Konferenscenter Ytterjärna,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferenscenter Ytterjärna,"

Transkript

1 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Dnr Detaljplan för Konferenscenter Ytterjärna, Säby 5:1 mfl. fastigheter i Järna kommundel, Södertälje kommun Upprättad SAMRÅDSHANDLING

2 Handlingar... 3 Övrigt planeringsunderlag... 3 Planens syfte... 3 Miljöpåverkan... 3 Allmänt... 3 Förenlighet med 3 och 4 kap MB... 3 Förenlighet med 5 kap MB... 3 Fördjupad behovsbedömning... 4 Avstånd till hagmarker... 6 Plandata... 7 Lägesbestämning och areal... 7 Markägoförhållanden... 7 Tidigare ställningstaganden... 8 Riksintresse... 8 Landskapsbildsskydd... 8 Biotopskydd... 8 Översiktsplan... 8 Gällande detaljplaner...9 Kulturmiljöprogram...9 Program för planområdet...9 Förutsättningar och förändringar...9 Markens beskaffenhet...9 Naturmark och friytor Bebyggelseområden Vatten- och strandområden Gator och trafik Störningar Teknisk försörjning Administrativa frågor...19 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning.. 19 Genomförandetid Tidplan Medverkande tjänstemän (20)

3 Handlingar Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser. Till planen hör dessutom: Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta Övrigt planeringsunderlag Fördjupad behovsbedömning Illustrationsbilaga Planens syfte Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett konferenscenter samt utställningshall, verkstäder och informationscenter, samt att reglera och anpassa befintlig bebyggelse och byggrätt. Miljöpåverkan Allmänt Området är sedan tidigare upplåtet som parkeringsplats samt åkermark. Den södra delen av planområdet är detaljplanelagd för de antroposofiska stiftelsernas verksamhet. Detaljplanen avser också att möjliggöra en för miljö och hälsa bättre avloppslösning i området. Möjliga negativa konsekvenser av planens genomförande är ökade transporter till området och påverkan på landskapsbild och bebyggelsestruktur inom området. Bebyggelsestrukturen består av dels sörmländsk byggnadstradition dels av bebyggelse i antroposofisk tradition. Den nya bebyggelsen orienterar sig mot senare nämnda stil och gränserna i landskapet kommer att utföras med ett helhetsperspektiv. Det intilliggande jordbrukets fortsatta verksamhet har varit en förutsättning för förslaget. Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt (läs mer om riksintresset under rubriken Fördjupad behovsbedömning). Förenlighet med 3 och 4 kap MB Detaljplanens genomförande anses vara förenligt med 3 och 4 kapitlet i Miljöbalken, som berör hushållning med mark och vatten. Området är redan delvis ianspråktaget och denna plats är särskilt viktig för utvecklandet av de befintliga antroposofiska verksamheterna. Förenlighet med 5 kap MB Detaljplanens genomförande anses vara förenligt med 5 kapitlet i Miljöbalken, som berör miljökvalitet, eftersom inga miljökvalitetsnormer (MKN) beräknas överskridas inom området till följd av genomförandet. 3 (20)

4 a) MKN för luftkvalitet Den ökade mängden bilrörelser som resultat av fler besökare i området bedöms främst belasta motorväg E 4 som har god kapacitet. MKN bedöms inte överskridas inom området. a) MKN för yt- och grundvatten Området ligger i gränsen mellan Järnafjärdens och Moraåns avrinningsområden. Huvudparten av den nya bebyggelsen föreslås inom Järnafjärdens avrinningsområde. Recipienten för vatten från området är Östersjön norra. På vattenmyndighetens hemsida (http://www.viss.lansstyrelsen.se/mappage.aspx) går det att hitta mer information om status och miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten. Fördjupad behovsbedömning Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 till MKB förordningen. En miljöbedömning behöver därför inte utföras. Detaljplaneringen avser främst att möjliggöra byggnation av ett konferenscenter och en utställningshall samt att reglera befintliga förhållanden så som byggrätt och att möjliggöra för en hållbar VA-försörjning. De sammanlagda riskerna för miljö och hälsa minskar som resultat av planen (på grund av förbättrade VA-lösningar). Påverkan på landskapsbild anses inte få väsentliga konsekvenser som motiverar miljöbedömning. För att ge mer detaljerade svar åt de frågor som väcktes i samband med programsamrådet har en fördjupad behovsbedömning genomförts. Denna är upprättad av Ekologigruppen, med en separat påbörjad VA-utredning framtagen av WRS. Nedan följer utdrag ur den fördjupade behovsbedömningen. Den fördjupade behovsbedömningen finns att tillgå i sin helhet hos kommunen. Verksamheten kring Steinerseminariet bidrar till riksintressets värden genom att erbjuda kustnära målpunkter med bl.a. parkområden och service. Planförslaget bedöms kunna förstärka dessa kvaliteter. Landskapsbilden bedöms vara en viktig del för förståelsen av riksintresset. Bl.a. är kyrkans dominerande position viktig. Skalan på byggnader inom seminarieområdet är betydelsefull, liksom den befintliga anpassningen till brynzoner. Jordbrukets fortsatta verksamhet är viktig för landskapet. Med hänsyn till Steinerområdet ansluter de föreslagna byggnaderna logiskt till de befintliga byggnaderna kring Steinerseminariet. Den föreslagna huvudbyggnaden är stor, men har lägre höjd än befintliga Kulturhuset och är uppdelad i flera mindre volymer. Planförslaget följer en tidigare tradition att hålla bebyggelsen i anslutning till brynzoner i landskapet, där nytt bryn tillskapas för att förstärka denna effekt. Landskapet kommer därför inte att fragmenteras på något betydande sätt av förslaget. Volymer och former på nya föreslagna byggnader följer inte det kulturhistoriska landskapets tradition, men ansluter till Steinerområdets karaktär. Placeringen i mötet mellan de olika kulturmiljöerna är känslig men kan överbryggas av uppbyggnad med mark och växtlighet. Planen har utformats så att byggnaden hålls ihop med Steinerområdet, så att mellanrummet till dess övriga bebyggelse inte blir för stort och att hänsyn även tas till Wigwam. 4 (20)

5 Den stora konferensbyggnaden har en utformning, höjd och placering som innebär att kyrkans dominerande position bevaras. Den gamla landsvägen med sin koppling till det öppna landskapet bevaras. Möjligheterna att fortsatt bedriva jordbruk och hävda det öppna landskapet påverkas inte på ett aligt sätt. Planförslaget angränsar till två kända områden med fornlämningar, men berör inga kända förekomster av sådana. En arkeologisk utredning är beställd för att säkerställa att inga fornlämningar påverkas negativt. Utredningen kommer att utföras under sensommar eller tidig höst Landskapsbilden är av betydelse för värdet hos riksintresset för kulturmiljövården. Bebyggelsen kring Steinerseminariet och Vidarkliniken ingår i riksintresset. Gles bebyggelse av stora hus med särpräglad arkitektur kännetecknar området. Byggnaderna väster om huvudvägen knyter traditionellt an till bryn och åkerholmar i ett nord-sydligt stråk. Det äldre kulturlandskapet präglas av relativt stora åkerytor, avbrutna av åkerholmar och stora gårdar. Ytterjärna kyrka dominerar landskapsbilden med ett utmärkande läge på en bergkulle invid vattnet. Från vattnet dominerar Ytterjärna kyrka och Liljefors f.d. ateljé (Wigwam). Förslaget ansluter till tidigare bebyggelsemönster invid Steinerseminariet, genom att ansluta till ett nord-sydligt stråk av bryn och åkerholmar. Detta stråk avses bli förstärkt med ny vegetation kring den föreslagna konferensbyggnaden och den tillhörande parkeringen. Odlingslandskapets gränser påverkas av planens byggnader, där dock en ny gräns återskapas med bryn och åkerholmar i enlighet med det lokala bebyggelsemönstret. Det storskaliga odlingslandskapets ytor delas inte upp. Landskapskaraktären sedd från vattnet påverkas inte. Planens största byggnad, konferensbyggnaden, bedöms inte påverka den dominans som Ytterjärna kyrka har över landskapet. Planen innehåller bestämmelser som reglerar byggnaders placering och hushöjder, i enlighet med aktuella illustrationer, för att säkerställa att landskapsbild av betydelse för riksintresset inte påverkas negativt. Bebyggelsens avgränsning mot odlingsmarken bör också illustreras på ett tydligt sätt till planens utställning. Åkerholme med biotopskydd kommer enligt förslaget att bevaras, men ligga inom parkmark och intill bebyggelse. Åkerholmen hyser idag inga särskilt skyddsvärda arter. Inom de delar av planområdet där markanvändningen ändras, väntas gröna tak och nya planteringar att kunna berika den biologiska mångfalden. Planen kommer att medföra nya rörelsemönster för trafiken i entrén till verksamheterna kring Steinerseminariet, på ett sätt som påverkar trafiksäkerheten och förutsättningarna för kollektivtrafik. Under byggskedet finns risk för främst störande transporter med tung trafik. Planområdet ansluter dock nära till väg 57, med möjlighet att nå många platser utan att köra genom tät bebyggelse. 5 (20)

6 En tydligare entré till området kommer att bidra till områdets offentliga karaktär. Nya byggnader ger möjligheter att förstärka funktionen som betydelsefull mötesplats. Planen medger ej rätt till bostäder i nya byggnader. Planen innehåller en lösning för trafiken där frågor kring trafiksäkerhet behandlas. Beskrivning av trafiksäkerhetsfrågor bör utvecklas till planens utställning. Planen medför att nya verksamheter öppnar upp för fler människor på besök, konferenser och hotellboende, men inte för bostäder. Planen innebär att fler besökande människor än i dagsläget kommer att vistas i närheten av omgivande jordbruksverksamheter med påverkan av allergener, lukt och flugor. Nuvarande verksamheter är utsatta för samma typ av påverkan, men planen kommer att utöka antalet människor som besöker området. Planen raderar en byggrätt för verksamhetslokaler på ca 25 m avstånd till beteshage, medan nya byggrätter som närmast hamnar på ett avstånd av 60 meter. Det finns allmänt en viss risk för smittspridning mellan människor och djur, vilket skulle kunna påverka jordbruksverksamheterna negativt. Förslaget innebär att mängden besökare till seminarieområdet kommer att öka jämfört med idag. Risken för smittspridning ökar därför. Planförslaget innebär att 1,3 hektar jordbruksmark bebyggs eller blir parkering. Planförslaget bidrar till att möjliggöra en effektivare avfallshantering för de kringliggande verksamheterna vilket bör kunna öka andelen återvunna material. Planförslaget föreskriver ett ökat skydd genom att dubbla staket ska uppföras mot beteshagar, vilket ska omöjliggöra direktkontakt mellan besökare till seminarieområdet och betande djur. Åtgärden bedöms medföra ett acceptabelt skydd. Förslaget innebär också möjligheter att utveckla ett effektivt och pedagogiskt tydligt system för avfalls- och materialåtervinning. Avstånd till hagmarker Kommunens Miljökontor tillämpar ett skyddsavstånd på 25 meter mellan bostadsfastigheter och hagmarker för att undvika problem med lukt och smittspridning. Avståndet till verksamheter har inte något fastställt skyddsavstånd utan bedöms från fall till fall. I karta nedan återges avstånden till hagmarkerna för konferenscentret. Som lägst hamnar den närmaste byggnaden 60 meter från hagmarkerna. Parkeringsytorna hamnar närmre men på grund av dess perifera lokalisering inom Steinerområdet bedöms parkeringsplatserna fyllas på inifrån och ut vilket gör att de parkeringsplatser som hamnar närmast hagarna endast undantagsvis kommer att nyttjas, vid t.ex. större evenemang. Parkeringsplatser bedöms vara ytor där människor ej vistas varaktigt. 6 (20)

7 Plandata Lägesbestämning och areal Planområdet omfattar del av Säby 5:1 och 5:2 samt del av Säby 2:2. Området är beläget i Ytterjärna nära Järnafjärden tre km sydost om Järna och cirka en och en halv mil söder om Södertälje tätort. Området omfattar drygt sju ha. Markägoförhållanden All mark inom detaljplaneområdet ägs av Nibblestiftelsen och Stiftelsen Järna kulturcentrum (fd. Stiftelsen Rudolf Steiner seminariet). 7 (20)

8 Järna Området ligger sydöst om Järna tätort. Tidigare ställningstaganden Riksintresse Området ingår i riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö. Enligt kapitel 4 2 i miljöbalken, skall inom området turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. För riksintresset för kulturmiljövård gäller att särskild hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön och till landskapsbilden. Landskapets karaktäristiska bebyggelsemönster bör bevaras. Riksantikvarieämbetet beskriver även riksintresseområdet enligt följande: Steinerseminariet i Järna (antroposofiskt centrum) med särpräglad arkitektur från 1970-talet. Landskapsbildsskydd Detaljplaneområdet ligger utanför område med skydd för landskapsbilden. Den nya bebyggelsens placering i det öppna landskapet ställer dock höga krav på gestaltningen av området varför analyser genomförts för att anpassa förslaget till det känsliga landskapet (se även illustrationsbilaga). Biotopskydd Inom detaljplaneområdet finns ett odlingsröse/åkerholme som omfattas av biotopskydd. Kullen avses i förslaget bevaras, men bebyggelsen kommer att hamna i dess direkta närhet. Översiktsplan Gällande Översiktsplan (ÖP) 2004 för Södertälje Kommun beskriver Ytterjärna som ett område/bybildning där särskild hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön och till landskapsbild och bebyggelsemiljö, vid såväl nybyggnad som ombyggnad. Ny bebyggelse tillåts endast i befintliga byggnadsgrupper. 8 (20)

9 Gällande detaljplaner För del av detaljplaneområdet gäller byggnadsplan 821C som reglerar markanvändningen och byggrätter för bl.a. Kulturhuset. Huvuddelen av detaljplanen utgörs av prickmark, mark som inte får bebyggas. I princip samtliga byggrätter är utnyttjade i dagsläget. I den västra delen av området finns en outnyttjad byggrätt som istället överförs till den nya detaljplanen i en mer lämplig lokalisering längs befintlig granhäck. I detaljplaneområdets södra del finns även en outnyttjad byggrätt som kvarligger, men där en eventuell justering av läget bör utredas i samband med detaljplanens samrådsskede. Kulturmiljöprogram Kommunens kulturmiljöprogram fastslår att Ytterjärna socken präglas dels av sitt kustläge med vikar och stränder i öster och dels av jordbrukslandskapets bördiga lerslätter samt av mer kuperade, skogiga marker allra längst i norr där också flera sjöar finns. Bebyggelsen i socknen är av agrar karaktär med stora samt mindre gårdar och torp. Ytterjärna är allmänt känt för antroposofiska verksamheter, främst i socknens södra delar där koncentrationer av antroposofisk arkitektur finns. Rudolf Steinerseminariet består av ett flertal organiskt utformade byggnader i utmärkande kulörer, bl.a. Eurytmihuset, Biblioteket, elevhem och Almandinen, läs mer under förutsättningar övrig bebyggelse nedan. Program för planområdet Ett program har upprättats för området. Detta var föremål för samråd under 26 mars till 18 maj Programmet tog förutom nu föreslagen bebyggelse även upp övriga utvecklingsplaner inom Steinerområdet. En samrådsredogörelse togs fram efter avslutat programsamråd och godkändes av Järna kommundelsnämnd i samband med beslut om planuppdrag. Förutsättningar och förändringar Markens beskaffenhet Geotekniska förhållanden och jordarter Inom området finns två olika jordarter: lera och berg. Det är samma förutsättningar som för övriga Steinerområdet. Jordartskarta och ungefärlig plangräns 9 (20)

10 Förorenad mark Ingen känd förorenad mark finns inom området. Radon Detaljplaneområdet ligger i sin helhet på låg- respektive normalriskområde för radon. All bebyggelse föreslås inom lågriskområde. Fornlämningar Den nordöstra delen av detaljplaneområdet gränsar till fast fornlämning RAÄ 133:1 samt RAÄ 134:1 och 135:1 i den södra respektive östra delen av planområdet. Lämningarna utgörs av gravfält. En arkeologisk utredning är beställd. Planhandlingarna kommer att omarbetas till detaljplanens utställningsskede om behov uppstår med anledning av utredningen. Naturmark och friytor Terräng och vegetation a) förutsättningar Detaljplaneområdet avgränsas av en allé i norr, hagmarker i väster, de antroposofiska trädgårdarna i öster och det antroposofiska kärnområdet, Steinerområdet, i söder, med Kulturhuset, Robygge och ateljébyggnader. Delar av dessa områden har även införlivats i detaljplaneområdet för att justera byggrättsytorna efter gällande förhållanden. Området som avses bebyggas karaktäriseras främst av öppenhet mot hagmarken i väster. Området är knutet till Steinerområdet genom att det idag fungerar som entréplats och parkering. Detaljplaneområdet sluttar böljande ner mot Järnafjärden. b) förändringar Nya parkeringsytor ska i största möjliga mån inte hårdgöras. Växtlighet och landskapets karaktärsdrag ska bevaras. Ny bebyggelse ska passas in i landskapet delvis med hjälp av nya kullar med vegetation. Ett centralt stråk som sträcker sig ut från ankomstplatsen och innefattar huvudbyggnaderna kan utformas som ett litet bytorg (se illustration nedan) i kontrast till de gröna kullarna och trädgårdarna. Stråket föreslås variera i bredd och utformas som torg med planteringsytor. Vissa sträckor av stråket kommer även att ha inslag av parkering. I det nya stråkets korsningspunkt med tillfartsvägen utformas körbanorna som upphöjt torg med pollare för att skapa ett lågfartsområde på de gåendes villkor. I dag saknas en tydlig ankomstplats. En sådan planeras nu mellan de viktigaste offentliga byggnaderna. Behovet av parkering är mycket skiftande och samma parkeringsplatser bör därför kunna nyttjas av olika verksamheter under olika tider. Det är därför viktigt att en gemensam parkeringsplats lokaliseras nära ankomstplatsen och de viktigaste byggnaderna. Merparten av parkeringen kommer att anläggas med ytor av grus, armerat gräs eller rena gräsfält. De nyskapade åkerholmarna och den skålade formen ner mot inlastningen ger ett spel av dubbelutnyttjande. Här formas sittgradänger mot en scen, bersåer, björkhagar, lundar som uteklassrum, picknickplatser, kaffegrottor, en hummelhörna mm. 10 (20)

11 Situationsplan, upprättad av Daniel Ängmo, Arken arkitekter SE 11 (20)

12 Lek och rekreation a) förutsättningar De intilliggande trädgårdarna erbjuder både plats för lek och rekreation. Det intilliggande strandområdet är tillgängligt i sin helhet. b) förändringar Flera av de redovisade nya lundarna och bersåerna kan fungera för lek, picknick, bollspel och annan rekreation. Det nya området kommer att kopplas till Ytterjärnas stigsystem och även vara den nordliga axeln av det nya huvudstråket genom Ytterjärna. Till projektet för denna detaljplan hör andra planer som innefattar förbättring av dammarna, vattenkvaliteten och båtbryggorna i havsviken. Bebyggelseområden Konferenscenter a) förutsättningar Området består dels av Ytterjärnas huvudparkering dels av öppna ängsmarker. Bebyggelseområdet gränsar i väst till ett odlingsröse/åkerholme. Området utgör idag gräns för det öppna landskapet vilket kräver stor hänsyn vid nybyggnation. Området omfattas inte av landskapsbildsskydd. b) förändringar Lokaliseringen erbjuder ett attraktivt läge för de föreslagna verksamheterna med vy över landskapet och vattnet. Utformningen och placeringen bidrar till att skapa en tydlig och sammanhållen entré till området, vilket saknas i dag. Närheten till seminariet ger samordningsfördelar. Byggrätten slingrar sig i en droppform som även växer ihop med området för kompost/återvinning och omkringliggande område för parkering/plantering. Konferenscentrets varuintag ligger i källarplan med en vändplats. Den föreslagna utformningen möjliggör att parkeringen även kan nyttjas som en amfiteater där vändplanen är en scen som tillsammans med konferenscentret bildar en arkitektonisk helhet. Byggrätten omfattar ca kvm i upp till fem våningar i den högsta delen. Källarplanet tillåts vara något större. Totalt inrymmer byggnaden ca 70 rum för övernattning. Byggnadskroppen föreslås bli gestaltad i uppbruten form för att ge ett mer småskaligt intryck och där byggnadens bottenvåning utgör en sammankopplande länk. Byggnadskropparna utgörs av fem volymer i en till fem våningar. Landskapets böljande karaktär gör att området är beläget i en naturlig svacka vilket ytterligare bryter ned skalan något. Byggnaden anpassas till befintligt odlingsröse genom att ta kant i det. Den föreslagna utformningen med gröna tak gör även att den nya byggnaden växer upp runt röset som en naturlig förlängning av topografin. De högre partierna i den norra delen av byggnaden ger en volymmässig återkoppling till befintlig allé som är belägen ca 60 meter norr om byggnaden. Parkeringen föreslås med inslag av planteringar vilket förstärker den gröna fronten mot det öppna landskapet och placerar den nya bebyggelsen i ett gränsland med skogsbrynskaraktär. 12 (20)

13 13 (20)

14 Övrig bebyggelse a) förutsättningar I upprättat Kulturmiljöprogram pekas ett par byggnader ut inom Steinerområdet som särskilt värdefulla. Nedan ges en beskrivning av de byggnader som omnämns. Wigwam ligger på en höjd ovanför Järnafjärden. Huset, som även kallas Vita Huset, är en villa med en tillbyggd ateljédel i vinkel med höga fönster och ett stramt klassicistiskt formspråk liknande en klassicistisk italiensk lantvilla. Seminarieträdgården är en stor trädgårdspark som sträcker sig ned mot Järnafjärden med organiska former, biologiska reningsdammar och vattentrappor, medicinal trädgård, mossträdgård, gräsytor, grusgångar, en äldre fruktträdgård, en clematisträdgård samt terrasseringar med olika växtmateriel. Kulturhuset är kanske det mest kända av områdets hus. Det stod färdigt 1992 och ritades av Erik Asmussens arkitektkontor. Det är en stor byggnad med organiska former med olika höjder, färger, takformer, indragna och utskjutande partier i fasaderna. Den höga delen inrymmer en scen. Interiört präglas det av en stor rymd med högt i tak, laserade väggar och trappor som tycks nästan vara utskurna i mjukt material och av fönstren som ger en direkt kontakt med omgivande landskap. Byggnaden har ett stort arkitektoniskt värde och är ett viktigt kulturhistoriskt inslag i området. Nibble Gård och markerna samt husen vid Nibble Trädgård drivs av en stiftelse sedan år Den gamla huvudbyggnaden på Nibble gård är ett putsat hus som flankeras av låga timrade hus. Vidarkliniken är ett sjukhus som startade år Den är inrymd i tre byggnader av trä och puts. De ligger placerade längs en långsträckt höjdrygg av berg i dagen. Byggnadens formspråk är tänkt att vara nära sammanbundet med dess funktion och arkitekturen med färgsättning, ljusbehandling, skulpturer och väggmålningar ska utgöra en del av den läkande behandlingen, en stimulans för sjuka människor att bli friska. Robygge är ett blått hus ritat av Erik Asmussen med partier i olika höjd som skjuter ut, respektive dras in i fasaderna, med olika takfall över respektive parti och med fönster placerade på olika nivåer i fasaderna. Det består av fyra längor inramande en öppen gård. Örjanskolan vid Nibble är en waldorfskola som påbörjades under 1970-talet och stod färdig år 1980 omfattande 12 års skolgång. b) förändringar Längs det nya stråkets östra sida föreslås två nya byggnader för infocenter, ateljéer och utställningshall. Den sistnämnda är tänkt att ersätta den provisoriska utställningshallen som rivs i samband med planens genomförande. c) förändringar I det nya detaljplaneförslaget föreslås varsamhetsbestämmelser för att bättre skydda den ur kulturmiljösynpunkt värdefulla arkitekturen. Skyddade byggnader är: Kulturhuset, Robygge, Blå ateljén/eurytmihuset och Biblioteket. Till detaljplanens utställningsskede kommer även byggnaderna Almandinen och Ormen Långe att ingå. Byggnaderna ges skydd i planen med stora Q vilket innebär att verksamheten föreslås flexibel men att byggnadernas karaktärsdrag så som de beskrivs i upprättat kulturmiljöprogram ska bevaras. Till detaljplanens utställningsskede kommer 14 (20)

15 även planbeskrivningen att kompletteras med text om vad som utgör kärnvärdet och är särskilt bevarandevärt för respektive byggnad. I gällande plan för Steinerområdet finns en västlig outnyttjad byggrätt som föreslås övergå i den nya detaljplanen. I söder finns ännu en outnyttjad byggrätt vars läge inom Steinerområdet ska utredas i samband med detaljplanens samråd. Byggnadernas utformning ska smälta in med omgivande bebyggelse. Offentlig och kommersiell service a) förutsättningar Ytterjärna- Nibble har idag vuxit ut till ett mindre samhälle med nästan 300 boende och ett par hundra arbetsplatser. C:a 60 barn under 15 år bor i området. Den ursprungliga strukturen med jordbruksverksamhet har kompletterats med ett flertal olika bebyggelsetyper och funktioner. Inom området finns idag flera servicefunktioner: - årskurs 1-12 skola - naturbruksgymnasium - restaurang - café - vårdinstitutioner - öppenvårdsmottagning - handelsträdgård - livsmedelsförsäljning - försäljning av hushållstekniska varor - Rudolf Steinerseminariet - Rudof Steinerhögskolan med läkepedagogisk, eurytmi och bildlärarutbildning - Robygge, en butik med försäljning av bland annat böcker, leksaker, hudvårdsprodukter - Förskolor saknas. Ca 230 personer har sin arbetsplats vid någon av verksamheterna i området. Översiktsplanens riktlinjer anger att kommunen ska sträva efter att öka antalet arbetstillfällen genom tillväxt av befintliga företag och nyetablering. b) förändringar Serviceutbudet för området kommer att öka med nytt infocenter, utställningshall, nya ateljébyggnader samt en konferensanläggning med hotell och restaurang. Vidare öppnas möjligheter att nyttja ny parkering som scen för skådespel och andra föreställningar. Detaljplanens genomförande kommer att innebära ett ökat antal arbetsplatser och fler besökande. Tillgänglighet Alla nya byggnader kommer att uppföras i enlighet med de lagkrav på tillgänglighet som finns idag. Underlaget för kollektivtrafik kommer att öka med planens genomförande varför området i framtiden kan komma att trafikeras med fler rutter per dag. Byggnadskultur och gestaltning Området karaktäriseras dels av antroposofisk byggnadsstil, som denna tolkats av arkitekt Erik Asmussen, dels av traditionell sörmländsk byggnadsstil. Det nya huvudstråket samt de nya byggnadernas utformning och placering i landskapet tydliggör områdets sammankoppling och orientering mot denna antroposofiska stilen samtidigt som området får en tydligare och naturligare gräns mot det öppna jordbrukslandskapet. 15 (20)

16 Vatten- och strandområden Planområdet ligger drygt 100 meter från Järnafjärden som närmast. Området mellan detaljplaneområdet och vattnet utgörs i huvudsak av parkmark i antroposofisk stil och biodynamiska odlingar. Vattenområdena inom parken är i sin helhet tillgängliga för allmänheten. Strandskydd Området ligger precis utanför 100-metersgränsen för strandskydd varför strandskydd ej återinträder för detaljplaneområdet, se karta nedan. Planområdet med strandskyddsområdet som blå streckad linje. Gator och trafik Gatunät, parkering och gång- och cykeltrafik inom området a) förutsättningar Gatunätet inom Ytterjärna har enskilt huvudmannaskap. Förutom tillfartsvägen är vägnätet småskaligt och i stort sett är trafikslagen separerade. Merparten av Steinerområdet är bilfritt, men underskott av parkeringsplatser leder periodvis till stökiga situationer. Parkering sker bara delvis vid den stora grusade ytan vid områdets entré som idag uppfattas ligga ocentralt. Det finns ett omfattande system av gång- och cykelvägar som sammanbinder de olika målpunkterna inom området. b) förändringar Den största förändringen trafikmässigt är det nya samlande huvudstråket. Detta kommer att utgöras av en orienterande torgyta och binda ihop Ytterjärnas delområden. Stråket kommer delvis att uppföras som så kallad shared space där gångtrafikanter och bilar delar samma ytor på de gåendes villkor. En ny större konferensanläggning genererar mer besökare och ökad trafik till området. Genom att lokalisera byggnaden vid entrén så undviks en ökad trafikbelastning på övriga delar av området. Dagens stora grusade parkeringsyta kommer att ersättas med nya byggnader och det föreslagna huvudstråket. Merparten av parkeringarna flyttas västerut och integreras med planteringar i den del av området som är tänkt att fungera som en amfiteater. 16 (20)

17 Busshållplatslägena justeras i enlighet med illustrationsplanen. Vid på- och avstigning till bussarna blockeras tillfartsvägen för att höja trafiksäkerheten för de gående samt för att dra ned hastigheten inom området. Nya refuger med vegetation kommer att förhindra omkörningar. I det nya huvudstråkets korsning med tillfartsvägen sker gångpassagerna i nivå med torgytan och med god marginal från busshållplatserna. I programfasen diskuterades en gång- och cykelväg in till Järna. En sådan bör gå längs väg 525 och ansluta till befintligt gång- cykelnät uppe vid Saltå Kvarn. Den gamla landsvägens sträckning nyttjas stundtals av cyklister. Tillfartsväg till området a) förutsättningar Tillfartsvägen till området går från väg 525. Separerad gång- och cykelbana finns mellan busshållplatsen ute vid väg 525 och Kulturhuset. b) förändringar Inga förändringar i väghållaransvaret föreslås. Entrén till Ytterjärna föreslås markeras tydligare med byggnader på bägge sidor entréområdet och med det nya stråket som korsar tillfartsvägen. Den föreslagna utformningen kommer att dra ner hastigheten vid entrén till området och bidra till en säkrare trafikmiljö. Kollektivtrafik Området trafikeras med sju bussturer om dagen (vardagar), främst under skoltid. Förutom dessa extrarutter ligger närmaste busshållplats ute vid väg 525 som trafikeras av buss 784 och 785 med 24 turer per dag. Störningar a) förutsättningar Störningar består främst av lukt från intilliggande jordbruk. Omfattningen har under åren ansetts hanterbara och som en del av livet på denna agrara plats. Störningar på riksintresset bedöms som ringa eller obefintliga. Det nya Steinerområdet ligger väl placerat i en terräng av åkerholmar och ett böljande agrart odlingslandskap med god relation till Ytterjärna kyrka. b) förändringar Under byggskedet finns risk för främst störande transporter med tung trafik. Planområdet ansluter dock nära till väg 57, med möjlighet att nå många platser utan att köra genom tät bebyggelse. Det finns en viss risk för smittspridning mellan människor och djur, vilket skulle kunna påverka jordbruksverksamheterna negativt. Förslaget innebär att mängden besökare till seminarieområdet kommer att öka något jämfört med idag, men risken för smittspridning sänks jämfört idag genom dubbla staket norr och väster om bebyggelseområdet. Verksamheten kring Steinerseminariet bidrar till riksintressets värden genom att erbjuda kustnära målpunkter med bl.a. parkområden och service. Planförslaget bedöms kunna förstärka dessa kvaliteter. 17 (20)

18 Teknisk försörjning Dricksvatten och spillvatten I den fördjupade behovsbedömningen framgår att inför samråd kring planförslaget har kommunen ställt tydliga krav på att planförslaget måste visa hur VA-frågorna kan lösas, inte bara för den tillkommande bebyggelsen, utan för hela det område med antroposofiskt inriktade verksamheter som omfattades av det tidigare programområdet. Inför samrådet kring detaljplan för Järna konferenscenter, har därför en utredning om VA-situationen påbörjats. Utredningen utförs av WRS Uppsala AB, som också genomförde en besiktning i fält i april Till grund för utredningen ligger bl.a. sammanställningar utförda av Jonas Darin (2011) samt examensarbete av Maria Melin (2007). Inför samrådet presenteras en bristanalys för nuvarande VA-system, samt förslag till tre principiellt utformade alternativ till framtida lösningar. Till planens utställning ska ett fullständigt förslag till lösning presenteras som bl.a. ska grundas på de synpunkter som inkommer under plansamrådet. De tre alternativen är: 1. Utveckling av nuvarande system med kemisk fosforfällning 2. Fosforreduktion med filterbäddar med fosforbindande material 3. Källsortering av klosettavfall samt våtkomostering Läs mer om alternativen samt nulägesbeskrivning i den fördjupade behovsbedömningen. Dagvatten a) förutsättningar I den fördjupade behovsbedömningen framgår att det finns goda förutsättningar att hantera dagvatten på ett effektivt sätt inom nuvarande system. Flödesberäkningar måste dock utföras för att kunna bedöma att befintliga volymer i dammarna är tillräckliga. b) förändringar Dagvatten skall så långt det är möjligt omhändertas lokalt inom det område där det bildas. I samband med ansökan om bygglov/bygganmälan skall sökanden redovisa hur dagvatten på fastigheten skall tas om hand. Omhändertagandet av dagvatten sker till stor del med hjälp av växter och infiltrerande mark. Träd har en fördröjande funktion genom att trädkronor och lövverk fångar upp och fördröjer regnet under sommarhalvåret och infiltrerat vatten tas upp av trädets rötter. I förslaget anges att flera trädplanteringar ska tillkomma i anslutning till parkeringsplatsen/amfiteatern. I den fördjupade behovsbedömningen anges att dagvatten från planområdet väntas rinna av till Järnafjärden. Avrinningen dämpas delvis av att hårdgjorda ytor är något genomsläppliga och att huvudbyggnaden har gröna tak. Dagvatten från parkeringsytor kan förorenas av oljespill och diverse partiklar från fordon. För att inte försämra kvaliteten på Järnafjärden, och försvåra uppfyllande av MKN, måste dagvatten behandlas före utsläpp. Befintlig avloppsanläggning belastar idag Järnafjärden med närsalter. Ytterligare belastning försvårar arbetet med att uppfylla MKN. Om nytt avlopp från den föreslagna planens anläggningar ansluts till befintligt VA-system, finns betydande risk att utsläpp av närsalter till Järnafjärden ökar. Det är därför angeläget att avloppsbehandlingen som helhet får en lösning i samband med den aktuella planen. En förutsättning för ett fungerande system är sannolikt att delar av de nya planerade hårda ytorna utförs i material som åtminstone delvis är genomsläppliga. Gröna tak på någon eller några av de 18 (20)

19 nya byggnaderna väntas också minska flödena vid häftiga regn på ett betydande sätt. Nya parkeringsplatser bör förses med oljeavskiljning, vilket också bör gälla vid eventuell ombyggnad av befintliga p-platser med fler än 10 platser. Lågpunkten framför den planerade nya parkeringen och konferenscentrat kommer att behöva en dräneringspunkt med kapacitet att klara häftiga regn. Med avseende på höjdförhållanden är detta möjligt. Viss sprängning kan dock bli nödvändig för att nå förbi bergryggar öster om planområdet. Ansvaret för dagvattensystem föreslås fortsatt vara samfällt förslagsvis genom gemensamhetsanläggningen Ytterjärna-Nibble GA:1 för vägar och allmän plats (vägföreningen). Dagvattenavrinningen från konferenscentrets inlastningsdel måste lösas med underjordisk ledning alternativt bortpumpas. El Området är försörjt med el genom Telge Nät. Både markförlagda och luftburna ledningar finns inom området. Avfall/Återvinning Telge Återvinning har idag hämtning av avfall inom området i anslutning till Kulturhuset och Robygge. För den nya bebyggelsen föreslås området direkt söder om konferenscentret att inrymma kärl för avfall. Den föreslagna nivåskillnaden möjliggör en effektiv avfallshantering med minimal negativ påverkan. Avfall omhändertas för återvinning i anslutning till det nya huvudstråket i slutna kärl i anslutning till den föreslagna vändplanen enligt situationsplan ovan. Fortsatt arbete Detaljplanens avgränsning kommer att utvidgas söderut till att omfatta även byggnaderna Ormen långe och Almandinen. Dessa byggnader hänger nära samman med Kulturhuset och bör därför även omfattas av detaljplanens Q-märkning. Planbeskrivningen kommer även att kompletteras med text om vad som utgör de Q-märkta husens respektive kärnvärden ur bevarandesynpunkt. En arkeologisk utredning är beställd. Planhandlingarna kommer att omarbetas till detaljplanens utställningsskede om behov uppstår med anledning av utredningen. De tre alternativ till V/A-hantering ska utvärderas. Administrativa frågor Huvudmannaskap, ansvarsfördelning Kommunen skall inte vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Kommunen har aldrig varit huvudman för allmän platsmark inom området och den samfällighet som idag har ansvar för vägar, naturmark och vissa allmänna anläggningar önskar ha fortsatt ansvar för den allmänna platsmarken. Genomförandetid Planens genomförandetid är fem år. 19 (20)

20 Tidplan Tidsplanen för detaljplaneprocessen ser ut så här: Plansamråd...augusti- september 2011 Planutställning...januari-februari 2012 Antagande....andra kvartalet 2012 Medverkande tjänstemän Planen har upprättats av planarkitekt Henrik Nordström. Medverkat i projektgruppen har även stadsarkitekten, stadsantikvarien, stadsträdgårdsmästaren, trafikplanerare, utredningsingenjör, miljöinspektörer, och utredare från Telge Återvinning. Handlingarna är granskade av planarkitekt Pia Forsell samt bygglovhandläggare Agnetha Sjödin. Illustrationsmaterialet och bakgrundsmaterial är upprättat av Daniel Ängmo och Torbjörn Einarsson vid Arken SE Arkitekter AB i samarbete med Espen Tharaldsen, Arbeidsgruppen Hus AS. Landskapskonsult har varit prof Pär Gustafsson, ark LAR MSA. Den fördjupade behovsbedömningen är upprättad av Ekologigruppen AB genom Krister Sernbo och granskad av tjänstemän på Samhällsbyggnadskontoret och Miljökontoret. Kapitlet om V/A i den fördjupade behovsbedömningen är upprättat av WRS genom Peter Ridderstolpe och granskad av kommunen. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan Urban Dahlberg Planchef Henrik Nordström Planarkitekt 20 (20)

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 1 Innehållsförteckning sid 2 Inledning sid 3 Illustrationsplan sid 4 Det stora Landskapet - idag sid 5 Det sora landskapet - framtid

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan samt behov av balansering 2011-07-17

BEHOVSBEDÖMNING underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan samt behov av balansering 2011-07-17 Detaljplaneförslag (samråd) för fastigheten Säby 5:1 m.fl. fastigheter i Järna kommundel, Södertälje kommun Dnr: 2011-00312-214 Upprättad: Bedömningen är upprättad av Ekologigruppen AB utifrån mall för

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje.

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 kommunstyrelsen@norrtalje. Detaljplan för delar av fastigheten Arholma 4:10 i Björkö - Arholma församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-21 Dnr 09-10002.214 Ks 09-40 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN Datum Dnr 2012-09-27 KS 275/12 Samhällsutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Flygfoto över del av Ljusdal. Förvaltningshuset

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län DP nr 153 PLANENHETEN Södergatan kyrkogård kapell Planområde Stenskogsvägen Detaljplan för ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län Upprättad 2011-08-25 kompletterad 2011-12-08 Antagen av KS

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING 1 (7) Datum 2013-12-17 Dnr C 3 / 2009 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Samy Abu Eid 0155 38344 samy.abueid@oxelosund.se Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer