Konferenscenter Ytterjärna,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferenscenter Ytterjärna,"

Transkript

1 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Dnr Detaljplan för Konferenscenter Ytterjärna, Säby 5:1 mfl. fastigheter i Järna kommundel, Södertälje kommun Upprättad SAMRÅDSHANDLING

2 Handlingar... 3 Övrigt planeringsunderlag... 3 Planens syfte... 3 Miljöpåverkan... 3 Allmänt... 3 Förenlighet med 3 och 4 kap MB... 3 Förenlighet med 5 kap MB... 3 Fördjupad behovsbedömning... 4 Avstånd till hagmarker... 6 Plandata... 7 Lägesbestämning och areal... 7 Markägoförhållanden... 7 Tidigare ställningstaganden... 8 Riksintresse... 8 Landskapsbildsskydd... 8 Biotopskydd... 8 Översiktsplan... 8 Gällande detaljplaner...9 Kulturmiljöprogram...9 Program för planområdet...9 Förutsättningar och förändringar...9 Markens beskaffenhet...9 Naturmark och friytor Bebyggelseområden Vatten- och strandområden Gator och trafik Störningar Teknisk försörjning Administrativa frågor...19 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning.. 19 Genomförandetid Tidplan Medverkande tjänstemän (20)

3 Handlingar Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser. Till planen hör dessutom: Denna planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta Övrigt planeringsunderlag Fördjupad behovsbedömning Illustrationsbilaga Planens syfte Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett konferenscenter samt utställningshall, verkstäder och informationscenter, samt att reglera och anpassa befintlig bebyggelse och byggrätt. Miljöpåverkan Allmänt Området är sedan tidigare upplåtet som parkeringsplats samt åkermark. Den södra delen av planområdet är detaljplanelagd för de antroposofiska stiftelsernas verksamhet. Detaljplanen avser också att möjliggöra en för miljö och hälsa bättre avloppslösning i området. Möjliga negativa konsekvenser av planens genomförande är ökade transporter till området och påverkan på landskapsbild och bebyggelsestruktur inom området. Bebyggelsestrukturen består av dels sörmländsk byggnadstradition dels av bebyggelse i antroposofisk tradition. Den nya bebyggelsen orienterar sig mot senare nämnda stil och gränserna i landskapet kommer att utföras med ett helhetsperspektiv. Det intilliggande jordbrukets fortsatta verksamhet har varit en förutsättning för förslaget. Området är av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset bedöms inte påverkas negativt (läs mer om riksintresset under rubriken Fördjupad behovsbedömning). Förenlighet med 3 och 4 kap MB Detaljplanens genomförande anses vara förenligt med 3 och 4 kapitlet i Miljöbalken, som berör hushållning med mark och vatten. Området är redan delvis ianspråktaget och denna plats är särskilt viktig för utvecklandet av de befintliga antroposofiska verksamheterna. Förenlighet med 5 kap MB Detaljplanens genomförande anses vara förenligt med 5 kapitlet i Miljöbalken, som berör miljökvalitet, eftersom inga miljökvalitetsnormer (MKN) beräknas överskridas inom området till följd av genomförandet. 3 (20)

4 a) MKN för luftkvalitet Den ökade mängden bilrörelser som resultat av fler besökare i området bedöms främst belasta motorväg E 4 som har god kapacitet. MKN bedöms inte överskridas inom området. a) MKN för yt- och grundvatten Området ligger i gränsen mellan Järnafjärdens och Moraåns avrinningsområden. Huvudparten av den nya bebyggelsen föreslås inom Järnafjärdens avrinningsområde. Recipienten för vatten från området är Östersjön norra. På vattenmyndighetens hemsida (http://www.viss.lansstyrelsen.se/mappage.aspx) går det att hitta mer information om status och miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten. Fördjupad behovsbedömning Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5:18 och bilaga 2 och 4 till MKB förordningen. En miljöbedömning behöver därför inte utföras. Detaljplaneringen avser främst att möjliggöra byggnation av ett konferenscenter och en utställningshall samt att reglera befintliga förhållanden så som byggrätt och att möjliggöra för en hållbar VA-försörjning. De sammanlagda riskerna för miljö och hälsa minskar som resultat av planen (på grund av förbättrade VA-lösningar). Påverkan på landskapsbild anses inte få väsentliga konsekvenser som motiverar miljöbedömning. För att ge mer detaljerade svar åt de frågor som väcktes i samband med programsamrådet har en fördjupad behovsbedömning genomförts. Denna är upprättad av Ekologigruppen, med en separat påbörjad VA-utredning framtagen av WRS. Nedan följer utdrag ur den fördjupade behovsbedömningen. Den fördjupade behovsbedömningen finns att tillgå i sin helhet hos kommunen. Verksamheten kring Steinerseminariet bidrar till riksintressets värden genom att erbjuda kustnära målpunkter med bl.a. parkområden och service. Planförslaget bedöms kunna förstärka dessa kvaliteter. Landskapsbilden bedöms vara en viktig del för förståelsen av riksintresset. Bl.a. är kyrkans dominerande position viktig. Skalan på byggnader inom seminarieområdet är betydelsefull, liksom den befintliga anpassningen till brynzoner. Jordbrukets fortsatta verksamhet är viktig för landskapet. Med hänsyn till Steinerområdet ansluter de föreslagna byggnaderna logiskt till de befintliga byggnaderna kring Steinerseminariet. Den föreslagna huvudbyggnaden är stor, men har lägre höjd än befintliga Kulturhuset och är uppdelad i flera mindre volymer. Planförslaget följer en tidigare tradition att hålla bebyggelsen i anslutning till brynzoner i landskapet, där nytt bryn tillskapas för att förstärka denna effekt. Landskapet kommer därför inte att fragmenteras på något betydande sätt av förslaget. Volymer och former på nya föreslagna byggnader följer inte det kulturhistoriska landskapets tradition, men ansluter till Steinerområdets karaktär. Placeringen i mötet mellan de olika kulturmiljöerna är känslig men kan överbryggas av uppbyggnad med mark och växtlighet. Planen har utformats så att byggnaden hålls ihop med Steinerområdet, så att mellanrummet till dess övriga bebyggelse inte blir för stort och att hänsyn även tas till Wigwam. 4 (20)

5 Den stora konferensbyggnaden har en utformning, höjd och placering som innebär att kyrkans dominerande position bevaras. Den gamla landsvägen med sin koppling till det öppna landskapet bevaras. Möjligheterna att fortsatt bedriva jordbruk och hävda det öppna landskapet påverkas inte på ett aligt sätt. Planförslaget angränsar till två kända områden med fornlämningar, men berör inga kända förekomster av sådana. En arkeologisk utredning är beställd för att säkerställa att inga fornlämningar påverkas negativt. Utredningen kommer att utföras under sensommar eller tidig höst Landskapsbilden är av betydelse för värdet hos riksintresset för kulturmiljövården. Bebyggelsen kring Steinerseminariet och Vidarkliniken ingår i riksintresset. Gles bebyggelse av stora hus med särpräglad arkitektur kännetecknar området. Byggnaderna väster om huvudvägen knyter traditionellt an till bryn och åkerholmar i ett nord-sydligt stråk. Det äldre kulturlandskapet präglas av relativt stora åkerytor, avbrutna av åkerholmar och stora gårdar. Ytterjärna kyrka dominerar landskapsbilden med ett utmärkande läge på en bergkulle invid vattnet. Från vattnet dominerar Ytterjärna kyrka och Liljefors f.d. ateljé (Wigwam). Förslaget ansluter till tidigare bebyggelsemönster invid Steinerseminariet, genom att ansluta till ett nord-sydligt stråk av bryn och åkerholmar. Detta stråk avses bli förstärkt med ny vegetation kring den föreslagna konferensbyggnaden och den tillhörande parkeringen. Odlingslandskapets gränser påverkas av planens byggnader, där dock en ny gräns återskapas med bryn och åkerholmar i enlighet med det lokala bebyggelsemönstret. Det storskaliga odlingslandskapets ytor delas inte upp. Landskapskaraktären sedd från vattnet påverkas inte. Planens största byggnad, konferensbyggnaden, bedöms inte påverka den dominans som Ytterjärna kyrka har över landskapet. Planen innehåller bestämmelser som reglerar byggnaders placering och hushöjder, i enlighet med aktuella illustrationer, för att säkerställa att landskapsbild av betydelse för riksintresset inte påverkas negativt. Bebyggelsens avgränsning mot odlingsmarken bör också illustreras på ett tydligt sätt till planens utställning. Åkerholme med biotopskydd kommer enligt förslaget att bevaras, men ligga inom parkmark och intill bebyggelse. Åkerholmen hyser idag inga särskilt skyddsvärda arter. Inom de delar av planområdet där markanvändningen ändras, väntas gröna tak och nya planteringar att kunna berika den biologiska mångfalden. Planen kommer att medföra nya rörelsemönster för trafiken i entrén till verksamheterna kring Steinerseminariet, på ett sätt som påverkar trafiksäkerheten och förutsättningarna för kollektivtrafik. Under byggskedet finns risk för främst störande transporter med tung trafik. Planområdet ansluter dock nära till väg 57, med möjlighet att nå många platser utan att köra genom tät bebyggelse. 5 (20)

6 En tydligare entré till området kommer att bidra till områdets offentliga karaktär. Nya byggnader ger möjligheter att förstärka funktionen som betydelsefull mötesplats. Planen medger ej rätt till bostäder i nya byggnader. Planen innehåller en lösning för trafiken där frågor kring trafiksäkerhet behandlas. Beskrivning av trafiksäkerhetsfrågor bör utvecklas till planens utställning. Planen medför att nya verksamheter öppnar upp för fler människor på besök, konferenser och hotellboende, men inte för bostäder. Planen innebär att fler besökande människor än i dagsläget kommer att vistas i närheten av omgivande jordbruksverksamheter med påverkan av allergener, lukt och flugor. Nuvarande verksamheter är utsatta för samma typ av påverkan, men planen kommer att utöka antalet människor som besöker området. Planen raderar en byggrätt för verksamhetslokaler på ca 25 m avstånd till beteshage, medan nya byggrätter som närmast hamnar på ett avstånd av 60 meter. Det finns allmänt en viss risk för smittspridning mellan människor och djur, vilket skulle kunna påverka jordbruksverksamheterna negativt. Förslaget innebär att mängden besökare till seminarieområdet kommer att öka jämfört med idag. Risken för smittspridning ökar därför. Planförslaget innebär att 1,3 hektar jordbruksmark bebyggs eller blir parkering. Planförslaget bidrar till att möjliggöra en effektivare avfallshantering för de kringliggande verksamheterna vilket bör kunna öka andelen återvunna material. Planförslaget föreskriver ett ökat skydd genom att dubbla staket ska uppföras mot beteshagar, vilket ska omöjliggöra direktkontakt mellan besökare till seminarieområdet och betande djur. Åtgärden bedöms medföra ett acceptabelt skydd. Förslaget innebär också möjligheter att utveckla ett effektivt och pedagogiskt tydligt system för avfalls- och materialåtervinning. Avstånd till hagmarker Kommunens Miljökontor tillämpar ett skyddsavstånd på 25 meter mellan bostadsfastigheter och hagmarker för att undvika problem med lukt och smittspridning. Avståndet till verksamheter har inte något fastställt skyddsavstånd utan bedöms från fall till fall. I karta nedan återges avstånden till hagmarkerna för konferenscentret. Som lägst hamnar den närmaste byggnaden 60 meter från hagmarkerna. Parkeringsytorna hamnar närmre men på grund av dess perifera lokalisering inom Steinerområdet bedöms parkeringsplatserna fyllas på inifrån och ut vilket gör att de parkeringsplatser som hamnar närmast hagarna endast undantagsvis kommer att nyttjas, vid t.ex. större evenemang. Parkeringsplatser bedöms vara ytor där människor ej vistas varaktigt. 6 (20)

7 Plandata Lägesbestämning och areal Planområdet omfattar del av Säby 5:1 och 5:2 samt del av Säby 2:2. Området är beläget i Ytterjärna nära Järnafjärden tre km sydost om Järna och cirka en och en halv mil söder om Södertälje tätort. Området omfattar drygt sju ha. Markägoförhållanden All mark inom detaljplaneområdet ägs av Nibblestiftelsen och Stiftelsen Järna kulturcentrum (fd. Stiftelsen Rudolf Steiner seminariet). 7 (20)

8 Järna Området ligger sydöst om Järna tätort. Tidigare ställningstaganden Riksintresse Området ingår i riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö. Enligt kapitel 4 2 i miljöbalken, skall inom området turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. För riksintresset för kulturmiljövård gäller att särskild hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön och till landskapsbilden. Landskapets karaktäristiska bebyggelsemönster bör bevaras. Riksantikvarieämbetet beskriver även riksintresseområdet enligt följande: Steinerseminariet i Järna (antroposofiskt centrum) med särpräglad arkitektur från 1970-talet. Landskapsbildsskydd Detaljplaneområdet ligger utanför område med skydd för landskapsbilden. Den nya bebyggelsens placering i det öppna landskapet ställer dock höga krav på gestaltningen av området varför analyser genomförts för att anpassa förslaget till det känsliga landskapet (se även illustrationsbilaga). Biotopskydd Inom detaljplaneområdet finns ett odlingsröse/åkerholme som omfattas av biotopskydd. Kullen avses i förslaget bevaras, men bebyggelsen kommer att hamna i dess direkta närhet. Översiktsplan Gällande Översiktsplan (ÖP) 2004 för Södertälje Kommun beskriver Ytterjärna som ett område/bybildning där särskild hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön och till landskapsbild och bebyggelsemiljö, vid såväl nybyggnad som ombyggnad. Ny bebyggelse tillåts endast i befintliga byggnadsgrupper. 8 (20)

9 Gällande detaljplaner För del av detaljplaneområdet gäller byggnadsplan 821C som reglerar markanvändningen och byggrätter för bl.a. Kulturhuset. Huvuddelen av detaljplanen utgörs av prickmark, mark som inte får bebyggas. I princip samtliga byggrätter är utnyttjade i dagsläget. I den västra delen av området finns en outnyttjad byggrätt som istället överförs till den nya detaljplanen i en mer lämplig lokalisering längs befintlig granhäck. I detaljplaneområdets södra del finns även en outnyttjad byggrätt som kvarligger, men där en eventuell justering av läget bör utredas i samband med detaljplanens samrådsskede. Kulturmiljöprogram Kommunens kulturmiljöprogram fastslår att Ytterjärna socken präglas dels av sitt kustläge med vikar och stränder i öster och dels av jordbrukslandskapets bördiga lerslätter samt av mer kuperade, skogiga marker allra längst i norr där också flera sjöar finns. Bebyggelsen i socknen är av agrar karaktär med stora samt mindre gårdar och torp. Ytterjärna är allmänt känt för antroposofiska verksamheter, främst i socknens södra delar där koncentrationer av antroposofisk arkitektur finns. Rudolf Steinerseminariet består av ett flertal organiskt utformade byggnader i utmärkande kulörer, bl.a. Eurytmihuset, Biblioteket, elevhem och Almandinen, läs mer under förutsättningar övrig bebyggelse nedan. Program för planområdet Ett program har upprättats för området. Detta var föremål för samråd under 26 mars till 18 maj Programmet tog förutom nu föreslagen bebyggelse även upp övriga utvecklingsplaner inom Steinerområdet. En samrådsredogörelse togs fram efter avslutat programsamråd och godkändes av Järna kommundelsnämnd i samband med beslut om planuppdrag. Förutsättningar och förändringar Markens beskaffenhet Geotekniska förhållanden och jordarter Inom området finns två olika jordarter: lera och berg. Det är samma förutsättningar som för övriga Steinerområdet. Jordartskarta och ungefärlig plangräns 9 (20)

10 Förorenad mark Ingen känd förorenad mark finns inom området. Radon Detaljplaneområdet ligger i sin helhet på låg- respektive normalriskområde för radon. All bebyggelse föreslås inom lågriskområde. Fornlämningar Den nordöstra delen av detaljplaneområdet gränsar till fast fornlämning RAÄ 133:1 samt RAÄ 134:1 och 135:1 i den södra respektive östra delen av planområdet. Lämningarna utgörs av gravfält. En arkeologisk utredning är beställd. Planhandlingarna kommer att omarbetas till detaljplanens utställningsskede om behov uppstår med anledning av utredningen. Naturmark och friytor Terräng och vegetation a) förutsättningar Detaljplaneområdet avgränsas av en allé i norr, hagmarker i väster, de antroposofiska trädgårdarna i öster och det antroposofiska kärnområdet, Steinerområdet, i söder, med Kulturhuset, Robygge och ateljébyggnader. Delar av dessa områden har även införlivats i detaljplaneområdet för att justera byggrättsytorna efter gällande förhållanden. Området som avses bebyggas karaktäriseras främst av öppenhet mot hagmarken i väster. Området är knutet till Steinerområdet genom att det idag fungerar som entréplats och parkering. Detaljplaneområdet sluttar böljande ner mot Järnafjärden. b) förändringar Nya parkeringsytor ska i största möjliga mån inte hårdgöras. Växtlighet och landskapets karaktärsdrag ska bevaras. Ny bebyggelse ska passas in i landskapet delvis med hjälp av nya kullar med vegetation. Ett centralt stråk som sträcker sig ut från ankomstplatsen och innefattar huvudbyggnaderna kan utformas som ett litet bytorg (se illustration nedan) i kontrast till de gröna kullarna och trädgårdarna. Stråket föreslås variera i bredd och utformas som torg med planteringsytor. Vissa sträckor av stråket kommer även att ha inslag av parkering. I det nya stråkets korsningspunkt med tillfartsvägen utformas körbanorna som upphöjt torg med pollare för att skapa ett lågfartsområde på de gåendes villkor. I dag saknas en tydlig ankomstplats. En sådan planeras nu mellan de viktigaste offentliga byggnaderna. Behovet av parkering är mycket skiftande och samma parkeringsplatser bör därför kunna nyttjas av olika verksamheter under olika tider. Det är därför viktigt att en gemensam parkeringsplats lokaliseras nära ankomstplatsen och de viktigaste byggnaderna. Merparten av parkeringen kommer att anläggas med ytor av grus, armerat gräs eller rena gräsfält. De nyskapade åkerholmarna och den skålade formen ner mot inlastningen ger ett spel av dubbelutnyttjande. Här formas sittgradänger mot en scen, bersåer, björkhagar, lundar som uteklassrum, picknickplatser, kaffegrottor, en hummelhörna mm. 10 (20)

11 Situationsplan, upprättad av Daniel Ängmo, Arken arkitekter SE 11 (20)

12 Lek och rekreation a) förutsättningar De intilliggande trädgårdarna erbjuder både plats för lek och rekreation. Det intilliggande strandområdet är tillgängligt i sin helhet. b) förändringar Flera av de redovisade nya lundarna och bersåerna kan fungera för lek, picknick, bollspel och annan rekreation. Det nya området kommer att kopplas till Ytterjärnas stigsystem och även vara den nordliga axeln av det nya huvudstråket genom Ytterjärna. Till projektet för denna detaljplan hör andra planer som innefattar förbättring av dammarna, vattenkvaliteten och båtbryggorna i havsviken. Bebyggelseområden Konferenscenter a) förutsättningar Området består dels av Ytterjärnas huvudparkering dels av öppna ängsmarker. Bebyggelseområdet gränsar i väst till ett odlingsröse/åkerholme. Området utgör idag gräns för det öppna landskapet vilket kräver stor hänsyn vid nybyggnation. Området omfattas inte av landskapsbildsskydd. b) förändringar Lokaliseringen erbjuder ett attraktivt läge för de föreslagna verksamheterna med vy över landskapet och vattnet. Utformningen och placeringen bidrar till att skapa en tydlig och sammanhållen entré till området, vilket saknas i dag. Närheten till seminariet ger samordningsfördelar. Byggrätten slingrar sig i en droppform som även växer ihop med området för kompost/återvinning och omkringliggande område för parkering/plantering. Konferenscentrets varuintag ligger i källarplan med en vändplats. Den föreslagna utformningen möjliggör att parkeringen även kan nyttjas som en amfiteater där vändplanen är en scen som tillsammans med konferenscentret bildar en arkitektonisk helhet. Byggrätten omfattar ca kvm i upp till fem våningar i den högsta delen. Källarplanet tillåts vara något större. Totalt inrymmer byggnaden ca 70 rum för övernattning. Byggnadskroppen föreslås bli gestaltad i uppbruten form för att ge ett mer småskaligt intryck och där byggnadens bottenvåning utgör en sammankopplande länk. Byggnadskropparna utgörs av fem volymer i en till fem våningar. Landskapets böljande karaktär gör att området är beläget i en naturlig svacka vilket ytterligare bryter ned skalan något. Byggnaden anpassas till befintligt odlingsröse genom att ta kant i det. Den föreslagna utformningen med gröna tak gör även att den nya byggnaden växer upp runt röset som en naturlig förlängning av topografin. De högre partierna i den norra delen av byggnaden ger en volymmässig återkoppling till befintlig allé som är belägen ca 60 meter norr om byggnaden. Parkeringen föreslås med inslag av planteringar vilket förstärker den gröna fronten mot det öppna landskapet och placerar den nya bebyggelsen i ett gränsland med skogsbrynskaraktär. 12 (20)

13 13 (20)

14 Övrig bebyggelse a) förutsättningar I upprättat Kulturmiljöprogram pekas ett par byggnader ut inom Steinerområdet som särskilt värdefulla. Nedan ges en beskrivning av de byggnader som omnämns. Wigwam ligger på en höjd ovanför Järnafjärden. Huset, som även kallas Vita Huset, är en villa med en tillbyggd ateljédel i vinkel med höga fönster och ett stramt klassicistiskt formspråk liknande en klassicistisk italiensk lantvilla. Seminarieträdgården är en stor trädgårdspark som sträcker sig ned mot Järnafjärden med organiska former, biologiska reningsdammar och vattentrappor, medicinal trädgård, mossträdgård, gräsytor, grusgångar, en äldre fruktträdgård, en clematisträdgård samt terrasseringar med olika växtmateriel. Kulturhuset är kanske det mest kända av områdets hus. Det stod färdigt 1992 och ritades av Erik Asmussens arkitektkontor. Det är en stor byggnad med organiska former med olika höjder, färger, takformer, indragna och utskjutande partier i fasaderna. Den höga delen inrymmer en scen. Interiört präglas det av en stor rymd med högt i tak, laserade väggar och trappor som tycks nästan vara utskurna i mjukt material och av fönstren som ger en direkt kontakt med omgivande landskap. Byggnaden har ett stort arkitektoniskt värde och är ett viktigt kulturhistoriskt inslag i området. Nibble Gård och markerna samt husen vid Nibble Trädgård drivs av en stiftelse sedan år Den gamla huvudbyggnaden på Nibble gård är ett putsat hus som flankeras av låga timrade hus. Vidarkliniken är ett sjukhus som startade år Den är inrymd i tre byggnader av trä och puts. De ligger placerade längs en långsträckt höjdrygg av berg i dagen. Byggnadens formspråk är tänkt att vara nära sammanbundet med dess funktion och arkitekturen med färgsättning, ljusbehandling, skulpturer och väggmålningar ska utgöra en del av den läkande behandlingen, en stimulans för sjuka människor att bli friska. Robygge är ett blått hus ritat av Erik Asmussen med partier i olika höjd som skjuter ut, respektive dras in i fasaderna, med olika takfall över respektive parti och med fönster placerade på olika nivåer i fasaderna. Det består av fyra längor inramande en öppen gård. Örjanskolan vid Nibble är en waldorfskola som påbörjades under 1970-talet och stod färdig år 1980 omfattande 12 års skolgång. b) förändringar Längs det nya stråkets östra sida föreslås två nya byggnader för infocenter, ateljéer och utställningshall. Den sistnämnda är tänkt att ersätta den provisoriska utställningshallen som rivs i samband med planens genomförande. c) förändringar I det nya detaljplaneförslaget föreslås varsamhetsbestämmelser för att bättre skydda den ur kulturmiljösynpunkt värdefulla arkitekturen. Skyddade byggnader är: Kulturhuset, Robygge, Blå ateljén/eurytmihuset och Biblioteket. Till detaljplanens utställningsskede kommer även byggnaderna Almandinen och Ormen Långe att ingå. Byggnaderna ges skydd i planen med stora Q vilket innebär att verksamheten föreslås flexibel men att byggnadernas karaktärsdrag så som de beskrivs i upprättat kulturmiljöprogram ska bevaras. Till detaljplanens utställningsskede kommer 14 (20)

15 även planbeskrivningen att kompletteras med text om vad som utgör kärnvärdet och är särskilt bevarandevärt för respektive byggnad. I gällande plan för Steinerområdet finns en västlig outnyttjad byggrätt som föreslås övergå i den nya detaljplanen. I söder finns ännu en outnyttjad byggrätt vars läge inom Steinerområdet ska utredas i samband med detaljplanens samråd. Byggnadernas utformning ska smälta in med omgivande bebyggelse. Offentlig och kommersiell service a) förutsättningar Ytterjärna- Nibble har idag vuxit ut till ett mindre samhälle med nästan 300 boende och ett par hundra arbetsplatser. C:a 60 barn under 15 år bor i området. Den ursprungliga strukturen med jordbruksverksamhet har kompletterats med ett flertal olika bebyggelsetyper och funktioner. Inom området finns idag flera servicefunktioner: - årskurs 1-12 skola - naturbruksgymnasium - restaurang - café - vårdinstitutioner - öppenvårdsmottagning - handelsträdgård - livsmedelsförsäljning - försäljning av hushållstekniska varor - Rudolf Steinerseminariet - Rudof Steinerhögskolan med läkepedagogisk, eurytmi och bildlärarutbildning - Robygge, en butik med försäljning av bland annat böcker, leksaker, hudvårdsprodukter - Förskolor saknas. Ca 230 personer har sin arbetsplats vid någon av verksamheterna i området. Översiktsplanens riktlinjer anger att kommunen ska sträva efter att öka antalet arbetstillfällen genom tillväxt av befintliga företag och nyetablering. b) förändringar Serviceutbudet för området kommer att öka med nytt infocenter, utställningshall, nya ateljébyggnader samt en konferensanläggning med hotell och restaurang. Vidare öppnas möjligheter att nyttja ny parkering som scen för skådespel och andra föreställningar. Detaljplanens genomförande kommer att innebära ett ökat antal arbetsplatser och fler besökande. Tillgänglighet Alla nya byggnader kommer att uppföras i enlighet med de lagkrav på tillgänglighet som finns idag. Underlaget för kollektivtrafik kommer att öka med planens genomförande varför området i framtiden kan komma att trafikeras med fler rutter per dag. Byggnadskultur och gestaltning Området karaktäriseras dels av antroposofisk byggnadsstil, som denna tolkats av arkitekt Erik Asmussen, dels av traditionell sörmländsk byggnadsstil. Det nya huvudstråket samt de nya byggnadernas utformning och placering i landskapet tydliggör områdets sammankoppling och orientering mot denna antroposofiska stilen samtidigt som området får en tydligare och naturligare gräns mot det öppna jordbrukslandskapet. 15 (20)

16 Vatten- och strandområden Planområdet ligger drygt 100 meter från Järnafjärden som närmast. Området mellan detaljplaneområdet och vattnet utgörs i huvudsak av parkmark i antroposofisk stil och biodynamiska odlingar. Vattenområdena inom parken är i sin helhet tillgängliga för allmänheten. Strandskydd Området ligger precis utanför 100-metersgränsen för strandskydd varför strandskydd ej återinträder för detaljplaneområdet, se karta nedan. Planområdet med strandskyddsområdet som blå streckad linje. Gator och trafik Gatunät, parkering och gång- och cykeltrafik inom området a) förutsättningar Gatunätet inom Ytterjärna har enskilt huvudmannaskap. Förutom tillfartsvägen är vägnätet småskaligt och i stort sett är trafikslagen separerade. Merparten av Steinerområdet är bilfritt, men underskott av parkeringsplatser leder periodvis till stökiga situationer. Parkering sker bara delvis vid den stora grusade ytan vid områdets entré som idag uppfattas ligga ocentralt. Det finns ett omfattande system av gång- och cykelvägar som sammanbinder de olika målpunkterna inom området. b) förändringar Den största förändringen trafikmässigt är det nya samlande huvudstråket. Detta kommer att utgöras av en orienterande torgyta och binda ihop Ytterjärnas delområden. Stråket kommer delvis att uppföras som så kallad shared space där gångtrafikanter och bilar delar samma ytor på de gåendes villkor. En ny större konferensanläggning genererar mer besökare och ökad trafik till området. Genom att lokalisera byggnaden vid entrén så undviks en ökad trafikbelastning på övriga delar av området. Dagens stora grusade parkeringsyta kommer att ersättas med nya byggnader och det föreslagna huvudstråket. Merparten av parkeringarna flyttas västerut och integreras med planteringar i den del av området som är tänkt att fungera som en amfiteater. 16 (20)

17 Busshållplatslägena justeras i enlighet med illustrationsplanen. Vid på- och avstigning till bussarna blockeras tillfartsvägen för att höja trafiksäkerheten för de gående samt för att dra ned hastigheten inom området. Nya refuger med vegetation kommer att förhindra omkörningar. I det nya huvudstråkets korsning med tillfartsvägen sker gångpassagerna i nivå med torgytan och med god marginal från busshållplatserna. I programfasen diskuterades en gång- och cykelväg in till Järna. En sådan bör gå längs väg 525 och ansluta till befintligt gång- cykelnät uppe vid Saltå Kvarn. Den gamla landsvägens sträckning nyttjas stundtals av cyklister. Tillfartsväg till området a) förutsättningar Tillfartsvägen till området går från väg 525. Separerad gång- och cykelbana finns mellan busshållplatsen ute vid väg 525 och Kulturhuset. b) förändringar Inga förändringar i väghållaransvaret föreslås. Entrén till Ytterjärna föreslås markeras tydligare med byggnader på bägge sidor entréområdet och med det nya stråket som korsar tillfartsvägen. Den föreslagna utformningen kommer att dra ner hastigheten vid entrén till området och bidra till en säkrare trafikmiljö. Kollektivtrafik Området trafikeras med sju bussturer om dagen (vardagar), främst under skoltid. Förutom dessa extrarutter ligger närmaste busshållplats ute vid väg 525 som trafikeras av buss 784 och 785 med 24 turer per dag. Störningar a) förutsättningar Störningar består främst av lukt från intilliggande jordbruk. Omfattningen har under åren ansetts hanterbara och som en del av livet på denna agrara plats. Störningar på riksintresset bedöms som ringa eller obefintliga. Det nya Steinerområdet ligger väl placerat i en terräng av åkerholmar och ett böljande agrart odlingslandskap med god relation till Ytterjärna kyrka. b) förändringar Under byggskedet finns risk för främst störande transporter med tung trafik. Planområdet ansluter dock nära till väg 57, med möjlighet att nå många platser utan att köra genom tät bebyggelse. Det finns en viss risk för smittspridning mellan människor och djur, vilket skulle kunna påverka jordbruksverksamheterna negativt. Förslaget innebär att mängden besökare till seminarieområdet kommer att öka något jämfört med idag, men risken för smittspridning sänks jämfört idag genom dubbla staket norr och väster om bebyggelseområdet. Verksamheten kring Steinerseminariet bidrar till riksintressets värden genom att erbjuda kustnära målpunkter med bl.a. parkområden och service. Planförslaget bedöms kunna förstärka dessa kvaliteter. 17 (20)

18 Teknisk försörjning Dricksvatten och spillvatten I den fördjupade behovsbedömningen framgår att inför samråd kring planförslaget har kommunen ställt tydliga krav på att planförslaget måste visa hur VA-frågorna kan lösas, inte bara för den tillkommande bebyggelsen, utan för hela det område med antroposofiskt inriktade verksamheter som omfattades av det tidigare programområdet. Inför samrådet kring detaljplan för Järna konferenscenter, har därför en utredning om VA-situationen påbörjats. Utredningen utförs av WRS Uppsala AB, som också genomförde en besiktning i fält i april Till grund för utredningen ligger bl.a. sammanställningar utförda av Jonas Darin (2011) samt examensarbete av Maria Melin (2007). Inför samrådet presenteras en bristanalys för nuvarande VA-system, samt förslag till tre principiellt utformade alternativ till framtida lösningar. Till planens utställning ska ett fullständigt förslag till lösning presenteras som bl.a. ska grundas på de synpunkter som inkommer under plansamrådet. De tre alternativen är: 1. Utveckling av nuvarande system med kemisk fosforfällning 2. Fosforreduktion med filterbäddar med fosforbindande material 3. Källsortering av klosettavfall samt våtkomostering Läs mer om alternativen samt nulägesbeskrivning i den fördjupade behovsbedömningen. Dagvatten a) förutsättningar I den fördjupade behovsbedömningen framgår att det finns goda förutsättningar att hantera dagvatten på ett effektivt sätt inom nuvarande system. Flödesberäkningar måste dock utföras för att kunna bedöma att befintliga volymer i dammarna är tillräckliga. b) förändringar Dagvatten skall så långt det är möjligt omhändertas lokalt inom det område där det bildas. I samband med ansökan om bygglov/bygganmälan skall sökanden redovisa hur dagvatten på fastigheten skall tas om hand. Omhändertagandet av dagvatten sker till stor del med hjälp av växter och infiltrerande mark. Träd har en fördröjande funktion genom att trädkronor och lövverk fångar upp och fördröjer regnet under sommarhalvåret och infiltrerat vatten tas upp av trädets rötter. I förslaget anges att flera trädplanteringar ska tillkomma i anslutning till parkeringsplatsen/amfiteatern. I den fördjupade behovsbedömningen anges att dagvatten från planområdet väntas rinna av till Järnafjärden. Avrinningen dämpas delvis av att hårdgjorda ytor är något genomsläppliga och att huvudbyggnaden har gröna tak. Dagvatten från parkeringsytor kan förorenas av oljespill och diverse partiklar från fordon. För att inte försämra kvaliteten på Järnafjärden, och försvåra uppfyllande av MKN, måste dagvatten behandlas före utsläpp. Befintlig avloppsanläggning belastar idag Järnafjärden med närsalter. Ytterligare belastning försvårar arbetet med att uppfylla MKN. Om nytt avlopp från den föreslagna planens anläggningar ansluts till befintligt VA-system, finns betydande risk att utsläpp av närsalter till Järnafjärden ökar. Det är därför angeläget att avloppsbehandlingen som helhet får en lösning i samband med den aktuella planen. En förutsättning för ett fungerande system är sannolikt att delar av de nya planerade hårda ytorna utförs i material som åtminstone delvis är genomsläppliga. Gröna tak på någon eller några av de 18 (20)

19 nya byggnaderna väntas också minska flödena vid häftiga regn på ett betydande sätt. Nya parkeringsplatser bör förses med oljeavskiljning, vilket också bör gälla vid eventuell ombyggnad av befintliga p-platser med fler än 10 platser. Lågpunkten framför den planerade nya parkeringen och konferenscentrat kommer att behöva en dräneringspunkt med kapacitet att klara häftiga regn. Med avseende på höjdförhållanden är detta möjligt. Viss sprängning kan dock bli nödvändig för att nå förbi bergryggar öster om planområdet. Ansvaret för dagvattensystem föreslås fortsatt vara samfällt förslagsvis genom gemensamhetsanläggningen Ytterjärna-Nibble GA:1 för vägar och allmän plats (vägföreningen). Dagvattenavrinningen från konferenscentrets inlastningsdel måste lösas med underjordisk ledning alternativt bortpumpas. El Området är försörjt med el genom Telge Nät. Både markförlagda och luftburna ledningar finns inom området. Avfall/Återvinning Telge Återvinning har idag hämtning av avfall inom området i anslutning till Kulturhuset och Robygge. För den nya bebyggelsen föreslås området direkt söder om konferenscentret att inrymma kärl för avfall. Den föreslagna nivåskillnaden möjliggör en effektiv avfallshantering med minimal negativ påverkan. Avfall omhändertas för återvinning i anslutning till det nya huvudstråket i slutna kärl i anslutning till den föreslagna vändplanen enligt situationsplan ovan. Fortsatt arbete Detaljplanens avgränsning kommer att utvidgas söderut till att omfatta även byggnaderna Ormen långe och Almandinen. Dessa byggnader hänger nära samman med Kulturhuset och bör därför även omfattas av detaljplanens Q-märkning. Planbeskrivningen kommer även att kompletteras med text om vad som utgör de Q-märkta husens respektive kärnvärden ur bevarandesynpunkt. En arkeologisk utredning är beställd. Planhandlingarna kommer att omarbetas till detaljplanens utställningsskede om behov uppstår med anledning av utredningen. De tre alternativ till V/A-hantering ska utvärderas. Administrativa frågor Huvudmannaskap, ansvarsfördelning Kommunen skall inte vara huvudman för de allmänna platserna inom planområdet. Kommunen har aldrig varit huvudman för allmän platsmark inom området och den samfällighet som idag har ansvar för vägar, naturmark och vissa allmänna anläggningar önskar ha fortsatt ansvar för den allmänna platsmarken. Genomförandetid Planens genomförandetid är fem år. 19 (20)

20 Tidplan Tidsplanen för detaljplaneprocessen ser ut så här: Plansamråd...augusti- september 2011 Planutställning...januari-februari 2012 Antagande....andra kvartalet 2012 Medverkande tjänstemän Planen har upprättats av planarkitekt Henrik Nordström. Medverkat i projektgruppen har även stadsarkitekten, stadsantikvarien, stadsträdgårdsmästaren, trafikplanerare, utredningsingenjör, miljöinspektörer, och utredare från Telge Återvinning. Handlingarna är granskade av planarkitekt Pia Forsell samt bygglovhandläggare Agnetha Sjödin. Illustrationsmaterialet och bakgrundsmaterial är upprättat av Daniel Ängmo och Torbjörn Einarsson vid Arken SE Arkitekter AB i samarbete med Espen Tharaldsen, Arbeidsgruppen Hus AS. Landskapskonsult har varit prof Pär Gustafsson, ark LAR MSA. Den fördjupade behovsbedömningen är upprättad av Ekologigruppen AB genom Krister Sernbo och granskad av tjänstemän på Samhällsbyggnadskontoret och Miljökontoret. Kapitlet om V/A i den fördjupade behovsbedömningen är upprättat av WRS genom Peter Ridderstolpe och granskad av kommunen. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Plan Urban Dahlberg Planchef Henrik Nordström Planarkitekt 20 (20)

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 1 Innehållsförteckning sid 2 Inledning sid 3 Illustrationsplan sid 4 Det stora Landskapet - idag sid 5 Det sora landskapet - framtid

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats vid Alléplan Del av Kumla 3:1264, inom Tyresö kommun, Stockholms län Postadress

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Datum 2010-09-03 Dnr SN 17/07 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN DEL AV ÖJE 4:3, RÖDA SKOLAN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Röda skolan i Järvsö PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan samt behov av balansering 2011-07-17

BEHOVSBEDÖMNING underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan samt behov av balansering 2011-07-17 Detaljplaneförslag (samråd) för fastigheten Säby 5:1 m.fl. fastigheter i Järna kommundel, Södertälje kommun Dnr: 2011-00312-214 Upprättad: Bedömningen är upprättad av Ekologigruppen AB utifrån mall för

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Dnr 0716/09 Antagandehandling 2010-04-28 PLANBESKRIVNING Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Enkelt Planförfarande 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Godkänd av byggnadsnämnden Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft INOM SÖR SELLNÄS 7: 6 I BORLÄNGE KOMMUN I KOPPARBERGS LÄN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Godkänd av byggnadsnämnden Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft INOM SÖR SELLNÄS 7: 6 I BORLÄNGE KOMMUN I KOPPARBERGS LÄN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING '~j Borlänge ~ kommun 5 Godkänd av byggnadsnämnden Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft 1992-01-29 1992-02-27 1992-10-15 () e DKrALJPLAN FÖR ÄLDREBOSTÄDER MM INOM SÖR SELLNÄS 7: 6 I BORLÄNGE KOMMUN

Läs mer

Handlingar GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av Säby 5:1 m.fl. Ytterjärna konsthall och konferens samt del av kulturcentrum

Handlingar GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av Säby 5:1 m.fl. Ytterjärna konsthall och konferens samt del av kulturcentrum Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Säby 5:1 m.fl. Ytterjärna konsthall och konferens samt del av kulturcentrum inom Järna kommundel i Södertälje Dnr: 2011-00312-214

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

plan nr 82-65, dnr 2005/381.

plan nr 82-65, dnr 2005/381. SALEMS KOMMUN PLANBESKRIVNING Miljö- och samhälls- 2007-05-30 byggnadsförvaltningen Plan- och exploateringsenheten Conny Olsson Detaljplan för Del av Salem 5:3, fotbollsplan vid Prästbodavägen Upprättad

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13

DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 1(7) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR NYBYGGNAD AV RESTAURANG BJÖRNIDET DEL AV VEMDALENS KYRKBY 43:11, BJÖRNRIKE HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN UPPRÄTTAD 2011-12-13 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Dnr.2009-00308-214 Arkivnummer: P1588 B Detaljplan för Del av LASTBILEN 4 inom Pershagen/Södra i Södertälje kommun Upprättad 2010-03-31 LAGAKRAFTHANDLING enkelt

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 0181K-P1655A Dnr 2013-01187-214 Detaljplan för Sidensvansen 6 inom Bårsta i Södertälje Upprättad 2013-10-25 Laga kraft 2014-04-22 LAGA KRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län

Granskningshandling Dnr: PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Storkåge 67:2. inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län 2016-12-09 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge Skellefteå kommun, Västerbottens län Detaljplan för Storkåge 67:2 inom orten Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Samhällsbyggnad,

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer