VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN!"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN! Här hittar du information för dig som är nyanställd eller praktikant i Omsorgsförvaltningen. Du tar dig fram i bildspelet med hjälp av piltangenterna. Innehållsförteckning finns på nästa bild.

2 Innehåll 1. Organisationsbild (bild 3) 2. Politiskt styrd organisation/omsorgsnämnden (bild 4) 3. Mål och Styrkort (bild 5) 4. Lagstiftningar som styr verksamheten (bild 6) 5. Vad gör vi i Omsorgsförvaltningen? (bild 7-18) - Äldreomsorgen - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning - Myndighetsenheten - Kost- och restaurangenheten - Riksgymnasiet - Hjälpmedelscentrum - Centralt förvaltningskansli 6. MAS och MAR (bild 19-20) 7. Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård/lex Maria och Lex Sarah (bild 21-22) 8. Synpunkter (bild 23) 9. Sekretess (bild 24) 10. Värdighetsgarantin (bild 25) 11. Mottagande av gåvor och förmåner/etiskt förhållningssätt (bild 26) 12. Personalidé, medarbetar- och ledarpolicys (bild 27) 13. Direktinflytande och samverkan (bild 28) 14. Utbildningar (bild 29) 15. Fritt Val (bild 30) 16. Mer information (bild 31)

3 3

4 Omsorgsförvaltningen är en politiskt styrd organisation Omsorgsnämnden är den politiska nämnd i kommunen som ansvarar för stöd till äldre personer, personer med funktionshinder samt personer i behov av hemsjukvård som bor eller vistas i kommunen. 4

5 Mål och styrkort För att få alla att nå och arbeta mot gemensamma mål, arbetar Omsorgsförvaltningen efter Kristianstads kommun styrkort. Varje arbetsplats ska årligen ta fram målen för sin verksamhet inom styrkortets fyra perspektiv: medborgare, utveckling, medarbetare och ekonomi. 5

6 Lagstiftning som styr verksamheten Omsorgsförvaltningens verksamhet styrs av främst tre lagstiftningar: Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) 6

7 Vad gör vi i Omsorgsförvaltningen? Omsorgsförvaltningen erbjuder stödinsatser och hemsjukvård inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. I förvaltningen finns också dagverksamheter, korttidsboende och mötesplatser. Vi arbetar även med att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning utifrån individens behov. På nästkommande bilder ges en presentation av de olika funktionerna som finns i Omsorgsförvaltningen. 7

8 Äldreomsorgen Äldreomsorgen är indelad i tre geografiska områden: Östra, Västra och Centrala området, där de största verksamheterna är vård- och omsorgsboende och hemtjänst. I de tre områdena arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och enhetschefer tillsammans med vård och omsorg kring kunden. I varje område finns en verksamhetschef samt en administrativ stab med ekonom, ekonomiassistent och personalspecialist. Totalt arbetar ungefär 1600 personer inom Östra, Västra och Centrala områdena. Inom Västra området ingår även ansvaret för mötesplatser, där det arrangeras olika former av aktiviteter för kommunens pensionärer. Mötesplatserna finns på 14 olika orter inom kommunen. Inom Centrala området ingår ansvaret för korttidsboende, rehabiliteringsenheten samt Jasminen som är ett boende för personer med psykiskt funktionshinder. Inom Östra området ingår också ansvaret för utbildningsteamet, som exempelvis håller i delegationsutbildning 8 för läkemedel och diabetes.

9 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Inom Stöd- och serviceenheten arbetar ungefär 650 personer, de arbetar i första hand med insatser för psykiskt funktionsnedsatta, men även med andra insatser utifrån LSS och SoL. Personlig assistent, boendeassistent och gruppledare är några av de yrken som finns i enheten. Exempel på insatser inom stöd och service är: Bostad med särskild service enligt LSS: gruppbostad, servicebostad, annan särskild anpassad bostad och träningsboende. Daglig verksamhet: för personer med rätt till daglig verksamhet, de ska vara i yrkesverksam ålder samt inte vara förvärvsarbetande eller studerande. Barn- och ungdomsverksamheten: korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år. Personlig assistans: assistenter hjälper de assistansberättigade under hela eller delar av dagen för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt på sina egna villkor. Ledsagar- och avlösarservice Kontaktpersoner 9

10 Myndighetsenheten På enheten finns ett vårdplaneringsteam (SVPL-teamet) där sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut arbetar enligt HSL tillsammans med biståndshandläggare. De har till uppgift att göra vårdplaneringar på sjukhuset och korttidsboende På Myndighetsenheten har biståndshandläggarna ansvar för att utreda och fatta beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta) och bostadsanpassning (Lagen om Bostadsanpassning). Det finns även en boendeprioriterare som ansvarar för anvisning av boende och korttider enligt SoL. Totalt arbetar det 29 medarbetare på Myndighetsenheten och personalstyrkan består av biståndshandläggare och myndighetschef. 10

11 Kost- och restaurangenheten Kost- och restaurangenheten arbetar med att laga bra och näringsriktig mat till vård- och omsorgsboenden, stöd- och serviceenheten, skolor, förskolor och till de som har matdistribution till hemmet inom Kristianstads kommun. Totalt finns det tio produktionskök inom Omsorgsförvaltningen, där personalen tillsammans lagar ca 1100 dagsportioner. Totalt arbetar det mellan medarbetare inom Kost- och restaurangenheten och personalstyrkan består av ekonomibiträden, förste kock/kokerska, kock/kokerska dietist och kostchef. 11

12 Riksgymnasiet Riksgymnasiet finns till för ungdomar med fysiska rörelsehinder så att de ska kunna gå på gymnasiet. I Sverige finns det fyra Riksgymnasier och de finns i Umeå, Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Många av eleverna som går på gymnasiet bor även på ett av de fyra elevhemmen som Omsorgsförvaltningen ansvarar för. Där får de hjälp dygnet runt av personal med dagliga bestyr såsom personlig omvårdnad, städ, tvätt, matlagning och fritidsaktiviteter. Totalt arbetar det mellan personer på Riksgymnasiet, där personalstyrkan består av boendeassistenter, föreståndare och elevhemschef. 12

13 Hjälpmedelscentrum, Östra Skåne Hjälpmedelscentrums uppgift är att samordna hjälpmedelsförsörjningen för tio kommuner i den östra delen av Skåne. För de tio kommunerna finns en gemensam nämnd, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, som Kristianstads kommun är värd-kommun för. Hjälpmedelscentrums uppdrag är att på ett kostnadseffektivt sätt trygga de tio kommunernas hjälpmedelsförsörjning. Detta gör man genom att man tillhandahåller funktioner för inköp, lagerhållning, teknisk service, rådgivning, utprovning, recirkulation, distribution, utbildning, information och it-stöd. Totalt arbetar det ungefär 24 personer på Hjälpmedelscentrum och personalstyrkan består bl a av hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker och reparatör. 13

14 Centralt förvaltningskansli På Kvarnen finns ett centralt förvaltningskansli, som arbetar med att stötta de övriga verksamheterna inom förvaltningen. Här följer en kort presentation om vilka det är och vad de gör. 14

15 Personalenheten Personalenheten arbetar med strategiskt och operativt personalarbete inom bl a områdena rekrytering, lön, arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och fortbildning. Totalt arbetar det 16 medarbetare på enheten och de som arbetar där är personalassistenter, personalspecialister och personalchef. Rekryterings- och bemanningsenheten Till Personalenheten tillhör även Rekryterings- och bemanningsenheten (RoB). De har i uppdrag att bemanna vakanser inom äldreomsorgen, antingen via resurspoolen eller intermittentanställda. Totalt arbetar det cirka 30 medarbetare på RoB och personalstyrkan består av bemanningssamordnare, omvårdnadspersonal i resurspoolen samt en enhetschef. 15

16 Ekonomienheten Ekonomienheten svarar inom omsorgsnämndens verksamhetsområde för: samordning och utveckling av processer kring i huvudsak resursfördelning/budget, redovisning, upphandling och intern kontroll stöd till nämnd och verksamhetsföreträdare i ekonomistyrningsfrågor administration av avgiftsdebitering av olika insatser inom ramen för SOL, HSL och LSS lagstiftning samordning och utveckling av olika ekonomirutiner i samarbete med verksamheten. Enhetens funktion har en viktig del i det balanserade styrkortet där strävan är att uppnå balans mellan kvalitet och resurstilldelning. Enheten har nio medarbetare som består av avgiftsassistenter, ekonomer, ekonomiassistent och ekonomichef. 16

17 Informations- och IT-enheten Enheten har följande områden som huvuduppgifter support av omsorgsförvaltningen IT-system såsom bl a Procapita, Mobipen, Laps Care och SITS kort utveckling av det digitala stödet på användarnivå utbildning och behörighetsadministration förse Omsorgsförvaltningen webb med information bilsamordning i omsorgsförvaltningen personuppgiftsombud Enheten har 8 medarbetare som består av webbinformatör, planeringssekreterare, systemansvarig, IT-samordnare och informations- och IT-chef 17

18 Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten arbetar med övergripande planering och utveckling i Omsorgsförvaltningen samt kvalitetsarbete i form av kontroll och uppföljning, både av vår egen verksamhet men även externa utförare. I enhetens uppdrag finns att samordna enkäter såsom kvalitetsbarometer, öppna jämförelser och äldreguiden. Enheten genomför utrednings- och utvärderingsuppdrag inom förvaltningen, nämndsadministration, arbete med att svara på motioner och ansvaret för förvaltningens synpunkts- och kundvalssystem. Enheten ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i förvaltningen. Här hanteras också säkerhetsfrågor såsom larm och trygghetslarm samt övergripande lokalansvar både för nyproduktion och befintligt bestånd. Totalt arbetar det 9 medarbetare på enheten och de som arbetar där består av planeringssekreterare, verksamhetscontroller, nämndsekreterare, MAS, MAR, assistent och utvecklingschef. 18

19 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Namn: Mari Eriksson Utbildning: Leg. Sjuksköterska Befattning: MAS Vad gör en MAS? MAS ansvarar för att patienterna får en god och säker vård och behandling inom omsorgsförvaltningens ansvarsområde. MAS skall se till att författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns behövliga direktiv och instruktioner för sjukvårdsverksamheten och att personalen har den kompetens som verksamheten kräver. MAS utarbetar riktlinjer/rutiner för hur kvalitén och säkerheten inom verksamheten ska upprätthållas. Ansvaret avser den vård och behandling som patienten ges samt de krav som ställs på bl.a. läkemedelshantering, dokumentation och anmälan av skador. MAS är ansvarig för att göra anmälan enligt Lex Maria då en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. 19

20 Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Namn: Anneli Flink Utbildning: Leg. Arbetsterapeut Befattning: MAR Vad gör en MAR? MAR ansvarar för att en god och säker vård bedrivs utifrån hälso- och sjukvårdslagen med inriktning på rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Vidare arbetar MAR med att utföra verksamhetsuppföljningar samt ta fram nya rutiner och riktlinjer utifrån ny forskning och förändringar i lagen. Dessa nya riktlinjer och rutiner presenteras tillsammans med nyheter om vad som är på gång inom rehabiliterings-, habiliterings och hjälpmedelsområdena på MAR-träffar. På MAR-träffarna medverkar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och deras enhetschefer. 20

21 Avvikelserapportering inom Hälso- och sjukvård Enligt Hälso- och sjukvårds lagen (HSL) är man som hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att se till att kunderna får en god och säker hälsooch sjukvård. Det innebär att du som hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att avvikelserapportera till din chef, exempelvis glömt överlämna läkemedel eller inte utfört ordinerad träning. Avvikelserapporteringen är en viktig del i förbättrings- och säkerhetsarbetet inom omsorgsförvaltningen. Det är MAS eller MAR som ansvarar för eventuell anmälan till Socialstyrelsen så kallad Lex Maria. En mer fördjupad information gällande Lex Maria får du av din arbetsledare. 21

22 Lex Sarah Enligt SoL är du som arbetar med omsorg av äldre skyldig att se till att alla äldre får god omvårdnad och att de lever under trygga förhållanden. Skulle det komma till din kännedom att någon äldre utsätts eller har utsatts för allvarliga missförhållanden, till exempel övergrepp eller vanvård, är du skyldig att rapportera detta. Samma skyldighet gäller för dig som arbetar med omsorg av personer med funktionsnedsättning eller som fullgör uppgifter enligt LSS. Denna regel kallas Lex Sarah. Skyldigheten att rapportera gäller oavsett om du är anställd, uppdragstagare, praktikant under utbildning eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Även frivilliga som deltar i ett organiserat samarbete med en kommun eller en enskild verksamhet omfattas av skyldigheten. En mer fördjupad information gällande Lex Sarah får du av din arbetsledare. 22

23 Synpunkter För att vi i omsorgsförvaltningen ska få veta hur vi kan förbättra vår verksamhet finns det ett system där kunder, anhöriga osv kan lämna synpunkter. Synpunkter ger oss ett underlag på hur vi ska arbeta med att få en ökad kvaliteten i de tjänster som vi utför. Vi får beröm, klagomål och förbättringsförslag. Det ger oss också en möjlighet att i dialog med våra kunder föra en diskussion kring hur verksamheten kan utvecklas. Synpunkter kan lämnas direkt till personalen eller medborgarkontoret. Det går även att lämna synpunkter på eller genom att kostnadsfritt skicka in broschyren Synpunkten. Den som lämnat en synpunkt ska kontaktas inom 10 arbetsdagar. Alla synpunkter ska utredas inom 6 veckor. 23

24 Sekretess Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvård gäller sekretess, vilket innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftligen eller på annat sätt föra vidare uppgifter om enskilda vård- och omsorgstagare till obehöriga som kan vara privatperson, företag, myndighet; exempelvis kommunala förvaltningar. Alla som skall arbeta, praktisera eller på annat sätt vara verksam i socialtjänsten inom omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun ska skriva under en sekretessförbindelse. En mer fördjupad information gällande sekretess får du av din arbetsledare. 24

25 Värdighetsgarantin Inom äldreomsorgen gäller en lokal värdighetsgaranti. I den beskrivs särskilda kvalitetskriterier inom fem områden. Den lokala värdighetsgarantin bygger på en nationell värdegrund (inskriven i Socialtjänstlagen) som definieras med två begrepp: Den äldre ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 25

26 Mottagande av gåvor och förmåner Etiskt förhållningssätt De flesta medarbetare i Omsorgsförvaltningen möter i sitt dagliga arbete kunder/brukare. Situationer kan uppstå då man som personal erbjuds gåva eller förmån som kan betraktas som muta. I kommunen finns en policy som kan vara en vägledning då du som medarbetare hamnar i situationer där du behöver fatta beslut om vad som är tillåtet eller inte. Läs mer i kommunens policy och regler för mottagande av gåvor och förmåner För att få en gemensam tolkning och ge vägledning i hur olika etiska frågor ska hanteras finns för Stöd- och serviceenhetens verksamhet en etikbok. Läs mer i etikboken 26

27 Personalidé, medarbetar- och ledarpolicys Kristianstads kommuns vision har sin grund i medborgarnas behov. Denna vision kan nås med hjälp av tydliga mål, uppdrag och arbete av hög kvalitet. Vi förväntar oss att du som medarbetare har en ständig vilja att utvecklas och att bidra till andras utveckling. Du ska ha en öppenhet för olikheter och kunna värdesätta dessa. Läs mer om kommunens personalidé Som anställd inom Kristianstads kommun har du ett eget ansvar att verka för ett gott medarbetarskap finns på din arbetsplats. Läs mer om kommunens medarbetarpolicy Ledare inom Kristianstads kommun har ett ansvar att verka för att alla medarbetare känner ett personligt medarbetarskap genom att lyssna, leda och lära. Läs mer om kommunens ledarpolicy 27

28 Direktinflytande och samverkan I omsorgsförvaltningen finns ett samverkansavtal som reglerar formerna för samverkan och medbestämmande. Grundtanken är att du som medarbetare ska ha möjlighet att påverka din arbetssituation. Direktinflytande och samverkan kan ske på tre olika nivåer: Direktinflytande på medarbetar-/arbetsplatsnivå Lokal samverkan på enhets-/områdesnivå Förvaltningsövergripande samverkan på förvaltningsnivå Arbetsgivaren och du som medarbetare ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret och skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. 28

29 Utbildningar verktygslådan för omvårdnadspersonal För att säkra och höja omvårdnadspersonalens kompetensnivå i sin yrkesroll finns för omvårdnadspersonal en verktygslåda som består av ett antal fortbildnings/utbildningskurser. Dokumentationsutbildning Utbildning i läkemedel och diabetes Hälsosam förflyttning Rehabombudsutbildning Taktil massage Mer information och anmälan till dessa och andra kurser i Omsorgsförvaltningen görs i OFCourse. Övriga utbildningar som anordnas för Kristianstads kommuns medarbetare hittar ni i utbildningskatalogen. 29

30 Fritt val Den 1/ trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) ikraft. Genom att införa LOV väljer kommunen att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Omsorgsförvaltningen i Kristianstad har infört fritt val i hemtjänsten, vilket innebär att kunder ges möjlighet att välja utförare för insatser i form av service och personlig omvårdnad. I personlig omvårdnad ingår även delegerad hemsjukvård. Syftet med fritt val är att öka kundens självbestämmande, genom att den enskilde (efter beviljat bistånd) får välja vem som ska utföra tjänsterna. För att bli ett godkänt företag måste de ansöka till kommunen om att delta i LOV, därefter blir de granskade för att se om de uppfyller de krav som är satta av kommunen. En viktig del i LOV är att kunden ges möjlighet att byta utförare om hon/han inte är nöjd med hur insatserna genomförs. LOV bygger inte på priskonkurrens eftersom timpriset är det samma oavsett utförare. Utförare konkurrerar i stället om kvaliteten på de insatser som utförs. 30

31 Mer information hittar du här: Omsorgsförvaltningens handböcker Kristianstads kommuns PA-handbok Facklig information Kristianstads kommuns hemsida 31

32 VÄLKOMMEN TILL OSS! 31

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS/SFB

Personlig assistans enligt LSS/SFB Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Personlig assistans enligt LSS/SFB 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2013-09-09 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Social Omsorg utformat med ledning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9. Fastställd av socialnämnden 2013-09-26.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED

TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED TILLSYN TILLSYN AV INSATSER TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING - GNESTA KOMMUN Dnr. 701-2797-2009 Länsstyrelsen Juridiska enheten oktober 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av tillsynens resultat...3

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

LOV Kundval inom hemtjänsten

LOV Kundval inom hemtjänsten 2014-05-26 LOV Kundval inom hemtjänsten Förfrågningsunderlag Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2011-03-03, 51 2011-03-03, version 1.1 2012-02-27, version 1.2 2012-06-14, version 1.3 2013-09-05, version

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015-2017. Budget 2015. Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 Vård och omsorg Innehåll Planeringsprocessen --------------------------------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer