Respekt. Engagemang. Expertis. Nytänkande. Verksamhetsplan Serviceförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respekt. Engagemang. Expertis. Nytänkande. Verksamhetsplan 2013. Serviceförvaltningen"

Transkript

1 Respekt Engagemang Expertis Nytänkande Verksamhetsplan 2013 Serviceförvaltningen

2

3 1 (16) Verksamhetsplan Serviceförvaltningen 2013

4 2 (16) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vision... 3 Verksamhetsidé... 3 Förvaltningsbeskrivning med syfte... 3 Långsiktligt mål och strategi... 3 Situationsanalys... 4 Omvärldsanalys... 4 Marknad... 5 Kunder och intressenter... 5 Krav på Serviceförvaltningen... 5 SWOT-analys... 6 Mål för Serviceförvaltningen... 8 Styrkort Strategi Målgrupp Differentiering Positionering Påverkan Kvalitet Effektiviseringar Serviceförvaltningens organisation och ledning Serviceförvaltningens placering i Enköpings kommun Serviceförvaltningens organisation Tjänster Ekonomiadministrativa tjänster Fordonsadministration IT-tjänster Konferensanläggning Löne- och personaladministrativa tjänster Medborgarkontakt Post- och vaktmästeritjänster Reproduktion och utskriftstjänster Telefonitjänster Tjänsteresor Aktivitetsplan Årshjul Utvärdering Ekonomi Riskanalys Utveckling

5 3 (16) Inledning Bakgrund Den 15 februari 2011 fattade Kommunfullmäktige i Enköpings kommun ett inriktningsbeslut om en förändring av kommunstyrelsens organisation. Förändringen innebar inrättandet av en serviceförvaltning som trädde i kraft den 1 januari I samband med förändringen överfördes funktionerna ekonomisk administration, löneadministration, reprocentral, vaktmästeri samt IT-drift till serviceförvaltningen. Förvaltningen har ett resultatansvar med nollbudget där kostnaderna täcks genom debitering av utförda tjänster. Vision Serviceförvaltningens vision är att vara en kunskapsbaserad och värdehöjande serviceorganisation som levererar tjänster och produkter på högsta nivå med högt kund- och medarbetarengagemang. Verksamhetsidé Serviceförvaltningens verksamhetsidé är att alltid leverera bästa möjliga tjänst. Detta uppnår vi genom att ha högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Målet är att leverera tjänster med bra bemötande, i rätt tid och med hög säkerhet utifrån kundens behov. Förvaltningsbeskrivning med syfte Serviceförvaltningen ansvarar för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i vissa fall kommunens bolag. Det övergripande syftet är att vara en resurseffektiv organisation för de interna tjänsterna i Enköpings kommun. Genom detta bidrar vi till att mer resurser kan användas till kommunens kärnverksamheter. Serviceförvaltningen levererar tjänster, produkter och funktioner inom ekonomiadministration, fordonsadministration, IT, konferensanläggning löneadministration, medborgarkontakt (växel och infocenter), post- och vaktmästeri, repro och närkopiatorer, telefoni samt tjänsteresor. Tjänster, produkter och funktioner levereras med efterfrågad kvalité ur ett miljöperspektiv vilket möjliggör att kommunen kan vara en attraktiv arbetsgivare. Långsiktligt mål och strategi Serviceförvaltningens långsiktliga mål är att vara det självklara valet för externa och interna kunder och intressenter. Medborgare och företag ska alltid uppleva bästa möjliga möte i sin kontakt med Enköpings kommun. Vår strategi är att verksamheten bygger på långsiktliga, varaktiga och goda relationer. Detta stärker vårt varumärke som ett attraktivt servicecenter. För att uppnå det långsiktiga målet ska kundernas och intressenternas behov och utvecklingsmöjligheter tillgodoses och på ett överskådligt sätt presenteras. Våra medarbetare ska utvecklas till sin fulla potential genom ansvar, befogenheter och kompetensutveckling. Genom detta uppnår vi den kompetens som krävs för att 3

6 4 (16) leverera våra tjänster men även att serviceförvaltningen och Enköpings kommun upplevs som en god arbetsgivare. Vi ska etablera bra partnerskap med andra kommuner, organisationer och företag. Dessa ska bygga på förståelse för varandras verksamheter, samarbete och avtal som gynnar Enköpings kommun. Situationsanalys Omvärldsanalys Det pågår en trend inom såväl den privata som offentliga sektor att samla stödprocesser under en gemensam organisation. Betraktar man denna trend går det att se vissa olikheter med på vilket sätt som graden av outsourcing förekommer. De variationer som ses är allt från att man behåller stödprocesserna internt som en utförare, inom den egna verksamheten, till att stödet helt eller delvis samlas hos en extern leverantör. Den samlade bilden är dock att verksamheten samlas under en utförare. Huvuddelen av de verksamheter som samlas i intern service har extern konkurrens och kan konkurrensutsättas om en kommunal eller statlig verksamhet så önskar. Den interna servicens konkurrenter ligger därför främst på den privata marknaden. Globalt och Europa Globalt ses en ökad etablering av så kallade servicecenter (shared servicecenter), till exempel i Indien, Rumänien och Brasilien. I dessa servicecentrar samlar man framför allt vissa specifika funktioner, det är sällan att outsourcing sker av hela den samlade servicefunktionen. Sverige Under de senaste 5-7 åren har det blivit allt vanligare att man inom kommunal och statlig verksamhet etablerar Shared Service Center (SSC) för sin verksamhet, dessa namnges med såväl Serviceförvaltning, Service center, Konsult och Uppdrag som Konsult och Service. IT-sektorn har generellt varit den verksamhet som legat först ut men nu har även andra områden blivit mer aktuella. Detta är en form av sourcing som sker internt inom den offentliga sektorn. Inom vissa kommuner sker en outsourcing hela verksamheter medan andra väljer att bygga upp servicecentrar. Staten etablerade ett servicecenter 2012 där man samlar administrativa tjänster så som lön och ekonomi. Nyköping och Oxelösund har skapat avtal kring IT-hantering. De har en gemensam nämnd för intern ITservice. Höglandets IT bildades 2010 och har samlat fem kommuner i ett kommunförbund (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda). Målsättningen är att sälja IT-tjänster till de olika kommunala verksamheterna. Samtliga 16 kommuner i Värmland har inrättat en gemensam drifts- och servicenämnd samt tagit fram en regional lösning för en gemensam IT-plattform för e-tjänster. Lokalt Enköpings kommun etablerade en serviceförvaltning 2012 där kommunens interna tjänster samlas. Under 2012 har initialt tjänsterna IT, Tele, Lön, Ekonomi, Repro och vaktmästeri samlats men verksamheten har utökat sitt område med 4

7 5 (16) fordonsadministration, konferensanläggningen i kommunhuset och tjänsteresor inför Marknad Serviceförvaltningens marknad utgörs helt av utförande av tjänster och försäljning av produkter till kommunens förvaltningar, dess bolag och kommunförbund. Kunder och intressenter Serviceförvaltningen har många kunder och intressenter, nedan presenteras ett urval. Kunder: Medborgare; kommunens alla invånare Förvaltningar; Kommunstyrelse kontoret, överförmyndarkansliet, socialförvaltningen, skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, upplevelseförvaltningen och teknikförvaltningen. Kommunförbund; Räddningstjänsten Enköping Håbo Bolag; Ena energi, EHB Föreningar; alla föreningar med organisationsnummer Politiker; kommunens lokala politiker Anställda; medarbetare inom Enköpings kommun Kommunala utförare; Carema, NorlandiaCare, Reno Norden Intressenter: Medborgare Politiker, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och nämnder Alla anställda inom Enköpings kommun Nyhets media Företag, tillverkare och leverantörer tex Lidén data Andra kommuner Uppsala läns landsting SKL, Sveriges kommuner och landsting Nyckelpartners: Upphandlingsavdelningen Kommunikationsavdelningen Ägare: Beställare: Kommunstyrelsen Kommundirektören med stöd av följande funktioner; ekonomichef, HRchef, IT-strateg, kommunikationschef, kanslichef. Krav på Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen styrs av lagar, förordningar och en rad styrdokument vilka blivit antagna i de olika nämnderna och förvaltningarna. Några exempel på dessa är: Styrdokument: Lagar - Kommunallagen, LOU, PUL, Skollagen, socialtjänstlagen, Upphovsrättslagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Arkivlagen 5

8 6 (16) Förordningar - arbetsmiljöverket Avtal - AB10 Kommunstyrelsens nämndplan Nämndplaner Policys, riktlinjer och lokala avtal inom Enköpings kommun Prioriterade krav som finns i Kommunstyrelsens nämndplan: Resurseffektivitet SWOT-analys Styrkor - Verksamheten kommer genom att samla kompetens skapa ett gemensamt synsätt om service och likartade processer vilket både kommer att stödja effektivitet och kvalitet. Det gemensamma synsättet har börjat byggas upp genom arbete med värdegrund. Detta innebär en bättre service till den kommunala organisationen och generera bättre tjänster utifrån kundens behov. Verksamheten har i dag en god kunskap om kundernas verksamhet och kan ytterligare utveckla denna i kombination med koncernsyn och omvärldsbevakning. Detta kan ge väl utvecklade verksamhetsanpassade tjänster och produkter. Genom att samla tjänsterna under en ledning kan serviceförvaltningen skapa avtal och samarbeten med partners som stödjer kvalitet och effektivitet. Serviceförvaltningen finns representerad i Enköping kommuns ledningsgrupp vilket gör att frågorna om intern service finns med på kommunens dagordning. Det finns idag ett embryo till SPOC (single point of contact) som kan byggas vidare på för hela verksamheten och på sikt för hela kommunen. Svagheter - Det finns en bristande acceptans för beslutet om införandet av organisationen och därmed ett legitimitetsproblem. Eftersom införandet av serviceförvaltningen inte är fullständigt förankrat i organisationen anses det vara ett luddigt begrepp och att uppdraget är otydligt. Det finns inom kommunen fortsatt oklarheter om vad som ingår och inte i tjänsteleveransen. De interna svagheterna är att verksamheten inte har processerna på plats och att organisationens kompetens inte är optimal för de tjänster som levereras. I och med att processerna inte är fullt på plats existerar fortfarande stuprör i organisationen och att ITIL inte används i hela förvaltningen för tjänsteleverans. Kompetensen är i vissa fall centrerad på personnivå vilket skapar dålig redundans i organisationen. Belastningen på organisationen på grund av projekt inom kommunen har varit hög under 2012 vilket resulterat i högre sjuktal och stort övertidsuttag. En avgörande svaghet för organisationens utveckling är att förvaltningen inte är samgrupperad. Möjligheter Serviceförvaltningen kan skapa effektivitet i Enköpings kommun vilket leder till bättre resursutnyttjande. Detta innebär att mer av de kommunala medlen, både avseende tid och pengar, kan användas i kärnverksamheten. En ytterligare möjlighet för serviceförvaltningen är att man skapar lika förutsättningar för alla och ger ett mer jämlikt stöd. En samlad intern service möjliggör utveckling av tjänster utifrån kommunens behov samt upphandling av nödvändiga tjänster och produkter utifrån såväl kvalitet som kostnad. Etablerande av serviceförvaltningen innebär att kommunen kan samla kompetens och ta ansvar för fler gemensamma kommunövergripande interna tjänster. 6

9 7 (16) Etablerandet möjliggör även såväl kostnadsmedvetenhet som tydlighet i kostnader och kostnadseffektivitet. Detta gör att verksamheterna kan jämföras med likartade externa verksamheter som i sin tur möjliggör att Enköpings kommun på ett bättre sätt kan konkurrensutsätta sin verksamhet. En viktig möjlighet är att serviceförvaltningen kan bli en tydlig kanal för externa partners inom förvaltningens tjänsteområden vilket kan leda till att kommunens uppfattas som en part. Hot - De hot som kan ses för serviceförvaltningen är om det uppstår ett vi och de inom kommunen. Detta kan uppstå såväl som en följd av okunnighet inom politik och förvaltningar, otydliga ledningsvägar, intern lobbying men även som följd av bristande kommunikation. Denna syn kan även innebära outsourching i panik inom kommunen. Det måste finnas en tydlighet i att serviceförvaltningen inte är en extern leverantör utan en gemensamt delad service center inom kommunen. Ett annat hot kan vara att man har felaktiga förväntningar på serviceförvaltningens uppdrag och ansvar. Kommunstyrelse kontoret har ett ansvar att utarbeta strategier och riktlinjer samt att kommunicera dessa inom kommunen. Utförandet av tjänster ligger hos serviceförvaltningen, blandas dessa funktioner samman uppstår en otydlighet inom Enköpings kommun. Ett hot är om styrdokument inte utarbetas inom kommunen, vilket innebär att serviceförvaltningen får svårt att förhålla sig till vad som ska levereras. Bland annat måste en tydlig förvaltningsmodell och projektmodell etableras inom Enköpings kommun. Ytterligare hot är om kommunen inte följer avtal utan tecknar egna avtal inom de tjänsteområden som ligger inom serviceförvaltningens uppdrag. Detta innebär en suboptimering inom kommunen och kan medföra dubbla kostnader. Vidare kan kompetensförlust inom serviceförvaltningen medföra ett hot mot möjligheterna att leverera tjänster. Ett avgörande hot mot en effektiv serviceförvaltning är om inte en samlokalisering skyndsammast genomförs. Detta innebär en fördröjning i etablerandet av effektiva processer och därmed påverkas såväl kommunledningens som förvaltningens varumärke och dess existensberättigande. 7

10 8 (16) Mål för Serviceförvaltningen Strategiska mål Nämndens Slutmål SEF Slutmål Smartmål Enköpings kommun är den miljövänliga och gröna kommunen Enköping är en attraktiv skolkommun. Enköpings kommun är en kreativ tillväxtzon med ett engagerat näringsliv. Enköpings kommun har en god kompetensförsörjning. Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. Kommunen använder aktivt slutsatserna i miljöutredningen från 2012 till att initiera miljöförbättringar så att organisationens miljöbelastningar minskar. Kommunen bidrar till att uppfylla Europa 2020:s klimat- och energimål (minskade utsläpp av växthusgaser, ökad andel förnybar energi samt energieffektivisering). Kommunstyrelsen bidrar till det livslånga lärandet genom utbyten med skolor, högskolor och universitet. Enköpings kommun fokuserar på bra bemötande i all sin verksamhet. Enköping har ett entreprenöriellt förhållningssätt gentemot näringslivet. Kommunen tar hänsyn till den ökande konkurrensen genom att arbeta mer intensivt med varumärke, marknadsföring och kommunikation. Genom kommunsamverkan analyseras hur verksamheten kan effektiviseras. Alla tjänster och produkter i SEF ska ha ett miljövänligt perspektiv SEF är en aktiv aktör i utveckling av Enköpings kommunala skolor SEF bidrar aktivt till upplevelsen av Enköping som en attraktiv kommun. SEF bidrar aktivt till att Enköpings kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. SEF har nyckeltal för verksamheten som är i paritet eller bättre med jämförbara verksamheter. Minskad pappersförbrukning med 20 % inom Enköpings kommun fram till % av alla upphandlingar och inköp som genomförs av SEF under 2013 ska innehålla miljökriterier t.ex. TCO-cert produkter och energisparande. Skolverksamheterna ska uppleva Serviceförvaltningen som en aktiv partner för att nå högre måluppfyllnad genom utveckling av skolans verksamheter. En hög andel av kommunens medborgare och andra intressenter som är i kontakt med kommunen upplever kommunens verksamheter som enkla att komma i kontakt med och den service de får upplevs som vänlig och professionell. Nöjdheten har ökat hos medarbetare inom Enköpings kommun. SEF har tagit fram nycketal som kan jämföras med liknande verksamheter för samtliga tjänsteområden

11 9 (16) Styrkort 2013 SEF har förbättrat samtliga nyckeltal och är nyckeltalen i paritet eller bättre med andra jämförbara verksamheter. SEF har etablerat minst ett partnerskap med en kommun inom sina ansvarsområden till Perspektiv Slutmål Smartmål Kund Serviceförvaltningen upplevs som det självklara valet för sina befintliga och nya kunder Graden av kundnöjdhet (bemötande och leverans) ska öka till Kvalitet Medarbetare Ekonomi Lärande/utveckling SEF ska upplevas som en professionell gemensam verksamhet. Vi har hög leveranssäkerhet både avseende tid, kvalitet som kostnader. Serviceförvaltningen har dokumenterade interna processer och flöden för samtliga tjänster. Serviceförvaltningen har ett salutogent förhållningssätt i sitt vardagliga arbete. Serviceförvaltningen har säkerställd kompetens på sina medarbetare och plan för utveckling. Serviceförvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Serviceförvaltningen har en ekonomi i balans och är kostnadseffektiva med sina resurser. Serviceförvaltningen är en modern kunskaps- och tjänsteorganisation. Varumärket ska vara etablerat under Minst 97 % av samtliga tjänster och produkter ska vara levererade i rätt tid utifrån gällande överenskommelse. Samtliga processer och rutiner finns dokumenterade och är reviderade för att passa verksamhetens behov under Frisknärvaron ska öka till minst 95% och övertid ska halveras under verksamhetsåret Kompetensinventering är genomförd på samtliga medarbetare under 2013 och en kompetensutvecklingsplan ska finnas Medarbetares upplevda grad av trivsel ska öka till Under 2013 ska SEF ta fram en modell som kan mäta kostnadseffektivitet. Avdelningarna har ett positivt resultat på 1 % sammantaget på sina tjänsteområden. SEFs avdelningar ska ha besökt samtliga kommunens verksamheter (förvaltning) under

12 10 (16) Alla medarbetare ska ha kännedom om Serviceförvaltningens verksamheter och placering under Uppnå 5 % av arbetstiden för chefer och 2,5 % för medarbetarna kring omvärldsbevakning. Skapa en lärande organisation under Strategi Målgrupp Under 2013 är det viktigaste kundsegmentet kommunens förvaltningar och dess medarbetare. Det är viktigt att leverans av tjänster sker till detta kundsegment för att säkerställa serviceförvaltningens varumärke. Differentiering Serviceförvaltningen ska skilja sig gentemot konkurrerande verksamheter främst genom god kännedom om kundernas verksamheter och behov, snabb och säker leverans av tjänster samt kostnadseffektivitet. De verksamheter vi har ska leda till ett ökat värde för kunden och vårt arbete ska ske i nära samverkan med våra kunder. Vi ska finnas till för dem i deras vardag. Positionering För kunden ska serviceförvaltningen kännas som ett självklart val. Detta självklara val kännetecknas av att vi alltid levererar vad vi lovar och att vi är engagerade i kundens behov. Vi sätter kunden i fokus, bygger vår verksamhet på goda relationer och tänker alltid nöjd kund. Påverkan Serviceförvaltningen ska genom att bygga relationer främst påverka kundens syn på verksamheten och tjänsterna. Vi ska arbeta förebyggande och med tydlig kommunikation säkerställa att kunden känner sig uppdaterad om kommande tjänster och produkter men även om förändringar som uppkommer. Vi ska ha en aktiv kunddialog och genom regelbundna, öppna möten informera om status i nuläge och kommande verksamhet. Kvalitet Serviceförvaltningen ska säkerställa kvaliteten i sin verksamhet genom att identifiera, utveckla, kvalitetssäkra och dokumentera sina processer och flöden. Kvaliteten ska även säkras genom bra upphandlingar och avtal med nyckelpartners. Effektiviseringar Serviceförvaltningen ska genomföra sina kostnadsreduceringar under 2013 främst genom att etablera avtal som möjliggör lägre kostnader för Enköpings kommun. 10

13 11 (16) Förvaltningens organisation ska även anpassas utifrån kundens behov. Serviceförvaltningen ska även arbeta med att skapa resurseffektiviseringar hos sina kunder genom att effektivisera processer och förenkla vardagen för sina kunder. Under 2013 ska förvaltningen uppnå en effektiviseringsgrad av 1 procent på omsättningen samt ta fram en modell för att mäta andra typer av effektiviseringar. Serviceförvaltningens organisation och ledning Serviceförvaltningens placering i Enköpings kommun Serviceförvaltningens organisation Serviceförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef, avdelningschefer och informatör. Serviceförvaltningen är indelad i tre avdelningar som ansvarar för utförandet av de 10 tjänsteområdena. Avdelningarna är IT/teleavdelningen, Löne- och ekonomiadministrativa avdelningen samt Kontorsserviceavdelningen. Serviceförvaltningen etablerar 2013 tre kundansvariga som ansvarar för dialogen med förvaltningens kunder, upphandlingar och större projekt. Dessa kundansvariga har följande ansvarsområden: 1. Kundansvarig IT: IT, tele och utskriftstjänster 2. Kundansvarig Administrativ service: Lön, ekonomi, fordon och resor 3. Kundansvarig Medborgare och kontor: Medborgarkontakt, konferens, vaktmästare och post Under 2013 kommer Serviceförvaltningen etablera ett gemensamt Kundcenter för sina tjänsteområden. 11

14 12 (16) Tjänster Ekonomiadministrativa tjänster Inom tjänsten ekonomiadministration levereras administrativt arbete så som löpande bokföring, kund- och leverantörskontra och kassahantering. Fordonsadministration Tjänsten syftar till en sammanhållen administration av kommunens fordon. Tjänsten byggs upp under 2013 för att vara etablerad fullt ut IT-tjänster Tjänsten IT förser kundens användare med en arbetsplats och med utvalda applikationer. Tjänsten innefattar även serverdrift, nätverksdrift, databasdrift, backup och säkerhetskopiering. Konferensanläggning Tjänsten syftar till att säkerställa att kunden vid behov kan boka funktionella konferenslokaler inom Enköpings kommun. Tjänster innefattar bland annat skötsel, systemunderhåll och bokning av sammanträdesrum. Löne- och personaladministrativa tjänster Inom löne- och personaladministrativa tjänster erbjuds all typ av administrativt arbete kring lön, utlägg och beslutsskrivning. Medborgarkontakt Inom medborgarkontakt erbjuds typer av tjänster som relaterar till kontakt med medborgare i Enköpings kommun. Dessa kontakter avser främst att hjälpa medborgare till rätt verksamhet eller person inom kommunen eller att ta emot och handlägga enklare ärenden. Post- och vaktmästeritjänster Tjänsten säkerställer att kunden kan skicka och ta emot post både extern och internt. Den omfattar även försäljning av kontorsmaterial via webbutiken, pappersinsamling samt att utföra mindre kontors flytt. Reproduktion och utskriftstjänster Tjänsten säkerställer att kunden kan erhålla trycksaker genom servicecenters försorg. Tjänsten omfattar även beställning, administration och support av närkopiatorer och skrivare. Telefonitjänster Tjänsten förser kundens användare med telefoner, utvalda applikationer och med ett väl fungerande nätverk för telefoni. Vidare get tjänsten support och felanmälan av fasta telefoner och mobiler mot operatör. Tjänsteresor Resestjänst hanterar beställningar av resor, anslutningsresor och boende vid tjänsteresor men även gruppresor och konferenser 12

15 13 (16) Aktivitetsplan Smartmål Aktiviteter SEF Aktivitet Avdelning Alla tjänster och produkter i SEF ska ha ett miljövänligt perspektiv Minskad Information ut mot Internt arbetet med pappersförbrukning med övriga förvaltningar egen förbrukning 20 % inom Enköpings kommun fram till 2014 Aktivitet tjänstenivå Varje tjänst tar fram egna aktiviteter för målfyllnad på kommunnivå. Ta fram aktuellt statistik på pappersförbrukningen. 75 % av alla upphandlingar och inköp som genomförs av SEF under 2013 ska innehålla miljökriterier t.ex. TCOcert produkter och energisparande. Utveckla kompetens för miljökriterier inför upphandlingar. Genom att samtlig berörd personal genomför en miljöutbildning under SEF är en aktiv aktör i utveckling av Enköpings kommunala skolor Skolverksamheterna ska Etablera ett permanent uppleva kundforum med skol- Serviceförvaltningen som och en aktiv partner för att nå utbildningsförvaltningen högre måluppfyllnad under 2013, där SEFs genom utveckling av ledningsgrupp är skolans verksamheter. ansvarig. SEF bidrar aktivt till upplevelsen av Enköping som en attraktiv kommun. Skapa ett projekt för Avdela projektledare etableringen av och personal till kontaktcenter, klart projektet. under första tertial. En högre andel av kommunens medborgare och andra intressenter som är i kontakt med kommunen upplever kommunens verksamheter som enkla att komma i kontakt med och att de får en service vilken upplevs som vänlig och professionell. Etablera ett kundcenter för serviceförvaltningens verksamheter. Kundcenter utgör uppstarten för ett kontaktcenter. Avdela personal till etableringen av kundcenter och kontaktcenter. Införa follow me - lösning. Tjänsteområdet säkerställer att miljökriterier värderas i kommande upphandlingar om det ska finnas med som krav. Tjänsteområdet IT deltar med representation. Se över vilka funktioner som kan ingå i kontaktcenter. Upprätta rutiner och processer som stödjer ett gemensamt kontaktcenter. SEF etablerar ett Kontaktcenter (SPOC) som startar Samverka med övriga förvaltningar inom Enköpings kommun. Enköpings kommun har en stark ekonomi och en effektiv förvaltning. SEF har förbättrat SEF har tagit fram samtliga nyckeltal nycketal som kan och jämföras med liknande är nyckeltalen verksamheter för i paritet eller bättre. samtliga tjänste- 13

16 14 (16) områden SEF bidrar aktivt till att Enköpings kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Graden av kundnöjdhet Genomföra en (bemötande och leverans) kundenkät, hösten ska öka till Styrkortsperspektiven Kund Graden av kundnöjdhet (bemötande och leverans) ska öka till Genomföra en kundenkät, hösten Genomföra en kundenkät, hösten Genomföra en kundenkät, hösten Varumärket ska vara etablerat under Kvalitet Samtliga processer och rutiner finns dokumenterade och är reviderade för att passa verksamhetens behov under Minst 97 % av samtliga tjänster och produkter ska vara levererade i rätt tid utifrån gällande överenskommelse. Medarbetare Frisknärvaron ska öka till minst 95% och övertid ska halveras. Kompetensinventering är genomförd på samtliga medarbetare under 2013 En tjänstekatalog finns tillgänglig för kunden där samtliga tjänster och kostnader beskrivs Genomföra projektet Attraktiv SEF SEF ska vara samgrupperad i gemensamma lokaler under tertial ett Serviceförvaltningen genomför kartläggning, översyn och revidering av samtliga processer inom sitt ansvarsområde, klart maj Kartlägga orsaken och ta fram handlingsplan med riskanalys. Etablera hälsoteam, klar i januari Hälsoombudet representant i SEFSAM. Friskvården ska utvecklas inom SEF genom etablering av ett aktivt hälsoteam. Hälsoteamet leds av hälsoombudet som genomför minst fem hälsofrämjande aktiviteter under Ta fram kriterier och mall för kompetensinventering. Arbete med SEF värdegrund och serviceperspektivet. Förbereda avdelningen att vi kommer att flytta. Redovisning av kartläggningen i maj 2013 Se över interna rutiner och fördelning av arbetsuppgifter, klart under Ta fram en hälsoplan och i den ingår hälsofrämjande aktiviteter, klart Systematiskt genomföra hälsofrämjande insatser på avdelningsnivå. Genomförande av inventeringen. Bas- och tilläggstjänster är definierade och finns lättillgängliga för våra kunder. Serviceperspektiv inom samtliga tjänsteområden. Återkoppling till kommunens verksamhet i samband med kundmöte. 14

17 15 (16) och en kompetensutvecklingsplan ska finnas Medarbetares upplevda grad av trivsel ska öka till Ekonomi Under 2013 ska SEF ta fram en modell som kan mäta kostnadseffektivitet. Avdelningarna har ett positivt resultat på 1 % sammantaget på sina tjänsteområden. Lärande och utveckling Alla medarbetare ska ha kännedom om kommunens verksamheter och placering under Omvärldsbevakning ska utgöra 5% av arbetstiden för chefer och 2,5% för medarbetare. Skapa en lärande organisation under Information på gemensaminfo feb Etablera trivselgrupp med representation från alla avdelningar Under 2013 ska SEF ta fram en modell som kan mäta kostnadseffektivitet. Skapa systematisk omvärldsbevakning för samtliga tjänsteområden. Definiera lärandeorganisation. SEF ska etablera ett arbetssätt för ständigt lärande/förbättringar enligt LEAN. Införa form av feed back och systamtisk after action review i organisationen. Vi ska införa Peer assist-team (kollegialt team) under Dokumenterad utvecklingsplan i samband med utvecklingssamtal Ta upp trivselfrågor som en punkt på APT. Systematisk uppföljning av ekonomin på styrkortet samt aktivt arbeta med kostnadsreduceringar SEFs avdelningar ska ha besökt samtliga kommunens verksamheter (förvaltningar) under Uppföljning av nyckeltal på tjänstenivå. Varje tjänst effektivisera sin verksamhet med 1 % på omsättningen. Skapa systematisk omvärldsbevakning för samtliga tjänsteområden. Varje tjänsteområde ska göra en benchmarking av sina processer och rutiner med såväl liknande verksamheter som inom förvaltningen. Årshjul Presenteras i en bilaga Utvärdering Utvärdering av målen sker årsvis med prognoser tertialvis. Styrkortet följs upp månadsvis och utvärderas i samband med tertialbokslut och årsbokslut. Ekonomi Serviceförvaltningen har en omslutning på 50.6 Mkr för Fördelat på respektive tjänsteområden: 15

18 16 (16) Ekonomiadministration Fordonsadministration IT Konferensservice Löneadministration Medborgarkontakt Teletjänster Tjänstereseservice Utskriftstjänster Vaktmästeri och Post 4,3 Mkr 0,4 Mkr 24,5 Mkr 0,2 Mkr 7,6 Mkr 2,3 Mkr 4,2 Mkr 0,3 Mkr 4,3 Mkr 2,2 Mkr Riskanalys Om serviceförvaltningen inte får gemensamma lokaler kan vi inte etablera kostnadseffektiva processer. Om serviceförvaltningen inte får ökad legitimitet och förståelse hos politiker, övriga nämnder och förvaltningar för serviceförvaltningens roll i kommunen kan detta leda till en oansvarig konkurrensutsättning. Om serviceförvaltningen inte får styrdokument på plats blir det svårt för oss att hantera leveranser och debiteringar. Med en otydlig projektorganisation i kommunen ökar trycket på serviceförvaltningen att utföra arbetsuppgifter som ligger utanför våra ansvarsområden. Utveckling Serviceförvaltningen ska under kommande treårsperiod utvecklas till att bli en kunskapsbaserad tjänsteorganisation med mycket god resurseffektivitet och som genom ständiga förbättringar skapar ökat värde för sina kunder. Serviceförvaltningen ska även ha full kontroll över sina och kundens resurser. För att uppnå serviceförvaltningens vision, målsättningen med organisationsutvecklingen och kunna möte de risker som framkommit så är följande utvecklingsområden prioriterade under kommande period. Samlokalisering av serviceförvaltningen för att möjliggöra effektivisering av processer. Utveckla ett gemensamt synsätt på service och delade gemensamma servicefunktioner inom Enköpings kommun i syfte att stärka serviceförvaltningens roll i Enköpings kommun Säkerställa kompetensen hos medarbetare i serviceförvaltningen och redundans inom organisationen Säkerställa effektiva processer som stödjer kunden Skapa rutiner och system för delaktighet av kunden. Utveckla serviceförvaltningens affärsmodell vilket omfattar följande områden: kundsegment, kundrelationer, kanaler, värdeerbjudandet, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, nyckelpartners, intäktsflöden och kostnadsbild. Skapa mätbarhet och systematisk uppföljning i ett styrkortsperspektiv. 16

19 Serviceförvaltningen Årshjul Varje Månad Progosuppföljning Uppföljning verksamhets- och handlingsplaner Uppföljning styrkort Uppföljning Invit Ledningsmöte Samverkansmöte APT Arbetsmiljö plan Medarbetarsamtal Hälsoplan SEF Info Utvärdering innevarande år Tjänstekatalog Klar SEF Upptakt Tjänstekatalog lansering Bokslut SEF Info Årshjulet (inifrån och ut) Månad Verksamhet Kund Finansering Ekonomi Medarbetare Arbetsmiljö Arbets -miljö plan arbete Lönekriterierer Budget klar Tjänstekatalog arbete Verksamhets -plan klar Nov Okt Dec Jan Feb Processöversyn Mar Kunddialoger Löne översyn Skyddsrond psykosocial SEF Info Skyddsrond Fysisk Tertial 2 Debitering nästa år SLA Fastställs Inventering 2 Investerings - budget Sep Process Verksamhetsplan Aug Jul Jun Mål nästa år Maj Utkast SLA klara Apr Processer klara Budget avstämning Kundnöjdhet mäts Översyn SLA Inventering 1 Tertial 1 Preliminär debitering KF budget beslut Översyn tjänster Medarbetarenkät SEF Info

20

Verksamhetsplan 2014 Serviceförvaltningen

Verksamhetsplan 2014 Serviceförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Serviceförvaltningen Partnerskap 2013 har varit ett år av hårt arbete och etablering av verksamheten. Med allt utvecklingsarbete följer både motgångar och framgångar. En tanke att

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014

Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Handläggare Anita Jönsson Tfn 0142-850 78 Kommunstyrelsens förvaltning 1(5) Tjänsteskrivelse 2015-08-31 KS/2015:28 Kommunstyrelsen Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014 Samtliga förvaltningar

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Program för serviceförvaltningens mässa 2013

Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Program för serviceförvaltningens mässa 2013 Tid Fullmäktige Enköping Fjärdhundra Lagunda Trögd Åsunda SEF IT-SERVICE LÖNE-SERVICE 8.30 SEF 1: Intern service i Enköpings kommun 09.00 SEF 2: IT uppbyggnad

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice

Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Östersunds kommuns kvalitetspris Återföringsrapport 2008-10-03 Enhetens namn: Östersunds Städ och Hemservice Sammanfattande bedömning Östersunds Städ och Hemservice arbetar med kundorienterad verksamhetsutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015

Åtgärdsarbetet en presentation av första delen. 8 april 2015 Åtgärdsarbetet en presentation av första delen 8 april 2015 Resultatet av fas 1 - det här berättar vi idag Bakgrund historien Uppgiften Vad nulägesanalysen visar Slutsatser Ekonomisk beräkning utifrån

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2015 IT-enheten 2015-01-27. diarienummer Verksamhetsplan 2015-01-27 Verksamhetsplan 2015 IT-enheten diarienummer Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2015-01- 27. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska

Läs mer

Modell i systematiskt kvalitetsarbete

Modell i systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Modell i systematiskt kvalitetsarbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING KVALITETSARBETE...1 PROCESSBILD...2 BESKRIVNING AV PROCESSEN...3 UTVECKLINGSPLAN...4 PRIORITERAT MÅL...5 HANDLINGSPLAN...6

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09. Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 Att beställa varor och tjänster i kommunal regi 2012-05-09 Johan Almesjö Inköp Gävleborg Mikael Hallqvist Gävle Kommun 2012-05-09 1 Vision Mål Partnern för den bästa affären Ägare Förtroende Kunder Trogna

Läs mer

Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012

Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012 1(6) 2012-04-03 RS110347 Verksamhetsplan för Skolförvaltningen 2012 Verksamhetsplanen syftar till att på en övergripande nivå styra Skolförvaltningens verksamhet utifrån driftnämndens (RS) beslutade Mål

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22.

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 IT-enheten 2014-05-22. Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. Verksamhetsplan 2014-05-22 Verksamhetsplan 2014 IT-enheten Denna verksamhetsplan godkändes av IT-enhetens ledningsgrupp den 2014-05- 22. IT-ENHETEN 2 (6) 1. Vision och uppdrag IT-enheten ska leva upp till

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR SERVICEFÖRVALTNINGEN Inledning SERVICEFÖRVALTNINGEN

KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR SERVICEFÖRVALTNINGEN Inledning SERVICEFÖRVALTNINGEN SERVICEFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN KOMMUNIKATIONSPLAN 2012 DNR 005-281/2011 SID 1 (8) 2012-01-16 KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR SERVICEFÖRVALTNINGEN 2012 Kommunikationsplanen fastställs av förvaltningsledningen.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

MILJOAVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN

MILJOAVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN MILJOAVDELNINGENS VERKSAMHETSPLAN 2015-2018 Inledning Miljöavdelningens arbete kan summeras i fyra olika uppdrag. Uppdragen har sin utgångspunkt i lagstiftningen och utförs på uppdrag från kommunledningen

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen Sida 1 (9) Verksamhetsområde upphandling 2015-03-09 Verksamhetschef: Liselothe Engelgren Verksamhetsplan 2015 Serviceförvaltningen upphandling Sida 2 (9) Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsområde

Läs mer