Sammanställning ledningskraft - Så mycket bättre för de sjuka äldre Anette Nilsson, Projektledare, SKL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning ledningskraft - Så mycket bättre för de sjuka äldre 2012. Anette Nilsson, Projektledare, SKL"

Transkript

1 Sammanställning ledningskraft - Så mycket bättre för de sjuka äldre 2012 Anette Nilsson, Projektledare, SKL

2 PM LEDNINGSKRAFT - BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Vårt dnr: 09/ (5) VO Anette Nilsson Bakgrund 2012 Så har vi slagit följe 10 månader tillsammans i ledningskraft och allt fler berättelser och resultat visar på att det har blivit så mycket bättre går mot sitt slut och via mina linser som projektledare delar jag nu några tankar kring programmets genomförande så här långt. Jag har valt att göra denna summering utifrån ett personligt perspektiv med förhoppning om att förmedla dels tankar och teorier bakom upplägg men också hur vi genom ledningskraft försökt bidra till vilja, idéer och genomförande. Bifogat följer också en utvärdering gjord av följeforskare från Karolinska. Som struktur väljer jag att göra summeringen med återkoppling till Kotters 8 steg till förändring som varit vägledande för upplägget i ledningskraft. Vi vill göra Det var rubriken för vår första mötesplats när vi möttes på Infracity februari. Vi ägnade mycket tid dessa dagar till det som jag tror är avgörande för om man ska lyckas med långsiktiga hållbara förbättringar frågan varför. Varför gör vi detta? Ett tydligt lyftes fram kopplat till de mest sjuka äldres behov av en sammanhållen vård och omsorg. Maria Larsson, Regeringens äldreminister, Eva Nilsson Bågenholm Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

3 Vårt dnr: 09/ (5) Regeringens äldresamordnare och Håkan Sörman VD SKL lade första tonen på uppstarten kring frågan varför. Vid mötesplatserna har även Göran Steirnstedt direktör/avdelningschef VO och Sabina Wikgren Orstam sektionschef VO medverkat. Vid de runda borden samtalade länsteamet under de tre dagarna utifrån frågeställningarna hur ser nuläget ut? vad är bra och vad behöver bli bättre? Hur ska vi samverka när vi ska omsätta den strategiska länsgemensamma handlingsplanen? Vilka spelregler ska gälla i vår samverkan? Hur ska våra mötesplatser se ut mm. Många deltagare återkopplade vikten av att få byta bilder för att få en gemensam bild av den sk. verkligheten. Tranströmmer säger i en av sina dikter En sanning kommer inifrån och en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få syn på sig själv. Att skapa en gemensam bild av nuläget och sedan skapa en attraktiv bild av framtiden och synliggöra gapet mellan där vi är och där vi önskar vara blev en viktig del dessa dagar. På hemmaplan blev det sedan en väldig aktivitet i att fortsätta synliggöra hur gör vi och bli medveten om att vi gör inte alltid som vi tror. Att hitta mätningar och i relation till den önskande framtidsbilden få det rådande nuläget att framstå som tillräckligt obekvämt för att få kollegor att vilja ändra arbetssätt - den stora utmaningen i alla förändringsarbeten. En viktig del dessa dagar var också att skapa ökad förståelse för att vi genom nationella och länsstrategiska planer kan skapa en störning i mikrosystemen men verklig förändring måste komma inifrån varje mikrosystem. Att med hjälp av strategier och planer syresätta förändrade arbetssätt i vardagen. Det var en stark viljeyttring i rummet från landets olika chefsteam med fokus på hur omsätter vi våra planer i praktisk vardag. Således var de första månaderna mycket fokus på de 5 första stegen i Kotters modell. Vilja till förändring, Gemensam verklighet, Delad övertygelse, Förmedla visonen och påbörja förändring i arbetsprocesser. Vi gör det Den 3-4 maj möttes vi vid de runda borden till mötesplats två i ledningskraft denna gång med temat vi gör det. Denna gång ägnade vi mycket tid åt att fokusera på vad och hur? vad är det i planerna som behöver omsättas till praktisk handling och hur gör vi detta. Att öka den gemensamma förståelsen för att när vi ska förändra i komplexa system behöver vi göra många saker samtidigt och träna vår analytiska förmåga i ledarskapet att se hur delarna påverkar helheten och agera utifrån denna kunskap. Till mötesplats två hade vi förberett ett utkast till konceptkatalog samlade förändringskoncept/idéer. Genom åren då jag haft förmånen att jobba med olika kvalitetsförbättringar i olika sammanhang har jag blivit allt mer ödmjuk inför

4 Vårt dnr: 09/ (5) förståelsen att det är evidens + kontext = resultat, vi kan inte kopiera varandras koncept men med ett öppet kreativt sinne kan vi omsätta och anpassa koncept/idéer till vårt egna sammanhang. Vid detta tillfälle betonades också vikten av att Be om hjälp Ta emot hjälp Ge hjälp vidare Som ett stöd till teamen i ledningskraft har sk noder bildats av landets utvecklinscentra med djup kunskap av systematiskt kvalitetsarbete. Som stöd har också utvecklingsledarnätverket funnits vid teamens sida. Vid detta tillfälle presenterade noderna och utvecklingsledarna via poster vad de kan erbjuda för stöd och hjälp. I ledningskraft har budskapet varit tydligt att man som län själv ansvarar för att se över och vid behov bygga på sin stöd kapacitet. Således är nodena en valfrihet att nyttja. Vid detta tillfälle medverkade bl a coacher från Boeing i Seattle för att synliggöra vikten av Head, Heart and Hands i förändringsarbetet. Syftet var att genom att få ta del av någon annan bransch få syn på sin egen organisation med ytterligare perspektiv. En högteknisk arbetsplats som betonar vikten av passion för det man gör om man ska lyckas. Även denna mötesplats präglades av starkt fokus på de vi finns till för, kraft och energi med stark viljeyttring att göra skillnad för de sjuka äldre. Även denna gång var det de första stegen i Kotters modell som vägledde men vi rörde oss mest i ökad förståelse kring förändrade arbetssätt i vardagen, Arbetsprocesser. Vi fortsätter att göra det Det är höst och ledningskraft genomför mötesplats 3 på 5 olika platser i landet. Umeå 3-4 oktober, Örebro 8-9 oktober, Stockholm oktober, Göteborg oktober, och Kosta 30 oktober 1 november. Nu är fokus starkt på den väg vi har valt tar den oss till målet? Det finns många vägar till målet men vi behöver säkra att vi är på rätt väg, ser vi några tidiga viktiga tecken? Resultat var i fokus och buskapet från SKL och Eva Nilsson Bågenholm tydligt Mycket bra har gjorts en fantastisk utveckling i landet, vi börjar se resultat inom kvalitetsregister och olämpliga läkemedel. Inom områdena undvikbar slutenvård och återinläggningar har tiden varit för kort för att kunna visa på ett resultat men 2013 måste vi ha det på plats då är tiden inte en ursäkt. Vid detta tillfälle byggde länsteamen sin nulägesbild tillsammans på plats utifrån rubrikerna: Målen i vår länsgemensamma handlingsplan, resultat, detta har vi gjort

5 Vårt dnr: 09/ (5) (koncept som vi jobbat med), så här har våra gemensamma mötesplatser sett ut, vårt behov av stöd, och nästa steg. Utifrån denna nulägesbild berättade samtliga länsteam för varandra om sitt arbete med att skapa bättre liv för sjuka äldre. Vi detta tillfälle hade också teamen till dag två bjudit in för dem strategiskt viktiga gäster. Tillsammans med dessa fortsatte samtalet dag två kring nästa steg. Betonades gjordes också denna gång viken av att tänka i system vilket innebär att fokusera på att förstå hur delarna tillsammans påverkar helheten. Ett annat viktigt inslag var hur synliggör vi prestationer som ännu inte syns i grafer och mätningar? Allt det viktiga som sker i mellanrummet. Även denna gång upplevde vi ett starkt engagemang och mycket kraft i rummet. Mycket har gjorts och resultat börjar skönjas inom olika områden. Dock är återinläggningar och undvikbar slutenvård inte i rörelse. Det som jag fångade från samtliga mötesplatser är att Man har börjat jobba tillsammans över organisatoriska gränser Länsteamen äger sitt arbete tillsammans Det har skett en ökad medvetenhet kring det som görs och det som behöver göras, här har webkollen varit ett viktigt verktyg. Förbättringsarbete har påbörjats Mätningar finns i lite olika varierad form och utdataportalen nyttjas flitigt av teamen Resultat finns inom flera områden Fler team återkopplade att de nu kan se på vilket sätt de kan behöva hjälp ytterligare av nodnätverket och utvecklingsledarna. Det jag fångade att länsteamen uttryckte som en kritisk framgångsfaktor var Vi behöver hitta former för att ytterligare öka tempot kring spridning alla ska med! Vi behöver hitta fler former för att få med de privata vårdgivarna Vi behöver få hjälp med att sortera i mätningarna, processmått på mikronivå, systemmått på mesonivå och makronivå som har sin tydliga påverkanskoppling till indikatorernas mätningar på nationell nivå. Vi behöver ytterligare analysstöd Vi behöver ytterligare stärka gemensam ledning och styrning i våra län på makronivå för att kunna prioritera och känna mandat i förändringar.

6 Vårt dnr: 09/ (5) Ökad förståelse för hur man syresätter förändringar i vardagens arbetsprocesser för att skapa ett nytt system som utgår från den sjuka äldres behov. Således fortsatte vi i Kotters 8 steg med arbetsprocesser, resultat, hitta nya former och kulturen förändras. Slutord Nu har vi gått ett varv och året börjar gå mot sitt slut och med stor tillförsikt ser jag framemot ett varv till i ledningskraft där vi fortsätter trampa upp de nya stigarna för det nya systemet som alltid utgår från frågan - Vad är bäst för de vi finns till för? Som projektledare har jag också skrivit blogg på ledningskrafts hemsida och använt Twitter som verktyg för att syresätta arbetsprocessen och genomfört strategisk uppdatering som är ett telefonmöte där hela Sverige kan ringa in och få en nationell uppdatering. Ett vägledningsmaterial finns också på hemsidan kring systematiskt förbättringsarbete. Vid mötesplatserna har vi också skapat förutsättningar för gäster att delta vid mötesplatserna detta vid Majs gästbord där Maj Rom bjudit in strategiska gäster och välkomnat de som efterfrågat att få vara med. Vi har också haft ett bord med senior advisory board. Som en del i ledningskraft har också det historiska perspektivet lyfts in där vi betonat att vi är med och bär vår historia in i en ny tid. Frågorna är eviga det har funnits personer som arbetat med detta före oss och kommer också nya personer i framtiden när vi lämnar över men just nu är det vi som ska göra vår del av jobbet. Bodil Jönsson har varit till stor inspiration då hon delade tankar med oss vid mötesplats två kring sin boktitel Att bli gammal i en ny tid, denna bok har också samtliga deltagare fått. Sarah Fraser med sin expertkunskap på storskaliga förändringar har också varit till stor glädje och vägledning i vårt arbete. Renata Klumska som fick avrunda mötesplats tre med att utmana oss kring våra mentala tankemodeller kring vad som är möjligt gav mycket inspiration och känsla av Can we do it? Yes we can! Nu tar vi ett steg till. Anette Nilsson, Projektledare Ledningskraft Så mycket bättre för de sjuka äldre

7 Medical Management Centrum (MMC) Karolinska Institutet Sammanfattade resultat av uppföljning av Ledningskraft (november 2012) Uppföljningen genomfördes under hösten 2012 i samband med de fem regionala mötesplatserna i Ledningskraft (mötesplats 3). Syfte Syftet med uppföljningen var att fånga hur deltagarna ser på värdet av Ledningskraft och vad som hittills underlättat respektive försvårat teamens arbete med att nå målen inom Bättre Liv för sjuka äldre-satsningen. Metod En enkät delades ut till samtliga deltagare vid de fem regionala mötesplatserna i Umeå, Stockholm, Örebro, Göteborg och Kosta och deltagarna fick fylla i enkäten på plats. Enkäten bestod av bakgrundsfrågor, fem öppna frågor samt en skalfråga. Det förekom en del internt bortfall, dvs. att respondenterna inte besvarade alla frågor i enkäten. Totalt besvarades enkäten av 183 personer. Vi har i dagsläget inga entydiga uppgifter på hur många som enkäten faktiskt delades ut till och kan därför inte ange någon exakt svarsfrekvens. Tjugo län finns (uttryckligen) representerade i datamaterialet. Blekinge län saknas, men det finns fyra enkäter där respondenten inte angivit länstillhörighet (en enkät från mötesplatsen i Umeå, två från Örebro samt en från Kosta). Fyra respondenter angav att de inte ville att deras enkätsvar skulle användas i forskningssyfte (samtliga från mötesplatsen i Göteborg; tre från Hallands län och en från Västra Götaland). Dessutom genomfördes telefonintervjuer med en representant per län (21 intervjuer). De som intervjuades fanns listade som kontaktpersoner för länens Ledningskraftsteam, i deltagarlistorna från de regionala mötesplatserna. Resultat Fråga: Vid vilka mötesplatser har du deltagit? Deltagande vid Mötesplatser (3 möjliga, n=183) Mötesplats 1 (21-23/2 2012) = 104 Mötesplats 2 (2-3/5 2012) = 129 Mötesplats 3 (3/10-1/11) = 186 Antal som deltagit vid alla tre mötesplatser: 97 (53 %) Antal som deltagit vid två av mötesplatserna: 24 (13 %) Antal som deltagit vid en mötesplats: 62 (34 %) Fråga: I hur stor utsträckning bedömer du att satsningen Ledningskraft hittills har underlättat ert arbete med att nå målen i Bättre liv-satsningen? Svaren angavs på en skala från 1 ( i mycket liten utsträckning ) till 5 ( i mycket hög utsträckning ). Medelvärde: 3.76

8 Medical Management Centrum (MMC) Karolinska Institutet Standardavvikelse (spridning): 0.84 Medelvärden för resp. län: Stockholm 3,07 Skåne 3,25 Västra Götaland 3,33 Västerbotten 3,44 Västernorrland 3,5 Halland 3,5 Dalarna 3,64 Östergötland 3,73 Örebro 3,79 Uppsala 3,82 Sörmland 3,83 Norrbotten 4 Gävleborg 4 Kronoberg 4 Jönköping 4,06 Gotland 4,12 Västmanland 4,17 Värmland 4,25 Kalmar 4,3 Jämtland 4,62 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1

9 Medical Management Centrum (MMC) Karolinska Institutet Fråga: Ge exempel på vad du lärt dig genom att delta i Ledningskraft Det som de flesta lyfter fram som exempel på lärdomar är att de har fått ökad kunskap om utvecklingsprocesser. Respondenter nämner specifikt att de lärt sig mer om förändrings- och förbättringsarbete och fått en ökad förståelse, eller fått befintlig kunskap bekräftad, om att vården och omsorgen om de mest sjuka äldre är ett komplext område. Det lyfts fram att det är komplext både ur ett individperspektiv, dvs. att individens behov är komplexa, men också att systemet som ska möta dessa behov är komplext samt att försöka påverka och förändra ett sådant system kräver vissa speciella angreppssätt. Respondenterna beskriver en ökad helhetssyn på problemen och på behovet av samverkan mellan olika aktörer. Många uppger också att de har lärt sig mer om andra organisationer och deras förutsättningar, t.ex. fått mer förståelse för hur kommunen eller primärvården jobbar med målgruppen. Mötesplatserna har varit viktiga för att få till erfarenhetsutbytet och lärandet. Många uppger att de har blivit ännu mer medvetna om vikten av att jobba systematiskt med att sätta mål, mäta och följa upp och att använda resultaten. Man har fått mycket inspiration både från mötesplatserna och arbetet med Ledningskraft på hemmaplan. Det har skapat engagemang och delaktighet och en större känsla av ansvar. En del beskriver också att man fått ökad förståelse för ledarskapets betydelse i förändringsarbete. Fråga: På vilket sätt bidrar dessa lärdomar till att ni uppnår era resultat inom Bättre Livsatsningen? Många beskriver att samverkan mellan organisationer och huvudmän har ökat och att det går bättre än tidigare. Många lyfter också fram att den allmänna förståelsen för vikten av att samarbeta över gränser (både mellan huvudmän och t.ex. kommuner) har ökat. Ledningskraft bidrar till att sätta fokus på äldreområdet i allmänhet och de mest sjuka äldre i synnerhet. Många rapporterar att äldrefrågorna nu har kommit upp på agendan i länet, på alla nivåer och att det skapar engagemang, delaktighet och drivkraft i arbetet. I intervjuerna beskrev flera att det är första gången som man på högre ledningsnivåer och på politisk nivå sätter sig ner och verkligen diskuterar äldrefrågor ur ett kvalitetsperspektiv. Respondenterna beskriver att de upplever att erfarenheterna från Ledningskraft påverkar kommunikationen kring äldreområdet. Det handlar både om att man på ledningsnivå kommer samman och pratar med varandra mer och på nya sätt och att man planerar och jobbar med hur budskapet och satsningen ska kommuniceras ut i länet. Många beskriver att de försöker tillämpa kunskaper som förändrings- och förbättringsarbete som man fått genom Ledningskraft eller på annat håll, att man jobbar systematiskt med att mäta och följa upp och att man lägger större vikt vid att sätta gemensamma mål. Fråga: Vad har hittills underlättat ert arbete att nå målen i Bättre Liv-satsningen? Många tar upp organisation och strukturer för samverkan i länet som en faktor som underlättat arbetet såhär långt. Avseende detta ser det dock lite olika ut i länen: en del beskriver att strukturen som man nu börjar få på plats underlättar samverkan, jämfört med hur

10 Medical Management Centrum (MMC) Karolinska Institutet det såg ut tidigare. Andra lyfter fram att den struktur för samverkan som man hade sedan tidigare har fungerat som en god förutsättning för att arbeta mot målen. I intervjuerna framkom både exempel på hur län framgångsrikt lyckats jacka in Ledningskraft i sin befintliga samverkansstruktur, och andra exempel på hur vissa län uppfattat Ledningskraft som ett störmoment relativt sin organisation och samverkansstruktur. Några respondenter beskrev att det har tagit lång tid att förankra och rigga om organisationen och att det är först nu som det börjar sätta sig. Välfungerande team är något som många lyfter fram som något som har underlättat arbetet i Ledningskraft. Sammansättningen av teamen var en annan aspekt som lyftes fram tydligt i intervjuerna. Huruvida man har lyckats få med rätt personer (roller, funktioner) i teamen verkar spela ganska stor roll för vilken hävkraft Ledningskraft kan få i länen. I en del län är teamen bemannade (enligt SKL:s instruktioner) med representanter från primärvård, slutenvård och kommuner som har mandat och som kan representera brett, dvs. inte bara sin egen verksamhet, och det uppges vara en framgångsfaktor för att få genomslag. I vissa län har man skapat team på flera nivåer (strategiska team och team med närmare koppling till verksamheten). Många lyfter fram faciliterande aktörer/funktioner, framför allt utvecklingsledare och SKL/Ledningskraft. Endast ett fåtal nämner noderna. Utdataportalen, och överhuvudtaget möjligheten att enkelt få tillgång till statistik, tas också upp som en funktion som underlättat arbetet. Möjligheten till plattformar för möten och kommunikation framhålls också som faktorer som underlättat arbetet. Här avses dels Ledningskraftmötesplatserna och dels forum på länsnivå, både konstellationer som fanns sedan tidigare och som nu i vissa fall har börjat användas på nya sätt för dessa frågor eller nya forum som etablerats utifrån behov som uppstått i och med äldresatsningen och Ledningskraft. Fråga: Har något försvårat ert arbete att nå målen i Bättre Liv-satsningen? När det gäller saker som försvårat arbetet mot målen hänvisar många till faktorer relaterade till (brist på) resurser. En vanligt förekommande faktor är tid. Kommentarer handlar exempelvis om att överenskommelsen och SKL:s satsning manar till ett högt tempo och många upplever att det är svårt att få saker och ting att hända så snabbt som krävs för att få ta del av prestationsersättningen. Andra kommenterar att det kan vara svårt att få tid att arbeta med utveckling och förbättring och att motivera medarbetare att engagera sig, delvis på grund av en pressad situation i allmänhet men också med särskild hänvisning till att det är många olika projekt och satsningar som pågår parallellt och som konkurrerar om uppmärksamhet och tid. Det framkom också att indikatorerna uppfattas som svåra, särskilt på området sammanhållen vård och omsorg. Respondenterna beskriver att det är svårt att veta hur och vad man ska mäta och vad som fungerar för att påverka resultaten. En hel del har också synpunkter på utdataportalen, att den behöver utvecklas, och att det överhuvudtaget har varit svårt att få tillgång till tillförlitlig data. Många respondenter tog upp sammansättningen av team som något som har underlättat arbetet, men kring detta finns även aspekter som en del upplever som hinder. I en del län, eller i vissa team, där man inte engagerat chefer utan företrädesvis utvecklingspersonal, beskrivs att det är svårare att få moment i arbetet. Respondenter i storstadsregionerna beskriver vissa svårigheter att engagera ett fåtal nyckelpersoner som kan få tillräckligt brett genomslag, pga. stort antal vårdgivare och komplex organisation. I flera fall handlade det om att alla aktörer

11 Medical Management Centrum (MMC) Karolinska Institutet inte var representerade (antingen att alla kommuner i länet inte var engagerade eller att det var svårt att få med primärvården eller privata aktörer) i arbetet med Ledningskraft. Ytterligare en faktor som försvårat arbetet mot målen enligt många är att det är svårt att nå ut i verksamheterna, till första linjens chefer och personal. Det kräver mycket tid och arbete att förankra och det kan vara svårt att engagera och motivera medarbetare. Vissa grupper (primärvården, privata aktörer, läkare) upplevs som extra svåra att nå och att få med på tåget. Fråga som ställdes i intervjuerna med de 21 länsrepresentanterna: Fråga: Hur har ni/ledningskraftteamet jobbat med noderna? En grov klassning av länsrepresentanternas svar på frågan visar på att i ungefär en tredjedel av länen uppger man att noderna har varit involverade i högre grad i länets arbete, i en tredjedel uppger man att man har haft mer eller mindre regelbunden kontakt med någon nod, men utan att ta/få stöd i någon större omfattning och den sista tredjedelen svarar att de inte tagit hjälp av någon nod i sitt arbete. Stockholms län hänvisar till Ejja och Margareta Palmberg som sin nod. De som uppger att de inte involverat noder alls, eller i någon större utsträckning, kommenterar att de inte upplevt att de haft behov, haft svårt att formulera sina behov eller att de inte varit mogna för att ta hjälp på det sättet.

12 Ledningskraft så mycket bättre för sjuka äldre Det finns mycket god vård och omsorg i vårt land. Samtidigt finns också berättelserna som speglar en äldrevård- och omsorg som ingen av oss vill uppleva. Nu finns tillfälle att göra skillnad. För att nå resultat behövs effektivare sätt att skapa värde för sjuka äldre. Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett omfattande arbete för att möjliggöra ett bättre liv för sjuka äldre. Den totala satsningen fram till 2014 omfattar 3,75 miljarder kronor. De medel som avsätts för 2012 och framåt ska huvudsakligen fördelas enligt en prestationsoch resultatbaserad modell och endast utgå till de huvudmän som uppfyller på förhand bestämda krav. Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

13 Det blir en utmaning för primärvård, sjukhus och kommunal vård och omsorg att kraftsamla för att kunna förbättra vård och omsorg för sjuka äldre, på ett mätbart och synligt sätt, fram till Det har avgörande betydelse att de handlingsplaner som nu arbetas fram i länen omsätts till konkret handling. Utifrån ett efterfrågat behov av stöd till chefer att omsätta den länsövergripande strategiska handlingsplanen till praktisk vardag, erbjuder SKL Ledningskraft så mycket bättre för sjuka äldre. Ledningskraft är en del av satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Samtliga län välkomnas att anmäla tre chefsteam och målgrupp är socialchefer, divisionschefer i hälsooch sjukvården, äldreomsorgschefer, primärvårdschefer eller andra strategiskt valda verksamhetschefer. Varje chefsteam är tänkt att bestå av tre chefer samt en resursperson, som är nära kopplad till handlingsplanens genomförande. Regioner kan medverka med fler team enligt överenskommelse. Ledningskraft bygger på att skapa nationella mötesplatser för att stödja förflyttning från ord till handling. Det blir ett varierat innehåll av metoder, verktyg, inspirerande föreläsare och teamcoacher. Träffarna kommer även att ge utrymme för erfarenhetsutbyte och eget arbete i teamet. Välkomna till mötesplatser där nya vägar och resultat kan växa fram Mötesplats 1: februari 2012 i Stockholm Efter dessa dagar kommer ni att ha brutit ner er övergripande strategiska handlingsplan till en detaljerad actionplan. Ni kommer att ha gjort en översiktskarta över ert sammanhang och hur er fortsatta samverkan över organisatoriska gränser kommer att fungera med beslutsvägar och mötesplatser. Mötesplats 2: 3 4 maj 2012 Efter dessa dagar kommer ni att ha handlingskraft och verktyg för att omsätta ord till handling i praktisk vardag. Mötesplats 3: oktober 2012 regionala mötesplatser Efter dessa dagar kommer ni att ha en fördjupad kunskap i att analysera utifrån orsak och verkan samt en plan i det fortsatta utvecklingsarbetet för ett bättre liv för sjuka äldre. Mötesplats 4: 19 september 2013 Inspirerande vernissage så mycket bättre för sjuka äldre. Vilka avtryck har gjorts? Vad är nästa steg? Vi ser framför oss en mötesplats som leder till konkreta förbättringar för sjuka äldre. Varmt välkommen att anmäla chefsteam! Håkan Sörman VD, Sveriges Kommuner och Landsting Arrangör & Ledare Ledningskraft arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och projektledare är Anette Nilsson. Anmälan: Frågor Programinnehåll: Praktisk information: Varje län beslutar vilka personer som ska delta i Ledningskraft. Den antagna strategiska länsövergripande handlingsplanen är utgångspunkt för valet av team. Vi är öppna för att detta kan se olika ut beroende av era olika strukturer. Mer detaljerad information om innehåll, tider och platser kommer att skickas till anmälda chefsteam. Anmäl deltagare senast den 20 januari anette Nilsson, tel: , e-post: Sofia Ek, tel: , e-post: Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

14 Välkommen till Ledningskraft mötesplats I Vi vill göra infracity den februari 2012 Vi har mottagit din anmälan till Ledningskraft så mycket bättre för sjuka äldre och ser med glädje fram emot din och ditt teams medverkan! När: februari 2012 Var: InfraCity Upplands-Väsby Karta Medverkande under den första mötesplatsen: Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting Maria Larsson, Barn- och äldreminister Eva Nilsson Bågenholm, Regeringens äldresamordnare Sarah Fraser, Brittisk expert på systemförändring Resurspersoner från SKL och utvecklingsenheterna i landet Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

15 Bakgrund Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett omfattande arbete för att möjliggöra ett bättre liv för sjuka äldre. Den totala satsningen fram till 2014 omfattar 3,75 miljarder kronor. Som en del i äldresatsningen arrangerar SKL nationellt chefsstöd i Ledningskraft för att omsätta den av kommuner och landsting i ett län framtagna handlingsplanen för Se överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Mötesplats 1 Vid denna mötesplats kommer ni som är representanter för handlingsplanen att få möjlighet att arbeta vidare med ert nuläge samt önskade nyläge. Detta i relation till överenskommelsen för att vidare analysera behov av handling i planerna. Dagarna kommer att varvas med föreläsningar, eget arbetet i teamen samt tid och möjlighet för samtal och erfarenhetsutbyte. Efter dessa tre dagar kommer ni i teamen att ha: > > En struktur för och ha påbörjat ert arbete med att bryta ner den övergripande strategiska handlingsplan till en detaljerad aktivitetsplan. > > Påbörjat en översiktskarta över ert gemensamma sammanhang. > > Format er fortsatta samverkan över organisatoriska gränser med beslutsvägar och mötesplatser. Fyra förberedande uppgifter inför vårt möte i februari: 1. utse en kontaktperson för varje län som ansvarar för överblick/koordinering av teamens arbete. Kontaktpersonerna kommer att få ytterligare information och coachning under programmets gång. 2. Läs Överenskommelsen 3. Läs och tag med länets gemensamma strategiska handlingsplan. 4. tag med resultat ni i nuläget har kopplat till de områden överenskommelsen utgår från. Fortsatt arbete på hemmaplan Arbetet med att omsätta handlingsplanen fortsätter sedan lokalt med förankring och att skapa förståelse för nuläge och nyläge samt påbörja förändring av arbetssätt utifrån era uppsatta mål. När vi ses i maj är temat Vi gör det. Då fortsätter erfarenhetsutbytet kring det praktiska omsättandet av handlingsplanens mål. Vi kommer även att bygga vidare på vår gemensamma förståelse för komplexa system. Stöd för genomförande Som ett komplement till era egna lokala stödstrukturer erbjuder vi också ett stöd under 2012 från utvecklingsenheter i landet. Dessa är tillfrågade utifrån en djup kunskap och erfarenhet från att arbeta med väl beprövade moderna kvalitetsutvecklingsmetoder i komplexa system. Varje län kommer erbjudas en utvecklingsenhet som stöd. Att använda sig av denna förmån är frivilligt och varje team i respektive län avgör utifrån behov. Välkommen till en mötesplats där vi tillsammans agerar oss in i ett nytt sätt att tänka och arbeta! Anette Nilsson Projektledare Här finner ni referenser, information om vilka team som deltar och personer som medverkar, material, konceptkatalog, blogg med mera.

16 Agenda Ledningskraft så mycket bättre för sjuka äldre InfraCity februari 2012 Tisdag den 21 februari 10:30 Registreringen öppnar 12:00 LUNCH 13:00 Välkomna Håkan Sörman VD, SKL 13:25 Regeringens viljeyttring Maria Larsson, Barn- och äldreminister 13:45 Ledningskraft så mycket bättre för sjuka äldre Anette Nilsson, SKL 14:30 KAFFE 15:00 Hur är det i vårt lokala sammanhang? Vad betyder detta arbete för oss? Eget arbete i länsteamen 16:00 Vad behöver ske för att vi ska lyckas? Eva Nilsson Bågenholm, Regeringens äldresamordnare 16:25 Reflektioner från rummet 16:40 Eget arbete i teamen 19:00 Middag och gemensamt mingel där vi lär känna varandra bättre och kan utbyta idéer och tankar både på ett regionalt och nationellt plan. Onsdag den 22 februari 08:30 God morgon & bro till gårdagen Anette Nilsson, SKL 08:45 Hela äldresatsningen, hur går det? Maj Rom, SKL 09:10 Hur lyckas man omsätta en strategiskt övergripande handlingsplan till detaljerad aktivitesplan för vardagens görande? Sarah Fraser 10:00 KAFFE 10:30 Eget arbete i teamen 12:00 LUNCH 13:00 Vad är syftet med plattformsledare och utvecklingsledare? Per Albinsson och Ejja Häman Aktell, SKL 13:20 Hur ser era länsgemensamma stödstrukturer ut och vilket behov har ni av att vidareutveckla dessa? Eget arbete i teamen 14:00 Detta kan vi stödja er med, utvecklingsnodena i landet. 14:30 KAFFE 15:00 Eget arbete i teamen 15:30 förändringskoncept & drivkraftsdiagram, Sarah Fraser 16:15 Eget arbete i teamen 18:30 Hemlig gäst som personifierar så mycket bättre. 19:30 Middag

17 Torsdag den 23 februari 08:15 Bro till gårdagen Anette Nilsson, SKL 08:30 Hur blir vi medvetna om att vi inte gör det vi tror att vi gör? Några exempel från landet 09:30 KAFFE 10:00 att fortsätta arbetet med att omsätta en strategisk handlingsplan till praktisk vardag Sarah Fraser och Anette Nilsson, SKL 10:45 Eget arbete i teamen 11:45 Vi kommer alltid att vara på väg och inför nästa gång Senior Advisory board och Anette Nilsson, SKL 12:45 Avrundning Sabina Wikgren Orstam, SKL 13:00 LUNCH och hemfärd Ledningskraft arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och projektledare är Anette Nilsson. Frågor Programinnehåll: Praktisk information: anette Nilsson, tel: , e-post: Sofia Ek, tel: , e-post: Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

18 Välkommen till Ledningskraft mötesplats 2 Vi gör det Stockholm 3 4 maj 2012 Vi ser med glädje fram emot att träffa er igen! Vänligen anmäl er till mötesplats 2 - Ledningskraft så mycket bättre för sjuka äldre. Anmäl dig senast den 20 april genom att klicka här. När: Den 3-4 maj 2012 Var: Münchenbryggeriet, Södermalm i Stockholm. Klicka här för karta. Dag ett den 3 maj: 08:30 Öppnar vi för registrering & kaffe. 10:00 Påbörjas programmet avslutas dagen. Då har vi avnjutit en god gemensam vårbuffé. Även denna gång med inslag av hemlig gäst. Vi är således kvar på Münchenbryggeriet utan uppehåll. Dag två den 4 maj: 08:30 Startar dagen. 15:00 avrundas dagen med kaffe. Medverkande under mötesplats 2 Göran Stiernstedt, Avdelningsdirektör avdelningen för vård och omsorg, SKL. Chris Abbey, IT Technical Project Manager, University of Washington. Coach med många års erfarenhet från Boeing. Nicholas Fowler, Leadership Development Consultant. Coach med många års erfarenhet från Boeing. Bodil Jönsson, Författare, fysiker och professor emerita vid Lunds universitet. Klara Palmberg, Konsult Mementor Ledarskap AB, forskar och föreläser om komplexa system. Teknologie doktor, Luleå Tekniska Universitet. Sarah Fraser Brittisk expert på systemförändring. Eva Nilsson Bågenholm, Regeringens äldresamordnare. Resurspersoner från SKL och utvecklingsenheterna i landet. Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

19 BAKGRUND Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett omfattande arbete för att möjliggöra ett bättre liv för sjuka äldre. Den totala satsningen fram till 2014 omfattar 3,75 miljarder kronor. Som en del i satsningen för sjuka äldre arrangerar SKL nationellt chefsstöd i Ledningskraft. Detta för att omsätta handlingsplanen för 2012 som kommuner och landsting i ett län har beslutat om. Läs överenskommelsen här: Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. FÖRBEREDELSER INFÖR MÖTESPLATS 2 Förbered en sammanställning av ert nuläge på en enkel arbetsposter. Ni har några frågor som visar vägen i bilaga 1. OBS! överarbeta inte detta utan tänk enkelhet. Syftet är att synliggöra var ni befinner er och viktiga kommande steg, dels för er själva och dels för att sprida till andra. Alla arbetsposters sätts upp på väggarna som stöd och för att visualisera samtalet kring arbetet som pågår i länen. STÖD FÖR GENOMFÖRANDE Som ett komplement till era egna lokala stödstrukturer erbjuder vi ytterligare stöd under 2012 från fem utvalada utvecklingsenheter, så kallade noder. Dessa noder har djup kunskap och erfarenhet från att arbeta med beprövade moderna kvalitetsutvecklingsmetoder i komplexa system. Varje län har erbjudits en nod som stöd. Att använda sig av denna förmån är frivilligt och varje team avgör utifrån behov. Klicka här för kontakt till utvecklingsnoderna. Arrangör & Ledare Ledningskraft arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och projektledare är Anette Nilsson. Anmälan Varje län har tidigare beslutat vilka personer som ska delta i Ledningskraft. Den antagna strategiska länsövergripande handlingsplanen är utgångspunkt för valet av team. Teamens sammansättning kan variera beroende på lokala strukturer. Praktiskt Möjlighet för bagageförvaring ordnas på Münchenbryggeriet. Ni tar er sedan själva till ert hotell, samtliga bokade i närheten av Münchenbryggeriet. Val av våra förbokade hotell görs i anmälan. Klicka här för anmälan till mötesplats 2. Mer information Ta gärna del av den senaste informationen, dokumentation från mötesplats 1 och följ mitt bloggande om arbetet kring Bättre liv för sjuka äldre på: Vänliga hälsningar, Anette Nilsson Projektledare Frågor Programinnehåll: Anette Nilsson, tel: , e-post: Praktisk information: Sofia Ek, tel: , e-post: Anmälan: Anette Mädjé, tel: , e-post: Bilaga 1 Frågor som visar vägen Här finner ni referenser, information om vilka team som deltar och personer som medverkar, material, konceptkatalog, blogg med mera. Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

20 Agenda ledningskraft mötesplats 2 Vi gör det Münchenbryggeriet 3 4 maj 2012 torsdag den 3 maj 08:30 Registrering, posteruppsättning och kaffe 10:00 Välkomna Göran Stiernstedt, SKL och Anette Nilsson, SKL 10:40 Rent a coach, hur gör vi det? Länsgemensam summering kring nuläge och fortsatt arbete med stöd av systemcoach 11:50 Understanding the system Sarah Fraser, brittisk expert på systemförändring 12:05 Experiences, example and key principles for working with systems Chris Abbey och Nicholas Fowler, coacher med många års erfarenhet från Boeing, USA 12:30 Reflektioner vid borden 12:45 LUNCH 13:45 Summering från rent a coach detta hörde vi! Marianne Olsson, konsult 13:55 Gör vid det på nationell nivå? Maj Rom, SKL och representanter från SKL:s controllernätverk 14:15 Gör vi det i länet? Eget arbete kring mätningar 15:00 KAFFE 15:30 Vad vi kan välja att göra - förändringskoncept Anette Nilsson och Sarah Fraser introducerar Eget arbete 17:30 Gör vi det? Glimtar från departementet Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare 17:45 Anette Nilsson och Senior Advisory Board 17:55 Introduktion till vernissage Anette Nilsson, SKL 18:00 Vernissage 19:00 Vårbuffé med hemlig gäst 20:00 Vår gemensamma dag är avslutad Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

21 fredag den 4 maj 08:30 God morgon bro till gårdagen Anette Nilsson, SKL 08:40 Are we all doing it? Sarah Fraser, brittisk expert på systemförändring 09:00 Tools to help the system to do it From someone to everyone and from sometimes to everytime Chris Abbey och Nicholas Fowler, coacher med många års erfarenhet från Boeing, USA 10:00 KAFFE 10:30 Panelsamtal erfarenheter och råd från att arbeta i system Göran Henriks, Qulturum, Marianne Olsson, konsult, Klara Palmberg, Mementor och Ulf Andersson, Memeologen 11:30 Frågor & reflektion visdom från alla i rummet 12:00 LUNCH 13:00 På väg Anette Nilsson och Senior Advisory Board 13:30 När horisonten flyttar sig Bodil Jönsson, författare 15:00 Vår gemensamma dag avslutas med kaffe Här finner ni referenser, information om vilka team som deltar och personer som medverkar, material, konceptkatalog, blogg med mera. Ledningskraft arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och projektledare är Anette Nilsson. Frågor Programinnehåll: Praktisk information: Anette Nilsson, tel: , e-post: Sofia Ek, tel: , e-post: Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

22 VÄLKOMMEN TILL LEDNINGSKRAFT - MÖTESPLATS 3 Vi fortsätter att göra UMEÅ 3-4 OKTOBER Hela Sveriges vård och omsorg tränar sig i att göra på ett nytt sätt. Frågor som visar vägen under dagarna är: - Vilka resultat har vi åstadkommit i nuläget? - Vad har vi gjort för att nå dessa resultat? - Hur går vi vidare? - Vad behöver mer göras? När, Var, Hur, Vem? Teamen som deltar i ledningskraft träffas dag ett. Inbjudna gäster ansluter dag två. När: Var: Anmälan: 3-4 oktober Umeå, Nolia Konferens. Hitta hit Senast 3 september: Anmäl ditt team här Gästanmälan här Jag ser fram emot en mötesplats med handlingskraft och framtidshopp! Anette Nilsson Projektledare Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

23 DAG 1 12:00-17:00 BYGGA SAMMANHANG OCH VISA RESULTAT Teamen som deltar i Ledningskraft börjar sin gemensamma dag med lunch. Vi fortsätter att visa var vi befinner oss och vad vi har gjort som påverkat resultaten så här långt. Ta med underlag för att bygga er sammanhangsbild. Övrigt material så som poster och skärmar finns på plats. Rubriker att jobba med: - Vår gemensamma handlingsplan mål & mått - Förändringskoncept vi jobbat med - Resultat - Vårt behov av stöd - Så här ser våra mötesplatser ut - Vi fortsätter att göra, vad, när, hur, vem? Eftermiddagens agenda kommer också sätta fokus på gemensamt lärande. 17:00 Egen tid 18:00 ATT BÄRA SIN HISTORIA IN I EN NY TID Kvällsaktivitet 19:00 Middag DAG 2 ca: 07:00-10:00 FRUKOSTMÖTEN Tid för frukost och erfarenhetsutbyte mellan teamen 09:30 Registrering öppnas för inbjudna gäster 10:00 Välkomna REDOVISNING AV NULÄGE Under förmiddagen redovisar ni ert nuläge utifrån den sammanhangsbild som ni tillsammans skapade dag ett. Varje län utser en person som återger nuläget. HUR GÅR VI VIDARE? Därefter blir det coaching från noderna och tid för samtal kring hur vi fortsätter att göra med era inbjudna gäster. UTMANANDE MÅL I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD Eftermiddagen bjuder på ett inspirerande föredrag av Renata Chlumska, äventyrare och bergsbestigare. 15:00 Vi avrundar vår gemensamma mötesplats och låter kaffe och kaka väl smaka. EGEN PLANERING Ni som önskar erbjuds att vara kvar i lokalerna till 17:00 för fortsatt egen planering. BAKGRUND Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett omfattande arbete för att möjliggöra ett bättre liv för sjuka äldre. Den totala satsningen fram till 2014 omfattar 3,75 miljarder kronor. Som en del i satsningen för sjuka äldre arrangerar SKL nationellt chefsstöd i Ledningskraft. Detta för att omsätta handlingsplanen för 2012 som kommuner och landsting i ett län har beslutat om. Överenskommelsen mellan SKL och regeringen: Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. ARRANGÖR & LEDARE Ledningskraft arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting och projektledare är Anette Nilsson tel: , e-post: KONTAKT Anmälningar: Anette Mädjé, tel: e-post: Praktisk information: Sofia Ek, tel: epost: MER INFORMATION Här finner ni referenser, information om vilka team som deltar, material, konceptkatalog, blogg med mera. Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn:

24 Dag 1 Dag 2 Tid för frukost och erfarenhetsutbyte mellan teamen för de som önskar 8:30 Buss avgår till konferensanläggningen 8:45-9:30 Att fånga och synliggöra prestationer längs vägen. Utvecklingsnoderna synliggör hur vi gjort hittills och ger tips för fortsättningen 12:00-13:00 Lunch 13:00-13:30 Välkomna, Anette Nilsson, SKL Hur långt har vi kommit nationellt? Maj Rom, SKL 13:30-15:00 Att bygga sin sammanhangsbild, Anette Nilsson, SKL Eget arbete i teamen med stöd av utvecklingsnoderna 15:00-15:30 Kaffe 15:30 Ett samtal om att tänka i system, Anette Nilsson, SKL och Margareta Palmberg, Mementor 16: 20 Visdom i rummet 17:15 Buss avgår till kvällsaktivitet på Officersmässen 18:00 Kvällsaktivitet Att bära sin historia in i en ny tid, lokalt så mycket bättre 19:00 Middag 09:30 Registrering öppnas för inbjudna gäster 10:00-10:15 Välkomna, Anette Nilsson, SKL 10:15-10:35 Hur långt har vi kommit nationellt? Maj Rom, SKL och Jan-Olov Strandell, SKL 10:40-12:00 Teamredovisning utifrån sammanhangsbild. Margareta Palmberg, Mementor och utvecklingsnoderna ger återkoppling 12: Lunch 13:00 13:45 Samtal länsvis tillsammans med inbjudna gäster - hur går vi vidare? 13:45 Nästa steg i Ledningskraft, Anette Nilsson, SKL 14:00-15:00 Att sätta utmanande mål i en föränderlig värld, Renata Chlumska 15:00 Vi avrundar vår gemensamma mötesplats med fika Fram till 17:00 Efter kaffet finns möjlighet för den som önskar att vara kvar och arbeta i lokalerna Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon:

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare?

Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Resultat oktober 2013 Hur går vi vidare? Innehåll Resultat Norrbotten Bättre liv för sjuka äldre Förstärkt utskrivning från sjukhus Förstärkt samverkan i öppenvård Framgångsfaktorer Hur går vi vidare 2014?

Läs mer

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre

Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre SÄLMA Ⅱ Säker läkemedelsanvändning för en bättre livskvalitet hos äldre Kommuner, landsting och offentligt finansierade privata vårdgivare inbjuds att delta i ett nationellt förbättringsprojekt 2007. Gemensam

Läs mer

GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013

Bättre liv för sjuka äldre. Överenskommelsen 2013 Bättre liv för sjuka äldre Överenskommelsen 2013 Vision Esther Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk. Esther: Vet vart

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen

Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen Förvaltningschef: Staffan Blom 1 (1) PaN 2014-03-04- P 12 ANMÄLAN 2014-02-18 PaN A1402-00053-55 Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen Ärendet

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter

Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsstöd Mentorskap Polisens chefs- och ledarcenter Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Chefens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296

Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-08-28 SN-2012/296 Socialnämnden Bättre liv för sjuka äldre SN-2012/296 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna

Läs mer

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008

HISTORIK. MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 HISTORIK MOA skapades av Landstinget i Jönköpings län och användes fram till och med mars 2008 Senior alert som register påbörjades den 1 april samma år som ett nationellt och webbaserat register. Vid

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan

När tilliten brister. Vänliga hälsningar. Christina Kiernan Nyhetsbrev augusti 2013 När tilliten brister De ungdomar som kommer i kontakt med sociala insatsgrupper har olika bakgrund, men en sak gemensamt: de har tappat tron på samhället och har svårt att se möjligheten

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Ledningskraft. Ledningskraft. Ett exempel på design av chefsstöd i storskalig förändring ETT EXEMPEL PÅ DESIGN AV CHEFSSTÖD I STORSKALIG FÖRÄNDRING

Ledningskraft. Ledningskraft. Ett exempel på design av chefsstöd i storskalig förändring ETT EXEMPEL PÅ DESIGN AV CHEFSSTÖD I STORSKALIG FÖRÄNDRING Ett exempel på design av chefsstöd i storskalig förändring Under 2012 2014 genomfördes Ledningskraft, ett omfattande nationellt chefsprogram där chefer från kommuner och landsting träffats för att gå från

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014

Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. 14 mars 2014 Grönt ljus för ÖJ? Vårdanalysutvärdering av Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården 14 mars 2014 Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting tillsammans Finns

Läs mer

Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver

Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver Utveckla er verksamhet utifrån användarens behov. Anmäl er till SKL:s utvecklingsprogram! Lär er utveckla innovativa tjänster som invånarna vill ha och behöver Idag bygger ofta utveckling på antaganden

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Cirkulärnr: 10:11 Diarienr: 10/0702 Handläggare: Kristina Jennbert Anna Lilja Qvarlander Avdelning: Vård och omsorg Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2010-02-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås MINNESANTECKNINGAR 1 (1) Mötesrubrik Plats Samordningsmöte med projektledningsgrupp/utvecklingsledare/teamsamordnare Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås Tidpunkt 2013-08-27 Närvarande Projektgruppen:

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys

Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Hur kan Öppna jämförelser tillgodose brukares behov av information? Joakim Ramsberg Myndigheten för Vårdanalys Agenda 1. Vilka behov av information har brukare? 2. Kan ÖJ/Äldreguiden tillgodose det? 3.

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan

Socialdepartementet. Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan Vårdval i Sverige Tobias Nilsson, politiskt sakkunnig Glesbygdsmedicin Hemavan 090424 Jag vill att alla i vårt land ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi ska

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Utlåtande 2013:63 RV (Dnr 327-1866/2012) Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet

Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet Nationell äldresatsning har det blivit bättre för de mest sjuka äldre? Socialdepartementet Bättre liv för sjuka äldre 11 oktober 2013 Maj Rom Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE VI HOPPAS KUNNA INSPIRERA OCH VISA PÅ VÄGEN FRAMÅT Lyfta fram lärdomar kring hur samverkansbaserat regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Inbjudan till kompetensutveckling

Inbjudan till kompetensutveckling Ny ekonomroll Inbjudan till kompetensutveckling Ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Landstinget Halland, Landstinget Dalarna och Jämtlands läns landsting ESF-projektet

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer