VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN! Här hittar du information för dig som är nyanställd eller praktikant i Omsorgsförvaltningen. Du tar dig fram i bildspelet med hjälp av piltangenterna. Innehållsförteckning finns på nästa bild.

2 Innehåll 1. Organisationsbild (bild 3) 2. Politiskt styrd organisation/omsorgsnämnden (bild 4) 3. Mål och Styrkort (bild 5) 4. Lagstiftningar som styr verksamheten (bild 6) 5. Vad gör vi i Omsorgsförvaltningen? (bild 7-18) - Äldreomsorgen - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning - Myndighetsenheten - Kost- och restaurangenheten - Riksgymnasiet - Hjälpmedelscentrum - Centralt förvaltningskansli 6. MAS och MAR (bild 19-20) 7. Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård/lex Maria och Lex Sarah (bild 21-22) 8. Synpunkter (bild 23) 9. Sekretess (bild 24) 10. Värdighetsgarantin (bild 25) 11. Mottagande av gåvor och förmåner/etiskt förhållningssätt (bild 26) 12. Personalidé, medarbetar- och ledarpolicys (bild 27) 13. Direktinflytande och samverkan (bild 28) 14. Utbildningar (bild 29) 15. Fritt Val (bild 30) 16. Mer information (bild 31)

3 3

4 Omsorgsförvaltningen är en politiskt styrd organisation Omsorgsnämnden är den politiska nämnd i kommunen som ansvarar för stöd till äldre personer, personer med funktionshinder samt personer i behov av hemsjukvård som bor eller vistas i kommunen. 4

5 Mål och styrkort För att få alla att nå och arbeta mot gemensamma mål, arbetar Omsorgsförvaltningen efter Kristianstads kommun styrkort. Varje arbetsplats ska årligen ta fram målen för sin verksamhet inom styrkortets fyra perspektiv: medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi. 5

6 Lagstiftning som styr verksamheten Omsorgsförvaltningens verksamhet styrs av främst tre lagstiftningar: Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) 6

7 Vad gör vi i Omsorgsförvaltningen? Omsorgsförvaltningen erbjuder stödinsatser och hemsjukvård inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. I förvaltningen finns också dagverksamheter, korttidsboende och mötesplatser. Vi arbetar även med att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning utifrån individens behov. På nästkommande bilder ges en presentation av de olika funktionerna som finns i Omsorgsförvaltningen. 7

8 Äldreomsorgen Äldreomsorgen är indelad i tre geografiska områden: Östra, Västra och Centrala området, där de största verksamheterna är vård- och omsorgsboende och hemtjänst. I de tre områdena arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och enhetschefer tillsammans med vård och omsorg kring kunden. I varje område finns en verksamhetschef samt en administrativ stab med ekonom, ekonomiassistent och personalspecialist. Totalt arbetar ungefär 1600 personer inom Östra, Västra och Centrala områdena. Inom Västra området ingår även ansvaret för mötesplatser, där det arrangeras olika former av aktiviteter för kommunens pensionärer. Mötesplatserna finns på 14 olika orter inom kommunen. Inom Centrala området ingår ansvaret för korttidsboende, rehabiliteringsenheten samt Jasminen som är ett boende för personer med psykiskt funktionshinder. Inom Östra området ingår också ansvaret för utbildningsteamet, som exempelvis håller i delegationsutbildning 8 för läkemedel och diabetes.

9 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Inom Stöd- och serviceenheten arbetar ungefär 650 personer, de arbetar i första hand med insatser för psykiskt funktionsnedsatta, men även med andra insatser utifrån LSS och SoL. Personlig assistent, boendeassistent och gruppledare är några av de yrken som finns i enheten. Exempel på insatser inom stöd och service är: Bostad med särskild service enligt LSS: gruppbostad, servicebostad, annan särskild anpassad bostad och träningsboende. Daglig verksamhet: för personer med rätt till daglig verksamhet, de ska vara i yrkesverksam ålder samt inte vara förvärvsarbetande eller studerande. Barn- och ungdomsverksamheten: korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år. Personlig assistans: assistenter hjälper de assistansberättigade under hela eller delar av dagen för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på sina egna villkor. Ledsagar- och avlösarservice Kontaktpersoner 9

10 Myndighetsenheten På enheten finns ett vårdplaneringsteam (SVPL-teamet) där sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar enligt HSL tillsammans med biståndshandläggare. De har till uppgift att göra vårdplaneringar på sjukhuset och korttidsboende På Myndighetsenheten har biståndshandläggarna ansvar för att utreda och fatta beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) och bostadsanpassning (Lagen om Bostadsanpassning). Det finns även en boendeprioriterare som ansvarar för anvisning av boende och korttider enligt SoL. Totalt arbetar det 29 medarbetare på Myndighetsenheten och personalstyrkan består av biståndshandläggare och myndighetschef. 10

11 Kost- och restaurangenheten Kost- och restaurangenheten arbetar med att laga bra och näringsriktig mat till vård- och omsorgsboenden, stöd- och serviceenheten, skolor, förskolor och till de som har matdistribution till hemmet inom Kristianstads kommun. Totalt finns det tio produktionskök inom Omsorgsförvaltningen, där personalen tillsammans lagar ca 1100 dagsportioner. Totalt arbetar det mellan medarbetare inom Kost- och restaurangenheten och personalstyrkan består av ekonomibiträden, förste kock/kokerska, kock/kokerska dietist och kostchef. 11

12 Riksgymnasiet Riksgymnasiet finns till för ungdomar med fysiska rörelsehinder så att de ska kunna gå på gymnasiet. I Sverige finns det fyra Riksgymnasier och de finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Många av eleverna som går på gymnasiet bor även på ett av de fyra elevhemmen som Omsorgsförvaltningen ansvarar för. Där får de hjälp dygnet runt av personal med dagliga bestyr såsom personlig omvårdnad, städ, tvätt, matlagning och fritidsaktiviteter. Totalt arbetar det mellan personer på Riksgymnasiet, där personalstyrkan består av boendeassistenter, föreståndare och elevhemschef. 12

13 Hjälpmedelscentrum, Östra Skåne Hjälpmedelscentrums uppgift är att samordna hjälpmedelsförsörjningen för tio kommuner i den östra delen av Skåne. För de tio kommunerna finns en gemensam nämnd, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, som Kristianstads kommun är värd-kommun för. Hjälpmedelscentrums uppdrag är att på ett kostnadseffektivt sätt trygga de tio kommunernas hjälpmedelsförsörjning. Detta gör man genom att man tillhandahåller funktioner för inköp, lagerhållning, teknisk service, rådgivning, utprovning, recirkulation, distribution, utbildning, information och it-stöd. Totalt arbetar det ungefär 24 personer på Hjälpmedelscentrum och personalstyrkan består bl a av hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker och reparatör. 13

14 Centralt förvaltningskansli På Kvarnen finns ett centralt förvaltningskansli, som arbetar med att stötta de övriga verksamheterna inom förvaltningen. Här följer en kort presentation om vilka det är och vad de gör. 14

15 Personalenheten Personalenheten arbetar med strategiskt och operativt personalarbete inom bl a områdena rekrytering, lön, arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och fortbildning. Totalt arbetar det 16 medarbetare på enheten och de som arbetar där är personalassistenter, personalspecialister och personalchef. Rekryterings- och bemanningsenheten Till Personalenheten tillhör även Rekryterings- och bemanningsenheten (RoB). De har i uppdrag att bemanna vakanser inom äldreomsorgen, antingen via resurspoolen eller intermittentanställda. Totalt arbetar det cirka 30 medarbetare på RoB och personalstyrkan består av bemanningssamordnare, omvårdnadspersonal i resurspoolen samt en enhetschef. 15

16 Ekonomienheten Ekonomienheten svarar inom omsorgsnämndens verksamhetsområde för: samordning och utveckling av processer kring i huvudsak resursfördelning/budget, redovisning, upphandling och intern kontroll stöd till nämnd och verksamhetsföreträdare i ekonomistyrningsfrågor administration av avgiftsdebitering av olika insatser inom ramen för SOL, HSL och LSS lagstiftning samordning och utveckling av olika ekonomirutiner i samarbete med verksamheten. Enhetens funktion har en viktig del i det balanserade styrkortet där strävan är att uppnå balans mellan kvalitet och resurstilldelning. Enheten har nio medarbetare som består av avgiftsassistenter, ekonomer, ekonomiassistent och ekonomichef. 16

17 Informations- och IT-enheten Enheten har följande områden som huvuduppgifter support av omsorgsförvaltningen IT-system såsom bl a Procapita, Mobipen, Laps Care och SITS kort utveckling av det digitala stödet på användarnivå utbildning och behörighetsadministration förse Omsorgsförvaltningen webb med information bilsamordning i omsorgsförvaltningen personuppgiftsombud Enheten har 8 medarbetare som består av webbinformatör, planeringssekreterare, systemansvarig, IT-samordnare och informations- och IT-chef 17

18 Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten arbetar med övergripande planering och utveckling i Omsorgsförvaltningen samt kvalitetsarbete i form av kontroll och uppföljning, både av vår egen verksamhet men även externa utförare. I enhetens uppdrag finns att samordna enkäter såsom kvalitetsbarometer, öppna jämförelser och äldreguiden. Enheten genomför utrednings- och utvärderingsuppdrag inom förvaltningen, nämndsadministration, arbete med att svara på motioner och ansvaret för förvaltningens synpunkts- och kundvalssystem. Enheten ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i förvaltningen. Här hanteras också säkerhetsfrågor såsom larm och trygghetslarm samt övergripande lokalansvar både för nyproduktion och befintligt bestånd. Totalt arbetar det 9 medarbetare på enheten och de som arbetar där består av planeringssekreterare, verksamhetscontroller, nämndsekreterare, MAS, MAR, assistent och utvecklingschef. 18

19 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Namn: Mari Eriksson Utbildning: Leg. Sjuksköterska Befattning: MAS Vad gör en MAS? MAS ansvarar för att patienterna får en god och säker vård och behandling inom omsorgsförvaltningens ansvarsområde. MAS skall se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten och att personalen har den kompetens som verksamheten kräver. MAS utarbetar riktlinjer/rutiner för hur kvalitén och säkerheten inom verksamheten ska upprätthållas. Ansvaret avser den vård och behandling som patienten ges samt de krav som ställs på bl.a. läkemedelshantering, dokumentation och anmälan av skador. MAS är ansvarig för att göra anmälan enligt Lex Maria då en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 19

20 Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Namn: Anneli Flink Utbildning: Leg. Arbetsterapeut Befattning: MAR Vad gör en MAR? MAR ansvarar för att en god och säker vård bedrivs utifrån hälso- och sjukvårdslagen med inriktning på rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Vidare arbetar MAR med att utföra verksamhetsuppföljningar samt ta fram nya rutiner och riktlinjer utifrån ny forskning och förändringar i lagen. Dessa nya riktlinjer och rutiner presenteras tillsammans med nyheter om vad som är på gång inom rehabiliterings-, habiliterings och hjälpmedelsområdena på MAR-träffar. På MAR-träffarna medverkar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och deras enhetschefer. 20

21 Avvikelserapportering inom Hälso- och sjukvård Enligt Hälso- och sjukvårds lagen (HSL) är man som hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att se till att kunderna får en god och säker hälsooch sjukvård. Det innebär att du som hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att avvikelserapportera till din chef, exempelvis glömt överlämna läkemedel eller inte utfört ordinerad träning. Avvikelserapporteringen är en viktig del i förbättrings- och säkerhetsarbetet inom omsorgsförvaltningen. Det är MAS eller MAR som ansvarar för eventuell anmälan till Socialstyrelsen så kallad Lex Maria. En mer fördjupad information gällande Lex Maria får du av din arbetsledare. 21

22 Lex Sarah Enligt SoL är du som arbetar med omsorg av äldre skyldig att se till att alla äldre får god omvårdnad och att de lever under trygga förhållanden. Skulle det komma till din kännedom att någon äldre utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden, till exempel övergrepp eller vanvård, är du skyldig att rapportera detta. Samma skyldighet gäller för dig som arbetar med omsorg av personer med funktionsnedsättning eller som fullgör uppgifter enligt LSS. Denna regel kallas Lex Sarah. Skyldigheten att rapportera gäller oavsett om du är anställd, uppdragstagare, praktikant under utbildning eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Även frivilliga som deltar i ett organiserat samarbete med en kommun eller en enskild verksamhet omfattas av skyldigheten. En mer fördjupad information gällande Lex Sarah får du av din arbetsledare. 22

23 Synpunkter För att vi i omsorgsförvaltningen ska få veta hur vi kan förbättra vår verksamhet finns det ett system där kunder, anhöriga osv kan lämna synpunkter. Synpunkter ger oss ett underlag på hur vi ska arbeta med att få en ökad kvaliteten i de tjänster som vi utför. Vi får beröm, klagomål och förbättringsförslag. Det ger oss också en möjlighet att i dialog med våra kunder föra en diskussion kring hur verksamheten kan utvecklas. Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller medborgarkontoret. Det går även att lämna synpunkter på eller genom att kostnadsfritt skicka in broschyren Synpunkten. Den som lämnat en synpunkt ska kontaktas inom 10 arbetsdagar. Alla synpunkter ska utredas inom 6 veckor. 23

24 Sekretess Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård gäller sekretess, vilket innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftligen eller på annat sätt föra vidare uppgifter om enskilda vård- och omsorgstagare till obehöriga som kan vara privatperson, företag, myndighet; exempelvis kommunala förvaltningar. Alla som skall arbeta, praktisera eller på annat sätt vara verksam i socialtjänsten inom omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun ska skriva under en sekretessförbindelse. En mer fördjupad information gällande sekretess får du av din arbetsledare. 24

25 Värdighetsgarantin Inom äldreomsorgen gäller en lokal värdighetsgaranti. I den beskrivs särskilda kvalitetskriterier inom fem områden. Den lokala värdighetsgarantin bygger på en nationell värdegrund (inskriven i Socialtjänstlagen) som definieras med två begrepp: Den äldre ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 25

26 Mottagande av gåvor och förmåner Etiskt förhållningssätt De flesta medarbetare i Omsorgsförvaltningen möter i sitt dagliga arbete kunder/brukare. Situationer kan uppstå då man som personal erbjuds gåva eller förmån som kan betraktas som muta. I kommunen finns en policy som kan vara en vägledning då du som medarbetare hamnar i situationer där du behöver fatta beslut om vad som är tillåtet eller inte. Läs mer i kommunens policy och regler för mottagande av gåvor och förmåner För att få en gemensam tolkning och ge vägledning i hur olika etiska frågor ska hanteras finns för Stöd- och serviceenhetens verksamhet en etikbok. Läs mer i etikboken 26

27 Personalidé, medarbetar- och ledarpolicys Kristianstads kommuns vision har sin grund i medborgarnas behov. Denna vision kan nås med hjälp av tydliga mål, uppdrag och arbete av hög kvalitet. Vi förväntar oss att du som medarbetare har en ständig vilja att utvecklas och att bidra till andras utveckling. Du ska ha en öppenhet för olikheter och kunna värdesätta dessa. Läs mer om kommunens personalidé Som anställd inom Kristianstads kommun har du ett eget ansvar att verka för ett gott medarbetarskap finns på din arbetsplats. Läs mer om kommunens medarbetarpolicy Ledare inom Kristianstads kommun har ett ansvar att verka för att alla medarbetare känner ett personligt medarbetarskap genom att lyssna, leda och lära. Läs mer om kommunens ledarpolicy 27

28 Direktinflytande och samverkan I omsorgsförvaltningen finns ett samverkansavtal som reglerar formerna för samverkan och medbestämmande. Grundtanken är att du som medarbetare ska ha möjlighet att påverka din arbetssituation. Direktinflytande och samverkan kan ske på tre olika nivåer: Direktinflytande på medarbetar-/arbetsplatsnivå Lokal samverkan på enhets-/områdesnivå Förvaltningsövergripande samverkan på förvaltningsnivå Arbetsgivaren och du som medarbetare ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret och skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. 28

29 Utbildningar verktygslådan för omvårdnadspersonal För att säkra och höja omvårdnadspersonalens kompetensnivå i sin yrkesroll finns för omvårdnadspersonal en verktygslåda som består av ett antal fortbildnings/utbildningskurser. Dokumentationsutbildning Utbildning i läkemedel och diabetes Hälsosam förflyttning Rehabombudsutbildning Taktil massage Mer information och anmälan till dessa och andra kurser i Omsorgsförvaltningen görs i OFCourse. Övriga utbildningar som anordnas för Kristianstads kommuns medarbetare hittar ni i utbildningskatalogen. 29

30 Fritt val Den 1/ trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) ikraft. Genom att införa LOV väljer kommunen att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Omsorgsförvaltningen i Kristianstad har infört fritt val i hemtjänsten, vilket innebär att kunder ges möjlighet att välja utförare för insatser i form av service och personlig omvårdnad. I personlig omvårdnad ingår även delegerad hemsjukvård. Syftet med fritt val är att öka kundens självbestämmande, genom att den enskilde (efter beviljat bistånd) får välja vem som ska utföra tjänsterna. För att bli ett godkänt företag måste de ansöka till kommunen om att delta i LOV, därefter blir de granskade för att se om de uppfyller de krav som är satta av kommunen. En viktig del i LOV är att kunden ges möjlighet att byta utförare om hon/han inte är nöjd med hur insatserna genomförs. LOV bygger inte på priskonkurrens eftersom timpriset är det samma oavsett utförare. Utförare konkurrerar i stället om kvaliteten på de insatser som utförs. 30

31 Mer information hittar du här: Omsorgsförvaltningens handböcker Kristianstads kommuns PA-handbok Facklig information Kristianstads kommuns hemsida 31

32 VÄLKOMMEN TILL OSS! 31

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp.

Hemtjänst i Kristianstads kommun. Ditt behov av hjälp avgör. I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Information vård och omsorg

Information vård och omsorg Information vård och omsorg Uppdrag ge äldre och andra i behov av stöd, vård och omsorg, en god omvårdnad och hälso- och sjukvård. förebyggande verksamhet och stöd till anhöriga. varje människa ska få

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Hemtjänst. i Kristianstads kommun

Hemtjänst. i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan du läsa om hur det går till att ansöka om stöd och hjälp. Hemtjänst ska ge det stöd som just du behöver för att

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning 2016-01-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Kvalitet- och beställarenheten Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsinriktning Innehållsförteckning Ledningssystem

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa

Korttidsboende. Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa Korttidsboende Information från Alvesta kommun, Omsorg & hälsa 1 Korttidsboende Syftet med korttidsboende är att ge Dig en ökad trygghet vid oförutsedda händelser. Målet är att Du ska kunna återgå till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan

Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämnden Reviderad 17 december 2013 Vård- och omsorgsnämndens kvalitetsuppföljningsplan Vård- och omsorgsnämndens ansvar Vård och omsorgsnämnden tillhandahåller tjänster bl.a. i form av

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen

Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen Mjölby kommun December 2009 Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 3 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun!

INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO. Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! INFORMATION NYA MEDARBETARE ÄHO Välkommen som medarbetare inom äldre- och handikappomsorgen i Orsa kommun! Organisationen Socialförvaltningen ansvarar över att alla som bor eller tillfälligt vistas i kommunen

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer