KVALITETSREDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING TUPPENS FÖRSKOLA September 2009 Inger Norrman Johansson Förskolechef

2 Sammanfattning Höstterminen startade med en gemensam kick-off för all personal i hela skolområdet på en konferensanläggning. En halvdag ägnades åt värderingsövningar i tvärgrupper vilket har följts upp under hösten. Vi har påbörjat ett arbete med Qualis kvalitetssäkringsinstrument där vi valt att fokusera på området Trygghet och Trivsel. Under året har vi kontinuerligt utformat och följt en Likabehandlingsplan. De pedagogiskt ansvariga förskollärarna som representerar varje avdelning har haft möten med förskolechefen. Det viktigaste är nu att planen blir ett levande dokument för både barn och personal. Vi har börjat utveckla den pedagogiska miljön utomhus. Britt Åkesson från metodverkstan höll i vårt projekt. Vi har använt oss av allmänna råd för förskolan och vår lokala arbetsplan och funderat över ledorden i alla sammanhang. Lära med hela kroppen, Barns inflytande och Tydlig dokumentation. Vi har sedan diskuterat dessa begrepp. Tre pedagoger plus förskolechef från Tuppens förskola besökte Coombes School under hösten 2008 för att inspireras av skolans utomhuspedagogik och lära med hela kroppen. Sammanlagt var det femton pedagoger från hela skolområdet som fick uppleva denna fina atmosfär på Coombes school. Inledning Tuppens förskola består av fem avdelningar med öppettider Avdelning Barn Ht Barn Vt. Personal Sunnan fsk 1 3 år 1 fsk 1 bsk Västan fsk 3 4 år 0,875 fsk 2 bsk Nordan fsk 3 5 år 1 fsk 0,75 bsk Östan fsk 3 5 år 1 bsk 0.75 bsk 0.65 bsk Vindpusten bsk 1 bsk 0,50 fsk Kök 1 kokerska Städ 0.65 Ledning 1 Förskolechef Övrigt Resursstöd 10h Modersmål 2h Modersmål Resursstöd 10h Modersmål:6 h 1

3 Förskolan är belägen i ett centralt område nära centrum på Lidingö. Den har ett stort skogsområde på baksidan av huset. Gården är kuperad och innehåller flera fruktträd som också bidrar till skugga för barnen. Utemiljön lockar verkligen barn och pedagoger till en stimulerad lärandemiljö. Tuppens förskola har haft en god ekonomi och budget i balans på grund av intäkter från många små barn (ett till tre år). Vi har haft höga kostnader för it-investeringar under året och stöld av dator som vi ej blir kompenserade för från stadens sida. Tuppen har en stor andel förskollärare; två per avdelning och även många barnskötare med lång erfarenhet. Kompetensen är mycket hög. På en avdelning har det varit stor omsättning under året på grund av föräldraledighet och två förskollärare som flyttat tillbaka till sina hemkommuner. En av förskollärarna har gått pedagogistautbildning under året. Hon var Högsätras områdesrepresentant på utbildningen. Hon har haft sin tjänst på Tuppen under vårterminen. I vårt utemiljöprojekt har hon hållit i möten för att planera våra gemensamma gårdsdagar. Under året har sjukfrånvaron varit låg i förhållande till tidigare år. Min åsikt är att arbetsmiljön och trivseln bland pedagoger har varit väldigt positiv under det gångna året. Två långtidssjukskrivningar har successivt under året blivit friskare. Målet har varit att till höstterminen återgå till ordinarie tjänstgöringsgrad. Vår kokerska som arbetar heltid fyllde 65 år i sommar och hade planer på att gå i pension. Lyckligtvis lyckades jag övertala henne att stanna kvar ett halvår till. Hennes mat och doft av nybakat bröd är väldigt uppskattad av oss alla på förskolan. Tillvägagångssätt Kvalitetsteamet i Högsätra skolområde består av ledningsgruppen samt representanter av medarbetare från alla enheter. Teamet bestämmer riktlinjer för kompetensutveckling för all personal och arbetar tillsammans för att kvalitetskalendariet ska följas i vardagsarbetet med uppföljning och utvärdering av verksamheten. Under året har vi valt Qualis kvalitetsnätverk i hela skolområdet. Syftet med att använda sig av Qualis kriterier i kvalitetsredovisningen är att med hjälp av kriterierna reflektera över och analysera verksamheten. Vi önskade även att få syn på förbättringsområden, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Avdelningarna har i kvalitetsredovisningarna följt upp sin arbetslagsplan, samt utvärderat arbetet inom utvecklingsområden för hela skolområdet. Jag som förskolechef analyserar och sammanfattar detta i denna kvalitetsredovisning. Bakgrundsfaktorer Tuppens förskola har under verksamhetsåret bytt personal vid två tillfällen. En pedagog som hade ett föräldraledighetsvikariat har slutat och en annan har bytt avdelning. Dessutom flyttade en förskollärare till sin hemkommun under hösten. Hon har arbetat många år på Tuppen och fått följa samma barngrupp i fem år. Förskolläraren som tog över tjänsten hade arbetat som vikarie sedan augusti och var därför inte ny för barngruppen eller arbetslaget. Under september började en förskollärare med väldigt lång erfarenhet på en avdelning tre- fem år. Det har fungerat väldigt bra. 2

4 Tuppen är en äldre förskola vars lokaler har blivit dåligt underhållna. Vår innemiljö har succesivt förbättrats när det gäller inredningen av möbler sedan vi fått en områdeschef. Barnantalet minskade på grund av att föräldrar med barn på Tuppen flyttade från Lidingö. Tyvärr fanns det inte barn i kön just i den åldergruppen. Under mars månad inskolade vi syskonförturer på våra småbarnsavdelningar för att klara ekonomin. Åtgärder enligt förra årets kvalitetsredovisning I vår kvalitetsredovisning från föregående år var målen följande: -Mål: Nyttjandet och forskandet av utemiljön i samverkan mellan pedagoger och barn. Åtgärd: Vi har under året förbättrat den pedagogiska miljön utomhus genom att leta efter spännande miljöer där barnen kan få utmaningar på olika sätt. Vi har målat en sifferorm på asfalten, även bokstavstavla på förrådet vid sandlådan, bokstäver på stenar i skogen, små målningar på asfalten. Växter har planterats på innergården. - Mål: Ta fram en likabehandlingsplan och förankra den bland alla medarbetare och föräldrar. (Normer och värden, Likabehandling.) Åtgärd: Likabehandlingsplanen är utformad och ska nu förankras bland föräldrar. Inom Högsätra skolområde har vi jobbat med våra likabehandlingsplaner under läsåret. I det arbetet har vi haft mycket diskussioner i arbetslagen om hur vi jobbar för att barnen ska känna sig trygga och trivas på förskolan. I dessa diskussioner har vi kartlagt situationer och platser där diskriminering, trakasserier och kränkningar kan förekomma, samt diskuterat åtgärder, dvs. hur vi gör för att barnen ska känna sig trygga och trivas. Flera av avdelningarna har tillsammans med barnen gjort kompissolar där man åskådliggör hur man ska behandla varandra för att alla ska trivas och må bra. När vi haft barn med olika nationalitet och/eller kultur har vi uppmärksammat detta genom att titta på traditioner, flaggor och enstaka uttryck. Vi har diskuterat värdegrundsfrågor mellan oss alla på enheten eftersom samtliga arbetslag har tillförts nya medarbetare. Även inom hela skolområdet på våra upptaktsdagar på Utö i augusti Vi har haft nytta av värdegrundsdiskussionerna inför framtagandet av likabehandlingsplanen. Vi har även tagit fram ett förväntansdokument s.k. föräldrars ansvar som talar om vad vi förväntar oss av föräldrar och vad de förväntar sig av oss som förskola. - Mål: Utveckling och lärande, Lära med hela kroppen Åtgärd: För att skapa nyfikenhet och lust att lära hos varje barn gör vi på följande sätt: Vi anpassar miljö och material efter barnens intressen, bl.a. genom att skapa ett legorum när vi märkt att barnen visat stort intresse för bygg- och konstruktionslek. Genom att ha olika sorters material tillgängligt på barnens nivå kan de själva plocka fram när lusten faller på. Detta gäller både inne och ute. Vi tar vara på resurserna som finns i närområdet, skogen, lekparker, biblioteket. I skogen har vi bl.a. hämtat naturmaterial som vi arbetat skapande med. Alla avdelningar arbetar både i stora och små grupper, beroende på aktivitet. Vi har haft olika rörelseaktiviteter ute och inne. I lekhallen har vi gjort hinderbanor, lekt traditionella sång- och danslekar, haft miniröris och fri lek. Ute har vi spelat bandy, fotboll, gjort hinderbanor. Vid tre tillfällen under vårterminen hade vi gemensamma gårdsdagar då vi 3

5 erbjöd sagoberättande, målning, bygglek med träklossar i sandlådan samt sång- och danslekar. Barnen fick röra sig fritt mellan aktiviteterna, detta var uppskattat av både barn och pedagoger. Vi har fasta aktiviteter för de olika veckodagarna, vilket gör att barnen vet vad som ska hända på respektive dag, t.ex. utflykt, rörelselek i lekhallen. Vi försöker vara närvarande vuxna både i lek och aktiviteter, för att kunna hjälpa barnen i konflikter och kunna lyssna på varje barn. Vi uppmuntrar barnen att se varandra som tillgångar, man kan t.ex. be varandra om hjälp istället för att gå till en vuxen, och att se varandras positiva sidor. - Mål: Barns inflytande, Språk och kommunikation Åtgärd: På samlingar i stora och små grupper jobbar vi mycket med sånger, rim och ramsor. Vi läser ofta böcker tillsammans och en av avdelningarna har jobbat med min favoritbok barnen tar med sig sin favoritbok hemifrån och presenterar den på samlingen. Vi har varit med i metodverkstans projekt med Pija Lindenauns böcker och pratat mycket med barnen om författare och illustratörer. Barnen har också skrivit egna berättelser. Måluppfyllelse Sammanfattningsvis är min bedömning att Tuppens förskola har haft en god måluppfyllelse. Samtliga åtgärder har fått positiv respons hos både föräldrar och barn. Däremot hade vi hoppats på att komma längre med vårt uteprojekt. Men pga.att barngrupperna varit så pass stora så har vi inte kunnat fullfölja aktiviteterna mer än vid två tillfällen. Sjukdom bland personalen har också varit bidragande faktorer till att projektet saktats ner. Likabehandlingsplanens utformande var ett stort steg framåt, och vi hoppas nu kunna bygga vidare på det här projektet under kommande verksamhetsår. Hösten 2008 genomfördes en Synnovateundersökning bland förskolans föräldrar där det tyvärr var ett mycket lågt deltagande. Via föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal, veckobrev och framförallt vid den dagliga kontakten med pedagogerna är föräldrarna väldigt nöjda. Pedagogisk verksamhet Pedagogerna har ett välplanerat arbetssätt utifrån barnens behov, nyfikenhet och lust. Föräldrarna får god och kontinuerlig information om verksamheten som är relevant för deras barn. Observationer av barnen sker dagligen för att följa barnens utveckling. Detta följs även upp genom dokumentation i form av fotografering. Vårt drop-in fika har varit välbesökt och väldigt uppskattat av både föräldrar och pedagoger. Det har varit en bra plattform för kommunikation och dialog. 4

6 Särskilda stödinsatser och modersmål Tuppens förskola har haft resurstimmar för att stärka tal och språkutveckling. Förskollärarna har haft konsultation från talpedagog Birgitta Bäckström och logoped Lisbeth Grimlund. Vi har även haft konsultation av våra förskolepsykologer för barn med särskilda behov. Man upplever detta stöd från dem och tillfälle att ventilera tankar och råd som mycket värdefullt. Vi har haft modersmålsträning för sex barn med annat modersmål. Detta har varit tyska, polska, estniska och engelska. Styrning och ledning Förskolan har en förskolechef som är på förskolan dagligen. Pedagogerna uppskattar ett nära ledarskap. Våra styrdokument som vi arbetar efter är: Lpfö-98. Högsätra skolområdes lokala läroplan för förskolor och avdelningens arbetslagsplan. Dessa planer finns lätttillgängliga för både personal och föräldrar på avdelningen. På höstens föräldramöten informerar vi också om den lokala arbetslagsplanen. Den interna kommunikationen, pedagogerna emellan, består i att den som fått information vidarebefordrar informationen till övriga i arbetslaget. Informationsmöte har ägt rum en gång per vecka oftast måndagar. Detta har upplevts som ett stressmoment av en del pedagoger. Situationen i början av veckan kan vara skör på grund av vuxnas sjukdom eller ledsna barn. Det är svårt att skapa möten i förskolan eftersom vi hela tiden är beroende av våra barn. Förskolechefen och en pedagogiskt ansvarig per avdelning har haft möten minst en gång i månaden och diskussioner angående utvecklingsfrågor. Fysisk och psykisk arbetsmiljö följs upp regelbundet. Pedagogerna har olika ansvarsområden på förskolan t.ex. Inköpsansvarig, pedagogiskt ansvarig från varje avdelning. Två kvalitetsansvariga från förskolan ett barnkulturombud och ett jämställdhetsombud. Kvalitet och utveckling Högsätra skolområde har sedan flera år ett kvalitetsteam med representation från alla enheter, förskolechef samt en medarbetare. Där diskuterar vi kvalitetsarbete och tar gemensamt fram mallar för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Vi har under året gått in i ett samarbete med Qualis och arbetar för att höja kvaliteten i alla delar på sikt. Under året som gått har fokus legat på trygghet och trivsel vilket var naturligt då vi arbetat mycket för att färdigställa vår likabehandlingsplan. Personalen har också gjort egna skattningar hur man ligger till i Qualis trappor och utifrån det kommer vi att arbeta ytterligare för att höja kvaliteteten. Ett av områdena är just barns inflytande och det kommer vi att lägga fokus på under nästa läsår. Vårt kvalitetskalendarium beskriver de aktiviteter som genomförs under året för att behålla en god kvalitet. Varje arbetslag på Tuppen arbetar fram en arbetslagsplan för verksamheten. Vi utgår från läroplanen och våra gemensamma mål i skolområdets arbetsplan. Dessa mål utvärderar vi på utvecklingsdagen under vårterminen. 5

7 Under året har vi haft följande föreläsningar: Barns tal och språkutveckling Musikstund för små barn Gillis föreläsning om kommunikation Två pedagoger går en kurs, i samarbete med Uppsala Universitet: Barns tal språk och skrivutveckling 0-8 år Man upplever att alla föreläsningar har varit väldigt givande. Man har fått konkreta idéer och förslag på hur vi kan använda oss av vår nya och gamla kunskap i vår verksamhet. Medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts under året. Hälsa och livsstil All personal på förskolan tycker om att röra på sig. Man cyklar eller promenerar till arbetet. Nytt för detta år har varit en hälsoinspiratör som också ska fokusera sig på hälsofrämjande aktiviteter för de vuxna på förskolan. Personalen har också vid fyra tillfällen fått gå på hälsoinspirerande aktiviteter arrangerat av i Form på Lidingö. Detta var mycket uppskattat av personalen på Tuppen. Under hösten 2009 kommer ett nytt erbjudande. Vi har deltagit i stavgångsloppet som har stärkt sammanhållningen i hela arbetslaget. Vi har en massagestol som används för onda axlar och avkoppling. En hälsoplan är framtagen för förskolan. Vi är en förskola som är ute väldigt mycket i alla väder. Detta är väldigt uppskattat av våra föräldrar. Framåtblick Vi kommer att fortsätta att utveckla följande arbete under nästa läsår: Pedagogisk dokumentation: En uppstart kommer att ske i området i oktober. En personal från varje avdelning på Tuppen kommer att delta i kursen pedagogisk dokumentation. Utepedagogiken: Vi ska skapa fler gårdsdagar då vi erbjuder olika aktiviteter tex. vattenlek, snickring, berättarhörna och ringlekar. Information Förändra våra interna möten så de blir mer effektiva och informationen blir mer konkret och lättförståelig. Vi ska också förbättra kommunikationsmottagarens sätt att informera vidare till sina kollegor. Likabehandlingsplanen Diskutera denna i föräldrarådet och under höstens föräldramöten. Värdegrundsdiskussionerna bland pedagogerna ska fortsätta. 6

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 2. Verksamhet/förskola: Fyrklöverns Montessoriförskola Ättekulla Ansvarig skolchef/rektor: Stellan Hagström 3. Organisation och förutsättningar Förskolan hyr

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun

Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Kokalite AB förskolor(delenhet 2) Allevägens förskola och Rotebergsvägens förskola Sollentuna kommun Observation Förskolor Anncharlott Ring, Nacka Kommun Pelle Laag, Nacka Kommun Vecka 48-49 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun

Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Förskolan Villa Solvi Danderyds kommun Susanne Arvidsson Marianne Taxèn Vecka 41,42 2011 Nacka Nacka Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 VÅGA VISA... 3 SAMMANFATTNING... 4 JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun

Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Kvalitetsredovisning 2010 Marstrandshagens förskola, Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet Rektor och utvecklingspedagog lämnade ett förslag på prioriterat målområde till arbetslaget, tillsammans

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan Bergendahl 2011 Enhet Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolans/skolans namn samt ev logga Barnstugan Bergendal Förskolechefens/rektorns namn Carina

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna 1 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Ersboda skolområde Familjedaghemsgruppen Stjärnorna Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3-8 Beslutade mål och åtgärder 9

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Stackens förskola i Finspång Granskning genomförd i maj 2013 av Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Stackens förskola Stackens förskola är

Läs mer