Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2009"

Transkript

1 1 (6) SVS verksamhet 2009 Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2009 Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS) kollegium avger härmed berättelse över verksamheten under år Kollegiet har under 2009 haft följande sammansättning: Per Jonsson, ordförande, Birgitta Larsson, vice ordförande, Thomas Manske, husdjurssektionen, Lena Malmgren, hästsektionen, Arja Kautto, livsmedelssektionen, Bodil Ström Holst, smådjurssektionen, Patricia Hedenqvist försöksdjurssektionen. Sammanträden Kollegiet har under året sammanträtt fyra gånger. Årets första sammanträde hölls på en konferensanläggning i Sigtuna med deltagande av sektionernas utbildningsansvariga för gemensam planering av programmet till veterinärkongressen. Årets andra sammanträde hölls gemensamt med förbundsstyrelsen under två dagar i april på en konferensanläggning utanför Stockholm. Årets sista möte hölls i december på Biovitrum i Solna där kollegiet också fick en rundtur i försöksdjursanläggningen efter mötet. Ett av årets möten har hållits på förbundskansliet. Medlemmar Samtliga medlemmar i Sveriges Veterinärförbund är automatiskt även medlemmar i SVS. Därutöver har SVS ett 15-tal stödjande medlemmar. Dessa är främst veterinärer från övriga nordiska länder samt representanter för läkemedelsföretag. SVS består av fem sektioner, husdjurssektionen (269 medlemmar), hästsektionen (440), livsmedelssektionen (112), smådjurssektionen (531) och försöksdjurssektionen (59). Medlemskap i en eller flera sektion är frivilligt och en SVS-medlem kan vara medlem i mer än en sektion. Administration SVS centrala administrativa funktion består av en generalsekreterare och en assistent som arbetar del av sin tid för SVS, båda placerade på veterinärförbundets kansli. De administrativa resurserna avsätts främst för specialistutbildningsprogrammen och kollegiet men vid behov och i mån av tid ges hjälp även till sektionerna. En stor arbetsuppgift under hela året är organisationen av den årliga veterinärkongressen. SVS generalsekreterare deltar även i övrigt rutinarbete på kansliet t.ex. på styrelsemöten, svarar på frågor från veterinärer och från allmänheten, handlägger remisser, gör reportage och skriver artiklar till Svensk Veterinärtidning samt handlägger huvuddelen av det internationella samarbetet med Norden och övriga Europa via FVE och övriga samarbetsorganisationer. Ett möte med den Nordiska fortbildningsgruppen hölls i Oslo i september, då deltog även Johan Beck-Friis. Christina Arosenius har varit sällskapets generalsekreterare under Assistent har

2 2 (6) SVS verksamhet 2009 under året varit Marianne Lundquist. SVS har även vid behov fått hjälp av övriga anställda på förbundskansliet, det gäller framför allt i samband med veterinärkongressen då flera ur personalen deltar. Specialistkompetens Från den 1 januari 2010 kommer ny behörighetslagstiftning att träda i kraft och detta berör även SVS specialistutbildningsprogram. En del moment som tidigare hanterats av kansliet kommer nu att överföras till Jordbruksverket, Möjligheten att överklaga kommer också att återinföras. Med anledning av de förestående ändringarna hölls ett möte på Jordbruksverket den 26 november då Karin Östensson, Per Carlsson och Christina Arosenius deltog från kansliet. Under 2009 har också en speciell databas för specialistutbildningen tagits i bruk på förbundskansliet. Detta betyder att siffrorna i denna verksamhetsberättelse har ett något annat beräkningsunderlag än tidigare år och att en viss försiktighet bör iakttas vid direkt jämförelse av siffror mellan tidigare år och kommande. Årets siffror beräknas vara mer exakta. Specialistkompetens rörande hundens och kattens sjukdomar Den 31 december 2009 fanns det 353 veterinärer med av Jordbruksverket godkänd specialistkompetens rörande hundens och kattens sjukdomar. Under 2009 godkändes 41 nya veterinärer som ansökt om att påbörja utbildning. Den 31 december 2009 var sammanlagt 250 veterinärer vid 31 utbildningsplatser registrerade som aspiranter inom specialistutbildning rörande sjukdomar hos hund och katt. Ca 113 veterinärer med specialisttitel fungerade som handledare för dessa aspiranter. Examinations- och styrkommittén för specialistutbildning rörande sjukdomar hos hund och katt (ESKhund och katt) har under 2009 bestått av Torkel Falk (ordförande), Birgitta Lövdahl, Elisabeth Ellström, Wiwian Stern Bertholtz och Josefin Öberg. Sekreterare i ESKhund och katt har varit SVS generalsekreterare. ESK-hund och katt sammanträdde sex gånger under året. Den 6 februari genomfördes en examination av sjutton aspiranter varav tolv godkändes och fick sina specialisttitlar och diplom direkt från SVS. Vid examinationen deltog Ole Frykman och Lars Gustafson som extra examinatorer. Den 4 mars deltog Christina Arosenius och Elisabet Ellström i ett handledarmöte på Strömsholm där också handledare från Bagarmossen och Albano deltog. Totalt ca 25 handledare och aspiranter var närvarande. Den 22 oktober genomfördes ett handledarmöte vid Helsingborgs Regiondjursjukhus med hela ESKhund och katt och drygt 20 handledare och aspiranter. Vid dessa möten hölls även föredrag förutom genomgång och diskussion av frågor rörande utbildningsprogrammen. Under året har en ny utbildningsplats godkänts av SJV efter yttrande av ESK-hund och katt. En ny ansökan fick avslag och en tidigare godkänt utbildningsplats fick tillståndet indraget på grund av brist på specialister. Specialistkompetens rörande hästens sjukdomar Den 31 december 2009 fanns det 108 stycken veterinärer med av Jordbruksverket godkänd specialistkompetens rörande hästens sjukdomar. Under 2009 godkändes 12 veterinärer som ansökt om att påbörja utbildningen. Den 31 december 2009 var sammanlagt 36 veterinärer registrerade vid 9 djursjukhus/djurkliniker och 10 ATGkliniker som aspiranter inom specialistutbildning rörande sjukdomar hos häst. Drygt 27 veterinärer med specialisttitel fungerade som handledare för dessa aspiranter. Examinations- och styrkommittén för specialistutbildning rörande sjukdomar hos

3 3 (6) SVS verksamhet 2009 häst (ESK-häst) bestod under 2009 av Susanne Demmers (ordförande), Hans Näslund, David Weckner och Roland Werner. Sekreterare i ESK-häst har varit SVS generalsekreterare. ESK-häst sammanträdde fem gånger under året. Den 26 februari genomfördes en examination av sex aspiranter, varav en från Norge. Fem godkändes och fick sin specialisttitel och sitt diplom direkt från SVS. Under året har inga nya utbildningsplatser godkänts men ATG meddelade att de lägger ner sitt utbildningsprogram och därmed måste deras olika kliniker individuellt ansöka om godkännande som utbildningsplats. Specialistutbildning avseende nöt, gris respektive livsmedel Samtliga tre ESK-grupper (ESK-nöt, ESK-svin, ESK-livs) har varit vilande under 2009 och inga möten har hållits. Grupperna har under 2009 haft följande sammansättningar: ESK-gris, Claes Fellström (ordförande), Jan-Olof Lindqvist, Monika Löfstedt och Per Wallgren. ESK-nöt, Hans Gustafsson (ordförande), Karin Lindblad Åsenius, Lena Stengärde och Kerstin Vikman. ESK-livsmedel, Marie-Louise Danielsson-Tham (ordförande), Henrik Ericsson, Christian Berking och Per Kvarnfors. Vi utgången av 2009 fanns 29 veterinärer med specialistkompetens rörande sjukdomar hos gris. Inga nya aspiranter har anmält sig för att ingå i utbildningsprogrammet under året. Vid utgången av 2009 fanns 46 veterinärer med specialistkompetens rörande sjukdomar hos nöt. Inga nya aspiranter anmälde sig för att ingå i utbildningen under året. Vid utgången av 2009 fanns 26 veterinärer med specialistkompetens rörande livsmedelshygien. Inga nya aspiranter anmälde sig för att ingå i utbildningen under året. Specialisering inom specifika ämnesområden hund och katt Under 2009 har ÖSK (Övergripande Styrkommitté) med representanter för samtliga ämnesområden haft följande deltagare: Kerstin Bergvall, ordförande, Kerstin Hansson, Ann-Charlotte Möller, Anna Tidholm, Fredrik Danielsson, Eva Axner, Titti Sjödahl-Essén och Ann Pettersson. Gruppen genomförde ett möte i december där man fortsatte arbetet med att få all dokumentation som behövs inom de olika ämnesområdena färdig. Förslag till examinationsavgifter och övriga avgifter inom detta program diskuterades också. Beslut om avgifter ska dock tas av förbundsstyrelsen. Under hösten har också nya aspiranter godkänts inom följande ämnesområden: dermatologi, kardiologi, kirurgi, odontologi, oftalmologi och bilddiagnostik. Några kvarstående dispensansökningar har också godkänts under året då information om godkända publikationer inkommit. De som godkänts under året fördelar sig enligt följande: en i odontologi, en i oftalmologi, en i onkologi och en i reproduktion. Två veterinärer har tilldelats specialistkompetens i ämnesområdet bilddiagnostik efter godkänd examination. Totala antalet veterinärer med specialistkompetens inom specifika ämnesområden hund och katt är därmed 61. Samnordisk utbildning i diagnostik av ärftliga ögonsjukdomar Under 2009 har den gemensamma nordiska kommittén utgjorts av Ellen Bjerkås, ordförande, Lena Karlstam, Sverige, Finn Boserup, Danmark, Kaisa Wickström,

4 4 (6) SVS verksamhet 2009 Finland och Ernst Otto Ropstad, Norge. Den 31 december 2009 var 33 veterinärer registrerade som aspiranter i Sverige inom den samnordiska utbildningen och 34 veterinärer med speciell kompetens att påvisa ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt fanns registrerade. Ingen examination genomfördes under året. SVS initiativärenden Under 2009 har följande initiativärenden pågått eller initierats: Alternativmedicin för djur Detta nya initiativärende påbörjades under året. Målsättningen är att sammanställa en informationsskrift om alternativmedicin för djur riktad till Sveriges veterinärkår. Det ska innehålla definitioner, information om placebo och lagstiftning som reglerar behandling av djur. En gruppering av olika alternativmedicinska metoder ska vara till hjälp för veterinärerna när de ska bedöma metoderna och diskutera dem med utövare och djurägare. Texten beräknas vara klar under första halvan av Utarbetande av riktlinjer för veterinär stuteripraktik ( Code of practice ) Detta initiativärende från hästsektionen har pågått sedan 2000 och slutrapport är ännu inte inlämnad trots att arbetet enligt uppgift är slutfört. Ett antal försök har gjorts under året för att få in denna rapport men hittills utan resultat. Kollegiet beslöt under året att sätta 31 december 2009 som deadline. Ingen rapport inkom till detta datum varför ärendet avslutades utan rapport. Anestesi av försöksdjur Detta initiativärende ledde till en publikation som under året följde med som en bilaga till Svensk Veterinärtidning. Den såldes också i elektronisk form för användning i undervisning och vid olika institutioner. Specialistutbildning för allmänpraktiker Ett önskemål har uttryckts om att utarbeta en specialistutbildning även för allmänpraktiserande (fältverksamma) veterinärer inom ramen för SVS specialistutbildningsprogram. Under 2005 presenterades ett sådant initiativärende av husdjurssektionen med deltagande av representanter även från häst-, smådjurs- och livsmedelssektionerna. Ärendet beräknades ta två år men ingen rapport inkom under Arbetsgruppen höll ett möte under året efter att arbetet legat nere en längre tid. Det har förekommit delade meningar inom kåren rörande värdet av en sådan utbildning. Då flera i den ursprungliga arbetsgruppen bytt arbetsplatser beslöts att arbetet ska vara villande tills SVS utrett hur specialistutbildningarna i livsmedelshygien, nöt och svin ska hanteras framöver. Beredskap finns dock inom husdjurssektionen för att återuppta arbetet när/om kollegiet så beslutar. Under året framtog dock husdjurssektionens och livsmedelssektionens styrelser ett gemensamt förslag till utbildning i detta ämne som även kan användas i övriga specialistutbildningsprogram för nöt, gris och allmänpraktiker. Detta förslag kallat Grythyttemodellen har sänts ut på remiss till berörda grupper. Hygienrutiner vid veterinärvård av hund och katt. Den arbetsgrupp som tillsattes under 2007 med målsättningen att inom två år sammanställa ett policydokument har kommit ganska långt. De första resultaten redovisades på årets Veterinärkongress och lockade en stor skara åhörare. Förutom

5 5 (6) SVS verksamhet 2009 generella hygienrutiner kommer även hantering av misstänkt miljösmitta och åtgärder för att motverka spridning av multiresistenta bakterier att diskuteras. Översyn av SVS blanketter för intyg för hund och katt, främst F141 och F145. Detta arbete påbörjades under Målsättningen är att uppdatera de befintliga intygen så att de blir ändamålsenliga och lätta att använda och med bibehållen stringens. Arbetet pågår fortfarande. Antibiotikapolicy Uppdateringen av förbundets policydokument rörande antibiotikabehandling av hund och katt som påbörjades under 2008 avslutades hösten Den nya policyn trycktes upp och distribuerades som en bilaga till SVT. Arbetet med att ta fram policydokument för häst och lantbrukets djur är i slutfaserna och redigeringsarbete pågår. De beräknas bli helt klara under Veterinärkongressen Årets Veterinärkongress genomfördes den 6-7 november i Undervisningshuset på SLU i Uppsala. Temat för årets plenarprogram var En zoonotisk trendspaning och hade planerats i samarbete med SVA. Årets huvudsponsor var för sjätte året i rad Kruuse/Hills som därmed avslutade sitt andra treårsavtal med SVF om sponsring av kongressen. Smådjurssektionen genomförde i år två parallella sessioner i två dagar och på fredagen ytterligare en session. Årets tvådagarskurs tog upp ämnet neurologi med två inbjudna föreläsare, Sigitas Cizinauskas från Finland och Frank Steffen från Schweiz. Förutom den grundläggande kursen genomfördes också en mer avancerad neurologisession under fredagen med samma föreläsare. Smådjurssektionens tredje session handlade dels om normgruppens arbete och dels en heldag om hygienfrågor och den uppdaterade antibiotikapolicyn, ämnen som lockade många åhörare. Hästsektionen ägnade första dagen åt olika anestesimetoder lämpliga att använda ute i praktiken med en föreläsare inbjuden från England, Mark Senior. Andra dagen lämnades en del korta forskningsrapporter men större delen av tiden redogjorde olika svenska föreläsare för provtagningsmetoder i fält. Sammantaget var årets program alltså i stort riktat till de fältpraktiserande hästveterinärerna. Husdjurs- och livsmedelssektionernas gemensamma program på fredagen ägnades åt VTECproblematiken och en del andra zoonoser berördes också under dagen. På torsdagen hade sektionerna varsitt separat program, Husdjurssektionen hade inbjudit Esben Jacobsen från Danmark för att redogöra för hur man där samarbetar med lantbrukare i mjölkproduktionen. Livsmedelssektionen ägnade torsdagseftermiddagen åt ämnet Listeria. Försöksdjursektionen hade även i år satsat på ett tvådagars program som helt ägnades åt smärta hos laboratoriedjur och hur den kan igenkännas och bedömas. Förutom flera välkända svenska kollegor föreläste också Matthew Leach och Gidona Goodman från England respektive Skottland. Deltagarantalet för veterinärkongressen var i år strax över 900 deltagare inklusive studenterna. Traditionsenligt hölls ett get-together -party på onsdagskvällen på Stockholms Nation. Även i år sponsrades denna sammankomst av Boehringer Ingelheim som återigen bjöd på en mycket uppskattad musikalisk produktinformation. Närmare 300 personer försåg sig därefter med det varierade utbudet av rätter på buffén och umgicks med kurskamrater, föreläsare och utställare.

6 6 (6) SVS verksamhet 2009 Kursverksamheten Under året ansvarade kollegiet tillsammans med de utbildningsansvariga i respektive sektion för planeringen av programmet vid Veterinärkongressen. Kollegiets vice ordförande har enligt tradition ett särskilt ansvar för SVS efterutbildningsfrågor och för plenarsessionen vid Veterinärkongressen. Denna post innehades under året av Birgitta Larsson. Kurser arrangerades under året av sektionerna ensamma eller i samarbete med andra kursgivare. De utbildningsansvariga i SVS sektioner var Cecilia Wolf (husdjurssektionen), Karin Roethlisberger Holm (hästsektionen), Claes Nydahl (livsmedelssektionen), Anne Halldén Waldemarson (försöksdjurssektionen) och Anne Carlswärd (smådjurssektionen). Övriga frågor Under 2009 har SVS kollegium diskuterat och arbetat med ett antal aktuella frågor och även deltagit i förbundets handläggning av en del av dessa. Samarbete med ett antal övriga organisationer har också förekommit. Remisser Sällskapets sektioner deltog under året i förbundets remissarbete. De behandlade remisserna kom från olika myndigheter och departement och finns redovisade inom SVF. Ekonomisk förvaltning Genom beslut i 1989 års fullmäktige om organisationsförändringar och stadgeändringar har SVS ingen egen ekonomisk förvaltning. Enligt ett särskilt beslut i 1990 års fullmäktige reserverades dock det egna kapitalet vid omorganisationen ( kronor) att disponeras av SVS för initiativärenden och efterutbildningsaktiviteter. Beslut om användande av dessa medel tas av SVS kollegium. Den 1 januari 2010 återstod kronor av dessa medel. Budgetposten SVS initiativärenden som godkänns av förbundsstyrelsen i 2009 års budget uppgick till kronor. Per Jonsson Håkan Landin Birgitta Larsson Arja Kautto Patricia Hedenqvist Lena Malmgren Bodil Ström Holst Christina Arosenius

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2008

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2008 Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2008 Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS) kollegium avger härmed berättelse över verksamheten under år 2008. Kollegiet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2007

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2007 1 (7) SVS verksamhet 2007 Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2007 Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS) kollegium avger härmed berättelse över verksamheten under år

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2012

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2012 1 (7) SVS verksamhet 2012 Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2012 Kollegiet Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS) kollegium avger härmed berättelse över verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2011

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2011 1 (7) SVS verksamhet 2011 Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2011 Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps (SVS) kollegium avger härmed berättelse över verksamheten under år

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskottet för prov och tävling Protokoll 1/2013 Datum: 2013-02-01 Tid: 20:15 Plats: Scandic Star Sollentuna Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Katinka Ryttse Yvonne Ahlin (Agilitygruppen)

Läs mer

VETERINÄRKONGRESSEN 2009

VETERINÄRKONGRESSEN 2009 VETERINÄRKONGRESSEN 2009 Torsdag 5 fredag 6 november 2009 Detaljerat program, se följande sidor. Torsdagen den 5 november Aulan Sal L Sal J Stora Hörsalen, Loftet Sal K Sal O 09.00 Plenarsession En zoonotisk

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGEN NORDENS STYRELSEMÖTE ONSDAGEN DEN 13 JUNI 2008 1 Styrelsen Protokoll 3/2008 06 13 Protokoll från möte med Föreningen Nordens styrelse Datum: Fredagen den 13 juni 2008 Tid:

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Organisationsförnyelse

Organisationsförnyelse 2016-10-26 Organisationsförnyelse Organisationsgruppen Susanna Sternberg-Lewerin/Torkel Ekman, SVS Marja Tullberg, SVF Fredrike Ritter, AVF Johanna Habbe, FVF Per Carlsson, kanslichef Christian Hoinard,

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Protokoll Distanskommittén

Protokoll Distanskommittén Protokoll Distanskommittén Möte på Scandic Örebro 2013-06-16 Deltagare: Marianne Eriksson, Gitz Johansson, Frida Söderström. Från 2013-81 till och med 2013-83 medverkade Ulf Steisjö. 2013-72 Mötet öppnas

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Arvid Uggla, Oslo 28 jan 2008 VH-fakulteten rustar för framtiden Veterinärmedicin och husdjursvetenskap inom samma fakultet 2004 Ny institutionsstruktur

Läs mer

VETERINÄRKONGRESSEN NOV 2016 INFORMATION UTSTÄLLARE

VETERINÄRKONGRESSEN NOV 2016 INFORMATION UTSTÄLLARE VETERINÄRKONGRESSEN 10-11 NOV 2016 INFORMATION UTSTÄLLARE MT UPP HÄR veterinärernas mötesplats för kunskap och kontakter Bokningar av utställningsplatser kommer att kunna göras från mitten av juni månad

Läs mer

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren.

Revisorer Ordinarie har varit Ingela Bergare och Johanna Biderman. Suppleanter har varit Jane Avena och Camilla Appelgren. Svenska Australian Shepherdklubben, SASK Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2015. Styrelse

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

9 10 NOVEMBER INFORMATIONSBLAD UTSTÄLLARE

9 10 NOVEMBER INFORMATIONSBLAD UTSTÄLLARE 9 10 NOVEMBER INFORMATIONSBLAD UTSTÄLLARE MÖT UPP HÄR Veterinärkongressen arrangeras av Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap och är Sveriges största mötesplats för veterinärer,

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 1/2016 Datum: 2016-02-15 Tid: Kl. 19.00-22.00 Plats: Närvarande: Ordförande Anmält förhinder: Från kansliet: Övriga deltagare: Justerare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Rektorer enligt sändlista

Rektorer enligt sändlista Rektorer enligt sändlista Utvärderingsavdelningen Aija Sadurskis BESLUT 2003-12-16 Reg.nr 641-2642-03 Uppföljning av rätt att ge specialistsjuksköterskeexamen Regeringen införde den 1 mars 2001 en ny yrkesexamen,

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2016-12-16 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Hur sammanställer och räknar

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE COCKER SPANIELKLUBBEN 2005-10-22 68-84 Linköping Närvarande: Monica Forsander, Marie Kindstedt, Karin Hellander, Karin Staaf, Daniel Svensson, Stig-Olov Olofsson (1:e suppleant),

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Omfattning 14-27 Beslutande Folke Andersson Börje Hansson Karin Ingelhag 14-23 Anna Johannesson Birger Fält Karin Dahl

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 4 2015 2015-05-17 (09:00-15:00) Kalmar Deltagare - SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Carl-Erik Sörman Olle Bergman Peter Svensson Thomas Avelin Tony Jacobsson Per

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Brf Sprundet

Brf Sprundet Årsredovisning för Brf Sprundet Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Beslutande: Fredrik Löndahl, ordförande Hannah Helgegren, 1:e vice ordförande Sven Georén, 2:e vice ordförande Jonas Bergstedt,

Läs mer

Landstingets kansli 2010-02-15 ÄU 1/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25. Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16.

Landstingets kansli 2010-02-15 ÄU 1/10 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25. Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16. 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2010-02-25 Äldreutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Måndagen den 15 februari 2010 kl.12.00-16.00

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning

Osteoporos. - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016. Inbjudan till en 2-dagars utbildning Till: Verksamhetschefen cc: Berörda kollegor på kliniken Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - Det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 12-13 oktober 2016

Läs mer

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg

MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning. Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg MRSA - zoonos Ny kunskap om spridning Ingegerd Hökeberg Bitr. smittskyddsläkare Landstinget Gävleborg Zoonos eller Epizooti Zoonos: Sjukdom som smittar mellan djur och människa Epizooti: Allmänfarlig sjukdom

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V)

Klockan 18: , A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28. Yosef Sigal (S), Birgitta Ljung (MP), Millaray Rubilar (V) SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 28 april 2016 KS-2015/2489 1 (9) Nämnd Offentligt sammanträde Miljöberedningen Nej Sammanträdesdag 28 april 2016 Tid och plats Beslutande Klockan 18:00-19.05, A-salen, kommunalhuset,

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-09-20, Tid: kl.18.00 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1522 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen.

4. Godkännande av dagordningen. Fyra punkter las till under Övriga frågor. Årsmötet godkände dagordningen. PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I FÖRENINGEN KÄRRRINGEN Årsmöte 2013-01-29 Plats Närvarande Frånvarande Hotel Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm 27 medlemmar enligt bifogad lista se bifogad lista 1. Årsmötets

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Det är något särskilt med hundar och katter Familjemedlemmar, arbetsredskap och stöd Hunden och katten

Läs mer

Vad gör de hela dagarna?

Vad gör de hela dagarna? Sommarutskick 2009 Vad gör de hela dagarna? Ja, det är en klassisk fråga som ofta återkommer vad gör man inom olika föreningar, organisationer och yrkesinriktningar. Ibland får vi i Smådjurssektionen också

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Smådjurssektionens Sommarutskick 2011

Smådjurssektionens Sommarutskick 2011 Smådjurssektionens Sommarutskick 2011 Vi fortsätter att prata etik! Information från Smådjurssektionens ordförande Efter höstmötet med Smådjurssektionen på Näsby Park slott är diskussionen om etik förstås

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016

Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 Handläggare Dahlmann Christian Datum 2015-10-09 Diarienummer KSN-2015-1817 Kommunstyrelsen Ansökan att arrangera Sveriges förenade studentkårers fullmäktige i Uppsala 13-15 maj 2016 Förslag till beslut

Läs mer

Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1

Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1 Vårdhygien inom djursjukvården teori och praktik, del 1 Christina Thörn, veterinär på Jordbruksverket, Avdelningen för djurskydd och hälsa christina.thorn@jordbruksverket.se Innehåll Lite kort om Jordbruksverkets

Läs mer

Svenska Agilityklubben 9-2014

Svenska Agilityklubben 9-2014 Svenska Agilityklubben 9-2014 2014-10-30 160-184 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 30 oktober 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande (från punkt

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Vägledning för personer som arbetar yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen, - HOVSLAGARE

Vägledning för personer som arbetar yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen, - HOVSLAGARE 1(6) INFORMATION 2012-02-02 Enheten för veterinära frågor Anne Zedén Yverås Vägledning för personer som arbetar yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen, - HOVSLAGARE

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Utbildning Vinnande styrelse med Olle Möller hela lördagen

1 Carina Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Utbildning Vinnande styrelse med Olle Möller hela lördagen Protokoll för styrelsemöte i Svenska Drillförbundet 2010-02-20 kl.09.30 18.30 2010-02-21 kl. 09.00 14.00 Närvarande: Carina Svensson Ulla Levin Hanna Candell Håkan Olin Jasmine Bendrén Heléne Larsson Cecilia

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18 BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-04-01 kl 17:18-21:59 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på sista sidan. Ordförande:

Läs mer

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT

Rapport fra n projektgruppen IBL med sektion SKKT Rapport fra n projektgruppen med sektion SKKT Deltagare Inga.Lill Sparr RKKT Kamran Nourafkan Lena Morgan Ulla-Britt Lindholm Tanja Wijkmark RKKT Under 2010 och 2011 har diskussioner om ett eventuellt

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

ViLA Mjölk Villkorad läkemedelsanvändning till mjölkbesättningar

ViLA Mjölk Villkorad läkemedelsanvändning till mjölkbesättningar ViLA Mjölk Villkorad läkemedelsanvändning till mjölkbesättningar Fullmäktige SVF Villa Brevik Stockholm 2011-05-19 Veterinär Håkan Landin SVS Husdjurssektion Vad är ViLA? PRODUKT Förarbete Pilot Utvärdering

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer