Respekt. Engagemang. Expertis. Nytänkande. Verksamhetsplan Serviceförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respekt. Engagemang. Expertis. Nytänkande. Verksamhetsplan 2013. Serviceförvaltningen"

Transkript

1 Respekt Engagemang Expertis Nytänkande Verksamhetsplan 2013 Serviceförvaltningen

2

3 1 (16) Verksamhetsplan Serviceförvaltningen 2013

4 2 (16) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vision... 3 Verksamhetsidé... 3 Förvaltningsbeskrivning med syfte... 3 Långsiktligt mål och strategi... 3 Situationsanalys... 4 Omvärldsanalys... 4 Marknad... 5 Kunder och intressenter... 5 Krav på Serviceförvaltningen... 5 SWOT-analys... 6 Mål för Serviceförvaltningen... 8 Styrkort Strategi Målgrupp Differentiering Positionering Påverkan Kvalitet Effektiviseringar Serviceförvaltningens organisation och ledning Serviceförvaltningens placering i Enköpings kommun Serviceförvaltningens organisation Tjänster Ekonomiadministrativa tjänster Fordonsadministration IT-tjänster Konferensanläggning Löne- och personaladministrativa tjänster Medborgarkontakt Post- och vaktmästeritjänster Reproduktion och utskriftstjänster Telefonitjänster Tjänsteresor Aktivitetsplan Årshjul Utvärdering Ekonomi Riskanalys Utveckling

5 3 (16) Inledning Bakgrund Den 15 februari 2011 fattade Kommunfullmäktige i Enköpings kommun ett inriktningsbeslut om en förändring av kommunstyrelsens organisation. Förändringen innebar inrättandet av en serviceförvaltning som trädde i kraft den 1 januari I samband med förändringen överfördes funktionerna ekonomisk administration, löneadministration, reprocentral, vaktmästeri samt IT-drift till serviceförvaltningen. Förvaltningen har ett resultatansvar med nollbudget där kostnaderna täcks genom debitering av utförda tjänster. Vision Serviceförvaltningens vision är att vara en kunskapsbaserad och värdehöjande serviceorganisation som levererar tjänster och produkter på högsta nivå med högt kund- och medarbetarengagemang. Verksamhetsidé Serviceförvaltningens verksamhetsidé är att alltid leverera bästa möjliga tjänst. Detta uppnår vi genom att ha högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Målet är att leverera tjänster med bra bemötande, i rätt tid och med hög säkerhet utifrån kundens behov. Förvaltningsbeskrivning med syfte Serviceförvaltningen ansvarar för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i vissa fall kommunens bolag. Det övergripande syftet är att vara en resurseffektiv organisation för de interna tjänsterna i Enköpings kommun. Genom detta bidrar vi till att mer resurser kan användas till kommunens kärnverksamheter. Serviceförvaltningen levererar tjänster, produkter och funktioner inom ekonomiadministration, fordonsadministration, IT, konferensanläggning löneadministration, medborgarkontakt (växel och infocenter), post- och vaktmästeri, repro och närkopiatorer, telefoni samt tjänsteresor. Tjänster, produkter och funktioner levereras med efterfrågad kvalité ur ett miljöperspektiv vilket möjliggör att kommunen kan vara en attraktiv arbetsgivare. Långsiktligt mål och strategi Serviceförvaltningens långsiktliga mål är att vara det självklara valet för externa och interna kunder och intressenter. Medborgare och företag ska alltid uppleva bästa möjliga möte i sin kontakt med Enköpings kommun. Vår strategi är att verksamheten bygger på långsiktliga, varaktiga och goda relationer. Detta stärker vårt varumärke som ett attraktivt servicecenter. För att uppnå det långsiktiga målet ska kundernas och intressenternas behov och utvecklingsmöjligheter tillgodoses och på ett överskådligt sätt presenteras. Våra medarbetare ska utvecklas till sin fulla potential genom ansvar, befogenheter och kompetensutveckling. Genom detta uppnår vi den kompetens som krävs för att 3

6 4 (16) leverera våra tjänster men även att serviceförvaltningen och Enköpings kommun upplevs som en god arbetsgivare. Vi ska etablera bra partnerskap med andra kommuner, organisationer och företag. Dessa ska bygga på förståelse för varandras verksamheter, samarbete och avtal som gynnar Enköpings kommun. Situationsanalys Omvärldsanalys Det pågår en trend inom såväl den privata som offentliga sektor att samla stödprocesser under en gemensam organisation. Betraktar man denna trend går det att se vissa olikheter med på vilket sätt som graden av outsourcing förekommer. De variationer som ses är allt från att man behåller stödprocesserna internt som en utförare, inom den egna verksamheten, till att stödet helt eller delvis samlas hos en extern leverantör. Den samlade bilden är dock att verksamheten samlas under en utförare. Huvuddelen av de verksamheter som samlas i intern service har extern konkurrens och kan konkurrensutsättas om en kommunal eller statlig verksamhet så önskar. Den interna servicens konkurrenter ligger därför främst på den privata marknaden. Globalt och Europa Globalt ses en ökad etablering av så kallade servicecenter (shared servicecenter), till exempel i Indien, Rumänien och Brasilien. I dessa servicecentrar samlar man framför allt vissa specifika funktioner, det är sällan att outsourcing sker av hela den samlade servicefunktionen. Sverige Under de senaste 5-7 åren har det blivit allt vanligare att man inom kommunal och statlig verksamhet etablerar Shared Service Center (SSC) för sin verksamhet, dessa namnges med såväl Serviceförvaltning, Service center, Konsult och Uppdrag som Konsult och Service. IT-sektorn har generellt varit den verksamhet som legat först ut men nu har även andra områden blivit mer aktuella. Detta är en form av sourcing som sker internt inom den offentliga sektorn. Inom vissa kommuner sker en outsourcing hela verksamheter medan andra väljer att bygga upp servicecentrar. Staten etablerade ett servicecenter 2012 där man samlar administrativa tjänster så som lön och ekonomi. Nyköping och Oxelösund har skapat avtal kring IT-hantering. De har en gemensam nämnd för intern ITservice. Höglandets IT bildades 2010 och har samlat fem kommuner i ett kommunförbund (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda). Målsättningen är att sälja IT-tjänster till de olika kommunala verksamheterna. Samtliga 16 kommuner i Värmland har inrättat en gemensam drifts- och servicenämnd samt tagit fram en regional lösning för en gemensam IT-plattform för e-tjänster. Lokalt Enköpings kommun etablerade en serviceförvaltning 2012 där kommunens interna tjänster samlas. Under 2012 har initialt tjänsterna IT, Tele, Lön, Ekonomi, Repro och vaktmästeri samlats men verksamheten har utökat sitt område med 4

7 5 (16) fordonsadministration, konferensanläggningen i kommunhuset och tjänsteresor inför Marknad Serviceförvaltningens marknad utgörs helt av utförande av tjänster och försäljning av produkter till kommunens förvaltningar, dess bolag och kommunförbund. Kunder och intressenter Serviceförvaltningen har många kunder och intressenter, nedan presenteras ett urval. Kunder: Medborgare; kommunens alla invånare Förvaltningar; Kommunstyrelse kontoret, överförmyndarkansliet, socialförvaltningen, skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, upplevelseförvaltningen och teknikförvaltningen. Kommunförbund; Räddningstjänsten Enköping Håbo Bolag; Ena energi, EHB Föreningar; alla föreningar med organisationsnummer Politiker; kommunens lokala politiker Anställda; medarbetare inom Enköpings kommun Kommunala utförare; Carema, NorlandiaCare, Reno Norden Intressenter: Medborgare Politiker, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och nämnder Alla anställda inom Enköpings kommun Nyhets media Företag, tillverkare och leverantörer tex Lidén data Andra kommuner Uppsala läns landsting SKL, Sveriges kommuner och landsting Nyckelpartners: Upphandlingsavdelningen Kommunikationsavdelningen Ägare: Beställare: Kommunstyrelsen Kommundirektören med stöd av följande funktioner; ekonomichef, HRchef, IT-strateg, kommunikationschef, kanslichef. Krav på Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen styrs av lagar, förordningar och en rad styrdokument vilka blivit antagna i de olika nämnderna och förvaltningarna. Några exempel på dessa är: Styrdokument: Lagar - Kommunallagen, LOU, PUL, Skollagen, socialtjänstlagen, Upphovsrättslagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Arkivlagen 5

8 6 (16) Förordningar - arbetsmiljöverket Avtal - AB10 Kommunstyrelsens nämndplan Nämndplaner Policys, riktlinjer och lokala avtal inom Enköpings kommun Prioriterade krav som finns i Kommunstyrelsens nämndplan: Resurseffektivitet SWOT-analys Styrkor - Verksamheten kommer genom att samla kompetens skapa ett gemensamt synsätt om service och likartade processer vilket både kommer att stödja effektivitet och kvalitet. Det gemensamma synsättet har börjat byggas upp genom arbete med värdegrund. Detta innebär en bättre service till den kommunala organisationen och generera bättre tjänster utifrån kundens behov. Verksamheten har i dag en god kunskap om kundernas verksamhet och kan ytterligare utveckla denna i kombination med koncernsyn och omvärldsbevakning. Detta kan ge väl utvecklade verksamhetsanpassade tjänster och produkter. Genom att samla tjänsterna under en ledning kan serviceförvaltningen skapa avtal och samarbeten med partners som stödjer kvalitet och effektivitet. Serviceförvaltningen finns representerad i Enköping kommuns ledningsgrupp vilket gör att frågorna om intern service finns med på kommunens dagordning. Det finns idag ett embryo till SPOC (single point of contact) som kan byggas vidare på för hela verksamheten och på sikt för hela kommunen. Svagheter - Det finns en bristande acceptans för beslutet om införandet av organisationen och därmed ett legitimitetsproblem. Eftersom införandet av serviceförvaltningen inte är fullständigt förankrat i organisationen anses det vara ett luddigt begrepp och att uppdraget är otydligt. Det finns inom kommunen fortsatt oklarheter om vad som ingår och inte i tjänsteleveransen. De interna svagheterna är att verksamheten inte har processerna på plats och att organisationens kompetens inte är optimal för de tjänster som levereras. I och med att processerna inte är fullt på plats existerar fortfarande stuprör i organisationen och att ITIL inte används i hela förvaltningen för tjänsteleverans. Kompetensen är i vissa fall centrerad på personnivå vilket skapar dålig redundans i organisationen. Belastningen på organisationen på grund av projekt inom kommunen har varit hög under 2012 vilket resulterat i högre sjuktal och stort övertidsuttag. En avgörande svaghet för organisationens utveckling är att förvaltningen inte är samgrupperad. Möjligheter Serviceförvaltningen kan skapa effektivitet i Enköpings kommun vilket leder till bättre resursutnyttjande. Detta innebär att mer av de kommunala medlen, både avseende tid och pengar, kan användas i kärnverksamheten. En ytterligare möjlighet för serviceförvaltningen är att man skapar lika förutsättningar för alla och ger ett mer jämlikt stöd. En samlad intern service möjliggör utveckling av tjänster utifrån kommunens behov samt upphandling av nödvändiga tjänster och produkter utifrån såväl kvalitet som kostnad. Etablerande av serviceförvaltningen innebär att kommunen kan samla kompetens och ta ansvar för fler gemensamma kommunövergripande interna tjänster. 6

9 7 (16) Etablerandet möjliggör även såväl kostnadsmedvetenhet som tydlighet i kostnader och kostnadseffektivitet. Detta gör att verksamheterna kan jämföras med likartade externa verksamheter som i sin tur möjliggör att Enköpings kommun på ett bättre sätt kan konkurrensutsätta sin verksamhet. En viktig möjlighet är att serviceförvaltningen kan bli en tydlig kanal för externa partners inom förvaltningens tjänsteområden vilket kan leda till att kommunens uppfattas som en part. Hot - De hot som kan ses för serviceförvaltningen är om det uppstår ett vi och de inom kommunen. Detta kan uppstå såväl som en följd av okunnighet inom politik och förvaltningar, otydliga ledningsvägar, intern lobbying men även som följd av bristande kommunikation. Denna syn kan även innebära outsourching i panik inom kommunen. Det måste finnas en tydlighet i att serviceförvaltningen inte är en extern leverantör utan en gemensamt delad service center inom kommunen. Ett annat hot kan vara att man har felaktiga förväntningar på serviceförvaltningens uppdrag och ansvar. Kommunstyrelse kontoret har ett ansvar att utarbeta strategier och riktlinjer samt att kommunicera dessa inom kommunen. Utförandet av tjänster ligger hos serviceförvaltningen, blandas dessa funktioner samman uppstår en otydlighet inom Enköpings kommun. Ett hot är om styrdokument inte utarbetas inom kommunen, vilket innebär att serviceförvaltningen får svårt att förhålla sig till vad som ska levereras. Bland annat måste en tydlig förvaltningsmodell och projektmodell etableras inom Enköpings kommun. Ytterligare hot är om kommunen inte följer avtal utan tecknar egna avtal inom de tjänsteområden som ligger inom serviceförvaltningens uppdrag. Detta innebär en suboptimering inom kommunen och kan medföra dubbla kostnader. Vidare kan kompetensförlust inom serviceförvaltningen medföra ett hot mot möjligheterna att leverera tjänster. Ett avgörande hot mot en effektiv serviceförvaltning är om inte en samlokalisering skyndsammast genomförs. Detta innebär en fördröjning i etablerandet av effektiva processer och därmed påverkas såväl kommunledningens som förvaltningens varumärke och dess existensberättigande. 7

10 8 (16) Mål för Serviceförvaltningen Strategiska mål Nämndens Slutmål SEF Slutmål Smartmål Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen Enköping är en attraktiv skolkommun. Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv. Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning. Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. Kommunen använder aktivt slutsatserna i miljöutredningen från 2012 till att initiera miljöförbättringar så att organisationens miljöbelastningar minskar. Kommunen bidrar till att uppfylla Europa 2020:s klimat- och energimål (minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar energi samt energieffektivisering). Kommunstyrelsen bidrar till det livslånga lärandet genom utbyten med skolor, högskolor och universitet. Enköpings kommun fokuserar på bra bemötande i all sin verksamhet. Enköping har ett entreprenöriellt förhållningssätt gentemot näringslivet. Kommunen tar hänsyn till den ökande konkurrensen genom att arbeta mer intensivt med varumärke, marknadsföring och kommunikation. Genom kommunsamverkan analyseras hur verksamheten kan effektiviseras. Alla tjänster och produkter i SEF ska ha ett miljövänligt perspektiv SEF är en aktiv aktör i utveckling av Enköpings kommunala skolor SEF bidrar aktivt till upplevelsen av Enköping som en attraktiv kommun. SEF bidrar aktivt till att Enköpings kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. SEF har nyckeltal för verksamheten som är i paritet eller bättre med jämförbara verksamheter. Minskad pappersförbrukning med 20 % inom Enköpings kommun fram till % av alla upphandlingar och inköp som genomförs av SEF under 2013 ska innehålla miljökriterier t.ex. TCO-cert produkter och energisparande. Skolverksamheterna ska uppleva Serviceförvaltningen som en aktiv partner för att nå högre måluppfyllnad genom utveckling av skolans verksamheter. En hög andel av kommunens medborgare och andra intressenter som är i kontakt med kommunen upplever kommunens verksamheter som enkla att komma i kontakt med och den service de får upplevs som vänlig och professionell. Nöjdheten har ökat hos medarbetare inom Enköpings kommun. SEF har tagit fram nycketal som kan jämföras med liknande verksamheter för samtliga tjänsteområden

11 9 (16) Styrkort 2013 SEF har förbättrat samtliga nyckeltal och är nyckeltalen i paritet eller bättre med andra jämförbara verksamheter. SEF har etablerat minst ett partnerskap med en kommun inom sina ansvarsområden till Perspektiv Slutmål Smartmål Kund Serviceförvaltningen upplevs som det självklara valet för sina befintliga och nya kunder Graden av kundnöjdhet (bemötande och leverans) ska öka till Kvalitet Medarbetare Ekonomi Lärande/utveckling SEF ska upplevas som en professionell gemensam verksamhet. Vi har hög leveranssäkerhet både avseende tid, kvalitet som kostnader. Serviceförvaltningen har dokumenterade interna processer och flöden för samtliga tjänster. Serviceförvaltningen har ett salutogent förhållningssätt i sitt vardagliga arbete. Serviceförvaltningen har säkerställd kompetens på sina medarbetare och plan för utveckling. Serviceförvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Serviceförvaltningen har en ekonomi i balans och är kostnadseffektiva med sina resurser. Serviceförvaltningen är en modern kunskaps- och tjänsteorganisation. Varumärket ska vara etablerat under Minst 97 % av samtliga tjänster och produkter ska vara levererade i rätt tid utifrån gällande överenskommelse. Samtliga processer och rutiner finns dokumenterade och är reviderade för att passa verksamhetens behov under Frisknärvaron ska öka till minst 95% och övertid ska halveras under verksamhetsåret Kompetensinventering är genomförd på samtliga medarbetare under 2013 och en kompetensutvecklingsplan ska finnas Medarbetares upplevda grad av trivsel ska öka till Under 2013 ska SEF ta fram en modell som kan mäta kostnadseffektivitet. Avdelningarna har ett positivt resultat på 1 % sammantaget på sina tjänsteområden. SEFs avdelningar ska ha besökt samtliga kommunens verksamheter (förvaltning) under

12 10 (16) Alla medarbetare ska ha kännedom om Serviceförvaltningens verksamheter och placering under Uppnå 5 % av arbetstiden för chefer och 2,5 % för medarbetarna kring omvärldsbevakning. Skapa en lärande organisation under Strategi Målgrupp Under 2013 är det viktigaste kundsegmentet kommunens förvaltningar och dess medarbetare. Det är viktigt att leverans av tjänster sker till detta kundsegment för att säkerställa serviceförvaltningens varumärke. Differentiering Serviceförvaltningen ska skilja sig gentemot konkurrerande verksamheter främst genom god kännedom om kundernas verksamheter och behov, snabb och säker leverans av tjänster samt kostnadseffektivitet. De verksamheter vi har ska leda till ett ökat värde för kunden och vårt arbete ska ske i nära samverkan med våra kunder. Vi ska finnas till för dem i deras vardag. Positionering För kunden ska serviceförvaltningen kännas som ett självklart val. Detta självklara val kännetecknas av att vi alltid levererar vad vi lovar och att vi är engagerade i kundens behov. Vi sätter kunden i fokus, bygger vår verksamhet på goda relationer och tänker alltid nöjd kund. Påverkan Serviceförvaltningen ska genom att bygga relationer främst påverka kundens syn på verksamheten och tjänsterna. Vi ska arbeta förebyggande och med tydlig kommunikation säkerställa att kunden känner sig uppdaterad om kommande tjänster och produkter men även om förändringar som uppkommer. Vi ska ha en aktiv kunddialog och genom regelbundna, öppna möten informera om status i nuläge och kommande verksamhet. Kvalitet Serviceförvaltningen ska säkerställa kvaliteten i sin verksamhet genom att identifiera, utveckla, kvalitetssäkra och dokumentera sina processer och flöden. Kvaliteten ska även säkras genom bra upphandlingar och avtal med nyckelpartners. Effektiviseringar Serviceförvaltningen ska genomföra sina kostnadsreduceringar under 2013 främst genom att etablera avtal som möjliggör lägre kostnader för Enköpings kommun. 10

13 11 (16) Förvaltningens organisation ska även anpassas utifrån kundens behov. Serviceförvaltningen ska även arbeta med att skapa resurseffektiviseringar hos sina kunder genom att effektivisera processer och förenkla vardagen för sina kunder. Under 2013 ska förvaltningen uppnå en effektiviseringsgrad av 1 procent på omsättningen samt ta fram en modell för att mäta andra typer av effektiviseringar. Serviceförvaltningens organisation och ledning Serviceförvaltningens placering i Enköpings kommun Serviceförvaltningens organisation Serviceförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef, avdelningschefer och informatör. Serviceförvaltningen är indelad i tre avdelningar som ansvarar för utförandet av de 10 tjänsteområdena. Avdelningarna är IT/teleavdelningen, Löne- och ekonomiadministrativa avdelningen samt Kontorsserviceavdelningen. Serviceförvaltningen etablerar 2013 tre kundansvariga som ansvarar för dialogen med förvaltningens kunder, upphandlingar och större projekt. Dessa kundansvariga har följande ansvarsområden: 1. Kundansvarig IT: IT, tele och utskriftstjänster 2. Kundansvarig Administrativ service: Lön, ekonomi, fordon och resor 3. Kundansvarig Medborgare och kontor: Medborgarkontakt, konferens, vaktmästare och post Under 2013 kommer Serviceförvaltningen etablera ett gemensamt Kundcenter för sina tjänsteområden. 11

14 12 (16) Tjänster Ekonomiadministrativa tjänster Inom tjänsten ekonomiadministration levereras administrativt arbete så som löpande bokföring, kund- och leverantörskontra och kassahantering. Fordonsadministration Tjänsten syftar till en sammanhållen administration av kommunens fordon. Tjänsten byggs upp under 2013 för att vara etablerad fullt ut IT-tjänster Tjänsten IT förser kundens användare med en arbetsplats och med utvalda applikationer. Tjänsten innefattar även serverdrift, nätverksdrift, databasdrift, backup och säkerhetskopiering. Konferensanläggning Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden vid behov kan boka funktionella konferenslokaler inom Enköpings kommun. Tjänster innefattar bland annat skötsel, systemunderhåll och bokning av sammanträdesrum. Löne- och personaladministrativa tjänster Inom löne- och personaladministrativa tjänster erbjuds all typ av administrativt arbete kring lön, utlägg och beslutsskrivning. Medborgarkontakt Inom medborgarkontakt erbjuds typer av tjänster som relaterar till kontakt med medborgare i Enköpings kommun. Dessa kontakter avser främst att hjälpa medborgare till rätt verksamhet eller person inom kommunen eller att ta emot och handlägga enklare ärenden. Post- och vaktmästeritjänster Tjänsten säkerställer att kunden kan skicka och ta emot post både extern och internt. Den omfattar även försäljning av kontorsmaterial via webbutiken, pappersinsamling samt att utföra mindre kontors flytt. Reproduktion och utskriftstjänster Tjänsten säkerställer att kunden kan erhålla trycksaker genom servicecenters försorg. Tjänsten omfattar även beställning, administration och support av närkopiatorer och skrivare. Telefonitjänster Tjänsten förser kundens användare med telefoner, utvalda applikationer och med ett väl fungerande nätverk för telefoni. Vidare get tjänsten support och felanmälan av fasta telefoner och mobiler mot operatör. Tjänsteresor Resestjänst hanterar beställningar av resor, anslutningsresor och boende vid tjänsteresor men även gruppresor och konferenser 12

15 13 (16) Aktivitetsplan Smartmål Aktiviteter SEF Aktivitet Avdelning Alla tjänster och produkter i SEF ska ha ett miljövänligt perspektiv Minskad Information ut mot Internt arbetet med pappersförbrukning med övriga förvaltningar egen förbrukning 20 % inom Enköpings kommun fram till 2014 Aktivitet tjänstenivå Varje tjänst tar fram egna aktiviteter för målfyllnad på kommunnivå. Ta fram aktuellt statistik på pappersförbrukningen. 75 % av alla upphandlingar och inköp som genomförs av SEF under 2013 ska innehålla miljökriterier t.ex. TCOcert produkter och energisparande. Utveckla kompetens för miljökriterier inför upphandlingar. Genom att samtlig berörd personal genomför en miljöutbildning under SEF är en aktiv aktör i utveckling av Enköpings kommunala skolor Skolverksamheterna ska Etablera ett permanent uppleva kundforum med skol- Serviceförvaltningen som och en aktiv partner för att nå utbildningsförvaltningen högre måluppfyllnad under 2013, där SEFs genom utveckling av ledningsgrupp är skolans verksamheter. ansvarig. SEF bidrar aktivt till upplevelsen av Enköping som en attraktiv kommun. Skapa ett projekt för Avdela projektledare etableringen av och personal till kontaktcenter, klart projektet. under första tertial. En högre andel av kommunens medborgare och andra intressenter som är i kontakt med kommunen upplever kommunens verksamheter som enkla att komma i kontakt med och att de får en service vilken upplevs som vänlig och professionell. Etablera ett kundcenter för serviceförvaltningens verksamheter. Kundcenter utgör uppstarten för ett kontaktcenter. Avdela personal till etableringen av kundcenter och kontaktcenter. Införa follow me - lösning. Tjänsteområdet säkerställer att miljökriterier värderas i kommande upphandlingar om det ska finnas med som krav. Tjänsteområdet IT deltar med representation. Se över vilka funktioner som kan ingå i kontaktcenter. Upprätta rutiner och processer som stödjer ett gemensamt kontaktcenter. SEF etablerar ett Kontaktcenter (SPOC) som startar Samverka med övriga förvaltningar inom Enköpings kommun. Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. SEF har förbättrat SEF har tagit fram samtliga nyckeltal nycketal som kan och jämföras med liknande är nyckeltalen verksamheter för i paritet eller bättre. samtliga tjänste- 13

16 14 (16) områden SEF bidrar aktivt till att Enköpings kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Graden av kundnöjdhet Genomföra en (bemötande och leverans) kundenkät, hösten ska öka till Styrkortsperspektiven Kund Graden av kundnöjdhet (bemötande och leverans) ska öka till Genomföra en kundenkät, hösten Genomföra en kundenkät, hösten Genomföra en kundenkät, hösten Varumärket ska vara etablerat under Kvalitet Samtliga processer och rutiner finns dokumenterade och är reviderade för att passa verksamhetens behov under Minst 97 % av samtliga tjänster och produkter ska vara levererade i rätt tid utifrån gällande överenskommelse. Medarbetare Frisknärvaron ska öka till minst 95% och övertid ska halveras. Kompetensinventering är genomförd på samtliga medarbetare under 2013 En tjänstekatalog finns tillgänglig för kunden där samtliga tjänster och kostnader beskrivs Genomföra projektet Attraktiv SEF SEF ska vara samgrupperad i gemensamma lokaler under tertial ett Serviceförvaltningen genomför kartläggning, översyn och revidering av samtliga processer inom sitt ansvarsområde, klart maj Kartlägga orsaken och ta fram handlingsplan med riskanalys. Etablera hälsoteam, klar i januari Hälsoombudet representant i SEFSAM. Friskvården ska utvecklas inom SEF genom etablering av ett aktivt hälsoteam. Hälsoteamet leds av hälsoombudet som genomför minst fem hälsofrämjande aktiviteter under Ta fram kriterier och mall för kompetensinventering. Arbete med SEF värdegrund och serviceperspektivet. Förbereda avdelningen att vi kommer att flytta. Redovisning av kartläggningen i maj 2013 Se över interna rutiner och fördelning av arbetsuppgifter, klart under Ta fram en hälsoplan och i den ingår hälsofrämjande aktiviteter, klart Systematiskt genomföra hälsofrämjande insatser på avdelningsnivå. Genomförande av inventeringen. Bas- och tilläggstjänster är definierade och finns lättillgängliga för våra kunder. Serviceperspektiv inom samtliga tjänsteområden. Återkoppling till kommunens verksamhet i samband med kundmöte. 14

17 15 (16) och en kompetensutvecklingsplan ska finnas Medarbetares upplevda grad av trivsel ska öka till Ekonomi Under 2013 ska SEF ta fram en modell som kan mäta kostnadseffektivitet. Avdelningarna har ett positivt resultat på 1 % sammantaget på sina tjänsteområden. Lärande och utveckling Alla medarbetare ska ha kännedom om kommunens verksamheter och placering under Omvärldsbevakning ska utgöra 5% av arbetstiden för chefer och 2,5% för medarbetare. Skapa en lärande organisation under Information på gemensaminfo feb Etablera trivselgrupp med representation från alla avdelningar Under 2013 ska SEF ta fram en modell som kan mäta kostnadseffektivitet. Skapa systematisk omvärldsbevakning för samtliga tjänsteområden. Definiera lärandeorganisation. SEF ska etablera ett arbetssätt för ständigt lärande/förbättringar enligt LEAN. Införa form av feed back och systamtisk after action review i organisationen. Vi ska införa Peer assist-team (kollegialt team) under Dokumenterad utvecklingsplan i samband med utvecklingssamtal Ta upp trivselfrågor som en punkt på APT. Systematisk uppföljning av ekonomin på styrkortet samt aktivt arbeta med kostnadsreduceringar SEFs avdelningar ska ha besökt samtliga kommunens verksamheter (förvaltningar) under Uppföljning av nyckeltal på tjänstenivå. Varje tjänst effektivisera sin verksamhet med 1 % på omsättningen. Skapa systematisk omvärldsbevakning för samtliga tjänsteområden. Varje tjänsteområde ska göra en benchmarking av sina processer och rutiner med såväl liknande verksamheter som inom förvaltningen. Årshjul Presenteras i en bilaga Utvärdering Utvärdering av målen sker årsvis med prognoser tertialvis. Styrkortet följs upp månadsvis och utvärderas i samband med tertialbokslut och årsbokslut. Ekonomi Serviceförvaltningen har en omslutning på 50.6 Mkr för Fördelat på respektive tjänsteområden: 15

18 16 (16) Ekonomiadministration Fordonsadministration IT Konferensservice Löneadministration Medborgarkontakt Teletjänster Tjänstereseservice Utskriftstjänster Vaktmästeri och Post 4,3 Mkr 0,4 Mkr 24,5 Mkr 0,2 Mkr 7,6 Mkr 2,3 Mkr 4,2 Mkr 0,3 Mkr 4,3 Mkr 2,2 Mkr Riskanalys Om serviceförvaltningen inte får gemensamma lokaler kan vi inte etablera kostnadseffektiva processer. Om serviceförvaltningen inte får ökad legitimitet och förståelse hos politiker, övriga nämnder och förvaltningar för serviceförvaltningens roll i kommunen kan detta leda till en oansvarig konkurrensutsättning. Om serviceförvaltningen inte får styrdokument på plats blir det svårt för oss att hantera leveranser och debiteringar. Med en otydlig projektorganisation i kommunen ökar trycket på serviceförvaltningen att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför våra ansvarsområden. Utveckling Serviceförvaltningen ska under kommande treårsperiod utvecklas till att bli en kunskapsbaserad tjänsteorganisation med mycket god resurseffektivitet och som genom ständiga förbättringar skapar ökat värde för sina kunder. Serviceförvaltningen ska även ha full kontroll över sina och kundens resurser. För att uppnå serviceförvaltningens vision, målsättningen med organisationsutvecklingen och kunna möte de risker som framkommit så är följande utvecklingsområden prioriterade under kommande period. Samlokalisering av serviceförvaltningen för att möjliggöra effektivisering av processer. Utveckla ett gemensamt synsätt på service och delade gemensamma servicefunktioner inom Enköpings kommun i syfte att stärka serviceförvaltningens roll i Enköpings kommun Säkerställa kompetensen hos medarbetare i serviceförvaltningen och redundans inom organisationen Säkerställa effektiva processer som stödjer kunden Skapa rutiner och system för delaktighet av kunden. Utveckla serviceförvaltningens affärsmodell vilket omfattar följande områden: kundsegment, kundrelationer, kanaler, värdeerbjudandet, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, nyckelpartners, intäktsflöden och kostnadsbild. Skapa mätbarhet och systematisk uppföljning i ett styrkortsperspektiv. 16

19 Serviceförvaltningen Årshjul Varje Månad Progosuppföljning Uppföljning verksamhets- och handlingsplaner Uppföljning styrkort Uppföljning Invit Ledningsmöte Samverkansmöte APT Arbetsmiljö plan Medarbetarsamtal Hälsoplan SEF Info Utvärdering innevarande år Tjänstekatalog Klar SEF Upptakt Tjänstekatalog lansering Bokslut SEF Info Årshjulet (inifrån och ut) Månad Verksamhet Kund Finansering Ekonomi Medarbetare Arbetsmiljö Arbets -miljö plan arbete Lönekriterierer Budget klar Tjänstekatalog arbete Verksamhets -plan klar Nov Okt Dec Jan Feb Processöversyn Mar Kunddialoger Löne översyn Skyddsrond psykosocial SEF Info Skyddsrond Fysisk Tertial 2 Debitering nästa år SLA Fastställs Inventering 2 Investerings - budget Sep Process Verksamhetsplan Aug Jul Jun Mål nästa år Maj Utkast SLA klara Apr Processer klara Budget avstämning Kundnöjdhet mäts Översyn SLA Inventering 1 Tertial 1 Preliminär debitering KF budget beslut Översyn tjänster Medarbetarenkät SEF Info

20

Verksamhetsplan 2014 Serviceförvaltningen

Verksamhetsplan 2014 Serviceförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Serviceförvaltningen Partnerskap 2013 har varit ett år av hårt arbete och etablering av verksamheten. Med allt utvecklingsarbete följer både motgångar och framgångar. En tanke att

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer Verksamhetsplan 2015-01-27 Verksamhetsplan 2015 IT-enheten diarienummer Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2015-01- 27. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. Verksamhetsplan 2014-05-22 Verksamhetsplan 2014 IT-enheten Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska leva upp till

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008

Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Dokumentation från Loka Brunn: Konferens om kommunens nya administrativa organisation den 10-11 december 2008 Innehåll Målbild 2020 Organisationsgrundande principer Organisationsskiss den administrativa

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015

Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden Region Gotland 1 (7) Ekonomiperspektiv Vision/ verksamhetsidé Kund/brukarperspektiv Processperspektiv Styrkort Gotlands folkhögskola 2012 2015 Medarbetare/ ledarperspektiv

Läs mer

Mått och mål 2013 IT-centrum Framgångsfaktorer Mått Mätmetod Mål

Mått och mål 2013 IT-centrum Framgångsfaktorer Mått Mätmetod Mål Budget 2013 IT-centrum Landstingets vision: För ett bra liv i ett attraktivt län Rätt IT alla gånger IT-centrums verksamhetsidé: IT-centrum skapar värde för sina kunder genom att, med hög kompetens, erfarenhet

Läs mer

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi Förvaltningsledningens mål är att den kommunala verksamheten skall karaktäriseras av helhet, framsynthet, god planering,

Läs mer

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015

Personalenhetens. verksamhetsplan 2013-2015 Personalenhetens verksamhetsplan 2013-2015 Kortversion Yvonne Andersson, Personalchef Umeå universitet som arbetsgivare Umeå universitet kommer de närmaste åren att möta en ökad konkurrens om personal

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004

Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 05-08-01 Adm-2001-00016 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2002 och strategisk långtidsplan 2002-2004 Inledning Under år 2001 har arbetet med att utveckla AdmTjänst pågått utifrån de fem perspektiv som fastställts

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun

Policy för konkurrensutsättning. Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. i Falköpings kommun Policy för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet i Falköpings kommun Innehållsförteckning Bakgrund 3 Tillvägagångssätt vid konkurrensutsättning 3 Vad som kan konkurrensutsättas 3 Arbetsordning för

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Samverkan som drivkraft

Samverkan som drivkraft Samverkan som drivkraft för verksamhetsstyrd IT-utveckling Michael Eklund, CIO pm3 i Norrtälje Portföljstyrgrupp VP och budget Portföljkontor Barn och utbildning Räddningstjänst Samhällsbyggnad och miljö

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer