VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN! Här hittar du information för dig som är nyanställd eller praktikant i Omsorgsförvaltningen. Du tar dig fram i bildspelet med hjälp av piltangenterna. Innehållsförteckning finns på nästa bild.

2 Innehåll 1. Organisationsbild (bild 3) 2. Politiskt styrd organisation/omsorgsnämnden (bild 4) 3. Mål och Styrkort (bild 5) 4. Lagstiftningar som styr verksamheten (bild 6) 5. Vad gör vi i Omsorgsförvaltningen? (bild 7-18) - Äldreomsorgen - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning - Myndighetsenheten - Kost- och restaurangenheten - Riksgymnasiet - Hjälpmedelscentrum - Centralt förvaltningskansli 6. MAS och MAR (bild 19-20) 7. Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård/lex Maria och Lex Sarah (bild 21-22) 8. Synpunkter (bild 23) 9. Sekretess (bild 24) 10. Värdighetsgarantin (bild 25) 11. Mottagande av gåvor och förmåner/etiskt förhållningssätt (bild 26) 12. Personalidé, medarbetar- och ledarpolicys (bild 27) 13. Direktinflytande och samverkan (bild 28) 14. Utbildningar (bild 29) 15. Fritt Val (bild 30) 16. Mer information (bild 31)

3 3

4 Omsorgsförvaltningen är en politiskt styrd organisation Omsorgsnämnden är den politiska nämnd i kommunen som ansvarar för stöd till äldre personer, personer med funktionshinder samt personer i behov av hemsjukvård som bor eller vistas i kommunen. 4

5 Mål och styrkort För att få alla att nå och arbeta mot gemensamma mål, arbetar Omsorgsförvaltningen efter Kristianstads kommun styrkort. Varje arbetsplats ska årligen ta fram målen för sin verksamhet inom styrkortets fyra perspektiv: medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi. 5

6 Lagstiftning som styr verksamheten Omsorgsförvaltningens verksamhet styrs av främst tre lagstiftningar: Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) 6

7 Vad gör vi i Omsorgsförvaltningen? Omsorgsförvaltningen erbjuder stödinsatser och hemsjukvård inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. I förvaltningen finns också dagverksamheter, korttidsboende och mötesplatser. Vi arbetar även med att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning utifrån individens behov. På nästkommande bilder ges en presentation av de olika funktionerna som finns i Omsorgsförvaltningen. 7

8 Äldreomsorgen Äldreomsorgen är indelad i tre geografiska områden: Östra, Västra och Centrala området, där de största verksamheterna är vård- och omsorgsboende och hemtjänst. I de tre områdena arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och enhetschefer tillsammans med vård och omsorg kring kunden. I varje område finns en verksamhetschef samt en administrativ stab med ekonom, ekonomiassistent och personalspecialist. Totalt arbetar ungefär 1600 personer inom Östra, Västra och Centrala områdena. Inom Västra området ingår även ansvaret för mötesplatser, där det arrangeras olika former av aktiviteter för kommunens pensionärer. Mötesplatserna finns på 14 olika orter inom kommunen. Inom Centrala området ingår ansvaret för korttidsboende, rehabiliteringsenheten samt Jasminen som är ett boende för personer med psykiskt funktionshinder. Inom Östra området ingår också ansvaret för utbildningsteamet, som exempelvis håller i delegationsutbildning 8 för läkemedel och diabetes.

9 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Inom Stöd- och serviceenheten arbetar ungefär 650 personer, de arbetar i första hand med insatser för psykiskt funktionsnedsatta, men även med andra insatser utifrån LSS och SoL. Personlig assistent, boendeassistent och gruppledare är några av de yrken som finns i enheten. Exempel på insatser inom stöd och service är: Bostad med särskild service enligt LSS: gruppbostad, servicebostad, annan särskild anpassad bostad och träningsboende. Daglig verksamhet: för personer med rätt till daglig verksamhet, de ska vara i yrkesverksam ålder samt inte vara förvärvsarbetande eller studerande. Barn- och ungdomsverksamheten: korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år. Personlig assistans: assistenter hjälper de assistansberättigade under hela eller delar av dagen för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på sina egna villkor. Ledsagar- och avlösarservice Kontaktpersoner 9

10 Myndighetsenheten På enheten finns ett vårdplaneringsteam (SVPL-teamet) där sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar enligt HSL tillsammans med biståndshandläggare. De har till uppgift att göra vårdplaneringar på sjukhuset och korttidsboende På Myndighetsenheten har biståndshandläggarna ansvar för att utreda och fatta beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) och bostadsanpassning (Lagen om Bostadsanpassning). Det finns även en boendeprioriterare som ansvarar för anvisning av boende och korttider enligt SoL. Totalt arbetar det 29 medarbetare på Myndighetsenheten och personalstyrkan består av biståndshandläggare och myndighetschef. 10

11 Kost- och restaurangenheten Kost- och restaurangenheten arbetar med att laga bra och näringsriktig mat till vård- och omsorgsboenden, stöd- och serviceenheten, skolor, förskolor och till de som har matdistribution till hemmet inom Kristianstads kommun. Totalt finns det tio produktionskök inom Omsorgsförvaltningen, där personalen tillsammans lagar ca 1100 dagsportioner. Totalt arbetar det mellan medarbetare inom Kost- och restaurangenheten och personalstyrkan består av ekonomibiträden, förste kock/kokerska, kock/kokerska dietist och kostchef. 11

12 Riksgymnasiet Riksgymnasiet finns till för ungdomar med fysiska rörelsehinder så att de ska kunna gå på gymnasiet. I Sverige finns det fyra Riksgymnasier och de finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Många av eleverna som går på gymnasiet bor även på ett av de fyra elevhemmen som Omsorgsförvaltningen ansvarar för. Där får de hjälp dygnet runt av personal med dagliga bestyr såsom personlig omvårdnad, städ, tvätt, matlagning och fritidsaktiviteter. Totalt arbetar det mellan personer på Riksgymnasiet, där personalstyrkan består av boendeassistenter, föreståndare och elevhemschef. 12

13 Hjälpmedelscentrum, Östra Skåne Hjälpmedelscentrums uppgift är att samordna hjälpmedelsförsörjningen för tio kommuner i den östra delen av Skåne. För de tio kommunerna finns en gemensam nämnd, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, som Kristianstads kommun är värd-kommun för. Hjälpmedelscentrums uppdrag är att på ett kostnadseffektivt sätt trygga de tio kommunernas hjälpmedelsförsörjning. Detta gör man genom att man tillhandahåller funktioner för inköp, lagerhållning, teknisk service, rådgivning, utprovning, recirkulation, distribution, utbildning, information och it-stöd. Totalt arbetar det ungefär 24 personer på Hjälpmedelscentrum och personalstyrkan består bl a av hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker och reparatör. 13

14 Centralt förvaltningskansli På Kvarnen finns ett centralt förvaltningskansli, som arbetar med att stötta de övriga verksamheterna inom förvaltningen. Här följer en kort presentation om vilka det är och vad de gör. 14

15 Personalenheten Personalenheten arbetar med strategiskt och operativt personalarbete inom bl a områdena rekrytering, lön, arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och fortbildning. Totalt arbetar det 16 medarbetare på enheten och de som arbetar där är personalassistenter, personalspecialister och personalchef. Rekryterings- och bemanningsenheten Till Personalenheten tillhör även Rekryterings- och bemanningsenheten (RoB). De har i uppdrag att bemanna vakanser inom äldreomsorgen, antingen via resurspoolen eller intermittentanställda. Totalt arbetar det cirka 30 medarbetare på RoB och personalstyrkan består av bemanningssamordnare, omvårdnadspersonal i resurspoolen samt en enhetschef. 15

16 Ekonomienheten Ekonomienheten svarar inom omsorgsnämndens verksamhetsområde för: samordning och utveckling av processer kring i huvudsak resursfördelning/budget, redovisning, upphandling och intern kontroll stöd till nämnd och verksamhetsföreträdare i ekonomistyrningsfrågor administration av avgiftsdebitering av olika insatser inom ramen för SOL, HSL och LSS lagstiftning samordning och utveckling av olika ekonomirutiner i samarbete med verksamheten. Enhetens funktion har en viktig del i det balanserade styrkortet där strävan är att uppnå balans mellan kvalitet och resurstilldelning. Enheten har nio medarbetare som består av avgiftsassistenter, ekonomer, ekonomiassistent och ekonomichef. 16

17 Informations- och IT-enheten Enheten har följande områden som huvuduppgifter support av omsorgsförvaltningen IT-system såsom bl a Procapita, Mobipen, Laps Care och SITS kort utveckling av det digitala stödet på användarnivå utbildning och behörighetsadministration förse Omsorgsförvaltningen webb med information bilsamordning i omsorgsförvaltningen personuppgiftsombud Enheten har 8 medarbetare som består av webbinformatör, planeringssekreterare, systemansvarig, IT-samordnare och informations- och IT-chef 17

18 Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten arbetar med övergripande planering och utveckling i Omsorgsförvaltningen samt kvalitetsarbete i form av kontroll och uppföljning, både av vår egen verksamhet men även externa utförare. I enhetens uppdrag finns att samordna enkäter såsom kvalitetsbarometer, öppna jämförelser och äldreguiden. Enheten genomför utrednings- och utvärderingsuppdrag inom förvaltningen, nämndsadministration, arbete med att svara på motioner och ansvaret för förvaltningens synpunkts- och kundvalssystem. Enheten ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i förvaltningen. Här hanteras också säkerhetsfrågor såsom larm och trygghetslarm samt övergripande lokalansvar både för nyproduktion och befintligt bestånd. Totalt arbetar det 9 medarbetare på enheten och de som arbetar där består av planeringssekreterare, verksamhetscontroller, nämndsekreterare, MAS, MAR, assistent och utvecklingschef. 18

19 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Namn: Mari Eriksson Utbildning: Leg. Sjuksköterska Befattning: MAS Vad gör en MAS? MAS ansvarar för att patienterna får en god och säker vård och behandling inom omsorgsförvaltningens ansvarsområde. MAS skall se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten och att personalen har den kompetens som verksamheten kräver. MAS utarbetar riktlinjer/rutiner för hur kvalitén och säkerheten inom verksamheten ska upprätthållas. Ansvaret avser den vård och behandling som patienten ges samt de krav som ställs på bl.a. läkemedelshantering, dokumentation och anmälan av skador. MAS är ansvarig för att göra anmälan enligt Lex Maria då en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 19

20 Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Namn: Anneli Flink Utbildning: Leg. Arbetsterapeut Befattning: MAR Vad gör en MAR? MAR ansvarar för att en god och säker vård bedrivs utifrån hälso- och sjukvårdslagen med inriktning på rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Vidare arbetar MAR med att utföra verksamhetsuppföljningar samt ta fram nya rutiner och riktlinjer utifrån ny forskning och förändringar i lagen. Dessa nya riktlinjer och rutiner presenteras tillsammans med nyheter om vad som är på gång inom rehabiliterings-, habiliterings och hjälpmedelsområdena på MAR-träffar. På MAR-träffarna medverkar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och deras enhetschefer. 20

21 Avvikelserapportering inom Hälso- och sjukvård Enligt Hälso- och sjukvårds lagen (HSL) är man som hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att se till att kunderna får en god och säker hälsooch sjukvård. Det innebär att du som hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att avvikelserapportera till din chef, exempelvis glömt överlämna läkemedel eller inte utfört ordinerad träning. Avvikelserapporteringen är en viktig del i förbättrings- och säkerhetsarbetet inom omsorgsförvaltningen. Det är MAS eller MAR som ansvarar för eventuell anmälan till Socialstyrelsen så kallad Lex Maria. En mer fördjupad information gällande Lex Maria får du av din arbetsledare. 21

22 Lex Sarah Enligt SoL är du som arbetar med omsorg av äldre skyldig att se till att alla äldre får god omvårdnad och att de lever under trygga förhållanden. Skulle det komma till din kännedom att någon äldre utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden, till exempel övergrepp eller vanvård, är du skyldig att rapportera detta. Samma skyldighet gäller för dig som arbetar med omsorg av personer med funktionsnedsättning eller som fullgör uppgifter enligt LSS. Denna regel kallas Lex Sarah. Skyldigheten att rapportera gäller oavsett om du är anställd, uppdragstagare, praktikant under utbildning eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Även frivilliga som deltar i ett organiserat samarbete med en kommun eller en enskild verksamhet omfattas av skyldigheten. En mer fördjupad information gällande Lex Sarah får du av din arbetsledare. 22

23 Synpunkter För att vi i omsorgsförvaltningen ska få veta hur vi kan förbättra vår verksamhet finns det ett system där kunder, anhöriga osv kan lämna synpunkter. Synpunkter ger oss ett underlag på hur vi ska arbeta med att få en ökad kvaliteten i de tjänster som vi utför. Vi får beröm, klagomål och förbättringsförslag. Det ger oss också en möjlighet att i dialog med våra kunder föra en diskussion kring hur verksamheten kan utvecklas. Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller medborgarkontoret. Det går även att lämna synpunkter på eller genom att kostnadsfritt skicka in broschyren Synpunkten. Den som lämnat en synpunkt ska kontaktas inom 10 arbetsdagar. Alla synpunkter ska utredas inom 6 veckor. 23

24 Sekretess Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård gäller sekretess, vilket innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftligen eller på annat sätt föra vidare uppgifter om enskilda vård- och omsorgstagare till obehöriga som kan vara privatperson, företag, myndighet; exempelvis kommunala förvaltningar. Alla som skall arbeta, praktisera eller på annat sätt vara verksam i socialtjänsten inom omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun ska skriva under en sekretessförbindelse. En mer fördjupad information gällande sekretess får du av din arbetsledare. 24

25 Värdighetsgarantin Inom äldreomsorgen gäller en lokal värdighetsgaranti. I den beskrivs särskilda kvalitetskriterier inom fem områden. Den lokala värdighetsgarantin bygger på en nationell värdegrund (inskriven i Socialtjänstlagen) som definieras med två begrepp: Den äldre ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 25

26 Mottagande av gåvor och förmåner Etiskt förhållningssätt De flesta medarbetare i Omsorgsförvaltningen möter i sitt dagliga arbete kunder/brukare. Situationer kan uppstå då man som personal erbjuds gåva eller förmån som kan betraktas som muta. I kommunen finns en policy som kan vara en vägledning då du som medarbetare hamnar i situationer där du behöver fatta beslut om vad som är tillåtet eller inte. Läs mer i kommunens policy och regler för mottagande av gåvor och förmåner För att få en gemensam tolkning och ge vägledning i hur olika etiska frågor ska hanteras finns för Stöd- och serviceenhetens verksamhet en etikbok. Läs mer i etikboken 26

27 Personalidé, medarbetar- och ledarpolicys Kristianstads kommuns vision har sin grund i medborgarnas behov. Denna vision kan nås med hjälp av tydliga mål, uppdrag och arbete av hög kvalitet. Vi förväntar oss att du som medarbetare har en ständig vilja att utvecklas och att bidra till andras utveckling. Du ska ha en öppenhet för olikheter och kunna värdesätta dessa. Läs mer om kommunens personalidé Som anställd inom Kristianstads kommun har du ett eget ansvar att verka för ett gott medarbetarskap finns på din arbetsplats. Läs mer om kommunens medarbetarpolicy Ledare inom Kristianstads kommun har ett ansvar att verka för att alla medarbetare känner ett personligt medarbetarskap genom att lyssna, leda och lära. Läs mer om kommunens ledarpolicy 27

28 Direktinflytande och samverkan I omsorgsförvaltningen finns ett samverkansavtal som reglerar formerna för samverkan och medbestämmande. Grundtanken är att du som medarbetare ska ha möjlighet att påverka din arbetssituation. Direktinflytande och samverkan kan ske på tre olika nivåer: Direktinflytande på medarbetar-/arbetsplatsnivå Lokal samverkan på enhets-/områdesnivå Förvaltningsövergripande samverkan på förvaltningsnivå Arbetsgivaren och du som medarbetare ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret och skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. 28

29 Utbildningar verktygslådan för omvårdnadspersonal För att säkra och höja omvårdnadspersonalens kompetensnivå i sin yrkesroll finns för omvårdnadspersonal en verktygslåda som består av ett antal fortbildnings/utbildningskurser. Dokumentationsutbildning Utbildning i läkemedel och diabetes Hälsosam förflyttning Rehabombudsutbildning Taktil massage Mer information och anmälan till dessa och andra kurser i Omsorgsförvaltningen görs i OFCourse. Övriga utbildningar som anordnas för Kristianstads kommuns medarbetare hittar ni i utbildningskatalogen. 29

30 Fritt val Den 1/ trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) ikraft. Genom att införa LOV väljer kommunen att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Omsorgsförvaltningen i Kristianstad har infört fritt val i hemtjänsten, vilket innebär att kunder ges möjlighet att välja utförare för insatser i form av service och personlig omvårdnad. I personlig omvårdnad ingår även delegerad hemsjukvård. Syftet med fritt val är att öka kundens självbestämmande, genom att den enskilde (efter beviljat bistånd) får välja vem som ska utföra tjänsterna. För att bli ett godkänt företag måste de ansöka till kommunen om att delta i LOV, därefter blir de granskade för att se om de uppfyller de krav som är satta av kommunen. En viktig del i LOV är att kunden ges möjlighet att byta utförare om hon/han inte är nöjd med hur insatserna genomförs. LOV bygger inte på priskonkurrens eftersom timpriset är det samma oavsett utförare. Utförare konkurrerar i stället om kvaliteten på de insatser som utförs. 30

31 Mer information hittar du här: Omsorgsförvaltningens handböcker Kristianstads kommuns PA-handbok Facklig information Kristianstads kommuns hemsida 31

32 VÄLKOMMEN TILL OSS! 31

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN

VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 VERKSAMHETSBESKRIVNING ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-03-01 RONNEBY KOMMUN Verksamhetsbeskrivningens syfte Dokumentet ska klargöra varför vi finns till och för vilka samt vilka resurser som finns i

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 2013-09-18 1 DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNING Gäller från 2003-01-15 (Reviderad 2013-09-18) Oavsett delegation, skall ärenden av principiell natur eller av större vikt

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102

Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER. VON 2014/28Fastställd 2014-12-17 102 Delegeringsordning FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER VON 204/28Fastställd 204-2-7 02 2(9) Förkortningar m m som används i förteckningen Delegat Ordf AU OC Verks ch EC DSK Utr sekr MAS Besl Biståndsh

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer