Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg"

Transkript

1 Socialutskottets yttrande Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har den 27 september 2007 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 (volym 1) om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2008, utgifternas fördelning på utgiftsområden, beräkning av statsinkomsterna, förslag till utgiftstak för staten och låneramar samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde. Socialutskottet begränsar sitt yttrande till förslagen rörande utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i propositionen jämte motionerna Fi276 (v) yrkandena 12 och 13, Fi277 (s) yrkandena 4 och 5 samt Fi278 (mp) yrkandena 5 och 7, såvitt motionerna rör detta utgiftsområde. I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2008 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget. Vidare presenteras förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, förslag till budgetpolitiska mål och förslag till hur utgifterna 2008 ska fördelas på utgiftsområden. Regeringen lämnar också förslag och bedömningar avseende skatteområdet. 1

2 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Propositionen Utgiftsområdet omfattar politikområdena Hälso- och sjukvårdspolitik, Folkhälsopolitik, Barnpolitik, Handikappolitik, Äldrepolitik, Socialtjänstpolitik och del av Forskningspolitik. Ramen för utgiftsområdet föreslås uppgå till kr I budgetpropositionens volym 1, avsnitt 7.4.2, Nya föreslagna och aviserade reformer för perioden , anförs följande när det gäller utgiftsområde 9 (s. 182 f.). Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en folkhälsoproposition med närmare redovisning av de åtgärder som regeringen avser att vidta för de kommande åren. För detta ändamål föreslår regeringen en ökning av berört anslag med 115 miljoner kronor för 2008, och bedömer att anslaget bör ökas med 115 miljoner kronor 2009 och 2010 i förhållande till vad som beräknades i 2007 års ekonomiska vårproposition. I syfte att ingå ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting om ekonomisk ersättning för läkemedel inom läkemedelsförmånerna föreslår regeringen att berört anslag minskas med 367 miljoner kronor För 2009 bedömer regeringen att berört anslag bör ökas med 33 miljoner kronor och 2010 beräknar regeringen att berört anslag bör ökas med 433 miljoner kronor. Stödet till handikapporganisationerna har legat på en oförändrad nivå de senaste åren samtidigt som det tillkommit nya organisationer. Regeringen föreslår därför att anslaget till handikapporganisationerna ökas med 20 miljoner kronor från 2008 och att anslaget för vissa statsbidrag inom handikappområdet minskas med 23 miljoner kronor Regeringen gör samtidigt bedömningen att sistnämnda anslag tillfälligt kan minskas med ytterligare 50 miljoner kronor Regeringen föreslår att anslaget för bilstöd tillfälligt minskas med 21 miljoner kronor 2008 till följd av en regeländring där tidsintervallet för nytt bidrag har ändrats från 7 till 9 år. Regeringen föreslår vidare en ändring i socialtjänstlagen som innebär att hemmavarande barns och hemmavarande skolungdomars inkomster av eget arbete upp till ett halvt prisbasbelopp per år inte ska beaktas vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari Regeringen bedömer att kostnaderna för kommunerna som en följd av detta ökar med 30 miljoner kronor och föreslår att anslaget för kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kom- 2

3 UTGIFTSOMRÅDE 9 HÄLSOVÅRD, SJUKVÅRD OCH SOCIAL OMSORG muner ökas med motsvarande belopp fr.o.m Anslaget för utveckling av socialt arbete, under utgiftsområde 9, föreslås minskas med motsvarande belopp. Regeringen avser (s. 22) att fortsätta arbetet för större mångfald inom vården och kommer att föreslå etableringsfrihet inom primärvården. Vården och omsorgen ska även i framtiden vara gemensamt finansierade och fördelas efter behov. Vårdgarantin förstärks och kvaliteten inom psykiatrin och inom vården i stort förbättras. Regeringen avser vidare (s. 37) att under 2008 genomföra en tandvårdsreform som både stärker skyddet mot höga kostnader och skapar rimliga villkor för den förebyggande tandvården på ett sätt som främjar kontinuitet, valfrihet och konkurrens. Motioner Motionernas förslag till utgiftsramar framgår av nedanstående tabell. Regeringens och oppositionspartiernas förslag till ramar för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Belopp i miljoner kronor Budgetår Regeringen Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Socialdemokraterna (Fi277) anser att riksdagen till utgiftsområde 9 för 2008 bör fördela 723 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslagit (yrkande 4). Riksdagen bör vidare godkänna en preliminär fördelning av utgifter för 2009 och 2010 som med miljoner kronor respektive miljoner kronor överstiger regeringens förslag (yrkande 5). För en tandvårdsreform vill partiet avsätta 500 miljoner kronor för 2008 och 800 miljoner kronor för vardera 2009 och 2010, utöver vad regeringen föreslagit. Vidare vill partiet för en nationell handlingsplan för psykiatrin avsätta 200 miljoner kronor för 2008 och 600 miljoner kronor för vardera 2009 och 2010, utöver vad regeringen föreslagit. Socialdemokraterna vill vidare ge ökat stöd till funktionshindrade och avsätter 23 miljoner kronor för 2008 och 2009 och 20 miljoner kronor för 2010, utöver vad regeringen föreslagit. Socialdemokraterna motsätter sig den borgerliga regeringens förslag att avsätta 150 miljoner kronor per år i två år för att stimulera fler entreprenörer inom äldreomsorgen. Partiet vill i stället avsätta dessa medel för att under de kommande åren fullfölja satsningen på kompetensutveckling för personalen i äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill fortsätta satsningen på missbruksvården och avsätter därför 75 miljoner kronor årligen under 2009 och 2010, utöver vad regeringen föreslagit. 3

4 UTGIFTSOMRÅDE 9 HÄLSOVÅRD, SJUKVÅRD OCH SOCIAL OMSORG Vänsterpartiet (Fi276) anser att riksdagen till utgiftsområde 9 för 2008 bör fördela miljoner kronor mer än vad regeringen föreslagit (yrkande 12). Riksdagen bör vidare godkänna en preliminär fördelning av utgifter för 2009 och 2010 som med miljoner kronor respektive miljoner kronor överstiger regeringens förslag (yrkande 13). Vänsterpartiet vill genomföra en tandvårdsreform med kraftigt subventionerade tandhälsobesök. Tandvårdssatsningen innebär ökade utgifter med 3 miljarder kronor 2008, 6 miljarder kronor 2009 och 6,8 miljarder kronor 2010, jämfört med den satsning som regeringen föreslår. Vänsterpartiet vill genomföra en satsning på psykiatri från 2009 i enlighet med den inriktning som psykiatrisamordningen lagt fram. Från 2008 avsätter partiet 500 miljoner kronor mer än regeringen till satsningar på psykiatrin. Kostnadsfria receptbelagda läkemedel för barn bör införas. Vänsterpartiet anser vidare att en satsning bör göras för att stimulera tillgänglighetsutvecklingen. Satsningen uppgår till 250 miljoner kronor för 2008, för att sedan öka till 500 miljoner kronor för 2009 och 750 miljoner kronor för Till långsiktigt stöd till kompetenshöjning inom äldreomsorgen avsätter partiet 100 miljoner kronor 2008 och 200 miljoner kronor per år från Vänsterpartiet motsätter sig regeringens satsning på att öka konkurrensen i äldreomsorgen. Anslaget på 300 miljoner kronor till mångfald i äldreomsorgen bör i stället användas till att stimulera verklig valfrihet i vardagen för de äldre. För att stimulera en sådan utveckling i kommunerna avsätter partiet 100 miljoner kronor per år under Vänsterpartiet vill ge ytterligare stöd till kvinnor som utsätts för mäns våld genom ett bidrag till utveckling av resursjourer för kvinnor som utsatts för mäns våld, men som också har andra problem, såsom missbruk eller psykiska funktionshinder. Partiet vill också inrätta ett nationellt resurscentrum för kvinnor i prostitution och en jämställdhetsenhet på Socialstyrelsen. Partiet avsätter vidare 150 miljoner kronor per år för att fortsätta satsningen på missbruksvården. Dessa pengar bör även användas för en fortsättning på Mobilisering mot narkotikas arbete. Miljöpartiet (Fi278) anser att riksdagen till utgiftsområde 9 för 2008 bör fördela 294 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslagit (yrkande 5). Riksdagen bör vidare godkänna en preliminär fördelning av utgifter för 2009 och 2010 som med 724 miljoner kronor respektive 719 miljoner kronor överstiger regeringens förslag (yrkande 7). Miljöpartiet föreslår en reform med fri tandvård upp till 25 år och avsätter därför för miljoner kronor mer än regeringen föreslagit och för 2009 och miljoner kronor mer än vad regeringen föreslagit. 4

5 UTGIFTSOMRÅDE 9 HÄLSOVÅRD, SJUKVÅRD OCH SOCIAL OMSORG Partiet föreslår vidare en satsning på 3 miljoner kronor årligen på Hälsofrämjande sjukhus. Vidare föreslås årliga satsningar till Kilen (Konsumentinstitutet läkemedel och hälsa), Alternativmedicinskt register samt NEPI (Nätverket för läkemedelsepidemiologi) med respektive 9 miljoner kronor, 2 miljoner kronor och 3 miljoner kronor. Till psykiatri avsätter Miljöpartiet för 2009 och miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit. Miljöpartiet tillför vidare Statens folkhälsoinstitut 5 miljoner kronor årligen under för att institutet ska arbeta med läkemedelsberoende. Miljöpartiet föreslår en folkhälsosatsning som överstiger regeringens förslag med 60 miljoner kronor årligen under Avsatta medel till utveckling av det sociala arbetet bör förstärkas med 27 miljoner kronor årligen i en satsning på insatser för män som slår. Utvecklingsmedel för hemlösa bör tillföras ytterligare 5 miljoner kronor för 2008 och 2009, enligt Miljöpartiet. Utskottets ställningstagande Vården och omsorgen ska även i framtiden vara gemensamt finansierade och fördelas efter behov. Den gemensamt finansierade välfärden måste dock vara öppen för nytänkande. En större mångfald och initiativkraft bidrar till att patienten och omsorgstagaren kan få bästa möjliga vård och omsorg. Inte minst måste den enskilde ges rätten att välja och framför allt att kunna välja bort det som inte fungerar. Utskottet välkomnar att regeringen, för att uppnå en ökad mångfald, avser att föreslå fri etableringsrätt i primärvården. Utskottet konstaterar också att regeringen avsatt 150 miljoner kronor under 2008 för en strategi för god vård som bl.a. kommer att innebära en satsning på ökad mångfald. Utskottet anser att det är mycket positivt att regeringen avser att förstärka den statliga ersättningen till tandvård i syfte att ge ett bättre stöd till de patienter som har de största behoven. Av stor vikt är att förbättra skyddet mot höga kostnader. Regeringens intention är att införa en tandvårdscheck som kan användas som delbetalning för abonnemangstandvård eller ett förebyggande tandvårdsbesök hos valfri tandläkare eller tandhygienist vartannat år. Utskottet noterar även med tillfredsställelse att det under valperioden planeras en satsning på personer som på grund av långvarig sjukdom eller funktionshinder har ett ökat behov av tandvård. För att regeringens satsningar på ökad valfrihet, tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården ska ge avsedd effekt krävs en väl fungerande och effektiv informationshantering. Utskottet som delar denna bedömning konstaterar att regeringen fortsätter satsningen för att bl.a. skapa en gemensam informationsstruktur, påskynda införandet av nya nationella IT-tjänster samt skapa en enhetlig användning av termer och begrepp inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 5

6 UTGIFTSOMRÅDE 9 HÄLSOVÅRD, SJUKVÅRD OCH SOCIAL OMSORG Utskottet delar även regeringens bedömning att det finns stora brister i den svenska psykiatriska vården. Den förmår inte tillgodose kraven på en väl fungerande vård för psykiskt sjuka och stöd till deras anhöriga. Utskottet ser därför mycket positivt på att regeringen fortsätter den satsning på bl.a. ökad tillgång till psykosocial kompetens, ökad kvalitet och tillgänglighet som påbörjades Arbetet för en god folkhälsa bidrar till att minska utanförskapet. Utskottet välkomnar därför att regeringen förlänger och utvecklar satsningarna på särskilda alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder. Utskottet konstaterar vidare att regeringen, för att därutöver förstärka folkhälsoarbetet inom angelägna områden, tillför anslaget för folkhälsopolitiska åtgärder ytterligare 115 miljoner kronor Alla ska ha rätt till en trygg och värdig äldreomsorg. Äldre som är i behov av omsorg ska därför ges inflytande och självbestämmande. Ökade valmöjligheter ökar vidare lyhördheten i den offentligt finansierade äldreomsorgen. Från och med 2007 har regeringen avsatt riktade medel för att förbättra och stärka äldreomsorgen. Medlen används för att förbättra vården och omsorgen av de äldre samt för att öka antalet platser i särskilda boendeformer. Utskottet ser positivt på detta och att regeringen uppmuntrar en mångfald av olika aktörer som tillhandahåller välfärdstjänster, både i fråga om storlek och inriktning. Under 2008 avsätter regeringen 300 miljoner kronor för detta ändamål. Sammantaget anser utskottet att prioriteringarna är väl avvägda. Utskottet anser därmed att regeringens förslag om en ram för utgiftsområde 9 om kr för budgetåret 2008 bör tillstyrkas och att motionerna Fi276 (v) yrkande 12, Fi277 (s) yrkande 4 och Fi278 (mp) yrkande 5 bör avstyrkas i denna del. Utskottet anser vidare att beräkningarna av utgifterna för budgetåren 2009 och 2010 såvitt gäller utgiftsområde 9 bör tillstyrkas och att motionerna Fi276 (v) yrkande 13, Fi277 (s) yrkande 5 och Fi278 (mp) yrkande 7 bör avstyrkas i denna del. Stockholm den 23 oktober 2007 På socialutskottets vägnar Kenneth Johansson 6

7 UTGIFTSOMRÅDE 9 HÄLSOVÅRD, SJUKVÅRD OCH SOCIAL OMSORG Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (c), Ylva Johansson (s), Magdalena Andersson (m), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Lars U Granberg (s), Tobias Krantz (fp), Marina Pettersson (s), Jan R Andersson (m), Lennart Axelsson (s), Margareta B Kjellin (m), Elina Linna (v), Catharina Bråkenhielm (s), Thomas Nihlén (mp), Finn Bengtsson (m), Lennart Levi (c) och Rosita Runegrund (kd). 7

8 Avvikande meningar 1. Avvikande mening (s) Ylva Johansson (s), Christer Engelhardt (s), Lars U Granberg (s), Marina Pettersson (s), Lennart Axelsson (s) och Catharina Bråkenhielm (s) anför: Vi anser att alla ska ha rätt till en god tandhälsa. Utöver regeringens satsning på skydd mot höga kostnader och en tandvårdscheck för att sänka kostnaderna för den förebyggande tandvården vill vi socialdemokrater särskilt stärka tandvården för unga. Vi vill också förlänga den tid då tandvården är avgiftsfri till 24 års ålder. Dessutom vill vi satsa mer på förebyggande tandvård. För denna tandvårdsreform avsätter vi 500 miljoner kronor för 2008 och 800 miljoner kronor för vardera 2009 och 2010, utöver vad regeringen föreslagit. Vi anser att det finns stora brister när det gäller de psykiskt sjukas och funktionshindrades möjlighet till vård, omsorg, boende, rehabilitering och sysselsättning. Verksamheten inom såväl den slutna som den öppna psykiatrin behöver förstärkas. Vi vill därför avsätta 2,4 miljarder kronor för för en nationell handlingsplan för psykiatrin, dvs miljoner kronor utöver vad regeringen anslagit. Vi vill vidare ge ökat stöd till funktionshindrade och avsätter därför 23 miljoner kronor för 2008 och 2009 och 20 miljoner kronor för 2010, utöver vad regeringen föreslagit. Vi socialdemokrater lanserade under våren 2006 en utvecklingsplan för vården och omsorgen om de äldre. Den innehöll ett flertal initiativ, t.ex. riktade satsningar till kommuner och landsting för att förbättra vården om de svårast sjuka och demenssjukvården, mer resurser till forskning om äldre och teknikutveckling, stöd till anhöriga, kompetensutveckling till personalen och ett investeringsstöd för byggande av särskilda boenden. Totalt omfattar denna utvecklingsplan 2 miljarder kronor Vi motsätter oss regeringens förslag att 150 miljoner kronor av dessa resurser ska användas för att stimulera kommunerna att lägga ut sin äldreomsorg på entreprenad. Det bör vara varje kommuns egen sak att avgöra lämpliga driftformer. Vi vill i stället fullfölja satsningen på kompetensutvecklingen för personalen i äldreomsorgen och föreslår att Kompetensstegen i äldreomsorgen ska få fortsätta de kommande åren. Vi avsätter 150 miljoner kronor per år de kommande tre åren för detta. Vi vill fortsätta satsningen på missbruksvården och avsätter därför 75 miljoner kronor årligen under 2009 och 2010, utöver vad regeringen föreslagit. 8

9 AVVIKANDE MENINGAR Vi föreslår i enlighet med motion Fi277 yrkandena 4 och 5 en i förhållande till regeringens förslag ökning av ramen avseende utgiftsområde 9 med 723 miljoner kronor för budgetåret 2008 samt en ökning av ramen för åren 2009 och 2010 med miljoner kronor respektive miljoner kronor. 2. Avvikande mening (v) Elina Linna (v) anför: För att genomföra en verklig tandvårdsreform avsätter Vänsterpartiet 3 miljarder kronor mer än regeringen redan under 2008 detta för att införa ett verkligt högkostnadsskydd redan vid halvårsskiftet. Vi avsätter också 430 miljoner kronor för att införa fria läkemedel för barn. Dessa bägge reformer är viktigare än regeringens skattesänkningar. Vänsterpartiet tar avstånd från regeringens satsning på s.k. avknoppningsstöd eftersom vi anser att hälso- och sjukvården i större utsträckning ska drivas i offentlig regi. Behoven ska styra vården. Bidraget till hälso- och sjukvården ska därför minskas med 40 miljoner kronor. Regeringens avsättning till pris- och löneomräkning är för lågt räknad, vilket riskerar att drabba viktiga verksamheter. Den låga pris- och löneomräkningen drabbar Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Statens institutionsstyrelse och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Vänsterpartiet avsätter därför ytterligare medel till dessa myndigheter för detta ändamål. När det gäller Socialstyrelsen anser jag att mer resurser också bör avsättas till att öka kunskapen och förbättra statistiken om kön i hälso- och sjukvården. Jag föreslår därför en satsning på 1,5 miljoner kronor. I Vänsterpartiets förslag till budget görs en storsatsning på psykiatrin. En satsning på 500 miljoner kronor utöver regeringens förslag är nödvändig för att genomföra en ordenlig upprustning av vården. Detta är en fortsättning på den satsning som Vänsterpartiet inledde tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet under föregående mandatperiod. Ytterligare en viktig satsning är den på handikappområdet. Jag vill att ytterligare 80 miljoner kronor avsätts till vissa statsbidrag inom handikappområdet (färdtjänst). För att handikapporganisationerna ska kunna fortsätta sitt arbete och helst utöka det ska vidare 30 miljoner kronor utöver regeringens anslag avsättas. Jag anser dessutom att en höjning av anslaget till bilstöd är nödvändig. Anslaget ska höjas med 20 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken fastslår att vi år 2010 ska ha ett samhälle som gör det möjligt för alla att delta i samhällslivet. Vänsterpartiet anser därför att 250 miljoner kronor ska anslås för en tillgänglighetssatsning under Jag delar inte regeringens uppfattning att valfrihet inom äldreomsorgen är detsamma som att kunna välja mellan ett antal vårdföretag. Jag vill därför dra in anslaget på 300 miljoner kronor till ökad mångfald i äldreomsorgen. Verklig valfrihet handlar i stället bl.a. om att inom den biståndsbe- 9

10 AVVIKANDE MENINGAR dömda tiden ha inflytande över de insatser som ges. Jag vill att 100 miljoner kronor anslås för en sådan satsning. För att ge vårdtagarna bästa möjliga service och omvårdnad är en satsning på personalens utbildning också nödvändig, varför jag vill anslå 100 miljoner kronor till en satsning på stöd till kompetenshöjning inom äldreomsorgen. Detta innebär en minskning av anslaget på 100 miljoner kronor. Jag vill förbättra kunskaperna och metoderna när det gäller flickor och pojkar som är utsatta för s.k. hedersrelaterat våld. Jag vill se en tillgänglighetssatsning när det gäller kvinnojourerna och en särskild satsning på resursjourer för kvinnor med psykiska funktionshinder respektive missbruksproblematik. Vänsterpartiet vill vidare se krafttag mot prostitutionen och därför tillskapas ett nationellt resurscentrum mot prostitution. För att ta till vara de satsningar som redan gjorts inom missbruksvården och för att få en långsiktighet vill jag göra en fortsatt satsning på området. Vänsterpartiet vill också starta ett riskbarncentrum för att utveckla kunskapen om utsatta barn; för detta avsätts pengar. De nu nämnda satsningarna innebär en satsning utöver regeringens på 248 miljoner kronor till området Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. Jag föreslår i enlighet med motion Fi276 yrkandena 12 och 13 en i förhållande till regeringens förslag ökning av ramen avseende utgiftsområde 9 med miljoner kronor för budgetåret 2008 samt en ökning av ramen för åren 2009 och 2010 med miljoner kronor respektive miljoner kronor. 3. Avvikande mening (mp) Thomas Nihlén (mp) anför: Miljöpartiet vill införa en nationell tandvårdsreform, frisktandvård till fast pris, där gratis tandvård upp till 25 år ingår. Vårt förslag innebär att alla som ansluter sig till frisktandvård till fast pris får en form av högkostnadsskydd, även de med stora behov. Vårt förslag till tandvårdsreform innebär att villkoren blir lika för alla i hela Sverige. För denna reform avsätts 360 miljoner kronor för både 2009 och 2010 samt 180 miljoner kronor för Jag vill avsätta 3 miljoner kronor årligen på Hälsofrämjande sjukhus. Vidare föreslår jag årliga satsningar till Kilen (Konsumentinstitutet läkemedel och hälsa), Alternativmedicinskt register samt NEPI (Nätverket för läkemedelsepidemiologi) med respektive 9 miljoner kronor, 2 miljoner kronor och 3 miljoner kronor. Jag anser vidare att psykiatrin även för 2009 och 2010 bör få ett anslag på 500 miljoner kronor per år, alltså ett tillskott på 250 miljoner kronor. Jag anser att långsiktighet och förutsägbarhet är helt avgörande när det gäller anslagen för att psykiatrin ska kunna använda dessa resurser till utökad verksamhet och personalförstärkningar. 10

11 AVVIKANDE MENINGAR Jag anser att landstingen och regionerna bör ges ett samordningsansvar för arbetet med de folkhälsopolitiska målen på regional nivå. Detta ansvar bör på sikt lagstadgas. Miljöpartiet avsätter därför 15 miljoner kronor i sitt budgetförslag för att förstärka detta arbete, fördelat utifrån länens storlek. Sammantaget vill jag avsätta medel till en folkhälsosatsning som överstiger regeringens förslag med 60 miljoner kronor årligen under Under vill jag vidare årligen tillföra Statens folkhälsoinstitut 5 miljoner kronor för att institutet ska arbeta med läkemedelsberoende. Jag anser att avsatta medel till utveckling av det sociala arbetet bör förstärkas med 27 miljoner kronor årligen i en satsning på insatser för män som slår. Dessutom bör utvecklingsmedel för hemlösa tillföras ytterligare 5 miljoner kronor för 2008 och Jag föreslår i enlighet med motion Fi278 yrkandena 5 och 7 en i förhållande till regeringens förslag ökning av ramen avseende utgiftsområde 9 med 294 miljoner kronor för budgetåret 2008 samt en ökning av ramen för åren 2009 och 2010 med 724 miljoner kronor respektive 719 miljoner kronor. Tryck: Elanders, Vällingby

Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har den 18 september 2008 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet

Läs mer

Vårtilläggsbudget 2009

Vårtilläggsbudget 2009 Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU6y Vårtilläggsbudget 2009 Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 april 2009 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2009 års proposition

Läs mer

Indelning i utgiftsområden

Indelning i utgiftsområden Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU4y Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens

Läs mer

Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har den 24 september 2009 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet

Läs mer

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 24 september 2009 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande

Läs mer

Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kulturutskottets yttrande 2006/07:KrU1y Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över de

Läs mer

Avskaffande av åldersgräns

Avskaffande av åldersgräns Socialutskottets betänkande 2006/07:SoU15 Avskaffande av åldersgräns Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2006/07:97 Avskaffande av åldersgränsen för privatpraktiserande läkare

Läs mer

Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2011/12:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 29 september 2011 att ge bl.a. socialutskottet

Läs mer

Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre och avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna

Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre och avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna Socialutskottets yttrande 2016/17:SoU2y Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre och avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialutskottet

Läs mer

Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler

Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU12 Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:96 Genomförande av EG-direktivet

Läs mer

Skattelättnader för hushållstjänster

Skattelättnader för hushållstjänster Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU2y Skattelättnader för hushållstjänster Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 26 april 2007 beslutat att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Sjukhusens läkemedelsförsörjning Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU20 Sjukhusens läkemedelsförsörjning Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:142 Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Några följdmotioner

Läs mer

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen

Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU21 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens förslag beträffande anslagen under utgiftsområde 9

Läs mer

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2016/17:KU1y Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att senast

Läs mer

Den nya influensan A(H1N1)

Den nya influensan A(H1N1) Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU16 Den nya influensan A(H1N1) Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:126 Den nya influensan A(H1N1). Ingen motion har väckts med anledning

Läs mer

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M) Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2006

Tilläggsbudget för år 2006 Utbildningsutskottets yttrande 2005/06:UbU3y Tilläggsbudget för år 2006 Till finansutskottet Finansutskottet har den 25 april 2006 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2006 års

Läs mer

Ändring i patientdatalagen (2008:355)

Ändring i patientdatalagen (2008:355) Socialutskottets betänkande 2008/09:SoU11 Ändring i patientdatalagen (2008:355) Sammanfattning Utskottet lägger på eget initiativ fram ett förslag till ändring i 8 kap. 2 patientdatalagen (2008:355) i

Läs mer

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid

Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Socialutskottets yttrande Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 8 december 2016 att ge bl.a. socialutskottet

Läs mer

Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2012/13:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 2 oktober 2012 att ge bl.a. socialutskottet tillfälle

Läs mer

Barn som bevittnat våld

Barn som bevittnat våld Socialutskottets yttrande 2005/06:SoU6y Barn som bevittnat våld Till justitieutskottet Inledning Proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld har hänvisats till justitieutskottet. I anledning av propositionen

Läs mer

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU17 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om avgiftsfrihet för viss screening

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning

Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU20 Det statliga tandvårdsstödet förbättrad information, kontroll och uppföljning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen

Läs mer

2008 års ekonomiska vårproposition

2008 års ekonomiska vårproposition Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU3y 2008 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 13 maj 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande

Läs mer

Rättelser i alkohollagen (2010:1622)

Rättelser i alkohollagen (2010:1622) Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU4 Rättelser i alkohollagen (2010:1622) Sammanfattning I betänkandet behandlas en del av regeringens proposition 2011/12:7 Tandvård för vissa personer med sjukdomar

Läs mer

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Socialutskottets yttrande 2005/06:SoU8y Utvecklingen inom den kommunala sektorn Till finansutskottet Finansutskottet har den 25 april 2006 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra

Läs mer

Barn under 15 år som misstänks för brott

Barn under 15 år som misstänks för brott Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU2y Barn under 15 år som misstänks för brott Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 8 april 2010 att bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över

Läs mer

Vissa psykiatrifrågor m.m.

Vissa psykiatrifrågor m.m. Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU3 Vissa psykiatrifrågor m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. Två motionsyrkanden har väckts

Läs mer

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om hälsoundersökning

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU15 Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt Sammanfattning I detta betänkande föreslår finansutskottet att riksdagen tillkännager

Läs mer

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU6 Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:24 Nytt namn för Myndigheten

Läs mer

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen

Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU9 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:40 Motpart i mål om ny legitimation

Läs mer

Vårändringsbudget för 2014

Vårändringsbudget för 2014 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU5y Vårändringsbudget för 2014 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården

Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU20 Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom hälso- och sjukvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:202

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Socialutskottets betänkande 2010/11:SoU12 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Socialutskottets yttrande 2008/09:SoU3y Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 28 oktober 2008 beslutat att bereda bl.a.

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU15 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:36 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

Läs mer

Granskning av grönbok om mobil hälsa

Granskning av grönbok om mobil hälsa Socialutskottets utlåtande 2013/14:SoU29 Granskning av grönbok om mobil hälsa Sammanfattning I utlåtandet behandlar utskottet Europeiska kommissionens grönbok om mobil hälsa ( m-hälsa ), KOM(2014) 219.

Läs mer

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige

Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Utlåtande 2006:8 RI (Dnr 019-4964/2005) Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Förslag till nya principer

Läs mer

Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv

Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2007/08:NU2y Ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Vårändringsbudget för 2016

Vårändringsbudget för 2016 Utbildningsutskottets yttrande 2015/16:UbU8y Vårändringsbudget för 2016 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:99

Läs mer

Alkoholservering på särskilda boenden

Alkoholservering på särskilda boenden Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU15 Alkoholservering på särskilda boenden Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden. Några följdmotioner

Läs mer

Förstärkta samarbetssamtal

Förstärkta samarbetssamtal Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU4 Förstärkta samarbetssamtal Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:189 Förstärkta samarbetssamtal. Ingen motion har väckts

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU9 Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:88

Läs mer

Bidrag för glasögon till barn och unga

Bidrag för glasögon till barn och unga Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU4 Bidrag för glasögon till barn och unga Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om bidrag för glasögon till vissa barn och unga,

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:47. Extra ändringsbudget för 2015

Regeringens proposition 2015/16:47. Extra ändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Regeringens proposition 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk

Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringsbeslut I:4 2013-05-08 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Utbildningsutskottets yttrande 2007/08:UbU2y Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 april 2008 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge

Läs mer

Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen

Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen Socialutskottets yttrande 2015/16:SoU3y Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 22 oktober 2015 att ge socialutskottet möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Undantag från arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:97)

Undantag från arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:97) Finansutskottets betänkande 2004/05:FiU29 Undantag från arvsskatt och gåvoskatt (prop. 2004/05:97) Sammanfattning Riksdagen beslutade den 16 december 2004 att slopa arvsskatten och gåvoskatten fr.o.m.

Läs mer

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng Promemoria 2015-05-13 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Kansliråd Karin Stillerud Telefon 08 405 34 17 Mobil 072 530 59 04 Telefax 08 10 36 33 E-post karin.stillerud@regeringskansliet.se

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten Finansutskottets yttrande 2013/14:FiU3y Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 7 november att ge finansutskottet

Läs mer

Socialdepartementet Kammarkollegiet Box Stockholm

Socialdepartementet Kammarkollegiet Box Stockholm Regeringsbeslut I:6 2011-11-24 S2006/9394/FS(delvis) S2011/10432/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala bidrag till landstingen för en tillgänglighetssatsning

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM

S2006/9394/HS (delvis) Socialstyrelsen STOCKHOLM Regeringsbeslut I:3 2009-03-12 S2006/9394/HS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att betala ut bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringsbeslut II:3 2012-10-11 S2012/7070/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen

Läs mer

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Sammanfattning Finansutskottet behandlar i detta betänkande utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Utskottet tillstyrker

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU5 Inspektionen för vård och omsorg en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition

Läs mer

Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården

Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Socialutskottets betänkande 2007/08:SoU15 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU20 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2005/06:74 Kvalificerad yrkesutbildning som

Läs mer

Ledarhundar. Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU17. Sammanfattning

Ledarhundar. Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU17. Sammanfattning Socialutskottets betänkande 2004/05:SoU17 Ledarhundar Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2004/05:84 Ledarhundar samt två motioner som väckts med anledning av propositionen.

Läs mer

Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor

Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU21 Ett stärkt föräldrastöd för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens skrivelse 2013/14:87 Ett stärkt föräldrastöd

Läs mer

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU13 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken

Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Finansutskottets betänkande 2008/09:FiU36 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag i proposition 2008/09:116 att riksdagen ska godkänna Sveriges

Läs mer

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för

- utveckla beskrivningen av den gemensamma informationsstrukturen för den sociala barn- och ungdomsvården, som ett underlag för Regeringsbeslut I:7 2014-04-03 S2007/4754/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag om nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar

Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU19 Lex Sarah och socialtjänsten förslag om vissa förändringar Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:131 Lex Sarah och socialtjänsten

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Vårdvalssystem i primärvården

Vårdvalssystem i primärvården Socialutskottets betänkande 2014/15:SoU3 Vårdvalssystem i primärvården Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet en följdmotion (M, C, FP, KD) som väckts med anledning av regeringens skrivelse (skr.

Läs mer

Uppdrag att genomföra en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Uppdrag att genomföra en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Regeringsbeslut II:11 Socialdepartementet 2016-06-22 S2016/00440/FST S2016/04469/FST (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att genomföra en satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn-

Läs mer

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU15 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2012:393 Utkom från trycket den 15 juni 2012 utfärdad den 7 juni 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap. 15, 3 kap. 2,

Läs mer

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012

Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 PM 2012:40 RV (Dnr 001-127/2012) Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 21mars 2012 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen Regeringsbeslut I:2 Socialdepartementet 2009-04-08 S2006/9394/HS (delvis) S2008/1051/HS Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att påskynda utvecklingen av grunddata och kvalitetsindikatorer m.m. samt

Läs mer

Förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag

Förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Bostadsutskottets betänkande 2003/04:BoU12 Förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Sammanfattning Ett enhälligt utskott tillstyrker det förslag till lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Läs mer

Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kulturutskottets yttrande 2009/10:KrU1y Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen

Läs mer

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera

Dnr KS. Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera 19191 LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 2016-08-31 8 (39) Ks 182 Bos 98 Dnr KS Revidering av taxor inom äldreomsorg med mera Bildnings- och sociala utskottet Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen Socialutskottets betänkande 2011/12:SoU11 Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen Sammanfattning Det är utomordentligt viktigt att alla äldre och deras anhöriga kan känna trygghet med att vården och

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0246 Regeringskansliet: Remiss - PM Förslag till avskaffandet av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453)

Läs mer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer

Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU8 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa periodiska

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Vissa pensionsfrågor, m.m.

Vissa pensionsfrågor, m.m. Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SfU14 Vissa pensionsfrågor, m.m. Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2004/05:96 Vissa pensionsfrågor, m.m. Regeringen

Läs mer

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet:

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet: Regeringsbeslut II:15 2014-12-18 S2014/8959/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen Rålambsvägen 3 106 30 Stockholm Uppdrag inom hjälpmedelsområdet Regeringens beslut Med ändring av tidigare lämnade uppdrag

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om kosmetiska produkter Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:135 Kompletterande

Läs mer

Riksdagen i en ny tid

Riksdagen i en ny tid Socialförsäkringsutskottets yttrande 2005/06:SfU3y Riksdagen i en ny tid Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över Riksdagsstyrelsens

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet.

Bidraget får endast användas för det arbete som medlemsorganisationerna bedriver inom ramen för NSPH:s verksamhet. Regeringsbeslut I:3 Socialdepartementet 2010-01-21 S2007/2698/HS (delvis) S2010/644/HS (delvis) Nationell samverkan för psykisk hälsa Förmansvägen 2 117 43 STOCKHOLM Uppdrag att sätta upp mål och villkor

Läs mer