Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2009"

Transkript

1 1 (6) SVS verksamhet 2009 Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2009 Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS) kollegium avger härmed berättelse över verksamheten under år Kollegiet har under 2009 haft följande sammansättning: Per Jonsson, ordförande, Birgitta Larsson, vice ordförande, Thomas Manske, husdjurssektionen, Lena Malmgren, hästsektionen, Arja Kautto, livsmedelssektionen, Bodil Ström Holst, smådjurssektionen, Patricia Hedenqvist försöksdjurssektionen. Sammanträden Kollegiet har under året sammanträtt fyra gånger. Årets första sammanträde hölls på en konferensanläggning i Sigtuna med deltagande av sektionernas utbildningsansvariga för gemensam planering av programmet till veterinärkongressen. Årets andra sammanträde hölls gemensamt med förbundsstyrelsen under två dagar i april på en konferensanläggning utanför Stockholm. Årets sista möte hölls i december på Biovitrum i Solna där kollegiet också fick en rundtur i försöksdjursanläggningen efter mötet. Ett av årets möten har hållits på förbundskansliet. Medlemmar Samtliga medlemmar i Sveriges Veterinärförbund är automatiskt även medlemmar i SVS. Därutöver har SVS ett 15-tal stödjande medlemmar. Dessa är främst veterinärer från övriga nordiska länder samt representanter för läkemedelsföretag. SVS består av fem sektioner, husdjurssektionen (269 medlemmar), hästsektionen (440), livsmedelssektionen (112), smådjurssektionen (531) och försöksdjurssektionen (59). Medlemskap i en eller flera sektion är frivilligt och en SVS-medlem kan vara medlem i mer än en sektion. Administration SVS centrala administrativa funktion består av en generalsekreterare och en assistent som arbetar del av sin tid för SVS, båda placerade på veterinärförbundets kansli. De administrativa resurserna avsätts främst för specialistutbildningsprogrammen och kollegiet men vid behov och i mån av tid ges hjälp även till sektionerna. En stor arbetsuppgift under hela året är organisationen av den årliga veterinärkongressen. SVS generalsekreterare deltar även i övrigt rutinarbete på kansliet t.ex. på styrelsemöten, svarar på frågor från veterinärer och från allmänheten, handlägger remisser, gör reportage och skriver artiklar till Svensk Veterinärtidning samt handlägger huvuddelen av det internationella samarbetet med Norden och övriga Europa via FVE och övriga samarbetsorganisationer. Ett möte med den Nordiska fortbildningsgruppen hölls i Oslo i september, då deltog även Johan Beck-Friis. Christina Arosenius har varit sällskapets generalsekreterare under Assistent har

2 2 (6) SVS verksamhet 2009 under året varit Marianne Lundquist. SVS har även vid behov fått hjälp av övriga anställda på förbundskansliet, det gäller framför allt i samband med veterinärkongressen då flera ur personalen deltar. Specialistkompetens Från den 1 januari 2010 kommer ny behörighetslagstiftning att träda i kraft och detta berör även SVS specialistutbildningsprogram. En del moment som tidigare hanterats av kansliet kommer nu att överföras till Jordbruksverket, Möjligheten att överklaga kommer också att återinföras. Med anledning av de förestående ändringarna hölls ett möte på Jordbruksverket den 26 november då Karin Östensson, Per Carlsson och Christina Arosenius deltog från kansliet. Under 2009 har också en speciell databas för specialistutbildningen tagits i bruk på förbundskansliet. Detta betyder att siffrorna i denna verksamhetsberättelse har ett något annat beräkningsunderlag än tidigare år och att en viss försiktighet bör iakttas vid direkt jämförelse av siffror mellan tidigare år och kommande. Årets siffror beräknas vara mer exakta. Specialistkompetens rörande hundens och kattens sjukdomar Den 31 december 2009 fanns det 353 veterinärer med av Jordbruksverket godkänd specialistkompetens rörande hundens och kattens sjukdomar. Under 2009 godkändes 41 nya veterinärer som ansökt om att påbörja utbildning. Den 31 december 2009 var sammanlagt 250 veterinärer vid 31 utbildningsplatser registrerade som aspiranter inom specialistutbildning rörande sjukdomar hos hund och katt. Ca 113 veterinärer med specialisttitel fungerade som handledare för dessa aspiranter. Examinations- och styrkommittén för specialistutbildning rörande sjukdomar hos hund och katt (ESKhund och katt) har under 2009 bestått av Torkel Falk (ordförande), Birgitta Lövdahl, Elisabeth Ellström, Wiwian Stern Bertholtz och Josefin Öberg. Sekreterare i ESKhund och katt har varit SVS generalsekreterare. ESK-hund och katt sammanträdde sex gånger under året. Den 6 februari genomfördes en examination av sjutton aspiranter varav tolv godkändes och fick sina specialisttitlar och diplom direkt från SVS. Vid examinationen deltog Ole Frykman och Lars Gustafson som extra examinatorer. Den 4 mars deltog Christina Arosenius och Elisabet Ellström i ett handledarmöte på Strömsholm där också handledare från Bagarmossen och Albano deltog. Totalt ca 25 handledare och aspiranter var närvarande. Den 22 oktober genomfördes ett handledarmöte vid Helsingborgs Regiondjursjukhus med hela ESKhund och katt och drygt 20 handledare och aspiranter. Vid dessa möten hölls även föredrag förutom genomgång och diskussion av frågor rörande utbildningsprogrammen. Under året har en ny utbildningsplats godkänts av SJV efter yttrande av ESK-hund och katt. En ny ansökan fick avslag och en tidigare godkänt utbildningsplats fick tillståndet indraget på grund av brist på specialister. Specialistkompetens rörande hästens sjukdomar Den 31 december 2009 fanns det 108 stycken veterinärer med av Jordbruksverket godkänd specialistkompetens rörande hästens sjukdomar. Under 2009 godkändes 12 veterinärer som ansökt om att påbörja utbildningen. Den 31 december 2009 var sammanlagt 36 veterinärer registrerade vid 9 djursjukhus/djurkliniker och 10 ATGkliniker som aspiranter inom specialistutbildning rörande sjukdomar hos häst. Drygt 27 veterinärer med specialisttitel fungerade som handledare för dessa aspiranter. Examinations- och styrkommittén för specialistutbildning rörande sjukdomar hos

3 3 (6) SVS verksamhet 2009 häst (ESK-häst) bestod under 2009 av Susanne Demmers (ordförande), Hans Näslund, David Weckner och Roland Werner. Sekreterare i ESK-häst har varit SVS generalsekreterare. ESK-häst sammanträdde fem gånger under året. Den 26 februari genomfördes en examination av sex aspiranter, varav en från Norge. Fem godkändes och fick sin specialisttitel och sitt diplom direkt från SVS. Under året har inga nya utbildningsplatser godkänts men ATG meddelade att de lägger ner sitt utbildningsprogram och därmed måste deras olika kliniker individuellt ansöka om godkännande som utbildningsplats. Specialistutbildning avseende nöt, gris respektive livsmedel Samtliga tre ESK-grupper (ESK-nöt, ESK-svin, ESK-livs) har varit vilande under 2009 och inga möten har hållits. Grupperna har under 2009 haft följande sammansättningar: ESK-gris, Claes Fellström (ordförande), Jan-Olof Lindqvist, Monika Löfstedt och Per Wallgren. ESK-nöt, Hans Gustafsson (ordförande), Karin Lindblad Åsenius, Lena Stengärde och Kerstin Vikman. ESK-livsmedel, Marie-Louise Danielsson-Tham (ordförande), Henrik Ericsson, Christian Berking och Per Kvarnfors. Vi utgången av 2009 fanns 29 veterinärer med specialistkompetens rörande sjukdomar hos gris. Inga nya aspiranter har anmält sig för att ingå i utbildningsprogrammet under året. Vid utgången av 2009 fanns 46 veterinärer med specialistkompetens rörande sjukdomar hos nöt. Inga nya aspiranter anmälde sig för att ingå i utbildningen under året. Vid utgången av 2009 fanns 26 veterinärer med specialistkompetens rörande livsmedelshygien. Inga nya aspiranter anmälde sig för att ingå i utbildningen under året. Specialisering inom specifika ämnesområden hund och katt Under 2009 har ÖSK (Övergripande Styrkommitté) med representanter för samtliga ämnesområden haft följande deltagare: Kerstin Bergvall, ordförande, Kerstin Hansson, Ann-Charlotte Möller, Anna Tidholm, Fredrik Danielsson, Eva Axner, Titti Sjödahl-Essén och Ann Pettersson. Gruppen genomförde ett möte i december där man fortsatte arbetet med att få all dokumentation som behövs inom de olika ämnesområdena färdig. Förslag till examinationsavgifter och övriga avgifter inom detta program diskuterades också. Beslut om avgifter ska dock tas av förbundsstyrelsen. Under hösten har också nya aspiranter godkänts inom följande ämnesområden: dermatologi, kardiologi, kirurgi, odontologi, oftalmologi och bilddiagnostik. Några kvarstående dispensansökningar har också godkänts under året då information om godkända publikationer inkommit. De som godkänts under året fördelar sig enligt följande: en i odontologi, en i oftalmologi, en i onkologi och en i reproduktion. Två veterinärer har tilldelats specialistkompetens i ämnesområdet bilddiagnostik efter godkänd examination. Totala antalet veterinärer med specialistkompetens inom specifika ämnesområden hund och katt är därmed 61. Samnordisk utbildning i diagnostik av ärftliga ögonsjukdomar Under 2009 har den gemensamma nordiska kommittén utgjorts av Ellen Bjerkås, ordförande, Lena Karlstam, Sverige, Finn Boserup, Danmark, Kaisa Wickström,

4 4 (6) SVS verksamhet 2009 Finland och Ernst Otto Ropstad, Norge. Den 31 december 2009 var 33 veterinärer registrerade som aspiranter i Sverige inom den samnordiska utbildningen och 34 veterinärer med speciell kompetens att påvisa ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt fanns registrerade. Ingen examination genomfördes under året. SVS initiativärenden Under 2009 har följande initiativärenden pågått eller initierats: Alternativmedicin för djur Detta nya initiativärende påbörjades under året. Målsättningen är att sammanställa en informationsskrift om alternativmedicin för djur riktad till Sveriges veterinärkår. Det ska innehålla definitioner, information om placebo och lagstiftning som reglerar behandling av djur. En gruppering av olika alternativmedicinska metoder ska vara till hjälp för veterinärerna när de ska bedöma metoderna och diskutera dem med utövare och djurägare. Texten beräknas vara klar under första halvan av Utarbetande av riktlinjer för veterinär stuteripraktik ( Code of practice ) Detta initiativärende från hästsektionen har pågått sedan 2000 och slutrapport är ännu inte inlämnad trots att arbetet enligt uppgift är slutfört. Ett antal försök har gjorts under året för att få in denna rapport men hittills utan resultat. Kollegiet beslöt under året att sätta 31 december 2009 som deadline. Ingen rapport inkom till detta datum varför ärendet avslutades utan rapport. Anestesi av försöksdjur Detta initiativärende ledde till en publikation som under året följde med som en bilaga till Svensk Veterinärtidning. Den såldes också i elektronisk form för användning i undervisning och vid olika institutioner. Specialistutbildning för allmänpraktiker Ett önskemål har uttryckts om att utarbeta en specialistutbildning även för allmänpraktiserande (fältverksamma) veterinärer inom ramen för SVS specialistutbildningsprogram. Under 2005 presenterades ett sådant initiativärende av husdjurssektionen med deltagande av representanter även från häst-, smådjurs- och livsmedelssektionerna. Ärendet beräknades ta två år men ingen rapport inkom under Arbetsgruppen höll ett möte under året efter att arbetet legat nere en längre tid. Det har förekommit delade meningar inom kåren rörande värdet av en sådan utbildning. Då flera i den ursprungliga arbetsgruppen bytt arbetsplatser beslöts att arbetet ska vara villande tills SVS utrett hur specialistutbildningarna i livsmedelshygien, nöt och svin ska hanteras framöver. Beredskap finns dock inom husdjurssektionen för att återuppta arbetet när/om kollegiet så beslutar. Under året framtog dock husdjurssektionens och livsmedelssektionens styrelser ett gemensamt förslag till utbildning i detta ämne som även kan användas i övriga specialistutbildningsprogram för nöt, gris och allmänpraktiker. Detta förslag kallat Grythyttemodellen har sänts ut på remiss till berörda grupper. Hygienrutiner vid veterinärvård av hund och katt. Den arbetsgrupp som tillsattes under 2007 med målsättningen att inom två år sammanställa ett policydokument har kommit ganska långt. De första resultaten redovisades på årets Veterinärkongress och lockade en stor skara åhörare. Förutom

5 5 (6) SVS verksamhet 2009 generella hygienrutiner kommer även hantering av misstänkt miljösmitta och åtgärder för att motverka spridning av multiresistenta bakterier att diskuteras. Översyn av SVS blanketter för intyg för hund och katt, främst F141 och F145. Detta arbete påbörjades under Målsättningen är att uppdatera de befintliga intygen så att de blir ändamålsenliga och lätta att använda och med bibehållen stringens. Arbetet pågår fortfarande. Antibiotikapolicy Uppdateringen av förbundets policydokument rörande antibiotikabehandling av hund och katt som påbörjades under 2008 avslutades hösten Den nya policyn trycktes upp och distribuerades som en bilaga till SVT. Arbetet med att ta fram policydokument för häst och lantbrukets djur är i slutfaserna och redigeringsarbete pågår. De beräknas bli helt klara under Veterinärkongressen Årets Veterinärkongress genomfördes den 6-7 november i Undervisningshuset på SLU i Uppsala. Temat för årets plenarprogram var En zoonotisk trendspaning och hade planerats i samarbete med SVA. Årets huvudsponsor var för sjätte året i rad Kruuse/Hills som därmed avslutade sitt andra treårsavtal med SVF om sponsring av kongressen. Smådjurssektionen genomförde i år två parallella sessioner i två dagar och på fredagen ytterligare en session. Årets tvådagarskurs tog upp ämnet neurologi med två inbjudna föreläsare, Sigitas Cizinauskas från Finland och Frank Steffen från Schweiz. Förutom den grundläggande kursen genomfördes också en mer avancerad neurologisession under fredagen med samma föreläsare. Smådjurssektionens tredje session handlade dels om normgruppens arbete och dels en heldag om hygienfrågor och den uppdaterade antibiotikapolicyn, ämnen som lockade många åhörare. Hästsektionen ägnade första dagen åt olika anestesimetoder lämpliga att använda ute i praktiken med en föreläsare inbjuden från England, Mark Senior. Andra dagen lämnades en del korta forskningsrapporter men större delen av tiden redogjorde olika svenska föreläsare för provtagningsmetoder i fält. Sammantaget var årets program alltså i stort riktat till de fältpraktiserande hästveterinärerna. Husdjurs- och livsmedelssektionernas gemensamma program på fredagen ägnades åt VTECproblematiken och en del andra zoonoser berördes också under dagen. På torsdagen hade sektionerna varsitt separat program, Husdjurssektionen hade inbjudit Esben Jacobsen från Danmark för att redogöra för hur man där samarbetar med lantbrukare i mjölkproduktionen. Livsmedelssektionen ägnade torsdagseftermiddagen åt ämnet Listeria. Försöksdjursektionen hade även i år satsat på ett tvådagars program som helt ägnades åt smärta hos laboratoriedjur och hur den kan igenkännas och bedömas. Förutom flera välkända svenska kollegor föreläste också Matthew Leach och Gidona Goodman från England respektive Skottland. Deltagarantalet för veterinärkongressen var i år strax över 900 deltagare inklusive studenterna. Traditionsenligt hölls ett get-together -party på onsdagskvällen på Stockholms Nation. Även i år sponsrades denna sammankomst av Boehringer Ingelheim som återigen bjöd på en mycket uppskattad musikalisk produktinformation. Närmare 300 personer försåg sig därefter med det varierade utbudet av rätter på buffén och umgicks med kurskamrater, föreläsare och utställare.

6 6 (6) SVS verksamhet 2009 Kursverksamheten Under året ansvarade kollegiet tillsammans med de utbildningsansvariga i respektive sektion för planeringen av programmet vid Veterinärkongressen. Kollegiets vice ordförande har enligt tradition ett särskilt ansvar för SVS efterutbildningsfrågor och för plenarsessionen vid Veterinärkongressen. Denna post innehades under året av Birgitta Larsson. Kurser arrangerades under året av sektionerna ensamma eller i samarbete med andra kursgivare. De utbildningsansvariga i SVS sektioner var Cecilia Wolf (husdjurssektionen), Karin Roethlisberger Holm (hästsektionen), Claes Nydahl (livsmedelssektionen), Anne Halldén Waldemarson (försöksdjurssektionen) och Anne Carlswärd (smådjurssektionen). Övriga frågor Under 2009 har SVS kollegium diskuterat och arbetat med ett antal aktuella frågor och även deltagit i förbundets handläggning av en del av dessa. Samarbete med ett antal övriga organisationer har också förekommit. Remisser Sällskapets sektioner deltog under året i förbundets remissarbete. De behandlade remisserna kom från olika myndigheter och departement och finns redovisade inom SVF. Ekonomisk förvaltning Genom beslut i 1989 års fullmäktige om organisationsförändringar och stadgeändringar har SVS ingen egen ekonomisk förvaltning. Enligt ett särskilt beslut i 1990 års fullmäktige reserverades dock det egna kapitalet vid omorganisationen ( kronor) att disponeras av SVS för initiativärenden och efterutbildningsaktiviteter. Beslut om användande av dessa medel tas av SVS kollegium. Den 1 januari 2010 återstod kronor av dessa medel. Budgetposten SVS initiativärenden som godkänns av förbundsstyrelsen i 2009 års budget uppgick till kronor. Per Jonsson Håkan Landin Birgitta Larsson Arja Kautto Patricia Hedenqvist Lena Malmgren Bodil Ström Holst Christina Arosenius

Sveriges Veterinärförbund. Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING

Sveriges Veterinärförbund. Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING Sveriges Veterinärförbund Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förbundsstyrelsen 3 Sammanträden 3 Medlemmar 3 Förbundskansliet och SVT:s redaktion

Läs mer

802003-7019 ÅRSREDOVISNING

802003-7019 ÅRSREDOVISNING Sveriges Veterinärförbund Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2007 1(17) Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

802003-7019 ÅRSREDOVISNING

802003-7019 ÅRSREDOVISNING Sveriges Veterinärförbund Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008 1(19) Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sveriges Veterinärförbund. Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING

Sveriges Veterinärförbund. Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING Sveriges Veterinärförbund Org. nr 802003-7019 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 Förbundsstyrelsen 3 Sammanträden 3 Medlemmar 3 Förbundskansliet och SVT:s redaktion

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Villkoren för veterinär verksamhet

Villkoren för veterinär verksamhet Rapport 2002/03: 4 Villkoren för veterinär verksamhet RIKSDAGENS REVISORER 100 12 STOCKHOLM TEL 08-786 40 00 FAX 08-786 61 88 www.riksdagen.se/rr Förord Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Dimman lättar. Bodil Ström Holst Ordförande i Smådjurssektionen

Dimman lättar. Bodil Ström Holst Ordförande i Smådjurssektionen Vinterutskick 2009 Dimman lättar Och det blir lite ljusare, i detta mildgrå vinterväder. Årets Veterinärkongress har gått av stapeln, och det blir alltid något av en urladdning för oss i Smådjurssektionens

Läs mer

ViS. SVELAND och ViS i samarbete. ÅRSMÖTET Med anledning av den högaktuella diskussionen inom kåren gällande introduktionen av riskkapitalister

ViS. SVELAND och ViS i samarbete. ÅRSMÖTET Med anledning av den högaktuella diskussionen inom kåren gällande introduktionen av riskkapitalister Veter inä rer i Sve r ige 2011-DECEMBER Veterinärer i Sverige Nr 26 Nr 26 ViS Föreningen Veterinärer i Sverige anser att utvecklingen av Sveriges veterinära verksamhet bäst främjas av sund konkurrens och

Läs mer

Företagsläkaren. Våra e-postbrev kommer vi även fortsättningsvis att skicka ut till din angivna e-post-adress och hemsidan fungerar

Företagsläkaren. Våra e-postbrev kommer vi även fortsättningsvis att skicka ut till din angivna e-post-adress och hemsidan fungerar Att jobba tillsammans för en bättre arbetsmiljö Medlemstidning för Svenska Företagsläkarföreningen Ja, nu sitter du förhoppningsvis i soffan framför brasan och tittar förvånat i tidningen Företagssköterskan+Företagsläkaren.

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015!

mälardalens frilansklubbs verksamhetsplan för 2014-2015! mälardalens frilansklubbs årsmöte 20/2 2014 dagordning Datum: 20 februari 2014 Tid: klockan 18.00-20.30 (kaffe serveras från klockan 17.30) Plats: Mötesplats Kupan (Röda korset) Adress: Östgötagatan 67

Läs mer

grafisk form & illustrationer

grafisk form & illustrationer grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Robert Samsonowitz (s. 3, 10, 15, 22, 28, 34) Fub.se (s. 6, 13, 18) Gustav Mårtensson (s. 33) Ola Elmqvist (s. 45) Avbildade fotografier

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 1 juli 31 december 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli 2013 31 december 2013 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer

Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Utbildningsprogram om barn som har bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 1 UPPDRAGET Den 22 december 2011 fick Brottsoffermyndigheten i uppdrag av regeringen

Läs mer

METIS-projektet. uppföljning av SK-kurser i psykiatri 2007 2012 Slutrapport

METIS-projektet. uppföljning av SK-kurser i psykiatri 2007 2012 Slutrapport METIS-projektet uppföljning av SK-kurser i psykiatri 2007 2012 Slutrapport Artikelnr 2013-5-47 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2013 2 Förord Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer