INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET"

Transkript

1 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN MARS 2013

2 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN MARS 2013 Vid Europeiska rådets informella möte i januari 2012 lanserade kommissionen ett initiativ för att hjälpa de åtta medlemsstater som har den högsta ungdomsarbetslösheten. Insatsgrupper bestående av nationella tjänstemän och tjänstemän från kommissionen inrättades i februari 2012 för Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Slovakien och Spanien. Insatsgrupperna har arbetat att omfördela EU-medel och påskynda genomförandet av dem för att främja sysselsättningsmöjligheterna för ungdomar och hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till finansiering. I maj 2012 lades en sammanfattning av de preliminära resultaten av insatsgruppernas arbete fram för Europeiska rådet. I denna översikt ges uppdaterad information om situationen i mars 2013 och anges hur Europeiska unionen kan fortsätta att bekämpa ungdomsarbetslöshet under de kommande månaderna och åren. I. Ungdomsarbetslösheten i Europeiska unionen I slutet av 2012 hade ungdomsarbetslösheten i EU som helhet ökat från 22,6 % i mars till 23,4 % (se tabell 1). Ungdomar som förvärvsarbetar löper dubbelt så stor risk att bli arbetslösa som personer i den förvärvsarbetande vuxna befolkningen. Andelen ungdomar som varken arbetade eller studerade ökar också: Under andra kvartalet 2012 var det 12,6 % av ungdomarna som varken arbetade eller studerade, vilket var 2,3 procentenheter högre än fyra år tidigare. Situationen i de åtta medlemsstater där insatsgrupper inrättades (skuggade i tabell 1) varierar. I Irland och Litauen minskade ungdomsarbetslösheten med 0,8 respektive 4,3 procentenheter under årets lopp. Situationen i övriga sex medlemsstater har däremot fortsatt att försämras, särskilt i Spanien och Grekland, där ungdomsarbetslösheten hade ökat till över 55 % respektive 59 % i slutet av året. Behovet av omedelbara åtgärder i dessa och andra medlemsstater är fortfarande lika stort som tidigare.

3 Tabell 1. Ungdomsarbetslöshet i EU* Ungdomsarbetslöshet i % Antal unga arbetslösa (tusental) mars 2012 december 2012 ** mars 2012 december 2012 ** EU 27 22,6 23, BE 18,7 20, BG 29,3 27, CZ 19,3 21, DK 15,4 14, DE 8,1 8, EE 22,4 19, IE 31,0 30, EL 52,2 59, ES 51,2 55, FR 23,4 27, IT 35,1 36, CY 25,2 28, LV 29,2 31, LT 27,9 23, LU 18,6 18,8 3 3 HU 27,1 27, MT 13,4 15,7 4 5 NL 9,3 10, AT 8,9 8, PL 25,9 28, PT 36,0 38, RO 23,7 23, SI 16,8 26, SK 32,6 35, FI 19,1 18, SE 22,9 23, UK 21,7 20, * Säsongkorrigerade uppgifter, på grundval av Arbetskraftsundersökningen och folkräkningsuppgifter. * * På grundval av uppgifter för november för EE och HU, uppgifter för oktober för EL, LV, RO och UK. Källa: Europeiska kommissionen. II. Resultat från insatsgrupperna mot ungdomsarbetslöshet Målinriktade investeringar från EU:s strukturfonder kan ha en kraftfull inverkan på tillväxt och sysselsättning. Syftet med insatsgrupperna var att maximera effekten av EU:s strukturfonder genom att styra över de återstående medlen för perioden till projekt som direkt stöder ungdomar och små och medelstora företag. 2

4 När initiativet lanserades i början av 2012 beräknades att ca 82 miljarder euro från strukturfonderna ännu inte fördelats för budgetperioden i EU som helhet. Detta inbegrep omkring 30 miljarder euro för de åtta medlemsstater där insatsgrupper inrättades. Tack vare insatsgruppernas arbete har dessa medel tagits i anspråk i betydande utsträckning, vilket tabell 2 visar. Tabell 2. Sammanfattning av resultaten från insatsgruppernas arbete* Medel som tilldelats bland annat genom insatsgruppernas arbete miljoner euro) Antal ungdomar som förväntas dra nytta av åtgärderna (uppskattning) Antal små och medelstora företag som förväntas dra nytta av åtgärderna (uppskattning) Sammanlagt för de åtta medlems staterna ~ ca EL ES IE IT ** LT LV PT SK * Uppgifterna i denna tabell är preliminära. Flera beslut av de nationella myndigheterna inväntas fortfarande och uppskattningarna av de olika åtgärdernas verkningar kan ändras med tiden. ** Siffrorna för Italien avser hela åtgärdsplanen för sammanhållning enligt bilagan till denna rapport. Denna omfattande åtgärdsplan gynnar inte bara ungdomar och småföretag. Källa: Europeiska kommissionen. I början av 2013 hade ca 16 miljarder euro i EU-medel styrts till påskyndat genomförande eller omfördelning. Finansieringen kommer att gynna omkring ungdomar och små och medelstora företag men också bidra till andra tillväxtfrämjande insatser. Detta innebär en fördubbling jämfört med de första uppskattningar som lades fram för Europeiska rådet i maj i fjol (från 7,3 miljarder euro till 16 miljarder euro), till stor del på grund av ambitiösa omfördelningsinsatser i Italien, Grekland och Portugal. Detta innebär också en betydande ökning av det sammanlagda antal ungdomar som kan komma i åtnjutande av medlen, från ca personer i maj i fjol. 1 Antalet små och medelstora företag i den tredje fasen av omfördelningen av medel har ännu inte fastställts. 3

5 Även om det kommer att ta tid innan verkningarna av insatsgruppernas arbete märks fullt ut är de första tecknen uppmuntrande. Exempel från varje medlemsstat illustrerar tydligt de inneboende möjligheterna hos denna typ av ekonomiskt stöd från EU: I Grekland offentliggjordes en nationell handlingsplan i januari 2013, med en budget på 517 miljoner euro. Planen syftar till att främja ungdomsrelaterad verksamhet, med ungdomar som målgrupp. Ett ytterligare stöd på 1,2 miljarder euro för att förbättra små och medelstora företags likviditet kommer att avsättas enligt den senaste programplaneringen. I Spanien omfördelades över 286 miljoner euro i EU-medel till åtgärder som rör ungdomar under miljoner euro anslogs till den offentliga arbetsmarknadsmyndigheten för att hjälpa unga att hitta arbete. Över 372 miljoner euro anslås till att inrätta fem roterande fonder för att underlätta innovativa små och medelstora företags tillgång till finansiering, däribland rörelsekapital. Dessutom kommer över 446 miljoner euro att anslås till en ny stödordning som går ut på beviljande av lån till strategiska industrisektorer. I Portugal har det nationella initiativet Impulso Jovem, som innebär en omfattande omfördelning, redan fått kommissionens stöd. 143 miljoner euro kommer att omfördelas för att finansiera åtgärder som skapar möjligheter för ungdomar, bl.a. ett sysselsättningspass för praktiktjänstgöring inom viktiga ekonomiska sektorer. Ytterligare 500 miljoner euro har kanaliserats till stöd för prioriteringar såsom praktiktjänstgöring för ungdomar, skolinfrastruktur eller initiativ som rör konkurrenskraft. I Italien inleddes en större prioriteringsinsats i december 2011, och med stöd av insatsgruppen har den redan nått sin tredje fas. Den omfattar finansiering av en plan för att främja anställbarhet på Sicilien, där man förväntar sig att ungdomar ska kunna dra nytta av planen, nya utbildningsinsatser för studerande i Syditalien och nya möjligheter till rörlighet för studerande (Erasmus/Leonardo); ett skattelättnadsprogram för att främja anställning av missgynnade personer, inbegripet ungdomar, och 620 miljoner euro för verksamhet till stöd för unga företagare, forskare, lärlingsutbildning eller ungdomar som varken arbetar eller studerar. I Litauen har ett projekt fått en nyinriktning och erbjuder yrkesutbildningsprogram för ca ungdomar. En ny åtgärd (på 3 miljoner euro) har godkänts för att göra lån för företagsetableringar och egenföretagande attraktivare; ett projekt som ska ge ungdomar en första arbetslivserfarenhet har fått en tilläggsbudget på 6 miljoner euro, till stöd för ca ungdomar. Sammanlagt kommer ca unga företagare att få handledning eller stöd och omkring ungdomar att få bättre information om möjligheterna till företagsfinansiering. I Slovakien kommer 70 miljoner euro att anslås till projekt som ska skapa upp till arbetstillfällen i de regioner där arbetslösheten är störst. 225 miljoner euro har omfördelats till stöd för små och medelstora företag, med särskild inriktning på anställning av unga. I Irland har 25 miljoner euro omfördelats till det integrerade programmet Youthreach som tillhandahåller utbildning och arbetslivserfarenhet för ungdomar som har hoppat av skolan och saknar examen och yrkesutbildning. Tack vare programmet kommer utbildningsplatser att upprätthållas fram till slutet av Vidare har en arbetsmarknadsutbildningsfond inrättats för att tillhandahålla praktisk fortbildning för upp till långtidsarbetslösa genom initiativet Momentum. 4

6 I Lettland har över 62 miljoner euro anslagits för modernisering av utrustning och anläggningar på yrkesskolor och 11 miljoner euro för att stödja ungdomar utan yrkesutbildning som vill ha ny kompetens som svarar mot marknadens behov. Sammantaget kommer andelen unga arbetslösa som får EU-stöd att öka från 24 % till 40 %, med en fördubbling inom yrkesutbildningen. III. Bygga vidare på den dynamik som skapats: EU:s stöd till sysselsättning för ungdomar 2013 och framåt De preliminära resultaten tyder på att insatsgruppernas arbete har haft stor betydelse för den pågående kampen mot ungdomsarbetslösheten. Emellertid visar de senaste siffrorna tydligt att antalet unga utan arbete fortsätter att öka och ungdomsarbetslösheten är därför fortfarande en av de mest akuta frågorna för Europeiska unionen. Att vända denna utveckling kommer att kräva fortsatta ansträngningar på nationell nivå och inom EU. Genom stödet från EU:s strukturfonder, insatsgruppernas arbete, genomförandet av ungdomssysselsättningspaketet inklusive ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet har kommissionen visat hur EU kan bidra med hjälp av samordnade insatser. Det viktigaste är nu att fördubbla våra ansträngningar för att genomföra denna politik och maximera effekterna av EU-medlen. När det gäller EU:s strukturfonder har nu mer än hälften av de 30 miljarder euro som var tillgängliga för omfördelning i slutet av 2011 avsatts. Insatsgrupperna har haft stor betydelse för detta arbete. Även om ca 14 miljarder euro fortfarande inte har formellt tilldelats särskilda projekt, har dessa medel redan öronmärkts för verksamhet bland annat till stöd för ungdomar, och utrymmet för ytterligare omfördelning under den aktuella perioden är därför mycket begränsat. Fokus kommer i stället att ligga på genomförandet för att se till att de projekt som stöder ungdomar och små och medelstora företag blir lyckade och att de potentiella fördelarna blir till verklighet. När det gäller framtiden är förhandlingarna långt framskridna i fråga om nästa generation av EU:s strukturfonder för perioden Parallellt med lagstiftningsarbetet som måste slutföras i tid för att de nya programmen ska kunna inledas 2014 har diskussioner inletts mellan kommissionen och medlemsstaterna om hur man kan se till att de nya medlen inriktas på verksamhet som har störst potential för att skapa tillväxt och sysselsättning. Stödet till ungdomssysselsättning kommer att ytterligare utökas med det ungdomssysselsättningsinitiativ till ett belopp av 6 miljarder euro som godkändes av Europeiska rådet i februari. Initiativet bygger vidare på det synnerligen betydande stödet från EU:s strukturfonder, genom öronmärkning av 3 miljarder euro från Europeiska socialfonden och ytterligare 3 miljarder euro från en särskild budgetpost för finansiering av åtgärder för att stödja ungdomar, bland annat ungdomsgarantin. Kommissionen kommer nu att lägga fram de förslag till lagstiftning som krävs för att göra förverkliga detta initiativ till förmån för ungdomarna i EU. *** 5

7 Bilaga: Detaljerat resultat av insatsgruppernas arbete Obs! ESF = Europeiska socialfonden Eruf = Europeiska regionala utvecklingsfonden GREKLAND I Grekland uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 1,15 miljarder euro. En nationell handlingsplan för ungdomar aviserades i januari Hittills har omkring 635 miljoner euro kommit stödmottagare till del. Det har redan gjorts åtaganden om en tilläggsbudget på 517 miljoner, för att främja ungdomsrelaterad verksamhet inom ramen för handlingsplanen, med en målgrupp på personer. Revideringar av åtta Eruf-program och 4 ESF-program föreslogs under tredje kvartalet 2012 och programmen godkändes i december. Syftet med revisionerna är följande: Tillhandahålla ytterligare stöd på 1,2 miljarder euro för att tillgodose små och medelstora företags likviditetsbehov. Se till att garantifonden fungerar effektivt. Ge ytterligare stöd till ett belopp av ca 466 miljoner euro från ESF och 51 miljoner euro från Eruf (totalt 517 miljoner euro) för att främja ungdomars sysselsättning. Överföring av projekt från de regionala operativa programmen till de nationella operativa programmen, i syfte att förbättra utnyttjandet av de nationella programmen och för att frigöra medel från de regionala programmen för att finansiera garantifonden. Översynen av de nationella operativa programmen kommer att leda till att 255 miljoner euro i EU-medel frigörs för att överföras till det operativa programmet för konkurrenskraft. SPANIEN I Spanien har omfördelningar redan gjorts till ett belopp av 1,26 miljarder euro. Största delen av de spanska myndigheternas framställningar om ändringar av program har lämnats in från och med juli Kommissionen har redan fattat beslut om flera av dessa och behandlingen av några pågår fortfarande. När det gäller ESF omfördelades medel under 2012 till sådana åtgärder som rör ungdomar. Dessa medel uppgick till 286,3 miljoner euro (135 miljoner euro till det operativa programmet Adaptabilidad y Empleo, 101,3 miljoner euro till regionala operativa program och 50 miljoner euro till det operativa programmet för bekämpande av diskriminering. 6

8 När det gäller Eruf har följande åtgärder, till ett belopp av sammanlagt 1032,9 miljoner euro, redan genomförts eller kommer att antas under de kommande veckorna: o Inrättande av fem roterande fonder som syftar till att underlätta tillgången till finansiering för innovativa små och medelstora företag inbegripet rörelsekapital med ett bidrag på totalt 372,1 miljoner euro från Eruf. o En ny stödordning genom särskilda lån för återindustrialisering och strategiska branscher, med 446,2 miljoner euro från Eruf. o Ökat stöd till små och medelstora företag inom jordbrukets livsmedelsindustri i de regioner där ungdomsarbetslösheten är högst. o Byggande och renovering av infrastruktur för utbildning med finansiering från Eruf till ett sammanlagt belopp av 214,6 miljoner euro. PORTUGAL I Portugal uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 643 miljoner euro. De portugisiska myndigheterna har utarbetat ett nationellt initiativ kallat Impulso Jovem. Ett förslag om omfattande omfördelning översändes till kommissionen efter Europeiska rådets möte i juni. De officiella förslagen om omfördelning av medel från ESF- och Eruf-programmen har alla antagits. 143 miljoner euro från ESF har omfördelats för att stödja ungdomar genom genomförande av åtgärder inom ramen för Impulso Jovem. Dessa åtgärder är yrkespraktik (till exempel systemet med sysselsättningspass, som främst går ut på praktik i viktiga ekonomiska sektorer), stöd till anställning av personer i åldersgruppen år genom återbetalning av arbetsgivaravgifter, med medfinansiering av ESF, stöd till företagande samt stöd till investeringar i företag. Kommissionen har godkänt omfördelningen av Eruf-medel till ett sammanlagt värde av mer än 500 miljoner euro. o Överföring av 70 miljoner euro i Eruf-medel från tre regionala operativa program under målet konvergens, som omfattar Portugals fastland, till det nationella operativa programmet för konkurrenskraft. o En överföring på 10 miljoner euro från Madeiras operativa Eruf-program till motsvarande operativa ESF-program för att stödja praktik för ungdomar. o En intern omfördelning som leder till att ytterligare 98 miljoner euro i Erufmedel ställs till förfogande för skolinfrastruktur som en del av en övergripande strategi för att förebygga att ungdomar lämnar skolan i förtid. o I de två regionala operativa programmen under målet konvergens minskades investeringarna i lokal infrastruktur med 98 miljoner euro och i stället ökades medlen för initiativ rörande konkurrenskraft i motsvarande mån.

9 ITALIEN Italien antog i december 2011 en åtgärdsplan för sammanhållning för att påskynda genomförandet av strukturfondernas program. Den rör främst de fyra konvergensregionerna, genom nationella och regionala program och, i mindre utsträckning, konkurrenskraftsregionerna. Sammanlagt rör det sig om en omfördelning av 12,1 miljarder euro (totala belopp för Eruf och ESF). Detta har åstadkommits främst genom att minska den nationella samfinansieringen och öronmärka dessa nationella medel för ett antal områden i åtgärdsplanen som har stor relevans för Europa strategin och för initiativ från insatsgruppen. När det gäller ESF kommer också viktiga åtgärder att genomföras inom de nuvarande programmen (utan några ändringar av medfinansieringsgraderna), särskilt avseende utbildning och skatteavdrag. Samtidigt har två arbetsgrupper (för Kampanien och Sicilien) inrättats med syftet att se över större projekt, fortsätta arbetet med att utforma finansieringstekniska instrument för små och medelstora företag, och stödja förvaltningen. De flesta konvergensprogram har inte nått de resultat som förväntats, men situationen har dock förbättrats, och under de senaste 12 månaderna har utgiftsnivån legat nära nivån under de tre föregående åren. Den första fasen (december 2011) inriktades på att överföra medel från regionala operativa program till fyra prioriterade områden (utbildning, sysselsättning, järnvägar, och den digitala agendan) till ett belopp av 3,7 miljarder euro (varav 1,4 miljarder euro för åtgärder för att främja utbildning och sysselsättning). Insatsgruppen har strävat efter att stödja denna process och ytterligare prioritera utgifter för specifika åtgärder för ungdomssysselsättning och små och medelstora företag. Detta inbegriper 452 miljoner euro för en plan för att främja anställbarhet på Sicilien, vilken omkring ungdomar kommer att dra nytta av, ny utbildningsverksamhet som kommer att nå studerande från södra Italien, eller nya möjligheter till rörlighet för studerande (Erasmus/Leonardo). Den andra fasen (maj 2012) inriktades på att omfördela resurser från nationella och interregionala operativa program till ett belopp av 2,3 miljarder euro (inklusive 620 miljoner euro till åtgärder med inriktning på ungdomar). Den kommer att finansiera en rad åtgärder till förmån för ungdomar, särskilt barnomsorg (400 miljoner euro), minskning av andelen skolavhopp (77 miljoner euro), stöd till icke vinstdrivande projekt som drivs av unga företagare (38 miljoner euro), egenföretagande och entreprenörskap (50 miljoner euro), lärlingsutbildning, nya initiativ för personer som varken arbetar eller studerar och integration av unga forskare inom internationella forskningsnätverk (5,3 miljoner euro). Den tredje fasen (december 2012) avser i första hand program i regioner som omfattas av konvergensmålet, särskilt Sicilien, Kalabrien och Kampanien, och går ut på en ytterligare minskning av nationell medfinansiering. I begränsad utsträckning rör denna fas också program under målet konkurrenskraft. Det totala beloppet (Eruf och ESF) uppgår till 5,7 miljarder euro, varav 219 miljoner euro för särskilda ungdomsåtgärder, samt skattefördelar för missgynnade arbetstagare, bland annat ungdomar (175 miljoner euro). De nationella medel som frigörs kommer styras över till åtgärdsplanen där de kommer att användas för att stödja främst konjunkturutjämnande åtgärder för att hjälpa arbetstagare, företag och enskilda att klara av den utdragna krisen. Denna fas kommer huvudsakligen att beröra Eruf, och mindre än 200 miljoner euro kommer från ESF, eftersom största delen av ESFmedlen redan har fördelats).

10 LITAUEN I Litauen uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 31 miljoner euro. De har nyligen mobiliserats för ungdomssysselsättningsåtgärder genom ändring av program eller interna omfördelningar mellan åtgärder. Arbetsmarknadsreformer pågår för att få bort faktorer som fungerar hämmande på arbetsgivare när det gäller att anställa ny personal, bland annat för att underlätta tillfälligt arbete i upp till två år, flexibilitet när det gäller arbetstidens förläggning, distansarbete, öppenhet och jämlikhet i fråga om löner och uppsägningsvillkor. I april 2012 fick ESF-projektet integration på arbetsmarknaden en ny inriktning på ungdomar, och erbjuder nu yrkesutbildningsprogram för ca ungdomar. Från Eruf överfördes 1,3 miljoner euro till åtgärden Assistant-3 och 12,45 miljoner euro till Invest LT-2 med insatser till förmån för unga företagare och olika företagstjänster för ungdomar. Fonden för främjande av entreprenörskap (14,5 miljoner euro i ESF-medel) tillhandahåller för närvarande lån och yrkesutbildningstjänster med tanke på nyetableringar och egenföretagande, och ungdomar ingår bland de prioriterade målgrupperna för denna åtgärd. En ny ESF-åtgärd (3 miljoner euro), subventioner för främjande av entreprenörskap, har nyligen godkänts av regeringen för att kunna öka intresset för de låneprogram som finns för nyetableringar och egenföretagande. I augusti 2012 förlängdes projektet var aktiv på arbetsmarknaden (för att ge ungdomar arbetslivserfarenhet) fram till den 1 september 2013 och budgeten ökade med 6 miljoner euro (från ESF), i syfte att stödja ca ungdomar. En annan ny ESF-åtgärd (9,3 miljoner euro) stöd för det första jobbet har nyligen godkänts. Den går ut på lönesubventioner och ersätter befintliga system för första anställningar som bygger på minskade socialförsäkringsavgifter. Eruf-medel har omfördelats för att stödja ungdomar när det gäller att omsätta affärsidéer kommersiellt och förbättra tillgången till finansiering. Sammanlagt kommer ca unga företagare att få handledning och omkring ungdomar att få bättre information om möjligheterna till företagsfinansiering. SLOVAKIEN I Slovakien uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 295 miljoner euro. 70 miljoner euro som omfördelats internt inom ESF används i två nationella projekt som inletts under hösten Projekten syftar till att skapa upp till arbetstillfällen i den privata sektorn och den lokala förvaltningen, främst för ungdomar, i de hårdast drabbade områdena i östra och centrala Slovakien. 225 miljoner euro i Eruf-medel har omfördelats för att stödja små och medelstora företag, särskilt genom åtgärder för att anställa arbetslösa ungdomar. 9

11 IRLAND I Irland uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 63 miljoner euro. Irland begärde redan i december 2011 en överföring på 25 miljoner euro till det integrerade programmet Youthreach, som tillhandahåller utbildning och arbetslivserfarenhet för ungdomar som lämnat skolan i förtid och saknar examen och yrkesutbildning. På så sätt kan utbildningsplatser för skolavhoppare behållas fram till slutet av En ytterligare omfördelning har skett inom ramen för ett regionalt Eruf-program, med en överföring av 38 miljoner euro från prioriteringar som gett sämre resultat till prioriteringen Innovation och kunskapsekonomi. Vidare har en arbetsmarknadsutbildningsfond inrättats som en del av regeringens handlingsplan för sysselsättning, med målet att tillhandahålla praktisk fortbildning för upp till långtidsarbetslösa genom initiativet Momentum. Avsikten är att erbjuda utbildningslösningar som tillgodoser behoven hos såväl långtidsarbetslösa som arbetsgivare, med fyra särskilda teman, varav tre rör yrkeskluster där arbetstillfällen sannolikt kommer att uppstå, och det fjärde temat särskilt avser långtidsarbetslösa ungdomar under 25 år. Det rör sig om en sammanlagd investering på 20 miljoner euro. Arbetsmarknadsutbildningsfonden kommer att samfinansieras av ESF. LETTLAND I Lettland uppgår det totala beloppet av omfördelade medel från strukturfonderna till 91 miljoner euro. Andelen unga arbetslösa som får EU-stöd kommer att öka från 24 % till 40 %, med en fördubbling inom yrkesutbildningen. 62,2 miljoner euro har anslagits för modernisering av utrustning och anläggningar på yrkesskolor och 11 miljoner euro för ungdomar utan yrkesutbildning, arbetslösa ungdomar och ungdomar som har yrkesutbildning men som vill skaffa sig ytterligare kompetens och färdigheter som krävs för integrering på arbetsmarknaden (94 program som pågår i 1 1,5 år, för 54 olika yrken som har valts ut i samarbete med arbetsgivarorganisationer). * * * 10

12

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik 1.Lissabon, Göteborg G och Hela EU skall leva! 2. Perioden 2007-2013 2013 3. Nya utmaningar + verktyg 4. Partnerskap 5. Sveriges strategi 2007-2013 2013 6. JEREMIE

Läs mer

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor

Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Opinionsundersökning en om europeiska arbetsmiljöfrågor Representativa resultat i de 2 medlemsstaterna i Europeiska unionen Paketet inkluderar resultat för EU2 och för Sverige Avsikten med opinionsundersökning

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Beslut i EU - så här går det till

Beslut i EU - så här går det till Beslut i EU - så här går det till Håkan Björklund 9 februari 2011 Sverige är en del av EU EU är inrikespolitik! 60-75 procent av all lagstiftning som gäller i Sverige är EU-rätt eller utformas på basis

Läs mer

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag

Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag Mångfald på arbetsplatsen och mångfaldsarbete i ditt företag 31/03/2008-28/04/2008 Det finns 371 svar, av totalt 371, som motsvarar dina sökvillkor 0. Medverkan Land DE Tyskland 58 (15.6%) PL Polen 44

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla?

Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) llnings- alla? Christian Juliusson Europeiska kommissionen (GD REGIO) Örnsköldsvik, 7 maj 2008 (Europaforum( Europaforum) EU:s sammanhållnings llnings- politik en fråga för f alla? 1 Upplägg 1) Inneboende motsättning?

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

BILAGOR. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 BILAGOR till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET NIONDE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män

Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män IP/10/236 Bryssel den 5 mars 2010 Europeiska kommissionens mål för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män Europeiska kommissionen kommer att införa en rad åtgärder för att minska löneklyftan mellan

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Varumärken 0 - MEDVERKAN

Varumärken 0 - MEDVERKAN Varumärken 29/10/2008-31/12/2008 Det finns 391 svar, av totalt 391, som motsvarar dina sökvillkor 0 - MEDVERKAN Land DE Tyskland 72 (18.4%) PL Polen 48 (12.3%) NL Nederländerna 31 (7.9%) UK Storbritannien

Läs mer

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning

Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning Ramverk av åtgärder för ungas sysselsättning JUNI 2013 Malin Looberger Förhandlare / EU-expert Arbetsrättssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Epost; malin.looberger@skl.se 1 1. Inledning och utmaningar

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas

Statsbudgeten Under momentet beviljas euro. Anslaget får användas 64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.7.2010 KOM(2010)364 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem.

En del länder utger sitt kort i olika språkversioner och därför finns det flera modellkort för dem. Modeller av europeiska sjukförsäkringskort landsvis Den här bilagan innehåller information om det europeiska sjukförsäkringskortet. Modellkorten har kopierats från webbadressen http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna

Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Kvarsättning i europeiska skolor: stora skillnader mellan länderna Rapporten Kvarsättning i europeiska grundskolor: regelverk och statistik jämför hur kvarsättning metoden att låta eleverna gå om ett år

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.1.2014 COM(2013) 938 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport om tillämp av direktiv 2006/32/EG om effektiv slutanvändning av

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män PRELIMINÄR VERSION 2004/0167(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna

Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna EUROPAPARLAMENTET Frivilligarbete och solidaritet mellan generationerna Rapport Fältarbete: april maj 2011 Publicering: oktober 2011 Särskild Eurobarometer / serie 75.2 TNS Opinion & Social Denna undersökning

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81 EU:s stödprogram för rymdövervakning Utbildningsdepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM (2013) 107 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar. En uppmaning till insatser mot ungdomsarbetslösheten

Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar. En uppmaning till insatser mot ungdomsarbetslösheten Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar En uppmaning till insatser mot ungdomsarbetslösheten EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.6.2013 COM(2013) 447 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN MEDDELANDE

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.3.2016 COM(2016) 105 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Åttonde rapporten

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

Det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket Det finanspolitiska ramverket Naturvårdsverket 12 november 2015 Joakim Sonnegård 1 Disposition Bakgrund Det finanspolitiska ramverket Finanspolitiska rådet Bakgrund 3 Sverige under den senaste krisen År

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Vad händer i vår omvärld?

Vad händer i vår omvärld? Vad händer i vår omvärld? Vad sker hos våra grannländer och i övriga Europa? Vad påverkar utvecklingen av den nationella infrastrukturen för geodata? Christina Wasström, Lantmäteriet Geodataseminarie 2011-11-22

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik

Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Individuell ofärd, ojämlikhet och socialpolitik Sverige i ett bredare europeiskt perspektiv Kenneth Nelson The Swedish Institute for Social Research (SOFI) Stockholm University Syfte: Analysera länken

Läs mer

Humankapitalets utveckling. Hantering av avloppsvatten och hushållssopor

Humankapitalets utveckling. Hantering av avloppsvatten och hushållssopor området kring den rumänsk-bulgariska gränsen. Tillgången till vattenresurser är emellertid inte bara en fråga om kvantitet, utan beror även på användningsgraden. Denna beror i sin tur på ett antal faktorer,

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik

Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik Västsverige i EU:s sammanhållningspolitik 1.Lissabon, Göteborg G och Hela EU skall leva! 2. Perioden 2007-2013 2013 3. Nya utmaningar + verktyg 4. Partnerskap 5. Sveriges strategi 2007-2013 2013 6. JEREMIE

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA INNOVATIONSPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Europa riskerar att tappa mark II. Vad

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 210/12 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 210, 31/07/2006 s

Europeiska unionens officiella tidning nr L 210, 31/07/2006 s Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999 Europeiska unionens officiella tidning nr L 210,

Läs mer

Sammanfattande rapport

Sammanfattande rapport Sammanfattande rapport Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt, Göteborg, Sverige, 17 november 2017 Den 17 november 2017 träffades EUs stats- och regeringschefer på Toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Resultat av halvtidskontrollen av additionalitet för

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Resultat av halvtidskontrollen av additionalitet för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.2.2013 COM(2013) 104 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Resultat av halvtidskontrollen av additionalitet för 2007 2013 SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Lars Calmfors Finansutskottet, 25/5-2010 S2-indikatorn Irland Grekland Luxemburg Storbritann Slovenien Spanien Litauen Rumänien Cypern Slovakien

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398)

Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) MEMO/11/818 Bryssel den 23 november 2011 Erasmus för alla vanliga frågor (se även IP/11/1398) Vad är Erasmus för alla? Erasmus för alla är EU-kommissionens förslag till nytt program för allmän och yrkesinriktad

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Kommunens arbete med EU-projekt

Kommunens arbete med EU-projekt www.pwc.se Förstudie Tobias Bjöörn, Certifierad kommunal revisor Tilda Lindell 22 maj 24 Kommunens arbete med EUprojekt Trosa kommun Förstudie kommunens arbete med EUprojekt 22 maj 24 Förstudie kommunens

Läs mer

L 347/470 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013

L 347/470 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013 L 347/470 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer