Ink Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget "Ljusfest i Sätra Brunn".

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ink 2012-05- 1 5. Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget "Ljusfest i Sätra Brunn"."

Transkript

1 SALA KOMMUN Bilaga KS 2012/115/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Information Sala ALA KOMMUN Kommn"'tvrelsens förvaltning Ink Aktbilag. " 1 (1) SKRIVELSE SKRIVELSE Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget "Ljusfest i Sätra Brunn". Kommunfullmäktige har beslutat via strategisk plan för 2012 till 2014 att avsätta 200 Tkr till evenemang som bidrar till "Liv och rörelse på landsbygden". Av dessa medel är 39 tkr beviljade hittills för Sätra Brunns Vänförening har inkommit med ansökan om evenemangsstöd uppgående till kr för genomförande av evenemanget "Kultur- och hälsodag och ljusfest i Sätra Brunn" (se bilagd ansökan). Undertecknad anser att kvällsevenemanget "Ljusfest" stämmer överens med riktlinjerna för evenemangsstöd. Seminariedagen med temat kultur och hälsa är dock nischad och inte allmänt publik samt avser ett begränsat antal deltagare. Utifrån ansökan föreslås att kr beviljas i evenemangsstöd. Det erhållna beloppet kan rekvireras när faktura erhållits från leverantör och utbetalas från Sala kommun senast en vecka innan fakturan förfaller till betalning under förutsättning att Sala kommun får rekvisitionen 14 dagar innan fakturan förfaller. Utvärdering med ekonomisk redovisning ska inlämnas efter beviljat evenemangs genomförande. Det ska tydligt framgå att evenemanget sponsras av Sala kommun. Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att med hänvisning till ovanstående bevilja kr i evenemangsstöd till evenemanget "Ljusfest i Sätra Brunn". Sala kommun Christofer Berg Enhetschef SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: $1 70 Fax: Christofer Berg Enhetschef Information Sala Christofe r. Direkt:

2 Bilaga KS 2012/115/2 SALA KOMMU Kommunstyrelsens förvaltn ng Ink SALA KOMMUN & 01 ANSÖKAN FÖR KONTANT$TÖD TILL EVENEMANG ANSÖKAN FÖR KONTANTSTÖD TILL EVENEMANG Evenemangsclarum 11organisationsnummer.. 1. Hemsida Föreningens namn Sätra Brunns Vänförening Kontaktperson Sven Lorentzi (ordförande) Telefon oc~:~post , Ansökan avser Adress Primusgatan 74 (till undertecknad) Postnummer Stockholm Beskrivning av evenemanget/projektet (syfte, mäl och målgrupp) Kultur och hälsodag och ljusfest i S;:Hra Brunn Se bifogad pm med program och bu9gef --' Deltagare/besökare r:ixntal deltagare seminarium: 100 Antal övematta;:;de 50 Deltagaravgift Seminarium: 600/300 kr för med! i SBV --- Bedömt antal besökcmde Ljusfest ÖVe~attnlngsställen Sätra Brunn Entreavgift ingen til! ljusfesten -_._-"-- Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) Till vilken/vilka aktivitet/er söks bidraget? Se bifogad projektbeskrivning med budget Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang (avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) Belopp som söks kr Marknadsföring Hur kommer ni att m-='~'k-"-'d7,7fb7-,-.-,-,e-"-e-m-,-"-,e-f~'~lk7c/-,-,-,-,7,,7) -- iii lokalt Im Nationellt O Internationellt Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att if synas 1 annonser ~ el få tillgång tm marknadsplats D synas på nummerlappar ~ synas på arrangörens hemsida!iii få utrymme för roh~ups D s.ynas. i start- och resultatlistor iii s.ynas i programbladet o fä utrymme på banderoller, anta!: ~ iii synas i övriga trycksaker (ange vilka); tryckta utskick [mi få annat erbjudande, ange vilket: De!ta med egna aktiviteter i ljusfesten D annal, ange vad; Datum 4/5/2012 Sven Lorentzi Efter avslutat evenemang ska ett ex. av utgivet material, Ulvordering och ekonomisk redovisning skickas till5a/a kommun.

3 Bilaga till ansökan om kontantstöd till evenemang hos Sala kommun Sätra Brunns Vänner, Sven Lorentzi Kultur och hälsodag med ljusfest på Sätra Brunn den 15 september 2012 Denna pm redovisar program och budget för kultur och hälsodag och ljusfest på Sätra Brunn den 15 september För evenemangets genomförande söker Sätra Brunns vänförening kontantstöd hos Sala kommun om kr vilket motsvarar procent av den totala insatsen inkluderat ideellt arbete och samarbetspartners respektive två tredjedelar av beräknat underskott/direkt kostnader Om Sätra Brunns Vänförening Sätra Brunns Vänförening är en fristående ideell förening som stödjer Sätra Brunns utveckling som modern hälsobrunn och samarbetar med brunnsledningen i olika aktiviteter. Föreningen har cirka 250 medlemmar som genom medlemskapet visar sitt intresse för brunnstraditionen och dess fortsatta utveckling i modern tappning. Läs mer om föreningen i bilagd broschyr. Sätra Brunn ägs aven ekonomisk förening som huvudsakligen består av lokalt verksamma personer med engagemang i den unika och kulturhistoriskt intressanta brunnsmiljön. I Sätra Brunn står det hälsobringande vattnet i fokus sedan mer än 300 år. Det stora intresset för brunnsdrickande blev ett av de tidigaste inslagen i den framväxande turismen. Under 1900-talet utvecklades brunnen starkt och under somrarna erbjöds modern sjuk- och hälsovård i trivsam miljö i Uppsala universitets regi. I dag drivs Sätra Brunn som spa- och konferensanläggning i den enastående kulturhistoriska miljön. Brunnsområdet är i planeringssammanhang klassat som ett riksintresse och har blivit ett välbesökt utflykts- och turistmål. Vänföreningen bidrar med många av medlemmarnas gedigna kunskaper. Föreningen har genom åren givit direkt ekonomiskt stöd till specifika åtgärder som upprustning av minnesstenar, restaurering av kyrkorgeln, upprustning av dammen vid brunnshuset etc. Föreningen har också producerat bilagda parkkarta med information om källornas och parkens historia. Föreningen vill bidra till och komplettera brunnens egna insatser att ge konferensdeltagare, spagäster och turister kunskap om områdets kvaliteter. Vänföreningen medverkar vid de stora publika evenemangen på brunnen, som midsommarfirandet och julmarknaden. Genom brunnens årliga publika evenemang ljksom genom de publikdragande musikkvällarna på Brunnsgården på somm~ronsdagar har brunnen etablerat utåtriktade verksamheter som skapar liv och rörelse i.~alabygden och drar till sig publik även från grannkommunerna. Både konferens- och spaverksa[l"lhetenliksom de utåtriktade evenemangen bidrar starkt till Salas utveckling som besöksort pch skapar arbetstillfällen inom kommunen.

4 En heldag i september på temat kultur och hälsa samt ljusfest På Sätra Brunn arrangeras flera årligen återkommande publika evenemang. Den årliga midsommarfesten har vuxit till sig i popularitet och drar till sig uppemot besökare, Sommarpubarna på Brunnsgården drar varje vecka en stor publik som umgås och trivs på brunnen, julmarknaden i december växer likaså. Tanken att komplettera med ett höstevenemang har vuxit fram gemensamt hos vänföreningen och brunnsledningen. Sätra Brunns Vänförening och Sätra Brunn planerar nu ett högklassigt evenemang på temat - kultur och hälsa med ljusfest - den 15 september Programmet är i huvudsak klart medan detaljer återstår att planera. Dagen innehåller två sammanhängande delar som tillsammans bidrar till utvecklingen av besöksnäringen i Sala kommun. Avsikten är att evenemanget ska bli ett årligen återkommande utåtriktat evenemang. Möjligen kan kommande års ljusfester komma att förläggas lite senare på hösten då kvällarna är än mörkare än vad de är i mitten av september. Vi ser att brunnsparken med sitt byggnadsbestånd har en stor potential för en ljusfest med illuminationer, eldar, eldkonstnärer etc. Ljusfesten bygger vidare på den traditionella ljushögtiden i brunnskyrkan. Utöver vänföreningen engageras lokala samarbetspartners som t ex Salaoktetten Blåslaget, Westmannafolk, Kila församling, Sätra IF, Sala-Heby Energi m fl i genomförandet av ljusfesten. Evenemanget stöder Sätra Brunns grundvärden: Läkande - Lärande - Skapande. Evenemanget innehåller: en kultur-/hälsodag med föreläsningar och musikinslag en bred ljusfest på brunnsområdet med konsert i brunnskyrkan möjligheter till Spa-helg på brunnen Evenemanget bidrar till: att skapa ett öppet publikt och återkomrnande höstarrangemang i Sala kommun inflöde av övernattande spa-gäster fredag-lördag-söndag att sprida kunskap om Sätra Brunn som besöksplats breddad lokal samverkan att bygga vidare på brunnens tradition inom hälsoområdet breddad medlemskrets i Sätra Brunns Vänförening och därmed engagemang i brunnens utveckling Seminariedagen med tema KULTUR OCH HÄLSA - en temadag med högklassiga föreläsare och musikinslag Seminariedagen vänder sig till en bred målgrupp som har personligt eller professionellt intresse i temat som kultur-, personal-, friskvårdsfolk etc. Seminariet kommer att marknadsföras brett genom brunnens ordinarie kanaler, hemsida och program, nyhetsbrev och andra marknadsaktiviteter. Riktad marknadsföring sker till aktuella yrkesgrupper och vänföreningens medlemmar. Tidningar, hems idor, medarrangörer etc kommer att nyttjas. Tillsammans med marknadsföring av seminariet kommer övernattningar, spapaket etc att marknadsföras med specialpriser för seminariedeltagare. Bokningar och anmälningar görs via Sätra Brunn.

5 1 Seminariet vänder sig till en bred målgrupp i Västmanland med personligt och professionellt intresse i temat, som kultur-, personal-/hr- och friskvårdspersonal samt till vänföreningens medlemmar m fl. Deltagarantalet beräknas till 100 personer Samling i Societetshuset och registrering Mingel, kaffe, vatten och smörgås - samlingssignal på näverlur Välkomsthälsning Vatten och vattenläkekonst När och hur kan musik vara bra för folkhälsan? En biologisk, psykologisk och social diskussion Sven Lorentzi, SiJtra Brunns Vänner Tord Berglind, Sätra Brunn Elisabet Schell, Dagens moderator Nils Johan Höglund, med dr h.c. fd överläkare Sätra Brunn Töres Theorell, professor em Lunch i restaurang "Skragges" Musik på brunnsgården med Salaoktetten "Blåslaget" Samling vid brunnshuset Historisk rundvandring på brunnen Tord Berglind Nils-Johan Höglund Vattnet som inspirations- och kraft- Eva Bojner Horwitzs, med dr källa inom dans, musik och bild Mingelpaus med kaffe/te och något gott, frukt Inbjudan till Ljusfesten i parken Påverkas hälsan av hur vi upplever det vi ser runt omkring oss? "turlig Grön Rehabilitering Tord Berglind Elisabet SchelI, med dr Lena GrundelI ergonom/leg sjukgymnast & platschef slotlsturism Italien 17.1 o Gemensam summering Avslutning Efter seminariedagen välkomnas deltagarna till Ljusfestens aktiviteter som avslutas med kör- och orkesterkonsert i kyrkan. Möjlighet till middag i Brunnsrestaurangen. """'_\''',t%\'''m!i'''!\''' ~~ ''m'''''''\'''''"''ffi''''''''''''''''''''' ~"""""'_"""",._",.."w.";"\'"="'"""""""'_.;:" ~

6 Den traditionella ljushögtiden i brunnskyrkan utvidgas till ett nytt publikt höstevenemang i Salabygden och planeras bli årligen återkommande. Invigning kl Avslutning med konsert kl Preliminärt program i sam ","Ui'YUN Ljusinstallationer illuminerar parken Eldkorgar och marschaller lyser upp gångvägar och källor Flytande levande ljus i dammen, ljuskonstnärer Eldmakare jonglerar och slukar eld Fackeltåg, fyrverkerier, spökvandring mm och Brunnsrestaurangen, Pub, Grillar, Gate

7 k Blåslaget spelar på scenen i Brunnsgården från kl Under hela kvällen spelar Westmannafolk Trubadur på Brunnsgården Dans på dansbanan Dansuppvisning på Ijus-/älvtema Ljusbad i badhuset Grötlunk från Brunnsgården med musik Den gamla Sätra traditionen tas upp igen Konsert i brunnskyrkan Stor kör - Allmänna sångens Vänner från Uppsala Jazzkvintett

8 Ekonomi Nedan redovisas en budget för seminariedelen och ljusfesten. Som framgår arbetar vi med minibudget och en stor mängd ideellt arbete. I budgeten redovisas endast bedömda penningflöden. All planering av seminariedagen sker genom ideellt arbete hos vänföreningens styrelse. Även om detta arbete inte redovisas i budgeten är det intressant att bedöma det ekonomiska värdet av vänföreningens ideella insatser. Den särskilda arbetsgruppens insatser för planering och genomförande kan uppskattas till i genomsnitt minst 1 1/2 arbetsvecka, kanske 2 veckor, för de närmast engagerade 5 personerna, mer för några och lite mindre för några. Omräknat med en timersättning om 400 kr för 60 arbetstimmar motsvarar detta kr, dvs för 5 personer kr. Därutöver kommer ideella insatser hos samarbetspartners. Budget för del1 - seminariet Vänföreningens kostnader I Lokal Summa talarkostnad tre externa talare, arvode och övernattning/måltider Musik under dagen Marknadsföring, utskick Övrigt, programtryck Mat för medverkande,konsert i kyrkan samt oförutsedda kostnader Summa kostnader 0, , , , , , ,00 Seminariet har ej budgeterat lokalkostnad då lokal upplåts utan avgift av Sätra Brunn. Brunnen erbjuder också rabatterade priser för förtäring och övernattning för seminariedeltagare, vilket stimulerar till deltagande och besök. Vänföreningens intäkter Intäkterna är mer svårbedömda än kostnaderna. Intäkterna bygger på antalet betalande deltagare. Marknadsföringen inriktas på 100 betalande deltagare, huvudsakligen tillresande. Seminariekostnaden har bedömts behöva sätts till en rimlig nivå, 600 kr för externa deltagare och 300 kr för medlemmar i vänföreningen. Ambitionen är att seminariedeltagarna också ska stimuleras till övernattning och spabehandlingar. Efter avdrag för kostnader för förtäring under seminariedagen blir nettointäkten 400 kr för externa deltagare respektive 100 kr för föreningsmedlemmar. Med externa och föreningsmedlemmar blir iolalil1täklem dvs ett UlldelrskoU om Därtill kommer art deltagarantalet

9 Budget för ljusfesten Genomförandet av ljusfesten från kl 17 bygger på samverkan mellan vänföreningen och Sätra Brunn Ekonomisk Förening samt övriga lokala partners. Samtal pågår med Sätra IF, Sala-Heby Energi mfl. För musikunderhållningen under kvällen kommer Blåslaget, Westmannafolk och en förstärkt kör från Allmänna Sångens Vänner i Uppsala samt en jazzkvintett att svara. Ytterligare musik-ioch dansinslag planeras. Underhållare i form av ljuskonstnärer, eldjonglörer, eldslukare kommer att engageras, i huvudsak lokalt. Servering, grillning etc, bygger på personal och övriga resurser inom Sätra Brunns verksamhetsbolag och budgeteras inte separat. Personalkostnader mm balanseras av försäljningsintäkter. Musikunderhållning Övrig underhållning i parken Facklor, marschaller, annan utrustning kr kr Marknadsföring sker genom Sätra Brunns och vänföreningens ordinarie kanaler, websidor, turistkanaler, annonsering etc. Antalet besökare är svårberäknat. Brunnens midsommarfirande drar omkring besökare. En målsättning för förstra årets ljusfest är uppemot besökande. Inget inträde tas till parken. Sökt kontantstöd för enomförande av hä/so- och kulturda För täckande av kostnader vid hälso- och kulturdagen och ljusfesten söks hos Sala kommun ett kontantstöd om kr, vilket motsvarar cirka två tredjedelar av beräknade direkta utgifter för ljusfesten och underskott för kultur- och hälsoprogrammet. Vänföreningens insatser genom ideellt arbete har ovan beräknats till kr och insatser från samarbetspartners för ljusfesten kan utöver de direkta kostnaderna beräknas uppgå till minst samma belopp. Medtaget värdet på de ideella insatserna motsvarar det sökta beloppet p~c::nt av kostnaderna. ~. ~ Vi ser att det planerade evenemanget väl motsvarar de kriterier för evenemangsstöd som kommunstyrelsen har satt upp, dvs liv och rörelse i kommunen, stärka kommunens image, stödja kommunens utveckling som besöksort och ser därför med tillförsikt fram mot et! positivt besked om evenemangsstöd. Ljusfesten avses bli årligen återkommande. Erfarenheterna av all evenemangsetablering är att det krävs långsiktighet och inarbetning och att evenemanget håller hög kvalitet, vilket gör evenemangsstöd från Sala kommun angeläget. Sven Lorentzi I samarbete med Tord Berglind Ordförande i Sätra Brunns vänförening Ordförande i Sätra Brunn Ekonomisk Förening

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde -3, KFN 2013-03-12 08:30 Kallelse till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-03-12 kl. 08.30 i Frösörummet -2, KFN 2013-03-12 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Karin Thomasson, MP, ordförande JA

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv. 3. Kravspecifikation

Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv. 3. Kravspecifikation Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv 1 Innehållsförteckning 3.1 ALLMÄNT... 4 3.1.1 Övergripande syfte och mål... 6 3.1.2 Bakgrund... 6 3.1.3 Nuläge... 7 3.1.3.1 Nuvarande aktörer...

Läs mer

OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress. Ärende Diarienr Föredragande. 2 Keep it Loud KOF 2015-88 Stina Bond 13.

OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress. Ärende Diarienr Föredragande. 2 Keep it Loud KOF 2015-88 Stina Bond 13. Kultur- och fritidsnämnden Evelina Alsén, ordförande Sven Lundberg, sekreterare KALLELSE 1 (3) 2015-06-15 OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress Sammanträde Tid: 2015-06-17, kl 13:00

Läs mer

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00.

Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. r-t ^*.s komr Kallelse/underrättelse Malung-Sälens kommunstyrelses budgetutskott kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 januari 2014. Gruppmöten kl. 08.00. Plats: Malungsrummet, kommunhuset, Malung

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Verksamhetsplan för 2014

Verksamhetsplan för 2014 Umeå Verksamhetsplan för 2014 Inledning Styrelsen för kretsen började under 2012 ett delvis annat sätt att arbeta genom att: identifiera verksamhetsområden som kan anses vara viktiga för Umeåkretsen klarlägga

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1

Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-977435-0-1 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se Hemsida: www.konstnarsnamnden.se Illustrationer:

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4

kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 kulturens icke offentliga finansiering kulturrådets skriftserie 2010:4 Bild omslag: Akvarellmuseet, foto: Kalle Sanner Statens kulturråd 2010 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-74-8 Statens kulturråd, Box

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2014-06-03 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 11:e

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet

REMISSVERSION: Översyn av kultur- och fritidsnämndens stöd till föreningslivet Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (30) Kultur- och fritidsförvaltningen 2012-02-02 Förvaltningsledningen Stina Edqvist, 016-710 2093 KFN/2012:20 Kultur- och fritidsnämnden REMISSVERSION: Översyn av kultur-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS.

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. 030101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH HANTERING... 3 3 MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT...

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer