Rapport om unga arbetslösa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om unga arbetslösa"

Transkript

1 Rapport om unga arbetslösa Magnus Berntsson Kristina Carlsson Anders Fasth Matilda Stålbert Granberg november 2012

2

3 Inledning I arbetslivet ges möjligheten att delta i ett aktivt förvaltarskap där var och en i olika arbetsuppgifter brukar, bevarar och utvecklar mänskliga förmågor och materiella resurser. Ett gott förvaltarskap innebär också att alla människors unika karaktär, kapacitet och förmåga tas tillvara och ges möjlighet att utvecklas i gemenskap med andra människor på en arbetsplats. Arbetet är således viktigt för människans möjlighet att utveckla sin identitet....den som blir arbetslös känner sig värdelös, felaktigt därför att människans värde ligger i det faktum att hon är en människa, inget annat. Människans värde förknippas ofta mycket starkt med innehavet av ett traditionellt förvärvsarbete. Detta är både ett farligt och felaktigt synsätt. Farligt därför att den som blir arbetslös känner sig värdelös, felaktigt därför att människans värde ligger i det faktum att hon är en människa, inget annat. I människans natur ligger ett behov av att få känna gemenskap med andra, ta eget ansvar och utvecklas som person. Aktivt arbete och engagemang, oavsett om det är organiserat förvärvsarbete eller annan form av meningsfullt ansvarstagande för familj, vänner eller andra medmänniskor är därför av största vikt. Förvärvsarbetet har en särställning, eftersom det är en organiserad form av samhällsinsats och ger individen ekonomiska möjligheter att ta ansvar för sig själv och sina närmaste. Förvärvsarbetet innebär också stora möjligheter till personlig utveckling, arbetsgemenskap och sociala kontakter. Varje människa som inte ges möjlighet att delta i arbetslivet är en människa som utestängs från att delta i det samhällsbyggande som arbetslivet innebär. Arbetslösheten är ett slöseri med mänskliga resurser. Därför är full sysselsättning ett viktigt politiskt mål. En förutsättning för detta är att det svenska näringslivets konkurrenskraft upprätthålls gentemot omvärlden. En långsiktig och stabil ekonomisk politik i samspel med en aktiv arbetsmarknadspolitik är därför nödvändig för att skapa ett gott samhälle där alla får möjlighet att delta i samhällsbyggandet. Följderna av arbetslöshet Personliga och sociala problem blir ofta följden vid långvarig ofrivillig arbetslöshet eftersom alla människor behöver känna sig efterfrågade och behövda. Ett arbete är för de flesta av största vikt för en god livskvalitet. Den ekonomiska politiken ska skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling och ett dynamiskt näringsliv. Med fler sysselsatta kan fler försörja sig själva och därmed få mer makt över sitt liv. Med fler sysselsatta skapas också resurser för att förstärka budgeten och därmed värna välfärdssystemen så att de som bäst behöver samhällets stöd också kan få detta. Därför är tillkomsten av nya jobb den i särklass viktigaste fördelningspolitiska frågan.* *Ur Kristdemokraternas principprogram

4 Problemformulering Ny definition av arbetslösa förvirrar Sedan 2007 har den officiella arbetslöshetsdefinitionen i arbetskraftsundersökningen (AKU) ändrats. Begreppet är numera anpassat efter EU:s och FN:s allmänt vedertagna definition av begreppet arbetslöshet i detta begrepp omfattas numera också heltidsstuderande som söker och kan ta arbete. Tidigare ingick alltså inte denna grupp i definitionen av arbetslösa och då var arbetslöshetsnivåerna lägre. Detta får stort genomslag på ungdomsarbetslösheten då de som studerar på gymnasiet eller högskolan och söker extrajobb i denna definition räknas som arbetslösa. Detta gör att arbetslöshetssiffrorna lätt kan misstolkas, särskilt om de jämförs över tid med statistik som baseras på den gamla definitionen av begreppet. Svårt att få fram exakta siffror Det är svårt att få fram exakta siffror rörande ungdomsarbetslöshet, dels på grund av den förändrade definitionen, men också för att en del av de unga som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden inte fångas upp av statistiken. Med detta sagt finns ändå en del siffror på området; Under det första halvåret 2009 var i snitt personer (15 24 år) arbetslösa enligt AKU. Cirka av dessa eller drygt 45 procent utgjordes av heltidsstuderande som sökte arbete. Det ska också påpekas att en del ungdomar helt ramlar mellan stolarna och inte finns med i statistiken, det kan vara ungdomar som försörjs av sina föräldrar, jobbar svart eller försörjer sig på annat sätt.. Det ska också påpekas att en del ungdomar helt ramlar mellan stolarna och inte finns med i statistiken, det kan vara ungdomar som försörjs av sina föräldrar, jobbar svart eller försörjer sig på annat sätt. Var tredje invandrare år saknar jobb Yngre och invandrare har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. (Invandrare definieras som personer som är födda utomlands och deras barn. De som har föräldrar födda utomlands men själva är födda i Sverige har lite lättare för att få arbete, särskilt om deras föräldrar haft jobb.) Bland de som ännu inte fyllt 24 år beräknas ungefär 15 procent stå utan jobb. Bland unga invandrarna beräknas samma siffra vara ungefär 30 procent, och oron hos arbetsförmedlingen är stor att de riskerar hamna utanför arbetsmarknaden även på lång sikt. Bland ungdomar med utomeuropeisk bakgrund saknar var femte dessutom gymnasiekompetens vilket gör det svårare att söka jobb. Skolverket pekar på tydliga samband mellan föräldrars utbildningsnivå och härkomst med elevers resultat på nationella prov i skolan. Har eleven välutbildade föräldrar födda i Sverige har eleven betydligt bättre förutsättningar för att klara skolan, om eleven dessutom är flicka ökar chanserna ytterligare. Endast på nationella provet i matematik har pojkar lite bättre resultat, i alla andra ämnen vinner flickorna.* Ungdomsarbetslöshet i Västra Götaland Skillnaderna i länet är stora vad gäller ungdomsarbetslösheten, från Trollhättan och Åmål med sina 36 respektive 37 procent till Kungälv med bara 7,5 procent. Trollhättan och Åmål har bland de högsta siffrorna i landet. Mats Granér som är analyschef i Västra Götalandsregionen menar att förklaringen när det gäller Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg är att framför allt tillverkningsindustrin har haft en tillbakagång i den delen av regionen. Och det i kombination med att utbildningsnivån av tradition är generellt låg bland ungdomar i den delen av regionen. Om man tittar på Bengtsfors, Åmål, Dals Ed är det mer av en glesbygdsproblematik, menar Mats Granér. Situationen för Saab kan späda på siffrorna ytterligare. Kommande utbildningssatsningar och förbättrade möjligheter att pendla till Göteborg genom bygget av motorväg och dubbelspårig järnväg ger hopp, i och med att det blir lättare att pendla till både utbildning och arbete. Han menar avslutningsvis att tre viktiga faktorer är flyttning, pendling och utbildning. Genomsnittsarbetslösheten bland unga i Västra Götaland ligger på 17,5 procent, vilket är den högsta ungdomsarbetslösheten bland alla storstadslän. Det finns därför ett behov av kraftfulla åtgärder som ger snabb effekt men som också bidrar till långsiktig förnyelse av näringslivet och förutsättningarna för långsiktig utveckling.* *http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel= #middle-content *http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=

5 Utbildning Skolans uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare. Med en skolpolitik som fokuserar på trygghet, kunskap och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma sin egen verksamhet vill kristdemokraterna ge elever, lärare och skolledare förutsättningar för att klara denna uppgift. Idag går ungefär en fjärdedel av eleverna ut grundskolan utan att ha nått målen i ett eller flera ämnen. Det är inte acceptabelt. Alla elever är olika och lär på olika sätt och under olika lång tid. För att fler elever ska nå skolans mål måste därför lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar. Framför allt måste elevernas behov av särskilt stöd uppmärksammas redan under de allra första skolåren och insatser sättas in omedelbart.* Praktiska och praktisk-estetiska ämnen Arbetsmarknaden har blivit mer beroende av utbildad arbetskraft, att få arbete utan gymnasieexamen är svårt. De elever som lämnar grundskolan utan betyg i kärnämnena har ett utanförskap redan från unga år, deras väg till en gymnasieexamen är krokig och deras förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden är mer begränsade. Det är viktigt att teori och praktik varvas under skoldagarna. De senaste åren har de praktisk-estetiska ämnena fått stå tillbaka för de mer teoretiska ämnena. Den utvecklingen hämmar inlärningen och det är nödvändigt att ge dessa ämnen en mer framskjuten position i skolan. *Ur Kristdemokraternas sammanfattade skolpolitik Fadderföretag och ideellt arbete Skolorna i Västra Götaland måste söka kontakter hos såväl näringsliv och offentlig sektor som ideell sektor för att ge eleverna möjligheter att få kunskaper från arbetslivet och värdefulla kontakter för framtiden. Ett flertal skolor har bundit till sig så kallade fadderföretag som kan bidra med teknik och kunskap till eleverna. Dagens praktik på arbetsplatser är inte tillräcklig, istället måste samverkan mellan skolan och samhällets övriga parter öka för att ge eleverna de förebilder och praktiska kunskaper och kontakter de behöver inför framtiden. Här har Västra Götalandsregionen en viktig roll att erbjuda till exempel elever på omvårdnadsprogrammet inte bara praktik utan också sommarjobb i de offentliga verksamheterna. Att samverka med ideella organisationer och föreningar är också viktigt för kunskapsutvecklingen och Idag går ungefär en fjärdedel av eleverna ut grundskolan utan att ha nått målen i ett eller flera ämnen. Det är inte acceptabelt. fostran till demokratiska samhällsmedborgare. I flera skolsystem världen över premieras förenings och samhällsengagemang av olika slag, ett liknande system skulle vara av intresse att införa på prov på någon eller några skolor i regionen. Det kan handla om möjligheten att på elevens val välja att ägna sig åt volontärverksamhet på ett lokalt äldreboende, förskola, eller en frivillig organisation likt röda korset. Elever som väljer att engagera sig efter skoltid skulle kunna få en rad i betyget som bekräftar antalet timmar och den verksamhet de valt att lägga tiden på. Ett liknande system ger elever möjlighet att lära känna samhälle och föreningsliv inifrån samt en chans att stöta på viktiga förebilder. De kontakter som skapas genom praktik eller volontärverksamhet kan användas till att skriva referenser som eleven till exempel kan använda då de söker arbete för första gången. Folkhögskolor I Västra Götalandsregionen finns idag ett antal folkhögskolor som erbjuder inte bara allmänna linjer utan ofta också fokuserar på de estetiska och praktiskestetiska ämnena. Folkhögskolorna erbjuder med sin speciella pedagogiska form och långa tradition ett viktigt alternativ till annan högre utbildning. Folkhögskolor med tydlig profil bör uppmuntras och ses som en självklar del i utbildningsverksamheten i regionen. Folkhögskolorna erbjuder med sin speciella pedagogiska form och långa tradition ett viktigt alternativ till annan högre utbildning. Skolan efter skoltid Skolans lokaler är i många fall lämpliga att använda till aktiviteter även efter skoltid. Det är viktigt att ta elevers engagemang tillvara, att kommunerna utarbetar system för att föreningar enklare ska kunna hyra eller låna skolans lokaler är önskvärt. Vid Rinkebyakademin

6 i Stockholm finns exempel på verksamhet som sker i samråd med skolan, där eleverna kan välja att delta efter skoldagens slut. Aktiviteterna syftar till att utveckla såväl elevernas ämneskunskaper som att ta dem ett par steg närmare arbetsmarknaden genom formulering av CV:n och liknande.* Föreningar, konstnärer och liknande skulle också kunna hyra in sig eller kanske vara där gratis mot att de engagerar elever i sin verksamhet. Ett exempel på detta är kulturarvsskolor, där eleverna får lära sig mer om lokalhistoria för att sedan sommarjobba som turistguider i samverkan med till exempel föreningar på hembygdsgårdar eller andra kända historiska miljöer. *http://www.rinkebyakademien.se/om-rinkebyakademien/var-verksamhet/skola-efter-skolan Praktiska och estetiska ämnen ska ges en mer framskjuten position i Västra Götalands skolor Elever ska beredas större möjligheter att engagera sig i samhället genom aktivt volontär arbete i offentligverksamhet eller åt organisationer och föreningar meritering i betygen Folkhögskolor i regionen bör uppmuntras och deras viktiga roll i utbildningsverksamheten erkännas Skolor och kommuner ska söka större samverkan mellan den egna verksamheten och samhällets övriga parter, exempelvis genom fadderföretag Skolans lokaler ska utnyttjas bättre även efter skoltid för att uppmuntra ideellt engagemang i föreningar och klubbar De som går en praktisk utbildning bör få skolans hjälp till relevant sommarjobb under gymnasiet Se över hur föreningsbidrag används för att hyra lokaler i förhållande till huruvida skollokaler står tomma Kulturarvsskolor, föreningar ska kunna starta upp en verksamhet där ungdomar har möjlighet att lära mer om vår kulturhistoria koppla till turism och sommarjobb

7 Västra Götalandsregionen och näringslivet Det goda samhället och en god välfärd förutsätter ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och entreprenörskap får möjlighet att blomma ut. De små och medelstora företagen, som ofta är familjeföretag, ska stå i centrum för utformningen av näringslivspolitiken. Det personliga initiativet utgör grunden för nyföretagande. Samhället måste aktivt medverka till att skapa positiva attityder till företagandet. Därför är det viktigt att initiativ och skaparkraft uppmuntras av samhället, till exempel genom utbildningssystemet och ett gott företagarklimat. Samhället måste aktivt medverka till att skapa positiva attityder till företagandet. Förvaltarskapsprincipen måste vara utgångspunkten för den politiska synen på näringsverksamheten. God förvaltning förutsätter närhet till beslut och delaktighet i ansvar. En väl fungerande ekonomi bör därför bygga på en hög grad av personligt ägande. Ett fungerande näringsliv förutsätter en marknadsekonomi baserad på etiska principer och styrd av sociala och ekologiska hänsyn. Näringslivet i Västra Götalandsregionen Idag misslyckas en rad rekryteringsförsök från företagens sida då kompetensen de eftersöker saknas. Samtidigt har vi en oacceptabelt hög ungdomsarbetslöshet. Det är en missmatch på arbetsmarknaden som måste tillrättaläggas. Fadderföretag och samverkan mellan skola och näringsliv är en viktig del i att komma åt detta. Företagen får då möjlighet att peka på vilka kompetenser de kommer att behöva i framtiden och skolan kan visa på de kunskaper eleverna faktiskt besitter. Näringslivet bör ta ett större ansvar vad gäller ungas väg till kompetens, det kan handla om att vara behjälplig i att ordna praktikplatser eller att utlysa fler traineetjänster. Redan idag bedriver vissa företag i regionen egen gymnasieskola för att på så sätt säkerställa att de får den kompetens de efterfrågar. Dessa skolor erbjuder dessutom ofta sina elever betald praktik. Kristdemokraterna välkomnar sådana initiativ från näringslivet. Västra Götalandsregionen som arbetsgivare Västra Götalandsregionen är en mycket stor arbetsgivare och de måste vara ett föredöme när det gäller att erbjuda traineetjänster och interna utbildningar för ungdomar och nyutexaminerade. Västra Götalandsregionen bör likt vissa kommuner (ex Göteborg) erbjuda sommarjobb av olika slag, dels i verksamheterna men också kultursommarjobb där ungdomar får möjlighet att underhålla genom musik och teater runt om i regionen. Entreprenörskap Regionutvecklingsnämnden Regionutvecklingsnämnden bör under fokusera på ungas entreprenörskap i förorter och bruksorter runt om i Västra Götaland. De ungdomar som visar intresse för företagande ska erbjudas en mentor och praktisk utbildning i hantering av ekonomi, lagar och regler. Regionutvecklingsnämnden ska instifta ett årligen återkommande pris som tilldelas en ung framgångsrik entreprenör. Regionutvecklingsnämnden ska ta initiativ till möten och konferenser där unga entreprenörer får möjlighet att utveckla nätverk och kontakter med näringslivet i regionen. Dagens unga behöver yrkesverksamma förebilder.

8 Näringslivet kan ta ett större ansvar då det gäller validering av utbildning och praktik Näringslivet kan gemensamt med skolan bidra till att utveckla utbildningar inriktat på den kompetens de eftersöker Regionutvecklingsnämnden ska under fokusera på entreprenörskap bland unga i förorter och på bruksorter (områden med hög arbetslöshet) Årets unga företagare, ett pris från regionutvecklingsnämnden, som ska tilldelas en ung entreprenör som lyckats bra under året Regionutvecklingsnämnden ska erbjuda utbildning och kontaktskapande konferenser till unga entreprenörer Regionen bör likt Göteborgs kommun erbjuda sommarjobb till ungdomar, dels i verksamheterna, men också kultursommarjobb

9 Familjestöd, nätverk och förebilder De unga vuxna som växer upp i ett hem där en eller båda föräldrarna saknar arbete har större risk att själva hamna i samma situation. Det är därför viktigt att det finns förebilder som visar på de möjligheter som finns att hitta in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vuxna förebilder finns på plats där unga samlas och träffas. Det kan handla om att använda fritidsgårdarna runt om i regionen för att lotsa ungdomar till mentorer och kontaktskapande men också om karriärdagar i skolan där regionens verksamheter presenterar sig. Unga idag har ofta många kontakter bland andra unga i sin egen ålder, men de sociala kontakterna med personer högre upp i åldrarna är mycket mer begränsade. Möjligheten att återskapa kontakterna mellan generationerna finns att finna bland annat i föreningslivet....de sociala kontakterna med personer högre upp i åldrarna är mycket mer begränsade * Det är därför av vikt att skolan samverkar med andra parter för att visa på hur sociala koder läses av och nätverk skapas.* Konsten att skapa nätverk och hitta förebilder Kontakter och att ha hög social kompetens är mycket viktigt för dagens unga då de söker arbete. De akademiska kunskaperna måste kombineras med sociala förmågor och nätverksbyggande. Kontakter genom föreningsliv och aktivt samhällsengagemang är mycket avgörande för att hitta arbete efter färdig utbildning. Forskare Peter Håkansson vid Lunds universitet har räknat ut att sannolikheten att vara arbetslös minskar med upp till 80 procent om man är aktiv i en förening. Genom föreningslivet skapas kontakter mellan olika generationer, personer med olika kön, etnicitet och bakgrund. Erbjud gymnasieelever att ta del i ett mentorsprogram där de får möta vuxna förebilder som är i högre utbildning, praktiskt arbete eller egenföretagare Västra Götaland ska utveckla möjligheterna till möten mellan ungdomar och samhällets övriga parter såsom föreningar, offentliga institutioner och näringsliv

10 Källor Siffror rörande VG arbetslöshet: Publicerat: söndag 05 februari kl 10:03, Nyheter P4 Väst SCB, Arbetslösheten bland unga; A05TI0903.pdf

11

12 Västra Götalandsregionen Regionsstyrelsen Vänersborg

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga

En jobbpolitik där alla behövs. och får arbeta 100 % av sin förmåga En jobbpolitik där alla behövs och får arbeta 100 % av sin förmåga Juni 2011 Innehållsförteckning FÖRORD...3 EN BREDDAD ARBETSMARKNAD GRUNDAD I SOCIAL MARKNADSEKONOMI...4 1 ERSÄTTNINGAR OCH VILLKOR VID

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna

En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna En rapport från Örebro läns bildningsförbund som beskriver folkhögskolornas verksamhet och kompetens och vill synliggöra den roll som folkhögskolorna kan spela i arbetet med den regionala kompetensplattformen

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15

Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15 Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15 1 Innehåll Förord Sammanfattning 1 Inledning... 5 2 Om integration... 6 3 Skellefteå idag... 8 Boende... 8 Deltagande...

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Diarienummer: 13 RV 57-5. Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Diarienummer: 13 RV 57-5 Socioekonomisk analys för Övre Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 Region Västerbotten fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009

Ett Stockholm som investerar för framtiden. Antaget vid distriktskongressen i april 2009 Ett Stockholm som investerar för framtiden Antaget vid distriktskongressen i april 2009 2 (38) Ett Stockholm som investerar för framtiden Det regionala programmet är det dokument där vi samlat uttrycker

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Från nyanländ till nyanställd

Från nyanländ till nyanställd Från nyanländ till nyanställd så kan flyktingmottagandet bli bättre Fredrik Rosenqvist...visar att invandringens framgång är helt beroende av vilket sätt kommunerna tar emot flyktingarna. FORES Studie

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer