mötesplats lund ne Kreativa mötesplatser. Programmering av mötesplatser. mötesplats lund ne/brunnshög 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mötesplats lund ne Kreativa mötesplatser. Programmering av mötesplatser. mötesplats lund ne/brunnshög 1"

Transkript

1 mötesplats lund ne Kreativa mötesplatser. Programmering av mötesplatser. mötesplats lund ne/brunnshög 1

2 2 mötesplats lund ne/brunnshög

3 mötesplats lund ne Kreativa mötesplatser. Programmering av mötesplatser. mötesplats lund ne/brunnshög 3

4 mötesplats lund ne utgivare: region skåne, tita-projektet samt lunds kommun. region skåne, lunds kommun och författarna, omslag, framsida: skiss, lund ne/brunnshög. bilden är bearbetad av grafolin, caroline bjurman holgersson intervjustudie kreativa mötesplaser lund ne/brunnshög, oxford research, genom johannes henriksson. rapport programmering av mötesplatser lund ne/brunnshög, sweco, genom jennie fagerström och kani abu-bakr. tryck: danagård litho, malmö, grafisk form, produktion och original: grafolin, lund, isbn: mötesplats lund ne/brunnshög

5 mötesplats lund ne Kreativa mötesplatser. Programmering av mötesplatser. mötesplats lund ne/brunnshög 5

6 ribe, danmark. foto: sweco, jennie fagerström. Mötesplats Lund NE Två studier: Intervjustudie: Kreativa mötesplatser Lund NE/Brunnshög Rapport: Programmering av mötesplatser Lund NE/Brunnshög förord Denna skrift har producerats inom EU-projektet ESS MAX IV i regionen TITA. Syftet med projektet är att stärka innovationsstrukturen, tillgängligheten och attraktiviteten i södra Sverige för att kunna tillvarata effekterna av etableringen av de nya forskningsanläggningarna i Lund. Delprojektet TI3 Mötesplats Lund NE har undersökt hur förutsättningar skapas för att underlätta möten mellan forskare och omvärld. Syftet är att studera hur Lund NE/Brunnshög bäst kan utvecklas som en regional och internationell mötesplats, bland annat genom att ta fram underlag för hur de vetenskapliga miljöerna, be- 6 mötesplats lund ne/brunnshög

7 lägna i området kan göras tillgängliga för att skapa dialoger och möten. I den här skriften publiceras två av de rapporter som producerats inom delprojekt TI3 Mötesplats Lund NE. Övriga publikationer inom delprojektet är rapporten colab CITY och rapporten Stadens möjligheter, platser och stråk. Båda böckerna är publicerade som e-böcker och finns tillgängliga på hemsidor för TITA respektive Lunds kommun. sammanfattning Del 1 Intervjustudie: Kreativa mötesplatser Lund NE/Brunnshög En intervjuundersökning om forskares behov av mötesplatser genomfördes av Oxford research. Ett tjugotal intervjuer med gästforskare vid MAX IV och andra internationella forskningsanläggningar gjordes inom ramen för studien. Syftet var att sätta sig in i de behov och önskemål gästforskarna har av mötesplatser för exempelvis rekreation och service. Rapporten konstaterar att gemensamma mötesplatser som främjar spontana möten är viktiga eftersom de kan motverka känslan av isolering. Gästforskarna efterfrågar närhet till grönområden och dygnet runt service. Gruppen gästforskare är inte särskilt kapitalstark vilket påverkar typen av serviceinrättningar som efterfrågas. Resultatet av intervjustudien visar också att det är viktigt att ta vara på det unika i regionen. Del 2 Rapport: Programmering av mötesplatser i Lund NE/Brunnshög Ett idématerial med konkreta exempel på mötesplatser i Lund NE/Brunnshög togs fram av Sweco på uppdrag av delprojektet TI3 Mötesplats Lund NE. Arbetet tog sin utgångspunkt i de rapporter som då redan producerats inom delprojektet. I rapporten föreslås olika slags mötesplatser i direkt anslutning eller närhet till forskningsanläggningarna. Huvudmålet har varit att presentera idéer för möjliga mötesplatser som stimulerar kreativitet; mötesplatser där stadsdelens besökare från när och fjärran forskare som turister kan interagera med varandra och med invånare och andra verksamma. Olika slags mötesplatser presenteras, både intensiva sådana med mycket aktiviteter och lugnare platser för kontemplation. Genom att koncentrera mötesplatserna längs ett stråk från forskningsanläggningarna (och Science Village) ända ut i Lunds Världspark kan de dessutom stärka varandra och göra hela stråket mer attraktivt, inte bara för de boende i stadsdelen utan även för andra lundabor, skåningar och övriga besökare. mötesplats lund ne/brunnshög 7

8 paus i en av zürichs parker. foto: sweco, sara schlyter. Del 1 Kreativa mötesplatser Lund NE/Brunnshög 8 1. introduktion 8 2. syfte och genomförande erfarenheter från tidigare studier resultat från intervjustudien långvariga användare vad karaktäriserar en långvarig användare? vad efterfrågar långvariga användare? hur sker möten med andra grupper? sagt om Lund kortvariga användare vad karaktäriserar en kortvarig användare? vad efterfrågar kortvariga användare? hur sker möten med andra grupper? slutsats och rekommendationer intervjupersoner 46 8 mötesplats lund ne/brunnshög

9 universitetsfontänen, lund. foto: lunds kommun, annika andré. Del 2 Programmering av mötesplatser Lund NE/Brunnshög inledning om kreativitet det offentliga rummets betydelse om tid platser och stråk stadsdelen lund ne/brunnshög om metoden mötesplatserna i lund ne/brunnshög om begreppen konsten i brunnshög mötesplatserna vid expo-området etappvis utveckling kanske så här? mötesplatserna i stadsparken vad kan vi lära oss? källförteckning 96 mötesplats lund ne/brunnshög 9

10 DEL 1 Intervjustudie: Kreativa mötesplatser Lund NE/Brunnshög 1. Introduktion Två världsledande forskningsanläggningar, European Spallation Source (ESS) och MAX IV, kommer att byggas i de nordöstra delarna av Lund inom de närmaste åren. Från universitetsmiljön i centrum via Skånes universitetssjukhus, Lunds Tekniska Högskola, Ideon och ESS och MAX IV skapas ett kunskapsstråk med en alldeles unik kombination av vetenskap, forskning och innovativa företag. Det är exempelvis ingen slump att det gemensamma lunchrummet för forskare vid anläggningarna ILL och ESRF i Grenoble ofta refereras till som det viktigaste rummet för möten mellan de två anläggningarna. En framgångsrik etablering av ESS och MAX IV i Lund är, ur ett bredare perspektiv, inte enbart avhängigt forskningsanläggningarnas tekniska utformning och vetenskapliga prestation. En rad andra faktorer, som att anläggningarna inspirerar fler ungdomar att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, sätter Skåne på den internationella forskningskartan samt att utländska företag väljer att förlägga forskningsavdelningar till Skåne är bevis för en framgångsrik etablering ur ett regionalt perspektiv. En central förutsättning för att sådana effekter skall uppstå är dock att regionen lyckas skapa en fysisk miljö kring anläggningarna som underlättar möten mellan forskare från olika discipliner, näringsliv och allmänheten. Det är i dessa tvärvetenskapliga möten som innovationer sker och nya företag skapas. Vi kan samtidigt inte planera för sådana möten att äga rum, men vi kan genom en genomtänkt fysisk planering underlätta uppkomsten av dessa. Det är exempelvis ingen slump att det gemensamma lunchrummet för forskare vid anläggningarna ILL och ESRF i Grenoble ofta refereras till som det viktigaste rummet för möten mellan de två anläggningarna. I Lund finns stora möjligheter att utveckla liknande mötesplatser som även inkluderar näringslivet och den breda allmänheten runt ESS och MAX IV. Ett nytt stort rekreationsområde planeras i anslutning till forskningsanläggningarna (Lunds Världspark), ett Science-center ska visa en intresserad allmänhet hur anläggningarna fungerar, och i Science Village kommer forskarbostäder, filialbyggnader och lokaler för uni- 10 mötesplats lund ne/brunnshög

11 science village kallas området mellan ess och max iv. illustration: cobe arkitekter. versitet och högskolor samt service med matställen, butiker och gym att byggas. Samtidigt är det viktigt att stadsdelen blir en naturlig del i Lunds landskap och integreras med staden och övriga omgivningen. Det är för detta syfte som delprojekt TI3 - Mötesplats Lund NE startats med uppdraget att ta fram framgångsfaktorer för kreativa mötesplatser och undersöka hur man kan stimulera till naturliga möten som därmed stärker den fysiska innovationsmiljön i Lund NE/Brunnshög. Omkring 5000 forskare kommer att besöka Lund varje år för att utföra experiment vid ESS och MAX IV. Ett betydande antal gästforskare kommer även att bosätta sig i regionen för längre arbete vid universitetet eller forskningsanläggningarna. Utformningen av området bör därmed inrikta sig på att i största möjliga utsträckning främja möten mellan dessa och andra grupper genom att låta mötesplatser stå i centrum för utvecklingsstrategierna för stadsdelen. mötesplats lund ne/brunnshög 11

12 ...bejakar de kreativa människornas arbetstider. Ola Thufvesson, kulturgeograf vid Lunds universitet, har skrivit en avhandling om kreativa miljöer där nära sjuhundra nobelprisvinnare kartlagts. Det är enligt Thufvesson när olika kulturer blandas och möten sker som dessa miljöer uppstår. En utgångspunkt för att skapa en sådan miljö kring Brunnshögsområdet är dock en kännedom om vilka de besökande forskarna är, och vad de efterfrågar. Detta innefattar enligt Thufvesson exempelvis att man bejakar de kreativa människornas arbetstider och tar hänsyn till att gästforskare vid ESS och MAX IV inte kommer att arbeta normala kontorstider, varför serviceinrättningar med generösa öppettider är viktigt. Vidare handlar det om att Lund har potential att bli en plats där det händeri framtiden. Även om ESS och MAX IV i sig kommer att attrahera världsledande forskare på grund av de rent forskningsmässiga möjligheterna, är andra parametrar viktiga för om Brunnshögsområdet verkligen blir en plats där framtidens forskningsgenombrott och innovationer formas. Här handlar det helt enkelt om att slå vakt om det unika och inte göra som alla andra, menar Thufvesson, för att på så sätt attrahera forskare och skapa en kreativ miljö som främjar möten mellan olika discipliner. Detta innefattar inte nödvändigtvis stora glasbyggnader och öppna torg, utan möjligtvis det som vi tar för givet som mindre parkmiljöer, cykelbanor, småskalighet och vardagliga mötesplatser som caféer och restauranger. Större forskningsparker i Sverige och internationellt missar inte sällan denna aspekt och präglas av en miljö där få utanför själva arbetsplatsen i form av exempelvis allmänheten och studenter rör sig. Det är i motsats till detta som Brunnshögsområdet måste utformas till en levande stadsdel där sannolikheten för spontana möten är som störst. Utifrån denna bakgrund har ett tjugotal intervjuer genomförts inom ramen för studien med användare med erfarenhet av MAX-lab och andra internationella forskningsanläggningar. Intervjuerna har berört områden som vad kort- och långvariga användare av större forskningsanläggningar efterfrågar, hur en typisk arbetsdag ser ut, hur möten sker och vilka erfarenheter de har från liknande forskningsanläggningar internationellt. Resultatet från intervjuerna presenteras i denna rapport och avser utgöra värdefull input till utformningen av området runt Lund NE/Brunnshög. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna från intervjuundersökningen baserat på respondenternas svar. 12 mötesplats lund ne/brunnshög

13 Arbetet med att skapa platser som främjar möten mellan gästforskare sinsemellan och andra grupper underlättas om det finns en gedigen förståelse för vad som karaktäriserar målgruppen och vad de efterfrågar. Den enskilt största gruppen användare av ESS och MAX IV kommer att vara kortvariga sådana som stannar mellan ett par dagar och en vecka i regionen. Spontana möten mellan forskare vid olika forskningsanläggningar sker framförallt vid gemensamma serviceinrättningar som lunchkantiner, caféer, träningsanläggningar etc varför betydelsen av sådana neutrala mötesplatser i närheten av ESS och MAX IV inte nog kan betonas. Gruppen gästforskare är generellt sett inte särskilt kapitalstark, vilket påverkar vilken typ av serviceinrättningar och andra funktioner som gästforskarna kommer att efterfråga, och därmed vilka potentiella mötesplatser som går att skapa. I syfte att motverka en känsla av isolering, vilket upplevs vid flera liknande forskningsanläggningar, bör området runt dem öppnas upp för möten mellan olika samhällsgrupper genom exempelvis bostäder, besökscenter, kontorsbyggnader, restauranger, skolor och andra funktioner riktade mot allmänhet och näringsliv. För att bryta av från miljön inne på forskningsanläggningarna efterfrågas av flera respondenter rekreationsmöjligheter i natur- eller parkmiljö tillgängligt i anslutning till anläggningarna, varför satsningar som exempelvis Lunds Världspark är högst välkomna. En tydlig rekommendation från ansvariga vid liknande forskningscampus är att ha en långsiktig plan för området där det tydligt framgår vem som bär huvudansvaret för området, och kan balansera de olika aktörernas preferenser och perspektiv. mötesplats lund ne/brunnshög 13

14 14 mötesplats lund ne/brunnshög

15 2. Syfte och genomförande TITA:s delprojekt TI3 Mötesplats Lund NE har som övergripande syfte att finna framgångsfaktorer för hur Lund NE på bästa sätt kan utvecklas till en regional och internationell kreativ mötesplats. Denna rapport är en del i denna process genom att samla input från gästforskare och beskriva vilka framgångsfaktorer som finns för att stärka den fysiska innovationsmiljön i Lund NE. Sådan kunskap fungerar i sin tur som utgångspunkt för idéutveckling kring hur stadsdelen kan utformas på optimalt sätt. På så vis kompletterar gästforskarnas egna ord den kunskap som tagits fram av delprojekt TI3 genom rapporten colab City kring framgångsrik samverkan mellan internationella forskningsmiljöer och den omkringliggande staden, samt forskningsöversikten Stadens möjligheter Platser och stråk om möjligheten till kreativa mötesplatser i det offentliga rummet. Gästforskare, vilka utgör fokus för denna studie, är individer med varierande behov och preferenser. Termen gästforskare används samtidigt som benämning på olika typer av forskare med helt skilda förhållanden till forskningsanläggningarna. En kategori av gästforskare är de så kallade användarna som kommer för att utföra experiment under en kort period vid anläggningarna, i regel mellan 2 dagar till en vecka. Dessa forskare vill få ut så mycket som möjligt under den tid som de har tillgång till anläggningarna, varför en stor del av tiden i Lund kommer att spenderas inne på, eller i direkt närhet till, ESS eller MAX IV. En annan grupp gästforskare är de som kommer arbeta en längre tid vid anläggningarna eller universitetet i form av exempelvis postdocs, anställda vid ESS och MAX IV eller gästforskare från andra universitet som spenderar en utbytesperiod i Lund. I arbetet med att visa på vad dessa grupper efterfrågar i termer av servicefunktioner, deras preferenser och rörelsemönster, måste vi därför skilja dem åt. Gruppen gästforskare har därmed delats in i två breda kategorier: de som använder sig av forskningsanläggningar under en kortare period om två dagar till en vecka (kortvariga användare), och de som tillbringar en längre period om flera månader vid anläggningen som exempelvis postdocs (långvariga användare). Intervjuer har sedan genomförts med ett tjugotal kort- och långvariga användare av MAX-lab. Tillsammans med erfarenheter från andra synkroutbytesstudent möter den skånska naturen i brösarps backar. foto: sweco, kani abu-bakr. mötesplats lund ne/brunnshög 15

16 en plats i solen utanför äpplets hus, kivik. foto: sweco, jennie fagerström. tron- och neutronspridningsanläggningar internationellt har input samlats in utifrån fyra övergripande temaområden: 1) Vad karaktäriserar målgruppen? 2) Vad är viktigt för målgruppen under vistelsen i Lund? 3) Hur sker möten för målgruppen med andra forskare, näringsliv och allmänhet? 4) Vilka erfarenheter har målgruppen från liknande anläggningar? Som kan utläsas ur figuren ovan är det över 70 procent av användarna av PSI som är under 40 år. De frågeställningar som listas ovan grundar sig på föreställningen att det enbart går att planera för mötesplatser för kortoch långvariga gästforskare i Lund om det finns en djupare kännedom om vem målgruppen är, och vad den tenderar att efterfråga. Först då kan den fysiska planeringen för området optimeras för att på bästa sätt utvecklas till en regional och internationell kreativ mötesplats. 16 mötesplats lund ne/brunnshög

17 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 3. Erfarenheter från tidigare studier Innan presentationen av resultatet från intervjuerna med gästforskarna tar vid, presenteras kort de erfarenheter som framkommit i tidigare genomförda studier 1. Syftet är att skapa en större förståelse för vilka de besökande forskarna är i termer av var de tenderar att komma ifrån, ålder, boendemönster, etc. Runt nio av tio användare av MAX-lab idag kommer från andra EU-länder. Uppdelningen per land ser ut som i tabellen nedan utifrån antal forskarbesök. Övriga betydande användargrupper kommer från Polen, Frankrike, Norge, Spanien och USA. Fördelningen av användare av ESS kommer med stor säkerhet inte ha en liknande dominans av svenska användare och även MAX IV förväntas ha en större andel utländska användare när den väl tas i drift. tabell 3.1 topp fem forskarbesök vid max-lab 2009 uppdelat efter land (falck, snickars & westlund, 2011) Sverige (inkl MAX-lab) Danmark Finland Tyskland Storbritannien 1 med tidigare studier åsyftas framför allt utbildnings- och kompetensbehov i spåren av ess och max iv ett kunskapsunderlag (ta3), affärsmöjligheter i spåren av ess och max iv (ti6) samt industrins framtida kopplingar till ess och max iv exempel på internationella och regionala initiativ (ta3, ti5, ti6). mötesplats lund ne/brunnshög 17

18 Folk tenderar att ha en tämligen standardiserad bild av vad en forskare är. Inte sällan är det en äldre man som uppfyller schablonbilden. Detta i sin tur påverkar föreställningen om vilka behov gruppen har i termer av boende, kulturaktiviteter, nöjesutbud etc. För forskaranläggningar som ESS och MAX IV utgörs gruppen användare dock till en betydande del av doktorander och postdocs, det vill säga relativt unga människor. Vid spallationsanläggningen ISIS i Oxford tillhör exempelvis hälften av användarna denna kategori, varav 60 procent är under 30 år. Även vid forskningscentrat Paul Scherrer Institut (PSI) i Schweiz, med neutronspridnings- och synkrotronljusanläggningarna SINQ och SLS, är ålderfördelningen snarlik. figur 3.1 användare vid psi (sinq, sls) 2009 utifrån ålder (psi scientific report, 2009) år 35,4 % år 16,4 % år 4,8 % år 1,7 % år 0,4 % 30 och yngre 41,3 % Som kan utläsas ur figuren ovan är det över 70 procent av användarna av PSI som är under 40 år. Det finns skäl att tro att mönstret kommer att vara snarlikt vid ESS och MAX IV, varför servicefunktioner som exempelvis dagisplatser kommer att vara efterfrågade, samtidigt öppnar upp för nya mötesplatser. Var dessa servicefunktioner etableras är även en viktig fråga. Harwell Campus i Oxford, där anläggningarna ISIS och Diamond är lokaliserade, har genom infrastruktursatsningar de senaste åren försökt att bli en plats där det är möjligt att leva och bo, och inte enbart ett område där forskningen står i 18 mötesplats lund ne/brunnshög

19 fokus. En tydlig rekommendation från ansvariga vid Harwell till Lund som framgått i tidigare studier är att ha en långsiktig plan, gärna för de närmsta 50 åren, som tar höjd för framtida utveckling av området kring ESS och MAX IV. Det är även viktigt att någon bär huvudansvaret för området då de olika aktörerna som verkar inom det har olika efterfrågan och perspektiv. För att citera en respondent vid Harwell The science is important, but it can t always be the main focus. Avslutningsvis är det intressant att diskutera var de besökande forskarna kommer att bosätta sig. När det gäller de kortvariga användarna kommer de i stor utsträckning att efterfråga och välja boende nära anläggningarna. Forskare som erhåller experimenttid vid ESS och MAX IV kommer att stanna från mellan ett par dagar till en vecka. När man erhållit experimenttid vill man av förståeliga skäl utnyttja detta i så hög grad som möjligt då man 1) har genomgått en omfattande peer-review över minst ett halvår, 2) får vänta en längre tid innan man får möjlighet att genomföra nya experiment vid anläggningarna igen, och 3) experimenttiden oftast erbjuder en unik möjlighet att genomföra mätningar och experiment som inte kan göras vid hemlaboratoriet. Deras rörelsemönster och möjligheter till möten med andra forskare sker således främst inom Brunnshögsområdet. För de gästforskare som ämnar stanna en längre period i Skåne finns anledning att tro att en majoritet kommer att bosätta sig relativt nära anläggningarna. Vid PSI i Schweiz bor exempelvis 70 procent av de anställda inom en radie av 15 kilometer från anläggningen. En studie av de personer som är forskarutbildade specialister inom teknik, data och medicin i Skåne visar samtidigt att huvuddelen (84 %) bor i sydvästra Skåne. En mindre del (10 %) bor i nordvästra Skåne. Av de utlandsfödda specialisterna bor 86 % i sydvästra Skåne. För de gästforskare som ämnar stanna en längre period i Skåne finns anledning att tro att en majoritet kommer att bosätta sig relativt nära anläggningarna. Utifrån dessa siffror är det därmed intressant att analysera de boendemiljöer som finns tillgängliga runt ESS och MAX IV. Inom delprojekt TA1 drogs i rapporten Effekter på bostadsbyggandet i Skåne till följd av ESS och MAX IV (WSP, 2012) slutsatsen att Malmö är mycket attraktivt för unga vuxna, men har inte tillräckligt attraktiva bostadsmiljöer för barnfamiljerna. Lund är samtidigt en typisk studentstad med ett kraftigt inflyttningsöverskott i 20-årsåldern, men där studenterna flyttar ut när studierna är över. Till Staffanstorp, och andra förortskommuner, flyttar framför allt barnfamiljerna med för dem attraktiva boendemiljöer. Samtidigt pekar rapporten mötesplats lund ne/brunnshög 19

20 För maximal tillgänglighet krävs i sin tur att spårväg samt goda gång- och cykelstråk byggs från Lund Centrum till Brunnshög. Vem kommer till Skåne som en effekt av ESS/MAX IVetableringen? (Tyrens, 2011) att all utveckling kommer att ske i Lund/Malmö om inte övriga kommuner själva gör något för att dra till sig verksamheter och boende. Goda kollektivtrafikstråk där pendlingstiden reduceras till 30 minuter föredras och kommer att krävs för att sprida effekterna utifrån etableringen av ESS och MAX IV utanför dess absoluta närhet. För maximal tillgänglighet krävs i sin tur att spårväg samt goda gång- och cykelstråk byggs från Lund Centrum till Brunnshög. Generellt kommer dock gästforskarnas rörelsemönster både för kort- och långvariga besök att koncentreras till Lund och Brunnshögsområdet inte bara under normala arbetstider, utan under hela vistelsen i Skåne. Det är därmed inom detta fysiska område som miljön för att främja möten mellan forskarna och andra grupper är som mest avgörande. trappan den perfekta platsen för möten mellan människor. utanför dramaten, stockholm. foto: sweco, jennie fagerström. 20 mötesplats lund ne/brunnshög

21 mötesplats lund ne/brunnshög 21

22 4. Resultat från intervjustudien Intervjustudien har som tidigare nämnts delat upp gruppen gästforskare i två subgrupper: kort- och långvariga användare. Uppdelningen grundar sig på det faktum att de två grupperna kommer att ha skilda preferenser i termer av boende och service, samtidigt som deras rörelsemönster och därmed möjligheter att skapa en fysisk miljö för mötesplatser skiljer sig åt. Resultaten från intervjustudien presenteras i följande kapitel för respektive grupp. 4.1 långvariga användare Långvariga användare är den grupp av gästande forskare som är verksamma vid en forskningsanläggning över en längre period, från ett par månader till ett par år. Denna grupp innefattar postdocs, det vill säga forskare som nyligen avslutat sin forskarutbildning och som fortsätter att fördjupa sig i sin forskning, men även andra former av tillfälliga forskaranställningar förekommer. Som underlag för den här studien har åtta långvariga användare vid MAX-lab intervjuats vad karaktäriserar en långvarig användare? Gästforskare kommer till Lund och MAX-lab från hela världen. I den grupp av långvariga gästforskare vid MAX-lab som den här studien omfattar är Sri Lanka, Indien, Spanien, Tyskland, Polen, Finland, Ryssland och Sverige representerade. Som påvisats tidigare dominerar svenska forskare användarna av MAX-lab, i egenskap av nationell anläggning. Gästforskare tenderar vidare att vara relativt unga och nyligen ha avslutat sin forskarutbildning. De flesta som arbetar vid MAX-lab eller spenderar en längre period som postdoc vid anläggningen har även erfarenhet från ett flertal andra anläggningar internationellt. Intervjustudien har visat att livssituationen för gästforskare är speciell. De har ofta flyttat till ett annat land, inte sällan till en ny kultur. Vidare flyttar de för att ägna sig åt sin forskning under en begränsad tid, med förväntningar att leverera forskningsresultat för att i slutändan få fast anställning vid universitet eller motsvarande forskningsanläggningar. Av den orsaken arbetar gästforskare ofta långa dagar, och arbetsdagar på 12 timmar eller mer samt helger hör enligt respondenterna till vanligheterna. 22 mötesplats lund ne/brunnshög

23 takterrass vid tv-bolaget vpro i hilversum, nederländerna. foto: sweco, boel andersson. My working hours depend, from 8 to 12 hours, but usually 10 to 12. During beamtime you work usually more than 12 hours and also weekends. (gästforskare på MAX-lab) To be honest, it is like survival of the fittest, to survive you have to work, and you have to sacrifice all your time to get something out of it. (gästforskare på MAX-lab) Majoriteten av respondenterna har sitt kontor på MAX-lab och spenderar merparten av arbetsdagen vid anläggningen. Möjligheten till interaktion och möten med andra forskare är därmed som störst vid, eller i direkt anslutning till, MAX-lab. Denna interaktion kan i sin tur ske under dygnets alla timmar, varför det är viktigt att den fysiska miljön runt anläggningarna tar fasta på detta i form av exempelvis belysning och serviceinrättningar med generösa öppettider. Av den orsaken arbetar gästforskare ofta långa dagar, och arbetsdagar på 12 timmar eller mer samt helger hör enligt respondenterna till vanligheterna. mötesplats lund ne/brunnshög 23

24 puckelbollplanen i kroksbäck, malmö. foto: sweco, jennie fagerström. För gästforskare som spenderar en längre tid vid forskningsanläggningen finns det, trots de långa arbetsdagarna och pressen att leverera resultat, utrymme för ett normalt vardagsliv. De flesta har en partner eller familj och spenderar ledig tid med denna. Det är även särskilt populärt bland de utländska gästforskarna att upptäcka vad regionen har att erbjuda, och närheten till kulturutbudet i Malmö och Köpenhamn uppskattas av en rad respondenter. We like to go for walks in the nearby region. We also enjoy visiting Malmoe and Copenhagen to go to the opera and so on.(gästforskare på MAX-lab) Till skillnad mot de kortvariga användarna av MAX-lab, som vi senare ska se har relativt snarlika rörelsemönster och preferenser, är det framförallt de långa arbetsdagarna som är gemensamma för de långvariga användarna. Det är således en 24 mötesplats lund ne/brunnshög

25 större utmaning att planera för naturliga mötesplatser för denna grupp som ligger i direkt anslutning till arbetsplatsen, det vill säga själva anläggningarna vad efterfrågar långvariga användare? Utifrån de intervjuer som genomförts, framkommer det tydligt att svårigheten att hitta bostad är ett centralt problem för långvariga gästforskare som grupp. Gästforskare är inte sällan i startgroparna av sin karriär, med en tillfällig anställning. Därför är viljan och möjligheten att köpa bostad begränsad inom gruppen, vilket medför en efterfrågan på prisvärt och hyresbaserat boende. Jag flyttade många gånger inom Lund för det är svårt att hitta bostad. Jag vill vara nära MAX-lab för det ingår viss jour-tjänst, ibland till 12 på natten. Priset är också viktigt, Lund är en dyr stad.(gästforskare på MAX-lab) Föreställningen att gästforskare vid ESS och MAX IV samlat kommer utgöra en kapitalstark grupp är direkt felaktig och missvisande för vilka typer av serviceinrättningar som kommer att efterfrågas. Om detta inte tas tillräcklig hänsyn till kommer antalet naturliga mötesplatser i form av hotell och restauranger att minska. På grund av de långa arbetsdagarna efterfrågas boende med goda kommunikationsmöjligheter till anläggningen. Miljön kring boendet är också viktig, bland annat efterfrågas närhet till grönområden och skolor och det ska kännas tryggt att promenera hem en sen kväll från jobbet givet de oregelbundna arbetstider som präglar arbetsdagarna. Because I am usually working late nights and like to walk home I was looking for something safe.(gästforskare på MAX-lab) Tydligt är också att närhet till såväl grönområden som stadsbebyggelse, vilket ter sig naturligt för många lundabor, ses som något relativt exotiskt och sällsynt för många gästforskare. I wanted to live close to green areas yet close to the city, but there was not really any choice and one has to take what is there.(gästforskare på MAX-lab) Under intervjuerna med forskarna återkommer ett särskilt tema i flera av dem möjligheten att enkelt och snabbt komma iväg till grönska eller en park där man kan motionera eller kopp- Tydligt är också att närhet till såväl grönområden som stadsbebyggelse, vilket ter sig naturligt för många lundabor, ses som något relativt exotiskt och sällsynt för många gästforskare. mötesplats lund ne/brunnshög 25

26 la bort forskningen en stund. Eller som en gästforskare vid MAX-lab väljer att formulera det, med tyngdpunkt på mindre avskilda mötesplatser i parkmiljö: I like when it is green around, because the buildings are just full of technique stuff so when you are having a walk it s nice to see something else than just the buildings. A coffee area outside is also very great if the weather allows you to sit outside. Also smaller areas where you can meet people for private conversations, not a big single area where the noise level directly goes up. A quiet place for quiet discussions. An area where you can relax and put your mind off. (gästforskare vid MAX-lab) Även de långvariga gästforskarna vid ESS och MAX IV kommer att ha klart annorlunda rörelsemönster och arbetstider jämfört med andra yrkesgrupper som kommer att verka i området. Utifrån de långa arbetsdagarna är det exempelvis praktiskt att det finns restauranger eller caféer med generösa öppettider i närheten av anläggningarna. Två gästforskare framhåller dessa mötesplatser som särskilt viktiga för kunskapsutbyte. Especially important is a coffee place where you can meet and discuss with colleagues.(gästforskare på MAX-lab) ICA-Tuna är bra för att man jobbar sent och helger, och så måste jag säga att en restaurang är väldigt viktig, både för gemenskapen, man blir ett gäng liksom, men också för att det inte är alla som har tid att laga mat hemma varje kväll.(gästforskare på MAX-lab) Det finns således stora möjligheter för entreprenörer som exempelvis restaurangägare att förlägga verksamhet till området som utgår ifrån vad målgruppen efterfrågar. Viktigt här är att det finns mark tillgänglig runt anläggningen för de olika typer av verksamheter som kan tänkas dyka upp, och inte försvåra för idéer från privata aktörer att realiseras hur sker möten med andra grupper? Lund upplevs som en öppen och trevlig stad att flytta till. Lundaborna är bra på engelska och upplevs som öppna och hjälpsamma enligt respondenterna. Studien belyser dock att kontaktskapande och möten i stor utsträckning är individberoende; en del tenderar att skapa många kontakter medan andra skapar färre, såsom det är för alla människor. Ett hinder för kontaktskapande som belysts är dock tidsbrist på grund av 26 mötesplats lund ne/brunnshög

27 kungsgatan, lund. foto: lunds kommun, annika andré. de långa arbetsdagarna. Det finns inte sällan en vilja för kontaktskapande, men tiden räcker helt enkelt inte till. I really like to interact with people. I would like to do it more than I do in real life. It is somehow, I am busy here trapped doing things(gästforskare på MAX-lab) Lund upplevs som en öppen och trevlig stad att flytta till. Jag vet inte ens vad folk gör på andra stationer runt omkring mig, det är segregerat kan man säga. Grejen är att man har så mycket att göra själv att det är svårt att få tid till kontaktskapande(gästforskare på MAX-lab) Att MAX-lab samlar användare från flera forskningsdiscipliner och företag under samma tak gör MAX-lab till en naturlig mötesplats för dessa grupper. Gästforskare har sitt kontor på MAX-lab, där man också spenderar största delen av arbetsdagen. Emellertid sker ett visst utbyte med närliggande insti- mötesplats lund ne/brunnshög 27

28 stortorget, lund. foto: lunds kommun, annika andré. tutioner inom Lunds universitet. Kontakter och möten sker i synnerhet i det gemensamma lunchrummet, där det också går att tillaga mat, och i andra gemensamma utrymmen. At MAX-lab there are a lot of users of synchrotron radiation coming from different disciplines, and there is a lunch room where everybody can meet and talk, there is no problem in establishing new contacts.(gärstforskare på MAX-lab) MAX-labs årliga vårfest skapar också möjlighet att träffa kollegor och deras respektive. Liknande arrangemang med allmänheten är en möjlighet för framtiden. Utanför MAX-lab är det vanligt att viktiga kontakter med andra forskare främst knyts vid seminarier, konferenser och workshops. There are meetings, workshops and seminars that take place in Lund, and when I attend I meet with people from other disciplines. 28 mötesplats lund ne/brunnshög

29 There is also a close connection between MAX-lab, ESS and the physics department and therefore I have the possibility to meet people from these research centres too.(gästforskare på MAX-lab) Vanligast är att kontakter sker med forskarkollegor, men näringslivets närvaro inom anläggningarna gör enligt en respondent att viss kontakt även sker inom detta område. The companies are using the instruments as well, so the interaction is in this way.(gästforskare vid MAX-lab) Kontaktskapande med allmänheten tenderar bland de långvariga användarna främst ske med personer med samma nationella bakgrund, vilket är naturligt när man kommer till ett nytt land. Ett viktigt insatsområde blir därmed att försöka skapa naturliga mötesplatser mellan gästforskare från olika länder, ungefär som i Grenoble där ett hus i staden är helt vigt åt att arrangera sociala aktiviteter innefattande forskare vid stadens forskningsanläggningar, internationella företag och allmänheten. När det gäller att skapa mötesplatser mellan forskarna sinsemellan framhävs betydelsen av att förlägga gemensamma servicefunktioner som matsal, uppehållsrum etc i direkt anslutning till ESS och MAX IV.... där ett hus i staden är helt vigt åt att arrangera sociala aktiviteter innefattande forskare vid stadens forskningsanläggningar, internationella företag och allmänheten sagt om lund Under intervjuerna framkom synpunkter och tankar som inte var direkt relaterade till de uppställda frågeställningarna, men som ändå bidrar med intressanta reflektioner över Lund som stad och planeringen av Lund NE/Brunnshög. Dessa citat återges nedan och visar på intressanta inspel kring vikten av grönområden, cykelbanor och möjligheterna att göra något nytt med området runt forskningsanläggningarna och inte enbart följa gamla tankemönster. Här handlar det i stort om att ta vara på den unika möjligheten att bygga upp ett område som tar samtliga brukares preferenser i beaktande. I hope there are good things happening around there about quality of life. My wish is that the area will be put together taking all points of view into account, both regarding common people and researchers. With an open mentality for new ideas and not just do what they have done before. When it is already established it is hard to make changes from the bottom, but in Lund they are building from the beginning.(gästforskare på MAX-lab) mötesplats lund ne/brunnshög 29

30 Resultatet av en attraktiv boendemiljö kan i förlängningen även leda till andra positiva effekter som att de besökande forskarna väljer att stanna kvar i Lund och regionen. Samtidigt är det viktigt att bygga vidare på de styrkor Lund redan visar upp och vilka forskarna lyfter fram som särskilt positivt med staden, såsom grönområden, cykelbanor och känslan av att det är nära till såväl natur som stadsbebyggelse. I have been working in Germany and in France, and I can only say that Lund is a very nice town. I like the downtown and I am delighted with the bike paths, one can find them everywhere. I also like that there is a lot of green areas in the city.(gästforskare på MAX-lab) Resultatet av en attraktiv boendemiljö kan i förlängningen även leda till andra positiva effekter som att de besökande forskarna väljer att stanna kvar i Lund och regionen. På så vis byggs en kritisk massa av forskare upp med starka länkar till regionen och dess olika kunskapsmiljöer. För regionens mål att vara platsen där det händerinom materialforskning är detta en förutsättning. After six months at MAX-lab there was a possibility for me to stay for longer, and we thought we liked it here so I applied for the position. We came without knowing and had a nice experience and we decided to sell our house in France.(gästforskare på MAX-lab) bantorget, lund. foto: lunds kommun, annika andré. 30 mötesplats lund ne/brunnshög

31 mötesplats lund ne/brunnshög 31

32 4.2 kortvariga användare Kortvariga användare är den grupp gästforskare som utför experiment vid forskningsanläggningar under kortare perioder, normalt inte längre än ett par veckor. Denna grupp benämns inte sällan som enbart användare. Gruppen består av både äldre, mer erfarna forskare, och doktorander i början av sin forskarkarriär. Vid motsvarande anläggningar till ESS och MAX IV utomlands utgörs gruppen till stor del dock av forskare under 40 år. I syfte att kartlägga kortvariga användares behov och vilka möten som sker under vistelserna har 12 användare av forskningsanläggningar i Sverige och utomlands intervjuats. Exempel på anläggningar som respondenterna har använt utomlands är Diamond Light Source och ISIS i Oxford, Elettra i Trieste, BESSY i Berlin, PETRA i Hamburg, ILL och ESRF i Grenoble och LCLS i Stanford vad karaktäriserar en kortvarig användare? Kortvariga användare av forskningsanläggningar som ESS och MAX IV kommer från hela världen. Den grupp som har intervjuats inom ramen för denna studie kommer till största delen från Sverige, men även England, Tyskland, Frankrike, Italien och Island är representerade. Emellertid är samtliga intervjuade verksamma vid svenska lärosäten, där Uppsala universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet är vanligast förekommande. Den normala användarperioden sträcker sig emellertid mellan fyra till sex dagar. Hur frekvent en forskare använder sig av andra forskningsanläggningar för att utföra experiment varierar mellan någon enstaka gång per år upp till 20 gånger per år. Vidare varierar användartiden, det vill säga den period som anläggningen används, från ett par dagar upp till tre veckor. Inte sällan uppstår situationer där kortvariga användare måste stanna kvar i närheten av anläggningen ett par dagar extra för att slutföra experimenten. Den normala användarperioden sträcker sig emellertid mellan fyra till sex dagar. Detta är således den tid som de tusental utländska användare i genomsnitt kommer att spendera i Lund och när möjligheten för möten med andra grupper finns. Eftersom stråltiden är begränsad gäller det dock att få ut så mycket av tiden som möjligt. Därför arbetar tillfälliga användare väldigt mycket under den period de genomför ex- 32 mötesplats lund ne/brunnshög

33 utanför riksdagshuset i berlin. foto: sweco, johanna eriksson. periment vid forskningsanläggningarna. Detta kan sägas vara den främsta egenskapen som karaktäriserar de kortvariga användarna. Arbetsdagar kortare än 12 timmar är mycket ovanliga och det är inte ovanligt att man arbetar mer eller mindre dygnet runt under dessa intensiva dagar. Vi jobbar all vaken tid. Ibland händer det att det kan vara ett par timmar när experimentet är igång, då har det hänt att vi spelat pingis. På dagarna försöker vi komma ut och äta, för att få luft och en promenad.(tillfällig användare av MAX-lab) En normal arbetsdag är åtminstone 16 timmar, så det är väldigt lite sömn, men ibland försöker man komma ut för att det är skönt att komma från anläggningen, en promenad eller gå ut och äta på kvällen om det passar.(tillfällig användare av ILL och ISIS) mötesplats lund ne/brunnshög 33

34 många uppskattar att snabbt och lätt kunna ta sig ut i naturen. nederländerna. foto: sweco, susanna zinkernagel. På grund av det intensiva arbetet finns det inte mycket tid över för andra aktiviteter. Blir det en stund över från forskningen tenderar respondenterna att först och främst försöka komma bort från anläggningen, gärna för motion eller en promenad utomhus. De planer som finns på Lunds Världspark i Brunnshög kommer ur detta perspektiv att vara högst välkomna inslag i området runt forskningsanläggningarna. Uppgiften här blir att skapa en parkmiljö som uppmuntrar till möten och rekreation för användarna. Har man en paus är det bra att komma ut och gå eller löpa en runda. Finns det en bra restaurang eller café så brukar jag passa på att gå och äta eller ta en fika. (tillfällig användare av MAX-lab, Elettra (Trieste) och BESSY (Berlin)) Det händer att man ibland har från en halv timme upp till fyra timmar ledig tid som inte tillåter något aktivt på plats, och då 34 mötesplats lund ne/brunnshög

35 försöker man att passa på att göra något annat, som att äta eller något annat som är vettigt. Finns det då möjlighet att sätta sig ner och ta en kopp kaffe är det något man har vunnit väldigt mycket på. (Gästforskare vid ILL och ESRF) Citaten ovan talar tydligt för att det är väldigt viktigt för de kortvariga användarna att ha möjlighet att göra något annat i form av att exempelvis besöka en park, äta eller motionera i direkt anslutning till anläggningarna. Tendensen som samtidigt går att utläsa ur de intervjuer som genomförts är att relativt få användare väljer att stanna några dagar extra efter det att stråltiden vid en särskild anläggning är över. Den vanligaste orsaken till detta är att respondenterna efter den extremt intensiva arbetsbelastningen är utmattade och framförallt vill åka hem. Man jobbar så intensivt att det är skönt att åka hem. Man är så fysiskt utmattad att skulle man till exempel åka skidor skulle man bara trilla omkull.(tillfällig användare av ILL och ORNL (Oak Ridge)) Emellertid händer det att det blir nödvändigt att stanna några dagar extra om experimentet kräver det. Det händer också att man stannar några dagar av andra forskningsrelaterade orsaker, men sällan av rent rekreationsmässiga skäl. I almost never stay for holiday, but I guess other people have time to stay. I do sometimes stay for other scientific things.(tillfällig användare av ISIS, ILL, ESRF och Diamond) Endast ett par av de intervjuade har stannat några dagar extra av anledningar som inte har med arbetet att göra. Det händer att man stannar för semester, men inte så ofta som man tror. Jag skulle uppskatta att % av gångerna stannar man lite längre, och då är ungefär hälften av privata skäl och hälften på grund av jobbet.(tillfällig användare av bland annat MAX-lab, ILL och ISIS) Uppgiften för entreprenörer och regionen gällande ESS och MAX IV är således att hitta former av aktiviteter som tilltalar de tusentals användarna att stanna några extra dagar i Skåne. Vinster i form av ökad turism, möjlighet att attrahera framtida invånare och nya möten mellan forskare är några tänkbara scenarion om man lyckas med detta. mötesplats lund ne/brunnshög 35

36 väldigt r de kortnvändarna öjlighet göra något orm av att vis besöka äta eller ra i direkt ng till ingarna. genomtänkt belysning gör stadsdelen mer attraktiv under dygnets mörka timmar. ljusfestivalen love&light, helsingborg foto: sweco, jennie fagerström vad efterfrågar kortvariga användare? Att användartiden är mycket intensiv präglar naturligtvis vad som efterfrågas under vistelsen. Klart viktigast är ett bekvämt och relativt billigt boende i nära anslutning till anläggningen. Närhet mellan ens boende och forskningsanläggningen behöver dock inte per definition innebära geografisk närhet, utan snarare närhet ur ett tidsperspektiv med minimal restid. Lyckas man bygga effektiva och driftssäkra kommunikationen mellan centrum och anläggningarna kommer det fysiska avståndet i sig att vara av mindre betydelse. It is important that the hotel is in close connection to the facility, because you work so much you do not want to spend much time commuting. (tillfällig användare av MAX-lab, BESSY (Berlin), FLASH (Hamburg) och LCLS (Stanford)) 36 mötesplats lund ne/brunnshög

37 Närheten är viktig, för har man experiment som man behöver kolla till klockan fyra på morgonen så måste man vara i närheten, annars blir det väldigt opraktiskt.(tillfällig användare av ILL och ORNL (Oak Ridge)) Eftersom arbete på nätter och sena kvällar är vanligt är det samtidigt viktigt att det känns tryggt att ta sig mellan sitt boende och anläggningen, exempelvis genom väl upplysta gångstråk och öppna miljöer. Sover man på dagen är det också viktigt att miljön kring hotellet är lugn. Då arbetsdagarna är så pass långa efterfrågas även serviceinrättningar som restauranger och butiker med väl tilltagna öppettider. Eftersom man arbetar sent och natt är det viktigt att miljön runt omkring känns säker. Det är också viktigt med bra restauranger nära, gärna med sena öppettider. (tillfällig användare av MAXlab och Elettra (Trieste)) Eftersom arbete på nätter och sena kvällar är vanligt är det samtidigt viktigt att det känns tryggt att ta sig mellan sitt boende och anläggningen, exempelvis genom väl upplysta gångstråk och öppna miljöer. Förutom de rent grundläggande behoven finns det en efterfrågan på servicefunktioner som underlättar och ger ett mervärde till vistelsen. Eftersom användarna arbetar väldigt mycket är det lätt att känna sig isolerad. Gångavstånd till en liten affär, ett trevligt kafé som möjliggör en trivsam social samvaro, kollektivtrafik med generösa avgångstider och en attraktiv utemiljö kan motverka känslan av isolering. Easy access between the city centre and the site during the day and evening make people feel less trapped.(tillfällig användare av ILL och Diamond) Det är trevligt med ILL eftersom staden är nära, man kan gå dit eller ta en buss. På ISIS är det svårt att göra något utan bil och det är lätt att känna sig isolerad.(tillfällig användare av ILL och ISIS) Flera av dessa idéer, exempelvis efterfrågan på en restaurang eller pub, är samtidigt utmärkta mötesplatser för forskarna sinsemellan och med allmänheten, varför det är särskilt viktigt att det offentliga underlättar för bygget av sådana inrättningar. Om man lyckas skapa någonting som tillåter en social tillvaro under avslappnade former, typ ta en kopp kaffe eller en öl, då är väldigt mycket vunnet.(tillfällig användare av ILL och ISIS) mötesplats lund ne/brunnshög 37

38 Det är viktigt med en trevlig miljö. Vid Elettra som ligger i en Science park är det mycket grönt och där är det mycket folk som rör sig, inte bara forskare utan allmänheten också.(tillfällig användare av MAX-lab och Elettra) En tydlig tendens i intervjuerna med forskarna är även att det är viktigt med möjligheter att röra på sig för att frigöra stress. Ett exempel på detta är den återkommande efterfrågan för att kunna hyra eller låna en cykel för att se sig om i omgivningen. För MAX IV kommer det att vara viktigt med effektiva kommunikationer. I Lund har jag sett att man kan hyra cyklar vid stationen, det är något som skulle vara bra att ha.(tillfällig användare av MAX-lab och PETRA (Hamburg)) hur sker möten med andra grupper? Till forskningsanläggningar som ESS och MAX IV kommer en stor mängd tillfälliga användare från en rad olika forskningsdiscipliner varje år. På så sätt finns stor potential för tvärvetenskapliga möten och utbyten forskare emellan. Att det finns mycket folk med liknande intressen gör att man skapar potential för ny interaktion. (tillfällig användare av MAX-lab och Argonne (Chicago)) När man är där så mycket lär man känna någon från de flesta områdena och man utbyter alltid några ord, inte bara hälsningar utan viktiga saker. Det är riktigt nätverkande.(tillfällig användare av MAX-lab och BESSY (Berlin)) Viss kontakt sker också med näringslivet vid sådana här vistelser enligt respondenterna, medan kontakten med allmänheten verkar ske i mycket begränsad utsträckning. Attityden mot möjligheten till nätverkande skiljer sig dock stort åt användare emellan. Vissa ser det som en självklarhet att ta tillfället i akt att träffa andra forskare och företag, medan andra enbart fokuserar på sitt eget arbete. Spontana möten mellan forskare följer i stor utsträckning vad användarna efterfrågar under vistelsen. Därför är naturligt nog de vanligaste mötesplatserna kaffeautomaten, mataffären, fikarummet, kantinen och andra behovsstyrda miljöer. Vad man bör satsa på är därmed att göra dessa funktioner gemensamma så forskare från ESS och MAX IV eventuellt tilllilla fiskaregatan, lund. foto: lunds kommun, annika andré. 38 mötesplats lund ne/brunnshög

39 mötesplats lund ne/brunnshög 39

40 Möten sker organiskt, och vill man att folk ska träffas ska det finnas bra restauranger som inte har alltför mycket skolmatsal över sig. sammans med näringsliv och allmänhet kan mötas. En del av dessa funktioner kommer med all säkerhet finnas tillgängliga inom anläggningarna, men utifrån respondenternas svar ter det sig högst troligt att man ibland vill byta miljö och då är ett café i närheten av anläggningen en ideal plats. Andra, mer formella, mötesplatser som nämns av respondenterna är seminarier och workshops, vilket inte med nödvändighet behöver anordnas i direkt närhet till anläggningarna. Man träffar många vid kaffemaskinen eller i kantinen. Ibland organiserar man det och går ut och äter, men ofta sker det helt spontant.(tillfällig användare av ILL och ORNL (Oak Ridge)) Om vi antar att det är promenadavstånd mellan anläggningarna då borde det vara väldigt rimligt att ha en matsal/restaurang mitt emellan och också rekreativa möjligheter som café med bekväma stolar och varför inte en pub eller något liknande om övernattningen är där. Det är smådetaljerna som påverkar den totala upplevelsen av stället.(tillfällig användare av ILL och ESRF) I tidigare intervjuer med användare av forskningsanläggningarna ILL och ESRF har inte sällan den gemensamma matsalen nämnts som en av de mest centrala mötesplatserna för forskarna vid de två anläggningarna. Sådana och andra gemensamma mötesplatser där besökarna känner sig avslappnade och det finns möjligheter att stanna en längre period är viktiga i planeringen av den fysiska miljön runt ESS och MAX IV. Respondenterna påpekar dock att möten med allmänheten är något som sällan sker varken formellt eller informellt. Möten sker organiskt, och vill man att folk ska träffas ska det finnas bra restauranger som inte har alltför mycket skolmatsal över sig. Sitter man på sådana ställen är det alltid så att man börjar prata, och plötsligt har man planerat ett nytt forskningsprojekt. (tillfällig användaren av MAX-lab och Argonne (Chicago)) A canteen or a coffee room does help to create environments where you start chat with other people. It is also useful when introducing people that not yet know each other. But the people you meet is from other labs or the adjacent facility, one does not meet with the general public.(tillfällig användare av ILL, ISIS, ESRF och Diamond) Intervjuerna har också berört tankar om vad forskarna anser ska till för att förbättra integrationen mellan forskare, näringslivet och allmänheten. Det vanliga hindret är enligt respon- 40 mötesplats lund ne/brunnshög

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

European Spallation Source (ESS) i Lund

European Spallation Source (ESS) i Lund European Spallation Source (ESS) i Lund En mötesplats för vetenskapsmän inom materialforskning 1 ESS-& MAX IV:s anläggningar i Lund Malmö Köpenhamn Lund Brunnshög Knutpunkt för transporten : Till Lund

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT 2 ESS MAX IV i regionen - TITA Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS riktar världens ögon mot Öresundsregionen. Anläggningarna beräknas stå klara 2015

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Enkäten Askölaboratoriet 2014

Enkäten Askölaboratoriet 2014 Sammanfattning av resultat från Enkäten Askölaboratoriet 2014 Östersjöcentrum, tidigare SMF, gör sedan 2005 årligen en utvärdering av vad Askölaboratoriets olika användare anser om verksamheten. Åsikter

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

#arbetsgivarforum. Källa: SMS från SKL

#arbetsgivarforum. Källa: SMS från SKL #helsingborg Googla: #arbetsgivarforum Källa: SMS från SKL I don t know better. I only know different. #arbetsgivarforum Vi tar internet på allvar. #helsingborg #arbetsgivarforum 27 maj 2015 #arbetsgivarforum

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

The Optimisation Wheel

The Optimisation Wheel The Optimisation Wheel These are the people I meet every day 2 4 This shit is hot! CRO 5 3 fällor du kan gå i Don t copy your competitors. They don t know what there re doing either Peep Laja - ConversionXL

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Ska du gå hem redan? -

Ska du gå hem redan? - Ska du gå hem redan? - om flexibilitet och organisationskultur CALLE ROSENGREN Ska du gå hem redan? Forskningsprojekt finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Syftar till

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2013.

Koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2013. Koder och kodtexter för användning i vård och omsorg från och med den 1 januari 2013. - ICF och ICF-CY i databasformat - KVÅ inklusive beskrivningstexter Utveckling som utmanar @jocke i ett nötskal Grundare

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kommunikationskoncept för den Internationella studentrekryteringen

Kommunikationskoncept för den Internationella studentrekryteringen Kommunikationskoncept för den Internationella studentrekryteringen 2014-12-02 Jenny Rohdin/Kommunikationsenheten 1. Bakgrund En av GU:s primära målgrupper när det gäller kommunikation och varumärkesarbete

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 4 000 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

One-stop shops i Europa

One-stop shops i Europa One-stop shops i Europa Samordningen av sociala och arbetsmarknadspolitiska åtgärder utifrån ett organisations- och arbetsmarknadspolitiskt perspektiv Renate Minas Docent Stockholms universitet Institutionen

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Enkäten Askölaboratoriet 2012

Enkäten Askölaboratoriet 2012 mars, 03 Sammanfattning av resultat från Enkäten Askölaboratoriet 0 SMF gör sedan 005 en årlig utvärdering av vad Askölaboratoriets olika brukare anser om verksamheten. Åsikter om förberedelser, bokning

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5 2012-06-29 Offertförslag Ola Falto Chamonix 10 14 mars 2013 Sida 1 av 5 1 2012-06-29 Chamonix, Frankrike Chamonix sägs vara alpinismens födelsestad och här hittar du en härlig mix av de bästa klättrarna,

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer