SVENSKA KRAFTNÄT INFORMATION I SAMHÄLLETS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA KRAFTNÄT INFORMATION I SAMHÄLLETS"

Transkript

1 SVENSKA KRAFTNÄT INFORMATION I SAMHÄLLETS TJÄNST

2 S. innehåll 5 INLEDNING DET HÄR ÄR SVENSKA KRAFTNÄT StAMNÄTET BYGGS UT VI ÖVERVAKAR STAM nätet DYGNET RUNT En öppen elmarknad i konkurrens ELBEREDSKAP OCH DAMMSÄKERHET prioriterat OCH LÅNGSIKTIGT MILJÖ ARBETE Bred och kunskapsintensiv verksamhet

3 5 Dagens samhälle är beroende av el. En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på stam nätet från de stora kraftverken till de regionala elnäten. I våra kontrollrum övervakar vi stamnäten för el och naturgas och ser till att det alltid är balans mellan förbruk ning och produktion i Sverige. Trots att elförsörjningen är en mycket viktig samhällsfunktion är Svenska Kraftnäts roll inte särskilt känd hos allmänheten. Det vill vi ändra på!

4 »Det svenska elnätet kan liknas vid vägnätet, där det finns motor-, riks- och lokal vägar. På stamnätet, som ägs av staten och för val tas av Svenska Kraftnät, transporteras elen från de stora kraftverken till de regio nala elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets motorvägar.«

5 01. Det här är Svenska Kraftnät 8 9 ELENS VÄG Här visas elens väg från elproducenten (kraftverket), via stamnätet, regionnät, lokalnät och vidare till elanvändaren. Elprodu centen säljer sin el via elbör sen Nord Pool eller till ett elhandelsföretag. Elhandelsföretaget säljer elen vidare till elanvändaren. Elnätsföretaget i lokal nätet distribuerar elen i ledningarna till elanvändaren. Elhandelsföretaget och elnätsföretaget är alltså skilda elföretag. Om du har bytt elhandelsföretag får du två fakturor, en från elhandelsföretaget med kostnaden för elenergin och en från elnätsföretaget för transporten av elen på elnätet. Svenska Kraftnät har många olika verksamhetsområden. Vår huvuduppgift är att driva och förvalta stamnätet och övervaka landets elsystem. Vi ser till att det alltid är balans mellan produktionen och förbrukningen av el. Genom vårt arbete bidrar vi till en elmarknad där aktörerna kan handla el i fri kon kurrens. Vi är myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att klara olika kritiska situationer. Vi har också systemansvaret för naturgas i Sverige och samordnar landets dammsäkerhet. Staten är vår uppdragsgivare Svenska Kraftnät bildades 1992 och är ett statligt affärsverk. Verksamheten finansieras genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter, som exempelvis kärnkraftverk, betalar Svenska Kraftnät för att få nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och skickar varje år ett regleringsbrev som vi följer. Riksdagen anger ramarna för Svenska Kraftnäts investerings- och finansieringsverksamhet. ELHANDELSFÖRETAG ELBÖRSEN NORD POOL ELPRODUCENTER Svenska Kraftnäts uppdrag är att: > erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet > utöva systemansvaret för el och naturgas kostnadseffektivt > främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el och naturgas > verka för en robust elförsörjning. Stamnätet och andra nät Det svenska elnätet kan liknas vid vägnätet, där det finns motor-, riks- och lokalvägar. På stamnätet, som ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, transporteras elen från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets»motorvägar«. Från regionnäten förs elen vidare via lokalnät till elanvändarna. Eftersom stamnätet transporterar stora mängder el över långa avstånd, är det ekonomiskt att använda höga spänningar (220 kv och 400 kv). Regionnäten ägs främst av Vattenfall, E.ON och Fortum och där används lägre spänningar (40 kv 130 kv). Lokalnäten kallas också distributionsnät och har spänningar på 40 kv och mindre. De ägs av regionnätsföretagen eller av mindre företag med lokal anknytning. I dessa nät transporteras el över relativt korta avstånd, exempelvis till köpcentrum och hushåll. ELANVÄNDARE LOKALNÄT REGIONNÄT STAMNÄT

6 »Vår verksamhet är viktig för samhället, nästan allt är beroende av el. Invest e ringar na i de nordiska stam näten för el kommer att fördubblas de närmaste åren.«

7 02. Stamnätet byggs ut Vårt moderna samhälle ställer höga krav på avbrottsfrihet och elsäkerhet. Därför är ett robust och driftsäkert stamnät viktigt. I ett driftsäkert stamnät kommer elen fram dit den ska och eventuella avbrott kan åtgärdas snabbt. Stamnätet för el behöver förstärkas och förnyas för att möta dagens höga elförbrukning och krav på säkra elleveranser. Detta är en situation som även våra grannländer står inför. Investeringarna i de nordiska stamnäten för el kommer därför att fördubblas de närmaste åren. För att driva ett elnät krävs koncession (tillstånd), och under några år framåt kommer Svenska Kraftnät att behöva ansöka om nya koncessioner för många av Sveriges befintliga stamnätssträckor. Trygg elförsörjning med ett väl utbyggt elnät Sverige är ett avlångt land. Det mesta av elproduktionen sker i norr, medan den största elförbrukningen sker i södra Sverige där flest städer och industrier finns. Det innebär att elen måste transporteras långa sträckor från produktion till konsumtion. Stamnätet kan aldrig transportera en obegränsad mängd el vid ett och samma tillfälle, men ett väl utbyggt elnät ökar leveranssäkerheten och förmågan att överföra mycket el till de områden där konsumtionen är hög. Samarbetet inom EU innebär ökade krav på import och export av el över gränserna. Då kan de samlade produktionsresurserna användas bättre till fördel både för ekonomi och miljö. Vi kan exportera när vi har gott om el och importera när vi har brist, t.ex. under kalla vinterdagar. Genom att underlätta och förbättra överföringsförmågan från områden med mycket vattenkraft kan vi också minska behovet av att använda fossil kraft för att producera el. Förnybara energikällor kräver ett utbyggt stamnät Både i Sverige och inom EU ställer politikerna krav på att utbyggnaden av förnybara energikällor ska prioriteras. Vårt uppdrag är att ge regering och riksdag maximal handlingsfrihet att genomföra en sådan energipolitik. För att vindkraft och andra förnyelsebara energikällor ska kunna byggas ut, måste elnäten i landet förstärkas i motsvarande grad. När exempelvis nya stora vindkraftsparker anläggs måste dessa kunna anslutas till stamnätet. Luftledningar är huvudalternativet Det svenska stamnätet är ett växelströmsnät. Det är en beprövad och avbrottssäker teknik. Ofta framförs önskemål från exempelvis markägare att alla ledningar ska grävas ned i marken. För stamnätets del kan detta alternativ användas endast i undantagsfall. Av tekniska skäl är det inte möjligt att gräva ner växelströmsförbindelser på längre sträckor. Mark kabel är mer komplicerat och betydligt dyrare att installera. Avbrotts tiderna blir längre, eftersom det tar tid att hitta och reparera fel som uppstår. Markkabel kan dock vara ett alternativ och innebära fördelar i tätorter där många olika intressen konkurrerar om markanvändningen. Exempel på aktuella utbyggnadsprojekt För att möta utbyggnaden av förnybar elproduktion och förbättra leve ranssäkerheten byggs nu ett antal nya stamnätsförbindelser i Norden. Tre av dem berör svensk mark. En av dem är en ny förbindelse mellan Järpströmmen i Jämtland och Nea i Norge. SydVästlänken byggs i tre delar med en knutpunkt i Småland och förbindelser därifrån till Norge, Närke och Skåne. Den tredje är en förbindelse mellan Sverige och Finland kallad Fenno-Skan 2. Svenska Kraftnät planerar även att bygga en stamnätsförbindelse mellan Gotland och det svenska fastlandet. En förbindelse mellan Sverige och Baltikum ingår också i planerna. Samhällets behov av el ökar i och med att storstäderna växer. Elnätet i Stockholmsregionen har byggts ut successivt under hela 1900-talet. Tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Fortum har Svenska Kraftnät planerat en helt ny struktur för Stockholms elnät i projektet Stockholms Ström. Den viktigaste delen i projektet blir 400 kv-ledningen»citylink«under centrala Stockholm, som ger ytterligare en förbindelse mellan norra och södra Stockholmsområdet. Med den ring på 400 kv som bildas runt regionen, kan elen matas från flera håll och elsäkerheten ökar. Projektet Uppsala ström är ett samarbete mellan Svenska Kraftnät, Vattenfall AB och Uppsala kommun. Uppsala får en säkrare elförsörjning genom att elnätet byggs om och får fler inmatningspunkter. Även i Göteborgsområdet ökar behovet av el och en säker elförsörjning till regionen. För att minska risken för elavbrott har Svenska Kraftnät, tillsammans med andra nätägare i området, beslutat att bygga en ledning mellan Stenkullen och Lindome. Den kommer till stora delar att gå i en befintlig ledningsgata. Förutom nämnda projekt driver Svenska Kraftnät också ett antal omkoncessioner (förlängda tillstånd att bedriva befintliga ledningar) och stationsombyggnader för att modernisera nätet. Mer information om de olika projekten finns på

8 »I våra kontrollrum ser vi till att det varje minut dygnet runt är balans mellan produktion och förbrukning av el i hela landet.«

9 03. Vi övervakar stamnätet dygnet runt I Svenska Kraftnäts systemansvar ingår att förebygga fel och snabbt se till att vi kan återgå till normal drift om ett fel inträffar. Fel i stamnätet kan i värsta fall ge störningar som resulterar i att stora delar av landet blir utan el. Vi övervakar därför stamnätet dygnet runt från driftcentralen i Sundbyberg utanför Stockholm. Härifrån samordnar vi också insatserna vid allvarliga störningar i landets elförsörjning. Vi har även en driftcentral i Sollefteå för stamnätet i Norrland. Kommunikationen mellan drift central erna och våra olika elanläggningar i landet sker med hjälp av ett landsomfattande optofibernät. Sällan elavbrott på stamnätet Svenska Kraftnät har som mål att elen på stamnätet aldrig ska utebli. Det senaste riktigt stora elavbrottet på stamnätet inträffade 2003, då södra Sverige drabbades. Då var det 20 år sedan vi hade en liknande stor störning, och vi arbetar ständigt med att minska riskerna för sådana stora elavbrott. De flesta fel i stamnätet leder inte till avbrott i elleveranserna. Precis som en bil på vägnätet kan elen ofta ta andra vägar om det skulle ske ett avbrott någonstans. I genomsnitt inträffar en störning på stamnätet vartannat eller vart tredje dygn. Under sommartid sker det oftare på grund av blixtnedslag. När elanvändaren drabbas av elavbrott är det oftast som följd av störningar i de regionala och lokala elnäten. Vid oväder och snöfall kan det förekomma att träd faller på regionnäts- och lokalnätsledningarna, eftersom ledningsgatorna för dessa nät är smala och träden ofta står nära ledningen. Därför grävs numera lokalnätsledningar ofta ner i marken. Samma risk finns inte för stamnätet där ledningsgatorna är mycket breda, ledningsstolparna är höga och alla träd som riskerar att falla på ledningen har tagits bort. Vi håller balans i elnätet I våra kontrollrum ser vi till att det varje minut dygnet runt är balans mellan produktion och förbrukning i hela landet. Ett bra mått för balanshållning är frekvens. Av tekniska skäl har vi som mål att hålla en stabil frekvens på runt 50 Hz. För att åstadkomma balans kan vi reglera elproduktionen i Sverige eller i grannländerna när det behövs. För detta har vi avtal med elproducenter och våra nordiska motsvarigheter Statnett, Fingrid och Energinet.dk. Balanshållningen har också en ekonomisk aspekt. Elhandelsföretagen ska se till att det tillförs lika mycket el som deras kunder förväntas förbruka. Detta innebär att de gör en prognos, men utfallet blir sällan exakt som prognosen säger. Det blir ofta ett»glapp«mellan prognosen och elanvändarnas verkliga förbrukning. Stora skillnader kan exempelvis uppstå om förbrukningen plötsligt blir högre under en mycket kall vinterdag. För att kompensera för avvikelser mellan produktion och förbrukning och för att hålla frekvensen nära 50 Hz måste Svenska Kraftnät köpa el från elproducenter. I efterhand gör vi en ekonomisk avräkning så att rätt aktör får betala för den obalans som denne orsakat. Underlag för avräkningen är bland annat de mätvärden som region- och lokalnätsföretagen skickar till Svenska Kraftnät och som ursprungligen kommer från elanvändarnas elmätare. El från vindkraft ställer särskilda krav I framtiden kommer en allt större del av elproduktionen att komma från förnybara energikällor som exempelvis vindkraft. Om det inte blåser när förbrukningen är som högst kan elbalansen bli svår att hålla, om det inte finns annan produktion att ta till. Därför är vattenkraften en viktig förutsättning för vindkraftsutbyggnaden, eftersom vatten kan lagras och el kan bli tillgänglig även om det inte blåser. Vi är systemansvariga för naturgas Den 1 juli 2005 togs ett viktigt steg inom naturgasområdet i Sverige. Då infördes en ny naturgaslag som gav naturgasanvändare med hög förbrukning möjlighet att fritt välja leverantör. En viktig del i den nya lagen är att systemansvaret för naturgas ska skötas av en oberoende och neutral organisation. Detta ansvar fick Svenska Kraftnät, bland annat för att våra erfarenheter av att ha systemansvaret för el kan användas för natur gasen. År 2007 öppnades naturgasmarknaden helt så att också hushållskunderna kan byta leverantör. Sverige har nu en fri naturgasmarknad som liknar elmarknaden.

10 »Svenska Kraftnät ska främja en svensk, nordisk och europeisk elmark nad i konkurrens. Vi deltar både i det nordiska och det europeiska arbetet för att skapa gemensamma eloch naturgasmarknader.«

11 En öppen elmarknad i konkurrens kraftnätet i norden 2009 Det svenska stamnätet omfattar kraft led ningar för 400 och 220 kv med ställ verk, transformatorstationer m.m. samt utlandsförbindelser för växel- och likström. N Omfattning 2009 Friledning Kabel 400 kv växelström km 4 km 275 kv växelström 75 km Svenska Kraftnät ska främja en svensk, nordisk och europeisk elmarknad i konkurrens. Det gör vi genom att skapa regler och utforma avtal och rutiner som gör att handeln med el kan ske så smidigt som möjligt inom landet, mellan de nordiska länderna och med kontinenten. Vi deltar aktivt både i det nordiska och i det europeiska arbetet för att skapa en gemensam elmarknad. Svenska Kraftnät äger den nordiska elbörsen Nord Pool Spot tillsammans med de andra nordiska systemansvariga företagen. Där kan elmarknadens aktörer sälja och köpa el i fri konkurrens. På finns en karta som visar flödet av den el som överförs mellan de nordiska länderna och kontinenten. Där kan du också se den senaste prognosen för landets elförbrukning inför kommande dygn. Den svenska elmarknaden reformerades Då blev det möjligt för alla elanvändare att själva välja elhandelsföretag. Vi deltar i arbetet med att utveckla denna marknad så att den blir så rättvis som möjligt för både stora och små aktörer. Det här arbetet gynnar elanvändaren, eftersom ökad handel med el ger elanvändaren fler valmöjligheter. Inom EU tas många regler och rutiner fram som påverkar energimarknaderna i medlemsländerna. De systemansvariga företagen inom EU bildade 2008 organisationen ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity). Syftet är att säkerställa en konkur rens kraftig elmarknad med ett driftsäkert stamnät för att möta framtida utmaningar. Arbetet som tidigare bedrevs inom Nordel och andra regionala grupper inom Europa drivs nu istället i den nya organisationen. Utvecklingen mot en gemensam europeisk elmarknad fortsätter. 220 kv växelström 4070 km Högspänd likström (HVDC) 90 km 460 km Bergen Stavanger Vattenkraftstation Värmekraftstation Transf./kopplingsstation 400 kv ledning 275 kv ledning 220 kv ledning HVDC (likström) Samkörningsförbindelse för lägre spänning än 220 kv Planerad/under byggnad Rjukan Trondheim NORGE Røssåga Tunnsjødal Nea Oslo Hasle Ofoten Svartisen Melfjord Rana Kobbelv Salten Enköping Narvik SVERIGE Sundsvall Umeå HVDC Forsmark Stockholm Vasa (220 kv) Olkiluoto Luleå Åbo (220 kv) Rauma Rovaniemi Kemi Uleåborg Tammerfors Tallin FINLAND Loviisa Helsingfors HVDC Vibor (300 kv) Kristiansand Norrköping HVDC HVDC DANMARK HVDC Ringhals Helsingborg Göteborg Malmö Karlshamn Oskarshamn Naturgasnätet i Sverige (högtrycksledningar) arberg Stenungsund Kungälv Göteborg Gnosjö Eemshaven Kass Flensburg Kiel Lübeck Köpenhamn HVDC Rostock HVDC Slupsk Falkenberg Halmstad Ängelholm Helsingborg Malmö Lund km Trelleborg

12 »Infrastruktur är svår att bygga utan att det sätter spår i naturen. För att minska vår påverkan tilläm par vi högt ställda miljö krav både när vi bygger ledningar och driver våra stationer.«

13 05. Elberedskap och dammsäkerhet ELBALANSEN Svenska Kraftnät håller Sveriges förbrukning och produktion i balans. Frekvensen är ett mått på hur väl balansen hålls. Produktion och konsumtion är i balans när frekvensen är stabil. Av tekniska skäl är det svenska elsystemet utformat för en jämn frekvens på 50 Hz. Svenska Kraftnät är myndighet för den svenska elberedskapen. Det innebär att vi arbetar för att elförsörjningen i landet ska klara kritiska situationer vid krig eller svåra störningar i fredstid. När anläggningar i landets elsystem har skadats är det ägaren som har ansvaret för att återställa den egna anläggningen. Om skadorna är omfattande kan Svenska Kraftnät bistå med reparationspersonal, reservmateriel, kommunikationsutrustning med mera. De här resurserna kan även användas vid internationella hjälpinsatser. Elnätsföretagen i Sverige har bildat en organisation för att samverka med varandra i sådana här situationer, och Svenska Kraftnät medverkar i det här arbetet. Organisationen ska verka för att skapa en överblick när en svår skada skett och samordna reparationsinsatserna så att de används där behoven är störst. Försvarsmaktens resurser för snabba transporter kan också utnyttjas inom elförsörjningen, och den hjälpen samordnas då av Svenska Kraftnät. Under reparationsarbetena efter stormarna Gudrun år 2005 och Per år 2007 gjorde samarbetet inom elbranschen att gemensamma resurser kunde utnyttjas effektivt. Även internationella stödinsatser användes. Svenska Kraftnät är också samordnande myndighet för dammsäkerheten i landet. Vår uppgift är bland annat att följa och medverka i utvecklingen för säkrare dammar och minskade skador av höga vattenflöden. Det är ägarna av dammarna som har huvudansvaret för att dessa är säkra. Länsstyrelserna utövar tillsyn och ser till att ägarna sköter sitt ansvar medan Svenska Kraftnät vägleder länsstyrelserna i detta arbete. Vi stödjer också forskning och utveckling inom området. ELKONSUMENTER Vad betalar du för? ELPRODUCENTER Kostnaden för din elförbrukning kan delas in i tre delar och illustrationen visar den ungefärliga kostnadsfördelningen. Omkring 1,5 % av den totala kostnaden utgörs år 2009 av avgifterna för att transportera elen på stamnätet. Det svenska stamnätet är bland det mest kostnadseffektiva i världen, enligt flera studier. SKATTER OCH AVGIFTER: 43 % KOSTNAD FÖR EL-ENERGIN: 37 % KOSTNAD FÖR ALLA NÄT: 20 % KOSTNAD FÖR TRANSPORTEN PÅ STAMNÄTET: 1,5 %

14 »Svenska Kraftnät har den viktiga uppgiften att ge statsmakterna regering och riksdag maximal handlingsfrihet i klimatoch energipolitiken.«

15 06. Prioriterat och långsiktigt miljöarbete Infrastruktur är svår att bygga utan att det sätter spår i naturen. För att minska vår påverkan tillämpar vi högt ställda miljökrav både när vi bygger och driver våra ledningar och stationer. Sedan många år bedriver vi ett långsiktigt arbete där mål, rutiner och uppföljningar leder till kontinuerliga miljöförbättringar. Vi ställer miljökrav vid all upphandling av bygg- och underhållsentreprenader och följer upp att de efterlevs med hjälp av miljörevisioner. I de årliga uppföljningar som Naturvårdsverket gör av statliga myndigheters miljöledningsarbete har Svenska Kraftnät fått ett högt betyg, och våren 2009 fick Svenska Kraftnät Miljöstyrningsrådets årliga pris för Utmärkt Grön Upphandlare. Det är ett fint kvitto på att vårt långsiktiga miljöarbete har gett resultat. Den lokala miljön påverkas av var ledningar och stationer placeras och hur de utformas. Ibland kan vi behöva ta mark som ingår i odlings-, skogsoch rekreationsområden i anspråk. I bebyggda områden kan närmiljön påverkas genom att ledningar eller stationer inverkar på landskapsbilden, människor exponeras för elektromagnetiska fält och påverkas av ljud från våra anläggningar. Vi lägger ner ett omfattande arbete på att utarbeta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i våra projekt och på att genomföra samråd med de som är berörda. Våra anläggningar innehåller många olika material och ämnen en del av dem är miljöfarliga. Vi arbetar aktivt för att minska utsläppen av de skadliga ämnen som används i verksamheten. Svenska Kraftnäts miljöansvar omfattar inte bara verksamhetens direkta påverkan på miljön. Ansvaret innebär också att utforma det svenska stamnätet med hänsyn till den globala miljön, exempelvis genom att underlätta utbyggnaden av förnybar energiproduktion och att minimera energiförlusterna på elnätet Stolpar i stamnätet I Sverige, och i resten av världen, är växelströmsnät med luftledningar den helt dominerande tekniken för att överföra el i stamnäten på höga spänningsnivåer och över långa sträckor. Det beror på att tekniken är enkel, driftsäker och ekonomiskt fördelaktig. I stamnätet ingår även kablar, men dessa är nästan enbart sjökablar. Oavsett om vi väljer växelström eller likström är det luftledning som är huvudalternativet vid om- eller tillbyggnader i stamnätet. En luftledning består av linor upphängda i stolpar. Linorna är fördelade på tre faser. I varje fas finns en till tre linor beroende på spänning och överför ingsförmåga. En 400 kv ledning kostar 3 4 miljoner kronor per kilometer. Svenska Kraftnät satsar på särskilt utformade kraftledningsstolpar och ställverk på vissa utvalda platser i stamnätet. Dessa designstolpar hoppas vi ska uppfattas som karakteristiska landmärken och tilltalande inslag i landskapsbilden. De ska också vara kopplade till platsen där de står. Det är ett sätt att skapa ett positivt intresse för utbyggnader som påverkar människors miljö. Kraftledningar hör hemma i vårt moderna kulturlandskap på samma sätt som vägar och järnvägar. DESIGNSTOLPAR: VÅRA VANLIGASTE STOLPAR: Kraftledningsgator kan hysa sällsynta arter Kraftledningarna med sina gator i naturen uppfattas ibland som störande i miljön, men det har visat sig att de röjda ledningsgatorna också kan ge positiva värden. De kan ersätta marker som förr i tiden hölls öppna av betande djur. Hotade djur- och växtarter, som är beroende av öppna ytor, trivs i ledningsgatorna. Svenska Kraftnät arbetar därför sedan flera år med att anpassa röjningsarbetet i gatorna så att arternas livsmiljö bevaras och gynnas. På vår webbplats under Miljö, kan du läsa mer om vårt miljöarbete.

16 »Stamnätet för el behöver förstärkas och förnyas för att möta dagens höga elför brukning och krav på säkra elleveranser. Detta är en situation som även våra grannländer står inför.«

17 07. Bred och kunskapsintensiv verksamhet 32 Vår verksamhet är viktig för samhället, nästan allt är beroende av el. Som anställd på Svenska Kraftnät har du en central plats i det svenska elsystemet och på den svenska elmarknaden. Svenska Kraftnät har drygt 330 anställda varav de flesta arbetar på huvudkontoret i Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall och Halmstad samt en driftcentral i Sollefteå. Vi sysselsätter ytterligare några hundra per soner på entreprenad för drift och underhåll av stamnätet runt om i landet. Svenska Kraftnät har tre dotterbolag och sex intressebolag. Vår verksamhet expanderar och fler medarbetare behövs, samtidigt som fyrtiotalisternas uttåg innebär en särskild utmaning för en så kunskapsintensiv organisation som vår. En majoritet av våra anställda har eftergymnasiala utbildningar, varav de flesta har en akademisk examen. Svenska Kraftnät måste klara både generationsväxling och expansion utan att tappa kompetens. Många olika arbetsområden Verksamheten är mycket bred och omfattar ett antal arbetsområden. De är (i alfabetisk ordning) anslutning av exempelvis vindkraft, dammsäkerhet, driftoperativt arbete, ekonomi, elberedskap, elkraft teknik (utredningar, beräkningar, projektledning m.m.), IT-verksamhet (drift, support, utveckling, opto), kommunikation och PR, mark- och tillståndsfrågor, miljöfrågor, naturgas, nordiskt och europeiskt samarbete, personalfrågor, planering av anläggningsunderhåll och utveckling av el- och naturgasmarknaderna. Konkurrenskraftigt traineeprogram Svenska Kraftnät driver ett traineeprogram. Det pågår i cirka ett år och har som mål att förstärka vår organisation med unga medarbetare med hög kompetens som kan utveckla Svenska Kraftnät idag och i framtiden. De som antas får bland annat fast anställning från första dagen och varvar tjänstgöring med studieresor och utbildning. De får ett brett kontaktnät och god inblick i Nordens och övriga Europas el- och gasmarknader. Forskning Svenska Kraftnät stödjer forskning och utveckling med syfte att öka stamnätets driftsäkerhet, effektivitet och miljöanpassning. Forskning och utveckling stöds även inom områdena dammsäkerhet och risk- och sårbarhetsfrågor för kraftsystemet. Detta gör vi framför allt genom att ge uppdrag till våra intressebolag STRI och Elforsk. Vi stöder även forskningsoch doktorandprojekt samt examensarbeten vid de tekniska högskolorna.

18 LÄS MER Du kan läsa mer om Svenska Kraftnäts verksamhet på Där kan du också beställa tryckt information. Redaktör Elin Amundsson Art Direction & Design Frankenstein Stockholm Foto Johan Fowelin Illustration Hampus Ericstam REPRO Mods Graphic Studio TRYCKORT Danagårds Grafiska UPPLAGA 5000 svenska 3000 engelska Oktober, 2009

19

Elförsörjningens leveranssäkerhet. Stefan Arnborg Affärsverket svenska kraftnät

Elförsörjningens leveranssäkerhet. Stefan Arnborg Affärsverket svenska kraftnät Elförsörjningens leveranssäkerhet Stefan Arnborg Affärsverket svenska kraftnät Upplägg > Vad är SvK (Stamnätsägare, systemansvarig myndighet för både el och gas, elberedskapsmyndighet, etc (vi har många

Läs mer

Frekvensreglering. EG2205 Föreläsning 5-6, vårterminen 2015 Mikael Amelin

Frekvensreglering. EG2205 Föreläsning 5-6, vårterminen 2015 Mikael Amelin Frekvensreglering EG2205 Föreläsning 5-6, vårterminen 2015 Mikael Amelin 1 Kursmål Förklara hur balansen mellan produktion och konsumtion upprätthålls i ett elsystem, beräkna hur frekvensen påverkas av

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009

Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 2010:04 Tillsyn av Affärsverket svenska kraftnät 2009 EI:s tillsynsansvar över Affärsverket svenska kraftnät Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge

Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Elnät i norra Sverige, Finland och Norge Sverige är ett långt land där produktionen av el främst sker i norr och elförbrukningen i söder. Elen måste därför transporteras långa sträckor. Över hela landet

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer Elforsk seminarium 2010-01-21 Ersätta och bygga nya reaktorer Begränsningar och behov från ett elnätsperspektiv Sture Larsson Teknisk direktör, stf generaldirektör Svenska Kraftnät 2 Svenska Kraftnäts

Läs mer

En liten upplysning till alla stockholmare

En liten upplysning till alla stockholmare En liten upplysning till alla stockholmare Visste du att elen kostade 80 öre per kilowattimme i Stockholm år 1892? Idag kostar den cirka en krona. Stockholm växer. Om fyrtio år beräknas folkmängden ha

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Infrastruktur för biogas

Infrastruktur för biogas Biogasting 1 dec 2010 Infrastruktur för biogas Jesper Engstrand, Marknads och affärsutveckling 1 2010-12-03 Swedegas AB Sedan 1976 Transport av ca 14 TWh (1 300 MNm 3 ) Säte i Göteborg Swedegas ägs av

Läs mer

Seminarium 2006-05-17. Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken

Seminarium 2006-05-17. Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken Starta Malmö Seminarium 2006-05-17 Formella förutsättningar för ö-drift -behov av förändringar i regelverken 1 Sture Larsson Teknisk direktör, stf generaldirektör Chef för Beredskapsstaben Svenska Kraftnät

Läs mer

Bestämning av överföringskapacitet

Bestämning av överföringskapacitet 1 (5) Bestämning av överföringskapacitet 1 Överföringskapaciteterna i det finländska kraftsystemet Fingrid låter elmarknaden disponera all överföringskapacitet som är möjlig utan att riskera kraftsystemets

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Ny grafisk profil. Samrådsmöten om sträckan Nässjö Hörby

Ny grafisk profil. Samrådsmöten om sträckan Nässjö Hörby PROJEKTNYTT 2009 10 22 SVENSKA KRAFTNÄT #3 SYDVÄSTLÄNKEN SydVästlänken är en av fem stora utbyggnader i Norden som tillsammans ger tryggare elförsörjning och förbättrar den nordiska elmarknaden. Den norra

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

10 år senare (2002) om framtiden

10 år senare (2002) om framtiden Utbyggnad av det svenska elstamnätet Värme och Kraftkonferensen 2011-11-16, Stockholm Mikael Engvall, Svenska Kraftnät Avdelningschef Nätplanering och Förvaltning Svenska Kraftnät första 10 åren > 3 500

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers

Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers Svenska kraftnäts utmaningar - Ett lika leveranssäkert elsystem i framtiden? Chalmers 2017-05-17 2 Elsystemets utveckling > Elsystemet är inne i en mycket stor omställningsprocess > Planerbar produktion

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet

Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet Ellagsöversyn förtydligande av systemansvar. Per Wikström - Driftrådet Sammanfattning systemansvar > Ett kollektivt ansvar > Elnätsägare har ett långtgående ansvar > Svk utsedd samordnare > Det handlar

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Svenska Kraftnät arbetet med Biologisk mångfald

Svenska Kraftnät arbetet med Biologisk mångfald Svenska Kraftnät arbetet med Biologisk mångfald Nationellt höstmöte ÅGP 18 september 2014 Eva Grusell Jan-Erik Bjermkvist COPYRIGHT@PÖYRY Svenska kraftnät Kort om oss 3 Kort om oss > Vi är ett statligt

Läs mer

Stockholms Ström, en utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät - svar på remiss från kommunstyrelsen

Stockholms Ström, en utredning om Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät - svar på remiss från kommunstyrelsen Stadsmiljöavdelningen NORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Monica Fredriksson Tfn: 08-508 09 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Stockholms Ström, en utredning

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

PROJEKTNYTT 2011 03 14 SVENSKA KRAFTNÄT SYDVÄSTLÄNKEN

PROJEKTNYTT 2011 03 14 SVENSKA KRAFTNÄT SYDVÄSTLÄNKEN PROJEKTNYTT #5 2011 03 14 SVENSKA KRAFTNÄT SYDVÄSTLÄNKEN SydVästlänken är en av fem stora utbyggnader av kraftnätet i Norden som tillsammans ger tryggare elförsörjning och förbättrar den nordiska elmarknaden.

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

H Ä R R Y DA E N E R G I

H Ä R R Y DA E N E R G I Nytändning! HÄRRYDA ENERGI 2 Tänt var det här! Som elkund är din förväntan att det alltid ska finnas el i vägguttaget. Självklart, svarar vi! Vår ambition här på Härryda Energi att i alla lägen göra allt

Läs mer

5/2014. Uppförandekoden bra för företagen STAMNÄTET BEHÖVER FÖRSTÄRKAS VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

5/2014. Uppförandekoden bra för företagen STAMNÄTET BEHÖVER FÖRSTÄRKAS VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 5/2014 Uppförandekoden bra för företagen STAMNÄTET BEHÖVER FÖRSTÄRKAS VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vindkraftsparken Dantysk. Siemens kraftverk till Sandbank Vattenfall har gett

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas

PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas 1 (5) Datum 2007-03-27 Marknad PM beträffande kostnader och finansiering för förstärkningsåtgärder enligt bestämmelserna om försörjningstrygghet för naturgas Sammanfattning Svenska Kraftnät konstaterar

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

SVENSKA KRAFTNÄT 2015-03-04 2014/2441/2 PROTOKOLL

SVENSKA KRAFTNÄT 2015-03-04 2014/2441/2 PROTOKOLL SVENSKA KRAFTNÄT Beredskap och säkerhet Magnus Lommerdal 2015-03-04 2014/2441/2 PROTOKOLL Elberedskapsrådet möte 1/2015 Närvarande Johan Askerlund Daniel Jonsson Bo Krantz (ordförande) Ove Landberg Cecilia

Läs mer

Styrel Styrning av el vid en kris Ellagen ändras nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist

Styrel Styrning av el vid en kris Ellagen ändras nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist Styrel Styrning av el vid en kris Ellagen ändras nu kan samhällsviktiga elanvändare prioriteras vid elbrist Riksdagen har beslutat att ellagen ska ändras, för att underlätta prioriteringen av samhällsviktig

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15

Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlista Nordisk Balansavräkning (NBS) V1.0-2015-06-15 Ordlistan omfattar de mest frekvent förekommande termerna i NBS och tillhandahåller en översättning av dessa till svensk terminologi Ordlista Nordisk

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Samhällsviktig verksamhet i Styrel. Mötesplats SO 16 november 2010 Mats Ekeblom

Samhällsviktig verksamhet i Styrel. Mötesplats SO 16 november 2010 Mats Ekeblom Samhällsviktig verksamhet i Styrel Mötesplats SO 16 november 2010 Mats Ekeblom 1 Samhällsviktig verksamhet prioriteras i Styrel för att samhällsviktiga elanvändare ska kunna få el även i händelse av kortvarig

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige?

Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Vad driver vindkraftsutbyggnaden i Sverige? Lars Thomsson, Vindkraftssamordnare Region Mitt Lars Thomsson - Mitt Vindkraftsamordnare region mitt sen 1 maj 2011 Kommunalråd samhällsbyggnad och byggnadsnämndens

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

- SVENSKA.. KRAFTNÄT. Behov av utveckling och innovation

- SVENSKA.. KRAFTNÄT. Behov av utveckling och innovation - SVENSKA.. KRAFTNÄT Generaldirektören Miljö- och energidepartementet Energienheten i 3 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se 2015-01-26 2015/146 REDOVISNING AV UPPDRAG Innovation Enligt regleringsbrev

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE

KRAFTLÄGET I NORDEN OCH SVERIGE Nr 5-1, uppdaterad: 1 februari 5 Svensk Energi ger ut Kraftläget i Ett förtydligande av begreppet är att Island inte är med i denna sammanställning. De nordiska uppgifterna har källan Nord Pool och de

Läs mer

Elsamarbetet i Europa

Elsamarbetet i Europa Elsamarbetet i Europa med fokus på Norden 2008 12 01 Peter Johansson Björn Lagergréen Mattias Höjman Innehållsförteckning Inledning... 3 Elsamarbete i Europa... 4 Bakgrund... 4 Regionala europeiska TSO

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät. Vattenfall Eldistribution AB. nätrapport 2017

Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät. Vattenfall Eldistribution AB. nätrapport 2017 Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Vattenfall Eldistribution AB nätrapport 2017 Sammanfattning 64 procent av Vattenfall Eldistributions kunder drabbades av elavbrott under

Läs mer

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51

Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Avdelningen för elektriska energisystem EG2205 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårterminen 2015 Kontrollskrivning 1 4 februari, 9:00 10:00, L44, L51 Instruktioner Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet.

Läs mer

Korttidsplanering av. mängder vindkraft

Korttidsplanering av. mängder vindkraft HUVA-dagen 18 mars, 2010 Korttidsplanering av vatten-värmekraftsystem vid stora mängder vindkraft Lennart Söder Professor, KTH 1 Disposition Om förnybara energislag Generellt om vattenkraftsplanering Transmissionsläget

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 2. Stora prisskillnader mellan elområdena i Sverige

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. Vecka 2. Stora prisskillnader mellan elområdena i Sverige Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

AMR i Sverige Erfarenhet från utrullningen. 2008-05-22 Kristina Engström / Camilla Haker

AMR i Sverige Erfarenhet från utrullningen. 2008-05-22 Kristina Engström / Camilla Haker AMR i Sverige Erfarenhet från utrullningen 2008-05-22 Kristina Engström / Camilla Haker är världens största privatägda energikoncern Omsättning: 600 miljarder SEK EBIT: 78 miljarder SEK Kunder: 35 miljoner

Läs mer

Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter och behandlar alla kunder lika.

Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter och behandlar alla kunder lika. Hur påverkar vindkraften elnätet? Roger Lindmark, Vattenfall Eldistribution 1 Nätbolag Affärsidé är att sälja transport av elenergi Nyanslutningar välkomnas, både uttag och inmatning. Fristående från producenter

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Bakgrund robusthet och reparationsberedskap

Bakgrund robusthet och reparationsberedskap RakEL Bakgrund robusthet och reparationsberedskap Målen för vår säkerhet! Prop. 2008/09:140 Målen för vår säkerhet är: att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet och att

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar Rémy Kolessar Avdelningschef Långsiktig vision för elsystemet Sveriges elsystem möjliggör 100 procent förnybar el med god leveranssäkerhet

Läs mer

Förnyelse och kapacitetsökning Stockholmsområdet

Förnyelse och kapacitetsökning Stockholmsområdet Förnyelse och kapacitetsökning Stockholmsområdet Driftrådet, 2016-05-31 Martin Ranlöf Marknads- och systemanalyser Kristina Bredin Programledare Stockholms Ström och Storstockholm Väst Stockholms Ström

Läs mer

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030 Energiledarkonferensen 2009 Så här ser elproduktionen ut 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Faktorer som påverkar framtidens elproduktion Politiska styrmedel Kärnkraft Infasningen av all förnybar

Läs mer

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel.

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Föreningen grundad 1922 För att människorna på landsbygden skulle

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 17

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 17 Läget på elmarknaden är en gemensam elmarknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den ns utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ ELMARKNADEN vecka

Läs mer

Utvecklingen av elnätsavgifter

Utvecklingen av elnätsavgifter 21:3 Utvecklingen av elnätsavgifter 29-21 Elnätsföretagen höjer sina avgifter kraftigt Efter en lång period av oförändrade nätavgifter höjer nu nätföretagen sina avgifter kraftigt för år 21. De genomsnittliga

Läs mer

Vindkraft och Elnät Måste elnätet byggas ut?

Vindkraft och Elnät Måste elnätet byggas ut? Vindkraft och Elnät Måste elnätet byggas ut? 2011-05-04 Björn Axelsson Nätanslutningar Regionnät Vattenfall Eldistribution 1 Nätanslutningar Björn Axelsson 05/05/2011 Agenda Lite historik kring förfrågningar

Läs mer

~SVENSKA ^ KRAFTNÄT. 1 Nuläge - utbyggnadsplaner

~SVENSKA ^ KRAFTNÄT. 1 Nuläge - utbyggnadsplaner ~SVENSKA ^ KRAFTNÄT Koncessioner och kommunikation Tillståndsärenden Planhandläggare Anna Käller 010-475 84 58 anna.kaller@svk.se Nacka tingsrätt mark- och miljödomstolen mmd.nacka.avdelning3@d0m.se NACKA

Läs mer

2 Underrättelseskyldigheten

2 Underrättelseskyldigheten SvK2000, v3.0, 2011-06-09 Marknad 2011-12-21 2011/1702 RAPPORT Svenska Kraftnäts arbete som systemansvarig myndighet för naturgas 1 Inledning Enligt 3 13 förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-6 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 41 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 34, EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Eldistribution nätrapport 2016

Eldistribution nätrapport 2016 Eldistribution nätrapport 2016 Översikt av leveranssäkerheten i Vattenfall Eldistributions lokalnät Sammanfattning 90 procent av Vattenfall Eldistributions elnätskunder i norr drabbades av elavbrott under

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 49. Milt, blött och blåsigt höstväder pressar elpriset

LÄGET PÅ ELMARKNADEN. vecka 49. Milt, blött och blåsigt höstväder pressar elpriset Läget på elmarknaden är en gemensam marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten. Varje vecka rapporterar vi om den föregående veckans utveckling på elmarknaden. LÄGET PÅ

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

PERSPEKTIVPLAN 2025. 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget. Klarar elnätet vindkraftsetableringarna?

PERSPEKTIVPLAN 2025. 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget. Klarar elnätet vindkraftsetableringarna? PERSPEKTIVPLAN 2025 2013-03-12 Vindkraftsseminarium Hallstaberget Klarar elnätet vindkraftsetableringarna? The Swedish National Grid Affärsverket svenska kraftnät > Transmission lines > Total length 15

Läs mer

med ert företag i fokus

med ert företag i fokus Lokalnät Våra kundlöften med ert företag i fokus Vår vision är att ni som är kund hos oss ska vara hundra procent nöjda. Med våra kundlöften sätter vi press på oss själva. Uppfyller vi inte våra löften

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter

Ram sätts för elnätsföretagens avgifter fakta Ram sätts för elnätsföretagens avgifter Från 2012 införs förhandsreglering av elnätsavgifterna. En ram sätts för de elnätsavgifter som elnätsföretagen får ta ut av kunderna under kommande fyraårsperiod.

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-15 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 51 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 31,2 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-3 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 14 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,9 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer