PROGRAMHANDLING. Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3. Segeltorps kommundel i Huddinge kommun. Planbeskrivning SBN PL 2010/10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMHANDLING. Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3. Segeltorps kommundel i Huddinge kommun. Planbeskrivning SBN PL 2010/10."

Transkript

1 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ PROGRAMHANDLING Planbeskrivning Berörd fastighet Kvadraten 3 skrafferad Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3 Segeltorps kommundel i Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, juni 2010

2

3 Inledning Normalt planförfarande Detaljplanen för Huddinge resort handläggs med så kallat normalt planförfarande enligt PBL. I det normala förfarandet ingår momenten programsamråd, plansamråd, utställning och antagande. I programsamrådet beaktas och bemöts synpunkter från de berörda i en programsamrådsredogörelse som vidarebefordras till samhällsbyggnadsnämndens politiker. Därefter inleds plansamrådet där man prövar projektet mot lagstiftning, kommunens övergripande mål samt genomförbarheten. 1.ÖP 2.PROGRAM- 3.PLAN- 4. UTSTÄLLNING 5.ANTAGANDE 6.PRÖVNING SAMRÅD SAMRÅD 7.LAGA KRAFT

4 2 Planbeskrivning 1. Planens syfte och huvuddrag Denna detaljplan för del av Kvadraten 3, är tänkt att delvis ersätta detaljplan 1-C-37 för Kungens kurva XV, fastställd , som medger kontor samt småindustri och lager av icke störande art. Den nya detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av ett spa och ett så kallat wellnesscentrum som också ska innehålla hotell- och konferensanläggning, restauranger och handel. Nuvarande gränser begränsas av grön prickad linje 2. Plandata 2.1 Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Planområdet omfattar del av den obebyggda fastigheten Kvadraten 3 som ligger i Kungens Kurva mellan Månskärsvägen och E 4/E 20 väster om Heron city. Fastigheten ligger nära Skärholmen och gränsen mot Stockholms kommun. Kvadraten 3 omfattar m² och planområdet utgörs av del av denna. Utformningen av Månskärsvägen och den planerade tillfarten till Förbifart

5 Stockholm medför att fastigheten Kvadraten 3 måste anpassas till nya kvartersgränser.kvadraten 3 är i kommunal ägo. 3. Tidigare ställningstaganden 3.1 Regionplan Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, regionplan för Stockholms län anger området som delregional stadskärna. 3.2 Översiktsplan I Översiktsplan 2000 antagen i december 2001 redovisas planområdet som högt markutnyttjat arbetsområde vilket innebär tät bebyggelse med personalintensiva ej störande verksamheter med kvalitet i byggnader och tomtytor. Den föreslagna mer kommersiella bebyggelsen är inte förenlig med översiktsplanen. Utvecklingen går dock mot ett mer kommersiellt användningssätt i en större del av Kungens kurva. Arbete med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungens kurva, pågår just nu och beräknas bli antagen våren FÖP Kungens kurva syftar till att klarlägga områdets fortsatta utveckling och konsekvenserna av denna och i den beskrivs användningssättet av fastigheten Kvadraten 3 vara kontor, upplevelser, utbildning och viss handel. Ett framtagande av en ny detaljplan som ger möjlighet till spa och wellnesscentrum som också innehåller hotell- och konferensanläggning, restauranger och handel på fastigheten Kvadraten 3, överensstämmer med det pågående arbetet med FÖP Kungens kurva. Detaljplanen för Kurvan 3, fastigheten begränsas av orange linje - 5 -

6 3.3 Detaljplaner och förordnanden Fastigheten Kvadraten 3 är planlagd med detaljplan för Kungens kurva XV, fastställd 1990, som medger kontor samt småindustri och lager av icke störande art. Ett stråk närmast E 4/E 20 är planlagt med en bestämmelse att vegetation ska bevaras. Mellan fastigheten och motorvägen löper ett område som omfattas av bestämmelsen parkmark i gällande detaljplan. Bebyggelsen i den gällande detaljplanen får uppföras med m² bruttoarea ovan mark och till en maximal byggnadshöjd av 70 meter. Genomförandetiden för planen har gått ut. 3.4 Planuppdrag Projektet Huddinge Resort, del av Kvadraten 3, är beställt genom att det finns med i projektplanen för Kvadraten 3 sedd från norr, fastigheten är idag obebyggd, t.v. Heron city 4. Förenlighet med 3, 4, 5 och 6 kap. Miljöbalken Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt miljöbalken 3 och 4 kap. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön

7 Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, vattenförekomster, fisk och musselvatten samt omgivningsbuller. Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande. 5. Behovsbedömning Enligt 5 kap.18 Plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, ska kommunen göra en behovsbedömning och ta ställning till om ett genomförande medför en betydande miljöpåverkan eller inte. 5.1 Sammanfattning och motiverat ställningstagande Miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM 10) överskrids meter från väg E 4/E 20, enligt den översiktliga luftkartläggningen som utförs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund (2005). I nuläget har E 4/E 20 ett fordonsflöde på cirka fordon/dygn. Detta medför ett generellt överskridande av PM 10 cirka 100 meter från vägen. Det innebär att programområdet kan beröras av PM 10-halter som ligger över gränsvärdet. Förutom trafikmängden så har bl.a. bebyggelsens och gaturummets utformning dvs. hur ventilationsförhållandena ser ut, stor betydelse för halterna av kvävedioxid och partiklar. Programområdet är kuperat och ligger relativt högt i förhållande till E 4/E 20 vilket påverkar luftomsättningen. Planering får inte medföra att miljökvalitetsnormer överskrids. I detaljplaneskedet ska en fördjupad luftutredning göras, för att visa hur planläggning kan ske så att miljökvalitetsnormer inte överskrids där människor vistas. Med hänvisning till nedanstående miljöbeskrivning under rubriken Förutsättningar, förändringar och konsekvenser bedöms ett genomförande av planen inte medföra betydande miljöpåverkan. Upprättande av detaljplan behöver därför inte kompletteras med miljöbedömning med tillhörande MKB enligt MB och PBL. 6. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Trafikverket arbetar med att ta fram en arbetsplan för en nord-sydlig vägförbindelse kallad Förbifart Stockholm, som ska gå mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr

8 Ett planprogram har tagits fram i Huddinge kommun för att ange utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner som berörs av Förbifarten så att kommunens planprocesser stödjer Trafikverkets arbetsplan. Utvecklingen av projektet Förbifart Stockholm kommer att påverka planområdet för del av Kvadraten 3, både rent tekniskt genom det utrymme som kommer att tas i anspråk men också vad gäller den ökade tillgängligheten. Även de miljömässiga förutsättningarna såsom till exempel trafikmängder och luftkvalitet påverkas. Detta medför att de förutsättningar som beskrivs här nedan eventuellt kommer att behöva revideras i fortsatt planarbete. 6.1 Natur Mark och vegetation Det mindre naturområde där fastigheten Kvadraten 3 är belägen, är cirka 5,5 ha stort och mycket kuperat med bitvis stora höjdskillnader med berg i dagen och få flacka partier. Fastigheten Kvadraten 3 är idag obebyggd och relativt tätt bevuxen med skog, se bilden sidan 6. Översiktlig naturinventering En översiktlig naturinventering av programområdet gjordes i juni 2010 och då konstaterades att området i stort utgörs av barrblandskog av igenväxande karaktär och med en obefintlig brynzon. Träden står relativt tätt och är högstammiga. På hällmarken dominerar tall med stort lövträdsinslag av ek, rönn, asp och björk. De äldsta tallarna kan vara uppemot år gamla. Visst inslag av en på hällmarkerna vittnar om ett betydligt öppnare område historiskt sett. Enstaka grova tallar förekommer på lägre mark med bättre näringsförekomst. I de lägre partierna dominerar dels gran i ett särskilt stråk och dels löv som asp, björk, rönn och ek. Naturvärden Inga särskilda naturvärden noterades vid inventeringen av området. Skogen är överlag ganska ung med få inslag av gamla träd. Det är relativt gott om död ved, den grova döda veden saknas med ett undantag en förhållandevis grov krattek med mulm. Gott om spår efter hackspett och större hackspett hördes. Ett 30-tal tallmätare svärmade under besöket dessutom fanns spår av ekorre och gott om rådjursspillning. Rekreationsvärden Området är mycket stört av buller från E 4/E 20. I vissa delar av området är det svårt att hålla en normal konversation utan att höja rösten. På grund av detta har området ett synnerligen begränsat värde ur rekreationssynpunkt. De stigar som finns inom området är troligen djurstigar

9 Bedömning och slutsatser Området saknar särskilda naturvärden dvs. sådana naturvärden som eventuellt kan hindra exploatering eller där stor hänsyn ska tas vid placering av byggnader etc. Områdets mest värdefulla eller bevarandevärda vegetation är hällmarkerna och dess sluttningar och utgörs av mogen tall och ädellövträd, främst ek. Det är också där som byggnaderna planeras ligga. Områdets kvalitet för rekreation bedöms som mycket litet på grund av bullerstörningarna från E 4/E 20. Med tanke på områdets storlek och belägenhet har det givetvis en betydelse i framför allt djurs spridningsförmåga inom Bornsjökilen med Gömmarens naturreservat och Flottsbroområdet samt Korpberget och Sätraskogens naturreservat på ömse sidor om barriären E 4/E 20. Vid en eventuell exploatering bör man satsa på kvalitet före kvantitet dvs. spara den mest värdefulla vegetationen såsom döda eller döende träd, äldre träd och så kallade efterträdare istället för att bevara en igenväxande vegetationsridå. Detta upplevs mer tilltalande ur rekreationssynpunkt och är bättre för biologisk mångfald. Bedömningen av området avser endast natur- och rekreationsvärden och inte andra ekosystemtjänstrelaterade funktioner som området kan tänkas ha såsom betydelsen för lokalklimatet i Kungens kurvaområdet, vattenrening, bullerskärmande effekter eller partikelsänka med flera funktioner. FÖP:en för Kungens kurva I och med planläggning av området kommer en stor del av den nuvarande naturmarken att bebyggas. Målet bör vara att bevara så mycket som möjligt av den befintliga naturmarken inom planområdet. I andra hand bör en kompensation ske inom planområdet enligt inriktningen för FÖP Kungens kurva. I programmet för FÖP Kungens kurva beskrivs ambitionen för Kungens kurvaområdet så här; bevara så mycket som möjligt av befintlig grönstruktur, (---) förstärk grönstrukturen i området med nyplanteringar av träd och övrig grönska. Geotekniska förhållanden Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun (Miljöteknik Sven Tyrén AB, 1975) består kvartersmarken huvudsakligen av berg (berg i dagen eller berg på ringa djup) och fast jord (morän, sten, grus, sand och lerjord med genomgående torrskorpa på berg eller morän). Marken inom fastigheten varierar i höjd mellan +33 och +57. Markradon Enligt Huddinge kommuns radonkartering (1984), är programområdet normalriskområde för radon

10 Hydrologiska förhållanden Programområdets ytvatten avrinner till Mälaren. Programområdet är kuperat och består till relativt stor del av berg i dagen eller på ringa djup, vilket medför sämre förutsättningar för infiltration av dagvatten. Mälaren är en recipient med varierad känslighet. Enligt Stockholms stads dagvattenstrategi från 2002, klassas Mälaren som mindre känslig recipient, med undantaget av de delar som ingår i vattenskyddsområdet för Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt och östra Mälaren är vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Kungens kurvaområdet ingår i den sekundära skyddszonen. Skyddsföreskrifterna innebär bla att utsläpp av förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsplatser inte får ske direkt till ytvattnet utan rening. Vattenmyndigheten har, i december 2009, beslutat om miljökvalitetsnormer, åtgärder och förvaltningsplan för vatten. Syftet är att uppnå god vattenstatus i alla vatten dvs. större sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten senast år Miljökvalitetsnormerna innebär att statusen inte får försämras i någon vattenförekomst. Se vidare i avsnittet om dagvatten. 6.2 Bebyggelseområden Bostäder Närbelägna Skärholmen ligger drygt 10 km sydväst om Stockholm city och har vuxit fram under framförallt och 1970-talet och bebyggelsen är varierad. Här finns både radhus, villor och flerfamiljshus och lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 och 5 rum. Skärholmens bostadsbebyggelse uppfördes kring centrumplatsen som byggdes för att fungera som ett nav även för de omkringliggande stadsdelarna. Fastigheten Kvadraten 3 ligger cirka en kilometer rakt söder om Skärholmens centrum. Bebyggelsen i det omkringliggande Segeltorp är huvudsakligen mer småskalig villa och småhusbebyggelse. På Skansberget och längs Gamla Södertäljevägen har ett större antal bostäder färdigställts under senare år. Arbetsplatser och övrig bebyggelse Kungens Kurva/Skärholmen är enligt Handelns utredningsinstitut Sveriges största handelsplats med storbutiker och volymhandel och med världens största IKEA-varuhus. Ungefär personer arbetar i Kungens kurva. Inkommet förslag En exploatör har inkommit med ett förslag på bebyggelse inom fastigheten Kvadraten 3. Föreslagen bebyggelse omfattar en anläggning som ska innehålla spa och wellnesscentrum samt hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel och parkering, se inkomna skisser nästa sida

11 Inkommet förslag, situationsplan, ny påfart för Förbifart Stockholm t. v., Förbifart Stockholm och E 4/E 20 överst i bild, illustration Sweco Architects Inkommet förslag vy, E 4/E 20 till höger, illustration Sweco Architects Inkommet förslag vy från sydväst, E 4/E 20 till vänster, illustration Sweco Architects Inkommet förslag sektion, Månskärsvägen till vänster, illustration Sweco Architects

12 Tillgänglighet Bebyggelsen på fastigheten ska utformas med god tillgänglighet beträffande såväl utomhus- som inomhusmiljön, Boverkets föreskrifter för tillgänglighet till byggnad ska gälla. Gestaltningsprinciper för Kungens kurvaområdet enligt den fördjupade översiktsplanen Gemensamma gestaltningsprinciper för Kungens kurva har tagits fram inom ramen för det pågående FÖP-arbetet, där inriktningen beträffande områdets och bebyggelsens utformning på kvartersmark beskrivs. Principerna kan eventuellt kopplas till planbestämmelserna i denna nya plan. Den övergripande tanken med gestaltningen av Kungens kurva är att bryta upp storskaligheten och effektivisera markanvändningen så att de stora öde ytorna minskar och området blir mer stadsmässigt och trivsammare för besökare. Bilen kommer även i fortsättningen att vara ett viktigt transportmedel för att ta sig till och från området och det finns ett behov av omfattande parkeringslösningar men de får inte dominera gestaltningen av området. Istället ska arkitekturen och utformningen av Kungens kurva inbjuda till att röra sig till fots och därmed stanna kvar längre inom området. Mål och riktlinjer för gestaltningen: Skapa storkvarter med märkesbyggnader i exponerade lägen och öka exploateringsgraden, detta synliggör mångfalden av handelskoncept i Kungens kurva och ger tydlig exponering längs med E 4/E 20 och Dialoggatan samt ger bättre orienterbarhet och tydlig identitet Öka antalet mötesplatser i området, både på allmän och privat mark Bryt upp områdets storskalighet med en tätare gatustruktur som ger mindre mer lättöverskådliga kvarter Skapa en blandning av handel och kontor i området med en variation av byggnadernas höjder och utformning som skapar en mer spännande gestaltning. 6.3 Friytor Naturmiljö Byggnadskvarteret omges av tät infrastruktur med hårdgjorda ytor, se omslagsbilden. Strax söder om planområdet breder emellertid Gömmarens naturreservat ut sig. Kungens kurvaområdet är ett område med mycket hårdgjord mark och förhållandevis lite gröna ytor. Målet bör vara att spara så mycket naturmark som möjligt inom detaljplaneområdet och kompensera den naturmark som försvinner i och med planläggning, i första hand inom planområdet, exempelvis genom trädplanteringar, gröna tak och annan växtlighet

13 6.4 Gator och trafik Gång- och cykeltrafik Separat gång- och cykelbana tillika regionalt cykelstråk finns utmed Månskärsvägen. Det övergripande gång- och cykelvägnätet till Kungens kurva är relativt väl utbyggt men saknar ändå enskilt viktiga trafikseparerade länkar. Inom området är gång- och cykelvägnätet av mindre god standard. Huvuddelen av nätet är lokaliserat på kvartersmark över vilken kommunen ej har rådighet. Gång- och cykelvägar enligt FÖP Kungens kurva Enligt FÖP Kungens kurva krävs det för att uppnå ett hållbart resande att förutsättningarna för alternativa färdmedel än bil förbättras. Förbättrad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter till/ från och inom Kungens kurva, men även förbättrad kollektivtrafik, har betydelse för en hållbar utveckling. Förbättringarna avser inte bara framkomligheten utan även aspekter såsom säkerhet och attraktivitet. Gång- och cykelvägarna behöver till exempel ha bra belysning för att kännas trygga. Förutsättningar ska skapas för gångtrafikanter att på ett trivsamt sätt kunna röra sig framför butiksentréer, runtom byggnaderna och mellan fastigheterna. Entréerna ska sammanbindas genom entrévägar vilket möjliggör ett så tillgängligt nät för gående att de med enkelhet kan parkera bilen vid en fastighet och till fots besöka olika anläggningar. Kollektivtrafik Storstockholms lokaltrafik med stomlinje 173 finns på Månskärsvägen och hållplats vid planområdet. Turtätheten varierar under dygnet med fyra turer per timme under högtrafik. SL:s riktvärden för gångavstånd till kollektivtrafik Som ett riktavstånd till närmsta hållplats anges 500 meter för nyetablerade arbetsområden med hög arbetsplatstäthet (minst 1 arbetsplats/25 m²). För områden med låg arbetsplatstäthet (färre än 1 arbetsplats/25 m²), anges 700 meter till närmsta hållplats. För stomtrafik och avstånd till stationer tillämpas normalt längre acceptabla gångavstånd. Gångavstånden i detta fall blir kortare än riktvärdena. FÖP Kungens kurva Inom ramen för FÖP Kungens kurva föreslår Spårväg Syd passera fastigheten på Månskärsvägen med en närmsta hållplats alldeles bortom Heron City på Dialoggatan. Parkering, varumottagning, utfarter Bilparkering ska anordnas på kvartersmark och uppfylla den kommunala parkeringsnorm som är aktuell vid genomförandet. Minst 1 % av parkeringsplatserna ska vara reserverade för handikapparkering

14 In och utfart till anläggningen ska ske via Månskärsvägen. Särskild hänsyn ska tas till korsande gång- och cykeltrafik vid utformning av in- och utfarter. Varumottagning ska ges utrymme på den egna fastigheten och är i programskedet ej helt klarlagt. Cykelparkering i tillräcklig omfattning ska ordnas inom fastigheten. Biltrafik i anslutning till planområdet Månskärsvägen Planområdet nås via Månskärsvägen som tillhör kommunens huvudvägnät. Vägområdet för Månskärsvägen är sammanlagt 18 meter brett innehållande 3 meter gång- och cykelbana samt 6,5 meter körbana samt mindre grönytor och förgårdsmark. Blå markering visar Månskärsvägens sträckning förbi planområdet En upprustning av Månskärsvägen planeras och beskrivs i FÖP:en för Kungens kurva; Månskärsvägen förlängs och skapar områdets centrala östvästliga förbindelse. Utifrån detta centrala stråk finns kopplingar till områdets olika delar vilket medför att kunder, i bil eller till fots, smidigt kan cirkulera och röra sig mellan storkvarteren. Stråket skall vara attraktivt för gång-, och cykeltrafikanterna, för de senare sker i detta stråk kopplingen till de regionala näten. Gatan utformas med en relativt smal sektion med ett körfält i vardera riktningen samt vänstersvängkörfält vid behov, trädplantering och kantstensparkering längs vissa delsträckor. Gröna torg och knutpunkter längs gatan skapar en sammanhängande grönstruktur och förutsättningar till mötesplatser. På så sätt bidrar utformningen till att sätta fotgängarna i centrum

15 Föreslagen vägsektion för Månskärsvägen vid aktuellt planområde beräknas kräva ett 24,5 meter brett vägområde enligt Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva Förbifart Stockholm, ny infartsgata De största förändringarna för Kungens kurva som föreslås inom ramen för projektet Förbifart Stockholm är nya påfartsramper och att förbipasserande Källa; fotomontage hämtat från Trafikverkets hemsida, Kvadraten 3 är belägen bortom den nya påfarten och till höger om motorvägen väg kommer att breddas med ytterligare en fil i vardera riktningen jämfört med idag. En ny trafikplats som gör det lätt att komma till och från Kungens kurva föreslås, med kopplingar till E 4/E 20 både från både norr- och södergående riktning. Den nya trafikplatsen kommer att avlasta trafikplats Kungens kurva som tidvis är väldigt hårt belastad. Vägområdet för den nya infartsgatan beräknas till 34 meter och sker genom intrång på bland annat fastigheten Kvadraten 3, se fotomontaget ovan. Byggnationen av Förbifart Stockholm är planerad att påbörjas under 2012 och kommer att vara färdig tidigast Genomförandet av den nya trafikplatsen föreslås ligga tidigt inom projektet

16 Utdrag ur FÖP för Kungens kurva rörande den nya infarten Infartsgatan från områdets nya trafikplats får en viktig funktion som nordsydligt, tydligt huvudstråk och tillfart till området. Infartsgatan är en nödvändig ny entré till området vilket medger god framkomlighet för besökare som anländer till området från såväl Förbifart Stockholm som E20. Gatan blir även en central länk mellan Skärholmen och Kungens kurva. Stråket blir ny nord-sydlig koppling för rekreation/ gång- och cykeltrafik mellan Sätraskogen och Gömmarens naturreservat. Gatan förses med dubbla trädrader på ömse sidor för att ge gatan karaktär och för att förstärka vegetationssambandet mellan Gömmarens naturreservat och Sätraskogen/Mälaren. Föreslagen vägsektion för ny infart vid aktuellt planområde enligt Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva 6.5 Störningar Buller, vibrationer Programområdet påverkas framför allt av vägtrafikbuller från E4/20. Den nya detaljplanen är tänkt att skapa möjlighet till ett spa och wellnesscentrum med hotell- och konferensanläggning, restauranger och handel det vill säga andra användningsområden än bostadsbebyggelse. För arbetslokaler, vård och undervisningslokaler med flera, gäller Naturvårdsverkets förslag till riktvärden. För till exempel arbetslokaler gäller följande riktvärden: 65 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. 40 dba ekvivalentnivå inomhus. För hotell finns inga utomhusriktvärden föreslagna. Inomhusriktvärden gäller för gästrum. Dessa är: 30 dba ekvivalent ljudnivå/45 dba maximal ljudnivå

17 Genomförd översiktlig bullerkartering En översiktlig bullerutredning i samband med framtagande av FÖP:en för Kungens kurva, visar att de ekvivalenta bullernivåerna i nuläget (2008) överskrider utomhusriktvärdet 65 dba på delar av fastigheten närmast vägen (2 meter över mark). FÖP Kungens kurva betecknar 2030 vara det år då Kungens kurva är fullt utbyggt. En utbyggnad i enlighet med FÖP Kungens kurva, men även ett nollalternativ, medför ökade trafikströmmar till och från Kungens kurvaområdet, en allmän trafikökning förväntas också ske på E 4/E 20. Den översiktliga bullerutredningen visar ingen större skillnad mellan dessa båda alternativ när det gäller bullerstörningen för verksamheter (arbetslokaler). I den genomförda bullerutredningen redogörs också för ett alternativ med Förbifart Stockholm. Ett genomförande av en sådan förbifart innebär inte heller några större skillnader för verksamhetsområdet när det gäller buller från E 4/E 20, jämfört med om en utbyggnad av vägen inte genomförs. Främst innebär den att byggnaderna närmast E4 behöver något bättre fasadisolering för att klara inomhusnivåerna. Byggnaderna längs med E 4/E 20 har störst möjlighet att påverka ljudspridningen in i Kungens kurvaområdet enligt bullerutredningen. Bebyggelsen bör vara så sammanhängande som möjligt och husen bör vara så höga som möjligt för att utgöra bullerskydd och minska ljudspridningen in i området. Vid detaljprojektering bör hänsyn tas så att ljudreflexer i fasaderna inte ger upphov till förhöjda ljudnivåer vid bostäderna norr om E4. Planförslaget ger upphov till ökade trafikflöden lokalt till, från och i planområdet, vilket i sin tur kan medföra bullerstörningar inom området och till omgivande bebyggelse. Målsättningen bör vara att de riktvärden som finns för den planerade bebyggelsen (arbetslokaler, hotell) hålls. I detaljplaneskedet ska fördjupad bullerutredning över planområdet tas fram. Luft, lukt Programområdet är beläget nära E 4/E 20. Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft gällande bl.a. kvävedioxid, svaveldioxid, bly, kväveoxider, kolmonoxid, bensen, ozon och partiklar PM 10 (PM 10 är ett samlingsbegrepp för partiklar vars diameter är mindre än 10 mikrometer). Miljökvalitetsnormerna gäller utomhusluften överallt där människor vistas, med undantag av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. För att undvika skador på hälsan och miljön finns normvärden för år, dygn och timmar. Svårast att klara är normerna för PM 10 och kvävedioxid, vid vägar och gator med mycket trafik är PM 10-halterna ofta för höga. PM 10 PM 10 kan indelas i tre olika storleksgrupper, grova, fina och ultrafina. Grova partiklar utgör huvuddelen av PM 10-halten i närheten av starkt trafikerade vägar och gator. De har sitt ursprung bland annat i

18 vägtrafikfordonens slitage på vägbanor, däck och bromsar. Vägslitage från dubbdäcksanvändning, står för en betydande del av de grova partiklarna. Ultrafina partiklar utgörs av partiklar mindre än cirka PM 0,1. Dessa kommer bl.a. från utsläpp av avgaspartiklar från lokala fordon, från vedeldning och från energianläggningar. Pågående omarbetning EGdirektiven för luft kommer leda till gränsvärden även för fina inandningsbara partiklar (PM 2,5). Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds emissionsdatabas överskrids miljökvalitetsnormen för PM 10(kartering 2005) längs med väg E 4/E 20 och meter från vägen. Dygnsmedelvärdet under det 36:e värsta dygnet får ej vara högre än 50 μg/m 3. Dygnsmedelvärdet för halterna av kvävedioxid ligger år 2006 på μg/ m 3 cirka meter från väg E 4/E 20, vilket är nära gränsvärdet för miljökvalitetsnormen (60 μg/ m 3 ). Längs väg E 4/E 20 går idag cirka fordon per dygn, med det trafikflödet berörs generellt ett område cirka 100 meter från vägen. Det innebär att programområdet kan beröras av PM 10-halter över gränsvärdet. Förutom trafikmängden så har bl.a bebyggelsens och gaturummets utformning dvs. hur ventilationsförhållandena ser ut, stor betydelse för halterna av kvävedioxid och partiklar. Programområdet är kuperat och ligger relativt högt i förhållande till E 4/E 20 vilket påverkar luftomsättningen. Med en utbyggd Förbifart Stockholm minskar avståndet till E 4/E 20 och den innebär också ökade trafikflöden jämfört med ett nollalternativ, vilket kan leda till ytterligare ökning av luftföroreningar i programområdet. Planläggning får inte medverka till att miljökvalitetsnormer överskrids. I detaljplanskedet ska en fördjupad luftutredning över programområdet tas fram. Denna bör visa hur luftmiljön ser ut med planerad bebyggelse. Viktigt att tänka på är placering av friskluftsintag, tilluft bör om möjligt tas ovan tak, absolut inte från vägsidan. Fasaden mot E 4/E 20 bör vara hög och tät och inga anläggningar för utomhusvistelse bör finnas mellan väg och byggnad. En hög och tät fasad ger bättre luft på gårdssidorna och kan vara ett sätt att minska exponeringen där människor vistas. Byggnadsfritt avstånd Trafikverket kräver nedanstående mått då detaljplan upprättas. Avstånd mellan väg och byggnad delas upp i två olika mått: a) beläggningskant och kvartersgräns b) kvartersgräns och byggnad Vägtyp Km/h a) b) Totalt Motorväg 25 m 10 m 35 m Ramper 15 m 10 m 25 m

19 Farligt gods E 4/E 20 Är en primär väg för transport av farligt gods. Detta innebär att bebyggelsen inom en radie av 150 meter från vägen behöver ta viss riskhänsyn enligt den riskpolicy som länsstyrelsen i Stockholm tagit fram. Vid detaljplanering inom denna zon ska kontakt tas med den lokala räddningstjänsten, dessutom rekommenderar länsstyrelsen att: minst 25 meter från vägen bör hållas fritt från bebyggelse, för att inte få en direkt påverkan vid kollision. kontor och liknande inte bör ligga närmare än 40 meter från vägen större personintensiva verksamheter samt verksamheter där drabbade inte kan utrymma själva bör ha ett avstånd till vägen på cirka 100 meter Vad gäller den allmänna platsmarken bör områden närmast E 4/E 20 planeras sa att det inte uppmuntrar folk att vistas där för länge. Om Förbifart Stockholm byggs ut kommer detta att innebära att E 4/E 20 breddas och zonen för riskhänsyn att flyttas längre in i området. Nivåskillnaden fastigheten Kvadraten 3, E 4/E 20 emellan spelar in för bedömningen av risk med transporter av farligt gods relaterat den föreslagna bebyggelsen på fastigheten Kvadraten 3. En bedömning av riskerna, ska göras i det fortsatta planarbetet. Inkommet förslag sektion genom den lägre delen, Månskärsvägen till höger, E 4/E 20 till vänster, illustration Sweco Architects 6.6 Teknisk försörjning Vattenförsörjning, spillvatten Området VA-försörjs genom anslutning till allmänt ledningsnät. Byggnaderna bedöms kunna anslutas med självfallsledningar. Dagvatten Dagvatten i Kungens kurvaområdet leds genom ledningar och öppna diken för att slutligen samlas upp i två stora dagvattenledningar som går under E 4/E 20 och vidare ut i Vårbyfjärden. Med bakgrund av att östra Mälaren är vattenskyddsområde och vattenmyndighetens beslut om miljökvalitetsnormer för vatten, är målet att inte tillföra ökade mängder

20 förorenat dagvatten till Mälaren jämfört med idag (se avsnitt hydrologiska förhållanden). Huddinge kommun har antagit en dagvattenstrategi år 2000, där målen är att: Dagvatten endast ska innehålla ämnen som är långsiktigt hållbara Dagvattenhanteringen ska ske så att den naturliga hydrologin upprätthålls och ekosystem bevaras Dagvattnet ska tas om hand och användas på ett sådant sätt inom bebyggelse och anläggningar så att påverkan på grund- och ytvatten minimeras. För att minska dagvattenföroreningarna och hålla uppe grundvattennivån i området ska dagvatten avledas i så liten utsträckning som möjligt. Dagvattenflödet från området bör utjämnas vid kraftiga nederbördstillfällen och tillskott av föroreningar minimeras. I första hand eftersträvas att dagvattnet från hårdgjorda ytor avleds till vegetationsytor för att infiltreras. Det är också viktigt att beakta materialval, så att byggnads- och anläggningsaterial som innehåller tungmetaller t.ex koppar och zink, eller andra skadliga ämnen, undviks. I programmet för FÖP:en för Kungens kurva beskrivs ett mål beträffande området så här; mark som är lämplig för dagvatteninfiltration bör användas för detta. Målet bör vara att vid nybyggnation minimera andelen hårdgjord yta och spara så mycket grönstruktur som möjligt bland annat för dagvattenhanteringen. Att anlägga nya grönytor för att fördröja dagvatten, såsom till exempel gräsytor och gröna tak är viktiga åtgärder. Att bevara öppna diken där så är möjligt och att anlägga dammar för dagvattnets fördröjning är också viktiga åtgärder för att minska dagvattenavrinningen från området. Förorenat dagvatten måste renas, målet är att förorenat dagvatten inte ska öka från området. I det fortsatta arbetet med detaljplanen ska dagvattenutredning genomföras för att utreda hanteringen av dagvattnet. Bebyggelsens tekniska försörjning De tekniska försörjningssystemen bör enligt FÖP:en för Kungens kurva vara flexibla för att möjliggöra senare komplettering med teknik som i det första utbyggnadsskedet inte är känd. Energianvändningen bör effektiviseras och Kungens kurva bör försörjas med miljövänlig energi som är förnyelsebar och om möjligt bör man se till att överskottsvärme används inom området. Elförsörjning Närmaste transformatorstation ligger inom fastigheten. Avfallshantering Avfallshantering ska ske enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående källsortering och återvinning

21 6.7 Räddningstjänst Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i projekteringen. 6.8 Administrativa frågor Genomförandetiden Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft

22 Genomförandebeskrivning 1. Organisatoriska frågor 1.1 Planförfarande Planarbetet sker med normalt förfarande som översiktligt beskrivs i nedanstående figur. ÖP PROGRAM- SAMRÅD PLAN- SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT 1.2 Tidplan Info 10 juni 2010 Programsamråd juni - aug 2010 Beslut om program, KS fjärde kvartalet 2010 Beslut om plansamråd i SBN fjärde kvartalet 2010 Plansamråd första kvartalet 2011 Utställning andra kvartalet 2011 Antagande i kommunfullmäktige fjärde kvartalet 2011 Laga kraft*, tidigast fjärde kvartalet 2011 Genomförande fr.o.m. dec 2011 (*Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft efter cirka 4 veckor efter antagandebeslutet.) 1.3 Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid är 5 år och börjar när beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft. När detaljplanens genomförandetid börjar kan bygglov enligt detaljplanen lämnas. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (PBL 5:11), men planen fortsätter att gälla om inte kommunen ändrar eller upphäver planen

23 1.4 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på fastighetsägaren. Stockholm Vatten AB är huvudman för VA-ledningar och dagvattenledningar/anläggningar på allmän mark. Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elledningar på kvartersmark fram till proppskåp i byggnad. Telia Sonera AB ansvarar för teleledningar på kvartersmark fram till första telefonjacket. 1.5 Avtal Huddinge kommun och företaget Espa Invest OY har den 5 november 2009 tecknat en avsiktsförklaring där parterna är överens om att närmare utreda förutsättningarna för planläggning och genomförande av byggnation på del av fastigheten Kvadraten 3. När kommunstyrelsen ger planuppdrag ska ramavtal tecknas mellan parterna och godkännas av kommunfullmäktige. I samband med antagande av detaljplanen ska dessutom ett mark- och exploateringsavtal godkännas. Ramavtalet och mark- och exploateringsavtalet ska reglera marköverlåtelse, kostnads- och genomförandeansvar m.m. Plankostnadsavtal ska tecknas med exploatören som reglerar att exploatören ska betala hela plankostnaden. 2. Fastighetsrättsliga frågor 2.1 Fastighetsbildning Detaljplanen möjliggör inte tillskapande av några nya fastigheter inom planområdet. Utformningen av Månskärsvägen och den planerade tillfarten till Förbifart Stockholm medför dock att fastigheterna Kvadraten 3 och Kungens kurva 1:1 måste anpassas till nya kvartersgränser. 2.2 Ledningsrätt Rätten att anlägga och underhålla allmänna ledningar för vatten- spill- och dagvatten, el, tele, fjärrvärme m.m. säkerställs med ledningsrätt. Ledningsrätt kan vara aktuell för befintlig transformatorstation belägen inom Kvadraten Ansökan Ansökan om fastighetsbildning, ledningsrättsförrättning m.m. lämnas till Lantmäterimyndigheten i Huddinge

24 3. Ekonomiska frågor 3.1 Avtal Se ovan Gatukostnader Kostnader som uppstår vid behov av upprustning eller ombyggnad av gata och gångbanor kommer att regleras i avtal mellan kommunen och exploatören Espa Invest OY. 3.3 Anläggningsavgifter för vatten och avlopp, fjärrvärme, el och tele Anläggningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive verksamhet. Beställning av elservis sker hos Vattenfall i mycket god tid. Eventuell förändring av befintliga ledningar bekostas av beställaren. 3.4 Plan- och bygglovavgift Detaljplanen bekostas av Espa Invest OY, nedan kallad exploatören. Enligt planavtal debiteras inte planavgift om exploatören erlagt kostnaderna för med avtalet avsett planarbete. Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan enligt gällande taxa. 4. Tekniska frågor 4.1 Tekniska utredningar Under planarbetet ska följande utredningar genomföras: Bullerutredning Riskanalys PM-10-utredning Dagvattenutredning Parkeringsutredning Trafiksimulering Geoteknisk undersökning

25 5. Administrativa frågor Ansvaret för arbetet med denna detaljplan ligger på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning i samarbete med medverkande från kommunens förvaltningar. Projektledare för detaljplanen är Ilga Lanestedt, planavdelningen, övriga deltagare i projektgruppen är Sara Andersson, mark- och exploateringsavdelningen; Alexandra Mattsson, gatu- och trafikavdelningen; Jan Strömgren, lantmäteriavdelningen; Britt-Inger Sjökvist planmiljö, planavdelningen och Bo Nyberg, bygglovsavdelningen. Lantmäteriavdelningen ansvarar för planunderlag och illustration. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Ilga Lanestedt Planarkitekt

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Del av Klockargården 3. Inom kommundelen Sjödalen, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Del av Klockargården 3. Inom kommundelen Sjödalen, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2009/75.318 Dp 4-B-27:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Del av Klockargården 3 Inom kommundelen

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2008/26.318 Dp 4-B-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för JUSTERINGSMANNEN

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/48.319 Dp16-C-5:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Gestaltningsprogram Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/44.318 Dp 18-H-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse Detaljplan för Parkering, Trångsunds

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fållan 4:16. Inom kommundelen Trångsund, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fållan 4:16. Inom kommundelen Trångsund, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/4.318 Dp 19-A:9 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Fållan 4:16 Inom kommundelen Trångsund,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Fästet 7 ANTAGANDEHANDLING. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning. Detaljplan för

Fästet 7 ANTAGANDEHANDLING. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning. Detaljplan för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2009/21.318 Dp 1-C-27:4 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för Fästet 7 inom

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2013-973 0126K-15789 Antagandehandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Läs mer

Gräslöken 10. Antagandehandling. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning.

Gräslöken 10. Antagandehandling. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANAVDELNINGEN / ANITA HAGE SBN PL 2008/32.318 Dp 6-A:5 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6]

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] UTSTÄLLNINGSSHANDLING 1 [6] 2010-05-19 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 1 [6] 2008-10-30 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Oktober 2012 Jenny Linné, exploateringsingenjör Dnr: 2007KSM0691 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen Näsby 8:1 och

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

PROGRAMHANDLING. Detaljplan för del av Jakobslund 2:3. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun. SBN PL 2009/59.313 Dp 1-B-99

PROGRAMHANDLING. Detaljplan för del av Jakobslund 2:3. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun. SBN PL 2009/59.313 Dp 1-B-99 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2009/59.313 Dp 1-B-99 PROGRAMHANDLING Detaljplan för del av Jakobslund 2:3 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Godsförvaltaren 1 m.fl. Inom Snättringe kommundel, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Godsförvaltaren 1 m.fl. Inom Snättringe kommundel, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2009/43.318 Dp 2-A:16 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för Godsförvaltaren

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta

Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta DIARIENR SBN 2012-001802 0126K-15729 1 (8) Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Ljungblomman 17 Stuvsta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-06-12 1 (8) Planbeskrivning antagandehandling Detaljplan för Dolken 14 och 15 inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, juni 2014 2 (8) Planbeskrivning

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14 Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25 1 1. Inledning

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Kvadraten 3, Segeltorps kommundel MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/10.313 PLA 2010-10 Samrådshandling Berörd fastighet Kvadraten 3 skrafferad Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm

Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart Stockholm Kommunledningskontoret Planbeskrivning Helena Johansson Sidan 1 av 10 Planarkitekt 08-579 216 57 Planbeskrivning Detaljplan för dagvattendamm och serviceväg i Kronåsen, Tureberg, som berörs av Förbifart

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer