Influensa A(H1N1) 2009

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Influensa A(H1N1) 2009"

Transkript

1 Dnr 73-15/11 Smittskyddsläkaren Influensa A(H1N1) 29 Utvärdering av sjuklighet och handläggning av patienter med diagnostiserad influensa A(H1N1) 29 i Uppsala län 29/21 Smittskyddsenheten Landstinget i Uppsala län

2 Sid 2 (1) Innehållsförteckning Förord...2 Bakgrund...3 Sammanfattning...3 Inledning...3 Metoder...5 Deltagare...5 Datainsamling och analys...5 Resultat...5 Pandemin...5 Diskussion...6 Slutsats...7 FÖRORD Landstingsdirektören gav i december 29 Smittskyddsläkaren i uppdrag att utvärdera omfattningen av den sjuklighet, som förekommit under influensapandemin 29/21 samt handläggning av de patienter som anmälts med den nya influensan A(H1N1) 29. Utvärderingen har genomförts i samarbete mellan smittskyddsenheten, Uppsala Clinical Research Center (UCR), infektionskliniken, Akademiska sjukhuset och Strama Uppsala län. Det är viktigt att understryka att spridningen utav influensa A(H1N1) 29 fortfarande pågår över världen och för att kunna besvara frågor om vaccinationskampanjen och dess effekter på sjuklighet, så behöver man ha ett längre tidsperspektiv. Uppsala den 29 april 211 Staffan Sylvan smittskyddsläkare

3 Sid 3 (1) Pandemin 29 - den nya influensan A(H1N1) 29 i Landstinget i Uppsala län Bakgrund Världshälsoorganisationen WHO rapporterade under våren 29 om att en ny typ av influensavirus A(H1N1) 29 upptäckts. Den nya influensan hade en genetisk sammansättning som inte observerats tidigare och därmed saknade allmänheten skydd mot den nya influensatypen, vilket innebar att alla som utsattes för smitta kunde insjukna. Detta föranledde WHO att höja epidemiberedskapen till en fas 5 varning, vilket innebar pandemiplanering. Senare höjdes beredskapen ytterligare då man bedömde att risken för en pandemi var påtaglig. Den 11 juni utfärdades en pandemi varning vilket innebar pandemigrad 6. Vi ville rapportera pandemiberedskapen och utvecklingen av pandemin i Uppsala län. Under juni 29 rapporterades de första influensafallen av den nya influensatypen i Uppsala län. Sammanfattning Totalt rapporterades 459 verifierade fall av influensa A(H1N1) 29 i Uppsala län varav 456 fall ingick i utvärderingen. Av dessa 456 fall blev 62 patienter (13,5%) inlagda för sjukhusvård. Två dödsfall förekom, varav en person sjukhusvårdades. Båda personerna tillhörde medicinsk riskgrupp. Av de insjuknade tillhörde 159 (35 %) patienter en definierad riskgrupp. Utbrottet med den nya influensatypen var måttligt och begränsat till 8 veckor senhösten 29. Vaccinationen påbörjades vecka 42 och vid kulmen av epidemin (vecka 46) hade cirka 1 personer vaccinerats. Sjukdomsbilden var oftast lindrig och skilde sig inte från vanlig säsongsinfluensa. Ingen skillnad på svårighetsgrad observerades mellan definierade riskpatienter och övriga patienter. Majoriteten av de insjuknade var yngre personer med en genomsnittsålder på 28,4 år, 39 % var 19 år eller yngre och endast 2 % var 65 år eller äldre. Totalt behandlades 172 patienter (39 %) med antivirala medel och 91 (2 %) med antibiotika. Av riskgruppspatienterna fick 64 % antivirala medel och 23 % antibiotikabehandling. Motsvarande antal för övriga patienter var 24 % respektive 19 %. Avseende bakteriella komplikationer fanns inga signifikanta skillnader mellan riskgruppen och övriga patienter. Inledning Under april 29 kom de första rapporterna om utbrott av svår luftvägsinfektion och även om dödsfall som var relaterade till en ny influensastam A(H1N1) 29. De första fallen upptäcktes i Mexico och påträffades sedan i USA och på flera ställen i världen. Under april rapporterades de första europeiska influensafallen från Storbritannien. Tidiga rapporter tydde på att yngre åldersgrupper drabbades i större utsträckning än vid säsongsinfluensa. Under juni 29 klassificerade WHO utbrottet av den nya influensan som en influensapandemi. Socialstyrelsen gjorde i maj bedömningen att den nya influensan skulle införas i smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, eftersom stor risk förelåg för spridning i Sverige. För allmänfarlig sjukdom gäller att man skall uppsöka läkarvård vid misstanke om aktuell sjukdom och att behandlande läkare har skyldighet ta prov, utföra

4 Sid 4 (1) smittspårning, samt anmäla alla fall till Smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet. Längre fram (15 juli) mildrade Socialstyrelsen riktlinjerna, då man bedömde att det räckte med att insatserna riktades mot specifika riskgrupper och att endast laboratorieverifierade fall av influensa A(H1N1) 29 skulle rapporteras samt att klinisk anmälan endast behövdes från inneliggande patienter. Riskgrupperna definierades enligt följande: - läkemedelsbehandlad astma - kronisk lung-, hjärt- och kärlsjukdom - svårinställd diabetes - nedsatt immunförsvar (oavsett orsak) - neuromuskulära sjukdomar - gravida - barn med flerfunktionshinder - kronisk lever- eller njursvikt - extrem fetma Symtomen vid den nya influensan A(H1N1) 29 liknande dem vid vanlig säsongsinfluensa, där feber, muskel- och ledvärk dominerade. En skillnad observerades genom att en del pediatriska patienter hade kräkningar och diarré, vilket inte brukar observeras vid säsongsinfluensa. Socialstyrelsen fastslog riktlinjer för behandling och handläggning av den nya influensatypen, vilka grundade sig på information och råd från WHO. Enligt rekommendationen skulle svåra fall behandlas med antivirala medel, i första hand oseltamivir. Erfarenheter från tidigare influensaepidemier har visat att medlet bör insättas 48 timmar efter symtomdebut. Emellertid rekommenderades vid svår och aktiv infektion att medlet även kunde sättas in senare i sjukdomsförloppet. Enligt riktlinjerna skulle alla erbjudas vaccination mot den nya influensan. I Landstinget i Uppsala län kom vaccinationen mot den nya influensan igång i mitten av oktober (vecka 42). Detta var senare än som var beräknat på grund av leveranssvårigheter. Personer definierade som tillhörande en riskgrupp och som riskerade bli allvarligt sjuka erbjöds i första hand vaccination. Personal inom vård och omsorg i länet erbjöds också förtur till vaccinationen. Inrapportering av resultaten från den nationella vaccinationskampanjen visade att yngre åldersgrupper som förväntades ha den lägsta immuniteten mot den nya influensan också hade den lägsta vaccinationstäckning. Åldersgruppen 65 år och äldre hade hög vaccinationstäckning. Det visades i efterhand att antal insjuknade i den nya influensan var lägre än vid en ordinär influensasäsong och för majoriteten av de insjuknade var symtomen lindriga.

5 Sid 5 (1) Metoder Deltagare Studien utgörs av laboratorieverifierade fall av den nya influensan A(H1N1) 29 i Uppsala län rapporterade till Smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet under 29. Totalt anmäldes 459 fall av influensa A(H1N1) 29 varav 456 fall ingick i utvärderingen. Av de 456 fallen var 268 inom primärvården och 188 från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sextiotvå personer krävde sjukhusvård. Av de verifierade influensafallen definierades 159 (35 %) tillhöra riskgrupp. Under juni 29 rapporterades de första influensa A(H1N1) 29 fallen i Uppsala län. Därefter rapporterades enstaka influensafall fram till mitten av oktober, då antalet fall hastigt ökade. I början av december avklingade influensafallen snabbt (Figur 1). Endast 35 personer (8 %) hade dokumenterad uppgift om utlandsvistelse i anslutning till symtomdebuten medan 12 patienter förnekade utlandsvistelse. För 32 patienter saknas uppgift om utlandsvistelse i anslutning till insjuknandet. Huvuddelen av de utlandssmittade (26 personer) insjuknade under sommarmånaderna före vecka 35. I de fall insjukningsdatum saknats har datum då smittan laboratoriemässigt bekräftats tagits som dag för insjuknandet. Majoriteten av de insjuknade var yngre personer, 39 % var 19 år eller yngre. Datainsamling och analys En deskriptiv analys gjordes på uppgifter insamlade av Akademiska Sjukhuset och öppenvårdscentralerna från patienternas journaler via det elektroniska journalsystemet. Uppgifter anskaffades rörande riskfaktorer, insjukningsdatum, symtombild, komplikationer, läkemedelsbehandling, vaccinationsstatus och inhemsk respektive utlandssmitta. Tillgängliga uppgifter fördes in på ett elektroniskt fallrapportformulär (ecrf) till en databas baserad på programvaran PheedIt. Denna databas utgjorde grunden för analys av materialet. Resultat Pandemin Under 29 rapporterades totalt 456 verifierade fall i Uppsala län av den nya influensan A(H1N1) 29. Av dessa var 268 patienter inom primärvården, 188 patienter från Akademiska sjukhuset och för 3 saknades uppgifter. Sextiotvå patienter (13,5 %) var inlagda för sjukhusvård och bland dessa förekom ett dödsfall. En person tillhörande riskgrupp avled i hemmet utan att ha sökt läkarvård. De första 5 influensafallen i Uppsala län inträffade under juni och av dessa var 4 utlandssmittade. Därefter följde enstaka influensafall fram till mitten av oktober. Under 8 veckor, från andra hälften av oktober (vecka 42) till början av december (vecka 48) rapporterades 375 influensafall (Figur 1). Den högsta incidensen, antal insjuknade per 1 personer, inträffade vecka 46 och var något högre i Uppsala län jämfört med riket i helhet (Figur 2). Majoriteten av de insjuknade var yngre personer med en genomsnittsålder på 28,4 år (sd 17,4; median 25,), 39 % var 19 år eller yngre och endast 2 % av de insjuknade var 65 år eller äldre (Figur 3). Det fanns inga signifikanta skillnader på andelen kvinnor och män som insjuknade (48,4 % kvinnor och 51,4 % män), endast i åldersgruppen 19 år och yngre insjuknade något fler män, 17 män jämfört med 71 kvinnor medan i gruppen 2-

6 Sid 6 (1) 29 år insjuknade något fler kvinnor (5 kvinnor och 34 män) (Figur 3). Sjukdomsbilden var ofta lindrig och skilde sig inte nämnvärt från vanlig säsongsinfluensa. Feber, hosta, och ledvärk var de vanligaste symptomen (Tabell 1). Det framkom ingen skillnad mellan könen avseende symtombild. Däremot observerades kräkningar och diarré hos pediatriska och yngre patienter, vilket inte brukar observeras vid vanligt säsongsinfluensa. Av 448 patienter tillhörde 159 personer (35 %) en definierad riskgrupp (Tabell 2). Enligt kriterierna för den nya influensatypen räknas även gravida som riskgrupp då allvarliga sjukdomsfall och även dödsfall rapporterats från andra länder. Några signifikanta skillnader avseende antal sjukdomssymtom hos patienter tillhörande någon riskkategori och övriga patienter upptäcktes inte (Tabell 3). Totalt behandlades 172 patienter (39 %), med antivirala medel (oseltamivir) och 91 med antibiotika (2 %). Av patienterna som fick antiviral behandling tillhörde 64 % minst en riskgrupp mot 24 % för övriga patienter. Antibiotikabehandling gavs till 23 % av riskpatienterna och i 19 % till patienter utan risktillhörighet (Tabell 4). Avseende bakteriella komplikationer fanns endast små skillnader mellan riskgruppen och övriga patienter (Tabell 5). Intervallet från symtomdebut till att antiviral behandling påbörjades var i genomsnitt 3,1 dagar (sd 2.4; median; 3, dagar) (Figur 4). Av de 62 sjukhusvårdade patienterna fick 49 (79 %) antiviralbehandling och 34 (55 %) antibiotikabehandling, 8 för pneumoni och 17 på grund av annan bakteriell infektion. Influensavaccinationen kom igång vecka 42 och vid kulmen av epidemin vecka 46 hade närmare 1 personer erhållit vaccinationen. Fram till första veckorna i januari 21 hade 25 doser distribuerats och cirka 19 personer blivit vaccinerade mot den nya influensatypen (Figur 2). Åldersgrupperna och 2-29 hade den lägsta vaccinationstäckningen på 49 % respektive 46 %, vilket överensstämmer med den nationella vaccinationsgraden för dessa åldersgrupper, medan gruppen 3-12 år hade den högsta vaccinationstäckningen på 72 %. Personer 65 år och äldre hade hög andel vaccinerade 64 % (Figur 5). Av de insjuknade uppgav 49 personer att de erhållit influensavaccination och av dessa insjuknade 46 personer mindre än en vecka efter att vaccinationen getts. Tre personer insjuknade 3 veckor eller senare efter vaccinationen. Diskussion Den nya influensan A(H1N1) 29 av WHO klassificerad som pandemi skilde sig inte nämnvärt från en ordinär säsongsinfluensa. Symtomen var i de flesta fall lindriga och överensstämde med dem som iakttas vid säsongsinfluensa. Endast 13 % av patienterna krävde sjukhusvård. Två personer avled i sviterna av influensan. Epidemin hade en relativt begränsad omfattning på ca 8 veckor från slutet av oktober till början av december. De första 5 fallen inträffade i juni 29 och var samtliga utlandssmittade. Endast enstaka influensafall rapporterades under sommaren och fram till mitten av oktober. De flesta utlandssmittade rapporterades under sommarmånaderna och sannolikt fanns fler importfall än som uppgivits då uppgift om utlandsvistelse saknades för 32 personer.

7 Sid 7 (1) Åldersfördelningen skiljde sig från vad som brukar ses vid säsongsinfluensa, då majoriteten av de insjuknade var yngre personer. Genomsnittsåldern var 28 år och endast 2 % var 65 år och äldre. Sannolikt hade äldre personer tidigare kommit i kontakt med influensatypen A(H1N1) 29, som cirkulerat vid flera tidigare influensaepidemier, bland annat åren 1946 och Härigenom hade äldre personer en viss immunitet mot virustypen, medan yngre personer saknade immunitet och var mottagliga. Analyser från USA har visat att mer än 3 % av den äldre befolkningen hade skydd mot influensatypen, medan yngre personer saknade skydd. Ytterligare en orsak till den observerade ålderssammansättningen kan bero på att influensan klassats som allmänfarlig sjukdom vilket medförde en omfattande provtagning inriktad av alla åldersgrupper. Förmodligen insjuknade betydligt fler unga människor i säsongsinfluensa än vad som framgått av rapporteringen. Vid en ordinär influensasäsong är det huvudsakligen äldre personer som söker läkarvård och blir rapporterade. Det observerades också fall med kräkningar och diarré hos barn och ungdomar, vilket inte brukar associeras med influensainsjuknande. Det kan vara ett vanligare influensasymtom än som tidigare uppmärksammats då barn inte brukar söka läkarvård och bli provtagna för influensa på grund av kräkningar och diarréer. Trettiofem procent av patienterna tillhörde minst en riskgrupp, men någon skillnad avseende sjukdomsbild och svårighetsgrad mellan dessa patienter och övriga patienter upptäcktes inte. Av riskpatienter fick 64 % antiviral behandling mot 24 % för övriga patienter. Den större andel av riskpatienterna som fick antiviral terapi jämfört med övriga patienter kan ha bidragit till att sjukdomsbilderna inte skilde sig åt. Den antivirala behandlingen gavs relativt snabbt och den påbörjades i genomsnitt inom 3 dagar från symtomdebuten (Figur 5). Det var i stort sett samma frekvens bakteriella komplikationer för den nya influensan som vid vanlig säsongsinfluensa. Antibiotikabehandlingen föreföll adekvat och gavs till 2 % av patienterna av vilka 15 % hade pneumoni eller annan bakteriell infektion. Vaccinationen kom igång relativt sent på grund av distributionen av att vaccinet blivit fördröjd då leveranserna från tillverkarna försenats. Vaccinationen kunde inte påbörjas förrän vecka 42. Kulmen inträffade vecka 46 i Uppsala län. Totalt uppgav 49 patienter att de blivit vaccinerade före insjuknandet, 46 hade vaccinerats mindre än en vecka före symtomdebuten och hade följaktligen inte hunnit utveckla något skydd mot influensastammen. Endast 3 personer uppgav att de vaccinerats mer än 2 veckor före insjuknandet, men hade ändå inte utvecklat något skydd mot den nya influensa typen. Slutsats Utbrottet med den nya influensatypen var måttligt och begränsat till några veckor senhösten 29. Symtomen var lindriga och liknade dem vid en vanlig säsongsinfluensa. Yngre åldersgrupper drabbades i högre utsträckning än äldre. Äldre personer hade ett visst skydd genom att en liknande virustyp tidigare cirkulerat medan yngre personer saknade skydd och var mottagliga. De verifierade influensafallen var fler än normalt beroende på högre sökbenägenhet och högre provtagningsfrekvens. Den uppmärksamhet pandemin fick i massmedia och som baserades på information från de nationellt och internationellt ansvariga myndigheterna stod inte i proportion till svårighetsgrad, epidemins storlek eller den samhällsmedicinska betydelsen som den nya influensan A(H1N1) 29 fick i vårt län.

8 Sid 8 (1) Tabell 1. Fördelning av symtom hos 448 patienter och uppdelat efter kön Symtom Män ( % ) Kvinnor ( % ) Totalt ( % ) Feber ( > 37,5 C ) 21 ( 86 ) 193 ( 87 ) 384 ( 87 ) Hosta 173 ( 74 ) 163 ( 74 ) 338 ( 75 ) Muskel- / ledvärk 114 ( 49 ) 112 ( 51 ) 228 ( 5 ) Bröstsmärtor / andningspåverkan 81 ( 34 ) 77 ( 35 ) 158 ( 35 ) Huvudvärk 75 ( 32 ) 84 ( 38 ) 159 ( 35 ) Halsont 71 ( 3 ) 69 ( 31 ) 14 ( 31 ) Snuva eller nästäppa 42 ( 18 ) 47 ( 21 ) 89 ( 2 ) Illamående / kräkningar 34 ( 14 ) 33 ( 15 ) 67 ( 15 ) Trötthet 44 ( 19 ) 31 ( 14 ) 75 ( 17 ) Saknar symtom 23 ( 1 ) 13 ( 6 ) 33 ( 7 ) Tabell 2. Antal patienter med symtom och en eller flera riskfaktorer Riskgrupper Antal % av 448 patienter Läkemedelsbehandlad astma Kronisk hjärt- och lungsjukdom 23 5 Immunosuppression oavsett ursprung 18 4 Gravida 16 4 Insulinkrävande diabetes 9 2 Kronisk obstruktiv lungsjukdom 8 2 Extrem fetma 7 2 Kronisk lever- eller njursvikt 6 1 Barn med CP / multifunktionshandikapp 3 1 Neurovaskulär sjukdom 3 1 Tabell 3. Antal symtom hos patienter tillhörande riskkategori och övriga Antal symtom Antal Riskgrupp % 3,4 2,5 14,4 2,1 22,6 23,3 8,8 2,5 1,3 1,3 Ej riskgrupp % 7,3 2,1 8,7 22,3 19,9 19,5 9,4 6,6 3,5,4,4 Totalt Tabell 4. Patienter som fått antiviral och/eller antibiotikabehandling Antiviral Antibiotika Antal behandling behandling Riskgrupp % 64,2 23,3 Ej riskgrupp % 24,4 18,8 Totalt

9 Sid 9 (1) Tabell 5. Bakteriella komplikationer Antal Pneumoni Annan infektion Riskgrupp % 9,4 6,9 Ej riskgrupp % 7,3 7, Totalt Figur 1. Antal fall per vecka Antal Vecka Figur 2. Incidens av A (H1N1) i Uppsala län jämfört med riket i helhet samt antal distribuerade doser av vaccin i Uppsala län Riket Uppsala Levererade doser vaccin Antal fall per 1 innevånare Antal levererade doser 5 5 V.25 V.27 V.29 V.31 V.33 V.35 V.37 V.39 V.41 V.43 V.45 V.47 V.49 V.51 V.53 V.2 V.4 V.6

10 Sid 1 (1) Figur 3. Insjuknande i den nya influensan A (H1N1) åldersfördelning mellan kvinnor och män Kvinna Man Åldersgrupper Figur 4. Tidsintervall (dagar) från symtom till insättning av antiviral terapi, A (H1N1) Antal , 1,5 3, 4,5 6, 7,5 9, 1,5 12, Dagar Figur 5. Andel vaccinerade per åldersgrupper mot H1N1-influensan 29/21 Vaccinerade Ovaccinerade % vaccinerade per åldersgrupp Åldersgrupper

Influensasäsongen i Östergötland

Influensasäsongen i Östergötland Influensasäsongen i Östergötland 2017-2018 Statistik Vaccinationskampanjen startade den 7 november 2017. Säsongens vaccinationsmål för Östergötland var 60 % vaccinationstäckning i åldersgruppen 65 år och

Läs mer

Influensasäsongen i Östergötland

Influensasäsongen i Östergötland Influensasäsongen i Östergötland 2018-2019 Statistik Vaccinationskampanjen Vaccinationskampanjen startade den 6 november 2018. Innan och under vaccinationskampanjen samlades en strategigrupp med deltagare

Läs mer

Influensasäsongen 2013/2014 En influensasäsong sträcker sig från hösten, vintern till våren nästkommande år

Influensasäsongen 2013/2014 En influensasäsong sträcker sig från hösten, vintern till våren nästkommande år Influensasäsongen 2013/2014 En influensasäsong sträcker sig från hösten, vintern till våren nästkommande år Utfall och trend Pågående säsong 2013/2014 är den fjärde efter den pandemiska influensan A(H1N1)pdm2009.

Läs mer

Behandling och förebyggande av influensa

Behandling och förebyggande av influensa Behandling och förebyggande av influensa Sammanfattning Influensa är en smittsam virussjukdom. Hos i övrigt friska ungdomar och vuxna är sjukdomen generellt sett självläkande, och ingen särskild läkemedelsbehandling

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen 1 (8) Influensasäsongen 2016 2017 Denna rapport sammanfattar influensasäsongen 2016 2017 i Stockholms län Innehåll Sammanfattning av influensasäsongen 2016 2017... 2 Vaccinationstäckning... 3 Vaccinets

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Influensasäsongen 2017/2018

Influensasäsongen 2017/2018 Influensasäsongen 2017/2018 Influensa Sverige Provtagningen ökar (ange enhet via Infoga sidfot) 2018-10-08 laboratorieverifierade fall Influensa Jönköping 80 70 60 50 40 30 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Läs mer

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare

Vaccinationer. DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Vaccinationer DFP Dialogforum för pensionärer Torsdag 14 april 2016 Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Influensavirus Kan ge Säsongsinfluensa Pandemisk influensa Mer begränsat antal fall av zoonotisk influensa

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3).

Influensarapport för vecka 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 9 (23/2-1/3). rapport för 9, 2015 Denna rapport publicerades den 5 mars 2015 och redovisar influensaläget 9 (23/2-1/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2018-2019 Information till sjukvårdspersonal från Smittskydd Västra Götaland Vaccination är bästa skyddet mot influensa Äldre människor och personer med dåligt immunförsvar har

Läs mer

Influensa Förra säsongen och nytt för i år. Malin Bengnér Bitr. smittskyddsläkare

Influensa Förra säsongen och nytt för i år. Malin Bengnér Bitr. smittskyddsläkare Influensa Förra säsongen och nytt för i år Malin Bengnér Bitr. smittskyddsläkare Tid Aktivitet Ansvariga 11.30-12.30 Lunch 12.30-12.45 Introduktion Peter Iveroth, Malin Bengnér, Ing-Marie Einemo, Ingela

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2017-2018 Information till sjukvårdspersonal från Smittskydd Västra Götaland Din roll som sköterska eller läkare Ditt råd är viktigt när patienten ska fatta beslut om vaccination

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Influensasäsongen

Influensasäsongen Influensasäsongen 2016-2017 Statistik Smittskydd och vårdhygien, 2017-05-11, Eva Lundmark Utfall och typning Den förstärkta nationella övervakningen av influensa startade under vecka 40, 2016 och avslutas

Läs mer

Influensarapport för vecka 5, 2015 Denna rapport publicerades den 5 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 5 (26/1-1/2).

Influensarapport för vecka 5, 2015 Denna rapport publicerades den 5 februari 2015 och redovisar influensaläget vecka 5 (26/1-1/2). rapport för 5, 2015 Denna rapport publicerades den 5 februari 2015 och redovisar influensaläget 5 (26/1-1/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Hur skall vi minska svåra komplikationer vid influensasjukdom hos gravida? Karin Pettersson Överläkare obstetrik Karolinska Universitetssjukhuset

Hur skall vi minska svåra komplikationer vid influensasjukdom hos gravida? Karin Pettersson Överläkare obstetrik Karolinska Universitetssjukhuset Hur skall vi minska svåra komplikationer vid influensasjukdom hos gravida? Karin Pettersson Överläkare obstetrik Karolinska Universitetssjukhuset Grupper med ökad risk för svår sjukdom (enligt Socialstyrelsen)

Läs mer

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland

Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 1 (15) Beredskapsplan för pandemisk influensa i Landstinget Västmanland 2 (15) Innehåll 1 Inledning och planeringsförutsättningar...3 2 Ansvarsfördelning mellan olika aktörer i landstinget...4 2.1 Regional

Läs mer

Influensarapport vecka 47 Säsongen

Influensarapport vecka 47 Säsongen Influensarapport 47 Säsongen 2018-2019 Denna rapport publicerades den 29 november 2018 och redovisar influensaläget 47 (19 25 november). Sammanfattning Sammantaget är influensaaktiviteten fortsatt mycket

Läs mer

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL

Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Riktlinjer för 2011-års influensavaccination JLL Version: 1 Ansvarig: Micael Widerström, smittskyddsläkare Maria Omberg VC Smittskydd och Vårdhygien Mona Landhal, handläggare primärvården 1 ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Influensavaccinationen 2011

Influensavaccinationen 2011 Influensavaccinationen 2011 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Mats Erntell, smittskyddsläkare 2011-09-08

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2017-2018 Information till Mödrahälsovården från Smittskydd Västra Götaland Alla gravida rekommenderas vaccination Gravida har en förhöjd risk att drabbas av svår influensasjukdom

Läs mer

Influensa. Fredrik Idving

Influensa. Fredrik Idving Influensa Fredrik Idving I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare

Läs mer

Influensa och vinterkräksjuka

Influensa och vinterkräksjuka Influensa och vinterkräksjuka hur skyddar vi vårdtagarna och oss själva? Amelie Magnander Hygienläkare Smittskydd Vårdhygien Det finns effektiva sätt att minska spridningen av både influensa och vinterkräksjuka!

Läs mer

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur?

Influensavaccinationen Vem? Varför? När? Hur? Influensavaccinationen 2012 Vem? Varför? När? Hur? 2 Vem? Varför? När? Hur? Målgrupp: Sjuksköterskor/läkare på vaccinerande enheter och i kommunerna Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Anders Lindberg,

Läs mer

Influensarapport vecka 46 Säsongen

Influensarapport vecka 46 Säsongen Influensarapport 46 Säsongen 2018-2019 Denna rapport publicerades den 22 november och redovisar influensaläget 46 (12 18 november). Sammanfattning Influensaaktiviteten är oförändrad och mycket låg i Sverige,

Läs mer

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017

Enheten för smittskydd och vårdhygien 2013-09-20 2013/0017 1(5) Enheten för smittskydd och vårdhygien Datum Vår beteckning 2013-09-20 2013/0017 Ert datum Er beteckning Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2013/2014 i Västmanland Kampanjstart tisdag den

Läs mer

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport

Vid stort utbrott av influensa Lägesrapport Vid stort utbrott av influensa 2009 - Lägesrapport Hans-Ivar Swärd 2009-08-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Ansvarsfrågor... 3 2.1 Landstinget... 3 2.2 Kommunen... 3 2.3 Samverkan kommun landsting...

Läs mer

Influensa och pneumokockvaccination säsongen

Influensa och pneumokockvaccination säsongen Tjänsteställe, handläggare Smittskyddsenheten 2017 10 19 17 333 1(6) Hans Boman Distribution Verksamhets och enhetschefer inom primärvården i Västernorrland Verksamhetschefer inom Specialistvården Mödrahälsovårdsöverläkare

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2014-2015 Information till sjukvårdspersonal från Smittskydd Västra Götaland Din nyckelroll som sköterska eller läkare Ditt råd är viktigast när din patient ska fatta beslut om

Läs mer

Influensarapport för vecka 47, 2016 Denna rapport publicerades den 1 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 47 (21 27 november).

Influensarapport för vecka 47, 2016 Denna rapport publicerades den 1 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 47 (21 27 november). Influensarapport för 47, 2016 Denna rapport publicerades den 1 december 2016 och redovisar influensaläget 47 (21 27 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken

Influensa. Hygienkonferens hösten Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Influensa Hygienkonferens hösten 2016 Helena Ernlund Bitr. smittskyddsläkare/öl Infektionskliniken Start för influensavaccination 2016 9:e november Sammanfattning Smittsam luftvägsinfektion som orsakar

Läs mer

Influensarapport vecka 48 Säsongen

Influensarapport vecka 48 Säsongen Influensarapport 48 Säsongen 2018-2019 Denna rapport publicerades den 6 december 2018 och redovisar influensaläget 48 (26 november 2 december). Sammanfattning Influensaaktiviteten i Sverige är fortsatt

Läs mer

Vaccination mot influensa

Vaccination mot influensa Vaccination mot influensa 2018-2019 Information till Mödrahälsovården från Smittskydd Västra Götaland Vaccination är bästa skyddet mot influensa Personer med dåligt immunförsvar har sämre effekt av vaccinet.

Läs mer

Vaccination mot influensa 2019

Vaccination mot influensa 2019 Vaccination mot influensa 2019 Senaste säsongen Sjukhusvård Årets riktlinjer Micael Widerström Smittskyddsläkare Region Jämtland Härjedalen Senaste influensasäsonger Antal fall 60 Anmälda fall av influensa

Läs mer

Pandemi vad innebär r det?

Pandemi vad innebär r det? Pandemi vad innebär r det? Begreppsförvirring? rvirring? Influensa i olika former Årlig influensa - vanlig influensa, vinterinfluensa, säsongsinfluensa Pandemisk influensa - global spridning av helt nytt

Läs mer

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15. Per Hagstam Smittskydd Skåne Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2014-15 Per Hagstam Smittskydd Skåne 1 Varför influensavaccinera? För de flesta är influensa en ofarlig sjukdom Riskgruppsbaserad strategi Vaccination avser att förebygga

Läs mer

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet

Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009. Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet Pandemisk influensa A(H1N1; AH1p) 2009 Annika Linde Statsepidemiolog Smittskyddsinstitutet H, N Ibland anpassas ett andvirus och börjar spridas mellan andra arter Influensavirus Förekommer i 3 typer A,

Läs mer

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016

Att förebygga kikhosta hos spädbarn. Augusti 2016 Att förebygga kikhosta hos spädbarn Augusti 2016 Innehåll 1. Om kikhosta idag 2. Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn: Vaccination Behandling och diagnostik Uppmärksamhet 3. Veta mer

Läs mer

Upptaktsmöte inför influensasäsongen Per Hagstam Smittskydd Skåne

Upptaktsmöte inför influensasäsongen Per Hagstam Smittskydd Skåne Upptaktsmöte inför influensasäsongen 2018-19 Per Hagstam Smittskydd Skåne Varför influensavaccinera? Influensa för de flesta en ofarlig sjukdom Vaccination - förebygga allvarlig influensasjukdom och död

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2013

Influensarapport för vecka 45, 2013 rapport för 45, 2013 Denna rapport publicerades den 14 november 2013 och redovisar influensaläget 45 (4/11 10/11) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 51-52, 2017 Denna rapport publicerades den 4 januari 2018 och redovisar influensaläget vecka (18 31 december).

Influensarapport för vecka 51-52, 2017 Denna rapport publicerades den 4 januari 2018 och redovisar influensaläget vecka (18 31 december). Influensarapport för vecka 51-52, 2017 Denna rapport publicerades den 4 januari 2018 och redovisar influensaläget vecka 51-52 (18 31 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensasäsongen 2016/2017. Malin Bengnér Smittskyddsläkare

Influensasäsongen 2016/2017. Malin Bengnér Smittskyddsläkare Influensasäsongen 2016/2017 Malin Bengnér Smittskyddsläkare Influensa 2016/2017 Sverige antal fall Influensa 2016/2017 Jönköping 40 35 30 25 20 15 influensa A Influensa B 10 5 0 45 47 49 51 1 3 5 7 9

Läs mer

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi

Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi 1 (6) Bitr landstingsdirektör Göran Stiernstedt Hantverkargatan 45 Landstingshuset Planeringsläget inom Stockholms läns landsting inför en befarad influensapandemi Bakgrund Influensa A-sjukdomens utbredning

Läs mer

VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER RIKTLINJE FÖR VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER

VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER RIKTLINJE FÖR VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER RIKTLINJE FÖR VACCINATION MOT INFLUENSA OCH PNEUMOKOCKER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

INFLUENSA. Utbildning Hygienombud Hösten regiongavleborg.se

INFLUENSA. Utbildning Hygienombud Hösten regiongavleborg.se INFLUENSA Utbildning Hygienombud Hösten 2016 RNA-virus A,B och (C) Influensa Influensavirusets ytmolekyler hemagglutinin och neuraminidas (H och N) är avgörande för immunförsvarets möjlighet att känna

Läs mer

Influensasäsongen och kommande säsong

Influensasäsongen och kommande säsong Influensasäsongen 2015 2016 och kommande säsong AnnaSara Carnahan Epidemiolog Folkhälsomyndigheten annasara.carnahan@folkhalsomyndigheten.se 2016-09-26 2015-2016 3 Anmälningsplikt för alla influensafall

Läs mer

Influensasäsongen närmar sig

Influensasäsongen närmar sig 4-2000 2 oktober 2000 Influensasäsongen närmar sig Troget varje år kommer influensan till Sverige någon gång mellan vecka 43 och vecka 4. Vi kan nog förutsätta att så blir fallet även i år. Därför kommer

Läs mer

Influensarapport för vecka 5, 2016 Denna rapport publicerades den 11 februari 2016 och redovisar influensaläget vecka 5 (1 7 februari).

Influensarapport för vecka 5, 2016 Denna rapport publicerades den 11 februari 2016 och redovisar influensaläget vecka 5 (1 7 februari). Influensarapport för 5, 2016 Denna rapport publicerades den 11 februari 2016 och redovisar influensaläget 5 (1 7 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION REKOMMENDATION Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2011 2012 PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 60 00 www.thl.fi 5 2011 Rekommendation

Läs mer

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD

VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 MICAEL WIDERSTRÖM 2014-10-14 SMITTSKYDD VACCINATION MOT SÄSONGSINFLUENSA 2014 Innehåll Fjolårets influensa Influensa södra halvklotet Riktlinjer för influensavaccination

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2013

Influensarapport för vecka 49, 2013 Influensarapport för 49, 2013 Denna rapport publicerades den 12 december 2013 och redovisar influensaläget 49 (2/12 8/12) 2013. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Vad visar

Läs mer

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA

Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA December 2013 Nr 2 Informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien och STRAMA Innehåll Influensa Särskild vaccinationsinsats mot polio Tetanus Reviderade smittskyddsblad - hiv Folkhälsomyndighet 2014 Säsongsinfluensan

Läs mer

Smitt. Smittskyddsenheten NR 6. DECEMBER 2015 INNEHÅLL INFLUENSA

Smitt. Smittskyddsenheten NR 6. DECEMBER 2015 INNEHÅLL INFLUENSA Smitt Smittskyddsenheten NR 6. DECEMBER 2015 INNEHÅLL INFLUENSA... 1 KIKHOSTA HOS SPÄDBARN... 2 CENTRALT KONTO FÖR SMITTSKYDDSPROVER... 3 TBE-VACCINATION... 3 KLAMYDIATEST VIA NÄTET... 4 SMITTSKYDDSANMÄLAN

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2015 Denna rapport publicerades den 10 december 2015 och redovisar influensaläget vecka 49 (30 november 6 december).

Influensarapport för vecka 49, 2015 Denna rapport publicerades den 10 december 2015 och redovisar influensaläget vecka 49 (30 november 6 december). Influensarapport för 49, 2015 Denna rapport publicerades den 10 december 2015 och redovisar influensaläget 49 (30 november 6 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 4, 2017 Denna rapport publicerades den 2 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 4 (23 29 januari).

Influensarapport för vecka 4, 2017 Denna rapport publicerades den 2 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 4 (23 29 januari). Influensarapport för 4, 2017 Denna rapport publicerades den 2 februari 2017 och redovisar influensaläget 4 (23 29 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Influensarapport för vecka 47, 2013

Influensarapport för vecka 47, 2013 Influensarapport för 47, 2013 Denna rapport publicerades den 28 november 2013 och redovisar influensaläget 47 (18/11 24/11) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Övergripande beredskapsplan för pandemisk influensa, Landstinget Västernorrland

Övergripande beredskapsplan för pandemisk influensa, Landstinget Västernorrland Riktlinje 2014-07-07 Hans Boman (hbn007) 1 av 11 Gäller fr.o.m. Gäller t.o.m. Granskat av Processägare 2014-07-07 2016-07-07 Hans Boman (hbn007) Hans Boman (hbn007) Gäller för Landstingsgemensamt Sammanfattning/Beskrivning

Läs mer

Kan vi skydda oss mot influensa? Annika Linde Statsepidemiolog

Kan vi skydda oss mot influensa? Annika Linde Statsepidemiolog Kan vi skydda oss mot influensa? Annika Linde Statsepidemiolog Varför skydd mot just influensa? Risk för svår sjukdom och död hos många Risk för att vården sviktar IVA känsligast Risk för samhällspåverkan

Läs mer

Magsjuka och influensa Säsongen Helena Palmgren Johan Hedlund Smittskyddsenheten Region Uppsala

Magsjuka och influensa Säsongen Helena Palmgren Johan Hedlund Smittskyddsenheten Region Uppsala Magsjuka och influensa Säsongen 2017-2018 Helena Palmgren Johan Hedlund Smittskyddsenheten Region Uppsala Magsjukevirus Calicivirus (vinterkräksjuka) Norovirus Sapovirus Magsjukevirus Mycket liten smittdos

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 3 (18-24 januari).

Influensarapport för vecka 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget vecka 3 (18-24 januari). Influensarapport för 3, 2016 Denna rapport publicerades den 28 januari 2016 och redovisar influensaläget 3 (18-24 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Influensarapport för vecka 6, 2018 Denna rapport publicerades den 15 februari 2018 och redovisar influensaläget vecka 6 (5-11 februari).

Influensarapport för vecka 6, 2018 Denna rapport publicerades den 15 februari 2018 och redovisar influensaläget vecka 6 (5-11 februari). Influensarapport för 6, 2018 Denna rapport publicerades den 15 februari 2018 och redovisar influensaläget 6 (5-11 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Hepatit C. Smittskyddsenheten, Eva Lundmark

Hepatit C. Smittskyddsenheten, Eva Lundmark Hepatit C Antalet hepatit C fall är i stigande sedan 2011 då endast 55 fall anmäldes. Under 2013 rapporterades 90 fall (åtta kliniska anmälningar saknas), en incidens på 22/100 000 invånare, vilket var

Läs mer

Fråga 1 : Hur fungerade vaccinationskampanjen mot den nya influensan A(H1N1) i Värmland?

Fråga 1 : Hur fungerade vaccinationskampanjen mot den nya influensan A(H1N1) i Värmland? Fråga 1 : Hur fungerade vaccinationskampanjen mot den nya influensan A(H1N1) i Värmland? Svar: Mycket bra efter de förutsättningar som gavs. Men Vilken nytta gjorde den? (Fråga 2). Planering Värmland,

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensasäsongen snart här Vaccinationsstart den 9 november

Influensasäsongen snart här Vaccinationsstart den 9 november Influensasäsongen snart här Vaccinationsstart den 9 november Virussjukdom Influensa Två virustyper orsakar säsongsinfluensa, influensa A och B Endast influensa A ger pandemier Viruskapselns ytmolekyler

Läs mer

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2018/2019 i Västmanland - Kampanjstart tisdag den 6 november 2018

Influensa- och pneumokockvaccination säsongen 2018/2019 i Västmanland - Kampanjstart tisdag den 6 november 2018 INFORMATION 1 (5) Aktuellt inför höstens vaccinationskampanj Årets influensakampanj startar i början av november precis som ifjol. Inför den här säsongen har vi i regionen upphandlat ett nytt vaccin, Vaxigrip

Läs mer

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan?

Vilka riskerar att bli allvarligt sjuka av den nya influensan? Den nya influensan - frågor och svar Vilka symtom får man av den nya influensan? De symtom man får av den nya influensan, som också kallas svininfluensa och har fått beteckningen A(H Hur vet man att man

Läs mer

Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet

Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet Pandemiplanering Nordisk samverkan om Mediastrategi Legemidler og medisinsk utstyr lager og distribusjon Prioritering ved knapphet Anders Tegnell 1 Innehåll Hotet Mediastrategi Legemidler og medisinsk

Läs mer

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund

INFLUENSAPANDEMI. Anders Österlund INFLUENSAPANDEMI Anders Österlund Vilda fåglar f är r naturlig reservoir för r influensavirus Fågelinfluensa H5N1 hos fåglarf Fågelinfluensa H5N1 hos människorm 387 sjuka (2008-09-10) Influensa Smittämne:

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2017 Denna rapport publicerades den 23 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 11 (13 19 mars).

Influensarapport för vecka 11, 2017 Denna rapport publicerades den 23 mars 2017 och redovisar influensaläget vecka 11 (13 19 mars). Influensarapport för 11, 2017 Denna rapport publicerades den 23 mars 2017 och redovisar influensaläget 11 (13 19 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 53, , 2016

Influensarapport för vecka 53, , 2016 Influensarapport för 53, 2015-1, 2016 Denna rapport publicerades den 14 januari 2016 och redovisar influensaläget 53-1 (28 december 10 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 7, 2014

Influensarapport för vecka 7, 2014 Influensarapport för 7, 2014 Denna rapport publicerades den 20 februari 2014 och redovisar influensaläget 7 (10/2 16/2). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport vecka 3 Säsongen

Influensarapport vecka 3 Säsongen Influensarapport 3 Säsongen 2018-2019 Denna rapport publicerades den 24 januari och redovisar influensaläget 3 (14 20 januari). Sammanfattning Spridningen av influensa fortsatte att plana ut under 3 och

Läs mer

Information till vården om säsongsinfluensa och pneumokocker 2015/2016

Information till vården om säsongsinfluensa och pneumokocker 2015/2016 Version 7 1(10) Information till vården om säsongsinfluensa och pneumokocker 2015/2016 Vaccinationsstart måndag 2 november 2015... 2 Nytt om kampanjen... 2 Frågeformulär till patient inför vaccination...

Läs mer

Influensavaccinationsrekommendation

Influensavaccinationsrekommendation Influensavaccinationsrekommendation 2005 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja C 18/2005 1(6) Kommuner och samkommuner för folkhälsoarbete som upprätthåller hälsocentraler, samt sjukvårdsdistrikten Influensavaccination

Läs mer

Influensarapport för vecka 4, 2018 Denna rapport publicerades den 1 februari 2018 och redovisar influensaläget vecka 4 (22 28 januari).

Influensarapport för vecka 4, 2018 Denna rapport publicerades den 1 februari 2018 och redovisar influensaläget vecka 4 (22 28 januari). Influensarapport för 4, 2018 Denna rapport publicerades den 1 februari 2018 och redovisar influensaläget 4 (22 28 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 3

Läs mer

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot).

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Myter att krossa om influensa och influensavaccination Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Influensa är väl ändå en rätt harmlös sjuka? En missuppfattning

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2016 Denna rapport publicerades den 10 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 9 (29 februari 10 mars).

Influensarapport för vecka 9, 2016 Denna rapport publicerades den 10 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 9 (29 februari 10 mars). Influensarapport för 9, 2016 Denna rapport publicerades den 10 mars 2016 och redovisar influensaläget 9 (29 februari 10 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 52, , 2017

Influensarapport för vecka 52, , 2017 Influensarapport för 52, 2016 1, 2017 Denna rapport publicerades den 12 januari 2017 och redovisar influensaläget 52-1 (26 dec 8 jan). Uppdaterad 13 jan 2017 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad

Läs mer

Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi. Vaccindagen Anders Nystedt, Smittskyddsläkare

Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi. Vaccindagen Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Influensa och pneumokocker Epidemiologi, smittskyddsåtgärder och hälsoekonomi Vaccindagen 2016-10-04 Anders Nystedt, Smittskyddsläkare Kan man med vaccination påverka sjuklighet och överdödlighet i influensa?

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2009 2010 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 6000 www.thl.fi

Läs mer

Influensarapport för vecka 2, 2018 Denna rapport publicerades den 18 januari 2018 och redovisar influensaläget vecka 2 (8 14 januari).

Influensarapport för vecka 2, 2018 Denna rapport publicerades den 18 januari 2018 och redovisar influensaläget vecka 2 (8 14 januari). Influensarapport för 2, 2018 Denna rapport publicerades den 18 januari 2018 och redovisar influensaläget 2 (8 14 januari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 3

Läs mer

Den nya influensan A(H1N1)

Den nya influensan A(H1N1) Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU16 Den nya influensan A(H1N1) Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2009/10:126 Den nya influensan A(H1N1). Ingen motion har väckts med anledning

Läs mer

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot).

Myter att krossa om influensa och influensavaccination. Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Myter att krossa om influensa och influensavaccination Fritt efter 4 Influenza Myths Debunked. Medscape. Mar 10, 2017 (Talbot & Talbot). Influensa är väl ändå en rätt harmlös sjuka? En missuppfattning

Läs mer

Influensa i Västernorrlands län säsongen Vecka

Influensa i Västernorrlands län säsongen Vecka Antal anmälda fall SmittnYtt Nyhetsbrev från Smittskyddsenheten Västernorrland Nr 5, 2017 I detta nummer av SmittnYtt kan man bl.a. läsa om den gångna influensasäsongen i länet, den goda effekten av barnvaccinationsprogrammet

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2014

Influensarapport för vecka 3, 2014 Influensarapport för 3, 2014 Denna rapport publicerades den 23 januari 2014 och redovisar influensaläget 3 (13/1 19/1) 2014. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 9, 2018 Denna rapport publicerades den 8 mars 2018 och redovisar influensaläget vecka 9 (26 februari 4 mars).

Influensarapport för vecka 9, 2018 Denna rapport publicerades den 8 mars 2018 och redovisar influensaläget vecka 9 (26 februari 4 mars). Influensarapport för 9, 2018 Denna rapport publicerades den 8 mars 2018 och redovisar influensaläget 9 (26 februari 4 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider

S M I T T S A N T. Nr 3/99. Influensatider S M I T T S A N T I N F O R M A T I O N F R Å N S M I T T S K Y D D S L Ä K A R E N Nr 3/99 990930 Influensatider Det finns en sak inom smittskyddet som man kan vara säker på och det är att influensaepidemin

Läs mer

Influensarapport vecka 4 Säsongen

Influensarapport vecka 4 Säsongen Influensarapport 4 Säsongen 2018-2019 Denna rapport publicerades den 31 januari 2019 och redovisar influensaläget 4 (21 27 januari). Sammanfattning Influensaaktiviteten var fortsatt låg men ökande i hela

Läs mer

Influensarapport för vecka 8, 2018 Denna rapport publicerades den 1 mars 2018 och redovisar influensaläget vecka 8 (19 25 februari).

Influensarapport för vecka 8, 2018 Denna rapport publicerades den 1 mars 2018 och redovisar influensaläget vecka 8 (19 25 februari). Influensarapport för 8, 2018 Denna rapport publicerades den 1 mars 2018 och redovisar influensaläget 8 (19 25 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 3 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport vecka 9 Säsongen

Influensarapport vecka 9 Säsongen Influensarapport 9 Säsongen 2018-2019 Denna rapport publicerades den 7 mars 2019 och redovisar influensaläget 9 (25 februari 3 mars). Sammanfattning Samtliga övervakningssystem visar på att influensaaktiviteten

Läs mer

Influensasäsong 2016/2017. Vaccinationsråd för vårdpersonal

Influensasäsong 2016/2017. Vaccinationsråd för vårdpersonal Influensasäsong 2016/2017 Vaccinationsråd för vårdpersonal Patienten lyssnar på dig Din information kan avgöra patientens beslut Berätta om vaccination i god tid inför hösten Viktigt att vaccinera sig

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december).

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december). Influensarapport för 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget 48 (28 november 4 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Hepatit C blodtransfusion

Hepatit C blodtransfusion Nr:5/2007 Sid:1 Innehåll: Hepatit C via blodtransfusion Antibiotikaförbrukning Vaccination och hälsoundersökning av asylsökande barn Kronoberg bäst (som vanligt) Behandling och profylax av influensa med

Läs mer

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013

Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 REKOMMENDATION Rekommendation för säsongsinfluensavaccination hösten och vintern 2012 2013 Institutet för hälsa och välfärd PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 029 524 6000 www.thl.fi

Läs mer

Influensarapport vecka 2 Säsongen

Influensarapport vecka 2 Säsongen Influensarapport 2 Säsongen 2018-2019 Denna rapport publicerades den 17 januari 2019 och redovisar influensaläget 2 (7 13 januari). Sammanfattning Spridningen av influensa har som förväntat planat ut sedan

Läs mer

Influensarapport för vecka 4, 2015 Denna rapport publicerades den 29 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 4 (19-25/1).

Influensarapport för vecka 4, 2015 Denna rapport publicerades den 29 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 4 (19-25/1). rapport för 4, 2015 Denna rapport publicerades den 29 januari 2015 och redovisar influensaläget 4 (19-25/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 12, 2016 Denna rapport publicerades den 31 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 12 (21 27 mars).

Influensarapport för vecka 12, 2016 Denna rapport publicerades den 31 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 12 (21 27 mars). Influensarapport för 12, 2016 Denna rapport publicerades den 31 mars 2016 och redovisar influensaläget 12 (21 27 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer