INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET"

Transkript

1 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN MARS 2013

2 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN MARS 2013 Vid Europeiska rådets informella möte i januari 2012 lanserade kommissionen ett initiativ för att hjälpa de åtta medlemsstater som har den högsta ungdomsarbetslösheten. Insatsgrupper bestående av nationella tjänstemän och tjänstemän från kommissionen inrättades i februari 2012 för Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Slovakien och Spanien. Insatsgrupperna har arbetat att omfördela EU-medel och påskynda genomförandet av dem för att främja sysselsättningsmöjligheterna för ungdomar och hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till finansiering. I maj 2012 lades en sammanfattning av de preliminära resultaten av insatsgruppernas arbete fram för Europeiska rådet. I denna översikt ges uppdaterad information om situationen i mars 2013 och anges hur Europeiska unionen kan fortsätta att bekämpa ungdomsarbetslöshet under de kommande månaderna och åren. I. Ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen I slutet av 2012 hade ungdomsarbetslösheten i EU som helhet ökat från 22,6 % i mars till 23,4 % (se tabell 1). Ungdomar som förvärvsarbetar löper dubbelt så stor risk att bli arbetslösa som personer i den förvärvsarbetande vuxna befolkningen. Andelen ungdomar som varken arbetade eller studerade ökar också: Under andra kvartalet 2012 var det 12,6 % av ungdomarna som varken arbetade eller studerade, vilket var 2,3 procentenheter högre än fyra år tidigare. Situationen i de åtta medlemsstater där insatsgrupper inrättades (skuggade i tabell 1) varierar. I Irland och Litauen minskade ungdomsarbetslösheten med 0,8 respektive 4,3 procentenheter under årets lopp. Situationen i övriga sex medlemsstater har däremot fortsatt att försämras, särskilt i Spanien och Grekland, där ungdomsarbetslösheten hade ökat till över 55 % respektive 59 % i slutet av året. Behovet av omedelbara åtgärder i dessa och andra medlemsstater är fortfarande lika stort som tidigare.

3 Tabell 1. Ungdomsarbetslöshet i EU* Ungdomsarbetslöshet i % Antal unga arbetslösa (tusental) mars 2012 december 2012 ** mars 2012 december 2012 ** EU 27 22,6 23, BE 18,7 20, BG 29,3 27, CZ 19,3 21, DK 15,4 14, DE 8,1 8, EE 22,4 19, IE 31,0 30, EL 52,2 59, ES 51,2 55, FR 23,4 27, IT 35,1 36, CY 25,2 28, LV 29,2 31, LT 27,9 23, LU 18,6 18,8 3 3 HU 27,1 27, MT 13,4 15,7 4 5 NL 9,3 10, AT 8,9 8, PL 25,9 28, PT 36,0 38, RO 23,7 23, SI 16,8 26, SK 32,6 35, FI 19,1 18, SE 22,9 23, UK 21,7 20, * Säsongkorrigerade uppgifter, på grundval av Arbetskraftsundersökningen och folkräkningsuppgifter. * * På grundval av uppgifter för november för EE och HU, uppgifter för oktober för EL, LV, RO och UK. Källa: Europeiska kommissionen. II. Resultat från insatsgrupperna mot ungdomsarbetslöshet Målinriktade investeringar från EU:s strukturfonder kan ha en kraftfull inverkan på tillväxt och sysselsättning. Syftet med insatsgrupperna var att maximera effekten av EU:s strukturfonder genom att styra över de återstående medlen för perioden till projekt som direkt stöder ungdomar och små och medelstora företag. 2

4 När initiativet lanserades i början av 2012 beräknades att ca 82 miljarder euro från strukturfonderna ännu inte fördelats för budgetperioden i EU som helhet. Detta inbegrep omkring 30 miljarder euro för de åtta medlemsstater där insatsgrupper inrättades. Tack vare insatsgruppernas arbete har dessa medel tagits i anspråk i betydande utsträckning, vilket tabell 2 visar. Tabell 2. Sammanfattning av resultaten från insatsgruppernas arbete* Medel som tilldelats bland annat genom insatsgruppernas arbete miljoner euro) Antal ungdomar som förväntas dra nytta av åtgärderna (uppskattning) Antal små och medelstora företag som förväntas dra nytta av åtgärderna (uppskattning) Sammanlagt för de åtta medlems staterna ~ ca EL ES IE IT ** LT LV PT SK * Uppgifterna i denna tabell är preliminära. Flera beslut av de nationella myndigheterna inväntas fortfarande och uppskattningarna av de olika åtgärdernas verkningar kan ändras med tiden. ** Siffrorna för Italien avser hela åtgärdsplanen för sammanhållning enligt bilagan till denna rapport. Denna omfattande åtgärdsplan gynnar inte bara ungdomar och småföretag. Källa: Europeiska kommissionen. I början av 2013 hade ca 16 miljarder euro i EU-medel styrts till påskyndat genomförande eller omfördelning. Finansieringen kommer att gynna omkring ungdomar och små och medelstora företag men också bidra till andra tillväxtfrämjande insatser. Detta innebär en fördubbling jämfört med de första uppskattningar som lades fram för Europeiska rådet i maj i fjol (från 7,3 miljarder euro till 16 miljarder euro), till stor del på grund av ambitiösa omfördelningsinsatser i Italien, Grekland och Portugal. Detta innebär också en betydande ökning av det sammanlagda antal ungdomar som kan komma i åtnjutande av medlen, från ca personer i maj i fjol. 1 Antalet små och medelstora företag i den tredje fasen av omfördelningen av medel har ännu inte fastställts. 3

5 Även om det kommer att ta tid innan verkningarna av insatsgruppernas arbete märks fullt ut är de första tecknen uppmuntrande. Exempel från varje medlemsstat illustrerar tydligt de inneboende möjligheterna hos denna typ av ekonomiskt stöd från EU: I Grekland offentliggjordes en nationell handlingsplan i januari 2013, med en budget på 517 miljoner euro. Planen syftar till att främja ungdomsrelaterad verksamhet, med ungdomar som målgrupp. Ett ytterligare stöd på 1,2 miljarder euro för att förbättra små och medelstora företags likviditet kommer att avsättas enligt den senaste programplaneringen. I Spanien omfördelades över 286 miljoner euro i EU-medel till åtgärder som rör ungdomar under miljoner euro anslogs till den offentliga arbetsmarknadsmyndigheten för att hjälpa unga att hitta arbete. Över 372 miljoner euro anslås till att inrätta fem roterande fonder för att underlätta innovativa små och medelstora företags tillgång till finansiering, däribland rörelsekapital. Dessutom kommer över 446 miljoner euro att anslås till en ny stödordning som går ut på beviljande av lån till strategiska industrisektorer. I Portugal har det nationella initiativet Impulso Jovem, som innebär en omfattande omfördelning, redan fått kommissionens stöd. 143 miljoner euro kommer att omfördelas för att finansiera åtgärder som skapar möjligheter för ungdomar, bl.a. ett sysselsättningspass för praktiktjänstgöring inom viktiga ekonomiska sektorer. Ytterligare 500 miljoner euro har kanaliserats till stöd för prioriteringar såsom praktiktjänstgöring för ungdomar, skolinfrastruktur eller initiativ som rör konkurrenskraft. I Italien inleddes en större prioriteringsinsats i december 2011, och med stöd av insatsgruppen har den redan nått sin tredje fas. Den omfattar finansiering av en plan för att främja anställbarhet på Sicilien, där man förväntar sig att ungdomar ska kunna dra nytta av planen, nya utbildningsinsatser för studerande i Syditalien och nya möjligheter till rörlighet för studerande (Erasmus/Leonardo); ett skattelättnadsprogram för att främja anställning av missgynnade personer, inbegripet ungdomar, och 620 miljoner euro för verksamhet till stöd för unga företagare, forskare, lärlingsutbildning eller ungdomar som varken arbetar eller studerar. I Litauen har ett projekt fått en nyinriktning och erbjuder yrkesutbildningsprogram för ca ungdomar. En ny åtgärd (på 3 miljoner euro) har godkänts för att göra lån för företagsetableringar och egenföretagande attraktivare; ett projekt som ska ge ungdomar en första arbetslivserfarenhet har fått en tilläggsbudget på 6 miljoner euro, till stöd för ca ungdomar. Sammanlagt kommer ca unga företagare att få handledning eller stöd och omkring ungdomar att få bättre information om möjligheterna till företagsfinansiering. I Slovakien kommer 70 miljoner euro att anslås till projekt som ska skapa upp till arbetstillfällen i de regioner där arbetslösheten är störst. 225 miljoner euro har omfördelats till stöd för små och medelstora företag, med särskild inriktning på anställning av unga. I Irland har 25 miljoner euro omfördelats till det integrerade programmet Youthreach som tillhandahåller utbildning och arbetslivserfarenhet för ungdomar som har hoppat av skolan och saknar examen och yrkesutbildning. Tack vare programmet kommer utbildningsplatser att upprätthållas fram till slutet av Vidare har en arbetsmarknadsutbildningsfond inrättats för att tillhandahålla praktisk fortbildning för upp till långtidsarbetslösa genom initiativet Momentum. 4

6 I Lettland har över 62 miljoner euro anslagits för modernisering av utrustning och anläggningar på yrkesskolor och 11 miljoner euro för att stödja ungdomar utan yrkesutbildning som vill ha ny kompetens som svarar mot marknadens behov. Sammantaget kommer andelen unga arbetslösa som får EU-stöd att öka från 24 % till 40 %, med en fördubbling inom yrkesutbildningen. III. Bygga vidare på den dynamik som skapats: EU:s stöd till sysselsättning för ungdomar 2013 och framåt De preliminära resultaten tyder på att insatsgruppernas arbete har haft stor betydelse för den pågående kampen mot ungdomsarbetslösheten. Emellertid visar de senaste siffrorna tydligt att antalet unga utan arbete fortsätter att öka och ungdomsarbetslösheten är därför fortfarande en av de mest akuta frågorna för Europeiska unionen. Att vända denna utveckling kommer att kräva fortsatta ansträngningar på nationell nivå och inom EU. Genom stödet från EU:s strukturfonder, insatsgruppernas arbete, genomförandet av ungdomssysselsättningspaketet inklusive ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet har kommissionen visat hur EU kan bidra med hjälp av samordnade insatser. Det viktigaste är nu att fördubbla våra ansträngningar för att genomföra denna politik och maximera effekterna av EU-medlen. När det gäller EU:s strukturfonder har nu mer än hälften av de 30 miljarder euro som var tillgängliga för omfördelning i slutet av 2011 avsatts. Insatsgrupperna har haft stor betydelse för detta arbete. Även om ca 14 miljarder euro fortfarande inte har formellt tilldelats särskilda projekt, har dessa medel redan öronmärkts för verksamhet bland annat till stöd för ungdomar, och utrymmet för ytterligare omfördelning under den aktuella perioden är därför mycket begränsat. Fokus kommer i stället att ligga på genomförandet för att se till att de projekt som stöder ungdomar och små och medelstora företag blir lyckade och att de potentiella fördelarna blir till verklighet. När det gäller framtiden är förhandlingarna långt framskridna i fråga om nästa generation av EU:s strukturfonder för perioden Parallellt med lagstiftningsarbetet som måste slutföras i tid för att de nya programmen ska kunna inledas 2014 har diskussioner inletts mellan kommissionen och medlemsstaterna om hur man kan se till att de nya medlen inriktas på verksamhet som har störst potential för att skapa tillväxt och sysselsättning. Stödet till ungdomssysselsättning kommer att ytterligare utökas med det ungdomssysselsättningsinitiativ till ett belopp av 6 miljarder euro som godkändes av Europeiska rådet i februari. Initiativet bygger vidare på det synnerligen betydande stödet från EU:s strukturfonder, genom öronmärkning av 3 miljarder euro från Europeiska socialfonden och ytterligare 3 miljarder euro från en särskild budgetpost för finansiering av åtgärder för att stödja ungdomar, bland annat ungdomsgarantin. Kommissionen kommer nu att lägga fram de förslag till lagstiftning som krävs för att göra förverkliga detta initiativ till förmån för ungdomarna i EU. *** 5

7 Bilaga: Detaljerat resultat av insatsgruppernas arbete Obs! ESF = Europeiska socialfonden Eruf = Europeiska regionala utvecklingsfonden GREKLAND I Grekland uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 1,15 miljarder euro. En nationell handlingsplan för ungdomar aviserades i januari Hittills har omkring 635 miljoner euro kommit stödmottagare till del. Det har redan gjorts åtaganden om en tilläggsbudget på 517 miljoner, för att främja ungdomsrelaterad verksamhet inom ramen för handlingsplanen, med en målgrupp på personer. Revideringar av åtta Eruf-program och 4 ESF-program föreslogs under tredje kvartalet 2012 och programmen godkändes i december. Syftet med revisionerna är följande: Tillhandahålla ytterligare stöd på 1,2 miljarder euro för att tillgodose små och medelstora företags likviditetsbehov. Se till att garantifonden fungerar effektivt. Ge ytterligare stöd till ett belopp av ca 466 miljoner euro från ESF och 51 miljoner euro från Eruf (totalt 517 miljoner euro) för att främja ungdomars sysselsättning. Överföring av projekt från de regionala operativa programmen till de nationella operativa programmen, i syfte att förbättra utnyttjandet av de nationella programmen och för att frigöra medel från de regionala programmen för att finansiera garantifonden. Översynen av de nationella operativa programmen kommer att leda till att 255 miljoner euro i EU-medel frigörs för att överföras till det operativa programmet för konkurrenskraft. SPANIEN I Spanien har omfördelningar redan gjorts till ett belopp av 1,26 miljarder euro. Största delen av de spanska myndigheternas framställningar om ändringar av program har lämnats in från och med juli Kommissionen har redan fattat beslut om flera av dessa och behandlingen av några pågår fortfarande. När det gäller ESF omfördelades medel under 2012 till sådana åtgärder som rör ungdomar. Dessa medel uppgick till 286,3 miljoner euro (135 miljoner euro till det operativa programmet Adaptabilidad y Empleo, 101,3 miljoner euro till regionala operativa program och 50 miljoner euro till det operativa programmet för bekämpande av diskriminering. 6

8 När det gäller Eruf har följande åtgärder, till ett belopp av sammanlagt 1032,9 miljoner euro, redan genomförts eller kommer att antas under de kommande veckorna: o Inrättande av fem roterande fonder som syftar till att underlätta tillgången till finansiering för innovativa små och medelstora företag inbegripet rörelsekapital med ett bidrag på totalt 372,1 miljoner euro från Eruf. o En ny stödordning genom särskilda lån för återindustrialisering och strategiska branscher, med 446,2 miljoner euro från Eruf. o Ökat stöd till små och medelstora företag inom jordbrukets livsmedelsindustri i de regioner där ungdomsarbetslösheten är högst. o Byggande och renovering av infrastruktur för utbildning med finansiering från Eruf till ett sammanlagt belopp av 214,6 miljoner euro. PORTUGAL I Portugal uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 643 miljoner euro. De portugisiska myndigheterna har utarbetat ett nationellt initiativ kallat Impulso Jovem. Ett förslag om omfattande omfördelning översändes till kommissionen efter Europeiska rådets möte i juni. De officiella förslagen om omfördelning av medel från ESF- och Eruf-programmen har alla antagits. 143 miljoner euro från ESF har omfördelats för att stödja ungdomar genom genomförande av åtgärder inom ramen för Impulso Jovem. Dessa åtgärder är yrkespraktik (till exempel systemet med sysselsättningspass, som främst går ut på praktik i viktiga ekonomiska sektorer), stöd till anställning av personer i åldersgruppen år genom återbetalning av arbetsgivaravgifter, med medfinansiering av ESF, stöd till företagande samt stöd till investeringar i företag. Kommissionen har godkänt omfördelningen av Eruf-medel till ett sammanlagt värde av mer än 500 miljoner euro. o Överföring av 70 miljoner euro i Eruf-medel från tre regionala operativa program under målet konvergens, som omfattar Portugals fastland, till det nationella operativa programmet för konkurrenskraft. o En överföring på 10 miljoner euro från Madeiras operativa Eruf-program till motsvarande operativa ESF-program för att stödja praktik för ungdomar. o En intern omfördelning som leder till att ytterligare 98 miljoner euro i Erufmedel ställs till förfogande för skolinfrastruktur som en del av en övergripande strategi för att förebygga att ungdomar lämnar skolan i förtid. o I de två regionala operativa programmen under målet konvergens minskades investeringarna i lokal infrastruktur med 98 miljoner euro och i stället ökades medlen för initiativ rörande konkurrenskraft i motsvarande mån.

9 ITALIEN Italien antog i december 2011 en åtgärdsplan för sammanhållning för att påskynda genomförandet av strukturfondernas program. Den rör främst de fyra konvergensregionerna, genom nationella och regionala program och, i mindre utsträckning, konkurrenskraftsregionerna. Sammanlagt rör det sig om en omfördelning av 12,1 miljarder euro (totala belopp för Eruf och ESF). Detta har åstadkommits främst genom att minska den nationella samfinansieringen och öronmärka dessa nationella medel för ett antal områden i åtgärdsplanen som har stor relevans för Europa strategin och för initiativ från insatsgruppen. När det gäller ESF kommer också viktiga åtgärder att genomföras inom de nuvarande programmen (utan några ändringar av medfinansieringsgraderna), särskilt avseende utbildning och skatteavdrag. Samtidigt har två arbetsgrupper (för Kampanien och Sicilien) inrättats med syftet att se över större projekt, fortsätta arbetet med att utforma finansieringstekniska instrument för små och medelstora företag, och stödja förvaltningen. De flesta konvergensprogram har inte nått de resultat som förväntats, men situationen har dock förbättrats, och under de senaste 12 månaderna har utgiftsnivån legat nära nivån under de tre föregående åren. Den första fasen (december 2011) inriktades på att överföra medel från regionala operativa program till fyra prioriterade områden (utbildning, sysselsättning, järnvägar, och den digitala agendan) till ett belopp av 3,7 miljarder euro (varav 1,4 miljarder euro för åtgärder för att främja utbildning och sysselsättning). Insatsgruppen har strävat efter att stödja denna process och ytterligare prioritera utgifter för specifika åtgärder för ungdomssysselsättning och små och medelstora företag. Detta inbegriper 452 miljoner euro för en plan för att främja anställbarhet på Sicilien, vilken omkring ungdomar kommer att dra nytta av, ny utbildningsverksamhet som kommer att nå studerande från södra Italien, eller nya möjligheter till rörlighet för studerande (Erasmus/Leonardo). Den andra fasen (maj 2012) inriktades på att omfördela resurser från nationella och interregionala operativa program till ett belopp av 2,3 miljarder euro (inklusive 620 miljoner euro till åtgärder med inriktning på ungdomar). Den kommer att finansiera en rad åtgärder till förmån för ungdomar, särskilt barnomsorg (400 miljoner euro), minskning av andelen skolavhopp (77 miljoner euro), stöd till icke vinstdrivande projekt som drivs av unga företagare (38 miljoner euro), egenföretagande och entreprenörskap (50 miljoner euro), lärlingsutbildning, nya initiativ för personer som varken arbetar eller studerar och integration av unga forskare inom internationella forskningsnätverk (5,3 miljoner euro). Den tredje fasen (december 2012) avser i första hand program i regioner som omfattas av konvergensmålet, särskilt Sicilien, Kalabrien och Kampanien, och går ut på en ytterligare minskning av nationell medfinansiering. I begränsad utsträckning rör denna fas också program under målet konkurrenskraft. Det totala beloppet (Eruf och ESF) uppgår till 5,7 miljarder euro, varav 219 miljoner euro för särskilda ungdomsåtgärder, samt skattefördelar för missgynnade arbetstagare, bland annat ungdomar (175 miljoner euro). De nationella medel som frigörs kommer styras över till åtgärdsplanen där de kommer att användas för att stödja främst konjunkturutjämnande åtgärder för att hjälpa arbetstagare, företag och enskilda att klara av den utdragna krisen. Denna fas kommer huvudsakligen att beröra Eruf, och mindre än 200 miljoner euro kommer från ESF, eftersom största delen av ESFmedlen redan har fördelats).

10 LITAUEN I Litauen uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 31 miljoner euro. De har nyligen mobiliserats för ungdomssysselsättningsåtgärder genom ändring av program eller interna omfördelningar mellan åtgärder. Arbetsmarknadsreformer pågår för att få bort faktorer som fungerar hämmande på arbetsgivare när det gäller att anställa ny personal, bland annat för att underlätta tillfälligt arbete i upp till två år, flexibilitet när det gäller arbetstidens förläggning, distansarbete, öppenhet och jämlikhet i fråga om löner och uppsägningsvillkor. I april 2012 fick ESF-projektet integration på arbetsmarknaden en ny inriktning på ungdomar, och erbjuder nu yrkesutbildningsprogram för ca ungdomar. Från Eruf överfördes 1,3 miljoner euro till åtgärden Assistant-3 och 12,45 miljoner euro till Invest LT-2 med insatser till förmån för unga företagare och olika företagstjänster för ungdomar. Fonden för främjande av entreprenörskap (14,5 miljoner euro i ESF-medel) tillhandahåller för närvarande lån och yrkesutbildningstjänster med tanke på nyetableringar och egenföretagande, och ungdomar ingår bland de prioriterade målgrupperna för denna åtgärd. En ny ESF-åtgärd (3 miljoner euro), subventioner för främjande av entreprenörskap, har nyligen godkänts av regeringen för att kunna öka intresset för de låneprogram som finns för nyetableringar och egenföretagande. I augusti 2012 förlängdes projektet var aktiv på arbetsmarknaden (för att ge ungdomar arbetslivserfarenhet) fram till den 1 september 2013 och budgeten ökade med 6 miljoner euro (från ESF), i syfte att stödja ca ungdomar. En annan ny ESF-åtgärd (9,3 miljoner euro) stöd för det första jobbet har nyligen godkänts. Den går ut på lönesubventioner och ersätter befintliga system för första anställningar som bygger på minskade socialförsäkringsavgifter. Eruf-medel har omfördelats för att stödja ungdomar när det gäller att omsätta affärsidéer kommersiellt och förbättra tillgången till finansiering. Sammanlagt kommer ca unga företagare att få handledning och omkring ungdomar att få bättre information om möjligheterna till företagsfinansiering. SLOVAKIEN I Slovakien uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 295 miljoner euro. 70 miljoner euro som omfördelats internt inom ESF används i två nationella projekt som inletts under hösten Projekten syftar till att skapa upp till arbetstillfällen i den privata sektorn och den lokala förvaltningen, främst för ungdomar, i de hårdast drabbade områdena i östra och centrala Slovakien. 225 miljoner euro i Eruf-medel har omfördelats för att stödja små och medelstora företag, särskilt genom åtgärder för att anställa arbetslösa ungdomar. 9

11 IRLAND I Irland uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 63 miljoner euro. Irland begärde redan i december 2011 en överföring på 25 miljoner euro till det integrerade programmet Youthreach, som tillhandahåller utbildning och arbetslivserfarenhet för ungdomar som lämnat skolan i förtid och saknar examen och yrkesutbildning. På så sätt kan utbildningsplatser för skolavhoppare behållas fram till slutet av En ytterligare omfördelning har skett inom ramen för ett regionalt Eruf-program, med en överföring av 38 miljoner euro från prioriteringar som gett sämre resultat till prioriteringen Innovation och kunskapsekonomi. Vidare har en arbetsmarknadsutbildningsfond inrättats som en del av regeringens handlingsplan för sysselsättning, med målet att tillhandahålla praktisk fortbildning för upp till långtidsarbetslösa genom initiativet Momentum. Avsikten är att erbjuda utbildningslösningar som tillgodoser behoven hos såväl långtidsarbetslösa som arbetsgivare, med fyra särskilda teman, varav tre rör yrkeskluster där arbetstillfällen sannolikt kommer att uppstå, och det fjärde temat särskilt avser långtidsarbetslösa ungdomar under 25 år. Det rör sig om en sammanlagd investering på 20 miljoner euro. Arbetsmarknadsutbildningsfonden kommer att samfinansieras av ESF. LETTLAND I Lettland uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 91 miljoner euro. Andelen unga arbetslösa som får EU-stöd kommer att öka från 24 % till 40 %, med en fördubbling inom yrkesutbildningen. 62,2 miljoner euro har anslagits för modernisering av utrustning och anläggningar på yrkesskolor och 11 miljoner euro för ungdomar utan yrkesutbildning, arbetslösa ungdomar och ungdomar som har yrkesutbildning men som vill skaffa sig ytterligare kompetens och färdigheter som krävs för integrering på arbetsmarknaden (94 program som pågår i 1 1,5 år, för 54 olika yrken som har valts ut i samarbete med arbetsgivarorganisationer). * * * 10

12

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN

BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT. bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.2012 COM(2012) 750 final BILAGA UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT bifogad till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN Årlig tillväxtöversikt 2013 SV SV INLEDNING

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.4.2011 KOM(2011) 173 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En EU-ram

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den... KOM (98)... ATT UPPMUNTRA FÖRETAGANDET I EUROPA: PRIORITERINGAR FÖR FRAMTIDEN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET 1 I. FÖRETAGANDE EN UTMANING FÖR SYSSELSÄTTNINGEN

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Handledning för program och övrig verksamhet

Handledning för program och övrig verksamhet 1 Generaldirektoratet för utbildning och kultur UTBILDNING OCH KULTUR Handledning för program och övrig verksamhet Innehållsförteckning Förord xx Program Sokrates xx Comenius: skolutbildning xx Erasmus:

Läs mer

Version 2 2013-10- 23

Version 2 2013-10- 23 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten Underlag ur utkast till programförslag Socialfonden 2014 2020 Version 2 2013-10- 23 Underlag för synpunkter Detta underlag sänds till er med anledning

Läs mer

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa

Easi. Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik. Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Ett socialt Europa Easi Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik Europeiska kommissionen Generaldirektoratet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 614 slutlig 2011/0275 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2011 KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Finansiella tjänster: Lägesrapport ANDRA RAPPORTEN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Finansiella tjänster: Lägesrapport ANDRA RAPPORTEN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.05.2000 KOM(2000)336 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Finansiella tjänster: Lägesrapport ANDRA RAPPORTEN RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Finansiella tjänster:

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2013

Sveriges nationella reformprogram 2013 Sveriges nationella reformprogram 2013 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Makroekonomisk situation och scenario... 7 2.1 Makroekonomiska

Läs mer

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.5.2002 SEK(2002) 566. $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2014. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2014 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Sysselsättning och socialpolitik

Sysselsättning och socialpolitik INSYN I EU POLITIKEN Att främja jobb, integration och socialpolitik är en god investering Sysselsättning och socialpolitik Sociala investeringar är en förutsättning för att vi ska gå starkare, mer enade

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 09 Särskild rapport Förvaltas EU:s stöd till investeringar och säljfrämjande åtgärder inom vinsektorn väl och kan man visa hur stödet har påverkat EU-vinernas konkurrenskraft? EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige

Maj 2013. Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige Maj 2013 Stockholmsregionens redovisning av underlag till Europeiska Socialfond 2014 2020 i Sverige 2 Stockholmsregionens underlag till det nationella Socialfondsprogrammet 2014 2020 Länsstyrelsen fick

Läs mer

Utmaningar för energipolitiken

Utmaningar för energipolitiken Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Som ett underlag

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.11.214 COM(214) 94 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA CENTRALBANKEN, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer