INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET"

Transkript

1 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN MARS 2013

2 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN MARS 2013 Vid Europeiska rådets informella möte i januari 2012 lanserade kommissionen ett initiativ för att hjälpa de åtta medlemsstater som har den högsta ungdomsarbetslösheten. Insatsgrupper bestående av nationella tjänstemän och tjänstemän från kommissionen inrättades i februari 2012 för Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Slovakien och Spanien. Insatsgrupperna har arbetat att omfördela EU-medel och påskynda genomförandet av dem för att främja sysselsättningsmöjligheterna för ungdomar och hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till finansiering. I maj 2012 lades en sammanfattning av de preliminära resultaten av insatsgruppernas arbete fram för Europeiska rådet. I denna översikt ges uppdaterad information om situationen i mars 2013 och anges hur Europeiska unionen kan fortsätta att bekämpa ungdomsarbetslöshet under de kommande månaderna och åren. I. Ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen I slutet av 2012 hade ungdomsarbetslösheten i EU som helhet ökat från 22,6 % i mars till 23,4 % (se tabell 1). Ungdomar som förvärvsarbetar löper dubbelt så stor risk att bli arbetslösa som personer i den förvärvsarbetande vuxna befolkningen. Andelen ungdomar som varken arbetade eller studerade ökar också: Under andra kvartalet 2012 var det 12,6 % av ungdomarna som varken arbetade eller studerade, vilket var 2,3 procentenheter högre än fyra år tidigare. Situationen i de åtta medlemsstater där insatsgrupper inrättades (skuggade i tabell 1) varierar. I Irland och Litauen minskade ungdomsarbetslösheten med 0,8 respektive 4,3 procentenheter under årets lopp. Situationen i övriga sex medlemsstater har däremot fortsatt att försämras, särskilt i Spanien och Grekland, där ungdomsarbetslösheten hade ökat till över 55 % respektive 59 % i slutet av året. Behovet av omedelbara åtgärder i dessa och andra medlemsstater är fortfarande lika stort som tidigare.

3 Tabell 1. Ungdomsarbetslöshet i EU* Ungdomsarbetslöshet i % Antal unga arbetslösa (tusental) mars 2012 december 2012 ** mars 2012 december 2012 ** EU 27 22,6 23, BE 18,7 20, BG 29,3 27, CZ 19,3 21, DK 15,4 14, DE 8,1 8, EE 22,4 19, IE 31,0 30, EL 52,2 59, ES 51,2 55, FR 23,4 27, IT 35,1 36, CY 25,2 28, LV 29,2 31, LT 27,9 23, LU 18,6 18,8 3 3 HU 27,1 27, MT 13,4 15,7 4 5 NL 9,3 10, AT 8,9 8, PL 25,9 28, PT 36,0 38, RO 23,7 23, SI 16,8 26, SK 32,6 35, FI 19,1 18, SE 22,9 23, UK 21,7 20, * Säsongkorrigerade uppgifter, på grundval av Arbetskraftsundersökningen och folkräkningsuppgifter. * * På grundval av uppgifter för november för EE och HU, uppgifter för oktober för EL, LV, RO och UK. Källa: Europeiska kommissionen. II. Resultat från insatsgrupperna mot ungdomsarbetslöshet Målinriktade investeringar från EU:s strukturfonder kan ha en kraftfull inverkan på tillväxt och sysselsättning. Syftet med insatsgrupperna var att maximera effekten av EU:s strukturfonder genom att styra över de återstående medlen för perioden till projekt som direkt stöder ungdomar och små och medelstora företag. 2

4 När initiativet lanserades i början av 2012 beräknades att ca 82 miljarder euro från strukturfonderna ännu inte fördelats för budgetperioden i EU som helhet. Detta inbegrep omkring 30 miljarder euro för de åtta medlemsstater där insatsgrupper inrättades. Tack vare insatsgruppernas arbete har dessa medel tagits i anspråk i betydande utsträckning, vilket tabell 2 visar. Tabell 2. Sammanfattning av resultaten från insatsgruppernas arbete* Medel som tilldelats bland annat genom insatsgruppernas arbete miljoner euro) Antal ungdomar som förväntas dra nytta av åtgärderna (uppskattning) Antal små och medelstora företag som förväntas dra nytta av åtgärderna (uppskattning) Sammanlagt för de åtta medlems staterna ~ ca EL ES IE IT ** LT LV PT SK * Uppgifterna i denna tabell är preliminära. Flera beslut av de nationella myndigheterna inväntas fortfarande och uppskattningarna av de olika åtgärdernas verkningar kan ändras med tiden. ** Siffrorna för Italien avser hela åtgärdsplanen för sammanhållning enligt bilagan till denna rapport. Denna omfattande åtgärdsplan gynnar inte bara ungdomar och småföretag. Källa: Europeiska kommissionen. I början av 2013 hade ca 16 miljarder euro i EU-medel styrts till påskyndat genomförande eller omfördelning. Finansieringen kommer att gynna omkring ungdomar och små och medelstora företag men också bidra till andra tillväxtfrämjande insatser. Detta innebär en fördubbling jämfört med de första uppskattningar som lades fram för Europeiska rådet i maj i fjol (från 7,3 miljarder euro till 16 miljarder euro), till stor del på grund av ambitiösa omfördelningsinsatser i Italien, Grekland och Portugal. Detta innebär också en betydande ökning av det sammanlagda antal ungdomar som kan komma i åtnjutande av medlen, från ca personer i maj i fjol. 1 Antalet små och medelstora företag i den tredje fasen av omfördelningen av medel har ännu inte fastställts. 3

5 Även om det kommer att ta tid innan verkningarna av insatsgruppernas arbete märks fullt ut är de första tecknen uppmuntrande. Exempel från varje medlemsstat illustrerar tydligt de inneboende möjligheterna hos denna typ av ekonomiskt stöd från EU: I Grekland offentliggjordes en nationell handlingsplan i januari 2013, med en budget på 517 miljoner euro. Planen syftar till att främja ungdomsrelaterad verksamhet, med ungdomar som målgrupp. Ett ytterligare stöd på 1,2 miljarder euro för att förbättra små och medelstora företags likviditet kommer att avsättas enligt den senaste programplaneringen. I Spanien omfördelades över 286 miljoner euro i EU-medel till åtgärder som rör ungdomar under miljoner euro anslogs till den offentliga arbetsmarknadsmyndigheten för att hjälpa unga att hitta arbete. Över 372 miljoner euro anslås till att inrätta fem roterande fonder för att underlätta innovativa små och medelstora företags tillgång till finansiering, däribland rörelsekapital. Dessutom kommer över 446 miljoner euro att anslås till en ny stödordning som går ut på beviljande av lån till strategiska industrisektorer. I Portugal har det nationella initiativet Impulso Jovem, som innebär en omfattande omfördelning, redan fått kommissionens stöd. 143 miljoner euro kommer att omfördelas för att finansiera åtgärder som skapar möjligheter för ungdomar, bl.a. ett sysselsättningspass för praktiktjänstgöring inom viktiga ekonomiska sektorer. Ytterligare 500 miljoner euro har kanaliserats till stöd för prioriteringar såsom praktiktjänstgöring för ungdomar, skolinfrastruktur eller initiativ som rör konkurrenskraft. I Italien inleddes en större prioriteringsinsats i december 2011, och med stöd av insatsgruppen har den redan nått sin tredje fas. Den omfattar finansiering av en plan för att främja anställbarhet på Sicilien, där man förväntar sig att ungdomar ska kunna dra nytta av planen, nya utbildningsinsatser för studerande i Syditalien och nya möjligheter till rörlighet för studerande (Erasmus/Leonardo); ett skattelättnadsprogram för att främja anställning av missgynnade personer, inbegripet ungdomar, och 620 miljoner euro för verksamhet till stöd för unga företagare, forskare, lärlingsutbildning eller ungdomar som varken arbetar eller studerar. I Litauen har ett projekt fått en nyinriktning och erbjuder yrkesutbildningsprogram för ca ungdomar. En ny åtgärd (på 3 miljoner euro) har godkänts för att göra lån för företagsetableringar och egenföretagande attraktivare; ett projekt som ska ge ungdomar en första arbetslivserfarenhet har fått en tilläggsbudget på 6 miljoner euro, till stöd för ca ungdomar. Sammanlagt kommer ca unga företagare att få handledning eller stöd och omkring ungdomar att få bättre information om möjligheterna till företagsfinansiering. I Slovakien kommer 70 miljoner euro att anslås till projekt som ska skapa upp till arbetstillfällen i de regioner där arbetslösheten är störst. 225 miljoner euro har omfördelats till stöd för små och medelstora företag, med särskild inriktning på anställning av unga. I Irland har 25 miljoner euro omfördelats till det integrerade programmet Youthreach som tillhandahåller utbildning och arbetslivserfarenhet för ungdomar som har hoppat av skolan och saknar examen och yrkesutbildning. Tack vare programmet kommer utbildningsplatser att upprätthållas fram till slutet av Vidare har en arbetsmarknadsutbildningsfond inrättats för att tillhandahålla praktisk fortbildning för upp till långtidsarbetslösa genom initiativet Momentum. 4

6 I Lettland har över 62 miljoner euro anslagits för modernisering av utrustning och anläggningar på yrkesskolor och 11 miljoner euro för att stödja ungdomar utan yrkesutbildning som vill ha ny kompetens som svarar mot marknadens behov. Sammantaget kommer andelen unga arbetslösa som får EU-stöd att öka från 24 % till 40 %, med en fördubbling inom yrkesutbildningen. III. Bygga vidare på den dynamik som skapats: EU:s stöd till sysselsättning för ungdomar 2013 och framåt De preliminära resultaten tyder på att insatsgruppernas arbete har haft stor betydelse för den pågående kampen mot ungdomsarbetslösheten. Emellertid visar de senaste siffrorna tydligt att antalet unga utan arbete fortsätter att öka och ungdomsarbetslösheten är därför fortfarande en av de mest akuta frågorna för Europeiska unionen. Att vända denna utveckling kommer att kräva fortsatta ansträngningar på nationell nivå och inom EU. Genom stödet från EU:s strukturfonder, insatsgruppernas arbete, genomförandet av ungdomssysselsättningspaketet inklusive ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet har kommissionen visat hur EU kan bidra med hjälp av samordnade insatser. Det viktigaste är nu att fördubbla våra ansträngningar för att genomföra denna politik och maximera effekterna av EU-medlen. När det gäller EU:s strukturfonder har nu mer än hälften av de 30 miljarder euro som var tillgängliga för omfördelning i slutet av 2011 avsatts. Insatsgrupperna har haft stor betydelse för detta arbete. Även om ca 14 miljarder euro fortfarande inte har formellt tilldelats särskilda projekt, har dessa medel redan öronmärkts för verksamhet bland annat till stöd för ungdomar, och utrymmet för ytterligare omfördelning under den aktuella perioden är därför mycket begränsat. Fokus kommer i stället att ligga på genomförandet för att se till att de projekt som stöder ungdomar och små och medelstora företag blir lyckade och att de potentiella fördelarna blir till verklighet. När det gäller framtiden är förhandlingarna långt framskridna i fråga om nästa generation av EU:s strukturfonder för perioden Parallellt med lagstiftningsarbetet som måste slutföras i tid för att de nya programmen ska kunna inledas 2014 har diskussioner inletts mellan kommissionen och medlemsstaterna om hur man kan se till att de nya medlen inriktas på verksamhet som har störst potential för att skapa tillväxt och sysselsättning. Stödet till ungdomssysselsättning kommer att ytterligare utökas med det ungdomssysselsättningsinitiativ till ett belopp av 6 miljarder euro som godkändes av Europeiska rådet i februari. Initiativet bygger vidare på det synnerligen betydande stödet från EU:s strukturfonder, genom öronmärkning av 3 miljarder euro från Europeiska socialfonden och ytterligare 3 miljarder euro från en särskild budgetpost för finansiering av åtgärder för att stödja ungdomar, bland annat ungdomsgarantin. Kommissionen kommer nu att lägga fram de förslag till lagstiftning som krävs för att göra förverkliga detta initiativ till förmån för ungdomarna i EU. *** 5

7 Bilaga: Detaljerat resultat av insatsgruppernas arbete Obs! ESF = Europeiska socialfonden Eruf = Europeiska regionala utvecklingsfonden GREKLAND I Grekland uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 1,15 miljarder euro. En nationell handlingsplan för ungdomar aviserades i januari Hittills har omkring 635 miljoner euro kommit stödmottagare till del. Det har redan gjorts åtaganden om en tilläggsbudget på 517 miljoner, för att främja ungdomsrelaterad verksamhet inom ramen för handlingsplanen, med en målgrupp på personer. Revideringar av åtta Eruf-program och 4 ESF-program föreslogs under tredje kvartalet 2012 och programmen godkändes i december. Syftet med revisionerna är följande: Tillhandahålla ytterligare stöd på 1,2 miljarder euro för att tillgodose små och medelstora företags likviditetsbehov. Se till att garantifonden fungerar effektivt. Ge ytterligare stöd till ett belopp av ca 466 miljoner euro från ESF och 51 miljoner euro från Eruf (totalt 517 miljoner euro) för att främja ungdomars sysselsättning. Överföring av projekt från de regionala operativa programmen till de nationella operativa programmen, i syfte att förbättra utnyttjandet av de nationella programmen och för att frigöra medel från de regionala programmen för att finansiera garantifonden. Översynen av de nationella operativa programmen kommer att leda till att 255 miljoner euro i EU-medel frigörs för att överföras till det operativa programmet för konkurrenskraft. SPANIEN I Spanien har omfördelningar redan gjorts till ett belopp av 1,26 miljarder euro. Största delen av de spanska myndigheternas framställningar om ändringar av program har lämnats in från och med juli Kommissionen har redan fattat beslut om flera av dessa och behandlingen av några pågår fortfarande. När det gäller ESF omfördelades medel under 2012 till sådana åtgärder som rör ungdomar. Dessa medel uppgick till 286,3 miljoner euro (135 miljoner euro till det operativa programmet Adaptabilidad y Empleo, 101,3 miljoner euro till regionala operativa program och 50 miljoner euro till det operativa programmet för bekämpande av diskriminering. 6

8 När det gäller Eruf har följande åtgärder, till ett belopp av sammanlagt 1032,9 miljoner euro, redan genomförts eller kommer att antas under de kommande veckorna: o Inrättande av fem roterande fonder som syftar till att underlätta tillgången till finansiering för innovativa små och medelstora företag inbegripet rörelsekapital med ett bidrag på totalt 372,1 miljoner euro från Eruf. o En ny stödordning genom särskilda lån för återindustrialisering och strategiska branscher, med 446,2 miljoner euro från Eruf. o Ökat stöd till små och medelstora företag inom jordbrukets livsmedelsindustri i de regioner där ungdomsarbetslösheten är högst. o Byggande och renovering av infrastruktur för utbildning med finansiering från Eruf till ett sammanlagt belopp av 214,6 miljoner euro. PORTUGAL I Portugal uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 643 miljoner euro. De portugisiska myndigheterna har utarbetat ett nationellt initiativ kallat Impulso Jovem. Ett förslag om omfattande omfördelning översändes till kommissionen efter Europeiska rådets möte i juni. De officiella förslagen om omfördelning av medel från ESF- och Eruf-programmen har alla antagits. 143 miljoner euro från ESF har omfördelats för att stödja ungdomar genom genomförande av åtgärder inom ramen för Impulso Jovem. Dessa åtgärder är yrkespraktik (till exempel systemet med sysselsättningspass, som främst går ut på praktik i viktiga ekonomiska sektorer), stöd till anställning av personer i åldersgruppen år genom återbetalning av arbetsgivaravgifter, med medfinansiering av ESF, stöd till företagande samt stöd till investeringar i företag. Kommissionen har godkänt omfördelningen av Eruf-medel till ett sammanlagt värde av mer än 500 miljoner euro. o Överföring av 70 miljoner euro i Eruf-medel från tre regionala operativa program under målet konvergens, som omfattar Portugals fastland, till det nationella operativa programmet för konkurrenskraft. o En överföring på 10 miljoner euro från Madeiras operativa Eruf-program till motsvarande operativa ESF-program för att stödja praktik för ungdomar. o En intern omfördelning som leder till att ytterligare 98 miljoner euro i Erufmedel ställs till förfogande för skolinfrastruktur som en del av en övergripande strategi för att förebygga att ungdomar lämnar skolan i förtid. o I de två regionala operativa programmen under målet konvergens minskades investeringarna i lokal infrastruktur med 98 miljoner euro och i stället ökades medlen för initiativ rörande konkurrenskraft i motsvarande mån.

9 ITALIEN Italien antog i december 2011 en åtgärdsplan för sammanhållning för att påskynda genomförandet av strukturfondernas program. Den rör främst de fyra konvergensregionerna, genom nationella och regionala program och, i mindre utsträckning, konkurrenskraftsregionerna. Sammanlagt rör det sig om en omfördelning av 12,1 miljarder euro (totala belopp för Eruf och ESF). Detta har åstadkommits främst genom att minska den nationella samfinansieringen och öronmärka dessa nationella medel för ett antal områden i åtgärdsplanen som har stor relevans för Europa strategin och för initiativ från insatsgruppen. När det gäller ESF kommer också viktiga åtgärder att genomföras inom de nuvarande programmen (utan några ändringar av medfinansieringsgraderna), särskilt avseende utbildning och skatteavdrag. Samtidigt har två arbetsgrupper (för Kampanien och Sicilien) inrättats med syftet att se över större projekt, fortsätta arbetet med att utforma finansieringstekniska instrument för små och medelstora företag, och stödja förvaltningen. De flesta konvergensprogram har inte nått de resultat som förväntats, men situationen har dock förbättrats, och under de senaste 12 månaderna har utgiftsnivån legat nära nivån under de tre föregående åren. Den första fasen (december 2011) inriktades på att överföra medel från regionala operativa program till fyra prioriterade områden (utbildning, sysselsättning, järnvägar, och den digitala agendan) till ett belopp av 3,7 miljarder euro (varav 1,4 miljarder euro för åtgärder för att främja utbildning och sysselsättning). Insatsgruppen har strävat efter att stödja denna process och ytterligare prioritera utgifter för specifika åtgärder för ungdomssysselsättning och små och medelstora företag. Detta inbegriper 452 miljoner euro för en plan för att främja anställbarhet på Sicilien, vilken omkring ungdomar kommer att dra nytta av, ny utbildningsverksamhet som kommer att nå studerande från södra Italien, eller nya möjligheter till rörlighet för studerande (Erasmus/Leonardo). Den andra fasen (maj 2012) inriktades på att omfördela resurser från nationella och interregionala operativa program till ett belopp av 2,3 miljarder euro (inklusive 620 miljoner euro till åtgärder med inriktning på ungdomar). Den kommer att finansiera en rad åtgärder till förmån för ungdomar, särskilt barnomsorg (400 miljoner euro), minskning av andelen skolavhopp (77 miljoner euro), stöd till icke vinstdrivande projekt som drivs av unga företagare (38 miljoner euro), egenföretagande och entreprenörskap (50 miljoner euro), lärlingsutbildning, nya initiativ för personer som varken arbetar eller studerar och integration av unga forskare inom internationella forskningsnätverk (5,3 miljoner euro). Den tredje fasen (december 2012) avser i första hand program i regioner som omfattas av konvergensmålet, särskilt Sicilien, Kalabrien och Kampanien, och går ut på en ytterligare minskning av nationell medfinansiering. I begränsad utsträckning rör denna fas också program under målet konkurrenskraft. Det totala beloppet (Eruf och ESF) uppgår till 5,7 miljarder euro, varav 219 miljoner euro för särskilda ungdomsåtgärder, samt skattefördelar för missgynnade arbetstagare, bland annat ungdomar (175 miljoner euro). De nationella medel som frigörs kommer styras över till åtgärdsplanen där de kommer att användas för att stödja främst konjunkturutjämnande åtgärder för att hjälpa arbetstagare, företag och enskilda att klara av den utdragna krisen. Denna fas kommer huvudsakligen att beröra Eruf, och mindre än 200 miljoner euro kommer från ESF, eftersom största delen av ESFmedlen redan har fördelats).

10 LITAUEN I Litauen uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 31 miljoner euro. De har nyligen mobiliserats för ungdomssysselsättningsåtgärder genom ändring av program eller interna omfördelningar mellan åtgärder. Arbetsmarknadsreformer pågår för att få bort faktorer som fungerar hämmande på arbetsgivare när det gäller att anställa ny personal, bland annat för att underlätta tillfälligt arbete i upp till två år, flexibilitet när det gäller arbetstidens förläggning, distansarbete, öppenhet och jämlikhet i fråga om löner och uppsägningsvillkor. I april 2012 fick ESF-projektet integration på arbetsmarknaden en ny inriktning på ungdomar, och erbjuder nu yrkesutbildningsprogram för ca ungdomar. Från Eruf överfördes 1,3 miljoner euro till åtgärden Assistant-3 och 12,45 miljoner euro till Invest LT-2 med insatser till förmån för unga företagare och olika företagstjänster för ungdomar. Fonden för främjande av entreprenörskap (14,5 miljoner euro i ESF-medel) tillhandahåller för närvarande lån och yrkesutbildningstjänster med tanke på nyetableringar och egenföretagande, och ungdomar ingår bland de prioriterade målgrupperna för denna åtgärd. En ny ESF-åtgärd (3 miljoner euro), subventioner för främjande av entreprenörskap, har nyligen godkänts av regeringen för att kunna öka intresset för de låneprogram som finns för nyetableringar och egenföretagande. I augusti 2012 förlängdes projektet var aktiv på arbetsmarknaden (för att ge ungdomar arbetslivserfarenhet) fram till den 1 september 2013 och budgeten ökade med 6 miljoner euro (från ESF), i syfte att stödja ca ungdomar. En annan ny ESF-åtgärd (9,3 miljoner euro) stöd för det första jobbet har nyligen godkänts. Den går ut på lönesubventioner och ersätter befintliga system för första anställningar som bygger på minskade socialförsäkringsavgifter. Eruf-medel har omfördelats för att stödja ungdomar när det gäller att omsätta affärsidéer kommersiellt och förbättra tillgången till finansiering. Sammanlagt kommer ca unga företagare att få handledning och omkring ungdomar att få bättre information om möjligheterna till företagsfinansiering. SLOVAKIEN I Slovakien uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 295 miljoner euro. 70 miljoner euro som omfördelats internt inom ESF används i två nationella projekt som inletts under hösten Projekten syftar till att skapa upp till arbetstillfällen i den privata sektorn och den lokala förvaltningen, främst för ungdomar, i de hårdast drabbade områdena i östra och centrala Slovakien. 225 miljoner euro i Eruf-medel har omfördelats för att stödja små och medelstora företag, särskilt genom åtgärder för att anställa arbetslösa ungdomar. 9

11 IRLAND I Irland uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 63 miljoner euro. Irland begärde redan i december 2011 en överföring på 25 miljoner euro till det integrerade programmet Youthreach, som tillhandahåller utbildning och arbetslivserfarenhet för ungdomar som lämnat skolan i förtid och saknar examen och yrkesutbildning. På så sätt kan utbildningsplatser för skolavhoppare behållas fram till slutet av En ytterligare omfördelning har skett inom ramen för ett regionalt Eruf-program, med en överföring av 38 miljoner euro från prioriteringar som gett sämre resultat till prioriteringen Innovation och kunskapsekonomi. Vidare har en arbetsmarknadsutbildningsfond inrättats som en del av regeringens handlingsplan för sysselsättning, med målet att tillhandahålla praktisk fortbildning för upp till långtidsarbetslösa genom initiativet Momentum. Avsikten är att erbjuda utbildningslösningar som tillgodoser behoven hos såväl långtidsarbetslösa som arbetsgivare, med fyra särskilda teman, varav tre rör yrkeskluster där arbetstillfällen sannolikt kommer att uppstå, och det fjärde temat särskilt avser långtidsarbetslösa ungdomar under 25 år. Det rör sig om en sammanlagd investering på 20 miljoner euro. Arbetsmarknadsutbildningsfonden kommer att samfinansieras av ESF. LETTLAND I Lettland uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 91 miljoner euro. Andelen unga arbetslösa som får EU-stöd kommer att öka från 24 % till 40 %, med en fördubbling inom yrkesutbildningen. 62,2 miljoner euro har anslagits för modernisering av utrustning och anläggningar på yrkesskolor och 11 miljoner euro för ungdomar utan yrkesutbildning, arbetslösa ungdomar och ungdomar som har yrkesutbildning men som vill skaffa sig ytterligare kompetens och färdigheter som krävs för integrering på arbetsmarknaden (94 program som pågår i 1 1,5 år, för 54 olika yrken som har valts ut i samarbete med arbetsgivarorganisationer). * * * 10

12

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

L 347/470 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013

L 347/470 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013 L 347/470 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-SV-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Är du intresserad av publikationerna från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter? Du kan

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SE Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 24.3.2011 2010/2157(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om demografiska förändringar och konsekvenserna av dessa för EU:s framtida sammanhållningspolitik

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012

Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 Nyckeldata om språkundervisningen i europeiska skolor 2012 ger en heltäckande bild av hur språkundervisning är uppbyggd i 32 europeiska länder.

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 14/08/2007-17/09/2007 Det finns 373 svar, av totalt 373, som motsvarar dina sökvillkor Deltagande Land DE - Tyskland 57 (15.3%) PL - Polen 49 (13.1%) DK - Danmark

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1,

Al mänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, Allmänt meddelande om en gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker v1.1, 1 20 februari 2014 Den 19 juni 2012 avkunnade EU-domstolen en dom i mål C-307/10

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0072(COD) 28 juni 2002 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2014 COM(2014) 639 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått den här broschyren, eftersom

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Barn som ansöker om internationellt skydd

Barn som ansöker om internationellt skydd SV Barn som ansöker om internationellt skydd Information för ensamkommande barn som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Vi gav dig den här broschyren eftersom

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU

Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU Sätt Europa i arbete! Åtgärdsprogram för fler och bättre jobb i Sverige och övriga EU En jobbkris i Europa Arbetslöshet EU 26,2 mn 10,7 procent Sverige 408 000 8,0 procent Ungdomsarbetslöshet EU 5,5 mn

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader

Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader IP/98/305 Bryssel den 31 mars 1998 Kommissionen främjar europeiska riskkapitalmarknader Europeiska kommissionen har nu inlett ett omfattande initiativ för att främja utvecklingen av en stor alleuropeisk

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET

EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET EUROPEISKT AVTAL OM YRKESUTBILDNING INOM JORDBRUKET BRYSSEL, DEN 2 DECEMBER 2002 EFFAT (EUROPEAN FEDERATION OF TRADE UNIONS IN THE FOOD, AGRICULTURE AND TOURISM SECTORS ) GEOPA (EMPLOYERS GROUP OF THE

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE

SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE europa FOKUS #5 2013 I DETTA NUMMER UNGDOMSGARANTI EFTERLYSES INVESTERINGAR I VÄLFÄRDEN EU-PROJEKT GER JOBB PÅ GOTLAND EN TIDNING FRÅN EU-KOMMISSIONEN SÅ VILL EU FÅ UNGA I ARBETE foto: sanna skerdén Nu

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling

Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling Fakta i korthet Nr. 3 2012 Europa 2020 och dess kopplingar till Värmlands tillväxt och utveckling EU-kommissionen presenterade 2010 EU:s gemensamma tillväxt och sysselsättningsstrategi, Europa 2020 som

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 - EU-VALET 2009 24.7.2009 Eftervalsundersökning Första

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.2012 COM(2012) 750 final BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN Årlig tillväxtöversikt 2013 SV SV INLEDNING

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 FINANSIELLA INSTRUMENT I SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 Europeiska kommissionen antog lagstiftningsförslag för sammanhållningspolitiken 2014-2020 i oktober 2011 Det

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer