Planprogram för Tavsta hage Dåvö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Tavsta hage Dåvö"

Transkript

1 PL353 Planprogram för Tavsta hage Dåvö Köpings kommun Stadsarkitektkontoret n:\planfs\353\program.doc kp400 v Senast ändrat:

2 2 (11) INLEDNING...3 BAKGRUND...3 SYFTE...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 ÖVERSIKTLIGA PLANER...4 DETALJPLANER...4 BEBYGGELSE...4 NATUR / FRIYTOR...5 MÄLAREN...5 STRANDSKYDD...6 VATTEN OCH AVLOPP...6 VÄGAR OCH TRAFIK...7 SAMHÄLLSSERVICE...7 KOMMERSIELL SERVICE...7 FÖRÄNDRINGAR...7 HYDROLOGISK UTREDNING...8 AVLOPP...9 VA-UTREDNING GEMENSAMHETSANLÄGGNING DETALJPLANENS INNEHÅLL FORTSATT ARBETE... 11

3 3 (11) INLEDNING Bakgrund Tavsta hage fritidshusområde omfattar 21 avstyckade fastigheter och är beläget på en udde i Mälaren ca 15 km sydost om Köpings tätort. Området är planlagt för fritidsboende och omfattar totalt ca 8,4 ha mark varav ca 3,5 ha är kvartersmark för bebyggelse och ca 4,9 ha mark är avsatt till vägar och grönområden. Med ökad fritid har användningen av fritidshusen ökat. Med ökad användning har följt krav på högre standard och större utrymmen. Representanter för Tavsta hages ekonomiska förening har kontaktat stadsarkitektkontoret för att diskutera förutsättningarna för att ändra gällande detaljplan så att den medger större byggrätter för att tillgodose önskemål om tillbyggnader av husen. Med tillbyggnader och ökat nyttjande av husen följer som regel krav på ökad sanitär standard vilket medför en ökad vattenförbrukning och hårdare belastning på de reningsanläggningar som finns. I dialog mellan stadsarkitektkontoret, miljökontoret och representanter för Tavsta hages ekonomiska förening har det tydliggjorts att en ändring av byggrätten i gällande plan måste åtföljas av en högre standard på områdets dricksvattenförsörjning och rening av avloppsvatten. Gällande detaljplan är utformad för fritidsboende och innehåller bestämmelser som utgör hinder för en utveckling och försvårar både för hanteringen hos byggnadsnämnden och miljönämnden. Om områdets fastighetsägare önskar en utveckling av standarden i området är detta i överensstämmelse med kommunens ambitioner att kunna erbjuda ett Mälarnära boende och planen kan om det bedöms lämpligt ändras så att den inte utgör ett hinder för utvecklingen. Den utveckling som har skett och sker i området gör att planen ändå kan behöva ses över. Den gällande detaljplanen är upprättad med förutsättning att området ska bebyggas med fritidshus av enkel standard. En fullständig prövning av lämpligheten för ett mera omfattande boende som även kan omfatta permanentboende har därför inte gjorts. Förståelse för de krav och den problematik som uppstår när fritidshusområden utvecklas samt de föreliggande värdena i naturmiljö och vatten bör med kommunens deltagande processas med områdets alla fastighetsägare. Föreningens representanter har vid ett flertal tillfällen haft kontakt med kommunen och det har resulterat i att kommunen upprättat detta program som beskriver problematiken och de värden som finns i området samt pekar ut frågor som måste lösas för att området ska utvecklas. Syfte Planprogrammet syftar till att öppna en dialog med fastighetsägarna rörande områdets utveckling samt klargöra förutsättningarna för att ändra gällande detaljplan så att en större byggrätt och en höjd standard beträffande vatten och avlopp medges som grund för en utveckling mot ett utökat boende för den som så önskar.

4 4 (11) FÖRUTSÄTTNINGAR Översiktliga planer I den kommunomfattande översiktsplanen från 1990 omnämns kommunens områden med fritidsbebyggelse utan enskilda ställningstaganden till respektive område. En allmän skrivning finns med följande lydelse: När områdena en gång byggdes var de planerade som rena fritidshusområden och så har de fungerat under lång tid. Under senare tid har dock märkts en ökad omvandling av fritidshusen till permanenthus på så sätt att man bosatt sig året om i fritidshuset även om man har begränsad boyta. Den ökade permanentningen ställer samtidigt krav på samhället i form av skolskjutsar, brevbärning, ökat vägunderhåll, sociala insatser och så vidare. Samtidigt har det visat sig att problem uppstår med vattenförsörjning, avlopp etc. Det är därför av stor betydelse att fritidshusområdenas framtida användning tas upp till en fördjupad diskussion. Detaljplaner Området omfattas av en detaljplan som är fastställd Tomterna får inte ges en mindre areal än 1500 kvm. En huvudbyggnad och ett uthus per tomtplats får uppföras. Huvudbyggnaden får inte uppta större areal än 60 m² och uthuset inte större areal än 10 m². Bostadshus skall uppföras fristående och inte till större höjd än 3,5 meter. Uthus får inte uppföras till större höjd än 2,5 meter. I en planbestämmelse anges att byggnad inte får uppföras vars användande påkallar anläggande av avloppsledning I planbeskrivningen uppges att området är tänkt endast för fritidshus och att avloppsledningar av sanitära skäl inte får komma till utförande. Bygglov har i vissa fall lämnats genom dispens eller som mindre avvikelse från bestämmelsen under förutsättning att avloppsanläggningen kunnat godkännas av miljökontoret. Bebyggelse I planområdet finns 21 fastigheter avstyckade för bostadsändamål. (Karta 2) Tomtstorleken varierar mellan ca 1500 m² och ca 2000 m². Samtliga tomter är bebyggda. Storleken på husen har begränsats av den tillåtna byggrätten på 60 m². Standarden är i vissa fall enkel men många hus har byggts till och kompletterats till en högre standard.

5 5 (11) Natur / Friytor Bebyggelsen i Tavsta hage är huvudsakligen placerad på en vegetationsklädd mindre berg- och moränrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom landskapet. Inslaget av ädellövträd är betydande. Vegetationen fortsätter nordost om bebyggelsegruppen. Väster om bebyggelsen och även ner mot Mälaren i öster finns öppen åkermark. Området mellan bebyggelsen och Mälaren ägs av föreningen. Den består närmast Mälaren av försumpad mark och i övrigt av låglänt åkermark. I strandzonen har föreningen muddrat och anlagt en liten småbåtshamn. Mellan Tavsta hage och Berghagens fritidshusområde redovisas i naturvårdsplan, upprättad av länsstyrelsen i Västmanland, ett område med högt naturvärde bestående av ädellövskog med rik flora. Mälaren Mälaren med öar och strandområden är av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området. Det rörliga friluftslivet och yrkesfisket är av riksintresse och Mälaren är även av regionalt intresse för fritidsfisket. Vid en prövning av markanvändning ska dessa intressen särskilt beaktas. En och en halv miljon människor får sitt dricksvatten från Mälaren. Mälaren är ovärderlig för fritid och rekreation. Mälarens värde och attraktivitet, inte minst för många fritidshusområden, är beroende av att vattnets kvalitet inte försämras. Mälarens vatten är redan i dag alltför näringsrikt vilket visar sig i återkommande algblomningar och tillväxt av vass längs stränderna. Orsaken är bl a utsläpp av näringsämnen från enskilda avlopp längs Mälarstranden som i dag beräknas släppa ut lika mycket näring till Mälaren som alla kommunala reningsverk i hela Mälarens tillrinningsområde. (Mälarstrandsnytt nr , Eskilstuna kommun). Vattnet i den inre delen av Galten-Köpingsviken är mycket näringsrikt avseende både fosfor och kväve. Vattenkvaliteten påverkas här starkt av vattentillförseln från Arbogaån, Hedströmmen och Köpingsån. Längre ut mot Galten minskar närsalthalten något. För att leva upp till intentionerna i miljöbalkens 4 kap om särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten i vissa områden bör det inte utifrån dagens situation medges verksamheter och åtgärder som ökar tillförseln av näringsämnen till Mälaren.

6 6 (11) Strandskydd Ett generellt strandskydd på 100 meter råder i enlighet med miljöbalkens 7 kapitel vid havet och vid sjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växtlivet. I Köpings kommun är strandskyddet vid Mälaren utökat till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Inom strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare har använts till grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse som avses i 1 och 2 andra anläggningar eller anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt eller som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter andra åtgärder vidtas som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Under vissa förhållanden kan om särskilda skäl åberopas, dispens från strandskyddet meddelas. Tavsta hage fritidshusområde omfattas av en detaljplan antagen före 1975 vilket innebär att strandskyddet inom planområdet automatiskt är upphävt. Vatten och avlopp VA-situationen i området har dokumenterats i en särskild utredning, VA-utredning, Tavsta hage Förenklad version inför planprogram Utredningen har tagits fram på uppdrag av Tavsta hages ekonomiska förening och utförts av Markus Fredholm och Håkan Rådman med datering Av utredningen framgår att områdets samtliga fastigheter har tillgång till gemensamt sommarvatten från två grävda brunnar. Den södra av dessa levererar sommarvatten till hela området medan den andra är vilande men används av en fastighetsägare under vintertid. Kapaciteten har inte dokumenterats i någon av brunnarna. Området har även fyra enskilda brunnar som har anlagts på föreningens samfällda mark. Tre av dessa är djupborrade och en är grävd. En av de djupborrade brunnarna försörjer fem fastigheter och levererar enligt mätning utförd år liter per timme. Brunnen är utrustad med reningsverk för reducering av manganhalten. Övriga borrade brunnar ger ca 100 liter per timme. För den grävda brunnen finns ingen uppgift om kapaciteten. Utredningen anger att de enskilda brunnarna har vatten av god kvalitet.

7 7 (11) Standarden på områdets avloppsanläggningar är varierande men väl dokumenterade genom en enkätundersökning genomförd av föreningen i maj Resultatet sammanfattas i nämnd VA-utredning där olika typer av system för toalettavloppet anges: 11 fastigheter har WC med anslutning till sluten tank 4 fastigheter har latriner 3 fastigheter har mulltoalett en ensam fastighetsägare har annan odokumenterad lösning. För rening av BDT-vatten (Bad,Disk och Tvätt) anges att: 11 stycken har stenkista 7 stycken har tvåkammarbrunn 3 stycken har trekammarbrunn. Vägar och trafik Områdets vägar är smala, grusade och bitvis av låg standard. Vid ett utökat boende kan för vissa delar uppkomma önskemål om förbättringar. Det finns inga planmässiga hinder för en standardförbättring. Vägarna fram till området är av mindre god standard för att de sista två kilometrarna övergå till grusväg av låg standard. Området saknar försörjning med kollektivtrafik. Samhällsservice Förskola och grundskola finns i Munktorps samhälle ca 10 km norr om Berghagen. Övrig samhällsservice finns i Köpings tätort ca 15 km nordväst om Berghagen. Kommersiell service Livsmedelsbutik och ett fåtal övriga butiker finns i Munktorps samhälle. Övrigt serviceutbud får sökas i Köpings tätort. FÖRÄNDRINGAR Utvecklingen mot ett ökat nyttjande av fritidshusen medför krav från fastighetsägare på ökade bostadsytor och bättre sanitär standard. Om utvecklingen ska kunna fortgå och bygglov beviljas där byggnaderna innehåller anordningar som ska anslutas till avloppsledning måste den gällande detaljplanen ändras.

8 8 (11) Om en ändring av planen medför att området kommer att utvecklas mot ett ökat nyttjande och i vissa fall permanentboende måste området ur olika samhälleliga aspekter bedömas lämpligt för en sådan utveckling. Enligt Plan- och bygglagen samt miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilket området är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn bl a till vattenförsörjning och avlopp samt möjligheten att förebygga vattenföroreningar. Denna lämplighetsbedömning sker genom planläggning. Huvudfrågan för planprogrammet är därför att klara ut hur området ska kunna förses med dricksvatten av god kvalitet samt ett gemensamt avloppssystem som kan godkännas enligt miljöbalkens prövningsgrunder samt att processa frågorna om områdets utveckling och framtid med berörda fastighetsägare. Inom ramen för ett planprogram ges utrymme för att diskutera förutsättningarna för att ändra detaljplanen med områdets alla fastighetsägare. Om en ny plan upprättas ska den i så fall stödja en utveckling av området så att bostäderna kan förses med en bra sanitär standard och fastigheterna ges byggrätter som möjliggör ett bekvämt boende för åretruntbruk. Hydrologisk utredning Företaget WSP Environmental har genomfört en enkel utredning som grund för att översiktligt kunna bedöma möjligheterna till en tryggad dricksvattenförsörjning för i första hand området Berghagen men med utblickar även mot Tavsta hage. Vatten behovet för Tavsta hage har av WSP beräknats till 0,25 l/s som medeluttag. De alternativ som anges för att försörja området med vatten är: anslutning till kommunalt vatten, grundvatten från enskilda brunnar på egen mark, grundvatten från gemensam vattentäkt på mark utanför egna markområdet. Alternativet med kommunal anslutning har översiktligt bedömts vara alltför kostsamt. En av de befintliga brunnarna inom Tavsta hage har enligt uppgifter från brunnsarkivet på Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) en sådan kapacitet att den skulle kunna försörja hela området med dricksvatten. Detta alternativ får därför tillsvidare gälla som huvudalternativ. Om befintliga brunnar av någon anledning inte kan utnyttjas måste ny brunn anläggas. WSP har i sin utredning redovisat lägen där förutsättningarna bedöms goda att hitta vattenförande lager med ett tillräckligt stora vattenmagasin. Förutsättningarna för en samverkan mellan områdena Berghagen och Tavsta hage skulle i ett sådant alternativ studeras. (Karta 3)

9 9 (11) Avlopp Avloppsvatten ska enligt Miljöbalken kap 9:7 avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Med miljöbalkens tillkomst och en ökad medvetenhet om den påverkan som enskilda avloppsanordningar har på grundvatten och vattendrag ställs allt större krav på anläggningarnas reningsförmåga. Flertalet kommuner arbetar aktivt med att få förbättringar genomförda på enskilda anläggningar som betjänar permanentboende på landsbygden. När det gäller täta fritidshusområden som är belägna i närheten av större tätorter pågår i många kommuner ansträngningar för att ansluta dessa områden till kommunala VA-ledningar. I en så pass tät bebyggelsegrupp som Tavsta hage kan en ökad belastning på de befintliga enskilda avloppsanläggningarna skapa problem med utsläpp som påverkar enskilda dricksvattenbrunnar och bidrar till ytterligare övergödning av Mälaren. Mark tillgänglig för reningsanläggning För att detaljplanen ska kunna ändras till att medge större byggrätter och den bestämmelse som hindrar att byggnad uppförs som påkallar anslutning till avloppsledning ska kunna tas bort måste en för området gemensam avloppsreningsanläggning uppföras. De principlösningar som finns är anslutning till kommunalt reningsverk eller en lokal anläggning i området. Med hänsyn till det förhållandevis långa avståndet in till Köpings reningsverk har kostnaderna för en kommunal anslutning översiktligt bedömts bli alltför stora för att ett sådant alternativ ska vara realistiskt. När det gäller val av lokala lösningar måste man utgå från områdets naturgivna förutsättningar, bebyggelseutveckling och framtida behov. Grundläggande krav är att avloppsanläggningar inte får utformas så att grundvattnet förorenas och så att dricksvattenfrågan riskeras. Anläggningen ska ha god rening av näringsämnen och bakterier m m. Otillräckligt renat avloppsvatten får inte släppas ut i Mälarens strandzon så att det direkta nyttjandet för t ex bad äventyras. Avloppsanläggningar måste placeras så att luktproblem inte uppstår och lösningar där näringsämnen kan tas till vara i ett kretslopp ska så långt möjligt komma till stånd. Att beakta för Tavsta hage är att antalet berörda fastigheter är angivet och inte kommer att utökas. Antalet personer på varje fastighet kan komma att öka och även tiden för nyttjande av fastigheten. Marken består av berg och morän där husen är placerade och övrig mark av lera vilket innebär att marken är mindre lämplig för infiltration.

10 10 (11) Föreningen har tillgång till egen mark mellan bebyggelsen och Mälaren som kan utnyttjas för lokalisering av reningsanläggning. Vägar och annan gemensam mark finns tillgänglig på sådant sätt att ledningsdragning till samtliga fastigheter är möjlig. Mälaren finns som recipient men är känslig för ytterligare näringstillförsel. VA-utredning En särskild VA-utredning VA-utredning, Tavsta hage Förenklad version för planprogram har på uppdrag av Tavsta hage ekonomiska förening upprättats av Marcus Fredholm och Håkan Rådman med datering Utredningen bifogas detta planprogram som bilaga. I utredningen redovisas en nulägesbeskrivning och en beskrivning av alternativa lösningar för vatten och avlopp. Slutligen redovisas hur föreningen skulle vilja se att vatten- och avloppsfrågan löses inom området. Det måste här framhållas att materialet redovisar utredarnas synsätt och att kommunen inte har tagit ställning till vilken lösning beträffande rening av avloppsvatten som är den bästa för området. Gemensamhetsanläggning För att gemensamma lösningar för vatten och avlopp ska kunna genomföras bör en juridisk person i form av samfällighetsförening bildas. Föreningens syfte är att anlägga och förvalta en gemensam anläggning för vatten och avlopp. Gemensamhetsanläggning är benämningen på en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som består av nyttigheter som är nödvändiga för att fastigheterna ska kunna fungera långsiktigt. En gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp bildas vid en lantmäteriförrättning. Det är fastigheterna som är anslutna till gemensamhetsanläggningen och vid en fastighetsöverlåtelse är de nya ägarna bundna av de rättigheter och skyldigheter som följer av förrättningen. Förvaltning av anläggningen sker enligt reglerna om samfälligheter. Vanligen bildas en samfällighetsförening som antar stadgar och utser en styrelse. Föreningen har möjlighet att finansiera investeringar och underhåll av anläggningar genom att ta ut avgifter från delägarna och har även möjlighet att uppta lån. Detaljplanens innehåll En ny detaljplan ska omfatta samma område som den gällande planen. Antalet tomter avses inte att utökas. (Karta 4) Tomterna är tillräckligt stora för byggrätter ska kunna utökas till att motsvara de byggrätter som medges i detaljplaner i tätorterna

11 11 (11) Mark måste avsättas för en gemensamhetsanläggning där en avloppsreningsanläggning kan anordnas, eventuellt även för en gemensam dricksvattenförsörjning. Planen kommer att förses med en bestämmelse som innebär att bygglov inte medges innan berörd fastighet kan anslutas till gemensam reningsanläggning för avlopp och dricksvattenförsörjningen är tryggad. För genomförandet erfordras en lösning för hur fastigheterna vid olika tidpunkter kan anslutas till gemensamhetsanläggning för avlopp och eventuellt dricksvatten om samtliga inte är beredda att gå med samtidigt. Fortsatt arbete Planprogrammet och de synpunkter det föranleder kommer att ligga till grund för beslut om en eventuell ny detaljplan. Eftersom det finns tydliga kommunala intressen i en förbättring av VA-förhållanden och i möjligheten att erbjuda ett Mälarnära boende kommer Köpings kommun att svara för upprättande och hantering av en ny detaljplan. För att täcka plankostnaderna kommer det att skrivas in i planen att planavgift ska erläggas vid bygglov. Om en ny detaljplan ska upprättas förutsätter det på olika sätt en medverkan från områdets fastighetsägare. Vatten- och avloppsförhållanden måste lösas inom ramen för en gemensamhetsanläggning på ett sätt som sammantaget blir bra för området i framtiden. För att kunna avgöra vilka lösningar som passar bäst i området är det nödvändigt med ytterligare dialog mellan kommunen och föreningen framför allt beträffande utvärdering av vilka avloppssystem som kan vara aktuella för området. När kommunen och områdets fastighetsägare är överens om vad som erfordras för att utveckla områdets standard för vatten och avlopp kan kommunen anta en ny detaljplan. Utredningar som kan komma att erfordras och genomförandet av nya anläggningar måste helt bekostas av områdets fastighetsägare. STADSARKITEKTKONTORET Dag Björnemo Stadsarkitekt Per-Inge Nilsson Planchef

12

13

14

15 S:\PDOC\A-OPLKOM\DWG\Sjönära_boende\GK Tavsta dwg, :34:24 Karta 4

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING Ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Gällivare 25:1, 64:1 m fl Vid Vassaraträsket Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P75/2, fastställd den 20 december 1974 13218

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, 44 Reviderade 2009-03-31, 20 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Lagstiftning Miljöbalken Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Del av Gällivare 1:15 Vassaraträsk Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P00/91, laga kraft den 22 september 1998, ändrad akt 25-P03-133, laga kraft den

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun

Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun 1(7) Policy för enskilda avlopp i Vårgårda kommun Antagen av Miljönämnden 2010-10-12 74 2(7) Bakgrund Naturvårdsverkets allmänna råd från 2006 om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten lägger betoningen

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

DETALJPLAN nr 334 Upprättad 1992-11-03 avskrift

DETALJPLAN nr 334 Upprättad 1992-11-03 avskrift LAGA KRAFT 1994-11-02 1 DETALJPLAN nr 334 Upprättad 1992-11-03 avskrift Detaljplan för del av BOGESUNDSLANDET, ASKRIKE CAMPING Vaxholms kommun, Stockholms län Dp 334 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING

dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING dnr 2013/XX Upphävande av områdesbestämmelser för Nolgårdsholmarna Hammarö Kommun Värmlands Län SAMRÅDSHANDLING Omslag Beställare Konsult Utblick inom planområdet med del av Morbrors Ådra - en del av Klarälvsdeltat

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält.

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Inventeringsformulär BILAGA 3 På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Planområdet omfattar ca 65 ha och består idag av 76 fastigheter förutom grönområden.

Planområdet omfattar ca 65 ha och består idag av 76 fastigheter förutom grönområden. LAGA KRAFT 2000-03-16 1 VAXHOLMS STAD Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen 1999-02-25 Rev. 1999-05-03, 1999-06-15 Detaljplan för Karlsudd Vaxholms stad, Stockholms län Dp 348 HANDLINGAR Handlingarna består

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Karlshamns kommun. VA policy

Karlshamns kommun. VA policy VA policy 2013 Karlshamns kommun I hållbara Karlshamn strävar vi mot en långsiktig och säker vatten och avloppsverksamhet där skydd av miljö och människors hälsa sker i samklang med tillväxt och byggande.

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning

Tryck mars 2008. Din enskilda avloppsanläggning Tryck mars 2008 Din enskilda avloppsanläggning Vill du veta mer? Vänd dig till miljökontoret, tfn 0650-193 32 eller e-post: miljo.raddningsnamnden@hudiksvall.se Det finns också mycket information att hämta

Läs mer

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING

Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING 1 (5) Detaljplan Del av Alttajärvi Alttajärvi 4:3 FRILUFTSOMRÅDE, CAMPING ANTAGANDEHANDLING Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i september 2007, reviderad februari 2008 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr M 9447-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-02 i mål nr M 3184-14, se bilaga KLAGANDE 1. T A 2. A

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Detaljplan för ett område söder om Boviksbadet

Detaljplan för ett område söder om Boviksbadet 2013-01-15 PLANBESKRIVNING Detaljplan för ett område söder om Boviksbadet inom kommundelen Kågedalen Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för ett område söder om Boviksbadet inom kommundelen

Läs mer