande arbetsmiljö (Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1), yttre miljö (egenkontroll enligt Miljöbalken), brandskydd (Systematiskt brandskyddsarbete SRVFS 2004:3) och säkerhetsfrågor. HMS-kommittén utgör inom området en stödfunktion för fakultetens och institutionernas arbete med hälsa, miljö och säkerhet. Instruktioner för HMS-kommittén är fastställda av Ekonomihögskolans styrelse , dnr HMS-kommittén är partssammansatt med tre lärarrepresentanter för fakulteten, de tre personalorganisationerna samt tre studeranderepresentanter med personliga suppleanter. Såväl studerande inom grundutbildningen som forskarutbildningen skall vara representerade. De tre lärarrepresentanterna för fakulteten utses av Ekonomihögskolans styrelse, varav en skall vara kommitténs ordförande. I kommittén ingår vidare som ledamöter i HMS-kommittén områdets huvudskyddsombud samt Ekonomihögskolans husintendent. 7.7 Biblioteksnämnd Biblioteksnämnden utgör både ett samrådsorgan och ett beslutsorgan när det gäller biblioteksfrågor inom Ekonomihögskolan. Nämnden bereder och fastställer bibliotekets budget, verksamhetsplan samt bokslut. Nämnden skall i övrigt bereda ärenden avseende biblioteksfrågor inför Styrelsen för Ekonomihögskolan. Biblioteksnämnden består av fem lärare jämte ordföranden, bibliotekschefen samt tre studeranderepresentanter. Lärarrepresentanter samt ordföranden i biblioteksnämnden har inte suppleanter. För ledning och fördelning av arbetet på biblioteket ansvarar bibliotekschefen.

7 LUNDS UNIVERSITET Föreskrifter Delegationer Till biblioteksnämnden delegeras att för biblioteksverksamheten besluta om bibliotekets budget inom den av Styrelsen för Ekonomihögskolan tilldelade ekonomiska ramen Till bibliotekschefen delegeras att besluta om arbetsinstruktioner samt semester för bibliotekspersonalen anlitande av timanställd personal För tillsättning av befattning vid biblioteket är kanslichefen ansvarig, se under 10 Ekonomihögskolan kansli. 8. Utbildningsprogram på grundläggande resp. avancerad nivå Utbildningsprogram vid Ekonomihögskolan inrättas på förslag av Ekonomihögskolans styrelse av universitetets rektor. Ledningen för respektive utbildningsprogram vid Ekonomihögskolan utgörs av en programgrupp, beståendes av en programansvarig, en lärarrepresentant samt en studeranderepresentant. Den programansvariga samt lärarrepresentanten i programgruppen utses av Ekonomihögskolans styrelse. Studeranderepresentanten utses av studenterna. Ekonomihögskolans styrelse kan för ett specifikt program besluta att tillämpa en annan ledningsorganisation. I antagningsordning för Lunds universitet, fastställd , anges att berörd områdesstyrelse fattar beslut i individärenden som behandlas i reservantagning, anstånd och vissa särskilda antagnings- och studievägsfrågor vid Lunds universitet. Vidare anges i Lokala regler för examina och utbildningar, fastställda , att berörd områdesstyrelse beslutar om tillgodoräknande av tidigare studier. Vid Ekonomihögskolan är befogenheten att fatta beslut i dessa ärenden delegerad till respektive programansvarig enligt följande delegation Delegation Till den som av Ekonomihögskolans styrelse utsetts till programansvarig delegeras att för det program ansvaret avser fatta beslut om kompletterande antagning (reservantagning) till utbildningsprogram efter ordinarie antagning. anstånd med påbörjandet av studier studieuppehåll antagning till del av utbildningsprogram tillgodoräknande av tidigare studier (se lokala regler för examina och utbildningar) 9. Institutionsstyrelser och prefekter (el. motsvarande) Institutioners uppgifter och förvaltning, institutionsstyrelsers sammansättning samt bestämmelser om prefekt, stf prefekt och studierektor regleras i universitetets föreskrifter om institutioner, dnr I A /93.

8 LUNDS UNIVERSITET Föreskrifter 8 Institutioner inrättas av områdesstyrelsen. Enligt universitetsstyrelsens beslut skall en institution ledas av en institutionsstyrelse och under denna av en prefekt. Styrelsen för en institution skall besluta om riktlinjer för institutionens verksamhet och resursanvändning; följa upp verksamheten vid institutionen, analysera resultaten och se till att resurserna används effektivt; besluta i frågor som överlämnats till styrelsen. Utseende av ledamöter i institutionsstyrelser görs enligt rektorsbeslutet Föreskrifter om val på områdes- och institutionsnivå, Prefekt samt stf prefekt utses av Ekonomihögskolans rektor (enligt delegation) på förslag av respektive institutionsstyrelse. Prefekt utses tillsvidare, dock längst tre år. Vidare skall prefekt inneha tjänst som lärare vid institutionen. 9.1 Delegationer Till institutionsstyrelser delegeras att besluta om: avseende ekonomiska ärenden godkännande av avtal om forskningsprojekt mindre än 3 mkr (avtal som innefattar inrättande av befattning som universitetslektor eller forskarassistent skall alltid godkännas av områdesledningen) godkännande av uppdragsavtal mindre än 100 tkr avseende grundutbildning antal utbildningsplatser på kurser fastställande av kursplan utseende av examinator kompletterande antagning till kurser efter ordinarie antagning tillgodoräknande av studier i ämnet vid andra lärosäten inom och utom landet fastställande av urvalsmodell (enl. universitetets antagningsordning) för kurs på grundläggande resp. avancerad nivå avseende utbildning på forskarnivå utlysningstakt och datum för utlysning av utbildningsplats inom utbildning på forskarnivå avseende personaladministrativa ärenden nedsättning av tjänstgöringsskyldighet Till prefekter delegeras att besluta om: avseende utbildning på forskarnivå fastställande samt uppföljning av individuell studieplan antagning till utbildning på forskarnivå utseende av handledare samt biträdande handledare utseende av examinatorer för kurser inom utbildning på forskarnivå tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning inom utbildning på forskarnivå avseende personaladministrativa ärenden tillsättning av befattning som timlärare utseende av innehavare av utbildningsbidrag för doktorander

9 LUNDS UNIVERSITET Föreskrifter Regelbundna möten med prefekter m.m. Ekonomihögskolans ledning, prefekter samt EFLs VD utgör tillsammans Ekonomihögskolans prefektgrupp. Prefektgruppen skall sammankallas till regelbundna möten för informationsutbyte och diskussion om aktuella frågor för verksamheten. Gruppen utgör en viktig funktion för förankring av ärenden av principiell art för verksamheten och som skall beslutas av Styrelsen för Ekonomihögskolan. Studenterna representeras i prefektgruppen av en studeranderepresentant. Denna utses av studenterna. Ekonomihögskolans prorektor med ansvar för utbildningsfrågor skall regelbundet sammankalla studierektorer och studievägledare för att kontinuerligt informera och diskutera frågor med anknytning till Ekonomihögskolans utbildning på grundläggande- och avancerad nivå. 11. Ekonomihögskolans kansli Enligt rektorsbeslut , dnr I A9 2846/2003, skall det finnas ett områdeskansli för Ekonomihögskolan. Detta kansli utgör en del av universitetsförvaltningen, för vilken förvaltningschefen har det övergripande ansvaret. Kansliets främsta uppgift är att förse Styrelsen för Ekonomihögskolan inkl. dess utskott samt Ekonomihögskolans ledning med den service som verksamheten kräver. Kansliet är en resurs för hela Ekonomihögskolan och skall ombesörja vissa gemensamma funktioner vid Ekonomihögskolan såsom reception, datorsalar samt informations- och kommunikationsåtgärder. För ledning och fördelning av arbetet på kansliet ansvarar kanslichefen. Vidare ansvarar kanslichefen för att ärenden bereds, att förslag till beslut föreläggs Styrelsen för Ekonomihögskolan samt att föredragande av ärenden utses. Den föredragande ansvarar för att ärendet får en allsidig belysning och att gällande bestämmelser iakttas Delegationer Till kanslichefen på Ekonomihögskolan delegeras att fatta beslut om avseende ekonomiska ärenden anlitande av juridisk person avseende personaladministrativa ärenden arbetsinstruktioner samt ledigheter för kansliets personal Till befattningen som personalsamordnare vid kansliet delegeras att fatta beslut om justering av lön för doktorander med anställning vid uppnådd etappnivå inom forskarutbildningen (se beslut i Ekonomihögskolans styrelse, dnr EKO F1 85/06) entledigande på den anställdes egen begäran och efter tillstyrkan av prefekt (el motsv). Tjänstledighet från doktorandanställning beslutas av personalhandläggaren om tjänstledigheten gäller föräldraledighet eller värnplikt. Övriga tjänstledigheter från doktorandanställning beslutas av dekanus. Till befattningen som programkoordinator/enhetsadministratör vid kansliet delegeras att fatta beslut om tillgodoräknande inom Ekonomprogrammet samt Internationella ekonomprogrammet av tidigare studier

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr STYR 2014/310 1 2014-04-23 Konstnärliga fakulteten i Malmö Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen den 23 april 2014. Detta

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Thomas Strandberg Adm PM 20150121, Dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS). Beslut i olika är delegerade rektor

Läs mer

Arbetsordning för Juridiska fakulteten

Arbetsordning för Juridiska fakulteten JURFAK 2014/78 Arbetsordning för Juridiska fakulteten Fastställd av Juridiska fakultetsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ledningsorgan 3 2.1 Fakultetskollegium 3 2.2 Fakultetsnämnd/Institutionsstyrelse

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Humanistiska fakulteten 2007-06-07 Enligt humanistiska fakultetens delegationsordning fattar fakultetsnämnden beslut 1. om anslagsframställningar, årsredovisningar, budget, verksamhetsberättelse

Läs mer

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (10) BESLUT 2014-03-13 SU FV-1.2.2-0886-14 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden

Läs mer

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet

Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Dnr: STYR 2016/291 2016-03-16 Konstnärliga fakulteten i Malmö Konstnärliga fakultetsstyrelsen Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet Fastställd av Konstnärliga fakultetsstyrelsen

Läs mer

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten

Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Sid 1 (6) Arbetsordning för den Samhällsvetenskapliga fakulteten Bakgrund Universitetsstyrelsen har den 6 oktober 2016 fastställt en revidering av Arbetsordning för Umeå universitet (dnr: FS 1.1.2-20-14).

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN

BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN , FN , FN FN 1 Naturvetenskapliga fakultetsnämnden BESLUT Utredare Katarina Gustafsson FN 2009-01-29, FN 2010-03-31, FN 2010-06-02 FN 2010-09-22 Delegationsordning för Naturvetenskapliga fakultetsnämnden och dekanus

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08

Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden A /08 Göteborgs universitet BESLUT Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-10-06 A10 4277/08 Delegations- och handläggningsordning för utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden och en vid utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet Umeå universitet Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2016-12-07 Dnr: FS 1.1-2139-16 Sid 1 (5) Roller och ansvarsfördelning inom forskarutbildningen vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet

BESLUT Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet BESLUT 1 2017-06-16 STYR 2017/409 Universitetsstyrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse från och

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

BILAGA 4 Dnr Mahr /358

BILAGA 4 Dnr Mahr /358 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Rektors kansli Peter Jönsson Forskningskoordinator 1(9) 2010-12-09 Ändrad 2012-06-07 BILAGA 4 Dnr Mahr 12-2012/358 Högskoleförordning och lokalt regelverk från och

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26.

Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Medicinska fakulteten Fakultetsnämnden 2011-12-05 Dnr 100-2758-11 Sid 1 (6) Arbetsordning för medicinska fakulteten Reviderad genom fakultetsnämndens beslut 2011-01-26. Fakultetsnämnd Fakultetsnämndens

Läs mer

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN)

Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Arbetsordning för grundutbildningsnämnd (GUN) och programnämnder (PN) Allmänt Föreliggande arbetsordning för grundutbildningsnämnden och programnämnder är ett utdrag ur den av MFS fastställda arbetsordning

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden

Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning för beslut i anställningsärenden 1 (5) Beslut FN 2011-04-05 Bilaga till delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Naturvetenskapliga fakultetsnämndens och dekanus delegationsordning

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten. Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 1 (11) BESLUT 2014-04-23 Besluts- och delegationsordning för Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslutad av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2014-04-23. Besluts- och delegationsordning för den Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Beslut och beredning vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS) MAH / Fakulteten för teknik och samhälle 1(5) Birgitta Magnusson Kvalitetskoordinator PM 20160512 Dnr LED 1.3 2016/232 Ersätter dnr TS 122013/496 och dnr TS 122015/116 Beslut och beredning vid Fakulteten

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus.

Delegation av beslut i anställningsärenden från Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden, eller från dekanus. 1 (5) BESLUT 2012-02-01 ON/FN 2012-05-22 ON/FN (del), rev Bilaga till Delegationsordning Naturvetenskapliga fakultetskansliet Carina Nymark Katarina Gustafsson Mikael Stenberg Delegation av beslut i anställningsärenden

Läs mer

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Instruktion för centrumbildningen Lärarhögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 (reviderad 2016-06-21) Sid 2 (9) Innehåll 1 Namn... 3 2 Bakgrund... 3 3 Syfte... 4 3.1 Uppdrag... 4

Läs mer

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora

Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2014/45-1.3 Organisationsbeskrivning för fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Dekanus för konst och humaniora Gäller från 2014-02-03 (reviderad 2016-05-09) Gäller från: 2014-02-03 Reviderad:

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området 1 (6) BESLUT ON 2015-02-03 Vicerektor 2015-10-23 Bilaga till Delegationsordning Områdeskansliet för naturvetenskap Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området Bakgrund

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande:

Lokal delegationsordning. Institutionen för datavetenskap. Beslutsdatum: Ikraftträdande: Lokal delegationsordning Institutionen för datavetenskap Beslutsdatum: 2016-02-17 Ikraftträdande: 2016-03-01 Sida 2(5) Dekanus och fakultetsnämnds delegation till prefekt 3.2.5 Prov, examination och betyg

Läs mer

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola

Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2014-12-01 Dnr STYR 2014/1146 LTHs kansli Kanslichef Fredrik Palm qvist Fördelning av ansvar och beslutsbefogenheter vid Lunds Tekniska Högskola I tidigare beslut har LTHs rektor fastställt delegation

Läs mer

Arbetsordning för Malmö högskola

Arbetsordning för Malmö högskola Dnr Mahr 12-2012/530 Arbetsordning för Malmö högskola Fastställd av högskolestyrelsen 2012-09-28 1. Inledning 3 2. Generella begrepp och beslutande grupper 3 Begreppet vetenskaplig kompetens 3 Beslutande

Läs mer

BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten BESLUTSSTRUKTURER OCH DELEGATIONSBESLUT inom Samhällsvetenskapliga fakulteten SAMFAK 2016/10 Denna sammanställning omfattar dels beslut som delegerats från till fakultetsnämnd/ områdesnämnd, /vice, institutionsstyrelse

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Arbetsordning för Lunds Tekniska Högskola LTH (inkl. SLTHs delegation till LTHs rektor)

Arbetsordning för Lunds Tekniska Högskola LTH (inkl. SLTHs delegation till LTHs rektor) 1 Dnr STYR 2016/558 Arbetsordning för Lunds Tekniska Högskola LTH (inkl. SLTHs delegation till LTHs rektor) Fastställd av styrelsen för Lunds Tekniska Högskola LTH 2016-05-03 Ikraftträdande: Arbetsordningen

Läs mer

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet

Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2014-12-18 Dnr SU FV-1.1.2-0138-14 Rikard Skårfors Utbildningsledare Planeringsavdelningen Föreskrifter för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet Detta beslut gäller från och

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset

UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL Nr 1. Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Tid 09.15 12.40 Plats Teologiska fakultetsrummet, Universitetshuset Närvarande Carl Reinhold Bråkenhielm professor, dekanus, ordförande ledamöter: (ej 11) Eberhard Herrmann professor Stig Norin professor

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Beslutad av Högskolestyrelsen Dnr HIG 2011/511 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Beslutad av Högskolestyrelsen 2011-04-15 Dnr HIG 2011/511 INNEHÅLL 1. Inledning 1.1 Omfattning och innehåll 3 1.2 Allmänna bestämmelser 3 2. Tillträde/behörighet

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet Il e U UNIVERSITET LINKÖPINGS DNR LiU-2017-01009 BESLUT 1(1) Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet val av Rektor fastställer med detta beslut bestämmelser

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik

Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Allmän studieplan för forskarutbildning i matematikdidaktik Högskolepoäng: 240 Ansvarig: Teknisk- naturvetenskaplig fakultetsnämnd Huvudområde: Matematikdidaktik Nivå: Forskarutbildning Fördjupning: Filosofie

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU)

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) BESLUT 2006-12-14 UFV 2006/1972 Konsistoriet Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) Med antagningsordning avses enligt 6 kap 3 högskoleförordningen (2006:1053),

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (5) Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid för tiden 2013-01-01 2015-12- 31 1 Bakgrund Till universitetsstyrelsen ska, i enlighet med 2 kap.

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-12-14. Högskoleförordningens bestämmelser för utbildning

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Arbetsordning för LTH

Arbetsordning för LTH Dnr STYR 2017/162 Arbetsordning för LTH INKL. FAKULTETSSTYRELSENS DELEGATION TILL LTH:S REKTOR FASTÄLLD AV STYRELSEN FÖR LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LTH LUNDS UNIVERSITET REVIDERAD 2017-02-13 2 ARBETSORDNING

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Universitetets organisation. www.gu.se

Universitetets organisation. www.gu.se Universitetets organisation Universitetsstyrelse ska bland annat besluta om Universitetets organisation Årsredovisning, budget, intern styrning och kontroll Antagningsordning Arbetsordning Anställningsordning

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå

Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten (FSM) delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå 1(7) Delegationsordning fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten () delegationer för utbildning på grund och avancerad nivå Rektor har fastställt delegationsordning av beslutanderätten i ärenden om

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten

Allmänna anvisningar gällande utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten Humanistiska fakultetskansliet Sigríður Beck 031-7861108 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ 2013-12-10 Dnr:U 2013/773 1 / 5 Humanistiska fakultetsstyrelsen Allmänna anvisningar gällande

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET

ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET Dnr STYR 2016/702 ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET Fastställd av universitetsstyrelsen 2016-06-22, 15. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer

Läs mer

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014

Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Plan för intern kvalitetssäkring av utbildning 2012-2014 Råd för utbildning på grund- och avancerad nivå Fakulteten för humanvetenskap Fastställd 2012-05-23 Reviderat 2013-04-08 Dnr MIUN 2012/895 1. Inledning

Läs mer

Delegation och beslut

Delegation och beslut Delegation och beslut BESLUT 2015-12-09 2 Innehåll Fakultetsnämndens delegation till prefekt... 3 Dekanus delegation till prefekt... 4 Delegation inom institutionen... 13 3 Fakultetsnämndens delegation

Läs mer

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden PM 2014-05-20 Dnr SU FV-1.2.2-1323-14 Anna Riddarström Utredare Ledningskansliet Val till institutionsstyrelse för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31 Allmänt Ny institutionsstyrelse ska väljas under

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet

Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet LEDNINGSKANSLIET 2013-06-05 Dnr C2013/430 Arbetsordning för forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet 1. Inrättande Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har inrättats genom beslut

Läs mer

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne

Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Regler för allmän studieplan för forskarutbildningsämne Beslut: 2013-02-05 Revidering: 2013-05-08, 2015-02-03 Dnr: DUC 2013/295/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-15 Ansvarig för uppdatering: Sekreterare FUN HÖGSKOLAN

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2014/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitets styrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

REKTORS DELEGATIONSORDNING

REKTORS DELEGATIONSORDNING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/764 REKTORS DELEGATIONSORDNING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Göteborgs universitetsstyrelse Universitetsledningens stab Beslutsdatum

Läs mer

Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET

Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 3 Dnr LS 2010/625 11 november 2011 Arbetsordning för Lunds universitet Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 8p högskoleförordningen (1993:100),

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna

Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna Regler för val av lärarrepresentanter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner Dnr 1-620/2013 Fastställd 2013-12-02 Reviderad 2014-02-19 Regler för val

Läs mer

Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi

Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi 1(6) Instruktioner för utbildning på forskarnivå i organisk kemi Utbildning för doktorsexamen 1. Utbildningens uppläggning 1.1 Allmänt Utbildningen för doktorsexamen består av fyra års heltidsstudier.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten ALLMÄN STUDIEPLAN 2007-10-15 Dnr 512-1914-07 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statistik Fastställande: Den allmänna studieplanen är fastställd

Läs mer

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden

Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden Fakultetskansliet RIKTLINJER 1 / 4 2014-12-11 dnr V 2014/900 Riktlinjer inför val till fakultetsstyrelse och institutionsråd perioden 2015-07-01 2018-06-30 FÖRUTSÄTTNINGAR Val till fakultetsstyrelse och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE

ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE STYRDOKUMENT Dnr U 2016/112 ALLMÄN STUDIEPLAN MOT DOKTORSEXAMEN I PEDAGOGISKT ARBETE Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning http://uf.gu.se/ Utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp 1 Remiss PM 2016-10-27 UFV 2016/1636 Konsistoriet Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01 Konsistoriet Enligt 2 kap 8 högskoleförordningen anställs rektor

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer