PROGRAMHANDLING. Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3. Segeltorps kommundel i Huddinge kommun. Planbeskrivning SBN PL 2010/10.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGRAMHANDLING. Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3. Segeltorps kommundel i Huddinge kommun. Planbeskrivning SBN PL 2010/10."

Transkript

1 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ PROGRAMHANDLING Planbeskrivning Berörd fastighet Kvadraten 3 skrafferad Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3 Segeltorps kommundel i Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, juni 2010

2

3 Inledning Normalt planförfarande Detaljplanen för Huddinge resort handläggs med så kallat normalt planförfarande enligt PBL. I det normala förfarandet ingår momenten programsamråd, plansamråd, utställning och antagande. I programsamrådet beaktas och bemöts synpunkter från de berörda i en programsamrådsredogörelse som vidarebefordras till samhällsbyggnadsnämndens politiker. Därefter inleds plansamrådet där man prövar projektet mot lagstiftning, kommunens övergripande mål samt genomförbarheten. 1.ÖP 2.PROGRAM- 3.PLAN- 4. UTSTÄLLNING 5.ANTAGANDE 6.PRÖVNING SAMRÅD SAMRÅD 7.LAGA KRAFT

4 2 Planbeskrivning 1. Planens syfte och huvuddrag Denna detaljplan för del av Kvadraten 3, är tänkt att delvis ersätta detaljplan 1-C-37 för Kungens kurva XV, fastställd , som medger kontor samt småindustri och lager av icke störande art. Den nya detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av ett spa och ett så kallat wellnesscentrum som också ska innehålla hotell- och konferensanläggning, restauranger och handel. Nuvarande gränser begränsas av grön prickad linje 2. Plandata 2.1 Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Planområdet omfattar del av den obebyggda fastigheten Kvadraten 3 som ligger i Kungens Kurva mellan Månskärsvägen och E 4/E 20 väster om Heron city. Fastigheten ligger nära Skärholmen och gränsen mot Stockholms kommun. Kvadraten 3 omfattar m² och planområdet utgörs av del av denna. Utformningen av Månskärsvägen och den planerade tillfarten till Förbifart

5 Stockholm medför att fastigheten Kvadraten 3 måste anpassas till nya kvartersgränser.kvadraten 3 är i kommunal ägo. 3. Tidigare ställningstaganden 3.1 Regionplan Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, regionplan för Stockholms län anger området som delregional stadskärna. 3.2 Översiktsplan I Översiktsplan 2000 antagen i december 2001 redovisas planområdet som högt markutnyttjat arbetsområde vilket innebär tät bebyggelse med personalintensiva ej störande verksamheter med kvalitet i byggnader och tomtytor. Den föreslagna mer kommersiella bebyggelsen är inte förenlig med översiktsplanen. Utvecklingen går dock mot ett mer kommersiellt användningssätt i en större del av Kungens kurva. Arbete med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungens kurva, pågår just nu och beräknas bli antagen våren FÖP Kungens kurva syftar till att klarlägga områdets fortsatta utveckling och konsekvenserna av denna och i den beskrivs användningssättet av fastigheten Kvadraten 3 vara kontor, upplevelser, utbildning och viss handel. Ett framtagande av en ny detaljplan som ger möjlighet till spa och wellnesscentrum som också innehåller hotell- och konferensanläggning, restauranger och handel på fastigheten Kvadraten 3, överensstämmer med det pågående arbetet med FÖP Kungens kurva. Detaljplanen för Kurvan 3, fastigheten begränsas av orange linje - 5 -

6 3.3 Detaljplaner och förordnanden Fastigheten Kvadraten 3 är planlagd med detaljplan för Kungens kurva XV, fastställd 1990, som medger kontor samt småindustri och lager av icke störande art. Ett stråk närmast E 4/E 20 är planlagt med en bestämmelse att vegetation ska bevaras. Mellan fastigheten och motorvägen löper ett område som omfattas av bestämmelsen parkmark i gällande detaljplan. Bebyggelsen i den gällande detaljplanen får uppföras med m² bruttoarea ovan mark och till en maximal byggnadshöjd av 70 meter. Genomförandetiden för planen har gått ut. 3.4 Planuppdrag Projektet Huddinge Resort, del av Kvadraten 3, är beställt genom att det finns med i projektplanen för Kvadraten 3 sedd från norr, fastigheten är idag obebyggd, t.v. Heron city 4. Förenlighet med 3, 4, 5 och 6 kap. Miljöbalken Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt miljöbalken 3 och 4 kap. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön

7 Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, vattenförekomster, fisk och musselvatten samt omgivningsbuller. Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande. 5. Behovsbedömning Enligt 5 kap.18 Plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, ska kommunen göra en behovsbedömning och ta ställning till om ett genomförande medför en betydande miljöpåverkan eller inte. 5.1 Sammanfattning och motiverat ställningstagande Miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM 10) överskrids meter från väg E 4/E 20, enligt den översiktliga luftkartläggningen som utförs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund (2005). I nuläget har E 4/E 20 ett fordonsflöde på cirka fordon/dygn. Detta medför ett generellt överskridande av PM 10 cirka 100 meter från vägen. Det innebär att programområdet kan beröras av PM 10-halter som ligger över gränsvärdet. Förutom trafikmängden så har bl.a. bebyggelsens och gaturummets utformning dvs. hur ventilationsförhållandena ser ut, stor betydelse för halterna av kvävedioxid och partiklar. Programområdet är kuperat och ligger relativt högt i förhållande till E 4/E 20 vilket påverkar luftomsättningen. Planering får inte medföra att miljökvalitetsnormer överskrids. I detaljplaneskedet ska en fördjupad luftutredning göras, för att visa hur planläggning kan ske så att miljökvalitetsnormer inte överskrids där människor vistas. Med hänvisning till nedanstående miljöbeskrivning under rubriken Förutsättningar, förändringar och konsekvenser bedöms ett genomförande av planen inte medföra betydande miljöpåverkan. Upprättande av detaljplan behöver därför inte kompletteras med miljöbedömning med tillhörande MKB enligt MB och PBL. 6. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Trafikverket arbetar med att ta fram en arbetsplan för en nord-sydlig vägförbindelse kallad Förbifart Stockholm, som ska gå mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr

8 Ett planprogram har tagits fram i Huddinge kommun för att ange utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner som berörs av Förbifarten så att kommunens planprocesser stödjer Trafikverkets arbetsplan. Utvecklingen av projektet Förbifart Stockholm kommer att påverka planområdet för del av Kvadraten 3, både rent tekniskt genom det utrymme som kommer att tas i anspråk men också vad gäller den ökade tillgängligheten. Även de miljömässiga förutsättningarna såsom till exempel trafikmängder och luftkvalitet påverkas. Detta medför att de förutsättningar som beskrivs här nedan eventuellt kommer att behöva revideras i fortsatt planarbete. 6.1 Natur Mark och vegetation Det mindre naturområde där fastigheten Kvadraten 3 är belägen, är cirka 5,5 ha stort och mycket kuperat med bitvis stora höjdskillnader med berg i dagen och få flacka partier. Fastigheten Kvadraten 3 är idag obebyggd och relativt tätt bevuxen med skog, se bilden sidan 6. Översiktlig naturinventering En översiktlig naturinventering av programområdet gjordes i juni 2010 och då konstaterades att området i stort utgörs av barrblandskog av igenväxande karaktär och med en obefintlig brynzon. Träden står relativt tätt och är högstammiga. På hällmarken dominerar tall med stort lövträdsinslag av ek, rönn, asp och björk. De äldsta tallarna kan vara uppemot år gamla. Visst inslag av en på hällmarkerna vittnar om ett betydligt öppnare område historiskt sett. Enstaka grova tallar förekommer på lägre mark med bättre näringsförekomst. I de lägre partierna dominerar dels gran i ett särskilt stråk och dels löv som asp, björk, rönn och ek. Naturvärden Inga särskilda naturvärden noterades vid inventeringen av området. Skogen är överlag ganska ung med få inslag av gamla träd. Det är relativt gott om död ved, den grova döda veden saknas med ett undantag en förhållandevis grov krattek med mulm. Gott om spår efter hackspett och större hackspett hördes. Ett 30-tal tallmätare svärmade under besöket dessutom fanns spår av ekorre och gott om rådjursspillning. Rekreationsvärden Området är mycket stört av buller från E 4/E 20. I vissa delar av området är det svårt att hålla en normal konversation utan att höja rösten. På grund av detta har området ett synnerligen begränsat värde ur rekreationssynpunkt. De stigar som finns inom området är troligen djurstigar

9 Bedömning och slutsatser Området saknar särskilda naturvärden dvs. sådana naturvärden som eventuellt kan hindra exploatering eller där stor hänsyn ska tas vid placering av byggnader etc. Områdets mest värdefulla eller bevarandevärda vegetation är hällmarkerna och dess sluttningar och utgörs av mogen tall och ädellövträd, främst ek. Det är också där som byggnaderna planeras ligga. Områdets kvalitet för rekreation bedöms som mycket litet på grund av bullerstörningarna från E 4/E 20. Med tanke på områdets storlek och belägenhet har det givetvis en betydelse i framför allt djurs spridningsförmåga inom Bornsjökilen med Gömmarens naturreservat och Flottsbroområdet samt Korpberget och Sätraskogens naturreservat på ömse sidor om barriären E 4/E 20. Vid en eventuell exploatering bör man satsa på kvalitet före kvantitet dvs. spara den mest värdefulla vegetationen såsom döda eller döende träd, äldre träd och så kallade efterträdare istället för att bevara en igenväxande vegetationsridå. Detta upplevs mer tilltalande ur rekreationssynpunkt och är bättre för biologisk mångfald. Bedömningen av området avser endast natur- och rekreationsvärden och inte andra ekosystemtjänstrelaterade funktioner som området kan tänkas ha såsom betydelsen för lokalklimatet i Kungens kurvaområdet, vattenrening, bullerskärmande effekter eller partikelsänka med flera funktioner. FÖP:en för Kungens kurva I och med planläggning av området kommer en stor del av den nuvarande naturmarken att bebyggas. Målet bör vara att bevara så mycket som möjligt av den befintliga naturmarken inom planområdet. I andra hand bör en kompensation ske inom planområdet enligt inriktningen för FÖP Kungens kurva. I programmet för FÖP Kungens kurva beskrivs ambitionen för Kungens kurvaområdet så här; bevara så mycket som möjligt av befintlig grönstruktur, (---) förstärk grönstrukturen i området med nyplanteringar av träd och övrig grönska. Geotekniska förhållanden Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun (Miljöteknik Sven Tyrén AB, 1975) består kvartersmarken huvudsakligen av berg (berg i dagen eller berg på ringa djup) och fast jord (morän, sten, grus, sand och lerjord med genomgående torrskorpa på berg eller morän). Marken inom fastigheten varierar i höjd mellan +33 och +57. Markradon Enligt Huddinge kommuns radonkartering (1984), är programområdet normalriskområde för radon

10 Hydrologiska förhållanden Programområdets ytvatten avrinner till Mälaren. Programområdet är kuperat och består till relativt stor del av berg i dagen eller på ringa djup, vilket medför sämre förutsättningar för infiltration av dagvatten. Mälaren är en recipient med varierad känslighet. Enligt Stockholms stads dagvattenstrategi från 2002, klassas Mälaren som mindre känslig recipient, med undantaget av de delar som ingår i vattenskyddsområdet för Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt och östra Mälaren är vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Kungens kurvaområdet ingår i den sekundära skyddszonen. Skyddsföreskrifterna innebär bla att utsläpp av förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsplatser inte får ske direkt till ytvattnet utan rening. Vattenmyndigheten har, i december 2009, beslutat om miljökvalitetsnormer, åtgärder och förvaltningsplan för vatten. Syftet är att uppnå god vattenstatus i alla vatten dvs. större sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten senast år Miljökvalitetsnormerna innebär att statusen inte får försämras i någon vattenförekomst. Se vidare i avsnittet om dagvatten. 6.2 Bebyggelseområden Bostäder Närbelägna Skärholmen ligger drygt 10 km sydväst om Stockholm city och har vuxit fram under framförallt och 1970-talet och bebyggelsen är varierad. Här finns både radhus, villor och flerfamiljshus och lägenhetsstorlekarna varierar mellan 1 och 5 rum. Skärholmens bostadsbebyggelse uppfördes kring centrumplatsen som byggdes för att fungera som ett nav även för de omkringliggande stadsdelarna. Fastigheten Kvadraten 3 ligger cirka en kilometer rakt söder om Skärholmens centrum. Bebyggelsen i det omkringliggande Segeltorp är huvudsakligen mer småskalig villa och småhusbebyggelse. På Skansberget och längs Gamla Södertäljevägen har ett större antal bostäder färdigställts under senare år. Arbetsplatser och övrig bebyggelse Kungens Kurva/Skärholmen är enligt Handelns utredningsinstitut Sveriges största handelsplats med storbutiker och volymhandel och med världens största IKEA-varuhus. Ungefär personer arbetar i Kungens kurva. Inkommet förslag En exploatör har inkommit med ett förslag på bebyggelse inom fastigheten Kvadraten 3. Föreslagen bebyggelse omfattar en anläggning som ska innehålla spa och wellnesscentrum samt hotell- och konferensanläggning, restauranger, handel och parkering, se inkomna skisser nästa sida

11 Inkommet förslag, situationsplan, ny påfart för Förbifart Stockholm t. v., Förbifart Stockholm och E 4/E 20 överst i bild, illustration Sweco Architects Inkommet förslag vy, E 4/E 20 till höger, illustration Sweco Architects Inkommet förslag vy från sydväst, E 4/E 20 till vänster, illustration Sweco Architects Inkommet förslag sektion, Månskärsvägen till vänster, illustration Sweco Architects

12 Tillgänglighet Bebyggelsen på fastigheten ska utformas med god tillgänglighet beträffande såväl utomhus- som inomhusmiljön, Boverkets föreskrifter för tillgänglighet till byggnad ska gälla. Gestaltningsprinciper för Kungens kurvaområdet enligt den fördjupade översiktsplanen Gemensamma gestaltningsprinciper för Kungens kurva har tagits fram inom ramen för det pågående FÖP-arbetet, där inriktningen beträffande områdets och bebyggelsens utformning på kvartersmark beskrivs. Principerna kan eventuellt kopplas till planbestämmelserna i denna nya plan. Den övergripande tanken med gestaltningen av Kungens kurva är att bryta upp storskaligheten och effektivisera markanvändningen så att de stora öde ytorna minskar och området blir mer stadsmässigt och trivsammare för besökare. Bilen kommer även i fortsättningen att vara ett viktigt transportmedel för att ta sig till och från området och det finns ett behov av omfattande parkeringslösningar men de får inte dominera gestaltningen av området. Istället ska arkitekturen och utformningen av Kungens kurva inbjuda till att röra sig till fots och därmed stanna kvar längre inom området. Mål och riktlinjer för gestaltningen: Skapa storkvarter med märkesbyggnader i exponerade lägen och öka exploateringsgraden, detta synliggör mångfalden av handelskoncept i Kungens kurva och ger tydlig exponering längs med E 4/E 20 och Dialoggatan samt ger bättre orienterbarhet och tydlig identitet Öka antalet mötesplatser i området, både på allmän och privat mark Bryt upp områdets storskalighet med en tätare gatustruktur som ger mindre mer lättöverskådliga kvarter Skapa en blandning av handel och kontor i området med en variation av byggnadernas höjder och utformning som skapar en mer spännande gestaltning. 6.3 Friytor Naturmiljö Byggnadskvarteret omges av tät infrastruktur med hårdgjorda ytor, se omslagsbilden. Strax söder om planområdet breder emellertid Gömmarens naturreservat ut sig. Kungens kurvaområdet är ett område med mycket hårdgjord mark och förhållandevis lite gröna ytor. Målet bör vara att spara så mycket naturmark som möjligt inom detaljplaneområdet och kompensera den naturmark som försvinner i och med planläggning, i första hand inom planområdet, exempelvis genom trädplanteringar, gröna tak och annan växtlighet

13 6.4 Gator och trafik Gång- och cykeltrafik Separat gång- och cykelbana tillika regionalt cykelstråk finns utmed Månskärsvägen. Det övergripande gång- och cykelvägnätet till Kungens kurva är relativt väl utbyggt men saknar ändå enskilt viktiga trafikseparerade länkar. Inom området är gång- och cykelvägnätet av mindre god standard. Huvuddelen av nätet är lokaliserat på kvartersmark över vilken kommunen ej har rådighet. Gång- och cykelvägar enligt FÖP Kungens kurva Enligt FÖP Kungens kurva krävs det för att uppnå ett hållbart resande att förutsättningarna för alternativa färdmedel än bil förbättras. Förbättrad framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter till/ från och inom Kungens kurva, men även förbättrad kollektivtrafik, har betydelse för en hållbar utveckling. Förbättringarna avser inte bara framkomligheten utan även aspekter såsom säkerhet och attraktivitet. Gång- och cykelvägarna behöver till exempel ha bra belysning för att kännas trygga. Förutsättningar ska skapas för gångtrafikanter att på ett trivsamt sätt kunna röra sig framför butiksentréer, runtom byggnaderna och mellan fastigheterna. Entréerna ska sammanbindas genom entrévägar vilket möjliggör ett så tillgängligt nät för gående att de med enkelhet kan parkera bilen vid en fastighet och till fots besöka olika anläggningar. Kollektivtrafik Storstockholms lokaltrafik med stomlinje 173 finns på Månskärsvägen och hållplats vid planområdet. Turtätheten varierar under dygnet med fyra turer per timme under högtrafik. SL:s riktvärden för gångavstånd till kollektivtrafik Som ett riktavstånd till närmsta hållplats anges 500 meter för nyetablerade arbetsområden med hög arbetsplatstäthet (minst 1 arbetsplats/25 m²). För områden med låg arbetsplatstäthet (färre än 1 arbetsplats/25 m²), anges 700 meter till närmsta hållplats. För stomtrafik och avstånd till stationer tillämpas normalt längre acceptabla gångavstånd. Gångavstånden i detta fall blir kortare än riktvärdena. FÖP Kungens kurva Inom ramen för FÖP Kungens kurva föreslår Spårväg Syd passera fastigheten på Månskärsvägen med en närmsta hållplats alldeles bortom Heron City på Dialoggatan. Parkering, varumottagning, utfarter Bilparkering ska anordnas på kvartersmark och uppfylla den kommunala parkeringsnorm som är aktuell vid genomförandet. Minst 1 % av parkeringsplatserna ska vara reserverade för handikapparkering

14 In och utfart till anläggningen ska ske via Månskärsvägen. Särskild hänsyn ska tas till korsande gång- och cykeltrafik vid utformning av in- och utfarter. Varumottagning ska ges utrymme på den egna fastigheten och är i programskedet ej helt klarlagt. Cykelparkering i tillräcklig omfattning ska ordnas inom fastigheten. Biltrafik i anslutning till planområdet Månskärsvägen Planområdet nås via Månskärsvägen som tillhör kommunens huvudvägnät. Vägområdet för Månskärsvägen är sammanlagt 18 meter brett innehållande 3 meter gång- och cykelbana samt 6,5 meter körbana samt mindre grönytor och förgårdsmark. Blå markering visar Månskärsvägens sträckning förbi planområdet En upprustning av Månskärsvägen planeras och beskrivs i FÖP:en för Kungens kurva; Månskärsvägen förlängs och skapar områdets centrala östvästliga förbindelse. Utifrån detta centrala stråk finns kopplingar till områdets olika delar vilket medför att kunder, i bil eller till fots, smidigt kan cirkulera och röra sig mellan storkvarteren. Stråket skall vara attraktivt för gång-, och cykeltrafikanterna, för de senare sker i detta stråk kopplingen till de regionala näten. Gatan utformas med en relativt smal sektion med ett körfält i vardera riktningen samt vänstersvängkörfält vid behov, trädplantering och kantstensparkering längs vissa delsträckor. Gröna torg och knutpunkter längs gatan skapar en sammanhängande grönstruktur och förutsättningar till mötesplatser. På så sätt bidrar utformningen till att sätta fotgängarna i centrum

15 Föreslagen vägsektion för Månskärsvägen vid aktuellt planområde beräknas kräva ett 24,5 meter brett vägområde enligt Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva Förbifart Stockholm, ny infartsgata De största förändringarna för Kungens kurva som föreslås inom ramen för projektet Förbifart Stockholm är nya påfartsramper och att förbipasserande Källa; fotomontage hämtat från Trafikverkets hemsida, Kvadraten 3 är belägen bortom den nya påfarten och till höger om motorvägen väg kommer att breddas med ytterligare en fil i vardera riktningen jämfört med idag. En ny trafikplats som gör det lätt att komma till och från Kungens kurva föreslås, med kopplingar till E 4/E 20 både från både norr- och södergående riktning. Den nya trafikplatsen kommer att avlasta trafikplats Kungens kurva som tidvis är väldigt hårt belastad. Vägområdet för den nya infartsgatan beräknas till 34 meter och sker genom intrång på bland annat fastigheten Kvadraten 3, se fotomontaget ovan. Byggnationen av Förbifart Stockholm är planerad att påbörjas under 2012 och kommer att vara färdig tidigast Genomförandet av den nya trafikplatsen föreslås ligga tidigt inom projektet

16 Utdrag ur FÖP för Kungens kurva rörande den nya infarten Infartsgatan från områdets nya trafikplats får en viktig funktion som nordsydligt, tydligt huvudstråk och tillfart till området. Infartsgatan är en nödvändig ny entré till området vilket medger god framkomlighet för besökare som anländer till området från såväl Förbifart Stockholm som E20. Gatan blir även en central länk mellan Skärholmen och Kungens kurva. Stråket blir ny nord-sydlig koppling för rekreation/ gång- och cykeltrafik mellan Sätraskogen och Gömmarens naturreservat. Gatan förses med dubbla trädrader på ömse sidor för att ge gatan karaktär och för att förstärka vegetationssambandet mellan Gömmarens naturreservat och Sätraskogen/Mälaren. Föreslagen vägsektion för ny infart vid aktuellt planområde enligt Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva 6.5 Störningar Buller, vibrationer Programområdet påverkas framför allt av vägtrafikbuller från E4/20. Den nya detaljplanen är tänkt att skapa möjlighet till ett spa och wellnesscentrum med hotell- och konferensanläggning, restauranger och handel det vill säga andra användningsområden än bostadsbebyggelse. För arbetslokaler, vård och undervisningslokaler med flera, gäller Naturvårdsverkets förslag till riktvärden. För till exempel arbetslokaler gäller följande riktvärden: 65 dba ekvivalentnivå utomhus vid fasad. 40 dba ekvivalentnivå inomhus. För hotell finns inga utomhusriktvärden föreslagna. Inomhusriktvärden gäller för gästrum. Dessa är: 30 dba ekvivalent ljudnivå/45 dba maximal ljudnivå

17 Genomförd översiktlig bullerkartering En översiktlig bullerutredning i samband med framtagande av FÖP:en för Kungens kurva, visar att de ekvivalenta bullernivåerna i nuläget (2008) överskrider utomhusriktvärdet 65 dba på delar av fastigheten närmast vägen (2 meter över mark). FÖP Kungens kurva betecknar 2030 vara det år då Kungens kurva är fullt utbyggt. En utbyggnad i enlighet med FÖP Kungens kurva, men även ett nollalternativ, medför ökade trafikströmmar till och från Kungens kurvaområdet, en allmän trafikökning förväntas också ske på E 4/E 20. Den översiktliga bullerutredningen visar ingen större skillnad mellan dessa båda alternativ när det gäller bullerstörningen för verksamheter (arbetslokaler). I den genomförda bullerutredningen redogörs också för ett alternativ med Förbifart Stockholm. Ett genomförande av en sådan förbifart innebär inte heller några större skillnader för verksamhetsområdet när det gäller buller från E 4/E 20, jämfört med om en utbyggnad av vägen inte genomförs. Främst innebär den att byggnaderna närmast E4 behöver något bättre fasadisolering för att klara inomhusnivåerna. Byggnaderna längs med E 4/E 20 har störst möjlighet att påverka ljudspridningen in i Kungens kurvaområdet enligt bullerutredningen. Bebyggelsen bör vara så sammanhängande som möjligt och husen bör vara så höga som möjligt för att utgöra bullerskydd och minska ljudspridningen in i området. Vid detaljprojektering bör hänsyn tas så att ljudreflexer i fasaderna inte ger upphov till förhöjda ljudnivåer vid bostäderna norr om E4. Planförslaget ger upphov till ökade trafikflöden lokalt till, från och i planområdet, vilket i sin tur kan medföra bullerstörningar inom området och till omgivande bebyggelse. Målsättningen bör vara att de riktvärden som finns för den planerade bebyggelsen (arbetslokaler, hotell) hålls. I detaljplaneskedet ska fördjupad bullerutredning över planområdet tas fram. Luft, lukt Programområdet är beläget nära E 4/E 20. Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft gällande bl.a. kvävedioxid, svaveldioxid, bly, kväveoxider, kolmonoxid, bensen, ozon och partiklar PM 10 (PM 10 är ett samlingsbegrepp för partiklar vars diameter är mindre än 10 mikrometer). Miljökvalitetsnormerna gäller utomhusluften överallt där människor vistas, med undantag av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. För att undvika skador på hälsan och miljön finns normvärden för år, dygn och timmar. Svårast att klara är normerna för PM 10 och kvävedioxid, vid vägar och gator med mycket trafik är PM 10-halterna ofta för höga. PM 10 PM 10 kan indelas i tre olika storleksgrupper, grova, fina och ultrafina. Grova partiklar utgör huvuddelen av PM 10-halten i närheten av starkt trafikerade vägar och gator. De har sitt ursprung bland annat i

18 vägtrafikfordonens slitage på vägbanor, däck och bromsar. Vägslitage från dubbdäcksanvändning, står för en betydande del av de grova partiklarna. Ultrafina partiklar utgörs av partiklar mindre än cirka PM 0,1. Dessa kommer bl.a. från utsläpp av avgaspartiklar från lokala fordon, från vedeldning och från energianläggningar. Pågående omarbetning EGdirektiven för luft kommer leda till gränsvärden även för fina inandningsbara partiklar (PM 2,5). Enligt Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds emissionsdatabas överskrids miljökvalitetsnormen för PM 10(kartering 2005) längs med väg E 4/E 20 och meter från vägen. Dygnsmedelvärdet under det 36:e värsta dygnet får ej vara högre än 50 μg/m 3. Dygnsmedelvärdet för halterna av kvävedioxid ligger år 2006 på μg/ m 3 cirka meter från väg E 4/E 20, vilket är nära gränsvärdet för miljökvalitetsnormen (60 μg/ m 3 ). Längs väg E 4/E 20 går idag cirka fordon per dygn, med det trafikflödet berörs generellt ett område cirka 100 meter från vägen. Det innebär att programområdet kan beröras av PM 10-halter över gränsvärdet. Förutom trafikmängden så har bl.a bebyggelsens och gaturummets utformning dvs. hur ventilationsförhållandena ser ut, stor betydelse för halterna av kvävedioxid och partiklar. Programområdet är kuperat och ligger relativt högt i förhållande till E 4/E 20 vilket påverkar luftomsättningen. Med en utbyggd Förbifart Stockholm minskar avståndet till E 4/E 20 och den innebär också ökade trafikflöden jämfört med ett nollalternativ, vilket kan leda till ytterligare ökning av luftföroreningar i programområdet. Planläggning får inte medverka till att miljökvalitetsnormer överskrids. I detaljplanskedet ska en fördjupad luftutredning över programområdet tas fram. Denna bör visa hur luftmiljön ser ut med planerad bebyggelse. Viktigt att tänka på är placering av friskluftsintag, tilluft bör om möjligt tas ovan tak, absolut inte från vägsidan. Fasaden mot E 4/E 20 bör vara hög och tät och inga anläggningar för utomhusvistelse bör finnas mellan väg och byggnad. En hög och tät fasad ger bättre luft på gårdssidorna och kan vara ett sätt att minska exponeringen där människor vistas. Byggnadsfritt avstånd Trafikverket kräver nedanstående mått då detaljplan upprättas. Avstånd mellan väg och byggnad delas upp i två olika mått: a) beläggningskant och kvartersgräns b) kvartersgräns och byggnad Vägtyp Km/h a) b) Totalt Motorväg 25 m 10 m 35 m Ramper 15 m 10 m 25 m

19 Farligt gods E 4/E 20 Är en primär väg för transport av farligt gods. Detta innebär att bebyggelsen inom en radie av 150 meter från vägen behöver ta viss riskhänsyn enligt den riskpolicy som länsstyrelsen i Stockholm tagit fram. Vid detaljplanering inom denna zon ska kontakt tas med den lokala räddningstjänsten, dessutom rekommenderar länsstyrelsen att: minst 25 meter från vägen bör hållas fritt från bebyggelse, för att inte få en direkt påverkan vid kollision. kontor och liknande inte bör ligga närmare än 40 meter från vägen större personintensiva verksamheter samt verksamheter där drabbade inte kan utrymma själva bör ha ett avstånd till vägen på cirka 100 meter Vad gäller den allmänna platsmarken bör områden närmast E 4/E 20 planeras sa att det inte uppmuntrar folk att vistas där för länge. Om Förbifart Stockholm byggs ut kommer detta att innebära att E 4/E 20 breddas och zonen för riskhänsyn att flyttas längre in i området. Nivåskillnaden fastigheten Kvadraten 3, E 4/E 20 emellan spelar in för bedömningen av risk med transporter av farligt gods relaterat den föreslagna bebyggelsen på fastigheten Kvadraten 3. En bedömning av riskerna, ska göras i det fortsatta planarbetet. Inkommet förslag sektion genom den lägre delen, Månskärsvägen till höger, E 4/E 20 till vänster, illustration Sweco Architects 6.6 Teknisk försörjning Vattenförsörjning, spillvatten Området VA-försörjs genom anslutning till allmänt ledningsnät. Byggnaderna bedöms kunna anslutas med självfallsledningar. Dagvatten Dagvatten i Kungens kurvaområdet leds genom ledningar och öppna diken för att slutligen samlas upp i två stora dagvattenledningar som går under E 4/E 20 och vidare ut i Vårbyfjärden. Med bakgrund av att östra Mälaren är vattenskyddsområde och vattenmyndighetens beslut om miljökvalitetsnormer för vatten, är målet att inte tillföra ökade mängder

20 förorenat dagvatten till Mälaren jämfört med idag (se avsnitt hydrologiska förhållanden). Huddinge kommun har antagit en dagvattenstrategi år 2000, där målen är att: Dagvatten endast ska innehålla ämnen som är långsiktigt hållbara Dagvattenhanteringen ska ske så att den naturliga hydrologin upprätthålls och ekosystem bevaras Dagvattnet ska tas om hand och användas på ett sådant sätt inom bebyggelse och anläggningar så att påverkan på grund- och ytvatten minimeras. För att minska dagvattenföroreningarna och hålla uppe grundvattennivån i området ska dagvatten avledas i så liten utsträckning som möjligt. Dagvattenflödet från området bör utjämnas vid kraftiga nederbördstillfällen och tillskott av föroreningar minimeras. I första hand eftersträvas att dagvattnet från hårdgjorda ytor avleds till vegetationsytor för att infiltreras. Det är också viktigt att beakta materialval, så att byggnads- och anläggningsaterial som innehåller tungmetaller t.ex koppar och zink, eller andra skadliga ämnen, undviks. I programmet för FÖP:en för Kungens kurva beskrivs ett mål beträffande området så här; mark som är lämplig för dagvatteninfiltration bör användas för detta. Målet bör vara att vid nybyggnation minimera andelen hårdgjord yta och spara så mycket grönstruktur som möjligt bland annat för dagvattenhanteringen. Att anlägga nya grönytor för att fördröja dagvatten, såsom till exempel gräsytor och gröna tak är viktiga åtgärder. Att bevara öppna diken där så är möjligt och att anlägga dammar för dagvattnets fördröjning är också viktiga åtgärder för att minska dagvattenavrinningen från området. Förorenat dagvatten måste renas, målet är att förorenat dagvatten inte ska öka från området. I det fortsatta arbetet med detaljplanen ska dagvattenutredning genomföras för att utreda hanteringen av dagvattnet. Bebyggelsens tekniska försörjning De tekniska försörjningssystemen bör enligt FÖP:en för Kungens kurva vara flexibla för att möjliggöra senare komplettering med teknik som i det första utbyggnadsskedet inte är känd. Energianvändningen bör effektiviseras och Kungens kurva bör försörjas med miljövänlig energi som är förnyelsebar och om möjligt bör man se till att överskottsvärme används inom området. Elförsörjning Närmaste transformatorstation ligger inom fastigheten. Avfallshantering Avfallshantering ska ske enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående källsortering och återvinning

21 6.7 Räddningstjänst Södertörns brandförsvarsförbunds PM 608 och 609 angående framkomlighet och brandvattenförsörjning i nya planområden ska beaktas i projekteringen. 6.8 Administrativa frågor Genomförandetiden Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft

22 Genomförandebeskrivning 1. Organisatoriska frågor 1.1 Planförfarande Planarbetet sker med normalt förfarande som översiktligt beskrivs i nedanstående figur. ÖP PROGRAM- SAMRÅD PLAN- SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT 1.2 Tidplan Info 10 juni 2010 Programsamråd juni - aug 2010 Beslut om program, KS fjärde kvartalet 2010 Beslut om plansamråd i SBN fjärde kvartalet 2010 Plansamråd första kvartalet 2011 Utställning andra kvartalet 2011 Antagande i kommunfullmäktige fjärde kvartalet 2011 Laga kraft*, tidigast fjärde kvartalet 2011 Genomförande fr.o.m. dec 2011 (*Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft efter cirka 4 veckor efter antagandebeslutet.) 1.3 Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid är 5 år och börjar när beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft. När detaljplanens genomförandetid börjar kan bygglov enligt detaljplanen lämnas. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (PBL 5:11), men planen fortsätter att gälla om inte kommunen ändrar eller upphäver planen

23 1.4 Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på fastighetsägaren. Stockholm Vatten AB är huvudman för VA-ledningar och dagvattenledningar/anläggningar på allmän mark. Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elledningar på kvartersmark fram till proppskåp i byggnad. Telia Sonera AB ansvarar för teleledningar på kvartersmark fram till första telefonjacket. 1.5 Avtal Huddinge kommun och företaget Espa Invest OY har den 5 november 2009 tecknat en avsiktsförklaring där parterna är överens om att närmare utreda förutsättningarna för planläggning och genomförande av byggnation på del av fastigheten Kvadraten 3. När kommunstyrelsen ger planuppdrag ska ramavtal tecknas mellan parterna och godkännas av kommunfullmäktige. I samband med antagande av detaljplanen ska dessutom ett mark- och exploateringsavtal godkännas. Ramavtalet och mark- och exploateringsavtalet ska reglera marköverlåtelse, kostnads- och genomförandeansvar m.m. Plankostnadsavtal ska tecknas med exploatören som reglerar att exploatören ska betala hela plankostnaden. 2. Fastighetsrättsliga frågor 2.1 Fastighetsbildning Detaljplanen möjliggör inte tillskapande av några nya fastigheter inom planområdet. Utformningen av Månskärsvägen och den planerade tillfarten till Förbifart Stockholm medför dock att fastigheterna Kvadraten 3 och Kungens kurva 1:1 måste anpassas till nya kvartersgränser. 2.2 Ledningsrätt Rätten att anlägga och underhålla allmänna ledningar för vatten- spill- och dagvatten, el, tele, fjärrvärme m.m. säkerställs med ledningsrätt. Ledningsrätt kan vara aktuell för befintlig transformatorstation belägen inom Kvadraten Ansökan Ansökan om fastighetsbildning, ledningsrättsförrättning m.m. lämnas till Lantmäterimyndigheten i Huddinge

24 3. Ekonomiska frågor 3.1 Avtal Se ovan Gatukostnader Kostnader som uppstår vid behov av upprustning eller ombyggnad av gata och gångbanor kommer att regleras i avtal mellan kommunen och exploatören Espa Invest OY. 3.3 Anläggningsavgifter för vatten och avlopp, fjärrvärme, el och tele Anläggningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive verksamhet. Beställning av elservis sker hos Vattenfall i mycket god tid. Eventuell förändring av befintliga ledningar bekostas av beställaren. 3.4 Plan- och bygglovavgift Detaljplanen bekostas av Espa Invest OY, nedan kallad exploatören. Enligt planavtal debiteras inte planavgift om exploatören erlagt kostnaderna för med avtalet avsett planarbete. Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan enligt gällande taxa. 4. Tekniska frågor 4.1 Tekniska utredningar Under planarbetet ska följande utredningar genomföras: Bullerutredning Riskanalys PM-10-utredning Dagvattenutredning Parkeringsutredning Trafiksimulering Geoteknisk undersökning

25 5. Administrativa frågor Ansvaret för arbetet med denna detaljplan ligger på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning i samarbete med medverkande från kommunens förvaltningar. Projektledare för detaljplanen är Ilga Lanestedt, planavdelningen, övriga deltagare i projektgruppen är Sara Andersson, mark- och exploateringsavdelningen; Alexandra Mattsson, gatu- och trafikavdelningen; Jan Strömgren, lantmäteriavdelningen; Britt-Inger Sjökvist planmiljö, planavdelningen och Bo Nyberg, bygglovsavdelningen. Lantmäteriavdelningen ansvarar för planunderlag och illustration. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Ilga Lanestedt Planarkitekt

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Kvadraten 3, Segeltorps kommundel MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/10.313 PLA 2010-10 Samrådshandling Berörd fastighet Kvadraten 3 skrafferad Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl.

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Tumba, februari 2015 Behovsbedömningen av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PROGRAMHANDLING. Detaljplan för Stuvsta centrum vid Häradsvägen. Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun. SBN PL 2008/27.

PROGRAMHANDLING. Detaljplan för Stuvsta centrum vid Häradsvägen. Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun. SBN PL 2008/27. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2008/27.313 Dp 3-A-8 PROGRAMHANDLING Programområdet markerat med röd linje Detaljplan för Stuvsta centrum vid Häradsvägen Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Referens Åsa Hansson Agneta Engver Lindquist UTSTÄLLNINGSHANDLING, plan 24-04 1 [10] Ny utställning SBN 2013-12-10 DETALJPLAN FÖR DEL AV FAMILJEPARKEN Hågelby, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer