Fageruddsåsen SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fageruddsåsen SE0210253"

Transkript

1 Bevarandeplan för Natura 2000-område Fageruddsåsen SE enligt 17 förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken Regeringsgodkänd December 1998 Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen Mars 2009 Områdestyp/status SCI (enligt art- och habitatdirektivet) Områdets storlek 26,6 ha Ingående naturtyper enligt art- och habitatdirektivet Kod Namn Areal 21,3 ha (22,9 ha regeringsanmält) Ändring i areal enligt tabell ovan kommer att anmälas till Naturvårdsverket. Ägandeförhållande Landstinget, kommunen Översiktlig beskrivning av området Fageruddsåsen ligger vid östra stranden av Svinnegarnsviken, ca 6 km söder om Enköping. Området är en del av Enköpingsåsen och utgörs av en ca 35 m hög huvudås, som stupar brant mot väster, och en ca 25 m hög, flack biås i öster. De båda åsarna skiljs i söder åt av en dal med botten av finsediment (möjligen en åsgrop). På huvudåsens sidor finns geologiskt intressanta fossila strandlinjer, som är bäst utbildade på västsidan. Större delen av Natura 2000-området är täckt av förhållandevis rik skog av varierande slutenhet och med dominans av omväxlande tall eller gran. Skogen betades av nöt fram till mitten av 1940-talet, och var då överlag mer gles och luckig än idag. Några mindre hyggen togs upp och planterades med tall och gran på 1950-talet. Fram till 1960-talet utfördes dessutom plockhuggning och röjning för att skapa en öppen och strövvänlig skog, men därefter har området varit obrukat. I ett parti i väster, vid Natura 2000-områdets utlöpare ner mot stranden, har dock en utglesning av träd nyligen gjorts för att förbättra sikten ut mot vattnet från åskrönet. I biåsen i öster samt i södra delen av dalen ligger gamla grustäkter som håller på att växa igen. I sydost samt i dalen i söder finns öppna, ängsartade partier, som fram till 1960-talet användes omväxlande som betes- och åkermark. På ängen i sydost har betet återupptagits, men ängen i dalen är obrukad och riskerar att växa igen med lövsly och buskar. Här finns också en tallplantering. Mitt på den västra sidan har Natura 2000-området en utlöpare mot vattnet, som slutar med en remsa av strandäng med bl.a. klibbal och vass. Allra längst i söder går Natura 2000-området ut en bit i vattnet, och här finns ett litet sandstrandsparti. Länsstyrelsen i Uppsala län Bevarandeplan för Fageruddsåsen SE (5)

2 Vissa kulturhistoriska värden finns i området: ett stenröse uppe på huvudåsens krön samt stigar som kan vara mycket gamla. I övrigt är området viktigt för rekreation och friluftsliv, då det är lättillgängligt, strövvänligt och ligger i anslutning till fritidsbebyggelse, en småbåtshamn samt en konferensanläggning. En rastplats med eldstad är anlagd i närheten av röset, ovanför det sikthuggna partiet, och här och där står bänkar längs stigarna. Beskrivning av naturtyper (21,3 ha) Uppe på åskrönen dominerar drygt 100-årig, bitvis luckig tallskog, ofta som stora, glest stående överståndare med ett lägre trädskikt av yngre gran. Här kan man finna tallticka (Phellinus pini), som trivs på tallar som är minst 100 år gamla. Längre ner på sluttningarna blir skogen tätare och granen alltmer dominerande. I hela området finns ett betydande lövinslag (sälg, asp, björk, ek, rönn m.fl.), som ökar mot söder och sydost där även rena lövbestånd finns i brynen mot ängarna. I buskskiktet finner man bl.a. en, måbär, skogstry och rikligt med hassel. Hasselticka (Dichomitus campestris), som oftast växer på döda hasselstammar och är typisk för gamla hässlen, har påträffats. Fältskiktet är i huvudsak av örtrik typ, men fattigare partier med lingontallskog och blåbärsgranskog förekommer också. Vanliga växter är bl.a. blåsippa, smultron, harsyra, lingon, liljekonvalj, kruståtel och vispstarr. I den grandominerade norra delen av området finns ett flertal växtplatser för bombmurkla (Sarcosoma globosum), en marksvamp som till följd av modernt skogsbruk har minskat kraftigt i Sverige och är rödlistad i kategorin VU - sårbar. Den växer främst i bördig, mossrik granskog, gärna på åsar, och signalerar lång skogskontinuitet. Här finns också marksvampen fyrflikig jordstjärna (Geastrum quadrifidum; rödlistad som NT - missgynnad) och örten lundbräsma (Cardamine impatiens), även de signalarter för skog med lång kontinuitet. I hela området, framför allt på huvudåsen i norr och väster, finns också rikligt med gamla, ofta grova träd (tall, gran, björk, sälg) och död ved (mest stående och liggande granar), vilket visar att det rör sig om gammal och i stort sett orörd skog. De små skogsplanteringarna utgör mindre avbrott i naturskogen, men bör kunna uppnå naturskogskaraktär inom överskådlig tid utan omfattande åtgärder. Vad gäller fågelfaunan häckar flera typiska barrskogsarter, bl.a. större hackspett, talltita, tofsmes, svartmes och domherre. Nötkråka (Nucifraga caryocatactes), som häckar i tät barrskog med närhet till hasselbestånd och är rödlistad som NT, har också påträffats. Naturtypen kräver givetvis skydd från produktionsinriktade skogsbruksåtgärder som kalavverkning, hård gallring och skogsgödsling, men kan vara påverkad av plockhuggning, bete eller naturliga störningar som skapar variation i vegetationen. Bombmurkla och många andra marksvampar gynnas sannolikt av ett visst skogsbete. Det stora inslaget av hassel och annat löv samt det relativt ört- och gräsrika fältskiktet är antagligen också delvis konsekvenser av det tidigare skogsbetet. Skogens naturvärden förhöjs av förekomster av gamla träd och död ved, då dessa är mycket viktiga som boplatser, substrat och födokällor för en mängd olika organismer (vedsvampar, insekter, hackspettar m.fl.). Detta gäller såväl stora tallar i solbelysta lägen som t.ex. granlågor i mer sluten skog. Därför är det viktigt att skogen skyddas från storskaliga ingrepp som bryter kontinuiteten, samtidigt som det kan vara värdefullt med åtgärder som bevarar en viss luckighet i träd- och markskikt och gynnar såväl äldre tallar som föryngring av tall, lövträd och hassel. Sådana åtgärder kan vara gallring i täta skogsplanteringar samt lätt skogsbete. Några vägar löper genom området så ibland kan det bli nödvändigt att fälla träd även av trafiksäkerhetsskäl. De båda f.d. grustäkterna kan lämnas att växa igen och utvecklas till Eventuellt behövs ytterligare utjämning av slänter för att underlätta etablering av ny skog. Ett alternativ är att, om möjligt, hålla sandtagen öppna. Detta skulle gynna vissa arter, t.ex. många ovanliga värmekrävande insekter, som trivs i öppna, solexponerade sandmarker. På den närbelägna Gröngarnsåsen har exempelvis bibagge (Apalus bimaculatus; NT) hittats, en skalbagge som är beroende av tillgång på torra, vegetationsfattiga sandytor och missgynnas av igenväxning av t.ex. sandtag efter avslutad täkt. 2(5) Länsstyrelsen i Uppsala län Bevarandeplan för Fageruddsåsen SE

3 Sandtagen bör först och främst inventeras med avseende på arter knutna till öppna sandmarker, och förutsättningarna för att hålla dem öppna bör undersökas. Öppna sandmarker i åsbarrskog kan räknas till 9060, även om de inte kan klassas som naturskog. Ängsmarker (icke naturtypsklassade) De ängsartade partierna i söder och sydost hyser inga kända naturvärden i form av arter som är bundna till välhävdade, ogödslade gräsmarker. Fältskiktet domineras av kraftiga gräs, och på den västra ängen, som idag är obetad, har slånbestånd och lövsly vandrat in från kanterna. På båda ängarna står spridda träd av olika slag, bl.a. björk, asp och apel, och mot den omgivande åsbarrskogen finns glesa lövrika bryn. Dessa ängar kan inte klassas m.a.p. naturtyp, men de har ändå ett värde för att skapa variation i landskapsbilden. De kan också vara intressanta för många arter av t.ex. insekter och fåglar som trivs i öppna marker eller i brynzoner. Därför bör de även fortsättningsvis hållas öppna, om möjligt genom bete. Äldre, öppet stående träd bör dock sparas, då de kan bli värdefulla för vissa vedlevande kryptogamer och insekter. Bevarandesyfte Syftet med Natura 2000-området Fageruddsåsen är att bevara den ingående naturtypen så att en gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå inom EU kan uppnås. Området anses ha gynnsam bevarandestatus om nedan angivna mål är uppfyllda. Bevarandemål och uppföljning Observera att nedanstående bevarandemål inte är fastlagda. På grund av kunskapsbrist i dagsläget saknas ibland specifika värden. Dessa är i så fall ersatta med X. Målen kan också komma att ändras under arbetets gång med bevarandeplanerna och kommer i vissa fall att fastställas först efter kommande basinventering. Förslag till uppföljning av bevarandemålen anges i kursivt efter respektive mål. För mer detaljerad uppföljningsmetod, se Naturvårdsverkets rapport. Areal Arealen 9060 bibehålls med 21 ha. Struktur och funktion Trädskiktets krontäckning är minst 30%. Trädskiktet är flerskiktat och har naturlig föryngring. Andelen gamla träd samt död ved i olika nedbrytningsstadier bibehålls eller ökar. Andelen gran i de delar där bombmurkla växer bibehålls. Andelen löv (hassel, björk, asp) minskar inte påtagligt. Andelen stora, öppet växande tallar på åskrönen minskar inte påtagligt. Typiska arter Minst 5 arter knutna till naturskog, t.ex. tallticka, hasselticka, fyrflikig jordstjärna, lundbräsma och talltita, ska kunna påträffas årligen. Antalet fruktkroppar av bombmurkla minskar inte påtagligt. Vart 18 år, IRF Vart 18 år, IRF Vart 6 år, fältbesök Vart 6 år, fältbesök Hotbild vad kan påverka Natura 2000-området negativt? Igenväxning med gran i glesa talldominerade bestånd eller kring enstaka stora tallar, vilket missgynnar arter som är knutna till solbelysta tallar. Länsstyrelsen i Uppsala län Bevarandeplan för Fageruddsåsen SE (5)

4 Minskning i lövinslaget. Avlägsnande av död ved. Slitage och störningar från friluftsliv. Nedskräpning. Igenväxning av öppna sandytor med specialiserad insektsfauna. Alla former av produktionsinriktat skogsbruk. Storskalig täktverksamhet. Nybyggnation, vägbreddning eller annan form av markexploatering. Ängsmarker Igenväxning med sly, buskar och högörter. Framförande av motorfordon. Upplag av olika slag. Trädplantering. Regelverk I och med att Fageruddsåsen utpekats som Natura 2000-område krävs (enligt 7 kap 28a Miljöbalken) tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i området. Ansökan görs på Länsstyrelsen. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för naturvårdsskötseln och förvaltningen av området. Fageruddsåsen är naturreservat sedan 1983, med samma gränser som Natura 2000-området. I beslut och skötselplan anges föreskrifter för vad som är tillåtet i reservatet, samt vilka skötselåtgärder som krävs för att bevara områdets värden. En ny skötselplan planeras för närvarande. Området ingår i riksintresse för friluftsliv (Mälaren) samt berörs av strandskydd. Bombmurkla är nationellt fridlyst. Fasta fornlämningar är skyddade enligt 2 kap lagen om kulturminnen m.m. En stor del av Fageruddsåsen utgör även inre skyddszon för ett vattenskyddsområde (Enköpingsåsen i Fagerudd) Närmare föreskrifter för detta finns på Bevarandeåtgärder Initial, försiktig gallring i täta barrplanteringar för att skapa luckighet och gynna naturlig trädföryngring. Om möjligt extensivt skogsbete med nöt och/eller häst. Djurslag, beläggning, betesperiod och fållindelning avpassas med hänsyn till vegetationens utveckling. Bestånd av, eller ensamma, äldre tallar som står solexponerat bör hållas fria från granar, om dessa hotar att bilda täta, skuggande bestånd. Avverkning/röjning av gran bör ske vintertid. Avverkat material kan lämnas i omgivande skog. Detta upprepas vid behov. På växtplatser för bombmurkla får dock ingen avverkning ske. I hela området ska alla gamla träd och all död ved lämnas. Rastplatsen får inte utvidgas. Ved till eldstaden får inte hämtas ur Natura 2000-området. 4(5) Länsstyrelsen i Uppsala län Bevarandeplan för Fageruddsåsen SE

5 Det sikthuggna partiet nedanför rastplatsen kan hållas fortsatt glest, men tallöverståndare och ev. äldre lövträd måste sparas. Sandtag Avfallsupplag tas bort. Inventering av arter knutna till öppna sandmarker, samt undersökning av lämplig efterbehandling. Alternativ 1: Fri utveckling, ev. efter ytterligare släntutjämning. Alternativ 2: Avverkning av träd och röjning av buskar och sly i solexponerade partier, för att gynna ev. ovanliga sandmarksarter. Detta upprepas vid behov. Ängsmarker Röjning av sly och småbuskar. Röjning bör ske vintertid. Avröjt material förs bort ur området. Äldre träd och stora buskar kan lämnas. Detta upprepas vid behov. Om möjligt årligt bete. Djurslag, beläggning, betesperiod och fållindelning avpassas med hänsyn till vegetationens utveckling. Stängsel kan, där så är möjligt, dras en bit in i den omgivande skogen för att skapa brynzoner. Beträffande närmare skötselanvisningar, se gällande skötselplan för naturreservatet. Bevarandestatus Bevarandestatusen för större delen av Natura 2000-området, d.v.s. den del som är klassad som 9060, bedöms idag vara god tack vare reservatsskyddet. Dock kan vissa naturvärden förhöjas, eller bevaras på längre sikt, med hjälp av naturvårdsinriktad gallring i gamla planteringar, skogsbete och punktvisa avverkningar för att friställa äldre tallar. Ängsmarkerna, tallplanteringen i dalen längst i söder samt strand- och vattenpartier har inte klassats m.a.p. naturtyp. Referenser Litteratur Abramsson, L. & Wallsten, P Naturinventering av Fageruddsåsen. Naturvårdsnämnden, Enköpings kommun. Haglund, E Naturvårdsinventering av Enköpings kommunblock. Del V. Enköpings stad och Åsunda kommun. Naturvårdsrådet i Uppsala län. Länsstyrelsen i Uppsala län Skötselplan för Fageruddsåsens naturreservat. Beslut Länsstyrelsen i Uppsala län Naturvårdsprogram för Uppsala län. 1. Värdefulla områden för naturvård och rörligt friluftsliv. Meddelanden från planeringsavdelningen 1987 nr 2. Muntlig information Aronsson, G. Upplandsstiftelsen. Lindholm, A. Kommunekolog Enköpings kommun. Länsstyrelsen i Uppsala län Bevarandeplan för Fageruddsåsen SE (5)

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden

Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Att: Bill Ericsson Linköpings kommun Teknik- och samhällsbyggnadsnämden Naturinventering inför Planprogram för Roxenbaden Linköpings kommun Allmänekologisk inventering Sammanfattning Allmänekologisk inventering

Läs mer

Kompensationsåtgärder - Skötselplan för naturvårdande insatser i och i nära anslutning till Eskilstuna Logistikpark 2013.

Kompensationsåtgärder - Skötselplan för naturvårdande insatser i och i nära anslutning till Eskilstuna Logistikpark 2013. ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge E-mail: janne.elmhag@adoxanatur.se, Janne Elmhag, biolog. Telefon: 0708-804582, Pg 456 10 12-8 Kompensationsåtgärder - Skötselplan

Läs mer

Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010

Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010 Beställare: Norrköpings kommun Josef Erixon Naturvärdesinventering av land- och vattenmiljöer inför detaljplan Arkösund, Kälebo 2010 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och syfte... 4 3. Metodik...

Läs mer

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN

SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN SKÖTSELPLAN FÖR STRANDBADSKOGEN INNEHÅLL BESKRIVNINGSDEL... 3 1. SYFTE... 3 2. ÖVERSIKTSKARTA OCH ADMINISTRATIVA DATA... 3 3. HISTORISK, NUVARANDE OCH FRAMTIDA MARK- OCH VATTENANVÄNDNING... 4 3.1 Berggrund,

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning. Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Bilaga 4 Miljökonsekvensbeskrivning Naturvärdesinventering Vindpark Östra Frölunda Beställare Gothia Vind AB 2011-07-12, rev 2011-11-14 Komplettering av Allmänekologisk inventering inför vindkraftsutbyggnad

Läs mer

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2

Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Skötselbilaga KONCEPT nr3 2009-03-17 1 Skötselplan för Nacka kommuns naturområden på Gåsö 3:1 och 3:2 Handlingar Skötselplanen omfattar: Skötselavtal Denna skötselbilaga Kartbilaga med skötselområden Bakgrund

Läs mer

Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Skötselplan för Nåttarö naturreservat Nåttarö naturreservat Skötselplan Datum 2008-05-16 1 (40) Beteckning 511-2006-87653 0136-02-17 Bilaga 2 Till Länsstyrelsens beslut om bildande av Nåttarö naturreservat Skötselplan för Nåttarö naturreservat

Läs mer

Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden,

Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden, Hästhagabergen - Subbe i Varberg Skötselplan för natur-, kultur- och friluftsvärden, 2008-03-27 Beställare Varbergs kommun tel 0340-88 000 Kommunekolog Landskapsarkitekt Kurt Claesson Andreas Lindqvist

Läs mer

Naturvårdsplan för Håbo kommun

Naturvårdsplan för Håbo kommun Beskrivning av områden Naturvårdsplan för Håbo kommun Bevarande och utveckling Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-28 Text Anna Atterlöf och Marianne Kahn, Håbo kommun (Plandel) Gillis Aronsson, Upplandsstiftelsen

Läs mer

Kustprojekt Åhus-Juleboda

Kustprojekt Åhus-Juleboda Högskolan Kristianstad Landskapsvetarprogrammet Lv02 VT 2005 Kustprojekt Åhus-Juleboda Mikael Bengtsson Martin Hedman Martin Persson Lisa Ragnarsson Pär Ragvald Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning

Läs mer

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar

Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Grönstruktur - biologisk mångfald och attraktiva utemiljöer i Lycksele stad, Del 2 - objektsbeskrivningar Anders Granér 2006 Statligt bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär

Läs mer

Naturreservatet Magnehult domänreservat

Naturreservatet Magnehult domänreservat Naturreservatet Magnehult domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR MAGNEHULT DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras

Läs mer

Bildande av naturreservatet Berget i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Berget i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/9 Doss nr 0680-02-239 Therese Helgesson Naturskydd och tillsyn Naturavdelningen 036-39 50 32 Bildande av naturreservatet Berget i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar med stöd

Läs mer

Påverkansunderlag Stora Alvaret (SE0330176)

Påverkansunderlag Stora Alvaret (SE0330176) 2011-10-03 Påverkansunderlag Stora Alvaret (SE0330176) Sekretess: Detta dokument saknar information som faller under offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) 20 kapitel, 1. Bakgrund Om en verksamhet

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN FÖRSLAG TILL BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET SANDÄNGESSTRANDEN I PITEÅ KOMMUN Piteå kommuns beslut Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) beslutar Piteå kommun att det område som utmärkts på bifogad

Läs mer

7.3.2 Vombs fure - Vombsjön

7.3.2 Vombs fure - Vombsjön 7.3 Vombsänkan Vombs fure, norra delen 7.3.2 Vombs fure - Vombsjön Naturförhållanden Vombs by ligger i ett stort sandområde som avgränsas av lägre och fuktiga marker med Vombsjön i norr, Vombs ängar i

Läs mer

Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun

Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun Etablering av en vindkraftanläggning på Månberget i Nordanstigs kommun Inventering och bedömning av naturvärden 2008-12-17 Följande personer har medverkat i projektet: Jan Henriksson inventering, bedömningar

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Ånnsjön SE0720282

Bevarandeplan för Natura 2000-område. Ånnsjön SE0720282 i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å= k~íìêëâóçç Marie Hedman 063-14 63 40 Hanna Wallén 063-14 62 76 a~íìã Utkast den 14 februari -06 aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 511- -05 Bevarandeplan för Natura 2000-område

Läs mer

Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik

Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik Inventering av hasselmöss och sällsynta paddor m. fl. groddjur vid Prästens badkar, Vik Jon Loman, Rana Konsult Spelande strandpaddehane 2009 07 06 Bakgrund och syfte I samband med behandling av planförslag

Läs mer

Restaurering av Ätran

Restaurering av Ätran Svenljunga kommun Restaurering av Ätran - naturvärdesbedömning och åtgärder för biologisk mångfald, friluftsliv och minskad översvämningsrisk Peter Nolbrant 2005 2 Sammanfattning. 4 Inledning. 7 Syfte...

Läs mer

Beslut om bildande av Mörttjärns naturreservat i Melleruds kommun, kommunfullmäktige 2007-05-29

Beslut om bildande av Mörttjärns naturreservat i Melleruds kommun, kommunfullmäktige 2007-05-29 1(7) 2007-05-29 Beslut om bildande av Mörttjärns naturreservat i Melleruds kommun, kommunfullmäktige 2007-05-29 Innehåll Beslut Uppgifter om naturreservatet Syfte Skälen för kommunens beslut Föreskrifter

Läs mer

15;lo%P\ 1. Angående inrättande av naturreservatet Kronoskogen, Tomelilla kommun. Tomelilla den 29 juni 2015 Dnr KS 2012/13.

15;lo%P\ 1. Angående inrättande av naturreservatet Kronoskogen, Tomelilla kommun. Tomelilla den 29 juni 2015 Dnr KS 2012/13. 15;lo%P\ 1 Tomelilla den 29 juni 2015 Dnr KS 2012/13 Tomelilla kommun Samhällsbyggnad Gustafs Torg 16 273 80 Tomelilla Växel 0417-180 00 Fax 0417-181 21 Postgiro 126 88-8 Bankgiro 5346-0465 www.tom el

Läs mer

Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun

Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun Sida 1/12 Skötselplan för naturreservatet Hökesån- Habo i Habo kommun Länsstyrelsen i Jönköpings län Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping Postadress 551 86 Jönköping Telefon 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58

Läs mer

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun

Värdefulla NATURMILJÖER. i Hallsbergs kommun Värdefulla NATURMILJÖER i Hallsbergs kommun 1 2 Värdefulla naturmiljöer i Hallsbergs kommun 3 Hallsbergs kommun 694 80 HALLSBERG Telefon (växel): 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02 Hemsida: www.hallsberg.se

Läs mer

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon

1 (11) 2013-07-12. E-post. Besöksadress 301 86. Telefon FÖRSLAG TILL BESLUTB 2013-07-12 1 (11) 511-7177-11 Naturreservatet Södra Skummeslöv i Laholms kommun Postadress Besöksadress 301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 E-post Halland@lansstyrelsen.se Telefon 035-13

Läs mer

Ekoparksplan. Naakajärvi

Ekoparksplan. Naakajärvi Ekoparksplan Naakajärvi Förord Sveaskog har i sin miljöpolicy bestämt att 20 procent av den produktiva skogsmarken ska användas till naturhänsyn och naturskydd. Nivån bygger på den bedömning av behov som

Läs mer

Naturvårdsprogram, allmän del

Naturvårdsprogram, allmän del 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Antal inpendlare Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Fotograf: Per Lindegård, Länsstyrelesen

Läs mer

Efterbehandling av täkter

Efterbehandling av täkter Efterbehandling av täkter En förtäkt vägledning 2006-11-30 2 1. FÖRORD 5 2. SAMMANFATTNING 5 3. INLEDNING 6 4. BAKGRUND 6 4.1 Miljösamverkan Sverige 6 4.2 Syfte 6 4.3 Mål 6 4.4 Avgränsningar 7 5. EFTERBEHANDLING

Läs mer

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015

Naturvårdsprogram. Del 3. Objektdel. remissversion 2015 Naturvårdsprogram Del 3. Objektdel remissversion 2015 2 Fotografierna på framsidan är tagna av Patrik Olofsson, Christer Neideman, Håkan Östberg och Katrine Svensson. 3 Del 3. Objektdel 2015-2020 4 Inledning

Läs mer

1 Inledning 5. 2 Bakgrund 6

1 Inledning 5. 2 Bakgrund 6 Naturvårdsstrategi 2010 September 2009 godkände Miljö- och hälsoskyddsnämnden att en version av Eda kommuns naturvårdsstrategi sänds ut på remiss. Kommunfullmäktige beslutade att anta naturvårdsstrategin

Läs mer