KVALITETSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING TUPPENS FÖRSKOLA September 2009 Inger Norrman Johansson Förskolechef

2 Sammanfattning Höstterminen startade med en gemensam kick-off för all personal i hela skolområdet på en konferensanläggning. En halvdag ägnades åt värderingsövningar i tvärgrupper vilket har följts upp under hösten. Vi har påbörjat ett arbete med Qualis kvalitetssäkringsinstrument där vi valt att fokusera på området Trygghet och Trivsel. Under året har vi kontinuerligt utformat och följt en Likabehandlingsplan. De pedagogiskt ansvariga förskollärarna som representerar varje avdelning har haft möten med förskolechefen. Det viktigaste är nu att planen blir ett levande dokument för både barn och personal. Vi har börjat utveckla den pedagogiska miljön utomhus. Britt Åkesson från metodverkstan höll i vårt projekt. Vi har använt oss av allmänna råd för förskolan och vår lokala arbetsplan och funderat över ledorden i alla sammanhang. Lära med hela kroppen, Barns inflytande och Tydlig dokumentation. Vi har sedan diskuterat dessa begrepp. Tre pedagoger plus förskolechef från Tuppens förskola besökte Coombes School under hösten 2008 för att inspireras av skolans utomhuspedagogik och lära med hela kroppen. Sammanlagt var det femton pedagoger från hela skolområdet som fick uppleva denna fina atmosfär på Coombes school. Inledning Tuppens förskola består av fem avdelningar med öppettider Avdelning Barn Ht Barn Vt. Personal Sunnan fsk 1 3 år 1 fsk 1 bsk Västan fsk 3 4 år 0,875 fsk 2 bsk Nordan fsk 3 5 år 1 fsk 0,75 bsk Östan fsk 3 5 år 1 bsk 0.75 bsk 0.65 bsk Vindpusten bsk 1 bsk 0,50 fsk Kök 1 kokerska Städ 0.65 Ledning 1 Förskolechef Övrigt Resursstöd 10h Modersmål 2h Modersmål Resursstöd 10h Modersmål:6 h 1

3 Förskolan är belägen i ett centralt område nära centrum på Lidingö. Den har ett stort skogsområde på baksidan av huset. Gården är kuperad och innehåller flera fruktträd som också bidrar till skugga för barnen. Utemiljön lockar verkligen barn och pedagoger till en stimulerad lärandemiljö. Tuppens förskola har haft en god ekonomi och budget i balans på grund av intäkter från många små barn (ett till tre år). Vi har haft höga kostnader för it-investeringar under året och stöld av dator som vi ej blir kompenserade för från stadens sida. Tuppen har en stor andel förskollärare; två per avdelning och även många barnskötare med lång erfarenhet. Kompetensen är mycket hög. På en avdelning har det varit stor omsättning under året på grund av föräldraledighet och två förskollärare som flyttat tillbaka till sina hemkommuner. En av förskollärarna har gått pedagogistautbildning under året. Hon var Högsätras områdesrepresentant på utbildningen. Hon har haft sin tjänst på Tuppen under vårterminen. I vårt utemiljöprojekt har hon hållit i möten för att planera våra gemensamma gårdsdagar. Under året har sjukfrånvaron varit låg i förhållande till tidigare år. Min åsikt är att arbetsmiljön och trivseln bland pedagoger har varit väldigt positiv under det gångna året. Två långtidssjukskrivningar har successivt under året blivit friskare. Målet har varit att till höstterminen återgå till ordinarie tjänstgöringsgrad. Vår kokerska som arbetar heltid fyllde 65 år i sommar och hade planer på att gå i pension. Lyckligtvis lyckades jag övertala henne att stanna kvar ett halvår till. Hennes mat och doft av nybakat bröd är väldigt uppskattad av oss alla på förskolan. Tillvägagångssätt Kvalitetsteamet i Högsätra skolområde består av ledningsgruppen samt representanter av medarbetare från alla enheter. Teamet bestämmer riktlinjer för kompetensutveckling för all personal och arbetar tillsammans för att kvalitetskalendariet ska följas i vardagsarbetet med uppföljning och utvärdering av verksamheten. Under året har vi valt Qualis kvalitetsnätverk i hela skolområdet. Syftet med att använda sig av Qualis kriterier i kvalitetsredovisningen är att med hjälp av kriterierna reflektera över och analysera verksamheten. Vi önskade även att få syn på förbättringsområden, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Avdelningarna har i kvalitetsredovisningarna följt upp sin arbetslagsplan, samt utvärderat arbetet inom utvecklingsområden för hela skolområdet. Jag som förskolechef analyserar och sammanfattar detta i denna kvalitetsredovisning. Bakgrundsfaktorer Tuppens förskola har under verksamhetsåret bytt personal vid två tillfällen. En pedagog som hade ett föräldraledighetsvikariat har slutat och en annan har bytt avdelning. Dessutom flyttade en förskollärare till sin hemkommun under hösten. Hon har arbetat många år på Tuppen och fått följa samma barngrupp i fem år. Förskolläraren som tog över tjänsten hade arbetat som vikarie sedan augusti och var därför inte ny för barngruppen eller arbetslaget. Under september började en förskollärare med väldigt lång erfarenhet på en avdelning tre- fem år. Det har fungerat väldigt bra. 2

4 Tuppen är en äldre förskola vars lokaler har blivit dåligt underhållna. Vår innemiljö har succesivt förbättrats när det gäller inredningen av möbler sedan vi fått en områdeschef. Barnantalet minskade på grund av att föräldrar med barn på Tuppen flyttade från Lidingö. Tyvärr fanns det inte barn i kön just i den åldergruppen. Under mars månad inskolade vi syskonförturer på våra småbarnsavdelningar för att klara ekonomin. Åtgärder enligt förra årets kvalitetsredovisning I vår kvalitetsredovisning från föregående år var målen följande: -Mål: Nyttjandet och forskandet av utemiljön i samverkan mellan pedagoger och barn. Åtgärd: Vi har under året förbättrat den pedagogiska miljön utomhus genom att leta efter spännande miljöer där barnen kan få utmaningar på olika sätt. Vi har målat en sifferorm på asfalten, även bokstavstavla på förrådet vid sandlådan, bokstäver på stenar i skogen, små målningar på asfalten. Växter har planterats på innergården. - Mål: Ta fram en likabehandlingsplan och förankra den bland alla medarbetare och föräldrar. (Normer och värden, Likabehandling.) Åtgärd: Likabehandlingsplanen är utformad och ska nu förankras bland föräldrar. Inom Högsätra skolområde har vi jobbat med våra likabehandlingsplaner under läsåret. I det arbetet har vi haft mycket diskussioner i arbetslagen om hur vi jobbar för att barnen ska känna sig trygga och trivas på förskolan. I dessa diskussioner har vi kartlagt situationer och platser där diskriminering, trakasserier och kränkningar kan förekomma, samt diskuterat åtgärder, dvs. hur vi gör för att barnen ska känna sig trygga och trivas. Flera av avdelningarna har tillsammans med barnen gjort kompissolar där man åskådliggör hur man ska behandla varandra för att alla ska trivas och må bra. När vi haft barn med olika nationalitet och/eller kultur har vi uppmärksammat detta genom att titta på traditioner, flaggor och enstaka uttryck. Vi har diskuterat värdegrundsfrågor mellan oss alla på enheten eftersom samtliga arbetslag har tillförts nya medarbetare. Även inom hela skolområdet på våra upptaktsdagar på Utö i augusti Vi har haft nytta av värdegrundsdiskussionerna inför framtagandet av likabehandlingsplanen. Vi har även tagit fram ett förväntansdokument s.k. föräldrars ansvar som talar om vad vi förväntar oss av föräldrar och vad de förväntar sig av oss som förskola. - Mål: Utveckling och lärande, Lära med hela kroppen Åtgärd: För att skapa nyfikenhet och lust att lära hos varje barn gör vi på följande sätt: Vi anpassar miljö och material efter barnens intressen, bl.a. genom att skapa ett legorum när vi märkt att barnen visat stort intresse för bygg- och konstruktionslek. Genom att ha olika sorters material tillgängligt på barnens nivå kan de själva plocka fram när lusten faller på. Detta gäller både inne och ute. Vi tar vara på resurserna som finns i närområdet, skogen, lekparker, biblioteket. I skogen har vi bl.a. hämtat naturmaterial som vi arbetat skapande med. Alla avdelningar arbetar både i stora och små grupper, beroende på aktivitet. Vi har haft olika rörelseaktiviteter ute och inne. I lekhallen har vi gjort hinderbanor, lekt traditionella sång- och danslekar, haft miniröris och fri lek. Ute har vi spelat bandy, fotboll, gjort hinderbanor. Vid tre tillfällen under vårterminen hade vi gemensamma gårdsdagar då vi 3

5 erbjöd sagoberättande, målning, bygglek med träklossar i sandlådan samt sång- och danslekar. Barnen fick röra sig fritt mellan aktiviteterna, detta var uppskattat av både barn och pedagoger. Vi har fasta aktiviteter för de olika veckodagarna, vilket gör att barnen vet vad som ska hända på respektive dag, t.ex. utflykt, rörelselek i lekhallen. Vi försöker vara närvarande vuxna både i lek och aktiviteter, för att kunna hjälpa barnen i konflikter och kunna lyssna på varje barn. Vi uppmuntrar barnen att se varandra som tillgångar, man kan t.ex. be varandra om hjälp istället för att gå till en vuxen, och att se varandras positiva sidor. - Mål: Barns inflytande, Språk och kommunikation Åtgärd: På samlingar i stora och små grupper jobbar vi mycket med sånger, rim och ramsor. Vi läser ofta böcker tillsammans och en av avdelningarna har jobbat med min favoritbok barnen tar med sig sin favoritbok hemifrån och presenterar den på samlingen. Vi har varit med i metodverkstans projekt med Pija Lindenauns böcker och pratat mycket med barnen om författare och illustratörer. Barnen har också skrivit egna berättelser. Måluppfyllelse Sammanfattningsvis är min bedömning att Tuppens förskola har haft en god måluppfyllelse. Samtliga åtgärder har fått positiv respons hos både föräldrar och barn. Däremot hade vi hoppats på att komma längre med vårt uteprojekt. Men pga.att barngrupperna varit så pass stora så har vi inte kunnat fullfölja aktiviteterna mer än vid två tillfällen. Sjukdom bland personalen har också varit bidragande faktorer till att projektet saktats ner. Likabehandlingsplanens utformande var ett stort steg framåt, och vi hoppas nu kunna bygga vidare på det här projektet under kommande verksamhetsår. Hösten 2008 genomfördes en Synnovateundersökning bland förskolans föräldrar där det tyvärr var ett mycket lågt deltagande. Via föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal, veckobrev och framförallt vid den dagliga kontakten med pedagogerna är föräldrarna väldigt nöjda. Pedagogisk verksamhet Pedagogerna har ett välplanerat arbetssätt utifrån barnens behov, nyfikenhet och lust. Föräldrarna får god och kontinuerlig information om verksamheten som är relevant för deras barn. Observationer av barnen sker dagligen för att följa barnens utveckling. Detta följs även upp genom dokumentation i form av fotografering. Vårt drop-in fika har varit välbesökt och väldigt uppskattat av både föräldrar och pedagoger. Det har varit en bra plattform för kommunikation och dialog. 4

6 Särskilda stödinsatser och modersmål Tuppens förskola har haft resurstimmar för att stärka tal och språkutveckling. Förskollärarna har haft konsultation från talpedagog Birgitta Bäckström och logoped Lisbeth Grimlund. Vi har även haft konsultation av våra förskolepsykologer för barn med särskilda behov. Man upplever detta stöd från dem och tillfälle att ventilera tankar och råd som mycket värdefullt. Vi har haft modersmålsträning för sex barn med annat modersmål. Detta har varit tyska, polska, estniska och engelska. Styrning och ledning Förskolan har en förskolechef som är på förskolan dagligen. Pedagogerna uppskattar ett nära ledarskap. Våra styrdokument som vi arbetar efter är: Lpfö-98. Högsätra skolområdes lokala läroplan för förskolor och avdelningens arbetslagsplan. Dessa planer finns lätttillgängliga för både personal och föräldrar på avdelningen. På höstens föräldramöten informerar vi också om den lokala arbetslagsplanen. Den interna kommunikationen, pedagogerna emellan, består i att den som fått information vidarebefordrar informationen till övriga i arbetslaget. Informationsmöte har ägt rum en gång per vecka oftast måndagar. Detta har upplevts som ett stressmoment av en del pedagoger. Situationen i början av veckan kan vara skör på grund av vuxnas sjukdom eller ledsna barn. Det är svårt att skapa möten i förskolan eftersom vi hela tiden är beroende av våra barn. Förskolechefen och en pedagogiskt ansvarig per avdelning har haft möten minst en gång i månaden och diskussioner angående utvecklingsfrågor. Fysisk och psykisk arbetsmiljö följs upp regelbundet. Pedagogerna har olika ansvarsområden på förskolan t.ex. Inköpsansvarig, pedagogiskt ansvarig från varje avdelning. Två kvalitetsansvariga från förskolan ett barnkulturombud och ett jämställdhetsombud. Kvalitet och utveckling Högsätra skolområde har sedan flera år ett kvalitetsteam med representation från alla enheter, förskolechef samt en medarbetare. Där diskuterar vi kvalitetsarbete och tar gemensamt fram mallar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Vi har under året gått in i ett samarbete med Qualis och arbetar för att höja kvaliteten i alla delar på sikt. Under året som gått har fokus legat på trygghet och trivsel vilket var naturligt då vi arbetat mycket för att färdigställa vår likabehandlingsplan. Personalen har också gjort egna skattningar hur man ligger till i Qualis trappor och utifrån det kommer vi att arbeta ytterligare för att höja kvaliteteten. Ett av områdena är just barns inflytande och det kommer vi att lägga fokus på under nästa läsår. Vårt kvalitetskalendarium beskriver de aktiviteter som genomförs under året för att behålla en god kvalitet. Varje arbetslag på Tuppen arbetar fram en arbetslagsplan för verksamheten. Vi utgår från läroplanen och våra gemensamma mål i skolområdets arbetsplan. Dessa mål utvärderar vi på utvecklingsdagen under vårterminen. 5

7 Under året har vi haft följande föreläsningar: Barns tal och språkutveckling Musikstund för små barn Gillis föreläsning om kommunikation Två pedagoger går en kurs, i samarbete med Uppsala Universitet: Barns tal språk och skrivutveckling 0-8 år Man upplever att alla föreläsningar har varit väldigt givande. Man har fått konkreta idéer och förslag på hur vi kan använda oss av vår nya och gamla kunskap i vår verksamhet. Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts under året. Hälsa och livsstil All personal på förskolan tycker om att röra på sig. Man cyklar eller promenerar till arbetet. Nytt för detta år har varit en hälsoinspiratör som också ska fokusera sig på hälsofrämjande aktiviteter för de vuxna på förskolan. Personalen har också vid fyra tillfällen fått gå på hälsoinspirerande aktiviteter arrangerat av i Form på Lidingö. Detta var mycket uppskattat av personalen på Tuppen. Under hösten 2009 kommer ett nytt erbjudande. Vi har deltagit i stavgångsloppet som har stärkt sammanhållningen i hela arbetslaget. Vi har en massagestol som används för onda axlar och avkoppling. En hälsoplan är framtagen för förskolan. Vi är en förskola som är ute väldigt mycket i alla väder. Detta är väldigt uppskattat av våra föräldrar. Framåtblick Vi kommer att fortsätta att utveckla följande arbete under nästa läsår: Pedagogisk dokumentation: En uppstart kommer att ske i området i oktober. En personal från varje avdelning på Tuppen kommer att delta i kursen pedagogisk dokumentation. Utepedagogiken: Vi ska skapa fler gårdsdagar då vi erbjuder olika aktiviteter tex. vattenlek, snickring, berättarhörna och ringlekar. Information Förändra våra interna möten så de blir mer effektiva och informationen blir mer konkret och lättförståelig. Vi ska också förbättra kommunikationsmottagarens sätt att informera vidare till sina kollegor. Likabehandlingsplanen Diskutera denna i föräldrarådet och under höstens föräldramöten. Värdegrundsdiskussionerna bland pedagogerna ska fortsätta. 6

KVALITETSREDOVISNING TUPPENS FÖRSKOLA

KVALITETSREDOVISNING TUPPENS FÖRSKOLA KVALITETSREDOVISNING TUPPENS FÖRSKOLA 2009-2010 Inger Norrman J:son Juni 2010 Sammanfattning Tuppen har haft ett bra verksamhetsår. Det var en del turbulens i början av höstterminen då vi hade många nya

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Kvalitetsrapport för

Kvalitetsrapport för Kvalitetsrapport för 2011-2012 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2011/2012 3 3. Underlag och rutiner

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Rapport Mars Treklöverns förskola

Rapport Mars Treklöverns förskola Rapport Mars 2008 Treklöverns förskola Innehållsförteckning INLEDNING...3 1. Utvärderingens genomförande...3 1.1 Utvärderingsgrupp...3 1.2 Genomförande...3 2. Iakttagelser...4 2.1 Kunskaper, utveckling

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för

Läs mer

Kvalitetsrapport Tuppens förskola 2014-2015. Annika Matsson

Kvalitetsrapport Tuppens förskola 2014-2015. Annika Matsson Kvalitetsrapport Tuppens förskola 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning.2 Verksamhetsidé.3 Läroplan för förskola.3 Utvärderingsmetoder 3 Tuppens åtaganden/mål för läsåret 2014-2015.4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12

Förkolan Passaren. Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 1 Förskolan Passaren Kvalitet och måluppfyllelse vt.-12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...3 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-4 Beslutade mål och åtgärder 4 Slutord 6 Dokumenttyp Redovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport Tuppens förskola 2012-2013 Förskolechef Ulrika Ericson

Kvalitetsrapport Tuppens förskola 2012-2013 Förskolechef Ulrika Ericson Kvalitetsrapport Tuppens förskola 2012-2013 Förskolechef Ulrika Ericson Inledning Tuppens förskola har till vår glädje fått ateljéerna på avdelningarna renoverade, vissa rum ombyggda och även personaltoaletterna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2009/2010 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2009/2010 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD - LÄSÅRET 2009/2010 - OMRÅDE: Ankarets förskola NÄMND:SDF Centrum MALMÖ DEN 201015 UPPGIFTSLÄMNARE: NAMN: Anita Hansson TEL: 040-349221 Om vår verksamhet! Inledning Jag

Läs mer

Kvalitetsarbete Åshagensförskola

Kvalitetsarbete Åshagensförskola Kvalitetsarbete Åshagensförskola Förskola/avdelning Åshagen Ort Hammerdal Ansvarig förskolechef Ewa Ottosson Kontaktinformation: Åshagens förskola Kallbacksgränd 3 830 70 Hammerdal 0644-103 48 1 1. Vår

Läs mer

Lokal arbetsplan 14/15

Lokal arbetsplan 14/15 Lokal arbetsplan 14/15 En beskrivning av vår verksamhet. Regnbågens förskola Avdelning:...Blå Presentation av Blå Regnbågen Regnbågens förskola bedrivs i fräscha öppna lokaler som ligger i anslutning till

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

2011-09-28 LOKAL ARBETSPLAN

2011-09-28 LOKAL ARBETSPLAN 2011-09-28 LOKAL ARBETSPLAN SKÄRGÅRDENS FÖRSKOLEREKTORSOMRÅDE Dalarö Ornö - Utö Läsåret 2011-2012 Förskolechef Anita Gunnarsson ARBETSPLAN 2011/2012 Utvecklingsområde 1 Likabehandlings-planen För att barnen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Syrenen : Natalie Lundholm Underlag för redovisningen Det som ligger som underlag för redovisningen är den självvärdering

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsrapport Abborrens förskola

Kvalitetsrapport Abborrens förskola Kvalitetsrapport Abborrens förskola Verksamhetsåret 2014-2015 Annika Matsson Innehållsförteckning Inledning 2 Verksamhetsidé 3 Läroplan för förskola 3 Utvärderingsmetoder..3 Måluppfyllelse, resultat, analys

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

NAMN TITEL DATUM Annika Matsson Förskolechef Kvalitetsrapport. Tuppens förskola

NAMN TITEL DATUM Annika Matsson Förskolechef Kvalitetsrapport. Tuppens förskola NAMN TITEL DATUM Annika Matsson Förskolechef 2016-07-07 Kvalitetsrapport Tuppens förskola Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för genomförande... 3 2 Metoder och verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18 Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola Ht -17/Vt -18 Beskrivning av förskolan Ryrsjöns förskola är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. I dagsläget är det två avdelningar på förskolan, Gläntan

Läs mer

Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Landbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Landbo Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef och personalen på Landbo förskola. Vår vision:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011. Kalvhagens förskola

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011. Kalvhagens förskola KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 Kalvhagens förskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 4 5. Åtgärder enlig föregående

Läs mer

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Abborrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2016-2017 Utvärdering Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats Fjolårets plan har utvärderats på arbetsplatsmöten samt genom

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014

Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 1 Förskolan Skattelden Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2013/2014 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 5 Bilaga 1:

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Kvalitetsrapport. Killingens förskola

Kvalitetsrapport. Killingens förskola Kvalitetsrapport Killingens förskola 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Förutsättningar... 3 2. Metoder... 4 3. Måluppfyllelse, resultat och analys... 5 4. Framåtblick. 6 5. Mål och Åtgärder 7 2 1. Förutsättningar

Läs mer

Blackgården Förskola 1-5 år

Blackgården Förskola 1-5 år KVALITETSREDOVISNING 2011 Blackgården Förskola 1-5 år Förskolechef Margaretha Larson Adress Tidavad, Blackgården 2-3 Postadress 542 93 Mariestad Telefon 0501-755437, 0501-75 54 38 E-post margaretha.larsson@mariestad.se

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2012/13

Kvalitetsrapport Läsåret 2012/13 Kulturförskolan Tolvåker Kvalitetsrapport Läsåret 2012/13 1 Innehåll 1. Grundfakta 2. Underlag och rutiner för framtagandet av kvalitetsrapport 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsrapport och mål för

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2014-2015 Dessi Kerstin Irina Sofie Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Tuppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tuppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tuppens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tuppens förskola

Likabehandlingsplan för Tuppens förskola Likabehandlingsplan för Tuppens förskola Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro och ett

Läs mer

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012

Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 1 (6) Utbildningsförvaltningen Arbetslagets kvalitetsredovisning för verksamhetsåret 2011/2012 Områdets namn: Ramdalens förskole-skolområde Enhetens namn: Blåklockan. Arbetslagets namn: Gläntan och Skogsdungen.

Läs mer

Strålarnas förskola. Rapport September Innehållsförteckning

Strålarnas förskola. Rapport September Innehållsförteckning Strålarnas förskola Rapport September 2008 Innehållsförteckning INLEDNING.. 3 1. Utvärderingens genomförande...3 1.1 Utvärderingsgrupp...3 1.2 Genomförande...3 2. Iakttagelser...4 2.1 Kunskaper, utveckling

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet Dokumentation av kvalitetsarbetet för Eldslösa förskola läsåret 2015 / 2016 Grundfakta en kort beskrivning av vår verksamhet Förskolechef: Rose-Marie Egnell rose-marie.egnell@mjolby.se Eldslösa förskola

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2013/2014. Björklövets förskola

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2013/2014. Björklövets förskola KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2013/2014 Björklövets förskola Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Tillvägagångssätt... 3 4. Bakgrundsfaktorer... 4 5. Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12

Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Barn- och utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan läsåret 2011/12 Centrals förskola Förskolechef: Lisbeth Nilsson Telefonnummer: 135849/ 0733-135849 E-postadress: lisbeth.nilsson@kristianstad.se 1 Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR GRÄFSNÄS FSK 2011-2012

KVALITETSREDOVISNING FÖR GRÄFSNÄS FSK 2011-2012 KVALITETSREDOVISNING FÖR GRÄFSNÄS FSK 2011-2012 120828 Beskrivning av verksamheten 120828 Gräfsnäs förskola ligger naturskönt i anslutning till Gräfsnäs slottspark. Från förskolan har man utsikt över sjön

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Strömstierna förskola Verksamhetsplan för förskolan Strömstierna förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola Kvalitetsredovisning 2010-2011 Gredelby Förskola a a Postadress: Knivsta kommun, Gredelby förskola 741 75 Knivsta Besöksadress: Häradsvägen 13, 741 75 Knivsta Tel: 018-34 79 40 Grundfakta Gredelby förskola

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Sid 1 (5) Ving- Åker Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Att börja på förskola innebär en stor omställning för familjen. Detta är vi medvetna om och har därför försökt skapa en trygg och stimulerande

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Lokal verksamhetsplan Förskolan

Lokal verksamhetsplan Förskolan Lokal verksamhetsplan Förskolan Område B Förskola Söderköpings kommun Läsåret 2016/2017 Söderköpings Vision 2020 Nationella mål Mål och resursplan KF Skolplan BUN Verksamhetsplan BUN Uppföljningsplan BUN

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Kvalitetsanalys för Saltsjöbadens montessoriförskola Pyramiden läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Saltsjöbadens montessoriförskola Pyramiden läsåret 2014/15 Datum 2015-09-15 1 (11) Kvalitetsanalys för Saltsjöbadens montessoriförskola Pyramiden läsåret 2014/15 Förskolechef Om förskolan Helén O. Baker En montessoriförskola som drivs som föräldrakooperativ bestående

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning För. Tallåsgårdens och Trollgårdens förskolor Valbo skolområde. Förskolechef Karin Nordkvist

Kvalitetsredovisning För. Tallåsgårdens och Trollgårdens förskolor Valbo skolområde. Förskolechef Karin Nordkvist Kvalitetsredovisning 08-09 För Tallåsgårdens och Trollgårdens förskolor Valbo skolområde Förskolechef Karin Nordkvist 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Grundfakta sid 3-4 System för kvalitetsarbete

Läs mer

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängen Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola avd Humlan, Nyckelpigan och Fjärilen.

Läs mer

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 20160823 Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande. Här

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Pedagogisk planering Älvbackens förskola

Pedagogisk planering Älvbackens förskola Pedagogisk planering Älvbackens förskola 2015-2016 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske vik Lena Hannu Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2015-2016 Organisation Avdelning: Planeten Åldersindelning (antal per födelseår): 2011-2 st 2012-7 st 2013-4 st 2014-5 st 2015-1 st Antal barn: 19 Antal pojkar:

Läs mer

Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017

Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Förskolan Korallens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Sätralinjens Förskola 2012-2013

Kvalitetsredovisning Sätralinjens Förskola 2012-2013 Förskola Datum Sidan 1(7) 2013-05-20 Kvalitetsredovisning Sätralinjens Förskola 2012-2013 Organisation Verksamhetsstruktur/Personella förutsättningar Förskolechef delas 50/50 med Dag och Natt förskola.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2008/09. Montessoriförskolan Duvan

Kvalitetsredovisning läsåret 2008/09. Montessoriförskolan Duvan Kvalitetsredovisning läsåret 2008/09 Montessoriförskolan Duvan Dokumentyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Version Redovisning Kvalitetsredovisning 2009-11-11 1 Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Orgona förskola, Wåga & Wilja AB, Reggio Emilia inspirerad filosofi

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. Orgona förskola, Wåga & Wilja AB, Reggio Emilia inspirerad filosofi År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orgona förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orgona förskola,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Arbetsplan för Regnbågens förskola. Läsåret -16/17

Arbetsplan för Regnbågens förskola. Läsåret -16/17 Arbetsplan för Regnbågens förskola Läsåret -16/17 FÖRUTSÄTTNINGAR Regnbågens förskola öppnades i augusti 2010. Av de sju personer som arbetar på förskolan är fyra förskollärare och tre barnskötare, alla

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Skee förskola

Verksamhetsplan för förskolan. Skee förskola Verksamhetsplan för förskolan Skee förskola 2016-2017 2017 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

En gång i månaden har förskolan en arbetsplatsträff (APT). Tiden för detta möte är förlagd till kvällen så att all personal ska kunna närvara.

En gång i månaden har förskolan en arbetsplatsträff (APT). Tiden för detta möte är förlagd till kvällen så att all personal ska kunna närvara. UKF: Enhetsplan KYRKSKOLANS FÖRSKOLA 1. Verksamhetsbeskrivning Kort beskrivning av avdelningens/enhetens verksamhet. Avdelning: Läsår 2011/2012 Kyrkskolans förskola består av två avdelningar, 1-3 år med

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer