Bokslutskommuniké. Fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till tkr ( tkr), en ökning med 17 %.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké. Fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 60 986 tkr (52 253 tkr), en ökning med 17 %."

Transkript

1 Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till tkr ( tkr), en ökning med 17 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till tkr (6 235 tkr). Resultatet före skatt uppgick till tkr (3 307 tkr). Januari december Nettoomsättningen uppgick till tkr ( tkr), en ökning med 38 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till tkr ( tkr). Resultatet före skatt uppgick till tkr ( tkr). Resultatet efter skatt uppgick till tkr (8 788 tkr). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 12,78 kr (11,64 kr). Resultatet per aktie efter skatt men före goodwillavskrivning uppgick till 15,46 kr (13,99 kr). Föreslagen utdelning per aktie är 1,80 kr (1,40 kr). Under 1:a kvartalet förvärvades Awalkoncernen i Hillerstorp, med ca 51 mkr i omsättning och 27 anställda. I maj genomförde Garpco en företrädesemission. Garpcoaktien är ansluten till Alternativa Aktiemarknaden där handel med B aktien sker månadsvis. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. 1(10)

2 Verksamheten Moderbolagets verksamhet består i att som holdingbolag, äga, förvalta och utveckla de i koncernen ingående bolagen. En viktig del av arbetet i moderbolaget är också att kontinuerligt utvärdera nya företag att förvärva. Affärsområde Industrikomponenter i polymera material med UW ELAST AB som moderbolag, tillverkar och säljer produkter i polyuretan samt säljer produkter i gummi. I detta affärsområde ingår också varumärket Trekollán. Inom området legotillverkning av produkter i materialet solid formgjuten polyuretan, är man den klart största tillverkaren i Norden. Kunderna finns inom hela den tillverkande industrin, vilket innebär en mycket god riskspridning. Under senare år har en ökning skett mot kunder inom off onshore industrin, inom industrin för tillverkning av vindkraft samt inom industrin för tillverkning av solceller. När det gäller tillverkningen mot solcellsindustrin har den finansiella krisen i Europa haft en negativ påverkan på efterfrågan under andra halvåret Affärsområde Industriverktyg med Swedex AB som moderbolag, tillverkar och säljer hårdmetallverktyg. I affärsområdet ingår dotterbolagen Vistträsk Slipservice AB, en komplett slipstation med fokus på sågklingor och bandsågblad samt Diamantprofil AB, en i Sverige ledande tillverkare av elektropläterade verktyg. För att stärka positionerna på en annars hårt konkurrensutsatt marknad har affärsområdet även börjat tillverka diamantbestyckade klingor till solcellsindustrin. Utöver den svenska marknaden är följande exportmarknader viktiga för affärsområdet: Storbritannien, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Ryssland, Sydamerika och Polen. Affärsområde Interiör och design består av Glimakra of Sweden AB som tillverkar och säljer produktsystem för inredning av offentlig miljö samt av Awal Display AB som tillverkar produkter inom display och butiksinredningar. Glimakra är en nischtillverkare av exponeringsskåp, receptionsdiskar, skärmväggar och ljudabsorbenter. Försäljningen sker via återförsäljare där de stora kontorsmöbeltillverkarna också ingår i kundgruppen. Slutkunderna finns inom såväl den privata sektorn som den offentliga sektorn. Som komplement tillverkar och säljer man också specialtillverkade fönster under varunamnet Glimakra Fönster. Awal Display s verksamhet omfattar hela kedjan från analys av kundens behov till design, konstruktion, försäljning, produktion, inköp, montering i fabrik, lagerhållning och leverans samt om så önskas, även montering på plats i butik. Verksamhetsinriktningen för koncernen kommer liksom tidigare att fortsätta fokusera mot förvärv av nischföretag parallellt med utveckling av befintliga koncernföretag. Organisk tillväxt i koncernen skall ske genom ökad export och genom utökat produktsortiment inom respektive affärsområde. 2(10)

3 Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag (anges i tkr där inget annat anges) Samma redovisningsprinciper som i Årsredovisning för 2011 har använts Nettoomsättning Resultat (EBITDA) Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget kapital Soliditet % 38,4 38,2 38,4 38,2 Avkastning på totalt kapital % 7,8 11,0 12,2 10,8 Avkastning på eget kapital % 16,3 22,8 26,6 24,7 Resultat per aktie kr 1,71 2,97 12,78 11,64 Antal anställda Fjärde kvartalet Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning har ökat från tkr motsvarande kvartal föregående år till tkr, vilket är en ökning med 17 %. Anledningen till ökningen beror på det företagsförvärv som genomfördes vilket för fjärde kvartalet 2011 har bidragit med en omsättningsökning på totalt tkr. Koncernens resultat efter finansiella poster har ökat från tkr motsvarande kvartal föregående år till tkr och resultatet efter skatt har minskat från tkr till tkr. Moderbolagets nettoomsättning har uppgått till tkr (1 020 tkr). Moderbolagets resultat efter finansiella poster har uppgått till 142 tkr (129 tkr) exklusive resultat från aktier i koncernföretag. Väsentliga händelser under kvartalet Under kvartalet har produktionstakten i flertalet av koncernens anläggningar märkt av en fortsatt neråtgående trend. Viktiga kunder inom solcellsindustrin har valt att göra temporära uppehåll i produktionen och några produktionsanläggningar har valt att helt upphöra med tillverkningen. Detta har drabbat våra affärsområden Industriverktyg samt Industrikomponenter i polymera material. I vårt affärsområde Interiör och design ser vi lägre aktivitet inom området butiksinredning. 3(10)

4 Januari december Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning har ökat från tkr föregående år till tkr, vilket är en ökning med 38 %. Ökningen beror delvis på en allmänt bättre konjunktur främst under första halvåret 2011 men också på utveckling av nya produkter samt att några av koncernens företag kommit in på nya geografiska marknader. Den största anledningen till ökningen beror dock på det företagsförvärv som genomfördes vilket för året har bidragit med en omsättningsökning på totalt tkr. Koncernens resultat efter finansiella poster har ökat från tkr föregående år till tkr och resultatet efter skatt har ökat från tkr föregående år till tkr. Awal AB, som förvärvades , har koncernmässigt haft en marginell påverkan på resultatet. Moderbolagets nettoomsättning har uppgått till tkr (4 077 tkr). Moderbolagets resultat efter finansiella poster har uppgått till 63 tkr (705 tkr) exklusive resultat från aktier i koncernföretag. Väsentliga händelser under året förvärvades Awal AB med dotterbolagen Awal Display AB och det vilande bolaget Awal Butiksinredningar AB. Bolaget bedriver genom dotterbolaget Awal Display AB en verksamhet som omfattar hela kedjan inom display och butiksinredningar. Awal AB, som ingår i affärsområdet Interiör och design, har en omsättning på ca 51 mkr och 27 anställda. Affärsområde Industriverktyg har under året erhållit ett större reklamationsanspråk vilket bedöms täckas av affärsområdets produktansvarsförsäkring. Vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman den 6 maj utsågs vice VD Markus Strand till VD och koncernchef i Garpco samtidigt som tidigare VD Leif Garpheden utsågs till arbetande styrelseordförande. I juni genomförde Garpco AB en nyemission av B aktier, med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom emissionen nyemitterades B aktier och Garpco har tillförts ett kapital på kr före emissionskostnader. Garpco AB gick i oktober över från kvartalshandel till månadshandel på Alternativa aktiemarknaden. 4(10)

5 Väsentliga händelser efter periodens utgång Marknaden för solceller är fortsatt svag, vilket framförallt har påverkat affärsområde Industriverktyg. Positivt är dock att produktionen sannolikt kommer att återupptas från och med 2:a kvartalet En annan glädjande händelse är att affärsområde Interiör och design, i vilket det också ingår en kompletterande tillverkning av snickarfönster, har fått en stor order på 7 mkr som i sig är lika stor som den totala budgeterade volymen inom detta område. Även inom området butiksinredningar har året startat starkt, vilket också är fallet inom affärsområde Industrikomponenter i polymera material. Utsikter för 2012 Affärsområde Industriverktygs 1:a kvartal kommer att präglas av en betydligt svagare fakturering än motsvarande period föregående år, vilken dock var onormalt hög men den kommer också att vara lägre än den för året nerdragna budgeten. När det gäller de båda övriga affärsområdena så beräknas de under 1:a kvartalet ligga på motsvarande fakturering som föregående år. Hur resten av 2012 kommer att utvecklas beror helt på hur det makroekonomiska läget utvecklas. I varje bolag i koncernen finns handlingsplaner som med kort varsel kan sättas in om konjunkturen djupdyker. Finansiell ställning Koncernens nettoskuld uppgick vid årets slut till tkr ( tkr). Likvida medel har för koncernen under året ökat med tkr (2 458 tkr) och uppgick vid årets slut till tkr ( tkr). Likvida medel har för moderbolaget under året ökat med tkr (2 881 tkr) och uppgick vid årets slut till tkr ( tkr), varav dotterbolags tillgodohavande på koncernkonto uppgick till tkr (0). Inklusive outnyttjad checkkredit uppgick koncernens disponibla likviditet till tkr ( tkr) vid årets slut. Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under året uppgått till tkr (9 649 tkr). Investeringar i dotterbolag har under året uppgått till tkr (7 623 tkr). Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar har under året uppgått till tkr (17 tkr) varav aktier i koncernföretag tkr. 5(10)

6 Garpcoaktien Antal aktier i bolaget är, efter genomförd företrädesemission, A aktier och B aktier. Garpcoaktien är ansluten till Alternativa Aktiemarknaden där handel med B aktien sker under fyra dagar varje månad ( Alternativa Aktiemarknaden står under finansinspektionens tillsyn med tillstånd som värdepappersbolag). Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå med 1,80 kr (1,40 kr) per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 11 maj. Euroclear Sweden AB beräknas betala utdelningen onsdagen den 16 maj. Årsstämma Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 8 maj Övrigt Medarbetare och styrelse för Garpco presenteras närmare på Garpco s hemsida där också de största aktieägarna i Garpco finns publicerade. För ytterligare information, kontakta: Leif Garpheden, Garpco AB, tel Kvartalsrapport kommer att publiceras den 8 maj Jönköping Styrelsen för Garpco AB Leif Garpheden Markus Strand Leif Larsson Rolf Ekedahl 6(10)

7 Resultaträkning Koncernen (tkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Andel i intressebolags resultat Summa rörelsens kostnader Resultat (EBITDA) Av och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat (10)

8 Balansräkning Koncernen (tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill/varumärken/licenser Byggnader och mark Pågående nyanläggning Maskiner och inventarier Andra aktier och andelar Fordringar hos intresseföretag Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 0 68 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR (10)

9 Balansräkning Koncernen (tkr) forts. SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjutna skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL (10)

10 Kassaflödesanalys Koncernen (tkr) Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Just. för poster som inte ingår i kassaflödet mm Finansiella poster Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning ( )/minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning (+)/minskning ( ) av kortfr. rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Förändring i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av skulder Ökning (+)/minskning ( ) kortfr. finansiella skulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Disponibla likvida medel inklusive outnyttjade krediter var per, tkr ( tkr). 10(10)

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014

Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport januari mars 2014 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 KVARTAL 1, 2014 Delårsrapport Q1 2014 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013

Delårsrapport Tredje kvartalet 2013 Delårsrapport Tredje kvartalet 1 januari - 30 september Kalender Bokslutskommuniké jan-dec 20 februari 2014 Årsredovisning 21 mars 2014 Delårsrapport jan-mar 2014 29 april 2014 Delårsrapport jan-jun 2014

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Boule Diagnostics AB (publ)

Boule Diagnostics AB (publ) Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2011 Fortsatt bra tillväxt i Asien Rekordleverans till Indien Kvartalet oktober december 2011 * Nettoomsättningen uppgick till MSEK 67,7 (67,0),

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 5,2 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 11,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Pressmeddelande 2015-08- 24 Kvartalsrapport 2, 1 april 2015 till 30 juni 2015 Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Omsättning 15,114 kkr (1 april- 30 juni, 3 månader) Omsättningstillväxt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer