Respekt. Engagemang. Expertis. Nytänkande. Verksamhetsplan Serviceförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respekt. Engagemang. Expertis. Nytänkande. Verksamhetsplan 2013. Serviceförvaltningen"

Transkript

1 Respekt Engagemang Expertis Nytänkande Verksamhetsplan 2013 Serviceförvaltningen

2

3 1 (16) Verksamhetsplan Serviceförvaltningen 2013

4 2 (16) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vision... 3 Verksamhetsidé... 3 Förvaltningsbeskrivning med syfte... 3 Långsiktligt mål och strategi... 3 Situationsanalys... 4 Omvärldsanalys... 4 Marknad... 5 Kunder och intressenter... 5 Krav på Serviceförvaltningen... 5 SWOT-analys... 6 Mål för Serviceförvaltningen... 8 Styrkort Strategi Målgrupp Differentiering Positionering Påverkan Kvalitet Effektiviseringar Serviceförvaltningens organisation och ledning Serviceförvaltningens placering i Enköpings kommun Serviceförvaltningens organisation Tjänster Ekonomiadministrativa tjänster Fordonsadministration IT-tjänster Konferensanläggning Löne- och personaladministrativa tjänster Medborgarkontakt Post- och vaktmästeritjänster Reproduktion och utskriftstjänster Telefonitjänster Tjänsteresor Aktivitetsplan Årshjul Utvärdering Ekonomi Riskanalys Utveckling

5 3 (16) Inledning Bakgrund Den 15 februari 2011 fattade Kommunfullmäktige i Enköpings kommun ett inriktningsbeslut om en förändring av kommunstyrelsens organisation. Förändringen innebar inrättandet av en serviceförvaltning som trädde i kraft den 1 januari I samband med förändringen överfördes funktionerna ekonomisk administration, löneadministration, reprocentral, vaktmästeri samt IT-drift till serviceförvaltningen. Förvaltningen har ett resultatansvar med nollbudget där kostnaderna täcks genom debitering av utförda tjänster. Vision Serviceförvaltningens vision är att vara en kunskapsbaserad och värdehöjande serviceorganisation som levererar tjänster och produkter på högsta nivå med högt kund- och medarbetarengagemang. Verksamhetsidé Serviceförvaltningens verksamhetsidé är att alltid leverera bästa möjliga tjänst. Detta uppnår vi genom att ha högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Målet är att leverera tjänster med bra bemötande, i rätt tid och med hög säkerhet utifrån kundens behov. Förvaltningsbeskrivning med syfte Serviceförvaltningen ansvarar för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i vissa fall kommunens bolag. Det övergripande syftet är att vara en resurseffektiv organisation för de interna tjänsterna i Enköpings kommun. Genom detta bidrar vi till att mer resurser kan användas till kommunens kärnverksamheter. Serviceförvaltningen levererar tjänster, produkter och funktioner inom ekonomiadministration, fordonsadministration, IT, konferensanläggning löneadministration, medborgarkontakt (växel och infocenter), post- och vaktmästeri, repro och närkopiatorer, telefoni samt tjänsteresor. Tjänster, produkter och funktioner levereras med efterfrågad kvalité ur ett miljöperspektiv vilket möjliggör att kommunen kan vara en attraktiv arbetsgivare. Långsiktligt mål och strategi Serviceförvaltningens långsiktliga mål är att vara det självklara valet för externa och interna kunder och intressenter. Medborgare och företag ska alltid uppleva bästa möjliga möte i sin kontakt med Enköpings kommun. Vår strategi är att verksamheten bygger på långsiktliga, varaktiga och goda relationer. Detta stärker vårt varumärke som ett attraktivt servicecenter. För att uppnå det långsiktiga målet ska kundernas och intressenternas behov och utvecklingsmöjligheter tillgodoses och på ett överskådligt sätt presenteras. Våra medarbetare ska utvecklas till sin fulla potential genom ansvar, befogenheter och kompetensutveckling. Genom detta uppnår vi den kompetens som krävs för att 3

6 4 (16) leverera våra tjänster men även att serviceförvaltningen och Enköpings kommun upplevs som en god arbetsgivare. Vi ska etablera bra partnerskap med andra kommuner, organisationer och företag. Dessa ska bygga på förståelse för varandras verksamheter, samarbete och avtal som gynnar Enköpings kommun. Situationsanalys Omvärldsanalys Det pågår en trend inom såväl den privata som offentliga sektor att samla stödprocesser under en gemensam organisation. Betraktar man denna trend går det att se vissa olikheter med på vilket sätt som graden av outsourcing förekommer. De variationer som ses är allt från att man behåller stödprocesserna internt som en utförare, inom den egna verksamheten, till att stödet helt eller delvis samlas hos en extern leverantör. Den samlade bilden är dock att verksamheten samlas under en utförare. Huvuddelen av de verksamheter som samlas i intern service har extern konkurrens och kan konkurrensutsättas om en kommunal eller statlig verksamhet så önskar. Den interna servicens konkurrenter ligger därför främst på den privata marknaden. Globalt och Europa Globalt ses en ökad etablering av så kallade servicecenter (shared servicecenter), till exempel i Indien, Rumänien och Brasilien. I dessa servicecentrar samlar man framför allt vissa specifika funktioner, det är sällan att outsourcing sker av hela den samlade servicefunktionen. Sverige Under de senaste 5-7 åren har det blivit allt vanligare att man inom kommunal och statlig verksamhet etablerar Shared Service Center (SSC) för sin verksamhet, dessa namnges med såväl Serviceförvaltning, Service center, Konsult och Uppdrag som Konsult och Service. IT-sektorn har generellt varit den verksamhet som legat först ut men nu har även andra områden blivit mer aktuella. Detta är en form av sourcing som sker internt inom den offentliga sektorn. Inom vissa kommuner sker en outsourcing hela verksamheter medan andra väljer att bygga upp servicecentrar. Staten etablerade ett servicecenter 2012 där man samlar administrativa tjänster så som lön och ekonomi. Nyköping och Oxelösund har skapat avtal kring IT-hantering. De har en gemensam nämnd för intern ITservice. Höglandets IT bildades 2010 och har samlat fem kommuner i ett kommunförbund (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda). Målsättningen är att sälja IT-tjänster till de olika kommunala verksamheterna. Samtliga 16 kommuner i Värmland har inrättat en gemensam drifts- och servicenämnd samt tagit fram en regional lösning för en gemensam IT-plattform för e-tjänster. Lokalt Enköpings kommun etablerade en serviceförvaltning 2012 där kommunens interna tjänster samlas. Under 2012 har initialt tjänsterna IT, Tele, Lön, Ekonomi, Repro och vaktmästeri samlats men verksamheten har utökat sitt område med 4

7 5 (16) fordonsadministration, konferensanläggningen i kommunhuset och tjänsteresor inför Marknad Serviceförvaltningens marknad utgörs helt av utförande av tjänster och försäljning av produkter till kommunens förvaltningar, dess bolag och kommunförbund. Kunder och intressenter Serviceförvaltningen har många kunder och intressenter, nedan presenteras ett urval. Kunder: Medborgare; kommunens alla invånare Förvaltningar; Kommunstyrelse kontoret, överförmyndarkansliet, socialförvaltningen, skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, upplevelseförvaltningen och teknikförvaltningen. Kommunförbund; Räddningstjänsten Enköping Håbo Bolag; Ena energi, EHB Föreningar; alla föreningar med organisationsnummer Politiker; kommunens lokala politiker Anställda; medarbetare inom Enköpings kommun Kommunala utförare; Carema, NorlandiaCare, Reno Norden Intressenter: Medborgare Politiker, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och nämnder Alla anställda inom Enköpings kommun Nyhets media Företag, tillverkare och leverantörer tex Lidén data Andra kommuner Uppsala läns landsting SKL, Sveriges kommuner och landsting Nyckelpartners: Upphandlingsavdelningen Kommunikationsavdelningen Ägare: Beställare: Kommunstyrelsen Kommundirektören med stöd av följande funktioner; ekonomichef, HRchef, IT-strateg, kommunikationschef, kanslichef. Krav på Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen styrs av lagar, förordningar och en rad styrdokument vilka blivit antagna i de olika nämnderna och förvaltningarna. Några exempel på dessa är: Styrdokument: Lagar - Kommunallagen, LOU, PUL, Skollagen, socialtjänstlagen, Upphovsrättslagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Arkivlagen 5

8 6 (16) Förordningar - arbetsmiljöverket Avtal - AB10 Kommunstyrelsens nämndplan Nämndplaner Policys, riktlinjer och lokala avtal inom Enköpings kommun Prioriterade krav som finns i Kommunstyrelsens nämndplan: Resurseffektivitet SWOT-analys Styrkor - Verksamheten kommer genom att samla kompetens skapa ett gemensamt synsätt om service och likartade processer vilket både kommer att stödja effektivitet och kvalitet. Det gemensamma synsättet har börjat byggas upp genom arbete med värdegrund. Detta innebär en bättre service till den kommunala organisationen och generera bättre tjänster utifrån kundens behov. Verksamheten har i dag en god kunskap om kundernas verksamhet och kan ytterligare utveckla denna i kombination med koncernsyn och omvärldsbevakning. Detta kan ge väl utvecklade verksamhetsanpassade tjänster och produkter. Genom att samla tjänsterna under en ledning kan serviceförvaltningen skapa avtal och samarbeten med partners som stödjer kvalitet och effektivitet. Serviceförvaltningen finns representerad i Enköping kommuns ledningsgrupp vilket gör att frågorna om intern service finns med på kommunens dagordning. Det finns idag ett embryo till SPOC (single point of contact) som kan byggas vidare på för hela verksamheten och på sikt för hela kommunen. Svagheter - Det finns en bristande acceptans för beslutet om införandet av organisationen och därmed ett legitimitetsproblem. Eftersom införandet av serviceförvaltningen inte är fullständigt förankrat i organisationen anses det vara ett luddigt begrepp och att uppdraget är otydligt. Det finns inom kommunen fortsatt oklarheter om vad som ingår och inte i tjänsteleveransen. De interna svagheterna är att verksamheten inte har processerna på plats och att organisationens kompetens inte är optimal för de tjänster som levereras. I och med att processerna inte är fullt på plats existerar fortfarande stuprör i organisationen och att ITIL inte används i hela förvaltningen för tjänsteleverans. Kompetensen är i vissa fall centrerad på personnivå vilket skapar dålig redundans i organisationen. Belastningen på organisationen på grund av projekt inom kommunen har varit hög under 2012 vilket resulterat i högre sjuktal och stort övertidsuttag. En avgörande svaghet för organisationens utveckling är att förvaltningen inte är samgrupperad. Möjligheter Serviceförvaltningen kan skapa effektivitet i Enköpings kommun vilket leder till bättre resursutnyttjande. Detta innebär att mer av de kommunala medlen, både avseende tid och pengar, kan användas i kärnverksamheten. En ytterligare möjlighet för serviceförvaltningen är att man skapar lika förutsättningar för alla och ger ett mer jämlikt stöd. En samlad intern service möjliggör utveckling av tjänster utifrån kommunens behov samt upphandling av nödvändiga tjänster och produkter utifrån såväl kvalitet som kostnad. Etablerande av serviceförvaltningen innebär att kommunen kan samla kompetens och ta ansvar för fler gemensamma kommunövergripande interna tjänster. 6

9 7 (16) Etablerandet möjliggör även såväl kostnadsmedvetenhet som tydlighet i kostnader och kostnadseffektivitet. Detta gör att verksamheterna kan jämföras med likartade externa verksamheter som i sin tur möjliggör att Enköpings kommun på ett bättre sätt kan konkurrensutsätta sin verksamhet. En viktig möjlighet är att serviceförvaltningen kan bli en tydlig kanal för externa partners inom förvaltningens tjänsteområden vilket kan leda till att kommunens uppfattas som en part. Hot - De hot som kan ses för serviceförvaltningen är om det uppstår ett vi och de inom kommunen. Detta kan uppstå såväl som en följd av okunnighet inom politik och förvaltningar, otydliga ledningsvägar, intern lobbying men även som följd av bristande kommunikation. Denna syn kan även innebära outsourching i panik inom kommunen. Det måste finnas en tydlighet i att serviceförvaltningen inte är en extern leverantör utan en gemensamt delad service center inom kommunen. Ett annat hot kan vara att man har felaktiga förväntningar på serviceförvaltningens uppdrag och ansvar. Kommunstyrelse kontoret har ett ansvar att utarbeta strategier och riktlinjer samt att kommunicera dessa inom kommunen. Utförandet av tjänster ligger hos serviceförvaltningen, blandas dessa funktioner samman uppstår en otydlighet inom Enköpings kommun. Ett hot är om styrdokument inte utarbetas inom kommunen, vilket innebär att serviceförvaltningen får svårt att förhålla sig till vad som ska levereras. Bland annat måste en tydlig förvaltningsmodell och projektmodell etableras inom Enköpings kommun. Ytterligare hot är om kommunen inte följer avtal utan tecknar egna avtal inom de tjänsteområden som ligger inom serviceförvaltningens uppdrag. Detta innebär en suboptimering inom kommunen och kan medföra dubbla kostnader. Vidare kan kompetensförlust inom serviceförvaltningen medföra ett hot mot möjligheterna att leverera tjänster. Ett avgörande hot mot en effektiv serviceförvaltning är om inte en samlokalisering skyndsammast genomförs. Detta innebär en fördröjning i etablerandet av effektiva processer och därmed påverkas såväl kommunledningens som förvaltningens varumärke och dess existensberättigande. 7

10 8 (16) Mål för Serviceförvaltningen Strategiska mål Nämndens Slutmål SEF Slutmål Smartmål Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen Enköping är en attraktiv skolkommun. Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv. Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning. Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. Kommunen använder aktivt slutsatserna i miljöutredningen från 2012 till att initiera miljöförbättringar så att organisationens miljöbelastningar minskar. Kommunen bidrar till att uppfylla Europa 2020:s klimat- och energimål (minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar energi samt energieffektivisering). Kommunstyrelsen bidrar till det livslånga lärandet genom utbyten med skolor, högskolor och universitet. Enköpings kommun fokuserar på bra bemötande i all sin verksamhet. Enköping har ett entreprenöriellt förhållningssätt gentemot näringslivet. Kommunen tar hänsyn till den ökande konkurrensen genom att arbeta mer intensivt med varumärke, marknadsföring och kommunikation. Genom kommunsamverkan analyseras hur verksamheten kan effektiviseras. Alla tjänster och produkter i SEF ska ha ett miljövänligt perspektiv SEF är en aktiv aktör i utveckling av Enköpings kommunala skolor SEF bidrar aktivt till upplevelsen av Enköping som en attraktiv kommun. SEF bidrar aktivt till att Enköpings kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. SEF har nyckeltal för verksamheten som är i paritet eller bättre med jämförbara verksamheter. Minskad pappersförbrukning med 20 % inom Enköpings kommun fram till % av alla upphandlingar och inköp som genomförs av SEF under 2013 ska innehålla miljökriterier t.ex. TCO-cert produkter och energisparande. Skolverksamheterna ska uppleva Serviceförvaltningen som en aktiv partner för att nå högre måluppfyllnad genom utveckling av skolans verksamheter. En hög andel av kommunens medborgare och andra intressenter som är i kontakt med kommunen upplever kommunens verksamheter som enkla att komma i kontakt med och den service de får upplevs som vänlig och professionell. Nöjdheten har ökat hos medarbetare inom Enköpings kommun. SEF har tagit fram nycketal som kan jämföras med liknande verksamheter för samtliga tjänsteområden

11 9 (16) Styrkort 2013 SEF har förbättrat samtliga nyckeltal och är nyckeltalen i paritet eller bättre med andra jämförbara verksamheter. SEF har etablerat minst ett partnerskap med en kommun inom sina ansvarsområden till Perspektiv Slutmål Smartmål Kund Serviceförvaltningen upplevs som det självklara valet för sina befintliga och nya kunder Graden av kundnöjdhet (bemötande och leverans) ska öka till Kvalitet Medarbetare Ekonomi Lärande/utveckling SEF ska upplevas som en professionell gemensam verksamhet. Vi har hög leveranssäkerhet både avseende tid, kvalitet som kostnader. Serviceförvaltningen har dokumenterade interna processer och flöden för samtliga tjänster. Serviceförvaltningen har ett salutogent förhållningssätt i sitt vardagliga arbete. Serviceförvaltningen har säkerställd kompetens på sina medarbetare och plan för utveckling. Serviceförvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Serviceförvaltningen har en ekonomi i balans och är kostnadseffektiva med sina resurser. Serviceförvaltningen är en modern kunskaps- och tjänsteorganisation. Varumärket ska vara etablerat under Minst 97 % av samtliga tjänster och produkter ska vara levererade i rätt tid utifrån gällande överenskommelse. Samtliga processer och rutiner finns dokumenterade och är reviderade för att passa verksamhetens behov under Frisknärvaron ska öka till minst 95% och övertid ska halveras under verksamhetsåret Kompetensinventering är genomförd på samtliga medarbetare under 2013 och en kompetensutvecklingsplan ska finnas Medarbetares upplevda grad av trivsel ska öka till Under 2013 ska SEF ta fram en modell som kan mäta kostnadseffektivitet. Avdelningarna har ett positivt resultat på 1 % sammantaget på sina tjänsteområden. SEFs avdelningar ska ha besökt samtliga kommunens verksamheter (förvaltning) under

12 10 (16) Alla medarbetare ska ha kännedom om Serviceförvaltningens verksamheter och placering under Uppnå 5 % av arbetstiden för chefer och 2,5 % för medarbetarna kring omvärldsbevakning. Skapa en lärande organisation under Strategi Målgrupp Under 2013 är det viktigaste kundsegmentet kommunens förvaltningar och dess medarbetare. Det är viktigt att leverans av tjänster sker till detta kundsegment för att säkerställa serviceförvaltningens varumärke. Differentiering Serviceförvaltningen ska skilja sig gentemot konkurrerande verksamheter främst genom god kännedom om kundernas verksamheter och behov, snabb och säker leverans av tjänster samt kostnadseffektivitet. De verksamheter vi har ska leda till ett ökat värde för kunden och vårt arbete ska ske i nära samverkan med våra kunder. Vi ska finnas till för dem i deras vardag. Positionering För kunden ska serviceförvaltningen kännas som ett självklart val. Detta självklara val kännetecknas av att vi alltid levererar vad vi lovar och att vi är engagerade i kundens behov. Vi sätter kunden i fokus, bygger vår verksamhet på goda relationer och tänker alltid nöjd kund. Påverkan Serviceförvaltningen ska genom att bygga relationer främst påverka kundens syn på verksamheten och tjänsterna. Vi ska arbeta förebyggande och med tydlig kommunikation säkerställa att kunden känner sig uppdaterad om kommande tjänster och produkter men även om förändringar som uppkommer. Vi ska ha en aktiv kunddialog och genom regelbundna, öppna möten informera om status i nuläge och kommande verksamhet. Kvalitet Serviceförvaltningen ska säkerställa kvaliteten i sin verksamhet genom att identifiera, utveckla, kvalitetssäkra och dokumentera sina processer och flöden. Kvaliteten ska även säkras genom bra upphandlingar och avtal med nyckelpartners. Effektiviseringar Serviceförvaltningen ska genomföra sina kostnadsreduceringar under 2013 främst genom att etablera avtal som möjliggör lägre kostnader för Enköpings kommun. 10

13 11 (16) Förvaltningens organisation ska även anpassas utifrån kundens behov. Serviceförvaltningen ska även arbeta med att skapa resurseffektiviseringar hos sina kunder genom att effektivisera processer och förenkla vardagen för sina kunder. Under 2013 ska förvaltningen uppnå en effektiviseringsgrad av 1 procent på omsättningen samt ta fram en modell för att mäta andra typer av effektiviseringar. Serviceförvaltningens organisation och ledning Serviceförvaltningens placering i Enköpings kommun Serviceförvaltningens organisation Serviceförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef, avdelningschefer och informatör. Serviceförvaltningen är indelad i tre avdelningar som ansvarar för utförandet av de 10 tjänsteområdena. Avdelningarna är IT/teleavdelningen, Löne- och ekonomiadministrativa avdelningen samt Kontorsserviceavdelningen. Serviceförvaltningen etablerar 2013 tre kundansvariga som ansvarar för dialogen med förvaltningens kunder, upphandlingar och större projekt. Dessa kundansvariga har följande ansvarsområden: 1. Kundansvarig IT: IT, tele och utskriftstjänster 2. Kundansvarig Administrativ service: Lön, ekonomi, fordon och resor 3. Kundansvarig Medborgare och kontor: Medborgarkontakt, konferens, vaktmästare och post Under 2013 kommer Serviceförvaltningen etablera ett gemensamt Kundcenter för sina tjänsteområden. 11

14 12 (16) Tjänster Ekonomiadministrativa tjänster Inom tjänsten ekonomiadministration levereras administrativt arbete så som löpande bokföring, kund- och leverantörskontra och kassahantering. Fordonsadministration Tjänsten syftar till en sammanhållen administration av kommunens fordon. Tjänsten byggs upp under 2013 för att vara etablerad fullt ut IT-tjänster Tjänsten IT förser kundens användare med en arbetsplats och med utvalda applikationer. Tjänsten innefattar även serverdrift, nätverksdrift, databasdrift, backup och säkerhetskopiering. Konferensanläggning Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden vid behov kan boka funktionella konferenslokaler inom Enköpings kommun. Tjänster innefattar bland annat skötsel, systemunderhåll och bokning av sammanträdesrum. Löne- och personaladministrativa tjänster Inom löne- och personaladministrativa tjänster erbjuds all typ av administrativt arbete kring lön, utlägg och beslutsskrivning. Medborgarkontakt Inom medborgarkontakt erbjuds typer av tjänster som relaterar till kontakt med medborgare i Enköpings kommun. Dessa kontakter avser främst att hjälpa medborgare till rätt verksamhet eller person inom kommunen eller att ta emot och handlägga enklare ärenden. Post- och vaktmästeritjänster Tjänsten säkerställer att kunden kan skicka och ta emot post både extern och internt. Den omfattar även försäljning av kontorsmaterial via webbutiken, pappersinsamling samt att utföra mindre kontors flytt. Reproduktion och utskriftstjänster Tjänsten säkerställer att kunden kan erhålla trycksaker genom servicecenters försorg. Tjänsten omfattar även beställning, administration och support av närkopiatorer och skrivare. Telefonitjänster Tjänsten förser kundens användare med telefoner, utvalda applikationer och med ett väl fungerande nätverk för telefoni. Vidare get tjänsten support och felanmälan av fasta telefoner och mobiler mot operatör. Tjänsteresor Resestjänst hanterar beställningar av resor, anslutningsresor och boende vid tjänsteresor men även gruppresor och konferenser 12

15 13 (16) Aktivitetsplan Smartmål Aktiviteter SEF Aktivitet Avdelning Alla tjänster och produkter i SEF ska ha ett miljövänligt perspektiv Minskad Information ut mot Internt arbetet med pappersförbrukning med övriga förvaltningar egen förbrukning 20 % inom Enköpings kommun fram till 2014 Aktivitet tjänstenivå Varje tjänst tar fram egna aktiviteter för målfyllnad på kommunnivå. Ta fram aktuellt statistik på pappersförbrukningen. 75 % av alla upphandlingar och inköp som genomförs av SEF under 2013 ska innehålla miljökriterier t.ex. TCOcert produkter och energisparande. Utveckla kompetens för miljökriterier inför upphandlingar. Genom att samtlig berörd personal genomför en miljöutbildning under SEF är en aktiv aktör i utveckling av Enköpings kommunala skolor Skolverksamheterna ska Etablera ett permanent uppleva kundforum med skol- Serviceförvaltningen som och en aktiv partner för att nå utbildningsförvaltningen högre måluppfyllnad under 2013, där SEFs genom utveckling av ledningsgrupp är skolans verksamheter. ansvarig. SEF bidrar aktivt till upplevelsen av Enköping som en attraktiv kommun. Skapa ett projekt för Avdela projektledare etableringen av och personal till kontaktcenter, klart projektet. under första tertial. En högre andel av kommunens medborgare och andra intressenter som är i kontakt med kommunen upplever kommunens verksamheter som enkla att komma i kontakt med och att de får en service vilken upplevs som vänlig och professionell. Etablera ett kundcenter för serviceförvaltningens verksamheter. Kundcenter utgör uppstarten för ett kontaktcenter. Avdela personal till etableringen av kundcenter och kontaktcenter. Införa follow me - lösning. Tjänsteområdet säkerställer att miljökriterier värderas i kommande upphandlingar om det ska finnas med som krav. Tjänsteområdet IT deltar med representation. Se över vilka funktioner som kan ingå i kontaktcenter. Upprätta rutiner och processer som stödjer ett gemensamt kontaktcenter. SEF etablerar ett Kontaktcenter (SPOC) som startar Samverka med övriga förvaltningar inom Enköpings kommun. Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. SEF har förbättrat SEF har tagit fram samtliga nyckeltal nycketal som kan och jämföras med liknande är nyckeltalen verksamheter för i paritet eller bättre. samtliga tjänste- 13

16 14 (16) områden SEF bidrar aktivt till att Enköpings kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Graden av kundnöjdhet Genomföra en (bemötande och leverans) kundenkät, hösten ska öka till Styrkortsperspektiven Kund Graden av kundnöjdhet (bemötande och leverans) ska öka till Genomföra en kundenkät, hösten Genomföra en kundenkät, hösten Genomföra en kundenkät, hösten Varumärket ska vara etablerat under Kvalitet Samtliga processer och rutiner finns dokumenterade och är reviderade för att passa verksamhetens behov under Minst 97 % av samtliga tjänster och produkter ska vara levererade i rätt tid utifrån gällande överenskommelse. Medarbetare Frisknärvaron ska öka till minst 95% och övertid ska halveras. Kompetensinventering är genomförd på samtliga medarbetare under 2013 En tjänstekatalog finns tillgänglig för kunden där samtliga tjänster och kostnader beskrivs Genomföra projektet Attraktiv SEF SEF ska vara samgrupperad i gemensamma lokaler under tertial ett Serviceförvaltningen genomför kartläggning, översyn och revidering av samtliga processer inom sitt ansvarsområde, klart maj Kartlägga orsaken och ta fram handlingsplan med riskanalys. Etablera hälsoteam, klar i januari Hälsoombudet representant i SEFSAM. Friskvården ska utvecklas inom SEF genom etablering av ett aktivt hälsoteam. Hälsoteamet leds av hälsoombudet som genomför minst fem hälsofrämjande aktiviteter under Ta fram kriterier och mall för kompetensinventering. Arbete med SEF värdegrund och serviceperspektivet. Förbereda avdelningen att vi kommer att flytta. Redovisning av kartläggningen i maj 2013 Se över interna rutiner och fördelning av arbetsuppgifter, klart under Ta fram en hälsoplan och i den ingår hälsofrämjande aktiviteter, klart Systematiskt genomföra hälsofrämjande insatser på avdelningsnivå. Genomförande av inventeringen. Bas- och tilläggstjänster är definierade och finns lättillgängliga för våra kunder. Serviceperspektiv inom samtliga tjänsteområden. Återkoppling till kommunens verksamhet i samband med kundmöte. 14

17 15 (16) och en kompetensutvecklingsplan ska finnas Medarbetares upplevda grad av trivsel ska öka till Ekonomi Under 2013 ska SEF ta fram en modell som kan mäta kostnadseffektivitet. Avdelningarna har ett positivt resultat på 1 % sammantaget på sina tjänsteområden. Lärande och utveckling Alla medarbetare ska ha kännedom om kommunens verksamheter och placering under Omvärldsbevakning ska utgöra 5% av arbetstiden för chefer och 2,5% för medarbetare. Skapa en lärande organisation under Information på gemensaminfo feb Etablera trivselgrupp med representation från alla avdelningar Under 2013 ska SEF ta fram en modell som kan mäta kostnadseffektivitet. Skapa systematisk omvärldsbevakning för samtliga tjänsteområden. Definiera lärandeorganisation. SEF ska etablera ett arbetssätt för ständigt lärande/förbättringar enligt LEAN. Införa form av feed back och systamtisk after action review i organisationen. Vi ska införa Peer assist-team (kollegialt team) under Dokumenterad utvecklingsplan i samband med utvecklingssamtal Ta upp trivselfrågor som en punkt på APT. Systematisk uppföljning av ekonomin på styrkortet samt aktivt arbeta med kostnadsreduceringar SEFs avdelningar ska ha besökt samtliga kommunens verksamheter (förvaltningar) under Uppföljning av nyckeltal på tjänstenivå. Varje tjänst effektivisera sin verksamhet med 1 % på omsättningen. Skapa systematisk omvärldsbevakning för samtliga tjänsteområden. Varje tjänsteområde ska göra en benchmarking av sina processer och rutiner med såväl liknande verksamheter som inom förvaltningen. Årshjul Presenteras i en bilaga Utvärdering Utvärdering av målen sker årsvis med prognoser tertialvis. Styrkortet följs upp månadsvis och utvärderas i samband med tertialbokslut och årsbokslut. Ekonomi Serviceförvaltningen har en omslutning på 50.6 Mkr för Fördelat på respektive tjänsteområden: 15

18 16 (16) Ekonomiadministration Fordonsadministration IT Konferensservice Löneadministration Medborgarkontakt Teletjänster Tjänstereseservice Utskriftstjänster Vaktmästeri och Post 4,3 Mkr 0,4 Mkr 24,5 Mkr 0,2 Mkr 7,6 Mkr 2,3 Mkr 4,2 Mkr 0,3 Mkr 4,3 Mkr 2,2 Mkr Riskanalys Om serviceförvaltningen inte får gemensamma lokaler kan vi inte etablera kostnadseffektiva processer. Om serviceförvaltningen inte får ökad legitimitet och förståelse hos politiker, övriga nämnder och förvaltningar för serviceförvaltningens roll i kommunen kan detta leda till en oansvarig konkurrensutsättning. Om serviceförvaltningen inte får styrdokument på plats blir det svårt för oss att hantera leveranser och debiteringar. Med en otydlig projektorganisation i kommunen ökar trycket på serviceförvaltningen att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför våra ansvarsområden. Utveckling Serviceförvaltningen ska under kommande treårsperiod utvecklas till att bli en kunskapsbaserad tjänsteorganisation med mycket god resurseffektivitet och som genom ständiga förbättringar skapar ökat värde för sina kunder. Serviceförvaltningen ska även ha full kontroll över sina och kundens resurser. För att uppnå serviceförvaltningens vision, målsättningen med organisationsutvecklingen och kunna möte de risker som framkommit så är följande utvecklingsområden prioriterade under kommande period. Samlokalisering av serviceförvaltningen för att möjliggöra effektivisering av processer. Utveckla ett gemensamt synsätt på service och delade gemensamma servicefunktioner inom Enköpings kommun i syfte att stärka serviceförvaltningens roll i Enköpings kommun Säkerställa kompetensen hos medarbetare i serviceförvaltningen och redundans inom organisationen Säkerställa effektiva processer som stödjer kunden Skapa rutiner och system för delaktighet av kunden. Utveckla serviceförvaltningens affärsmodell vilket omfattar följande områden: kundsegment, kundrelationer, kanaler, värdeerbjudandet, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, nyckelpartners, intäktsflöden och kostnadsbild. Skapa mätbarhet och systematisk uppföljning i ett styrkortsperspektiv. 16

19 Serviceförvaltningen Årshjul Varje Månad Progosuppföljning Uppföljning verksamhets- och handlingsplaner Uppföljning styrkort Uppföljning Invit Ledningsmöte Samverkansmöte APT Arbetsmiljö plan Medarbetarsamtal Hälsoplan SEF Info Utvärdering innevarande år Tjänstekatalog Klar SEF Upptakt Tjänstekatalog lansering Bokslut SEF Info Årshjulet (inifrån och ut) Månad Verksamhet Kund Finansering Ekonomi Medarbetare Arbetsmiljö Arbets -miljö plan arbete Lönekriterierer Budget klar Tjänstekatalog arbete Verksamhets -plan klar Nov Okt Dec Jan Feb Processöversyn Mar Kunddialoger Löne översyn Skyddsrond psykosocial SEF Info Skyddsrond Fysisk Tertial 2 Debitering nästa år SLA Fastställs Inventering 2 Investerings - budget Sep Process Verksamhetsplan Aug Jul Jun Mål nästa år Maj Utkast SLA klara Apr Processer klara Budget avstämning Kundnöjdhet mäts Översyn SLA Inventering 1 Tertial 1 Preliminär debitering KF budget beslut Översyn tjänster Medarbetarenkät SEF Info

20

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter

Tjänstekatalog. Enköping kommuns Servicecenter 2013 Tjänstekatalog Enköping kommuns Servicecenter Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte och innehåll 3 Kund och beställare 4 Begrepp 4 Tjänsteutbud 4 Kundservice 4 Gemensamma servicetider 5 Service management

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

2015-02-17. Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2015-2017

2015-02-17. Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2015-2017 2015-02-17 Sektorsplan för Verksamhetsstöd och service 2015-2017 1 Omslagsbild Omslagsbilden symboliserar ett flöde eller en process där vi kuggar i andras verksamheter och andra människor. Våra stödfunktioner

Läs mer

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2

Innehåll. Om verksamheten. Prestationer. Finansiell redovisning. GD har ordet... 2 Årsredovisning 2013 Innehåll GD har ordet... 2 KAPITEL 1. Om verksamheten Året i korthet... 5 Om Statens servicecenter... 8 Tjänsteområden... 10 Uppdrag... 11 Kundsamverkan... 13 Verksamhetens resultat...

Läs mer

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Tjänsteskrivelse 1(6) Handläggarens namn Magnus Gyllestad 2014-01-22 Verksamhetsövergång till SOLTAK AB(Dnr KS2011/531-74) Sammanfattning Våra beräkningar visar att gapet mellan behov och offentliga resurser

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-03-19 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN-2015-12 Sammanfattning

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19

OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsplan 2015-2018. Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsplan 2015-2018 Antagen av Omsorgsnämnden 2015-02-19 1 Inledning Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens ansvarsområden men också

Läs mer

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning Innehåll Förord 4 Läsanvisning 4 Helsingborgs vision 5 Balanserad styrning stadens styrmodell 7 Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Shared IT Service Center i kommuner

Shared IT Service Center i kommuner UPTEC STS 13008 Examensarbete 20 p December 2012 Shared IT Service Center i kommuner Ann-Kristin Adwent Abstract Shared IT Service Center i kommuner IT Shared Service Center in municipalities Teknisk-

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden

Verksamhetsplan 2014-2016 Servicenämnden Verksamhetsplan 2014- Servicenämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Genom att fortsätta leverera hållbara kostnadseffektiva servicetjänster till kommunens verksamheter vill servicenämnden bidra till

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun. PwC 2014-02-07

Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun. PwC 2014-02-07 Redogörelse för projektet servicecenterutredningen i Sundsvall kommun PwC 2014-02-07 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och upplägg... 4 Förslag på övergripande modell för ett servicecenter...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

En personalfunktion i förändring

En personalfunktion i förändring Det pågår en förändring inom personalfunktionen på flera företag i Sverige. Förändringen innebär centralisering, rationalisering, effektivisering och samordning. Antalet personalarbetare blir färre i alla

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Verksamhetsplan. och budget 2014-2016. Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget 2014-2016 1

Verksamhetsplan. och budget 2014-2016. Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget 2014-2016 1 Verksamhetsplan och budget 2014-2016 Höglandets kommunalförbund Verksamhetsplan & budget 2014-2016 1 vår organisation direktion presidium familjerättsnämnd kansli beredningsgrupp kompetens familjerätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009

Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 1 Bedömningsunderlag - gällande Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2009 Uppgifter om sökande arbetsplats/enhet Enhet/arbetsplats: Östersund Städ & Hemservice - Serviceförvaltningen Enhetschef/kontaktperson:

Läs mer